Sony | KDL-40BX440 | Sony KDL-40BX440 Návod na použitie

A-E7Y-100-52(1)
LCD TV
Návod na obsluhu
Príručka Začíname
Sledovanie televízneho
prijímača
Používanie voliteľných zariadení
Používanie funkcií MENU
Ďalšie informácie
KDL-40BX440 / 32BX340
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento
výrobok značky Sony.
Pred uvedením tohto televízneho
prijímača do činnosti si pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho pre prípad
budúcej potreby.
Poznámky k funkcii
Digital TV
• Všetky funkcie súvisiace s funkciou
Digital TV (
) budú pracovat’ iba v
krajinách alebo na územiach, kde sa
vysielajú digitálne terestriálne signály
DVB-T (MPEG-2 a H.264/MPEG-4
AVC), alebo kde máte prístup ku
káblovej službe kompatibilnej s DVB-C
(MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). U
miestneho predajcu si overte, či vo
vašom bydlisku môžete prijímat’ signál
DVB-T. Alternatívne sa spýtajte svojho
poskytovateľa káblových služieb, či je
jeho káblová služba DVB-C vhodná na
integrovanú súčinnost’ s týmto
televíznym prijímačom.
• Poskytovateľ služieb káblovej televízie
môže takéto služby spoplatňovat’ a
požadovat’, aby ste prijali jeho
obchodné podmienky.
• Tento televízny prijímač zodpovedá
špecifikáciám DVB-T a DVB-C, avšak
nemôžeme zaručit’ kompatibilitu s
budúcim digitálnym terestriálnym
vysielaním DVB-T a s digitálnym
káblovým vysielaním DVB-C.
• Niektoré funkcie Digital TV môžu byt’ v
niektorých krajinách alebo oblastiach
nedostupné a káblové vysielanie DVBC nemusí správne fungovat’ u všetkých
poskytovateľov.
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC
a bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných
dokumentoch.
~
• Ilustrácie použité v tejto príručke
znázorňujú sériu KDL-40BX440,
pokiaľ nie je uvedené inak.
2 SK
Informácie o ochranných
známkach
•
je registrovaná ochranná známka
projektu DVB.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC v USA a iných krajinách.
• Vyrábané na základe licencie
spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“
a symbol dvojité D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• „BRAVIA“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
Umiestnenie
identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby
(mesiac/rok) a s údajmi o napájacom
zdroji (v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi) sa
nachádzajú na zadnej časti TV prijímača
alebo na balení.
Obsah
Príručka Začíname
4
Informácie o bezpečnosti...............................................................................................10
Preventívne pokyny.........................................................................................................11
Prehľad diaľkového ovládača ........................................................................................13
Prehľad tlačidiel a indikátorov televízneho prijímača .................................................15
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie televízneho prijímača ..................................................................................16
Používanie digitálneho elektronického sprievodcu programami (EPG)
...........18
Používanie zoznamu Zoznam digit. Programov
..................................................19
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení ....................................................................................21
Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení ..............................................................22
Prehrávanie fotografií/hudby/videa pomocou rozhrania USB....................................23
Používanie BRAVIA Sync s funkciou Ovládanie pre HDMI..........................................26
Používanie funkcií MENU
Používanie ponuky TV.....................................................................................................27
Nastavenia .......................................................................................................................28
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)................................................39
Technické parametre......................................................................................................42
Riešenie problémov ........................................................................................................45
: iba pre digitálne kanály
• Pred zapnutím TV prijímača si pozorne prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“ (strana 10). Návod si uchovajte pre
ďalšie použitie.
• Návod na „montáž konzoly na stenu“ je súčasťou tohto návodu na používanie TV.
3 SK
Príručka Začíname
1: Kontrola
príslušenstva
2: Pripevnenie
stojana
Stolový stojan (1)
~
Skrutky do stojana (M5 × 16) (3)
• Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte
obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému
svetlu.
Diaľkový ovládač RM-ED049 (1)
Batérie AA (2)
x Vkladanie batérií do diaľkového
ovládača
Potlačte
a otvorte
~
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s
novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečist’ovali životné
prostredie. V niektorých krajinách môže byt’
zneškodňovanie batérií regulované. Obrát’te sa na
miestny úrad kvôli informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnút’, nestúpajte naň, nepolievajte
ho žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byt’ položený v blízkosti
zdroja tepla, na mieste vystavenom účinkom priameho
slnečného svetla, ani vo vlhkej miestnosti.
Pri montáži stojana na televízny prijímač postupujte
podľa návodu.
1
Informácie o správnom pripevnení stolového
stojana na niektoré modely televíznych
prijímačov nájdete v návode dodanom spolu
so stolovým stojanom.
2
Položte televízny prijímač obrazovkou
smerom nadol na rovný a stabilný povrch
zakrytý hrubou jemnou tkaninou.
3
Pomocou dodaných skrutiek pripevnite
televízny prijímač na stojan podľa šípok
ktoré označujú otvory na skrutky.
,
Hrubá jemná tkanina
~
• Pri pripevňovaní stojana na televízny prijímač dávajte
pozor, aby ste ním neudreli o okraj povrchu.
~
• Pri pripevňovaní jednou rukou pridržiavajte stojan na
televízny prijímač, aby nevypadol.
~
• Tento TV prijímač je veľmi ťažký, takže na hrubú jemnú
tkaninu by ho mali ukladať najmenej dvaja ľudia.
4 SK
• Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací moment
nastavte približne na 1,5 N·m (15 kgf·cm).
• Pevne utiahnite tri dodané skrutky, v opačnom prípade
sa môže TV prijímač prevrhnúť.
• Na pevné utiahnutie skrutiek bez poškodenia hlavičiek
skrutiek použite vhodný skrutkovač.
• Keď pripájate stojan, overte, že napájací kábel nie je
položený na mieste inštalácie stojana.
• Nedotýkajte sa vnútornej strany spodnej časti stojana
na televízor, aby ste sa nezranili.
3: Pripojenie
antény/
káblovej
televízie/VCR/
DVD rekordéra
Terestriálny signál alebo káblová
televízia
Koaxiálny kábel
Pripojenie antény/káblovej televízie/
VCR/DVD rekordéra konektorom
SCART
Koaxiálny kábel
Terestriálny signál
alebo káblová
televízia
Vodič Scart
Koaxiálny kábel
Rekordér VCR/DVD
(Pokračovanie)
5 SK
Príručka Začíname
Pripojenie iba antény/káblovej televízie
Pripojenie antény/káblovej televízie/
VCR/DVD rekordéra konektorom HDMI
4: Ochrana
televízneho
prijímača proti
prevrhnutiu
Koaxiálny
kábel
Terestriálny
signál alebo
káblová televízia
HDMI
kábel
Koaxiálny kábel
Rekordér VCR/DVD
1
Zaskrutkujte do stojana na televízny prijímač
skrutku do dreva (s priemerom 4 mm,
nedodáva sa).
2
Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4, nedodáva
sa) do otvoru pre skrutku na televíznom
prijímači.
3
Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte
silným lankom (nedodáva sa).
Dĺžka skrutky so šesťhrannou hlavou M4 sa líši
v závislosti od priemeru kábla. Pozrite si
nasledujúci obrázok.
6-8 mm
Skrutka M4
Kábel
Stolový stojan
televízneho
prijímača
z
• Na zabezpečenie televízneho prijímača môžete použiť
voliteľnú súpravu s bezpečnostným pásom od
spoločnosti Sony. Súpravu si môžete zakúpiť v
servisnom stredisku spoločnosti Sony. Pri kúpe majte
pripravený názov modelu vášho televízneho prijímača.
6 SK
5: Výber jazyka,
krajiny/oblasti a
umiestnenia
3
Stlačením tlačidiel F/f zvoľte jazyk
zobrazený na obrazovkách ponúk a potom
stlačte tlačidlo .
Language
Select language.
4
Next
Podľa pokynov na obrazovke vyberte krajinu/
oblasť, v ktorej budete používať televízny
prijímač.
Ak sa na obrazovke nezobrazí krajina/oblasť, v
ktorej chcete televízny prijímač používať,
vyberte namiesto krajiny/oblasti možnosť „-“.
5
Podľa pokynov na obrazovke nastavte kód
PIN.
z
• Môže byť použitý ľubovoľný kód PIN okrem 0000.
Ak budete chcieť neskôr zmeniť kód PIN, pozrite si
stranu 36.
6
3,4,5,6
Podľa pokynov na obrazovke vyberte druh
miesta, v ktorom budete používať televízny
prijímač.
Táto voľba vyberie úvodný režim obrazu
vhodný pre typické svetelné podmienky v
týchto prostrediach.
V nákupnom režime budú niektoré nastavenia
pravidelne obnovené pre potreby obchodu.
1
Televízny prijímač pripojte k sieťovej zásuvke
(220 – 240 V str., 50 Hz).
2
Na televíznom prijímači stlačte tlačidlo "/1.
Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na
obrazovke objaví ponuka Jazyk.
~
• Keď zapnete televízny prijímač, indikátor napájania
sa rozsvieti zelenou farbou.
7 SK
Príručka Začíname
Select
2 Stlačte F/f a vyberte nové umiestnenie
pre svoj kanál, potom stlačte .
Ak nechcete zmeniť poradie, v ktorom sú
analógové kanály uložené v televíznom
prijímači, stlačte tlačidlo HOME a prejdite k
ďalšiemu kroku.
6: Automatické
ladenie
televízneho
prijímača
1
~
• Tento krok sa zobrazí, ak sa nenašiel žiaden
analógový kanál.
Na obrazovke sa objaví správa „Nastavenie sa
dokončilo“. Stlačte .
Televízny prijímač je naladený na všetky
dostupné kanály.
Stlačením tlačidiel G/g vyberte „Štart“ a
stlačte .
z
• USB aktualizácia systému
Systém televízneho vysielania môžete aktualizovať
použitím pamäte USB.
Informácie získate na nižšie uvedenej webovej stránke.
http://support.sony-europe.com/TV/
x Naladenie televízneho prijímača pre
pripojenie káblovej služby
2
1
Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Terestriálny“ alebo „Kábel“ a stlačte .
Zvoľte možnosť „Terestriálny“, ak chcete
prijímať terestriálne televízne vysielanie
pomocou externej antény. Zvoľte možnosť
„Kábel“, ak máte predplatenú káblovú televíziu
a nepoužívate externý prijímač set-top box.
Ak vyberiete možnosť „Kábel“, zobrazí sa
obrazovka na výber typu prehľadávania. Pozri
„Naladenie televízneho prijímača pre pripojenie
káblovej služby“ (strana 8).
Televízny prijímač potom začne vyhľadávať
všetky dostupné digitálne kanály a následne
všetky analógové kanály. Môže to chvíľu trvať,
preto počas vyhľadávania nestláčajte žiadne
tlačidlá na televíznom prijímači ani na diaľkovom
ovládači.
~
„Rýchle prehľadávanie“: Kanály sa naladia
podľa informácií operátora káblovej televízie vo
vysielanom signáli.
Odporúčané nastavenie pre „Frekvencia“ a „ID
siete“ je „Auto“.
Túto možnosť odporúčame pri rýchlom ladení,
ak ju váš operátor káblovej televízie podporuje.
Ak „Rýchle prehľadávanie“ kanály nenaladí,
použite metódu „Plné prehľadávanie“ popísanú
nižšie.
„Plné prehľadávanie“: Naladia a uložia sa
všetky dostupné kanály. Môže to chvíľu trvať.
Túto možnosť odporúčame, ak operátor
káblovej televízie nepodporuje „Rýchle
prehľadávanie“.
2
3
Triedenie programov (iba v analógovom
režime): Zmení poradie, v akom sú
analógové kanály uložené v pamäti
televízneho prijímača.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý
chcete presunúť na nové miesto, a stlačte
g.
8 SK
Stlačením tlačidla f vyberte možnosť „Štart“.
Televízny prijímač začína vyhľadávať kanály.
Nestláčajte žiadne tlačidlá na televíznom
prijímači ani na diaľkovom ovládači.
• V niektorých krajinách môžete zvoliť možnosť
„Terestriálne“ namiesto možnosti „Kábel“, ak
chcete prijímať programy káblovej televízie.
Ak sa vám objaví správa so žiadosťou o
potvrdenie pripojenia antény
Neboli nájdené žiadne digitálne ani analógové
kanály. Skontrolujte všetky prípojky antén a
káblovej služby a opätovným stlačením tlačidla
spustite automatické ladenie.
Stlačte
a F/f a vyberte „Rýchle
prehľadávanie“ alebo „Plné prehľadávanie“ a
stlačte .
~
• Niektorí poskytovatelia služieb káblovej televízie
nepodporujú funkciu „Rýchle prehľadávanie“. Ak sa
použitím funkcie „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu
žiadne kanály, použite funkciu „Plné prehľadávanie“.
Odmontovanie
stolového stojana
od televízneho
prijímača
~
1
Príručka Začíname
• Stolový stojan odmontujte od prijímača iba v prípade,
ak chcete televízny prijímač namontovať na stenu.
Položte televízor obrazovkou smerom nadol
na rovný a stabilný povrch zakrytý hrubou
jemnou tkaninou.
~
• Pri umiestňovaní TV prijímača s obrazovkou
smerujúcou nadol dávajte pozor, aby ste stojanom
na televízny prijímač neudreli o okraj povrchu.
2
Odskrutkujte skrutky označené šípkou
a
na televíznom prijímači. Neodskrutkujte
iné skrutky.
Hrubá jemná tkanina
~
• Pri odpájaní jednou rukou pridržiavajte stojan na
televízny prijímač, aby nevypadol.
z
• Pred zapnutím televízneho prijímača dbajte na to, aby
bol vo vertikálnej polohe. Televízny prijímač nesmie byť
zapnutý, ak je LCD panel umiestnený smerom nadol,
pretože by mohlo dôjsť k nerovnomernému zobrazeniu
obrazu.
9 SK
Informácie o
bezpečnosti
Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.
Stena
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a používajte
v súlade s dolu uvedenými pokynmi, aby
ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu
elektrického prúdu, poškodeniam alebo
úrazom.
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovat’ v
blízkosti ľahko dostupnej siet’ovej
zásuvky.
• Televízny prijímač postavte na pevný a
rovný povrch.
• Inštaláciu na stene môže uskutočňovat’
iba kvalifikovaný pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne
odporúčame používat’ príslušenstvo
značky Sony, ako napr.:
– Nástenný držiak
SU-WL500
• Dbajte na používanie skrutiek
dodávaných s nástenným držiakom pri
pripevňovaní montážnych hákov k
televíznemu prijímaču. Dodané skrutky,
znázornené na ilustrácii, sú merané od
pripevňovacieho povrchu montážneho
háka. Priemer a dĺžka skrutky závisia od
modelu konzoly na montáž na stenu.
Použitie iných ako dodávaných skrutiek
môže mat’ za následok vnútorné
poškodenie televízneho prijímača,
alebo spôsobit’ jeho pád atď.
8 mm ~ 12 mm
Skrutka (dodávaná s
konzolou na montáž na
stenu)
Montážny hák
Pripevnenie háka na
zadnú stenu televízneho
prijímača
Preprava
• Pred premiestňovaním televízneho
prijímača odpojte všetky káble.
• Na prenášanie veľkého televízneho
prijímača sú potrební dvaja alebo traja
ľudia.
• Pri manuálnom prenášaní držte
televízny prijímač tak, ako je to
znázornené na ilustrácii. Netlačte na
LCD panel ani na rám okolo obrazovky.
• Pri zdvíhaní alebo prenášaní držte
televízny prijímač pevne za spodnú
čast’.
10 SK
Stena
Panel držte za spodnú, nie za
prednú časť.
• Pri prenášaní a preprave chráňte
televízny prijímač pred nárazmi alebo
nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri
st’ahovaní zabaľte televízny prijímač do
pôvodného kartónu a baliaceho
materiálu.
Vetranie
• Vetracie otvory skrinky nikdy
nezakrývajte a nič dovnútra prístroja
nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo
televízneho prijímača ako na ilustrácii
dolu.
• Rozhodne odporúčame použit’
nástenný držiak značky Sony, aby sa
zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.
Nainštalovaný na stene
Siet’ový kábel
Pri manipulácii so siet’ovým káblom a
zásuvkou dodržiavajte nasledujúce
zásady, aby ste predišli vzniku rizika
požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom:
–
–
–
–
30 cm
10 cm
10 cm
–
–
10 cm
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
Nainštalovaný na
podstavci
Poznámky
30 cm
10 cm
10 cm
–
Používajte iba siet’ové káble
dodávané spoločnost’ou Sony, nie
od iných dodávatel’ov.
Vidlicu zasuňte úplne do siet’ovej
zásuvky.
Televízny prijímač pripájajte iba k sieti
220-240 V striedavých.
Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú
bezpečnost’ presvedčite, že napájací
kábel je odpojený. Nedotýkajte sa
káblových konektorov.
Predtým, ako budete s televíznym
prijímačom pracovat’ alebo ho
premiestňovat’, odpojte napájací
kábel od siet’ovej zásuvky.
Napájací kábel nepribližujte k zdrojom
tepla.
Siet’ovú vidlicu odpojte a pravidelne ju
čistite. Ak je vidlica zaprášená a
pohlcuje vlhkost’, môže sa
znehodnotit’ jej izolácia, čo môže
spôsobit’ požiar.
6 cm
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a
na predchádzanie usadzovaniu nečistôt
alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na
plochu, neinštalujte ho hlavou dolu,
dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na
policu, koberec, posteľ ani do
skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte
textíliami, ako sú záclony, ani
predmetmi ako noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte podľa
ilustrácie dolu.
• Dodávaný napájací kábel nepoužívajte
so žiadnym iným zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte,
neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by sa
obnažit’ alebo zlomit’ žily kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič t’ažké.
• Pri odpojovaní vidlice net’ahajte za
napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej
istej siet’ovej zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú siet’ovú
zásuvku.
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a
nepoužívajte na miestach, v prostredí
alebo v situácii, uvádzaných ďalej v texte,
pretože môže dôjst’ k poruche
televízneho prijímača a následne k
požiaru, úderu elektrickým prúdom,
poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
• Vonku (na priamom slnečnom svetle),
na morskom pobreží, na lodi alebo inom
plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych
zariadeniach, na nestabilných
miestach, v blízkosti vody, na daždi, pri
vlhkosti alebo dyme.
• Ak sa TV prijímač umiestni do šatne
verejnej plavárne alebo termálnych
prameňov, môže sa poškodiť sírou
prenášanou vzduchom atď.
Čistenie:
Nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok
priamo na televízor. Môžu stiecť do
spodnej časti obrazovky alebo do
vonkajších dielov a následne aj dovnútra a
spôsobiť nesprávnu funkciu.
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete niekoľko
dní používat’, odpojte ho od napájania z
dôvodov ochrany životného prostredia
a bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny prijímač
od siete úplne neodpojí, na úplné
odpojenie televízneho prijímača je
potrebné vytiahnut’ vidlicu zo siet’ovej
zásuvky.
• Niektoré televízne funkcie však môžu
mat’ funkcie, ktoré si na správne
fungovanie vyžadujú, aby bol televízny
prijímač ponechaný v pohotovostnom
režime.
Pre deti
Prostredie:
• Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo
nadmerne prašné; miesta kam môže
preniknút’ hmyz; vystavené
mechanickým vibráciám, v blízkosti
horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Televízny prijímač chráňte pred
odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi
tekutinami. Neklaďte na televízny
prijímač žiadne predmety naplnené
tekutinou, ako sú vázy a pod.
• TV prijímač neumiestňujte do vlhkého a
prašného prostredia alebo do
priestorov s výskytom olejového dymu
alebo výparov (v blízkosti kuchynských
pracovných stolov alebo zvlhčovačov).
Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický
šok alebo deformácie.
Situácia:
• Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s
demontovanou skrinkou alebo s
pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca
neodporúča. Počas búrky odpojte
televízny prijímač od siet’ovej zásuvky a
od antény.
• TV prijímač neinštalujte tak, aby trčal do
otvoreného priestoru. Môže to spôsobiť
poranenie alebo poškodenie nárazom
do TV prijímača.
Rozbité kúsky:
• Do televízneho prijímača nič nehádžte.
Sklo na obrazovke sa môže nárazom
poškodit’ a spôsobit’ vážny úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača
praskne, nedotýkajte sa ho, až kým
neodpojíte napájací kábel. V opačnom
prípade hrozí úder elektrickým prúdom.
• LCD obrazovku nevystavujte silným
nárazom ani otrasom. Sklo obrazovky
môže prasknúť alebo sa rozsypať a
môže spôsobiť zranenie.
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny
prijímač.
• Drobné príslušenstvo sa nesmie
ponechat’ v dosahu detí, pretože by
mohlo byt’ omylom prehltnuté.
Ak by sa vyskytli
nasledujúce problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich
problémov, televízny prijímač vypnite a
okamžite odpojte napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné
stredisko Sony, aby prijímač skontroloval
odborník.
Keď:
–
–
–
–
Napájací kábel je poškodený.
Siet’ová zásuvka je uvoľnená.
Televízny prijímač bol poškodený
pádom, úderom alebo predmetom,
ktorý naň dopadol.
Cez otvory v skrinke prenikne do
prijímača tekutina alebo iný predmet.
Výstraha
Aby ste predišli požiaru, nikdy do blízkosti
tohto produktu neklaďte sviečky ani
žiadny iný otvorený oheň.
Preventívne
pokyny
Sledovanie televízneho
programu
• Televízny program sledujte pri miernom
osvetlení, pretože sledovanie
televízneho prijímača pri slabom
osvetlení alebo po dlhšiu dobu namáha
vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte
vhodnú hlasitost’, pretože príliš vysoká
úroveň môže spôsobit’ poškodenie
sluchu.
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím
vysoko presnej technológie a 99,99 %
a viac pixelov je funkčných, na
obrazovke LCD môžu byt’ trvalo čierne
alebo jasné body (červené, modré
alebo zelené). Ide o konštrukčnú
charakteristiku obrazovky LCD a nejde
o jej poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčat’ ani
poškriabat’, na tento televízny prijímač
neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie
by mohlo byt’ nerovnomerné a mohla
by sa poškodit’ obrazovka LCD.
• Ak sa tento televízny prijímač používa na
chladnom mieste, na zobrazení sa
môžu prejavit’ škvrny alebo obraz môže
stmavnút’. Nie je to príznak poruchy. Po
zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé
zobrazenia, môžu sa prejavit’
„duchovia“. Po niekoľkých okamihoch
môžu zmiznút’.
• Pri používaní tohto televízneho prijímača
sa obrazovka a skrinka môže zohrievat’.
Nie je to príznak poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé
množstvo tekutých kryštálov. Niektoré
žiarivky použité v tomto televíznom
prijímači obsahujú aj ortuť (okrem
televízneho prijímača LCD s LED
podsvietením). Pri likvidácii dodržiavajte
platné nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom
obrazovky a skrinkou
televízneho prijímača a ich
čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je
odpojený napájací kábel pripájajúci
televízny prijímač k siet’ovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu
materiálu alebo povrchu obrazovky,
dodržiavajte nasledujúce preventívne
zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky
utierajte jemne a mäkkou handričkou.
Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou
handričkou jemne navlhčenou do
rozriedeného roztoku neagresívneho
čistiaceho prostriedku.
• Nestriekajte vodu ani čistiaci
prostriedok priamo na televízor. Môžu
stiecť do spodnej časti obrazovky alebo
do vonkajších dielov a spôsobiť
nesprávnu funkciu.
(Pokračovanie)
11 SK
• Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie,
čističe obsahujúce lúh alebo kyselinu,
prášok na riad ani prchavé rozpúšt’adlá
ako je alkohol, benzén, riedidlo alebo
insekticíd. Používanie takýchto
materiálov alebo dlhodobý kontakt s
gumovými alebo vinylovými materiálmi
môže spôsobit’ poškodenie povrchu
obrazovky a materiálu skrinky.
• Na zaručenie dostatočného vetrania sa
odporúča pravidelne povysávat’
vetracie otvory.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho
prijímača pohybujte prijímačom pomaly,
aby nespadol zo stojana a neprevrhol
sa.
Prídavné zariadenia
• Prídavné zariadenia a všetky ostatné
zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie nepribližujte
k televíznemu prijímaču. Nedodržanie
tejto podmienky môže spôsobit’
deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo
zvuku.
• Toto zariadenie bolo testované a je v
zhode s obmedzeniami podľa smernice
o elektromagnetickej kompatibilite pri
použití prípojného signálneho kábla
kratšieho než 3 metre.
Batérie
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich
polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani
staré batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby
neznečist’ovali životné prostredie.
V niektorých krajinách môže byt’
zneškodňovanie batérií regulované.
Obrát’te sa na miestny úrad kvôli
informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte
ohľaduplne. Nenechajte ho padnút’,
nestúpajte naň, nepolievajte ho
žiadnymi tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byt’ položený
v blízkosti zdroja tepla, na mieste
vystavenom účinkom priameho
slnečného svetla, ani vo vlhkej
miestnosti.
Likvidácia televízneho
prijímača
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
prístrojov
(vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske
krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byt’
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov
pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v
ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Na niektorých
batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova
(Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V
prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. V
prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií. Ak chcete
získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Odporúča sa nastaviť
položku „Automatická
aktualizácia“ na možnosť
„Zap.“, aby bolo možné
pridávať nové digitálne
služby automaticky, keď sa
stanú dostupnými.
Zvoľte položky „Nastavenia“ t
„Nastavenie programu“ t „Digitálne
nastavenie“ t „Tech. nastavenie“ t
„Automatická aktualizácia“.
z
• Odporúča sa nastaviť položku
„Automatická aktualizácia“ na možnosť
„Zap.“, aby bolo možné pridávať nové
digitálne služby automaticky, keď sa
stanú dostupnými. Ak je nastavená
možnosť „Vyp.“, na obrazovke sa
zobrazí hlásenie o nových digitálnych
službách a služby sa nepridajú
automaticky. Dostupnosť tejto funkcie
závisí od regiónu/krajiny. Ak nie je
dostupná, vykonajte „Automatické
digitálne ladenie“, aby sa pridali nové
služby.
12 SK
Prehľad diaľkového ovládača
1
/
– (Výber vstupu)
• V režime TV: Stlačením zobrazí zoznam vstupov.
2 SYNC MENU
Zobrazí sa ponuka pripojeného HDMI zariadenia. Pri pozeraní
obrazoviek z iných vstupov alebo televíznych programov sa po
stlačení tlačidla zobrazí ponuka „Výber zariadenia HDMI“.
~
• „Ovládanie pre HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len s pripojeným
zariadením Sony, ktoré je označené logom BRAVIA Sync alebo BRAVIA
Theatre Sync, alebo je kompatibilné s funkciou Ovládanie pre HDMI.
3 BRAVIA Sync (strana 26)
./X/x/>/m/N/M: Umožňuje ovládať zariadenia
kompatibilné s BRAVIA Sync pripojené k televíznemu prijímaču.
4 Farebné tlačidlá (strana 17, 19)
5 GUIDE /
– EPG (digitálny elektronický sprievodca
programami) (strana 18)
6 RETURN /
Návrat na predchádzajúcu obrazovku z ľubovoľnej zobrazovanej
ponuky.
7 HOME (strana 27)
8 DIGITAL – Digitálny režim (strana 16)
ANALOG – Analógový režim (strana 16)
9
– Režim obrazovky (strana 17)
0 Tlačidlá s číslami
• V režime TV: Výber kanálov. Pre kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo
stlačte za sebou druhú a tretiu číslicu.
• V režime Text: Zadá trojciferné číslo stránky pre výber stránky.
qa / – Text (strana 17)
qs 2 +/– – Hlasitosť
qd % – Stlmenie zvuku
qf "/1 – Pohotovostný režim TV
Zapína a vypína televízny prijímač z pohotovostného režimu.
qg
/
– Info/Text zobraziť
• V digitálnom režime: Zobrazuje stručné údaje o práve sledovanom
programe.
• V analógovom režime: Zobrazí informácie, ako napríklad aktuálne
číslo kanála a formát obrazovky.
• V režime Text (strana 17): Zobrazuje skryté Informácie (napr.
odpovede v kvíze).
qh
F/f/G/g/
• V digitálnom režime: Stlačením tlačidla
pridajte kanál do
prázdneho zoznamu obľúbených položiek alebo zobrazte zoznam
obľúbených položiek.
qj OPTIONS
Stlačením zobrazíte zoznam, ktorý obsahuje skratky k niektorým
ponukám nastavení. Tieto možnosti sa líšia v závislosti od aktuálneho
vstupu a obsahu.
qk AUDIO
Stlačením zmeníte režim dvojkanálového zvuku (strana 30).
(Pokračovanie)
13 SK
ql SCENE – Režim výberu scény (strana 17)
w;
– Nastavenie titulkov
Stlačením zmeníte jazyk titulkov (strana 34) (iba v digitálnom režime).
wa PROG +/–/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo predchádzajúceho (-)
kanála.
• V režime Text (strana 17): Výber nasledujúcej ( ) alebo
predchádzajúcej ( ) strany.
ws
– Predchádzajúci kanál
Stlačením sa vrátite na naposledy sledovaný kanál (dlhšie ako päť
sekúnd).
z
• Tlačidlo s číslom 5, N, PROG + a AUDIO majú dotykové body. Tieto
taktilné body používajte na orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača.
14 SK
Prehľad tlačidiel a indikátorov
televízneho prijímača
1 "/1 – Napájanie
Zapína a vypína televízny prijímač.
~
• Pre úplné odpojenie televízneho prijímača
vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Ak zapnete televízny prijímač, indikátor napájania
sa rozsvieti zelenou farbou.
2 CH +/–/
/
• V režime TV: Výber nasledujúceho (+) alebo
predchádzajúceho (-) kanála.
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach nahor
( ) alebo nadol ( ).
3 2 +/–/
/
• V režime TV: Zvýšenie (+) alebo zníženie (-)
hlasitosti.
• V ponuke TV: Pohyb po možnostiach doprava
( ) alebo doľava ( ).
4
/
– Výber vstupu / OK
• V režime TV: Výber vstupného zdroja spomedzi
prístrojov pripojených ku konektorom
televízneho prijímača (strana 22).
• V ponuke TV: Výber ponuky alebo možnosti a
potvrdenie nastavenia.
5 HOME (strana 27)
6 Svetelný senzor
Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu (strana 38).
Snímač diaľkového ovládača
• Prijíma IČ signály z diaľkového ovládača.
• Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní
jeho funkciu.
7
– Obraz vypnutý / Indikátor
časovač vypnutia
• Rozsvieti sa zelenou farbou, keď je obraz
vypnutý (strana 38).
• Rozsvieti sa oranžovou farbou, ak je nastavený
časovač vypnutia (strana 36).
8 1 – Indikátor pohotovostného režimu
Rozsvieti sa červenou farbou, keď je televízny
prijímač v pohotovostnom režime.
9 " – Indikátor napájania
Rozsvieti sa zelenou farbou, keď je televízny
prijímač zapnutý.
~
• Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčte, či
je televízny prijímač úplne vypnutý. Odpojenie
napájacieho kábla, keď je televízny prijímač zapnutý,
môže spôsobiť, že indikátor zostane svietiť, alebo
môže spôsobiť chybnú funkciu televízneho prijímača.
15 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Sledovanie
televízneho
prijímača
1
Stlačením tlačidla "/1 na bočnej strane
televízny prijímač zapnete.
Keď je televízny prijímač v pohotovostnom
režime (indikátor 1 (pohotovostný režim) na
prednom paneli televízneho prijímača je
červený), stlačte tlačidlo "/1 na diaľkovom
ovládači a zapnite televízny prijímač.
2
Stlačením tlačidla DIGITAL/ANALOG
môžete prepínať medzi digitálnym a
analógovým režimom.
Dostupné kanály sa líšia v závislosti od režimu.
3
Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG
+/– vyberiete televízny kanál.
Pri výbere kanálov číslo 10 a vyšších pomocou
tlačidiel s číslami stlačte rýchlo za sebou druhú
a tretiu číslicu.
Výber digitálneho kanálu použitím digitálneho
elektronického sprievodcu programami (EPG),
pozri stranu 18.
V digitálnom režime
Nakrátko sa objaví informačný nadpis. Na
nadpise môžu byť nasledujúce ikony.
: Údajová služba (aplikácia vysielania)
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
: Dostupné sú viaceré jazykové varianty
zvuku
: K dispozícii sú titulky
: K dispozícii sú titulky pre sluchovo
postihnutých
: Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny
program (od 3 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
: Digitálny programový zámok
2
3
Doplnkové operácie
Úloha
Postup
Nastavenie hlasitosti Stlačte 2 + (zvýšenie)/
- (zníženie).
3
16 SK
Prístup do indexovej Stlačte . Ak chcete vybrať
tabuľky programov
analógový kanál, stlačte F/f a
(iba v analógovom
potom stlačte .
režime)
x Prístup k službe Text
Širokouhlý zoom*
Stlačte /. Pri každom stlačení / sa zobrazenie
cyklicky prepína nasledovne:
Text t Text na pozadí televízneho obrazu
(zmiešaný režim) t Žiadny Text (ukončenie služby
Text)
Na výber stránky stlačte tlačidlá s číslicami alebo
/ .
Na zobrazenie skrytých informácií stlačte
.
Zobrazuje konvenčné
programy vo formáte 4:3
s imitáciou efektu
širokouhlej obrazovky.
Obraz 4:3 sa roztiahne
tak, aby sa vyplnila
obrazovka.
Normálny
Zobrazuje konvenčné
programy 4:3 (t.j. nie
širokouhlé televízne
zobrazenie) v správnom
pomere.
z
• Ak sa v spodnej časti stránky s teletextom zobrazujú
štyri farebné položky, je k dispozícii funkcia Fastext.
Funkcia Fastext umožňuje rýchly a jednoduchý prístup
k stránkam. Stlačením príslušného farebného tlačidla
prejdete na danú stránku.
14:9*
Ak vyberiete požadovanú scénu, automaticky sa
nastaví optimálna kvalita zvuku a obrazu pre
vybranú scénu.
1
Stlačte tlačidlo SCENE na diaľkovom
ovládači.
2
Stlačením tlačidla F/f vyberte režim, potom
stlačte tlačidlo .
„Auto“: Optimálna kvalita zvuku a obrazu,
ktorá sa nastaví automaticky podľa vstupného
zdroja. V závislosti od pripojených zariadení to
nemusí mať žiaden efekt.
„Všeobecná“: Aktuálne používateľské
nastavenia.
„Fotografia“: Obraz, ktorý reprodukuje
štruktúru a farbu vytlačenej fotografie.
„Hudba“: Dynamické a čisté zvukové efekty
úplne ako na koncerte.
„Kino“: Obraz a dynamický zvuk s kvalitou
projekcie v kine.
„Game“: Obraz, ktorý umožňuje maximálne si
vychutnať hranie hier s najlepšou kvalitou zvuku
a obrazu.
„Grafika“: Obraz, ktorý zníži únavu pri dlhšom
sledovaní jasnejším a detailnejším zobrazením.
„Šport“: Realistický obraz s priestorovým
zvukom ako na štadióne.
~
Plný
Slúži na horizontálne
natiahnutie obrazu 4:3
tak, aby vyplnil obrazovku
s pomerom strán 16:9.
Zoom*
Zobrazuje programy
vysielané v
panoramatickom formáte
(Cinemascope) v
správnom pomere.
Titulky*
Zobrazuje programy
vysielané v
panoramatickom formáte
(Cinemascope) s
titulkami.
* Horná a dolná časť obrazu môže byť odrezaná.
~
• V závislosti od signálu, niektoré formáty obrazovky
môžu byť nedostupné.
• Niektoré znaky a/alebo písmená v hornej a dolnej časti
obrazu nemusia byť v režime „Širokouhlý zoom“
viditeľné.
z
• Ak vyberiete ľubovoľný režim scény, výber režimu
obrazu v ponuke obrazu nie je okrem možnosti „Auto“,
„Všeobecná“ a „Hudba“ k dispozícii. Najskôr zrušte
výber scény.
• Vertikálnu pozíciu obrazu môžete nastaviť stlačením
tlačidiel „Zoom“, „14:9“ alebo „Titulky“. Stlačením F/f
sa presúvate nahor alebo nadol (napr. na čítanie
titulkov).
x Manuálna zmena formátu podľa
vysielaného programu
Opakovaným stláčaním tlačidla
požadovaný formát obrazovky.
vyberte
17 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Zobrazuje programy
vysielané vo formáte
14:9 v správnom
pomere. V dôsledku toho
sú na obrazovke čierne
okrajové oblasti.
Režim výberu scény
Používanie digitálneho
elektronického sprievodcu
programami (EPG)
*
Zadajte číslo programu
GUIDE
Pia 16 Mar
003
11:30
Wwwwwwwwwwwwww
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
i
House
The N...
Crime Hour: Midso...
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
No Event information
Predchádzajúci
Vybrať
Nasledujúci
Ladenie
Informácie
Pia 16 Mar 11:35
12:30
Cracker
13:30
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
ER
-1 deň
1
2
V digitálnom režime stlačte tlačidlo GUIDE.
Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v
nasledujúcej tabuľke alebo zobrazenej na
obrazovke.
+1 deň
TOOLS Možnosti
Digitálny elektronický sprievodca programami (EPG)
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Sledovanie programu
Pomocou tlačidiel F/f/G/g zvoľte program alebo pomocou klávesov s
číslami zadajte číslo požadovaného programu a potom stlačte tlačidlo
.
Vypínanie EPG
Stlačte tlačidlo GUIDE.
~
• Po výbere vekových obmedzení programov sa na obrazovke objaví správa s požiadavkou na zadanie kódu PIN. Bližšie
podrobnosti nájdete v časti „Rodičovský zámok“ na strane 36.
18 SK
Používanie zoznamu Zoznam
digit. Programov
*
Funkcia Obľúbené umožňuje určiť až štyri zoznamy obľúbených programov.
Obľúbené 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
1
V digitálnom režime stlačte tlačidlo HOME, zvoľte položku „Zoznam digit.
Programov“ a potom pomocou tlačidiel G/g zvoľte zoznam obľúbených
programov.
ITV2
~
008
ABC
009
BBC NEWS
Predchádzajúci
• Ak je už zoznam obľúbených programov zvolený, prístup k nemu získate stlačením
tlačidla .
Nasledujúci
Nastavenie
Vybrať
Ladenie
RETURN Späť
2
Vykonajte požadovanú operáciu uvedenú v nasledujúcej tabuľke alebo
zobrazenej na obrazovke.
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v niektorých krajinách/regiónoch.
Úloha
Postup
Vytvorenie prvého zoznamu
Obľúbené
1
2
3
4
Sledovanie kanála
1 Pomocou tlačidiel G/g zvoľte zoznam obľúbených programov.
2 Stlačením F/f vyberte kanál a stlačte .
Vypnutie zoznam Obľúbené
Stlačte tlačidlo
Pridanie kanálov do aktuálne
upravovaného zoznamu
obľúbených programov
1 Stlačením modrého tlačidla zobrazte Nastavenie obľúbených položiek.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam obľúbených programov, ktorý
chcete upraviť.
3 Pomocou tlačidiel F/f zvoľte kanál, ktorý chcete pridať, a potom
stlačte tlačidlo .
4 Pomocou tlačidiel F/f vyberte pozíciu a potom ju stlačením tlačidla
uložte.
Zmena poradia kanálov
uložených v zozname
obľúbených programov
1 Stlačením modrého tlačidla zobrazte Nastavenie obľúbených položiek.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam obľúbených programov, ktorý
chcete upraviť.
3 Stlačením tlačidla
alebo g preskočte na Zoznam obľúbených
položiek.
4 Pomocou tlačidiel F/f zvoľte kanál, ktorého pozíciu chcete zmeniť, a
potom stlačte tlačidlo .
5 Pomocou tlačidiel F/f vyberte pozíciu a potom ju stlačením tlačidla
uložte.
Odstránenie kanálov z aktuálne
upravovaného zoznamu
obľúbených programov
1 Stlačením modrého tlačidla zobrazte Nastavenie obľúbených položiek.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam Obľúbené, ktorý chcete upraviť.
3 Pomocou tlačidla g a tlačidiel F/f zvoľte kanál, ktorý chcete
odstrániť, a potom stlačte tlačidlo .
4 Stlačením modrého tlačidla kanál odstráňte.
Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť „Áno“.
Stlačením žltého tlačidla vyberiete zoznam Obľúbené.
Stlačením F/f vyberte kanál, ktorý chcete pridať a stlačte .
Pomocou tlačidiel F/f vyberte pozíciu a potom ju stlačením tlačidla
uložte.
5 Stlačením tlačidla
RETURN ukončíte nastavovanie.
RETURN.
(Pokračovanie)
19 SK
Sledovanie televízneho prijímača
Zoznam digit. Programov
Úloha
Postup
Odstránenie všetkých kanálov z
aktuálneho zoznamu Obľúbené
1 Stlačením modrého tlačidla zobrazte Nastavenie obľúbených položiek.
2 Stlačením žltého tlačidla vyberte zoznam Obľúbené, ktorý chcete
upravovať.
3 Stlačte modré tlačidlo.
4 Stlačením tlačidla G/g vyberte možnosť „Áno“ a potvrďte stlačením
.
20 SK
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení
K televíznemu prijímaču možno pripojiť širokú škálu voliteľných prístrojov. Pripojovacie káble sa nedodávajú.
DVD prehrávač
Dekodér
PC (HDMI výstup)
Herné zariadenie
Prehrávač diskov Blu-ray
Digitálna videokamera
DVD prehrávač
A
B
C
Dekodér
DVD rekordér
Rekordér VCR
Herné zariadenie/
DVC videokamera
Používanie voliteľných zariadení
D
E
Hi-Fi zvuková aparatúra s
optickým audio vstupom
G
F
DVD prehrávač s
komponentným výstupom
PC
H Karta CAM
Digitálna videokamera/Digitálny
I fotoaparát/Pamäťové zariadenie USB
J
Slúchadlá/
Hi-Fi zvuková
aparatúra
21 SK
Prezeranie
obrázkov z
pripojených
zariadení
Symbol na
obrazovke
V analógovom režime stlačte tlačidlo PROG +/–
alebo číselné tlačidlá a vyberte videokanál.
Pre ostatné pripojené zariadenia
Stlačením
zobrazíte zoznam pripojených
zariadení. Stlačením F/f vyberte požadovaný
zdroj vstupného signálu a stlačte . (Zvýraznená
položka sa vyberie, ak do dvoch sekúnd po
stlačení tlačidla F/f nenasleduje žiadna operácia.)
AV1
Zobraziť zariadenie pripojené k C.
PC
Zobraziť zariadenie pripojené k F.
z
• Odporúčame používať kábel PC s
feritmi, ako napríklad „Konektor, Dsub 15“ (ref. 1-793-504-11,
dodávaný servisnými strediskami
spoločnosti Sony), alebo
ekvivalentný.
Zapnite pripojené zariadenie a uskutočnite
jednu z nasledujúcich operácií.
V prípade automaticky ladeného
rekordéra VCR (strana 8)
AV2
Digitálny
Analógový
AV1
• Používajte výhradne schválený kábel HDMI s logom
HDMI. Odporúča sa používať Sony HDMI kábel.
• Ak pripojíte zariadenie, ktoré je kompatibilné s
ovládaním cez rozhranie HDMI, podporovaná je aj
komunikácia so týmto zariadením. Pokyny na
nastavovanie tejto komunikácie nájdete na strana 26.
Na
pripojenie
AV2
HDMI1
HDMI2
PC
Pre USB zariadenie
Symbol na
obrazovke
Môžete si vychutnať súbory
(fotografií/hudby/videa) uložené v
digitálnom fotoaparáte alebo
videokamere Sony (strana 23).
Slúchadlá
alebo Hi-Fi
zvuková
aparatúra J
Pripojenie audio kábla alebo
slúchadiel. Zvuk z TV prijímača
môžete počúvať prostredníctvom
stereo systému alebo slúchadiel.
Úroveň hlasitosti externých
reproduktorov môžete upravovať
stlačením tlačidiel hlasitosti na
diaľkovom ovládači.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
Používajte optický zvukový kábel.
Zobraziť zariadenie pripojené k G.
HDMI1
alebo
HDMI2
22 SK
HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2
Zobraziť zariadenie pripojené k A
alebo B.
Digitálny video- a audiosignál
vstupuje z pripojeného zariadenia.
Ak má zariadenie konektor DVI,
pripojte konektor DVI ku konektoru
HDMI IN 1 cez adaptér rozhraní
DVI-HDMI (nedodáva sa) a pripojte
konektor výstupu audiozariadenia
ku zvukovému vstupu v HDMI IN 1
konektoroch.
Ak chcete zobraziť fotografie alebo
snímky obrazovky z PC alebo z
digitálnej videokamery, pripojte
zariadenie ku HDMI IN 2 konektoru.
Je určený na sledovanie služieb
platených programov (Pay Per View).
Bližšie informácie nájdete v návode
dodávanom spolu s CAM. Ak
pripájate alebo odpájate CAM,
vypnite televízny prijímač.
~
USB I
Popis
Component
Postup
• CAM nie je podporovaný v
niektorých krajinách/regiónoch.
Poraďte sa s autorizovaným
predajcom.
Component
Pozrite si časť strana 23.
Zobraziť zariadenie pripojené k D.
Mono zariadenia pripájajte do
konektora
AV2 L.
~
Zásuvka CAM
(modul
podmieneného
prístupu) H
Vstupy
Popis
Doplnková operácia
Úloha
Postup
Návrat do
Stlačte DIGITAL/ANALOG.
normálneho režimu
televízneho prijímača
Prehrávanie
fotografií/hudby/
videa pomocou
rozhrania USB
Môžete si vychutnať súbory (fotografií/hudby/videa)
uložené v digitálnom fotoaparáte alebo
videokamere Sony cez kábel USB alebo úložné
zariadenie USB vo vašom televíznom prijímači.
x Základné ovládanie fotografií/
hudby/videa
Pripojené zariadenie USB môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
Popis
m/M
Po stlačení počas prehrávania rýchlo
pretočí dopredu/dozadu.
./>
Prejde na začiatok predchádzajúceho/
nasledujúceho súboru.
Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť
„Fotografia“, „Hudba“ alebo „Video“ a stlačte
.
N
Spustí prehrávanie.
X
Pozastaví prehrávanie.
Zobrazí sa súbor alebo adresár.
x
Zastaví prehrávanie.
Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte súbor
alebo priečinok a stlačte .
x Používanie možností prehrávania
Pripojte k televíznemu prijímaču
podporované zariadenie USB.
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Po vybratí priečinka vyberte súbor a stlačte
tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Stlačením farebných tlačidiel zobrazíte zoznam,
ktorý obsahuje skratky k niektorých ponukám
nastavení. Tieto možnosti sa líšia v závislosti od
aktuálneho vstupu a obsahu.
~
• V závislosti od súboru môže byť kvalita obrázkov pri
prezeraní v režime „Fotografia“ znížená z dôvodu ich
zväčšenia. Obrázky tiež v závislosti od veľkosti a
pomeru strán nemusia vyplniť celú obrazovku.
• Zobrazenie niektorých súborov s fotografiami v režime
„Fotografia“ môže chvíľu trvať.
• Názov súboru a adresára podporuje znakovú sadu
UTF-8.
• Keď televízny prijímač pristupuje k údajom na zariadení
USB, dodržiavajte tieto pravidlá:
– Nevypínajte televízny prijímač ani pripojené
zariadenie USB.
– Neodpájajte kábel USB.
– Neodpájajte zariadenie USB.
– Mohli by sa poškodiť údaje na zariadení USB.
• Spoločnosť Sony neručí za žiadne poškodenie ani za
stratu údajov na záznamovom médiu v dôsledku
nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek pripojeného
zariadenia alebo televízneho prijímača.
• Keď pripájate fotoaparát Sony, nastavte režim
pripojenia USB fotoaparátu na Auto alebo
„Veľkokapacitný úložný priestor“. Ďalšie informácie o
režime pripojenia USB nájdete v návode dodávanom s
digitálnym fotoaparátom.
• USB Prehliadač fotografií podporuje súborový systém
FAT16 a FAT32.
• Podporovaných je až 300 súborov v jednom adresári.
Fotografia
„Efekt prezentácie“: Výber efektu prezentácie.
„Rýchlosť prezentácie“: Výber trvania
prezentácie.
„Náhodný výber“: Prehrávanie súboru v
náhodnom poradí.
„Zoom“: Zväčšenie obrazu („1ד, „2ד alebo
„4ד).
Hudba
„Cieľ prehrávania“: Výber prehrávania všetkých
súborov alebo jedného vybraného súboru.
„Náhodný výber“: Prehrávanie súborov v
náhodnom poradí.
„Reproduktor“: Výber reproduktora (strana 30).
Video
„Cieľ prehrávania“: Výber prehrávania všetkých
súborov alebo jedného vybraného súboru.
„Zoom“*: Zväčšenie obrazu („1ד, „2ד, „4ד
alebo „Plný“).
„Reproduktor“: Výber reproduktora (strana 30).
Všeobecná
„Opakovať“: Opakované prehrávanie súborov.
„Triediť podľa“: Zmena poradia súborov.
„Výber zariadenia“: Výber zariadenia USB.
(Pokračovanie)
23 SK
Používanie voliteľných zariadení
Položka
1
4
• V závislosti od presných špecifikácií súboru nemožno
niektoré súbory, vrátane tých, ktoré boli upravené
pomocou PC, prehrať ani v prípade, že je daný formát
podporovaný.
• Aktualizované informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na nasledujúcej internetovej
stránke.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
x Nastavenie obrazu (Video)
Môžete nastaviť kvalitu obrazu USB videa.
1
Vyberte video.
Pozrite si časť „Prehrávanie fotografií/hudby/
videa pomocou rozhrania USB" (strana 23).
2
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
OPTIONS, stlačením tlačidla F/f vyberte
možnosť „Obraz“ a stlačte tlačidlo .
3
Stlačením tlačidla F/f/G/g vyberte položku
a stlačte tlačidlo .
4
Stlačením tlačidla F/f/G/g upravte
nastavenie a stlačte tlačidlo .
x Prehrávanie fotografií v prezentácii
(Fotografia)
Môžete prehrať prezentáciu s fotografiami. Môžete
nastaviť položky „Efekt prezentácie“ a „Rýchlosť
prezentácie“.
1
Vyberte fotografiu.
Pozrite si časť „Prehrávanie fotografií/hudby/
videa pomocou rozhrania USB" (strana 23).
2
V zobrazení miniatúr stlačte zelené tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo OPTIONS, keď je
zobrazená fotografia, stlačením tlačidla F/f
vyberte možnosť „Prezentácia“ a potom
stlačte tlačidlo .
Zastavenie prezentácie
Stlačte
RETURN alebo HOME.
24 SK
Formát USB videa
Prípona
Kontajner
.avi
AVI
Videokodek
XviD
Audiokodek
MPEG1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanálový) /
MPEG4 AAC (2-kanálový) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanálový) /
Dolby Digital (2-kanálový) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanálový) /
MPEG4 AAC (2-kanálový) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanálový) /
Dolby Digital (2-kanálový) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kanálový)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Hudobný formát USB
Prípona
.mp3
Audiokodek
MP3
.wma
WMA v8
Formát USB fotografií
Prípona
.jpg, .jpeg
Obrazový kodek
JPEG
Podporuje DCF2.0 alebo EXIF2.21.
~
• Prehratie vyššie uvedených formátov nie je zaručené.
25 SK
Používanie voliteľných zariadení
.mp4
.mov
.3gp
Používanie
BRAVIA Sync s
funkciou
Ovládanie pre
HDMI
Funkcia Ovládanie pre HDMI umožňuje
komunikáciu televízneho prijímača s pripojeným
zariadením kompatibilným s touto funkciou
pomocou HDMI CEC (Consumer Electronics
Control – ovládanie spotrebnej elektroniky).
Ak napríklad pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou Ovládanie pre HDMI (s
káblami HDMI), môžete ich ovládať spoločne.
Dbajte na správne pripojenie zariadenia a urobte
potrebné nastavenia.
Ovládanie pre HDMI
• Automaticky vypína pripojené zariadenie, keď
televízny prijímač prepnete do pohotovostného
režimu pomocou diaľkového ovládača.
• Keď pripojené zariadenie začne reprodukciu,
automaticky zapína televízny prijímač a prepína
vstup pre pripojené zariadenie.
• Ak zapnete pripojený audiosystém kým je
zapnutý televízny prijímač, zvukový výstup sa
prepína z reproduktorov televízneho prijímača na
audiosystém.
• Upraví hlasitosť (2 +/–) a stlmí zvuk (%)
pripojeného audio systému.
• Diaľkovým ovládačom televízneho prijímača
môžete ovládať pripojené zariadenie Sony, na
ktorom je logotyp BRAVIA Sync, stlačením:
– ./X/x/>/m/N/M na priame ovládanie
pripojeného zariadenia.
– SYNC MENU na zobrazenie ponuky pripojených
zariadení HDMI na obrazovke.
Po zobrazení ponuky sa po obrazovke ponuky
môžete pohybovať pomocou F/f/G/g, ,
RETURN.
farebných tlačidiel a
– Vyberte možnosť „Ovládanie zariadenia“ a potom
vyberte požadovanú možnosť na ovládanie
zariadenia.
– Možnosti ovládania nájdete v návode dodávanom
so zariadením.
– Vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a otvorte ponuku
TV alebo ponuku možností TV.
26 SK
• Ak je funkcia „Ovládanie pre HDMI“ TV nastavená
na možnosť „Zap.“, „Ovládanie pre HDMI“
pripojených zariadení sa taktiež automaticky
prepne na možnosť „Zap.“.
x Pripojenie zariadenia
kompatibilného s funkciou Ovládanie
pre HDMI
Kompatibilné zariadenie a televízny prijímač
prepojte káblom HDMI. Pri pripojovaní
audiosystému nezabudnite pripojiť aj konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televízneho
prijímača a audiosystému použitím optického
zvukového kábla (strana 21).
x Nastavenia funkcie Ovládanie pre
HDMI
Nastavenia funkcie Ovládanie pre HDMI sa musia
nastaviť zo strany televízneho prijímača a
pripojeného zariadenia. Nastavenia zo strany TV si
pozrite v „Nastavenie HDMI“ na strana 37.
Nastavenie pripojeného zariadenia si pozrite v
návode na obsluhu tohto zariadenia.
Používanie funkcií MENU
Používanie ponuky TV
„MENU“ umožňuje využívať rad pohodlných funkcií tohto televízneho prijímača. Môžete jednoducho prepínať
kanály alebo zdroje vstupného signálu a meniť nastavenia vášho televízneho prijímača.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
HOME
Zoznam digit. Programov
Digitálna EPG
Fotografia
Hudba
Video
Nastavenia
2
Stlačte tlačidlo F/f, vyberte možnosť a stlačte
.
Ponuku opustíte stlačením tlačidla HOME.
Ikona typu média
Popis
Môžete zvoliť Zoznam digit. Programov (strana 19).
Digitálna EPG
Stlačením sa zobrazí digitálny sprievodca programami (EPG)
(strana 18).
Fotografia
Môžete prehrávať fotografie zo zariadení USB (strana 23).
Hudba
Môžete prehrávať hudobné súbory zo zariadení USB (strana 23).
Video
Môžete prehrávať video súbory zo zariadení USB (strana 23).
Nastavenia
Umožňuje rozšírené nastavenia a úpravy (strana 28).
~
• Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od konkrétnej situácie.
• Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.
27 SK
Používanie funkcií MENU
Zoznam digit.
Programov
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu
Výber režimu obrazu.
„Živý“: Na zlepšenie kontrastu a ostrosti obrazu.
„Štandardný“: Štandardný obraz. Odporúčaný pre domácu zábavu.
„Osobný“: Umožňuje ukladať preferované nastavenia.
„Kino“: Pre filmový obsah. Vhodný v prostredí podobnom kinosále.
„Fotografia“: Pre štandardné prezeranie fotografií.
„Šport“: Optimalizuje kvalitu obrazu pre sledovanie športu.
„Game“: Pre štandardný obraz vhodný pre hry.
„Grafika“: Optimalizuje kvalitu obrazu pre sledovanie grafiky.
~
• „Režim obrazu“ sa nastaví v závislosti od nastavení položky „Výber scény“.
Reset
Resetuje všetky nastavenia „Obraz“, okrem nastavení „Režim obrazu“, na
nastavenia z výroby.
Podsvietenie
Upravuje jas podsvietenia.
~
• Znížením jasu obrazovky sa zníži aj spotreba energie.
Kontrast
Zvyšuje alebo znižuje kontrast obrazu.
Jas
Zjasňuje alebo stmavuje obraz.
Sfarbenie
Zvyšuje alebo znižuje intenzitu farieb.
Saturácia
Zvyšuje alebo znižuje zelené a červené odtiene.
z
• „Saturácia“ sa môže upravovať len pre farebný signál NTSC (napr. americké videopásky).
Ostrosť
Zostrí alebo zmäkčí obraz.
Teplota farieb
Upravuje belosť obrazu.
„Studená“: Dodáva bielym farbám modrastý odtieň.
„Neutrálna“: Dodáva bielym farbám neutrálny odtieň.
„Teplá“: Dodáva bielym farbám červený odtieň.
Redukcia šumu
Znižuje zašumenie obrazu (zrnenie v obraze) pri slabom vysielanom signáli.
„Auto“: Automaticky znižuje obrazový šum.
„Vysoká/Stredná/Nízka“: Mení účinok redukcie šumu.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Redukcia šumu“.
Redukcia šumu
MPEG
Znižuje šum obrazu komprimovaného videa MPEG.
28 SK
Filmový režim
Zabezpečuje zlepšenie pohybu obrazu počas prehrávania na film nasnímaných
obrázkov z DVD alebo VCR, pričom znižuje rozmazanie a zrnenie.
„Auto“: Ponúka originálny filmový obsah bez zmeny.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Filmový režim“.
~
• Ak sú súčasťou obrazu aj nepravidelné signály alebo príliš veľa šumu, funkcia „Filmový
režim“ sa automaticky vypne, aj keď je vybraná možnosť „Auto“.
Rozšírené nast.
Detailnejšie upraví funkciu obrazu.
„Reset“: Resetuje všetky rozšírené nastavenia na nastavenia z výroby.
„Rozšírené zvýraz. kontr.“: Automaticky upraví položky „Podsvietenie“ a
„Kontrast“ na najvhodnejšie nastavenia posudzované podľa jasu obrazovky. Toto
nastavenie je účinné hlavne pre tmavé časti obrazu a zvýši odstupňovanie
kontrastu tmavších partií obrazu.
„Korekcia čiernej“: Zvýrazňuje čierne oblasti obrazu, aby sa dosiahol vyšší
kontrast.
„Gamma“: Upravuje vyváženie medzi svetlými a tmavými časťami obrazu.
„Čistota bielej“: Zvýrazňuje bielu farbu.
„Živé farby“: Oživuje farby.
~
• Položka „Rozšírené nast.“ nie je k dispozícii, keď je položka „Režim obrazu“ nastavená na možnosť „Živý“.
Používanie funkcií MENU
Zvuk
Režim zvuku
Výber zvukového režimu.
„Dynamický“: Zvýši jasnosť a prezenciu zvuku, čím sa dosiahne lepšia
zrozumiteľnosť a hudobný realizmus.
„Štandardný“: Zvýši jasnosť, detailnosť a prezenciu zvuku.
„Čistý hlas“: Vytvorí čistejší hlas.
Reset
Resetuje všetky nastavenia položky „Zvuk“ na nastavenia z výroby.
Ekvalizér
Upraví nastavenia frekvencie zvuku.
Stlačením tlačidla G/g vyberte požadovanú frekvenciu zvuku, stlačením tlačidla F/
f upravte nastavenie a stlačte tlačidlo . Upravené nastavenia sa príjmu, keď
vyberiete možnosti „Režim zvuku“. Ak vyberiete možnosť „Reset“, „Ekvalizér“ sa
nastaví na pôvodné nastavenia.
~
• Upravenie vyššej frekvencie ovplyvní vysokotónové zvuky a upravenie nižšej frekvencie
ovplyvní nízkotónové zvuky.
Vyváženie
Zdôrazňuje ľavý alebo pravý reproduktor.
Aut. hlasitosť
Zachováva konštantnú úroveň hlasitosti, aj keď dochádza k skokovitým zmenám
hlasitosti (napr. reklama býva hlasnejšia ako programy).
Kompenzácia
hlasitosti
Nastaví nezávislú úroveň hlasitosti pre každé zariadenie pripojené k televíznemu
prijímaču.
(Pokračovanie)
29 SK
Priestorový zvuk
Výber režimu priestorového zvuku.
„Zap.“: Ponúka priestorové efekty, pomocou ktorých si vychutnáte virtuálny
dvojkanálový priestorový zvuk len z dvoch reproduktorov TV prijímača.
„Stereo simulácia“: Mono programom pridá efekt priestorového zvuku.
„Kino“: Poskytuje podobné priestorové efekty ako špičkový zvukový systém v
kinosálach.
„Hudba“: Ponúka priestorové efekty, ktoré vám dodajú pocit, akoby ste sa
nachádzali v hudobnej sále.
„Šport“: Ponúka priestorové efekty, ktoré vám dodajú pocit, akoby ste sledovali
športovú udalosť naživo.
„Game“: Ponúka priestorové efekty, ktoré vylepšujú zvuky hier.
„Vyp.“: Pre normálny stereo alebo mono príjem.
~
• „Priestorový zvuk“ sa nastaví v závislosti od nastavení položky „Výber scény“.
Zvýraznenie
basov
Poskytuje plnší zvuk s väčším dopadom zvýraznením basov.
Duálny zvuk
Vyberá zvuk z reproduktora pre stereofonické alebo dvojjazyčné vysielanie.
„Stereo“, „Mono“: Pre stereofonické vysielanie.
„A“/„B“/„Mono“: Pri dvojjazyčnom vysielaní vyberte „A“ pre zvukový kanál 1, „B“
pre zvukový kanál 2 alebo „Mono“ pre mono kanál, ak je k dispozícii.
z
• Ak je zariadenie pripojené k televíznemu prijímaču, nastavte „Duálny zvuk“ na „Stereo“, „A“
alebo „B“.
Reproduktor
Zapína/vypína vnútorné reproduktory televízneho prijímača.
„Reproduktor TV“: Reproduktory televízneho prijímača sa zapínajú na
počúvanie televízneho zvuku cez reproduktory televízneho prijímača.
„Audio systém“: Reproduktory TV sa vypínajú, aby bolo možné počúvať
televízny zvuk iba cez vaše externé audio zariadenie pripojené k výstupným
zvukovým konektorom.
Audio výstup
„Premenlivý“: Ak používate externý audio systém, audio výstup TV prijímača
môže byť ovládaný pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
„Pevný“: Audio výstup TV prijímača je pevný. Hlasitosť (a ostatné nastavenia
zvuku) vášho audiosystému upravíte pomocou ovládača hlasitosti na audio
prijímači.
Slúchadlá - väzba Zapne/vypne vnútorné reproduktory TV prijímača, keď k TV prijímaču pripojíte
slúchadlá.
na reprod.
Hlasitosť
slúchadiel
Upraví hlasitosť slúchadiel.
~
• Táto možnosť nie je k dispozícii, keď je položka „Výstup pre slúchadlá/audio“ nastavená
na možnosť „Audio výstup“.
Zdroj audio
HDMI/DVI
30 SK
Prepne audiosignál pre vstup HDMI po pripojení DVI zariadenia. Vybrať si môžete
z možností „Auto“, „HDMI Audio“ a „Audio PC“.
Rozšírené nast.
„Dynamický rozsah“: Vykompenzuje rozdiely úrovne zvuku rôznych kanálov
(iba pre Dolby Digital audio).
~
• Bez ohľadu na nastavenia „Dynamický rozsah“ nemusí táto funkcia fungovať alebo jej
účinok sa môže líšiť v závislosti od programu.
„Digitálny zvukový výstup“: Nastaví audio signál, ktorý vychádza z DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) na prijímači. Ak pripájate zariadenie kompatibilné s Dolby
Digital, nastavte funkciu na „Auto“. Ak pripájate zariadenie nekompatibilné s Dolby
Digital, nastavte funkciu na „PCM“.
„Zmiešavací režim“: Nastavte metódu zmiešavania viackanálového zvuku na
dvojkanálový.
• „Priestorový zvuk“: Túto možnosť vyberte, ak chcete dosiahnuť najlepší priestorový zvuk
alebo ak používate externé produkty s technológiou Pro Logic.
• „Stereo“: Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť stereo výstup.
~
• Položky „Režim zvuku“, „Reset“, „Ekvalizér“, „Vyváženie“, „Aut. hlasitosť“, „Kompenzácia hlasitosti“, „Priestorový zvuk“ a
„Zvýraznenie basov“ nie sú k dispozícii, ak je položka „Reproduktor“ nastavená na „Audio systém“.
Obrazovka
Mení formát obrazovky. Podrobnosti o formáte obrazovky nájdete na strane 17.
Formát
obrazovky
(iba v režime PC)
„Štandardne“: Zobrazí obraz v pôvodnej veľkosti.
„Plný 1“: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil zvislú plochu obrazovky pri zachovaní
pôvodnej veľkosti.
„Plný 2“: Zväčšuje obraz tak, aby vyplnil plochu obrazovky.
Auto formát
„Zap.“: Vyberte možnosť „Zap.“, ak chcete automaticky zmeniť nastavenie
„Formát obrazovky“ podľa obsahu.
„Vyp.“: Ak vás časté zmeny vyrušujú, vyberte možnosť „Vyp.“. Vyberte si jednu z
možností funkcie „Formát obrazovky“, keď je táto funkcia nastavená na „Vyp.“.
Pôvodné nast. 4:3 Nastaví pôvodný formát programov 4:3.
Oblasť auto.
zobrazenia
„Zap.“: Automaticky upraví oblasť zobrazenia na základe obsahu.
„Vyp.“: Vypne funkciu „Oblasť auto. zobrazenia“. Vyberte si jednu z možností
funkcie „Plocha obrazu“.
Plocha obrazu
Upraví oblasť plochy zobrazenia na obrazovke.
„Plné rozlíšenie“: Zobrazí obraz v pôvodnom formáte, ak je časť obrazu
odrezaná.
„Štandardne“: Zobrazí obraz v odporúčanom formáte.
„+1“: Zobrazí obraz v pôvodnom formáte.
„-1“: Zobrazí obraz tak, že okraje sa nachádzajú mimo zobrazovanej plochy.
~
• Tieto možnosti sa môžu meniť v závislosti od zobrazeného vstupu.
Horizontálny
posun
Upravuje horizontálnu polohu obrazu.
Vertikálny posun
Upraví vertikálnu polohu obrazu v prípade, že je položka „Formát obrazovky“
nastavená na možnosť „Zoom“, „14:9“ alebo „Titulky“.
(Pokračovanie)
31 SK
Používanie funkcií MENU
Formát
obrazovky
Výška
Upraví vertikálnu veľkosť obrazu v prípade, že je položka „Formát obrazovky“
nastavená na možnosť „Širokouhlý zoom“.
PC nastavenie
Nastaví obrazovku televízneho prijímača ako monitor PC.
z
• Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je prijatý signál z PC.
• „Automatické nast.“ nemusí fungovať správne s určitými vstupnými signálmi. V takýchto
prípadoch manuálne nastavte položky „Fáza“, „Rozostup bodov“, „Horizontálny posun“ a
„Vertikálny posun“.
„Formát obrazovky“: Vyberte možnosť „Štandardne“, ak chcete zobraziť obraz
v pôvodnom formáte. Vyberte možnosť „Plný 1“, ak chcete zväčšiť obraz tak, aby
zaplnil oblasť zobrazenia pri zachovaní pôvodného pomeru strán. Vyberte možnosť
„Plný 2“, ak chcete zväčšiť obraz tak, aby zaplnil oblasť zobrazenia.
„Reset“: Resetuje všetky nastavenia možnosti „PC nastavenie“, okrem možnosti
„Formát obrazovky“, na nastavenia z výroby.
„Automatické nast.“: Automaticky nastaví polohu zobrazenia a fázu obrazu v
režime PC.
„Fáza“: Nastaví obrazovku, ak nie je časť zobrazeného obrazu alebo textu
zreteľná.
„Rozostup bodov“: Zväčší alebo zmenší veľkosť obrazu horizontálne.
„Horizontálny posun“: Posunie obraz na ľavú alebo pravú stranu.
„Vertikálny posun“: Posunie obraz nahor alebo nadol.
Nastavenie programu
Analógové
nastavenie
„Analóg. automatické ladenie“ (iba v analógovom režime): Naladí všetky
dostupné analógové kanály. Zvyčajne nie je potrebné vykonávať túto operáciu,
pretože pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa kanály už naladia. Táto možnosť
vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na preladenie televízneho
prijímača po presťahovaní alebo na vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali
vysielať vysielatelia).
„Ručné ladenie“ (iba v analógovom režime): Zmení nastavenie dostupných
analógových kanálov.
Ak chcete vybrať program, ktorý sa má zmeniť, stlačte .
Systém
Manuálne nastavenie programových kanálov.
1 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Systém“ a stlačte .
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte jeden z nasledujúcich televíznych vysielacích
systémov a stlačte .
B/G: Pre západoeurópske krajiny/oblasti
I: Pre Spojené kráľovstvo
D/K: Pre východoeurópske krajiny/oblasti
L: Pre Francúzsko
~
• V závislosti od krajiny/oblasti vybranej v položke „Krajina“ nemusí byť táto možnosť k
dispozícii.
Kanál
1 Stlačením tlačidla F/f vyberte možnosť „Kanál“ a stlačte .
2 Stlačte tlačidlo F/f a vyberte možnosť „S“ (pre káblové kanály) alebo „C“
(pre terestriálne kanály), potom stlačte g.
32 SK
3
Nalaďte kanály podľa tohto postupu:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačte F/f a vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál. Po nájdení kanála sa
vyhľadávanie zastaví. Na pokračovanie vyhľadávania stlačte F/f.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačením tlačidiel s číslami zadajte číslo kanála požadovaného vysielaného
programu alebo číslo kanála vášho rekordéra VCR.
4
Stlačte
a preskočte na možnosť „Potvrďte“, potom stlačte
.
Nastavte kanály manuálne zopakovaním hore uvedeného postupu.
Názov
Priradí vybranému kanálu názov podľa vášho výberu, dlhý maximálne sedem
písmen alebo číslic.
AFT
Umožňuje jemné manuálne doladenie programu s vybraným číslom, ak sa vám
zdá, že jemnou zmenou doladenia sa zlepší kvalita zobrazenia.
~
• „Audio filter“ nie je k dispozícii, ak je „Systém“ nastavený na „L“.
Preskočiť
Preskočí nepoužité analógové kanály po stlačení tlačidla PROG +/- na výber
kanálov. (Preskočený kanál si aj napriek tomu môžete vybrať pomocou tlačidiel s
číslami.)
Potvrďte
Uložte zmeny vykonané v nastaveniach „Ručné ladenie“.
„Triedenie programov“ (iba v analógovom režime): Zmení poradie, v akom
sú analógové kanály uložené v pamäti televízneho prijímača.
1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť na nové miesto, a
stlačte g.
2 Stlačte F/f a vyberte nové umiestnenie pre svoj kanál, potom stlačte .
(Pokračovanie)
33 SK
Používanie funkcií MENU
Audio filter
Zlepšuje zvuk jednotlivých kanálov v prípade skreslenia monofonického vysielania.
Niekedy môže neštandardný vysielaný signál spôsobiť akustické skreslenie alebo
krátkodobé stlmenie signálu, prípadne striedavé tlmenie zvuku pri sledovaní
monofonických programov.
Ak zvuk nie je skreslený, odporúčame ponechať túto možnosť v stave „Vyp.“
prednastavenom od výroby.
Digitálne
nastavenie
„Digitálne ladenie“
• „Automatické digitálne ladenie“:
Naladí dostupné digitálne kanály.
Táto možnosť umožňuje preladiť televízny prijímač po presťahovaní alebo
vyhľadanie nových kanálov, ktoré začali vysielať vysielatelia. Stlačte .
• „Rozsah automatického ladenia“:
• „Normálny“: Vyhľadáva dostupné kanály v rámci regiónu/krajiny.
• „Plný“: Vyhľadáva dostupné kanály bez ohľadu na región/krajinu.
~
• „Automatické digitálne ladenie“ môžete spustiť po presťahovaní na nové miesto, zmene
poskytovateľa služieb alebo za účelom vyhľadania novo zavedených programov.
• „Úprava zoznamu programov“:
Odstráni nežiaduce digitálne kanály uložené v televíznom prijímači a zmení
poradie digitálnych kanálov uložených v televíznom prijímači.
1 Stlačením F/f vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť alebo presunúť na nové
miesto.
Požadovaný kanál môžete vybrať zadaním trojciferného čísla programu stlačením
tlačidiel s číslicami.
2 Odstránenie alebo zmena poradia digitálnych kanálov sa uskutočňuje
nasledovne:
Odstránenie digitálneho kanálu
Stlačte . Keď sa objaví potvrdzujúca správa, stlačte G a vyberte možnosť „OK“,
potom stlačte .
Zmena poradia digitálnych kanálov
Stlačte g, potom stlačte F/f, vyberte nové umiestnenie pre tento kanál a stlačte G.
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých krajinách.
• „Manuálne ladenie“:
Manuálne naladí digitálne kanály.
1 Zvoľte položku „Typ prehľadávania“ a potom zvoľte možnosť „Kanál“ alebo
„Frekvencia“.
2 Podľa toho nastavte ďalšie položky.
3 Zvoľte možnosť „Skenovať nahor“ alebo „Skenovať nadol“ a spustite manuálne
ladenie.
4 Po vyhľadaní dostupných kanálov zvoľte možnosť „Áno“ alebo „Nie“.
5 Výberom možnosti „Áno“ uložte program. Na obrazovke sa zobrazí správa
„Chcete pokračovať v hľadaní?“. Ak zvolíte možnosť „Áno“, vyhľadá sa
nasledujúci kanál/frekvencia. Ak zvolíte možnosť „Nie“, zobrazí sa
predchádzajúca obrazovka.
~
• Manuálne ladenie pre položku Kábel (káblová televízia) je možné len v prípade, ak má
používateľ k dispozícii služby digitálnej káblovej televízie, ktoré sa vyhľadali použitím plného
prehľadávania DVB-C.
„Nastavenie titulkov“
• „Nastavenie titulkov“: Ak je vybraná možnosť „Pre nepočujúcich“, môžu sa
spolu s titulkami zobrazovať aj niektoré vizuálne pomôcky (ak televízne kanály
vysielajú takéto informácie).
• „Prvotný preferovaný jazyk“: Vyberá preferovaný jazyk, v ktorom sa
zobrazujú titulky.
• „Druhotný preferovaný jazyk“: Vyberá druhotný preferovaný jazyk, v
ktorom sa zobrazujú titulky.
34 SK
„Nastavenie audio“
• „Audio typ“: Prepína na vysielanie pre sluchovo postihnutých, ak je zvolená
možnosť „Pre nepočujúcich“.
• „Prvotný preferovaný jazyk“: Vyberá preferovaný jazyk programu. Niektoré
digitálne kanály môžu vysielať viaceré jazykové verzie zvuku programu.
• „Druhotný preferovaný jazyk“: Vyberá druhotný preferovaný jazyk
programu. Niektoré digitálne kanály môžu vysielať viaceré jazykové verzie zvuku
programu.
• „Audio opis“: Poskytuje akustický popis (rozprávač) vizuálnych informácií, ak
televízne kanály vysielajú takéto informácie.
• „Miera kombinácie“: Upravuje hlavné výstupné úrovne zvuku a Audio opis
televízneho prijímača.
z
• Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je položka „Audio opis“ nastavená na možnosť „Zap.“.
• „Úroveň MPEG Audio“: Upraví úroveň hlasitosti MPEG.
„Tech. nastavenie“
• „Automatická aktualizácia“: Umožňuje, aby televízny prijímač detekoval a
uložil nové digitálne služby ihneď potom, ako sú k dispozícii.
z
• „Aktualizácia softvéru“: Tento televízny prijímač dokáže prijímať softvérové
aktualizácie prostredníctvom vysielaného signálu. Ak chcete prijímať
aktualizácie, možnosť Aktualizácia systému v ponuke Tech. nastavenie by mala
byť nastavená na „Zap.“. Ak sa zistí aktualizácia, používateľ bude informovaný
viacerými oznámeniami na obrazovke, ako postupovať pri aktualizácii. Počas
procesu inštalácie neodpájajte prijímač od sieťovej zásuvky.
• „Informácie o systéme“: Zobrazí aktuálnu verziu softvéru a úroveň signálu.
• „Časové pásmo“: Umožňuje manuálny výber časového pásma, kde sa
nachádzate, ak sa líši od časového pásma pre vašu krajinu/oblasť.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých krajinách.
• „Auto. nastavenie letného času“: Nastavuje, či má byť automaticky
prepínaný letný a zimný čas.
• „Zap.“: Automaticky prepína letný a zimný čas podľa kalendára.
• „Vyp.“: Čas sa zobrazuje v súlade s časovým rozdielom nastaveným v možnosti
„Časové pásmo“.
~
• Ak je vybratá možnosť „Kábel“, nemusí byť táto funkcia k dispozícii v niektorých krajinách.
• „Náhrada služieb“: Vyberte možnosť „Zap.“, ak chcete automaticky zmeniť
kanál, ak vysielateľ zmení vysielanie programu na iný kanál.
„Nastavenie CA-modulu“
Umožňuje prístup k platenému televíznemu programu, ak získate modul podmieneného
prístupu (CAM) a kartu na jeho pozeranie. Informácie o umiestnení konektora
(PCMCIA)
nájdete na strane 21.
35 SK
Používanie funkcií MENU
• Odporúča sa nastaviť položku „Automatická aktualizácia“ na možnosť „Zap.“, aby bolo
možné pridávať nové digitálne služby automaticky, keď sa stanú dostupnými. Ak je
nastavená možnosť „Vyp.“, na obrazovke sa zobrazí hlásenie o nových digitálnych
službách a služby sa nepridajú automaticky. Dostupnosť tejto funkcie závisí od regiónu/
krajiny. Ak nie je dostupná, vykonajte „Automatické digitálne ladenie“, aby sa pridali nové
služby.
Rodičovský zámok
Nastavuje vekové obmedzenie pre programy. Každý program, ktorý prekračuje toto vekové obmedzenie,
možno sledovať iba po zadaní správneho PIN kódu.
~
• V prípade operátorov káblovej televízie v Holandsku je potrebné zadať PIN kód, ak je hodnotenie programu zhodné
alebo vyššie ako zadaná veková hranica.
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
Ak ste predtým nenastavili kód PIN, objaví sa obrazovka zadávania PIN kódu. Postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov pre prácu s funkciou „PIN kód“.
2 Stlačením tlačidla F/f vyberte vekové obmedzenie alebo možnosť „Žiadny“ (pre neobmedzené
sledovanie) a stlačte .
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
PIN kód
Nastavenie kódu PIN po prvý raz
1 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
2 Stlačte tlačidlo
RETURN.
Zmena kódu PIN
1 PIN kód sa zadáva stláčaním tlačidiel s číslami.
2 Stláčajte tlačidlá s číslami a zadajte nový PIN kód.
3 Stlačte tlačidlo
RETURN.
z
• Kód PIN rovný 9999 bude akceptovaný vždy.
Zmeniť PIN kód
Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť PIN kód.
Rodičovské
hodnotenie
Výber veku najmladších divákov (3 ~ 18). Vyberte možnosť „Žiadny“, ak nechcete
zaznamenať žiadne záznamy.
Tieto voliteľné položky sa môžu zmeniť v závislosti od nastavenia krajiny.
Digitálny
programový
zámok
Zamkne/Odomkne programy a skontroluje stav programov.
1 Stlačením tlačidiel s číslicami zadáte aktuálny PIN kód alebo nastavíte nový.
2 Stláčaním tlačidiel F/f prechádzajte programami a stlačte tlačidlo , ak
chcete meniť stav medzi „Zamknuté“ a „Odomknuté“.
Zablokuje externý vstup, ktorý sa potom nebude dať sledovať. Ak chcete sledovať
Blokovanie
externého vstupu zablokovaný externý vstup, vyberte možnosť „Odomknuté“.
Nastavenie
Automatický
štart USB
Automaticky prejde do zobrazenia miniatúr naposledy prehrávaných Fotografií/
Hudby/Videa, keď sa TV prijímač zapne, pričom je do USB portu zasunuté USB
zariadenie.
Časovač vypnutia Nastavuje časový interval, po ktorom sa televízny prijímač automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Ak je aktivovaný „Časovač vypnutia“, indikátor (Časovač vypnutia) na prednom
paneli televízneho prijímača sa rozsvieti oranžovou farbou.
z
• Ak vypnete a opäť zapnete televízny prijímač, „Časovač vypnutia“ sa nastaví na „Vyp.“.
• Minútu pred prepnutím televízneho prijímača do pohotovostného režimu sa na obrazovke
objaví informačná správa.
36 SK
Automatický
štart
Spúšťa prvé nastavenie na výber jazyka, krajiny/oblasti a umiestnenia a na
naladenie všetkých dostupných digitálnych a analógových kanálov. Spravidla už
nebudete musieť uskutočniť túto operáciu, pretože jazyk a krajina/oblasť už boli
nastavené a kanály naladené pri prvej inštalácii televízneho prijímača. Táto
možnosť vám však umožňuje zopakovať celý postup (napr. na preladenie
televízneho prijímača po presťahovaní).
Jazyk
Vyberá jazyk, v ktorom sa zobrazujú ponuky.
Spúšťacie logo
Na prehranie zvuku pri zapnutí TV prijímača vyberte možnosť „Zap.“. Na jeho
deaktivovanie vyberte možnosť „Vyp.“.
Nastavenie AV
„AV predvoľby“
Priradí názov zariadeniu pripojenému k bočným a zadným svorkám. Pri výbere
tohto zariadenia sa názov nakrátko zobrazí na obrazovke.
1 Stlačením F/f vyberte požadovaný zdroj vstupného signálu a stlačte .
2 Stlačte F/f a vyberte požadovanú možnosť z nasledujúceho zoznamu,
potom stlačte .
• AV1 (alebo HDMI1/HDMI2/Component/PC), CABLE, SAT, VCR, DVD/BD,
DOMÁCE KINO, GAME, CAM, DIGITÁLNY FOTOAPARÁT, PC: Pri priraďovaní
názvu pripojenému zariadeniu používajte iba prednastavené názvy.
• „Zmeniť“: Vytvorí váš vlastný názov.
Stlačte G/g a vyberte nesprávny znak. Potom stlačte F/f a vyberte
správny znak.
2 Zopakujte postup podľa kroku 1, až kým nedokončíte celý názov,
potom stlačte .
„AV2/Komponentný vstup“
Prepína medzi komponentným vstupom a AV2 vstupom. Ak zvolíte možnosť
„Auto“, TV prijímač vyhľadá signál pripojenia konektora a prepne sa buď na
Komponentný alebo AV2 vstup.
~
• Komponentný vstup a AV2 vstup nie je možné používať súčasne.
„Výstup pre slúchadlá/audio“
Výstup zvuku nastaví na slúchadlá alebo externý audio systém pripojený k TV
prijímaču. Keď zvolíte možnosť „Audio výstup“, odpojte slúchadlá od TV prijímača.
Nastavenie HDMI Umožňuje televíznemu prijímaču komunikovať so zariadením kompatibilným s
funkciou ovládanie pre HDMI a pripojeným ku konektoru HDMI na televíznom
prijímači. Upozorňujeme, že komunikačné nastavenia je potrebné vykonať aj na
pripojenom zariadení.
„Ovládanie pre HDMI“: Nastaví, či sa majú alebo nemajú prepájať operácie
televízneho prijímača a pripojeného zariadenia kompatibilného s funkciou
ovládanie pre HDMI.
„Auto vypínanie zariadení“: Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap.“ sa
pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou ovládanie pre HDMI vypne, ak
pomocou diaľkového ovládača prepnete televízny prijímač do pohotovostného
režimu.
„Auto zapínanie TV“: Pri nastavení tejto položky na možnosť „Zap.“ sa televízny
prijímač zapne, ak zapnete pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou ovládanie
pre HDMI.
(Pokračovanie)
37 SK
Používanie funkcií MENU
1 Stlačte F/f a vyberte požadované písmeno alebo číslo („_“ znamená
medzeru), potom stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
„Zoznam zariadení HDMI“: Zobrazí zoznam pripojených zariadení
kompatibilných s funkciou ovládanie pre HDMI.
„Klávesy ovládania zariadenia“: Pomocou funkčných tlačidiel na diaľkovom
ovládači TV prijímača môžete ovládať pripojené zariadenie.
• „Žiadny“: Deaktivuje ovládanie pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
• „Normálne“: Umožňuje základné úkony, ako napríklad navigačné tlačidlá
(hore, dole, vľavo alebo vpravo a pod.).
• „Klávesy ladenia“: Umožňuje základné operácie a ovládanie tlačidiel na prácu
s kanálmi, napríklad tlačidiel PROG +/– alebo (0-9) a podobne. Užitočné pri
ovládaní tunera alebo set-top boxu a pod. prostredníctvom diaľkového
ovládača.
• „Klávesy ponuky“: Umožňuje základné operácie a ovládanie tlačidiel HOME/
OPTIONS. Užitočné pri voľbe ponúk BD prehrávača a pod. prostredníctvom
diaľkového ovládača.
USB aktualizácia
systému
Aktualizuje systém televízneho vysielania použitím pamäte USB.
Podpora
produktu
Zobrazí produktové informácie o vašom TV prijímači.
Nastavenia z
výroby
Resetuje všetky nastavenia na nastavenia z výroby. Po ukončení tohto procesu sa
zobrazí úvodná obrazovka nastavenia.
Eko
Reset
Resetuje všetky nastavenia „Eko“ na nastavenia z výroby.
Šetrič energie
Vyberá režim šetrenia energie na zníženie príkonu televízneho prijímača.
„Štandardný“: Predvolené nastavenia.
„Redukovaný“: Znižuje príkon televízneho prijímača.
„Obraz vypnutý“: Vypne obraz. S vypnutým obrazom môžete počúvať zvuk.
Pohotovostný
režim TV
Vyberie čas („1h“, „2h“ alebo „4h“), kedy sa má televízny prijímač automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu, ak televízny prijímač neovládate počas
určeného časového limitu.
Svetelný senzor
Automaticky optimalizuje nastavenie obrazu podľa okolitého osvetlenia v
miestnosti.
~
• Na snímač nič nedávajte, pretože to znemožní jeho funkciu. Skontrolujte polohu snímača
(strana 15).
Správa napájania Ak je táto funkcia prepnutá na „Zap.“, prepne sa do pohotovostného režimu, ak
nie je prijatý žiadny PC signál. K dispozícii iba so vstupom PC.
PC
~
• Energetická účinnosť znižuje príkon televízneho prijímača a znižovaním poplatkov za energiu šetrí peniaze.
• Ak sa prijímač nepoužíva
– Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používat’, odpojte ho od napájania z dôvodov ochrany životného
prostredia a bezpečnosti.
– Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí, na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné
vytiahnut’ vidlicu zo siet’ovej zásuvky.
– Niektoré televízne funkcie však môžu mat’ funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač
ponechaný v pohotovostnom režime.
38 SK
Ďalšie informácie
Inštalácia príslušenstva
(montážna konzola na stenu)
x Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízora
vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami.
x Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť
bezpečnosti.
TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (predáva sa
osobitne).
• Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne
vykonali inštaláciu.
• Postupujte podľa časti „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“ (strana 9).
~
• Pred pripevnením montážneho háčika položte televízny prijímač obrazovkou smerom nadol na rovný a stabilný povrch
zakrytý hrubou jemnou tkaninou.
Montážny háčik
Ďalšie informácie
Skrutka
(+PSW6 × 16)
Hrubá jemná tkanina
Štvorcový otvor
Poznámka k inštalácii
Ak požívate montážnu konzolu na stenu SU-WL500, priestor medzi stenou a TV prijímačom bude 6 cm.
Tento priestor využite na pripojenie káblov k TV prijímaču.
6 cm
Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti, obzvlášť pri určení, či je stena dostatočne
pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo
licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť
Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo
nesprávnou inštaláciou.
39 SK
Tabuľka inštalačných rozmerov TV
Stredový bod obrazovky
Jednotka: cm
Rozmery displeja
Názov modelu
Stredový rozmer
obrazovky
Dĺžka pre každý montážny uhol
Uhol (0°)
Uhol (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40BX440
98,0
60,1
12,2
42,7
15,1
33,3
57,0
46,1
KDL-32BX340
79,0
49,7
17,6
43,0
14,8
29,3
47,2
46,3
Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.
VAROVANIE
Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV.
Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 42).
40 SK
Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov
Názov modelu
Umiestnenie skrutiek
Umiestnenie háčikov
KDL-40BX440
d, g
b
KDL-32BX340
e, g
c
Umiestnenie skrutiek
a*
b
c
* Poloha háčika „a“ sa nemôže
použiť pri modeloch.
Ďalšie informácie
41 SK
Technické parametre
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi)
Systém televízneho
vysielania
V závislosti od vami vybranej krajiny/oblasti
Analógový: B/G, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T, DVB-C
Farebný/Videosystém
Analógový: PAL, PAL60 (iba video vstup), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (iba video vstup)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanálový rozsah
Analógový: 46,25 – 855,25 MHz
Digitálny: VHF/UHF
Zvukový výstup
8W+8W
Vstupné/výstupné konektory
Anténa
/
75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
21 kolíkový konektor SCART vrátane audio/video vstupu, RGB vstupu, vstupu pre S-Video a TV audio/video
výstupu.
COMPONENT IN
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ohmov, 0,3 V záporná synchronizácia/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov/PR/CR: 0,7 Vp-p,
75 Ohmov
AV2 Vstup video (kolíkové konektory)
Vstup Audio (kolíkové konektory)
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvojkanálové lineárne PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital
PC (pozri strana 44)
Analógové audio (kolíkový minikonektor) (iba HDMI 1)
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitálny optický konektor (Dvojkanálové lineárne PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Zvukový výstup (Ľavý/Pravý), slúchadlá (kolíkový minikonektor)
PC IN
Vstup PC (15 D-sub) (pozri strana 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov, bez synchronizácie so zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov/
R: 0,7 Vp-p, 75 Ohmov, synchronizácia H/V: úroveň TTL
Vstup PC audio (kolíkový minikonektor)
USB port
Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)
Názov modelu KDL-
40BX440
32BX340
Napájanie a iné
Požiadavky na napájanie 220 – 240 V str., 50 Hz
Trieda energetickej
účinnosti
C
Rozmery obrazovky
(merané diagonálne)
Približne 101,6 cm / 40 palcov
Príkon
(spotreba
energie)
Približne 80,0 cm / 32 palcov
119 W
v režime
„Doma“/
„Štandardný“
81,0 W
160 W
v režime
„Obchod“/
„Živý“
105 W
Priemerný ročný príkon*1 165 kWh
112 kWh
Príkon v pohotovostnom 0,25 W
režime*2
Rozlíšenie displeja
42 SK
1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)
1 366 bodov (vodorovne) × 768 riadkov (zvisle)
Názov modelu KDL-
40BX440
32BX340
Rozmery
(š × v × h)
(približne)
(so
stojanom)
98,0 × 63,9 × 22,0 cm
79,0 × 53,4 × 19,3 cm
(bez
stojanu)
98,0 × 60,1 × 9,4 cm
79,0 × 49,7 × 9,1 cm
Hmotnosť
(približne)
(so
stojanom)
13,5 kg
9,2 kg
(bez
stojanu)
12,4 kg
8,5 kg
Dodávané príslušenstvo Pozri časť „1: Kontrola príslušenstva“ na strane 4.
Doplnkové príslušenstvo Pozri časť „Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)“ na strane 39.
*1 Ročná spotreba energie je založená na výpočte spotreby energie televízneho prijímača, ktorý je zapnutý 4 hodiny denne
365 dní v roku. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa bude televízny prijímač používať.
*2 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy.
Dizajn a špecifikácie parametrov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Ďalšie informácie
(Pokračovanie)
43 SK
x Referenčný diagram vstupného signálu PC pre PC IN
a HDMI IN 1/2
KDL-40BX440
Signály
Vodorovne
(pixlov)
Horizontálna
Zvisle (riadkov) frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Štandardný
frekvencia (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Pre model KDL-32BX340
Signály
Vodorovne
(pixlov)
Horizontálna
Zvisle (riadkov) frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Štandardný
frekvencia (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje synchronizáciu so zelenou ani kompozitnú synchronizáciu.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača nepodporuje prekladané signály.
• Vstup PC tohto televízneho prijímača podporuje signály uvedené hore v tabuľke s frekvenciou vertikálneho rozkladu
60 Hz.
44 SK
Riešenie
problémov
Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný
režim) bliká červeno.
Ak bliká
Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky.
Vypnite televízny prijímač stlačením "/1 na jeho
bočnom okraji, odpojte napájací kábel a oznámte
to predajcovi alebo servisnému stredisku
spoločnosti Sony.
Ak nebliká
1
2
Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke.
Ak problém stále pretrváva, odovzdajte svoj
televízny prijímač do servisu.
Programy bez farby
• Vyberte „Reset“ (strana 28).
Bez farby alebo nepravidelná farba pri sledovaní
signálu z konektorov
COMPONENT IN/
AV2
• Skontrolujte pripojenie konektorov
COMPONENT
IN/
AV2, či všetky konektory pevne priliehajú do
svojich príslušných konektorov.
Zvuk
Žiadny zvuk, avšak dobrý obraz
• Stlačte 2 + alebo % (stlmiť).
• Skontrolujte, či je položka „Reproduktor“ nastavená na
„Reproduktor TV“ (strana 30).
• Pri použití vstupu HDMI so Super Audio CD alebo
DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí
posielať zvukové signály na výstup.
Kanály
z
• Ďalšie informácie získate kontaktovaním zákazníckeho
informačného centra spoločnosti Sony na adrese
alebo telefónnom čísle uvedenom na dodanom
záručnom liste.
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny zvuk
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Pripojte televízny prijímač k sieti a stlačte "/1 na
bočnej strane televízneho prijímača.
• Ak sa indikátor 1 (pohotovostný režim) rozsvieti
červenou farbou, stlačte "/1.
Žiadny obraz a žiadna informácia ponuky z
prístroja pripojeného ku konektoru scart
• Stlačením
zobrazte zoznam pripojených prístrojov
a vyberte si požadovaný vstup.
• Skontrolujte prepojenie medzi voliteľným prístrojom a
televíznym prijímačom.
Zdvojený obraz alebo duchovia
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
Na obrazovke je iba zrnenie a šum
• Skontrolujte, či anténa nie je poškodená alebo
zohnutá.
• Skontrolujte, či anténa nie je na konci svojej životnosti
(tri až päť rokov pri bežnej prevádzke, jeden až dva roky
na morskom pobreží).
Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní
televízneho kanála
• Upravte funkciu „AFT“ (automatické doladenie) tak, aby
bol prijímaný obraz lepší (strana 33).
Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné
body
• Obraz na displeji je zložený z pixlov. Drobné čierne a/
alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie sú príznakom
chybnej funkcie.
Niektoré kanály sú prázdne
• Kódovaný/predplatený kanál. Predplaťte si platené
televízne služby.
• Kanál sa používa iba pre údaje (žiadny obraz ani zvuk).
• So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na
vysielateľa.
Digitálne kanály sa nezobrazujú
• Obráťte sa na miestneho špecialistu a zistite si, či sa vo
vašej blízkosti dá prijímať digitálne vysielanie.
• Obstarajte si anténu s väčším príjmom.
Všeobecné
Televízny prijímač sa automaticky vypína
(televízny prijímač prechádza do pohotovostného
režimu)
• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač
vypnutia“ (strana 36) alebo „Pohotovostný režim TV“
(strana 38).
• Ak v režime televízneho prijímača nebude prijímaný
žiadny signál a ak sa neuskutoční žiadna operácia v
priebehu 15 minút, televízny prijímač sa automaticky
prepína do pohotovostného režimu.
Skreslený obraz a/alebo zvuk
• Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti
zdrojov elektrického rušenia, ako sú automobily,
motocykle, sušiče vlasov alebo optické prístroje.
• Pri inštalovaní voliteľných prístrojov nechávajte určité
miesto televíznym prijímačom a voliteľným prístrojom.
• Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
• Anténny kábel alebo kábel káblového rozvodu
neukladajte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
Diaľkový ovládač nefunguje
• Vymeňte batérie.
(Pokračovanie)
45 SK
Ďalšie informácie
Obraz
Nedá sa vybrať požadovaný kanál
• Prepnite medzi digitálnym a analógovým režimom a
vyberte požadovaný digitálny/analógový kanál.
HDMI zariadenie sa nezobrazuje v zozname
„Zoznam zariadení HDMI“
• Skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s
funkciou Ovládanie pre HDMI.
Na obrazovke sa zobrazuje „Prezentačný režim
„Obchod“: Zap.“
• Váš televízny prijímač je prepnutý do režimu „Obchod“.
Položku „Doma“ musíte znova nastaviť na hodnotu
„Umiestnenie“ v procedúre „Automatický štart“
(strana 7).
Nenašli sa žiadne služby káblovej televízie
(programy) pomocou funkcie „Automatické
digitálne ladenie“.
• Skontrolujte káblové pripojenie alebo konfiguráciu
ladenia.
• Pokúste sa vykonať „Automatické digitálne ladenie“
výberom položky „Terestriálny“ namiesto možnosti
„Kábel“.
46 SK
Pre viac informácií o produktoch Sony
A-E7Y-100-52(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising