Sony | HDR-PJ200E | Sony HDR-PJ200E PJ200E Full HD Flash Memory camcorder Uputstva za rukovanje

4-416-970-11(1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Molimo, takođe pogledajte:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Editovanje
Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar
Memorisanje snimaka pomoću
spoljnog uređaja
Lično podešavanje
kamkordera
Ostalo
HDR-CX190E/CX200E/CX210E/PJ200E
Prvo pročitajte
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću
upottt rebu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
6 Nemojte rastavljati bateriju.
6 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
6 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratak spoj njenih kontakata.
6 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
6 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
6 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili
litijum-jonskim baterijama koje su procurile.
6 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za
punjenje baterija.
6 Držite bateriju izvan dometa male dece.
6 Bateriju držite suvom.
6 Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
6 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvom u nastavku.
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozleda.
2
Mrežni adapter
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Napomena o mrežnom kablu (kablu
napajanja)
Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu
samo sa ovim modelom kamkordera i ne
sme se koristiti sa drugom električnom
opremom.
ZA KORISNIKE U EVROPI
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i
garancije pogledajte adresu na garantnom
listu.
PAŽNJA
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuje prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacioni kabl (USB,
i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih
i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj
Uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj
Uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahteva stalnu vezu s ugrađenom baterijom,
njenu zamenu valja poveriti isključivo
ovlašćenom servisu. Kako bi se garantovalo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog
radnog veka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
3
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
4
OPREZ
Baterija
Upozoravamo vas da sve promene ili prepravke
koje nisu izrazito odobrene u ovom priručniku
mogu uzrokovati gubitak prava na upravljanje
ovom opremom.
Ovaj uređaj usklađen je sa člankom 15 FCC
pravila. Rad je podložan sledećim uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne
smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti
sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.
Napomena
Ova oprema prema rezultatima ispitivanja
spada unutar ograničenja za digitalne uređaje
klase B, prema delu 15 FCC pravila.
Ta ograničenja namenjena su pružanju
razumne zaštite od štetnih zračenja u
području stanovanja. Ova oprema generiše,
koristi i može emitovati radio frekventnu
energiju i ako se ne postavi u skladu sa uputstvom, možete prouzrokovati štetne smetnje
radio komunikacija. Međutim, ne može se
garantovati odsutnost smetnji u svim načinima
postavljanja sistema. Ako ova oprema uzrokuje
štetne smetnje radio ili televizijskog prijema,
što možete ustanoviti isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik može
pokušati ukloniti smetnje primenom jedne
ili više sledećih mera:
– Preusmerite ili premestite antenu za prijem.
– Povećajte udaljenost između opreme i
prijemnika.
– Spojite opremu u utičnicu koja je na vodu na
koji nije spojen prijemnik.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom
serviseru radio/TV prijemnika.
S opremom je potrebno koristiti isporučeni
spojni kabl kako bi se zadovoljila ograničenja
za digitalni uređaj u skladu s podtočkom B
15. dela FCC pravila.
5
O podešavanju jezika
LCD ekran
6 Meniji na svakom od lokalnih jezika korišćeni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je
potrebno, promenite jezik prikaza na ekranu
pre upotrebe kamkordera (str. 20).
6 LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD
ekranu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji
način.
O snimanju
6 Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
6 Proizvođač ne može kompenzovati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
6 Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i
regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
6 TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti
u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Napomene o upotrebi
6 Nemojte učiniti nešto od sledećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimci se možda neće moći reprodukovati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 21) svetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter sa
kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori
 (video zapis)/ (fotografija) (str. 23) ili
indikator pristupa (str. 21) svetle ili trepću
6 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
6 Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim
zakonima i odredbama.
6
Crne tačkice
Bele, crvene, plave ili zelene tačkice
O ovom priručniku, ilustracijama i
menijima
6 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
6 Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i
pribora podložni su promenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
6 U ovom priručniku ugrađena memorija
kamkordera (HDR-CX210E) i memorijska
kartica nazivaju se "medijima za snimanje".
6 U ovom priručniku DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) naziva
se AVCHD disk.
6 Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad
postoji razlika u funkcijama između modela.
Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
6 Ilustracije u ovom priručniku zasnivaju se na
modelu HDR-CX210E osim ako nije navedeno
drugačije.
Medij za
snimanje
HDR-CX190E Samo memorijska
HDR-CX200E kartica
HDR-PJ200E
HDR-CX210E Ugrađena
memorija
+ memorijska
kartica
Kapacitet Projektor
ugrađenog
medija za
snimanje
–
–
–
–
–

8 GB
–
Saznajte više o kamkorderu
("Handycam" User Guide)
"Handycam" User Guide je on-line priručnik. Za detaljno uputstvo o mnogobrojnim
funkcijama ovog kamkordera, pogledajte
priručnik.
1
Odabir opcija na LCD ekranu
HDR-CX190E
Pomeranjem višesmernog selektora
prema /// odaberite željenu
opciju i pritisnite sredinu selektora
za završetak odabira.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
Dodirnite željeni deo LCD ekrana.
Otvorite Sonyevu stranicu za
podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Odaberite zemlju ili regiju.
Potražite naziv modela svog
kamkordera na stranici za
podršku.
6 Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
7
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odabir opcija na LCD ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Početak
Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Punjenje baterije pomoću računara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Punjenje baterije u inostranstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Promena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odabir medija za snimanje (HDR-CX210E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Umetanje memorijske kartice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje video zapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tipke za upravljanje reprodukcijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Napredne funkcije
Jasni snimci osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jasno snimanje odabranog objekta (Face Priority)
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Snimanje video zapisa u raznim situacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja
(Intelligent Auto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Snimanje uz odabran kvalitet slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odabir kvaliteta slike za video zapise (mod snimanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Promena kvaliteta slike za fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8
Reprodukcija inserta video zapisa (Highlight Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Smeštanje Highlight reprodukcije u HD kvalitetu snimka
(ŝ Scenario Save) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konverzija formata podataka u STD kvalitetu snimka (Highlight Movie) . . 37
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Korišćenje ugrađenog projektora (HDR-PJ200E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Editovanje
Editovanje na kamkorderu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Brisanje video zapisa i fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Deljenje video zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Izdvajanje fotografije iz video zapisa (HDR-CX210E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Korisne funkcije dostupne pri spajanju kamkordera na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Za Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Priprema računara (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Korak 1 Provera sistema računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Korak 2 Instaliranje ugrađenog softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . 45
Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Preuzimanje namenskog softvera za kamkorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Instaliranje softvera za Mac računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Uputstvo za kreiranje diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kreiranja diska snimačem DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kreiranje diska sa high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Liste menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ostalo
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . 64
Očekivano vreme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . 64
Očekivano vreme snimanja video zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
10
Delovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
HDR-PJ200E
AZvučnik
BObjektiv (Carl Zeiss)
CPreklopka LENS COVER
DUgrađeni mikrofon
ALCD ekran/ekran osetljiv na dodir
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E) (19, 20)
HDR-CX190E
Ako zakrenete LCD ekran za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran
okrenut prema spolja. To je praktično kod
reprodukcije.
BVišesmerni selektor (7) (HDR-CX190E)
CTipka  (pregled snimaka) (HDR-CX190E)
DPreklopka PROJECTOR FOCUS (40)
(HDR-PJ200E)
EObjektiv projektora (40) (HDR-PJ200E)
HDR-CX200E/CX210E
11
HDR-CX190E
HDR-CX190E
HDR-CX200E/CX210E
HDR-PJ200E
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
ATipka MODE
BSijalica  (video zapis)/  (fotografija)
(23, 24)
CTipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali sve
postavke, uključujući i sat.
DTipka  (pregled snimaka)
(HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
ETipka PROJECTOR (40) (HDR-PJ200E)
FHDMI OUT priključnica (38)
G (USB) priključnica (51, 54)
12
APreklopka zuma (27)
BTipka PHOTO (24)
CIndikator CHG (punjenje) (15)
DBaterija (15)
ETipka START/STOP (24)
FRučni remen
GUgrađeni USB kabl (16)
HDC IN priključnica (15)
IA/V Remote priključnica (38)
JIndikator pristupa za memorijsku karticu
(21)
KOtvor za memorijsku karticu (21)
LOtvor za stativ
Spojite stativ (opcija: dužina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
MPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (17)
Zatezanje ručnog remena
13
Početak
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
Punjiva baterija NP-FV30 (1)
Kamkorder (1)
Mrežni adapter (1)
"Uputstvo za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)
Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
HDMI kabl (1) (samo za HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
A/V kabl (1)
USB priključni kabl (1)
6 USB spojni kabl namenjen je samo za upotrebu
s ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabl ako
je ugrađeni USB kabl kamkordera (str. 16)
prekratak za spajanje.
14
Napomena
6 "PlayMemories Home" (Lite Version) softver i
"PlayMemories Home" Help Guide su predinstalirani u kamkorder (str. 45, 48).
Punjenje baterije
1
Zatvorite LCD ekran i pričvrstite
bateriju.
Baterija
2
Spojite mrežni adapter (1) i kabl
napajanja (2) na kamkorder te
u zidnu utičnicu.
6 Uključi se indikator CHG (punjenje).
6 Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad
je baterija do kraja napunjena. Odspojite
mrežni adapter iz priključnice DC IN na
kamkorderu.
Indikator CHG
(punjenje)
DC IN priključnica
Poravnajte oznaku 
na DC priključku s
oznakom na DC IN
priključnici.
DC priključak
U zidnu utičnicu
Napomena
6 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
15
Punjenje baterije pomoću računara
Isključite kamkorder i spojite ga na
uključen računar pomoću
ugrađenog USB kabla.
Ugrađeni USB kabl
U zidnu utičnicu
Punjenje baterije iz zidne utičnice putem ugrađenog USB kabla
Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice
pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete
koristiti Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).
Trajanje punjenja
Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Trajanje punjenja
Baterija
NP-FV30 (priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Mrežni adapter
115
155
195
390
Ugrađeni USB kabl*
(kad koristite računar)
150
280
545
1000
6 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korišćenja USB priključnog kabla.
16
Vađenje baterije
Zatvorite LCD ekran. Pomerite preklopku
za otpuštanje baterije BATT (baterija) (1) i
zatim skinite bateriju (2).
Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na isti način kao za punjenje baterije.
Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.
Napomene o bateriji
6 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori 
(video zapis)/ (fotografija) (str. 23, 24) i indikator pristupa (str. 21) isključeni.
6 Indikator CHG (punjenje) trepće tokom punjenja u sledećim uslovima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
6 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
2 minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Eco Mode] str. 60).
Napomene o mrežnom adapteru
6 Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
6 Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
6 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
6 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.
6 Vreme snimanja, vreme reprodukcije (64)
6 Indikator preostalog kapaciteta baterije (25)
6 Punjenje baterije u inostranstvu (18)
17
Punjenje baterije u inostranstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde
je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati
elektronski transformator.
18
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena
1
Otvorite LCD ekran kamkordera
i uključite kamkorder.
2
Odaberite željeni jezik i zatim
odaberite [Next].
3
Tipkama / odaberite željeno
geografsko područje i zatim
odaberite [Next].
4
Podesite [Summer Time], odaberite format datuma te datum
i vreme.
6 Ako podesite [Summer Time] na [On],
podešava se sat vremena više.
6 Kad odaberete datum i vreme, odaberite
jednu od opcija i podesite vrednost
pomoću
/ .
6 Kad odaberete , podešavanje
datuma i vremena je završeno.
Dodirnite tipku na LCD
ekranu.
Za HDR-CX190E odaberite
tipku pomoću višesmernog
selektora.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
HDR-CX190E
19
Promena jezika prikaza
Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Odaberite   [Setup]  [0 General Settings]  [Language Setting]  željeni
jezik.
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD ekran.
Za podešavanje ugla LCD ekrana
Prvo otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema
kamkorderu (1) i zatim podesite ugao (2).
2 90 stepeni (maks.)
2 180 stepeni (maks.)
1 90 stepeni
prema kamkorderu
Za isključenje zvučnog signala
Odaberite   [Setup]  [0 General Settings]  [Beep]  [Off].
Napomena
6 Datum snimanja, vreme i uslovi snimanja automatski se beleže na medij za snimanje. Podaci se ne
prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz
tih podataka odaberite   [Setup]  [ Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
6 Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 60)
6 Za kalibraciju ekrana osetljivog na dodir: [Calibration] (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E) (str. 69)
20
Priprema medija za snimanje
Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledeće
ikone.
Standardni medij za snimanje
HDR-CX190E/CX200E/
PJ200E
Memorijska kartica
HDR-CX210E
Ugrađena memorija
Alternativni medij za snimanje
—
Memorijska kartica
Napomena
6 Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje video zapisa i fotografija.
Odabir medija za snimanje (HDR-CX210E)
Odaberite   [Setup] 
Media Settings]  [Media
[
Select]  željeni medij.
Umetanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, zatim umetnite
memorijsku karticu tako da klikne.
6 Ako umetnete novu memorijsku karticu, pojaviće se poruka [Preparing image database file.
Please wait.] Sačekajte da poruka nestane.
Umetnite karticu sa
odsečenim uglom
okrenutim kao na slici.
Indikator pristupa
21
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Napomena
6 Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu
(str. 59) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke memorišite na računar i sl.
6 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 59).
6 Proverite smer memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
6 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska
kartica
SDXC memorijska
kartica
SD Speed
klasa
Kapacitet
(proveren rad)
Opisano u ovom
priručniku
—
32 GB
"Memory Stick
PRO Duo" medij
Class 4 ili brža
64 GB
SD kartica
6 Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
Napomena
6 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
6 Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju fajl sistem exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kablom.
Unapred proverite da li oprema podržava sistem exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava sistem
exFAT i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako
izgubiti.
* exFAT je fajl sistem koji se koristi za SDXC memorijske kartice.
6 Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje: Ekranski indikatori tokom snimanja (74)
6 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (64)
22
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na sledeće medije. Video zapisi se
snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike.
HDR-CX190E/CX200E/PJ200E: Memorijska kartica
HDR-CX210E: Ugrađeni medij za snimanje
Snimanje video zapisa
1
Otvorite poklopac objektiva.
2
Otvorite LCD ekran i pritisnite
MODE za uključivanje indikatora
 (video zapis).
3
Pritisnite START/STOP za
pokretanje snimanja.
6 Za zaustavljanje snimanja, ponovo
pritisnite START/STOP.
6 Tokom snimanja video zapisa možete
snimati fotografije pritiskom tipke
PHOTO (Dual Capture).
23
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite
MODE za uključivanje indikatora
 (fotografija).
2
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja.
6 Kad je izoštravanje podešeno pravilno,
pojavi se na LCD ekranu indikator AE/
AF zadržavanja.
Za prikaz opcija na LCD ekranu
Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon
uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja video zapisa i fotografija.
Za ponovni prikaz opcija učinite sledeće.
HDR-CX190E: Pomerite višesmerni selektor.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E: Dodirnite bilo gde osim tipki na LCD ekranu.
24
Ekranski indikatori tokom snimanja
Ovde su opisane ikone za modove snimanja video zapisa i fotografija. Detalje potražite na
stranici u zagradama.
ATipka zuma (W: Wide/T: Telefoto), tipka START/STOP (u modu snimanja video zapisa),
tipka PHOTO (u modu snimanja fotografija)*
BTipka MENU (56)
CStatus koji je detektovala funkcija Intelligent Auto (33)
DStatus snimanja ([STBY]/[REC])
EZadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (24)
FTracking focus* (32)
GZum, preostalo trajanje baterije
HBrojač (sat: minut: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/
editovanje ** (74)
ITipka za isključenje funkcije Tracking focus* (32)
JTipka Intelligent Auto (33)
KPribližan broj fotografija za snimanje, odnos širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina
fotografije (L/S)
LProcenjeno preostalo vreme snimanja, kvalitet snimanja slike (HD/STD) i mod snimanja
(FX/FH/HQ/LP) (34)
MTipka View Images (28)
NMy Button (ikonama prikazanim u ovom delu možete dodeliti svoje omiljene funkcije)
(58)
* HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
** HDR-CX210E
25
Za snimanje u ogledalnom modu
Otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema
kamkorderu (1) i zatim ga zakrenite 180
stepeni prema objektivu (2).
Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u
ogledalu, ali snimljena slika biće normalna.
Napomena
Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
Kad video zapis pređe 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za
snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili
odspajati mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 21) svetli ili trepće
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija.
6 LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg sečenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan sa full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Guide Frame] podešen na [On] i
upotrebu spoljnog okvira iz [Guide Frame] (str. 58) kao orijentacije.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
26
Vreme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 64)
[Media Select] (str. 21)
Za prikaz opcija na LCD ekranu sve vreme: [Display Setting] (str. 58)
Za promenu veličine slike: [ Image Size] (str. 35)
Vreme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 59)
Zumiranje
Pomakom preklopke zuma možete
uvećati ili smanjiti sliku.
W (širokougaono): Širi ugao gledanja
T (telefoto): Uži ugao gledanja
6 Uz standardnu postavku možete sliku
uvećati optičkim zumiranjem do 25 puta od
originalne veličine.
6 Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano
pomerite. Pomerite je još dalje za brže
zumiranje.
Za dodatno uvećanje slike (Extended Zoom)
Podesite [ SteadyShot] na [Standard] ili [Off] (str. 58).
6 Sliku možete uvećati do 30 puta od originalne veličine proširenjem širokougaonog podešenja.
Napomena
6 Držite prst na preklopki zuma. Ako pomerite prst sa preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomeranja
preklopke.
6 Brzinu zumiranja ne možete menjati tipkom / na LCD ekranu (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E).
6 Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokougaonog
položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
6 Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 58)
27
Reprodukcija
Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event view).
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite
tipku  na kamkorderu za
ulazak u mod reprodukcije.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
6 Modu reprodukcije možete pristupiti
tako da odaberete  na LCD ekranu
(str. 25).
HDR-CX190E
2
Odaberite / za pomak
željene kategorije u sredini (1)
i zatim je odaberite (2).
6 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao
kategorije, automatski prema datumu i
vremenu snimanja.
3
Odaberite snimak.
6 Kamkorder reprodukuje od odabranog
do zadnjeg snimka u kategoriji.
28
Indikatori u meniju Event View
U meni MENU
Preostalo trajanje baterije
Naziv kategorije
Kategorije
Prikaz prethodne kategorije
Prikaz sledeće kategorije
Vremenska skala
Prelaz na mod snimanja
video zapisa/fotografije
Reprodukcija kratkih video zapisa (str. 36)
Naziv kategorije
Vreme snimanja/broj fotografija
Tipka za promenu
tipa snimka
Za povratak na prikaz
Event View
Video zapis
Prethodno/sledeće
Prelaz na mod snimanja
video zapisa/fotografije
Tipka za promenu
vremenskog opsega
kategorije
Fotografija
Zadnji reprodukovani snimak
6 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju
se "sličice".
Napomena
6 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij.
(str. 49)
6 U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis (HDR-CX210E).
29
Tipke za upravljanje reprodukcijom
Stavke na LCD ekranu nestanu ako nekoliko sekundi ne upravljate kamkorderom. Za ponovni prikaz opcija učinite sledeće.
HDR-CX190E: Pomerite višesmerni selektor.
HDR-CX200E/CX210E/PJ200E: Dodirnite LCD ekran.
Pri reprodukciji video zapisa
Glasnoća
Brisanje
Kontekst
Zaustavljanje
Prethodna
Ubrzano unazad
Sledeća
Ubrzano napred
Pauza/reprodukcija
Pri gledanju fotografija
Tipke za upravljanje kod prikaza fotografija menjaće se zavisno od podešenja tipke za promenu
tipa snimka (str. 29).
‫( ש‬video zapisi/fotografije) (standardno podešenje)
Brisanje
Sledeća
Prethodna
30
Za reprodukciju/pauzu
video zapisa i fotografija
redosledom snimanja
ђ (fotografije)
Brisanje
Kontekst
Prethodna
Sledeća
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
6 Ako više puta odaberete
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5
puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
6 Odaberite
/
tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
6 Za ponavljanje slideshowa, odaberite ‫ ם‬ [Slideshow Set].
Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima
6 Snimke napravljene ovim kamkorderom možda nećete moći reprodukovati normalno drugim uređajima.
Takođe, snimke napravljene drugim uređajima možda nećete moći reprodukovati ovim kamkorderom.
6 Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati
na AV opremi drugih proizvođača.
31
Napredne funkcije
Jasni snimci osoba
Jasno snimanje odabranog objekta
(Face Priority) (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
Kamkorder može pratiti lice koje odaberete
i automatski podesiti izoštrenost, ekspoziciju i ton kože lica.
Za snimanje objekata koji nisu ljudi
(Tracking focus)
Dodirnite objekat koji želite snimati.
Kamkorder izoštrava automatski.
Dodirnite jedno od ciljanih lica.
Prikazuje se dvostruki
okvir.
Poništenje odabira
Napomena
6 Objekat koji ste dotaknuli možda se neće prepoznati, zavisno od svetline okoline ili frizure
osobe.
6 Podesite opciju [Face Detection] na drugu
postavku osim [Off] ([Auto] je standardna
postavka).
Automatsko snimanje osmeha
(Smile Shutter)
Kad kamkorder prepozna osmeh osobe
u kadru tokom snimanja video zapisa
(str. 58), automatski se snima fotografija.
([Dual Capture] je standardna postavka.)
Kamkorder
razaznaje lice.
32
Kamkorder
razaznaje osmeh
(narandžasto).
Snimanje video zapisa
u raznim situacijama
Napomena
6 Kad je [ REC Mode] podešen na [Highest
Quality ], ne možete koristiti funkciju Smile
Shutter pri snimanju video zapisa.
6 Zavisno od uslova snimanja, izgleda objekta i
podešenja kamkordera, osmeh se možda neće
prepoznati.
6 [Smile Sensitivity] (str. 58)
Automatski odabir prikladnog
podešenja prema situaciji snimanja
(Intelligent Auto)
Vaš kamkorder snima video zapise nakon
automatskog odabira najprikladnijeg podešenja za trenutni motiv ili situaciju. (Standardna postavka je [On].) Kad kamkorder
prepozna objekat, prikazuju se ikone koje
odgovaraju uslovima prepoznavanja.
Odaberite
 [On]  
u donjem desnom uglu menija za
snimanje video zapisa ili fotografija.
Prepoznavanje lica:
Kamkorder prepoznaje lica i podešava
izoštrenost, boju i ekspoziciju.
 (Portrait), Х (Baby)
Prepoznavanje scene:
Kamkorder automatski odabire najefikasnije podešenje zavisno od scene.
 (Backlight),  (Landscape),  (Night
Scene),  (Spotlight),  (Low light), 
(Macro)
Prepoznavanje potresanja kamkordera:
Kamkorder prepoznaje da nema potresanja
i primenjuje optimalno korigovanje.
Ц (Stativ)
6 Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite
 [Off].
33
Snimanje uz odabran
kvalitet slike
Za snimanje svetlijih slika od onih
koje su dobijene upotrebom funkcije
Intelligent Auto
Odaberite   [Camera/Mic] 
[‫ ס‬Manual Settings]  [Low Lux].
Napomena
6 Zavisno od uslova snimanja, kamkorder možda
neće prepoznati očekivanu scenu ili objekat.
Odabir kvaliteta slike za video zapise
(mod snimanja)
Možete promeniti mod snimanja za odabir kvaliteta video zapisa kod snimanja
high definition (HD) video zapisa. Vreme
snimanja (str. 64) ili vrsta medija na koji
će se snimci moći kopirati može se promeniti, zavisno od odabranog moda snimanja.
(Standardna postavka je [Standard ].)
1
Odaberite   [Image
Quality/Size]  [ REC Mode].
2
Odaberite željeni mod snimanja.
6 Ako video zapis snimljen u odabranom
modu nije moguće kopirati na taj medij,
na srednjoj se ikoni pojavi indikator .
34
Mod snimanja i mediji na koje se
snimci mogu kopirati
Vrste medija
Na ovom kamkorderu
Ugrađeni medij za
snimanje*
Memorijska kartica
Na spoljnim uređajima
Spoljni mediji
(USB mediji za
memorisanje)
Blu-ray diskovi
AVCHD diskovi
Mod snimanja
FX FH/HQ/LP








–

6 Snimanje video zapisa sa Standard definition
(STD) kvalitetom slike: [/Р Setting]
(str. 59)
6 Vodič za kreiranje diskova (str. 49)
Promena kvaliteta slike za
fotografije
Broj fotografija koje možete snimiti
razlikuje se zavisno od odabrane veličine
snimka.
1
Odaberite   [Image
Quality/Size]  [ Image Size].
2
Odaberite željenu veličinu
snimka.
* HDR-CX210E
O kvalitetu slike
Kvalitet slike i brzina bita za svaki mod
snimanja mogu se podesiti na sledeći način.
("M", kao u "24M", označava "Mbps".) Za
video zapise sa high definition (HD) kvalitetom slike
6 [Highest Quality ]: kvalitet 1920  1080/50i,
AVC HD 24M (FX)
6 [High Quality ]: kvalitet 1920  1080/50i,
AVC HD 17M (FH)
6 [Standard ]: kvalitet 1440  1080/50i, AVC
HD 9M (HQ)*1
6 [Long Time ]: kvalitet 1440  1080/50i,
AVC HD 5M (LP)
Napomena
6 Veličina snimka odabrana ovom postavkom
primenjuje se na fotografije snimljene funkcijom Dual Capture (str. 23).
6 Broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 65)
Za video zapise sa standard definition
(STD) kvalitetom slike
6 [Standard ]: Standardan kvalitet, STD 9M
(HQ)*2
*1 Standardna postavka
*2 Standardan kvalitet slike (STD) je trajno
podešen na tu vrednost.
35
Reprodukcija inserata
video zapisa (Highlight
Playback)
Možete uživati u insertu HD video zapisa
i fotografija, koji je poput kratkog filma.
1
2
Pritisnite  (View Images) (str. 28).
Prikažite željeni događaj u
sredini menija Event View i
odaberite [ŝ Highlight].
Podešavanje
glasnoće
Kontekst
Zaustavljanje
Sledeća
Prethodna Pauza
3
Odaberite željeni postupak po
završetku Highlight reprodukcije.
A: Kamkorder ponovo reprodukuje
Highlight Playback scene.
36
B: Možete memorisati Highlight Playback scene u STD kvalitet snimka i
podeliti ih sa drugima (postaviti ih na
Internet i sl.).
C: Možete promeniti podešenja
Highlight reprodukcije.
Za promenu podešenja za Highlight
Playback
Postavke Highlight reprodukcije možete
promeniti odabirom opcije [Highlight
Setting] u meniju po završetku Highlight
reprodukcije.
Postavku možete takođe promeniti
odabirom ‫ ם‬ [Highlight Setting] dok
kamkorder reprodukuje Highlight scene.
6 [Playback Range]
Možete podesiti opseg reprodukcije (početni i
završni datum) za Highlight reprodukciju.
6 [Theme]
Možete odabrati temu Highlight reprodukcije.
6 [Music]
Možete odabrati muziku.
6 [Audio mix]
Uz muziku se reprodukuje originalan zvuk.
6 [Length]
Možete podesiti trajanje Highlight Playback
segmenta.
6 [Highlight Point]
Možete podesiti delove video zapisa ili
fotografije koji će se koristiti za Highlight
reprodukciju. Reprodukujte željeni video zapis
 . Ili reprodukujte
i odaberite
željenu fotografiju i odaberite . Na v
video zapisu ili fotografiji korišćenoj u Highlight
reprodukciji prikazuje se
.
Za brisanje oznaka odaberite ‫ ם‬ [Clear All
Points].
Napomena
6 Highlight Playback scene promeniće se svaki
put kad odaberete Highlight reprodukciju.
6 Podešenje opcije [Playback Range] se izbriše po
završetku Highlight reprodukcije.
6 Kad spojite kamkorder na spoljni uređaj poput
TV-a i aktivirate Highlight Playback ili Highlight
Scenario, te se slike neće videti na LCD ekranu
računara.
Smeštanje Highlight reprodukcije
u HD kvalitet snimka (ŝ Scenario
Save)
Svoju omiljenu Highlight reprodukciju
možete smestiti kao "Scenario" sa HD kvalitetom slike. Možete smestiti do 8 scenarija
i te scenarije možete reprodukovati samo
na kamkorderu.
1
Odaberite [Replay] na ekranu po
završetku Highlight reprodukcije.
2
Kad ponovo započne Highlight
reprodukcija, odaberite ‫ ם‬
[ŝ Scenario Save].
Reprodukcija memorisanog scenarija
Odaberite   [Playback Function]
 [ŝ Scenario], odaberite željeni scenario
i zatim odaberite .
6 Za brisanje memorisanog scenarija odaberite
‫ ם‬ [Erase]/[Erase All] tokom reprodukcije
scenarija.
Konverzija formata podataka u
STD kvalitetu snimka (Highlight
Movie)
Možete konvertovati format podataka za
Highlight reprodukciju ili Highlight scenarije
u STD kvalitetu slike i memorisati ih kao
"Highlight Movie". Highlight video zapisi
mogu se koristiti za izradu DVD-ova ili
objaviti na Internetu.
1
Odaberite [Save and Share] na
ekranu po završetku Highlight
reprodukcije ili reprodukcije
Highlight scenarija.
37
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
2
Odaberite željeni postupak kad
se sadržaj memoriše.
A: Ako odaberete [Share], moći ćete
Highlight video zapis objaviti na Internetu
ugrađenim softverom "PlayMemories
Home" (str. 48) ili napraviti DVD koristeći DVD snimač "DVDirect Express"
(str. 51).
B: Vaš kamkorder reprodukuje memorisani Highlight video zapis.
Reprodukcija Highlight video zapisa
Načini povezivanja i kvaliteta slike koji se
reprodukuju na ekranu TV-a razlikuju se
zavisno od vrste TV-a koji spajate i priključnicama koje koristite.
Spajanje na high
definition TV*
HDMI
kabl**
Odaberite   [Playback
Function]  [Highlight Movie] i
odaberite željeni Highlight video zapis.
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9
(wide) ili 4:3 koji nije
high definition
A/V spojni
kabl
(isporučen)
Ulaz
Žuta
6 Za brisanje Highlight video zapisa odaberite ‫ם‬
pri reprodukciji Highlight video zapisa.
Bela
Crvena
Tok signala
* Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu,
povezivanje izvedite putem A/V spojnog kabla.
** Isporučen sa HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
38
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
2
3
Spojite kamkorder na TV.
Pokrenite reprodukciju video zapisa
ili fotografije na kamkorderu (str. 28).
Napomena
6 Pogledajte takođe uputstvo za upotrebu TV
prijemnika.
6 Kao izvor napajanja upotrebite priloženi
mrežni adapter (str. 17).
6 Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike će se reprodukovati u standard
definition (STD) kvalitet čak i na HD TV-u.
6 Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, podesite
[ Wide Mode] na [4:3] za snimanje video zapisa
u formatu 4:3.
6 Ako spojite kamkorder na TV koristeći više vrsta
kablova za izlaz video signala, HDMI izlaz ima
prednost.
6 Kamkorder ne podržava S-Video izlaz.
Na HDMI kablu
6 Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
6 Koristite HDMI minipriključak na jednom
kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za
spajanje na vaš TV na drugom kraju.
6 Snimci sa zaštitom od kopiranja ne emituju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
6 Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
modu povezivanja.
6 Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu
kamkordera na HDMI OUT priključnicu
drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi
u radu.
6 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za emitovanje i video signala i
audio signala. HDMI OUT priključnica omogućuje izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.
Ako TV prijemnik ima mono zvuk
(Ako TV prijemnik ima samo jednu
ulaznu audio priključnicu)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla
u video ulaznu priključnicu i beli (levi
kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u
audio ulaznu priključnicu TV prijemnika
ili videorekordera.
Kod spajanja na TV preko
videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz
videorekordera pomoću A/V spojnog
kabla. Podesite preklopku za odabir ulaza
na videorekorderu na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 i sl.).
6 Odabir formata slike koji TV podržava: [TV
Type] (str. 60)
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima
21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje reprodukovane slike.
TV/VCR
39
Korišćenje ugrađenog
projektora (HDR-PJ200E)
Primena funkcije "BRAVIA" Sync
Ako spojite kamkorder HDMI kablom na
"BRAVIA" Sync-kompatibilan TV proizveden
2008 ili kasnije, funkcijama kamkordera
možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Menijom kamkordera možete rukovati
tako da pritisnete tipku SYNC MENU na
daljinskom upravljaču TV-a. Pritiskom
kursorskih tipki gore/dole/levo/desno/
potvrda na daljinskom upravljaču vašeg
TV-a možete prikazati indeksni ekran kao
što je Event View i reprodukovati željene
video zapise ili fotografije.
6 Neke funkcije možda nećete moći izvoditi
daljinskim upravljačem.
6 Podesite [CTRL FOR HDMI] na [On].
6 Takođe podesite svoj TV na odgovarajući
način. Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu TV prijemnika.
6 Rad funkcije "BRAVIA" Sync razlikuje se zavisno od modela BRAVIA TV-a. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
6 Ako isključite TV, istovremeno se isključi i
kamkorder.
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan sa "Photo
TV HD" standardom. "Photo TV HD"
omogućuje prikaz detaljne, fotografski
realistične slike suptilnih tekstura i boja.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla*,
možete uživati u potpuno novom doživljaju
fotografija u očaravajućem HD kvalitetu.
* TV će automatski preći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
40
Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog
projektora možete kao ekran upotrebiti
ravnu površinu, na primer zid.
Napomena
6 LCD ekran je isključen tokom projekcije slike.
Za upravljanje kamkorderom koristite preklopku
zuma/tipku PHOTO.
1
Objektiv projektora usmerite prema površini za prikaz, na primer
zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR.
2
Kad se prikaže meni sa uputstvom
za upotrebu, odaberite [Project].
6 Taj meni pojavi se pri prvoj upotrebi
ugrađenog projektora.
3
Projektovanu sliku izoštrite preklopkom PROJECTOR FOCUS.
Preklopka PROJECTOR FOCUS
6 Projektovana slika se uvećava zajedno sa
povećanjem udaljenosti između kamkordera
i površine za prikaz.
6 Savetujemo vam da kamkorder postavite
0,5 m ili dalje od površine na koju će se
projektovati slika.
4
Napomena
6 Pri upotrebi projektora pazite na sledeće
postupke ili situacije.
– Nemojte sliku projektovati prema očima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD ekran i objektiv projektora se zagreju
pri upottt rebi.
– Upotreba projektora skraćuje trajanje baterije.
6 Pri upotrebi projektora nisu mogući sledeći
postupci.
– Highlight reprodukcija na spoljnom uređaju
poput TV-a
– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD
ekran
– Još neke funkcije
Pomakom preklopke zuma odaberite snimak koji želite reprodukovati,
zatim pritisnite PHOTO za početak
reprodukcije.
Preklopka zuma
Tipka PHOTO
6 Pomoću preklopke zuma pomerite
odabirni okvir koji se prikazuje na LCD
ekranu i pritisnite tipku PHOTO za početak reprodukcije snimka na kojem je okvir.
6 Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 28.
6 Za isključivanje projektora pritisnite
PROJECTOR.
41
Editovanje
Editovanje na
kamkorderu
Napomena
6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni
postupci editovanja. Za napredno editovanje
instalirajte "Expanded Feature" za ugrađeni
softver "PlayMemories Home".
6 Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti.
Unapred memorišite kopije važnih video
zapisa i fotografija.
6 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vreme brisanja ili
deljenja snimaka. Tako se medij za snimanje
može oštetiti.
6 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
ili delite snimke sa nje.
6 Ako izbrišete ili podelite video zapise/fotografije
koji su uključeni u memorisane scenarije (str. 37),
izbrisaće se i scenariji.
Za istovremeno brisanje svih video
zapisa/fotografija za odabrani datum
1
U koraku 3 odaberite [All In Event].
2
Tipkama
/
odaberite datum koji
želite izbrisati i zatim odaberite .
Brisanje video zapisa i fotografija
1
Odaberite   [Edit/Copy]
 [Delete].
2
Odaberite [Multiple Images] i zatim odaberite vrstu snimka koji
želite izbrisati.
Za brisanje dela video zapisa
Možete podeliti video zapis i izbrisati ga.
6 Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 59)
6 [Format] (str. 59)
Deljenje video zapisa
1
3
42
Dodajte kvačice  video zapisima
ili fotografijama koje ćete izbrisati
i odaberite .
Odaberite ‫ ם‬ [Divide] na
ekranu za reprodukciju.
2
Pomoću
/
odaberite mesto
gde želite podeliti video zapis na
scene i zatim odaberite .
A
B
A: Povratak na početak odabranog
video zapisa
B: Preciznije podešava mesto deljenja
Napomena
6 Može se pojaviti malo odstupanje između mesta
koje ste odabrali i stvarnog mesta reza jer će
kamkorder odabrati mesto reza u intervalu od
pola sekunde.
6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci
editovanja. Za napredno editovanje koristite
ugrađeni softver "PlayMemories Home".
2
Tipkama
/
odaberite deo
koji želite snimiti kao fotografiju i
zatim odaberite .
A
B
A: Povratak na početak odabranog
video zapisa
B: Preciznije podešava mesto snimanja.
Ako je video zapis snimljen uz jednu
od sledećih kvaliteta slike, veličina
slike biće podešena na sledeći način.
6 High definition (HD) kvalitet slike: 2,1
M (16:9)
6 Široka slika (16:9) standard definition
kvaliteta (STD): 0,2 M (16:9)
6 Slika formata 4:3 standard definition
(STD) kvaliteta: 0,3 M (4:3)
Izdvajanje fotografije iz video zapisa
(HDR-CX210E)
Iz video zapisa snimljenih na interni medij
za snimanje možete izdvojiti fotografije.
1
Odaberite ‫ ם‬ [Photo Capture]
u meniju reprodukcije
video zapisa.
O datumu i vremenu snimanja
fotografija iz video zapisa
6 Datum i vreme snimanja fotografija isti su
datumu i vremenu snimanja video zapisa.
6 Ako video zapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vreme snimanja odgovaraće trenutku
kada ste fotografiju snimili iz video zapisa.
43
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Korisne funkcije dostupne pri spajanju
kamkordera na računar
Za Windows
Ugrađeni softver "PlayMemories Home" (Lite Version) omogućuje vam importovanje snimaka sa kamkordera na računar i njihovu jednostavnu reprodukciju na računaru.
Importovanje snimaka
Reprodukcija
6 Ako je ugrađeni USB kabl kamkordera prekratak za povezivanje sa računarom, koristite spojni USB kabl.
Korišćenje nadogradnje "Expanded Feature" za softver "PlayMemories Home"
Na računaru koji je spojen na Internet možete preuzeti nadogradnju "Expanded Feature"
koja vam omogućuje korišćenje raznih dodatnih funkcija.
Prenos podataka
Editovanje
Mrežne usluge
Memorisanje
na disk
Spajanje slikovnih datoteka
DVD/Blu-ray
Za Mac
Mac računari ne podržavaju ugrađeni softver "PlayMemories Home".
Za importovanje snimaka sa kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite
odgovarajući softver za Mac računare. Za detalje posetite sledeću Internet stranicu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
44
Priprema računara
(Windows)
Korak 1 Provera sistema računara
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (za procesiranje
FX ili FH video zapisa potreban je Intel Core
2 Duo 2,26 GHz ili brži)
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sledeće postupke:
– Prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar
– Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition
(HD) kvaliteta slike u standard definition
(STD) kvalitet slike potreban je Intel Core
Duo 1,66 GHz ili brži.)
– Procesiranje samo video zapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
Memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
1 GB ili više)
Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno
maksimalno 50 GB.)
Ekran
Minimalno 1024  768 tačaka
Ostalo
USB priključnica (standard, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilna)), Blu-ray/DVD snimač
Za sistem datoteka hard diska preporučuje se
bilo NTFS ili exFAT sistem.
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograđivan
ili u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korišćenje funkcije kreiranja diska i sl.
potreban je Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 ili noviji.
3
* Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
4
* Preporučuje se brži procesor.
Napomena
6 Ne može se garantovati rad u svim računarskim
okruženjima.
Korak 2 Instaliranje ugrađenog
softvera "PlayMemories Home"
1
Uključite računar.
6 Logujte se kao administrator za
instalaciju.
6 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računaru pre instaliranja softvera.
2
Spojite kamkorder na računar
ugrađenim USB kablom i zatim
odaberite [USB Connect] na LCD
ekranu kamkordera.
6 Kad koristite Windows 7: Otvori se prozor
The Device Stage.
6 Kad koristite Windows XP/Windows
Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.
45
3
U sistemu Windows 7 odaberite
[PlayMemories Home] u prozoru
Device Stage. U sistemu Windows
XP/Windows Vista odaberite
[Computer] (u Windows XP, [My
Computer])  [PMHOME] 
[PMHOME.EXE].
4
Sledite uputstvo na ekranu za
završetak instalacije.
Kad se završi instalacija, "PlayMemories
Home" se otvori.
6 Ako je softver "PlayMemories Home" već
instaliran na vaš računar, registrujte
kamkorder u tom softveru. Tada će biti
raspoložive funkcije koje se mogu koristiti
sa ovim kamkorderom.
6 Ako je na vaš računar instaliran softver
"PMB (Picture Motion Browser)", zameniće
ga softver "PlayMemories Home". U tom
slučaju ne možete softverom "PlayMemories
Home" koristiti neke funkcije koje su bile
dostupne u softveru "PMB".
6 Na ekranu računara pojavi se uputstvo za
instaliranje nadogradnje "Expanded Feature".
Sledite uputstvo i instalirajte datoteke dodatka
6 Za instaliranje nadogradnje "Expanded
Feature" potrebno je računar spojiti na
Internet. Ako datoteku niste instalirali pri
prvom otvaranju softvera "PlayMemories
Home", uputstvo se pojavljuje ponovo kad
odaberete funkciju softvera koja se može
koristiti samo ako je instalirana nadogradnja
"Expanded Feature".
6 Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite
("PlayMemories Home" Help Guide)
u softveru ili posetite stranicu podrške za
PlayMemories Home (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
46
Napomena
6 Kad instalirate softver "PlayMemories Home",
podesite [USB LUN Setting] na [Multi].
6 Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite
Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta
kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder 
srednju ikonu pod kojom su memorisani željeni
snimci  [PMHOME.EXE].
6 Pravilan rad nije garantovan ako očitavate ili
snimate video podatke sa kamkordera ili na
kamkorder drugim softverom osim ugrađenog
softvera "PlayMemories Home". Za informacije
o kompatibilnosti softvera koji koristite obratite
se proizvođaču softvera.
Za odspajanje kamkordera od
računara
1
Kliknite na ikonu
na donjem
desnom delu radne površine računara
 [Safely remove USB Mass Storage
Device].
2
Odaberite
kamkordera.
3
Odspojite USB kabl.
 [Yes] na ekranu
6 Ako koristite Windows 7, ikona
se možda
neće pojaviti na radnoj površini računara. U
tom slučaju možete odspojiti kamkorder sa računara bez da sledite gore navedene postupke.
Napomena
6 Nemojte pokušavati formatirati interni medij za
snimanje na kamkorderu preko računara. Ako
to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.
6 AVCHD diskove kreirane pomoću ugrađenog
softvera "PlayMemories Home" nemojte umetati
u DVD uređaje ili rekordere jer oni ne podržavaju
AVCHD standard. Ako to napravite, nećete
moći izvaditi disk.
6 Ovaj kamkorder snima sliku visoke rezolucije
u AVCHD formatu. Primenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimak u high definition kvalitetu. DVD medij
koji sadrži AVCHD snimak ne sme se
koristiti u običnom DVD uređaju ili rekorderu
jer ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja
ili takav uređaj može izbrisati sadržaj medija
bez upozorenja.
6 Kod pristupanja kamkorderu s računara, koristite
ugrađeni softver "PlayMemories Home". Nemojte
menjati datoteke ili foldere s kamkordera pomoću
računara. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti
ili se neće moći reprodukovati.
6 Pravilan rad nije garantovan ako podacima sa
kamkordera rukujete putem računara.
6 Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove delove memoriše kao
posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke,
no one će pravilno funkcionisati pomoću funkcije
importovanja i reprodukcije na kamkorderu ili u
softveru "PlayMemories Home".
6 Za importovanje dugih video zapisa ili editovanih
slika sa kamkordera na računar koristite ugrađeni
softver "PlayMemories Home". Ako koristite neki
drugi softver, snimci se možda neće pravilno
importovati.
6 Za brisanje slikovnih datoteka sledite korake
na str. 42.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk sa video zapisom high definition (HD) kvaliteta koji ste
prethodno prebacili na računar.
Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte "BD
Add-on Software".
Za instalaciju softvera posetite sledeću
Internet stranicu.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/
6 Vaš računar treba da podrži kreiranje Blu-ray
diskova.
6 Za kreiranje Blu-ray diskova raspoloživi su
mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog
snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog
snimanja). Nakon kreiranja diska nije moguće
dodavati sadržaje ni na jednu od navedenih
vrsta.
47
Otvaranje softvera
"PlayMemories
Home"
1
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home" prečicu na ekranu računara.
Preuzimanje
namenskog softvera
za kamkorder
Instaliranje softvera za Mac računar
Za detalje o softveru za Mac računare posetite sledeću Internet stranicu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
6 Navedenoj stranici možete pristupiti klikom
na [FOR_MAC.URL] u [PMHOME] dok je
kamkorder spojen na računar. Kad spojite
kamkorder na računar, podesite [USB LUN
Setting] na [Multi].
Softver "PlayMemories Home" se
otvori.
2
Dvaput kliknite na ""PlayMemories
Home" Help Guide" prečicu na
ekranu računara kako biste videli
kako koristiti "PlayMemories
Home".
6 Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara,
kliknite na [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  željenu opciju.
48
Napomena
6 Softver koji se može koristiti sa kamkorderom
će se razlikovati zavisno od države/regije.
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Uputstvo za kreiranje diska
High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način
u skladu sa uređajem.
Spojni kabl
Spoljni uređaji
Stranica
DVDirect Express DVD snimač
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka na DVD disk.
Ugrađeni USB kabl
DVDirect Express snimača
51
DVD snimač koji nije DVDirect
Express
Za memorisanje high definition
(HD) ili standard definition (STD)
snimaka na DVD disk.
Ugrađeni USB kabl
52
Rekorder sa hard diskom itd.
Za memorisanje standard definition
(STD) snimaka na DVD disk.
A/V spojni kabl
(isporučen)
52
Spoljni uređaj
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka.
USB adapterski kabl
VMC-UAM1 (opcija)
54
Video zapisi snimljeni u standard definition (STD) kvalitetu slike
Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spoljni uređaj na kojem su memorisani
snimci.
Napomena
6 Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili kreiranja diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda
neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo video zapis nakon što ga obrišete
(HDR-CX210E).
6 Video zapisi se možda neće moći smestiti na neke vrste diskova ili medija, zavisno od postavke [ REC
Mode] odabranoj za snimanje video zapisa.
6 Presnimavanje na računar: ugrađeni softver "PlayMemories Home" (str. 48)
49
Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi
DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvalitetu
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata, kao što je Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3.
DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Standardni DVD uređaji za reprodukciju.
Napomena
6 AVCHD disk može se reprodukovati samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
6 Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz
njih.
6 Uvek ažurirajte svoj PlayStation ®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
50
Kreiranje diska
pomoću DVD snimača
ili rekordera
Napomena
6 Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 17).
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spojenim uređajem.
6 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
Kreiranje diska snimačem DVDirect
Express
Postupak [DISC BURN OPTION]
Možete takođe kreirati disk sa standard
definition (STD) kvalitetom slike.
1
Odaberite [DISC BURN OPTION] u
koraku 3 gore.
2
Odaberite medij za snimanje koji
sadrži video zapise koje želite presnimiti
(HDR-CX210E).
3
Odaberite kvalitet slike za disk koji ćete
kreirati.
4
Dodajte kvačice  slici koju želite kopirati
i zatim odaberite .
Spojite kamkorder na DVD snimač
"DVDirect Express" (opcija) koristeći USB
kabl isporučen uz DVDirect Express.
1
Preostali kapacitet diska
Spojite DVDirect Express na 
(USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabla iz DVDirect
Expressa.
6 Nakon završetka postupka odaberite
.
Reprodukcija diska u DVDirect Express
snimaču
2
Umetnite nesnimljeni disk u
DVDirect Express i zatvorite
fioku.
3
Pritisnite u (DISC BURN) na
DVDirect Express snimaču.
Video zapisi koji još nisu smešteni ni
na kakav disk mogu se sada memorisati na disk.
6 Nakon završetka postupka odaberite
.
1
Za reprodukciju video zapisa s DVDirect
Express snimača na ekranu TV-a,
spojite DVDirect Express na  (USB)
priključnicu kamkordera i spojite
kamkorder na TV (str. 38).
2
Umetnite snimljeni disk u DVDirect
Express.
3
Pritisnite tipku za reprodukciju na
DVDirect Express snimaču.
6 Nakon završetka postupka odaberite
.
51
Napomena
6 Video zapisi sa HD i STD kvalitetom slike
smestiće se na odvojene diskove.
6 Ako ukupna veličina video zapisa koje želite
snimiti pomoću funkcije DISC BURN prelazi
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na
disku može biti odsečen.
6 Za vreme snimanja diska nemojte učiniti
nešto od sledećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder ili DVDirect Express
mehaničkim udarcima ili vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
6 Vreme kopiranja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno
od moda snimanja i broja scena, možda će trebati više vremena.
Kreiranje diska s high definition
(HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača
Pomoću ugrađenog USB kabla spojite
kamkorder na Sonyjev DVD snimač
različit od snimača DVDirect Express
(opcija), a koji podržava video zapise sa
HD kvalitetom slike.
1
52
Spojite DVD snimač na kamkorder
pomoću ugrađenog USB kabla.
2
Odaberite [USB Connect] na
ekranu kamkordera.
6 Ako se meni [USB select] ne prikaže,
odaberite   [Setup]  [
Connection]  [USB Connect].
3
Snimite video zapise pomoću
spojenog uređaja.
6 Nakon završetka postupka odaberite
.
Kreiranje diska sa standard definition
(STD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl.
Spojite kamkorder na snimač, Sony DVD
snimač i sl., osim snimača DVDirect Express,
pomoću A/V spojnog kabla. Snimci koji
se reprodukuju na kamkorderu možete
kopirati na disk ili videokasetu.
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje (rekorder i sl.).
6 Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
2
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje pomoću A/V spojnog
kabla.
Napomena
6 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
6 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvalitet slike može se smanjiti.
6 Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
6 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu
i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
A/V Remote
priključnica
6 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data
Code] (str. 59)
6 Upotreba uređaja za prikaz sa ekranom formata
4:3: [TV Type] (str. 60)
A/V spojni
kabl
Ulaz
Crvena
Bela
Žuta
 Tok signala
6 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
3
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
53
Memorisanje snimaka
na spoljni uređaj
Video zapise i fotografije možete memorisati
na spoljni medij (USB uređaj), na primer na
spoljni hard disk. Kad memorišete snimke
na spoljni medij, biće dostupne sledeće
funkcije.
6 Možete povezati kamkorder i spoljni medijski
uređaj te zatim reprodukovati snimke memorisane
na spoljni medijski uređaj (str. 54).
6 Možete povezati računar i spoljni medijski
uređaj te importovati snimke na računar koristeći ugrađeni softver "PlayMemories Home"
(str. 48).
Napomena
6 Za taj postupak potreban vam je adapterski
USB kabl VMC-UAM1 (opcija).
6 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na
DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu
utičnicu.
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spoljnim uređajem.
1
Povežite kamkorder i spoljni
medijski uređaj koristeći adapterski
USB kabl (opcija).
USB adapterski
kabl VMC-UAM1
(opcija)
6 Nemojte odspajati USB kabl ako je na
LCD ekranu prikazana poruka [Preparing
image database file. Please wait.].
6 Ako je na ekranu kamkordera prikazana
poruka [Repair Img. DB F.], odaberite
.
2
Odaberite [Copy] na ekranu
kamkordera.
6 HDR-CX190E/CX200E/PJ200E
Video zapisi i fotografije memorisani na
memorijsku karticu (umetnutu u kamkorder) koji još nisu memorisani na spoljni
uređaj sad se mogu memorisati na spojeni
spoljni medij.
HDR-CX210E
Video zapisi i fotografije memorisani na
jedan od medija u kamkorderu odabranih
u [Media Select] koji još nisu memorisani
na spoljni uređaj sad se mogu memorisati
na spojeni spoljni medij.
6 Ta funkcija je dostupna samo ako u
kamkorderu ima novih snimaka.
6 Za odspajanje spoljnog medijskog uređaja
odaberite  kad je kamkorder u
pripravnom stanju reprodukcije (pojavi
se [Event View] ili indeksni prikaz
kategorija).
Za reprodukciju snimaka sa spoljnog
medijskog uređaja na kamkorderu
Odaberite [Play without copying.] u koraku
2 i odaberite snimak koji želite pogledati.
6 Snimke možete takođe pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 38).
54
6 Kad spojite spoljni medij, u meniju Event
View će se prikazati Ϊ.
Za brisanje snimaka sa spoljnog
medijskog uređaja
1
Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2
Odaberite   [Edit/Copy] 
[Delete] i zatim za brisanje snimaka
sledite uputstvo koje se prikazuje na
LCD ekranu.
Za memorisanje željenih snimaka iz
kamkordera na spoljni medijski
uređaj
1
Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2
Odaberite   [Edit/Copy] 
[Copy] i zatim za memorisanje snimaka
sledite uputstvo koje se prikazuje na LCD
ekranu.
6 Ako želite kopirati snimke koji još nisu bili
kopirani, odaberite   [Edit/Copy]
 [Direct Copy] dok je kamkorder spojen na
spoljni medijski uređaj.
Za reprodukciju HD video zapisa na
računaru
Napomena
6 Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spoljni
medij.
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije sa ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
6 Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa
funkcijom kodiranja.
6 Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka.
Ako je medij spoljnog uređaja formatiran za
NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na
kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni
medij na kamkorder, prikazuje se meni za
formatiranje. Pre formatiranja proverite da li
ima na spoljnom mediju važnih podataka, a ako
da, memorišite ih na drugi medij.
6 Nije garantovano funkcionisanje sa svim uređajima
koji zadovoljavaju navedene zahteve.
6 Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima
posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju
državu/regiju.
6 Broj snimaka koji možete memorisati na spoljni
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na spoljnom mediju ima mesta, ne možete
snimiti više od sledećeg broja snimaka.
– Video zapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
– Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– Fotografije: Maks. 40 000
6 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij,
pokušajte primeniti sledeće postupke.
– Ponovo spojite adapterski USB kabl na
kamkorder.
– Ako spoljni medij ima kabl napajanja,
spojite ga u zidnu utičnicu.
6 Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste
snimaka.
6 Nije moguće kopirati snimke sa spoljnog medija
na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.
U softveru "PlayMemories Home" (str. 48)
odaberite diskovni pogon koji predstavlja
spojeni spoljni medijski uređaj i zatim
reprodukujte video zapise.
55
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija.
Shooting Mode (Opcije za odabir moda snimanja)  str. 58
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 58
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvaliteta ili veličine slike)  str. 59
Playback Function (Opcije za reprodukciju)  str. 59
Edit/Copy (opcije za editovanje snimaka, na primer kopiranje ili zaštita)  str. 59
Setup (Ostale opcije za podešavanje)  str. 59
1
Odaberite .
2
Odaberite kategoriju.
3
Odaberite željenu opciju
menija.
Listanje
opcija
menija
gore/dole
Napomena
6 Odaberite
56
za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni.
Za brzo pronalaženje opcije menija
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Odaberite ikonu potkategorije kako bi
LCD ekran pokazivao samo listu menija u
odabranoj potkategoriji.
Ikone potkategorija
Kad ne možete odabrati određenu opciju menija
Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne.
Kad odaberete opciju menija označenu
sivo, vaš kamkorder prikazuje razlog zašto ne
možete odabrati tu opciju menija ili uputstvo o
tome u kojem slučaju možete podesiti tu opciju
menija.
57
Liste menija
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje video zapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Camera/Mic
‫ ס‬Manual Settings
White Balance ................ Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se
snima.
Spot Meter/Fcs*1 ........... Podešavanje svetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter*1 ................... Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
Spot Focus*1.................... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ekranu.
Exposure .......................... Podešavanje svetline video zapisa i fotografija. Ako odaberete [Manual],
podesite svetlinu (ekspoziciju) pomoću
/
.
za izoštravanje
Focus ................................. Ručno izoštravanje. Ako odaberete [Manual], odaberite
blizog objekta i
za izoštravanje udaljenog objekta.
Low Lux ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
‫ ע‬Camera Settings
Scene Selection ............. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 Fader ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
 Self-Timer ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ....................... Izoštrava objekat, a pozadina će biti nejasna.
 SteadyShot ............... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa. Ako promenite
ovu postavku, takođe će se u skladu sa njom promeniti podešenje za
funkciju Extended Zoom.
Digital Zoom ................... Podešavanje maksimalnog nivoa zumiranja za digitalni zum.
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
 Face
Face Detection ............... Automatsko razaznavanje lica.
Smile Shutter .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity ............ Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
Microphone
Blt-in Zoom Mic ............. Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Wind Noise Reduct. ...... Smanjenje šuma vetra koji zabeleži ugrađeni mikrofon.
Micref Level ..................... Podešavanje glasnoće mikrofona za snimanje.
‫ ף‬Shooting Assist
My Button ........................ Dodeljivanje funkcija funkciji My Buttons.
Guide Frame ................... Prikaz okvira koji olakšavaju horizontalno ili vertikalno poravnavanje objekta.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
58
Image Quality/Size
 REC Mode ........................... Podešavanje moda snimanja video zapisa.
/Р Setting .................... Podešavanje kvaliteta slike za snimanje (high definition (HD) ili standard
definition (STD) kvalitet slike).
 Wide mod ........................... Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
 x.v.Color ............................... Snima širi opseg boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na
TV-u koji podržava x.v.Color.
 Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Započinje reprodukciju snimaka iz menija Event View.
Highlight Movie ...................... Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija
memorisanih sa slikom standard definition (STD) kvaliteta.
ŝ Scenario ............................... Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću funkcije Highlight
Playback.
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
Protect ........................................ Zaštićuje video zapise ili fotografije od brisanja.
Copy ............................................ Kopiranje snimaka.
Direct Copy ............................... Kopiranje snimaka memorisanih u kamkorder na neku vrstu spoljnog
medijskog uređaja.
Setup
Media Settings
Media Select*2 ................ Odabir vrste medija za snimanje (str. 21).
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje.
Format............................... Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na mediju za snimanje
(str. 63).
File Number .................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
 Playback Settings
Data Code ........................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vreme snimanja.
Volume.............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 30).
59
‫ פ‬Connection
TV Type ............................. Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 38).
HDMI Resolution ........... Odabire rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kablom.
CTRL FOR HDMI ............. Odaberite da li će se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect ................... Odaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera sa spoljnim
uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD ekranu nikakve poruke.
USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB
uređaj.
USB LUN Setting ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
Disc Burn .......................... Memorisanje snimaka koji još nisu smešteni na disk.
0 General Settings
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje svetline LCD ekrana.
Language Setting ......... Podešava jezik menija (str. 19).
Calibration*1 ................... Kalibracija ekrana osetljivog na dodir.
Battery Info...................... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Eco Mode ......................... Podešavanje automatskog isključenja LCD ekrana i uređaja.
Demo Mode .................... Podešavanje reprodukcije demo video zapisa o funkcijama kamkordera.
 Clock Settings
Date & Time Setting ..... Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 19).
*1 HDR-CX200E/CX210E/PJ200E
*2 HDR-CX210E
60
Ostalo
U slučaju problema
Ako naiđete na probleme pri upotrebi
kamkordera, postupite prema uputstvu
iz sledećih koraka.
1Proverite listu (str. 61 – 63) te pregledajte kamkorder.
2Odspojite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3Pritisnite RESET (str. 12) šiljatim
predmetom i uključite kamkorder.
Ako pritisnete RESET, resetovaće
se sve postavke, uključujući tačno
vreme.
4Obratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
6 Možda će trebati formatirati ili zameniti ugrađenu memoriju (HDR-CX210E) kamkordera,
zavisno od vrste problema. Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati.
Obavezno presnimite podatke iz ugrađene
memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu
kopiju) pre slanja kamkordera na popravku.
Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak
podataka iz ugrađene memorije.
6 Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
6 Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide
(str. 7) za detalje o simptomima kamkordera i
"PlayMemories Home" Help Guide (str. 48) o
načinu spajanja kamkordera sa računarom.
Napajanje se ne uključuje.
6 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 15).
6 Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 17).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
6 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
6 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon
približno jednog minuta. Ako i dalje ne radi,
pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom.
(Ako pritisnete RESET (str. 12), resetovaće se
sve postavke, uključujući tačno vreme.)
6 Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom mestu.
6 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mesto. Ostavite kamkorder
tamo neko vreme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagreva.
6 Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
6 Upotrebite mrežni adapter (str. 17).
6 Prema standardnom podešenju kamkorder će
se automatski isključiti ako se njime ne rukuje
otprilike 2 minuta. Promenite postavku [Eco
Mode] (str. 60) ili ponovo uključite napajanje.
6 Napunite bateriju (str. 15).
61
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
6 Prikazuje se ekran za reprodukciju. Pritisnite
MODE za uključivanje indikatora  (video zapis)
ili  (fotografija) (str. 23).
6 Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
6 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 42).
6 Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 64, 65).
Obrišite nepotrebne slike (str. 42).
Kamkorder prestaje da radi.
6 Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom mestu.
6 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite
kamkorder i odnesite ga na toplo mesto.
Ostavite kamkorder tamo neko vreme, zatim
ga uključite.
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
6 Proverite okruženje računara ili postupak
instalacije za "PlayMemories Home".
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.
6 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartujte
računar.
Računar ne prepoznaje kamkorder.
6 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
6 Odspojite ugrađeni USB kabl iz računara i
kamkordera, restartujte računar i zatim pravilnim redosledom ponovo spojite računar
i kamkorder.
6 Ako su na spoljne uređaje istovremeno spojen
ugrađeni USB kabl i USB priključnica
kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen na
računar.
62
Dijagnostički prikaz i
indikatori upozorenja
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon
što ste ga pokušali rešiti nekoliko puta,
obratite se Sony predstavniku ili ovlašćenom servisu. U tom slučaju navedite sve
brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili
E pri kontaktu. Kad se neki od indikatora
prikazuju na ekranu, može se čuti zvučni
signal.
œ
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.

6 Nije umetnuta memorijska kartica (str. 21).
6 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 42) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij (str. 59).
6 Datoteka sa podacima o snimcima je možda
oštećena. Proverite datoteku sa podacima o
snimcima odabirom   [Setup] 
Media Settings]  [Repair Img. DB F.]
[
 medij za snimanje (HDR-CX210E).

C:04:
6 Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V).
Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije
V) (str. 15).
6 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu
(str. 15).
6 Memorijska kartica je oštećena.
6 Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu
(str. 59).

6 Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 22).
C:06:
s
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
6 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
6 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
C:13: / C:32:
6 Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E::
6 Primenite korake od 2 na str. 61.

6 Baterija je gotovo prazna.
6 Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obe ruke i snimajte. Imajte na umu da indika tor upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
v
6 Medij za snimanje je pun.
6 Tokom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Sačekajte trenutak i zatim snimajte.
63
Vreme snimanja
video zapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
Vreme reprodukcije
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
"HD" označava high definition (HD)
kvalitet slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitet slike
Očekivano vreme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vreme snimanja
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet
slike
NP-FV30
(priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
Tipično vreme
snimanja
HD
STD
HD
STD
95
105
45
50
180
375
745
200
415
830
90
185
370
100
205
415
6 Svako vreme snimanja izmereno je kad
kamkorder snima high definition (HD) video
zapise s opcijom [ REC Mode] podešenom
na [Standard ].
6 Tipično vreme snimanja označava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu
indikatora MODE i zumiranje.
6 Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C.
Preporučuje se 10°C do 30°C.
6 Vreme snimanja i reprodukcije biće
kraće kod upotrebe kamkordera na niskim
temperaturama.
6 Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje
zavisno od uslova u kojima se kamkorder
upotrebljava.
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV30 (priložena)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
HD
135
255
525
1045
STD
145
280
565
1120
Očekivano vreme snimanja
video zapisa
Interni medij za snimanje
(HDR-CX210E)
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u h
(sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[Highest Quality ]
[High Quality ]
[Standard ]
[Long Time ]
Vreme snimanja
45 min
(45 min)
1h
(1 h)
1 h 35 min
(1 h 35 min)
3 h 15 min
(2 h 35 min)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
[Standard ]
1 h 55 min
(1 h 45 min)
6 U playlistu možete dodati maksimalno 3999
video zapisa sa high definition (HD) kvalitetom
slike ili 9999 video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
6 Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za
video zapise iznosi oko 13 sati.
64
6 Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate
obrisati demo video zapis na vašem kamkorderu.
(HDR-CX210E)
6 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable
Bit Rate) format za automatsko podešavanje
kvaliteta slike u skladu sa scenom koja se
snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje
vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa
brzim pokretima i složenim slikama snimaju
se uz veću brzinu prenosa i tako se smanjuje
ukupno raspoloživo vreme snimanja.
Napomena
6 Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme snimanja.
Memorijska kartica
High definition (HD) kvalitet slike
(jedinica: minut)




2 GB
4 GB
10
(10)
10
(10)
25
(15)
45
(35)
20
(20)
25
(25)
50
(40)
90
(75)
8 GB
16 GB
32 GB
40
90
180
(40) (90) (180)
60
120
245
(60) (120) (245)
105
215
440
(80) (165) (330)
185
380
770
(155) (310) (630)
Standard definition (STD) kvalitet slike
(jedinica5: minut)

2 GB
4 GB
25
(25)
55
(50)
8 GB
16 GB
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Interni medij za snimanje
(HDR-CX210E)
Možete snimiti najviše 34 000 fotografija.
Memorijska kartica
5.3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
690
1350
2800
5600
11000
6 Pri upotrebi Sonyjeve memorijske kartice.
6 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se
na LCD ekranu tokom snimanja (str. 74).
6 Broj fotografija koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu može se menjati zavisno
od uslova snimanja.
Napomena
6 Jedinstveni sistem procesiranja slike kod
Sonyjevog procesora BIONZ omogućuje
rezoluciju fotografije ekvivalentnu opisanim
veličinama.
32 GB
110
225
460
(100) (210) (420)
6 Pri upotrebi Sonyjeve memorijske kartice.
Napomena
6 Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme
snimanja.
65
Rukovanje
kamkorderom
O brzini bita i rezoluciji
6 Brzina bita, rezolucija te odnos širine i visine
slika za svaki mod snimanja za video zapise
(video zapisi + zvuk i sl.)
– High definition (HD) kvalitet slike:
FX: Maks. 24 Mbps 1920  1080/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosečno) 1920 
1080 piksela/16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 1440 
1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosečno) 1440  1080
piksela/16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 720  576
piksela/16:9, 4:3
6 Rezolucija te odnos širine i visine za
fotografije.
– Mod snimanja fotografija, Dual capture:
3072  1728 tačaka/16:9
2304  1728 tačaka/4:3
1536  864 tačaka/16:9
640  480 tačaka/4:3
– Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920  1080 tačaka/16:9
640  360 tačaka/16:9
640  480 tačaka/4:3
66
Upotreba i održavanje
6 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljanje tečnosti i vodu.
6 Nemojte držati kamkorder za sledeće delove
niti za poklopce priključnica.
LCD ekran
Baterija
Ugrađeni USB kabl
6 Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Tako možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svetline, kao
što je u suton.
6 Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima
i odredbama.
6 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na
direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno
snimati.
– U blizini uređaja sa prijemnicima, kao što su
TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde
bi se LCD ekran ili objektiv mogli izložiti
direktnom suncu. LCD ekran se tako uništava.
Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8
V/7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični
napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upottt rebe.
Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, pre pravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
Držite LCD ekran zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl.
dok njime rukujete. Tako se može uzrokovati
nakupljanje toplote u uređaju.
Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite
utikač, a ne kabl.
Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte čistima.
Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke tečnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam tečnost dospe u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
lekaru.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
duže vreme
6 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
6 Do kraja ispraznite bateriju pre skladištenja.
Napomena o temperaturi
kamkordera/baterije
6 Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija
jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD ekranu pojaviti
odgovarajući indikator.
Napomene o punjenju putem USB
kabla
6 Ne može se garantovati rad sa svim računarima.
6 Ako spojite kamkorder na prenosni računar
koji nije spojen na napajanje, baterija računara
će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder
tako spojen na računar.
6 Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog
ili prepravljenog računara, ili USB huba, nije
garantovano. Kamkorder možda neće raditi
pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite
sa računarom.
67
Kondenzacija vlage
Napomene o dodatnom priboru
Ako se kamkorder prenese direktno iz
hladnog mesta na toplo, u unutrašnjosti
kamkordera može se kondenzovati vlaga.
To može uzrokovati probleme u radu
kamkordera.
6 Savetujemo vam korišćenje originalnog Sony
pribora.
6 Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
6 Ako dođe do kondenzacije vlage
Ostavite kamkorder oko sat vremena bez
uključivanja.
6 Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzovati kad prenesete
kamkorder iz hladnog mesta na toplo (ili
obrnuto) ili ako kamkorder upotrebljavate na
vlažnim mestima u sledećim slučajevima:
– Kad unesete kamkorder sa skijališta u zagrejan
prostor.
– Kad iznesete kamkorder iz klimatizovanog
vozila ili prostorije na otvoreno po vrućini.
– Ako upotrebljavate kamkorder nakon oluje
ili kiše.
– Ako upotrebljavate kamkorder na toplim i
vlažnim mestima.
6 Kako sprečiti kondenzaciju vlage
Kad prenosite kamkorder iz hladnog prostora
u topli, stavite ga u plastičnu torbicu i čvrsto
zatvorite. Skinite torbicu tek nakon što se
temperatura vazduha u kesici izjednači sa okolnom temperaturom (približno sat vremena).
Kod spajanja kamkordera sa računarom
ili priborom
6 Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
6 Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
komunikacionim kablovima, pripazite da
priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno
spajanja priključaka oštetiće priključnice i
može uzrokovati kvar kamkordera.
6 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
68
LCD ekran
6 Nemojte prejako pritiskivati LCD ekran jer se
mogu pojaviti nepravilne boje ili se ekran može
oštetiti.
6 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
6 Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD ekrana
6 Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
Čišćenje objektiva projektora
(HDR-PJ200E)
6 Lagano prebrišite sočivo objektiva mekanom
krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za
čišćenje naočara.
6 Tvrdokorne fleke možete ukloniti mekanom
krpom lagano navlaženom vodom.
6 Nikad nemojte koristiti rastvor poput alkohola,
benzina ili razređivača; kisela, lužnata ili abrazivna
sredstva za čišćenje; ili hemijski tretiranu krpu
za čišćenje jer njima možete oštetiti površinu
sočiva.
Podešavanje ekrana osetljivog na
dodir ([Calibration]) (HDR-CX200E/
CX210E/PJ200E)
Tipke na ekranu možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, sledite postupak u
nastavku. Preporučuje se spojite kamkorder
na mrežno napajanje preko priloženog
mrežnog adaptera tokom ovog postupka.
1  [Setup]  [0 General Settings]
 [Calibration].
Održavanje i čuvanje objektiva
6 Obrišite površinu sočiva objektiva mekom
krpom u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu
uz morsku obalu
6 Smestite ga u dobro provetrenoj prostoriji sa
malo zaprljanja ili prašine.
6 Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
2Dodirnite "" na ekranu vrhom memorijske
kartice ili sl. tri puta. Dodirnite [Cancel] za
odustajanje od kalibracije.
Napomena
6 Ako ne pritisnete ispravno mesto, ponovite
kalibraciju.
6 Za kalibraciju nemojte upotrebljavati oštre
predmete. Tako se LCD ekran može oštetiti.
6 LCD ekran se ne može kalibrisati ako je rotiran
ili zatvoren tako da je ekran okrenut prema
spolja.
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija
koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je LCD
ekran zatvoren. Ugrađena punjiva baterija
se uvek puni dok je kamkorder spojen na
mrežno napajanje preko mrežnog adaptera
ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno
3 meseca ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije.
Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati na rad kamkordera
ako ne snimate datum.
Rukovanje kućištem
6 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suvom krpom.
6 Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje
površine:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim
sredstvima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
69
Tehnički podaci
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te
ostavite LCD ekran zatvorenim duže od
24 sata.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika kamkordera (HDR-CX210E)
Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije
ili primenite [Format] (str. 59), podaci sa
ugrađenog medija za snimanje se možda
neće potpuno izbrisati. Kad predajete
kamkorder drugom vlasniku, odaberite
Media Settings]
  [Setup]  [
 [Format]  [Empty] kako biste
sprečili obnavljanje podataka. Takođe, ako
nameravate odbaciti kamkorder, savetujemo da ga fizički uništite.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke sa memorijske
kartice ili formatirate memorijsku karticu
na kamkorderu ili pomoću računara, podaci
sa nje se možda neće potpuno izbrisati.
Ako dajete memorijsku karticu nekom
drugom, savetujemo da potpuno izbrišete
podatke sa nje pomoću softvera za brisanje
na računaru. Takođe, ako nameravate
odbaciti memorijsku karticu, savetujemo
da je fizički uništite.
70
Sistem
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i specifikacija
Format snimanja video zapisa:
HD: kompatibilnost sa MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom ver. 2.0
STD: MPEG2-PS
Sistem snimanja zvuka:
Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
Format datoteke fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija):
Ugrađena memorija
HDR-CX210E: 8 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD kartica (klase
4 ili brža)
Kapacitet dostupan korisniku: Pribl. 7,88 GB
(HDR-CX210E)
1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se
deo upotrebljava za upravljanje sistemom i/
ili aplikativne datoteke. Moguće je izbrisati
samo predinstalirani demo video zapis.
Senzor slike:
3,1 mm (tip 1/5,8) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 5,3 megapiksela*1 (3072  1728)
Ukupno: Približno 1 500 000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9)*3:
Približno 1 310 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 1 330 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 1 000 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv
25  (optički)*2, 30  (prošireni)*3, 300 
(digitalni)
F 1,8 – 3,2
Žižna daljina:
f = 2,5 mm – 62,5 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise *3: 39 – 1080 mm (16:9)
Za fotografije: 36 mm – 900 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3.200K), [Outdoor] (5800 K)
Minimalno osvetljenje:
11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/50 s)
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/25 s)
*1 Jedinstveni sistem procesiranja slike kod
Sonyjevog procesora BIONZ omogućuje
rezoluciju fotografije ekvivalentnu
opisanim veličinama.
*2 [ SteadyShot] je podešen na [Active].
*3 [ SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off].
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Video i audio izlazna
priključnica
HDMI OUT priključnica HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB)
(samo izlaz)
LCD ekran
Slika: 6,7 cm (tip 2,7, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 230 400 (960  240)
Projektor (HDR-PJ200E)
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Focus: Manual
Domet: 0,5 m ili više
Odnos kontrasta: 1500:1
Rezolucija (izlazna): nHD (640  360)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporučene baterije): Približno 70 min
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A
Prosečna potrošnja:
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana
na normalnoj svetlini:
HD: 2,1 W STD: 1,9 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
HDR-CX190E:
51 mm  56 mm  107,5 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire
51 mm  56 mm  114 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire, sa postavljenom priloženom
baterijom
HDR-CX200E/HDR-CX210E:
51 mm  56 mm  106,5 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire
51 mm  56 mm  114 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire, sa postavljenom priloženom
baterijom
HDR-PJ200E:
58 mm  56 mm  106,5 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire
58 mm  56 mm  114 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire, sa postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
HDR-CX190E:
168 g samo glavni uređaj
212 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX200E/HDR-CX210E:
175 g samo glavni uređaj
217 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-PJ200E:
210 g samo glavni uređaj
252 g uključujući priloženu punjivu bateriju
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
71
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez delova koji vire
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
Punjiva baterija NP-FV30
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,12 A
Kapacitet
Tipičan: 3,6 Wh (500 mAh)
Minimalan: 3,6 Wh (500 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
6 Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.8
72
Zaštitni znakovi
6 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
6 "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni
znakovi kompanije Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo", "
6 "Memory Stick", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
",
PRO-HG Duo", "
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
6 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
6 "x.v.Colour" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
6 "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
6 "DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
6 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
6 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
6 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
6 Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
6 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel
Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i
ostalim državama.
6 " " i "PlayStation" su registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
6 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u
i/ili ostalim državama.
6 Logotip SDXC je zaštićeni znak kompanije SD-3C,
LLC.
6 MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
73
Indikatori na ekranu
Pri promeni postavki prikazuju se sledeći indikatori. Na str. 25 i 30 pogledajte
takođe indikatore koji se prikazuju pri
snimanju ili reprodukciji.
U sredini
Indikator
U sredini
Levo
Značenje
Slideshow Set
Upozorenje (63)
Mod reprodukcije (30)
Desno
Desno
Indikator
Dole
Levo
Indikator
Značenje
Tipka MENU (56)
Self-timer snimanje (58)
 Wide mod (59)
 Fader (58)
[Face Detection] podešen
na [Off] (58)
[Smile Shutter] podešen
na [Off] (58)
Ručno izoštravanje (58)
Značenje
Kvalitet snimanja slike
50i
(HD/STD), brzina izmene
slika (50i) i mod snimanja
(FX/FH/HQ/LP) (34)
60min
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje (21)
Brojač (sat:minut:sekunda)
0:00:00
Procenjeno preostalo
00min
vreme snimanja
5.3M Veličina fotografije (35)
9999
9999
Folder za reprodukciju
100/112
Scene Selection (58)
White Balance (58)
SteadyShot isključen (58)
Približan broj fotografija za
snimanje i veličina fotografije
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/Ukupan
broj snimljenih video zapisa
ili fotografija
Povezivanje sa spoljnim
medijskim uređajem (54)
Dole
Indikator
Tele Macro (58)
Značenje
Micref Level nizak nivo (58)
Wind Noise Reduct. (58)
x.v.Color (59)
Destination (60)
Blt-in Zoom Mic (58)
Low Lux (58)
Intelligent Auto
(prepoznavanje lica i
scene te detekcija vibracija
kamkordera) (33)
Spot Meter/Fcs (58)/Spot
Meter (58)/Exposure (58)
Intelligent Auto (33)
Naziv datoteke sa podacima
101-0005
Zaštita (59)
74
6 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
6 Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2012. Sony Corporation
Lista menija se nalazi
na str. 58 do 60.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising