4-416-299-11( 1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Molimo, takođe pogledajte:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Editovanje
Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar
Memor isanje snimaka
pomoću spoljnog uređaja
Lično podešavanje
kamkordera
Ostalo
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
Prvo pročitajte
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Mrežni adapter
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, nemojte izlagati
uređaj kiši ili vlazi.
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
6 Nemojte rastavljati bateriju.
6 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
6 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratak spoj njenih kontakata.
6 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
6 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
6 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijumjonskim baterijama koje su procurile.
6 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
6 Držite bateriju izvan dometa male dece.
6 Bateriju držite suvom.
6 Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
6 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvom u nastavku.
2
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozleda.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Napomena o mrežnom kablu (kablu
napajanja)
Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu samo
sa ovim modelom kamkordera i ne sme se
koristiti sa drugom električnom opremom.
Preveliki pritisak zvuka iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
ZA KORISNIKE U EVROPI
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder HDR-CX260VE/
CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/XR260VE
usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim
primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC. Za detalje posetite sledeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Zbrinjavanje starih električnih
i elektronskih uređaja (prime­
njuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u
kojoj ste kupili proizvod.
PAŽNJA
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).
3
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu
valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
4
O podešavanju jezika
LCD ekran
6 Meniji na svakom od lokalnih jezika korišćeni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promenite jezik prikaza na ekranu pre upotrebe
kamkordera (str. 22).
6 LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD
ekranu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji
način.
O snimanju
6 Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
6 Proizvođač ne može kompenzovati gubitak snimljenog materijala čak i ako snimanje ili reprodukcije
nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za
snimanje i sl.
6 Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i
regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
6 TV programi, filmovi, video trake i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može biti u
suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Crne tačkice
Bele, crvene, plave ili zelene tačkice
Napomene o upotrebi
6 Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje, snimci
se možda neće moći reprodukovati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 25) svetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter sa
kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori
 (video zapis)/  (fotografija) (str. 27) ili
indikator pristupa (str. 25) svetle ili trepću
– Nemojte kamkorder koristiti na vrlo glasnim
mestima (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE).
6 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
6 Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim zakonima i odredbama.
5
O ovom priručniku, ilustracijama i
menijima
6 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju
na ekranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ekrana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
6 Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
6 U ovom priručniku ugrađena memorija
(HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE)
i hard disk (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE) kamkordera te memorijska kartica
nazivaju se "medij za snimanje".
6 U ovom priručniku DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) naziva
se AVCHD disk.
6 Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad
postoji razlika u f unkcijama između modela.
Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
6 Ilustracije u ovom priručniku zasnivaju se na
modelu HDR-CX580VE osim ako nije navedeno
drugačije.
6
Medij za
snimanje
Kapacitet Projektor
ugrađenog
medija za
snimanje
HDRCX250E/
CX570E
Samo
memorijska
kartica
—
—
HDRCX260E/
CX260VE*
Ugrađena
memorija +
memorijska
kartica
16 GB
—
32 GB
—
HDRPJ260E/
PJ260VE*
16 GB

HDRPJ580E/
PJ580VE*
32 GB

220 GB

160 GB
—
HDRCX270E/
CX580E/
CX580VE*
HDRPJ600E/
PJ600VE*
HDRXR260E/
XR260VE*
Ugrađen
hard disk +
memorijska
kartica
Model sa oznakom * opremljen je GPS sistemom.
Saznajte više o kamkorderu
("Handycam" User Guide)
"Handycam" User Guide je on-line priručnik.
Za detaljno uputstvo o mnogobrojnim
funkcijama ovog kamkordera, pogledajte
priručnik.
1
Otvorite Sonyevu stranicu za
podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Odaberite zemlju ili regiju.
Potražite naziv modela svog
kamkordera na stranici za
podršku.
6 Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
7
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Početak
Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Punjenje baterije pomoću računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Punjenje baterije u inostranstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Promena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Odabir medija za snimanje (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Umetanje memorijske kartice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snimanje video zapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snimanje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Reprodukcija video zapisa i fotografija iz geografske karte (HDR-CX260VE/
CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tipke za upravljanje reprodukcijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Napredne funkcije
Jasni snimci osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Jasno snimanje odabranog objekta (Face Priority) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Jasno snimanje glasova (Closer Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Snimanje video zapisa u raznim situacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja
(Intelligent Auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Snimanje video zapisa na tamnim mestima (video svetlo) (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8
Snimanje uz odabran kvalitet slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odabir kvaliteta slike za video zapise (način snimanja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Promena kvaliteta slike za fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Beleženje informacija o vašoj lokaciji (GPS) (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/
PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pribavljanje geog. karte trenutne lokacije (funkcija prioriteta triangulacije). . . 42
Provera stanja triangulacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Reprodukcija inserta video zapisa (Highlight Playback) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Smeštanje Highlight reprodukcije u HD kvalitet snimka
(ŝ Scenario Save) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Konverzija formata podataka u STD kvalitetu snimka (Highlight Movie) . . . . . 46
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Uživanje u 5.1ch surround zvuku (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE). . . . . . . . . . . . . 48
Upotreba ugrađenog projektora (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Editovanje
Editovanje na kamkorderu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Brisanje video zapisa i fotografija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Deljenje video zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Snimanje fotografije iz video zapisa (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/
CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Korisne funkcije dostupne pri spajanju kamkordera na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Za Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Priprema računara (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Korak 1 Provera sistema računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Korak 2 Instaliranje ugrađenog softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . 55
Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Preuzimanje namenskog softvera za kamkorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Instaliranje softvera za Mac računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Uputstvo za pravljenje diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kreiranje diska pomoću DVD snimača ili rekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Pravljenje diska snimačem DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kreiranje diska sa high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Liste menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ostalo
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . 75
Očekivano vreme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . . 75
Očekivano vreme snimanja video zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA GEOG. KARTE KAMKORDERA
(HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10
Delovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
HDR-PJ260E/PJ260VE
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
HDR-PJ600E/PJ600VE
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE
HDR-XR260E/XR260VE
11
AActive Interface Shoe (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
BObjektiv (G Lens)
CBlic (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE)/Video svetlo (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)
DUgrađeni mikrofon
ESenzor daljinskog upravljača/Infracrveni
senzor (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
FIndikator snimanja (70) (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E/CX570E/CX580E/CX580VE/
XR260E/XR260VE
12
HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
ALCD ekran/ekran osetljiv na dodir
(22, 23)
Ako zakrenete LCD ekran za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD ekran
okrenut prema spolja. To je praktično kod
reprodukcije.
BZvučnici (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE)
CObjektiv projektora (50) (HDR-PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE)
DPreklopka PROJECTOR FOCUS (50)
(HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
EGPS antena (HDR-CX260VE/CX580VE/
PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE
HDR-PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE
GPS antena nalazi se u LCD ekranu.
13
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE
ATipka  (pregled snimaka)
BTipka POWER
CTipka LIGHT (Video Light) (39) (HDRCX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE)
DTipka PROJECTOR (50) (HDR-PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE)
ETipka MODE
FSijalica  (video zapis)/  (fotografija)
(27, 27)
GTipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali sve
postavke, uključujući i sat.
HPriključnica  (slušalice) (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE)
IPriključnica (mikrofon) (PLUG IN
POWER)
JHDMI OUT priključnica (47)
K (USB) priključnica (61, 64)
LZvučnik (HDR-CX250E/CX260E/
CX260VE/CX270E)
14
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE
Zatezanje ručnog remena
Za postavljanje zatvarača objektiva (HDR­
CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
APreklopka zuma (30)
BTipka PHOTO (27)
CIndikator CHG (punjenje) (18)
DBaterija (18)
ETipka START/STOP (27)
FDC IN priključnica (18)
GA/V Remote priključnica (47)
HRučni remen
IUgrađeni USB kabl (19)
JIndikator pristupa za memorijsku karticu
(25)
KOtvor za stativ
Pravilno prislonite zatvarač objektiva na kamkorder
() i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na
zatvaraču u smeru strelice ().
6 Pri postavljanju zatvarača objektiva poravnajte
pravilno otvore na zatvaraču sa delom za emitovanje bljeska na kamkorderu.
Spojite stativ (opcija: dužina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
LOtvor za memorijsku karticu (25)
MPreklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (20)
Prsten za učvršćenje
6 Za uklanjanje zatvarača objektiva zakrenite prsten
za učvršćenje zatvarača objektiva u smeru suprotno onome koji pokazuje strelica.
6 Uklonite zatvarač objektiva kad kamkorderom
rukujete pomoću isporučenog daljinskog
upravljača.
15
Daljinski upravljač (HDR-PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE)
Daljinski upravljač je koristan pri upotrebi
projektora.
ATipka DATA CODE (70)
Pritisak na ovu tipku tokom reprodukcije
aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o
podešenju kamkordera ili koordinata
(HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/
PJ580VE/PJ600VE/XR260VE) za snimke.
BTipka PHOTO (27)
Kadar na ekranu će se pri pritisku ove tipke
snimiti kao fotografija.
CTipke SCAN/SLOW (35)
DTipke / (prethodno/sledeće)
(35)
ETipka PLAY
FTipka STOP
GTipka DISPLAY (28)
HPredajnik
ITipka START/STOP (27)
JTipke za zumiranje
KTipka PAUSE
16
LTipka VISUAL INDEX (32)
Tokom reprodukcije prikazuje se indeksni
prikaz.
MTipke ////ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipki, na LCD
ekranu se pojavi svetlo plavi okvir. Odaberite
željenu tipku ili opciju pomoću /// i
zatim pritisnite ENTER radi potvrde.
Početak
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
Kamkorder (1)
Zatvarač objektiva (samo za HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1)
Mrežni adapter (1)
Daljinski upravljač (samo za HDR-PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (1)
Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
Punjiva baterija NP-FV50 (1)
HDMI kabl (1)
"Uputstvo za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)
A/V kabl (1)
Napomene
6 "PlayMemories Home" (Lite Version) softver i
"PlayMemories Home" Help Guide su predinstalirani u kamkorder (str. 55, 58).
USB priključni kabl (1)
6 USB spojni kabl namenjen je samo za upotrebu
sa ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabl ako
je ugrađeni USB kabl kamkordera (str. 19)
prekratak za spajanje.
17
Punjenje baterije
1
Zatvorite LCD ekran i pričvrstite
bateriju.
Baterija
2
Spojite mrežni adapter () i kabl
napajanja () na kamkorder te u
zidnu utičnicu.
HDR-PJ600E/
PJ600VE/XR260E/
XR260VE
6 Uključi se indikator CHG (punjenje).
6 Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad
je baterija do kraja napunjena. Odspojite
mrežni adapter iz priključnice DC IN na
kamkorderu.
DC IN
priključnica
Poravnajte oznaku
 na DC priključku
sa oznakom na DC
IN priključnici.
Indikator CHG
(punjenje)
DC priključak
U zidnu utičnicu
Napomene
6 Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
18
Punjenje baterije pomoću računara
Isključite kamkorder i spojite ga na
uključen računar pomoću ugrađenog
USB kabla.
Ugrađeni USB kabl
U zidnu utičnicu
Punjenje baterije iz zidne utičnice putem ugrađenog USB kabla
Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice
pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete
koristiti Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).
Trajanje punjenja
Približno potrebno vreme (u minutama) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Trajanje punjenja
Baterija
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Mrežni adapter
155
195
390
Ugrađeni USB kabl*
(kad koristite računar)
280
545
1000
6 Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25°C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korišćenja USB priključnog kabla.
19
Vađenje baterije
Zatvorite LCD ekran. Pomerite preklopku za
otpuštanje baterije BATT (baterija) () i zatim
skinite bateriju ().
Upotreba mrežnog napajanja kao izvora energije
Spojite na i s ti način kao za punjenje baterije.
Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.
Napomene o bateriji
6 Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori 
(video zapis)/  (fotografija) (str. 27, 27) i indikator pristupa (str. 25) isključeni.
6 Indikator CHG (punjenje) trepće tokom punjenja u sledećim uslovima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
6 Pri spajanju video svetla (opcija) savetujemo vam upotrebu baterije FV70 ili NP-FV100 (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE).
6 Ne savetujemo vam da sa kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena
snimanja i reprodukcije.
6 Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 2
minute kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Eco Mode] str. 70).
Napomene o mrežnom adapteru
6 Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
6 Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
6 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
6 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

6 Vreme snimanja, vreme reprodukcije (75)
6 Indikator preostalog kapaciteta baterije (28)
6 Punjenje baterije u inostranstvu (21)
20
Punjenje baterije u inostranstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde
je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati
elektronski transformator.
21
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena
1
Otvorite LCD ekran kamkordera i
uključite kamkorder.
6 Kamkorder možete uključiti i tako da
pritisnete tipku POWER (str. 14).
2
Odaberite željeni jezik i zatim
odaberite [Next].
3
Tipkama / odaberite željeno
geografsko područje i zatim
odaberite [Next].
4
Podesite [Summer Time], odaberite format datuma te datum i
vreme.
Dodirnite tipku na LCD
ekranu.
6 Ako podesite [Summer Time] na [On],
podešava se sat vremena više.
6 Kad odaberete datum i vreme, odaberite
jednu od opcija i podesite vrednost
pomoću
/
.
6 Kad odaberete , podešavanje datuma
i vremena je završeno.
Promena jezika prikaza
Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Odaberite   [Setup]  [‫ ל‬General Settings]  [Language Setting]  željeni
jezik.
22
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD ekran ili pritisnite tipku POWER (str. 14).
Za podešavanje ugla LCD ekrana
Prvo otvorite LCD ekran za 90 stepeni
prema kamkorderu () i zatim podesite
ugao ().
 90 stepeni (maks.)
 180 stepeni (maks.)
 90 stepeni prema kamkorderu
Za isključenje zvučnog signala
Odaberite   [Setup]  [‫ ל‬General Settings]  [Beep]  [Off].
Napomene
6 Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/
XR260VE) automatski se memorišu na medij tokom snimanja. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja.
Ipak, možete ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka odaberite 
 [Setup]  [ Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
6 Kad jednom podesite tačno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto
Area ADJ] podešena na [On]. Zavisno od zemlje/regije odabrane za kamkorder, tačno vreme se možda
neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na
[Off] (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

6 [Power On By LCD] (str. 70)
6 Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 70)
6 Za kalibraciju ekrana osetljivog na dodir: [Calibration] (str. 85)
23
Priprema medija za snimanje
Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na ekranu vašeg kamkordera kao sledeće
ikone.
Standardni medij za snimanje
Alternativni medij za snimanje
—
HDR-CX250E/CX570E
Memorijska kartica
HDR-CX260E/
CX260VE/CX270E/
CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE
HDR-PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
Ugrađen hard disk
Memorijska kartica
Napomene
6 Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje video zapisa i fotografija.
Odabir medija za snimanje (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE)
Odaberite   [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  željeni medij.
24
Umetanje memorijske kartice
Otvorite poklopac, zatim umetnite
memorijsku karticu tako da klikne.
Indikator pristupa
6 Ako umetnete novu memorijsku karticu, pojaviće
se poruka [Preparing image database file. Please
wait.] Sačekajte da poruka nestane.
Umetnite karticu sa odsečenim uglom okrenutim
kao na slici.
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Napomene
6 Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u njemu
(str. 70) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke memorišite na računar i sl.
6 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 70).
6 Proverite smer memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru,
moguće je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
6 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG
Duo" medij
SD Speed
klasa
Kapacitet
(proveren
rad)
—
32 GB
Opisano u ovom
priručniku
"Memory Stick PRO
Duo" medij
25
SD Speed
klasa
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
Class 4 ili
brža
Kapacitet
(proveren
rad)
64 GB
Opisano u ovom
priručniku
SD kartica
6 Ne može se garantovati rad sa svim memorijskim karticama.
Napomene
6 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
6 Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju f ajl sistem exFAT * ako ih spajate na kamkorder USB kablom.
Unapred proverite da li oprema podržava sistem exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava sistem exFAT
i pojavi se meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
* exFAT je fajl sistem koji se koristi za SDXC memorijske kartice.

6 Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje: Ekranski indikatori tokom snimanja (94)
6 Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (75)
26
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na sledeće medije. Video zapisi
snimaju se u high definition (HD) kvalitetu slike.
HDR-CX250E/CX570E: Memorijska kartica
HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE: Ugrađeni medij za snimanje
Snimanje video zapisa
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite
MODE za uključivanje indikatora
 (video zapis).
2
Pritisnite START/STOP za
pokretanje snimanja.
6 Za zaustavljanje snimanja, ponovo
pritisnite START/STOP.
6 Tokom snimanja video zapisa možete
snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO
(Dual Capture).
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite
MODE za uključivanje indikatora
 (fotografija).
27
2
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite do kraja.
6 Kad je izoštravanje podešeno pravilno,
pojavi se na LCD ekranu indikator AE/AF
zadržavanja.
Za prikaz opcija na LCD ekranu
Opcije na LCD ekranu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja video zapisa i fotografija.
Dodirnite bilo gde osim tipki na LCD ekranu kako bi se prikazale informacije o ikonama sa
funkcijama prikladnim za snimanje.
Ekranski indikatori tokom snimanja
Ovde su opisane ikone za modove snimanja video zapisa i fotografija. Detalje potražite na
stranici u zagradama.
A Tipka zuma (W: Wide/T: Telefoto), tipka START/STOP (u modu snimanja video zapisa),
tipka PHOTO (u modu snimanja fotografija)
B Tipka MENU (66)
C Status koji je detektirala funkcija Intelligent Auto (38)
D Status snimanja ([STBY]/[REC])
E Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (28)
F Status triangulacije GPS-a*1 (42)
28
G Tracking focus (37)
H Zum, preostalo trajanje baterije
I Brojač (sat: minut: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/
editovanje (94)
J Tipka za isključenje funkcije Tracking focus (37)
K Tipka Intelligent Auto (38)
L Audio mode (69), Audio Level Display (69)*2
M Približan broj fotografija za snimanje, odnos širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina
fotografije (L/M/S)
N Procenjeno preostalo vreme snimanja, kvalitet snimanja slike (HD/STD), brzina
izmene slika (50p/50i/25p*3) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP) (40)
O Tipka View Images (32)
P My Button (ikonama prikazanim u ovom delu možete dodeliti svoje omiljene funkcije) (69)
*1 HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE
*2 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE
*3 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE
Za snimanje u ogledalnom modu
Otvorite LCD ekran za 90 stepeni prema
kamkorderu () i zatim ga zakrenite 180
stepeni prema objektivu ().
Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u
ogledalu, ali snimljena slika će biti normalna.
Ako se na fotografijama pojavljuju bele okrugle f leke (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, garež i
sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih naglasi
blic kamkordera, vide se na slici kao okrugle
bele f leke.
Kako biste smanjili pojavu okruglih belih f leka,
osvetlite prostoriju i snimajte bez blica.
29
Napomene
Ako zatvorite LCD ekran za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
Blic ne radi dok svetli indikator  (video zapis) (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE).
6 Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje.
Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter.
– Indikator pristupa (str. 25) svetli ili trepće
– Na gornjem desnom delu LCD ekrana trepće ikona medija.
6 Ako je brzina izmene slika podešena na [25p] ne možete snimati fotografije dok je kamkorder u modu
snimanja video zapisa (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE).
6 LCD ekran kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg sečenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan sa full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Guide Frame] podešen na [On] i
upotrebu spoljnog okvira iz [Guide Frame] (str. 69) kao orijentacije.
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
Vreme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 75)
[Media Select] (str. 24)
[Flash] (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) (str. 68)
Za prikaz opcija na LCD ekranu sve vreme: [Display Setting] (str. 69)
Za promenu veličine slike: [  Image Size] (str. 41)
Vreme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 69)
Zumiranje
Pomakom preklopke zuma možete
uvećati ili smanjiti sliku.
W (širokougaono): Širi ugao gledanja
T (telefoto): Uži ugao gledanja
6 Primenom funkcije Extended Zoom možete
slike uvećati kako sledi.
– Za HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E/PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE:
Do 55 puta u odnosu na originalnu veličinu
– Za HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE: Do 20 puta u
odnosu na originalnu veličinu
6 Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano
pomerite. Pomerite je još dalje za brže
zumiranje.
30
Napomene
6 Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete prst sa preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomeranja
preklopke.
6 Brzinu zuma ne možete promeniti tipkama / na LCD ekranu.
6 Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokougaonog
položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
6 Sliku možete uvećati pomoću optičkog zumiranja osim ako [  SteadyShot] nije podešen na [Active].
Raspoloživa su niže navedena uvećanja.
– Za HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE: Do 30 puta u
odnosu na originalnu veličinu
– Za HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE: Do 12 puta u odnosu na
originalnu veličinu

6 Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 68)
31
Reprodukcija
Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja
(Map View) (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).
1
Otvorite LCD ekran i pritisnite
tipku  na kamkorderu za
ulazak u mod reprodukcije.
6 Modu reprodukcije možete pristupiti tako
da odaberete  na LCD ekranu (str. 28).
2
Dodirnite / za pomak
željene kategorije u sredini () i
zatim odaberite ().
6 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao
kategorije, automatski prema datumu i
vremenu snimanja.
3
Odaberite snimak.
6 Kamkorder reprodukuje od odabranog
do zadnjeg snimka u kategoriji.
Indikatori u meniju Event View
Preostalo trajanje baterije
U meni MENU
U prikaz Map View*
Naziv kategorije
Kategorije
Prikaz prethodne kategorije
Prikaz sledeće kategorije
Vremenska skala
Prelaz na mod snimanja
video zapisa/fotografije
Reprodukcija kratkih video zapisa (str. 44)
* HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE
32
Tipka za promenu
vremenskog opsega
kategorije
Naziv kategorije
Vreme snimanja/broj fotografija
Za povratak na prikaz
Event View
Tipka za promenu tipa
snimka
Video zapis
Prethodno/sledeće
Prelaz na mod snimanja
video zapisa/fotografije
Fotografija
Zadnji reprodukovani snimak
6 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju
se "sličice".
Napomene
6 Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka, povremeno memorišite svoje snimke na spoljni medij. (str. 59)
6 U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis (HDR-CX260E/CX260VE/
CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE).
Reprodukcija video zapisa i fotografija iz geogra f ske karte (HDR-CX260VE/
CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)
1
Pređite na Map View dodirom
na Ş  [Map View].
2
Odaberite lokaciju za snimanje.
6 Dotaknite na geogra f skoj karti smer u
kojem ga želite pretraživati. Nastavite
dodirivati tu tačku za listanje geogra f ske
karte.
6 Ako promenite odnos prikaza geogra f ske
karte upotrebom preklopke zuma, promeniće se i prikazane sličice.
33
3
Odaberite željeni snimak.
Upotreba podataka geogra f ske karte po prvi put
Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se sa uslovima licence za korišćenje geogra f ske
karte. Podatke iz geogra f ske karte moći ćete koristiti ako dodirnete [Yes] na ekranu nakon pristanka na date uslove ugovora o licenci (str. 90).
Ako dodirnete [No], ne možete koristiti geogra f ske karte. Međutim, pri drugom korišćenju geogra f ske karte na ekranu će se pojaviti ista poruka i moći ćete koristiti geogra f ske karte ako
dodirnete [Yes].
Indikatori i prikazu Map View
U prikaz Event View
U meni MENU
Prikaz ekrana za snimanje
video zapisa
Prikaz Map View
Prethodno/sledeće
Prikaz ekrana za snimanje
video zapisa/fotografija
34
Reprodukcija kratkih video zapisa (str. 44)
Tipka za promenu tipa
snimka
Tipke za upravljanje reprodukcijom
Stavke na LCD ekranu nestanu ako nekoliko sekundi ne upravljate kamkorderom. Za ponovni
prikaz opcija, dodirnite LCD ekran
Pri reprodukciji video zapisa
Glasnoća
Brisanje
Kontekst
Zaustavljanje
Prethodna
Ubrzano unazad
Sledeća
Ubrzano napred
Pauza/reprodukcija
Pri gledanju fotografija
Tipke za upravljanje kod prikaza fotografija menjaće se zavisno od podešenja tipke za promenu
tipa snimka (str. 33).
‫( ש‬video zapisi/fotografije) (standardno podešenje)
Brisanje
Sledeća
Prethodna
Za reprodukciju/pauzu
video zapisa i fotografija
redosledom snimanja
35
ђ (fotografije)
Brisanje
Kontekst
Prethodna
Sledeća
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
6 Ako više puta odaberete
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju ubrzano približno 5
puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
6 Odaberite
/
tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
6 Za ponavljanje slideshowa, odaberite ‫ ם‬ [Slideshow Set].
Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima
6 Snimke napravljene ovim kamkorderom možda nećete moći reprodukovati normalno drugim uređajima.
Takođe, snimke napravljene drugim uređajima možda nećete moći reprodukovati ovim kamkorderom.
6 Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati
na AV opremi drugih proizvođača.
36
Napredne funkcije
Jasni snimci osoba
Jasno snimanje odabranog objekta
(Face Priority)
Kamkorder može pratiti lice koje odaberete
i automatski podesiti izoštrenost, ekspoziciju i ton kože lica.
Dodirnite jedno od ciljanih lica.
Jasno snimanje glasova (Closer
Voice)
Kamkorder razaznaje lice osobe i jasno
snima glas. (Standardna postavka je [On].)
Prikazuje se dvostruki
okvir.
Poništenje odabira
Napomene
6 Objekat koji ste dotaknuli možda se neće prepoznati, zavisno od svetline okoline ili frizure osobe.
6 Podesite opciju [Face Detection] na drugu
postavku osim [Off] ([Auto] je standardna
postavka).
Za snimanje objekata koji nisu ljudi
(Tracking focus)
Dodirnite objekat koji želite snimati.
Kamkorder izoštrava automatski.
1
Odaberite   [Camera/
Mic]  [ Microphone] 
[Closer Voice].
2
Odaberite željenu opciju.
Napomene
6 Ako odaberete [Off], na LCD ekranu se prikazuje
.
6 [Closer Voice] neće funkcionisati dok je na vaš
kamkorder pričvršćen spoljni mikrofon.
6 Kad želite zvuk snimiti jasno bez ikakvih smetnji,
na primer pri snimanju muzičkog koncerta,
podesite [Closer Voice] na [Off].
37
Snimanje video zapisa
u raznim situacijama

6 [Face Detection] (str. 68)
Automatsko snimanje osmeha
(Smile Shutter)
Kad kamkorder prepozna osmeh osobe
u kadru tokom snimanja video zapisa
(str. 68), automatski se snima fotografija.
([Dual Capture] je standardna postavka.)
Automatski odabir prikladnog
podešenja prema situaciji
snimanja (Intelligent Auto)
Vaš kamkorder snima video zapise nakon
automatskog odabira najprikladnijeg
podešenja za trenutni motiv ili situaciju.
(Standardna postavka je [On].) Kad kamkorder prepozna objekat, prikazuju se ikone
koje odgovaraju uslovima prepoznavanja.
Odaberite
 [On]  
u donjem desnom uglu menija za
snimanje video zapisa ili fotografija.
Kamkorder razaznaje
lice.
Kamkorder razaznaje
osmeh (narandžasto).
Napomene
6 Kad su brzina izmene slika i način snimanja
podešeni na [50i]/[Highest Quality ] ili
[50p]/[50p Quality ], nije moguće koristiti
funkciju Smile Shutter dok snimate video zapise.
Osim toga, ako je brzina izmene slika podešena
na [25p], takođe ne možete koristiti Smile Shutter
(HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE).
6 Zavisno od uslova snimanja, izgleda objekta i
podešenja kamkordera, osmeh se možda neće
prepoznati.

6 [Smile Sensitivity] (str. 68)
38
Prepoznavanje lica:
Kamkorder prepoznaje lica i podešava
izoštrenost, boju i ekspoziciju.
 (Portrait), Х (Baby)
Prepoznavanje scene:
Kamkorder automatski odabire
naje f ikasnije podešenje zavisno od scene.
 (Backlight),  (Landscape),  (Night
Scene),  (Spotlight),  (Low light), 
(Macro)
Prepoznavanje potresanja kamkordera:
Kamkorder prepoznaje da nema potresanja
i primenjuje optimalno korigovanje.
Ч (Hodanje), Ц (Stativ)
Prepoznavanje zvuka:
Kamkorder prepoznaje i eliminiše šum
vetra kako bi se jasno snimio glas osobe ili
okolni zvukovi.
,
(Auto Wind NR)
6 Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite
 [Off].
Za snimanje svetlijih slika od onih
koje su dobijene upotrebom funkcije
Intelligent Auto
Napomene
6 Držite kamkorder na udaljenosti otprilike 0,3 m
– 1,5 m od motiva.
6 Video svetlo je jak izvor svetla. Nemojte ga
koristiti direktno ispred očiju izbliza.
6 Pri upotrebi video svetla brzo se prazni baterija.
6 Pri snimanju fotografija video svetlo se isključi i
funkcioniše kao blic.

6 [Light Bright] (str. 69)
Odaberite   [Camera/Mic] 
[‫ ס‬Manual Settings]  [Low Lux].
Napomene
6 Zavisno od uslova snimanja, kamkorder možda
neće prepoznati očekivanu scenu ili objekat.
Snimanje video zapisa na tamnim
mestima (video svetlo) (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE)
Pritisnite LIGHT.
Blic/
Video svetlo
Svakim pritiskom na tipku LIGHT menja
se indikator na sledeći način.
Isključeno (bez indikatora)  automatsko
(Н)  uključeno (О)  ...
39
Snimanje uz
odabrani kvalitet
slike
Odabir kvaliteta slike za
video zapise (način snimanja)
Možete promeniti način snimanja za
odabir kvaliteta video zapisa kod snimanja
high definition (HD) video zapisa. Vreme
snimanja (str. 77) ili vrsta medija na koji će
se snimci moći kopirati može se promeniti,
zavisno od odabranog načina snimanja.
(Standardna postavka je [Standard ].)
Napomene
6 [50p Quality ] može se podesiti samo kad je
opcija [ Frame Rate] podešena na [50p].
1
Odaberite   [Image
Quality/Size]  [ REC Mode].
2
Odaberite željeni način snimanja.
Način snimanja i mediji na koje se
snimci mogu kopirati
Vrste medija
Na ovom kamkorderu
Ugrađeni medij za
snimanje*2
Memorijska kartica
Na spoljnim uređajima
Spoljni mediji
(USB mediji za
memorisanje)
Blu-ray diskovi
AVCHD diskovi
Mod snimanja
FH/
FX
PS*1
HQ/LP











—

—

*1 [50p Quality ] se može podesiti samo kad je
opcija [ Frame Rate] podešena na [50p].
*2 HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
O kvalitetu slike
6 Ako video zapis snimljen u odabranom
modu nije moguće kopirati na taj medij,
na srednjoj ikoni se pojavi indikator ¢.
Kvalitet slike i brzina bita za svaki način
snimanja mogu se podesiti na sledeći način.
("M", kao u "24M", označava "Mbps".)
Za video zapise sa high definition (HD)
kvalitetom slike
6 [50p Quality ]: kvalitet 1920  1080/50p,
AVC HD 28M (PS)
6 [Highest Quality ]: kvalitet 1920  1080/50i
ili 1920  1080/25p*1, AVC HD 24M (FX)
6 [High Quality ]: kvalitet 1920  1080/50i ili
1920  1080/25p*1, AVC HD 17M (FH)
6 [Standard ]: kvalitet 1440  1080/50i, AVC
HD 9M (HQ)*2
6 [Long Time ]: kvalitet 1440  1080/50i,
AVC HD 5M (LP)
40
Beleženje informacija
o vašoj lokaciji (GPS)
Za video zapise sa standard definition (STD)
kvalitetom slike
6 [Standard ]: Standardan kvalitet, STD 9M
(HQ)*3
*1 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE
*2 Standardna postavka
*3 Standardan kvalitet slike (STD) je trajno
podešen na tu vrednost.

6 [ Frame Rate](str. 69)
6 Snimanje video zapisa sa Standard definition
(STD) kvalitetom slike: [/ Setting]
(str. 69)
6 Vodič za pravljenje diskova (str. 59)
(HDR-CX260VE/CX580VE/
PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/
XR260VE)
Sledeće funkcije dostupne su ako koristite
funkcije GPS (Global Positioning System).
— Snimanje informacija o lokaciji u
video zapise ili fotografije (Standardna
postavka je [On].)
Promena kvaliteta slike za
fotografije
Broj fotografija koje možete snimiti
razlikuje se zavisno od odabrane veličine
snimka.
1
Odaberite   [Image
Quality/Size]  [ Image Size].
2
Odaberite željenu veličinu snimka.
Napomene
6 Veličina snimka odabrana ovom postavkom primenjuje se na fotografije snimljene funkcijom
Dual Capture (str. 27).
— Reprodukcija video zapisa i fotografija
kroz pretraživanje na geogra f skoj karti
(Map View, str. 33)
— Prikaz geogra f ske karte skladno trenutnoj
lokaciji

6 Broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 80)
41
Status triangulacije GPS-a
Pretraživanje
satelita
Pribavljanje geogra f ske karte
trenutne lokacije (funkcija prioriteta triangulacije)
Broj tačaka
se menja
Triangulacija
6 GPS funkciju koristite na otvorenom jer se radio
signali tako najbolje primaju.
6 Geogra f ska karta uvek prikazuje sever na vrhu.
Nije moguća
triangulacija.
Ova funkcija je korisna za proveru geograf ske karte vaše trenutne lokacije tokom
putovanja. Prvenstvo pribavljanja podataka
o triangulaciji podrazumeva isključivanje
ostalih funkcija kako bi kamkorder mogao
pretražiti satelite.
Odaberite   [Setup] 
[‫ ל‬General Settings]  [Your
Location].
Crvenom oznakom označena je
vaša trenutna lokacija.
Merenje triangulacije
Ne mogu se memorisati
podaci o lokaciji
Snimci će biti memorisani
sa prethodno pribavljenim
podacima o lokaciji.
Ako ne želite zabeležiti podatke o
lokaciji
Odaberite   [Setup] 
[‫ ל‬General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].
Napomene
6 Možda će potrajati pre nego što kamkorder započne
triangulaciju.
42
Prikazuje podatke o triangulaciji
(str. 43)
Napomene
6 Ako odaberete određeni deo na ekranu, geografska kar t a prikazuje područje s tim delom u sredini.
Odaberite ‫ ا‬kako biste svoju trenutnu lokaciju
ponovo postavili u sredini.
6 Ako kamkorder ne može pribaviti podatke o
trenutnoj lokaciji pojavljuje se ekran sa podacima
o triangulaciji (str. 43).
6 Ako su prethodno pribavljeni podaci o lokaciji
nevažeći, oznaka lokacije se neće pojaviti.
6 Za zatvaranje ekrana sa prikazom trenutne
lokacije, odaberite ‫ب‬.
Provera stanja triangulacije
Kamkorder prikazuje stanje prijema GPS
signala kad ne možete dobiti informacije za
triangulaciju.
1
Prikažite svoju trenutnu lokaciju
(str. 42).
Ako se na LCD ekranu već prikazala
trenutna lokacija ne morate da nastavite sa ovom operacijom.
2
Odaberite .
Ikone satelita
Satelitska karta
Kad kamkorder uspe da odredi vašu lokaciju,
merač triangulacije postaje zelen.
Provera ikona GPS satelita/merača
triangulacije
Boja ikona GPS satelita i merača triangulacije menja se zavisno od trenutnog stanja
triangulacije.
Ikone GPS satelita/
merač triangulacije
/
(crno)
/
(sivo)
/
(smeđe)
/
(oker)
/
(zeleno)
Status
Nema signala, ali dostupni
su podaci o orbiti satelita.
Pribavljen je deo podataka
o orbiti satelita.
Pribavljeno je oko pola
podataka o orbiti satelita.
Pribavljena je većina
podataka o orbiti satelita.
Triangulacija je završena i
satelit je u upotrebi.
Ako ne možete pribaviti podatke o
trenutnoj lokaciji
Merač triangulacije
Prethodno pribavljeni
podaci o lokaciji.
Pojavi se prikaz u kojem možete ponoviti
triangulaciju lokacije. U tom slučaju sledite
uputstvo koje će se pojaviti na LCD ekranu.
6 Za zatvaranje prikaza podataka o triangulaciji odaberite ‫ب‬.
O satelitskoj karti i meraču triangulacije
U sredini satelitske karte prikazana je vaša
trenutna lokacija. Možete proveriti smer
(sever/jug/istok/zapad) satelita pomoću
ikona satelita () koje se prikazuju na
satelitskoj karti.
43
Reprodukcija
inserta video zapisa
Saveti za bolji prijem
6 GPS funkciju koristite na otvorenom.
Za detalje o lokacijama i situacijama u kojima
ne možete primati radio signale pogledajte
"Handycam" User Guide.
6 Zakrenite LCD ekran kako biste GPS antenu
usmerili prema nebu. Ne stavljajte ruku na GPS
antenu.
6 Odaberite [Your Location] u meniju kako
biste primenili mod prvenstva triangulacije
(str. 42).
6 Upotrebite pomoćne GPS podatke.
Ako importujete pomoćne GPS podatke sa svog
računara na kamkorder upotrebom ugrađenog
softvera "PlayMemories Home", možete skratiti
vreme potrebno za pribavljanje podataka o
lokaciji. Spojite kamkorder na računar koji
je spojen na Internet. Pomoćni GPS podaci
ažuriraće se automatski.
Napomene
6 U sledećim situacijama trenutna lokacija kamkordera prikazana na geogra f skoj karti može
se razlikovati od stvarne lokacije. Odstupanje
može biti maksimalno nekoliko stotina metara.
– Ako kamkorder uhvati GPS signal koji se
odbija od okolnih zgrada.
– Ako je GPS signal preslab.
6 GPS pomoćni podaci možda neće biti delotvorni
u sledećim slučajevima:
– Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30
ili više dana
– Ako datum i vreme kamkordera nisu ispravno
podešeni
– Kad se kamkorder premesti na veoma
udaljeno mesto
6 Ako koristite Mac računar, ne možete importovati
pomoćne podatke za GPS.
44
(Highlight Playback)
Možete uživati u insertu HD video zapisa i
fotografija, koji je poput kratkog filma.
1
Pritisnite  (View Images)
(str. 32).
2
Prikažite željeni događaj u sredini
menija Event View i odaberite
[ŝ Highlight].
Podešavanje
glasnoće
Kontekst
Zaustavljanje
Prethodna
3
Sledeća
Pauza
Odaberite željeni postupak po
završetku Highlight reprodukcije.
A: Kamkorder ponovo reprodukuje
Highlight Playback scene.
B: Možete smestiti Highlight Playback
scene u STD kvalitet snimka i podeliti
ih sa drugim (postaviti ih na Internet i
sl.).
C: Možete promeniti podešenja
Highlight reprodukcije.
Za promenu podešenja za Highlight
Playback
Postavke Highlight reprodukcije možete
promeniti odabirom opcije [Highlight
Setting] u meniju po završetku Highlight
reprodukcije.
Postavku možete takođe promeniti
odabirom ‫ ם‬ [Highlight Setting] dok
kamkorder reprodukuje Highlight scene.
6 [Playback Range]
Možete podesiti opseg reprodukcije (početni i
završni datum) za Highlight reprodukciju.
6 [Theme]
Možete odabrati temu Highlight reprodukcije.
6 [Music]
Možete odabrati muziku.
6 [Audio mix]
Uz muziku se reprodukuje originalan zvuk.
6 [Length]
Možete podesiti trajanje Highlight Playback
segmenta.
6 [Highlight Point]
Možete podesiti delove video zapisa ili fotografije koji će se koristiti za Highlight reprodukciju.
Reprodukujte željeni video zapis i odaberite
‫ ة‬ . Ili reprodukujte željenu
fotografiju i odaberite . Na video zapisu
ili fotografiji korišćenoj u Highlight reprodukciji
prikazuje se
.
Za brisanje oznaka odaberite ‫ ם‬ [Clear All
Points].
6 Podešenje opcije [Playback Range] se izbriše po
završetku Highlight reprodukcije.
6 Ako pokrenete funkciju Highlight Playback iz prikaza Map View, ne može se podesiti [Highlight
Point]. Međutim, ako pokrenete funkciju Highlight
Playback iz prikaza Event View te podesite
[Highlight Point], to mesto će se aktivirati
takođe u prikazu Map View (HDR-CX260VE/
CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/
XR260VE).
6 Zvuk korišćen za Highlight Playback konvertovaće se u 2ch stereo (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE).
6 Kad spojite kamkorder na spoljni uređaj poput
TV-a i aktivirate Highlight Playback ili Highlight
Scenario, te se slike neće videti na LCD ekranu
računara.
Smeštanje Highlight reprodukcije
u HD kvalitetu snimka (ŝ Scenario
Save)
Svoju omiljenu Highlight reprodukciju
možete smestiti kao "Scenario" sa HD kvalitetom slike. Možete smestiti do 8 scenarija
i te scenarije možete reprodukovati samo na
kamkorderu.
1
Odaberite [Replay] na ekranu po
završetku Highlight reprodukcije.
2
Kad ponovo započne Highlight
reprodukcija, odaberite ‫ ם‬
[ŝ Scenario Save].
Napomene
6 Highlight Playback scene promeniće se svaki
put kad odaberete Highlight reprodukciju.
45
Reprodukcija memorisanog scenarija
Odaberite   [Playback
Function]  [ŝ Scenario], odaberite
željeni scenarij i zatim odaberite
.
A: Ako odaberete [Share], moći ćete
Highlight video zapis objaviti na
Internetu ugrađenim softverom
"PlayMemories Home" (str. 58) ili
napraviti DVD koristeći DVD snimač
"DVDirect Express" (str. 61).
B: Vaš kamkorder reprodukuje
memorisani Highlight video zapis.
Reprodukcija Highlight video zapisa
6 Za brisanje memorisanog scenarija odaberite
‫ ם‬ [Erase]/[Erase All] tokom reprodukcije
scenarija.
Konverzija formata podataka u STD
kvalitetu snimka (Highlight Movie)
Možete konvertovati format podataka za
Highlight reprodukciju ili Highlight scenarije u STD kvalitetu slike i memorisati ih kao
"Highlight Movie". Highlight video zapisi
mogu se koristiti za pravljenje DVD-ova ili
objaviti na Internetu.
46
1
Odaberite [Save and Share] na
ekranu po završetku Highlight
reprodukcije ili reprodukcije
Highlight scenarija.
2
Odaberite željeni postupak kad
se sadržaj memoriše.
Odaberite   [Playback
Function]  [Highlight Movie] i odaberite željeni Highlight video zapis.
6 Za brisanje Highlight video zapisa odaberite ‫ם‬
pri reprodukciji Highlight video zapisa.
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Načini povezivanja i kvaliteta slike koja se
reprodukuje na ekranu TV-a razlikuju se zavisno od vrste TV-a koji spajate i priključnica koje koristite.
Spajanje na high
definition TV*1
HDMI
kabl
(isporučen)
Spajanje na TV
prijemnik formata
16:9 (wide) ili 4:3 koji
nije high definition
A/V spojni
kabl
(isporučen)
HDMI OUT
priključnica*2
A/V Remote
priključnica*4
HDMI OUT
priključnica*3
A/V Remote
priključnica*5
Ulaz
Žuta
Bela
Crvena
Tok signala
*1 Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu, povezivanje izvedite putem A/V spojnog kabla.
*2 HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
*3 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE
*4 HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE
*5 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje
kamkordera.
2
3
Spojite kamkorder na TV.
Pokrenite reprodukciju video zapisa
ili fotografije na kamkorderu
(str. 32).
47
Napomene
6 Pogledajte takođe uputstvo za upotrebu TV
prijemnika.
6 Kao izvor napajanja upotrebite priloženi
mrežni adapter (str. 20).
6 Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike će se reprodukovati u standard
definition (STD) kvalitetu čak i na HD TV-u.
6 Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, podesite
[ Wide Mode] na [4:3] za snimanje video
zapisa u formatu 4:3.
6 Ako spojite kamkorder na TV koristeći više vrsta
kablova za izlaz video signala, HDMI izlaz ima
prednost.
6 Kamkorder ne podržava S-Video izlaz.
Uživanje u 5.1ch surround zvuku
(HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE)
Ugrađeni mikrofon omogućuje snimanje
Dolby Digital 5.1ch surround zvuka. Moći
ćete uživati u realističnom zvuku pri reprodukciji video zapisa na uređaju koji podržava
ulaz 5.1ch surround zvuka.
slike i 5.1ch audio signalom, treba vam uređaj
koji može reprodukovati 5.1ch surround signal.
6 Ako kamkorder spojite isporučenim HDMI
kablom, zvuk video zapisa sa high definition
(HD) kvalitetom slike i 5.1ch audio signalom
se automatski reprodukuje kao 5.1ch zvuk.
Zvuk video zapisa sa standard definition (STD)
kvalitetom slike se pretvara u 2ch zvuk.

6 [Audio Mode] (str. 69)
Na HDMI kablu
6 Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
6 Koristite HDMI minipriključak na jednom
kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za
spajanje na vaš TV na drugom kraju.
6 Snimci sa zaštitom od kopiranja ne emituju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
6 Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
načinu povezivanja.
6 Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu
kamkordera na HDMI OUT priključnicu drugog
uređaja jer se mogu pojaviti problemi u radu.
6 HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za slanje i video signala i audio
signala. HDMI OUT priključnica omogućuje
izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.
Ako TV prijemnik ima mono zvuk
(Ako TV prijemnik ima samo jednu
ulaznu audio priključnicu)
Ugrađeni mikrofon
Napomene
6 Ako pokušate da reprodukujete 5.1ch zvuk putem
zvučnika na ovom kamkorderu, 5.1ch zvuk se
automatski pretvara u 2ch izlazni signal.
6 Za uživanje u 5.1ch surround zvuku video zapisa
snimljenih sa high definition (HD) kvalitetom
48
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla
u video ulaznu priključnicu i beli (levi
kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u
audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili
videorekordera.
Kod spajanja preko videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabla.
Podesite preklopku za odabir ulaza na
videorekorderu na LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 i sl.).

6 Odabir formata slike koji TV podržava: [TV
Type] (str. 70)
Ako TV prijemnik ili videorekorder ima
21-pinski adapter (EUROCONNECTOR)
Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje reprodukovane slike.
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan sa "Photo TV
HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične
slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem
Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja
pomoću HDMI kabla*, možete uživati
u potpuno novom doživljaju fotografija u
očaravajućem HD kvalitetu.
* TV će automatski preći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
TV/videorekorder
Primena funkcije "BRAVIA" Sync
Ako spojite kamkorder HDMI kablom na
"BRAVIA" Sync-kompatibilan TV proizveden
2008 ili kasnije, funkcijama kamkordera
možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Menijom kamkordera možete rukovati
tako da pritisnete tipku SYNC MENU na
daljinskom upravljaču TV-a. Pritiskom
kursorskih tipki gore/dole/levo/desno/
potvrda na daljinskom upravljaču vašeg
TV-a možete prikazati indeksni ekran kao
što je Event View i reprodukovati željene
video zapise ili fotografije.
6 Neke funkcije možda nećete moći izvoditi
daljinskim upravljačem.
6 Podesite [CTRL FOR HDMI] na [On].
6 Takođe podesite svoj TV na odgovarajući
način. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
6 Rad funkcije "BRAVIA" Sync razlikuje se zavisno
od modela BRAVIA TV-a. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
6 Ako isključite TV, istovremeno se isključi i
kamkorder.
49
Upotreba ugrađenog
projektora (HDR-PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
3
Preklopka PROJECTOR FOCUS
Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog
projektora možete kao ekran upotrebiti
ravnu površinu, na primer zid.
Napomene
6 LCD ekran je isključen tokom projekcije slike.
Za upravljanje kamkorderom koristite preklopku
zuma/tipku PHOTO ili daljinski upravljač.
1
Objektiv projektora usmerite
prema površini za prikaz,
na primer zidu, i zatim pritisnite
PROJECTOR.
2
Kad se prikaže meni sa uputstvom
za upotrebu, odaberite [Project].
6 Taj meni pojavi se pri prvoj upotrebi
ugrađenog projektora.
50
Projektovanu sliku izoštrite
preklopkom PROJECTOR FOCUS.
6 Projektovana slika se povećava zajedno sa
povećanjem udaljenosti između kamkordera
i površine za prikaz.
6 Savetujemo vam da kamkorder postavite
0,5 m ili dalje od površine na koju će se
projektovati slika.
4
Pomakom preklopke zuma odaberite snimak koji želite reprodukovati, zatim pritisnite PHOTO
za početak reprodukcije.
Preklopka zuma
Tipka PHOTO
6 Pomoću preklopke zuma pomerite
odabirni okvir koji se prikazuje na LCD
ekranu i pritisnite tipku PHOTO za početak
reprodukcije snimka na kojoj je okvir.
6 Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 32.
6 Pri upotrebi daljinskog upravljača koristite
tipke /// za pomak odabirnog okvira
i pritisnite ENTER za početak reprodukcije
snimka na kojem je okvir.
6 Za isključivanje projektora pritisnite
PROJECTOR.
Napomene
6 Pri upotrebi projektora pazite na sledeće postupke
ili situacije.
– Nemojte sliku projektovati prema očima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD ekran i objektiv projektora se zagreju
pri upotrebi.
– Upotreba projektora skraćuje trajanje baterije.
6 Pri upotrebi projektora nisu mogući sledeći
postupci.
– Rukovanje geogra f ske karte (HDR-PJ260VE/
PJ580VE/PJ600VE)
– Highlight reprodukcija na spoljnom uređaju
poput TV-a
– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD
ekran
– Još neke funkcije
51
Editovanje
Editovanje na
kamkorderu
Napomene
6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni
postupci editovanja. Za napredno editovanje
instalirajte "Expanded Feature" za ugrađeni
softver "PlayMemories Home".
6 Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti.
Unapred memorišite kopije važnih video zapisa
i fotografija.
6 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vreme brisanja ili
deljenja snimaka. Tako se medij za snimanje
može oštetiti.
6 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
ili delite snimke sa nje.
6 Ako izbrišete ili podelite video zapise/fotografije
koji su uključeni u memorisane scenarije (str. 45),
izbrisaće se i scenariji.
Za istovremeno brisanje svih video zapisa/
fotografija za odabrani datum
1 U koraku 2 odaberite [All In Event].
2 Tipkama ‫ت‬/‫ ث‬odaberite datum koji
želite izbrisati i zatim odaberite .
Brisanje video zapisa i fotografija
1
Odaberite   [Edit/Copy]
 [Delete].
2
Odaberite [Multiple Images] i zatim odaberite vrstu snimka koji
želite izbrisati.
Za brisanje dela video zapisa
Možete podeliti video zapis i izbrisati ga.

6 Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 69)
6 [Format] (str. 70)
Deljenje video zapisa
3
52
Dodajte kvačice  video zapisima
ili fotografijama koje ćete izbrisati
i odaberite .
1
Odaberite ‫ ם‬ [Divide] na
ekranu za reprodukciju.
2
Pomoću ‫ج‬/‫ ة‬odaberite mesto
gde želite podeliti video zapis na
scene i zatim odaberite .
A
B
A: Povratak na početak odabranog
video zapisa
B: Preciznije podešava mesto deljenja
Napomene
6 Može se pojaviti malo odstupanje između mesta
koje ste odabrali i stvarnog mesta sečenja jer će
kamkorder odabrati mesto sečenja u intervalu
od pola sekunde.
6 Na kamkorderu su mogući neki osnovni
postupci editovanja. Za napredno editovanje koristite ugrađeni softver "PlayMemories Home".
2
Tipkama ‫ج‬/‫ ة‬odaberite deo
koji želite snimiti kao fotografiju i
zatim odaberite .
A
B
A: Povratak na početak odabranog
video zapisa
B: Preciznije podešava mesto snimanja.
Ako je video zapis snimljen uz jedan od
sledećih kvaliteta slike, veličina slike
biće podešena na sledeći način.
6 High definition (HD) kvalitet slike: 2,1 M
(16:9)
6 Široka slika (16:9) standard definition
kvaliteta (STD): 0,2 M (16:9)
6 Slika formata 4:3 standard definition
(STD) kvaliteta: 0,3 M (4:3)
Snimanje fotografije iz video zapisa
(HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
O datumu i vremenu snimanja
fotografija iz video zapisa
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)
Iz video zapisa snimljenih na interni medij
za snimanje možete izdvojiti fotografije.
1
Odaberite ‫ ם‬ [Photo Capture]
u meniju reprodukcije
video zapisa.
6 Datum i vreme snimanja fotografija isti su
datumu i vremenu snimanja video zapisa.
6 Ako video zapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vreme snimanja odgovaraće trenutku
kada ste fotografiju snimili iz video zapisa.
53
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
Korisne funkcije dostupne pri spajanju
kamkordera na računar
Za Windows
Ugrađeni softver "PlayMemories Home" (Lite Version) omogućuje vam importovanje snimaka
sa kamkordera na računar i njihovu jednostavnu reprodukciju na računaru.
Importovanje snimaka
Reprodukcija
6 Ako je ugrađeni USB kabl kamkordera prekratak za povezivanje s računarom, koristite spojni USB kabl.
Korišćenje nadogradnje "Expanded Feature" za softver "PlayMemories Home"
Na računaru koji je spojen na Internet možete preuzeti nadogradnju "Expanded Feature"
koja vam omogućuje korišćenje raznih dodatnih funkcija.
Prenos podataka
Editovanje
Mrežne usluge
Memorisanje na
disk
Spajanje slikovnih datoteka
DVD/Blu-ray
Za Mac
Mac računari ne podržavaju ugrađeni softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka
sa kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računare.
Za detalje posetite sledeću Internet stranicu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
54
Priprema računara
(Windows)
Korak 1 Provera sistema računara
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH
video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa
potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sledeće postupke:
– Prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar
– Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition (HD)
kvaliteta slike u standard definition (STD)
kvalitetu slike potreban je Intel Core Duo
1,66 GHz ili brži.)
– Procesiranje samo video zapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
Memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
1 GB ili više)
Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Hard disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno
maksimalno 50 GB.)
Ekran
Minimalno 1024  768 tačaka
Ostalo
USB priključnica (standard, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilna)), Blu-ray/DVD
snimač
Za sistem datoteka hard diska preporučuje
se bilo NTFS ili exFAT sistem.
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može garantovati ako je OS bio nadograđivan ili
u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korišćenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporučuje se brži procesor.
Napomene
6 Ne može se garantovati rad u svim računarskim
okruženjima.
Korak 2 Instaliranje ugrađenog
softvera "PlayMemories Home"
1
Uključite računar.
6 Logujte se kao administrator za instalaciju.
6 Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računaru pre instaliranja softvera.
2
Spojite kamkorder na računar
ugrađenim USB kablom i zatim
odaberite [USB Connect] na LCD
ekranu kamkordera.
6 Kad koristite Windows 7: Otvori se prozor
The Device Stage.
6 Kad koristite Windows XP/Windows
Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.
3
U sistemu Windows 7 odaberite
[PlayMemories Home] u prozoru
Device Stage. U sistemu Windows
XP/Windows Vista odaberite
[Computer] (u Windows XP, [My
Computer])  [PMHOME] 
[PMHOME.EXE].
55
4
Sledite uputstvo na ekranu za
završetak instalacije.
Kad se završi instalacija, "PlayMemories
Home" se otvori.
6 Ako je softver "PlayMemories Home" već
instaliran na vaš računar, registrujte
kamkorder u tom softveru. Tada će biti
raspoložive funkcije koje se mogu koristiti
sa ovim kamkorderom.
6 Ako je na vaš računar instaliran softver
"PMB (Picture Motion Browser)", zameniće
ga softver "PlayMemories Home". U tom
slučaju ne možete softverom "PlayMemories
Home" koristiti neke funkcije koje su bile
dostupne u softveru "PMB".
6 Na ekranu računara pojav i se uputstvo za
instaliranje nadogradnje "Expanded Feature".
Sledite uputstvo i instalirajte datoteke
dodatka.
6 Za instaliranje nadogradnje "Expanded
Feature" potrebno je računar spojiti na
Internet. Ako datoteku niste instalirali pri
prvom otvaranju softvera "PlayMemories
Home", uputstvo se pojavljuje ponovo kad
odaberete funkciju softvera koja se može
koristiti samo ako je instalirana nadogradnja
"Expanded Feature".
6 Za detalje o "PlayMemories Home"
odaberite
("PlayMemories Home" Help
Guide) u softveru ili posetite stranicu
podrške za PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
Napomene
6 Kad instalirate softver "PlayMemories Home",
podesite [USB LUN Setting] na [Multi].
6 Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite
Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta
kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder 
srednju ikonu pod kojom su memorisani željeni
snimci  [PMHOME.EXE].
6 Pravilan rad nije garantovan ako očitavate ili
snimate video podatke sa kamkordera ili na
kamkorder drugim softverom osim ugrađenog
56
softvera "PlayMemories Home". Za informacije
o kompatibilnosti softvera koji koristite obratite
se proizvođaču softvera.
Za odspajanje kamkordera od
računara
1 Kliknite na ikonu
na donjem desnom
delu radne površine računara  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
2 Odaberite ‫ ب‬ [Yes] na ekranu
kamkordera.
3 Odspojite USB kabl.
6 Ako koristite Windows 7, ikona
se možda neće pojaviti na radnoj površini računara. U tom
slučaju možete odspojiti kamkorder sa računara
bez da sledite gore navedene postupke.
Napomene
6 Nemojte pokušavati formatirati interni medij za
snimanje na kamkorderu preko računara. Ako
to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.
6 AVCHD diskove kreirane pomoću ugrađenog
softvera "PlayMemories Home" nemojte umetati
u DVD uređaje ili rekordere jer oni ne podržavaju
AVCHD standard. Ako to napravite, nećete moći
izvaditi disk.
6 Ovaj kamkorder snima sliku visoke rezolucije
u AVCHD formatu. Primenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimak u high definition kvalitetu. DVD medij
koji sadrži AVCHD snimak ne sme se koristiti
u običnom DVD uređaju ili rekorderu jer ga
možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja
ili takav uređaj može izbrisati sadržaj medija
bez upozorenja.
6 Kod pristupanja kamkorderu s računara, koristite
ugrađeni softver "PlayMemories Home". Nemojte
menjati datoteke ili foldere s kamkordera pomoću
računara. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti
ili se neće moći reprodukovati.
6 Pravilan rad nije garantovan ako podacima sa
kamkordera rukujete putem računara.
6 Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove delove memoriše kao
posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke, no
one će pravilno funkcionisati pomoću funkcije
importovanja i reprodukcije na kamkorderu ili u
softveru "PlayMemories Home".
6 Za importovanje dugih video zapisa ili editovanih
slika s kamkordera na računar koristite ugrađeni
softver "PlayMemories Home". Ako koristite neki
drugi softver, snimci se možda neće pravilno
importovati.
6 Za brisanje slikovnih datoteka sledite korake
na str. 52.
6 Za reprodukciju Blu-ray diska nepravljenog sa
video zapisom snimljenim u kvalitetu slike [50p
Quality ] treba vam uređaj koji podržava
format AVCHD Ver. 2.0.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk sa video zapisom
high definition (HD) kvaliteta koji ste
prethodno prebacili na računar.
Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte "BD
Add-on Software".
Za instalaciju softvera posetite sledeću
Internet stranicu.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/
6 Vaš računar treba da podrži kreiranje Blu-ray
diskova.
6 Za kreiranje Blu-ray diskova raspoloživi su mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog snimanja)
i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja).
Nakon kreiranja diska nije moguće dodavati
sadržaje ni na jednu od navedenih vrsta.
57
Otvaranje softvera
"PlayMemories Home"
1
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home" prečicu na ekranu računara.
Preuzimanje
namenskog softvera
za kamkorder
Instaliranje softvera za Mac
računar
Za detalje o softveru za Mac računare
posetite sledeću Internet stranicu.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Softver "PlayMemories Home" se
otvori.
2
Dvaput kliknite na ""PlayMemories
Home" Help Guide" prečicu na
ekranu računara kako biste videli
kako koristiti "PlayMemories
Home".
6 Ako se ikona ne prikaže na ekranu računara,
kliknite na [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  željenu opciju.
58
6 Navedenoj stranici možete pristupiti klikom
na [FOR_MAC.URL] u [PMHOME] dok je
kamkorder spojen na računar. Kad spojite
kamkorder na računar, podesite [USB LUN
Setting] na [Multi].
Napomene
6 Softver koji se može koristiti sa kamkorderom
će se razlikovati zavisno od države/regije.
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Uputstvo za pravljenje diska
High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način u
skladu sa uređajem.
Spoljni uređaji
Spojni kabl
Stranica
DVDirect Express DVD snimač
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka na DVD disk.
Ugrađeni USB kabl
DVDirect Express
snimača
61
DVD snimač koji nije DVDirect
Express
Za memorisanje high definition
(HD) ili standard definition (STD)
snimaka na DVD disk.
Ugrađeni USB kabl
62
Rekorder sa hard diskom itd.
A/V spojni kabl
Za memorisanje standard definition
(isporučen)
(STD) snimaka na DVD disk.
62
Spoljni uređaj
Za memorisanje high definition
(HD) snimaka.
64
USB adapterski kabl
VMC-UAM1 (opcija)
Video zapisi snimljeni u standard definition (STD) kvalitetu slike
Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spoljni uređaj na kojem su memorisani
snimci.
Napomene
6 Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili pravljenja diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda
neće ispravno raditi. Međutim, ne možete vratiti demo video zapis nakon što ga izbrišete (HDR-CX260E/
CX260VE/CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE).
6 Video zapisi se možda neće moći smestiti na neke vrste diskova ili medija, zavisno od postavke [  REC Mode]
odabrane za snimanje video zapisa.

6 Presnimavanje na računar: ugrađeni softver "PlayMemories Home" (str. 58)
59
Uređaji na kojima se mogu reprodukovati kreirani diskovi
DVD diskovi snimljeni u high definition (HD) kvalitetu
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata, kao što je Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3.
DVD disk sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Standardni DVD uređaji za reprodukciju.
Napomene
6 AVCHD disk može se reprodukovati samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
6 Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz
njih.
6 Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
60
Kreiranje diska
pomoću DVD snimača
ili rekordera
Napomene
6 Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 20).
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spojenim uređajem.
6 Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
Izrada diska snimačem DVDirect
Express
Spojite kamkorder na DVD snimač
"DVDirect Express" (opcija) koristeći USB
kabl isporučen uz DVDirect Express.
1
Spojite DVDirect Express na 
(USB) priključnicu kamkordera
pomoću USB kabla iz DVDirect
Expressa.
Postupak [DISC BURN OPTION]
Možete takođe napraviti disk sa standard
definition (STD) kvalitetom slike.
1 Odaberite [DISC BURN OPTION] u
koraku 3 gore.
2 Odaberite medij za snimanje koji sadrži
video zapise koje želite presnimiti (HDRCX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE).
3 Odaberite kvalitet slike za disk koji ćete
napraviti.
4 Dodajte kvačice  slici koju želite kopirati
i zatim odaberite .
Preostali kapacitet diska
6 Nakon završetka postupka odaberite
‫ب‬.
2
3
Umetnite nesnimljeni disk u
DVDirect Express i zatvorite
f ioku.
Pritisnite u (DISC BURN) na
DVDirect Express snimaču.
Video zapisi koji još nisu smešteni ni
na kakav disk mogu se sada memorisati
na disk.
6 Nakon završetka postupka odaberite
‫ب‬.
Reprodukcija diska u DVDirect
Express snimaču
1 Za reprodukciju video zapisa sa DVDirect
Express snimača na ekranu TV-a, spojite
DVDirect Express na  (USB) priključnicu
kamkordera i spojite kamkorder na TV
(str. 47).
2 Umetnite snimljeni disk u DVDirect
Express.
3 Pritisnite tipku za reprodukciju na
DVDirect Express snimaču.
61
6 Nakon završetka postupka odaberite
‫ب‬.
Napomene
6 Video zapisi sa HD i STD kvalitetom slike smeštaće se na odvojene diskove.
6 Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na
disku može biti odsečen.
6 Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sledećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder ili DVDirect Express
mehaničkim udarcima ili vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
6 Vreme kopiranja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno
od moda snimanja i broja scena, možda će trebati
više vremena.
Kreiranje diska s high definition
(HD) kvalitetom slike pomoću DVD
snimača
Pomoću ugrađenog USB kabla spojite
kamkorder na Sonyjev DVD snimač različit
od snimača DVDirect Express (opcija), a
koji podržava video zapise s HD kvalitetom
slike.
1
Spojite DVD snimač na kamkorder
pomoću ugrađenog USB kabla.
2
Odaberite [USB Connect] na
ekranu kamkordera.
6 Ako se meni [USB select] ne prikaže,
odaberite   [Setup] 
[‫ פ‬Connection]  [USB Connect].
3
Snimite video zapise pomoću
spojenog uređaja.
6 Nakon završetka postupka odaberite
‫ب‬.
Kreiranje diska sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
pomoću rekordera i sl.
Spojite kamkorder na snimač, Sony DVD
snimač i sl., osim snimača DVDirect Express,
pomoću A/V spojnog kabla. Snimci koji
se reprodukuju na kamkorderu možete
kopirati disk ili videokasetu.
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje (rekorder i sl.).
6 Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
62
2
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje pomoću A/V spojnog
kabla.
A/V Remote
priključnica*
A/V spojni
kabl
A/V Remote
priključnica**
Pokrenite reprodukciju na
kamkorderu i snimanje na uređaju
za snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Napomene
6 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
6 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvalitet slike može se smanjiti.
6 Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
6 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu
i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

6 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data
Code] (str. 70)
6 Upotreba uređaja za prikaz sa ekranom formata
4:3: [TV Type] (str. 70)
Ulaz
Crvena
3
Bela
Žuta
Tok signala
* HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE
** HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
6 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
63
Memorisanje snimaka
na spoljni uređaj
Video zapise i fotografije možete memorisati
na spoljni medij (USB uređaj), na primer
na spoljni hard disk. Kad memorišete snimke
na spoljni medij, biće dostupne sledeće
funkcije.
6 Možete povezati kamkorder i spoljni medijski
uređaj te zatim reprodukovati snimke memorisane na spoljni medijski uređaj (str. 64).
6 Možete povezati računar i spoljni medijski
uređaj te importovati snimke na računar koristeći
ugrađeni softver "PlayMemories Home" (str. 58).
Napomene
6 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabl VMC-UAM1 (opcija).
6 Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na DC
IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.
6 Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spoljnim uređajem.
1
Povežite kamkorder i spoljni
medijski uređaj koristeći adapterski
USB kabl (opcija).
USB adapterski kabl
VMC-UAM1 (opcija)
2
Odaberite [Copy] na ekranu
kamkordera.
6 HDR-CX250E/CX570E
Video zapisi i fotografije memorisani na memorijsku karticu (umetnutu u kamkorder)
koji još nisu memorisani na spoljni uređaj
sad se mogu memorisati na spojeni spoljni
medij.
HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/
CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/
PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE
Video zapisi i fotografije memorisani na
jedan od medija u kamkorderu odabranih
u [Media Select] koji još nisu memorisani
na spoljni uređaj sad se mogu memorisati
na spojeni spoljni medij.
6 Ta funkcija je dostupna samo ako u
kamkorderu ima novih snimaka.
6 Za odspajanje spoljnog medijskog uređaja
odaberite  kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event
View] ili indeksni prikaz kategorija).
Za reprodukciju snimaka sa spoljnog
medijskog uređaja na kamkorderu
6 Nemojte odspajati USB kabl ako je na
LCD ekranu prikazana poruka [Preparing
image database file. Please wait.].
6 Ako je na ekranu kamkordera prikazana
poruka [Repair Img. DB F.], odaberite
.
64
Odaberite [Play without copying.] u koraku
2 i odaberite snimak koji želite pogledati.
6 Snimke možete takođe pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 47).
6 Kad spojite spoljni medij, u meniju Event
View će se prikazati Ϊ.
Za brisanje snimaka sa spoljnog
medijskog uređaja
1 Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2 Odaberite   [Edit/Copy] 
[Delete] i zatim za brisanje snimaka
sledite uputstvo koje se prikazuje na
LCD ekranu.
Za memorisanje željenih snimaka iz
kamkordera na spoljni medijski
uređaj
1 Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2 Odaberite   [Edit/Copy] 
[Copy] i zatim za memorisanje snimaka
sledite uputstvo koje se prikazuje na LCD
ekranu.
6 Ako želite kopirati snimke koji još nisu bili
kopirani, odaberite   [Edit/Copy]
 [Direct Copy] dok je kamkorder spojen na
spoljni medijski uređaj.
Za reprodukciju HD video zapisa na
računaru
U softveru "PlayMemories Home" (str. 58)
odaberite diskovni pogon koji predstavlja
spojeni spoljni medijski uređaj i zatim
reprodukujte video zapise.
Napomene
6 Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spoljni
medij.
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije sa ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
6 Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa
funkcijom kodiranja.
6 Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka.
Ako je medij spoljnog uređaja formatiran za
NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na
kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni
medij na kamkorder, prikazuje se meni za
formatiranje. Pre formatiranja proverite da li ima
na spoljnom mediju važnih podataka, a ako da,
memorišite ih na drugi medij.
6 Nije garantovano funkcionisanje sa svim uređajima
koji zadovoljavaju navedene zahteve.
6 Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima
posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju
državu/regiju.
6 Broj snimaka koji možete memorisati na spoljni
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na spoljnom mediju ima mesta, ne možete
snimiti više od sledećeg broja snimaka.
– Video zapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
– Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– Fotografije: Maks. 40 000
6 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij,
pokušajte primeniti sledeće postupke.
– Ponovo spojite adapterski USB kabl na
kamkorder.
– Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
6 Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste
snimaka.
6 Nije moguće kopirati snimke sa spoljnog medija
na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.
65
Lično podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija.
Shooting Mode (Opcije za odabir načina snimanja)  str. 68
Camera/Mic (Opcije za podešavanje snimanja)  str. 68
Image Quality/Size (Opcije za podešavanje kvaliteta ili veličine slike)  str. 69
Playback Function (Opcije za reprodukciju)  str. 69
Edit/Copy (Opcije za editovanje snimaka, na primer kopiranje ili zaštita)  str. 69
Setup (Ostale opcije za podešavanje)  str. 69
1
Odaberite .
2
Odaberite kategoriju.
3
Odaberite željenu opciju
menija.
Listanje opcija
menija
gore/dole
Napomene
6 Odaberite ‫ ب‬za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni.
66
Za brzo pronalaženje opcije menija
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju
podkategorije. Odaberite ikonu potkategorije
kako bi LCD ekran pokazivao samo listu
menija u odabranoj potkategoriji.
Ikone potkategorija
Kad ne možete odabrati određenu opciju menija
Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne. Kad odaberete opciju menija
označenu sivo, vaš kamkorder prikazuje
razlog zašto ne možete odabrati tu opciju
menija ili uputstvo o tome u kojem slučaju
možete podesiti tu opciju menija.
67
Liste menija
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje video zapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Smth Slw REC ........................... Snimanje neisprekidanih usporenih video zapisa.
Golf Shot .................................... Deli dve sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
video zapis i fotografije. Pri snimanju držite objekat u belom okviru u
sredini ekrana.
Camera/Mic
‫ ס‬Manual Settings
White Balance ................ Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se
snima.
Spot Meter/Fcs............... Podešavanje svetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter....................... Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ekranu.
Spot Focus ....................... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ekranu.
Exposure .......................... Podešavanje svetline video zapisa i fotografija. Ako odaberete [Manual],
podesite svetlinu (ekspoziciju) pomoću
/
.
Focus ................................. Ručno izoštravanje. Ako odaberete [Manual], odaberite
za izoštraza izoštravanje udaljenog objekta.
vanje blizog objekta i
Low Lux ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
‫ ע‬Camera Settings
Scene Selection ............. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 Cinematone*1 .......... Podešavanje boja video zapisa kako bi se postigao ugođaj filmskog
snimanja.
 Fader ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
 Self-Timer ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ....................... Izoštrava objekat, a pozadina će biti nejasna.
 SteadyShot................ Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa. Ako promenite
ovu postavku, takođe će se u skladu sa njom promeniti podešenje za
funkciju Extended Zoom.
 SteadyShot .............. Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom ................... Podešavanje maksimalnog nivoa zumiranja za digitalni zum.
Conversion Lens*2......... Odabir vrste pričvršćenog konverzijskog objektiva (opcija).
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
 Face
Face Detection ............... Automatsko razaznavanje lica.
Smile Shutter .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
Smile Sensitivity ............ Podešava osetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmeha.
 Flash*1
Flash................................... Podešavanje načina aktivacije blica pri snimanju fotografija.
Flash Level ....................... Podešavanje svetline blica.
Red Eye Reduction ....... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju sa blicom.
68
 Microphone
Closer Voice ..................... Prepoznavanje lica osoba u kadru i jasno snimanje pripadajućeg glasa.
Blt-in Zoom Mic ............. Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
Auto Wind NR ................. Prepoznavanje uslova snimanja i smanjenje šuma vetra.
Audio Mode*2................. Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Micref Level ..................... Podešavanje glasnoće mikrofona za snimanje.
‫ ף‬Shooting Assist
My Button ........................ Dodeljivanje funkcija funkciji My Buttons.
Guide Frame ................... Prikaz okvira koji olakšavaju horizontalno ili ver t ikalno poravnavanje objekta.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ekranu.
Zebra*1 .............................. Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svetline.
Peaking*1 ......................... Prikaz slike na ekranu sa naglašenim obrisima.
Light Bright*3 .................. Podešavanje svetline video svetla.
Audio Level Display*2 .. Prikaz skale nivoa zvuka na LCD ekranu pri snimanju.
Image Quality/Size
 REC Mode ............................ Podešavanje moda snimanja video zapisa.
 Frame Rate .......................... Podešavanje brzine izmene sličica video zapisa.
/ Setting ..................... Podešavanje kvaliteta slike za snimanje (high definition (HD) ili standard
definition (STD) kvalitet slike).
 Wide mod ............................ Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
 x.v.Color ............................... Snima širi opseg boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na
TV-u koji podržava x.v.Color.
 Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Započinje reprodukciju snimaka iz menija Event View.
Map View*4 ................................ Započinje reprodukciju snimaka iz menija Map View.
Highlight Movie ...................... Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija
memorisanih sa slikom standard definition (STD) kvaliteta.
ŝ Scenario ............................... Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću funkcije Highlight
Playback.
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
Protect ........................................ Zaštićuje video zapise ili fotografije od brisanja.
Copy*5 ......................................... Kopiranje snimaka.
Direct Copy ............................... Kopiranje snimaka memorisanih u kamkorder na neku vrstu spoljnog
medijskog uređaja.
Setup
Media Settings
Media Select*5 ................ Odabir vrste medija za snimanje (str. 24).
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje.
69
Format............................... Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke sa podacima o snimcima na mediju za snimanje
(str. 74).
File Number .................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
 Playback Settings
Data Code ........................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vreme snimanja.
Volume.............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 35).
‫ פ‬Connection
TV Type ............................. Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 47).
HDMI Resolution ........... Odabire rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kablom.
CTRL FOR HDMI ............. Odaberite da li će se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect ................... Odaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera sa spoljnim
uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD ekranu nikakve poruke.
USB Connect Setting ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB
uređaj.
USB LUN Setting ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
Disc Burn .......................... Memorisanje snimaka koji još nisu smešteni na disk.
‫ ל‬General Settings
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje svetline LCD ekrana.
Your Location*4 .............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
GPS Setting*4 .................. Prijem GPS signala.
REC Lamp*1 ..................... Isključenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.
Remote Ctrl*6.................. Podešavanje daljinskog upravljača koji će se koristiti.
Power On By LCD .......... Podešavanje automatskog uključivanja kamkordera otvaranjem LCD
ekrana.
Language Setting ......... Podešava jezik menija (str. 22).
Calibration ....................... Kalibracija ekrana osetljivog na dodir.
Drop Sensor*7................. Uključenje ili isključenje senzora za slučaj pada.
Battery Info...................... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Eco Mode ......................... Podešavanje automatskog isključenja LCD ekrana i uređaja.
Demo Mode .................... Podešavanje reprodukcije demo video zapisa o funkcijama kamkordera.
 Clock Settings
Date & Time Setting ..... Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 22).
Auto Clock ADJ*4........... Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o tačnom vremenu iz
GPS sistema.
Auto Area ADJ*4............. Automatsko korigovanje razlika u tačnom vremenu pribavljanjem podataka
o trenutnoj lokaciji preko GPS sistema.
70
*1 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE
*2 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE
*3 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE
*4 HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE
*5 HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE/XR260E/XR260VE
*6 HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE
*7 HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
71
Ostalo
U slučaju problema
Ako naiđete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih
koraka.
Proverite listu (str. 72 – 75) te pregledajte kamkorder.
Odspojite izvor napajanja, ponovo
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
3Pritisnite RESET (str. 14) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako
pritisnete RESET, resetovaće se sve
postavke, uključujući tačno vreme.
4Obratite se Sony prodavcu ili
ovlašćenom Sony servisu.
6 Zavisno od problema, možda će trebati formatirati ili zameniti trenutni medij za snimanje
ugrađen u kamkorder (ugrađenu memoriju
(HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE)
ili ugrađeni hard disk (HDR-PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE)). Ako se to dogodi, podaci
snimljeni u ugrađenu memoriju će se obrisati.
Obavezno presnimite podatke iz ugrađene
memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu
kopiju) pre slanja kamkordera na popravku.
Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak
podataka iz ugrađene memorije.
6 Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
6 Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide
(str. 7) za detalje o simptomima kamkordera i
"PlayMemories Home" Help Guide (str. 58) o
načinu spajanja kamkordera sa računarom.
72
Napajanje se ne uključuje.
6 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 18).
6 Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 20).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
6 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
6 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon
približno jednog minuta. Ako i dalje ne radi,
pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom.
(Ako pritisnete RESET (str. 14), resetovaće se
sve postavke, uključujući tačno vreme.)
6 Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom mestu.
6 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Isključite kamkorder i
odnesite ga na toplo mesto. Ostavite kamkorder
tamo neko vreme, zatim ga uključite.
Kamkorder se zagreva.
6 Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
6 Upotrebite mrežni adapter (str. 20).
6 Prema standardnom podešenju kamkorder će
se automatski isključiti ako se njime ne rukuje
otprilike 2 minuta. Promenite postavku
[Eco Mode] (str. 70) ili ponovo uključite
napajanje.
6 Napunite bateriju (str. 18).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
6 Prikazuje se ekran za reprodukciju. Pritisnite
MODE za uključivanje indikatora  (video
zapis) ili  (fotografija) (str. 27).
6 Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
6 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 52).
6 Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 77, 80).
Obrišite nepotrebne slike (str. 52).
Kamkorder prestaje da radi.
6 Temperatura kamkordera je vrlo visoka.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom mestu.
6 Temperatura kamkordera je vrlo niska. Isključite kamkorder i odnesite ga na toplo mesto.
Ostavite kamkorder tamo neko vreme, zatim
ga uključite.
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
6 Proverite okruženje računara ili postupak
instalacije za "PlayMemories Home".
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.
6 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartujte
računar.
Računar ne prepoznaje kamkorder.
6 Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računaru, osim tastature, miša i kamkordera.
6 Odspojite ugrađeni USB kabl iz računara i
kamkordera, restartujte računar i zatim pravilnim redosledom ponovo spojite računar
i kamkorder.
6 Ako su na spoljne uređaje istovremeno spojen
ugrađeni USB kabl i USB priključnica
kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen
na računar.
73
Dijagnostički prikaz i
indikatori upozorenja
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali rešiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlašćenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
Kad se neki od indikatora prikazuju na
ekranu, može se čuti zvučni signal.
C:04:
6 Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V).
Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)
(str. 18).
6 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu
(str. 18).
C:06:
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
C:13: / C:32:
6 Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
6 Baterija je gotovo prazna.
œ
6 Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.

6 Nije umetnuta memorijska kartica (str. 25).
6 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 52) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij (str. 70).
6 Datoteka sa podacima o snimcima je možda
oštećena. Proverite datoteku sa podacima o
snimcima odabirom   [Setup] 
[
Media Settings]  [Repair Img. DB
F.]  medij za snimanje (HDR-CX260E/
CX260VE/CX270E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/
PJ600VE/XR260E/XR260VE).

6 Memorijska kartica je oštećena.
6 Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu
(str. 70).

6 Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 25).
s
6 Primenite korake od  na str. 72.
6 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
6 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.


E::
6 Ugrađen hard disk kamkordera je pun.
6 Možda je došlo do greške u ugrađenom
hard disku kamkordera.
74

6 Nešto nije u redu sa blicom.
6 Osvetljenje je nedovoljno pa je kamkorder
osetljiv na vibracije. Koristite blic.
6 Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do
podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obe ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.

6 Aktivirana je zaštita od pada (str. 70) jer je prepoznat pad kamkordera. Kamkorder preduzima
postupke za zaštitu ugrađenog hard diska.
To može onemogućiti reprodukciju i snimanje.
6 Senzor detekcije pada ne garantuje zaštitu ugrađenog hard diska u svakom mogućem slučaju.
Koristite kamkorder u stabilnim uslovima.
6 Medij za snimanje je pun.
6 Tokom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Sačekajte trenutak i zatim snimajte.
6 Kad je [ REC Mode] podešen na [Highest
Quality ] ili [50p Quality ], nije moguće
snimati fotografije istovremeno sa video zapisima.
Dalje, ako je [  Frame Rate] podešeno na
[25p] (HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE), ne možete
snimati fotografije dok je kamkorder u
pripravnom stanju snimanja video zapisa.
Vreme snimanja
video zapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
"HD" označava high definition (HD)
kvalitet slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitet slike.
Očekivano vreme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vreme snimanja
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
Tipično vreme
snimanja
HD STD
145
155
70
75
300
600
325
650
150
300
160
325
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
Tipično vreme
snimanja
HD STD
120
130
60
65
250
500
270
535
125
250
135
265
75
HDR-PJ260E/PJ260VE
Vreme reprodukcije
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
Tipično vreme
snimanja
HD STD
140
150
70
75
290
580
315
625
145
290
155
310
HDR-PJ600E/PJ600VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
Tipično vreme
snimanja
HD STD
95
100
45
50
195
395
215
430
95
195
105
215
HDR-XR260E/XR260VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog
snimanja
HD STD
Tipično vreme
snimanja
HD STD
105
115
50
55
220
440
240
485
110
220
120
240
6 Svako vreme snimanja izmereno je kad kamkorder snima high definition (HD) video zapise
sa opcijom [  REC Mode] podešenom na
[Standard ].
6 Tipično vreme snimanja označava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu
indikatora MODE i zumiranje.
6 Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C.
Preporučuje se 10°C do 30°C.
6 Vreme snimanja i reprodukcije biće kraće kod
upotrebe kamkordera na niskim temperaturama.
6 Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje
zavisno od uslova u kojima se kamkorder
upotrebljava.
76
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
225
465
925
STD
240
490
980
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
150
315
625
STD
165
345
680
HDR-PJ260E/PJ260VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
345
680
STD
180
375
745
HDR-PJ600E/PJ600VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
115
240
485
STD
125
260
515
HDR-XR260E/XR260VE
HDR-CX270E
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
125
260
515
STD
135
280
555
Očekivano vreme snimanja
video zapisa
Ugrađeni medij za snimanje (HDRCX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE)
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
[Standard ]
[Long Time
]
Vreme snimanja
HDR-CX260E HDR-CX260VE
1 h 15 min
(1 h 15 min)
1 h 30 min
(1 h 30 min)
2 h 5 min
(2 h 5 min)
3 h 45 min
(2 h 50 min)
6 h 30 min
(5 h 20 min)
1h
(1 h)
1 h 15 min
(1 h 15 min)
1 h 40 min
(1 h 40 min)
3h
(2 h 15 min)
5 h 15 min
(4 h 20 min)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[Standard ]
Vreme snimanja
HDR-CX260E HDR-CX260VE
3 h 55 min
(3 h 35 min)
Mod snimanja
Vreme snimanja
2 h 35 min
(2 h 35 min)
3 h 5 min
(3 h 5 min)
4 h 15 min
(4 h 15 min)
7 h 30 min
(5 h 40 min)
13 h 15 min
(10 h 50 min)
[50p Quality ]
[Highest Quality ]
[High Quality ]
[Standard ]
[Long Time ]
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
7 h 55 min
(7 h 15 min)
[Standard ]
HDR-CX260E/CX260VE
Mod snimanja
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
HDR-CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Vreme snimanja
Mod snimanja
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
HDR-CX580E/ HDR-CX580VE/
PJ580VE
PJ580E
2 h 35 min
(2 h 35 min)
3 h 5 min
(3 h 5 min)
4 h 10 min
(4 h 10 min)
7 h 25 min
[Standard ]
(5 h 35 min)
[Long Time
12 h 45 min
] (5.1ch)*
(10 h 30 min)
[Long Time
13 h 15 min
] (2ch)*
(10 h 50 min)
2 h 20 min
(2 h 20 min)
2 h 45 min
(2 h 45 min)
3 h 45 min
(3 h 45 min)
6 h 40 min
(5 h 5 min)
11 h 35 min
(9 h 30 min)
11 h 55 min
(9 h 45 min)
3 h 10 min
(2 h 55 min)
77
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Vreme snimanja
Mod snimanja
HDR-CX580E/ HDR-CX580VE/
PJ580VE
PJ580E
[Standard ]
(5.1ch)*
7 h 40 min
(7 h 5 min)
6 h 55 min
(6 h 20 min)
[Standard ]
(2ch)*
7 h 55 min
(7 h 15 min)
7 h 5 min
(6 h 35 min)
HDR-PJ260E/PJ260VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
[Standard ]
[Long Time
] (5.1ch)*
[Long Time
] (2ch)*
Vreme snimanja
HDR-PJ260E
HDR-PJ260VE
1 h 15 min
(1 h 15 min)
1 h 30 min
(1 h 30 min)
2 h 5 min
(2 h 5 min)
3 h 40 min
(2 h 45 min)
6 h 20 min
(5 h 10 min)
6 h 30 min
(5 h 20 min)
1h
(1 h)
1 h 10 min
(1 h 10 min)
1 h 40 min
(1 h 40 min)
2 h 55 min
(2 h 15 min)
5 h 5 min
(4 h 10 min)
5 h 15 min
(4 h 20 min)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
78
Vreme snimanja
HDR-PJ260E
HDR-PJ260VE
[Standard ]
(5.1ch)*
3 h 45 min
(3 h 30 min)
3 h 5 min
(2 h 50 min)
[Standard ]
(2ch)*
3 h 55 min
(3 h 35 min)
3 h 10 min
(2 h 55 min)
HDR-PJ600E/PJ600VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-PJ600E
18 h 10 min
(18 h 10 min)
21 h 30 min
(21 h 30 min)
29 h 10 min
(29 h 10 min)
51 h 20 min
[Standard ]
(39 h)
[Long Time
88 h 40 min
] (5.1ch)*
(72 h 50 min)
[Long Time
91 h 50 min
] (2ch)*
(75 h)
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
HDR-PJ600VE
17 h 50 min
(17 h 50 min)
21 h 10 min
(21 h 10 min)
28 h 50 min
(28 h 50 min)
50 h 40 min
(38 h 30 min)
87 h 30 min
(71 h 50 min)
90 h 30 min
(74 h)
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
[Standard ]
(5.1ch)*
Vreme snimanja
HDR-PJ600E
HDR-PJ600VE
53 h 10 min
(49 h)
52 h 30 min
(48 h 20 min)
54 h
[Standard ] 54 h 40 min
(50 h 20 min) (49 h 40 min)
(2ch)*
HDR-XR260E/XR260VE
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-XR260E
HDR-XR260VE
13 h 10 min
(13 h 10 min)
15 h 30 min
(15 h 30 min)
21 h 10 min
(21 h 10 min)
37 h 20 min
[Standard ]
(28 h 20 min)
[Long Time
64 h 30 min
] (5.1ch)*
(53 h)
13 h
(13 h)
15 h 20 min
(15 h 20 min)
20 h 50 min
(20 h 50 min)
36 h 40 min
(27 h 50 min)
63 h 10 min
(52 h)
[50p Quality
]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
Mod snimanja
[Long Time
] (2ch)*
Vreme snimanja
HDR-XR260E
HDR-XR260VE
66 h 40 min 65 h 30 min
(54 h 30 min) (53 h 30 min)
Memorijska kartica
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/
CX270E
High definition (HD) kvalitet slike
Video zapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minuta)
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-XR260E

HDR-XR260VE
[Standard ] 38 h 40 min 37 h 50 min
(35 h 30 min) (34 h 50 min)
(5.1ch)*
39 h
[Standard ] 39 h 50 min
(36 h 30 min) (35 h 50 min)
(2ch)*
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) (str. 69).
6 U playlistu možete dodati maksimalno 3999
video zapisa sa high definition (HD) kvalitetom
slike ili 9999 video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
6 Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za
video zapise iznosi oko 13 sati.
6 Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate
obrisati demo video zapis na vašem kamkorderu.
(HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)
6 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvaliteta
slike u skladu sa scenom koja se snima. Ova
tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa brzim pokretima
i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu
prenosa i tako se smanjuje ukupno raspoloživo
vreme snimanja.
Napomene
6 Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme
snimanja.




2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
45
(35)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(40)
90
(75)
(jedinica: minut)
8 GB
16 GB 32 GB
35
75
150
(35) (75) (150)
40
85
180
(40) (85) (180)
60
120
245
(60) (120) (245)
105
215
440
(80) (165) (330)
185
380
770
(155) (310) (630)
Standard definition (STD) kvalitet slike

2 GB
25
(25)
4 GB
55
(50)
(jedinica: minut)
8 GB
16 GB 32 GB
110
225
460
(100) (210) (420)
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE
High definition (HD) kvalitet slike





5.1ch*

2ch*
2 GB
8
(8)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
40
(35)
45
(35)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
85
(70)
90
(75)
(jedinica: minut)
16 GB 32 GB
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
180
(150)
185
(155)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
380
(310)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
740
(610)
770
(630)
79
Standard definition (STD) kvalitet slike

5.1ch*

2ch*
2 GB
25
(20)
25
(25)
4 GB
50
(50)
55
(50)
(jedinica: minut)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
110
225
460
(100) (210) (420)
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE) (str. 69).
6 Pri upotrebi Sonyjeve memorijske kartice.
Napomene
6 Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od
uslova snimanja i vrste objekta te modovima
[REC Mode] i [ Frame Rate] (str. 69).
6 Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme
snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađeni medij za snimanje (HDRCX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/XR260E/
XR260VE)
Možete snimiti najviše 40 000 fotografija.
Memorijska kartica
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
 8.9M*1
470
940
1900
3800
7700
 20.4M*2
230
465
940
1850
3800
*1 HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE
*2 HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE
80
6 Pri upotrebi Sonyjeve memorijske kartice.
6 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se na
LCD ekranu tokom snimanja (str. 94).
6 Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se menjati zavisno od uslova
snimanja.
Napomene
6 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem
procesiranja slike Sonyjevog BIONZ procesora
omogućuju rezoluciju fotografije prema
opisanim vrednostima.
O brzini bita i rezoluciji
6 Brzina bita, rezolucija te odnos širine i visine
slika za svaki način snimanja za video zapise
(video zapisi + zvuk i sl.)
– High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920  1080/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920  1080/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosečno) 1920 
1080 piksela/16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 1440 
1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosečno) 1440 
1080 piksela/16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 720  576
piksela/16:9, 4:3
6 Rezolucija te odnos širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija, Dual capture:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE:
3984  2240 tačaka/16:9
3008  2256 tačaka/4:3
2816  1584 tačaka/16:9
2112  1584 tačaka/4:3
1920  1080 tačaka/16:9
640  480 tačaka/4:3
Rukovanje
kamkorderom
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE:
6016  3384 tačaka/16:9
4512  3384 tačaka/4:3
4224  2376 tačaka/16:9
2592  1944 tačaka/4:3
1920  1080 tačaka/16:9
640  480 tačaka/4:3
– Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920  1080 tačaka/16:9
640  360 tačaka/16:9
640  480 tačaka/4:3
Upotreba i održavanje
6 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljanje
tečnosti i vodu.
6 Nemojte držati kamkorder za sledeće delove
niti za poklopce priključnica.
Poklopac priključnice
(HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
LCD ekran
Zatvarač objektiva
(HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/
PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
Baterija
Ugrađeni USB kabl
6 Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Tako možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svetline, kao
što je u suton.
6 Koristite kamkorder u skladu sa lokalnim zakonima i odredbama.
6 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na direktnom
suncu, u blizini grejalica ili u vozilu parkiranom
na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
81
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
82
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehanič kih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini uređaja sa prijemnicima, kao što su
TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine.
Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se
LCD ekran ili objektiv mogli izložiti direktnom
suncu. LCD ekran se tako uništava.
Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični napon
upotrebite opremu navedenu u ovom uputstvu
za upotrebu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tečnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, pre pravke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
Držite LCD ekran zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok
njime rukujete. Tako se može uzrokovati nakupljanje toplote u uređaju.
Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite
utikač, a ne kabl.
Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte čistim.
Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke tečnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam tečnost dospe u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
lekaru.
O senzoru za slučaj pada (HDRPJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)
6 Kamkorder ima funkciju senzora za pad kako bi
se zaštitio ugrađeni hard disk (str. 70). U slučaju
ispuštanja ili u uslovima bez gravitacije mogu
se takođe snimiti blok-smetnje kad kamkorder
aktivira ovu funkciju. Ako taj senzor često očitava
uslove slične onima koji se javljaju pri padu,
može zaustaviti snimanje/reprodukciju.
Napomena o upotrebi kamkordera
na velikim visinama (HDR-PJ600E/
PJ600VE/XR260E/XR260VE)
6 Kamkorder nemojte uključivati u predelima sa
niskim pritiskom ili iznad 5000 metara nadmorske
visine. To može oštetiti ugrađeni hard disk
vašeg kamkordera.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
duže vreme
6 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
6 Do kraja ispraznite bateriju pre memorisanja.
Napomena o temperaturi
kamkordera/baterije
6 Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje ili
ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera.
U tom slučaju će se na LCD ekranu pojaviti
odgovarajući indikator.
Napomene o punjenju putem USB
kabla
Kod spajanja kamkordera sa računarom
ili priborom
6 Ne može se garantovati rad sa svim računarima.
6 Ako spojite kamkorder na prenosni računar
koji nije spojen na napajanje, baterija računara
će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder
tako spojen na računar.
6 Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog
ili prepravljenog računara, ili USB huba, nije
garantovano. Kamkorder možda neće raditi
pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite
računarom.
6 Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računara. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
6 Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
komunikacionim kablovima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno spajanja
priključaka oštetiće priključnice i može
uzrokovati kvar kamkordera.
6 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ekran. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
Kondenzacija vlage
Ako se kamkorder prenese direktno iz
hladnog mesta na toplo, u unutrašnjosti
kamkordera može se kondenzovati vlaga.
To može uzrokovati probleme u radu
kamkordera.
6 Ako dođe do kondenzacije vlage
Ostavite kamkorder oko sat vremena bez
uključivanja.
6 Napomene o kondenzaciji vlage
Vlaga se može kondenzovati kad prenesete
kamkorder iz hladnog mesta na toplo (ili
obrnuto) ili ako kamkorder upotrebljavate na
vlažnim mestima u sledećim slučajevima:
– Kad unesete kamkorder sa skijališta u zagrejan
prostor.
– Kad iznesete kamkorder iz klimatizovanog
vozila ili prostorije na otvoreno po vrućini.
– Ako upotrebljavate kamkorder nakon oluje
ili kiše.
– Ako upotrebljavate kamkorder na toplim i
vlažnim mestima.
6 Kako sprečiti kondenzaciju vlage
Kad prenosite kamkorder iz hladnog prostora
u topli, stavite ga u plastičnu torbicu i čvrsto
zatvorite. Skinite torbicu tek nakon što se
temperatura vazduha u torbici izjednači sa okolnom temperaturom (približno sat vremena).
Napomene o dodatnom priboru
6 Savetujemo vam korišćenje originalnog Sony
pribora.
6 Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
Active Interface Shoe (HDR-CX570E/
CX580E/CX580VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
6 Active Interface Shoe omogućuje napajanje
dodatnog pribora poput video svetla, blica
ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati
ili isključivati otvaranjem ili zatvaranjem LCD
ekrana kamkordera. Detalje potražite u uputstvu
za upotrebu priloženom uz pribor.
6 Active Interface Shoe ima sigurnosni mehanizam za snažno učvršćivanje pribora. Pribor
kod spajanja pritisnite prema dole te potisnite
do kraja i zatim zategnite vijak. Za uklanjanje
pribora odvrnite vijak i zatim pritisnite pribor
prema dole i izvucite sa kamkordera.
6 Kod snimanja video zapisa upotrebom spoljnog blica (opcija) spojenog na priključnicu za
pribor, isključite ga kako biste sprečili snimanje
zvuka punjenja.
83
6 Ne možete istovremeno koristiti spoljni blic
(opcija) i ugrađen blic.
6 Kad je spojen spoljni mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim mikrofonom.
O daljinskom upravljaču
(HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
6 Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe
daljinskog upravljača.
Izolaciona folija
6 Za upravljanje kamkorderom usmerite daljinski
upravljač prema senzoru (str. 12).
6 Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vreme, svetloplavi okvir nestane. Kad
ponovo pritisnete neku od tipk i ///
ili ENTER, okvir se pojavi na mestu gde je bio
zadnje prikazan.
6 Neke tipke na LCD ekranu se ne mogu odabrati
tipkama ///.
Zamena baterije daljinskog upravljača
Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u
prorez kako biste izvukli držač baterije.
Stavite novu bateriju sa + stranom okrenutom
prema gore.
3Umetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
84
6 Kad litijumska baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može smanjiti domet. U tom slučaju zamenite istrošenu
bateriju novom Sony litijumskom baterijom
CR2025. Upotreba druge baterije može uzrokovati
požar ili eksploziju.
LCD ekran
6 Nemojte prejako pritiskivati LCD ekran jer se
mogu pojaviti nepravilne boje ili se ekran može
oštetiti.
6 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
6 Tokom upotrebe kamkordera zadnja strana
LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar.
Čišćenje LCD ekrana
6 Ako se LCD ekran zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
Čišćenje objektiva projektora (HDRPJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE)
6 Lagano prebrišite sočivo objektiva mekanom
krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za
čišćenje naočara.
6 Tvrdokorne f leke možete ukloniti mekanom
krpom lagano navlaženom vodom.
6 Nikad nemojte koristiti rastvore poput alkohola,
benzina ili razređivača; kisela, lužnata ili
abrazivna sredstva za čišćenje; ili hemijski tretiranu krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti
površinu sočiva.
Podešavanje ekrana osetljivog na
dodir ([Calibration])
Tipke na ekranu možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, sledite postupak u
nastavku. Preporučuje se da spojite kamkorder na mrežno napajanje preko priloženog
mrežnog adaptera tokom ovog postupka.
  [Setup]  [‫ ל‬General Settings]
 [Calibration].
Održavanje i čuvanje objektiva
6 Obrišite površinu sočiva objektiva mekom krpom
u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu uz
morsku obalu
6 Smestite u dobro provetrenoj prostoriji sa malo
zaprljanja ili prašine.
6 Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
Punjenje ugrađene punjive baterije
Dodirnite "" na ekranu vrhom memorijske
kartice ili sl. tri puta. Dodirnite [Cancel] za
odustajanje od kalibracije.
Napomene
6 Ako ne pritisnete ispravno mesto, ponovite
kalibraciju.
6 Za kalibraciju nemojte upotrebljavati oštre
predmete. Tako se LCD ekran može oštetiti.
6 LCD ekran se ne može kalibrisati ako je rotiran
ili zatvoren tako da je ekran okrenut prema spolja.
Rukovanje kućištem
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija
koja omogućuje održavanje datuma, vremena
i ostalih postavki čak i dok je LCD ekran
zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvek
puni dok je kamkorder spojen na mrežno
napajanje preko mrežnog adaptera ili dok
je spojena baterija. Ugrađena baterija će se
potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca
ako se kamkorder uopšte ne upotrebljava.
Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja
ugrađene punjive baterije.
Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati na rad kamkordera
ako ne snimate datum.
6 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom
lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite
mekom suvom krpom.
6 Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje
površine:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim sredstvima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
85
Tehnički podaci
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te
ostavite LCD ekran zatvorenim duže od
24 sata.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika kamkordera (HDR-CX260E/
CX260VE/CX270E/CX580E/CX580VE/
PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)
Čak i ako izbrišete sve video zapise i
fotografije ili primenite [Format] (str. 70),
podaci sa ugrađenog medija za snimanje se
možda neće potpuno izbrisati. Kad predajete
kamkorder drugom vlasniku, odaberite
  [Setup]  [
Media Settings]
 [Format]  [Empty] (str. 68) kako biste
sprečili obnavljanje podataka. Takođe, ako
nameravate odbaciti kamkorder, savetujemo
da ga fizički uništite.
Napomene o odlaganju ili promeni
vlasnika memorijske kartice
Čak i ako izbrišete podatke sa memorijske
kartice ili formatirate memorijsku karticu na
kamkorderu ili pomoću računara, podaci sa
nje se možda neće potpuno izbrisati. Ako
dajete memorijsku karticu nekom drugom,
savetujemo da potpuno izbrišete podatke sa
nje pomoću softvera za brisanje na računaru.
Takođe, ako nameravate odbaciti memorijsku karticu, savetujemo da je fizički
uništite.
86
Sistem
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i 1080/50p specifikacija
Format snimanja video zapisa:
HD: kompatibilnost sa MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom ver. 2.0
STD: MPEG2-PS
Sistem snimanja zvuka:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ260E/
PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE/
XR260E/XR260VE
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija):
Ugrađena memorija
HDR-CX260E/CX260VE/PJ260E/PJ260VE:
16 GB
HDR-CX270E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE: 32 GB
Hard disk
HDR-XR260E/XR260VE: 160 GB
HDR-PJ600E/PJ600VE: 220 GB
"Memory Stick PRO Duo" medij
SD kartica (klasa 4 ili viša)
Kapacitet dostupan korisniku
HDR-CX260VE/PJ260VE: Pribl. 12,8 GB*1
HDR-CX260E/PJ260E: Pribl. 15,8 GB*2
HDR-CX580VE/PJ580VE: Pribl. 28,8 GB*1
HDR-CX270E/CX580E/PJ580E: Pribl.
31,8 GB*2
HDR-XR260VE: Pribl. 156 GB*1
HDR-XR260E: Pribl. 159 GB*2
HDR-PJ600VE: Pribl. 216 GB*1
HDR-PJ600E: Pribl. 219 GB*2
*1 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega
se 2,8 GB upotrebljava za predinstaliranu
geogra f sku kartu i drugi deo se upotrebljava
za funkcije upravljanja podacima. Moguće
je izbrisati samo predinstalirani demo
video zapis.
*2 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od
čega se deo upotrebljava za upravljanje
sistemom i/ili aplikativne datoteke.
Moguće je izbrisati samo predinstalirani
demo video zapis.
Senzor slike:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE:
4,6 mm (tip 1/3,91) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 8,9 megapiksela*1 (3984  2240)
Ukupno: Približno 5 430 000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9)*2:
Približno 2 230 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 2 230 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 1 670 000 piksela
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE:
4,6 mm (tip 1/3,91) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 20,4 megapiksela*1 (6016  3384)
Ukupno: Približno 5 430 000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9)*2:
Približno 5 020 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 5 020 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 3 760 000 piksela
Objektiv: G Lens
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE:
30  (optički)*2, 55  (prošireni)*3, 350 
(digitalni)
Promer filtera (HDR-PJ260E/PJ260VE/
XR260E/XR260VE): 37 mm
F 1,8 ~ 3,4
Žižna daljina:
f = 2,1 ~ 63 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise*2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
Za fotografije: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE:
12  (optički)*2, 20  (prošireni)*3, 160 
(digitalni)
Promer filtera: 30 mm
F 1,8 ~ 3,4
Žižna daljina: f = 2,9 mm ~ 34,8 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise*2: 26,8 mm ~ 321,6 mm
Za fotografije: 26,8 mm ~ 321,6 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3.200K), [Outdoor] (5800 K)
Minimalno osvetljenje:
6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/50 s)
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/25 s)
*1 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem procesiranja slike (BIONZ) omogućuju
rezoluciju fotografije prema opisanim
vrednostima.
*2 [ SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off].
*3 [ SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
A/V Remote priključnica: Video i audio izlazna
priključnica
HDMI OUT priključnica HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB)
(samo izlaz)
Priključnica za slušalice (HDR-CX570E/CX580E/
CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/
PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE): Stereo
minipriključnica (ϕ 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
(ϕ 3,5 mm)
LCD ekran
Slika: 7,5 cm (tip 3,0, format 16:9)
Ukupan broj piksela:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E/
PJ260E/PJ260VE/XR260E/XR260VE: 230 400
(960  240)
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE: 921 600 (1920
 480)
Projektor (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/
PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
Tip projekcije: DLP
Izvor svetla: LED(R/G/B)
Focus: Manual
Domet: 0,5 m ili više
Odnos kontrasta: 1500:1
Rezolucija (izlazna): nHD (640  360)
Vreme kontinuirane projekcije (pri upotrebi
isporučene baterije):
HDR-PJ260E/PJ260VE: Približno 1 h 30 min
HDR-PJ580E/PJ580VE: Približno 1 h 25 min
HDR-PJ600E/PJ600VE: Približno 1 h 10 min
87
Opšte
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A
Prosečna potrošnja:
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ekrana
na normalnoj svetlini:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E:
HD: 2,6 W STD: 2,4 W
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE/PJ580E/
PJ580VE:
HD: 3,1 W STD: 2,9 W
HDR-PJ260E/PJ260VE:
HD: 2,7 W STD: 2,5 W
HDR-PJ600E/PJ600VE:
HD: 3,9 W STD: 3,6 W
HDR-XR260E/XR260VE:
HD: 3,5 W STD: 3,2 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E:
52,5 mm  55 mm  112,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
52,5 mm  55 mm  122,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, sa postavljenom
priloženom baterijom
HDR-XR260E/XR260VE:
59,5 mm  66 mm  117,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
59,5 mm  66 mm  128 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, sa postavljenom
priloženom baterijom
HDR-PJ260E/PJ260VE:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
58,5 mm  64,5 mm  128 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire, sa postavljenom
priloženom baterijom
HDR-CX570E/CX580E/CX580VE:
54,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
90 mm  82 mm  151,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire, isporučen zatvarač
objektiva i postavljenu priloženu bateriju
HDR-PJ580E/PJ580VE:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (š/v/d)
uključujući delove koji vire
90 mm  82 mm  151,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire, isporučen zatvarač
objektiva i postavljenu priloženu bateriju
88
HDR-PJ600E/PJ600VE:
64 mm  66 mm  117,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
90 mm  82 mm  151,5 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire, isporučen zatvarač
objektiva i postavljenu priloženu bateriju
Masa (približno)
HDR-CX250E/CX260E/CX270E:
200 g samo glavni uređaj
250 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX260VE:
205 g samo glavni uređaj
255 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-XR260E/XR260VE:
355 g samo glavni uređaj
405 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-PJ260E/PJ260VE:
320 g samo glavni uređaj
370 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX570E:
315 g samo glavni uređaj
395 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
HDR-CX580E/CX580VE:
320 g samo glavni uređaj
400 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
HDR-PJ580E:
340 g samo glavni uređaj
420 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
HDR-PJ580VE:
345 g samo glavni uređaj
425 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
HDR-PJ600E:
400 g samo glavni uređaj
480 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
HDR-PJ600VE:
405 g samo glavni uređaj
485 g uključujući priložen zatvarač objektiva i
punjivu bateriju
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
Zaštitni znakovi
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez delova koji vire
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
6 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
6 "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD"
logotip i "AVCHD Progressive" logotip su zaštićeni znakovi kompanije Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
6 ""Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
", "Memory Stick
"
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
6 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 "x.v.Colour" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
6
je registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
6 "BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 "DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
6 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
6 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
6 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
6 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
6 Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
6 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel
Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i
ostalim državama.
Punjiva baterija NP-FV50
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 7 Wh (1030 mAh)
Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
6 Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.
89
6 "" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
6 Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su
registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u
i/ ili ostalim državama.
6 "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi kompanije NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
6 Logotip SDXC je zaštićeni znak kompanije SD-3C,
LLC.
6 MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije
MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
UGOVOR O LICENCI
ZA KRAJNJEG
KORISNIKA ZA
GEOGRAFSKE KARTE
KAMKORDERA (HDRCX260VE/CX580VE/PJ260VE/
PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)
PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆI UGOVOR PRE
UPOTREBE OVOG SOFTVERA.
VAŽNO-PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o
licenci za krajnjeg korisnika ("LICENCA") je pravni
ugovor između vas i kompanije Sony Corporation ("SONY")
koja je davalac licence za geogra f ske karte uključene u vaš
kamkorder ("PROIZVOD"). Takvi podaci geogra f ske karte,
uključujući kasnija ažuriranja/nadogradnje, ovde se
nazivaju SOFTVER. Ova LICENCA pokriva samo
SOFTVER. SOFTVER možete koristiti samo sa ovim
PROIZVODOM. Dodirom tipke "AGREE" koja se
pojavi na ekranu PROIZVODA u vezi sa ovom Licencom, pristajete na uslove ove LICENCE. Ako pristanete
na uslove ove LICENCE, kompanija SONY vam ne dopušta
korišćenje SOFTVERA. U tom slučaju SOFTVER
neće biti dostupan i nećete ga moći koristiti.
LICENCA ZA SOFTVER
SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima
te drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom
vlasništvu. SOFTVER je licenciran, nije prodat.
IZDAVANJE LICENCE
Ova LICENCA daje vam sledeća neekskluzivna
prava:
SOFTVER. Ovaj SOFTVER smete koristiti samo na
jednom PROIZVODU.
Upotreba. SOFTVER možete koristiti u svrhu za koju
je namenjen.
OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA
Ograničenja. Ne smete prenositi ili distribuirati
SOFTVER ni u kom obliku i ni za kakvu namenu
osim kako je izrazito dopušteno u ovoj LICENCI.
SOFTVER ne možete koristiti ni sa kojim drugim
proizvodima, sistemima ili aplikacijama osim s ovim
PROIZVODOM. Osim ako u ovoj LICENCI nije
navedeno drukčije, ne smete koristiti ni dozvoliti
trećim strankama korišćenje SOFTVERA odvojeno od
PROIZVODA (u celosti ili delimično, uključujući ali
ne ograničavajući se na reprodukcije, bilo koje druge
oblike) u svrhu najma ili pozajmice sa naknadom
ili bez nje. Određeni pravni sistemi ne dozvoljavaju
90
ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena
ograničenja možda ne odnose na vas.
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su
zabranjeni. Nije dopušteno (i) kopirati SOFTVER iz
PROIZVODA, (ii) reprodukovati, kopirati, menjati,
prenositi u drugi sistem, prevoditi ili stvarati izvedena
dela SOFTVERA u celosti ili delimično, ili (iii)
reverzno inženjerstvo, dekompilacija, rastavljanje
SOFTVERA na bilo koji način, bilo u celosti ili
delimično, ni u kakve svrhe. Određeni pravni sistemi
ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom
slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.
Zaštićeni znakovi i napomene: Ne smete uklanjati,
menjati, prikrivati ili izobličiti zaštitne znakove ili
napomene o autorskom pravu u SOFTVERU.
Datoteke sa podacima. SOFTVER može automatski
praviti datoteke sa podacima koje se koriste uz
SOFTVER. Svaka takva datoteka sa podacima smatra
se delom SOFTVERA.
Prenos SOFTVERA. Možete trajno preneti sva
svoja prava opisana u ovoj LICENCI samo kao deo
prodaje ili poklanjanja PROIZVODA, pod uslovom
da ne zadržite kopije SOFTVERA, da prenesete ceo
SOFTVER (što uključuje sve kopije (samo ako je
dopušteno kopiranje gore u delu "Obrnuti inženjering,
rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni"), komponentne
delove, medije, medije i štampane materijale, sve verzije
i nadogradnje SOFTVERA i ove LICENCE), i da se
primaoc slaže s odredbama i uslovima ove LICENCE.
Raskid. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava,
SONY može poništiti ovu LICENCU ako se ustanovi
da niste poštovali uslove ove LICENCE. U tom slučaju
trebate prestati koristiti SOFTVER i sve njegove sastavne
delove. Odredbe odeljaka "AUTORSKO PRAVO",
"RIZIČNE AKTIVNOSTI", "NEPOSTOJANJE
GARANCIJE NA SOFTVER", "OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI", "ZABRANA IZVOZA",
"NIŠTAVOST" i "VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA"
u LICENCI, odlomka "Poverljivost" iz ovog odeljka
i ovaj odlomak vrediće i nakon isteka ili prekida
ove LICENCE.
Poverljivost. Pristajete da ćete zadržati za sebe
informacije sadržane u ovom SOFTVERU a koje nisu
javno poznate i da takve informacije nećete preneti
drugima bez prethodnog pismenog odobrenja iz
kompanije SONY.
AUTORSKO PRAVO
Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi SOFTVERA
(uključujući ali ne ograničavajući na bilo kakve podatke
geogra f ske karte, slike, fotografije, animacije, video zapise, audio zapise, muziku, tekstove i "aplete", ugrađene u
SOFTVER), i sve kopije SOFTVERA vlasništvo su
kompanije SONY, davaoca licence ili dobavljača kompanije SONY i njenih odgovarajućih predstavnika (takvi
davaoci licencija ili dobavljači kompanije SONY i njenih
odgovarajućih predstavnika ovde se skupno nazivaju
"Sonyjevi davaoci licence"). Sva prava koja nisu izrazito
odobrena ovom LICENCOM zadržava Sony ili
Sonyjevi davaoci licence.
RIZIČNE AKTIVNOSTI
Ovaj SOFTVER nije otporan na kvarove i nije
dizajniran, proizveden ili namenjen upotrebi ili
preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtevaju
performanse bez kvarova, kao što su, na primer,
nuklearni objekti, avionska navigacija ili komunikacioni sistemi, kontrola vazdušnog saobraćaja,
strojevi za podržavanje života ili sistemi naoružanja,
u kojima kvar SOFTVERA može prouzrokovati smrt,
ozleđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku
štetu ("Rizične aktivnosti"). Kompanija SONY, njeni
predstavnici i njihovi odgovarajući dobavljači te
Sonyjevi davaoci licence jasno se odriču svake
izražene ili naznačene garancije za primenu kod
Rizičnih aktivnosti.
NEPOSTOJANJE GARANCIJE NA SOFTVER
Izrazito potvrđujete i saglasni ste da koristite SOFTVER
isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER je isporučen
"KAKAV JESTE" i kompanija SONY, njeni predstavnici
te odgovarajući njihovi dobavljači i Sonyjevi davaoci
licence (u ovom odeljku će se kompanija SONY, njeni
predstavnici, njihovi odgovarajući dobavljači i Sonyjevi
davaoci licence zvati skupno "SONY") IZRAZITO
NIČU SVE IZRAZITE I IMPLICIRANE GARANCIJE
I USLOVI KOJI PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI
DRUKČIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA
GARANCIJE I USLOVE ZA KVALITET,
NENARUŠAVANJE PROPISA, PRODAJU I
PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SONY
NE GARANTUJE DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U
OVOM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA
ILI DA ĆE SOFTVER RADITI BEZ PREKIDA ILI
GREŠAKA. SONY NE GARANTUJE NITI PREDSTAVLJA UPOTREBU ILI REZULTATE UPOTREBE SOFTVERA U USLOVIMA ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.
ODREĐENI PRAVNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE IMPLICIRANIH GARANCIJA TE SE U
TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA
MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
Izrazito razumete da podaci u ovom SOFTVERU
mogu sadržati netačne ili nepotpune informacije
promenjene sa vremenom, usled promene okolnosti,
zbog korišćenih izvora i prirode prikupljanja obimnih
geografskih podataka, što može uzrokovati netačne
rezultate.
91
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U OVOM ODELJKU ĆE SE KOMPANIJA SONY,
NJENI PREDSTAVNICI, NJIHOVI ODGOVARAJUĆI
DOBAVLJAČI I SONYJEVI DAVAOCI LICENCE
ZVATI SKUPNO "SONY" KOLIKO GOD TO DOZVOLJAVA PRIMENJIVI ZAKON. KOMPANIJA
SONY NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU BILO
KAKVE TUŽBE, ZAHTEVA ILI POSTUPKA,
NEZAVISNO OD PRIRODE UZROKA TUŽBE,
ZAHTEVA ILI POSTUPKA, TVRDNJI O GUBITKU
ILI ŠTETAMA, DIREKTNIM ILI NEDIREKTNIM,
KOJE SE MOGU POJAVITI KAO POSLEDICA
KORIŠĆENJA ILI POSEDOVANJA SOFTVERA;
NI ZA BILO KAKAV GUBITAK ZARADE,
PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEĐEVINE, NITI
ZA KAKVE DRUGE DIREKTNE, NEDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
KOJE PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE ILI
NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA, BILO
KAKVOG NEDOSTATKA U SOFTVERU ILI
KRŠENJA ODREDBI I USLOVA, BILO NA DELU
U UGOVORU ILI DELIKTU ILI ZASNOVANOM NA
GARANCIJI, ČAK I AKO JE KOMPANIJA SONY BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA
TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU SONYJEVOG
VELIKOG NEMARA ILI NAMERNOG LOŠEG
POSTUPANJA, ZA SMRT ILI OZLEDU TE ZA ŠTETE
UZROKOVANE NEISPRAVNIM PROIZVODOM.
U SVIM SLUČAJEVIMA, OSIM ZA SPOMENUTE
GREŠKE, SVA SONYJEVA ODGOVORNOST
PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG
UGOVORA BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS U
KOJEM STE PLATILI SOFTVER. ODREĐENI PRAVNI
SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI
OGRANIČAVANJE POSLEDIČNIH ILI SLUČAJNIH
ŠTETA, TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA
IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
ZABRANA IZVOZA
PRIHVATATE DA UPOTREBA SOFTVERA U
NEKIM DRŽAVAMA, REGIJAMA, PODRUČJIMA
I USTANOVAMA ILI IZVOZ PROIZVODA IZ
DRŽAVE ZA KOJU JE NAMENJENA PRODAJA
TIH PROIZVODA, MOGU BITI OGRANIČENI
ILI ZABRANJENI. PRISTAJETE NA UPOTREBU
SOFTVERA ILI IZVOZ PROIZVODA U SKLADU
SA PRIMENJIVIM ZAKONIMA, PROPISIMA,
PRAVILIMA I REGULATIVAMA ODGOVARAJUĆIH
DRŽAVA, REGIJA, PODRUČJA I USTANOVA.
NIŠTAVOST
Ako se neki deo LICENCE smatra nevažećim,
drugi delovi će ostati na snazi.
VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA
Ova LICENCA sprovodiće se prema zakonima
Japana bez uticaja na neslaganje sa zakonskim
92
odredbama ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o
ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je
izrazito isključena. Nad svi sporovima proizašlim iz
ove LICENCE imaće isključivu nadležnost Okružni
sud u Tokiju, a stranke ovime pristaju na nadležnost
i jurisdikciju tog suda. STRANKE SE OVIME
ODRIČU POROTNOG SUĐENJA VEZANOG UZ
BILO KAKVE PREDMETE PROIZAŠLE IZ OVE
LICENCE ILI POVEZANE SA NJOM. ODREĐENI
PRAVNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE
TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENO
IZUZIMANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.
CEO UGOVOR
Ove odredbe i uslovi čine ceo ugovor između kompanije SONY i vas u vezi ovog predmeta i zamenjuje sve
pre postojeće sporazume ili usmene dogovore među
nama u vezi predmeta ovog sporazuma.
VLADINI KRAJNJI KORISNICI
Ako je SOFTVER preuzela vlada Sjedinjenih Država
ili bilo koje drugo telo koje traži ili primenjuje prava
poput onih koje obično potražuje vlada Sjedinjenih
Država, takav SOFTVER je "komercijalni predmet"
kako je taj pojam definisan u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101,
i licenciran je u skladu sa ovom LICENCOM te će se
takav isporučen ili ustupljen SOFTVER označiti i
u njega će se ugraditi "Napomena o upotrebi" kako
odluči kompanija SONY i/ili njeni predstavnici te će
se tretirati u prema toj napomeni.
Informacije o autorskim pravima i zaštitnim
znakovima
©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.
Australija
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Autorska prava. Zasnovano na podacima dobijenim
kroz licencu od PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Proizvod sadrži podatke iz © 2010 Telstra
Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC,
Sentinel Content Pty Limited i Continental Pty Ltd.
Austrija
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
Ovi podaci sadrže informacije uzete uz dopuštenje
kanadskih vlasti, uključujući © Her Majesty the Queen
in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, ©
Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department
of Natural Resources Canada. Sva prava pridržana.
Hrvatska, Estonija, Latvija, Litvanija,
Moldavija, Poljska, Slovenija i Ukrajina
© EuroGeographic
Francuska
izvor: © IGN 2009 - BD TOPO®
Nemačka
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Velika Britanija
Sadrži Ordnance Survey podatke © Crown
copyright and database right 2010
Sadrži Royal Mail podatke © Royal Mail copyright
and database right 2010
Grčka
Autorsko pravo Geomatics Ltd.
Mađarska
Portugalija
Izvor: IgeoE – Portugal
Španija
Información geográfica propiedad del CNIG
Švedska
Zasnovano na elektronskim podacima © National
Land Survey Sweden.
Švajcarska
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Sjedinjene Države
©United States Postal Service® 2010. United States
Postal Service® ne određuje, kontroliše i odobrava
cene.
USPS je vlasnik sledećih zaštićenih naziva i
registrovanih imena: United States Postal Service,
USPS i ZIP+4.
Autorsko pravo © 2003; Top-Map Ltd.
Italija
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japan
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre
Meksiko
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Norveška
Autorsko pravo © 2000; Norwegian Mapping
Authority
93
Indikatori na ekranu
Pri promeni postavki prikazuju se sledeći
indikatori. Na str. 28 i 35 pogledajte takođe
indikatore koji se prikazuju pri snimanju ili
reprodukciji.
U sredini
Indikator
Značenje
Slideshow Set
Upozorenje (74)
U sredini
Levo
Desno
Mod reprodukcije (35)
Desno
Indikator
50i
Dole
Levo
Indikator
Značenje
Tipka MENU (66)
Self-timer snimanje (68)
Status triangulacije GPS-a
(42)
Video svetlo
 Wide mod (69)
 Fader (68)
[Face Detection] podešen
na [Off] (68)
[Smile Shutter] podešen
na [Off] (68)
Ručno izoštravanje (68)
Scene Selection (68)
White Balance (68)
SteadyShot isključen (68)
Tele Macro (68)
x.v.Color (69)
Objektiv za konverziju (68)
Destination (70)
Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene, detekcija
vibracija kamkordera,
prepoznavanje zvuka) (38)
Senzor za slučaj pada je
isključen
Senzor za slučaj pada je
uključen
94
60min
0:00:00
00Min
8.9M
20.4M
9999
9999
9999
100/112
Značenje
Kvalitet snimanja slike
(HD/STD), brzina izmene
slika (50p/50i/25p) i mod
snimanja (PS/FX/FH/HQ/
LP) (40)
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/reprodukciju/editovanje (24)
Brojač (sat:minut:sekunda)
Procenjeno preostalo
vreme snimanja
Veličina fotografije (41)
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije
Folder za reprodukciju
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/
Ukupan broj snimljenih
video zapisa ili fotografija
Povezivanje sa spoljnim
medijskim uređajem (64)
Dole
Indikator
Značenje
Micref Level nizak nivo
(69)
[Auto Wind NR] podešen
na [Off] (69)
[Closer Voice] podešen na
[Off] (37)
Blt-in Zoom Mic (69)
Audio Mode (69)
Low Lux (68)
Spot Meter/Fcs (68)/Spot
Meter (68)/Exposure (68)
Intelligent Auto (38)
101-0005
Naziv datoteke sa podacima
Zaštita (69)
Blic (68)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (68)
6 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
6 Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
© 2012. Sony Corporation
Lista menija se nalazi na
str. 68 do 71.
95
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising