Sony | HDR-AZ1 | Sony HDR-AZ1 Action Cam Mini sa Wi-Fi® funkcijom i vodootpornm kućištem Uputstva za rukovanje

4-547-917-11(1) (SR)
Montiranje kaiša na daljinski upravljač
Live-View Remote
Početni koraci
Punjenje baterije za kameru
Digitalni HD video kamkorder/
daljinski upravljač Live-View
1
3
Postavite daljinski upravljač na postolje i provucite kaiš kroz prorez za
kaiš daljinskog upravljača i postolja, kao što je prikazano na slici ,
a zatim ga postavite kao što je prikazano na slici .
Otvorite poklopac.
Pritisnite dugme UP ili dugme DOWN daljinskog upravljača
da biste izabrali željeno podešavanje, a zatim pritisnite
dugme REC/ENTER.
Za više detalja o stavkama podešavanja, pogledajte onlajn
vodič za pomoć.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
 Pomerite ručicu za zaključavanje na stranu OPEN.
 Otvorite poklopac iz pravca .
Stavke podešavanja
Prekida Wi-Fi vezu i vraća ekran
Prekid veze
za izbor Wi-Fi uređaja
Reprodukuje i briše stavke pomoću
Režim reprodukcije
daljinskog upravljača
Vrši prebacivanje između režima za
snimanje filmova/fotografisanje/
Režim snimanja
fotografisanje u intervalima
Postavka kvaliteta slike
Vodič za upotrebu
Vodič za pomoć (veb priručnik)
Ovaj priručnik opisuje dostupne režime upravljanja
uređajem HDR-AZ1 i isporučenog daljinskog upravljača
Live-View Remote RM-LVR2V.
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Možete da ga čitate
na računaru ili pametnom telefonu.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Možete da preuzmete PC softver za uređenje filmova „Action Cam
Movie Creator“, ograničen na ovaj uređaj, sa sledeće URL adrese.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Na toj URL adresi pogledajte kako da koristite kameru i softver.
2
SteadyShot
Umetnite bateriju.
Poravnajte oznaku  na bateriji
sa istom oznakom na kameri
Postavke za snimanje filma
• Možete da prilagodite dužinu kaiša u zavisnosti od položaja  i 
koji su nalepljeni.
• Postavite daljinski upravljač tako da LCD ekran bude paralelan sa
nadlanicom i dugme REC/ENTER bude okrenuto ka prstima, da biste
ga pričvrstili za ruku. Provucite kaiš kroz  kao što je prikazano da
donjoj slici levo. Nakon postavljanja , pomerite  da prekrije kraj .
Postavite bateriju na listić za
izbacivanje baterije, a zatim
umetnite bateriju
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Dobro zatvorite poklopac i pomerite ručicu za zaključavanje
u položaj LOCK. Uverite se da žuta oznaka na ručici za
zaključavanje nije vidljiva i da je poklopac dobro zatvoren.
Ponovo proverite da listić za izbacivanje baterije nije uklješten
poklopcem niti da viri iz poklopca. Ako bilo koja strana materija,
poput peska, dospe unutar poklopca, zaptivač bi mogao da se
izgrebe, a to bi moglo da dovede do ulaska vode u kameru.
Srpski
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na bočnoj strani. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada
pozovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Br. modela HDR-AZ1
Serijski broj
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada
pozovete Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Da biste zatvorili poklopac, obrnutim redosledom ponovite radnje
iz koraka 1. Da biste izvadili bateriju, povucite listić za izbacivanje
baterije. Postoji mogućnost da baterija ne može da se izvadi ako je
listić za izbacivanje baterije smešten ispod nje. Osim toga, to može
da izazove curenje vode.
Broj modela RM-LVR2V
Serijski broj
Mere opreza
Pločica se nalazi na donjoj spoljnoj strani.
Ukoliko je potrebno da je pogledate, skinite kaiš.
3
Proverite da li je napajanje kamere postavljeno na OFF.
Da biste isključili kameru, držite pritisnuto dugme ON/OFF dok se
lampica POWER ne isključi.
4
 Napomene
• Neispravno montiranje kaiša može da izazove povredu.
• GPS antena je ugrađena u prednji deo daljinskog upravljača. Postavljanje
daljinskog upravljača sa pogrešne strane može da izazove da pozicioniranje
traje duže vremena ili da ne budete u mogućnosti da odredite svoj položaj.
• Kada postavite daljinski upravljač na desni ručni zglob, podesite rotaciju ekrana
u podešavanjima daljinskog upravljača na ON.
• Kada daljinski upravljač koristite namontiran na ruci, uvek ispravno namontirajte
isporučeno postolje i kaiš.
• Budite pažljivi da ne ispustite daljinski upravljač prilikom odvezivanja kaiša.
1
• Dobro zatvorite poklopac priključka tako da žuta oznaka ispod
ručice za zaključavanje više ne može da se vidi. Ako bilo koja
strana materija, kao što je pesak, dospe unutar poklopca priključka,
zaptivač bi mogao da se izgrebe, što bi dovelo do ulaska vode
u daljinski upravljač.
2
Pritisnite dugme ON/OFF.
3
Umetanje memorijske kartice
• Pritisnite dugme UP ili DOWN da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
• Pritisnite dugme UP ili DOWN da biste izabrali željenu stavku,
a zatim pritisnite dugme REC/ENTER da biste potvrdili izbor.
Delovi i kontrole
Kamera
 Lampica POWER/lampica CHG
(punjenje)
 Prekidač REC HOLD
 Dugme REC (film/fotografija)
 Lampica REC/lampica LIVE
 Objektiv
 Mikrofoni
 Otvor za postavljanje
adaptera stativa
 (N-oznaka)
NFC: Near Field
Communication
 Zvučnik
 Risiver infracrvenog
daljinskog upravljača
 Displej
 Dugme ON/OFF
 Dugme Wi-Fi
 Poklopac priključaka (USB)
 Multi/mikro USB priključak
Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
 Dugme RESET
 Otvor za umetanje
memorijske kartice
 Poklopac memorijske kartice
 Lampica REC/za pristup
 Ručica za zaključavanje
poklopca baterije
 Listić za izbacivanje baterije
 Prostor za smeštanje baterije
 Poklopac baterije
 SSID oznaka
Daljinski upravljač Live-View
 Dugme MENU
 Dugme DISP
 GPS antena
 Dugme REC/ENTER
 Lampica REC/Wi-Fi
 LCD ekran
 Dugme DOWN
 Dugme UP
 Lampica CHG (Punjenje)
 Dugme RESET (Ponovno
pokretanje)
 Multi/Mikro USB priključak
 Ručica za zaključavanje
 Poklopac priključaka (USB)
 Dugme ON/OFF
 Prorez za kaiš
• Podešavanje datuma i vremena je završeno. Pritisnite dugme DISP
da biste proverili datum i vreme koje ste podesili kao što je
prikazano na slici ispod.
Odštampana strana
Strana sa kontaktima
 Napomene
• Ne garantujemo da će raditi sa svim memorijskim karticama.
• Proverite da li je memorijska kartica pravilno okrenuta. Ako silom umetnete
memorijsku karticu pogrešno okrenutu, kartica, njen otvor ili snimljeni podaci
na njoj mogu da se oštete.
• Pre korišćenja formatirajte memorijsku karticu.
• Lagano gurnite memorijsku karticu jednom da biste je izbacili.
• Uverite se da su poklopac priključka (USB), poklopac memorijske kartice
i poklopac baterije dobro zatvoreni i da pre upotrebe nema stranih materija
na poklopcima. U suprotnom, to može da izazove curenje vode.
Punjenje daljinskog upravljača
Live-View
1
2
Provera postavki kamere
1
2
Uključite napajanje kamere.
Proverite da li je oznaka [Wi-Fi] prikazana na displeju
kamere.
• Ako oznaka [Wi-Fi] nije prikazana ili je  prikazan na [Wi-Fi] oznaci,
pritisnite dugme Wi-Fi sve dok se ne prikaže oznaka [Wi-Fi].
Pogledajte priručnik za upotrebu
na vebu za informacije o korišćenju
(Višestruka veza) i
(Veza uživo).
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Povezivanje daljinskog upravljača
Live-View i kamere putem Wi-Fi veze
1
2
Lampica CHG (Punjenje) daljinskog upravljača svetli narandžastom
bojom i punjenje počinje.
Kada se punjenje dovrši, lampica CHG (Punjenje) se isključuje.
 Napomene
• Daljinski upravljač možete da punite čak i ako nije potpuno ispražnjen. Čak i ako
on nije napunjen do kraja, možete da koristite već postojeći delimično napunjen
kapacitet kompleta baterija.
• Kada je napajanje daljinskog upravljača uključeno, on se snabdeva napajanjem,
ali se ne puni.
1
Pomerite prekidač REC HOLD kamere i aktivirajte funkciju
REC HOLD.
Ako je funkcija REC HOLD kamere aktivirana, pređite na korak 2.
2
Pritisnite dugme REC na kameri ili daljinskom upravljaču
da biste započeli snimanje.
• Lampica REC/Wi-Fi daljinskog upravljača menja boju iz plave
u crvenu.
Ponovo pritisnite dugme REC na kameri ili daljinskom
upravljaču da biste prekinuli snimanje.
• Lampica REC/Wi-Fi daljinskog upravljača menja boju iz crvene
u plavu.
 Napomene
• Ne garantujemo reprodukciju slika koje su snimljene sa drugim kamerama
na ovoj kameri.
• Slike nije moguće reprodukovati na kameri. Da biste reprodukovali slike,
potreban vam je pametni telefon ili tablet koji podržava namensku aplikaciju
PlayMemories Mobile.
• Kamera ne može da reprodukuje zvuk.
• Tokom perioda dužeg snimanja, može da dođe do porasta temperatura kamere
do tačke kada se snimanje automatski zaustavlja.
Upravljanje pomoću pametnog telefona
Možete da upravljate kamerom pomoću pametnog telefona isto kao
i sa isporučenim daljinskim upravljačem.
Instaliranje aplikacije „PlayMemories
Mobile™“ na pametnom telefonu
Pojedinačna veza
Proverite da li je napajanje daljinskog upravljača
postavljeno na OFF.
Povežite daljinski upravljač sa aktiviranim računarom
pomoću mikro USB kabla (isporučen).
 Napomene
• Tipovi ikona prikazani na svakom ekranu za podešavanje se razlikuju
u zavisnosti od režima snimanja kamere koja je povezana.
• Za povratak na ekran za izbor stavki podešavanja sa ekrana za izbor
vrednosti podešavanja, izaberite .
3
Memory Stick
Micro™ (Mark2)
mediji
Umetnite memorijsku karticu pravilno, proveravajući da li je svaka
strana okrenuta pravilno.
* Koristite SDXC karticu bržu od Class10 kada snimate filmove
u formatu XAVC S.
Postavke daljinskog
upravljača
Podesite datum i vreme.
Provera sadržaja pakovanja
microSD kartica/
microSDHC kartica/
microSDXC kartica
Rotacija ekrana
Svetlina monitora
Postavka datuma i vremena
Vraćanje podrazumevanih
postavki
Verzija
Režim povezivanja
Postavka GPS-a
Režim rada u avionu
Resetovanje mrežnih
podešavanja
Postavite dodatnu opremu na kameru, ako je potrebno.
Detaljnije informacije o korišćenju isporučene dodatne
opreme možete da vidite na sledećem mestu.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
Povežite kameru sa aktiviranim računarom pomoću mikro
USB kabla (isporučen).
Mikro USB kabl
Daljinski IR upravljač
Prebacivanje između
režima NTSC/PAL
Automatsko isključivanje
Zvučni signal
Format
Snimanje
• Kada se daljinski upravljač prvi put uključi, prikazuje se ekran
za podešavanje datuma i vremena.
• Ponovo pritisnite dugme ON/OFF da biste isključili daljinski
upravljač.
Kamera (1)
Daljinski upravljač sa prikazom uživo Live-View Remote RM-LVR2V (1)
Mikro USB kabl (1)
Punjiva baterija (NP-BY1) (1)
Vodootporno kućište (SPK-AZ1) (1)
Kopča za montiranje (1)
Ravan lepljivi nosač (1)
Zakrivljeni lepljivi nosač (1)
Adapter za stativ (1)
Paket štampane dokumentacije
Postavke povezanih uređaja
Uverite se da je poklopac multi-priključka daljinskog
upravljača zatvoren.
Svetli narandžastom bojom tokom punjenja
© 2014 Sony Corporation
Tajmer odloženog snimanja
Preokretanje
Scena
Snimanje s prekidima
Postavka vremenskog koda/
korisnička postavka
Uključivanje napajanja daljinskog
upravljača Live-View
Podaci za vlasnika uređaja
Interval neprekidnog
snimanja
Postavke snimanja
u intervalima
Umetnite bateriju, poravnajte
znak  baterije sa istom
oznakom na kameri i okrenite
njenu štampanu stranu,
kao na slici
Scena
Postavka boje
Format snimanja filma
Preokretanje
Scena
Neprekidno snimanje
Postavke fotografije
• Koristite SDXC karticu bržu od Class10 kada snimate filmove
u formatu XAVC S.
Preokretanje
Uključite napajanje kamere i daljinskog upravljača.
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na Google Play-u
i instalirajte je.
• Kada koristite funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC),
obavezan je Android 4.0 ili noviji.
iOS
Potražite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ u App Store-u i instalirajte je.
Na LCD ekranu daljinskog upravljača prikazuje se ekran
za izbor Wi-Fi uređaja. Pomoću dugmeta UP i dugmeta
DOWN izaberite SSID kamere sa kojom želite da povežete
daljinski upravljač i pritisnite dugme REC/ENTER da biste
potvrdili izbor.
• Kamera i daljinski upravljač ulaze u stanje čekanja za Wi-Fi
sertifikaciju. Kada začujete zvučni signal u dužem intervalu,
pritisnite i držite dugme Wi-Fi. Zvučni signal se oglašava u kraćem
intervalu, što je znak da je povezivanje završeno.
• Prikaz na LCD ekranu daljinskog upravljača se prebacuje na prikaz
slike uživo, a lampica REC/Wi-Fi na daljinskom upravljaču svetli
plavom bojom. Kamera i daljinski upravljač su sada povezani
preko Wi-Fi mreže.
Postavka
Pritiskom na dugme MENU daljinskog upravljača dok je on povezan sa
kamerom putem Wi-Fi mreže možete da podesite postavke kamere.
1
2
Android OS
• Kada koristite iOS, funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC)
nisu dostupne.
 Napomene
• Ažurirajte aplikaciju „PlayMemories Mobile“ na najnoviju verziju ako je već
instalirana na vašem pametnom telefonu.
• Nema garancija da će Wi-Fi funkcija opisana u ovom vodiču za upotrebu
funkcionisati na svim pametnim telefonima i tabletima.
• Način rada i izgled ekrana aplikacije su podložni izmenama u sledećim
nadogradnjama bez prethodne najave.
• Više informacija o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ možete da vidite
na sledećem veb-sajtu.
(http://www.sony.net/pmm/)
Povezivanje
Android
 Uključite napajanje kamere.
 Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu.
 Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici postavljenoj
na zadnju stranu poklopca baterije.
 Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).



Pritisnite dugme MENU daljinskog upravljača.
Prikazaće se spisak stavki podešavanja.
Pritisnite dugme UP ili dugme DOWN daljinskog upravljača
da biste izabrali željenu stavku za podešavanje, a zatim
pritisnite dugme REC/ENTER.
Android (koji podržava NFC)
Dodirnite (oznaka N) na pametnom telefonu nasuprot oznake
(oznaka N) na kameri.
Kada se pokrene „PlayMemories Mobile“, automatski se primenjuju
podešavanja za uspostavljanje Wi-Fi veze.
iPhone
 Uključite napajanje kamere.
 Otvorite [Settings] na pametnom telefonu.
 Izaberite [Wi-Fi] na pametnom telefonu.
 Izaberite SSID koji je odštampan na nalepnici postavljenoj na zadnju
stranu poklopca baterije.
 Unesite lozinku sa te nalepnice (samo prvi put).
 Potvrdite da se SSID kamere prikazuje na pametnom telefonu.
 Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.




Provera bez nalepnice
Ako je nalepnica skinuta ili je postala nečitljiva, ID korisnika i lozinku
možete pronaći na sledeći način.
 Umetnite napunjenu bateriju u kameru.
 Povežite kameru sa računarom pomoću mikro USB kabla (isporučen).
 Pritisnite dugme ON/OFF da biste uključili napajanje.
 Prikažite [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
na računaru, a zatim potvrdite svoj ID i lozinku.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi;
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom
svetlu, vatri i sl.
PAŽNJA
Za HDR-AZ1
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede
do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće
mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni
udarci, ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti
dođu u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C. Na primer, ne ostavljajte
je na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran
na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije
ili uređaj koji može da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
Za RM-LVR2V
Imajte u vidu sledeće mere opreza, jer je moguć rizik od nastanka
vreline, vatre ili eksplozije.
* Litijum-jonska baterija je ugrađena u proizvod.
• Proizvod napunite odgovarajućim metodom punjenja.
• Ne postavljajte proizvod u vatru ili blizu nje i ne stavljajte ga
u mikrotalasnu pećnicu.
• Ne ostavljajte proizvod u automobilu po toplom vremenu.
• Nemojte skladištiti ili koristiti proizvod na toplom i vlažnom mestu
kao što je sauna.
• Nemojte da rasklapate, gnječite ili probijate proizvod.
• Ne izlažite proizvod prekomernim udarcima, kao što je ispuštanje
sa visine.
• Ne izlažite proizvod temperaturama iznad 60 °C.
• Održavajte proizvod suvim.
Proizvod odbacite na odgovarajući način.
Za punjenje proizvoda koristite metod punjenja naveden u priručniku
za upotrebu.
Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju
zidnu utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah
iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
Punjač baterija
Čak i kada je lampica CHARGE ovog punjača baterija isključena,
napajanje nije prekinuto. Ako prilikom korišćenja ovog proizvoda
dođe do problema, isključite ga iz zidne utičnice kako biste prekinuli
napajanje.
Čak i kada je kamera isključena, ona se napaja naizmeničnom
strujom sve dok je priključena na zidnu utičnicu preko adaptera
za naizmeničnu struju.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju
direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema
usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije, posetite sledeću URL
adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za
komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći
od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču
na zvuk i sliku ove jedinice.
Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske
opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava
da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti
i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni
isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna
i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije,
kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena o korišćenju
[Kamera i daljinski upravljač Live-View]
Wi-Fi funkcija
• Koristite kameru i daljinski upravljač u skladu sa propisima na
području upotrebe.
• Ne možete koristiti funkciju Wi-Fi kamere i daljinskog upravljača
pod vodom.
Bezbednost korišćenja uređaja za bežični LAN
• Uverite se da je bežični LAN uvek obezbeđen da biste izbegli
hakovanje, pristup od strane zlonamernih trećih lica i druge
oblike ranjivosti.
• Važno je da podesite bezbednost kada koristite funkciju
bežičnog LAN.
• Ako dođe do problema zbog neodgovarajućih mera bezbednosti
ili zbog predvidljivih okolnosti, kompanija Sony Corporation
ne preuzima odgovornost ni za kakvu posledičnu štetu.
Napomena o funkciji za bežičnu mrežu
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana
neovlašćenim pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji
su učitani u kameru ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
[Kamera]
Radna temperatura
Kamera je osmišljena za korišćenje na temperaturama između
–5 °C i 40 °C. Ne preporučuje se korišćenje na izuzetno hladnim
ili vrelim mestima na kojima temperatura izlazi iz tog opsega.
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Kućište kamere i baterija mogu da se zagreju tokom upotrebe – to je
normalno.
• Izbegavajte korišćenje kamere tokom dugog vremena dok je držite
u ruci ili ona direktno dodiruje vašu kožu. Preporučujemo vam da
koristite isporučene samolepljive nosače, vodootporno kućište ili
opcionalni dodatni pribor za montažu.
• Kada je temperatura u okruženju visoka, temperatura kamere se
brzo povisi.
• Ostavite kameru 10 minuta ili duže da biste omogućili da njena
unutrašnja temperatura padne na bezbedan nivo.
• Kada se temperatura kamere povisi, kvalitet slike može da oslabi.
Preporučujemo da sačekate da temperatura u kameri opadne pre
nego što nastavite da snimate.
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature kamere i baterije, možda nećete moći da
snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite
kamere. Na ekranu daljinskog upravljača će se prikazati poruka pre
nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli da snimate
filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok
temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje
kada kamera i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda
ponovo isključiti i nećete moći da snimate filmove.
O performansama otpornosti na prašinu i vodu
• Kamera je otporna na prašinu i vodu (dubina vode 5 m, 30 minuta
neprekidno). Napomene o korišćenju vodootpornog kućišta potražite
u priručniku za upotrebu na vebu.
Napomena o opcionalnoj dodatnoj opremi
Originalna Sony dodatna oprema možda nije dostupna u nekim
zemljama/regionima.
[Daljinski upravljač Live-View]
Radna temperatura
Daljinski upravljač je osmišljen za korišćenje na temperaturama između
–10 °C i 40 °C. Ne preporučuje se korišćenje na izuzetno hladnim ili
vrelim mestima na kojima temperatura izlazi iz tog opsega.
O performansama otpornosti na vodu daljinskog upravljača
Daljinski upravljač je osmišljen da bude otporan na vodu.
Oštećenje prouzrokovano nepravilnom upotrebom, zloupotrebom
ili neodgovarajućim održavanjem nije pokriveno ograničenom
garancijom.
• Ne izlažite daljinski upravljač vodi pod pritiskom, kao što je mlaz
iz slavine.
• Ne koristite u toplim izvorima.
• Koristite daljinski upravljač u opsegu temperatura vode
od 0 °C do 40 °C.
Napomene pre korišćenja daljinskog upravljača pod vodom ili
blizu nje
• Uverite se da nikakva strana materija, kao što je pesak, kosa ili
prljavština, nije dospela ispod poklopca multi-priključka. Čak i mala
količina strane materije može dovesti do prodora vode u daljinski
upravljač.
• Uverite se da zaptivač i njemu odgovarajuće površine nisu izgrebane.
Čak i mala ogrebotina može dovesti do prodora vode u daljinski
upravljač. Ako su zaptivač ili njemu odgovarajuća površina izgrebani,
kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
• Ako prljavština ili pesak dospeju na zaptivač ili njemu odgovarajuće
površine, očistite to mesto mekom tkaninom koja ne ostavlja vlakna
za sobom.
• Ne otvarajte/zatvarajte poklopac priključka vlažnim ili prljavim prstima
ili u blizini vode. Postoji rizik da pesak ili voda dospeju u unutrašnjost.
Pre otvaranja poklopca priključka, izvedite proceduru opisanu
u odeljku „Čišćenje nakon korišćenja daljinskog upravljača pod
vodom ili blizu nje“.
• Poklopac priključka otvarajte samo kad je daljinski upravljač
potpuno suv.
• Uvek proverite da li je poklopac priključka dobro zatvoren.
Napomene o korišćenju daljinskog upravljača pod vodom ili
blizu nje
• Ne izlažite daljinski upravljač udarima kao što je skok u vodu.
• Ne otvarajte i zatvarajte poklopac priključka kada ste u vodi ili
blizu nje.
• Daljinski upravljač tone u vodi. Koristite kaiš isporučen sa daljinskim
upravljačem da biste sprečili da potone.
Uključen GPS
• GPS antena je ugrađena ne u kameru već u prednji deo daljinskog
upravljača.
• Budući da se pozicija GPS satelita stalno menja, određivanje lokacije
može da potraje duže vremena ili risiver možda uopšte neće moći
da odredi lokaciju, što zavisi od lokacije na kojoj koristite kameru
i vremena kada je koristite.
• GPS je sistem koji određuje položaj primanjem signala sa satelita.
Izbegavajte da koristite GPS funkciju na daljinskom upravljaču na
mestima koja blokiraju radio signale ili na kojima postoji mogućnost
njihovog odbijanja, kao što je senovito mesto okruženo zgradama
ili drvećem. Koristite daljinski upravljač u okruženjima pod
otvorenim nebom.
• Informacije o lokaciji možda nećete moći da zabeležite na sledećim
mestima ili u situacijama kada radio signali sa GPS satelita ne mogu
da dođu do daljinskog upravljača.
– U tunelu, zatvorenom prostoru ili hladu zgrade.
– Između visokih zgrada ili u uzanim ulicama koje su okružene zgradama.
– Na podzemnim lokacijama, mestima koja su okružena gustim drvećem,
ispod mosta ili na mestima gde postoje magnetna polja, na primer blizu
kablova pod visokim naponom.
– Blizu uređaja koji generišu radio signale istog frekventnog pojasa kao daljinski
upravljač: blizu mobilnih telefona koji koriste frekventni pojas od 1,5 GHz itd.
• GPS antena je ugrađena u prednji deo daljinskog upravljača.
Postavljanje daljinskog upravljača sa pogrešne strane može da
izazove da pozicioniranje traje duže vremena ili da ne budete
u mogućnosti da odredite svoj položaj.
• Ako snimate slike a GPS na daljinskom upravljaču je podešen na [ON]
i otpremate ih na internet, lokacija snimanja može da bude dostupna
trećem licu. Pre snimanja podesite GPS daljinskog upravljača na [OFF]
da biste to sprečili.
O greškama prilikom triangulacije
• Ako se premestite na drugu lokaciju odmah nakon uključivanja
daljinskog upravljača, možda će kameri biti potrebno duže vremena
da pokrene triangulaciju nego kada biste ostali na istom mestu.
• Greška GPS satelita
Kada daljinski upravljač primi signal sa više od tri GPS satelita,
utvrđuje vaš trenutni položaj.
GPS sateliti dozvoljavaju grešku u triangulaciji od oko 10 m.
U zavisnosti od okruženja lokacije na kojoj koristite kameru,
greška prilikom triangulacije može da bude veća. U tom slučaju,
vaša aktuelna lokacija neće odgovarati lokaciji na mapi prema
GPS informacijama. Osim toga, GPS satelite kontroliše Ministarstvo
odbrane Sjedinjenih Država pa stepen preciznosti može da bude
namerno promenjen.
• Greška tokom procesa triangulacije
Daljinski upravljač pribavlja informacije o lokaciji u određenim
vremenskim intervalima tokom triangulacije. Postoji malo vremensko
kašnjenje između vremena pribavljanja informacija o lokaciji
i beleženja tih informacija u okviru slike. Zato se stvarna lokacija
snimanja možda neće u potpunosti podudarati sa lokacijom na mapi
prema GPS informacijama.
O ograničenju korišćenja GPS-a
• Koristite GPS u skladu sa situacijom i propisima zemalja ili regiona
u kojima koristite daljinski upravljač.
Odbacivanje
Pre odbacivanja daljinskog upravljača, uklonite bateriju.
Uklanjanje baterije
Ugrađena baterija može da se reciklira.
Prilikom odbacivanja daljinskog upravljača, uklonite ugrađenu bateriju
i odnesite ga svom prodavcu.
Napomene
Prilikom uklanjanja kompleta baterija, pripazite na sledeće.
• Sklonite šrafove i slične delove van domašaja male dece da biste sprečili
nehotično gutanje.
• Pazite da ne povredite note ili prste.
Važne informacije
Ne uklanjajte šrafove osim pri odbacivanju daljinskog upravljača.
Odbićemo popravke ili zamenu ako utvrdimo da je došlo do
neovlašćenog rasklapanja.
1 Pritisnite dugme ON/OFF da biste isključili napajanje daljinskog
upravljača.
2
3
4
5
Iskopčajte povezane kablove.
Uklonite šrafove odvijačem sa zvezdastom glavom. (4 šrafa)
Skinite poklopac.
Gurnite kukice ka napolju i izvadite bateriju.
Specifikacije
Kamera
Format signala:
HDTV
Zahtevi za napajanje: Punjiva baterija: 3,7 V (NP-BY1)
Multi/mikro USB priključak: 5,0 V
USB punjenje:
DC 5,0 V, 500 mA
Punjiva baterija NP-BY1:
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 975 mA
Performanse otpornosti na prskanje:
Ekvivalentan sa IPX4 (zasnovano na
standardnom testiranju kompanije Sony)
Radna temperatura: -5 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:
-20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne): 24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm
(Š/V/D, bez izbočina i bez isporučenog
vodootpornog kućišta)
Masa:
Približno 48 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina u upotrebi:
Približno 63 g (uključujući bateriju, bez
isporučenog vodootpornog kućišta)
Daljinski upravljač Live-View
Zahtevi za napajanje: Punjiva baterija: 3,6 V (ugrađena baterija)
Multi/mikro USB priključak: 5,0 V
USB punjenje:
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Punjiva baterija:
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Performanse otpornosti na vodu:
Dubina vode 3 m, neprekidno 30 minuta
(Ne garantujemo performanse otpornosti
na vodu pod svim okolnostima)
Radna temperatura: -10 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:
-20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(Š/V/D, bez izbočina)
Masa:
Približno 67 g (samo glavno kućište)
Ukupna težina (kada je u upotrebi):
Približno 98 g
(uključujući isporučeni kaiš i postolje)
• Dizajn i specifikacije kamere, daljinskog upravljača i dodatne
opreme su podložni izmenama u sledećim nadogradnjama
bez prethodne najave.
• Za dodatne specifikacije pogledajte „Vodič za pomoć (WEB)“.
O zaštićenim znakovima
• Memory Stick i
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
• Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
• iPhone je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Adobe, logotip Adobe i Adobe Acrobat su registrovani zaštićeni znakovi ili
zaštićeni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• Logotip microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
Osim toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom
uputstvu su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili  možda nisu opisane u ovom priručniku.
Download PDF

advertising