Sony | HDR-MV1 | Sony HDR-MV1 MV1 snimač muzičkih spotova Uputstva za rukovanje

4-479-706-11(1) (SR)
Sadržaj pakovanja
Punjenje kompleta baterija
Snimanje
Prenošenje filmova na pametni telefon
(Wi-Fi)
1
2
3
1
2
1
Brojevi u zagradama ( ) označavaju isporučenu količinu.
Digitalni HD video
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Kamkorder (1)
USB kabl (Mikro USB kabl) (1)
Komplet punjivih baterija NP-BX1 (1)
Poklopac za objektiv (1)
Vrpca poklopca (1)
„Uputstvo za upotrebu“ (ovaj priručnik) (1)
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani
kamkordera. Upišite serijski broj u predviđeni prostor
u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada pozovete
Sony prodavca povodom kamkordera.
Isključite kamkorder pritiskom na dugme POWER.
Otvorite poklopac priključaka na kamkorderu.
Povežite kamkorder direktno sa uključenim
računarom pomoću mikro USB kabla.
Dugme POWER
Uključite kamkorder pritiskom na dugme POWER.
Android uređaj:
1 Pokrenite PlayMemories Mobile, a zatim izaberite
SSID koji je prikazan na kamkorderu.
Instalirajte aplikaciju na svoj pametni telefon.
Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli
snimanje.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme START/STOP.
Android 2.3 ili noviji
(Android 4.0 ili noviji ako koristite NFC)
Dugme POWER
USB priključak
(Računar)
2Unesite lozinku koja je prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
Višesmerni birač
Dugme
START/STOP
Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile u prodavnici
Google play i instalirajte je.
Broj modela HDRSerijski broj
Kod nekih modela, pločica koja prikazuje zaštitne znakove,
oznake sertifikata i druge informacije smeštena je pored
nosača baterije.
Instaliranje kompleta baterija
1
2
3
Uklonite poklopac baterije.
Umetnite komplet baterija u smeru kao
na ilustraciji.
HDR-MV1
Srpski
Namontirajte poklopac baterije.
Lampica CHG
(punjenje)
Poklopac priključaka
Prvo pročitajte ovo
punjenje kompleta baterija traje približno 245 minuta pri
povezivanju sa računarom ili približno 155 minuta kada koristite
adapter za naizmeničnu struju AC-UD10 (prodaje se zasebno).
Kada koristite potpuno napunjen komplet baterija, raspoloživo
vreme snimanja je približno 130 minuta (neprekidno vreme snimanja)
ili 75 minuta (uobičajeno vreme snimanja). Raspoloživo vreme
reprodukovanja je približno 210 minuta (pri podrazumevanim
postavkama).
1
2
3
Saznajte više o kamkorderu
(Vodič za korisnike muzičkog video rekordera)
Vodič za korisnike muzičkog video rekordera je onlajn
priručnik. Pogledajte ga da biste videli detaljna uputstva
o mnogim funkcijama kamkordera.
Umetnite memorijsku karticu pravo u smeru
kao na slici, dok se ne začuje klik.
Urezi
Zatvorite poklopac za memorijsku karticu.
1
2
3
Uključite kamkorder pritiskom na dugme POWER.
Pritisnite dugme
i postavite kamkorder
u režim reprodukcije.
Pomoću višesmernog birača izaberite sadržaj
koji želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
sredinu birača.
Dugme POWER
Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Izaberite zemlju ili region.
Potražite model svog kamkordera na
stranici za podršku.
Naziv modela se nalazi na donjoj strani
kamkordera.
Poklopac memorijske
kartice
Da
© 2013. Sony Corporation
prvi put uključite napajanje, prikazuje se ekran za postavku datuma
i vremena. Konfigurišite postavke pomoću višesmernog birača.
Kamkorder može da snima MP4 filmove.
Kada snimate držeći kamkorder, možda ćete snimiti i šumove, pošto je
kamkorder opremljen mikrofonom visoke osetljivosti.
LCD ekran će biti zamračen u toku snimanja (pri podrazumevanim
postavkama).
Detaljnije
informacije o aplikaciji PlayMemories Mobile možete
da vidite na sledećem URL-u.
(http://www.sony.net/pmm/)
Ako je aplikacija PlayMemories Mobile već instalirana na vašem
pametnom telefonu, ažurirajte je na najnoviju verziju.
Nema garancija da će ova aplikacija raditi na svim pametnim
telefonima i tabletima.
Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama
u sledećim nadogradnjama bez prethodne najave.
Informacije o podržanim verzijama operativnih sistema su bile
ažurne 1. septembra 2013. godine.
Reprodukcija
Otvorite poklopac za memorijsku karticu.
Pre upotrebe jedinice, pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i zadržite ga radi budućeg korišćenja.
Potražite aplikaciju PlayMemories Mobile u prodavnici
App Store i instalirajte je.
Kada
Potpuno
Umetanje memorijske kartice
Poklopac baterije
Birajte pomerajući
višesmerni birač
u smerovima pokazanim
strelicama, a zatim dovršite
izbor pritiskom na sredinu.
USB kabl (isporučen)
iPhone:
1 Na pametnom telefonu, u meniju za postavke
izaberite [Wi-Fi], a zatim izaberite SSID koji je
prikazan na kamkorderu.
iOS 4.3 ili noviji
(NFC nije dostupan.)
Dugme
Višesmerni birač
microSD memorijska
kartica
Priključak
„Memory Stick Micro“
medijum
Štampana
površina
biste izbacili memorijsku karticu, pritisnite je jednom lagano.
Kompatibilnost sa kamkorderom imaju microSD memorijske kartice,
microSDHC memorijske kartice, microSDXC memorijske kartice
i „Memory Stick Micro“ (Mark2) mediji.
Ne garantujemo rad sa svim memorijskim karticama.
2Unesite lozinku koja je prikazana na kamkorderu
(samo prvi put).
3Potvrdite da je SSID izabran.
4Pokrenite PlayMemories Mobile.
2
Izaberite film na kamkorderu koji želite da
prenesete, a zatim ga prenesite povezujući
kamkorder sa pametnim telefonom.
Povezivanje sa Android uređajem kompatibilnim
sa funkcijom NFC.
Reprodukujte na kamkorderu film koji želite da
prenesete na pametni telefon.
Na pametnom telefonu pokrenite meni [Setting]
i izaberite [Other settings], a zatim potvrdite da je
omogućena funkcija [NFC].
Dodirnite (N-oznaka) na kamkorderu oznakom
(N-oznaka) na pametnom telefonu.
Povezivanje bez korišćenja funkcije NFC.
Korišćenje pametnog telefona kao
daljinskog upravljača (Wi-Fi)
1
Izaberite
na ekranu za snimanje na
kamkorderu.
Prikazaće se SSID i lozinka i kamkorder će biti spreman
za povezivanje sa pametnim telefonom.
2
Na pametnom telefonu izaberite SSID
koji je prikazan na kamkorderu, a zatim
unesite lozinku.
Uđite u režim reprodukcije na kamkorderu,
 [Edit/Copy] 
a zatim izaberite
[Send to Smartphone]  [Select on This Device].
Glavna dugmad za radnje tokom reprodukcije
Jačina zvuka
/
Prethodno/Sledeće
Brisanje
/
Brzo premotavanje unazad/
Brzo premotavanje unapred
Zaustavljanje
/
Pauziranje/Reprodukcija
Izvedite isti postupak kao u koraku  u odeljku
„Prenošenje filmova na pametni telefon (Wi-Fi)“/
„Povezivanje bez korišćenja funkcije NFC.“
Ako želite da koristite NFC, uđite u ekran za snimanje
i dodirnite oznaku (N-oznaka) na kamkorderu
oznakom (N-oznaka) na pametnom telefonu.
Izaberite sliku koju želite da prenesete, dodajte

oznaku , a zatim izaberite
.
Prikazaće se SSID i lozinka i kamkorder će biti spreman
za povezivanje sa pametnim telefonom.
Na pametnom telefonu izaberite SSID koji je prikazan
na kamkorderu, a zatim unesite lozinku.
3
Rukujte pametnim telefonom.
Delovi i kontrole
Kada
Preporučene funkcije
Podešavanje nivoa snimanja zvuka ugrađenim
mikrofonima
Izaberite
na ekranu za snimanje.
Smanjenje niskofrekventnih zvukova kao što je
zvuk klima-uređaja
 [Camera/Audio]  [
Izaberite
[Low Cut Filter]  [On].
Audio] 
Korišćenje softvera
Proveravanje zvukova
Povežite slušalice u priključak  (slušalice). Da biste
prilagodili jačinu zvuka, izaberite na ekranu za snimanje.
Dugme START/STOP
Dugme POWER
Poklopac za objektiv
Vrpca poklopca
Objektiv
Lampica za snimanje
Mikrofoni
Zvučnik
Mesto za vrpcu/traku poklopca
Poklopac baterije
 (N-oznaka)
NFC: Near Field Communication
Sinhronizacija slike na LCD ekranu sa zvukom
koji proveravate
 [Camera/Audio]  [
Izaberite
[Audio Output Timing]  [Lip Sync].
Audio] 
Upotreba MTR (višekanalni snimač) ili spoljnog
mikrofona (prodaje se zasebno)
Povežite MTR ili spoljni mikrofon sa priključkom LINE IN na
kamkorderu. Kada se pojavi ekran [Ext. Audio Input Set],
izaberite uređaj koji želite da povežete.
Snimanje samo zvuka
Izaberite

[Recording Mode]  [Audio].
Promena formata audio snimanja
 [Camera/Audio]  [ Audio] 
Izaberite
[Audio Format], a zatim izaberite željeni format.
Promena režima snimanja filma
 [Image Quality/Size]  [
Izaberite
a zatim izaberite [1080] (1920x1080 30p) ili
[720] (1280x720 30p).
REC Mode],
Snimanje bez vođenja brige o nivou baterije
Povežite adapter za naizmeničnu struju AC-UD10 (prodaje
se zasebno) na kamkorder sa instaliranom baterijom.
Napomene o korišćenju
Napomene o korišćenju kamkordera
Preporučujemo
LCD ekran
Dugme
(reprodukcija)
Priključak  (slušalice)
Lampica CHG (punjenje)
Multi/Mikro USB priključak
Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.
Priključak mikro HDMI OUT
LINE IN priključak/priključak (mikrofon)
(PLUG IN POWER)
Višesmerni birač
Navoj za stativ
Otvor za umetanje memorijske kartice
Lampica za pristup memorijskoj kartici
se temperatura kamkordera povisi, kvalitet slike može
da oslabi. Preporučujemo da sačekate da temperatura
u kamkorderu opadne pre nego što nastavite da snimate.
Površina kamkordera može da postane vrela. To nije kvar.
Sadržaji snimljeni na drugim uređajima možda se neće valjano
reprodukovati na ovom kamkorderu.
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju AC-UD10 (prodaje
se zasebno), priključite ga na obližnju zidnu utičnicu. Ako
prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte
adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
MP4 filmovi snimljeni opcijom [Audio Format] postavljenom
na vrednost [Linear PCM] ne mogu da budu reprodukovani
na nekoj opremi ili uslugama, uključujući Blu-Ray Disc plejere
(što obuhvata i Sony proizvode). Detaljne informacije možete
proveriti na stranici za podršku kamkordera pre upotrebe.
vam da pre upotrebe formatirate memorijsku
karticu na kamkorderu.
Proverite smer ubacivanja memorijske kartice. Ako memorijsku
karticu silom umetnete u otvor u pogrešnom smeru, može doći
do oštećenja memorijske kartice, otvora za memorijsku karticu
ili podataka.
Nije moguća nadoknada za snimljeni sadržaj, čak i ako su
snimanje ili reprodukcija onemogućeni zbog kvara kamkordera,
medijuma za snimanje i sličnih razloga.
Tokom perioda dugotrajnog snimanja, temperatura kamkordera
može da naraste do tačke kada se snimanje automatski
zaustavlja. Sa isključenim napajanjem, ostavite kamkorder
10 minuta ili duže da biste omogućili da unutrašnja temperatura
padne na bezbedan nivo.
Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura
kamkordera se brzo povisi.
Softver
za upravljanje sadržajem i softver za izmene možete
da preuzmete sa sledećeg URL-a:
www.sony.net/pm/mvr/
Napomena o bežičnim mrežama
Sony
ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakav gubitak ili
oštećenje koje bi moglo nastati kao rezultat neovlašćenog
pristupa ili korišćenja pristupnih tačaka registrovanih
u kamkorderu u slučaju da on bude izgubljen ili ukraden.
Specifikacije
Format za snimanje filmova: Video: MPEG-4 AVC/H.264,
Audio: MPEG-4 Linear PCM 2 kanala, MPEG-4 AAC LC 2 kanala
Format audio snimanja: Linear PCM (WAV)
Zahtevi za napajanje: DC 3,6 V (komplet baterija), DC 5 V 1500 mA
(adapter za naizmeničnu struju)
USB punjenje (Multi/Mikro USB priključak): DC 5 V 800 mA
Prosečna potrošnja energije: 2,1 W (pri snimanju filmova sa
podrazumevanim opcijama)
Komplet punjivih baterija NP-BX1:
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Detaljnije specifikacije potražite u odeljku „Specifikacije“ u Vodiču
za korisnike muzičkog video rekordera.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
O zaštitnim znakovima
„Memory
Stick“, „
“ i „Memory Stick Micro“ su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
Logotip SDXC je zaštitni znak organizacije SD-3C, LLC.
Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI
logo su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim zemljama.
Mac, Mac OS i App Store su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.
Android i Google Play su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Google Inc.
iOS je registrovani zaštitni znak kompanije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih
podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama.
iPhone je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije Apple Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA i WPA2 su
registrovani zaštitni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
N-oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Svi drugi nazivi proizvoda pomenuti u ovom uputstvu su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija. Osim toga,
oznake ™ i ® nisu pomenute svaki put u ovom priručniku.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1)ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2)ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sl.
PAŽNJA
Komplet baterija
Ako pogrešno rukujete kompletom baterija, on može da eksplodira,
izazove požar ili čak hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće
mere opreza.
Ne
rasklapajte komplet baterija.
gnječite komplet baterija i ne izlažite ga bilo kakvoj sili kao što su
snažni udarci, ispuštanje ili gaženje.
Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu
u dodir sa kontaktima baterije.
Ne izlažite komplet baterija temperaturi iznad 60°C (140°F) poput
direktnog sunčevog svetla ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
Ne spaljujte komplet baterija niti ga bacajte u vatru.
Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
Komplet baterija obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za
baterije ili uređaj koji može da puni bateriju.
Držite komplet baterija van domašaja male dece.
Ne kvasite komplet baterija.
Zamenite komplet baterija samo istim ili ekvivalentnim kompletom
baterija koji preporučuje Sony.
Potrošeni komplet baterija odbacite odmah kao što je opisano u uputstvu.
Ne
Preveliki zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.
ZA KORISNIKE U EVROPI
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ovaj digitalni
HD video kamkorder HDR-MV1 usaglašen sa osnovnim zahtevima
i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC. Za detaljne
informacije, posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču
na zvuk i sliku ove jedinice.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo
priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Odlaganje stare električne i elektronske
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da
zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte
potrošenu bateriju na odgovarajuće mesto za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising