Sony | ADP-WL1M | Sony ADP-WL1M Bežični adapter za Handycam® Uputstva za rukovanje

Pre upravljanja uređajem, molimo, pročitajte ovo uput s t vo,
pa ga sačuvajte za buduću upot rebu.
4-452-860-02 (1)
Radi se o bežičnom adapteru kompatibilnom sa Multi Interface
priključnicom.
UPOZORENJE
1
Bežični adapter
1
Uputstvo za upotrebu
2
1
2
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tečnost ima,
poput vaza.
Držite izvan domašaja male dece kako biste sprečili slučajno
gutanje.
Za korisnike u Evropi
Ovim komp. Sony izjavljuje da je ovaj bežični adapter ADPWL1M usklađen sa bitnim zahtevima i drugim primenjivim
odredbama smernice 1999/5/EC. Pojedinosti potražite na
internet strani: http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje dotrajale električne i elektronske
opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa s istemom
odvojenog prikupljanja otpada).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme od lagati kao
kao kućni otpad. On treba da bude odložen na
za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu
električne ili elektronske opreme. Pravilnim
od laganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okolinu i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojo j ste kupili proizvod.
< Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju
EU smernice >
Ovaj proizvod je proizveden od ili u ime komp. Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pitanja u vezi
usklađenosti proizvoda na osnovu zakonodavstva Evropske
unije mogu se uputiti ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja servisa ili garancije, molimo, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
garancije.
Upotreba ovog uređaja
Mogućnosti ovog uređaja
Memor isanje video zapisa i fotografija na računar
(slika C-1)
Prenos video zapisa (MP4) i fotografija na vaš pametni
telefon i tablet (slika C-2)
Upotreba pametnog telefona ili tableta umesto daljinskog
upravljača (funkcionalnost pametnog telefona) (slika C-3)
Za pojedinosti o korišćenju pogledajte uputstvo za
upotrebu vaše kamere.
Napomene o upotrebi
Koristite ovaj uređaj u skladu sa propisima koji su na snazi
u području gde ga koristite.
Kada ovaj uređaj koristite na mestima gde je Wi-Fi povezivanje zabranjeno, na primer u avionu tokom uzletanja
i sletanja, podesite [Airplane Mode] u postavkama fotoaparata na [On] ili uklonite ovaj uređaj iz fotoaparata.
Nemojte uređaj podizati dok je pos t av ljen na kameru.
Za pojedinosti o postavkama pogledajte uputstvo za
upotrebu vaše kamere.
U slučaju problema
Proverite da li je uređaj pravilno pos t av ljen na kameru. Zatim
odaberite [Disp MAC Address] u postavkama fotoaparata i
proverite da li j e prikazan 12-cifarski broj.
Tehnički podaci
Kompatibilni standard IEEE 802.11b/g/n
Dimenzije (približno) 26 mm × 21 mm × 31 mm (š/v/d)
(bez delova koji štrče)
Masa
Oko 9 g
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Isporučeni pribor
Bežični adapter (ADP-WL1M) (1), pok lopac za zaštitu kontakta
(za pos t av ljanje na ovaj uređaj) (1), vrećica (1), komplet
štampane dokumentacije
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske
greške.
"Multi Interface Shoe" je zaštićeni znak Sony Corporation.
Opis delova
1 Multi Interface priključak
ADP-WL1M
© 2013 Sony Corporation
Postavljanje ovog uređaja
3
Isključite kameru.
Otkačite 0 sa ovog uređaja pre pos t av l janja ovog uređaja na
kameru kao što je prikazano na slici B. (Nakon upotrebe
ponovo pr i kačite 0 na ovaj uređaj.)
Za demontažu ovog uređaja isključite kameru i zatim
primenite postupak postavljanja obrnutim redosledom.
Napomene
Čvrsto pos tavite ovaj uređaj do kraja u Multi Interface priključnicu kamere.
Za više informacija posetite Sony internet stranu.
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising