Sony | KDL-40X3500 | Sony KDL-40X3500 Návod na použitie

3-219-178-73(1)
LCD Digital Colour TV
Návod na obsluhu
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte
časť „Informácie o bezpečnosti“.
Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
Pre viac informácií o produktoch Sony
© 2007 Sony Corporation
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok Sony.
Pred zapnutím TV prijímača si dôkladne
prečítajte tento návod a uschovajte ho pre ďalšie
použitie.
Pre užívateľov KDL-70X3500
Podrobnosti o inštalácii nájdete v „Úvodný
sprievodca KDL-70X3500“.
Likvidácia TV prijímača
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom
pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach
prosím kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
2 SK
Poznámka pre funkciu
digitálneho TV prijímača
• Všetky funkcie súvisiace s digitálnym TV prijímačom
(
) fungujú len v krajinách alebo oblastiach, kde
sa vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T
(MPEG2 a MPEG4 AVC) alebo kde máte prístup ku
káblovej službe kompatibilnej s DVB-C (MPEG2 a
MPEG4 AVC). Overte si u miestneho predajcu, či v
mieste svojho bydliska môžete prijímať signál DVB-T
alebo sa opýtajte svojho poskytovateľa káblovej
televízie, či je ich káblová služba DVB-C vhodná pre
integrovanú prevádzku s týmto TV prijímačom.
• Poskytovateľ káblovej televízie si môže za takéto
služby účtovať dodatočný poplatok a môže od vás
žiadať súhlas s obchodnými podmienkami.
• Tento TV prijímač vyhovuje špecifikáciám DVB-T a
DVB-C, nemožno však zaručiť kompatibilitu s
budúcimi digitálnymi terestriálnymi vysielaniami
DVB-T a digitálnymi káblovými vysielaniami DVBC.
• Niektoré funkcie digitálneho TV prijímača nemusia
byť dostupné v niektorých krajinách/oblastiach a
káblová služba DVB-C nemusí pracovať správne s
niektorými poskytovateľmi.
Zoznam kompatibilných poskytovateľov káblových
služieb nájdete na webovej stránke podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Informácie o obchodných
značkách
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Adobe je registrovaná ochranná známka alebo
obchodná značka spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch a/alebo iných
krajinách.
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého písmena D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Pokiaľ nie je uvedené inak, na obrázkoch v tomto
návode je znázornený model KDL-40X3500.
Obsah
Úvodný sprievodca
4
Informácie o bezpečnosti..........................................................................................................9
Preventívne pokyny.................................................................................................................11
Prehľad diaľkového ovládača ..............................................................................................12
Prehľad tlačidiel a indikátorov na TV prijímači ..................................................................14
Sledovanie TV
Sledovanie TV .........................................................................................................................15
Používanie elektronického programového sprievodcu (EPG)
.........................................18
Používanie zoznamu obľúbených digitálnych položiek
..................................................20
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení ..............................................................................................21
Zobrazenie obrazu z pripojených zariadení ............................................................................23
Používanie diaľkového ovládača.............................................................................................24
Používanie prehliadača fotografií USB....................................................................................27
Používanie ovládania HDMI ....................................................................................................28
Používanie funkcií menu
Navigácia v menu....................................................................................................................29
Menu Obraz ............................................................................................................................30
Menu Zvuk ..............................................................................................................................32
Menu Obrazovka (okrem PC vstupu) ......................................................................................34
Menu Obrazovka (pre PC vstup).............................................................................................35
Menu Video nastavenia...........................................................................................................36
Menu Audio nastavenia...........................................................................................................38
Menu Nastavenie ....................................................................................................................39
Menu Analógové nastavenie ...................................................................................................42
Menu Digitálne nastavenie
..............................................................................................45
Dodatočné informácie
Technické údaje ......................................................................................................................48
Čistenie ...................................................................................................................................50
Riešenie problémov ................................................................................................................50
: len pre digitálne kanály
3 SK
Úvodný sprievodca
1: Skontrolovanie
príslušenstva
Sieťový kábel (typ C-6)* (1)
Koaxiálny kábel* (1)
Kábel PC* (1)
2: Pripevnenie
stojana (okrem
KDL-70X3500/
52X3500)
Podporný pás (1) a skrutky (2)
Stojan (1) a skrutky (4) (len pre KDL-46X3500/
40X3500/46X3000/40X3000)
Diaľkový ovládač RM-ED010 (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
* Neodstraňujte feritové jadrá.
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Otvorte stlačením a posunutím.
~
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu.
• Nepoužívajte spolu rôzne druhy batérií a nové batérie
so starými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali životné
prostredie. V niektorých krajinách je zneškodňovanie
batérií regulované. Obráťte sa na miestny úrad kvôli
informáciám o zneškodnovaní.
• S dialkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte
ho žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti
zdroja tepla, na priamom slnečnom svetle ani vo
vlhkej miestnosti.
1
Umiestnite TV prijímač na stojan, pričom
vodiace čiary závitových otvorov
zarovnajte nad stojan ako na ilustrácii.
2
Pripevnite TV prijímač k stojanu pomocou
dodaných skrutiek.
~
Výmena objímky
(len pre KDL-46X3000/40X3000)
Objímku je možné vymeniť za iné, ktoré sa
predávajú samostatne. Objímku však odstraňujte
len vtedy, keď ju chcete vymeniť. Podrobnosti si
pozrite v návode dodanom s objímkami.
4 SK
• Tento TV prijímač je veľmi ťažký, na stojan by ho
preto mali umiestniť dve alebo viaceré osoby.
• Pri použití elektrického skrutkovača nastavte
uťahovací moment na približne 1,5 N·m (15 kgf·cm).
Pripojenie antény/kábla
4: Zabránenie
prevráteniu TV
prijímača
Úvodný sprievodca
3: Pripojenie antény/
kábla/videorekordéra
Koaxiálny kábel (dodáva sa)
Sieťový kábel
(dodáva sa)
Terestriálny signál
alebo kábel
Pripojenie antény/kábla a videorekordéra
Sieťový kábel
(dodáva sa)
Koaxiálny kábel
(dodáva sa)
Terestriálny signál
alebo kábel
Kábel SCART
(nedodáva sa)
Koaxiálny kábel
(nedodáva sa)
Videorekordér
5 SK
5: Zviazanie káblov
6: Vykonanie
počiatočných
nastavení
~
Háčik na držiaku káblov je možné otvoriť z oboch strán
v závislosti od polohy pripevnenia.
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
Výber jazyka a krajiny/oblasti
1
Pripojte TV prijímač do sieťovej zásuvky
(220–240 V striedavý prúd, 50 Hz).
2
Stlačte 1 na pravej strane TV prijímača.
Pri prvom zapnutí TV prijímača sa na
obrazovke zobrazí menu Jazyk.
6 SK
3
6
Stlačením G/g zvoľte „OK“, potom stlačte
.
7
Stlačením F/f zvoľte „Terestriálny“ alebo
„Kábel“, potom stlačte .
Ak zvolíte „Kábel“, zobrazí sa obrazovka na
výber typu prehľadávania. Pozrite časť
„Naladenie TV prijímača na digitálne káblové
pripojenie“ na strane 8.
TV prijímač začne vyhľadávať všetky
dostupné digitálne kanály a následne všetky
dostupné analógové kanály. Toto môže chvíľu
trvať, počas vyhľadávania preto nestláčajte
žiadne tlačidlá na TV prijímači alebo
diaľkovom ovládači.
Ak sa zobrazí správa s výzvou na overenie
pripojenia antény
Nenašli sa žiadne digitálne alebo analógové
kanály. Skontrolujte všetky pripojenia antény
a stlačením
spustite automatické ladenie
znova.
Stlačením F/f zvoľte krajinu/oblasť, v
ktorej budete TV prijímač používať a
potom stlačte .
8
Ak sa v zozname nenachádza krajina/oblasť,
ktorú chcete na TV prijímači použiť, zvoľte
namiesto krajiny/oblasti položku „–“.
Automatické ladenie TV
prijímača
5
Pred spustením automatického ladenia TV
prijímača vložte vopred nahratú kazetu do
videorekordéra pripojeného k TV prijímaču
(strana 5) a spustite prehrávanie.
Keď sa na obrazovke zobrazí menu
Triedenie programov, postupujte podľa
krokov v časti „Triedenie programov“ na
strane 42.
Ak si neželáte zmeniť poradie, v ktorom sú
analógové kanály uložené na TV prijímači,
prejdite na nasledujúci krok.
9
Ukončite stlačením MENU.
TV prijímač teraz naladil všetky dostupné
kanály.
~
Keď nie je možný príjem digitálne vysielaného kanála,
alebo keď v kroku 4 (strana 7) zvolíte krajinu/oblasť, v
ktorej nie je žiadne digitálne vysielanie, po vykonaní
kroku 9 sa musí nastaviť čas.
Počas automatického ladenia sa na TV
prijímači umiestni a uloží video kanál.
Ak k TV prijímaču nie je pripojený žiaden
videorekordér, tento krok preskočte.
Pokračuje
7 SK
Úvodný sprievodca
4
Stlačením F/f/G/g zvoľte jazyk
zobrazovaný na obrazovkách menu a
potom stlačte .
Naladenie TV prijímača na digitálne
káblové pripojenie
1
2
Stlačením F/f zvoľte „Typ
prehľadávania“, potom stlačte
.
Stlačením F/f zvoľte „Rýchle
prehľadávanie“ alebo „Plné
prehľadávanie“, potom stlačte
.
„Rýchle prehľadávanie“: Kanály sa naladia
podľa informácií z vysielacieho signálu od
poskytovateľa káblovej televízie. Odporúčané
nastavenie pre „Frekvencia“, „ID siete“ a
„Symbolová rýchlosť“ je „Auto“, pokiaľ vám
poskytovateľ káblovej televízie neudal
konkrétne hodnoty. „Rýchle prehľadávanie“
sa odporúča pre rýchle ladenie v prípade, že
ho podporuje váš poskytovateľ káblovej
televízie.
„Plné prehľadávanie“: Naladia a uložia sa
všetky dostupné kanály. Tento postup môže
chvíľu trvať. Táto možnosť sa odporúča, keď
váš poskytovateľ káblovej televízie
nepodporuje funkciu „Rýchle
prehľadávanie“.
Ďalšie informácie o podporovaných
poskytovateľoch káblových služieb nájdete na
webovej stránke podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
3
Stlačením G/g/f zvoľte „Štart“, potom
stlačte .
TV prijímač začne vyhľadávať kanály.
Nestláčajte žiadne tlačidlá na TV prijímači
alebo diaľkovom ovládači.
~
Niektorí poskytovatelia káblových služieb nepodporujú
„Rýchle prehľadávanie“. Ak sa s použitím funkcie
„Rýchle prehľadávanie“ nezistia žiadne kanály,
vykonajte „Plné prehľadávanie“.
8 SK
Demontáž
stolového stojana z
TV prijímača
~
Stolový stojan odstraňujte len vtedy, keď chcete TV
prijímač namontovať na stenu alebo chcete pripevniť
voliteľný TV stojan.
Vetranie
Informácie o
bezpečnosti
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a používajte v
súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby ste predišli
vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom.
• Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič
dovnútra prístroja nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo televízneho
prijímača ako na ilustrácii dolu.
• Rozhodne odporúčame použiť nástenný držiak
značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Nainštalovaný na stene
30 cm
10 cm
10 cm
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti
ľahko dostupnej sieťovej zásuvky.
• Televízny prijímač postavte na pevný a rovný povrch.
• Inštaláciu na stene môže uskutočňovať iba
kvalifikovaný pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame
používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– Nástenný držiak SU-WL500
KDL-52X3500/46X3500/40X3500/46X3000/40X3000:
– Podlahový stojan SU-FL62
Preprava
• Pred premiestňovaním
okrem KDL-52X3500
televízneho prijímača odpojte
všetky káble.
• Na prenášanie veľkého
televízneho prijímača sú
potrební dvaja alebo traja ľudia.
• Pri manuálnom prenášaní držte
KDL-52X3500
televízny prijímač ako na
ilustrácii vpravo. LCD panel a
rám okolo obrazovky chráňte
pred zvýšeným namáhaním.
• Pri zdvíhaní alebo prenášaní
držte televízny prijímač pevne
za spodnú časť.
• Pri prenášaní a preprave
chráňte televízny prijímač pred
nárazmi alebo nadmernými
vibráciami.
• Pri preprave do
opravy alebo pri
sťahovaní
televízny
prijímač zabaľte
do pôvodného
kartónu a
baliaceho
materiálu.
10 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej
tento voľný priestor.
Nainštalovaný na podstavci
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej tento
voľný priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a na
predchádzanie usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte
ho smerom hlavou dolu, dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec,
posteľ ani do skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú
záclony, ani predmetmi ako sú noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie
dolu.
Cirkulácia vzduchu je zablokovaná
Stena
Stena
Pokračuje
9 SK
Sieťový kábel
Rozbité kúsky:
Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou
dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli
vzniku rizika požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom:
• Nehádžte nič na televízny prijímač. Sklo na
obrazovke môže prasknúť v dôsledku dopadu a
spôsobiť závažný úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača praskne,
nedotýkajte sa ho až kým neodpojíte napájací kábel.
V opačnom prípade hrozí úder elektrickým prúdom.
– Televízny prijímač pripojte použitím trojžilovej
sieťovej vidlice s uzemnením k sieťovej zásuvke s
ochranným uzemňovacím kontaktom.
– Používajte iba sieťové káble značky Sony, nie iných
značiek.
– Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
– Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220-240 V
striedavých.
– Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť
presvedčite, že napájací kábel je odpojený a
nedotýkajte sa káblových konektorov.
– Predtým, ako budete s televíznym prijímačom
pracovať alebo ho premiestňovať, odpojte napájací
kábel od sieťovej zásuvky.
– Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
– Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je
vidlica zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa
znehodnotiť jej izolácia, čo môže spôsobiť požiar.
Poznámky
• Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym
iným zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani
neskrúcajte. Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily
kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič ťažké.
• Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej
zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na
miestach, v prostredí alebo v situácii, uvádzaných
ďalej v texte, pretože môže dôjsť k poruche
televízneho prijímača a následne k požiaru, úderu
elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom
pobreží, na lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v
zdravotníckych zariadeniach, na nestabilných miestach,
v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné;
miesta kam môže preniknú’t hmyz; vystavené
mechanickým vibráciám, v blízkosti horľavých
predmetov (sviečky a pod.). Televízny prijímač chráňte
pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi tekutinami.
Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety
naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácia:
Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s demontovanou
skrinkou alebo s pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca
neodporúča. Počas búrky odpojte televízny prijímač od
sieťovej zásuvky a od antény.
10 SK
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní
používať, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany
životného prostredia a bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne
neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je
potrebné vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky.
• Niektoré televízne funkcie však môžu mať funkcie,
ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol
televízny prijímač ponechaný v pohotovostnom
režime. Pokyny v tomto návode vás informujú, či táto
požiadavka platí.
Pre deti
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
• Drobné príslušenstvo nesmie byť ponechávané v
dosahu detí, pretože by mohlo byť omylom
prehltnuté.
Ak by sa vyskytli nasledujúce
problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich
problémov, televízny prijímač vypnite a okamžite
odpojte napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko
Sony, aby prijímač skontroloval odborník.
Kedy:
– Napájací kábel je poškodený.
– Sieťová zásuvka je uvoľnená.
– Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom
alebo predmetom, ktorý naň dopadol.
– Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača
tekutina alebo pevný predmet.
Preventívne pokyny
Sledovanie televízneho programu
• Televízny program sledujte pri miernom svetle,
pretože sledovanie televízneho prijímača pri slabom
osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť,
pretože príliš vysoká úroveň môže spôsobiť
poškodenie sluchu.
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko
presnej technológie a 99,99 % a viac pixelov je
funkčných, na obrazovke LCD môžu byť trvalo čierne
alebo jasné body (červené, modré alebo zelené). Ide
o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD a
nejde o jej poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento
televízny prijímač neklaďte žiadne predmety.
Zobrazenie by mohlo byť nerovnomerné a mohla by
sa poškodiť obrazovka LCD.
• Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom
mieste, na zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo
obraz môže stmavnúť. Nie je to príznak poruchy. Po
zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu
sa prejaviť „duchovia“. Po niekoľkých okamihoch
môžu zmiznúť.
• Pri používaní tohto televízneho prijímača sa
obrazovka a skrinka môže zohrievať. Nie je to príznak
poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých
kryštálov a ortuti. Ortuť obsahujú aj žiarivky použité
v tomto televíznom prijímači. Pri likvidácii
dodržiavajte platné nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a
skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací
kábel pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo
povrchu obrazovky, dodržiavajte nasledujúce
preventívne zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a
mäkkou handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho
mäkkou handričkou jemne navlhčenou do
rozriedeného roztoku neagresívneho čistiaceho
prostriedku.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe
obsahujúceho lúh alebo kyselinu, prášok na riad ani
prchavé rozpúšťadlá ako je alkohol, benzén, riedidlo
alebo insekticíd. Používanie takýchto materiálov
alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo
vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie
povrchu obrazovky a materiálu skrinky.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača
pohybujte prijímačom pomaly, aby nespadol zo
stojanu ani aby sa neprevrhol.
Prídavné zariadenia
Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia
vyžarujúce elektromagnetické žiarenie nepribližujte k
televíznemu prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky
môže spôsobiť deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo
zvuku.
11 SK
Prehľad diaľkového ovládača
1 TV "/1 — Pohotovostný režim TV
Zapne a vypne TV prijímač do pohotovostného režimu.
2 Číselné tlačidlá
• V režime TV: Slúžia na voľbu kanálov. Ak chcete zvoliť kanál s
číslom 10 alebo vyšším, zadajte rýchlo druhú a tretiu číslicu.
• V režime Text: Slúžia na voľbu stránky zadaním jej čísla.
3
— Predchádzajúci kanál
Slúži na návrat na predtým sledovaný kanál (počas viac než piatich
sekúnd).
4
5
— Režim obrazovky (strana 16)
— Zmrazenie obrazu (strana 15)
Zmrazí TV obraz.
6
/
— Výber vstupu / pozastavenie textu
• V režime TV (strana 23): Zvolí zdroj vstupu zo zariadení
pripojených ku konektorom TV prijímača.
• V režime Text (strana 16): Podrží aktuálnu stránku.
7
F/f/G/g/
(strana 15, 29)
8 TOOLS (strana 17, 23)
Slúži na prístup k rozličným možnostiam zobrazenia a umožňuje
zmeniť nastavenia podľa zdroja a formátu obrazovky.
9 MENU (strana 29)
0 PROG +/–/
/
• V režime TV (strana 15): Zvolí nasledujúci (+) alebo predchádzajúci
(–) kanál.
• V režime Text (strana 16): Zvolí nasledujúcu ( ) alebo
predchádzajúcu ( ) stránku.
qa % — Vypnutie zvuku (strana 15, 23)
qs 2 +/– — Hlasitosť (strana 23)
qd THEATRE
Režim Kino môžete nastaviť na zapnutý alebo vypnutý. Keď je režim
Kino nastavený na zapnutý, automaticky sa nastaví optimálny audio
výstup (ak je TV prijímač pripojený k audio systému pomocou kábla
HDMI) a kvalita obrazu pre filmové obsahy.
z
Keď TV prijímač vypnete, vypne sa aj režim Kino.
12 SK
qf RETURN /
Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku ktoréhokoľvek
zobrazeného menu.
qg
— EPG (elektronický programový sprievodca) (strana 18)
qh Farebné tlačidlá (strana 16, 18, 20)
qj DIGITAL/ANALOG — Režim TV (strana 15)
qk A/B — Duálny zvuk (strana 33)
ql / — Text (strana 16)
w; LIGHT
Slúži na osvetlenie tlačidiel na diaľkovom ovládači, aby boli ľahko
viditeľné aj v tmavej miestnosti.
wa
/
— Informácie / odkrytie textu
• V digitálnom režime: Zobrazí stručné informácie o práve
sledovanom programe.
• V analógovom režime: Zobrazí informácie ako číslo aktuálneho
kanála a formát obrazovky.
• V režime Text (strana 16): Odkryje skryté informácie
(napr. odpovede na kvíz).
ws Tlačidlá na používanie voliteľných zariadení
Pozrite stranu 24.
z
Tlačidlo číslo 5 a tlačidlá H, PROG + a A/B majú hmatové body. Tieto
hmatové body slúžia na orientáciu pri obsluhe TV prijímača.
13 SK
Prehľad tlačidiel a indikátorov na TV
prijímači
1 1 — Vypínač
Slúži na zapnutie a vypnutie TV prijímača.
~
Ak chcete TV prijímač úplne odpojiť, vytiahnite
sieťovú zástrčku zo zásuvky.
PROG
2 PROG +/–/
/
• V režime TV: Zvolí nasledujúci (+) alebo
predchádzajúci (–) kanál.
• V TV menu: Slúži na presun v možnostiach
nahor ( ) alebo nadol ( ).
3 2 +/–/
/
• V režime TV: Slúži na zvýšenie (+) alebo
zníženie (–) hlasitosti.
• V TV menu: Slúži na presun v možnostiach
doprava ( ) alebo doľava ( ).
MENU
4
/
— Výber vstupu / OK
• V režime TV (strana 23): Zvolí zdroj vstupu zo
zariadení pripojených ku konektorom TV
prijímača.
• V TV menu: Slúži na voľbu menu alebo
možnosti a na potvrdenie nastavenia.
5
6
(strana 29)
— Obraz vypnutý / indikátor
časovača
• Rozsvieti sa zelenou farbou, keď sa vypne
obraz (strana 40).
• Rozsvieti sa oranžovou farbou, keď sa nastaví
časovač (strana 39).
7 1 — Indikátor pohotovostného režimu
Rozsvieti sa červenou farbou, keď je TV prijímač
v pohotovostnom režime.
8 "
— Indikátor napájania / programu
časového nahrávania
• Rozsvieti sa zelenou farbou, keď sa zapne TV
prijímač.
• Rozsvieti sa oranžovou farbou, keď sa nastaví
časové nahrávanie (strana 18).
• Rozsvieti sa červenou farbou počas časového
nahrávania.
9 Senzor diaľkového ovládača / svetelný
senzor (strana 40)
• Prijíma infračervené signály z diaľkového
ovládača.
• Neumiestňujte pred senzor žiadne predmety,
mohlo by to mať vplyv na jeho činnosť.
~
Pred odpájaním sieťového kábla sa uistite, že TV
prijímač je úplne vypnutý. Odpojenie sieťového kábla
pri zapnutom TV prijímači môže spôsobiť, že indikátor
ostane rozsvietený a môže tiež spôsobiť poruchu TV
prijímača.
14 SK
Sledovanie TV
Sledovanie TV
Zvoľte televízny kanál stlačením číselných
tlačidiel alebo PROG +/–.
Ak chcete zvoliť kanál s číslom 10 alebo
vyšším pomocou číselných tlačidiel, zadajte
rýchlo druhú a tretiu číslicu.
Ak chcete zvoliť digitálny kanál pomocou
elektronického programového sprievodcu
(EPG), pozrite stranu 18.
V digitálnom režime
Na chvíľu sa zobrazí nadpis s informáciami.
Nadpis môže obsahovať nasledujúce ikony.
:
:
3
2
HD stanica
Rozhlasová stanica
:
:
:
Zakódovaná/predplatená stanica
Dostupné titulky
Dostupné titulky pre sluchovo
postihnutých
:
Dostupné viaceré jazyky zvuku
: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny
program (od 4 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
c (červená):
Aktuálny program sa nahráva
Ďalšie funkcie
Ak chcete
3
1
Zapnite TV prijímač stlačením 1 na pravej
strane TV prijímača.
Keď je TV prijímač v pohotovostnom režime
(indikátor 1 (pohotovostný režim) na
prednom paneli TV je červený), zapnite TV
prijímač stlačením TV "/1 na diaľkovom
ovládači.
2
Stlačením DIGITAL/ANALOG môžete
prepínať medzi digitálnym a analógovým
režimom.
Dostupnosť kanálov sa líši v závislosti od
režimu.
Stlačte
Zmraziť obraz
.
(zmrazenie obrazu) Stlačte znova, ak sa chcete
vrátiť do normálneho režimu
TV.
~
Táto funkcia nie je dostupná pre
zdroj vstupu PC.
Prístup k zoznamu
programov (len v
analógovom
režime)
.
Ak chcete zvoliť analógový
kanál, stlačte F/f a potom
stlačte .
Prístup k zoznamu
obľúbených
digitálnych
položiek (len v
digitálnom režime)
.
Podrobnosti si pozrite na
strane 20.
Vypnúť zvuk
%.
Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte
znova.
Zapnúť TV
prijímač bez zvuku
z pohotovostného
režimu
%.
Pokračuje
15 SK
Sledovanie TV
1
3
Prístup do režimu Text
Stlačte /. Každým stlačením / sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
Text a TV obraz t Text t Žiadny text (ukončiť
službu Text)
Ak chcete zvoliť stránku, stlačte číselné tlačidlá
alebo / .
Ak chcete podržať stránku, stlačte
/ .
Ak chcete odkryť skryté informácie, stlačte / .
Wide
Zobrazí širokouhlé
(16:9) vysielanie v
správnom pomere.
Zoom*
Zobrazí
panoramatické
vysielanie (formát
letter box) v
správnom pomere.
z
• Môžete tiež preskočiť priamo na stránku tak, že
zvolíte číslo stránky zobrazené na obrazovke.
Stlačením
a F/f/G/g zvoľte číslo stránky a potom
stlačte .
• Keď sa v spodnej časti stránky Textu zobrazia štyri
farebné položky, je k dispozícii služba Fastext. Služba
Fastext umožňuje rýchly a ľahký prístup k stránkam.
Prístup k stránke získate stlačením tlačidla príslušnej
farby.
14:9*
Zobrazí vysielanie
14:9 v správnom
pomere. Následkom
toho budú na
obrazovke viditeľné
čierne okraje.
Ak chcete zmeniť formát obrazovky
manuálne a prispôsobiť ho vysielaniu
Opakovaným stlačením
formát obrazovky.
zvoľte požadovaný
~
Smart*
Zobrazí konvenčné
vysielanie 4:3 v
imitácii širokouhlého
efektu. Obraz 4:3 sa
roztiahne tak, aby
vyplnil obrazovku.
4:3
Zobrazí konvenčné
vysielanie 4:3 (napr.
nie širokouhlý obraz)
v správnom pomere.
16 SK
* Horná a dolná časť obrazu môžu byť zrezané.
Pri formáte „Smart“ nemusia byť viditeľné niektoré
znaky a písmená v hornej alebo dolnej časti obrazu. V
takomto prípade môžete pomocou menu „Obrazovka“
zvoliť položku „Výška“ a nastaviť výšku tak, aby boli
viditeľné.
z
• Keď je „Auto formát“ nastavený na „Zap.“, TV
prijímač automaticky zvolí najvhodnejší režim pre
dané vysielanie (strana 34).
• Keď zvolíte formát „Smart“ (50Hz), „Zoom“ alebo
„14:9“, môžete nastaviť polohu obrazu. Stlačením F/
f sa posuniete hore alebo dole (napr. ak chcete
prečítať titulky).
• Zvoľte „Smart“ alebo „Zoom“, ak chcete vykonať
nastavenia pre zdrojový obraz 720p, 1080i alebo
1080p so zrezanými okrajmi.
Použitie menu Tools
Stlačením TOOLS počas sledovania TV
programu sa zobrazia nasledujúce možnosti.
Opis
Zavrieť
Zatvorí menu Tools.
Režim obrazu
Pozrite stranu 30.
Režim zvuku
Pozrite stranu 32.
Zvýraznenie
plynulosti pohybu
Pozrite stranu 36.
Reproduktor
Pozrite stranu 38.
PAP
Pozrite stranu 24.
Jazyk zvuku (len v
digitálnom režime)
Pozrite stranu 46.
Nastavenie titulkov
(len v digitálnom
režime)
Pozrite stranu 45.
Obľúb.dig. položky
(len v digitálnom
režime)
Pozrite stranu 20.
i Hlasitosť
Pozrite stranu 38.
Časovač vypnutia
Pozrite stranu 39.
Šetrič energie
Pozrite stranu 40.
Automatické nast.
hodín (len v
analógovom režime)
Umožňuje prepnúť na
digitálny režim a prevziať
čas.
Sledovanie TV
Možnosti
Informácie o systéme Zobrazí obrazovku
(len v digitálnom
informácií o systéme.
režime)
17 SK
Používanie elektronického programového
sprievodcu (EPG)
*
1
2
V digitálnom režime stlačte
.
Vykonajte požadovanú operáciu podľa
pokynov uvedených v nasledujúcej
tabuľke alebo podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
Elektronický programový sprievodca (EPG)
* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách/oblastiach.
Ak chcete
Vykonajte nasledovné
Sledovať program
Zvoľte program stlačením F/f/G/g a potom stlačte
Vypnúť EPG
Stlačte
Triediť informácie o programoch
podľa kategórie
– Zoznam kategórií
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Zvoľte kategóriu stlačením F/f a potom stlačte
Nastaviť program, ktorý sa má nahrať
– Časovač nahrávania
1 Stlačením F/f/G/g zvoľte program, ktorý chcete nahrať a
potom stlačte / .
2 Stlačením F/f zvoľte „Časovač nahrávania“.
3 Stlačením nastavte časovače TV prijímača a videorekordéra.
.
.
.
K dispozícii sú tieto kategórie:
„Všetky kategórie“, „Rádio“: Obsahuje všetky dostupné kanály.
Iný názov kategórie (napr. „Správy“): Obsahuje všetky programy,
ktoré zodpovedajú zvolenej kategórii.
Vedľa informácií o danom programe sa zobrazí červený symbol c.
Indikátor na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou
farbou.
z
Horeuvedený postup je možné použiť aj po začatí programu, ktorý sa má
nahrať.
Nastaviť program, ktorý sa má po
začatí automaticky zobraziť na
obrazovke
– Pripomienka
18 SK
1 Stlačením F/f/G/g zvoľte budúci program, ktorý chcete
zobraziť a potom stlačte / .
2 Stlačením F/f zvoľte „Pripomienka“, potom stlačte .
Vedľa informácií o danom programe sa zobrazí symbol c. Indikátor
na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
~
Ak TV prijímač prepnete do pohotovostného režimu, pred začatím
programu sa TV prijímač automaticky zapne.
Vykonajte nasledovné
Nastaviť čas a dátum programu, ktorý
chcete nahrať
– Manuálne časované nahrávanie
1 Stlačte / .
2 Stlačením F/f zvoľte „Manuálne časované nahrávanie“,
potom stlačte .
3 Zvoľte dátum stlačením F/f a potom stlačte g.
4 Nastavte čas začiatku a zastavenia rovnakým spôsobom ako v
kroku 3.
5 Zvoľte program stlačením F/f a potom stlačte .
6 Stlačením nastavte časovače TV prijímača a videorekordéra.
Indikátor
farbou.
Zrušiť nahrávanie/pripomienku
– Zoznam časovača
na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou
1 Stlačte / .
2 Stlačením F/f zvoľte „Zoznam časovača“, potom stlačte .
3 Stlačením F/f zvoľte program, ktorý chcete zrušiť a potom
stlačte .
4 Stlačením F/f zvoľte „Zrušiť časovač“, potom stlačte .
Zobrazí sa výzva na potvrdenie zrušenia programu.
5 Stlačením G/g zvoľte „Áno“ a potom potvrďte stlačením
.
~
• Časovač nahrávania videorekordéra môžete nastaviť na TV prijímači len v prípade videorekordérov kompatibilných s
funkciou SmartLink. Ak váš videorekordér nie je kompatibilný s funkciou SmartLink, zobrazí sa správa s
pripomienkou, aby ste nastavili časovač videorekordéra.
• Po začatí nahrávania môžete TV prijímač prepnúť do pohotovostného režimu. Nevypínajte ho však úplne, inak sa
nahrávanie zruší.
• Ak ste pre programy zvolili vekové obmedzenie, na obrazovke sa zobrazí správa s výzvou na zadanie kódu PIN.
Podrobnosti si pozrite v časti „Rodičovský zámok“ na strane 46.
19 SK
Sledovanie TV
Ak chcete
Používanie zoznamu obľúbených
digitálnych položiek
*
Funkcia obľúbených položiek vám umožňuje
vytvoriť až štyri zoznamy svojich obľúbených
programov.
Zoznam obľúbených digitálnych položiek
1
2
Stlačte MENU.
3
Vykonajte požadovanú operáciu podľa
pokynov uvedených v nasledujúcej
tabuľke alebo podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
Stlačením F/f zvoľte „Obľúb.dig.
položky“, potom stlačte .
* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách/oblastiach.
Ak chcete
Vykonajte nasledovné
Vytvoriť po prvýkrát svoj zoznam
obľúbených položiek
1 Stlačením zvoľte „Áno“.
2 Stlačením žltého tlačidla zvoľte zoznam obľúbených položiek.
3 Stlačením F/f zvoľte kanál, ktorý chcete pridať a potom
stlačte .
Kanály uložené v zozname obľúbených položiek sú označené
symbolom .
Sledovať kanál
1 Použite žlté tlačidlo na navigáciu v zozname obľúbených
položiek.
2 Zvoľte kanál a stlačte .
Vypnúť zoznam obľúbených položiek
Stlačte RETURN.
Pridať alebo odstrániť kanály v práve
upravovanom zozname obľúbených
položiek
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla zvoľte zoznam obľúbených položiek,
ktorý chcete upraviť.
3 Stlačením F/f zvoľte kanál, ktorý chcete pridať alebo
odstrániť a potom stlačte .
Odstrániť všetky kanály z aktuálneho
zoznamu obľúbených položiek
1 Stlačte modré tlačidlo.
2 Stlačením žltého tlačidla zvoľte zoznam obľúbených položiek,
ktorý chcete upraviť.
3 Stlačte modré tlačidlo.
4 Stlačením G/g zvoľte „Áno“ a potom potvrďte stlačením .
20 SK
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení
K TV prijímaču môžete pripojiť širokú škálu voliteľných zariadení.
DVD prehrávač s komponentným
výstupom
Digitálny audio
komponent
PC
PC IN
Hi-Fi audio
zariadenie
DVD prehrávač
DVD rekordér
Videorekordér
Dekóder
DVD prehrávač
Prehrávač diskov Blu-ray
Audio systém
Dekóder
PC (výstup HDMI)
Len na
servisné účely
Karta CAM
Slúchadlá
Kamkordér
Kamkordér
Digitálny fotoaparát
(výstup HDMI)
PC (výstup HDMI)
Digitálny fotoaparát
Kamkordér
Úložné médium USB
DVD prehrávač
Prehrávač diskov Blu-ray
Audio systém
Pokračuje
21 SK
Používanie voliteľných zariadení
Herné zariadenie
Pripojte do
Symbol vstupu na
obrazovke
Opis
A
/
1
AV1 alebo
AV1
Dekóder po pripojení prijíma zakódovaný signál z TV
tunera a odkóduje ho. Dekóder potom poskytuje
odkódovaný výstupný signál.
B
/
2
AV2 alebo
AV2
Funkcia SmartLink je priame prepojenie medzi TV
prijímačom a videorekordérom/DVD rekordérom.
/ 3 alebo
4
AV3 alebo
AV4
C
/
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Použite optický audio kábel.
E
Zvuk z TV prijímača môžete počúvať na Hi-Fi audio
zariadení.
F PC IN
/
G HDMI IN 5 alebo 6
K HDMI IN 8
PC
Odporúčame použiť dodaný kábel PC s feritovými jadrami.
AV5,
AV6
alebo
AV8
Zo zariadenia prichádzajú digitálne vstupné video a
audiosignály.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné s ovládaním
HDMI, je navyše podporovaná aj komunikácia s
pripojeným zariadením. Ak chcete túto komunikáciu
nastaviť, pozrite si stranu 40.
Ak má zariadenie konektor DVI, pripojte konektor DVI
cez redukčné rozhranie DVI - HDMI (nedodáva sa) do
konektora HDMI IN 5 a konektory pre audiovýstup
zariadenia pripojte do konektorov pre audiovstup HDMI
IN 5.
~
• Konektory HDMI podporujú len nasledujúce videovstupy:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p. Pokyny
pre PC video vstupy si pozrite na strane 49.
• Použite len kábel HDMI nesúci logo HDMI.
• Keď pripájate audio systém kompatibilný s ovládaním
HDMI, nezabudnite ho pripojiť aj do konektora DIGITAL
OUT (OPTICAL).
H CAM
(Conditional Access
Module)
Na použitie platených TV služieb. Podrobnosti si pozrite v
návode na obsluhu dodanom s modulom CAM.
Ak chcete použiť modul CAM, odstráňte zo slotu CAM
„napodobeninu“ karty. Keď vkladáte modul CAM do slotu
CAM, vypnite TV prijímač. Keď modul CAM nepoužívate,
odporúčame „napodobeninu“ karty nechať zasunutú v
slote CAM.
~
Moduly CAM nie sú podporované v niektorých krajinách/
oblastiach. Opýtajte sa svojho autorizovaného predajcu.
I Slúchadlá
J
7 alebo
7
L
22 SK
USB
Zvuk z TV prijímača môžete počúvať na slúchadlách.
7a
AV7 alebo
AV7
Aby sa zabránilo šumu obrazu, nepripájajte kamkordér
zároveň do konektora video
7 a konektora S video
7. Ak pripájate mono zariadenie, pripojte ho do
konektora
7 L.
Po pripojení k TV prijímaču si môžete prezerať fotografie z
digitálneho fotoaparátu, kamkordéra alebo úložného
média USB Sony. Podrobnosti si pozrite na strane 27.
Použitie menu Tools
Zobrazenie obrazu z
pripojených
zariadení
Zapnite pripojené zariadenie a potom
vykonajte jednu z nasledujúcich operácií.
Zariadenie pripojené do konektorov SCART
pomocou plne osadeného 21-kolíkového
kábla SCART (strana 21)
Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.
Obraz z pripojeného zariadenia sa zobrazí na
obrazovke.
Ostatné pripojené zariadenia (strana 21)
Stlačením
/ zobrazte zoznam pripojených
zariadení. Zvoľte požadovaný zdroj vstupu
stlačením F/f a potom stlačte . (Zvýraznená
položka sa po stlačení F/f zvolí po uplynutí 2
sekúnd, počas ktorých nevykonáte žiadnu
operáciu.)
Keď v menu „AV predvoľby“ pod menu
„Nastavenie“ nastavíte zdroj vstupu na
„Preskočiť“ (strana 39), daný vstup sa v zozname
nezobrazí.
Možnosti
Opis
Zavrieť
Zatvorí menu Tools.
Režim obrazu
Pozrite stranu 30.
Režim zvuku
Pozrite stranu 32.
Zvýraznenie
plynulosti pohybu
Pozrite stranu 36.
Reproduktor
Pozrite stranu 38.
PAP (okrem režimu Pozrite stranu 24.
PC vstupu)
PIP (len v režime
PC vstupu)
Pozrite stranu 24.
Automatické nast.
(len v režime PC
vstupu)
Pozrite stranu 35.
Horizontálny posun Pozrite stranu 35.
(len v režime PC
vstupu)
i Hlasitosť
Pozrite stranu 38.
Časovač vypnutia
(okrem režimu PC
vstupu)
Pozrite stranu 39.
Šetrič energie
Pozrite stranu 40.
Automatické nast.
hodín
Umožňuje prepnúť na
digitálny režim a prevziať čas.
Ďalšie funkcie
Ak chcete
Vykonajte nasledovné
Vrátiť sa do
normálneho režimu
TV
Stlačte DIGITAL/
ANALOG.
Získať prístup k
zoznamu vstupných
signálov (okrem
analógového režimu)
Prístup k zoznamu
vstupných signálov získate
stlačením . Ak chcete
zvoliť zdroj vstupu, stlačte
F/f a potom stlačte .
Zmeniť hlasitosť
pripojeného audio
systému, ktorý je
kompatibilný s
ovládaním HDMI
Stlačte 2 +/–.
Vypnúť zvuk
pripojeného audio
systému, ktorý je
kompatibilný s
ovládaním HDMI
Stlačte %.
Ak chcete zvuk zapnúť,
stlačte znova.
Pokračuje
23 SK
Používanie voliteľných zariadení
Automaticky naladený videorekordér
(strana 7)
V analógovom režime zvoľte video kanál
stlačením PROG +/– alebo číselných tlačidiel.
Keď počas zobrazenia obrazu z pripojeného
zariadenia stlačíte TOOLS, zobrazia sa
nasledujúce možnosti.
Zobrazenie dvoch obrazov súčasne
– PAP (funkcia Obraz a obraz)
Na obrazovke môžete súčasne zobraziť dva
obrazy (externý vstup a TV program).
Pripojte voliteľné zariadenie (strana 21) a uistite
sa, že sa obraz z tohto zariadenia zobrazuje na
obrazovke (strana 23).
~
• Táto funkcia nie je dostupná pre zdroj vstupu PC.
• Veľkosť obrazov nemožno meniť.
1
2
Stlačením TOOLS zobrazte menu Tools.
Stlačením F/f zvoľte „PAP“, potom
stlačte .
Obraz z pripojeného zariadenia sa zobrazuje
vľavo a TV program sa zobrazuje vpravo.
3
Zvoľte TV kanál stlačením číselných
tlačidiel alebo PROG +/–.
Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte alebo RETURN.
z
Ozvučený je zeleno orámovaný obraz. Ozvučenie
obrazu môžete prepnúť stlačením G/g.
Zobrazenie dvoch obrazov súčasne
– PIP (funkcia Obraz v obraze)
Na obrazovke môžete súčasne zobraziť dva
obrazy (PC vstup a TV program).
Pripojte PC (strana 21) a uistite sa, že sa obraz z
PC zobrazuje na obrazovke.
1
2
Stlačením TOOLS zobrazte menu Tools.
Stlačením F/f zvoľte „PIP“, potom stlačte
.
Obraz z pripojeného PC sa zobrazuje v plnej
veľkosti a TV program sa zobrazuje v pravom
rohu.
Pomocou F/f/G/g môžete posúvať polohu
obrazovky TV programu.
3
Zvoľte TV kanál stlačením číselných
tlačidiel alebo PROG +/–.
Návrat do režimu jedného obrazu
Stlačte RETURN.
z
Zvolením „Zvuk z TV/Zvuk z počítača“ v ponuke Tools
môžete prepnúť ozvučenie obrazu.
24 SK
Používanie
diaľkového
ovládača
Tlačidlá na používanie
voliteľných zariadení
1 "/1
Zapne alebo vypne voliteľné zariadenie zvolené
pomocou funkčných tlačidiel.
2 Funkčné tlačidlá
Umožňujú ovládanie príslušného zariadenia.
Podrobnosti si pozrite v časti „Programovanie
diaľkového ovládača“ na strane 25.
3 Ovládacie tlačidlá BD/DVD
Tento diaľkový ovládač je prednastavený na
ovládanie TV prijímačov Sony, väčšinu zariadení
Sony BD, DVD a AMP (domáce kino atď.).
Na ovládanie zariadení BD a DVD od iných
výrobcov (a niektorých iných modelov Sony BD,
DVD a AMP) diaľkový ovládač naprogramujte
podľa nasledujúceho postupu.
~
Skôr než začnete, vyhľadajte si v časti „Kódy výrobcov“
na strane 26 trojmiestny kód svojej značky zariadenia
BD, DVD alebo AMP.
1
2
4 Tlačidlá nahrávania DVD
• z REC: Spustí nahrávanie.
• X REC PAUSE: Pozastaví nahrávanie.
• x REC STOP: Zastaví nahrávanie.
5 F1/F2
1
3
• Slúžia na voľbu disku pri použití DVD meniča.
• Slúžia na voľbu funkcie pri použití
kombinovanej jednotky (napr. BD/DVD).
Podrobnosti si pozrite v návode na obsluhu
dodanom s DVD meničom alebo kombinovanou
jednotkou.
6 BD/DVD MENU
Zobrazí menu disku DVD. Podrobnosti si
pozrite v návode na obsluhu dodanom s
pripojeným zariadením.
1
7 BD/DVD TOP MENU
Zobrazí hlavné menu disku DVD. Podrobnosti si
pozrite v návode na obsluhu dodanom s
pripojeným zariadením.
z
Tlačidlo H má hmatový bod. Tento hmatový bod
použite na orientáciu pri obsluhe iného zariadenia.
Stlačte a podržte funkčné tlačidlo BD, DVD
alebo AMP, ktoré chcete na diaľkovom
ovládači naprogramovať a potom stlačte
/ , pričom funkčné tlačidlo držte
stlačené.
Zvolené funkčné tlačidlo (BD, DVD alebo
AMP) začne blikať.
2
Keď tlačidlo bliká, zadajte pomocou
číselných tlačidiel trojmiestny kód
výrobcu.
Ak kód nezadáte do 10 sekúnd, musíte znova
vykonať krok 1.
3
Stlačte
.
Keď je programovanie správne, zvolené
funkčné tlačidlo blikne dvakrát, keď je
nesprávne, blikne päťkrát.
Pokračuje
25 SK
Používanie voliteľných zariadení
• . : Prehrá aktuálny program od
predchádzajúcej značky kapitoly (ak nejaké
sú).
• > : Prejde dopredu na nasledujúcu značku
kapitoly (ak nejaké sú).
•
: Prehrá aktuálny program po nastavený
časový úsek.
•
: Prejde dopredu na nastavený časový úsek.
• m : Prehrá program v režime rýchlo dozadu.
• M : Prehrá program v režime rýchlo
dopredu.
• H : Prehrá program s normálnou rýchlosťou.
• X : Pozastaví prehrávanie.
• x : Zastaví prehrávanie.
Programovanie diaľkového
ovládača
4
Zapnite svoje zariadenie a skontrolujte, či
fungujú nasledujúce hlavné funkcie.
H (prehrávanie), x (zastavenie), m
(prevíjanie dozadu), M (prevíjanie
dopredu), voľba kanála pre zariadenia BD aj
DVD, TOP MENU/MENU a F/f/G/g len pre
zariadenia DVD.
Ak zariadenie nefunguje alebo nefungujú
niektoré z funkcií
Zadajte správny kód alebo skúste ďalší kód v
zozname pre značku. Nemusia byť však
pokryté všetky modely každej značky.
Návrat do normálnej prevádzky TV
Stlačte funkčné tlačidlo TV.
Kódy výrobcov
Zoznam značiek zariadení DVD
DVD prehrávač
DVD prehrávač/videoprehrávač
Značka
Kód
SONY
251
DVD rekordér
Značka
Kód
SONY
201 – 203
Zoznam značiek videorekordérov
Značka
Kód
SONY
301 – 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
Značka
Kód
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
HITACHI
327, 333, 334
AIWA
021
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
AKAI
032
LG
332, 338
DENON
018, 027, 020, 002
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
356, 357
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
ORION
328
JVC
006, 017
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
KENWOOD 008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC 018, 027, 020, 002, 045 – 047
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER
004, 050, 051, 052
SAMSUNG
011, 014
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Zoznam značiek systémov AUX Sony
Systém domáceho kina DAV
Značka
Kód
SONY (DAV) 401 – 404
AV prijímač
Značka
Kód
SONY
451 – 454
BD (disk Blu-ray) prehrávač
Digitálny terestriálny prijímač
Značka
Kód
Značka
Kód
SONY
101 – 103
SONY
501 – 503
26 SK
~
Používanie
prehliadača
fotografií USB
Na TV prijímači si môžete prezerať fotografie (vo
formáte JPEG) uložené v digitálnom fotoaparáte,
kamkordéri alebo úložnom médiu USB Sony.
1
Pripojte podporované zariadenie USB k TV
prijímaču.
2
3
Stlačte MENU.
Stlačením F/f zvoľte „Fotografia“, potom
stlačte .
4
Stlačením F/f/G/g zvoľte fotografiu
alebo adresár, ktorý chcete zobraziť a
potom stlačte .
Ak chcete zobraziť prezentáciu, stlačením G/f
zvoľte „Prezentácia“ a potom stlačte .
Rozšírené operácie
Zvoľte možnosť stlačením G/f a potom stlačte
.
Možnosti
Opis
Výber zariadenia
Umožňuje zvoliť zariadenie v
prípade, že sú pripojené
viaceré zariadenia.
Nastavenia
obrazu
Umožňujú vykonať nastavenia
„Podsvietenie“ (strana 30),
„Kontrast“ (strana 30) a
„Teplota farieb“.
Nastavenie
Umožňuje vykonať rozšírené
nastavenia pre prezentáciu a
nastaviť poradie zobrazenia
pre miniatúry.
27 SK
Používanie voliteľných zariadení
Zobrazí sa obrazovka miniatúr.
• Prehliadač fotografií USB podporuje len fotografie
JPEG vyhovujúce norme-DCF.
• Pri pripájaní digitálneho fotoaparátu Sony nastavte
režim pripojenia USB fotoaparátu na Auto alebo
„Mass Storage“. Ďalšie informácie o režime
pripojenia USB si pozrite v návode dodanom so
zariadením, ktoré používate.
• Počas prístupu k dátam na záznamovom médiu
nevypínajte TV prijímač a pripojené zariadenie USB,
neodpájajte kábel USB a neodstraňujte záznamové
médium. Dáta na záznamovom médiu by sa mohli
poškodiť.
• Použitie nepodporovaného zariadenia USB nie je
zaručené a môže spôsobiť poruchy.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo
straty dát na záznamovom médiu spôsobené
poruchou akýchkoľvek pripojených zariadení alebo
TV prijímača.
• Aktuálne informácie o kompatibilných zariadeniach
USB nájdete na webovej stránke nižšie.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Používanie
ovládania HDMI
Funkcia ovládania HDMI umožňuje prepojené
ovládanie zariadení pomocou kanála HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) špecifikovaného
rozhraním HDMI.
Zariadenia Sony kompatibilné s ovládaním
HDMI ako TV prijímače, DVD rekordéry s
pevným diskom a audio systémy môžete prepojiť
(s káblami HDMI), aby fungovali integrovane.
Aby ste funkciu ovládania HDMI mohli používať,
musíte kompatibilné zariadenia správne pripojiť a
nastaviť.
Pripojenie zariadenia kompatibilného
s ovládaním HDMI
Prepojte kompatibilné zariadenie a TV prijímač
pomocou kábla HDMI. Keď pripájate audio
systém, okrem prepojenia káblom HDMI ho
musíte prepojiť aj pomocou optického audio
kábla s konektorom DIGITAL OUT
(OPTICAL) na TV prijímači. Podrobnosti si
pozrite na strane 21.
Nastavenie ovládania HDMI
Ovládanie HDMI je potrebné nastaviť na strane
TV prijímača a tiež na strane pripojeného
zariadenia. Informácie o nastavení na strane TV
prijímača si pozrite v časti „Nastavenie HDMI“ na
strane 40. Podrobnosti o nastavení pripojeného
zariadenia si pozrite v návode na obsluhu daného
zariadenia.
Funkcie ovládania HDMI
• Pripojené zariadenie sa automaticky vypne, keď
vypnete TV prijímač.
• TV prijímač sa zapne a vstup sa automaticky
prepne na zariadenie, keď sa na zariadení spustí
prehrávanie.
• Ak zapnete pripojený audio systém a TV
prijímač je zapnutý, zvukový výstup sa prepne z
reproduktora TV prijímača na audio systém.
• Nastavenie hlasitosti a vypnutie zvuku
pripojeného audio systému.
28 SK
Používanie funkcií menu
1 Obľúb.dig. položky*
Zobrazí zoznam obľúbených položiek
(strana 20).
Navigácia v menu
2 Analógový
Funkcie menu vám umožňujú pohodlne využívať
rozličné funkcie tohto TV prijímača. Môžete
jednoduchým spôsobom voliť kanály alebo zdroje
vstupu a meniť nastavenia TV prijímača.
3 Digitálny*
Slúži na návrat k naposledy zobrazenému
analógovému kanálu.
Slúži na návrat k naposledy zobrazenému
digitálnemu kanálu.
4 Digitálna EPG*
Zobrazí elektronického programového
sprievodcu (EPG) (strana 18).
5 Externé vstupy
1
2
Stlačte MENU.
Zvoľte možnosť stlačením F/f a potom
stlačte .
Ak chcete ukončiť menu, stlačte MENU.
6 Fotografia
Zobrazí sa obrazovka miniatúr (strana 27).
7 Nastavenie
Zobrazí menu „Nastavenie“, v ktorom sa
vykonáva väčšina rozšírených nastavení.
1 Zvoľte ikonu menu stlačením F/f a
potom stlačte .
2 Stlačením F/f/G/g zvoľte možnosť
alebo zmeňte nastavenie a potom
stlačte .
Podrobnosti o nastaveniach si pozrite na
stranách 30 až 47.
~
Možnosti, ktoré možno nastaviť, sa líšia v
závislosti od situácie. Nedostupné možnosti
majú šedú farbu alebo sa nezobrazujú.
* Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých
krajinách/oblastiach.
29 SK
Používanie funkcií menu
2
2
1
Zvolí zariadenie pripojené k TV prijímaču.
• Ak chcete sledovať požadovaný externý
vstup, zvoľte zdroj vstupu a potom stlačte
.
• Ak chcete externému vstupu priradiť
názov, zvoľte „Upraviť názvy AV vst.“
(strana 39).
• Ak chcete zvoliť pripojené zariadenie
kompatibilné s ovládaním HDMI, zvoľte
„Výber zariadenia HDMI“.
Menu Obraz
V menu „Obraz“ máte na výber nižšie uvedené
možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v menu
„Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v menu“
(strana 29).
Vybrané vstupy
Môžete zvoliť, či sa pre aktuálne zobrazovaný vstup má použiť spoločné
nastavenie, alebo či sa má každá položka nastaviť samostatne.
„Bežné“: Použijú sa spoločné nastavenia zdieľané s ostatnými vstupmi, v
ktorých sú „Vybrané vstupy“ nastavené na „Bežné“.
Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1): Umožňuje nastaviť pre aktuálny vstup
každú možnosť samostatne.
z
Ak chcete, aby pre každý vstup platili rovnaké nastavenia, nastavte každý vstup na
„Bežné“.
Režim obrazu
Umožňuje zvoliť režim obrazu. Možnosti pre „Režim obrazu“ sa môžu líšiť v
závislosti od nastavenia „Video/fotografia“ (strana 36).
„Živý“: Zvýšený kontrast a ostrosť obrazu.
„Štandardný“: Štandardný obraz. Odporúča sa pre domácu zábavu.
„Kino“: Určený na sledovanie filmového obsahu. Najvhodnejší na sledovanie
v prostredí pripomínajúcom kinosálu.
„Fotografia“: Nastaví optimálnu kvalitu obrazu pre fotografie.
„Osobný“: Umožňuje uložiť preferované nastavenia.
Reset
Slúži na obnovenie všetkých nastavení v menu „Obraz“ okrem položiek
„Vybrané vstupy“, „Režim obrazu“ a „Rozšírené nast.“ na pôvodné.
Podsvietenie
Slúži na nastavenie jasu podsvietenia.
Kontrast
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť kontrast obrazu.
Jas
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť jas obrazu.
Farebnosť
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť intenzitu farieb.
Saturácia
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť odtiene zelenej a červenej.
~
Položku „Saturácia“ možno nastaviť len pri farebnom signáli NTSC (napr. videokazety
USA).
30 SK
Teplota farieb
Umožňuje nastaviť belosť obrazu.
„Studená“: Biele farby dostanú modrý odtieň.
„Neutrálna“: Biele farby dostanú neutrálny odtieň.
„Teplá 1“/„Teplá 2“: Biele farby dostanú červený odtieň. „Teplá 2“ dáva viac
červený odtieň ako „Teplá 1“.
z
„Teplá 1“ a „Teplá 2“ nie sú dostupné, keď je „Režim obrazu“ nastavený na „Živý“.
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť ostrosť obrazu.
Redukcia šumu
Slúži na redukciu šumu obrazu (zrnitý obraz) pri slabom vysielacom signáli.
„Auto“: Automaticky redukuje šum obrazu (len v analógovom režime TV
alebo kompozitných signáloch).
„Vysoká“/„Stredná“/„Nízka“: Upravuje účinok redukcie šumu.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Redukcia šumu“.
Redukcia šumu
MPEG
Slúži na redukciu šumu pre komprimované video MPEG.
Režim DRC
Poskytne obraz s vysokým rozlíšením pre zdroje s vysokou hustotou (napr.
prehrávač diskov Blu-ray, DVD prehrávač, satelitný prijímač).
„Režim 1“: Odporúčaný režim.
„Režim 2“: Dostupný len pre formát 1080i. „Režim 2“ je obzvlášť účinný, keď
boli pôvodné signály so štandardným rozlíšením prekonvertované na formát
1080i.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Režim DRC“.
DRC paleta
Umožňuje prispôsobiť úroveň detailnosti („Realita“) a plynulosti („Jasnosť“)
pre každý vstupný signál. Môžete napríklad vytvoriť vlastné nastavenie pre
obraz káblového vstupu a ďalšie nastavenie pre obraz DVD prehrávača.
Zobrazí sa „DRC paleta“. Stlačením F/f/G/g nastavte polohu ukazovateľa
(z).
Pri posúvaní z vyššie po osi „Realita“ sa zvyšuje detailnosť obrazu. Pri
posúvaní z napravo po osi „Jasnosť“ sa zvyšuje plynulosť obrazu.
Rozšírené nast.
Slúži na podrobnejšie prispôsobenie funkcie obrazu. Keď nastavíte „Režim
obrazu“ na „Živý“, tieto nastavenia nie je možné nastaviť/zmeniť.
„Reset“: Obnoví všetky rozšírené nastavenia na pôvodné hodnoty.
„Korekcia čiernej“: Zvýši kontrast zvýraznením čiernych plôch obrazu.
„Rozšírené zvýraz. kontr.“: Automaticky nastaví „Podsvietenie“ a „Kontrast“
na najvhodnejšiu hodnotu podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je obzvlášť
účinné pre tmavé scény. Zvýši kontrastné rozlíšenie tmavších scén.
„Gamma“: Slúži na nastavenie vyváženia medzi jasnými a tmavými plochami
obrazu.
„Čistota bielej“: Zvýrazní biele farby.
„Farebný priestor“: Slúži na zmenu škály farebnej reprodukcie. „Široký“
reprodukuje živé farby a „Štandardný“ reprodukuje štandardné farby.
„Živé farby“: Oživí farby.
„Vyváženie bielej“: Nastaví farebnú teplotu farby podľa farby.
„Zvýraznenie detailov“: Zvýši detailnosť obrazu.
„Zvýraznenie obrysov“: Zväčší obrysy obrazu.
31 SK
Používanie funkcií menu
Ostrosť
Menu Zvuk
V menu „Zvuk“ máte na výber nižšie uvedené
možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v menu
„Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v menu“
(strana 29).
Vybrané vstupy
Môžete zvoliť, či sa pre aktuálne zobrazovaný vstup má použiť spoločné
nastavenie, alebo či sa má každá položka nastaviť samostatne.
„Bežné“: Použijú sa spoločné nastavenia zdieľané s ostatnými vstupmi, v
ktorých sú „Vybrané vstupy“ nastavené na „Bežné“.
Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1): Umožňuje nastaviť pre aktuálny vstup
každú možnosť samostatne.
z
Ak chcete, aby pre každý vstup platili rovnaké nastavenia, nastavte každý vstup na
„Bežné“.
Režim zvuku
„Dynamický“: Zvýši výšky a basy.
„Štandardný“: Štandardný zvuk. Odporúča sa pre domácu zábavu.
„Osobný“: Plochá odozva. Umožňuje tiež uložiť preferované nastavenia.
Reset
Slúži na obnovenie všetkých nastavení v menu „Zvuk“ okrem položiek
„Vybrané vstupy“, „Režim zvuku“ a „Duálny zvuk“ na pôvodné.
Výšky
Slúži na nastavenie vyšších tónov zvuku.
Basy
Slúži na nastavenie nižších tónov zvuku.
Vyváženie
Zvýrazní vyváženie ľavého alebo pravého reproduktora.
Aut. hlasitosť
Udržuje rovnakú úroveň hlasitosti aj v prípade výskytu zmien hlasitosti (napr.
reklamy sú občas hlasnejšie ako programy).
Kompenzácia
hlasitosti
Prispôsobí úroveň hlasitosti aktuálneho vstupu na úroveň ostatných vstupov,
keď je položka „Vybrané vstupy“ nastavená na názov aktuálneho vstupu
(napr. AV1).
Priestorový zvuk
„S-FORCE Front Surround“: Táto funkcia je dostupná pre normálne stereo
vysielanie, digitálne 5.1-kanálové vysielanie s priestorovým zvukom a pre
zvukový vstup z pripojeného zariadenia.
„Vyp.“: Konvertuje 5.1-kanálové a iné digitálne vysielanie s priestorovým
zvukom a reprodukuje ho ako normálny stereo zvuk (2-kanálový). Pôvodný
zvuk iných vysielaní reprodukuje tak, ako je.
32 SK
Zvýraznenie hlasu
Nastaví jasnosť ľudských hlasov. Ak napríklad hlas hlásateľa správ nie je
zreteľný, môžete zvýšením tohto nastavenia urobiť hlas jasnejší. Naopak pri
sledovaní športového programu môžete znížením tohto nastavenia hlas
komentátora zjemniť.
Zvýraznenie zvuku
Zvýši dôraznosť zvuku kompenzovaním fázového efektu v reproduktoroch.
Duálny zvuk
Umožňuje zvoliť zvuk z reproduktora pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie.
„Stereo“/„Mono“: Pre stereo vysielanie.
„A“/„B“/„Mono“: Pri dvojjazyčnom vysielaní zvoľte „A“ pre zvukový kanál
1, „B“ pre zvukový kanál 2 alebo „Mono“ pre kanál mono, ak je k dispozícii.
~
Ak zvolíte iné zariadenie pripojené k TV prijímaču, nastavte „Duálny zvuk“ na
„Stereo“, „A“, alebo „B“. Keď je však zvolené externé zariadenie pripojené do
konektora HDMI, táto položka je nastavená pevne na „Stereo“ (okrem použitia
konektorov audio in).
Používanie funkcií menu
33 SK
Menu Obrazovka (okrem PC vstupu)
V menu „Obrazovka“ máte na výber nižšie
uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v
menu „Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v
menu“ (strana 29).
Vybrané vstupy
Môžete zvoliť, či sa pre aktuálne zobrazovaný vstup má použiť spoločné
nastavenie, alebo či sa má každá položka nastaviť samostatne.
„Bežné“: Použijú sa spoločné nastavenia zdieľané s ostatnými vstupmi, v
ktorých sú „Vybrané vstupy“ nastavené na „Bežné“.
Názov aktuálneho vstupu (napr. AV1): Umožňuje nastaviť pre aktuálny vstup
každú možnosť samostatne.
~
Voliteľné položky sú „Formát obrazovky“, „Umiestnenie OSD“, „Vertikálny posun“ a
„Výška“.
z
Ak chcete, aby pre každý vstup platili rovnaké nastavenia, nastavte každý vstup na „Bežné“.
Formát obrazovky
Podrobnosti o formáte obrazovky si pozrite v časti „Ak chcete zmeniť formát
obrazovky manuálne a prispôsobiť ho vysielaniu“ na strane 16.
Auto formát
Automaticky zmení formát obrazovky podľa vysielacieho signálu. Ak chcete
ponechať svoje nastavenie, zvoľte „Vyp.“.
Pôvodné nast. 4:3
Zvolí pôvodný formát obrazovky na použitie s vysielaním 4:3.
„Smart“: Zobrazí konvenčné vysielanie 4:3 v imitácii širokouhlého efektu.
„4:3“: Zobrazí konvenčné vysielanie 4:3 v správnom pomere.
„Vyp.“: Zachová aktuálne nastavenie položky „Formát obrazovky“, keď sa
zmení kanál alebo vstup.
Umiestnenie OSD
Umožňuje nastaviť obrazovku pre zobrazovanie obrazu.
„Plné rozlíšenie“: Zobrazí obraz pre zdroje 1080i alebo 1080p v pôvodnej
veľkosti, keď sú časti obrazu zrezané.
„+1“: Zobrazí pôvodnú plochu obrazu. Toto nastavenie je možné zvoliť pre
vstupné signály HDMI video, okrem signálov 1080i alebo 1080p.
„Štandardne“: Zobrazí odporúčanú plochu obrazu.
„-1“/„-2“: Zväčší obraz tak, aby sa skryli jeho okraje.
Horizontálny posun
Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu obrazu.
Vertikálny posun
Umožňuje nastaviť vertikálnu polohu obrazu, keď je „Formát obrazovky“
nastavený na „Smart“, „Zoom“ alebo „14:9“.
Výška
Umožňuje nastaviť výšku obrazu, keď je „Formát obrazovky“ nastavený na
„Smart“.
34 SK
Menu Obrazovka (pre PC vstup)
Keď zvolíte PC vstup, môžete v menu
„Obrazovka“ zvoliť možnosti, ktoré sú uvedené
nižšie. Ak chcete zvoliť možnosti v menu
„Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v menu“
(strana 29).
Automatické nast.
Automaticky nastaví polohu zobrazenia, fázu a rozostup bodov obrazu, keď
TV prijímač prijme vstupný signál z pripojeného PC.
z
„Automatické nast.“ nemusí pracovať správne s niektorými vstupnými signálmi. V
takýchto prípadoch nastavte manuálne položky „Fáza“, „Rozostup bodov“,
„Horizontálny posun“ a „Vertikálny posun“.
Obnoví všetky nastavenia obrazovky PC na pôvodné hodnoty.
Fáza
Umožňuje nastaviť fázu, keď obrazovka bliká.
Rozostup bodov
Umožňuje nastaviť rozostup bodov, keď sú v obraze neželané vertikálne
pruhy.
Horizontálny posun
Umožňuje nastaviť horizontálnu polohu obrazu.
Vertikálny posun
Umožňuje nastaviť vertikálnu polohu obrazu.
Formát obrazovky
Umožňuje zvoliť formát obrazovky pre zobrazovanie vstupu z PC.
„Štandardný“: Zobrazí obraz v jeho pôvodnej veľkosti.
„Plný 1“: Zväčší obraz tak, aby vyplnil vertikálnu zobrazovaciu plochu,
pričom sa zachová pôvodný pomer strán obrazu.
„Plný 2“: Zväčší obraz tak, aby vyplnil zobrazovaciu plochu.
Používanie funkcií menu
Reset
35 SK
Menu Video nastavenia
V menu „Video nastavenia“ máte na výber nižšie
uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v
menu „Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v
menu“ (strana 29).
Zvýraznenie
plynulosti pohybu
Poskytuje plynulejší pohyb obrazu a redukuje rozmazávanie obrazu.
„Vysoký“: Poskytuje plynulejší pohyb obrazu, napríklad pre filmové obsahy.
„Štandardný“: Poskytuje plynulý pohyb obrazu. Použite toto nastavenie pre
štandardné použitie.
„Vyp.“: Použite toto nastavenie, keď nastavenia „Vysoký“ a „Štandardný“
spôsobujú šum.
~
V závislosti od videa nemusí byť efekt badateľný ani vtedy, keď zmeníte nastavenie.
Filmový režim
Poskytuje zlepšený pohyb obrazu pri prehrávaní filmu z DVD alebo
videorekordéra tak, že redukuje rozmazanie a zrnitosť obrazu.
„Auto 1“: Poskytuje plynulejší pohyb obrazu, ako má pôvodný filmový obsah.
Použite toto nastavenie pre štandardné použitie.
„Auto 2“: Poskytuje pôvodný filmový obsah tak, ako je.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Filmový režim“.
~
Ak obraz obsahuje nepravidelné signály alebo príliš veľa šumu, „Filmový režim“ sa
automaticky vypne, a to aj vtedy, ak je zvolené „Auto 1“ alebo „Auto 2“.
Režim hra/text
Poskytuje optimálnu obrazovku na zobrazovanie obrázkov s jemnými líniami
a znakmi, ktoré prichádzajú z herných zariadení alebo PC. Na ostré
zobrazovanie jemných línií a znakov možnosť nastavte na „Zap.“.
Video/fotografia
Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu prostredníctvom voľby možnosti v závislosti
od zdroja vstupu (video alebo fotografické dáta).
„Video-A“: Nastaví vhodnú kvalitu obrazu v závislosti od zdroja vstupu,
video dát alebo fotografických dát, keď je priamo pripojené zariadenie Sony
podporujúce výstup HDMI a režim „Video-A“.
„Video“: Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre pohyblivé obrázky.
„Fotografia“: Poskytuje vhodnú kvalitu obrazu pre nepohyblivé obrázky.
~
Nastavenie je nastavené pevne na „Video“, keď pripojené zariadenie nepodporuje
režim Video-A, a to aj pri zvolení možnosti „Video-A“.
x.v.Colour
Zobrazí pohyblivé obrázky vernejšie k pôvodnému zdroju tak, že prispôsobí
farebný priestor zdroju.
~
Nastavenie je nastavené pevne na „Štandardný“, keď je vstupný signál HDMI (RGB),
a to aj pri zvolení možnosti „x.v.Colour“.
36 SK
Farebný priestor pre Zvolí možnosť (sRGB, sYCC, Adobe RGB) na prispôsobenie výstupného
farebného priestoru v rámci výstupného signálu zo zariadenia pripojeného do
fotogr.
HDMI alebo konektorov komponentného vstupu.
~
• Zvoľte „sYCC“, keď používate zariadenie podporujúce „x.v.Colour“.
• Nastavenie je nastavené pevne na „sRGB“, keď je vstupný signál HDMI (RGB), a to
aj pri zvolení možnosti „sYCC“.
Farebná matica
Zvyčajne sa používa v pôvodnom nastavení (AV1/2/7 (kompozitný a S video
vstupný signál) je nastavený na „ITU601“ a AV3/4/5/6/8 (komponentný
vstupný signál) je nastavený na „Auto“). Ak farebný tón obrazu zo zdroja
vstupu nezodpovedá farebnej norme a vyzerá neprirodzene, zvoľte buď
„ITU601“ alebo „ITU709“, čím sa farebný tón normalizuje.
Dynamický rozsah
RGB
Poskytuje prirodzenú farbu tak, že zmení reprodukciu tónu jasu vstupných
farebných signálov HDMI (RGB). Pre štandardné použitie možnosť nastavte
na „Auto“. Nastavenia zmeňte len vtedy, keď je tón jasu zobrazenia
neprirodzený.
Systém farieb
Zvolí systém farieb („Auto“, „PAL“, „SECAM“, „NTSC3.58“ alebo
„NTSC4.43“) podľa vstupného signálu zo zdroja vstupu.
Používanie funkcií menu
37 SK
Menu Audio nastavenia
V menu „Audio nastavenia“ máte na výber nižšie
uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v
menu „Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v
menu“ (strana 29).
Reproduktor
Zapne/vypne vnútorné reproduktory TV prijímača.
„Reproduktor TV“: Reproduktory TV prijímača sú zapnuté, aby z nich bolo
možné počúvať TV zvuk.
„Audio systém“: Reproduktory TV prijímača sú vypnuté, aby bolo možné TV
zvuk počúvať len z externého audio zariadenia pripojeného do konektorov pre
audiovýstup.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné s ovládaním HDMI, môžete
zariadenie s operáciami prepojenými s TV prijímačom zapnúť. Toto
nastavenie sa musí vykonať po pripojení zariadenia.
Nastavenia
slúchadiel
i Väzba na reproduktor
Zapína/vypína vnútorné reproduktory TV prijímača, keď sú pripojené
slúchadlá.
„Zap.“: Zvukový výstup je k dispozícii len zo slúchadiel.
„Vyp.“: Zvukový výstup je k dispozícii z TV prijímača aj zo slúchadiel.
i Hlasitosť
Umožňuje nastaviť hlasitosť slúchadiel, keď je „i Väzba na reproduktor“
nastavená na „Vyp.“.
i Duálny zvuk
Zvolí zvuk zo slúchadiel pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie.
Audio výstup
38 SK
„Premenlivý“: Audiovýstup z audio systému môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača TV prijímača.
„Pevný“: Audiovýstup TV prijímača je pevný. Hlasitosť (a iné nastavenia
zvuku) audio systému nastavte pomocou ovládania hlasitosti na svojom audio
prijímači.
Menu Nastavenie
V menu „Nastavenie“ máte na výber nižšie
uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť možnosti v
menu „Nastavenie“, pozrite si časť „Navigácia v
menu“ (strana 29).
Nastavenie
časovača
Umožňuje nastaviť časovač zapnutia/vypnutia TV prijímača.
Časovač vypnutia
Slúži na nastavenie času, po uplynutí ktorého sa TV prijímač automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Keď je „Časovač vypnutia“ aktivovaný, indikátor (časovača) na prednom
paneli TV prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
Časovač zapnutia
Umožňuje nastaviť časovač zapnutia TV prijímača z pohotovostného režimu.
„Deň“: Zvolí deň, kedy chcete aktivovať „Časovač zapnutia“.
„Čas“: Nastaví čas, kedy sa má zapnúť TV prijímač.
„Trvanie“: Zvolí čas, po uplynutí ktorého sa TV prijímač prepne naspäť do
pohotovostného režimu.
„Nastavenie hlasitosti“: Nastaví hlasitosť pre čas, keď časovač zapne TV
prijímač.
Nastavenie hodín
Umožňuje manuálne nastavenie hodín. Keď TV prijímač prijíma digitálne
kanály, hodiny nemožno nastaviť manuálne, pretože sa nastavia podľa
časového kódu vysielacieho signálu.
AV predvoľby
Umožňuje priradiť názov ktorémukoľvek zariadeniu pripojenému k bočným a
zadným konektorom. Keď sa zariadenie zvolí, názov sa nakrátko zobrazí na
obrazovke. Vstupné signály z pripojených zariadení, ktoré nechcete
zobrazovať na obrazovke, môžete preskočiť.
1 Zvoľte požadovaný zdroj vstupu stlačením F/f a potom stlačte .
2 Stlačením F/f zvoľte požadovanú možnosť nižšie a potom stlačte .
Názvy zariadení: Priradí jeden z predvolených názvov pripojenému zariadeniu.
„Zmeniť:“: Umožňuje vám vytvoriť vlastný názov. Postupujte podľa krokov 2 až
4 v časti „Názvy programov“ (strana 42).
„Preskočiť“: Preskočí nepotrebný zdroj vstupu.
Auto S-Video
Zvolí vstupný signál z konektorov S video
/
7 pripojené.
7, keď sú obidva konektory
Pokračuje
39 SK
Používanie funkcií menu
• Ak TV prijímač vypnete a potom znova zapnete, „Časovač vypnutia“ sa nastaví na
„Vyp.“.
• Jednu minútu pred prepnutím TV prijímača do pohotovostného režimu sa na
obrazovke zobrazí správa s upozornením.
AV2 výstup
Nastaví výstup signálu cez konektor označený
/
2, ktorý je v zadnej časti
TV prijímača. Po pripojení videorekordéra alebo iného nahrávacieho
zariadenia do konektora
/
2 môžete nahrávať zo zariadenia
pripojeného do iných konektorov TV prijímača.
„TV“: Poskytuje výstup vysielania.
„AV1“: Poskytuje výstup signálov zo zariadenia pripojeného do konektora
/
1.
„AV7“: Poskytuje výstup signálov zo zariadenia pripojeného do konektora
/
7.
„Auto“: Poskytuje ktorýkoľvek výstup, ktorý sa práve zobrazuje na
obrazovke (okrem signálov z konektorov
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5,
HDMI IN 6, HDMI IN 8 a PC IN
/ ).
Nastavenie HDMI
Používa sa na nastavenie zariadení kompatibilných s ovládaním HDMI, ktoré
sú pripojené do konektorov HDMI. Nezabudnite, že nastavenie prepojenia je
potrebné vykonať aj na strane zariadenia kompatibilného s ovládaním HDMI,
ktoré je pripojené.
Ovládanie HDMI
Umožňuje nastaviť, či sa operácie zariadenia kompatibilného s ovládaním
HDMI a TV prijímača majú alebo nemajú prepojiť. Keď je nastavené na
„Zap.“, môžete nastaviť nasledujúce položky menu.
Auto vypínanie zariadení
Keď je táto možnosť nastavená na „Zap.“, akékoľvek pripojené zariadenie
kompatibilné s ovládaním HDMI sa vypne spolu s TV prijímačom.
Auto zapínanie TV
Keď je táto možnosť nastavená na „Zap.“, a ak je zapnuté pripojené zariadenie
kompatibilné s ovládaním HDMI, TV prijímač sa automaticky zapne a potom
zobrazí vstup HDMI z pripojeného zariadenia.
Zoznam zariadení HDMI
Zobrazí pripojené zariadenia kompatibilné s ovládaním HDMI.
~
„Ovládanie HDMI“ nemôžete použiť, ak sú operácie TV prijímača prepojené s
operáciami audio systému, ktorý je kompatibilný s ovládaním HDMI.
Automatický štart
Spustí počiatočné nastavenia, kde sa zvolí jazyk a krajina/oblasť a naladia sa
všetky dostupné digitálne a analógové kanály.
Túto operáciu zvyčajne vykonávať nemusíte, pretože jazyk a krajina/oblasť sa
zvolili a kanály naladili už pri prvej inštalácii TV prijímača (strana 6).
Táto možnosť vám však umožňuje tento postup zopakovať (napr. ak chcete
TV prijímač znova naladiť po presťahovaní alebo vyhľadať nové kanály
uvedené prevádzkovateľmi).
Šetrič energie
Zvolí režim šetriča energie, pri ktorom sa redukuje príkon TV prijímača.
Keď zvolíte „Obraz vypnutý“, obraz sa vypne a indikátor
(obraz vypnutý)
na prednom paneli TV prijímača sa rozsvieti zelenou farbou. Zvuk ostáva
nezmenený.
Svetelný senzor
„Zap.“: Nastavenie obrazu sa automaticky prispôsobí osvetleniu miestnosti.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Svetelný senzor“.
~
Neumiestňujte pred senzor žiadne predmety, mohlo by to mať vplyv na jeho činnosť.
Ďalšie informácie o senzore si pozrite na strane 14.
40 SK
Podsvietenie loga
Rozsvieti a vypne logo Sony na prednej strane TV prijímača.
Správa napájania
PC
Prepne TV prijímač do pohotovostného režimu, keď sa v PC vstupe počas 30
sekúnd neprijme žiadny signál.
Jazyk
Umožňuje zvoliť jazyk, v ktorom sa zobrazujú menu.
Informácie o
produkte
Zobrazí produktové informácie o TV prijímači.
Obnoviť všetko
Obnoví všetky nastavenia na pôvodné a potom zobrazí obrazovku
„Automatický štart“.
~
• Počas tejto operácie (trvá približne 30 sekúnd) nevypínajte TV prijímač a nestláčajte
žiadne tlačidlá.
• Obnovia sa všetky nastavenia vrátane zoznamu obľúbených digitálnych položiek,
krajiny/oblasti, jazyka, automaticky naladených kanálov atď.
Používanie funkcií menu
41 SK
Menu Analógové nastavenie
V menu „Analógové nastavenie“ máte na výber
nižšie uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť
možnosti v menu „Nastavenie“, pozrite si časť
„Navigácia v menu“ (strana 29).
Jedným tlačidlom
Keď je možnosť „Jedným tlačidlom“ nastavená na „Zap.“, môžete zvoliť
analógový kanál pomocou jedného tlačidla čísla predvoľby (0 – 9) na
diaľkovom ovládači.
~
Keď je možnosť „Jedným tlačidlom“ nastavená na „Zap.“, nie je možné zvoliť kanály s
číslom 10 a vyšším zadaním dvoch číslic pomocou diaľkového ovládača.
Automatické ladenie Naladí všetky dostupné analógové kanály.
Táto možnosť vám umožňuje znova naladiť TV prijímač po presťahovaní alebo
vyhľadať nové kanály, ktoré uviedli prevádzkovatelia.
Triedenie
programov
Zmení poradie, v ktorom sú analógové kanály uložené v TV prijímači.
1 Stlačením F/f zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť na novú pozíciu a
potom stlačte .
2 Stlačením F/f zvoľte novú pozíciu pre kanál a potom stlačte .
Názvy programov
Priradí kanálu ľubovoľný názov pozostávajúci maximálne z piatich písmen
alebo čísel. Keď zvolíte kanál, názov sa nakrátko zobrazí na obrazovke.
(Názvy kanálov sa zvyčajne automaticky prevezmú z Textu (ak je k
dispozícii).)
1 Stlačením F/f zvoľte kanál, ktorý chcete pomenovať a potom stlačte
2 Stlačením F/f zvoľte želané písmeno alebo číslo („_“ pre prázdne
miesto) a potom stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
Stlačením G/g zvoľte nesprávny znak. Potom stlačením F/f zvoľte správny
znak.
Ak chcete odstrániť všetky znaky
Zvoľte „Reset“ a potom stlačte
.
3 Opakujte postup v kroku 2, kým nebude názov hotový.
4 Zvoľte „OK“ a potom stlačte .
42 SK
.
Ručné ladenie
Pred zvolením „Názov“/„AFT“/„Audio filter“/„Preskočiť“/„Dekóder“/
„LNA“ zvoľte stlačením PROG +/– číslo programu s kanálom. Nemôžete
zvoliť číslo programu, ktoré je nastavené na „Preskočiť“ (strana 43).
Program/Systém/Kanál
Umožňuje naladiť programové kanály ručne.
1 Stlačením F/f zvoľte „Program“, potom stlačte .
2 Stlačením F/f zvoľte číslo programu, ktorý chcete ručne naladiť (ak
chcete naladiť videorekordér, zvoľte kanál 00) a potom stlačte RETURN.
3 Stlačením F/f zvoľte „Systém“, potom stlačte .
4 Stlačením F/f zvoľte jeden z nasledujúcich systémov TV vysielania a
potom stlačte RETURN.
B/G: Pre západoeurópske krajiny/oblasti
I: Pre Veľkú Britániu
D/K: Pre východoeurópske krajiny/oblasti
L: Pre Francúzsko
5 Stlačením F/f zvoľte „Kanál“, potom stlačte .
6 Stlačením F/f zvoľte „S“ (pre káblové kanály) alebo „C“ (pre terestriálne
kanály) a potom stlačte g.
7 Nalaďte kanály nasledovne:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačením F/f spustite vyhľadávanie nasledujúceho dostupného kanála. Po
nájdení kanála sa vyhľadávanie zastaví. Ak chcete vo vyhľadávaní pokračovať,
stlačte F/f.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
8 Stlačením preskočte na „Potvrďte“ a potom stlačte .
9 Stlačením f zvoľte „OK“ a potom stlačte .
Nalaďte ručne ostatné kanály zopakovaním horeuvedeného postupu.
Názov
Priradí zvolenému kanálu ľubovoľný názov pozostávajúci maximálne z piatich
písmen alebo čísel. Pri zvolení kanála sa tento názov nakrátko zobrazí na
obrazovke.
Zadajte znaky podľa krokov 2 až 4 v časti „Názvy programov“ (strana 42).
AFT
Umožňuje jemne doladiť zvolené číslo programu, keď sa vám zdá, že miernym
doladením sa môže zlepšiť kvalita obrazu.
Jemné doladenie môžete nastaviť v rozsahu od –15 do +15. Keď zvolíte „Zap.“,
jemné doladenie sa vykoná automaticky.
Audio filter
Zlepší zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia pri mono vysielaní. Pri
sledovaní mono programov môže neštandardný vysielací signál niekedy
spôsobovať skreslenie zvuku alebo jeho občasné vypínanie.
Ak nedochádza k žiadnemu skresľovaniu zvuku, odporúčame túto možnosť
nechať na pôvodnom nastavení „Vyp.“.
~
Keď je zvolená možnosť „Nízky“ alebo „Vysoký“, nie je možné prijímať stereo alebo
duálny zvuk.
Preskočiť
Preskočí nepoužité analógové kanály, keď volíte kanály stlačením
PROG +/–. (Preskočený kanál môžete stále zvoliť pomocou číselných
tlačidiel.)
Pokračuje
43 SK
Používanie funkcií menu
Stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo požadovaného vysielacieho kanála
alebo číslo kanála vášho videorekordéra.
Dekóder
Zobrazí a nahrá zvolený zakódovaný kanál, keď sa používa dekóder pripojený
priamo do konektora SCART
/
1 alebo do konektora SCART
/
2 cez videorekordér.
~
V závislosti od krajiny/oblasti zvolenej v položke „Krajina“ (strana 7) nemusí byť táto
možnosť dostupná.
LNA
Zlepší kvalitu obrazu jednotlivých kanálov v prípade veľmi slabých vysielacích
signálov (zašumený obraz).
Ak nezaznamenáte zlepšenie kvality obrazu ani po nastavení na „Zap.“,
nastavte túto možnosť na „Vyp.“ (pôvodné nastavenie).
Potvrďte
Uloží zmeny vykonané v nastaveniach „Ručné ladenie“.
44 SK
Menu Digitálne nastavenie
V menu „Digitálne nastavenie“ máte na výber
nižšie uvedené možnosti. Ak chcete zvoliť
možnosti v menu „Nastavenie“, pozrite si časť
„Navigácia v menu“ (strana 29).
~
Niektoré funkcie nemusia byť v niektorých krajinách/
oblastiach dostupné.
Digitálne ladenie
Automatické ladenie
Naladí dostupné digitálne kanály.
Táto možnosť vám umožňuje znova naladiť TV prijímač po presťahovaní alebo
vyhľadať nové kanály, ktoré uviedli prevádzkovatelia. Podrobnosti si pozrite v
časti „Automatické ladenie TV prijímača“ na strane 7.
Stlačením číselných tlačidiel zadajte trojmiestne číslo programu želaného
vysielania.
2 Odstráňte digitálne programy alebo zmeňte ich poradie nasledovne:
Ak chcete odstrániť digitálny kanál
Stlačte . Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, stlačením G zvoľte „Áno“ a
potom stlačte .
Ak chcete zmeniť poradie digitálnych kanálov
Stlačte g, potom stlačením F/f zvoľte novú pozíciu pre kanál a stlačte G.
3 Stlačte RETURN.
Manuálne ladenie
Umožňuje manuálne ladenie digitálnych kanálov. Táto funkcia je dostupná,
keď je „Automatické ladenie“ nastavené na „Terestriálny“.
1 Stlačením číselného tlačidla zvoľte číslo kanálu, ktorý chcete naladiť
manuálne. Potom nalaďte kanál stlačením F/f.
2 Po nájdení dostupných kanálov zvoľte stlačením F/f kanál, ktorý chcete
uložiť a potom stlačte .
3 Stlačením F/f zvoľte číslo programu, na ktoré chcete nový kanál uložiť
a potom stlačte .
Nalaďte ručne ostatné kanály zopakovaním horeuvedeného postupu.
Nastavenie titulkov
„Nastavenie titulkov“: Keď zvolíte možnosť „Pre nepočujúcich“, s titulkami sa
môžu zobrazovať aj určité vizuálne pomôcky (ak TV kanály takéto informácie
vysielajú).
„Jazyk titulkov“: Umožňuje zvoliť jazyk, v ktorom sa zobrazujú titulky.
Pokračuje
45 SK
Používanie funkcií menu
Úprava zoznamu programov
Umožňuje odstrániť akékoľvek neželané digitálne kanály uložené v TV
prijímači a zmeniť poradie digitálnych kanálov uložených v TV prijímači.
1 Stlačením F/f zvoľte kanál, ktorý chcete odstrániť alebo presunúť na
novú pozíciu.
Nastavenie audio
„Audio typ“: Prepne na vysielanie pre sluchovo postihnutých, keď je zvolená
možnosť „Pre nepočujúcich“.
„Jazyk zvuku“: Umožňuje zvoliť jazyk programu. Niektoré digitálne kanály
môžu vysielať programy vo viacerých jazykoch.
„Audio opis“: Poskytuje audio opis (komentár) k vizuálnym informáciám, ak
TV kanály takéto informácie vysielajú.
„Miera kombinácie“: Nastaví úroveň výstupu pre hlavné audio a audio popis
TV prijímača.
„Dynamický rozsah“: Kompenzuje rozdiely v úrovni zvuku medzi rôznymi
kanálmi. Táto funkcia nemusí mať pre niektoré kanály žiadny účinok.
„Optický výstup“: Zvolí audiosignál, ktorého výstup prichádza z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL) v zadnej časti TV prijímača. Nastavte na
„Auto“, keď je pripojené zariadenie kompatibilné s Dolby Digital a nastavte
na „PCM“, keď je pripojené nekompatibilné zariadenie.
Režim Nadpis
„Základné“: V digitálnom nadpise sa zobrazia informácie o programe.
„Plný“: V digitálnom nadpise sa zobrazia informácie o programe a pod
nadpisom sa zobrazia podrobné informácie o programe.
Zobrazenie rádia
Pri počúvaní rozhlasového vysielania sa zobrazí tapeta obrazovky. Môžete
zvoliť farbu tapety obrazovky, alebo zobraziť náhodnú farbu. Ak chcete
zobrazenie tapety obrazovky dočasne zrušiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Rodičovský zámok
Umožňuje nastaviť pre programy vekové obmedzenie. Akýkoľvek program
presahujúci vekové obmedzenie je možné sledovať len po zadaní správneho
kódu PIN.
1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte existujúci kód PIN.
Ak ste kód PIN ešte nenastavili, zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN.
Postupujte podľa pokynov v časti „Kód PIN“ nižšie.
2 Stlačením F/f zvoľte vekové obmedzenie alebo možnosť „Žiadny“ (pre
neobmedzené sledovanie) a potom stlačte .
3 Stlačte RETURN.
Kód PIN
Ak chcete nastaviť kód PIN po prvý raz
1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte nový kód PIN.
2 Stlačte RETURN.
Ak chcete zmeniť kód PIN
1 Stlačením číselných tlačidiel zadajte existujúci kód PIN.
2 Stlačením číselných tlačidiel zadajte nový kód PIN.
3 Stlačte RETURN.
z
Kód PIN 9999 je vždy prípustný.
46 SK
Tech. nastavenie
„Automatická aktualizácia“: Umožní TV prijímaču zistiť a uložiť nové
digitálne služby hneď, ako budú k dispozícii.
„Download softvéru“: Umožní TV prijímaču automaticky prijať
prostredníctvom existujúcej antény/kábla bezplatné aktualizácie softvéru
(keď sa vydajú). Túto možnosť sa odporúča vždy nechať nastavenú na „Zap.“.
Ak nechcete, aby sa softvér aktualizoval, nastavte túto možnosť na „Vyp.“.
„Informácie o systéme“: Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
„Časové pásmo“: Umožňuje manuálne zvoliť časové pásmo, v ktorom sa
nachádzate, ak sa toto nezhoduje s nastavením časového pásma predvoleným
pre vašu krajinu/oblasť.
„Auto. nastavenie letného času“: Umožňuje nastaviť, či hodiny majú
automaticky prepínať na letný čas a zimný čas.
• „Vyp.“: Čas sa zobrazuje podľa časového rozdielu nastaveného v položke „Časové
pásmo“.
• „Zap.“: Letný čas a zimný čas sa automaticky prepínajú podľa kalendára.
Nastavenie
CA-modulu
Umožňuje prístup k platenej TV službe po tom, čo si zaobstaráte modul CAM
(Conditional Access Module) a kartu. Umiestnenie konektora
(PCMCIA)
si pozrite na strane 21.
Používanie funkcií menu
47 SK
Dodatočné informácie
Technické údaje
Názov modelu
Systém
Zobrazovací systém
TV systém
Systém farieb/video
Rozsah kanálov
KDL-40X3500/
40X3000
KDL-46X3500/
46X3000
KDL-52X3500
KDL-70X3500
LCD panel (displej z tekutých kryštálov)
Analógový: závisí od zvolenej krajiny/oblasti: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T/DVB-C
Analógový: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (len Video vstup)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4
Analógový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitálny: VHF/UHF
11 W + 11 W
Zvukový výstup
Vstupné/výstupné konektory
75-ohmový externý konektor pre VHF/UHF
Anténa/kábel
21-kolíkový konektor SCART (norma CENELEC) vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu a TV
/
1
/
2 (SmartLink)
3/
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
audio/video výstupu.
21-kolíkový konektor SCART (norma CENELEC) vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu,
voliteľného audio/video výstupu a rozhrania SmartLink.
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmov, 0,3 V negatívna synchr./PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmov
Audio vstup (konektory RCA): 500 mVrms, Impedancia: 47 kilohmov
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvojkanálové lineárne PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov
Analógový audio vstup (konektory RCA): 500 mVrms, Impedancia: 47 kilohmov (len HDMI IN 5)
PC vstup (pozrite stranu 49)
S video vstup (4-kolíkový konektor mini DIN)
Video vstup (konektor RCA)
Audio vstup (konektory RCA)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitálny optický konektor)/Audio výstup (konektory RCA)
PC IN
i
PC vstup (15-kolíkový konektor D-sub) (pozrite stranu 49)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmov, bez synchr. na zelenej/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmov/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC audio vstup (konektor minijack)
Konektor pre slúchadlá
Slot na modul CAM (Conditional Access Module)
USB port
Napájanie a iné
Požiadavky na napájanie
Veľkosť obrazovky
Rozlíšenie zobrazenia
Príkon
Príkon v pohotovostnom
režime*
Rozmery
(so stojanom)
(š × v × h)
(bez stojanu)
Hmotnosť
220–240 V striedavý prúd, 50 Hz
40 palcov (pribl. 101,6
cm uhlopriečka)
46 palcov (pribl. 116,8
cm uhlopriečka)
52 palcov (pribl. 132,2
cm uhlopriečka)
70 palcov (pribl. 177,8
cm uhlopriečka)
320 W
630 W
1 920 bodov (horizontálne) × 1 080 čiar (vertikálne)
240 W
285 W
0,4 W
0,3 W
Pribl. 1 111 × 717 ×
322 mm
Pribl. 1 111 × 657 × 123
mm (KDL-40X3500)
Pribl. 1 111 × 657 × 121
mm (KDL-40X3000)
(so stojanom) Pribl. 31,0 kg
(bez stojanu) Pribl. 26,0 kg
Dodané príslušenstvo
Pribl. 1 262 × 795 ×
322 mm
Pribl. 1 262 × 734 × 123
mm (KDL-46X3500)
Pribl. 1 262 × 734 × 121
mm (KDL-46X3000)
Pribl. 1 415 × 890 ×
384 mm
Pribl. 1 842 × 1 131 ×
422 mm
Pribl. 1 415 × 827 ×
125 mm
Pribl. 1 842 × 1 073 ×
150 mm
Pribl. 38,0 kg
Pribl. 49,0 kg
Pribl. 93,5 kg
Pribl. 33,0 kg
Pribl. 42,0 kg
Pribl. 80,5 kg
Pozrite „Úvodný
sprievodca KDL70X3500“.
Pozrite si časť „1: Skontrolovanie príslušenstva“ na strane 4.
48 SK
Názov modelu
KDL-40X3500/
40X3000
KDL-46X3500/
46X3000
Voliteľné príslušenstvo
Nástenný držiak SU-WL500
Podlahový stojan SU-FL62
Vymeniteľný farebný
Vymeniteľný farebný
rám CRU-40X1
rám CRU-46X1
(len KDL-40X3000)
(len KDL-46X3000)
KDL-52X3500
KDL-70X3500
* Stanovený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne po tom, ako TV prijímač dokončí potrebné vnútorné procesy.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny dizajnu a technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.
Referenčná tabuľka vstupných signálov PC
Signály
VGA
SVGA
XGA
WXGA
HDTV
Vertikálny
(čiara)
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Norma
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Normy VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
Normy VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• PC vstup tohto TV prijímača nepodporuje synchr. na zelenej a kompozitnú synchr.
• PC vstup tohto TV prijímača nepodporuje prekladané signály.
• Na dosiahnutie najvyššej kvality obrazu sa odporúča z osobného počítača použiť signály (napísané tučným písmom) v
horeuvedenej tabuľke s vertikálnou frekvenciou 60 Hz. Pri použití funkcie plug and play sa automaticky zvolia signály
s vertikálnou frekvenciou 60 Hz.
49 SK
Dodatočné informácie
SXGA
Horizontálny
(pixel)
Čistenie
Riešenie problémov
Pravidelne (raz za mesiac) čistite vetracie otvory
TV prijímača. Ak sa nahromadí prach, nemusí
chladiaci ventilátor fungovať správne.
Vetracie otvory
Skontrolujte, či indikátor 1
(pohotovostného režimu) bliká červenou
farbou.
Keď indikátor bliká
Je aktivovaná funkcia vlastnej diagnostiky.
1 Spočítajte, koľkokrát indikátor 1
(pohotovostného režimu) blikne medzi
jednotlivými dvojsekundovými prestávkami.
Napríklad, indikátor blikne trikrát, potom
nasleduje dvojsekundová prestávka a potom
ďalšie tri bliknutia atď.
2
Vypnite TV prijímač stlačením 1 na jeho
pravej strane, odpojte sieťový kábel a
informujte svojho predajcu alebo servisné
centrum Sony o tom, ako bliká indikátor
(počet bliknutí).
Keď indikátor nebliká
1 Skontrolujte položky uvedené v tabuľkách
nižšie.
2 Ak problém stále pretrváva, nechajte si TV
prijímač opraviť kvalifikovaným servisným
personálom.
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk
• Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
• Pripojte TV prijímač do elektrickej siete a stlačte 1
na pravej strane TV prijímača.
• Ak sa indikátor 1 (pohotovostného režimu) rozsvieti
červenou farbou, stlačte TV "/1.
Žiadny obraz alebo žiadne menu informácie zo
zariadenia pripojeného do konektora SCART
• Stlačením
/
zobrazte zoznam pripojených
zariadení a potom zvoľte požadovaný vstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi voliteľným zariadením
a TV prijímačom.
Zdvojený obraz alebo obraz s tieňmi
• Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
• Skontrolujte polohu a smerovanie antény.
Na obrazovke sa zobrazuje len zrnenie a šum
• Skontrolujte, či anténa nie je zlomená alebo ohnutá.
• Skontrolujte, či anténa neprekročila dobu svojej
životnosti (tri až päť rokov pri normálnom používaní,
jeden až dva roky v prímorskej oblasti).
Skreslený obraz (bodkované čiary alebo pruhy)
• Držte TV prijímač mimo zdrojov elektrického rušenia
ako napríklad automobilov, motocyklov, sušičov na
vlasy a optických zariadení.
• Pri inštalovaní voliteľného zariadenia nechajte medzi
ním a TV prijímačom určitý voľný priestor.
• Uistite sa, že anténa/kábel sú pripojené pomocou
dodaného koaxiálneho kábla.
• Kábel antény/káblovej TV držte mimo ostatných
pripojovacích káblov.
50 SK
Šum obrazu alebo zvuku počas sledovania TV
kanála
• Na dosiahnutie lepšieho príjmu obrazu nastavte
„AFT“ (automatické jemné doladenie) (strana 43).
Na obrazovke sa objavuje niekoľko malých
čiernych a/alebo svetlých bodiek
• Obraz zobrazovacej jednotky sa skladá z pixelov.
Malé čierne a/alebo svetlé bodky (pixely) na
obrazovke nepredstavujú poruchu.
V programoch chýbajú farby
• Zvoľte „Reset“ (strana 30).
Pri zobrazovaní signálu z konektorov
3 alebo 4
chýbajú farby alebo sú farby nepravidelné
• Skontrolujte pripojenie konektorov
3 alebo 4 a
preverte, či sú pevne osadené do príslušných miest.
Zvuk
Žiadny zvuk, pričom obraz je v poriadku
• Stlačte 2 +/– alebo % (vypnúť zvuk).
• Skontrolujte, či je „Reproduktor“ nastavený na
„Reproduktor TV“ (strana 38).
• Pri použití vstupu HDMI s diskami Super Audio CD
alebo DVD-Audio nemusí výstup DIGITAL OUT
(Optický) poskytovať audiosignál.
Je počuť bzučanie
• Tento zvuk vydávajú vnútorné ventilátory TV
prijímača (okrem KDL-52X3500). Nejedná sa o
poruchu.
Nedajú sa zvoliť niektoré zdroje vstupu
• Zvoľte „AV predvoľby“ a zrušte položku „Preskočiť“
zdroja vstupu (strana 39).
Nefunguje diaľkový ovládač
• Vymeňte batérie.
Do zoznamu obľúbených položiek sa nedá pridať
kanál
• V zozname obľúbených položiek môže byť uložených
maximálne 999 kanálov.
Na obrazovke sa zobrazí správa „Ukladací režim
zobrazenia: Zapnutý“
• Zvoľte „Obnoviť všetko“ v menu „Nastavenie“
(strana 41).
Nie sú naladené všetky kanály káblovej televízie
• Pozrite informácie o poskytovaní káblových služieb
na webovej stránke podpory.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Kontúry obrazu sú skreslené
• Zvoľte „Štandardný“ alebo „Vyp.“ v položke
„Zvýraznenie plynulosti pohybu“ (strana 36).
V „Ovládanie HDMI“ nie je možné zvoliť „Vyp.“.
• Ak je k TV prijímaču pripojené akékoľvek audio
zariadenie kompatibilné s ovládaním HDMI, v tomto
menu nie je možné zvoliť „Vyp.“. Ak chcete zmeniť
audiovýstup na reproduktor TV prijímača, zvoľte
„Reproduktor TV“ v menu „Reproduktor“
(strana 38).
Kanály
Nedá sa zvoliť požadovaný kanál
• Prepnite na digitálny alebo analógový režim a zvoľte
požadovaný digitálny/analógový kanál.
Dodatočné informácie
Niektoré kanály sú prázdne
• Zakódovaný/predplatený kanál. Predplaťte si platenú
TV službu.
• Kanál sa používa len pre dáta (žiadny obraz alebo
zvuk).
• Obráťte sa na poskytovateľa ohľadom podrobností o
vysielaní.
Nezobrazujú sa digitálne kanály
• Obráťte sa na miestneho poskytovateľa a opýtajte sa,
či sa vo vašej oblasti poskytuje digitálne vysielanie.
• Zaobstarajte si anténu s väčším zosilnením.
Všeobecné
TV prijímač sa automaticky vypne (prepne sa do
pohotovostného režimu)
• Skontrolujte, či nie je aktivovaný „Časovač
vypnutia“, alebo preverte nastavenie „Trvanie“
funkcie „Časovač zapnutia“ (strana 39).
• Ak sa v režime TV počas 10 minút neprijme žiadny
signál a nevykoná žiadna operácia, TV prijímač sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu.
TV prijímač sa automaticky zapne
• Skontrolujte, či nie je aktivovaný „Časovač zapnutia“
(strana 39).
51 SK
KDL-70X3500
KDL-52X3500
KDL-46X3500 KDL-46X3000
KDL-40X3500 KDL-40X3000
3-219-178-73(1)
Download PDF

advertising