Sony | KDL-40Z5800 | Sony KDL-40Z5800 Návod na použitie

Obsah
Ovládacie prvky a kontrolky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači......................................................................(4)
Kontrolky......................................................................................................................................................(23)
O návode na použitie na obrazovke televízneho prijímača...........................................................................(25)
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača.................................................................................................................(26)
Používanie digitálnej elektronickej programovej príručky (EPG)..................................................................(31)
Používanie zoznamu Obľúbené.....................................................................................................................(34)
Používanie prídavných zariadení
Pripojenie prídavných zariadení ..................................................................................................................(38)
Sledovanie obrazu z pripojených zariadení...................................................................................................(45)
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB.....................................................................................(48)
Používanie BRAVIA Sync s "Ovládaním pre HDMI".......................................................................................(56)
1/138
Obsah
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača................................(58)
Používanie funkcií domácej siete
Pripojenie k sieti..........................................................................................................................................(73)
Používanie AppliCast....................................................................................................................................(75)
Využívanie súborov fotografií, hudby a videa cez siet’.................................................................................(78)
Kontrola siet’ového pripojenia.....................................................................................................................(81)
Úprava nastavenia zobrazenia serverov........................................................................................................(83)
Používanie funkcií PONUKY
Pohyb po ponuke televízora Home na XMB™..............................................................................................(85)
Ponuka Nastavenia televízora
Aktualizácia systému............................................................................................................................(88)
BRAVIA Tipy...........................................................................................................................................(89)
Hodiny/Časovače...................................................................................................................................(90)
2/138
Obsah
Eko........................................................................................................................................................(91)
Obraz.....................................................................................................................................................(92)
Zvuk......................................................................................................................................................(98)
Obrazovka (pre iné vstupy ako PC).....................................................................................................(102)
Obrazovka (pre vstup PC)...................................................................................................................(104)
Video nastavenia................................................................................................................................(106)
Audio nastavenia................................................................................................................................(107)
Nastavenie..........................................................................................................................................(109)
Analógové nastavenie.........................................................................................................................(115)
Digitálne nastavenie...........................................................................................................................(120)
Nastavenia siete.................................................................................................................................(125)
Ďalšie informácie
Odstraňovanie problémov..........................................................................................................................(127)
3/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 TV
(pohotovost-ný režim televízora)
Stlačením sa televízny prijímač zapína a vypína
do/z pohotovostného režimu.
• Tlačidlá s číslom 5,
, PROG + a AUDIO na
diaľkovom ovládači majú taktilný bod. Taktilné
body slúžia na orientáciu pri ovládaní
televízneho prijímača.
27
4/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
2
15*
Tlačidlá na televíznom prijímači majú rovnakú
funkciu ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
*V ponuke televízora budú tieto tlačidlá
fungovat’ ako
.
18*
8*
11
3
5/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
2
(Napájanie)
Zapína a vypína televízny prijímač.
2
• Keď je vypnutý ENERGY SAVING SWITCH, TV nie
je možné zapnúť.
• Ak chcete TV odpojiť, vypnite TV a potom
odpojte sieťový kábel/sieťový kábel zo zdroja/
sieťové napájanie.
15*
18*
8*
11
3
6/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
2
15*
18*
8*
3 ENERGY SAVING SWITCH
Zapína a vypína televízny prijímač. Keď je
ENERGY SAVING SWITCH vypnutý, zníži sa
spotreba energie. Ak je televízny prijímač v
pohotovostnom režime pri vypínaní ENERGY
SAVING SWITCH, zapnutím ENERGY SAVING
SWITCH sa televízny prijímač zapne iba do
pohotovostného režimu.
11
• Keď je ENERGY SAVING SWITCH vypnutý, nie sú
prístupné niektoré funkcie, ako uloženie
nastavení hodín, preberanie EPG alebo
aktualizácia softvéru.
3
7/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
(Obrazovkový režim)
Po stlačení sa zmení obrazovkový formát (29).
5 AUDIO
• V analógovom režime: Stlačením zmeníte režim
duálneho zvuku (101).
• V digitálnom režime: Stlačením sa zmení jazyk
programu, ktorý práve sledujete (120).
6
27
8/138
(Nastavenie titulkov)
Stlačením zmeníte jazyk titulkov (120) (iba v
digitálnom režime).
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
/ (Info/Text zobrazit’)
Pri každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky prepína:
• V digitálnom režime: Podrobnosti o aktuálnom
programe
Podrobnosti o nasledujúcom
programe (iba pre Sony Guide)
• V analógovom režime: Číslo aktuálneho kanála
a režim obrazovky
Informácie o čase
• V režime Text: Zobrazí skryté informácie (napr.
odpovede na kvíz) (28).
8
(Výber vstupu/Text zmrazit’)
• V režime TV: Stlačením zobrazíte zoznam
vstupov.
• V režime Text: Stlačením pozastavíte aktuálnu
stránku.
9/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stlačením
sa pohybuje kurzor na
obrazovke. Stlačením sa vyberie/potvrdí
zvýraznená položka.
• Pri reprodukcii súboru s fotografiou:
- Stlačením pozastavíte/spustíte
prezentáciu.
- Stlačením
súbor.
sa vyberie predchádzajúci
- Stlačením
sa vyberie ďalší súbor.
• Pri prehrávaní súboru s hudbou/videom:
27
- Stlačením pozastavíte/spustíte
prehrávanie.
10/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
- Stlačením a podržaním
sa zapína rýchle
prevíjanie dopredu alebo dozadu. Tlačidlo
uvoľnite v mieste, od ktorého chcete
pokračovat’ v prehrávaní.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
- Stlačením sa spustí prehrávanie od
začiatku aktuálneho súboru.
- Stlačením prejdete na ďalší súbor.
10 OPTIONS
Stlačením sa zobrazí zoznam obsahujúci
"Ovládanie zariadenia", alebo skratky niektorých
ponúk s nastaveniami. Ponuka "Ovládanie
zariadenia" slúži na ovládanie zariadení
kompatibilných s funkciou Ovládanie pre HDMI.
Možnosti uvedené v zozname závisia od
vstupného zdroja.
11/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11 HOME
Stlačením sa zobrazí ponuka TV Doma (85).
12 Farebné tlačidlá
Ak sú dostupné farebné tlačidlá, na obrazovke sa
zobrazí aj návod, ako ich použit’.
13 Tlačidlá s číslami
• V režime TV: Stlačením vyberáte kanály. Pre
kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo zadajte
ďalšiu číslicu.
• V režime Text: Stlačte, ak chcete zadat’ číslo
strany.
14
12/138
(Obľúbené)
Stlačením sa zobrazí zoznam obľúbených, ktorý
ste sami zadali (34).
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15 PROG +/–/ /
• V režime TV: Stlačením sa vyberie ďalší (+)
alebo predchádzajúci (–) kanál.
• V režime Text: Stlačením sa vyberie ďalšia ( )
alebo predchádzajúca ( ) strana.
16 (Predchádzajúci kanál)
Stlačte, ak sa chcete vrátiť ku kanálu, ktorý ste
naposledy sledovali (dlhšie než päť sekúnd).
17
27
(Stlmit’)
Stlačením sa stlmí zvuk. Opätovným stlačením
sa zvuk znova zapne.
• Ak chcete zapnút’ televízny prijímač bez zvuku,
v pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo.
13/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
+/– (Hlasitost’)
Po stlačení sa nastaví hlasitost’.
19 (Text)
Po stlačení sa zobrazia textové informácie (28).
20
RETURN
Po stlačení sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku zobrazenej ponuky.
Pri prehrávaní súboru s fotografiou/hudbou/
videom: Stlačte, ak chcete prehrávanie zastavit’.
(Displej sa vráti na zoznam súborov alebo
priečinkov.)
21
GUIDE (EPG)
Po stlačení sa zobrazí digitálna elektronická
programová príručka (EPG) (31).
14/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22 ANALOG
Po stlačení sa zobrazí analógový kanál, ktorý ste
naposledy sledovali.
Pri zobrazovaní snímok z pripojeného zariadenia:
Stlačením sa vrátite do normálneho režimu TV.
23 DIGITAL
Prepínanie z analógového režimu na naposledy
vybraný digitálny režim (DVB-S alebo anténa/
kábel) Prepínanie medzi digitálnymi režimami
(DVB-S a Digitálny (Anténa/Kábel)), keď je
televízor v digitálnom režime.
Pri zobrazovaní snímok z pripojeného zariadenia:
Stlačením sa vrátite do normálneho režimu TV.
15/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24 THEATRE
Režim Theatre možno zapnút’ alebo vypnút’. Ak
je zapnutý Režim Theatre, automaticky sa
nastaví optimálna kvalita zvuku (ak je televízny
prijímač pripojený k audiosystému káblom
HDMI) i obrazu pre filmový obsah.
• Po vypnutí televízneho prijímača sa vypína aj
Režim Theatre.
• Pri zmene nastavenia "Výber scény" sa Režim
Theatre automaticky vypína.
27
16/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
• "Ovládanie pre HDMI" (BRAVIA Sync) je k
dispozícii iba s pripojeným zariadením Sony
označeným logotypom BRAVIA Sync alebo
BRAVIA Theatre Sync alebo kompatibilným s
funkciou Ovládanie pre HDMI.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
17/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
27
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
25 SCENE
Stlačením sa zobrazí ponuka "Výber scény".
Po výbere požadovanej možnosti scény sa
automaticky nastaví optimálna kvalita zvuku a
obrazu pre vybranú scénu.
Stlačte
a vyberte možnost’ scény a
následne stlačte .
• Kino: Prináša obrazové scény s atmosférou ako
v kine s dynamickým zvukom.
• Fotografia: Prináša obrazové scény, ktoré
autenticky zreprodukujú textúru a farbu
vytlačenej fotografie.
• Šport: Prináša obrazové scény, s ktorými
môžete zažit’ realistický obraz i zvuk ako na
štadióne.
18/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
• Hudba: Prináša zvukové efekty, s ktorými
zažijete dynamiku a jasný zvuk ako na
koncerte.
• Game: Prináša obrazové scény pre najlepší
možný zážitok z hry, s dokonalou kvalitou
obrazu i zvuku.
• Grafika: Prináša obrazové scény, ktoré
spríjemnia dlhodobé pozeranie a znížia únavu
tým, že obrázky sú jasnejšie a s podrobnejšími
detailmi.
• Všeobecná: Použite toto nastavenie, keď
zvukovú a obrazovú kvalitu nechcete
optimalizovať pre žiadnu scénu.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
19/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
• Auto: Optimálna zvuková i obrazová kvalita sa
automaticky nastaví podľa vstupného zdroja,
hoci na pripojené zariadenia to nemusí mat’
žiadny účinok.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
• Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od
konkrétnej situácie.
• Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe
alebo sa nezobrazujú vôbec.
• Keď nastavíte Režim Theatre (16) do
zapnutého stavu, nastavenie "Výber scény" sa
prepína na "Kino" automaticky.
27
20/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
17
27
xx
26 SYNC MENU
Zobrazí sa ponuka pripojeného zariadenia HDMI.
Pri sledovaní obrazoviek z iných vstupov alebo
televíznych programov sa po stlačení tlačidla
zobrazí "Výber zariadenia HDMI".
• "Ovládanie pre HDMI" (BRAVIA Sync) je k
dispozícii iba s pripojeným zariadením Sony
označeným logotypom BRAVIA Sync alebo
BRAVIA Theatre Sync alebo kompatibilným s
funkciou Ovládanie pre HDMI.
27 Tlačidlá na používanie prídavných zariadení
Môžete obsluhovať zariadenie pripojené k
televíznemu prijímaču (58).
21/138
Ovládacie prvky na diaľkovom ovládači a televíznom prijímači
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1
28
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
27
22/138
(Svetlo)
Stlačte, ak chcete osvetliť tlačidlá na diaľkovom
ovládači, aby ste ich mohli ľahko vidieť aj v
tmavej miestnosti.
Kontrolky
1
2
3
4,5
1
(Obraz vypnutý/Indikátor)
• Rozsvieti sa zeleno, keď vyberiete "Obraz
vypnutý" (91).
• Rozsvieti sa oranžovo po nastavení časovača
(32), (90).
2
(Pohotovostný režim)
Rozsvieti sa červeno, keď je televízny prijímač v
pohotovostnom režime.
3 (Napájanie)
Rozsvieti sa zeleno, keď je televízny prijímač
zapnutý.
4 Svetelný senzor
Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu (91).
23/138
Kontrolky
5 Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
Na snímač nič nedávajte. Môže to znemožnit’
jeho funkciu.
1
2
3
4,5
24/138
O návode na použitie na obrazovke televízneho prijímača
Návod na použitie poskytuje pomoc o tom, ako sa
televízny prijímač ovláda diaľkovým ovládačom, a
zobrazuje sa v dolnej časti obrazovky. Použite tie
tlačidlá diaľkového ovládača, ktoré zobrazuje návod
na použitie.
Návod na použitie
Príklad: Stlačte alebo
alebo (14)).
RETURN (pozri
(10)
25/138
Sledovanie televízneho prijímača
1
2
3
3
1 Stlačením na televízore zapnite televízor.
Ak sa televízor nedá zapnút’, zapnite ENERGY
SAVING SWITCH (7).
Keď je televízor v pohotovostnom režime (svieti
červene (pohotovostná) kontrolka na prednom
paneli televízora), stlačte TV
na diaľkovom
ovládači, aby sa zapol televízor.
2 Stlačením DIGITAL sa zapína digitálny alebo
satelitný režim, a stlačením ANALOG sa zapína
analógový režim.
Dostupné kanály závisia od režimu.
3 Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG +/– sa
vyberá televízny kanál.
Výber digitálneho programu pomocou digitálnej
elektronickej programovej príručky (EPG) (31).
26/138
Sledovanie televízneho prijímača
V digitálnom režime sa nakrátko objaví
informačné hlásenie. Pri každom stlačení sa
hlásenie cyklicky prepína nasledovne: Informácie
o aktuálnom programe
Informácie o
nasledujúcom programe
Žiadne hlásenie
V hláseniu môžu byť nasledujúce ikony.
: Je dostupná interaktívna služba (Digitálny
text)
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
: Dostupné sú viaceré jazykové varianty zvuku
: K dispozícii sú titulky
: K dispozícii sú titulky pre sluchovo
postihnutých
: Pripomienka
: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny
program (vek od 4 do 18) (Iba pre Španielsko:
vek od 4 do 18 a X)
: Rodičovský zámok
27/138
Sledovanie televízneho prijímača
Prístup do Textu
Stlačte . Pri každom stlačení sa zobrazenie
cyklicky prepína nasledovne:
Text a televízny obraz
Text
Žiadny text
(ukončenie teletextovej služby)
Na výber stránky stlačte tlačidla s číslicami alebo
/ .
Na zmrazenie strany stlačte
.
Na zobrazenie skrytých informácií stlačte
.
• Môžete tiež preskočit’ priamo na stranu výberom
čísla strany zobrazovaného na obrazovke.
Stlačením a
vyberte číslo strany a
stlačte .
• Ak sa v spodnej časti textovej stránky zobrazujú
štyri farebné body, môžete na stránky prejst’
priamo a rýchlo (FasText). Stlačením príslušného
farebného tlačidla prejdete na danú stránku.
• Môže byť dostupná aj interaktívna služba, ak ju
vysielateľ poskytuje.
28/138
Sledovanie televízneho prijímača
Manuálna zmena formátu obrazovky
Opakovaným stláčaním
vyberte požadovaný
formát obrazovky.
Smart*
Zväčšuje strednú čast’ obrazu. Ľavý a pravý roh
obrazu sa roztiahnu, aby vyplnili obrazovku 16:9.
4:3
Wide
Roztiahne obraz 4:3 vo vodorovnom smere, aby
vyplnil obrazovku 16:9.
Zoom*
Zobrazuje obraz v panoramatickom formáte
(Cinemascope) v správnom pomere.
Zobrazuje obraz 4:3 v jeho originálnej veľkosti. Na
vyplnenie obrazovky 16:9 sa zobrazujú pruby po
bokoch.
29/138
Sledovanie televízneho prijímača
14:9*
Zobrazuje obraz 14:9 v správnom pomere. V
dôsledku toho sú na obrazovke čierne okrajové
oblasti.
* Horná a dolná čast’ obrazu môže byt’ odrezaná.
Zvislú polohu obrazu môžete nastavit’. Stlačením
sa obraz presúva nahor alebo nadol (napr.
na čítanie titulkov).
• Ak je "Auto formát" (102) nastavené na "Zap.",
televízny prijímač automaticky vyberie najlepší
režim vhodný pre vysielanie.
• Ak sa zobrazuje obraz zo zdroja 720p, 1080i
alebo 1080p s čiernymi okrajovými oblast’ami
na okrajoch obrazovky, vyberte "Smart" alebo
"Zoom" na úpravu obrazov.
• Ak vyberiete "Smart", niektoré znaky a/alebo
písmená v hornej a dolnej časti obrazu nemusí
byt’ viditeľná. V tomto prípade upravte "Výška" v
ponuke "Obrazovka" (103).
30/138
Používanie digitálnej elektronickej programovej príručky (EPG)
Používanie digitálnej elektronickej programovej
príručky (EPG)
1 V digitálnom/satelitnom režime stlačte
GUIDE.
2 Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenú na
obrazovke.
31/138
Používanie digitálnej elektronickej programovej príručky (EPG)
Sledovanie programu
Stlačením
vyberte program a stlačte .
Vypínanie EPG
Stlačte
GUIDE.
Zoradenie programových informácií podľa kategórie
– Zoznam kategórií
1 Stlačením OPTIONS.
2 Vyberte "Kategória" a stlačte
Nastavte program, ktorý sa má automaticky zobrazit’
na obrazovke po zapnutí – Pripomienka
.
3 Stlačením
vyberte kategóriu, potom
stlačte .
Názov kategórie (napr. "Správy") obsahuje
všetky kanály zodpovedajúce vybranej
kategórii.
1 Stlačením
vyberte budúci program,
ktorý chcete zobrazit’, a stlačte .
2 Stlačením
vyberte "Pripomienka" a
stlačte .
Vedľa programových informácií sa zobrazí
symbol A .
Indikátor na čelnom paneli
televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou
farbou.
• Ak televízor prepnete do pohotovostného
režimu, na začiatku programu sa automaticky
zapne.
32/138
Používanie digitálnej elektronickej programovej príručky (EPG)
Zrušenie pripomenutia – Zrušiť pripomienku
1 Stlačte
Zmena vlastností "Okno videa"
1 Stlačte OPTIONS.
.
2 Stlačením
a stlačte .
vyberte "Zoznam Pripomienok"
3 Stlačením
vyberte program, ktorý chcete
zrušit’, a stlačte .
4 Stlačením
vyberte "Zrušiť pripomienku" a
stlačte .
Objaví sa obrazovka na potvrdenie, že chcete
zrušit’ program.
5 Stlačením
vyberte "Áno" a stlačte
.
33/138
2 Vyberte "Okno videa" a stlačte .
3 Vyberte "Nasledujte kurzor" a stlačte (OK).
Obsah okna bude nasledovať za vašim
výberom.
Používanie zoznamu Obl’úbené
Funkcia Obľúbené vám umožňuje výber programov
zo zoznamu najviac 16 obľúbených kanálov, ktoré si
sami určíte.
1 V analógovom režime stlačte .
2 Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenú na
obrazovke.
Zoznam Analógové Obl’úbené
34/138
Používanie zoznamu Obl’úbené
Sledovanie kanála
Stlačte .
Vypnite zoznam Obľúbené
Stlačte .
Pridanie aktuálneho kanála do zoznamu Obľúbené
Stlačením
vyberte "Pridat’ do obľúbených
položiek" a stlačte .
Odstránenie kanála zo zoznamu Obľúbené
1 Stlačením
vyberte "Upravit’ Obľúbené" a
stlačte .
Objaví sa obrazovka "Nastavenie obľúbených
položiek".
35/138
2 Stlačením
.
vyberte číslo kanála a stlačte
3 Stlačením
vyberte "– –" a stlačte
.
Používanie zoznamu Obl’úbené
Môžete zadat’ až 4 zoznamy obľúbených kanálov.
1 V digitálnom režime stlačte .
2 Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenú na
obrazovke.
Zoznam Digitálne obl’úbené
36/138
Používanie zoznamu Obl’úbené
Vypnutie zoznamu Obľúbené
Stlačte
RETURN.
Pridávanie alebo odstraňovanie kanálov do zoznamu
Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
Prejdite na krok 2 ak kanály prodávate po prvý
raz, alebo ak je zoznam Obľúbené prázdny.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam
Obľúbené, ktorý budete upravovat’.
3 Stlačtením
vyberte kanál, ktorý
chcete pridat’ alebo odstránit’, a stlačte .
Sledovanie kanála
1 Stlačte žlté tlačidlo na výber zoznamu
Obľúbené.
2 Stlačením
vyberte kanál a stlačte .
Odstránenie všetkých kanálov zo zoznamu Obľúbené
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam
Obľúbené, ktorý budete upravovat’.
3 Stlačte modré tlačidlo.
4 Stlačením
37/138
vyberte "Áno" a stlačte
.
Pripojenie prídavných zariadení
K televíznemu prijímaču možno
pripojit’ širokú paletu doplnkových
prístrojov.
(42)
1
4 (40)
5 (42)
6 (43)
2
(41)
38/138
3
(41)
Pripojenie prídavných zariadení
39/138
7
(43)
8
(42)
9
(40)
0
(44)
qa
(40)
qs
(41)
qd
(44)
Pripojenie prídavných zariadení
Pripojenie audio- a videoaparatúry (v poradí podľa
kvality, od vysokej po nízku)
Pripojenie k:
(38), (39), (39)HDMI IN 1, 2, 3, alebo 4
Spojenie s:
Kábel HDMI
Digitálne video- a audiosignály sa privádzajú z
pripojených zariadení.
Okrem toho, pri pripojení zariadenia
kompatibilného s Ovládanie pre HDMI sa
podporuje komunikácia s pripojeným zariadením
(112).
40/138
Ak má zariadenie zásuvku alebo konektor DVI,
pripojte svorku alebo konektor DVI k svorke
alebo konektoru HDMI IN 1 cez adaptér DVI HDMI (nie je súčast’ou dodávky) a pripojte
svorky a konektory zariadenia k svorkám a
konektorom na HDMI IN 1.
• Používajte výhradne schválený kábel HDMI s
logom HDMI. Odporúčame vám používat’ kábel
Sony HDMI (vysokorýchlostný typ).
• Pri pripojovaní zvukového systému s Ovládanie
pre HDMI dbajte aj na jeho pripojenie k svorke
alebo konektoru DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Pripojenie prídavných zariadení
Pripojenie k:
Pripojenie k:
(38)
/ COMPONENT IN
Spojenie s:
Komponentový videokábel, zvukový kábel
(39)
AV3, a
AV3
Spojenie s:
Kompozitný videokábel
Monofonické zariadenie pripájajte k svorke
AV3 L.
Pripojenie k:
(38)
/ AV1,
/ /
AV2
Spojenie s:
Kábel SCART
Pri pripojovaní analógového dekodéra vydáva
tuner TV kódované signály pre dekodér a
dekodér tieto signály odkóduje pred tým, ako ich
vydá na výstup.
41/138
Pripojenie prídavných zariadení
Pripojenie zvukového alebo prenosného zariadenia
Pripojenie k:
(38)
Spojenie s:
Zvukový kábel
Zvuk televízora môžete počúvat’ na pripojenom
zvukovom zariadení Hi-Fi.
Pripojenie k:
(38) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Spojenie s:
Optický zvukový kábel
Zvuk televízora môžete počúvať na pripojenom
systéme domáceho kina s digitálnym vstupom.
Pripojenie k:
(39) USB
Spojenie s:
Kábel USB
Na televízore si môžete pozerat’ fotografie,
hudobné alebo videosúbory z digitálneho
fotoaparátu alebo kamkordéra Sony (48).
42/138
Pripojenie prídavných zariadení
Pripojenie k:
Pripojenie iných zariadení
Pripojenie k:
(38)
/ PC IN
Spojenie s:
Kábel PC s feritmi, zvukový kábel
Odporúča sa použit’ kábel PC s feritmi, ako je
"Konektor D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
dodávaný servisným centrom Sony), alebo jeho
ekvivalent.
(39)
LAN
Spojenie s:
Kábel LAN
Môžete využit’ obsah uložený na zariadeniach
kompatibilných s DLNA cez siet’ (74).
43/138
Pripojenie prídavných zariadení
Pripojenie k:
(39)
CAM (Modul CA - Conditional Access)
Poskytuje prístup k plateným TV službám.
Podrobnosti si pozrite v návode na obsluhu
dodanom s modulom CAM.
Ak chcete použit’ CAM, vyberte zo slotu CAM
napodobeninu karty, vypnite TV a zasuňte kartu
CAM do slotu. Keď CAM nepoužívate,
odporúčame ponechat’ v slote CAM
napodobeninu karty.
• Kartu typu smart nevkladajte priamo do štrbiny
TV CAM (modul podmieneného prístupu). Je
nutné ju zasunúť do modulu podmieneného
prístupu, poskytnutého vaším autorizovaným
predajcom.
• V niektorých krajinách alebo oblastiach CAM
nie je podporovaný. Poraďte sa s autorizovaným
predajcom.
Pripojenie k:
(39) Slúchadlá
Zvuk z televízora môžete počúvat’ cez slúchadlá.
44/138
Sledovanie obrazu z pripojených zariadení
Zapnite pripojené zariadenie a vykonajte
nasledujúce operácie.
1 Stlačte
.
2 Stlačením
vyberte požadovaný zdroj
vstupného signálu a stlačte .
Pre zariadenie pripojené k zásuvkám scart pomocou
plne zapojeného kábla scart s 21 kontaktmi
Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.
Obraz z pripojeného zariadenia sa objaví na
obrazovke.
45/138
Sledovanie obrazu z pripojených zariadení
Automaticky ladený rekordéra VCR
V analógovom režime stlačte PROG +/– alebo
číselné tlačidlá a vyberte videokanál.
Súčasné zobrazenie dvoch obrázkov
– PAP (obrázok a obrázok)
Na obrazovke môžete súčasne zobrazit’ dva obrázky
(externý vstup a televízny program).
• Táto funkcia nie je k dispozícii pre vstupný zdroj
PC.
1 Stlačte OPTIONS.
2 Stlačením
vyberte "PIP/PAP" a stlačte
3 Stlačením
vyberte "PAP" a stlačte
.
.
Obrázok z pripojeného zariadenia sa zobrazuje
vľavo a televízny program sa zobrazuje vpravo.
Počujete to zobrazenie, ktoré má šedé
orámovanie.
4 Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG +/– sa
vyberá televízny kanál.
Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte
RETURN.
Súčasné zobrazenie dvoch obrazov
– PIP (obraz a obraz)
Na obrazovke môžete súčasne zobrazit’ dva obrázky
(externý vstup a televízny program).
1 Stlačte OPTIONS.
46/138
Sledovanie obrazu z pripojených zariadení
2 Stlačením
vyberte "PIP/PAP" a stlačte
.
3 Stlačením
vyberte "PIP" a stlačte .
Obrázok z pripojeného počítača alebo zariadenia
sa zobrazuje v plnej veľkosti a televízny program
sa zobrazuje v spodnom pravom rohu.
Keď je možné hlavnú obrazovku zvukovo prehrať,
obrázok na podobrazovke je orámovaný šedou
farbou.
Polohu podobrazovky môžete posunúť pomocou
šípok
.
4 Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG +/– sa
vyberá televízny kanál.
Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte
RETURN.
47/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
Súbory fotografií, hudby alebo videa uložené v
digitálnom fotoaparáte alebo kamkordére Sony
môžete priviest’ cez kábel USB alebo z úložného
zariadenia USB do televízora.
1 Pripojte k televíznemu prijímaču podporované
zariadenie USB.
2 Stlačte HOME.
5 Stlačením
stlačte .
vyberte súbor alebo priečinok a
Po výbere priečinka vyberte súbor a stlačte
Spustí sa reprodukcia.
3 Stlačením
vyberte "Fotografia", "Hudba"
alebo "Video".
4 Stlačením
vyberte zariadenie USB a stlačte
.
Objaví sa zoznam súborov alebo priečinkov.
Stlačením žltého tlačidla pri zobrazovaní
zoznamu sa zobrazia miniatúry.
48/138
.
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
Automatický štart reprodukcie fotografií
Televízor automaticky spustí reprodukciu fotografií,
ak je zapnutý televízor a k portu USB pripojíte
fotoaparát alebo iné zariadenie, kde sú uložené
fotosúbory, a zariadenie zapnete (109).
• Zakiaľ televízor pristupuje k údajom na zariadení
USB, dodržiavajte tieto zásady:
- Nevypínajte televízor ani pripojené zariadenie
USB.
- Neodpájajte kábel USB.
- Neodpájajte zariadenie USB.
Údaje na zariadení USB môžu byt’ poškodené.
• Spoločnost’ Sony neručí za poškodenie ani za
stratu údajov na záznamovom médiu v dôsledku
nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek pripojeného
zariadenia alebo televízneho prijímača.
• Reprodukcia sa nespustí automaticky, ak je
televízor zapnutý po pripojení digitálneho
fotoaparátu alebo iného zariadenia k portu USB.
• Môžete zaregistrovat’ hudbu, ktorá sa bude
prehrávat’ na pozadí počas prezentácie pomocou
Fotografia. Keď prehrávate hudbu, stlačte
tlačidlo OPTIONS, potom vyberte možnosť
"Pridať k prezentácii" alebo pri zobrazení
fotografie stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte
možnosť "Výber hudby".
• Reprodukcia cez USB sa podporuje pre tieto
formáty súborov fotografií:
49/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
- JPEG (súbory vo formáte JPEG s rozšírením
".jpg" a zodpovedajúce DCF 2.0 alebo Exif
2.21)
- RAW (súbory vo formáte ARW/ARW 2.0 s
rozšírením ".arw". Iba na ukážky.)
• Reprodukcia USB sa podporuje pre nasledujúce
formáty hudobných súborov:
- MP3 (súbory s rozšírením ".mp3", ktoré nie sú
chránené autorskými právami)
• Reprodukcia USB je podporovaná pre nasledujúci
formát videosúboru:
- MPEG1 (súbory s rozšírením ".mpg")
• Funkcia Automatického štartu reprodukcie
fotografií funguje iba pre súbory fotografií v
najnovšom priečinku digitálneho fotoaparátu
(Kompatibilného s DCF, priečinok "DCIM" s
najvyšším číslom).
• Prehrávanie sa nemusí spustiť automaticky pri
pripojení niektorých digitálnych fotoaparátov
(ako napríklad fotoaparátov s vnútornou
pamäťou).
• Názov súboru a názov priečinku podporujú iba
angličtinu.
50/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
• Keď pripájate fotoaparát Sony, nastavte režim
pripojenia USB fotoaparátu na Auto alebo
"Veľkokapacitný úložný priestor". Ďalšie
informácie o režime pripojenia USB nájdete v
návode dodávanom s digitálnym fotoaparátom.
• Aktualizované informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na nasledujúcej
internetovej stránko.
http://support.sony-europe.com/TV/
compatibility/
• Používajte úložné zariadenie USB, ktoré je
kompatibilné s normami pre triedu
veľkokapacitných úložných priestorov USB.
51/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
Zobrazenie fotografie
— Snímka
Na obrazovke možno zobrazit’ fotografiu počas
vybraného časového intervalu. Po jeho uplynutí sa
televízny prijímač automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
1 Vyberte fotografiu.
Môžete si vybrat’ fotografiu z pripojeného
zariadenia USB alebo prednastaveného priečinka
s fotografiami. Bližšie informácie o výbere
fotografie (48).
2 Stlačte OPTIONS, kým sa zobrazuje vybraná
fotografia, potom stlačte
na výber "Obraz
pre Snímku" a stlačte .
3 Opakovane stláčajte
ponuky Home.
RETURN na návrat do
4 Stlačte
na výber "Fotografia", potom vyberte
"Snímka" a stlačte .
Televízor sa prepína do režimu Snímka a vybraná
fotografia sa zobrazuje na obrazovke.
52/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
Nastavenie doby zobrazenia fotografie
Stlačte OPTIONS, potom vyberte "Trvanie" a
stlačte . Potom vyberte čas trvania a stlačte
Na obrazovke sa zobrazí počítadlo.
.
Návrat do XMB™
Stlačte
RETURN.
• Ak sa vybraná fotografia nachádza na zariadení
USB, musí toto zariadenie zostat’ pripojené k
televíznemu prijímaču.
• Ak je aktivované "Časovač vypnutia", televízor sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu.
53/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
Zobrazenie fotografie s polohou na mape
Pri použití digitálneho fotoaparátu s funkciou GPS si
možno zobrazit’ fotografiu s mapou miesta, kde bola
fotografia urobená s použitím funkcie GPS na
zaznamenanie zemepisnej dĺžky a šírky. Pretože
mapa sa preberá z internetovej mapovej služby online, nevyhnutné je siet’ové pripojenie a televízor
musí byt’ pripojený k sieti (74).
1 Vyberte fotografiu (48).
2 Stlačte zelené alebo červené tlačidlo na zväčšenie
alebo zmenšenie mapy.
Polohu na mape zobrazíte na obrazovke
televízora opakovaným stláčaním modrého
tlačidla.
• Pretože internetovú mapovú službu on-line
poskytuje tretia osoba, táto služba sa môže
zmenit’ alebo ukončit’ bez predchádzajúceho
upovedomenia používateľa.
• Poloha vyznačená na mape môže byt’ rôzna v
závislosti od digitálneho fotoaparátu.
• Ak televízor nie je pripojený na internet alebo ak
sa ukončí poskytovanie mapovej služby on-line
cez internet, televízor zobrazí iba mapu vo veľkej
mierke, ktorá sa nedá zväčšovat’ ani zmenšovat’.
54/138
Reprodukcia fotografií, hudby alebo videa cez USB
- Letný čas
• Mapa sa môže zobrazit’ v prípade ak údaje Exif
fotografie obsahujú údaje o dátume a súvisiace
údaje o zemepisnej dĺžke a šírke ("záznamové
súbory") zaznamenané jednotkou Sony GPS.
Riaďte sa dolu uvedeným postupom.
1 Pripojte jednotku GPS k portu USB.
2 Stlačte HOME.
3 Stlačením
vyberte "Fotografia".
4 Stlačením
.
vyberte jednotku GPS a stlačte
5 Vyberte nasledujúce položky pomocou
potom ich nastavte pomocou
.
- Časové pásmo
,
55/138
6 Vyberte "OK" a stlačte .
Načítajú sa záznamové súbory GPS.
7 Odpojte jednotku GPS a pripojte zariadenie, na
ktorom je uložená fotografia.
8 Vyberte fotografiu (48).
9 Stlačte zelené alebo červené tlačidlo na
zväčšenie alebo zmenšenie mapy.
Používanie BRAVIA Sync s "Ovládaním pre HDMI"
Funkcia Ovládanie pre HDMI umožňuje komunikáciu
televízora s pripojeným zariadením, ktoré je
kompatibilné s touto funkciou pomocou HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
Napríklad po pripojení zariadenia Sony,
kompatibilného s Ovládanie pre HDMI (s káblami
HDMI), ich môžete ovládat’ spoločne.
Dbajte na správne pripojenie zariadenia a urobte
potrebné nastavenia.
Ovládanie pre HDMI
• Automaticky vypína zariadenie, keď televízor
prepnete do pohotovostného režimu pomocou
diaľkového ovládača.
• Keď zariadenie začína reprodukciu automaticky
zapína televízny prijímač, zapína vstup pre
pripojené zariadenie.
• Ak zapnete pripojený audiosystém zakiaľ je
zapnutý televízny prijímač, zvukový výstup sa
prepína z reproduktorov televízneho prijímača na
audiosystém.
• Upraví hlasitost’ ( +/-) a stlmí zvuk ( )
pripojeného audio systému.
• Pripojené zariadenie Sony s logotypom BRAVIA
Sync môžete ovládat’ diaľkovým ovládačom
televízora stlačením:
-
56/138
, aby sa
pripojené zariadenie ovládalo priamo.
Používanie BRAVIA Sync s "Ovládaním pre HDMI"
- SYNC MENU na zobrazenie ponuky pripojeného
zariadenia HDMI na obrazovke.
Po zobrazení ponuky môžete ovládat’ obrazovku
s ponukou pomocou
, , farebných
tlačidiel a
RETURN.
- OPTIONS na zobrazenie "Ovládanie zariadenia",
potom vyberte možnosti z "Možnosti" a
"Zoznam obsahu" na ovládanie zariadenia.
- Možnosti ovládania nájdete v návode
dodávanom so zariadením.
• Ak je "Ovládanie pre HDMI" televízora nastavené
na "Zap.", "Ovládanie pre HDMI" pripojeného
zariadenia sa takisto automaticky prepne na
"Zap.".
Pripojenie zariadenia kompatibilného s ovládanie
pre HDMI
Spojte kompatibilné zariadenie s televízorom
káblom TV. Pri pripojovaní zvukového systému sa
presvedčite, že je spojený aj konektor DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) televízora a zvukového
systému pomocou optického zvukového kábla (38).
Nastavenie ovládania pre HDMI
Nastavenia Ovládanie pre HDMI sa musia nastavit’
na strane televízora i na strane zariadenia. Pozri
"Nastavenie HDMI" (112), kde sa uvádzajú
nastavenia na strane televízora. Nastavenie
pripojeného zariadenia si pozrite v návode na
obsluhu tohto zariadenia.
57/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
2
3
Tlačidlá na používanie prídavných zariadení
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
dodávanom s pripojeným zariadením.
• Tlačidlo
má hmatový bod. Tento hmatový bod
používajte na orientáciu pri obsluhe iných
zariadení.
7
6
4
5
58/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
2
3
7
6
1
Zapína alebo vypína doplnkové zariadenia, ktoré
ste zvolili pomocou funkčných tlačidiel.
2 Funkčné tlačidlá
Umožňujú vám obsluhovať príslušné zariadenia.
Bližšie podrobnosti nájdete v časti
"Programovanie diaľkového ovládača" (62).
4
5
59/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
3 BD/DVD obslužné tlačidlá
•
: Prechod na začiatok
predchádzajúceho/nasledujúceho titulu/
kapitoly/scény/skladby.
•
: Opätovné prehrávanie scény/krátky
pohyb v scéne dopredu.
2
3
•
: Rýchly pohyb vzad/vpred na disku
pri stlačení počas prehrávania.
• : Prehrávanie disku normálnou rýchlosťou.
7
6
4
5
60/138
•
: Pozastavenie prehrávania.
•
: Zastavenie prehrávania.
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
4 DVD tlačidlá nahrávania
•
2
3
7
6
4
5
•
: Spustenie nahrávania.
: Pozastavenie nahrávania.
•
: Zastavenie nahrávania.
5 F1/F2
• Voľba disku pri použití meniča diskov.
• Pri použití kombinovaného zariadenia (napr.
DVD/HDD) volí funkciu.
6 BD/DVD MENU
Zobrazuje ponuku disku BD/DVD.
7 BD/DVD TOP MENU
Zobrazuje hlavnú ponuku disku BD/DVD.
61/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
1
3
2
4
Programovanie diaľkového ovládača
Tento diaľkový ovládač je prednastavený na obsluhu
televízorov Sony a väčšinu prehrávačov diskov Bluray, DVD prehrávačov, DVD/HDD rekordérova a audio
systémov (Domáce Kino, atď.).
Aby ste mohli ovládať prehrávače diskov Blu-ray,
DVD prehrávače a DVD/HDD rekordére iných
výrobcov (a niektoré iné modely Sony),
naprogramujte diaľkový ovládač nasledovne.
• Predtým, než začnete, vyhľadajte si kód vášho
zariadenia zo zoznamu "Kódy výrobcov" (66).
62/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
1
3
2
4
1 Stlačte a podržte funkčné tlačidlo BD, DVD, alebo
AMP, ktoré chcete na diaľkovom ovládači
naprogramovať, potom stlačte
.
Vybrané funkčné tlačidlo (BD, DVD, alebo AMP)
bliká.
2 Keď bliká funkčné tlačidlo stlačte číslicové tlačidlá
a zadajte číslo kódu výrobcu.
Ak kód nezadáte do 30 sekúnd, musíte prejsť
naspäť na krok 1.
3 Stlačte .
Vybrané funkčné tlačidlo dvakrát zabliká.
Ak vybrané funkčné tlačidlo zabliká päťkrát,
opakujte procedúru od kroku 1.
63/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
1
1
3
2
4 Vaše zariadenie zapnite a skontrolujte, že fungujú
nasledovné hlavné funkcie.
Pre prehrávače diskov Blu-ray, DVD prehrávače a
DVD/HDD rekordére, skontrolujte:
(prehrávanie), (stop),
(posun vzad),
(posun vpred), voľba kanálov.
Pre DVD prehrávače a DVD/HDD rekordére,
skontrolujte:
TOP MENU/MENU a
.
4
64/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
Ak vaše zariadenie nefunguje, alebo nefungujú
niektoré funkcie
Zadajte správny kód alebo vyskúšajte nasledujúci
kód uvedený pre danú značku. Všimnite si, že
zoznam nemusí obsahovať kódy všetkých
modelov všetkých značiek.
1
1
3
Ak chcete prejsť na normálnu obsluhu
televízneho prijímača
Stlačte funkčné tlačidlo televízneho prijímača.
2
4
65/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
- Grundig: 0030
- Harman/Kardon: 0018
- Hitachi: 0008
- Jamo: 0037
- JVC: 0007
- Kenwood: 0033
- KLH: 0010
- Matsui: 0029
- Mitsubishi: 0026
- Mustek: 0035
- Nakamichi: 0031
- Onkyo: 0016
- Panasonic: 0039, 0002, 0006, 0027
- Philips: 0012
Kódy výrobcov
• DVD prehrávač:
- Sony: 0001, 0024, 0023, 0025, 0038
- Aiwa: 0015
- BOSE: 0036
- Cat: 0042
- Chestron: 0041
- CyberHome: 0034
- Daewoo: 0028
- Denon: 0006, 0017, 0002
- D.I.K: 0043
- Elta: 0044
- Funai: 0020
- GoldStar/LG: 0009
66/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
• Prehrávač diskov Blu-ray (BD):
- Sony: 0501, 0502, 0503
• DVD/videorekordéry:
- Sony: 0207, 0222
• DVD/HDD rekordéry:
- Sony: 0219, 0220, 0221
- Broksonic: 0209
- Funai: 0213
- GoldStar/LG: 0211
- Matsui: 0216
- Panasonic: 0205, 0206, 0217
- Philips: 0214, 0218
- Pioneer: 0204
- Samsung: 0208
- Pioneer: 0021, 0019, 0004
- Primas: 0040
- RCA: 0005
- Samsung: 0014
- Sharp: 0011
- Shinco: 0022
- Sylvania: 0020
- Teac: 0032, 0022
- Thomson: 0013
- Toshiba: 0003
- Yamaha: 0006
- Zenith: 0009, 0006
67/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
- Amstrad: 1034
- Baird: 1036
- B&O (Bang & Olufsen): 1052
- Blaupunkt: 1018, 1030, 1017, 1026
- Bush: 1035
- CGM: 1039, 1013, 1037, 1038
- Clatronic: 1034
- Daewoo: 1046
- Ferguson: 1055, 1021
- Fisher: 1034
- Funai: 1025
- GoldStar/LG: 1043, 1039
- Goodmans: 1046, 1012
- Grundig: 1013, 1019, 1017
- Sharp: 0212
- Sylvania: 0210, 0213
- Thomson: 0215
- Zenith: 0211
• Videorekordéry:
- Sony
VTR1:Betamax: 1001, 1007, 1010, 1011
VTR2:8mm: 1002, 1008
VTR3:VHS: 1003, 1009
VTR4:DV: 1004
VTR5:DV: 1005
VTR6:DV: 1006
- Aiwa: 1029, 1053, 1038
- Akai: 1035, 1036
- Alba: 1034
68/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
- Phonola: 1013, 1012
- Roadstar: 1038
- SABA: 1021, 1048, 1022
- Salora: 1028
- Samsung: 1059, 1044, 1045, 1049
- Sanyo: 1041
- Schneider: 1017, 1012, 1018
- SEG: 1034
- Seleco: 1038, 1035
- Sharp: 1028
- Siemens: 1018
- Tandberg: 1046
- Telefunken: 1022, 1023
- Thomson: 1054, 1021, 1056
- Hitachi: 1040, 1030
- JVC: 1014, 1026, 1047, 1015
- Kendo: 1043
- Loewe: 1058, 1024, 1043, 1012
- Luxor: 1028
- Matsui: 1031, 1039
- Mitsubishi: 1050, 1051
- Nokia: 1028
- Nokia Oceanic: 1028
- Nordmende: 1057, 1021
- Okano: 1031, 1035, 1032
- Orion: 1031
- Panasonic: 1024, 1027
- Philips: 1017, 1012, 1016, 1025
69/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
• Digitálne satelitné prijímače:
- Sony: 3042
- All Vision: 3095, 3096
- Amstrad: 3046
- CANAL+: 3006, 3042
- Foxtel: 3202
- Galaxis: 3030, 3053, 3072
- Gold box: 3036
- HIRSCHMANN: 3063
- Humax: 3097
- Kathrein: 3043, 3049, 3022
- Maxtronics: 3099
- Newling: 3100
- Micronax: 3098
- Thorn: 1043
- Toshiba: 1042, 1020
- Universum: 1023, 1031, 1043, 1012
- W.W.House: 1043
- Watson: 1013, 1033
• DAV Systémy domáceho kina:
- Sony (DAV): 4501, 4502, 4503, 4504,
4505, 4506
• AV prijímače:
- Sony: 4001, 4002, 4056, 4057, 4085
• Prijímače pozemného digitálneho vysielania:
- Sony: 3057, 3101, 3102
70/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
- Zehnder: 3048, 3064, 3081, 3082
• Analógové satelitné prijímače:
- Sony: 3001
- ADB: 3062
- Amstrad: 3024, 3002, 3023, 3059
- DGTEC: 3092, 3093, 3094
- Galaxis: 3026, 3031, 3010, 3012, 3014
- Grundig: 3026, 3027, 3035, 3065
- Hyundai: 3044
- Jerrold: 3038
- Kathrein: 3022
- Matsui: 3025
- Nikko: 3021
- Nokia: 3037
- Nokia: 3017, 3056, 3076, 3077
- Pace: 3015, 3041
- Panasonic: 3067
- Philips: 3054, 3078
- Radix: 3029, 3052
- SABA: 3086
- Samsung: 3087, 3088
- Sky: 3041
- Sky+: 3201
- Sky Master: 3085
- STRONG: 3089, 3090, 3091
- TechniSat: 3039, 3051, 3079, 3080
- Thomson: 3071, 3074, 3075, 3083
- TPS: 3055
71/138
Obsluha doplnkových zariadení pomocou diaľkového ovládača televízneho
- NTV plus: 3040
- Pace: 3016, 3020, 3060, 3061
- Radix: 3024, 3011
- SABA: 3028, 3032, 3033, 3008, 3009,
3047, 3070
- Sky Master: 3003, 3006, 3005
- TechniSat: 3034, 3018, 3019, 3045, 3066,
3068
- Thomson: 3032, 3084
- Watson: 3004
- Zehnder: 3007, 3013, 3050, 3068, 3069
72/138
Pripojenie k sieti
Siet’ový kábel (nie je súčast’ou dodávky)
TV
Širokopásmový
smerovač
LAN
WAN
ETHER
Siet’ový kábel (nie
je súčast’ou
dodávky)
K siet’ovým
zariadeniam
73/138
Modem DSL/
káblový
modem
Internet
Pripojenie k sieti
S týmto televízorom môžete využit’ obsah uložený
na zariadeniach domácej siete, kompatibilných s
DLNA.
Zariadenia, ktoré môžu ukladat’ a poskytovat’ obsah
ako súbory s fotografiami, hudbou a videom sa
nazývajú "Server". Televízor dostáva súbory s
fotografiami, hudbou a videom zo servera cez siet’ a
môžete ich zobrazit’ na televízore, dokonca aj v
iných miestnostiach.
Aby ste mohli využívat’ domácu siet’, potrebujete
ako server zariadenie, kompatibilné s DLNA (VAIO,
Cyber-shot a pod.).
Okrem toho, keď svoj televízor pripojíte k internetu,
môžete využit’ aj zobrazovanie fotografií s polohou
na mape (54), alebo využívat’ "AppliCast" pri
sledovaní televízneho programu (75).
• Na pripojenie na internet musíte mat’ uzavretú
zmluvu s poskytovateľom internetu.
74/138
Používanie AppliCast
Pri sledovaní televízora si pomocou miniaplikácií
môžete zobrazovat’ rôzne informácie na okraji
televíznej obrazovky.
Viaceré miniaplikácie načítavajú informácie z
internetu.
2 Stlačte
Používanie miniaplikácií
Miniaplikácie si možno zobrazit’ cez ponuku Home
(Domov). Keď sa zobrazuje Widget (miniaplikácia),
môžete pridat’ zoznam svojich miniaplikácií, aby sa
zaregistrovali a automaticky zobrazili, keď znova
spustíte "AppliCast". Niektoré miniaplikácie
umožňujú uloženie nastavení, aby ste dostávali
informácie podľa vašich priorít.
1 Stlačte HOME.
na výber "Siet’".
3 Stlačte
na výber požadovanej miniaplikácie
na zobrazenie, alebo jednoducho vyberte ikonu
"AppliCast" a zobrazí sa zoznam preferovaných
miniaplikácií.
4 Riaďte sa pokynmi miniaplikácie.
Návrat do režimu jedného zobrazenia
Stlačte
RETURN.
Pridávanie a odstraňovanie miniaplikácií do alebo z
AppliCast
Zoznam miniaplikácií možno dopĺňat’ i skracovat’.
75/138
Používanie AppliCast
Z miniaplikácie:
5 Keď sa zobrazuje miniaplikácia, stlačte OPTIONS.
6 Vyberte "Pridat’do AppliCast" alebo "Odstránit’ z
AppliCast".
V "AppliCast" možno zaregistrovat’ až 30
miniaplikácií.
Zo "Siet’" v ponuke Domov:
7 Postupujte podľa predchádzajúceho KROKU 2.
8 Stlačte
, vyberte požadovanú miniaplikáciu a
stlačte OPTIONS.
9 Postupujte podľa KROKU 6.
• V televízore sú už z výroby tri miniaplikácie, ktoré
si nevyžadujú internetové pripojenie. Sú to "Ako
používa AppliCast", "Analógové hodinky" a
"Kalendár".
• Miniaplikácie AppliCast sú uložené na
pamät’ovom zariadení USB, pripojenom k
BRAVIA. Ikony miniaplikácií by sa mali objavit’
pod ikonou USB pod "Siet’" v ponuke Domov.
• Adresa MAC a adresa IP sa prenesú automaticky z
televízora do serverov, ak je k dispozícii
pripojenie k internetu.
76/138
Používanie AppliCast
Servery sa nachádzajú pod kontrolou spoločnosti
Sony a adresa MAC sa nikdy neodošle do
serverov, ktoré majú pod kontrolou iné osoby.
• Miniaplikácie sa môžu zmenit’ alebo ukončit’ bez
predchádzajúceho upozornenia používateľa.
77/138
Využívanie súborov fotografií, hudby a videa cez siet’
Súbory fotografií, hudby a videa na serveri môžete
jednoducho použit’ výberom ikony v ponuke Home
televízora.
1 Stlačte HOME.
2 Stlačením
vyberte "Fotografia", "Hudba"
alebo "Video".
3 Stlačením
vyberte server a stlačte .
Objaví sa zoznam súborov alebo priečinkov.
Zoznam miniatúr zobrazíte stlačením žltého
tlačidla, keď sa zobrazuje zoznam.
Ak server nebude nájdený
Pozri "Kontrola siet’ového pripojenia" (81) a
"Úprava nastavenia zobrazenia serverov" (83).
4 Stlačením
stlačte .
vyberte súbor alebo priečinok a
Po výbere priečinka vyberte súbor a stlačte
Spustí sa reprodukcia.
.
• S fotografiou možno zobrazit’ mapu, ak boli
zaznamenané aj údaje o zemepisnej dĺžke a šírke
do údajov Exif fotografie (54).
78/138
Využívanie súborov fotografií, hudby a videa cez siet’
• V závislosti od siet’ového zariadenia môže byt’
potrebné zaregistrovat’ televízor na siet’ovom
zariadení.
• Pri používaní
fotografií sa kvalita môže zdat’
hrubá, pretože obrázky môžu byt’ zväčšené.
Obraz tiež nemusí vyplnit’ celú obrazovku, v
závislosti od veľkosti obrazu a pomeru jeho
strán.
• Pri používaní Fotografia môže zobrazenie
niektorých fotosúborov trvat’ dlhší čas .
• Aby ste mohli reprodukovat’ súbory prijímané zo
siet’ového zariadenia, musia zodpovedat’
jednému z nasledujúcich súborových formátov.
- Fotografie: formát JPEG
- Hudba: formát MP3 alebo lineárny formát PCM
- Video: Nasledujúce súborové formáty uložené
na serveri: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (ktorý sa v
niektorých nedá prehrávat’)
V závislosti od siet’ového zariadenia môže byt’
súborový formát pred prenosom
prekonvertovaný. V týchto prípadoch sa na
reprodukciu využíva formát, vznikajúci pri
konverzii. Bližšie informácie sa uvádzajú v
návode na použitie používaného siet’ového
zariadenia.
V niektorých prípadoch sa nedajú reprodukovat’
dokonca ani súbory, zodpovedajúce jednému z
hore uvedených formátov.
• Názov súboru a priečinka podporujú iba anglické
písmená.
79/138
Využívanie súborov fotografií, hudby a videa cez siet’
Sledovanie fotografií, hudby a videí na obrazovke
televízora s ovládaním zariadení
– Renderer
Renderer je funkcia na reprodukciu súborov
fotografií, hudby a videa uložených na siet’ových
zariadeniach (digitálnych fotoaparátoch, mobilných
telefónoch a pod.) na televízore ovládajúca
príslušné zariadenie riadiacej jednotky. Na
používanie tejto funkcie je potrebné mat’ ako
riadiacu jednotku zariadenie, kompatibilné s
Rendererom, napríklad digitálny fotoaparát alebo
mobilný telefón. Preštudujte si aj návod dodávaný s
riadiacou jednotkou.
1 Podľa potreby nastavte "Funkcia Renderer",
"Ovládanie prístupu Renderera" a "Nastavenie
Renderera" v "Nastavenia siete" (126).
2 Vybraný súbor prehrávajte pomocou riadiacej
jednotky na televízore.
Súbor sa na televízore reprodukuje cez pripojenú
siet’.
Na ovládanie reprodukcie používajte riadiacu
jednotku alebo diaľkový ovládač televízora.
• Môžete zaregistrovat’ hudbu, ktorá sa bude
prehrávat’ na pozadí počas prezentácie pomocou
Fotografia. Keď prehrávate hudbu, stlačte
tlačidlo OPTIONS, potom vyberte možnosť
"Pridať k prezentácii" alebo pri zobrazení
fotografie stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte
možnosť "Výber hudby".
80/138
Kontrola siet’ového pripojenia
Zadajte príslušné (alfanumerické) hodnoty vášho
smerovača. Údaje, ktoré je potrebné nastavit’, môžu
byt’ odlišné v závislosti od poskytovateľa služieb
internetu alebo smerovača. Bližšie údaje nájdete v
návodoch dodávaných poskytovateľom služieb
internetu alebo spolu so smerovačom.
1 Stlačte HOME.
2 Stlačením
3 Stlačením
stlačte .
vyberte "Nastavenia".
Nastavte nasledujúce údaje pomocou
tlačidiel s číslami.
• Adresa IP
• Maska podsiete
• Predvolená brána
• Primárny DNS/Sekundárny DNS
.
5 Vyberte "Nastavenia adresy IP" a stlačte
6 Vyberte jednu položku a stlačte
Keď vyberiete "DHCP (DNS manuálne)"
Nastavte "Primárny DNS"/"Sekundárny DNS"
pomocou
/ a tlačidiel s číslami.
Keď vyberiete "Manuálne"
vyberte "Nastavenia siete" a
4 Vyberte "Siet’" a stlačte
Keď vyberiete "DHCP (DNS automaticky)"
Prejdite na krok 7.
.
.
81/138
/
a
Kontrola siet’ového pripojenia
Ak váš poskytovateľ služieb internetu používa
konkrétne nastavenia proxy servera
Stlačte OPTIONS a stlačením
vyberte
"Nastavenie Proxy" a stlačte . Zadajte
nastavenia.
7 Stlačte
• Ak sa "Pripojenie úspešné." neobjaví, pozri
"Odstraňovanie problémov" (132).
.
8 Stlačením
vyberte "Test" a stlačte
.
9 Stlačte
na výber "Áno" a stlačte .
Spúšt’a sa siet’ová diagnostika.
Keď sa objaví správa "Pripojenie úspešné.",
opakovaným stláčaním
RETURN ukončite
ponuku.
82/138
Úprava nastavenia zobrazenia serverov
Môžte si vybrat’ zobrazenie serverov domácej siete v
ponuke Home.
V ponuke Home možno automaticky zobrazit’ až 10
serverov.
1 Nastavte server, aby sa aktivovali pripojenia z
televízora.
Podrobnosti o nastavovaní servera nájdete v
návodoch dodávaných so serverom.
2 Stlačte HOME.
3 Stlačte
na výber "Nastavenia".
4 Stlačením
vyberte "Nastavenia siete" a
stlačte .
5 Vyberte "Nastavenie zobrazenia serverov" a
stlačte .
6 Vyberte server, ktorý chcete zobrazit’ v ponuke
Home a stlačte .
7 Vyberte "Áno" a stlačte
.
Ak sa nemôžete pripojit’ k domácej sieti
Televízor môže skontrolovat’, či bol server správne
rozpoznaný.
1 Stlačte HOME.
2 Stlačte
3 Stlačením
stlačte .
na výber "Nastavenia".
vyberte "Nastavenia siete" a
4 Vyberte "Diagnostika servera" a stlačte
5 Vyberte "Áno" a stlačte .
Spúšt’a sa diagnostika servera.
83/138
.
Úprava nastavenia zobrazenia serverov
Po skončení diagnostiky servera sa objaví
zoznam výsledkov diagnostiky.
6 Vyberte si server, ktorý chcete potvrdit’,
a stlačte .
Objavia sa diagnostické výsledky vybraného
servera.
Ak diagnostické výsledky indikujú poruchu,
vyhľadajte možnú príčinu a opatrenia, ktoré treba
urobit’, a skontrolujte pripojenie a nastavenia.
Bližšie podrobnosti, pozri "Odstraňovanie
problémov" (132).
84/138
Pohyb po ponuke televízora Home na XMB™
XMB™ (XrossMediaBar) je ponuka s funkciami
BRAVIA a vstupnými zdrojmi, zobrazovaná na
obrazovke televízora. XMB™ je jednoduchý spôsob
výberu programov a úpravy nastavení na televízore
BRAVIA.
1 Stlačením HOME sa zobrazí XMB™.
85/138
Pohyb po ponuke televízora Home na XMB™
2 Stlačením
sa vyberá kategória.
Nastavenia
Môžete robit’ rozšírené nastavenia a úpravy
(88).
Fotografia
Môžete si pozerat’ súbory fotografií cez
zariadenia USB na sieti (48) (78).
Hudba
Môžete počúvat’ hudobné súbory cez
zariadenia USB na sieti (48) (78).
Video
Môžete pozerat’ videosúbory cez zariadenia
USB alebo cez siet’ (48) (78).
86/138
Digitálny
Môžete si vybrat’ digitálny kanál, zoznam
Digitálne obľúbené (36) a digitálnu
elektronickú programovú príručku (EPG)
(31).
Satelit
Umožňuje výber satelitného kanála.
Analógový
Môžete si vybrat’ analógový kanál alebo
analógový zoznam Obľúbené (34).
Zoznam analógových kanálov skryjete
nastavením "Zobrazenie zoznamu progr." na
"Vyp." (115).
Pohyb po ponuke televízora Home na XMB™
Externé vstupy
Môžete si vybrat’ zariadenie pripojené k
televíznemu prijímaču.
Priradenie názvu externému vstupu – pozri
"AV predvoľby" (110).
Siet’
Môžete sledovat’ "AppliCast" (75).
• Možnosti, ktoré môžete upravovat’, závisia od
konkrétnej situácie.
• Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe
alebo sa nezobrazujú vôbec.
3 Stlačením
si vyberte určitú položku a stlačte
.
4 Riaďte sa pokynmi, zobrazovanými na displeji.
5 Stlačením HOME operáciu ukončíte.
87/138
Aktualizácia systému
Systém televízora môžete aktualizovat’ pomocou
pamäte USB. Informácie nájdete na dolu uvedenej
internetovej lokalite.
http://support.sony-europe.com/TV/
88/138
BRAVIA Tipy
Úvod do možností televízora.
89/138
Hodiny/Časovače
Časovač vypnutia
Nastaví televízor na automatické vypnutie do
pohotovostného režimu po určitom čase.
Po aktivovaní "Časovač vypnutia" sa rozsvieti
kontrolka (časovat’) na prednom paneli
televízora oranžovou farbou.
• Po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora sa
"Časovač vypnutia" inicializuje na "Vyp.".
Časovač zapnutia
Nastavujte automatické zapnutie televízora z
pohotovostného režimu.
Automatická aktualizácia hodín
Zapína digitálny režim a načítava čas.
Nastavenie hodín
Umožňuje vám nastaviť hodiny manuálne. Keď
televízny prijímač prijíma digitálne kanály,
hodiny sa nedajú manuálne nastaviť, pretože sa
nastavujú podľa časového kódu z vysielaného
signálu.
90/138
Eko
Reset
Resetuje všetky nastavenia "Eko" na nastavenia
z výroby.
Šetrič energie
Znižuje spotrebu energie televízora úpravou
podsvietenia.
Keď si vyberiete "Obraz vypnutý", obraz sa vypne
a kontrolka
Obraz vypnutý na prednom paneli
televízora sa rozsvieti zelenou farbou. Zvuk
zostáva nezmenený.
Pohotovostný režim TV
Vypína televízor potom, ako bol počas
prednastaveného času bez akýchkoľvek zásahov.
Správa napájania PC
Prepína televízor do pohotovostného režimu, keď
televízor neprijíma žiadny signál zo vstupu PC
počas 30 sekúnd.
Svetelný senzor
Automaticky optimalizuje nastavenie obrazu
podľa okolitého osvetlenia v miestnosti.
• Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu. Skontrolujte polohu snímača
(23).
91/138
Obraz
Vybrané vstupy
Umožňuje výber použitia bežných nastavení
alebo individuálne nastavenie vstupu, ktorý
práve sledujete.
• Bežné: Použije bežné nastavenia všetkých
vstupov, kde je "Vybrané vstupy" nastavené na
"Bežné".
• Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1):
Umožňuje individuálne nastavenie vstupu.
Režim obrazu
Nastavuje režim obrazu. Možnosti, ktoré si
možno vybrat’, závisia od nastavenia výberu
scény.
• Živý: Zlepšuje kontrast a ostrost’ obrazu.
• Štandardný: Štandardný obraz. Odporúčaný pre
domácu zábavu.
• Osobný: Umožňuje uloženie preferovaných
nastavení.
• Kino: Na sledovanie filmového obsahu.
Najvhodnejší na sledovanie televízora v
prostredí, pripomínajúcom kinosálu.
• Foto-živé: Na pozeranie fotografií. Zlepšuje
kontrast a ostrost’ obrazu.
92/138
Obraz
• Foto-štandardné: Na pozeranie fotografií.
Optimálna kvalita obrazu na sledovanie v
domácom prostredí.
• Foto-originál: Na pozeranie fotografií.
Predstavuje kvalitu obrazu používanú pri
pozeraní fotografií po vyvíjaní.
• Foto-osobné: Na pozeranie fotografií. Umožnuje
uloženie preferovaných nastavení.
• Šport: Optimálna kvalita obrazu na sledovanie
športov.
• Game: Najvhodnejší na hranie hier na
televízore.
• Grafika: Optimálna kvalita obrazu na sledovanie
grafiky.
Reset
Inicializuje všetky nastavenia "Obraz" na
nastavenie z výroby, okrem "Vybrané vstupy",
"Režim obrazu" a "Rozšírené nast.".
Podsvietenie
Upravuje jas podsvietenia.
Kontrast
Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.
Jas
Zjasňuje alebo stmavuje obraz.
Sfarbenie
Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.
93/138
Obraz
• Teplá 1/Teplá 2: Dodáva bielym farbám červený
odtieň. "Teplá 2" dodáva ešte červenší odtieň
ako "Teplá 1".
Saturácia
Zvyšuje obsah zelených a červených odtieňov.
• "Saturácia" možno upravit’ iba pri farebnom
signáli NTSC (napr. USA videopásky).
Teplota farieb
Upravuje belost’ obrazu.
• Studená: Dodáva bielym farbám modrastý
odtieň.
• Neutrálna: Dodáva bielym farbám neutrálny
odtieň.
• "Teplá 1" a "Teplá 2" nie sú k dispozícii, ak je
"Režim obrazu" nastavený na "Živý" (alebo
"Foto-živé").
Ostrost’
Zostrí alebo zmäkčí obraz.
Redukcia šumu
Znižuje zašumenie obrazu (sneženie v obraze).
94/138
Obraz
Redukcia šumu MPEG
Znižuje šum obrazu komprimovaného videa
MPEG. Je účinný pri sledovaní DVD alebo
digitálneho vysielania.
Motionflow
Zabezpečuje jemnejšie pohyby na obraze a
znižuje rozmazanie obrazu.
• Vysoký: Zabezpečuje jemnejšie pohyby obrazu
ako pri obsahu z filmov.
• Štandardný: Zabezpečuje jemnejšie pohyby
obrazu. Toto nastavenie používajte pri
štandardnom použití.
• Vyp.: Toto nastavenie používajte ak nastavenia
"Vysoký" alebo "Štandardný" spôsobujú šum.
• V závislosti od videa nemusíte zbadat’ účinok
vizuálne, aj keď ste zmenili nastavenie.
Filmový režim
Poskytuje zlepšený pohyb obrazu pri prehrávaní
obrazov DVD alebo VCR snímaných na film, so
zmenšeným rozmazaním a zrnitost’ou.
• Auto 1: Poskytuje plynulejší pohyb obrazu ako
originálny obsah na filme. Toto nastavenie
používajte pri štandardnom použití.
• Auto 2: Poskytuje pôvodný obsah z filmu v
nezmenenom stave.
• Vyp.
95/138
Obraz
• Ak obraz obsahuje nepravidelné signály alebo
príliš veľa šumu, "Filmový režim" automaticky
sa vypne, aj keď je vybrané "Auto 1" alebo
"Auto 2".
Rozšírené nast.
Umožní vám podrobnejšie nastavenie "Obraz".
Tieto nastavenia nie sú k dispozícii, ak je "Režim
obrazu" nastavené na "Živý" (alebo "Foto-živé").
• Reset: Inicializuje všetky rozšírené nastavenia
na stav z výroby.
• Korekcia čiernej: Zlepšuje čierne plochy
obrázku na dosiahnutie vyššieho kontrastu.
96/138
• Rozšírené zvýraz. kontr.: Automaticky upraví
"Podsvietenie" a "Kontrast" na najvhodnejšie
nastavenia posudzované podľa jasu obrazovky.
Toto nastavenie je mimoriadne účinné pre
tmavé časti obrazu. Zvyšuje kontrastný rozdiel
tmavších scén obrazu.
• Gamma: Nastavuje vyváženie jasných a
tmavých oblastí obrazu.
• Autom. obmedzenie svietivosti: Znižuje jas
scén, v ktorých je celá obrazovka biela.
• Čistota bielej: Zvýraznenie bielych farieb.
• Farebný priestor: Zmení rozsah reprodukcie
farieb. "Široký" reprodukuje živé farby a
"Štandardný" reprodukuje štandardné farby.
Obraz
• Možnosť "Živé farby" nie je dostupná, ak je
položka "Farebný priestor" nastavená na
možnosť "Štandardný".
• Živé farby: Oživuje farby.
• Vyváženie bielej: Upravuje teplotu každej farby.
97/138
Zvuk
Vybrané vstupy
Umožnuje výber použitia bežných nastavení
alebo individuálne nastavenie vstupu, ktorý
práve sledujete.
• Bežné: Použije bežné nastavenia všetkých
vstupov, kde je "Vybrané vstupy" nastavené na
"Bežné".
• Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1):
Umožnuje individuálne nastavenie vstupu.
Režim zvuku
Nastavuje režim zvuku. "Režim zvuku" obsahuje
možnosti, najlepšie vhodné pre video, resp.
fotografie. Možnosti, ktoré si možno vybrat’,
závisia od nastavenia výberu scény.
• Dynamický: Zlepšuje výšky i hĺbky.
• Štandardný: Pre štandardný zvuk. Odporúčaný
pre domácu zábavu.
• Čistý hlas: Robí reč jasnejšiu.
Reset
Inicializuje všetky nastavenia "Zvuk" na
nastavenie z výroby, okrem "Vybrané vstupy",
"Režim zvuku" a "Duálny zvuk".
98/138
Zvuk
Výšky
Upravuje vysokotónové zvuky.
Basy
Upravuje nízkotónové zvuky.
Vyváženie
Zdôrazňuje ľavý a pravý reproduktor.
Aut. hlasitost’
Udržiava konštantnú úroveň hlasitosti pri
všetkých programoch a reklamách (napr. reklama
bývajú hlasnejšia ako programy).
Kompenzácia hlasitosti
Upraví úroveň hlasitosti aktuálneho vstupu
vzhľadom na ostatné vstupy, keď je "Vybrané
vstupy" nastavené na aktuálny názov vstupu
(napr. AV1).
Priestorový zvuk
Umožňuje výber vhodných priestorových
zvukových efektov v závislosti od žánru
televízneho programu (film, šport, hudba a pod.)
alebo videohry.
Možnosti, ktoré možno vybrat’, závisia od
nastavení "Výber scény".
• S-FORCE Front Surround: Prináša efekty
priestorového zvuku, ktoré zlepšujú dojem z
virtuálneho viackanálového priestorového
zvuku len z dvoch vnútorných reproduktorov
televízora.
• Kino: Dodáva zvukové efekty ako audiosystémy
vysokej triedy, aké nájdete v kinosálach.
99/138
Zvuk
• Hudba: Prináša efekty priestorového zvuky, s
ktorými sa cítite ako obklopení zvukom v
koncertnej sále.
• Šport: Dodáva priestorové zvukové efekty, s
ktorými sa cítite ako by ste boli naživo na
športovej sút’aži.
• Game: Dodáva efekty priestorového zvuku,
ktoré zlepšujú zvuk pri hre.
• Vyp.: Konvertuje a reprodukuje viackanálový
na dvojkanálový zvuk. U iných zvukových
formátov sa reprodukuje pôvodný zvuk.
Zvýraznenie hlasu
Upravuje úroveň hlasitosti ľudských hlasov. Ak je
napríklad hlas hlásateľa správ nedostatočne
zrozumiteľný, týmto nastavením ho môžete
zosilnit’. A naopak, ak sledujete športový
program, môžete toto nastavenie znížit’ a
zjemnit’ hlas komentátora.
Zosilňovač zvuku
Reprodukuje čistý zvuk zvýraznením
vysokofrekvenčných zvukov.
Zvýraznenie zvuku
Vydáva plnší zvuk s väčším účinkom. Zvýrazňuje
vysoké a nízke tóny.
100/138
Zvuk
Duálny zvuk
Nastavuje zvuk z reproduktorov na stereo alebo
na dvojjazyčné vysielanie.
• Stereo/Mono: Pre stereofónne vysielanie.
• A/B/Mono: Pre dvojjazyčné vysielanie vyberte
"A" pre zvukový kanál 1, "B" pre zvukový kanál
2, alebo "Mono" pre monofónny kanál, ak sú k
dispozícii.
• Pre ostatné zariadenia pripojené k televízoru
nastavte "Duálny zvuk" na "Stereo", "A" alebo
na "B".
101/138
Obrazovka (pre iné vstupy ako PC)
Vybrané vstupy
Umožnuje výber použitia bežných nastavení
alebo individuálne nastavenie vstupu, ktorý
práve sledujete.
• Bežné: Použije bežné nastavenia všetkých
vstupov, kde je "Vybrané vstupy" nastavené na
"Bežné".
• Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1):
Umožnuje individuálne nastavenie vstupu.
Formát obrazovky
Pozri "Manuálna zmena formátu obrazovky"
(29).
Auto formát
Automaticky zmení "Formát obrazovky" tak, aby
zodpovedal vysielanému signálu. Ak chcete
použit’ vami zadané nastavenie v "Formát
obrazovky", vyberte "Vyp.".
Pôvodné nast. 4:3
Nastavuje predvolený formát obrazovky pre
programy 4:3.
• Smart: Zobrazuje konvenčné programy vo
formáte 4:3 s imitáciou efektu širokouhlej
obrazovky.
• 4:3: Zobrazuje konvenčné programy 4:3 do
správneho pomeru.
• Vyp.: Používa nastavenie, ktoré ste zadali v
"Formát obrazovky".
102/138
Obrazovka (pre iné vstupy ako PC)
Umiestnenie OSD
Upravuje plochu zobrazenia obrazu.
• Auto: Automaticky sa prepína na najvhodnejšiu
plochu obrazu.
• Plné rozlíšenie: Zobrazuje obrazy v ich pôvodnej
veľkosti ak sú časti obrazu odrezané.
• +1: Zobrazuje obraz v pôvodnom formáte.
• Štandardne: Zobrazuje obraz v odporúčanom
formáte.
• -1/-2: Zväčšuje obraz tak, aby boli okraje mimo
viditeľnej plochy zobrazenia.
Horizontálny posun
Upravuje vodorovnú polohu obrazu.
Vertikálny posun
Nastavuje polohu obrazu vo zvislom smere keď je
"Formát obrazovky" nastavené na "Smart",
"Zoom" alebo "14:9".
Výška
Nastavuje zvislý rozmer obrazu, keď je "Formát
obrazovky" nastavené na "Smart".
103/138
Obrazovka (pre vstup PC)
Automatické nast.
Automaticky nastavuje polohu zobrazenia, fázy a
intenzity obrazu, keď televízny prijímač prijíma
vstupný signál z pripojeného PC.
• "Automatické nast." nemusí fungovat’ správne
s určitými vstupnými signálmi. V takýchto
prípadoch manuálne nastavte "Fáza", "Rozstup
bodov", "Horizontálny posun" a "Vertikálny
posun".
Fáza
Nastavuje fázu, ak obraz bliká.
Rozstup bodov
Nastavuje intenzitu ak má obraz nežiaduce zvislé
pásy.
Horizontálny posun
Upravuje vodorovnú polohu obrazu.
Vertikálny posun
Upravuje zvislú polohu obrazu.
Reset
Inicializuje nastavenia obrazovky PC na
nastavenia z výroby.
104/138
Obrazovka (pre vstup PC)
Formát obrazovky
Nastavuje "Formát obrazovky" na zobrazenie
obrazov z PC.
• Štandardne: Zobrazuje obraz v pôvodnej
veľkosti.
• Plný 1: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil zvislú
plochu displeja, pričom zachováva pôvodný
pomer strán.
• Plný 2: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil plochu
obrazovky.
105/138
Video nastavenia
x.v.Colour
Zobrazuje pohyblivý obraz vernejšie oproti
pôvodnému zdroju prispôsobením farebného
priestoru televízora farebnému priestoru zdroja.
• Ak je vstupný signál vo formáte HDMI (RGB),
nastavenie sa automaticky nastaví na
"Štandardný", aj vtedy, ak zvolíte "x.v.Colour".
Farebný priestor pre fotogr.
Vyberá z možností (sRGB, sYCC, Adobe RGB), aby
nastavil čo najlepšiu kvalitu obrazu vzhľadom na
farebný priestor fotografie.
Ak zariadenie konvertuje výstupný farebný
priestor fotografie z sYCC alebo Adobe RGB na
x.v.Colour alebo xvYCC, vyberte možnosť "sYCC".
Výsledkom bude obrazová kvalita, ktorá najlepšie
zodpovedá pôvodnému farebnému priestoru.
Ak cez vstup HDMI vstupuje signál RGB,
automaticky sa prepne na "sRGB" aj vtedy, keď
ste vybrali "sYCC".
Systém farieb
Nastavuje farebný systém ("Auto", "PAL",
"SECAM", "NTSC3.58", or "NTSC4.43") podľa
vstupného signálu zo zdroja vstupného signálu.
106/138
Audio nastavenia
Reproduktor
• Reproduktor TV: Zapína a vypína zvuk
televízora z reproduktorov televízora.
• Audio Systém: Vypína reproduktory televízoru a
zvuk televízora posiela na externé
audiozariadenie pripojené k výstupným
konektorom na televízore.
Audio výstup
• Premenlivý: Pri použití externého
audiosystému možno výstupnú hlasitost’
ovládat’ diaľkovým ovládačom televízneho
prijímača.
• Pevný: Zvukový výstup televízneho prijímača je
pevne vybraný. Používajte ovládač hlasitosti
audioprijímača na nastavenie hlasitosti (a
iných zvukových nastavení) cez váš
audiosystém.
Nastavenia slúchadiel
107/138
•
Väzba na reproduktor: Zapína a vypína
interné reproduktory televízora pri pripojení
slúchadiel k televízoru.
•
Hlasitost’: Upravuje hlasitost’ v slúchadlách,
ak je " Väzba na reproduktor" nastavené na
"Vyp.".
•
Duálny zvuk: Nastavuje zvuk slúchadiel na
dvojjazyčné vysielanie.
Audio nastavenia
Optický výstup
Nastavuje zvukový signál tak, že sa posiela na
výstupný konektor DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) televízora. Nastavte na "Auto" pri
pripojovaní zariadenia kompatibilného s Dolby
Digital. Nastavte na "PCM", ak pripájate
zariadenie, ktoré nie je kompatibilné s Dolby
Digital.
108/138
Nastavenie
Automatický štart USB
Automaticky spustí reprodukciu fotografií pri
zapnutí televízora a k portu USB je v okamihu
pripojenia pripojený digitálny fotoaparát alebo
iné zariadenie, na ktorom sú uložené fotosúbory.
Rýchle spustenie
Televízny prijímač sa zapína rýchlejšie zapnutím
napájania diaľkovým ovládačom. Príkon v
pohotovostnom režime je však približne o 20 W
vyšší ako obyčajne. Nastavit’ možno až 3 z 5
časových pásiem.
• Reprodukcia sa nespustí automaticky, ak je
televízor zapnutý po pripojení digitálneho
fotoaparátu alebo iných zariadení k portu USB.
109/138
Nastavenie
AV predvoľby
Priradí ikonu alebo názov zariadeniu pripojenému
k bočným a zadným svorkám/konektorom. Pri
výbere tohto zariadenia sa ikona a názov
nakrátko zobrazia na obrazovke.
1 Stlačením
vyberte požadovaný zdroj
vstupného signálu a stlačte .
• Preskočit’ AV vst.: Pre každý vstup nastaví, či
sa zobrazí alebo nezobrazí v ponuke Home
alebo v zozname vstupov, ktorý sa zobrazí po
stlačení
.
- Auto: Ikona a názov sa zobrazí iba ak je
zariadenie pripojené (okrem vstupov AV1
alebo AV2).
110/138
- Zobrazit’ vždy: Ikona a názov sa zobrazí vždy,
bez ohľadu na to, či zariadenie je alebo nie je
pripojené.
- Preskočit’: Ikona a názov sa nezobrazí ani keď
je zariadenie pripojené.
2 Stlačením priraďte ikonu a názov.
• Označit’ AV vstupy: Používa prednastavené
označenia pri priraďovaní názvu pripojeným
zariadeniam. Umožňuje vám vytvorit’ si
vlastné označenie po výbere "Zmenit’".
- Zmenit’: Umožňuje upravit’ názov na
obrazovke úprav a vybrat’ si vhodnú ikonu.
Nastavenie
AV2 vstup
Nastavuje signál, ktorý sa bude privádzat’ cez
konektor označený
/ /
AV2 na zadnej
strane televízora.
• Auto: Automaticky prepína medzi signálmi zo
vstupu RGB, S Video, Composite Video v
závislosti od vstupného signálu.
• RGB: Vstup signálu RGB.
• S-Video: Vstup signálu S Video.
• Kompozitný: Vstup signálu Composite video.
AV2 výstup
Nastavuje signál, ktorý bude na výstupe na
konektore
/ /
AV2. Ak videorekordér alebo
iné záznamové zariadenie pripojíte ku konektoru
/ /
AV2, môžete zaznamenávat’ výstupný
signál z iných zariadení pripojených k televízoru.
• TV: Výstup televízneho vysielania.
• AV1: Výstup signálov zo zariadenia pripojeného
ku konektoru
/
AV1.
• AV3: Výstup signálov zo zariadení pripojených
ku konektoru
AV3.
• Auto: Výstup všetkého, čo pozeráte na
obrazovke (okrem signálov z konektorov
/
COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 alebo 4, a PC
IN
/ ).
111/138
Nastavenie
• Pri tejto funkcii sa môžu vyskytnúť niektoré
obmedzenia v závislosti na zobrazovanom
vstupe.
Nastavenie HDMI
Umožňuje komunikáciu televízora so
zariadeniami kompatibilnými s funkciou
Ovládanie pre HDMI a pripojenými ku svorkám/
konektorom HDMI televízora. Upozorňujeme, že
na pripojenom zariadení sa musia vykonat’
komunikačné nastavenia.
• Ovládanie pre HDMI: Nastavuje, či vzájomne
koordinovat’ obsluhu televízora a pripojeného
zariadenia kompatibilného s Ovládanie pre
HDMI. Pri nastavení na "Zap." sú k dispozícii
nasledujúce funkcie.
112/138
Ak je pripojené určité zariadenie Sony
kompatibilné s Ovládanie pre HDMI, toto
nastavenie sa automaticky pripojí keď sa
"Ovládanie pre HDMI" nastaví na "Zap."
pomocou televízora.
• Auto vypínanie zariadení: Pri nastavení na
"Zap." sa pripojené zariadenie kompatibilné s
Ovládanie pre HDMI vypína pri vypnutí
televízora.
• Auto zapínanie TV: Pri nastavení na "Zap." sa
televízor zapne, keď zapnete pripojené
zariadenie kompatibilné s Ovládanie pre HDMI.
• Ovládanie tunera: Pri nastavení na "Rozšírené"
si môžete vybrat’ kanál naladený pripojeným
zariadením pomocou diaľkového ovládača
televízora.
Nastavenie
• Zoznam zariadení HDMI: Zobrazuje zoznam
pripojených zariadení kompatibilných s
Ovládanie pre HDMI.
• "Ovládanie pre HDMI" nemôžete použit’, ak je
obsluha televízora koordinovaná s obsluhou
audiosystému kompatibilného s Ovládanie pre
HDMI.
Automatický štart
Môžete spustit’ ponuku, ktorá sa objaví po prvom
zapnutí a vybrat’ jazyk, krajinu/región a miesto, a
naladit’ všetky dostupné kanály.
Aj keď ste po prvom zapnutí televízora
uskutočnili všetky nastavenia, možno
potrebujete tieto nastavenia zmenit’ po
st’ahovaní alebo na vyhľadanie novo uvedených
kanálov.
Podsvietenie loga
Rozsvecuje a zhasína logotyp Sony na prednej
strane televízora.
Jazyk
Nastavuje jazyk zobrazovaný na obrazovkách s
ponukami.
113/138
Nastavenie
Informácie o produkte
Zobrazuje informácie o televízore.
Nastavenia z výroby
Nuluje všetky nastavenia na továrenské hodnoty
okrem nastavení "Obľúbené" a prednastavené
údaje o programoch. Po dokončení tohto procesu
sa zobrazí úvodná obrazovka s nastaveniami.
Ukončenie automatického ladenia v úvodnom
nastavení vynuluje nastavenia, ktoré sa
nevynulovali funkciou "Nastavenia z výroby". Ak
chcete nastavenia zachovať, preskočte funkciu
"Automatické ladenie".
114/138
Analógové nastavenie
Zobrazenie zoznamu progr.
Výberom "Vyp." sa skryje zoznam analógových
kanálov na XMB™ (XrossMediaBar).
Jedným tlačidlom
Keď je "Jedným tlačidlom" nastavené na "Zap.",
môžete si vybrat’ analógový kanál pomocou
tlačidla s číslom predvoľby (0 – 9) na diaľkovom
ovládači.
• Keď je "Jedným tlačidlom" nastavené na "Zap.",
nemôžete si vybrat’ kanály číslo 10 a vyššie
zadaním dvoch číslic na diaľkovom ovládači.
Nastavenie obľúbených položiek
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť vaše
obľúbené kanály tak, že im priradíte požadované
čísla kanálov.
Ak chcete vynulovať obľúbené kanály, vyberte "–
– –".
Automatické ladenie
Automatické ladenie Naladí všetky dostupné
analógové kanály.
Televízor môžete naladit’ znova po st’ahovaní
alebo ak chcete vyhľadat’ najnovšie kanály.
Triedenie programov
Zmení poradie analógových kanálov uložených v
televízore.
115/138
Analógové nastavenie
Ak zadáte nesprávny znak:
1 Stlačením
si vyberte kanál, ktorý chcete
presunút’ do novej pamäte, a stlačte .
2 Stlačením
vyberte novú pamät’ pre kanál
a stlačte .
Názvy programov
Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho
výberu, dlhý max. 5 písmen alebo číslic. Pri
výbere sa názov kanála nakrátko zobrazí na
obrazovke. (Názvy kanálov sa spravidla preberajú
automaticky z Text (ak je k dispozícii).)
1 Stlačením
vyberte kanál, ktorý chcete
pomenovat’, a stlačte .
2 Stlačte
a vyberte požadované písmeno
alebo číslo ("_" znamená medzeru), potom
stlačte .
Stlačte
a vyberte nesprávny znak. Potom
stlačte
a vyberte správny znak.
3 Zopakujte krok 2 až kým nedokončíte
zadávanie názvu.
4 Stlačením ukončíte postup označovania.
Inteligentný obraz
• Zap. s indikátorom: Automaticky znižuje šum
obrazu. Po zmene kanála alebo zmene
zobrazenia zo vstupnej obrazovky na televízny
program sa zobrazí indikátor úrovne signálu.
• Zap.: Automaticky znižuje šum obrazu.
• Vyp.: Vypína funkciu "Inteligentný obraz".
116/138
Analógové nastavenie
Ručné ladenie
Kanál nastavíte na predvoľbu stlačením PROG +/
– na výber čísla programu a následným výberom
"Názov", "AFT", "Audio filter", "Preskočit",
"Dekóder" alebo "LNA". Nemôžete si vybrat’ číslo
programu, ktoré je nastavené na
"Preskočit"(119).
• Program/Systém/Kanál: Umožňuje manuálne
nastavenie predvolieb kanálov.
1 Stlačením
vyberte "Program" a stlačte
.
2 Stlačením
vyberte číslo programu, ktorý
chcete manuálne naladit’ (pri ladení
videorekordéra vyberte kanál 00), a potom
stlačte .
3 Stlačením
vyberte "Systém" a stlačte
.
117/138
4 Stlačením
vyberte jeden z nasledujúcich
televíznych vysielacích systémov s stlačte .
B/G: Pre krajiny/regióny západnej Európy
I: Pre Spojené kráľovstvo
D/K: Pre krajiny/regióny východnej Európy
L: Pre Francúzsko
5 Stlačením
vyberte "Kanál" a stlačte
.
6 Stlačte
a vyberte "S" (pre káblové kanály)
alebo "C" (pre terestriálne kanály), potom
stlačte .
7 Nalaďte kanály podľa tohto postupu:
Ak nepoznáte číslo kanála (Frekvencia):
Analógové nastavenie
Stlačte
a vyhľadajte nasledujúci dostupný
kanál. Vyhľadávanie sa skončí, keď bude kanál
nájdený. Na pokračovanie vyhľadávania stlačte
.
Ak poznáte číslo kanála (Frekvencia):
Stlačte tlačidlá s číslicami zodpovedajúcimi
číslu kanála vysielania, ktoré chcete naladit’,
alebo číslo kanála vášho videorekordéra.
8 Stlačte a preskočte na "Potvrdit’", potom
stlačte .
Zopakujte tento postup a ručne nastavte ďalšie
kanály.
118/138
• Názov: Priradí vybranému kanálu názov podľa
vášho výberu. Tento názov sa nakrátko zobrazí
na obrazovke po výbere kanála.
Pri zadávaní znakov postupujte podľa krokov 2
až 4 v "Názvy programov"(116).
• AFT: Umožňuje jemné ručné doladenie
vybraného kanála, ak sa vám zdá, že malá
úprava naladenia môže zlepšit’ kvalitu obrazu.
Po výbere "Zap." sa jemnú doladenie uskutoční
automaticky.
Analógové nastavenie
• Audio filter: Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov
pri skreslení v monofónnom vysielaní.
• Keď máte vybrané "Nízky" alebo "Vysoký",
nemôžete prijímat’ stereofonický ani duálny
zvuk.
• Preskočit: Preskočí nepoužité kanály po
stlačení "PROG +/–" výber kanálov. Na výber
kanálov, ktoré ste naprogramovali na
preskočenie, použite príslušné tlačidla s
číslami.
119/138
• LNA: Zlepšuje kvalitu obrazu kanála (zašumený
obraz), ak je vysielaný signál veľmi slabý.
• Potvrdit’: Uloží uskutočnené zmeny nastavení
"Ručné ladenie".
Digitálne nastavenie
Nastavenie titulkov
• Nastavenie titulkov: Po nastavení na "Pre
nepočujúcich" sa vizuálne pomôcky zobrazujú
pre ľudí so sluchovým postihnutím s titulkami
(ak sú takéto vizuálne pomôcky k dispozícii).
• Uprednostňovaný jazyk: Umožňuje výber jazyka
titulkov.
Nastavenie audio
• Audio typ: Prepína na vysielanie pre sluchovo
postihnutých, ak je vybrané "Pre nepočujúcich".
• Uprednostňovaný jazyk: Nastavuje jazyk
programu. Niektoré digitálne kanály môžu
vysielat’ viaceré jazykové verzie zvuku
programu.
120/138
• Audio opis: Poskytuje akustický popis
(rozprávač) vizuálnych informácií, ak sú takéto
informácie k dispozícii.
• Miera kombinácie: Nastavuje hlavné výstupné
úrovne zvuku a "Audio opis".
• Dynamický rozsah: Kompenzuje kolísanie
úrovne zvuku v rôznych kanáloch (len pre Dolby
Digital).
• Nemusí to byt’ účinné, alebo sa účinok môže
líšit’ v závislosti od programu, bez ohľadu na
nastavenie "Dynamický rozsah".
• Úroveň MPEG Audio: Upraví hlasitost’ zvuku
MPEG.
Digitálne nastavenie
Digitálne ladenie
• Automatické ladenie: Naladí dostupné
digitálne kanály.
Televízor môžete naladit znova po stahovaní
alebo ak chcete vyhladat najnovšie kanály.
• Zoznam programov: Umožňuje skryt’,
uzamknút’ alebo zmenit’ poradie digitálnych
kanálov uložených v televízore.
1 Stlačením
vyberte kanál, ktorý chcete
uzamknút’, skryt’ alebo presunút’ na nové
miesto.
2 Uzamknutie, skrytie alebo zmena poradia
digitálnych kanálov sa uskutočňuje
nasledovne:
Uzamknutie/odomknutie digitálneho kanálu:
121/138
Stlačte žlté tlačidlo.
Skrytie/zobrazenie digitálneho kanálu:
Stlačte modré tlačidlo.
Zmena poradia digitálnych kanálov:
Stlačte , potom stlačte
, vyberte novú
pamät’ pre tento kanál a stlačte .
• V prípade satelitných kanálov možno tieto
operácie uskutočňovat’ pre každý satelit
jednotlivo.
Výber satelitu:
Stlačte OPTIONS, potom
satelitu.
3 Stlačte
RETURN.
na výber
Digitálne nastavenie
• Manuálne ladenie: Manuálne naladí digitálne
kanály. Táto funkcia je k dispozícii, ak je
"Automatické ladenie" nastavené na
"Terestriálny".
1 Stlačením tlačidiel s číslami zadajte číslo
kanála, ktorý chcete naladit’, alebo stlačte
.
2 Keď budú nájdené dostupné kanály, stlačte
a vyberte kanál, ktorý chcete uložit’ do
pamäte, a nakoniec stlačte .
3 Stlačením
vyberte kanál, na ktorý
chcete uložit’ nový kanál, potom stlačte .
Zopakujte hore uvedený postup pri ladení
ostatných kanálov.
• LNA: Zlepšuje kvalitu obrazu kanála (zašumený
obraz), ak je vysielaný signál veľmi slabý.
Ladenie satelitu
• Automatické ladenie satelitu: Naladí dostupné
satelitné kanály. Vďaka ovládaniu DiSEqC 1.0 si
môžete vybrať až 4 rôzne satelitné pripojenia.
Ďalšie nastavenia sú nezávislé pre každé
pripojenie. Na nastavenie vstupu DiSEqC
použite "Konfigurácia LNB".
- Konfigurácia LNB: Umožňuje manuálne
nastavenie neštandardnej LNB.
- Typ prehľadávania: Ak pomocou "Sieťové
prehľadávanie" nebude nájdený žiadny kanál,
skúste "Plné pehľadávanie".
- Transpondér: Umožňuje ručne zadať
nastavenia transpondára v režime "Sieťové
122/138
Digitálne nastavenie
prehľadávanie" alebo "Prehľadávať nové
služby".
- Rozšírené nast.: Umožňuje zadať nastavenia
podrobnejšie, aby ste lepšie vyhľadali druh
služieb, ktoré chcete naladiť.
• Zoznam programov: Zobrazí zoznam kanálov.
Zobrazenie rádia
Pri počúvaní rádiového vysielania zobrazí na
obrazovke tapetový vzor. Môžete si vybrat’ farbu
tapetového vzoru obrazovky, zobrazovat’
náhodné farby alebo si pozerat’ prezentáciu (48)
(78). Na dočasné zrušenie zobrazenia pozadia na
obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo.
Rodičovský zámok
Nastavuje vekové obmedzenie pri sledovaní
programov. Na sledovanie programu, ktorý
prekračuje zadané vekové obmedzenie, zadajte
správny kód PIN.
Kód PIN
Na aktivovanie "Rodičovský zámok" zadajte kód
PIN. Kód PIN môžete aj zmenit’.
• Vždy bude akceptovaný kód PIN rovný 9999.
Tech. nastavenie
• Automatická aktualizácia: Umožňuje, aby
televízny prijímač detegoval a uložil nové
digitálne programy ihneď potom, ako budú k
dispozícii.
123/138
Digitálne nastavenie
• Aktualizácia systému: Umožňuje automatický
príjem aktualizácií softvéru do televízneho
prijímača cez anténu/kábel (po ich vydaní).
Odporúčame vám ponechat’ navždy nastavenie
"Zap.".
• Informácie o systéme: Zobrazí aktuálnu verziu
softvéru a úroveň signálu.
• Časové pásmo: Umožňuje manuálny výber
časového pásma, kde sa nachádzate, ak sa líši
od časového pásma pre vašu krajinu/región.
• Auto. nastavenie letného času: Po výbere
"Zap." sa podľa kalendára automaticky prepína
letný a zimný čas.
• Náhrada služieb: Po výbere "Zap." sa
automaticky zmení kanál, keď vysielateľ
presunie vysielanie sledovaného programu na
iný kanál.
Nastavenie CA-modulu
Poskytuje prístup k platenému televíznemu
programu pomocou modulu podmieneného
prístupu (CAM) a karty na jeho pozeranie.
Umiestnenie konektora (PCMCIA) (39).
124/138
Nastavenia siete
Siet’
• Nastavenia adresy IP:
- Manuálne: Umožňuje zadat’ siet’ové
nastavenia podľa siet’ového prostredia.
- DHCP (DNS manuálne): Automaticky si zistí
siet’ové nastavenia, okrem nastavení servera
DNS. Nastavenia DNS môžete nastavit’
manuálne.
- DHCP (DNS automaticky): Automaticky zistí
siet’ové nastavenia pomocou funkcie servera
Dynamic Host Configuration Protocol v
smerovači alebo u poskytovateľa služieb
internetu.
• Test: Diagnostikuje, či je siet’ správne
pripojená.
125/138
• Adresa IP/Maska podsiete/Predvolená brána/
Primárny DNS/Sekundárny DNS:Každú položku
si musíte nakonfigurovat’, ak je vybrané
"Manuálne" v "Nastavenia adresy IP".
Keď je vybrané "DHCP (DNS manuálne)",
musíte zadat’ adresy servera "Primárny DNS" a
"Sekundárny DNS" manuálne.
• MAC Adresa: Zobrazuje "MAC Adresa", čo je
pevný, globálne jedinečný identifikátor
siet’ového zariadenia.
Nastavenia siete
Nastavenie zobrazenia serverov
Zobrazuje zoznam pripojených serverov a
umožňuje vám vybrat’ si server, ktorý chcete
zobrazovat’ na obrazovke Home.
Diagnostika servera
Diagnostikuje, či sa televízor môže pripojit’ ku
každému serveru domácej siete.
Funkcia Renderer
Umožňuje reprodukciu súborov fotografií, hudby
a videa na televízore cez iné riadiace zariadenia
na sieti, ako je digitálny fotoaparát alebo
mobilný telefón.
Ovládanie prístupu Renderera
Umožňuje špecifikovat’ prístupnú riadiacu
jednotku pre televízny prijímač. Ak je toto
nastavenie "Zap.", môžete na televízore
reprodukovat’ súbory Fotografia/Hudba/Video
pomocou riadiacej jednotky.
Nastavenie Renderera
• Automatické povolenie prístupu: Umožňuje
vybrat’ si, či dovolíte prístup na televízor
automaticky, keď siet’ové zariadenie pristupuje
k televízoru po prvý raz.
• Názov Renderera: Umožňuje nastavit’ si názov
televízora, ktorý sa bude zobrazovat’ na
riadiacej jednotke.
126/138
Odstraňovanie problémov
Skontrolujte, či kontrolka
bliká červene.
(pohotovostný režim)
Ak kontrolka (pohotovostný režim) bliká
Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.
Ak kontrolka (pohotovostný režim) nebliká
1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
2 Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj
televízny prijímač do servisu.
1 Spočítajte počet bliknutí kontrolky
(pohotovostný režim) medzi dvojsekundovými
prestávkami.
Kontrola môže zablikat’ napríklad tri razy,
vypnút’ sa na dve sekundy, a znova zablikat’ tri
razy.
2 Stlačte na televízore na vypnutie televízora,
odpojte siet’ový kábel a informujte predajcu
alebo servisné centrum Sony, koľkokrát kontrolka
zabliká (počet bliknutí).
127/138
Odstraňovanie problémov
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk.
• Skontrolujte prípojku antény a káblovej
služby.
• Televízor pripojte k sieti a stlačte
televízore.
na
• Ak sa kontrolka (pohotovostný režim)
rozsvieti červene, stlačte TV
.
Žiadny obraz na obrazovke a žiadna informácia
ponuky z prístroja, pripojeného ku konektoru
scart.
• Stlačením
zobrazte zoznam vstupov a
vyberte požadovaný vstup.
• Skontrolujte prepojenie medzi prídavným
prístrojom a televíznym prijímačom.
128/138
Zdvojený obraz alebo duchovia.
• Skontrolujte prípojku antény a káblovej
služby.
• Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie
antény.
Na obrazovke je iba sneženie a šum.
• Skontrolujte, či anténa nie je poškodená
alebo zohnutá.
• Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej
životnosti (tri až pät’ rokov pri bežnej
prevádzke, jeden až dva roky pri používaní na
morskom pobreží).
Odstraňovanie problémov
Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní
televízneho kanála.
• Upravte"AFT" (automatické doladenie) tak,
aby bol prijímaný obraz lepší (118).
Na obrazovke sa objavujú drobné tmavé a/alebo
jasné body.
• Obrazovka pozostáva z pixlov. Drobné čierne
a/alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie
sú príznakom chybnej funkcie.
Obrysy obrazu sú deformované.
• Vyberte "Štandardný" alebo "Vyp." v
"Motionflow" (95).
• Zmeňte aktuálne nastavenie "Filmový režim"
na iné nastavenie (95).
129/138
Obraz sa nezobrazuje vo farbe.
• Vyberte "Reset" (93).
Obraz zo zariadenia pripojeného k svorkám
COMPONENT IN sa nezobrazuje vo farbe, alebo
sa zobrazuje v nepravidelných farbách.
• Skontrolujte pripojenie konektorov
COMPONENT IN a skontrolujte správne
umiestnenie a pevné dosadnutie konektorov.
Odstraňovanie problémov
Na obrazovke sa nezobrazuje obraz z pripojeného
zariadenia.
• Zapnite pripojené zariadenia.
• Skontrolujte pripojenie kábla.
• Stlačením
zobrazte zoznam vstupov a
vyberte požadovaný vstup.
• Pamät’ovú kartu alebo iné úložné zariadenie
správne zasuňte do digitálneho fotoaparátu.
• Používajte pamät’ovú kartu digitáneho
fotoaparátu alebo iné úložné zariadenie,
naformátované podľa návodu dodávaného s
fotoaparátom.
130/138
• Nie je zaručená funkčnost’ všetkých zariadení
USB. Okrem toho funkčnost’ závisí aj od
funkcií zariadenia USB a od prehrávaného
videa.
Pripojené zariadenie sa nedá vybrat’ v ponuke
Home, alebo nemôžete prepnút’ vstup.
• Skontrolujte pripojenie kábla.
• Nastavte zobrazenie servera v ponuke Home
(83).
Odstraňovanie problémov
Zvuk
Obrázok je dobrý, avšak žiadny zvuk.
• Stlačte
+/– alebo (Stlmit’).
• Skontrolujte, či je "Reproduktor" nastavený
na "Reproduktor TV" (107).
• Pri použití vstupu HDMI so Super Audio CD
alebo DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) nemusí vysielat’ na výstup zvukové
signály.
Kanály
Nemôžete si vybrat’ požadovaný kanál.
• Prepnite sa medzi digitálnym a analógovým
režimom a vyberte požadovaný digitálny/
analógový kanál.
131/138
Niektoré kanály sú prázdne
• Kanál je určený len pre kódovanú predplatenú
službu. Predplat’te si platenú televíznu
službu.
• Kanál sa používa iba na údaje (žiadny obraz
ani zvuk).
• So žiadost’ou o údaje o vysielaní sa obrát’te
na vysielateľa.
Nemôžete sledovat’ digitálne kanály.
• Obrát’te sa na miestneho špecialistu a zistite
si, či sa vo vašej blízkosti dá prijímat’
digitálne vysielanie.
• Obstarajte si anténu s väčším ziskom.
Odstraňovanie problémov
Domáca siet’
Výsledky diagnostiky pripojenia indikujú
poruchu.
Skontrolujte pripojenia
• Používajte ako kábel LAN rovný kábel.
• Skontrolujte spoľahlivé pripojenie kábla.
• Skontrolujte prepojenie medzi televízorom a
smerovačom.
Skontrolujte nastavenia
• Zmeňte adresu IP pre server DNS ("Kontrola
siet’ového pripojenia" (81)), pritom
rešpektujte nasledujúce pokyny.
- Obrát’te sa na poskytovateľa služieb
internetu.
132/138
- Zadajte adresu IP smerovača, ak nepoznáte
DNS vášho poskytovateľa služieb internetu.
Server sa nedá nájst’, zoznam sa nedá načítat’ a
reprodukcia nefunguje.
• Po zmene nastavení servera televízor vypnite
a znva zapnite stlačením na televízore.
• Vykonajte "Diagnostika servera" (83).
Pri použití PC ako servera
• Skontrolujte, či je PC zapnutý. Počas prístupu
PC nevypínajte.
• Ak máte na PC nainštalovaný zabezpečovací
softvér, presvedčite sa, že sú povolené
pripojenia z externých zariadení. Podrobnosti
nájdete v návode dodávanom so
zabezpečovacím softvérom.
Odstraňovanie problémov
• Zat’aženie PC môže byt’ príliš vysoké a
aplikácia servera môže byt’ nestabilná.
Skúste toto:
- Zastavte aplikáciu servera a reštartujte ju.
- Reštartujte PC.
- Znížte počet aplikácií bežiacich na PC.
- Znížte množstvo obsahu.
Zmeny na serveri sa neuplatnia alebo sa
zobrazovaný obsah líši od obsahu na serveri.
• Niekedy sa zmeny neuplatňujú na zobrazení
na televízore, hoci obsah bol pridaný alebo
odstráneny na serveri. Ak sa tak stane, vrát’te
sa spät’ o jednu úroveň a skúste znova
otvorit’ priečinok alebo server.
133/138
Neobjavujú sa súbory fotografií, hudby alebo
videa, alebo sa nezobrazujú ikony.
Predbežná kontrola
• Skúste, či pripojené zariadenie podporuje
DLNA.
• Operácie nie sú zaručené pre všetky servery.
Okrem toho sa operácie líšia v závislosti od
charakteristík serveru a príslušného obsahu.
• Zapnite pripojené zariadenie.
Skontrolujte pripojenia
• Skontrolujte, či sa neodpojil kábel LAN alebo
siet’ový kábel servera.
Odstraňovanie problémov
Skontrolujte nastavenia
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
zaregistrované pod "Nastavenie zobrazenia
serverov" (83).
• Skontrolujte, či je server správne
nakonfigurovaný.
• Skontrolujte, či je vybrané zariadenie
pripojené k sieti a či je naň možný prístup.
• Ak je "Nastavenia adresy IP" v "Siet" pod
"Nastavenia siete" nastavený na "DHCP (DNS
automaticky)" alebo "DHCP (DNS
manuálne)", rozpoznávanie zariadení môže
trvat’ určitý čas, ak sa nepoužíva server DHCP.
Vykonajte "Diagnostika servera" (83).
134/138
Televízor sa nedá nájst’ medzi zariadeniami
kompatibilnými s rendererom (riadiaca
jednotka).
Skontrolujte pripojenia
• Skontrolujte, či sa kábel LAN alebo siet’ový
kábel servera neodpojil.
Skontrolujte nastavenia
• Skontrolujte, či je "Funkcia Renderer"
aktivovaný (126).
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
zaregistrované pod "Ovládanie prístupu
Renderera" (126).
Pod "Siet’" v ponuke Domov je len niekoľko ikon.
• Je to normálne, ak nie je k dispozícii
pripojenie k internetu.
Odstraňovanie problémov
Tri predinštalované miniaplikácie možno
normálne používat’. Aby ste mohli použit’ aj
ďalšie miniaplikácie, skontrolujte, či sa
neodpojil kábel LAN, siet’ový kábel, napájací
kábel smerovača alebo modemu. (*)
Používali ste niektoré miniaplikácie, avšak teraz
sa v miniaplikáciách už nezobrazuje určitý obsah.
• Skontrolujte, či sa neodpojil kábel LAN alebo
napájací kábel, siet’ový kábel smerovača
alebo modemu. (*)
• Je možné, že server poskytovateľa
miniaplikácie nie je v prevádzke. Skúste
použit’ miniaplikáciu neskôr.
(*)
Váš smerovač alebo modem musí byt’ vopred
správne nastavený, aby ste sa mohli pripojit’
135/138
na internet. Obrát’te sa na svojho
poskytovateľa služieb internetu so žiadost’ou
o nastavovacie hodnoty smerovača alebo
modemu.
Odstraňovanie problémov
Všeobecné
Napájanie televízora sa nedá zapnút’.
• Skontrolujte, či je ENERGY SAVING SWITCH
zapnutý (7).
Niektoré programy sa nedajú naladiť
• Skontrolujte anténu, resp. parabolu.
• Satelitný kábel môže mať skrat, alebo sú
problémy s pripojením kábla. Skontrolujte
kábel a jeho pripojenie, vypnite televízor
sieťovým vypínačom a znova ho zapnite.
• Zadaná frekvencia je mimo dovolený rozsah.
Problém konzultujte s vysielateľom
satelitného programu.
136/138
Skreslený obraz a/alebo zvuk.
• Televízny prijímač sa nesmie nachádzat’ v
blízkosti zdrojov elektrického rušenia, ako sú
automobily, motocykle, sušiče vlasov alebo
optické prístroje.
• Pri inštalovaní prídavných prístrojov
nechávajte určité miesto medzi televíznym
prijímačom a prídavným prístrojom.
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Anténny kábel alebo kábel káblového rozvodu
neukladajte do blízkosti iných prepojovacích
káblov.
Televízny prijímač sa automaticky vypína
(televízny prijímač prechádza do pohotovostného
režimu).
Odstraňovanie problémov
• Skontrolujte, či je aktivovaný "Časovač
vypnutia", alebo potvrďte nastavenie
"Trvanie" na "Časovač zapnutia" (90).
• Skontrolujte, či je "Pohotovostný režim TV"
aktivovaný (91).
• Ak v režime televízneho prijímača nebude
prijímaný žiadny signál a ak sa neuskutoční
žiadna operácia v priebehu 10 minút,
televízny prijímač sa automaticky prepína do
pohotovostného režimu.
Televízny prijímač sa automaticky zapína.
• Skontrolujte, či je "Časovač zapnutia"
aktivovaný (90).
Niektoré zdroje vstupného signálu sa nedajú
vybrat’.
137/138
• Vyberte "AV predvoľby" a zrušte nastavenie
"Preskočit’" pre zdroj vstupného signálu
(110).
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Vymeňte batérie.
Zariadenie HDMI sa neobjaví na "Zoznam
zariadení HDMI".
• Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s
Ovládanie pre HDMI.
Nemôžete si vybrat’ "Vyp." v "Ovládanie pre
HDMI".
• Ak ste nepripojili žiadny zvukový systém
kompatibilný s Ovládanie pre HDMI,
nemôžete vybrat’ "Vyp." v tejto ponuke. Ak
chcete zmenit’ zvukový výstup na
Odstraňovanie problémov
reproduktory televízneho prijímača, vyberte
"Reproduktor TV" v ponuke "Reproduktor"
(107).
Nie sú naladené všetky kanály káblovej televízie.
• Skontrolujte informácie na internetovej
stránke vášho poskytovateľa káblových
služieb.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
138/138
Download PDF

advertising