Prvo pročitajte
3-287-850-11(1)
Pre upotrebe pročitajte u celosti ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Digitalni kamkorder
Za sprečavanje požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte da izlažete baterije povišenoj
temperaturi, kao što je direktno sunčevo
svetlo, vatra i sl.
Osnovno uputstvo za upotrebu
OPREZ
Bateriju zamenite isključivo baterijom
odgovarajućeg tipa. U suprotnom postoji opasnost od požara ili povreda.
DCR-SR210E
ZA KORISNIKE U EVROPI
PAŽNJA
Elektromagnetska polja određenih frekvencija
mogu da utiču na zvuk i sliku ovog kamkordera.
Ovaj proizvod je ispitan i dokazano usklađen s
ograničenjima prema smernici EMC o upotrebi
kablova za povezivanje kraćih od 3 m.
Napomena
Ako dođe do prekida prenosa podataka usled
statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovo
uključite USB kabl.
Detaljnije informacije o rukovanju kamkorderom možete da
pronađete u naprednom uputstvu za upotrebu i korisničkom
priručniku "Handycam Handbook" (PDF).
© 2008 Sony Corporation
2
Odlaganje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama s posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže
kao kućni otpad. On treba da bude smešten
na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožavaju se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo vas da kontaktirate organe
opštinske uprave, deponiju otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Primenjivi pribor: Daljinski upravljač.
Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama s
posebnim sistemima odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava
da baterija iz ovog uređaja ne sme da se odlaže
kao ostali kućni otpad.
Pravilnim odlaganjem baterije, sprečava se
mogući loš uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo da dođe nepravilnim
odlaganjem.
Recikliranjem materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.
Kod uređaja kojima je zbog bezbednosti,
načina rada ili očuvanja podataka potrebno
stalno napajanje preko ugrađene baterije,
bateriju treba da zameni isključivo stručno
servisno osoblje. Da bi se obezbedilo pravilno
odlaganje, isluženi uređaj ostavite na ovlašćenoj deponiji za recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo da pogledate uputstvo za bezbedno vađenje baterije
iz uređaja. Ostavite bateriju na ovlašćenoj
deponiji za recikliranje istrošenih baterija.
Detalje o recikliranju ovog proizvoda ili
baterija potražite u lokalnoj kancelariji uprave, kod komunalnog preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Napomene o upotrebi
Isporučeni pribor
Broj u zagradama ( ) pokazuje količinu.
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Napomena za korisnike u državama koje
primenjuju smernice EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost uređaja je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za informacije o servisu i garanciji, obratite se na
adrese navedene u garantnim dokumentima.
C
3
4
AC adapter (1)
Mrežni kabl (1)
Handycam Station (1) A
A/V kabl za povezivanje (1) B
USB kabl (1) C
Daljinski upravljač (1)
Sa ugrađenom okruglom litijumovom baterijom.
Akumulatorska baterija NP-FH60 (1)
21-pinski adapter (1)
Samo za modele sa oznakom + otisnutom na
donjoj površini.
CD-ROM "Handycam Application Software" (1)
(str. 23)
‒ Picture Motion Browser (softver)
‒ PMB Guide
‒ Handycam Handbook (PDF)
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Upotreba kamkordera
C Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu,
vlagu i vodu. Pogledajte "Mere opreza" (str. 29).
C Ne radite nešto od sledećeg, ako indikatori
(video zapisi)/v (fotografije) (str. 9) ili ACCESS
(str. 11, 15) svetle ili trepću. U suprotnom, medij
može da se ošteti, može da dođe do gubitka snimljenog materijala ili drugih problema u radu.
‒ Da vadite "Memory Stick PRO Duo".
‒ Da vadite akumulatorsku bateriju ili AC adapter iz kamkordera.
‒ Da izlažete kamkorder mehaničkim udarcima
ili vibracijama.
C Prilikom spajanja kamkordera s drugim uređajima
pomoću kabla, pazite na pravilnu orijentaciju utikača.
Nasilno spajanje u pogrešnom smeru oštetiće priključnicu i može da prouzrokuje kvar kamkordera.
C Ne izlažite kamkorder vibracijama ili udarcima.
Kamkorder neće prepoznati hard disk ili neće
biti moguća reprodukcija ili snimanje.
C Ne upotrebljavajte kamkorder na mestima sa
velikom bukom. Kamkorder neće prepoznati
hard disk ili neće biti moguća reprodukcija ili
snimanje.
C Kamkorder ima senzor za zaštitu hard diska u
slučaju pada*. Kad vam kamkorder ispadne, ili u
bestežinskom stanju, mogu takođe da se jave bloksmetnje zbog zaštite kamkordera. Ako senzor često očitava uslove slične onima koji se javljaju pri
padu, može da zaustavi snimanje/reprodukciju.
C Kada se kamkorder jako zagreje ili ohladi, zbog
zaštite kamkordera možda neće raditi snimanje
ili reprodukcija. U tom slučaju će na LCD ekranu da se pojavi odgovarajuća poruka (str. 27).
C Nemojte da uključujete kamkorder u predelima
s niskim pritiskom ili iznad 3.000 metara nadmorske visine. Takvom upotrebom možete da
oštetite ugrađeni hard disk.
Sadržaj
C Ako duže vremena učestalo snimate i brišete
snimke, na mediju će doći do fragmentovanja
podataka. Snimci tada ne mogu da se čuvaju niti
snimaju. U tom slučaju, presnimite snimke na
spoljni medij i zatim izvršite [MEDIA FORMAT]*.
C Pričvrstite remen i pravilno držite kamkorder
tokom snimanja.
C Za podešavanje LCD ekrana, otvorite LCD ekran
pod uglom od 90° u odnosu na kamkorder 1 pa
okrenite ekran u željeni položaj za snimanje ili
reprodukciju 2. Možete da okrenete LCD ekran
za 180° prema objektivu 2 i da snimate u režimu ogledala.
2 90 stepeni
(maks.)
1 90 stepeni prema
kamkorderu
2 180 stepeni (maks.)
C LCD ekran je proizveden visokopreciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne upotrebe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD ekranu mogu trajno da budu vidljive sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene boje).
To je normalno i nema nikakav uticaj na kvalitet
snimka.
C Izvucite izolaciju pre upotrebe daljinskog upravljača.
Izolacija
Vrste "Memory Stick" kartice koje mogu
da se upotrebljavaju s kamkorderom
Napomene o odlaganju/prenosu
C Ako izvršite [MEDIA FORMAT]*, tj. formatiranje kamkordera, možda nećete potpuno izbrisati
hard disk. Kada prodajete ili poklanjate kamkorder, savetujemo vam da primenite funkciju [
EMPTY]* da biste sprečili obnavljanje podataka
sa diska.
Osim navedenog, kada odbacujete kamkorder,
fizički mu uništite kućište.
C Za snimanje video zapisa, preporučuje se upotreba
"Memory Stick PRO Duo" kapaciteta 512 MB ili
više s oznakom:
‒
("Memory Stick
PRO Duo")*
‒
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Dostupno sa oznakom Mark2 ili bez nje.
C Potvrđen je rad s "Memory Stick PRO Duo"
kapaciteta do 8 GB.
C Pogledajte str. 10 za vreme snimanja na
"Memory Stick PRO Duo".
C "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PROHG Duo" se u ovom uputstvu nazivaju "Memory
Stick PRO Duo".
O podešavanju jezika
C Meniji na ekranu su dostupni na više jezika, a
služe za objašnjenje postupaka u radu. Po potrebi promenite jezik menija pre upotrebe kamkordera (str. 9).
O ovim uputstvu za upotrebu
C Slike s LCD ekrana u ovom uputstvu snimljene
su digitalnim fotoaparatom, pa zato u stvarnosti
mogu da izgledaju nešto drugačije.
C U ovom uputstvu za upotrebu, hard disk i
"Memory Stick PRO Duo" se nazivaju "mediji".
C U ovom uputstvu prikazan je izgled prozora iz
sistema Windows Vista. Stvaran izgled prozora i
dijaloga zavisi od operativnog sistema vašeg računara.
Napomene o snimanju
C Pre snimanja ispitajte funkciju snimanja da biste bili
sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez problema.
C Ako usled kvara na kamkorderu ili mediju za
čuvanje niste snimili željeno ili ako reprodukcija
nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan da kompenzuje gubitak nesnimljenog
materijala.
C TV sistemi boja razlikuju se, zavisno od zemlje/
regije. Za gledanje snimaka na TV ekranu potreban vam je TV prijemnik sa PAL sistemom.
C TV programi, video zapisi, video trake i drugi
materijali mogu da budu zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može da bude u suprotnosti sa zakonima o
autorskim pravima.
* Pogledajte "Handycam Handbook" (PDF) i
"PMB Guide".
Prvo pročitajte ............................................ 2
Kako započeti s radom
Korak 1: Punjenje akumulatorske
baterije........................................................ 7
Korak 2: Uključivanje i podešavanje
datuma i vremena ................................... 9
Promena podešavanja jezika...........................9
Korak 3: Izbor medija ..............................10
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje.....................................................12
Reprodukcija .............................................13
Reprodukcija slika na TV pijemniku..........14
Delovi i komande kamkordera ............15
Indikatori tokom snimanja/
reprodukcije............................................17
Funkcije menija " HOME"
i " OPTION" ..........................................19
Čuvanje slika..............................................21
Brisanje snimaka ......................................22
Upotreba računara
Upotreba računara ..................................23
Instaliranje priručnika i softvera..................23
Instaliranje "Picture Motion Browser"-a .23
Sačuvajte sve snimke
U slučaju problema
C Napravite sigurnosne kopije svih svojih snimaka
za slučaj da se izvorne snimci oštete. Savetujemo
vam da sačuvate snimke na DVD-R upotrebom
računara*. Možete takođe da ih sačuvate upotrebom videorekordera ili DVD/HDD rekordera*.
U slučaju problema .................................26
Dijagnostički displej/indikatori
upozorenja ..........................................................27
Napomena o povezivanju kamkordera na
računar
Dodatne informacije
C Ne formatirajte hard disk kamkordera pomoću
računara jer možda neće raditi pravilno.
Mere predostrožnosti.............................29
Tehnički podaci ........................................31
5
6
Kako započeti s radom
Korak 1: Punjenje akumulatorske baterije
Punjenje baterije samo uz upotrebu AC
adaptera
/CHG
indikator
Pomerite prekidač POWER na OFF (CHG) i
zatim spojite AC adapter direktno na DC IN
priključnicu kamkordera.
Prekidač POWER
Akumulatorska
baterija
Sa oznakom v
okrenutom
udesno
Prekidač POWER
DC IN priključnica
DC priključak AC adapter
U zidnu utičnicu
Mrežni kabl
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju
(serije H) možete da punite u kamkorderu.
b Napomena
C Ovaj kamkorder može da koristi samo
"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju serije H.
1 Spojite AC adapter na priključnicu
DC IN Handycam Station postolja.
Oznaka v na DC priključku mora da
bude okrenuta prema gore.
2 Spojite mrežni kabl na AC adapter i
zidnu utičnicu
DC priključak
5 Postavite kamkorder na Handycam
DC IN priključnica
Otvorite poklopac
priključnice.
Raspoloživo vreme za isporučenu
bateriju
Station postolje dok ne legne do kraja.
Zasvetleće indikator /CHG i punjenje
počinje. Ovaj indikator se gasi kad baterija bude sasvim puna. Skinite kamkorder s Handycam Station postolja.
Vreme punjenja: Približno vreme u minutima potrebno da bi se u potpunosti napunila
sasvim prazna akumulatorska baterija.
Vreme snimanja/reprodukcije: Približan
broj minuta prilikom upotrebe sasvim napunjene baterije.
(Jedinice: min)
Vađenje baterije
Pomerite prekidač POWER na OFF (CHG).
Pomerite prekidač za oslobađanje baterije
(BATT) u smeru strelice i izvadite bateriju.
Hard disk
Prekidač BATT
Vreme punjenja
"Memory Stick
PRO Duo"
135
Vreme snimanja
3 Pomerite prekidač POWER u smeru
strelice da biste ga podesili na OFF
(CHG) (početno podešavanje).
Kontinuirano
snimanje
120
120
Tipično snimanje
60
60
160
165
Vreme
reprodukcije
4 Pričvrstite bateriju tako da je pome-
C Vreme upotrebe mereno je u sledećim uslovima:
‒ Režim snimanja: [SP]
‒ Osvetljenje LCD ekrana: [ON]
C Tipično vreme snimanja znači vreme ponavljanja
snimanja, zaustavljanje, uključivanje i isključivanje i zumiranje.
rite u smeru strelice dok ne klikne.
7
8
O akumulatorskoj bateriji
C Pre promene baterije ili isključivanja AC adaptera
pomerite prekidač POWER na OFF (CHG) i isključite indikator (video zapisi) ili v (fotografije) (str. 9)/ACCESS (str. 11, 15).
C Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC
adapter spojen na DC IN priključnicu Handycam
Station postolja, čak i ako je mrežni kabl izvučen iz
zidne utičnice.
O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcije
C Izmereno vreme se odnosi na temperaturu od
25°C. (Preporučena temperatura: 10°C – 30°C.)
C Vreme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako
koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
C Vreme snimanja i reprodukcije će biti kraće,
zavisno od uslova upotrebe kamkordera.
O AC adapteru
C AC adapter priključite u najbližu utičnicu pa ga
odmah isključite u slučaju neispravnog rada.
C AC adapter ne koristite u uskom prostoru, na
primer između zida i nameštaja.
C DC utikač AC adaptera i priključke baterije
nemojte da prespajate metalnim predmetima jer
možete da izazovete kvar.
C Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje
(utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.
Korak 2: Uključivanje i podešavanje datuma i vremena
Korak 3: Izbor medija
Možete da izaberete hard disk ili "Memory
Stick PRO Duo" kao medij za snimanje,
reprodukciju ili obradu. Posebno odaberite
medij za video zapise i za fotografije.
Standardno je izabran hard disk za video
zapise i fotografije.
(HOME) (str. 19)
Dodirnite taster
na LCD ekranu.
Hard disk
3 Izaberite željeni medij.
Prekidač POWER
Video zapis
Prilikom prve upotrebe kamkordera
pojavljuje se na
LCD ekranu meni
[CLOCK SET].
"Memory Stick"
b Napomene
C Snimanje, reprodukcija ili obrada mogući su
samo za izabrani medij. Kada želite da promenite medij, ponovite izbor.
C Maksimalno vreme snimanja iznosi (za snimanje
u [SP] kvaliteti) (približno):
‒ Ugrađeni hard disk: oko 21 sat i 50 minuta
‒ "Memory Stick PRO Duo" (4 GB) proizvodnje
Sony Corporation: 1 sat i 20 minuta
C Proverite broj fotografija koje mogu da se snime
na LCD ekranu kamkordera (str. 17).
1 Držeći pritisnut zeleni taster, više
puta okrenite prekidač POWER u
smeru strelice da biste uključili željeni indikator.
(video zapisi): Za snimanje video zapisa
v (fotografije): Za snimanje fotografija
Pređite na korak 3 prilikom prvog uključivanja kamkordera.
C Kad uključite indikator v (fotografije),
format slike automatski se promeni u 4:3.
2 Dodirnite
(HOME) S  (SETTINGS)
S [CLOCK/ß LANG] S [CLOCK SET].
Pojavljuje se meni [CLOCK SET].
3 Izaberite željeno geografsko područje pomoću
[NEXT].
/
i zatim dodirnite
4 Podesite [SUMMERTIME] (letnje vre-
Fotografija
4 Dodirnite [YES] S !.
Medij je promenjen.
Za potvrđivanje podešavanja medija za snimanje
1 Pomerite prekidač POWER tako da se uključi
indikator (video zapisi) ili v (fotografije),
zavisno od medija koji želite da proverite.
2 Proverite ikonu medija na ekranu.
: Hard disk
s: "Memory
Stick PRO Duo"
Sat počinje da radi.
1 Dodirnite
(HOME) S
(MANAGE
MEDIA) karticu na ekranu.
z Saveti
C Datum i vreme snimanja nisu prikazani tokom
snimanja, ali automatski se snimaju na hard disk i
vidljivi su prilikom reprodukcije.
C Za isključivanje zvučnog signala, dodirnite
(HOME) S  (SETTINGS) S [SOUND/
DISP SET] S [BEEP] S [OFF].
Ubacivanje "Memory Stick PRO Duo"
Pripremite "Memory Stick PRO Duo" ako ste
izabrali [MEMORY STICK] kao medij.
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete da
upotrebljavate uz ovaj kamkorder navedene
su na str. 5.
Promena podešavanja jezika
2 Dodirnite [MOVIE MEDIA SET] za iz-
Možete da promenite jezik menija da bi se
poruke prikazivale na željenom jeziku. Dodirnite (HOME) S  (SETTINGS) S
[CLOCK/ß LANG] S [ß LANGUAGE
SET] i zatim izaberite željeni jezik.
bor medija za snimanje video zapisa
pa dodirnite [PHOTO MEDIA SET] za
izbor medija za snimanje fotografija.
Pojavljuje se meni za izbor medija.
me), [Y] (godina), [M] (mesec), [D]
(dan), sate i minute pa zatim dodirnite
!.
1 Ubacite "Memory Stick PRO Duo".
1 Otvorite poklopac za Memory Stick Duo u
smeru strelice.
2Ubacite "Memory Stick PRO Duo" u
Memory Stick Duo ležište pazeći na pravilan
smer dok ne klikne.
3Zatvorite Memory Stick Duo poklopac.
9
10
Snimanje/Reprodukcija
Snimanje
Indikator ACCESS ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Ako ste izabrali [MEMORY STICK] kao
C Nasilno ubacivanje "Memory Stick PRO Duo" u
pogrešnom smeru može da prouzrokuje kvar na
"Memory Stick PRO Duo", ležištu za Memory
Stick Duo ili gubitak podataka.
C Ako se u koraku 3 prikaže [Failed to create a new
Image Database File. It may be possible that there
is not enough free space.], formatirajte "Memory
Stick PRO Duo". Prilikom formatiranja se brišu
svi snimljeni podaci s "Memory Stick PRO Duo".
C Pripazite da "Memory Stick PRO Duo" ne izleti i
ne padne kada ga pritisnete zbog vađenja.
Slike se čuvaju na mediju izabranom prilikom podešavanja medija (str. 10).
Standardno podešavanje je hard disk kao medij za snimanje video zapisa i fotografija.
Prekidač POWER
: Snimanje video zapisa
v: Snimanje fotografija
medij za snimanje, okrenite prekidač
POWER tako da se uključi indikator
(video zapis).
(HOME)
(str. 19)
Trepće S Svetli
Na LCD ekranu se pojavljuje meni
[Create a new Image Database File] kad
ubacite novi "Memory Stick PRO Duo".
1 Okrenite prekidač POWER za uključenje odgovarajućeg indikatora.
Pritisnite zeleni taster samo kada je prekidač POWER u položaju OFF (CHG).
2 Započnite snimanje.
Video zapisi
3 Dodirnite [YES].
Pritisnite START/STOP B (ili A).
Za snimanje samo fotografija na "Memory
Stick PRO Duo", dodirnite [NO].
Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite
START/STOP.
Za vađenje "Memory Stick PRO Duo"
Otvorite poklopac Memory Stick Duo i blago pritisnite "Memory Stick PRO Duo".
b Napomene
z Saveti
C Ne otvarajte Memory Stick Duo poklopac za
vreme snimanja.
C Možete da proverite slobodan prostor na mediju
pritiskom (HOME) S
(MANAGE
MEDIA) S [MEDIA INFO].
C Tokom snimanja video zapisa možete da izdvojite, odnosno istovremeno da snimate i fotografije
pritiskom tastera PHOTO C.
11
12
Fotografije
v
Blago pritisnite PHOTO C za izoštravanje A (čuje se zvučni signal), zatim
pritisnite do kraja B (čuje se klik
zatvarača).
se pojavljuje uz ili s. Slika je snim.
ljena kad nestane
C Maksimalno vreme kontinuiranog snimanja
video zapisa je približno 13 sati.
C Kad veličina video zapisa pređe 2 GB, automatski
se kreira nova video datoteka.
Reprodukcija
Možete da reprodukujete snimke snimljene na medij izabran prilikom izbora medija (str. 10).
Standardno podešenje je hard disk.
Podešavanje jačine zvuka video zapisa
Prilikom reprodukcije video zapisa, dodirnite (OPTION) S karticu + S
[VOLUME], zatim podesite jačinu zvuka sa
[/\.
Taster + (VIEW IMAGES) B
z Savet
C U svakoj kartici je na zadnjem reprodukovanom/ snimljenom video zapisu vidljiva oznaka
i/B Kada dodirnete video zapis sa oznakom
i/B, možete da ga reprodukujete od dela na
kom je bio zaustavljen.
Prekidač POWER
Reprodukcija slika na TV pijemniku
Kamkorder možete da spojite na ulaznu
priključnicu TV prijemnika ili videorekordera upotrebom A/V kabla 1 (isporučen) ili
A/V kabla sa S VIDEO priključkom 2 (opcija). Za detalje pogledajte "Handycam
Handbook" (PDF).
A/V OUT
priključnica
Taster + (VIEW IMAGES) A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!a
HOME MENU
Prethodnih 6 snimaka
Sledećih 6 snimaka
Povratak na snimanje
Prikaz video zapisa
Prikaz fotografija
(OPTION)
Traženje snimka prema datumu
Prelaz na meni à (Face Index)
Prelaz na meni á (Film Roll Index)
1 Pomerite prekidač POWER za uključivanje kamkordera.
2 Pritisnite + (VIEW IMAGES) A (ili B).
Na LCD ekranu se pojavljuje meni VISUAL INDEX. (Možda će biti potrebno da pričekate
nekoliko sekundi.)
(žuto)
(belo)
3 Započnite reprodukciju.
Video zapisi
v
Fotografije
Dodirnite karticu i video zapis koji
želite da reprodukujete.
Početak tekući/
Izbor pauze
prethodni snimak ili reprodukcije
Sledeći
snimak
(žuto)
Dodirnite karticu v i fotografiju koju
želite da reprodukujete.
(crveno)
Taster slide showa
: Tok signala
Videorekorder ili TV
Zaustavljanje /povratak
u VISUAL INDEX)
Nazad/Napred
Prelazak na VISUAL
INDEX
Prethodni/
Sledeći
13
14
Delovi i komande kamkordera
Tasteri priključnice i sl. o kojima se ne govori u ostalim poglavljima, opisani su ovde.
+ Taster EASY
Pritisnite EASY za prikaz u i većina
podešenja će se prebaciti na jednostavno
snimanje/reprodukciju. Za isključivanje,
pritisnite ponovo.
[ Taster DISP/BATT INFO
Možete da promenite podešenja za prikaz
dok je kamkorder uključen. Kada pritisnete ovaj taster dok je prekidač POWER
podešen na OFF(CHG), možete da proverite preostali kapacitet baterije.
] Taster  (pozadinsko osvetljenje)
Za podešavanje ekspozicije kod snimanja
objekata osvetljenih sa zadnje strane, pritisnite BACK LIGHT za prikaz . Za isključivanje ove funkcije, ponovo pritisnite .
, Ugrađeni mikrofon
Zvuk koji detektuje ugrađeni mikrofon
pretvara se u 5,1-kanalni pozadinski zvuk
i tako snima.
. Blic
Blic će da se aktivira automatski, u zavisnosti od uslova snimanja uz standardno
podešavanje.
Dodirnite (HOME) S  (SETTINGS)
S [PHOTO SETTINGS] S [FLASH
MODE] za promenu podešavanja.
/ Senzor daljinskog upravljača/infracrveni
senzor
Za prijem signala s daljinskog upravljača.
: Navoj za stativ (na donjoj strani)
Za upotrebu stativa (opcija: zavrtanj mora
da bude kraći od 5,5 mm), pričvrstite ga
na navoj pomoću zavrtnja.
Snimanje
1 Prekidač zuma
Za upotrebu zuma pomerite prekidač zuma. Prekidač zuma malo pomerite za sporije zumiranje, a nešto više za brže zumiranje.
Fotografije možete da povećate 1,1-5 puta
od originalne veličine (zum prilikom reprodukcije).
C Kada dodirnete ekran u toku zuma prilikom
reprodukcije, deo slike koji dotaknete prikazaće se u središtu ekrana.
Handycam Station
2 Taster QUICK ON
Taster QUICK ON trepće i kamkorder se
isključuje u stanje smanjene potrošnje
energije (sleep). Ponovo pritisnite QUICK
ON za ponovno pokretanje snimanja.
Kamkorder se vraća u stanje pripravnosti
snimanja posle 1 sekunde.
Opcija [QUICK ON STBY] omogućava
podešavanje vremena posle kog se kamkorder isključuje u sleep mod.
3 Indikator ACCESS (hard disk)
Kad ACCESS indikator svetli ili trepće,
kamkorder zapisuje ili očitava podatke.
4 Kopča remena
Za učvršćivanje remena za nošenje preko
ramena (opcija).
7 Zvučnik
8 Prekidač NIGHTSHOT
Za snimanje na tamnim mestima, podesite
prekidač NIGHTSHOT na ON. (Pojavi se .)
9 Tasteri zuma
Pritisnite za zumiranje (smanjivanje i povećavanje).
Fotografije možete povećati 1,1 - 5 puta od
originalne veličine (zum prilikom reprodukcije).
Spajanje drugih uređaja
C Kada dodirnete ekran kod zuma pri reprodukciji, dio slike kojeg dotaknete prikazat će
se u središtu ekrana.
5 Priključnica A/V Remote Connector/A/V
OUT
Za povezivanje komponentnim A/V ili
A/V kablom.
0 Taster RESET
Za vraćanje svih podešavanja, uključujući
i podešavanje vremena i datuma, na početne vrednosti.
15
16
6  (USB) priključnica
Samo izlaz signala.
Za spajanje pomoću USB kabla.
; Taster
(DISC BURN)
Za snimanje diska posle povezivanja kamkordera s računarom. Detalje potražite u
"PMB Guide" (str. 4).
\ Active Interface Shoe
Priključak Active Interface Shoe napaja
dodatni pribor, na primer video svetlo,
blic ili mikrofon. Pribor možete da isključite ili uključite prekidačem POWER na
kamkorderu.
< Priključak za kamkorder
Za povezivanje kamkordera s Handycam
Station postoljem.
Indikatori tokom snimanja/reprodukcije
Snimanje video zapisa
1 Taster HOME
Indikatori prilikom promene opcija
2 Preostali kapacitet baterije (približno)
Sledeći indikatori su prikazani prilikom
podešavanja opcija ili tokom snimanja i reprodukcije.
3 Status snimanja ([STBY] (stanje pripravnosti) ili [REC] (snimanje))
4 Režim snimanja (HQ/SP/LP)
Gornji levi
5 Medij za snimanje/reprodukciju
Srednji
Indikator
Značenje
/ . ~ } ~ IMAGE SIZE
Podešavanja slide showa
Gornji desni
6 Brojač (sati/minuti/sekunde)
7 Preostalo vreme snimanja
NightShot
S
Super NightShot
k
Color Slow Shutter
PictBridge veza
8 Taster OPTION
Snimanje fotografija
-O
<e1v
9 FACE DETECTION
0 Taster VIEW IMAGES
Donji
; Podešavanje Face Index
Indikator
[ Veličina slike
] Približan broj fotografija za snimanje i
medij/Tokom snimanja fotografija
\ Taster za povratak
Reprodukcija video zapisa
, Režim reprodukcije
. Broj aktuelnog video zapisa/Ukupan broj
video zapisa
/ Taster za izbor prethodnog/sledećeg zapisa
: Tasteri funkcija video zapisa
Donji
Značenje
^5.1ch ^2ch
AUDIO MODE
"
Snimanje pomoću selftimera
+–,
Blic, REDEYE REDUC
#
Nizak nivo
MICREF LEVEL
:
t
WIDE SELECT
Indikator
Značenje
)
'
Efekat slike
Rm
Ručno izoštravanje
ifg
Y5
N|
SCENE SELECTION

Pozadinsko osvetljenje
Digitalni efekat
&
BLT-IN ZOOM MIC

< Naziv datoteke
Gornji desni
> Broj aktuelne fotografije/Ukupan broj
snimljenih fotografija
Reprodukcija fotografija
Srednji
Gornji levi
+ Snimanje 5,1-kanalnog surround zvuka
Indikator
Zatamnjivanje
? Folder za reprodukciju
Pojavljuje se samo ako je medij za snimanje
fotografija "Memory Stick PRO Duo".
>
Osvetljenje LCD ekrana je
isključeno
 Taster slide showa
Q
Isključen senzor za slučaj
pada
P
Senzor za slučaj pada
uključen
vk
17
18
vks
Medij za snimanje fotografija
Ravnoteža belog
Funkcija SteadyShot isključena
EXPOSURE/
SPOT METER
Značenje
 Taster VISUAL INDEX
Indikator upozorenja
T
TELE MACRO
/
à
,
45
ZEBRA
Posdešavanje Face Index
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
z Saveti
C Izgled i položaj indikatora su približni i mogu da
se razlikuju od stvarnog prikaza.
C Vreme i datum snimanja automatski se čuvaju
na medij za snimanje. Ne vide se na ekranu tokom
snimanja, ali možete da ih proverite tokom reprodukcije izborom opcije [DATA CODE].
Funkcije menija "
HOME" i "
Možete da prikažete meni pritiskom na
(HOME) A (ili B)/ (OPTION). Detalje
o opcijama menija potražite u "Handycam
Handbook" (PDF) (str. 23).
OPTION"
Prikaz pomoći u meniju HOME MENU (HELP)
Opcije HOME MENU
1 Pritisnite (HOME) A (ili B).
2 Dodirnite (HELP).
Donji deo tastera (HELP) menja boju u narandžastu.
Kategorija  (CAMERA)
Kategorija  (SETTINGS)
MOVIE
SETTINGS
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[ REMAINING SET],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
[à INDEX SET]*,
[CONVERSION LENS]
PHOTO
SETTINGS
[~ IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [NIGHTSHOT LIGHT],
[STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[FACE DETECTION],
[CONVERSION LENS]
VIEW
IMAGES SET
[DATA CODE],
[ DISPLAY]
MOVIE*
PHOTO*
SMTH SLW
REC
Kategorija + (VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*
3 Dodirnite opciju o kojoj želite da saznate više.
Kada je dodirnete, na ekranu će se pojaviti objašnjenje.
Za primenu odabrane opcije dodirnite [YES].
Upotreba HOME MENU
Možete da promenite podešavanja po želji.
Pritisnite (HOME) A (ili B) za prikaz
menija.
Opcije
menija
á INDEX*
à INDEX*ã
PLAYLISTã
Kategorija F (OTHERS)
Upotreba OPTION MENU
DELETE*
Meni (OPTION) se pojavljuje kao pop-up
meni (kao kad na računaru kliknete desni
taster miša). Dodirnite (OPTION) i zatim
se prikazuju opcije menija koje je moguće
podesiti u tom trenutku.
MOVIE DUB
Opcije
menija
opciju koju želite da promenite.
Kartica
2 Sledite uputstvo na ekranu za izvršavanje postupka.
[ DELETE],
[~ DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[z ERASE], [z ERASE ALL],
[z MOVE], [ ADD], [
ADD by date]
PRINT
USB
CONNECT
1 Dodirnite željenu karticu i zatim opciju
Kategorija
C Ako opcija nije na ekranu, dodirnite
/
za
listanje stranica.
C Za zatvaranje menija HOME MENU, dodirnite
2 Posle podešavanja, dodirnite !.
#.
C Nije moguće da istovremeno izaberete ili aktivirate sivo označene opcije u aktuelnim uslovima
snimanja ili reprodukcije.
b Napomene
[DUB by select], [DUB by
date], [z DUB ALL]
EDIT
koju želite da promenite.
z Saveti
DELETE], [~ DELETE]
PHOTO COPY [COPY by select], [COPY by
date]
Kategorija
1 Dodirnite željenu kategoriju i zatim
[
PHOTO
CAPTURE
[ USB CONNECT],
[s USB CONNECT],
[DISC BURN]
(MANAGE MEDIA)
MOVIE
MEDIA SET*
[HDD], [MEMORY STICK]
PHOTO
MEDIA SET*
[HDD], [MEMORY STICK]
MEDIA INFO
C Ako opcija koju želite da podesite nije na ekranu, dodirnite drugu karticu. Ako opciju uopšte
ne možete da pronađete, nije dostupna u trenutnoj situaciji.
C Meni (OPTION) ne može da se upotrebljava
prilikom Easy Handycam postupka.
19
20
MEDIA
FORMAT*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
SOUND/ DISP [VOLUME]*, [BEEP]*, [LCD
SET**
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR]
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT]
CLOCK/
ß LANG
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[ß LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE],
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK ON
STBY], [REMOTE CTRL],
[DROP SENSOR]
* Podešavanje je moguće tokom upotrebe funkcije Easy Handycam.
** Naziv menija se menja u [SOUND SETTINGS]
prilikom upotrebe funkcije Easy Handycam.
Čuvanje slika
Opcije OPTION MENU
Opcije koje možete da podesite samo u meniju
OPTION MENU opisane su u nastavku.
Kartica 
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Kartica L
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Kartica 
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
– (Kartica zavisno od situacije
/Bez kartice)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Brisanje snimaka
Zbog njegovog ograničenog kapaciteta uvek
odložite kopiju snimaka na spoljni medij,
poput DVD-R diska ili računara.
Snimke načinjene kamkorderom možete da
memorišete prema opisu koji sledi.
z Savet
C Možete da presnimite video zapise ili da kopirate
fotografije sa hard diska na "Memory Stick PRO
Duo". Dodirnite (HOME) S F (OTHERS)
S [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Prvo izaberite medij sa snimcima koje želite
da obrišete (str. 10).
Brisanje video zapisa
1 Dodirnite
Čuvanje pomoću računara
(HOME) S F (OTHERS)
S [DELETE].
Upotrebom softvera "Picture Motion
Browser" sa isporučenog CD-ROM-a, možete da sačuvate snimke sa kamkordera. Za
detalje pogledajte "PMB Guide" na isporučenom CD-ROM-u.
Izrada DVD-a pomoću funkcije One Touch
Disc Burn
2 Dodirnite [
DELETE].
3 Dodirnite [
DELETE].
4 Dodirnite video zapis koji želite da
Slike snimljene kamkorderom možete jednostavno da kopirate direktno na DVD tako da
pritisnete taster (DISC BURN).
obrišete.
Izabrani video zapis je označen sa f.
Čuvanje snimaka na računaru
(Easy PC Back-up)
5 Dodirnite ! S [YES] S !.
Snimke s kamkordera možete da presnimite
na hard disk računara.
Brisanje svih video zapisa odjednom
U koraku 3 dodirnite [ DELETE ALL] S
[YES] S [YES] S !.
Izrada DVD-a sa izabranim slikama
Importovane snimke možete da presnimite
na računar ili na DVD. Možete takođe da ih
obradite.
Brisanje fotografija
1 U koraku 2 dodirnite [~ DELETE].
2 Dodirnite [~ DELETE], zatim dodirnite fotografiju koju želite da obrišete.
Izabrana fotografija je označena s f.
Čuvanje slika spajanjem kamkordera
na druge uređaje
3 Dodirnite ! S [YES] S !.
Dodatne informacije potražite u "Handycam
Handbook" (PDF).
z Savet
C Za brisanje svih fotografija s medija, u koraku 2
dodirnite [~ DELETE ALL] S [YES] S [YES]
Spajanje pomoću A/V kabla za povezivanje
S !.
Možete da presnimavate na videorekorder,
DVD/HDD.
Povezivanje pomoću USB kabla
Možete kopirate na DVD pisače kompatibilne s funkcijom presnimavanja filmova.
21
22
Upotreba računara
Upotreba računara
Memorija: 256 MB ili više
Instaliranje priručnika i softvera
Hard disk: Potreban slobodni prostor na
disku: 500 MB ili više (za snimanje DVD-a
biće potrebno možda 5 GB ili više)
"Handycam Handbook" (PDF)
"Handycam Handbook" (PDF) detaljno objašnjava rad i upotrebu kamkordera.
"Picture Motion Browser" (samo za
Windows računare)
"Picture Motion Browser" je isporučeni softver. Upotrebom softvera možete da:
‒ Izradite DVD funkcijom One Touch
‒ Kopirate snimke na računar
‒ Obrađujete kopirane snimke
‒ Kreirate DVD
b Napomena
C Isporučeni softver "Picture Motion Browser" nije
podržan na Macintosh računarima. Za upotrebu
kamkordera s Macintosh računarima, posetite
sledeću stranicu za detalje.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/
Instaliranje i gledanje uputstva
"Handycam Handbook" (PDF)
Za gledanje korisničkog priručnika
"Handycam Handbook" (PDF) treba da instalirate Acrobat Reader na svoj računar.
Nastavite s instaliranjem čak i ako se pojavi
upozorenje o nepoznatom izdavaču softvera.
1 Uključite računar.
2 Stavite CD-ROM (isporučen) u fioku diska na
računaru.
Pojavi se prozor za izbor instalacije.
Monitor: Minimalno 1 024 ` 768 tačaka.
Ostalo:  USB priključnica (preporučena
standardna, Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna), DVD pisač (potreban je
CD-ROM drajv za instalaciju softvera)
4 Izaberite željeni jezik i naziv modela vašeg
Handycama, zatim kliknite na [Handycam
Handbook (PDF)].
Počinje instalacija. Kada se instalacija završi,
pojavi se ikona prečice za "Handycam Handbook" na radnoj površini računara.
C Naziv modela vašeg Handycama je odštampan na njegovoj donjoj površini.
5 Kliknite [Exit]  [Exit], zatim izvadite
CD-ROM iz odeljka za disk na računaru. Za
gledanje "Handycam Handbook" (PDF), dvaput kliknite ikonu prečice.
x Instalacija softvera
Softver sa isporučenog CD-ROM-a potrebno
je da se instalira na Windows računar pre
povezivanja kamkordera na računar.
Posle toga instalacija više nije potrebna.
Softver koji ćete instalirati i postupci se razlikuju, zavisno od operativnog sistema.
1 Proverite da kamkorder nije povezan sa
računarom.
2 Uključite računar.
z Savet
C Ako ste korisnik Macintosh računara, postupite
na sledeći način.
1 Priključite AC adapter na Handycam Station i u zidnu utičnicu.
2 Postavite kamkorder na Handycam Station
i zatim pomerite prekidač POWER za uključivanje.
3 Spojite  (USB) priključnicu na Handycam
Station s  (USB) priključnicom na računaru.
Automatski se pojavljuje [USB SELECT]
meni na LCD ekranu kamkordera.
4 Dodirnite [ USB CONNECT] ili [s
USB CONNECT] u meniju [USB
SELECT] kamkordera.
b Napomene
1 Uključite računar.
C Za instalaciju se logujte kao Administrator.
C Pre instalacije softvera zatvorite sve aktivne
programe.
3 Stavite isporučeni CD-ROM u disk drajv računara.
Pojavi se instalacioni meni.
2 Ubacite CD-ROM (isporučen) u odeljak
za disk na računaru.
3 Otvorite folder [Handbook] na CD-ROMu, dvaput kliknite folder [GB] i zatim prevucite i pustite "Handycam Handbook" na
računar. Za otvaranje "Handycam Handbook" (PDF), dvaput kliknite "Handbook.pdf".
Instalacija "Picture Motion Browser"
7 Kliknite [Continue].
8 Pročitajte [Licence Agreement] i označite [I
accept the terms of the licence agreement] pa
kliknite na [Next].
9 Potvrdite podešavanja instalacije i zatim kliknite [Install].
b Napomene
x Sistemski zahtevi
Ostale detalje potražite na web stranici za
podršku.
Ako se meni ne pojavi
OS: Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP SP2*, Windows Vista*
1 Kliknite na [Start], zatim na [My Computer].
(Za Windows 2000, dvaput kliknite na
[My Computer].)
* Nisu podržane 64-bitne i Starter (Edition)
verzije.
3 Kliknite na [Handycam Handbook].
Pojavi se instalacioni meni za "Handycam
Handbook" (PDF).
4 Kliknite na [Install] u instalacionom prozoru
na ekranu računara.
5 Izaberite jezik instalacije i kliknite na [Next].
6 Kad se pojavi meni za potvrđivanje povezivanja, povežite kamkorder s računarom sledeći
korake u nastavku.
2 Dva puta kliknite na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (disk drajv).*
* Nazivi disk drajva (poput (E:)), mogu
da se razlikuju, zavisno od računara.
Potrebna je standardna instalacija. Ispravan rad nije zagarantovan prilikom nadogradnje gore spomenutih sistema ni kod
multi-boot sistema.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz ili brži
23
24
C Čak i ako se pojavi prozor koji zahteva restartovanje računara, ne treba da ga restartujete. Restartujte računar posle završetka instalacije.
C Potrebno je izvesno vreme za autentifikaciju.
[ Instalirajte softver prema uputstvu na ekranu.
C Zavisno od računara, možda će biti potrebno
da se instalira dodatni softver. Ako se pojavi
instalacioni meni, instalirajte softver prema
uputstvu na ekranu.
!b Ako je potrebno, posle instalacije restartujte
računar.
!c Izvadite CD-ROM iz računara.
U slučaju problema
U slučaju problema
Za isključivanje USB kabla
Ako naiđete na problem u radu s kamkorderom, proverite mogući kvar pomoću sledeće
tabele. Ako problem postoji i dalje, isključite
izvor napajanja i obratite se ovlašćenom Sony
servisu.
S [Safely remove
USB Mass Storage Device] S [OK] (samo Windows 2000) na statusnoj traci na
donjoj strani ekrana računara.
2 Dodirnite [END] S [YES] na ekranu
kamkordera.
3 Izvucite USB kabl.
1 Kliknite ikonu
Napomene pre slanja kamkordera na popravku
C U zavisnosti od problema, možda će biti potrebno da se formatira ili zameni hard disk kamkordera. U tom slučaju ćete izgubiti podatke s hard
diska. Napravite sigurnosnu kopiju podataka s
hard diska (pogledajte "Handycam Handbook"
(PDF)) na drugom mediju pre slanja kamkordera na popravku. Ne možemo da garantujemo za
podatke na hard disku.
C Prilikom popravke kamkordera možda ćemo
proveriti minimalnu količinu podataka sačuvanih
na hard disku da bismo poboljšali stanje. Međutim, Sonyjev ovlašćeni servis neće nikada da kopira ili da čuva vaše podatke.
C Pojave na kamkorderu proverite u "Handycam
Handbook" (PDF), za povezivanje s računarom,
"PMB Guide".
x Upotreba "Picture Motion Browser"
Za pokretanje "Picture Motion Browser",
kliknite [Start]  [All Programs]  [Sony
Picture Utility]  [PMB - Picture Motion
Browser].
Za osnovno uputstvo za upotrebu "Picture
Motion Browser", pogledajte "PMB Guide".
Za prikaz osnovnih funkcija "Picture Motion
Browser", pogledajte "PMB Guide".
Za prikaz "PMB Guide", kliknite [Start] 
[All Programs]  [Sony Picture Utility] 
[Help]  [PMB Guide].
z Savet
C Ako se [USB SELECT] meni ne pojavi, dodirnite
(HOME) S F (OTHERS) S [USB
CONNECT].
Kamkorder se zagreva.
C To je zbog toga što je kamkorder bio uključen duže vreme. To nije kvar.
Napajanje se iznenada isključuje.
C Koristite AC adapter.
C Ponovo uključite kamkorder.
C Napunite bateriju (str. 7).
Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO,
snimanje ne počinje.
C Prekidač POWER postavite na (video
zapis) ili v (fotografija) (str. 9).
C Nije moguće snimanje u režimu štednje.
Pritisnite taster QUICK ON (str. 18).
C Kamkorder zapisuje na hard disk scenu koju ste upravo snimili i u toj fazi novo snimanje nije moguće.
C Medij za snimanje je pun. Izbrišite nepotrebne slike (str. 22).
C Ukupan broj video zapisa ili fotografija prelazi kapacitet snimanja kamkordera. Izbrišite
nepotrebne slike (str. 22).
Nije moguće uključiti kamkorder.
C Pričvrstite napunjenu akumulatorsku bateriju na kamkorder (str. 7).
C Spojite AC adapter u zidnu utičnicu (str. 7).
Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.
C Kamkorder je spreman za snimanje tek nekoliko sekundi posle uključivanja. To je
normalno.
C Isključite AC adapter iz zidne utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju i zatim
spojite ponovo posle jednog minuta. Ako
funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom
pritisnite taster RESET (str. 15). (Ako pritisnete taster RESET, sva podešenja, zajedno
sa tačnim vremenom, vraćaju se na početne
vrednosti.)
C Kamkorder se jako zagrejao. Isključite ga i
ostavite neko vreme na hladnom mestu.
C Kamkorder se jako ohladio. Isključite ga i
stavite na toplo mesto. Ostavite ga tamo neko vreme i zatim uključite.
25
26
Snimanje se zaustavlja.
C Kamkorder se jako zagrejao/ohladio. Isključite ga i ostavite neko vreme na hladnom/
toplom mestu.
Ne možete da instalirate "Picture Motion
Browser".
C Proverite konfiguraciju računara potrebnu
za instaliranje "Picture Motion Browser".
C Instalirajte "Picture Motion Browser" na
pravilan način (str. 23).
"Picture Motion Browser" ne radi pravilno.
C Isključite "Picture Motion Browser" i ponovo pokrenite računar.
Računar ne prepoznaje kamkorder.
C Isključite uređaje iz USB priključnice računara, osim tastature, miša i kamkordera.
C Isključite USB kabl iz računara i Handycam
Station postolja pa ponovo pokrenite računar. Ponovite spajanje računara i kamkordera
na pravilan način.
Dijagnostički displej/indikatori
upozorenja
Ako se na LCD ekranu pojave indikatori,
proverite sledeću tabelu.
Ako ne budete mogli da rešite problem,
obratite se prodavcu ili ovlašćenom
Sonyjevom servisu.
Indikator/Poruka
Uzrok/Rešenje
C:04:
C Koristili ste akumulatorsku
bateriju koja nije
"InfoLITHIUM". (serija H)
C Koristite "InfoLITHIUM"
bateriju (serije H) (str. 7).
C Čvrsto povežite DC utikač AC adaptera u DC IN
priključnicu Handycam
Station ili kamkordera
(str. 7).
C:13: /
C:32:
C Isključite izvor napajanja.
Posle ponovnog uključivanja nastavite da koristite kamkorder.
Indikator/Poruka
Uzrok/Rešenje
E:20: /
E:31: /
E:61: /
E:62: /
E:91: /
E:94:
C Pojavio se kvar koji ne
možete da otklonite sami.
Obratite se Sonyjevom
ovlašćenom servisu i navedite svih pet znakova koda
koji počinje slovom "E".
101-0001
C Datoteka je oštećena ili
nečitljiva.
:
C Možda se pojavila greška
na hard disku kamkordera.
<
C Obrišite nepotrebne datoteke.

C Baterija je gotovo prazna.
-
C Kamkorder se zagreva ili
previše zagreva. Isključite
ga i ostavite neko vreme
na hladnom mestu.
O
C Kamkorder se previše
ohladio. Zagrejte ga na
toplom mestu.
e
C Ako indikator polako
trepće, uskoro više neće
biti mesta za snimanje.
C Nije ubačen "Memory
Stick PRO Duo" (str. 10).
C Ako indikator trepće brzo,
nema više mesta za snimanje. Obrišite nepotrebne
slike ili formatirajte
"Memory Stick PRO Duo"
posle prebacivanja slika
na drugi medij (str. 21).
C Oštećena je Image Database datoteka.
Indikator/Poruka
Uzrok/Rešenje
C "Memory Stick PRO Duo"
je oštećen.
C "Memory Stick PRO Duo"
nije pravilno formatiran.
C Ubačen je nekompatibilan "Memory Stick PRO
Duo".
27
28
s
C Pristup podacima na
"Memory Stick PRO Duo"
je ograničen na drugom
uređaju.

C Nešto nije u redu s
blicom.
1
C Osvetljenje je nedovoljno
pa je kamkorder osetljiv
na vibracije. Koristite blic.
C Kamkorder može da
vibrira ako količina svetla
nije dovoljna. Držite ga
mirno sa obe ruke i snimajte. Međutim, imajte
na umu da indikator upozorenja na vibracije ne
nestaje.
v
C Medij je popunjen.
C Nije moguće snimanje
fotografija za vreme obrade podataka. Sačekajte
trenutak i zatim snimajte.
P
C Aktiviran je senzor za
detekciju pada. Isključeno
je snimanje/ reprodukcija.
Dodatne informacije
Mere predostrožnosti
O upotrebi i održavanju
C Nemojte da koristite ili čuvate kamkorder na
sledećim mestima.
‒ Mestima koja su izuzetno topla ili hladna. Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama iznad 60ºC, na primer, blizu grejnih tela ili u
vozilu parkiranom na suncu jer to može da
izazove kvarove ili deformacije.
‒ Blizu snažnih magnetnih polja ili pod uticajem
mehaničkih vibracija. To može da izazove kvarove.
‒ Blizu izvora radio talasa ili zračenja. U tom slučaju
normalno snimanje možda neće biti moguće.
‒ Blizu AM prijemnika i video opreme jer može
da dođe do smetnji.
‒ Na peščanoj plaži i prašnjavim mestima. Ako
u kamkorder dospeju pesak ili prašina, može
da dođe do nepopravljivih kvarova.
‒ Blizu prozora ili na otvorenom, gde LCD ekran ili
objektiv mogu da budu izloženi direktnom suncu.
Na taj način se oštećuje unutrašnjost LCD ekrana.
C S kamkorderom možete da radite sa napajanjem
od DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4
V (AC adapter).
C Prilikom upotrebe jednosmernog (DC) ili naizmeničnog (AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u ovom priručniku.
C Pazite da se kamkorder ne pokvasi, na primer,
na kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može
da dođe do nepopravljivih kvarova.
C Ako u kućište dospeju bilo kakav strani predmet ili
tečnost, isključite kamkorder i pre ponovne upotrebe odnesite ga na proveru u Sonyjev servis.
C Izbegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce.
Pazite da vam uređaj ne ispadne i da ne stanete
na njega. Budite posebno pažljivi s objektivom.
C Kad ne koristite kamkorder, prebacite prekidač
POWER u položaj OFF (CHG).
C Nemojte da zamotavate kamkorder, na primer, u
peškir i tako ga koristite jer unutrašnjost može
da se zagreje.
C Prilikom izvlačenja mrežnog kabla uhvatite
utikač, nemojte da povlačite sam kabl.
C Nemojte da stavljate teške predmete na mrežni
kabl jer tako može da se ošteti.
C Metalne kontakte uvek održavajte čistim.
Briga o objektivu i čuvanje
C Držite daljinski upravljač i bateriju van domašaja
dece. Ako dođe do slučajnog gutanja baterije,
odmah se obratite lekaru.
C U slučaju isticanja elektrolita baterije:
‒ Obratite se ovlašćenom servisu.
‒ Isperite tečnost s kože.
‒ Ako tečnost dospe u oči, isperite ih s mnogo
vode i obratite se lekaru.
C Obrišite površinu sočiva objektiva mekom krpom u sledećim slučajevima.
‒ Kad su na sočivu objektiva otisci prstiju.
‒ Na vrućim ili vlažnim mestima.
‒ Prilikom upotrebe objektiva, na primer, na
plaži.
C Čuvajte objektiv na dobro provetrenom mestu
na kojem neće biti izložen prljavštini ili prašini.
C Za sprečavanje nastanka buđi, redovno vršite gore
navedene postupke. Savetujemo uključivanje i
rukovanje kamkorderom približno jednom mesečno za dugotrajni optimalni rad.
x Ako duže vreme nećete da koristite
kamkorder
C Povremeno ga uključite i reprodukujte ili snimajte oko tri minuta.
C Pre odlaganja potpuno ispraznite bateriju.
Punjenje ugrađene baterije za čuvanje podataka
LCD ekran
Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom
akumulatorskom baterijom koja služi za
čuvanje datuma i vremena itd., čak i ako je
prekidač POWER postavljena na OFF
(CHG). Baterija se puni tokom svake upotrebe kamkordera. Ipak, ona se postepeno
prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno
se isprazni ako približno tri meseca uopšte
ne koristite kamkorder. Kamkorder upotrebljavajte posle punjenja ugrađene punjive
baterije.
Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utiče na rad kamkordera sve dok
ne snimate datum.
C Nemojte suviše da pritiskate LCD ekran jer tako
može da se ošteti.
C Ako koristite kamkorder na hladnom mestu, na
LCD ekranu može da se pojavi zaostala slika. To
nije kvar.
C Tokom upotrebe kamkordera, poleđina LCD
ekrana može da se zagreje, ali to je uobičajeno.
x Čišćenje LCD ekrana
Ako se LCD ekran zaprlja od otisaka prstiju
ili prašine, očistite ga mekom krpom. Ako
koristite pribor za čišćenje LCD ekrana (opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje direktno
na ekran. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tečnosti za čišćenje.
x Postupci
Spojite kamkorder na napajanje pomoću
isporučenog AC adaptera i ostavite ga duže
od 24 sata s prekidačem POWER postavljenim na OFF (CHG).
Čišćenje kućišta
C Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom
blago navlaženom u vodi, a zatim ga osušite mekom suvom krpom.
C Izbegavajte sledeće jer na taj način može da se
ošteti kućište:
‒ Rastvarače poput razređivača, benzin, alkohol,
hemijski obrađene krpice, repelente, insekticide i kremu za sunčanje.
‒ Dodirivanje kamkordera s navedenim sredstvima na rukama.
‒ Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu
s gumenim ili vinilnim predmetima.
Zamena baterije daljinskog upravljača
1 Dok držite pritisnut graničnik, stavite
nokat u ležište i izvucite nosač baterije.
2 Ubacite novu bateriju tako da je + strana okrenuta prema gore.
3 Vratite nosač baterije u kućište daljinskog
upravljača dok ne klikne.
29
30
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može da eksplodira ako se njom
pogrešno rukuje. Nemojte da je punite,
rastavljate ili bacate u vatru.
C Kad oslabi litijumska baterija, domet daljinskog
upravljača može da se smanji ili daljinski upravljač
neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, zamenite
bateriju novom Sony CR2025 litijumskom baterijom. Upotreba druge vrste baterija može da prouzrokuje opasnost od požara ili eksplozije.
Tehnički podaci
Sistem
Ulazne/izlazne priključnice
Format video kompresije: MPEG2/JPEG (fotografije)
A/V Remote Connector: Video/audio izlazna
priključnica
Format audio kompresije: Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital Stereo Creator
Video signal: PAL sistem boja, CCIR standardi
Hard disk: 60 GB
Prilikom merenja kapaciteta medija, 1 GB
označava 1 milijardu bajtova dela koji se koristi za upravljanje podacima.
Format snimanja
Video zapisi: MPEG2-PS
Fotografije: Exif Ver.2.2*
Senzor slike: 3,6 mm (1/5 tip) CMOS senzor
Piksela za snimanje (fotografije, 4:3):
Maks. 4,0 megapiksela (2 304 ` 1 728)**
Veličina: Oko 2 360 000 piksela
Efektivno (video zapisi, 16:9)
Oko 1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9)
Oko 1 490 000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3)
Oko 1 990 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T;
Optički: 15`, Digitalni: 30`, 180`
Prečnik filtera: 30 mm
Žarišna dužina F = 1,8 - 2,6
f = 3,1 – 46,5 mm
Posle pretvaranja na format fotografije 35 mm
Za video zapise: 40 – 600 mm (16:9)
Za fotografije: 37 – 555 mm (4:3)
Temperatura boje: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)
Masa (približno): 170 g bez mrežnog kabla
USB priključnica: mini-B
(samo izlaz)
* Za ostale podatke pogledajte nalepnicu na AC
adapteru.
LCD ekran
Akumulatorska baterija
NP-FH60
Slika: 6,7 cm (2,7 tip, format 16:9)
Ukupan broj piksela: 211 200 (960 ` 220)
Maksimalni izlazni napon: 8,4 V jednosmerne
struje
Opšte
Izlazni napon: 7,2 V jednosmerne struje
Napajanje: 6,8/7,2 V (akumulatorska baterija) 8,4 V
(AC adapter)
Kapacitet: 4,9 Wh (680 mAh)
Tip: Litijum-jonska
Prosečna potrošnja energije: Hard disk: 3,5 W
"Memory Stick PRO Duo": 3,5 W
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama
bez prethodnog upozorenja.
Radna temperatura: 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: -20°C do +60°C
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Dimenzije (približno): 81 ` 76 ` 129 mm (š`v`d)
sa isturenim delovima i isporučenom akumulatorskom baterijom
C Proizvedeno uz licencu firme Dolby Laboratories.
Masa (približno): 470 g samo glavni uređaj
550 g uključujući isporučenu akumulatorsku
bateriju
Handycam Station DCRA-C220
Izlazno/ulazne priključnice
USB priključnica: mini-B
(samo izlaz)
AC adapter AC-L200/L200B
* "Exif" je format datoteke fotografija koji je uteme-
Potrošnja: 18 W
O zaštitnim znakovima
C "Handycam" i
su zaštitni
znaci Sony Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO, "Memory
HG Duo",
,
Stick Micro", "MagicGate",
"MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory
Stick Duo" su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv firme Sony
Corporation.
C "BIONZ" je zaštićeni naziv firme Sony Corporation.
C Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci
firme Dolby Laboratories.
C Microsoft, Windows, Windows Media, Windows
Vista i DirectX su zaštićeni nazivi ili registrovani
nazivi firme Microsoft Corporation u SAD-u i
drugim državama.
C Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi firme
Apple Computer u SAD-u i drugim državama.
C Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni ili registrovani nazivi firme Intel Corporation ili njenih
podružnica u SAD-u i drugim državama.
C Adobe, Adobe logotip i Adobe Acrobat su zaštićeni nazivi firme Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i drugim državama.
Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u
ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih
firmi. Osim toga, oznake ™ i "®" nisu uvek navedene
u ovom priručniku.
A/V OUT priključnica: Video/audio izlazna priključnica
Najmanje osvetljenje: 5 luksa (kad je [AUTO SLW
SHUTTR] podešen na [ON], brzina zatvarača
1/25 s)
0 luksa (u funkciji NightShot)
ljilo udruženje Japan Electronic and Information
Technology Industries Association (JEITA). Datoteke ovog formata mogu da sadrže dodatne informacije poput onih o podešavanjima kamkordera i
vremenu snimanja.
Dimenzije (približno): 48 ` 29 ` 81 mm (š`v`d),
bez isturenih delova
Napajanje: 100 – 240 V naizmenične struje,
50/60 Hz
Struja: 0,35 – 0,18 A
Izlazni napon: jednosmerna struja; 8,4 V*
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura čuvanja: -20°C do +60°C
** Jedinstveni raspon piksela Sonyjevog ClearVid
CMOS senzora i sistema obrade slike (BIONZ)
omogućava rezoluciju fotografija identičnu gore navedenima.
http://www.sony.net/
31
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 10b/II/V
11070 Novi Beograd
www.sony.co.yu
Download PDF