Sony | HDR-PJ530E | Sony HDR-PJ530E PJ530 Handycam® kamkorder sa ugrađenim projektorom Uputstva za rukovanje

4-530-437-11(1) (SR)
Digitalni HD
kamkorder
Početni koraci
Snimanje/Reprodukcija
Čuvanje slika
Uputstvo za upotrebu
Prilagođavanje kamkordera
Ostalo
Pogledajte i adresu:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
HDR-CX540/CX610E/PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E
Prvo pročitajte ovo
VAŽNA
BEZBEDNOSNA
UPUTSTVA
Pre upotrebe jedinice, pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga radi budućeg korišćenja.
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze
na donjoj strani kamkordera. Upišite
serijski broj u predviđeni prostor
u nastavku. Navedite ove brojeve
svaki put kada pozovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela HDRSerijski broj ________________________
Broj modela AC- ___________________
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik
od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši
ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj
predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
SR
2
SAČUVAJTE OVA
UPUTSTVA.
OPASNOST – DA
BISTE UMANJILI
OPASNOST OD VATRE
ILI STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO PRATITE
OVA UPUTSTVA.
•
•
•
•
•
•
•
Pročitajte ova uputstva.
Čuvajte ova uputstva.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pratite sva uputstva.
Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
Uređaj čistite samo suvom tkaninom.
Ne blokirajte ventilacione otvore.
Postavite uređaj u skladu sa
uputstvima proizvođača.
• Ne postavljajte uređaj blizu izvora
toplote kao što su radijatori, grejači,
pećnice ili drugih uređaja (uključujući
pojačala) koji proizvode toplotu.
• Ne zanemarujte bezbednosnu
svrhu polarizovanog ili uzemljenog
utikača. Polarizovani utikač ima
dva jezička od kojih je jedan širi
od drugog. Uzemljeni utikač ima
dva jezička i treći pin za uzemljenje.
Široki jezičak ili treći pin postoje radi
vaše bezbednosti. Ako isporučeni
utikač ne možete da umetnete
u vašu utičnicu, obratite se
električaru radi zamene stare
utičnice.
• Zaštitite kabl za napajanje od
gaženja ili nagnječenja, naročito
kod utikača, utičnice i na mestu
gde izlazi iz uređaja.
• Koristite samo dodatke/pribor koje
je odredio proizvođač.
• Koristite samo na polici sa
točkićima, postolju, tronošcu,
nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju uz
uređaj. Ako koristite policu sa
točkićima, pažljivo pomerajte policu
na kojoj se nalazi uređaj da biste
izbegli povrede usled prevrtanja.
• Isključite uređaj iz mrežnog
napajanja tokom grmljavine
ili ako ga nećete koristiti
u dužem vremenskom periodu.
• Sve popravke bi trebalo da obavljaju
samo kvalifikovani serviseri.
Popravka je potrebna u slučaju da
se uređaj ošteti na bilo koji način,
na primer ako se ošteti kabl
za napajanje ili utikač, ako u uređaj
upadne tečnost ili neki predmet,
ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi,
ako ne funkcioniše pravilno ili ako
ga ispustite.
• Ako oblik utikača ne odgovara
utičnici za napajanje, koristite
adapter odgovarajuće konfiguracije
za utičnicu.
PAŽNJA
 Komplet baterija
Ako pogrešno rukujete kompletom
baterija, on može da eksplodira,
izazove požar ili čak hemijske
opekotine. Imajte u vidu sledeće
mere opreza.
• Ne rasklapajte komplet baterija.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je
bilo kakvoj sili kao što su snažni
udarci, ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj
i ne dozvolite da metalni objekti
dođu u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi
iznad 60 °C (140 °F) poput direktnog
sunčevog svetla ili u automobilu koji
je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte
u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske
baterije ili one koje cure.
• Komplet baterija obavezno punite
koristeći originalni Sony punjač
za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom
ili ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
• Potrošeni komplet baterija odbacite
odmah kao što je opisano
u uputstvu.
SR
3
 Adapter za naizmeničnu
struju
Ne stavljajte adapter za naizmeničnu
struju u uski prostor, na primer,
između zida ili nameštaja.
Kada koristite adapter za naizmeničnu
struju, priključite ga na obližnju zidnu
utičnicu. Ako prilikom korišćenja
uređaja dođe do kvara, odmah
iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Čak i kada je kamkorder isključen,
on i dalje dobija napajanje dok je
priključen na zidnu utičnicu putem
adaptera za naizmeničnu struju.
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica
može da dovede do gubitka sluha.
Za korisnike u Evropi
Ovim kompanija Sony Corporation
izjavljuje da je ova oprema usaglašena
sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
 Napomena za korisnike
u zemljama u kojima se
primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa
propisima EU: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemačka
SR
4
 Napomena
Ako statički elektricitet ili
elektromagnetizam prekine
prenos podataka (neuspeh),
ponovo pokrenite aplikaciju ili
iskopčajte i ponovo priključite
kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim
frekvencijama mogu da utiču na zvuk
i sliku ove jedinice.
 Odlaganje potrošenih
baterija, električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol
na proizvodu, bateriji
ili pakovanju označava
da proizvod i baterija
ne smeju da se
tretiraju kao kućni
otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
neodgovarajućeg rukovanja
otpadom. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka,
takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija, električna
i elektronska oprema biti pravilno
zbrinuti, predajte te proizvode na kraju
veka trajanja na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih
baterija. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
SR
5
Saznajte više
o kamkorderu
(Vodič za pomoć)
Sadržaj
Vodič za pomoć je onlajn priručnik.
Pogledajte ga da biste videli detaljna
uputstva o mnogim funkcijama
kamkordera.
Početni koraci .............. 7
1
Pristupite Sony stranici
za podršku.
http://www.sony.net/
SonyInfo/Support/
Prvo pročitajte ovo .................... 2
Saznajte više o kamkorderu
(Vodič za pomoć) ................. 6
Sadržaj pakovanja ......................7
Punjenje kompleta baterija ...... 8
Uključivanje napajanja .............10
Umetanje memorijske
kartice ...................................11
Snimanje/
Reprodukcija .............. 12
Snimanje ................................... 12
Reprodukcija ............................14
Pregled uvećanih slika .............16
Čuvanje slika .............. 17
zemlju ili
2 Izaberite
region.
model svog
3 Potražite
kamkordera na stranici
za podršku.
• Naziv modela se nalazi
na donjoj strani kamkordera.
Korišćenje softvera
„PlayMemories Home™“ ... 17
Povezivanje spoljnog
multimedijalnog uređaja ...18
Korišćenje Wi-Fi funkcije .........19
Prilagođavanje
kamkordera ............... 24
Korišćenje menija .................... 24
Ostalo ......................... 25
Mere opreza ............................ 25
Specifikacije ............................. 26
Delovi i kontrole ...................... 30
SR
6
Početni koraci
Sadržaj pakovanja
Brojevi u zagradama ( )
označavaju isporučenu količinu.
• Kamkorder (1)
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
Početni koraci
Oblik adaptera za naizmeničnu
struju se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
• Pomoćni kabl za USB vezu (1)
Pomoćni kabl za USB vezu je
osmišljen za korišćenje samo sa
kamkorderom. Koristite taj kabl kada
je ugrađeni USB kabl u kamkorderu
prekratak za povezivanje.
• HDMI kabl (1)
• Komplet punjivih baterija
NP-FV50 (1)
• „Uputstvo za upotrebu“
(ovaj priručnik) (1)
SR
7
Punjenje kompleta baterija
1
Isključite kamkorder zatvaranjem LCD ekrana
i namontirajte komplet baterija.
Komplet baterija
2 Izvucite ugrađeni USB kabl.
adapter za naizmeničnu struju i kamkorder
3 Povežite
preko pomoćnog kabla za USB vezu i povežite
adapter za naizmeničnu struju sa zidnom utičnicom.
Pomoćni kabl
za USB vezu
Ugrađeni USB kabl
SR
8
Adapter
za naizmeničnu
struju
Zidna utičnica
• Lampica POWER/CHG (punjenje) će zasvetliti narandžastom bojom.
• Lampica POWER/CHG (punjenje) se isključuje kada komplet baterija
bude napunjen do kraja. Iskopčajte pomoćni kabl za USB vezu iz
kamkordera.
• Oblik adaptera za naizmeničnu struju se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
• Isključite kamkorder pre nego što uklonite komplet baterija.
 Punjenje baterije pomoću računara
Isključite kamkorder i povežite ga sa uključenim računarom pomoću
ugrađenog USB kabla.
 Korišćenje kamkordera povezanog sa zidnom
utičnicom
Početni koraci
Povežite kamkorder sa zidnom utičnicom na isti način kao u odeljku
„Punjenje kompleta baterija“.
• Namontirajte komplet baterija na kamkorder.
• Komplet baterija može da se troši čak i ako je kamkorder povezan sa
zidnom utičnicom.
SR
9
Uključivanje napajanja
1
Otvorite LCD ekran kamkordera i uključite napajanje.
uputstva na LCD ekranu, izaberite jezik,
2 Prateći
geografsko područje, Daylight Savings ili Summer
Time, format datuma, datum i vreme.
Dodirnite dugme na LCD ekranu.
• Da biste prešli na sledeću stranicu, dodirnite [Next].
• Da biste isključili napajanje, zatvorite LCD ekran.
• Da biste ponovo podesili datum i vreme, izaberite
[
Clock Settings]  [Date & Time Setting].
• Da biste isključili zvuk pri korišćenju, izaberite
[
General Settings]  [Beep]  [Off].
SR
10
 [Setup] 
 [Setup] 
Umetanje memorijske kartice
1
Otvorite poklopac i umetnite memorijsku karticu dok
ne klikne.
Štampana
površina
Memory Stick Micro™ (M2) medij
Početni koraci
microSD memorijska kartica
Priključak
• Ako umetnete novu memorijsku karticu, prikazuje se ekran
[Preparing image database file. Please wait.]. Sačekajte dok taj ekran
ne nestane.
• Umetnite memorijsku karticu u pravom smeru tako da kamkorder
može da je prepozna.
• Da biste izabrali memorijsku karticu kao medijum za snimanje, izaberite
 [Setup]  [
Media Settings]  [Media Select] 
[Memory Card]. (HDR-CX540/CX610E/PJ540/PJ540E/PJ610E)
• Da biste izbacili memorijsku karticu, otvorite poklopac i jednom je lagano
gurnite unutra.
 Tipovi memorijskih kartica koje možete da koristite
sa kamkorderom
SD klasa brzine
Kapacitet
(verifikovan rad)
microSD memorijska kartica/
microSDHC memorijska
kartica/microSDXC
memorijska kartica
Class 4 ili brža
Do 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2)
medij
–
Do 16 GB
SR
11
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
Snimanje filmova
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite START/STOP da biste
započeli snimanje.
Ručica za motorizovani zum
• Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme START/STOP.
• U toku snimanja filma možete da snimate fotografije ako pritisnete
dugme PHOTO (dvostruko beleženje).
• Po podrazumevanim podešavanjima, filmovi se simultano snimaju u HD
formatu i formatu MP4 (Dual Video REC). Format MP4 je jednostavan
za reprodukciju filmova na pametnom telefonu, za otpremanje putem
mreže ili otpremanje na veb.
• Stavke na LCD ekranu nestaju ako ne rukujete kamkorderom nekoliko
sekundi. Da biste ponovo prikazali stavke, dodirnite bilo šta na LCD
ekranu osim dugmadi.
• Vreme snimanja na mediju možete da proverite na LCD ekranu u režimu
snimanja.
• Da biste promenili kvalitet slike za filmove koje snimate,
izaberite
 [Image Quality/Size]  [ REC Mode].
SR
12
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD ekran i izaberite [MODE] 
(Fotografija).
Snimanje/Reprodukcija
PHOTO lagano da biste prilagodili fokus,
2 Pritisnite
a zatim pritisnite do kraja.
Ručica za motorizovani zum
• Kada je fokus pravilno prilagođen, na LCD ekranu se prikazuje
indikator za zaključavanje AE/AF.
SR
13
Reprodukcija
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite dugme
(Pregled slika)
na kamkorderu da biste ušli u režim reprodukcije.
/
da biste pomerili željeni događaj
2 Izaberite
u centar, a zatim izaberite deo zaokružen () na slici.
Preostali
kapacitet baterije
Na ekran
MENU
Naziv
događaja
Na prethodni
događaj
Promena
u režim
snimanja
filma/
fotografije
SR
14
Dugme za
prebacivanje
formata
za filmove
(HD/MP4)
Događaji
Na sledeći
događaj
Traka protoka
vremena
Reprodukcija
kratkih filmova
Dugme za promenu
skale događaja
3 Izaberite sliku.
Za povratak
na ekran
za prikaz
događaja
Vreme snimanja/
broj fotografija
Dugme za
prebacivanje
tipa slike
Naziv događaja
Prethodno
Film
Sledeće
Fotografija
Snimanje/Reprodukcija
Promena
u režim
snimanja
filma/
fotografije
Poslednja
reprodukovana slika
 Radnje koje se odnose na reprodukciju
Jačina zvuka
/
Prethodno/Sledeće
Brisanje
/
Brzo premotavanje
unazad/Brzo
premotavanje unapred
Kontekst
/
Reprodukcija/Pauziranje
Zaustavljanje
Pokretanje/zaustavljanje
prikaza slajdova
Video sa
zaustavljenim
pokretima
Prilagođavanje intervala
zaustavljenih pokreta
 Izbor formata koji želite da reprodukujete, menjate
ili kopirate na druge uređaje
U 2. koraku, izaberite
[
HD Quality] ili [
u gornjem desnom uglu LCD ekrana 
MP4].
SR
15
Pregled uvećanih slika
Povezivanje kamkordera sa TV-om
1
Povežite HDMI OUT priključak na kamkorderu sa
HDMI IN priključkom na TV-u pomoću isporučenog
HDMI kabla.
Tok signala
• Ako vaš TV nema HDMI priključak, povežite Multi/Mikro USB
priključak kamkordera na video/audio ulazne priključke TV-a
pomoću AV kabla (prodaje se zasebno).
Korišćenje ugrađenog projektora
(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/PJ610E)
1 Pritisnite dugme PROJECTOR (stranica 30).
2 Izaberite [Image Shot on This Device].
vodič za upravljanje na LCD ekranu, a zatim
3 Pratite
izaberite [Project].
Ručica za motorizovani zum/PHOTO*2
Poluga PROJECTOR FOCUS*1
*1
*2
SR
16
Prilagodite fokus projektovane slike.
Koristite ručicu za motorizovani zum da pomerite okvir za izbor koji
se prikazuje na projektovanoj slici, a zatim pritisnite dugme PHOTO.
Čuvanje slika
Korišćenje softvera
„PlayMemories Home™“
Šta možete da uradite sa softverom
„PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ vam omogućava da uvezete filmove i slike
na računar i da ih koristite na različite načine.
Reprodukovanje
uvezenih slika
Čuvanje slika
Uvoz slika sa kamkordera.
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije.
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Deljenje slika
na PlayMemories
Online™
Otpremanje
slika na mrežne
usluge
 Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ možete da preuzmete na sledećoj URL adresi.
www.sony.net/pm/
 Provera računarskog sistema
Računarske zahteve za softver možete proveriti na
sledećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
SR
17
Povezivanje spoljnog multimedijalnog
uređaja
 Spoljni multimedijalni uređaj
Povežite spoljni multimedijalni uređaj sa Multi/Mikro USB priključkom
kamkordera pomoću USB adapterskog kabla VMC-UAM2 (prodaje se
zasebno).
• Filmovi se kopiraju u kvalitetu slike visoke rezolucije (HD).
 Rikorder bez USB priključka
Povežite rikorder na Multi/Mikro USB priključak kamkordera pomoću
AV kabla (prodaje se zasebno).
• Filmovi se kopiraju u kvalitetu slike standardne rezolucije.
Tok signala
SR
18
Korišćenje Wi-Fi
funkcije
Instaliranje aplikacije
„PlayMemories Mobile™“
na pametni telefon
http://www.sony.net/pmm/
 Android OS
Instalirajte „PlayMemories
Mobile“ iz prodavnice
Google Play.
Instalirajte „PlayMemories
Mobile“ iz prodavnice App Store.
• Funkcije za povezivanje jednim
dodirom (NFC) nisu dostupne
u iOS-u.
Napomene
• Ako je aplikacija „PlayMemories
Mobile“ već instalirana na vašem
pametnom telefonu, ažurirajte je
na najnoviju verziju.
• Nema garancija da će Wi-Fi
funkcija raditi na svim pametnim
telefonima i tabletima.
• Wi-Fi funkcija kamkordera ne
može da se koristi za povezivanje
sa javnim bežičnim LAN-om.
• Da biste koristili funkcije
za povezivanje jednim dodirom
(NFC) na kamkorderu, potreban
je pametni telefon ili tablet koji
podržava NFC funkciju.
• Način rada i izgled ekrana
aplikacije su podložni izmenama
u sledećim nadogradnjama bez
prethodne najave.
Čuvanje slika
Za najnovije informacije
i detaljnije informacije
o funkcijama aplikacije
„PlayMemories Mobile“,
posetite sledeći URL.
 iOS
• Za korišćenje funkcija
za povezivanje jednim dodirom
(NFC) potreban je Android 4.0
ili noviji.
SR
19
Prenošenje MP4 filmova
i fotografija na pametni
telefon
kamkorder
3 Dodirnite
pametnim telefonom.
 Povezivanje jednim
dodirom sa Android
uređajem koji
podržava NFC
1
Na pametnom telefonu
pokrenite [Settings], a zatim
izaberite [More...] da biste
potvrdili da je omogućena
funkcija [NFC].
kamkorderu reprodukujte
2 Na
sliku koju želite da prenesete
na pametni telefon.
• Možete preneti samo MP4
Napomene
• Pre nego što počnete, isključite
režim mirovanja i funkciju
za zaključavanje ekrana
na pametnom telefonu.
• Uverite se da se oznaka
prikazuje na LCD ekranu
kamkordera i pametnog telefona.
• Nastavite da dodirujete
kamkorder pametnim telefonom
dok se ne pokrene „PlayMemories
Mobile“ (1–2 sekunde).
• Ako kamkorder ne može da se
poveže sa pametnim telefonom
preko funkcije NFC, pogledajte
odeljak „Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC“
(stranica 20).
filmove i fotografije.
 Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC
1
SR
20
Pritisnite dugme
(Pregled slika),
a zatim izaberite

[Edit/Copy]  [Send to
Smartphone]  [Select on
This Device]  tip slike.
 Vratite se na glavni meni
i pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile“.
sliku koju želite
2 Izaberite
da prenesete, dodajte
oznaku , a zatim
izaberite

• Prikazaće se SSID i lozinka
.
i kamkorder će biti spreman
za povezivanje sa pametnim
telefonom.
kamkorder sa
3 Povežite
pametnim telefonom
i prenesite slike.
Android
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Čuvanje slika
 Pokrenite aplikaciju
„PlayMemories Mobile“
i izaberite SSID kamkordera.
Korišćenje pametnog
telefona kao bežičnog
daljinskog upravljača
Možete snimati kamkorderom
koristeći pametni telefon kao
bežični daljinski upravljač.
1
iPhone/iPad
 Izaberite [Settings] 
[Wi-Fi]  SSID prikazan
na kamkorderu.
 Unesite lozinku koja je
prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
 Potvrdite da je izabran SSID
prikazan na kamkorderu.
Na kamkorderu izaberite
 [Meni Camera] 
[
Shooting Assist] 
[Ctrl with Smartphone].
pametnom telefonu
2 Na
izvedite sve kao u 3. koraku
u odeljku „Povezivanje bez
korišćenja funkcije NFC“
(stranica 20).
Kada koristite NFC, prikažite ekran
za snimanje na kamkorderu
i dodirnite oznaku
na kamkorderu oznakom
na pametnom telefonu.
kamkorderom
3 Rukujte
na pametnom telefonu.
SR
21
Napomene
• U zavisnosti od lokalnih električnih
interferenci ili mogućnosti
pametnog telefona, pregled slika
uživo možda neće teći glatko.
Čuvanje filmova
i fotografija na računaru
putem Wi-Fi veze
Ako pristupna tačka
bežične mreže ima
dugme WPS
 Na kamkorderu izaberite
 [Setup] 
[
Connection] 
[WPS Push].
 Pritisnite dugme WPS
na pristupnoj tački koju
želite da registrujete.
Unapred povežite računar
na pristupnu tačku bežične
mreže ili na širokopojasni
ruter bežične mreže.
1
Instalirajte namenski softver
na računar (samo prvi put).
Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/
Mac/
• Ako je softver već instaliran
na vaš računar, ažurirajte
softver na najnoviju verziju.
kamkorder sa
2 Povežite
pristupnom tačkom kao što
sledi (samo prvi put).
Ako znate SSID i lozinku
pristupne tačke bežične
mreže
 Na kamkorderu izaberite
 [Setup] 
[
Connection]  [Access
point settings].
 Izaberite pristupnu tačku
koju želite da registrujete,
unesite lozinku, a zatim
izaberite
.
Ako ne možete da registrujete
kamkorder, pogledajte uputstvo
za pristupnu tačku ili se obratite
osobi koja je podesila pristupnu
tačku.
računar nije pokrenut,
3 Ako
uključite ga.
SR
22
da šaljete slike iz
4 Počnite
kamkordera na računar.
Čuvanje slika
 Pritisnite dugme
(Pregled slika)
na kamkorderu.
 Izaberite

[Edit/Copy] 
[Send to Computer].
• Slike će biti automatski
prenete na računar
i sačuvane na njemu.
• Biće prenete samo
novosnimljene slike. Uvoz
filmova i više fotografija
može da potraje.
SR
23
Prilagođavanje kamkordera
Korišćenje menija
1
Izaberite
.
2 Izaberite kategoriju.
željenu
3 Izaberite
stavku menija.
Pomerajte stavke
menija gore ili dole.
• Izaberite
da biste dovršili
podešavanje ili da biste se vratili
u prethodni ekran menija.
SR
24
Ostalo
Mere opreza
Adapter za naizmeničnu struju
Ne prespajajte priključak baterije
metalnim predmetima. To može
da dovede do kvara.
Reprodukcija slika na drugim
uređajima
Možda nećete moći da na drugim
uređajima normalno reprodukujete
slike koje su snimljene ovim
kamkorderom. Takođe, možda
nećete moći da kamkorderu
reprodukujete slike koje su
snimljene na drugim uređajima.
Snimanje i reprodukcija
• Ne koristite proizvod nemarno,
sadržaj, čak i ako su snimanje ili
reprodukcija onemogućeni zbog
kvara kamkordera, medijuma
za snimanje i sličnih razloga.
• Kamkorder nije otporan na prašinu,
vlagu ili vodu.
• Ne izlažite kamkorder vlazi,
na primer, kiši ili morskoj vodi.
Ako se kamkorder pokvasi, može
doći do kvara. Ponekad ovakav
kvar nije moguće otkloniti.
• Ne usmeravajte kamkorder u pravcu
sunca ili snažnog svetla. To može
izazvati kvar kamkordera.
• Ne koristite kamkorder u blizini jakih
radio talasa ili radijacije. Kamkorder
možda neće biti u stanju da valjano
snima ili reprodukuje slike.
• Ne koristite kamkorder na peščanoj
plaži ili bilo kom prostoru sa dosta
prašine. To može izazvati kvar
kamkordera.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
prestanite da koristite kamkorder
dok vlaga ne ispari.
• Ne izlažite kamkorder mehaničkim
udarima ili vibraciji. Ako to učinite,
kamkorder možda će možda raditi
neispravno ili neće moći da snima
slike. Pored toga, medijum
za snimanje ili podaci mogu
da budu oštećeni.
Ostalo
ne rasklapajte ga niti menjajte
i ne izlažite fizičkoj sili kao što
su udarci, ispuštanje ili gaženje.
Posebno vodite računa o objektivu.
• Da biste obezbedili stabilan rad
memorijske kartice, preporučujemo
vam da je formatirate na kamkorderu
pre prve upotrebe. Formatiranje
memorijske kartice će izbrisati
sve podatke uskladištene na njoj
i podatke neće biti moguće povratiti.
Sačuvajte važne podatke na PC
računaru ili sličnom uređaju.
• Proverite smer ubacivanja
memorijske kartice. Ako memorijsku
karticu silom umetnete u otvor
u pogrešnom smeru, može doći
do oštećenja memorijske kartice,
otvora za memorijsku karticu ili
podataka.
• Pre nego što započnete snimanje,
isprobajte funkciju snimanja da
biste se uverili da se slika i zvuk
snimaju bez ikakvih problema.
• Televizijski programi, filmovi,
video-trake i ostali materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašćeno snimanje takvih
materijala moglo bi da predstavlja
kršenje zakona o autorskim pravima.
• Nije moguća nadoknada za snimljeni
LCD ekran
LCD ekran je proizveden tehnologijom
izuzetno visoke preciznosti, pa ima
procenat funkcionalnih piksela
od najmanje 99,99%. Međutim,
na LCD ekranu mogu stalno da se
prikazuju sitne crne tačke i/ili sjajne
tačke (bele, crvene, plave ili zelene
boje). Te tačke su normalan rezultat
postupka proizvodnje i ne utiču
na snimanje ni na koji način.
Temperatura kamkordera
Ako kamkorder koristite neprekidno
tokom dužeg vremena, on postaje
veoma topao. To nije kvar.
SR
25
Zaštita od pregrevanja
U zavisnosti od temperature
kamkordera i baterije, možda nećete
moći da snimate filmove ili napajanje
može da se automatski isključi radi
zaštite kamkordera. Na LCD ekranu
će se pojaviti poruka pre nego što se
napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom
slučaju, ostavite napajanje isključeno
i sačekajte dok temperatura
kamkordera i baterije ne opadne. Ako
uključite napajanje kada kamkorder
i baterija nisu dovoljno ohlađeni,
napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
Privremeno deaktiviranje
bežičnog LAN (Wi-Fi, NFC itd.)
Kada se ukrcavate u avion, možete
privremeno da isključite sve Wi-Fi
funkcije. Izaberite

[Setup]  [
General Settings] 
[Airplane Mode]  [On].
Bežični LAN
Ne snosimo nikakvu odgovornost
za bilo kakvu štetu prouzrokovanu
neovlašćenim pristupom odredištima
koja su učitana u kamkorder ili
njihovim neovlašćenim korišćenjem
koji su posledica gubljenja ili krađe.
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo kakve
probleme tokom korišćenja
kamkordera:
• Proverite kamkorder prateći Vodič
za pomoć (stranica 6).
• Iskopčajte izvor napajanja, a zatim
SR
26
ga ponovo priključite nakon
1 minuta i uključite kamkorder.
• Vratite kamkorder na početne
postavke. Sva podešavanja,
uključujući i podešavanje sata,
biće poništena.
• Kontaktirajte svog Sony prodavca
ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Specifikacije
Sistem
Format signala:
NTSC boje, EIA standardi
(HDR-CX540/PJ540)
PAL boje, CCIR standardi
(HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/
PJ610E)
HD TV
Format snimanja filmova:
AVCHD (AVCHD format
kompatibilan sa verzijom 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala/5.1
kanala Dolby Digital 5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Format datoteke fotografije:
DCF Ver.2.0 kompatibilan
Exif Ver.2.3 kompatibilan
MPF Baseline kompatibilan
Mediji za snimanje (film/fotografija):
Unutrašnja memorija
HDR-CX540/PJ540/PJ540E: 32 GB
HDR-CX610E/PJ610E: 64 GB
Memory Stick Micro (Mark2) medij
microSD kartica (Class 4 ili brža)
Kapacitet koji korisnik može da
koristi (približno)
HDR-CX540/PJ540/PJ540E:
31,1 GB*2
HDR-CX610E/PJ610E: 62,4 GB*2
*2
1 GB je jednak 1 milijardi bajta,
čiji deo se koristi za datoteke
za upravljanje sistemom i/ili
aplikacije. Može se izbrisati
samo ranije instalirani
demonstracioni film.
Uređaj za generisanje slike:
CMOS senzor od 3,1 mm (tip 1/5.8)
Piksela za snimanje (fotografija,
16:9):
Maks. 9,2 megapiksela
(4 032 × 2 272)*3
Priključci za ulaz/izlaz
HDMI OUT priključak: HDMI mikro
priključak
Priključak PROJECTOR IN
(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E): HDMI mikro priključak
MIC ulazni priključak: Stereo minipriključak (3,5 mm)
Priključak za slušalice: Stereo minipriključak (3,5 mm)
USB priključak: Tip A (ugrađeni USB)
Multi/Mikro USB priključak*
* Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
USB veza je samo izlazna
(HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/
PJ610E).
LCD ekran
Slika: 7,5 cm (tip 3.0, odnos širine
i visine 16:9)
Ukupan broj piksela:
460 800 (960 × 480)
Ostalo
Ukupno: Približno 2 510 000
piksela
Efektivno (film, 16:9)*4:
Približno 2 290 000 piksela
Efektivno (fotografija, 16:9):
Približno 2 290 000 piksela
Efektivno (fotografija, 4:3):
Približno 1 710 000 piksela
Objektiv:
G objektiv
30× (optički)*4, 60× (Clear Image
Zoom, prilikom snimanja
filmova)*5, 350× (digitalni)
Prečnik filtera: 46 mm (1 13/16 inča)
F1.8 – F4.0
Fokusna dužina:
f= 1,9 mm – 57,0 mm (3/32 inča –
2 1/4 inča)
Kada se konvertuje u mere
fotoaparata 35 mm
Za filmove*4:
26,8 mm – 804,0 mm
(1 1/16 inča – 31 3/4 inča) (16:9)
Za fotografije: 26,8 mm –
804,0 mm (1 1/16 inča –
31 3/4 inča) (16:9)
Temperatura boja: [Auto], [One
Push], [Indoor], [Outdoor]
Minimalno osvetljenje:
6 lx (luksa) (u podrazumevanom
podešavanju, pri brzini zatvarača
od 1/30 sekunde (HDR-CX540/
PJ540) ili 1/25 sekunde
(HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/
PJ610E))
3 lx (luksa) ([Low Lux] je podešeno
na [On], pri brzini zatvarača
od 1/30 sekunde (HDR-CX540/
PJ540) ili 1/25 sekunde
(HDR-CX610E/PJ530E/PJ540E/
PJ610E))
*3
Jedinstveni sistem za obradu
slike kompanije Sony po nazivu
BIONZ-X omogućava rezoluciju
slike u ekvivalentnim
veličinama do opisanih.
*4
[
SteadyShot] je podešeno
na [Standard] ili [Off].
*5
[
SteadyShot] je podešeno
na [Active].
Projektor (HDR-PJ530E/PJ540/
PJ540E/PJ610E)
Vrsta projekcije: DLP
Izvor svetla: LED (R/G/B)
Fokusiranje: Ručno
Domet: 0,5 m (1,6 stopa) ili više
Odnos kontrasta: 1 500:1
Rezolucija (izlazna): 640 × 360
Vreme neprekidne projekcije (kada
se koristi isporučeni komplet
baterija):
Približno 1 sat 35 minuta
Bežični LAN
Podržani standard:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag compliant
SR
27
Opšte
Zahtevi za napajanje: DC 6,8 V/7,2 V
(komplet baterija), DC 5 V
1 500 mA (adapter
za naizmeničnu struju), DC 8,4 V
(priključak DC IN)
USB punjenje: DC 5 V 1 500 mA
Prosečna potrošnja energije:
Prilikom snimanja kamerom
i korišćenja LCD ekrana sa
normalnim nivoom svetline:
2,4 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (približno):
HDR-CX540/CX610E:
57,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(2 1/4 inča × 2 5/8 inča ×
4 7/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove
57,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(2 1/4 inča × 2 5/8 inča ×
5 1/4 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove i sa umetnutim
isporučenim kompletom punjivih
baterija
HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E:
61,5 mm × 66,5 mm × 121 mm
(2 1/2 inča × 2 5/8 inča ×
4 7/8 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove
61,5 mm × 66,5 mm × 130,5 mm
(2 1/2 inča × 2 5/8 inča ×
5 1/4 inča) (š/v/d) uključujući
isturene delove i sa umetnutim
isporučenim kompletom punjivih
baterija
Masa (približno)
HDR-CX540/CX610E:
305 g (10,8 unci) samo glavna
jedinica
360 g (12,7 unci) uključujući
isporučeni komplet punjivih
baterija
SR
28
HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E:
325 g (11,5 unci) samo glavna
jedinica
380 g (13,4 unci) uključujući
isporučeni komplet punjivih
baterija
 Adapter za naizmeničnu
struju AC-UUD11
Zahtevi za napajanje:
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja struje: 200 mA
Potrošnja energije: 11 W
Izlazni napon: DC 5,0 V, 1 500 mA
Radna temperatura: 0 °C do 50 °C
(32 °F do 122 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
 Komplet punjivih
baterija NP-FV50
Maksimalni izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalni: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litijumova
Dizajn i specifikacije kamkordera
i prateće opreme su podložni
promenama bez najave.
Procenjeno vreme
punjenja, snimanja
i reprodukcije pomoću
isporučenog kompleta
baterija
Vreme punjenja (u minutima)
Adapter
za naizmeničnu
struju (isporučen)
165
Računar
305
Vreme snimanja (u minutima)
Neprekidno
155
Tipično
75
240
• Vremena punjenja su merena kada
je kamkorder punjen na sobnoj
temperaturi od 25 °C (77 °F)
bez korišćenja pomoćnog kabla
za USB vezu.
• Vremena snimanja i reprodukovanja
su izmerena prilikom korišćenja
kamkordera na temperaturi
od 25 °C (77 °F).
• Vremena snimanja su izmerena
prilikom snimanja filmova sa
podrazumevanim podešavanjima
([
REC Mode]: [Standard
],
[Dual Video REC]: [On]).
• Uobičajeno vreme snimanja
prikazuje vreme kada ponavljate
pokretanje/zaustavljanje snimanja,
prebacujete [Shooting Mode]
i zumirate.
• Logotipi AVCHD, AVCHD
Progressive, AVCHD i AVCHD
Progressive su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije
Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su
zaštićeni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface ,
kao i logotip HDMI su registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Microsoft, Windows i Windows Vista
su registrovani zaštićeni znakovi
ili zaštićeni znakovi kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Intel, Intel Core i Pentium su
zaštićeni znakovi kompanije Intel
Corporation u SAD i/ili drugim
zemljama.
• Logotip microSDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android, Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
Ostalo
Vreme reprodukovanja
(u minutima)
 Zaštićeni znakovi
SR
29
• N-oznaka je zaštićeni znak
ili registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• iPhone i iPad su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i drugim zemljama.
Svi drugi nazivi proizvoda pomenuti
u ovom uputstvu su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
odgovarajućih kompanija. Osim toga,
oznake ™ i ® nisu pomenute svaki put
u ovom priručniku.
Delovi i kontrole
Brojevi u zagradama ( ) su
stranice sa informacijama.
 Ručica za motorizovani zum
(12, 13)
 Dugme PHOTO (13)
 Stopica za više interfejsa
Detaljnije informacije
o kompatibilnoj dodatnoj
opremi za stopicu za više
interfejsa možete da pronađete
na veb-sajtu kompanije Sony
za vaše područje ili se obratite
svom Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ne garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
Ako koristite adapter
za priključak za dodatne
uređaje (prodaje se zasebno),
možete da koristite i dodatnu
opremu koja je kompatibilna sa
Active Interface Shoe.
 Oznaka N (20)
NFC: Near Field Communication
 Objektiv (G objektiv)
 Ugrađeni mikrofon
SR
30
 Ručica PROJECTOR FOCUS
(16) (HDR-PJ530E/PJ540/
PJ540E/PJ610E)
 LCD ekran/ekran osetljiv
na dodir
 Objektiv projektora
(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E)
 Priključak  (slušalice)
 Lampica za pristup
memorijskoj kartici (11)
 Otvor za umetanje
memorijske kartice (11)
 Priključak HDMI OUT
 Priključak PROJECTOR IN (16)
(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E)
Ostalo
 Dugme
(Pregled slika) (14)
 Dugme POWER
 Dugme
(Poništavanje
mog glasa)
Ublažava glas osobe koja
snima film.
 Dugme PROJECTOR (16)
(HDR-PJ530E/PJ540/PJ540E/
PJ610E)
 Zvučnik
 Priključak
(mikrofon)
(PLUG IN POWER)
 Lampica POWER/CHG
(punjenje) (8)
 Dugme START/STOP (12)
 Komplet baterija (8)
 Priključak DC IN
 Mesto za kaiš za nošenje
preko ramena
 Kaiš za ruku
 Ugrađeni USB kabl (8)
 Multi/Mikro USB priključak
Podržava Micro USB
kompatibilne uređaje.
Ovaj priključak ne podržava
kabl za adapter VMC-AVM1
(prodaje se zasebno). Ne
možete da koristite dodatnu
opremu preko priključka
daljinske A/V kontrole.
SR
31
 Navoj za stativ
 BATT ručica za izbacivanje
(baterije)
 Kako da zategnete kaiš
za ruku
SR
32
SR
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke
podrške.
http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising