4-271-155-11(1)
Digitalni HD
kamkorder
Uputstvo za upotrebu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Memorisanje video zapisa i
fotografija na računar
Memorisanje snimaka
pomoću spoljnog uređaja
Lično podešavanje
kamkordera
Dodatne informacije
Kratak pregled
HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/CX700E/CX700VE
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od direktnog
sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Adapter tokom upotrebe nemojte držati u
uzanom prostoru, kao što je između zida i
nameštaja.
Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tokom
upotrebe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili
hemijske opekotine. Pridržavajte se sledećih
mera opreza.
Mrežni kabl dizajniran je za upotrebu samo
sa ovim modelom kamkordera i ne sme se
koristiti sa drugom električnom opremom.
➇ Nemojte rastavljati bateriju.
➇ Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
➇ Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratak spoj njenih kontakata.
➇ Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
➇ Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijumjonskim baterijama koje su procurile.
➇ Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
kompanije Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
➇ Držite bateriju izvan dometa male dece.
➇ Bateriju držite suvom.
➇ Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
➇ Zbrinite istrošenu bateriju odmah, u skladu sa
uputstvom u nastavku.
Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozleda.
2
Preveliki pri tisak zvuka iz slušalica može da
uz r okuje gubitak sluha.
ZA KORISNIKE U EUROPI
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder HDR-CX560VE/
CX700VE usklađen sa osnovnim zahtevima
i drugim primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC. Za detalje posetite sledeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za pitanja servisa i ga rancije pogledajte adresu na garantnom listu.
!"
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraćih od 3 m.
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacioni kabl (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih
i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj Uniji i
ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
3
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da
neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahteva stalnu
vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu
valja poveriti isključivo ovlašćenom servisu.
Kako bi se ga r antovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju
iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
4
OPREZ
Upozoravamo vas da sve promene ili prepr avke koje nisu izrazito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati gubitak prava
na upravljanje ovom opremom.
Brojevi u zagradama ( ) označavaju
količinu.
s Mrežni adapter (1)
s Mrežni kabl (kabl napajanja) (1)
s Komponentni A/V kabl (1) A
s A/V spojni kabl (1) B
s USB priključni kabl (1) C
➇ Nemojte držati kamkorder za sledeće delove
niti za poklopce priključnica.
!"
zat%ara
#$%
!"
Koristite ovaj kabl ako je ugrađeni USB kabl
kamkordera (str. 12) prekratak za spajanje.
s Zatva r ač
objektiva (1) (samo za
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) D
LCD eran
Baterija
Za pričvršćivanje zatva r ača pogledajte stranicu 74.
s Daljinski
upravljač (1)
Već je ugrađena mala dugmasta litijumska baterija.
Uklonite izolacionu foliju pre upotrebe daljinskog upravljača.
s Punjiva
baterija NP-FV50 (1)
s CD-ROM "Handycam" Application
Software (1) (str. 37)
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
– Priručnik za "Handycam" (takođe PDF)
s "Uputstvo
za upotrebu" (ovaj priručnik) (1)
➇ Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapljanje
tečnost i i vodu. Pogledajte "Mere opreza" (str. 66).
!"#$%&'()$*''()$*''+(,
➇ U kamkorder je ugrađena aplikacija "PMB
Portable" (str. 40).
➇ Pogledajte str. 19 za napomene o memorijskim
karticama koje možete upotrebljavati uz ovaj
kamkorder.
➇ Opcija menija koja je označena sivo nije
dostupna u trenutnim uslovima snimanja ili
reprodukcije.
➇ LCD ek r an i tražilo (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE) proizvedeni su upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD
ek r anu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje ni na koji
način.
5
.
Crne tačkice
Bele, crvene, plave ili zelene tačkice
➇ Dugotrajno izlaganje LCD ek rana, tražila
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) ili objektiva
direktnom suncu može uzrokovati kvar.
➇ Nemojte usmeravati kamkorder prema suncu.
Tako možete uzrokovati kvar kamkordera.
Sunce snimajte samo kad je slabe svetline, kao
što je u suton.
+!
0102
,
➇ Meniji na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Ako je potrebno,
promenite jezik prikaza na ek ranu pre upotrebe
kamkordera (str. 17).
➇ DVD mediji snimljeni u high definition (HD)
kvalitetu slike mogu se reprodukovati na uređajima
kompatibilnim sa AVCHD standardom. Diskovi
sa high definition (HD) sadržajima ne mogu se
reprodukovati u DVD uređajima/rekorderima
jer oni nisu kompatibilni sa AVCHD formatom.
Ako u DVD uređaj/rekorder umetnete disk
snimljen u AVCHD formatu (high definition
kvaliteta slike (HD)), možda ga nećete moći
izbaciti.
Sač uvajte sve svoje snimke
➇ Savetujemo da memorijsku karticu pri prvoj
upotrebi sa ovim kamkorderom formatirate u
njemu radi stabilnog rada. Formatiranjem
memorijske kartice brišu se svi podaci sa nje i
neće se moći obnoviti. Važne podatke memoriš it e na računar i sl.
➇ Pre početka snimanja, proverite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
➇ Proizvođač ne može kompenzovati gubitak
snimljenog materijala čak i ako snimanje ili
reprodukcije nisu mogući zbog kvara kamkordera, medija za snimanje i sl.
➇ Sistem TV boja se razlikuje zavisno od države i
regije. Za gledanje snimaka na TV prijemniku,
potreban je PAL TV prijemnik.
➇ TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti zakonima o autorskim
pravima.
➇ Kako biste izbegli gubitak slikovnih podataka,
povremeno memorišite svoje snimke na spoljni
medij. Pojedinosti o memorisanju snimaka na
računar potražite na str. 36, a više o memorisanju na spoljne uređaje na str. 43.
➇ Vrste diskova ili medija na koje možete
memorisati snimke zavise od odabrane postavke
[u REC Mode] tokom snimanja. Video zapisi
snimljeni sa postavkom [50p Quality ] mogu
se memorisati pomoću spoljnih medija (str. 45).
Video zapisi snimljeni sa postavkom [Highest
Quality ] mogu se memorisati na spoljne
medije ili Blu-ray diskove.
-
6
➇ Snimke napravljene ovim kamkorderom možda
nećete moći reprodukovati normalno drugim
uređajima. Takođe, snimke napravljene drugim
uređajima možda nećete moći reprodukovati
ovim kamkorderom.
➇ Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni
na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati na AV opremi drugih proizvođača.
.
➇ Skinite bateriju ili odspojite mrežni adapter tek
nakon isključivanja kamkordera.
➇ Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći
kamkorder i DC priključak.
.
)
➇ Kad se kamkorder ili baterija jako zagreje
ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili
reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite
kamkordera. U tom slučaju na LCD ek ranu ili
u tražilu (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)
pojaviće se indikator.
➇ Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
kamkordera i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na ek ranu koji se stvarno prikazuju
na ek ranu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa ek rana su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumevanja.
➇ U ovom priručniku se ugrađena memorija
kamkordera (HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE) i memorijska kartica
nazivaju "medijima za snimanje".
➇ U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa
slikom kvaliteta high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
➇ Dizajn i tehničke f unkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
3 ➇ Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računa ra. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
➇ Kod spajanja kamkordera sa drugim uređajem
komunikacionim kablovima, pripazite da
priključke spajate u pravilnom smeru. Nasilno
spajanje priključaka oštetiće priključnice i
može uzrokovati kvar kamkordera.
➇ Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kablom i isključen, nemojte zatvarati LCD
ek r an. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
4
56
7
➇ Ako često ponavljate snimanje i brisanje
snimaka duže vreme, dolazi do fragmentiranja
podataka na mediju za snimanje. Snimci se ne
mogu memorisati niti snimiti. U tom slučaju
prvo memorišite snimke na neku vrstu spoljnog
medija i zatim napravite [Format] dodirom
na Ű (MENU) t [Setup] t [‫( כ‬Media
Settings)] t [Format] t željeni medij (HDRCX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE) t
ű t ű.
.
➇ Savetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
➇ Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
➇ Naziv modela navodi se u ovom uputstvu kad
postoji razlika u funkcijama između modela.
Proverite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
➇ Glavne razlike u funkcijama tih modela su
sledeće.
Medij za
snimanje
Kapacitet
ugrađenog
medija za
snimanje
HDRCX560E/
CX560VE*
Ugrađena
memorija +
memorijska
kartica
64 GB
HDRCX690E**
Memorijska
kartica
—
Ugrađena
HDRmemorija +
CX700E**/
memorijska
CX700VE* **
kartica
96 GB
USB
priključnica
Samo
izlaz
Ulaz/
izlaz
Model sa oznakom * opremljen je GPS sistemom.
Model sa oznakom ** opremljen je tražilom.
.
➇ Nemojte učiniti nešto od sledećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimci se možda neće moći reprodukovati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge greške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 20) svetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter sa
kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama dok indikatori u
(video zapis)/v (fotografija) (str. 22) ili indikator pristupa (str. 20) svetle ili trepću
➇ Pri upotrebi remena za nošenje na ramenu (opcija)
pazite da ne udarite kamkorderom o nešto.
8
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3<=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <<
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <>
3?=-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <@
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <*
3A= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <B
3 C
12
!"#$@%'()$@%'+()$*''()$*''+(, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?'
9)
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?<
D9#
!"#$@%'+()$*''+(, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?@
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?%
1E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?*
" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?B
!1010
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A<
"F+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A?
.C
G C
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A@
Memorisanje videozapisa i fotografija na računaru
C
HI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A*
3
J
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A*
JG J
GI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >'
Objava snimaka na Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >'
Memori sanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
Memorisanje snimaka na spoljni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
Kreiranje diska pomoću DVD snimača, DVDirect Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
Kreiranje diska s high definition (HD) kvalitetom slike pomoću DVD snimača
osim upotrebom DVDirect Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću
rekordera i sl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
Samostalno podešavanje kamkordera
Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
Saznajte detalje iz priručnika "Handycam" Handbook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
Dodatne informacije
Ŝ U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
Vreme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti. . . . . . . . 6 3
M ere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
Kratki pregled
Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2
Delovi i kontrole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3
&
3<=
.
G
J
J
,
U zidnu utičnicu
()!D
),
Poravnajte oznaku v na DC priključku
sa oznakom na DC IN priključnici.
Bateriju "InfoLITHIUM" (serije V) možete puniti nakon što je spojite na kamkorder.
 .
➇ Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
1
2
3
-
!"#$%&'()$*''()$*''+(,M
M
9
M
Svetli indikator (/CHG (blic/punjenje) i započinje punjenje. Indikator (/CHG
(blic/punjenje) se isključuje kad je baterija do kraja napunjena.
11
4
3
.
M
K Ta funkcija je korisna ako AC adapter nije dostupan.
1 Isključite kamkorder i na njega pričvrstite bateriju.
2 Ugrađenim USB kablom spojite kamkorder na uključen računar.
U zidnu utičnicu
3 Kad je baterija sasvim napunjena, odspojite kamkorder sa računa r a (str. 39).
 .
➇ Ne može se ga r antovati rad sa svim računa r ima.
➇ Ako spojite kamkorder na prenosni računar koji nije spojen na napajanje, baterija računara će se ubrzano
trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računar.
➇ Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili prepr avljenog računa r a, ili USB huba, nije ga rantovan.
Kamkorder možda neće raditi pravilno, zavisno od USB uređaja koji koristite sa računa r om.
 9
➇ Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabla iz zidne električne utičnice pomoću
USB punjača/AC adaptera AC-U501AD/AC-U50AG (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti
Sonyjev prenosni izvor napajanja CP-AH2R ili CP-AL (opcija).
➇ USB punjač/AC adapter možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Indikator (/CHG (blic/punjenje) možda neće svetliti kad je baterija slaba. U tom slučaju napunite
bateriju pomoću isporučenog AC adaptera.
F
Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje potpuno prazne baterije.
Baterija
NP-FV50 (priložena)
NP-FV70
NP-FV100
12
Trajanje punjenja
Mrežni adapter
Ugrađeni USB kabl*
155
195
390
315
600
1050
➇ Vremena punjenja u gornjoj tablici izmerena su kod punjenja kamkordera pri temperaturi od 25 °C.
Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja merena su bez korištenja USB priključnog kabla.
 9
➇ Pogledajte str. 63 za podatke o vremenu snimanja i reprodukcije.
➇ Dok je kamkorder uključen možete proveriti približan preostali kapacitet baterije pomoću indikatora
stanja baterije u gornjem desnom uglu LCD ek rana.
+E
Zatvorite LCD ek r an. Pomer ite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (1) i
zatim skinite bateriju (2).
11
Spojite na isti način kao u "Korak 1: Punjenje baterije" (str. 11). Čak i ako je baterija učvršćena, neće se prazniti.
.
➇ Kad skidate bateriju ili odspajate mrežni adapter, isključite kamkorder i pazite da su indikatori u
(video zapis)/v (fotografija) (str. 22) i indikator pristupa (str. 20) isključeni.
➇ Indikator (/CHG (blic/punjenje) treperi tokom punjenja u sledećim uslovima:
– Baterija nije pravilno postavljena.
– Baterija je oštećena.
– Temperatura baterije je preniska.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na toplom mestu.
– Temperatura baterije je previsoka.
Skinite bateriju sa kamkordera i ostavite je na hladnom mestu.
➇ Pri spajanju video svetla (opcija) savetujemo vam upotrebu baterije NP-FV 70 ili NP-FV100.
➇ Ne savetujemo vam da sa kamkorderom koristite bateriju NP-FV30 koja omogućuje samo kraća vremena
snimanja i reprodukcije.
➇ Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 5
minuta kako bi se očuvalo punjenje baterije ([A. Shut Off]).
13
.
➇ Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne
utičnice ako se tokom upotrebe kamkordera pojave problemi.
➇ Adapter tokom upotrebe nemojte držati u uzanom prostoru, kao što je između zida i nameštaja.
➇ Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može da prouzrokuje nepravilnosti u radu.
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde
je napon mreže u opsegu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz.
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski transformator.
14
3?=-
1
M
Otvara se poklopac objektiva i kamkorder se uključuje.
➇ Za isključivanje kamkordera dok je LCD ek ran otvoren, pritisnite tipku POWER.
Indikator MODE
Tipka POWER
2
5.L
7M
Dodirnite tipku na
LCD ek ranu.
3
Fư)Ǎ
11C
5.L
7M
➇ Za ponovno podešavanje datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t [> (Clock
Settings)] t [Date & Time Setting] t [Date & Time]. Ako se neka opcija ne prikazuje na ek r anu,
dodirnite Ŷ/ŷ za prikaz opcije.
15
4
5
6
59F7
5.L
7M
➇ Ako podesite [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.
C
5.L
7M
Ů)ů-
5.L
7t ű*.
* Meni potvrde se pojavi samo pri prvom podešavanju sata kamkordera.
Sat započinje sa radom.
 .
➇ Datum i vreme se ne prikazuju za vreme snimanja, ali se automatski snimaju na medij za snimanje te
se mogu prikazati za vreme reprodukcije. Za prikaz datuma i vremena, dodirnite Ű (MENU) t
[Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t [Date/Time] t ű.
➇ Zvukove koji se čuju pri rukovanju možete isključiti tako da dodirnete Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( ל‬General Settings)] t [Beep] t [Off] t ű.
➇ Ako tipke ne reaguju ispravno na dodir, kalibrišite ek ran.
➇ Kad jednom podesite tačno vreme, ono se podešava automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto
Area ADJ] podešena na [On]. Zavisno od zemlje/regije odabrane za kamkorder, tačno vreme se možda
neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na
[Off] (HDR-CX560VE/CX700VE).
16
P
1 Zatvorite LCD ek r an.
2 Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je prikazano na slici ispod (HDR-CX690E/
CX700E/CX700VE).
Nekoliko sekundi treperi indikator u (video zapis) i kamkorder se isključuje.
 9
➇ Kamkorder takođe možete isključiti pritiskom na tipku POWER.
➇ Ako je [Power On By LCD] podešeno na [Off], isključite kamkorder pritiskom na tipku POWER
(HDR-CX560E/CX560VE).
K !"#$%&'()$*''()$*''+(,
Napajanje kamkordera se uključi ili isključi zavisno od statusa LCD ek r ana ili tražila.
LCD ek ran
Otvoren
Zatvoren
Status
Tražilo
Uvučeno
Izvučeno
Uvučeno
Izvučeno
Napajanje
kamkordera
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Uključeno
 .
➇ Čak i ako je LCD ek ran zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja
napajanja kamkordera, proverite da li je tražilo uvučeno u početni položaj.
Možete promeniti prikaz na ek r anu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t [‫( ל‬General Settings)] t [Language Setting] t
željeni jezik t ű t Ų t Ų.
&
3A=
Odgovarajući medij za snimanje razlikuje se zavisno od kamkordera. Na ekranu kamkorde r a
prikazuju se sledeće ikone.
HDR-CX690E
Memorijska kartica
HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE
*
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
* Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na taj medij za snimanje. Na odabrani medij
možete snimati, reprodukovati sa njega ili editovati na njemu.
 9
➇ Pogledajte str. 64 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
➇ Pogledajte str. 65 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
!"#$@%'()$@%'+()$*''()$*''+(,
Ű J(.,t59
7t5‫ כ‬J9
1,7t5J9
7M
Pojavi se meni [Media Select].
ű.
Na odabrani medij snimaju se i video zapisi i fotografije.
Pri snimanju video zapisa ili fotografija prikazuje se ikona medija u gornjem desnom uglu
ek r ana.
Ikona medija za snimanje
➇ Prikazane ikone mogu se razlikovati zavisno od modela.
18
 .
➇ Podesite medij za snimanje na [Memory Card] za snimanje video zapisa i/ili fotografija na memorijsku
karticu (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
+
0
1
"Memory Stick PRO
Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PROHG Duo" medij
SD Speed klasa
Opisano u ovom
priručniku
—
"Memory Stick PRO
Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska
kartica
Class 4 ili brža
SD kartica
SDXC memorijska
kartica
➇ Ne može se ga rantovati rad sa svim memorijskim karticama.
➇ Uz ovaj kamkorder možete koristiti medij "Memory Stick PRO Duo" koji je upola manji od "Memory
Sticka", ili SD kartice standardne veličine.
➇ Nemojte lepiti nalepnice i sl. na memorijsku karticu niti na pripadajući adapter. Tako možete uzrokovati
kvar.
➇ Potvrđen je rad "Memory Stick PRO Duo" kartica kapaciteta do 32 GB i SD kartica do 64 GB sa ovim
kamkorderom.
 .
➇ MultiMediaCard se ne može upotrebljavati sa ovim kamkorderom.
➇ Video zapisi snimljeni na SDXC memorijske kartice ne mogu se importovati ili reprodukovati na računarima
ili AV uređajima koji ne podržavaju sistem datoteke exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kablom.
Unapred proverite da li podržava oprema sistem exFAT. Ako spojite opremu koja ne podržava sistem exFAT
i ako se pojavi meni za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
* exFAT je sistem datoteke koji se koristi za SDXC memorijske kartice.
&
1
M
➇ Zatvorite poklopac nakon umetanja memorijske kartice.
11M
Ako umetnete novu memorijsku karticu, pojaviće se poruka [Preparing image database
file. Please wait.] Sačekajte da poruka nestane.
P
.
 .
➇ Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu.
➇ Proverite smer memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu u otvor u pogrešnom smeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, otvora ili slikovnih podataka.
➇ Nemojte otvarati poklopac za vreme snimanja.
➇ Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
PE
Otvorite poklopac i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
3 C
12 !"#$@%'()$@%'+()$*''()
$*''+(,
HDR-CX560E/CX560VE
Video zapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memorijsku karticu.
HDR-CX700E/CX700VE
Video zapise i fotografije možete kopirati iz ugrađene memorije na memorijsku karticu i
obratno.
Dodirnite Ű (MENU) t [Edit/Copy] t [Copy], zatim sledite uputstvo na ek ranu.
'
9)
Snimanje
Standardna je postavka snimanje video zapisa i fotografija na sledeće medije. Video zapisi se
snimaju u high definition (HD) kvalitetu slike.
HDR-CX690E: Memorijska kartica
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: Ugrađeni medij za snimanje
 9
➇ Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18 (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
1
P
1
M
2
M
Otvara se pokl opac objektiva i kamkorder se uključuje.
21
9 u (video zapis): Pri snimanju video zapisa
v (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka START/STOP
[STBY]
[REC]
Tipka MODE
J(
u ,M
9F4"F)9F
M
Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP.
P ek
Dodirnite bilo koji deo LCD ekana osim tipki, tako da možete koristiti opcije. Postavke
možete menjati u meniju [Display Setting].
oko 4 sekunde
kasnije
P0
Prema standardnoj postavci automatski se snima fotografija kad kamkorder prepozna osmeh
osobe u kadru tokom snimanja video zapisa (Smile Shutter). Kad kamkorder prepozna lica
tokom snimanja video zapisa, kvalitet slike se automatski prilagodi ([Face Detection]).
22
Snimanje fotografije
Okvir prepoznavanja osmeha
(narandžasti)
Okvir prepoznavanja lica (beli)
 .
➇
➇
➇
➇
Ako zatvorite LCD ekan za vreme snimanja video zapisa, kamkorder prekida snimanje.
Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za video zapise iznosi oko 13 sati.
Kad video zapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
Nakon uključivanja kamkordera potrebno je nekoliko sekundi pre nego što je moguće snimanje. Za to
vreme se ne može rukovati kamkorderom.
➇ Po završetku snimanja biće aktivni sledeći indikatori ako se podaci još uvek upisuju na medij za snimanje. Za to vreme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati
mrežni adapter.
– Indikator pristupa (str. 20) svetli ili trepće
– Na gornjem desnom delu LCD ekana trepće ikona medija.
 9
➇
➇
➇
➇
➇
➇
Pogledajte str. 64 za podatke o vremenu snimanja video zapisa.
Tokom snimanja video zapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO do kraja (DualRec).
Standardno je [u SteadyShot] podešeno na [ACTIVE].
Lice na kojem je prioritet odaberite tako da ga dodirnete.
Možete snimati fotografije iz snimljenih video zapisa.
Možete proveriti vreme snimanja, preostali kapacitet i sl. tako da dodirnete Ű (MENU) t [Setup]
t [‫( כ‬Media Settings)] t [Media Info].
➇ LCD ekan kamkordera može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg sečenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan sa full pixel display. U tom slučaju, podesite [Guide Frame] na [On] i snimajte slike
tako da pratite spoljni okvir prikazan za ekanu kao pomoć.
➇ Za podešavanje nagiba LCD ekana, prvo otvorite LCD ekan za 90 stepeni prema kamkorderu (1) i
zatim podesite nagib (2).
2 90 stepeni (maks.)
2 180 stepeni (maks.)
1 90 stepeni prema
kamkorderu
➇ Kad snimate samo pomoću tražila, izvucite tražilo i zatvorite LCD ekan. Ako su indikatori na tražilu
zamagljeni, podesite ručicu tražila koja se nalazi sa strane tražila (HDR-CX690E/CX700E/CX700VE).
23
Datum, vreme, uslovi snimanja i koordinate ( HDR-CX560VE/CX700VE) automatski se
čuvaju na medij tokom snimanja. Podaci se ne prikazuju tokom snimanja. Ipak, možete
ih proveriti kao [Data Code] tokom reprodukcije. Za prikaz tih podataka dodirnite Ű
(MENU) t [Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t željeno podešenje t
ű.
9C
12
u (video zapis): Pri snimanju video zapisa
v (fotografija): Pri snimanju fotografije
Tipka PHOTO
Treperi t Svetli
Tipka MODE
Kad nestane *, fotografija je snimljena.
J(
v C
12,M
LCD ekan se uključuje radi snimanja fotografija.
!F1-
M
24
 9
➇ Pogledajte str. 65 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.
➇ Za promenu veličine slike dodirnite Ű (MENU) t [Image Quality/Size] t [f Image Size] t
željeno podešenje t ű.
➇ Ne možete snimati fotografije dok je prikazana ikona v.
➇ Blic kamkordera se automatski aktivira kad je okolna rasveta nedovoljna. Blic ne radi
tokom snimanja video zapisa. Možete promeniti način rada blica dodirom na Ű (MENU) t
[Camera/Mic] t [( (Flash)] t [Flash] t željenu postavku t ű.
4C
12
Pojava je uzrokovana česticama (prašina, polen i sl.) koje lebde u blizini objektiva. Kad ih
naglasi blic kamkordera, vide se na slici kao okrugle bele f leke.
Kako biste smanjili pojavu belih f leka, osvetlite prostoriju i snimajte bez blica.
Čestice (prašina, polen
i sl.) u vazduhu
D9# !"#$@%'+()$*''+(,
Kad podesite [GPS Setting] (str. 58) na [On], na LCD ekranu se prikazuje Ǚ i kamkorder
započinje traženje GPS satelita te preuzima podatke o lokaciji. Preuzimanje podataka o
lokaciji omogućuje vam upotrebu funkcija kao što je Map View. Indikator se menja prema
jačini prijema GPS signala.
➇ Vreme obrade može biti kraće ukoliko u kamkorder učitate GPS pomoćne podatke koristeći isporučeni "PMB" softver. Instalirajte "PMB" na vašem računa r u (str. 37 ) i spojite računar na Internet. Zatim
Zatim spojite kamkorder na računar i GPS pomoćni podaci će se automatski ažurirati.
➇ GPS pomoćni podaci možda neće biti delotvorni u sledećim slučajevima:
– Ako se GPS pomoćni podaci ne ažuriraju 30 ili više dana
– Ako datum i vreme kamkordera nisu ispravno podešeni
– Kad se kamkorder premesti na veoma udaljeno mesto
➇ Ugrađene karte omogućile su sledeće kompanije; kartu Japana ZENRIN CO., LTD., druga područja
NAVTEQ.
25
Kvalitet slike koju snimate možete promeniti tako da dodirnete Ű (MENU) t
[Image Quality/Size] t [u REC Mode].
Vrste medija na koje možete sačuvati snimke zavise od odabranog načina snimanja.
Pojedinosti o čuvanju na spol jne uređaje potražite na str. 43.
Mod snimanja
Vrste medija
PS*
FX
FH/HQ/LP
Ugrađeni medij za snimanje
ă
ă
ă
Memorijska kartica
ă
ă
ă
ă
Na ovom kamkorderu
Na spoljnim uređajima
ă
ă
Blu-ray diskovi
—
ă
ă
AVCHD diskovi
—
—
ă
Spoljni mediji (USB mediji za čuvanje)
* [PS] se može podesiti samo kad je opcija [u Frame Rate] podešena na [50p].
26
1E usovma
9
.10
90
,
Kad pritisnete NIGHTSHOT, prikazuje
se ; i možete snimati slike u potpunom
mraku.
Ponovo pritisnite tipku NIGHTSHOT za
isključivanje funkcije NightShot.
➇ Primena funkcije NightShot na svetlim
mestima će uzrokovati probleme u radu
kamkordera.
3
KJ4.4
Pritisnite tipku MANUAL za prebacivanje u
mod ručnog podešavanja i vršite podešavanje
okretanjem točkića. Pritiskom na tipku
MANUAL menja se između ručnog i
automatskog načina rada.
Pritisnite i zadržite MANUAL na nekoliko
sekundi za prikaz menija [Dial Setting].
Okrenite točkić MANUAL za dodelu
opcije. Možete dodeliti [Focus], [Exposure],
[IRIS], [Shutter Speed], [AE Shift] ili [White
Balance Shift].
Učvrstite kamkorder na stativ (opcija) pomoću vijka na stativu (opcija, dužina vijka
mora biti manja od 5,5 mm).
Infracrveni senzor
"-
M K
J4.4,
Otvor za
stativ
Praktično je vršiti ručno podešavanje
pomoću točkića MANUAL tako da se točkiću MANUAL dodeli opcija menija
(standardno je podešeno [Focus]).
Tipka MANUAL
Točkić MANUAL
'
Reprodukcija na kamkorderu
Možete uživati u reprodukciji snimaka sa moćnim zvukom na stereo zvučnicima ovog
kamkordera.
Prema standardnoj postavci video zapisi i fotografije se snimaju na sledeći medij i reprodukuju
sa njega.
HDR-CX690E: Memorijska kartica
HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE: Ugrađeni medij za snimanje
 9
➇ Za promenu medija za snimanje pogledajte str. 18 (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
➇ Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja.
Snimljene fotografije može prikazati i prema podacima o lokaciji snimanja (HDR-CX560VE/CX700VE).
1
2
ekM
Otvara se pokl opac objektiva i kamkorder se uključuje.
 +I1,M
Prikazuje se meni Event View nakon nekoliko sekundi.
3
ư)Ǎ
1 B
A U meniju MENU
B Kategorije
C Tipka Change View (HDR-CX560VE/CX700VE)
28
D ư/Ǎ: Prikaz prethodne/sledeće kategorije.
E Naziv kategorije
F Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
G Vremenska skala
H Tipka Highlight Playback*
I Tipka za promenu vremenskog opsega kategorije
* Pojavi se samo kad je kvalitet slike podešen na [ HD Quality].
Indeksni prikaz kategorija pojavi se samo kada dodirnete kategoriju prikazanu u
sredini.
➇ Možete birati i prema kategoriji dodirom ikone z na LCD ek ranu.
➇ Dodirnite  (promena vremenskog opsega kategorije) u donjem desnom uglu ek rana tako
da možete promeniti opseg na vremenskoj skali od jedne i po godine do tri meseca, čime se
menja broj kategorija koje se mogu prikazati na vremenskoj skali.
4
" #!!$% Dodirnite E za odabir tipa snimka koji će se prikazati u indeksu između [u MOVIE]
MOVIE/PHOTO] (i video zapisi i fotografije).
(samo video zapisi), [ђ PHOTO] ili [
A Za povratak na prikaz Event View
B Ŷ/ŷ: Prikaz prethodne/sledeće stranice (ako zadržite tipku dodirnutom,
indeksni prikaz će se izlistavati)
C Prelaz na mod snimanja video zapisa/fotografije
D Naziv kategorije
E Tipka za promenu tipa snimka
F Video zapis
G Fotografija
➇ Uz video zapis ili fotografiju koji su zadnji gledani ili snimljeni prikazuje se i. Ako dodirnete
video zapis ili fotografiju sa oznakom i, možete nastaviti reprodukciju od mesta gde je prethodno
zaustavljena.
'
&!% !% '#
Tokom reprodukcije video zapisa možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže
prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [
MOVIE/PHOTO] (standardna postavka)
ili [u MOVIE] dodirom tipke za promenu tipa snimka u indeksnom prikazu kategorija.
Podešavanje glasnoće
Brisanje
Kontekst
Zaustavljanje*
Prethodna
Ubrzano unazad*
Sledeća
Ubrzano napred*
Pauza*/reprodukcija
* Ove tipke mogu se koristiti samo tokom reprodukcije video zapisa.
 (
➇ Možda nećete moći reprodukovati snimke drugim uređajima već samo na kamkorderu.
 %
➇ Dodirom tipke ‫ ם‬u meniju za reprodukciju prikazaće se funkcije koje trenutno možete koristiti na
jednostavan način.
➇ Kad reprodukcija od odabranog snimka dođe do zadnjeg snimka, meni se vraća na prikaz INDEX.
➇ Dodirnite ‫מ‬/‫ ן‬tokom pauze za usporenu reprodukciju video zapisa.
/
tokom reprodukcije, video zapisi se reprodukuju oko 5 puta brže
➇ Ako više puta pritisnete
t oko 10 puta brže t oko 30 puta brže t oko 60 puta brže.
➇ Datum, vreme, usl ovi snimanja i koordinate ( HDR-CX560VE/CX700VE) automatski se čuvaju tokom
snimanja. Ovi podaci se ne prikazuju tokom snimanja, ali se mogu prikazati tokom reprodukcije
tako da dodirnete Ű (MENU) t [Setup] t [ (Playback Settings)] t [Data Code] t željeno
podešenje t ű t Ų.
➇ U standardnom podešenju, unapred je snimljen zaštićeni demo video zapis ( HDR-CX560E/CX560VE/
CX700E/CX700VE).
) +%#,'%!% '#
Za vreme reprodukcije video zapisa, dodirnite ‫ נ‬t podesite pomoću Ź/ź t
Ų.
(
- ./
Tokom reprodukcije fotografija možete koristiti funkcije prikazane na donjoj slici. Niže
prikazane tipke će se prikazati kad odaberete [ђ PHOTO] dodirom tipke za promenu tipa
snimka u indeksnom prikazu kategorija.
Brisanje
Kontekst
Prethodna
Sledeća
Za pokretanje/zaustavljanje
slide showa
 %
➇ Za ponavljanje slideshowa, dodirnite ‫[ ם‬Slideshow Set].
!
Pritisnite  t Dodirnite ư/Ǎ za odabir željene kategorije, zatim dodirnite [ŝ
Highlight].
➇ Dodirnite [ŝ Scenario Save] na ek ranu po završetku Highlight reprodukcije tako da možete memorisati
scenario Highlight reprodukcije.
31
& !#
!
Načini povezivanja i kvaliteta slike (high
definition (HD) ili standard definition
(STD)) koji se reprodukuju na ekr anu TV-a
razlikuju se zavisno od vrste TV-a koji spajate
i priključnicama koje koristite.
0''!1 !
HDMI OUT priključnica
6!,#%'%
/
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom slike će se reprodukovati u high
definition (HD) kvalitet. Video zapisi sa
standard definition (STD) kvalitetom slike
će se reprodukovati u standard definition
(STD) kvalitet.
Komponentni A/V kabl
(priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(crvena)
(bela)
A/V Remote
priključnica
HDMI kabl
(opcija)
1
(2! #!'!2
1!!#'#
➇ Pogledajte uputst vo za upotrebu TV prijemnika.
2
➇ Kao izvor napajanja upotrebite priloženi
mrežni adapter (str. 13).
3
32
!!% '2
#./ !
3#45
.789:
3 ;9< /
Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se reprodukovati u standard definition
(STD) kvalitet. Video zapisi sa standard
definition (STD) kvalitetom slike će se reprodukovati u standard definition (STD) kvalitet.
#!=
➇ Ako spojite samo komponentne video priključke,
audio signali se ne reprodukuju. Za tu namenu
spojite bele i crvene priključke.
➇ Odaberite postavku [Component] za komponentni
ulaz koji koristite. Dodirnite Ű (MENU) t
[Setup] t [‫( פ‬Connection)] t [Component]
t željenu postavku t ű za podešavanje.
#!
"60
Komponentni A/V
kabl (priložen)
(zelena) Y
(plava) Pb/Cb
(crvena) Pr/Cr
(bela)
(crvena)
A/V spojni kabl sa S
VIDEO (opcija)
(bela)
(crvena)
(žuta)
A/V spojni kabl
(isporučen)
(žuta)
(bela)
(crvena)
➇ Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
➇ Koristite HDMI mini priključak na jednom
kraju (za kamkorder) i priključak prikladan za
spajanje na vaš TV na drugom kraju.
➇ Snimci sa zaštitom od kopiranja ne emituju se
preko priključnice HDMI OUT na kamkorderu.
➇ Neki TV prijemnici možda neće raditi pravilno
(npr. možda neće biti zvuka ili slike) u ovom
načinu povezivanja.
➇ Nemojte spajati HDMI OUT priključnicu
kamkordera na HDMI OUT priključnicu
drugog uređaja jer se mogu pojaviti problemi
u radu.
➇ Kad spojeni uređaj podržava 5.1ch surround
zvuk, video zapisi sa high definition (HD)
kvalitetom slike se automatski reprodukuju sa
5.1ch surround zvukom. Zvuk video zapisa sa
standard definition (STD) kvalitetom slike se
pretvara u 2ch zvuk.
+%.#!# !#
#3789:;9<
➇ Podesite [TV Type] na [16:9] ili [4:3], zavisno
od spojenog TV prijemnika.
#!=
2 !1
➇ Ako spojite samo S VIDEO priključak (S VIDEO
kanal), nema izlaza audio signala. Za izlaz
audio signala spojite beli i crveni priključak u
ulazne audio priključnice TV-a.
➇ Taj način povezivanja pruža slici veće rezolucije nego povezivanje A/V spojnim kablom.
33
='%!3=
# !!'!
! !1!
➇ Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u
video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
? #% ➇ Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera
pomoću A/V spojnog kabla. Podesite preklopku
za odabir ulaza na videorekorderu na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
 (
BC
"C
Ovaj kamkorder je kompatibilan sa "Photo
TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične
slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem
Sony Photo TV HD kompatibilnog uređaja
putem HDMI kabla* ili komponentnog AV
kabla**, možete uživati u očaravajućem Full
HD kvalitetu slike.
* TV će automatski preći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
** Trebaćete podesiti TV. Za detalje pogledajte
uputstvo za upotrebu vašeg TV-a koji podržava
Photo TV HD.
➇ Za reprodukciju video zapisa sa slikom standard
definition (STD) kvaliteta na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, snimajte
video zapise u formatu 4:3. Dodirnite Ű
(MENU) t [Image Quality/Size] t [u Wide
Mode] t [4:3] t ű.
➇ Kad se A/V spojni kabl koristi za izlaz signala
video zapisa, taj signal će prenositi standard
definition (STD) kvalitet slike.
=% 472# 3@A&BB((@B&
Upotrebite 21-pinski adapter (opcija) za
gledanje reprodukovane slike.
TV/videorekorder
 %
➇ Ako kamkorder povežete sa TV-om primenom
više vrsta kabla za izlaz video signala, redosled
prioriteta ulaznih priključnica TV-a je sledeći.
HDMI t komponentna t S VIDEO t video
➇ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je priključnica za slanje i video signala i audio
signala. HDMI OUT priključnica omogućuje
izlaz visokokvalitetne slike i digitalnog zvuka.
34
( .!
D#% '#
./
Možete osloboditi prostor na mediju za snimanje tako da sa njega obrišete video zapise.
 (
➇ Snimci koji su obrisani ne mogu se vratiti.
Unapred memorišite kopije važnih video zapisa
i fotografija.
➇ Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vreme brisanja snimaka. Tako se medij za snimanje može oštetiti.
➇ Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
snimke sa nje.
➇ Zaštićene video zapise i fotografije nije moguće
obrisati. Prethodno isključite zaštitu na video
zapisima i fotografijama ako ih želite obrisati.
➇ Demo video zapis na vašem kamkorderu je
zaštićen (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE).
➇ Ako obrišete video zapise/fotografije koji su
uključeni u memorisane scenarije, obrisaće
se i scenario.
 %
➇ Ako pokrenete reprodukciju snimka odabranog
u indeksnom prikazu kategorija, možete ga obrisati
pomoću ! u meniju reprodukcije.
➇ Za brisanje svih snimaka na mediju za snimanje
i obnavljanje celokupnog prostora za snimanje,
formatirajte medij.
➇ Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg
broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu
nazivaju se "sličice".
1
2
3
" $'!ă
% '#!./!
$#
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da je možete potvrditi. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ek ran.
4
" ű t ű t
ű.
)#%##%% '#
./!!
1 U koraku 2 dodirnite [All In Event].
" Ű36@(At@ t"
) #% '#E
6!0#t
6B0@ђ
BB
6B0@
BB
2 Dodirnite Ŵ/ŵ za odabir željene
kategorije, zatim dodirnite ű.
➇ Kad je opcija [/Р Setting] podešena
na [Р STD Quality], umesto indikatora
 pojavi se Р.
3 Dodirnite ű t ű.
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ek ran.
35
Memorisanje video zapisa i fotografija na računar
1.! #!#
1! 3G #
PMB softver sa isporučenog CD-ROM diska poseduje funkcije koje vam pružaju više mogućnosti
rada sa snimcima sa kamkordera.
- ? Memorisanje
#
""D!2
#
6$!#!
@ %
#% H #%! !!
Uz već instalirani program PMB Portable na kamkorderu možete reprodukovati ili objaviti
svoje snimke na Internetu povezivanjem kamkordera na udaljeni računar.
36
1! 3G #
Korak 1 Provera sistema računara
OS*7
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*</Windows 7
#J;
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH
video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,26
GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Međutim, Intel Pentium III 1 GHz ili brži je
dovoljan za sledeće postupke:
– Prebacivanje video zapisa i fotografija na
računar
– One Touch Disc Burn
– Kreiranje Blu-ray diska/diska AVCHD formata/DVD-video diska (Pri kreiranju DVD
video diska konverzijom high definition
(HD) kvaliteta slike u standard definition
(STD) kvalitet slike potreban je Intel Core
Duo 1,66 GHz ili brži.)
– Kopiranje diska
– Procesiranje samo video zapisa sa standard
definition (STD) kvalitetom slike
=
DirectX 9.0c ili noviji (Ovaj proizvod se zasniva na DirectX tehnologiji. DirectX mora biti
instaliran.)
6
Za Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
je 1 GB ili više) Međutim, 256 MB ili više je
dovoljno za procesiranje video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
Za Windows Vista/Windows 7: 1 GB ili više
Ha #
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB (10 GB ili više može biti
potrebno za kreiranje AVCHD diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova može biti potrebno
maksimalno 50 GB.)
Ekran
Minimalno 1024 T 768 tačaka
B#
USB priključnica (standardna, Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno)), Blu-ray/DVD snimač (CD-ROM pogon je potreban za postupak
instalacije). Na hard disku se za instalaciju
preporučuje NTFS ili exFAT sistem datoteka.
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može ga r antovati ako je OS bio nadograđivan ili
u multi-boot sistemima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporučuje se brži procesor.
 (
➇ Ne može da se ga r antuje rad u svim računa rskim
okruženjima.
? !6#1! Priloženi "PMB" softver nije kompatibilan
sa Macintosh računa r ima. Za prebacivanje
video zapisa i fotografija na računar
kontaktirajte Apple Inc.
?40#$
C6DC#.%
Instalirajte "PMB" pre spajanja kamkordera
sa računa r om.
 (
➇ Ako je na vaš računar instalirana verzija
"PMB" softvera ispod 5.0.00, možda nećete
moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija
kad instalirate "PMB" s isporučenog CD-ROM-a.
S isporučenog CD-ROM-a takođe se instalira
"PMB Launcher" te pomoću njega možete
pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na
pripadajuću ikonu prečice na ek ranu računa r a.
(
% # 1! A!11! ➇ Logujte se kao administrator za
instalaciju.
➇ Zatvorite sve pokrenute aplikacije na
računa r u pre instaliranja softvera.
%$"2&B6!1
1! Prikazuje se meni za instalaciju.
➇ Ako se meni ne prikaže, kliknite na
[Start] t [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite na
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od
računa r a.
!!#% !'
'%+#
➇ Možda će biti potrebno istov remeno instalirati
još neke aplikacije sa diska. Ako se pojavi instalacioni prozor, sledite uputstvo na ek ranu.
➇ Ako je potrebno restartovati računar, sledite
uputstvo na ek ranu i restartujte ga.
➇ Spojite kamkorder na računar kad se
pojavi poruka da to napravite.
1!
!KAD'
ADM"
! ?0#
B '!!
B ''!!
#'K
# , $%1!#%!%
=##$#!#%E
 u '
(Lt0#
38
'%+!#'% "2&B6'1! ➇ Kliknite na ikonu (PMB) na desktopu
kako biste pokrenuli softver.
 (
➇ Za kreiranje diskova ili upotrebu drugih funkcija
u sistemu Windows XP potrebno je instalirati
Image Mastering API v2.0 za Windows XP. Ako
još niste instalirali Image Mastering API v2.0 za
Windows XP, odaberite ga među potrebnim
programima u instalacionom meniju i instalirajte ga primenom uputs t va sa ek rana. (Za
instalaciju je potrebno računar spojiti na Internet.)
Image Mastering API v2.0 za Windows XP
možete instalirati pri odgovoru na poruku koja
se prikazuje kad pokušate koristiti te funkcije.
➇ Pravilan rad nije ga rantovan ako očitavate ili
snimate video podatke sa kamkordera ili na
kamkorder drugim softverom osim "PBM-a".
Za informacije o kompatibilnosti softvera koji
koristite obratite se proizvođaču softvera.
) # 1!
1 Kliknite na ikonu
na donjem desnom delu
radne površine računa r a t [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Dodirnite [Cancel] t [YES] na ek ranu
kamkordera.
3 Odspojite USB kabl.
se možda
➇ Ako koristite Windows 7, ikona
neće pojaviti na radnoj površini računa r a.
U tom slučaju možete odspojiti kamkorder
sa računa r a bez da sledite gore navedene
postupke.
 (
➇ Nemojte pokušavati formatirati interni medij za
snimanje na kamkorderu preko računa r a. Ako
to pokušate, kamkorder neće raditi pravilno.
➇ AVCHD diskove kreirane pomoću softvera "PMB"
nemojte umetati u DVD uređaje ili rekordere
jer oni ne podržavaju AVCHD standard. Ako to
napravite, nećete moći izvaditi disk.
➇ Ovaj kamkorder snima sliku visoke rezolucije
u AVCHD formatu. Primenom priloženog
softvera za PC možete na DVD medij kopirati
snimak u high definition kvalitetu. DVD medij
koji sadrži AVCHD snimak ne sme se
koristiti u običnom DVD uređaju ili rekorderu
jer ga možda nećete moći izvaditi iz tog uređaja
ili takav uređaj može izbrisati sadržaj medija
bez upozorenja.
➇ Kad pristupate kamkorderu s računa ra, koristite
isporučeni softver "PMB" ili već instalirani
"PMB Portable". Nemojte menjati datoteke ili
folder e s kamkordera pomoću računa r a. Slikovne datoteke mogle bi se uništiti ili se neće moći
reprodukovati.
➇ Pravilan rad nije ga r antovan ako podacima sa
kamkordera rukujete putem računa ra.
➇ Kamkorder automatski deli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove delove memoriše kao
posebne datoteke. Sve slikovne datoteke na
računaru se mogu prikazati kao posebne datoteke, no one će pravilno funkcionisati pomoću
funkcije importovanja kamkordera ili softvera
"PMB", kao i funkcije reprodukcije softvera
"PMB Portable".
➇ Za importovanje dugih video zapisa ili editovanih slika sa kamkordera na računar koristite
isporučeni softver "PMB". Ako koristite neki
drugi softver, snimci se možda neće pravilno
importovati.
➇ Za brisanje slikovnih datoteka sledite korake
na str. 35.
➇ Blu-ray disk možete kreirati na računaru s Blu-ray
snimačem. Instalirajte BD Add-on Software za
"PMB".
(
6D3!
6D#
B%#
!
1
Aplikativni softver "PMB Portable" je
predinstaliran na kamkorder. Pomoću
"PMB Portable" možete sledeće:
"%!C6DC1u
!1! Pokreće se PMB.
2
"%!C6D
C
1u!1! '
%C6D
C!1
➇ Jednostavno objavljivati snimke na Internetu,
npr. blogovima
➇ Upload pomoću udaljenog računa ra spojenog
na mrežu
➇ Registrovati mrežne usluge (poput blogova)
koje češće koristite
Kliknite tipku [Help] u gornjem desnom
uglu računa rskog ekrana nakon pokretanja
softvera "PMB Portable" i zatim možete
pregledati pojedinosti o upotrebi softvera.
#.%C6DC
A!1 '#
#1! ,!
!KAD
 (
➇ Ako se ikona ne prikaže na ek r anu računa ra,
kliknite na [Start] t [All Programs] t
[ PMB] t željenu opciju.
 %
➇ Dvaput kliknite "PMB Launcher" na radnoj
površini. To vam omogućava pokretanje željene
funkcije (aplikacije) odabirom sa liste "PMB"
funkcija.
)
➇ Na kamkorderu se prikazuje meni
[USB Select].
" AD !
Kad koristite Windows 7: Otvori se
prozor The Device Stage*.
Kad koristite Windows XP/Windows
Vista: Pojavi se AutoPlay wizard.
➇ Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( פ‬Connection)] t [USB Connect].
* "Device Stage" je meni operativnog
sistema Windows 7 i koristi se za upravljanje uređajima koji su spojeni na računar
(kamkorder, fotoaparat itd.).
?C6DC
Prikazuje se ek ran "License Agreement".
B $'
B?
Prikazuje se meni za odabir područja.
B &!
=B?
➇ Ako se AutoPlay wizard ne prikaže kad koristite
Windows XP ili Windows Vista, kliknite [[Start]
t [Computer] (u Windows XP, [My Computer])
t [PMBPORTABLE], zatim dva puta kliknite
na [PMBP_Win.exe].
➇ Ako se "Device Stage" ne pokrene kad koristite
Windows 7, kliknite na [Start], zatim dva puta
kliknite na ikonu kamere za ovaj kamkorder t
srednju ikonu pod kojom su memorisani željeni
snimci t [APPLICATION] t [PMBP_MTP.
exe].
➇ Ako koristite Windows 7, može se pojaviti početni prozor Device Stage (koji ne sadrži informacije o određenom uređaju), zavisno od postavk i
računara. U tom slučaju sledite uputs t vo na ek ranu i preuzmite najnovije informacije o sistemu.
➇ Ako koristite Windows 7, [USB Connect Setting]
(način USB prenosa) će se automatski promeniti u [Mass Storage] kad pokrenete "PMB
Portable".
➇ Kod objave slika na Internetu, uključujući i objavu
pomoću ove kamere, na upotrebljenom
računa r u mogu ostati privremeni podaci
(cache), zavisno od pružaoca usluga.
➇ Ako se pojave smetnje u "PMB Portable" ili ako
slučajno obrišete softver, možete to ispraviti
tako da preuzmete instalacionu datoteku za
"PMB Portable" sa Internet stranice.
Prikazuje se ek r an "License
Agreement".
$%1!%
'0=
"PMB Portable" se pokreće.
 (
➇ Prilikom upotrebe softvera "PMB Portable" računar mora da bude spojen na mrežu.
➇ Podesite [USB LUN Settings] na [Multi] (str. 57).
➇ Ako se "PMB Portable" ne pokrene, podesite
opciju [USB Connect Setting] na [Mass Storage]
(str. 57) i pokušajte sa ponovnim povezivanjem.
41
(C6DC
Koristeći "PMB Portable" možete preuzeti
URL adrese nekih Internet stranica sa
ser ver a kojima upravlja kompanija Sony
(u daljnjem tekstu: "Sonyjev pr ovajder ").
Morate prihvatiti sledeće uslove kako biste
mogli koristiti uslugu objave snimaka (u
daljnjem tekstu: "usluga") na raznim Internet stranicama, uključujući one koje
koriste "PMB Portable".
➇ Zavisno od stranice, usluga će možda
zahtevati registraciju i naplatu. Koristite
uslugu u skladu sa uslovima navedenima
na Internet stranici.
➇ Usluga se može ukinuti ili promeniti
bez najave. U ovom, kao i svim ostalim
slučajevima, Sony ni na koji način nije
odgovoran za gubitke, štete ili probleme
koji mogu nastati između vas i treće
strane upotrebom usluge.
➇ Sonyjev provajder će vas preusmeriti na
Internet stranice. Ipak, ponekad možda
nećete moći pristupiti stranicama, npr. u
slučaju redovnog održavanja ser ver a.
➇ Ako Sony odluči da obustavi rad provajdera najaviće to unapred na svojim stranicama
itd.
➇ Podaci poput adresa stranica na koje vas
preusmerava Sonyjev pr ovajder mogu
ostati memorisani, s ciljem poboljšavanja
budućih Sonyjevih proizvoda i usluga.
Lični podaci neće se beležiti.
42
Memorisanje snimaka pomoću spoljnog uređaja
Odabir načina memorisanja snimaka na spoljni
uređaj
High definition (HD) video zapise možete memorisati na spoljni uređaj. Odaberite način u
skladu sa uređajem.
!K
Spoljni uređaj
Za memorisanje high definition
3
"#
"!"
#"!"
Za memorisanje high definition
3
"#"" #
"!""!"
#
Za memorisanje high definition
3
"# /3"
#"" #
Rekorder sa hard diskom itd.
Za memorisanje standard definition
3"#"" #
AD #
62A=673
;N
AKAD
""@L##
#1
;5
AKAD
N7
=#
3#!1
N4
'##!# /3"%u#
Koristite A/V kabl za spajanje kamkordera na spoljni uređaj na kojem su memorisani
snimci.
 (
➇ AVCHD disk može da se reprodukuje samo na uređajima kompatibilnim sa AVCHD formatom.
➇ Disk sa sadržajima high definition (HD) kvaliteta ne sme se koristiti u DVD uređajima/rekorderima.
Budući da DVD uređaji/rekorderi ne podržavaju AVCHD format, možda nećete moći izvaditi disk iz
njih.
➇ Obrišite demo video zapis tokom kopiranja ili pravljenja diskova. Ako se ne obriše, kamkorder možda
neće ispravno raditi. Imajte na umu da ne možete obnoviti demo video zapis nakon što ga obrišete.
43
Vrste medija na koje možete memorisati snimke
Pogledajte "Odabir načina snimanja" na str. 26.
AK#! !% #%
"" #%#! /3
"%u
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sonyjev Blu-ray uređaj ili PlayStation®3).
"" ### /3"%#
Standardni DVD uređaji za reprodukciju.
 (
➇ Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog softvera za PlayStation®3.
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
44
Memorisanje snimaka
na spoljni uređaj
Video zapise i fotografije možete memorisati
na spoljni medij (USB uređaj), na primer
na spoljni hard disk. Snimke možete reprodukovati na kamkorderu ili drugom uređaju
za reprodukciju.
 (
➇ Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabl VMC-UAM1 (opcija).
➇ Adapterski USB kabl VMC-UAM1 možda nije
dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera (str. 13).
➇ Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa
spoljnim uređajem.
 %
➇ Pomoću isporučenog softvera "PMB" možete
importovati snimke sa spoljnog uređaja na
računar.
P! #! #
## !K
– reprodukcija snimaka na kamkorderu (str. 47)
– importovanje snimaka u "PMB"
AK#!#
#
➇ Sledeće uređaje ne možete koristiti kao spoljni
medij.
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije sa ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
➇ Nije ga rantovano funkcionisanje sa svim uređajima koji zadovoljavaju navedene zahteve.
➇ Za detalje o raspoloživim spoljnim medijima
posetite Sonyjevu Internet stranicu za svoju
državu/regiju.
1
2
3
4
$ "0(!1!
!' !!1!
=# E#!' !
!1!
#AD
#
#AD
!1!3AD
!
Nemojte odspajati USB kabl ako je na
LCD ek ranu prikazana poruka
[Preparing image database file. Please
wait.]. Ako je na ek ranu računa r a
prikazana poruka [Repair Img. DB F.],
dodirnite ű.
 (
➇ Možda nećete moći koristiti spoljni medij sa
funkcijom kodiranja.
➇ Ovaj kamkorder koristi FAT sistem datoteka.
Ako je medij spoljnog uređaja formatiran za
NTFS sistem datoteka itd., formatirajte ga na
kamkorderu pre upotrebe. Kad spojite spoljni
medij na kamkorder, prikazuje se meni za
formatiranje. Pre formatiranja proverite da li
ima na spoljnom mediju važnih podataka, a
ako da memorišite ih na drugi medij.
45
#!# Adapterski USB
kabl
VMC-UAM1
(opcija)
Snimci memorisani na spoljni medij prikazuju se na LCD ek ranu. Snimci memorisani na spojeni spoljni medij prikazuju se na
LCD ek ranu. Kad spojite spoljni medij, u
meniju Event View itd. prikazaće se
USB ikona.
➇ Za ovaj način povezivanja ne možete
koristiti ugrađeni USB kabl.
5
# !1! %"$&'()*+,
Video zapisi i fotografije memorisani
na memorijsku karticu (umetnutu u
kamkorder) koji još nisu memorisani
na spoljni uređaj sad se mogu
memorisati na spojeni spoljni medij.
%"$&'(-)+.'(-)+!.'(/++.
'(/++!,
Video zapisi i fotografije memorisani
na jedan od medija u kamkorderu
odabranih u [Media Select] koji još
nisu memorisani na spoljni uređaj sad
se mogu memorisati na spojeni spoljni
medij.
➇ Ta funkcija je dostupna samo ako ima
novih snimaka.
6
46
('%+#!E
ű!
Možete podešavati postavke za spoljni medij,
na primer brisati snimke. Dodirnite Ű
(MENU) t [Edit/Copy] u meniju Event
View.
B # # 1 Dodirnite  kad je kamkorder u
pripravnom stanju reprodukcije (pojavi
se [Event View] ili indeksni prikaz kategorija) sa spoljnog medija.
2 Odspojite adapterski USB kabl.
 (
➇ Broj snimaka koje možete memorisati na spoljni
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na spoljnom mediju ima mesta, ne možete
snimiti više od sledećeg broja snimaka.
– Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
– Video zapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– Fotografije: Maks. 40 000
Broj snimaka može biti manji zavisno od vrste
snimaka.
Memorisanje željenih video zapisa
i fotografija
Željene snimke možete memorisati u
kamkorder ili na spoljni medij.
# !
Pojavi se meni Event View spoljnog
medija.
" Ű36@(At@ t
!!#% !'
'#
3
"&2QN8R@QN8R@QTRR@
QTRR@E1 #
#
Nije moguće kopirati snimke sa spoljnog
medija na ugrađeni medij za snimanje
u kamkorderu.
6!0#E
" ű t ű t
ű ! & !###
!
# !
Pojavi se meni Event View spoljnog
medija.
B $#
%! !!
3#45
➇ Snimke možete takođe pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 32).
➇ Video zapise sa slikom high definition
(HD) kvaliteta možete reprodukovati na
računa r u koristeći [Player for AVCHD].
Otvorite [Player for AVCHD] i u [Settings]
odaberite pogon na koji je spojen spoljni
medij.
# $
#
Pojavi se ă.
➇ Pritisnite i zadržite snimak na LCD ek ranu
kako biste ga potvrdili. Dodirnite Ų za
povratak na prethodni ek ran.
➇ Ako odaberete [All In Event], odaberite kategoriju za kopiranje tipkama Ŵ/ŵ.
Ne može se odabrati više kategorija.
)!1 3"
[Direct Copy] možete napraviti ručno dok
je kamkorder spojen na spoljni medij.
1 U meniju [Event View] spoljnog
medija dodirnite Ű (MENU) t
[Edit/Copy] t [Direct Copy].
2 Dodirnite [Copy images that have not
copied.].
3 Dodirnite ű t ű.
)
 (
➇ Ako vaš kamkorder ne prepoznaje spoljni medij,
pokušajte da primenite sledeće postupke.
– Ponovo spojite adapterski USB kabl na
kamkorder.
– Ako spoljni medij ima kabl napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
? #,!
""#1E""
@L##
Pomoću DVD snimača, DVDirect Express
(opcija), možete kreirati disk i reprodukovati
snimke sa kreiranog diska. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu DVD snimača.
 (
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na
mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog
adaptera (str. 13).
➇ U ovom odlomku se DVDirect Express naziva
"DVD snimač".
"#%$#
– 12 cm DVD-R
– 12 cm DVD+R
Uređaj ne podržava dvoslojne diskove.
1
2
$ "0(!1!
!' !!1!
3#7<
A!1 #""
#13AD!1!
,!AD
'""#1
➇ Za ovaj način povezivanja ne možete
koristiti ugrađeni USB kabl.
48
3
4
A# #!""
#1'% /!
#u3"0DA&(""
#1!
➇ %"$&'()*+
Video zapisi memorisani na memorijsku
karticu (umetnutu u kamkorder) koji
još nisu memorisani ni na koji disk sad se
mogu memorisati na disk.
%"$&'(-)+.'(-)+!.'(/++.
'(/++!
Video zapisi memorisani na jedan od medija
u kamkorderu odabranih u [Media Select]
koji još nisu memorisani ni na koji disk sad
se mogu memorisati na disk.
➇ Ako postoje video zapisi sa high definition (HD) i standard definition (STD)
kvalitetom slike koji još nisu memorisani,
snimiće se na posebne diskove u skladu sa
kvalitetom slike.
➇ Ako željene datoteke ne stanu na jedan
disk, zamenite ga novim u DVD snimaču
i ponovite postupak.
5
('%+#!E 2
ű t Ų t3 /
#%t'% #t
ű!
6
" ű' #
AD
 %
➇ Ako ukupna veličina video zapisa koje želite snimiti pomoću funkcije DISC BURN premašuje
kapacitet diska, snimanje diska se prekida kad
se prekorači kapacitet. Poslednji video zapis na
disku može biti odsečen.
#!"0DA&(B0B(
Izvedite sledeći postupak u sledećim
slučajevima:
– Kod kopiranja željenog snimka
– Kod snimanja više kopija istog diska
""#1
"0DA&(B0B(
B '#
# $% '#3$
#3
"&2QN8R@QN8R@
QTRR@QTRR@ (L
)
" % '#$
# #
Pojavi se ă.
Preostali kapacitet diska
➇ Dodirnite i zadržite željenu umanjenu sliku
tako da možete potvrditi sliku. Dodirnite
Ų za povratak na prethodni ek ran.
" ű t ű
! Za kreiranje sledećeg diska istog
sadržaja, umetnite novi disk i dodirnite
[CREATE SAME DISC].
('%+#!E 2
@Lt Ų !
➇ Reprodukujte snimljeni disk kako biste
proverili da li pravilno radi pre nego što obrišete video zapise iz kamkordera.
➇ Ako se na ek ranu prikaže [Failed.] ili [DISC
BURN failed.], umetnite novi disk u DVD
snimač te ponovo pokrenite DISC BURN.
 %
➇ Vreme kopiranja video zapisa na disk je ograničeno na približno 20 do 60 minuta. Zavisno
od moda snimanja i broja scena, možda će
trebati više vremena.
& ! #""#1!
$ "0(!1!
!' !!1!
3#7<
A!1 #""
#13AD!1!
,!AD
'""#1
B #AD'1!  (
➇ Za vreme snimanja diska nemojte učiniti nešto
od sledećeg.
– Isključivati kamkorder
– Odspajati USB kabl ili mrežni adapter
– Izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili
vibracijama
– Vaditi memorijsku karticu iz kamkordera
*
➇ Video zapise možete reprodukovati na
TV ek ranu spajanjem kamkordera sa TV
prijemnikom (str. 32).
A# #!""
#1
Video zapisi sa diska vidljiv i su u indeksnom prikazu na ek r anu kamkordera.
#!' !!
""#1!
➇ Rukovanje je takođe moguće preko ek rana
kamkordera.
('%+#!E 2
Ų ! '% # /
%
" ű #AD
? ##
/3
"%2
#,!""
#1#!
""@L##
USB kablom spojite kamkorder sa uređajem
za snimanje diska koji je kompatibilan sa HD
(high definition) kvalitetom slike video zapisa,
kao što je Sony DVD snimač. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima
spajate kamkorder.
 (
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 13).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
1
2
$ "0(!1!
!' !!1!
3#7<
A!1 #""
#1 ,!
!KAD
Na kamkorderu se prikazuje meni
[USB Select].
51
➇ Ako se meni [USB SELECT] ne prikaže,
dodirnite Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( פ‬Connection)] t [USB Connect].
3
" AD!
➇ Prikazani mediji za snimanje razlikuju se
zavisno od modela.
4
% '#,!
#!K
➇ Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu
uređaja sa kojima spajate kamkorder.
5
6
52
('%+#!E 2
Ų t ű!
B #AD
? ##
# /
3"%#
,! #
Možete kopirati snimke koji se reprodukuju na kamkorderu na disk ili video kasetu
spajanjem kamkordera na rekorder za
snimanje diskova, Sony DVD snimača
koji nije DVDirect Express i sl. preko A/V
spojnog kabla. Spojite uređaje na način 1
ili 2. Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja sa kojima spajate kamkorder.
 (
➇ Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 13).
➇ Sony DVD snimač možda nije dostupan u
nekim državama/regijama.
➇ Video zapisi sa high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvalitetu.
=&!1
2
#!K
'#3#1 #%#
,!=#A
3$=#
#0"@BB3
➇ Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
A'
S VIDEO
3
VIDEO
➇ Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
(žuta)
(bela)
AUDIO
(žuta)
4
? #%'%+E
'!#%!K'#
(crvena)
#
1 =#3#!1
2 =##0"@B3
Upotrebom ovog kabla postižu se
kvalitetnije slike nego sa A/V kablom.
Spojite beli i crveni priključak (levi i
desno audio) i S VIDEO priključak (S
VIDEO kanal) na A/V spojnom kablu
sa S VIDEO kablom. Ako spojite samo
S VIDEO priključak, zvuk se neće čuti.
Spajanje žutog priključka (video) nije
potrebno.
1
!!2
!#!K!'
#
A '#!
!K'#
 (
➇ S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvalitet slike može da se smanji.
➇ Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kablom.
➇ Za kopiranje informacija o datumu/vremenu,
podataka o kamkorderu te koordinata
(HDR-CX560VE/CX700VE), dodirnite Ű
(MENU) t [Setup] t [ (Playback
Settings)] t [Data Code] t željeno podešenje
t ű.
➇ Ako je format slike na uređaju za prikaz (TV i
sl.) 4:3, dodirnite Ű (MENU) t [Setup]
t [‫( פ‬Connection)] t [TV Type] t [4:3]
t ű.
➇ Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu
i beli (levi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
➇ Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
53
Lič no podešavanje kamkordera
Upotreba menija
Pomoću menija možete maksimalno iskoristiti sve prednosti ovog kamkordera.
Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija menija.
12
3456t
-'.3456t
-78
9.145
6t
-)
:9;
456t
-)
.'945
6 t
-/
1
45
6t
-/
A% Sledite niže navedene postupke za podešavanje opcija menija.
Meniji [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Dodirnite ikonu podkategorije za njihov
prikaz.
Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.
 (
➇ Zavisno od uslova snimanja ili reprodukcije, neke opcije menija možda se neće moći podesiti.
➇ Dodirnite Ų za završavanje podešavanja menija ili za povratak na prethodni meni.
54
M# 6 6% .......................................... Snimanje video zapisa.
........................................... Snimanje fotografija.
&@ ........................... Usporeno snima objekte koji se brzo kreću.
-. .................................... Deli dve sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
video zapis i fotografije.
6
‫ס‬3&!1#%
GD ................ Podešava ravnotežu boje u skladu sa svetlinom okruženja u kojem se snima.
6P#............... Podešavanje svetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
6....................... Podešavanje svetline slike prema objektu koji se dodirne na ek ranu.
P!# ....................... Izoštravanje objekta koji se dodirne na ek ranu.
@L#! .......................... Podešavanje svetline video zapisa i fotografija.
P!# ................................. Ručno izoštravanje.
0&0...................................... Izoštravanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cele slike.
! ................ Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekat koji se kreće snimate sa većom
brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini
zatvarača objekat izgleda kao da se kreće.
=@. ............................. Podešava ekspoziciju. Dodirnite Ž ako je objekat beo ili ako je pozadina svetla ili ż ako je objekat crn ili osvetljenje slabo.
GD. ...... Podešavanje ravnoteže beline.
MM!L ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mestima.
‫ע‬3#% ............. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu sa vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
u ............. Podešavanje boja video zapisa kako bi se postigao ugođaj filmskog
snimanja.
uP ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
f.2 ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
6 ....................... Snimanje izoštrenog objekta i neoštre pozadine.
u ............... Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju video zapisa.
f .............. Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
")................... Odabir maksimalnog nivoa zuma za digitalno zumiranje nakon prelaska
nivoa zuma.
%#M# ............ Odabir vrste pričvršćenog objektiva za konve r ziju (opcija). Optimizovanje
funkcije SteadyShot i izoštravanje u skladu sa pričvršćenim objektivom.
=!DM ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvetljenih od pozadi.
"...................... Dodeljuje funkciju točkiću MANUAL.
(0-
BM ......... Emituje infracrveno svetlo pri upotrebi funkcije NightShot.
55
G3M
P" ............... Automatsko podešavanje kvaliteta slike kod prepoznavanja lica.
! .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmeh.
#% ............ Podešava osetljivost funkcije smile shutter kod prepoznavanja osmeha.
(3D
P#................................... Podešavanje načina aktivacije blica.
P#M% ....................... Podešavanje svetline blica.
& @& ! ....... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju sa blicom.
m36.
D2)6 ............. Snima video zapise uz živopisan zvuk u skladu sa položajem zuma.
G (#& ! ...... Smanjuje buku od vetra.
=! 6 .................... Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
6.M%..................... Podešavanje glasnoće mikrofona.
‫ף‬3,#!
@L P!#J7......... Povećanje slike koja se prikazuje u sredini ek rana oko 2 puta.
-! P ................... Prikaz okvira koji olakšava hori zontalno ili ver tikalno poravnavanje objekta.
"#............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD ek ranu.
)J7 .............................. Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svetline.
J7 ......................... Prikaz slike na ek ranu sa naglašenim obrisima.
=! M%"#...... Prikaz skale nivoa zvuka na LCD ek ranu.
0U!'
u&@6 ........................... Podešavanje moda snimanja video zapisa. Kod snimanja objekata koji se
brzo kreću preporučuje se visok kvalitet slike.
uP& ......................... Podešavanje brzine izmene sličica video zapisa.
Р .................... Podešavanje kvaliteta za snimanje, reprodukciju ili editovanje video zapisa.
uG 6 ......................... Odabir odnosa stranica slike kod snimanja video zapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
uL%............................... Snima širi opseg boja.
f0' ......................... Podešavanje veličine fotografije.
P!
@% ................................. Prikaz menija Event View.
6J2 ................................ Prikaz menija Map View.
6% ...................... Pokretanje Highlight reprodukcije.
ŝ ............................... Pokretanje reprodukcije memorisanog Highlight scenarija.
56
@ ".......................................... Brisanje video zapisa ili fotografija.
........................................ Zaštićuje video zapise ili fotografije od brisanja.
J< ......................................... HDR-CX560E/CX560VE:
Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku
karticu.
HDR-CX700E/CX700VE:
Kopiranje snimaka s odabranog ugrađenog medija na umetnutu memorijsku
karticu i obratno.
" ............................... Kopiranje snimaka s ugrađenog medija ili memorijske kartice na spoljni
medij.
!
‫כ‬3#% 6 J< ................ Podešavanje vrste medija za snimanje video zapisa ili fotografija (str. 18).
6 0......................... Prikaz informacija o mediju za snimanje, kao što je slobodan prostor.
P .............................. Brisanje svih podataka s ugrađenog medija za snimanje ili memorijske kartice.
&0"DP ............ Popravljanje datoteke s podacima o snimcima na ugrađenom mediju ili
memorijskoj kartici (str. 62).
P(! .................... Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama.
3#% !
" ........................ Podešavanje datuma i vremena.
! ............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 30).
" 6!#J7 ........ Preuzimanje audio datoteka koje se mogu reprodukovati u funkciji
Highlight Playback.
@6!#J7................ Brisanje audio datoteka.
‫פ‬3
............................. Konverzija signala zavisno od spojenog TV-a (str. 32).
..................... Odaberite kod spajanja kamkordera na TV s komponentnom ulaznom
priključnicom (str. 33).
"60&#! ........... Odabire rezoluciju izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kablom (opcija).
&MPB&
"60 ............. Odaberite da li će se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kablom (opcija) na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
AD ................... Odabire koja će se vrsta medija na kamkorderu koristiti kad je spojen na
spoljni uređaj putem USB-a.
AD ... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računar ili USB
uređaj.
ADMA( ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
"#D! .......................... Omogućava memorisanje snimaka na diskove jednim pritiskom tipke.
*
‫ל‬3-#
D ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
M"D##............... Podešavanje svetline LCD ek r ana.
V!MJ2 ............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
-J2 .................. Uključivanje ili isključivanje prijema GPS signala.
&@M ......................... Uključenje ili isključenje indikatora snimanja.
& ..................... Podešavanje ili isključivanje upotrebe daljinskog upravljača.
=!BW ....................... Promena postavke [A. Shut Off] (str.13).
BDM"J;....... Podešavanje ili isključivanje aktiviranja i isključivanja kamkordera otvaranjem
i zatvaranjem LCD ek rana.
M! ......... Podešava jezik menija (str. 17).
....................... Kalibracija ek rana osetljivog na dodir.
D0....................... Prikaz informacija o bateriji.
"6 .................... Podešavanje ili isključivanje demo moda.
>3#
"X ..... Podešava opcije [Date & Time], [Summer Time] ili [Date & Time Format]
(str. 15).
= .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 15).
=!="HJ2........... Odabir da li će kamkorder podešavati tačno vreme automatski iz GPS
signala ili ne.
=!=="HJ2 ............ Odabir da li će kamkorder računati vremensku razliku automatski
putem podataka o trenutnom području iz GPS signala ili ne.
*7 HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
*2 HDR-CX560VE/CX700VE
*< HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE
*; HDR-CX560E/CX560VE
58
' '
!1C
C
Priručnik "Handycam" Handbook je
korisnički priručnik koji možete čitati na
ek ranu računa r a. "Handycam" Handbook
je predviđen za čitanje ako želite saznati
više o rukovanju kamkorderom.
1
)#!1
C
C
1! ###G #E
#%$"2&B6 #!
1! Prikazuje se meni za instalaciju.
➇ Ako se meni ne prikaže, kliknite na
[Start] t [Computer] (u Windows XP,
[My Computer]) i zatim dvaput kliknite
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)* t [install.
exe].
* Nazivi pogona (kao što je (E:)) zavise od
računa r a.
2
3
Kako biste otvorili "Handycam" Handbook,
dvaput kliknite na ikonu prečice na ek ranu
računa ra.
➇ Ako upotrebljavate Macintosh, otvorite folder
[Handbook] – [GB] na CD-ROM disku i zatim
kopirajte [Handbook.pdf].
➇ Za čitanje "Handycam" Handbook priručnika
potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaš računa r , možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
➇ Pogledajte "PMB Help" za detalje o priloženom
softveru "PMB" (str. 37).
?
?$''%
%+ t
0## !!#% !
'#C
C
➇ Model kamkordera naznačen je na njegovoj
donjoj strani.
*
" .
ŜA#!1!
Ako naiđete na probleme pri upotrebi kamkordera, postupite prema uputstvu iz sledećih
koraka.
1 %#!3#8RY842
2 B #'%E%
#7!
!!1 3 #&@@3#TN+
!!1 Ako pritisnete RESET, resetovaće se sve
postavke, uključujući tačno vreme.
4 B# %!
%+ć#%#!
➇ Možda će trebati formatirati ili zameniti ugrađenu
memoriju (HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/
CX700VE) kamkordera, zavisno od vrste problema.
Ako se to dogodi, podaci snimljeni u ugrađenu
memoriju će se obrisati. Obavezno presnimite
podatke iz ugrađene memorije na drugi medij
(napravite sigurnosnu kopiju) pre slanja
kamkordera na popravku. Proizvođač neće
nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz
ugrađene memorije.
➇ Tokom popravke serviseri će možda proveriti
minimalan sadržaj podataka memorisanih u
ugrađenu memoriju kako bi istražili problem.
Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati
vaše podatke.
➇ Pogledajte priručnik "Handycam" Handbook
(str. 59) za detalje o simptomima kamkordera i
"PMB Help" (str. 40) o načinu spajanja kamkordera sa računa r om.
(#!!1!
➇ Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 11).
+
➇ Spojite utikač mrežnog adaptera u zidnu
utičnicu (str. 13).
? 1 !!1
➇ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder
bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
➇ Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovo spojite nakon
približno jednog minuta. Ako kamkorder i dalje
ne radi, pritisnite tipku RESET (str. 75) šiljatim
predmetom. (Ako pritisnete RESET, resetovaće
se sve postavke, uključujući tačno vreme.)
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme na
hladnom mestu.
➇ Temperatura kamkordera je vrlo niska. Ostavite
kamkorder uključen. Ako ni dalje ne možete
rukovati kamkorderom, isključite ga i odnesite
na toplo mesto. Ostavite kamkorder tamo neko
vreme, zatim ga uključite.
? #'%
➇ Kamkorder se može zagrejati tokom upotrebe.
Pojava nije kvar.
(# #!1
➇ Upotrebite mrežni adapter (str. 13).
➇ Ponovo uključite napajanje.
➇ Napunite bateriju (str. 11).
#=&B
BB
###
➇ Pritisnite MODE za uključivanje indikatora
u (video zapis) ili v (fotografija).
➇ Kamkorder memoriše sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vreme ne
može se snimiti nova slika.
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 35).
➇ Ukupan broj video zapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 64).
Obrišite nepotrebne slike (str. 35).
#'!#%
➇ Temperatura kamkordera je vrlo visoka/niska.
Isključite kamkorder i ostavite ga neko vreme
na hladnom/toplom mestu.
C6DC#$#
➇ Proverite okruženje računa r a ili postupak
instalacije za "PMB" (str. 37).
C6DC %
➇ Zatvorite "PMB" i restartujte računa r .
&1! ' ➇ Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na
računar u, osim tastatu re, miša i kamkordera.
➇ Odspojite USB kabl iz računar a i kamkordera,
restartujte računar i zatim odgovarajućim
redosledom ponovo spojite računar i
kamkorder.
➇ Ako su na spoljne uređaje istov remeno spojeni
ugrađeni i drugi USB kabl (koji je spojen na
USB priključnicu kamkordera), odspojite onaj
koji nije spojen na računa r.
"#1' !'
Ako se na LCD ek r anu ili tražilu (HDRCX690E/CX700E/CX700VE) pojave indikatori, proverite sledeće. Ako se problem
i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali
rešiti nekoliko puta, obratite se Sony
predstavniku ili ovlašćenom servisu. U tom
slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka
koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
9R;9ss
➇ Baterija nije "InfoLITHIUM" serije V. Upotrebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)
(str. 11).
➇ Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u priključnicu na kamkorderu (str. 11).
9R89ss
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
97<9ss9<49ss
➇ Odspojite napajanje. Ponovo ga spojite i
rukujte kamkorderom.
@9ss9ss
➇ Primenite korake od 2 na str. 60.
E
➇ Napon baterije je nizak.
mœ
➇ Temperatura baterije je visoka. Zamenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mestu.
61
e
v
➇ Nije umetnuta memorijska kartica (str. 19).
➇ Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 35) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij.
➇ Datoteka sa podacima o snimcima je oštećena.
Proverite datoteku sa podacima o snimcima
dodirom na Ű (MENU) t [Setup] t
[‫( כ‬Media Settings)] t [Repair Img. DB
F.] t medij za snimanje (HDR-CX560E/
CX560VE/CX700E/CX700VE).
➇ Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 35).
➇ Tokom procesiranja nije moguće snimati
fotografije. Sačekajte trenutak i zatim
snimajte.
➇ Kad je [u REC Mode] podešen na [Highest
Quality ] ili [50p Quality ], nije moguće
snimati fotografije istov remeno s video zapisima.
Međutim, ako je [u Frame Rate] podešeno
na [25p] ne možete snimati fotografije dok
je kamkorder u pripravnom stanju snimanja
video zapisa.
c
➇ Memorijska kartica je oštećena. Formatirajte
memorijsku karticu u kamkorderu (str. 57).
f
➇ Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 19).
s➇ Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
➇ Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
(
➇ Nešto nije u redu sa blicom.
➇ Nema dovoljno svetla. Koristite blic.
➇ Kamkorder je nestabilan. Držite ga mirno
pomoću obe ruke. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
62
#% '#./
#!#
"HD" označava high definition (HD)
kvalitet slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitet slike
B1%%#
!''1
#
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX560E/CX560VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog snimanja
snimanja
HD
125
STD
130
HD
60
STD
65
260
515
270
535
130
255
135
265
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
Vreme kontinuiranog snimanja
HD
125
135
260
280
515
555
STD
130
140
270
290
535
580
snimanja
HD
60
65
130
140
255
275
STD
65
70
135
145
265
290
➇ Gornji broj: Kad je LCD ek r an otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez
otvaranja LCD ek r ana
➇ Svako vreme snimanja izmereno je kad
kamkorder snima high definition (HD) video
zapise s opcijom [u REC MODE] podešenom
na [Standard y].
➇ Tipično vreme snimanja označava vreme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, promenu
indikatora MODE i zumiranje.
➇ Vreme izmereno sa kamkorderom na 25°C.
Preporučuje se 10°C do 30°C.
➇ Vreme snimanja i reprodukcije biće kraće kod
upotrebe kamkordera na niskim temperaturama.
➇ Vreme snimanja i reprodukcije se skraćuje
zavisno od uslova u kojima se kamkorder
upotrebljava.
!
Približno raspoloživo vreme kod potpuno
napunjene baterije.
HDR-CX560E/CX560VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
215
STD
225
440
870
465
925
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
(jedinica: minut)
Baterija
Kvalitet slike
NP-FV50
(priložena)
NP-FV70
NP-FV100
HD
215
240
440
490
870
980
STD
225
255
465
525
925
1045
➇ Gornji broj: Kad je LCD ek r an otvoren
Donji broj: Pri reprodukciji pomoću tražila, bez
otvaranja LCD ek rana
63
B1%%#
% '#
[Standard y]
AK '#
HDR-CX560E/CX560VE
!, -./
/a
00
,7$
"
%$$9
/
:
0
/$"
9
9:$a"
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-CX560VE
HDR-CX560E
[50p Quality
5 h i 15 min.
5 h 10 min
]
(5 h i 15 min.) (5 h 10 min)
6 h i 15 min
6 h 10 min
[Highest
(6 h i 15 min) (6 h 10 min)
Quality ]
[High Quality
8 h 25 min
8 h 20 min
]
(8 h 25 min) (8 h 20 min)
14 h 40 min
[Standard y] 14 h 55 min
(11 h 20 min) (11 h 10 min)
25 h 45 min
25 h 25 min
[Long Time
2] (5.1ch)* (21 h 10 min) (20 h 50 min)
[Long Time
26 h i 40 min.
26 h 20 min
2] (2ch)*
(21 h i 45 min.) (21 h 30 min)
!, -./
/
/$,,
,7$
"
%$$9
/
:
0
/$"
9
9:$a"
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-CX560VE
HDR-CX560E
[Standard y] 15 h 25 min
(14 h 15 min)
(5.1ch)*
[Standard y] 15 h 55 min
(14 h 35 min)
(2ch)*
15 h 15 min
(14 h 0 min)
15 h 40 min
(14 h 25 min)
HDR-CX700E/CX700VE
!, -./
/a
00
,7$
"
%$$9
/
:
0
/$"
9
9:$a"
Mod snimanja
64
Vreme snimanja
HDR-CX700VE
HDR-CX700E
[50p Quality
7 h 55 min
]
(7 h 55 min)
[Highest
9 h 20 min
Quality ]
(9 h 20 min)
[High Quality
12 h 45 min
]
(12 h 45 min)
Mod snimanja
7 h i 35 min
(7 h i 35 min)
9 h i 15 min
(9 h i 15 min)
12 h i 35 min.
(12 h i 35 min.)
[Long Time
2] (5.1ch)*
[Long Time
2] (2ch)*
Vreme snimanja
HDR-CX700VE
HDR-CX700E
22 h 25 min
22 h 15 min
(17 h 0 min) (16 h 50 min)
38 h i 40 min.
38 h 20 min
(31 h i 45 min.) (31 h 30 min)
40 h 5 min
39 h 45 min
(32 h 45 min) (32 h 30 min)
!, -./
/
/$,,
,7$
"
%$$9
/
:
0
/$"
9
9:$a"
Mod snimanja
Vreme snimanja
HDR-CX700E
HDR-CX700VE
23 h 0 min
[Standard y] 23 h 10 min
(21 h 20 min) (21 h 10 min)
(5.1ch)*
[Standard y] 23 h 55 min 23 h i 40 min.
(21 h 55 min) (21 h i 45 min.)
(2ch)*
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 56).
 (
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme snimanja.
 %
➇ U playlistu možete dodati maksimalno 3999
video zapisa sa high definition (HD) kvalitetom
slike ili 9999 video zapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
➇ Maksimalno vreme neprekidnog snimanja za
video zapise iznosi oko 13 sati.
➇ Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate
obrisati demo video zapis na vašem kamkorderu
(HDR-CX560E/CX560VE/CX700E/CX700VE).
➇ Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable
Bit Rate) format za automatsko podešavanje
kvaliteta slike u skladu sa scenom koja se
snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje
vremena snimanja na mediju. Video zapisi sa
brzim pokretima i složenim slikama snimaju
se uz veću brzinu prenosa i tako se smanjuje
ukupno raspoloživo vreme snimanja.
6#
B1%./#
!#
0
,7$
"
%$$
/
(jedinica: minut)
16 GB 32 GB
2 GB
4 GB
2
5.1ch*
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
40
(35)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
90
(70)
35
75
150
(35) (75) (150)
40
85
180
(40) (85) (180)
60
120
245
(60) (120) (245)
105
210
430
(80) (160) (325)
180
370
745
(150) (300) (610)
2
2ch*
45
(35)
90
(75)
190
380
770
(155) (310) (630)

y
8 GB
$,,
,7$
"
%$$
/
(jedinica: minut)
16 GB 32 GB
2 GB
4 GB
8 GB
y
5.1ch*
25
(20)
50
(50)
110
220
445
(100) (205) (410)
y
2ch*
25
(25)
55
(50)
110
225
460
(100) (210) (420)
* Format snimanja zvuka možete promeniti
pomoću [Audio Mode] (str. 56).
 (
➇ Vreme snimanja može se razlikovati zavisno od
uslova snimanja i vrste objekta te modovima
[u REC MODE] i [u Frame Rate] (str. 56).
➇ Broj u zagradi ( ) je minimalno vreme
snimanja.
AK '#
3
"&2QN8R@QN8R@QTRR@
QTRR@
Možete snimiti najviše 40.000 fotografija.
6#
12.3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
360
720
1450
2900
5900
➇ Odabrana veličina slike je primenjiva dok
svetli indikator v (fotografija).
➇ Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit i prikazuje se na
LCD ek ranu tokom snimanja (str. 72).
➇ Broj fotografija koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu može se menjati zavisno
od uslova snimanja.
 (
➇ Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sistem
procesiranja slike (BIONZ) omogućuju rezoluciju fotografije prema opisanim vrednostima.
65
6'
 %
➇ Za snimanje fotografija možete takođe koristiti
memorijsku karticu kapaciteta ispod 1 GB.
➇ Sledeća lista pokazuje brzinu bita, rezoluciju
te odnos širine i visine slika za svaki način
snimanja (video zapisi + zvuk i sl.).
– High definition (HD) kvalitet slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 T 1080/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 T 1080/16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosečno) 1920 T
1080 piksela/16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 1440 T
1080 piksela/16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosečno) 1440 T 1080
piksela/16:9
– Standard definition (STD) kvalitet slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosečno) 720 T 576
piksela/16:9, 4:3
➇ Rezolucija te odnos širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija:
4672 T 2628 tačaka/16:9
3504 T 2628 tačaka/4:3
2112 T 1584 tačaka/4:3
640 T 480 tačaka/4:3
– Funkcija Dual Recording:
4672 T 2628 tačaka/16:9
3504 T 2628 tačaka/4:3
– Snimanje fotografije iz video zapisa:
1920 T 1080 tačaka/16:9
640 T 360 tačaka/16:9
640 T 480 tačaka/4:3
66
A $%
➇ Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sledećim mestima:
– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C na primer na
direktnom suncu, u blizini grejalica ili u vozilu
parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili
deformacije.
– U blizini jakih magnetnih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radio talasa ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini AM prijemnika ili drugih video
uređaja. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na peščanoj plaži ili mestima sa puno prašine. Ako pesak ili prašina uđu u kamkorder,
može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi
ne mogu popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gde bi se
LCD ek ran, tražilo (HDR-CX690E/CX700E/
CX700VE) ili objektiv mogli izložiti direktnom
suncu. Tako se uništava unutrašnjost tražila
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE) ili LCD
ek rana.
➇ Kamkorder se napaja na jednosmerni napon 6,8 V/
7,2 V (baterija) ili 8,4 V (mrežni adapter).
➇ Za napajanje na jednosmerni ili naizmenični
napon upotrebite opremu navedenu u ovom
uputstvu za upotrebu.
➇ Nemojte dozvoliti da se kamkorder skvasi,
na primer na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder skvasi, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
➇ Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
te čnost, odspojite kamkorder i odnesite ga na
proveru kod Sony prodavca pre nastavka
upotrebe.
➇ Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepr avke, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
➇ Držite kamkorder isključenim dok ga ne
upotrebljavate.
➇ Nemojte umotavati kamkorder u peškir i sl. dok
njime rukujete. Tako se može uzrokovati nakupljanje toplote u uređaju.
➇ Kod odspajanja mrežnog kabla, povlačite
utikač, a ne kabl.
➇ Nemojte oštetiti mrežni kabl, na primer tako
da na njega stavite neki težak predmet.
➇ Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
➇ Metalne kontakte održavajte čistima.
➇ Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavcu.
– Isperite ostatke tečnosti koji su možda
dospeli na vašu kožu.
– Ako vam tečnost dospe u oči, isperite
ih obilnom količinom vode i obratite se
leka r u.
= ,!%
!$%
➇ Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
duže vreme, uključite ga te snimajte i reprodukujte snimke približno jednom mesečno.
➇ Do kraja ispraznite bateriju pre skladištenja.
M" ➇ Nemojte prejako pritiskati LCD ek ran jer se
može oštetiti.
➇ Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mestu, na LCD ek ranu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
➇ Tokom upotrebe kamkordera zadnja st r ana
LCD ek rana može se zagrejati. Pojava nije kvar.
Z+,M" ➇ Ako se LCD ek r an zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke
krpice.
&!%!,+
➇ Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom
krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga
obrišite mekom suvom krpom.
➇ Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje
površine:
– Upotreba hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom sa navedenim
sr edstvima na rukama
– Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili
vinilom duže vreme
B $%1!%%
➇ Obrišite površinu sočiva objektiva mekom
krpom u sledećim slučajevima:
– Ako se na površini sočiva nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom vazduhu
uz morsku obalu
➇ Memorišite u dobro provetrenoj prostoriji sa
malo zaprljanja ili prašine.
➇ Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno
očistite objektiv na opisan način.
!!K!%
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja
omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih
postavki čak i dok je kamkorder isključen.
Ugrađena punjiva baterija se uvek puni dok je
kamkorder spojen na mrežno napajanje preko
mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija.
Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon
približno 3 meseca ako se kamkorder uopšte ne
upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon
punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako
ugrađena baterija nije napunjena, to neće uticati
na rad kamkordera ako ne snimate datum.
#!
Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću
priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD ek ran
zatvorenim duže od 24 sata.
( !
%# 3
"&2QN8R@
QN8R@QTRR@QTRR@
Čak i ako izbrišete sve video zapise i fotografije ili
primenite [Format], podaci sa ugrađenog medija
za snimanje se možda neće potpuno izbrisati.
Ako kamkorder predajete drugom vlasniku,
savetujemo izvršavanje funkcije [Empty] (Pogledajte "Saznajte detalje iz priručnika "Handycam"
Handbook" na str. 59.) kako biste osujetili
obnavljanje podataka. Takođe, ako nameravate
odbaciti kamkorder, savetujemo da ga fizički
uništite.
+
1 ( !
%##
Čak i ako izbrišete podatke sa memorijske kartice
ili formatirate memorijsku karticu na kamkorderu
ili pomoću računa r a, podaci sa nje se možda neće
potpuno izbrisati. Ako dajete memorijsku karticu
nekom drugom, savetujemo da potpuno izbrišete podatke sa nje pomoću softvera za brisanje na
računa r u. Takođe, ako nameravate da odbacite memorijsku karticu, savetujemo da je fizički uništite.
) #!%1
1 Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u
prorez kako biste izvukli držač baterije.
2 Stavite novu bateriju sa + stranom okrenutom
prema gore.
3 Umetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
-1
AB)B&@(H@
Baterija može da eksplodira ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
➇ Kad litijum-jonska baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može
smanjiti domet. U tom slučaju zamenite istrošenu bateriju novom Sony litijum-jonskom baterijom CR2025. Upotreba druge baterije može
da uzrokuje požar ili eksploziju.
68
#
Format signala: PAL boja, CCIR standardi HDTV
1080/50i, 1080/50p specifikacije
Format snimanja video zapisa
HD: kompatibilnost sa MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD formatom (1080 50p/originalni format)
STD: MPEG2-PS
Sistem snimanja zvuka
Dolby Digital 2ch/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Format datoteke fotografija
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (video zapis/fotografija)
Ugrađena memorija
HDR-CX560E/CX560VE: 64 GB
HDR-CX700E/CX700VE: 96 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD kartica (klase
4 ili brža)
Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova, od čega se deo
upotrebljava za upravljanje sistemom i/ili
aplikativne datoteke. Kapacitet dostupan korisniku je naveden u nastavku. HDR-CX560E:
približno 63,9 GB
HDR-CX560VE:
približno 63,1 GB
HDR-CX700E:
približno 96 GB
HDR-CX700VE:
približno 95,2 GB
Tražilo: Elektronsko tražilo: u boji
(HDR-CX690E/CX700E/CX700VE)
Senzor slike: 6,2 mm (tip 1/2,88) CMOS senzor
Rezolucija (fotografije, 16:9):
Maks. 12,3 megapiksela*1 (4672 T 2628)
Ukupno: Približno 6 648 000 piksela
Efektivno (video zapis, 16:9)*2:
Približno 6 140 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 6 140 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 4 600 000 piksela
Objektiv: G Lens
10 T (optički)*2, 14 T (prošireni)*3, 120 T
(digitalni)
Promer filtera: 37 mm
F1,8 ~ 3.4
Žižna daljina: f = 3,8 mm ~ 38 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise*2: 26,3 mm ~ 263 mm (16:9)
Za fotografije: 26,3 mm ~ 263 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minimalno osvetljenje
11 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača
1/50 s)
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON], brzina
zatvarača 1/25 s)
0 lx (luksa) (NIGHTSHOT je podešen na [On])
*1 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid
i sistem procesiranja slike (BIONZ)
omogućuju rezoluciju fotografije prema
opisanim vrednostima.
*2 [u SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off].
*3 [u SteadyShot] je podešen na [Active].
A'''!1
A/V Remote priključnica: Komponentna video i
audio izlazna priključnica
HDMI OUT priključnica HDMI minipriključnica
USB priključnica: mini-AB/tip A (ugrađeni USB)
(HDR-CX560E/CX560VE: samo izlaz)
Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica
(I 3,5 mm)
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
(I 3,5 mm)
M" B+
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA
Prosečna potrošnja:
HDR-CX560E/CX560VE:
HD: 3 W STD: 2,9 W
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:
Za snimanje kamkorderom uz upotrebu tražila
pri normalnoj svetlini:
HD: 2,8 W STD: 2,7 W
Tokom snimanja, uz upotrebu LCD ek rana
na normalnoj svetlini:
HD: 3 W STD: 2,9 W
Radna temperatura: Od 0° do 40°
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno)
HDR-CX560E/CX560VE:
62 mm T 67 mm T 126 mm (š/v/d) uključujući
delove koji v ire
62 mm T 67 mm T 133,5 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire, sa postavljenom priloženom
baterijom
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:
62 mm T 72,5 mm T 139 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire
92 mm T 76,5 mm T 174 mm (š/v/d) uključujući
delove koji vire, sa postavljenom priloženom
baterijom
Masa (približno)
HDR-CX560E/CX560VE:
385 g samo glavni uređaj
435 g uključujući priloženu punjivu bateriju
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE:
395 g samo glavni uređaj
490 g sa postavljenom priloženom baterijom
Slika: 7,5 cm (tip 3.0; format 16:9)
Ukupan broj piksela: 921 600 (1 920 T 480)
+
6$ =2M4RR=2M4RR"
)+'%
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja: Od –20°C do 60°C
Dimenzije (približno): 48 mm T 29 mm T 81 mm
(š/v/d) bez delova koji vire
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
➇ "Handycam" i
su zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
➇ "AVCHD" i logotip "AVCHD" su zaštićeni znakovi
kompanije Panasonic Corporation i Sony Corporation.
➇ "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
", "Memory Stick PRO Duo",
"
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
", "MagicGate
"MagicGate", "
Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick
Duo" su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
➇ "x.v.Colour" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
➇ "BIONZ" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.
je registrovani zaštitni znak
➇
kompanije Sony Corporation.
➇ "BRAVIA" je registrovani zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
➇ "DVDirect" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
➇ "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni znakovi.
➇ Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
kompanije Dolby Laboratories.
➇ HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
➇ Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
➇ Macintosh i Mac OS su registrovani zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
➇ Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel
Corporation ili njenih predstavnika u SAD-u i
ostalim državama.
➇ "=" i "PlayStation" su registrovani zaštitni znakov i kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
➇ Adobe, Adobe logotip i Adobe Reader su registrovani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili ostalim državama.
* Pogledajte nalepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
!%(2PNR
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 7 Wh (1.030 mAh)
Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Dizajn i tehničke funkcije kamkordera i pribora
podložni su promenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
➇ Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby
Laboratories.
➇ "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi kompanije NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
➇ Logotip SDXC je zaštićeni znak e SD-3C,
LLC.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije MultiMediaCard Association.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation prodavnice (ako je dostupna).
Aplikacija za PlayStation 3 zahteva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation prodavnica.
&
?
0 !
A# U sredini
Levo
Desno
Donja strana
M%
Ű
Tipka MENU
Self-timer snimanje
5
9Rm
Status triangulacije GPS-a
u Wide mod
Fader
[Face Detection] podešen
na [Off]
[Smile Shutter] podešen na
[Off]
Ručno izoštravanje
Scene Selection
^nx
c
К
45
Balans beline
SteadyShot isključen
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Conversion Lens
Zebra
Naglašavanje obrisa
u Cinematone
‫ץ‬
YХ
.4q
*ЧЦ
[STBY]/[REC]
s
Status snimanja
Aktiviran slide show
;
NightShot
Ee
v mœ
Upozorenje
N
Mod reprodukcije
"#
Indikator
Indikator
2
ǜ
}
Indikator
Odredište
Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene te detekcija
vibracija kamkordera)
 NR y
60min ǘ
Ks
0:00:00
00Min
Kvalitet snimanja slike
(HD/STD), brzina izmene
slika (50p/50i) i mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP)
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/
reprodukciju/editovanje
Brojač (sat:minut:sekunda)
Procenjeno preostalo
vreme snimanja
Veličina fotografije
9999 ђ b K
9999 ђ b b

100/112
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije
Folder za reprodukciju
Video zapis ili fotografija
koja se reprodukuje/
Ukupan broj snimljenih
video zapisa ili fotografija
"#
Indikator
ų
Tipka View Images
Micref Level nizak nivo
#
Wind Noise Reduct.
t
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display

'
Low Lux
"%
Indikator
w
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter / Exposure
AE Shift
Brzina zatvarača
IRIS
Intelligent Auto
Tipka slide showa
Naziv datoteke sa podacima
Zaštićeni snimak
EV
Ũ
_
ђ 101-0005
-
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
Blic/Smanjenje
efekta crvenih očiju
➇ Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovde prikazanih.
➇ Zavisno od modela kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
A AK.
B =%0.
Active Interface Shoe omogućuje napajanje
dodatnog pribora poput video svetla, blica
ili mikrofona. Spojeni pribor se može uključivati ili isključivati tipkom POWER na
kamkorderu.
C D
(
D B%3-M#
Stavljanje zatvarača objektiva 4%"$&'()*+.
'(/++.'(/++!6
Pravilno prislonite zatva r ač objektiva na
kamkorder i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na zatva raču u smeru strelice.
➇ Pri postavljanju zatva r ača objektiva poravnajte
pravilno otvore na zatva r aču sa delom za
emitovanje bljeska na kamkorderu.
A M" #% Ako zakrenete LCD ek ran za 180 stepeni,
možete ga zatvoriti tako da je LCD ek r an
okrenut prema spolja. To je praktično kod
reprodukcije.
B )%!1
Prsten za učvršćenje
Za uklanjanje zatvarača objektiva
Za uklanjanje zatva rača objektiva zakrenite
prsten za učvršćenje zatva rača objektiva u smeru suprotnom onom koji pokazuje strelica.
➇ Uklonite zatva r ač objektiva pri snimanju
video zapisa uz primenu funkcije NightShot.
U protivnom će se pojaviti senka zatva rača
i snimiće se u video zapisima. Uklonite zatva rač objektiva kad kamkorderom rukujete
pomoću isporučenog daljinskog upravljača.
E "0(!1377
F ' #!%10.%
#'
G 0 #3N5
Ovaj indikator svetli crveno tokom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
H 6=(A=M34T
I 1,6=(A=M34T
)
HDR-CX560E/CX560VE
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
A x30#345
B (0-
B34T
C BG@&37N
D 3AD!13;NE;5
E "60BA!13<4
F &@@
HDR-CX690E/CX700E/CX700VE
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetovali sve
postavke, uključujući i sat.
G 0 #!'#!!
34R
Dok indikator svetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
H O%'#!!34R
I 0 u3% '#
v3./344
J 6B"@344
HDR-CX560E/CX560VE
A '!
B BB34;
C B!3
"&2Q8:R@QTRR@QTRR@
D $3
"&2Q8:R@QTRR@QTRR@
34<
E ' +%%2
$3
"&2Q8:R@QTRR@QTRR@34<
F D377
G =&B344
H 0 (
-3!
377
I 603MA-0(BG@&!1
J =&!13<4
K !1i3#!+
L &!1347
M AKAD374
N (%'#%34T
O D=3'#K
37<
*
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
9#
[4R77
+
Download PDF

advertising