Sony | KDL-40T3500 | Sony KDL-40T3500 Návod na použitie

KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 1 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
3-281-522-21(1)
Digitálny farebný LCD
TV prijímač
Návod na použitie
Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte
časť “Bezpečnostné upozornenia” v tomto návode
na použitie.
Návod na použitie uschovajte pre ďalšie použitie.
KDL-46T35xx
KDL-40T35xx
Užitočné informácie o produktoch Sony
© 2007 Sony Corporation
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 2 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Úvod
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením tohto
zariadenia Sony.
Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne
prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho
pre ďalšie použitie.
Upozornenie k funkcii digitálneho
TV prijímača (TVP)
• Všetky funkcie súvisiace s digitálnym TV vysielaním
(
) budú funkčné len v krajinách alebo oblastiach,
v ktorých sa vysiela digitálny terestriálny signál DVB-T
(MPEG2). Informácie, či je vo vašej oblasti dostupný
DVB-T signál, žiadajte od predajcu.
• Aj keď tento TVP zodpovedá špecifikáciám DVB-T,
kompatibilita s budúcimi systémami digitálneho
terestriálneho vysielania DVB-T nie je zaručená.
• Niektoré funkcie digitálneho TVP nemusia byť
v niektorých krajinách dostupné.
Výrobcom tohto zariadenia je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Informácie o obchodných značkách
•
je ochranná známka spoločnosti DVB Project
• Vyrobené v licencii spoločnosti BBE Sound, Inc.
na základe jedného alebo viacerých nasledovných
patentov USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE
sú ochranné známky spoločnosti BBE Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS a symbol (z) sú obchodné značky
spoločnosti SRS Labs, Inc.
Technológia TruSurround XT sa používa v licencii
spoločnosti SRS Labs, Inc.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Po uplynutí životnosti TVP
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
• V tomto návode sú použité obrázky KDL-40T35xx, ak nie
je uvedené inak.
• Označenie "xx", ktoré je zobrazené v názve modelu,
predstavuje dvojciferné číselné označenie farebného
vyhotovenia.
2SK
KDL-46/40T35xx
11(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 3 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Obsah
Úvodný prehľad
Úvodný prehľad
4
4
Bezpečnostné upozornenia.......................................................................................................8
Upozornenia..............................................................................................................................9
Popis diaľkového ovládania (DO) ........................................................................................10
Popis tlačidiel a indikátorov na TVP ...................................................................................11
Sledovanie TVP
Sledovanie TVP ......................................................................................................................12
Zobrazenie digitálneho elektronického prehľadu TV programov (EPG)
........................15
Používanie zoznamu obľúbených položiek
....................................................................17
Sledovanie obrazu zo zariadenia pripojeného k TVP .............................................................18
SK
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Navigácia v obrazových ponukách..........................................................................................19
Ponuka Obraz .........................................................................................................................20
Ponuka Zvuk ...........................................................................................................................22
Ponuka Obrazovka..................................................................................................................24
Ponuka Nastavenie .................................................................................................................25
Ponuka Nastavenia PC ...........................................................................................................28
Ponuka Analógové nastavenie (Len pre analógový režim).....................................................29
Ponuka Digitálne nastavenie
........................................................................................32
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení k TVP....................................................................................34
Ďalšie informácie
Technické údaje ......................................................................................................................37
Riešenie problémov ................................................................................................................39
: len pre digitálne kanály.
3SK
KDL-46/40T35xx
0-000-000-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 4 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Úvodný prehľad
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
1: Kontrola dodávaného
príslušenstva
Zatlačením a posunutím otvorte.
Diaľkové ovládanie (DO) RM-ED008 (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
Sieťová šnúra (typ BF) (1)
Poznámky
Koaxiálny kábel (1)
Držiak káblov (1)
• Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládania dodržte
správnu polaritu.
• Nepoužívajte rôzne typy batérií, ani nepoužívajte spolu
staré a nové batérie.
• Pri likvidácii batérií dbajte na ochranu životného
prostredia. Likvidujte batérie v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem. Informujte sa o spôsobe
likvidácie odpadu.
• Používajte DO opatrne a šetrne. Nenechajte ho spadnúť,
nestúpajte po ňom a ani naň nelejte žiadne tekutiny.
• Nepoužívajte DO v blízkosti zdroja tepla alebo na mieste
s priamym slnečným žiarením a ani v príliš vlhkej
miestnosti.
Poistný popruh (1) a skrutky (2)
4SK
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 5 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
3: Ochrana pred
prevrhnutím TVP
Úvodný prehľad
2: Pripojenie antény/
videorekordéra (VCR)
Pripojenie samotnej antény
Koaxiálny kábel
(dodávaný)
Sieťová šnúra (dodávaná)
2
Pripojenie antény a videorekordéra
3
1
Sieťová šnúra
(dodávaná)
Koaxiálny kábel
(dodávaný)
4: Spojenie káblov
do zväzku
Scart kábel
(nedodávaný)
Koaxiálny kábel
(nedodávaný)
VCR
Pokračovanie
5SK
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 6 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
5: Voľba jazyka a krajiny/
regiónu
2
3
Stláčaním F/f/G/g zvoľte zo zobrazenej
ponuky jazyk a stlačte .
4
Stláčaním F/f zvoľte krajinu/región,
v ktorej budete TVP používať, potom
stlačte .
1
Krajina
2
Zvoľte krajinu
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
3,4
3,4
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Vybrať:
1
Zapojte sieťovú šnúru TVP do elektrickej
zásuvky (220-240 V AC, 50 Hz).
2
Stlačte 1 na TVP (vrchná strana).
Po prvom zapnutí TVP sa na obrazovke zobrazí
ponuka Language (Jazyk).
Keď je TVP v pohotovostnom režime (indikátor
1 (pohotovostný režim) na prednom paneli TVP
svieti načerveno), stlačením "/1 na DO zapnite
TVP.
Nastaviť:
Späť: RETURN
Ak sa krajina/región, v ktorej budete TVP
používať v zozname nenachádza, zvoľte namiesto
krajiny/regiónu “–”.
Zobrazí sa hlásenie potvrdzujúce spustenie
funkcie automatického nastavenia (Automatické
naladenie a uloženie staníc). Potom pokračujte “6:
Automatické naladenie a uloženie staníc”.
6SK
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 7 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
TVP zaháji automatické ladenie a ukladanie všetkých
dostupných programov (TV staníc).
Stlačením MENU vypnete zobrazenie
obrazovej ponuky (Menu).
TVP naladil a uložil všetky dostupné TV stanice.
Poznámka
Keď nemôžete prijímať digitálne kanály, alebo keď je počas
kroku 4 v “5: Voľba jazyka a krajiny/regiónu” vybraný
región, v ktorom nie je digitálne vysielanie, tak po vykonaní
kroku 4 musíte v ponuke Nastavenie (str. 26) nastaviť čas
pomocou Nastavenie hodín.
Úvodný prehľad
6: Automatické naladenie
a uloženie staníc
4
2
4
1
Pred spustením automatického ladenia
vložte do VCR pripojeného k TVP (str. 5)
nejakú nahranú kazetu a spustite na VCR
prehrávanie.
Počas automatického ladenia sa tak naladí a uloží
aj video kanál VCR.
Ak k TVP nie je pripojený žiadny VCR, tento
postup nie je potrebný. Pokračujte krokom 2.
2
Stláčaním G/g zvoľte “OK” a stlačte
.
Automatické ladenie
Želáte si spustiť Automatické ladenie?
OK
Zrušiť
Späť: RETURN
TVP spustí vyhľadávanie a ukladanie všetkých
dostupných digitálnych a potom analógových TV
staníc. Tento proces môže trvať niekoľko minút.
Buďte preto trpezliví a nestláčajte žiadne tlačidlo
na TVP ani na DO.
Ak sa zobrazí hlásenie vyzývajúce na kontrolu
pripojenia antény
Nenaladili sa žiadne digitálne ani analógové
stanice. Skontrolujte pripojenie antény
a stlačením
znova spustite proces
automatického ladenia a ukladania staníc.
3
Keď sa zobrazí na obrazovke ponuka
Triedenie programov, pokračujte krokmi
v “Triedenie programov” (str. 29).
Ak vám poradie uložených analógových
predvolieb vyhovuje, pokračujte krokom 4.
7SK
KDL-46/40T35xx
0-000-00012(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 8 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Inštalácia s podstavcom
Bezpečnostné upozornenia
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Inštalácia/Umiestnenie
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru,
úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia
a/alebo prípadným poraneniam pri inštalácii
a používaní TV prijímača (ďalej aj TVP) postupujte
v súlade s pokynmi uvedenými nižšie.
Inštalácia
• TVP umiestnite do blízkosti ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky.
• TVP umiestnite na bezpečný a stabilný podstavec.
• Inštaláciu TVP na stenu prenechajte na kvalifikovaný
autorizovaný servis.
• Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame používať
príslušenstvo Sony, vrátane:
– Konzola pre zavesenie na stenu SU-WL51
Prenášanie a preprava
• Pred prenášaním alebo prepravou
TVP odpojte všetky káble.
• Prenášanie alebo preprava veľkých
TVP si vyžaduje dve alebo tri
osoby.
• Ak prenášate TVP v rukách, držte
ho podľa obrázka vpravo. Netlačte
na LCD panel ani na rám okolo
panela.
• Pri dvíhaní TVP alebo jeho
premiestňovaní držte TVP pevne
za spodnú stranu.
• Počas manipulácie s TVP buďte
opatrní a zabráňte nárazom a prílišným otrasom.
• Ak chcete TVP premiestniť, či už za účelom opráv alebo
z dôvodu zmeny miesta, pred prenosom ho zabaľte
do pôvodného obalového materiálu.
Ventilácia
• Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory na skrinke a nič
do nich nevkladajte.
• Okolo TVP ponechajte voľný priestor tak, ako je
zobrazené na obrázku nižšie.
• Aby ste zabezpečili dostatočnú cirkuláciu vzduchu,
dôrazne odporúčame použiť originálnu konzolu
pre zavesenie na stenu od spoločnosti Sony.
Inštalácia na stenu
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ponechajte minimálne tento voľný
priestor okolo zariadenia.
8SK
Ponechajte minimálne tento voľný
priestor okolo zariadenia.
• Aby ste zabezpečili správnu ventiláciu a predišli
hromadeniu nečistôt a prachu:
– TVP neumiestňujte panelom smerom hore, neinštalujte
ho hore nohami, na zadnú stranu alebo na boky.
– TVP neumiestňujte na poličky, koberec, posteľ, ani
do vstavaných skriniek.
– TVP nezakrývajte obrusmi, závesmi, záclonami,
novinami a pod.
– TVP neumiestňujte tak, ako je zobrazené na obrázku
nižšie.
Cirkulácia vzduchu
je blokovaná.
Stena
Cirkulácia vzduchu
je blokovaná.
Stena
Sieťová šnúra
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru,
úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia
a/alebo prípadným poraneniam pri manipulácii
so sieťovou šnúrou a elektrickou zásuvkou postupujte
v súlade s pokynmi uvedenými nižšie.
– TV zariadenie pripojte pomocou trojvodičovej sieťovej
šnúry s ochranným uzemnením do zodpovedajúcej
sieťovej zásuvky.
– Používajte len sieťové šnúry Sony. Nepoužívajte
sieťové šnúry iných výrobcov.
– Sieťovú šnúru zapojte do zásuvky na doraz.
– TVP môže byť napájaný iba z elektrickej zásuvky
s napätím 220-240 V AC.
– Pred zapájaním káblov z bezpečnostných dôvodov
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete a dbajte na to,
aby sa vám nohy nezamotali do káblov.
– Pred manipuláciou s TVP odpojte sieťovú šnúru
z elektrickej zásuvky.
– Neumiestňujte sieťovú šnúru ku zdrojom tepla.
– Odpojte sieťovú šnúru zo zásuvky a jej koncovku
pravidelne čistite. Ak je koncovka znečistená prachom
a navlhne, môže sa porušiť izolácia a dôjsť k požiaru.
Poznámky
• Dodávanú sieťovú šnúru nepoužívajte s inými zariadeniami.
• Káble nepricvikujte, neohýnajte a ani nesplietajte.
Môžu sa poškodiť vodiče v kábloch.
• Neupravujte sieťovú šnúru.
• Na sieťovú šnúru neklaďte žiadne ťažké predmety.
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 9 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
• Pri odpájaní sieťovej šnúry nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
• Nezapájajte príliš mnoho zariadení do tej istej elektrickej
zásuvky.
• Nepoužívajte nekvalitné zásuvky.
Nedovolené používanie
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru,
úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu zariadenia
a/alebo prípadným poraneniam neinštalujte/
nepoužívajte TVP v miestach, v prostrediach alebo
počas situácií, ktoré sú uvedené nižšie.
Umiestnenie:
Neinštalujte/nepoužívajte TVP vonku (na priamom
slnečnom žiarení), na pobreží, na lodi alebo iných
plavidlách, v automobiloch, v zdravotníckych zariadeniach,
na nestabilných miestach, na miestach v blízkosti vody,
na miestach vystavených dažďu, vlhkosti alebo dymu.
V prípade, že:
– Sieťová šnúra je poškodená.
– Sieťová zásuvka je zle pripevnená.
– TVP je poškodený z dôvodu jeho pádu alebo nárazu
nejakého predmetu.
– Cez otvory do zariadenia vnikla akákoľvek tekutina
alebo predmet.
Upozornenia
Sledovanie TVP
• TV obrazovku sledujte pri primeranom osvetlení.
Sledovanie v tme alebo príliš dlhé sledovanie unavuje oči.
• Keď používate slúchadlá, nastavte hlasitosť na nižšiu úroveň,
pretože príliš vysoká úroveň zvuku môže poškodiť sluch.
LCD obrazovka
• Do TVP nič nehádžte. Sklenená obrazovka by mohla
po náraze explodovať a spôsobiť vážne zranenie.
• Ak sa na povrchu zariadenia objavia praskliny, nedotýkajte
sa ho, kým neodpojíte sieťovú šnúru zo zásuvky. V opačnom
prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
• Hoci je LCD obrazovka vyrobená vysokopresnou
technológiou a efektivita pixelov je 99,99 % a viac,
na obrazovke sa môžu vyskytnúť tmavé alebo jasné body
(červené, modré alebo zelené). Je to spôsobené
charakteristickými vlastnosťami LCD obrazovky.
Nejde o poruchu.
• Na predný filter obrazovky netlačte, neškriabte po ňom
a na vrch zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.
Obraz môže byť zobrazený nerovnomerne alebo sa LCD
obrazovka môže poškodiť.
• Ak je TVP vystavený nízkym teplotám, môžu sa v obraze
tvoriť "závoje" (bude rozmazaný), alebo môže byť obraz
tmavý. Nejde o poruchu. Tento jav vymizne, ak sa teplota
v danom prostredí zvýši.
• Keď sú dlhší čas zobrazované statické obrazy, môžu sa
vyskytnúť "duchovia" v obraze. Po pár minútach by mali
zmiznúť.
• Obrazovka a skrinka sa pri prevádzke zariadenia
zahrievajú. Nejde o poruchu.
• LCD obrazovka obsahuje malé množstvo tekutých
kryštálov a ortuť. Žiarivky používané v tomto zariadení
tiež obsahujú ortuť. Informujte sa o spôsobe likvidácie
odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa
platných miestnych predpisov a noriem.
Ak zariadenie nepoužívate
Manipulácia a čistenie povrchu obrazovky/skrinky
• Ak nebudete zariadenie používať niekoľko dní,
z bezpečnostných dôvodov odpojte TVP od elektrickej
siete, čím prispejete tiež k ochrane životného prostredia.
• Aj po vypnutí TVP je zariadenie naďalej pripojené do
elektrickej siete. Pre úplné odpojenie vytiahnite sieťovú
šnúru z elektrickej zásuvky.
• Niektoré TVP však disponujú funkciami, ktoré pre svoj
správny chod vyžadujú aktívny pohotovostný režim.
Pred čistením zariadenia zaistite, aby sieťová šnúra
zariadenia bola odpojená z elektrickej zásuvky.
Aby nedošlo k zničeniu alebo poškodeniu niektorých
materiálov na zariadení alebo antireflexnej vrstve
obrazovky, dbajte na nasledovné.
• Prach z obrazovky/skrinky utierajte zľahka pomocou
jemnej handričky. V prípade, že je prach stále
na obrazovke, utrite ho pomocou jemnej handričky
mierne navlhčenej v slabom roztoku saponátu.
• Nikdy nepoužívajte na čistenie drsnú handričku,
alkalický/kyslý čistiaci prostriedok, čistiaci prášok alebo
rozpúšťadlá, ako sú lieh, benzín, riedidlo alebo
insekticídy. Ak obrazovka alebo skrinka prídu do styku
s látkami ako lieh, riedidlá a rozpúšťadlá, benzín alebo
insekticídy, alebo ak sú dlhší čas v kontakte s gumenými
alebo vynilovými materiálmi, môžu sa poškodiť.
• Nastavenie natočenia TVP je potrebné vykonávať
pomalým pohybom tak, aby sa TVP nezosunul alebo
nespadol z jeho podstavca.
Prostredie:
Neinštalujte/nepoužívajte TVP na miestach, ktoré sú horúce,
vlhké alebo príliš prašné, kde môže vniknúť hmyz dovnútra,
na miestach, ktoré sú vystavené mechanickým vibráciám,
na miestach v blízkosti horľavých objektov (sviečky atď.).
Na zariadenie nesmú kvapkať ani špliechať žiadne kvapaliny
a nesmiete naň klásť žiadne nádoby naplnené kvapalinou
(napr. vázy).
Situácia:
Neinštalujte/nepoužívajte TVP, ak máte mokré ruky, ak je
zložený kryt zariadenia. Neinštalujte/nepoužívajte TVP
s príslušenstvom, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
Počas búrky odpojte TVP od elektrickej siete a tiež odpojte
anténový kábel.
Rozbitie alebo poškodenie:
Upozornenia týkajúce sa detí
• Zabráňte deťom v prístupe k TVP.
• Držte malé príslušenstvo mimo dosah detí, aby ho
náhodou neprehltli.
Ak sa vyskytnú problémy...
Ak sa vyskytnú nasledujúce problémy, vypnite TVP
a ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
V prípade uvedených problémov si nechajte TVP
prekontrolovať v autorizovanom servise alebo
požiadajte o pomoc autorizovaného pracovníka.
Voliteľné zariadenia
V blízkosti TVP neumiestňujte voliteľné zariadenia alebo
zariadenia, ktoré sú zdrojom elektromagnetického žiarenia.
Môže to spôsobiť rušenie obrazu a/alebo šumenie zvuku.
9SK
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 10 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Popis diaľkového ovládania (DO)
1 "/1 – Pohotovostný režim TVP
Prepnutie TVP do pohotovostného režimu a zapnutie TVP z pohotovostného
režimu.
2 A/B – Duálny zvuk (str. 23)
3 Farebné tlačidlá
• V digitálnom režime (str. 15, 17): Výber volieb v spodnej časti digitálnych
ponúk obľúbených položiek a EPG.
• V analógovom teletextovom režime (str. 13): Používanie pri funkcii Fastext.
4
/
– Info/Zobrazenie ukrytej informácie
• V digitálnom režime: Zobrazenie stručných informácií o práve vysielanom
programe.
• V analógovom režime: Zobrazenie informácií ako číslo aktuálnej predvoľby
a formát zobrazenia.
• V analógovom teletextovom režime: Zobrazenie ukrytej informácie
(napr. odpoveď na kvízovú otázku).
5
F/f/G/g/
(str. 12, 19)
6 TOOLS (str. 14, 18, 36)
Sprístupnenie rôznych zobrazovacích volieb a zmena/vytváranie nastavení
podľa zdroja signálu a formátu zobrazenia.
7 MENU (str. 19)
8 DIGITAL – Digitálny režim (str. 12)
9 Číselné tlačidlá
• V režime TV: Výber predvolieb. Ak chcete zvoliť predvoľbu č. 10 a viac,
druhú číslicu alebo tretiu musíte stlačiť do 2 sekúnd.
• V analógovom teletextovom režime: Zadanie trojciferného čísla strany.
0
– Predchádzajúca predvoľba
Stlačením obnovíte naposledy sledovanú predvoľbu (sledovanú minimálne 5 sekúnd).
qa PROG +/- (str. 12)
• V režime TV: Výber ďalšej (+) alebo predošlej (–) predvoľby.
• V analógovom teletextovom režime: Výber ďalšej (+) alebo predošlej (–) strany.
qs 2 +/- – Hlasitosť
qd % – Vypnutie zvuku (str. 12)
qf / – Teletext (str. 13)
qg ANALOG – Analógový režim (str. 12)
qh
/ RETURN
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia z ľubovoľnej zobrazenej obrazovej ponuky.
qj
qk
– EPG (Digitálny elektronický prehľad TV programov) (str. 15)
– Zastavenie obrazu (str. 13)
Zastavenie obrazu na obrazovke.
ql
– Formát zobrazenia (str. 13)
Opakovaným stláčaním sa mení formát obrazovky (keď sa tlačidlo stlačí len raz,
zobrazí sa aktuálny formát obrazovky).
w;
/
– Výber vstupného signálu/Zastavenie teletextu
• V režime TV (str. 18): Výber zdroja vstupného signálu na TVP pre zobrazenie
obrazu zo zariadenia pripojeného do konektorov na TVP.
• V analógovom teletextovom režime: Zastavenie aktuálnej teletextovej strany.
Rada
Tlačidlá A/B, PROG + a 5 majú orientačný hmatový bod. Hmatové body využívajte na orientáciu medzi tlačidlami pri ovládaní TVP.
10SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 11 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Popis tlačidiel a indikátorov na TVP
1
2
/
(str. 19)
– Výber zdroja vstupného signálu/OK
• V režime TV (str. 18): Výber zdroja
vstupného signálu na TVP pre zobrazenie
obrazu zo zariadenia pripojeného
do konektorov na TVP.
• V TV ponuke (menu): Zvolenie ponuky alebo
voľby a potvrdenie nastavenia.
3 2 +/-/
/
• Zvyšovanie (+) alebo znižovanie (–)
hlasitosti.
• V TV ponuke (menu): Posun vo voľbách
doľava ( ) alebo doprava ( ).
4 PROG +/-/
/
• V režime TV: Výber ďalšej (+) alebo predošlej
(–) predvoľby.
• V TV ponuke (menu): Posun vo voľbách
nahor ( ) alebo nadol ( ).
5 1 – Zapnutie/Vypnutie
Zapnutie/vypnutie TVP.
6
6
7
8
9
– Indikátor nahrávacieho časovača/
vypnutého obrazu/časovača
• Rozsvieti sa naoranžovo, ak je aktívny
nahrávací časovač (str. 15, 16).
• Keď je obraz vypnutý, indikátor sa rozsvieti
nazeleno (str. 26).
• Rozsvieti sa naoranžovo, ak je aktívny
časovač (str. 25).
7 1 – Indikátor pohotovostného režimu
Keď je TVP v pohotovostnom režime, indikátor
svieti načerveno.
8 " – Indikátor napájania
Keď je TVP zapnutý, indikátor sa rozsvieti
nazeleno.
9 Senzor pre DO/Svetelný senzor (str. 26)
• Prijíma IR signály z DO.
• Nezakrývajte senzor, pretože to má vplyv
na jeho fungovanie.
Poznámka
Pred odpojením sieťovej šnúry musí byť TVP úplne vypnutý. Ak odpojíte sieťovú šnúru, keď je TVP zapnutý, indikátor môže zostať
svietiť, alebo sa môže TVP pokaziť.
11SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 12 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Sledovanie TVP
Sledovanie TVP
Stlačením číselných tlačidiel alebo
stláčaním PROG +/- zvoľte požadovanú
predvoľbu s TV stanicou.
Pre výber predvoľby č. 10 a vyššej stlačte druhé
a tretie číselné tlačidlo do 2 sekúnd po prvom.
Výber digitálnej TV stanice pomocou digitálneho
elektronického prehľadu TV programov (EPG)
pozri str. 15.
V digitálnom režime
Nakrátko sa zobrazí informačné hlásenie. V tomto
hlásení sa môžu zobraziť nasledovné ikony.
1
2
3
: Rozhlasová služba.
: Kódovaná/platená služba.
: Sú dostupné viaceré jazyky.
: Sú dostupné titulky.
: Sú dostupné titulky pre sluchovo
postihnutých.
: Odporúčaný minimálny vek pre sledovanie
aktuálneho programu (od 4 do 18 rokov).
: Rodičovský zámok.
: Zobrazené vysielanie sa práve nahráva.
2
3
Ďalšie operácie
Pre
3
1
Dočasné vypnutie
Stlačte "/1.
TVP
(pohotovostný režim)
Zapnutie TVP
z pohotovostného
režimu bez zvuku
Stlačte %. Stláčaním 2 +/nastavte hlasitosť.
Vypnutie TVP
Stlačte 1 na TVP (vrchná
strana).
Poznámka
Aby ste TVP úplne vypli, odpojte
ho od elektrickej siete.
Stlačením 1 na TVP (vrchná strana)
zapnite TVP.
Keď je TVP v pohotovostnom režime (indikátor
1 (pohotovostný režim) na prednom paneli TVP
svieti načerveno), stlačením "/1 na DO zapnite
TVP.
2
Vykonajte
Stlačením DIGITAL prepnite TVP
do digitálneho režimu alebo stlačením
ANALOG prepnite TVP do analógového
režimu.
Dostupné TV stanice závisia od zvoleného
režimu.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte 2 + (zvyšovanie)/
- (znižovanie).
Vypnutie zvuku
Stlačte %. Opätovným stlačením
zvuk zapnete.
Prístup do
indexového zoznamu
predvolieb
(len v analógovom
režime)
Stlačte
. Analógovú
predvoľbu zvoľte stláčaním F/f
a následným stlačením
.
Zobrazenie indexovej tabuľky
zdrojov vstupného signálu pozri
str. 18.
12SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 13 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Zobrazenie teletextu v digitálnom režime
Zobrazenie teletextu v analógovom režime
V analógovom režime stlačte /. Po každom stlačení
tlačidla / sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
Teletext t Teletext cez TV obraz (mix režim)
t Bez teletextu (vypnutie teletextu)
Stranu zvolíte stláčaním číselných tlačidiel alebo
tlačidiel PROG +/-.
Pre "zastavenie" teletextovej strany stlačte
/ .
Pre zobrazenie ukrytej informácie stlačte
/ .
Smart*
Zobrazenie bežného vysielania s pomerom strán 4:3
s imitáciou širokouhlého obrazu. Obraz s pomerom
strán 4:3 sa roztiahne, aby vyplnil celú obrazovku.
4:3
Zobrazenie bežného vysielania s pomerom strán 4:3
bez úprav.
Sledovanie TVP
Mnohé televízne organizácie vysielajú informačnú
službu teletext v digitálnom režime. Teletext
v digitálnom režime poskytuje graficky pestrejší
obsah v porovnaní s teletextom v analógovom režime.
Zvoľte digitálnu stanicu, ktorá vysiela teletext
v digitálnom režime a potom stlačte /.
Ak televízna organizácia poskytuje teletext
v digitálnom režime na vyhradenom kanáli, tak
pre príjem teletextu si zvoľte tento kanál.
Pre ovládanie teletextu v digitálnom režime
postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Teletext v digitálnom režime vypnete stlačením
RETURN.
Pre pohybovanie stláčajte F/f/G/g.
Pre výber položky stlačte
a číselné tlačidlá.
Farebné tlačidlá sa používajú pre zrýchlenú navigáciu.
Wide
Správne zobrazenie obrazu pri vysielaní širokouhlého
obrazu (16:9).
Zoom*
Rady
• Pri sledovaní teletextu musí byť TV signál kvalitný.
Inak sa môžu vyskytovať chyby v zobrazovaní textu.
• Teletext je informačná služba vysielaná väčšinou
TV staníc. Indexová strana teletextu poskytuje informácie
o používaní služby.
• Ak sa v režime teletextu v spodnej časti teletextovej strany
zobrazí farebne rozlíšená ponuka, je dostupná služba
Fastext. Fastext umožňuje rýchly a jednoduchý prístup
na jednotlivé strany. Stlačením príslušného farebného
tlačidla zobrazíte príslušnú stranu.
Zmrazenie obrazu
Zastavenie obrazu na TV obrazovke (funkcia vám
umožní poznačiť si napr. tel. čísla, recepty atď.).
1
Stlačte
Opätovným stlačením
štandardný TV režim.
obnovíte
Poznámka
Táto funkcia nie je dostupná pre PC vstup.
Manuálne prepínanie formátu obrazovky
podľa vysielania
Stláčaním
14:9.
14:9*
Zobrazenie vysielania s pomerom strán 14:9 bez
úprav. Na okrajoch obrazovky sa zobrazia čierne
pruhy.
* Vrchná a spodná časť obrazu sa môže orezať.
.
Zmrazený obraz sa zobrazí na ľavej strane
obrazovky. Na pravej strane obrazovky môžete
sledovať pohybujúci sa obraz.
2
Zobrazenie vysielania vo formáte filmového plátna
(Letter box) v správnych proporciách.
zvoľte Smart, 4:3, Wide, Zoom alebo
Rady
• Môžete tiež nastaviť “Auto formát” na “Zap.”. TVP
automaticky zvolí najvhodnejší režim podľa vysielania
(str. 24).
• Ak je zvolené Smart (50 Hz), Zoom alebo 14:9, môžete
nastaviť pozíciu obrazu. Stláčaním F/f posuniete obraz
nahor/nadol (napr. aby ste mohli čítať titulky).
• V režime Smart nemusia byť viditeľné niektoré znaky
a/alebo písmená v hornej a spodnej časti obrazu.
V takomto prípade zvoľte v ponuke Obrazovka voľbu
Výška a nastavte výšku obrazu (vertikálny rozmer) tak,
aby boli znaky viditeľné.
• Zvoľte “Smart” alebo “Zoom” pre nastavenie zobrazenia
zdrojov signálov 720p alebo 1080i s orezanými
okrajovými oblasťami.
Pokračovanie
13SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 14 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie ponuky Tools (Nástroje)
Stlačením TOOLS zobrazíte pri sledovaní
TV programu nasledovné voľby.
Voľby
Popis
Zavrieť
Vypnutie ponuky Tools
(Nástroje).
Šetrič energie
Pozri str. 26.
Nastavenie titulkov
(len v digitálnom
režime)
Pozri str. 33.
Obľúb.dig. položky
(len v digitálnom
režime)
Pozri str. 17.
Režim obrazu
Pozri str. 20.
Režim zvuku
Pozri str. 22.
Automatické nast.
hodín
(len v analógovom
režime)
Možnosť prepnúť TVP
do digitálneho režimu a získať
údaj o presnom čase.
Časovač vypnutia
Pozri str. 25.
i Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti
v slúchadlách.
14SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 15 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Zobrazenie digitálneho elektronického prehľadu
TV programov (EPG)
*
Všetky kategórie
Pia 4 Nov 15:39
Dnes
15:30
16:00
001 BBC ONE
Lazy T… Pinky…
002 BBC TWO
International Bowls
16:30
Countdown
005 five
Death In Small Doses
006 ITV2
The Ri… Trisha
007 BBC THREE
This is BBC THREE
009 Teletext
Nie sú dostupné žiadne položky
010 BBC FOUR
This is BBC FOUR
011 Sky Travel
Undercove…
2
Vykonajte požadované operácie podľa
nasledovnej tabuľky.
Pira… Pl… Disney’ s T… Harry Hill’s… The Paul…
Deal Or No Deal
Luton Airp…
Children of… Secret Agent
013 More 4
ER
Nasledujúci
Možnosti:
Richard &…
Sally Jessy…
012 UKTV History
Vybrať:
V digitálnom režime zobrazte stlačením
digitálny elektronický prehľad
TV programov (EPG).
i
Th…
Entertainm… Live At Fi…
Gunpowd…
Poznámka
Carry On Up The Khyber
30 minút
Kategória
Informácie o programe sa zobrazia, len ak ich TV stanica
vysiela.
+/- 1 deň zap./vyp.:
Digitálny elektronický prehľad TV programov
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách dostupná.
Pre
Vykonajte
Vypnutie EPG
Stlačte
Posuv v prehľade EPG
Stláčajte F/f/G/g.
Sledovanie aktuálneho programu
Stlačte
Zoradenie informácií o programe podľa
kategórie
– Zoznam kategórií
1
2
Sledovanie TVP
i
004 Channel 4
Predchádzajúci
Blue Pet…
Ready Steady Co…
003 ITV1
1
17:00
The S… Basil Brush
.
, keď je zvolený aktuálny program.
Stlačte modré tlačidlo.
Stláčaním F/f/G/g zvoľte kategóriu. Názov kategórie sa
zobrazí vedľa obrazu.
Medzi dostupné kategórie patrí:
“Všetky kategórie”: Obsahuje všetky dostupné TV stanice.
Meno Kategórie (napr. “Správy”): Obsahuje všetky TV stanice, ktoré
zodpovedajú vybranej kategórii.
3
Stlačte
.
Digitálny elektronický prehľad TV programov (EPG) bude teraz
zobrazovať len aktuálne programy zo zvolenej kategórie.
Nastavenie programu, ktorý sa má nahrať
– Časovač nahrávania
1
2
3
4
Stláčaním F/f/G/g zvoľte program, ktorý sa má neskôr
nahrať.
Stlačte .
Stláčaním f/F vyberte “Časovač nahrávania”.
Stlačte
a nastavte časovače TVP a VCR.
Vedľa informácií o programe sa zobrazí symbol
na TVP (predná strana) sa rozsvieti naoranžovo.
Poznámky
. Indikátor
• Časované nahrávanie VCR je možné nastaviť na TVP len pre SmartLinkkompatibilné VCR. Ak VCR nie je kompatibilný s funkciou SmartLink, zobrazí sa
hlásenie pripomínajúce nastavenie časovača VCR.
• Po spustení nahrávania je možné prepnúť TVP do pohotovostného režimu,
ale nevypínajte ho úplne, lebo sa nahrávanie môže zrušiť.
• Ak ste nastavili vekové obmedzenia pre vysielané programy, zobrazí sa
hlásenie s výzvou na zadanie hesla. Podrobnosti pozri “Rodičovský zámok”
na str. 33.
Pokračovanie
15SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 16 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Pre
Vykonajte
Nastavenie programu, ktorý sa má
automaticky zobraziť na obrazovke, keď
sa začne.
– Pripomienka
1
2
3
4
Stláčaním F/f/G/g zvoľte program, ktorý sa má zobraziť.
Stlačte .
Stláčaním f/F vyberte “Pripomienka”.
Stlačte , aby sa automaticky zobrazil zvolený program, keď
sa začne.
Vedľa informácií o programe sa zobrazí symbol c.
Poznámka
Ak prepnete TVP do pohotovostného režimu, automaticky sa zapne
pri spustení vysielania daného programu.
Nastavenie dátumu a času vysielania
programu, ktorý chcete nahrať
– Manuálne časované nahrávanie
1
2
3
4
5
6
Stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte “Manuálne časované nahrávanie”
a stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte dátum a stlačte g.
Postupom z kroku 3 nastavte začiatok a koniec času
vysielania.
Stláčaním F/f zvoľte program, ktorý budete chcieť nahrať
a potom stlačte .
Stlačte
a nastavte časovače TVP a VCR.
Vedľa informácií o programe sa zobrazí symbol
na TVP (predná strana) sa rozsvieti naoranžovo.
Poznámky
. Indikátor
• Časovaný záznam VCR je možné nastaviť na TVP len pre SmartLinkkompatibilné VCR. Ak VCR nie je kompatibilný s funkciou SmartLink, zobrazí
sa hlásenie pripomínajúce nastavenie časovača VCR.
• Po spustení nahrávania je možné prepnúť TVP do pohotovostného režimu,
ale nevypínajte ho úplne, lebo sa nahrávanie môže zrušiť.
• Ak ste nastavili vekové obmedzenia pre vysielané programy, zobrazí sa
hlásenie s výzvou na zadanie hesla. Podrobnosti pozri “Rodičovský zámok”
na str. 33.
Zrušenie nahrávania/pripomienky
– Zoznam časovača
1
2
3
4
Stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte “Zoznam časovača” a stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte program, ktorý chcete zrušiť, potom
stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte “Zrušiť časovač” a potom stlačte .
Zobrazí sa výzva pre potvrdenie zrušenia programu.
5
Stláčaním G/g zvoľte “Áno”, potom výber potvrďte
stlačením .
Rada
Digitálny elektronický prehľad TV programov (EPG) môžete tiež zobraziť zvolením “Digitálna EPG” v “MENU” (str. 19).
16SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 17 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie zoznamu obľúbených položiek
*
Funkcia umožňuje zvoliť programy zo zoznamu
obľúbených položiek až 20 špecifikovaných staníc.
Zobrazenie obľúbených položiek pozri v “Navigácia
v obrazových ponukách” (str. 19).
BBC ONE
002
BBC TWO
003
ITV1
004
Channel 4
005
five
Predchádzajúci
Vybrať:
Nasledujúci
Sledovanie TVP
001
Nastavenie
Exit:
Zoznam obľúbených položiek
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách dostupná.
Pre
Vykonajte
Počiatočné vytvorenie zoznamu
obľúbených položiek
Pri prvom zvolení “Obľúb.dig. položky” z “MENU” sa zobrazí hlásenie
s výzvou pre vloženie TV staníc do zoznamu obľúbených položiek.
1
2
Stláčaním
vyberte “Áno”.
Stláčaním F/f zvoľte TV stanicu, ktorú chcete pridať.
Ak poznáte číslo kanála, môžete pomocou číselných tlačidiel zadať kanál
priamo.
3
Stlačte
.
TV stanice uložené v zozname obľúbených položiek sú označené
symbolom
.
Vypnutie zoznamu obľúbených položiek
Stlačte RETURN.
Sledovanie TV stanice
Stlačte
Pridanie alebo odstránenie TV staníc
zo zoznamu obľúbených položiek
1
počas výberu TV stanice.
Stlačte modré tlačidlo.
TV stanice uložené v zozname obľúbených položiek sú označené
symbolom
.
2
Stláčaním F/f zvoľte TV stanicu, ktorú chcete vložiť alebo
odstrániť.
Ak poznáte číslo kanála, môžete pomocou číselných tlačidiel zadať kanál
priamo.
Odstránenie všetkých TV staníc
zo zoznamu obľúbených položiek
3
4
Stlačte .
Stlačením modrého tlačidla obnovíte zobrazenie zoznamu
obľúbených položiek.
1
2
Stlačte modré tlačidlo.
Stlačte žlté tlačidlo.
Zobrazí sa výzva pre potvrdenie odstránenia všetkých TV staníc
zo zoznamu obľúbených položiek.
3
Stláčaním G/g zvoľte “Áno”, potom výber potvrďte
stlačením .
17SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 18 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie ponuky Tools (Nástroje)
Sledovanie obrazu
zo zariadenia
pripojeného k TVP
Stlačením TOOLS zobrazíte pri sledovaní obrazu
z iného pripojeného zariadenia než PC nasledovné
voľby.
Zapnite pripojené zariadenie a vykonajte
jeden z uvedených krokov.
Pre zariadenie pripojené do konektorov Scart plne
prepojeným 21-pinovým káblom Scart (str. 35)
Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.
Na obrazovke sa zobrazí obraz z pripojeného
zariadenia.
Pre automatické naladenie VCR (videorekordéra)
(str. 7)
V analógovom režime stláčaním PROG +/- alebo
číselných tlačidiel zvoľte predvoľbu, pod ktorou je
naladený video signál z VCR.
Voľby
Popis
Zavrieť
Vypnutie ponuky Tools
(Nástroje).
Šetrič energie
Pozri str. 26.
Režim obrazu
Pozri str. 20.
Režim zvuku
Pozri str. 22.
Automatické nast.
Možnosť prepnúť TVP
hodín (len
do digitálneho režimu a získať
v analógovom režime) údaj o presnom čase.
Časovač vypnutia
Pozri str. 25.
i Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti
v slúchadlách.
Pre ostatné pripojené zariadenia (str. 34)
Stláčajte
/ , kým sa na obrazovke nezobrazí
symbol zodpovedajúci príslušnému zdroju vstupného
signálu (pozri nižšie).
Zobrazenie na
obrazovke
Názvy vstupných
konektorov
AV1/2 alebo
AV1/2
1/2 alebo
1/2
AV3
a
3 (Y, PB/CB, PR/CR)
3 (L, R)
AV4
HDMI IN 4 a HDMI IN 4
(L, R)
AV5
HDMI IN 5
AV6 alebo
AV6
PC
a
PC
6 alebo
6
6 (L (MONO), R)
a PC
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Obnovenie bežnej
prevádzky TVP
Stlačte DIGITAL alebo
ANALOG.
Získanie prístupu
do Indexovej tabuľky
zdrojov vstupného
signálu (okrem
vstupného video
signálu z PC)
Stlačením
zobrazíte indexovú
tabuľku zdrojov vstupného signálu.
(Potom, len v analógovom režime,
stlačte g.) Zdroj vstupného
signálu zvoľte stláčaním F/f
a následným stlačením
.
18SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 19 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Navigácia v obrazových
ponukách
Ikona
Popis
Digitálna EPG
Zobrazenie digitálneho elektronického
prehľadu TV programov (EPG).
Podrobnosti o nastaveniach pozri str. 15.
Obrazové ponuky “MENU” umožňujú využívať rôzne
užitočné funkcie tohto TVP. Môžete jednoduchým
spôsobom vybrať TV stanicu alebo vstupný zdroj
signálu a zmeniť nastavenia pre váš TVP.
Externé vstupy
Výber zariadenia pripojeného k TVP.
• Ak chcete sledovať obraz zo želaného
externého zdroja vstupného signálu,
zvoľte ho a stlačte
.
• Ak chcete pomenovať externé vstupy,
zvoľte “Upraviť názvy AV vst.”,
potom pozri str. 25.
2,3
Zobrazenie ponuky Nastavenie, cez ktorú
je možné vykonávať väčšinu
pokročilejších nastavení.
Podrobnosti o nastaveniach pozri str. 20
až 33.
Poznámka
1
1
Dostupné voľby sa líšia v závislosti
od aktuálneho stavu. Nedostupné položky
sú sivé alebo sa nezobrazujú.
Stlačením tlačidla MENU zobrazíte
obrazovú ponuku (Menu).
MENU
Obľúb.dig. položky
2
3
Stláčaním F/f zvoľte požadovanú voľbu.
Stlačením
potvrdíte výber.
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Nastavenie
Obrazovú ponuku vypnete stlačením MENU.
Analógový
Digitálny
Digitálna EPG
Externé vstupy
Nastavenie
Váš zoznam obľúbených pol.
Vybrať:
Ikona
Nastaviť:
Exit: MENU
Popis
Obľúb.dig. položky
Sprístupnenie zoznamu obľúbených
položiek. Podrobnosti o nastaveniach
pozri str. 17.
Analógový
Obnovenie naposledy sledovanej
analógovej predvoľby.
Digitálny
Obnovenie naposledy sledovanej
digitálnej predvoľby.
19SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 20 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Obraz
Digitálny
Obraz
Vybrané vstupy
Režim obrazu
Reset
Podsvietenie
Kontrast
Jas
Farebnosť
Saturácia
Teplota farieb
Ostrosť
Redukcia šumu
Rozšírené nast.
Vybrať:
Len náhľad
Živý
5
50
50
50
Studená
18
Vyp.
Nastaviť:
Ponuka Obraz obsahuje nižšie uvedené voľby.
1
Stláčaním F/f zvoľte “Nastavenie”
v MENU a potom stlačte .
2
Stláčaním F/f zvoľte ikonu obrazovej
ponuky a stlačte .
3
Stláčaním F/f/G/g zvoľte voľbu.
Exit: MENU
Vybrané vstupy
Nastavenie, či sa nastavenia vykonané v ponuke Obraz aplikujú na všetky vstupy,
alebo len na práve sledovaný vstup.
“Všetky”: Aplikovanie nastavení na všetky vstupy.
“Len náhľad”: Aplikovanie nastavení len na aktuálny vstup.
Režim obrazu
Nastavenie režimu obrazu (okrem vstupného signálu z PC).
“Živý”: Zvýšenie kontrastu a ostrosti.
“Štandardný”: Štandardný obraz. Odporúča sa pre domáce kino.
“Osobný”: Umožňuje uložiť vlastné nastavenia.
Režim zobrazovania
Nastavenie režimu obrazu pre vstupný signál z PC.
“Video”: Zobrazovanie video záznamu.
“Text”: Zobrazovanie textov, grafov a tabuliek.
Reset
Obnovenie všetkých obrazových nastavení okrem “Vybrané vstupy”, “Režim
obrazu” a “Režim zobrazovania” na výrobné hodnoty.
Podsvietenie
Nastavenie jasu podsvietenia.
Rada
Položka “Podsvietenie” nie je dostupná, keď je položka “Šetrič energie” nastavená
na “Vysoký” (str. 26).
Kontrast
Zníženie alebo zvýšenie kontrastu obrazu.
Jas
Zvýšenie alebo zníženie jasu obrazu.
Farebnosť
Zvýšenie alebo zníženie intenzity farieb.
Saturácia
Zvýšenie alebo zníženie zelených alebo červených tónov.
Rada
“Saturácia” je možné upravovať len pre prenosový signál v norme NTSC (napr. videokazety
z USA).
20SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 21 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Teplota farieb
Nastavenie bielej farby obrazu.
“Studená”: Dodáva obrazu studený nádych (domodra).
“Neutrálna”: Dodáva obrazu neutrálny nádych (dobiela).
“Teplá 1”/“Teplá 2”: Dodáva obrazu teplý nádych (dočervena). “Teplá 2” dodáva
teplejší nádych než “Teplá 1”.
Rada
“Teplá 1” a “Teplá 2” môžete zvoliť len v prípade, že položka “Režim obrazu” je nastavená
na “Osobný”.
Zvýšenie alebo zníženie ostrosti obrazu.
Redukcia šumu
Redukcia úrovne šumu (sneženie) v nekvalitnom vysielanom signáli.
“Auto”: Automatická redukcia šumu (len v analógovom režime).
“Vysoký”/“Stredný”/“Nízky”: Zmena úrovne redukcie šumu.
“Vyp.”: Vypnutie funkcie Redukcia šumu.
Rozšírené nast.
Detailnejšia úprava nastavení v ponuke Obraz. Ak nastavíte “Režim obrazu”
na “Osobný”, môžete nastavovať/meniť tieto nastavenia.
“Reset”: Obnovenie všetkých rozšírených nastavení obrazu na výrobné hodnoty.
“Korekcia čiernej”: Zvýraznenie čiernych oblastí obrazu, aby sa zvýšil kontrast.
“Rozšírené zvýraz. kontr.”: Automatické nastavenie položky “Podsvietenie”
a “Kontrast” na najvhodnejšiu hodnotu podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je
zvlášť vhodné pre tmavé scény. Zvýši sa tým rozlíšenie kontrastu tmavších
obrazových scén.
“Gamma”: Nastavenie vyváženia medzi svetlými a tmavými oblasťami obrazu.
“Čistota bielej”: Zvýraznenie farieb.
“Živé farby”: Oživenie farieb a reprodukcia prirodzených tónov farby pokožky.
“Farebný priestor”: Zmena farebnej reprodukcie gamutu. “Široký” reprodukuje živé
farby a “Normálny” reprodukuje štandardné farby.
“Redukcia šumu MPEG”: Redukcia obrazového šumu v MPEG komprimovaných
záznamoch (len v digitálnom režime).
Rada
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Ostrosť
Položka “Živé farby” nie je dostupná, keď je položka “Farebný priestor” nastavená
na “Normálny”.
21SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 22 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Zvuk
Digitálny
Zvuk
Vybrané vstupy
Režim zvuku
Reset
Výšky
Basy
Vyváženie
Aut. hlasitosť
Kompenzácia hlasitosti
Priestorový zvuk
BBE
Duálny zvuk
Väzba /rep
Vybrať:
Nastaviť:
Len náhľad
Dynamický
Ponuka Zvuk obsahuje nasledovné voľby.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
0
0
0
Zap.
0
Vyp.
Vyp.
Stereo
Vyp.
Exit: MENU
Vybrané vstupy
Nastavenie, či sa nastavenia vykonané v ponuke Zvuk aplikujú na všetky vstupy,
alebo len na práve sledovaný vstup.
“Všetky”: Aplikovanie nastavení na všetky vstupy.
“Len náhľad”: Aplikovanie nastavení len na aktuálny vstup.
Režim zvuku
Nastavenie režimu zvuku.
“Dynamický”: Zvýraznenie vysokých a nízkych tónov.
“Štandardný”: Štandardný zvuk. Odporúča sa pre domáce kino.
“Osobný”: Štandardný zvuk. Umožňuje tiež uložiť preferované nastavenia.
Reset
Obnovenie všetkých zvukových nastavení okrem “Režim zvuku”, “Duálny zvuk”
a “Väzba i/rep” na výrobné hodnoty.
Výšky
Nastavenie vysokých tónov.
Basy
Nastavenie nízkych tónov.
Vyváženie
Vyváženie zvuku medzi ľavým a pravým reproduktorom.
Aut. hlasitosť
Udržiavanie rovnakej úrovne hlasitosti nezávisle od vysielaného signálu (napr.
v prípade reklám, pri ktorých je hlasitosť vyššia než pri bežnom vysielaní).
Kompenzácia
hlasitosti
Relatívne nastavenie úrovne zvuku aktuálneho vstupu k ostatným vstupom, keď je
položka “Vybrané vstupy” nastavená na “Len náhľad”.
Priestorový zvuk
Výber režimu priestorového zvuku.
“TruSurround XT”: Priestorový zvuk (len pre stereo programy).
“Stereo simulácia”: Pridanie priestorového efektu do mono programov.
“Vyp.”: Normálny stereo alebo mono zvuk.
BBE
Zvýraznenie zvuku kompenzovaním fázových efektov v reproduktoroch pomocou
systému “BBE High Definition Sound System”.
22SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 23 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Duálny zvuk
Nastavenie zvuku pri stereo alebo dvojjazyčnom vysielaní.
“Stereo”, “Mono”: Pri stereo vysielaní.
“A”/“B”/“Mono”: Pri dvojjazyčnom vysielaní zvoľte “A” pre zvukový kanál 1, “B”
pre zvukový kanál 2 alebo “Mono” pre monofonický kanál, ak je dostupný.
Rada
Ak zvolíte iné zariadenie pripojené k TVP, nastavte “Duálny zvuk” na “Stereo”, “A”
alebo “B”.
Väzba i/rep (väzba
medzi slúchadlami
a reproduktormi)
Zapnutie/vypnutie reprodukcie zvuku z TV reproduktorov po pripojení slúchadiel.
“Zap.”: Zvuk je reprodukovaný len v slúchadlách.
“Vyp.”: Zvuk je reprodukovaný aj v slúchadlách aj pomocou reproduktorov TVP.
Rada
“Výšky”, “Basy”, “Vyváženie”, “Aut. hlasitosť”, “Priestorový zvuk” a “BBE” nemôžu byť použité pre slúchadlá a zvukové
výstupy.
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
23SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 24 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Obrazovka
Digitálny
Obrazovka
Vybrané vstupy
Formát obrazovky
Auto formát
Pôvodné nast. 4:3
Umiestnenie OSD
Horizontálny posun
Vertikálny posun
Výška
Vybrať:
Len náhľad
Smart
Zap.
Smart
Štandardne
0
0
0
Nastaviť:
Ponuka Obrazovka obsahuje nasledovné voľby.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
Exit: MENU
Vybrané vstupy
Nastavenie, či sa nastavenia vykonané v ponuke Obrazovka aplikujú na všetky
vstupy, alebo len na práve sledovaný vstup.
“Všetky”: Aplikovanie nastavení na všetky vstupy.
“Len náhľad”: Aplikovanie nastavení len na aktuálny vstup.
Formát obrazovky
Podrobnosti o formáte obrazu pozri “Manuálne prepínanie formátu obrazovky podľa
vysielania” (str. 13).
Auto formát
Automatické prepínanie formátu zobrazenia podľa vysielaného signálu. Ak chcete
túto funkciu vypnúť, zvoľte “Vyp.”.
Rady
• Aj keď je položka “Auto formát” nastavená na “Zap.” alebo “Vyp.”, môžete vždy meniť
formát obrazovky stláčaním tlačidla
.
• Voľba “Auto formát” je dostupná len pri signáloch v norme PAL a SECAM.
Pôvodné nast. 4:3
Predvolený režim pre obraz s pomerom strán 4:3.
“Smart”: Zobrazenie bežného vysielania s pomerom strán 4:3 s imitáciou
širokouhlého obrazu.
“4:3”: Zobrazenie bežného vysielania s pomerom strán 4:3 bez úprav.
“Vyp.”: Uchovanie aktuálneho nastavenia položky “Formát obrazovky” po zmene
predvoľby alebo zdroja vstupného signálu.
Rada
Táto voľba je dostupná len v prípade, že je položka “Auto formát” nastavená na “Zap.”.
Umiestnenie OSD
Nastavenie oblasti na obrazovke, kde sa bude zobrazovať obraz.
“Plné rozlíšenie”: Zobrazenie obrazu pre zdroje signálu 1080i alebo 1080p
v pôvodnom rozmere, keď sú časti obrazu odrezané.
“Štandardne”: Zobrazenie obrazu bez úprav.
“–1”/“–2”: Zväčšenie obrazu, takže sa ukryjú jeho okraje.
Horizontálny posun
Nastavenie vodorovnej pozície obrazu.
Vertikálny posun
Nastavenie vertikálnej pozície obrazu, keď je formát obrazovky nastavený
na “Smart” (50 Hz), “Zoom” alebo “14:9”.
Výška
Nastavenie výšky obrazu, keď je formát obrazovky nastavený na “Smart”, “Zoom”
alebo “14:9”.
24SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 25 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Nastavenie
Ponuka Nastavenie obsahuje nasledovné voľby.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
Digitálny
Nastavenie
Automatické nast.
Jazyk
AV predvoľby
Auto S-Video
Nastavenie časovača
Šetrič energie
Svetelný senzor
AV2 výstup
Tiché zapnutie
Reproduktor
Audio výstup
Systém farieb
Informácie o produkte
Obnoviť všetko
Vyp.
Vyp.
Auto
Vyp.
Vyp.
Premenlivý
Nastaviť:
Exit: MENU
Automatické nast.
Tzv. “úvodný krok” - výber jazyka a krajiny/regiónu, v ktorých budete TVP používať
a automatické vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných digitálnych aj
analógových TV staníc. Táto operácia zvyčajne nie je potrebná, keďže sa jazyk
a krajina/región nastavili a TV stanice naladili a uložili pri prvom zapnutí TVP
(str. 6, 7). Táto voľba však umožňuje zopakovať tento proces (napr. po presťahovaní,
alebo pri ladení nových TV staníc).
Jazyk
Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať obrazové ponuky.
AV predvoľby
Priradenie názvu externému zariadeniu pripojenému do konektorov na bočnej
a zadnej strane TVP. Tento názov sa na krátky čas zobrazí na obrazovke pri zvolení
zariadenia. Pri prepínaní sa môžu vynechávať zdroje vstupného signálu, ktoré nie sú
potrebné.
1 Stláčaním F/f zvoľte požadovaný zdroj vstupného signálu a stlačte .
2 Stláčaním F/f zvoľte požadovanú nižšie uvedenú voľbu a stlačte .
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Vybrať:
Slovenčina
Názvy zariadení: Použite jeden z uvedených predvolených názvov.
“Zmeniť:”: Vytvorenie vlastného názvu. Vykonajte kroky 2 až 4 z časti
“Názvy programov” (str. 29).
“Preskočiť”: Preskočenie nepotrebného zdroja vstupného signálu pri výbere zdroja
vstupného signálu stláčaním
.
Auto S-Video
Výber zdroja vstupného signálu pripojeného do S-video konektorov
obidva konektory
Nastavenie časovača
/
6, ak sú
6 využité.
Nastavenie časovača pre zapnutie/vypnutie TVP.
Časovač vypnutia
Nastavenie periódy, po ktorej sa TVP automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
Keď je aktívny Časovač vypnutia, indikátor
(Časovač) v prednej časti TVP svieti
naoranžovo.
Rady
• Ak vypnete a znova zapnete TVP, nastavenie položky “Časovač vypnutia” sa zmení
na “Vyp.”.
• Minútu pred vypnutím TVP do pohotovostného režimu sa na obrazovke zobrazí “TV
prijímač bude čoskoro vypnutý Časovačom vypnutia.”.
Pokračovanie
25SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 26 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Časovač zapnutia
Nastavenie časovača pre zapnutie TVP z pohotovostného režimu.
“Deň”: Nastavenia dňa aktivácie Časovača zapnutia.
“Čas”: Nastavenie času zapnutia TVP.
“Trvanie”: Nastavenie času, ako dlho má byť TVP zapnutý, kým sa znova
automaticky neprepne do pohotovostného režimu.
“Nastavenie hlasitosti”: Nastavenie hlasitosti, aká sa použije pri zapnutí TVP
časovačom.
Nastavenie hodín
Manuálne nastavenie hodín. Keď TVP prijíma digitálne stanice, hodiny nie je možné
nastaviť manuálne, pretože sa nastavujú podľa časového kódu vo vysielanom
signále.
Šetrič energie
Nastavenie režimu úspory energie, ktorý redukuje príkon TVP.
Keď je nastavené “Obraz vypnutý”, obraz sa vypne a indikátor
(Obraz vypnutý)
v prednej časti TVP sa rozsvieti nazeleno. Zvuk zostáva nezmenený.
Svetelný senzor
“Zap.”: Automatické nastavenie obrazu podľa podmienok osvetlenia v miestnosti.
“Vyp.”: Vypnutie funkcie Svetelný senzor.
Poznámka
Nezakrývajte senzor, pretože to má vplyv na jeho fungovanie. Bližšie informácie o senzore
pozri str. 11.
AV2 výstup
Nastavenie zdroja výstupného signálu vyvedeného na konektor
/
2
na zadnej strane TVP. Ak pripojíte VCR alebo iné nahrávacie zariadenie
do konektora
/
2, môžete nahrávať signál prichádzajúci do TVP z externého
zariadenia pripojeného k TVP cez iné konektory.
“TV”: Výstup TV signálu.
“AV1”: Výstupný signál z externého zariadenia pripojeného do konektora
/
1.
“AV6”: Výstupný signál z externého zariadenia pripojeného do konektora
/
6.
“Auto”: Výstupný signál sa vždy zhoduje so signálom zobrazeným na obrazovke
(okrem signálov z konektorov
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5 a PC
).
Tiché zapnutie
Nastavenie nízkej úrovne hlasitosti pri prvom zapnutí TVP a následné postupné
zvýšenie úrovne hlasitosti na predvolenú úroveň.
Reproduktor
Zapnutie/vypnutie reprodukcie zvuku z TV reproduktorov.
“Zap.”: TV reproduktory sú zapnuté, aby sa TV zvuk reprodukoval cez TV
reproduktory.
“Vyp.”: TV reproduktory sú vypnuté, aby sa TV zvuk reprodukoval len cez externé
audio zariadenie pripojené do výstupných audio konektorov.
Audio výstup
“Premenlivý”: Zvukový výstup môže byť ovládaný pomocou DO TVP.
“Pevný”: Hlasitosť audio výstupu z TVP je pevne stanovená. Na nastavenie úrovne
hlasitosti zvuku (a iných nastavení zvuku) audio systému použite DO od audio
systému.
Systém farieb
Nastavenie položky Systém farieb (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”,
“NTSC4.43”, alebo “PAL60”) v závislosti od vstupného signálu zo zdroja vstupného
signálu.
26SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 27 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Informácie o produkte
Zobrazenie systémových informácií TVP.
Obnoviť všetko
Obnovenie všetkých nastavení na výrobné hodnoty a zobrazenie ponuky
Automatické nast.
Poznámka
Všetky nastavenia vrátane zoznamu obľúbených položiek, krajiny/regiónu, jazyka,
automaticky naladených TV staníc atď. budú vymazané.
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
27SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 28 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Nastavenia PC
PC
Nastavenia PC
Formát obrazovky
Reset
Automatické nast.
Fáza
Rozostup bodov
Horizontálny posun
Vertikálny posun
Riadenie napájania
Štandardný
Ponuka Nastavenia PC obsahuje nasledovné voľby.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
0
0
0
0
Zap.
Rozlíšenie: 1280x768/60Hz
Vybrať:
Nastaviť:
Exit: MENU
Formát obrazovky
Výber režimu obrazu pre zobrazenie vstupného signálu z PC.
“Štandardný”: Zobrazenie obrazu bez úprav.
“Plný 1”: Zväčšenie obrazu, aby vyplnil plochu obrazovky. Pomer strán sa nemení.
“Plný 2”: Zväčšenie obrazu, aby vyplnil plochu obrazovky.
Reset
Obnovenie všetkých PC nastavení okrem “Formát obrazovky” a “Riadenie
napájania” na výrobné hodnoty.
Automatické nast.
Automatické nastavenie polohy a fázy obrazu, keď TVP prijíma vstupný signál
z pripojeného PC.
Rada
Pri určitých typoch vstupného signálu nemusí Automatické nast. pracovať správne. V takýchto
prípadoch nastavte ručne “Fáza”, “Rozostup bodov”, “Horizontálny posun” a “Vertikálny
posun”.
Fáza
Nastavenie fázy pri blikaní obrazu.
Rozostup bodov
Nastavenie rozstupu bodov pri zobrazovaní neželaných vertikálnych pruhov.
Horizontálny posun
Nastavenie vodorovnej polohy obrazu.
Vertikálny posun
Nastavenie vertikálnej polohy obrazu.
Riadenie napájania
Prepnutie TVP do pohotovostného režimu, ak na vstupe nie je 30 sekúnd žiadny
signál.
28SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 29 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Analógové nastavenie (Len pre analógový režim)
Analógový
Analógové nastavenie
Jedným tlačidlom
Automatické ladenie
Triedenie programov
Názvy programov
Ručné ladenie
Exit: MENU
Nastaviť:
Jedným tlačidlom
Keď je “Jedným tlačidlom” nastavené na “Zap.”, jedným číselným tlačidlom (0 - 9)
na DO môžete zvoliť analógovú predvoľbu.
Poznámka
Keď je “Jedným tlačidlom” nastavené na “Zap.”, číselnými tlačidlami na DO nemôžete zvoliť
predvoľbu č. 10 a viac zadaním dvojciferného čísla.
Automatické ladenie
Naladenie a uloženie všetkých dostupných analógových TV staníc.
Táto operácia zvyčajne nie je potrebná, keďže TV stanice sú naladené a uložené pri
prvom zapnutí TVP (str. 7). Táto voľba však umožňuje zopakovať tento proces
(napr. po presťahovaní, alebo pri ladení nových TV staníc).
Triedenie programov
Zmena poradia programov (analógových TV staníc), v ktorom sú uložené v TVP.
1 Stláčaním F/f zvoľte predvoľbu, ktorú chcete premiestniť na inú
pozíciu, potom stlačte .
2 Stláčaním F/f zvoľte novú pozíciu predvoľby, potom stlačte .
Názvy programov
Pomenovanie TV stanice pomocou až piatich znakov (písmen alebo číslic).
Toto pomenovanie sa pri zvolení predvoľby na krátky čas zobrazí na obrazovke.
(Názvy sa zvyčajne priradia automaticky z teletextového signálu v analógovou
režime (ak je dostupný).)
1 Stláčaním F/f zvoľte predvoľbu, ktorej chcete priradiť názov a stlačte
.
2 Stláčaním F/f zvoľte požadovaný znak alebo číslo (pre medzeru zvoľte
“_”) a stlačte g.
Ak zadáte nesprávny znak
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Vybrať:
Zap.
Pomocou ponuky Analógové nastavenie je možné
meniť/nastaviť analógové nastavenia.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
Stláčaním G/g zvoľte nesprávny znak. Potom stláčaním F/f zvoľte správny znak.
3
4
Vymazanie všetkých znakov
Zvoľte “Reset” a stlačte
.
Opakujte krok 2, kým nedokončíte celý názov.
Zvoľte “OK” a stlačte .
Pokračovanie
29SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 30 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ručné ladenie
Pred zvolením “Názov”/“AFT”/“Audio filter”/“Preskočiť”/“Dekóder” stláčaním
PROG +/- zvoľte predvoľbu s TV stanicou. Nie je možné zvoliť predvoľbu, pre ktorú
ste nastavili preskočenie (str. 31).
Program/Systém/Kanál
Manuálne ladenie TV staníc.
1 Stláčaním F/f zvoľte “Program” a stlačte .
2 Stláčaním F/f zvoľte predvoľbu, pod ktorú chcete manuálne naladiť
stanicu (pre signál z VCR zvoľte predvoľbu 00), potom stlačte RETURN.
3 Stláčaním F/f zvoľte “Systém” a stlačte .
4 Stláčaním F/f zvoľte jeden z nasledovných systémov TV vysielania
a stlačte G.
B/G: Pre západoeurópske krajiny/regióny.
D/K: Pre východoeurópske krajiny/regióny.
L: Pre Francúzsko.
I: Pre Veľkú Britániu.
5
6
Stláčaním F/f zvoľte “Kanál” a stlačte .
Stláčaním F/f zvoľte “S” (pre kanály káblovej televízie) alebo “C”
(pre pozemské vysielanie), potom stlačte g.
Poznámka
Položka “S” nie je dostupná, keď je zvolená položka “United Kingdom” pre “Krajina”
(str. 6).
7
Stanice nalaďte nasledovne:
Ak nepoznáte číslo kanála (frekvenciu)
Stlačením F/f vyhľadajte najbližšiu dostupnú stanicu. Po vyhľadaní nejakej stanice
sa ladenie zastaví. Stlačením F/f môžete v ladení pokračovať.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
Číselnými tlačidlami zadajte frekvenciu stanice alebo signálu z VCR.
8
9
Stláčaním
prejdite na “Potvrďte” a stlačte
Stláčaním f zvoľte “OK” a stlačte .
.
Opakovaním tohto postupu manuálne nalaďte ďalšie stanice.
Názov
Pomenovanie predvoľby piatimi znakmi. Toto pomenovanie sa pri zvolení
predvoľby na krátky čas zobrazí na obrazovke.
Znaky zadávajte podľa krokov 2 až 4 z časti “Názvy programov” (str. 29).
AFT
Manuálne jemné doladenie zvolenej predvoľby, ak máte pocit, že jemné doladenie
zvýši kvalitu obrazu.
Jemné doladenie môžete vykonať v rozsahu -15 až +15. Ak je zvolené “Zap.”, jemné
doladenie sa vykonáva automaticky.
Audio filter
Skvalitnenie zvuku pre individuálne programy (TV stanice) v prípade rušenia
v mono vysielaní. Niekedy môže pri sledovaní monofonických programov
neštandardný vysielací signál spôsobovať rušenie alebo výpadky zvuku.
Ak sa rušenie zvuku nevyskytuje, odporúčame ponechať túto voľbu nastavenú
na výrobné nastavenie “Vyp.”.
Poznámky
• Keď nastavíte “Nízky” alebo “Vysoký”, nie je možné prijímať stereo alebo duálny zvuk.
• Položka “Audio filter” nie je dostupná, keď je položka “Systém” nastavená na “L”.
30SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 31 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Preskočiť
Vynechávanie neželaných analógových predvolieb pri výbere tlačidlami PROG +/–.
(Vynechávané predvoľby však môžete zobrazovať číselnými tlačidlami.)
Dekóder
Sledovanie a záznam kódovaných programov pomocou dekodéra pripojeného
do konektora Scart
/
1 priamo alebo do konektora Scart
/
2
cez VCR.
Poznámka
Položka nie je dostupná, keď je zvolená položka “United Kingdom” pre “Krajina” (str. 6).
Potvrďte
Uloženie zmien pre nastavenia “Ručné ladenie”.
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
31SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 32 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ponuka Digitálne nastavenie
Digitálny
Digitálne nastavenie
Digitálne nastavenie
Vybrať:
Exit: MENU
Nastaviť:
Digitálne ladenie
Pomocou ponuky Digitálne nastavenie je možné
meniť/nastaviť digitálne nastavenia. Zvoľte “Digitálne
nastavenie” a stlačením
zobrazte nasledujúce
ponuky.
Pre výber volieb v ponuke “Nastavenie” pozri
“Ponuka Obraz” (str. 20).
Zobrazenie ponuky pre digitálne ladenie.
Digitálne automatické ladenie
Naladenie a uloženie všetkých dostupných digitálnych TV staníc.
Táto operácia zvyčajne nie je potrebná, keďže TV stanice sú naladené a uložené
pri prvom zapnutí TVP (str. 7). Táto voľba však umožňuje zopakovať tento proces
(napr. po presťahovaní, alebo pri ladení nových TV staníc).
Úprava zoznamu programov
Odstránenie neželaných digitálnych staníc uložených v TVP a zmena poradia
digitálnych staníc, v akom sú uložené v TVP.
1 Stláčaním F/f zvoľte stanicu, ktorú chcete odstrániť alebo presunúť
pod inú predvoľbu.
Ak poznáte číslo kanála (frekvenciu)
Číselnými tlačidlami zadajte 3-ciferné číslo predvoľby požadovaného vysielania.
2
Digitálne stanice odstraňujte alebo meňte ich poradie nasledovne:
Odstránenie digitálnej stanice
Stlačte
. Zobrazí sa hlásenie s výzvou pre potvrdenie, či sa má zvolená digitálna
stanica odstrániť. Stláčaním G zvoľte “Áno” a stlačte
.
Zmena poradia digitálnych staníc
Stlačte g a stláčaním F/f zvoľte novú pozíciu stanice a stlačte G. Opakovaním
krokov 1 a 2 zmeňte v prípade potreby poradie ďalších predvolieb.
3
Stlačte RETURN.
Digitálne manuálne ladenie
Manuálne naladenie digitálnych TV staníc.
1 Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte požadované číslo stanice
pre manuálne ladenie a stláčaním F/f nalaďte stanicu.
2 Po naladení dostupných staníc zvoľte pomocou F/f stanicu, ktorú
chcete uložiť a stlačte .
3 Stláčaním F/f zvoľte číslo predvoľby, pod ktorú chcete uložiť novú
stanicu a stlačte .
Opakovaním tohto postupu manuálne nalaďte ďalšie stanice.
32SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 33 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Digitálne nastavenie
Zobrazí sa ponuka “Digitálne nastavenie”.
Nastavenie titulkov*
Zobrazenie digitálnych titulkov na obrazovke.
Pri zvolení “Pre nepočujúcich” sa môže popri titulkoch zobrazovať vizuálna pomoc
(v prípade vysielania takýchto informácii TV stanicou).
Jazyk titulkov*
Výber jazyka titulkov.
Jazyk zvuku*
Výber jazyka zvuku použitého vo vysielanom programe. Niektoré digitálne stanice
môžu v rámci programu vysielať audio signály vo viacerých jazykoch.
Audio typ*
Zvýšenie úrovne zvuku, keď je zvolené “Pre nepočujúcich”.
Ak ste ešte nezadali PIN kód, zobrazí sa zobrazenie na jeho zadanie. Postupujte podľa
pokynov “PIN kód” nižšie.
2
3
Stláčaním F/f zvoľte vekové obmedzenie alebo “Žiadny”
(pre neobmedzené sledovanie) a stlačte .
Stlačte RETURN.
PIN kód*
Počiatočné nastavenie PIN kódu alebo jeho zmena.
1 PIN kód zadajte nasledovne:
Ak ste už PIN kód zadali
Číselnými tlačidlami zadajte existujúci PIN kód.
Ak ste ešte PIN kód nezadávali
Číselnými tlačidlami zadajte výrobne nastavený PIN kód 9999.
2
Používanie obrazovej ponuky (MENU)
Rodičovský zámok*
Nastavenie vekového obmedzenia pre vysielané programy. Každý program, ktorý
prekračuje vekové obmedzenie, bude možné sledovať len po zadaní správneho PIN
kódu (hesla).
1 Číselnými tlačidlami zadajte existujúci PIN kód.
Číselnými tlačidlami zadajte nový PIN kód.
Zobrazí sa hlásenie o akceptovaní nového PIN kódu.
3
Stlačte RETURN.
Rada
PIN kód 9999 je akceptovaný vždy.
Tech. nastavenie
Zobrazenie ponuky Tech. nastavenie.
“Automatická aktualizácia”: Umožňuje TVP vyhľadať a uložiť nové digitálne služby,
keď sú dostupné.
“Download softvéru”: Umožňuje TVP automaticky prijímať softvérové aktualizácie
(po ich vydaní), voľne dostupné cez jestvujúce anténové pripojenie. Spoločnosť
Sony odporúča nechať túto voľbu vždy zapnutú (nastavenie “Zap.”). Ak si neželáte
aktualizovať softvér, nastavte túto voľbu na “Vyp.”.
“Informácie o systéme”: Zobrazenie aktuálnej verzie softvéru a úrovne signálu.
“Časové pásmo”: Manuálne nastavenie aktuálneho časového pásma, ak sa nezhoduje
s predvoleným časovým pásmom pre vašu krajinu.
Nastavenie CA-modulu
Sprístupnenie služby platenej TV - Pay Per View po obdržaní modulu Conditional
Access Module (CAM) a karty. Umiestnenie otvoru
(PCMCIA) pozri na str. 34.
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách dostupná.
33SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 34 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie voliteľných zariadení
Pripojenie voliteľných zariadení k TVP
K TVP môžete pripojiť široké spektrum ďalších voliteľných zariadení. Prepojovacie káble nie sú dodávané.
Pripojenia do konektorov v bočnej časti TVP
Pripájané
zariadenie
Vykonajte
S VHS/Hi8/DVC
kamkordér A
Pripojte do S-Video konektora
6 alebo do kompozitného
video konektora
6 a do audio
L (MONO)/R konektorov
6.
Aby nedošlo k rušeniu obrazu,
nepripájajte kamkordér súčasne
do video konektora
6 aj
do S-Video konektora
6.
Ak pripájate mono zariadenie,
pripojte ho do konektora L
6.
Slúchadlá B
Pripojte do konektora i. Zvuk
z TVP budete môcť počúvať
v slúchadlách.
S VHS/Hi8/DVC
kamkordér
Slúchadlá
Modul CAM
Pre kódované služby Pay Per
(Conditional
View.
Access Module) C Podrobnosti pozri v návode
na použitie modulu CAM.
Ak chcete používať modul CAM,
vyberte gumený kryt z otvoru
pre modul CAM. Pred vložením
modulu CAM vypnite TVP.
Ak nebudete modul CAM
používať, po vybratí modulu CAM
vložte naspäť kryt otvoru pre
modul CAM.
Poznámka
Modul CAM nie je vo všetkých
krajinách podporovaný. Informácie
žiadajte od predajcu.
Len pre servisné účely.
34SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 35 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Pripojenia do konektorov v zadnej časti TVP
Pripájané
zariadenie
PC
DVD
prehrávač
Digitálny satelitný prijímač
PC D
Vykonajte
Pripojte ku konektorom PC
/
. Odporúčame používať PC
kábel s feritovými cievkami.
Digitálny satelitný Pripojte do konektora HDMI IN 4
alebo 5, ak je zariadenie vybavené
prijímač alebo
DVD prehrávač E konektorom HDMI. Do TVP
z digitálneho satelitného prijímača
vstupuje digitálny video a audio
signál. Ak je zariadenie vybavené
konektorom DVI, ale nemá
konektor HDMI, prepojte konektor
DVI s konektorom HDMI IN 4 cez
adaptér DVI - HDMI
(nedodávaný) a výstupné audio
konektory zariadenia prepojte
s audio konektormi konektora
HDMI IN 4.
Poznámky
DVD prehrávač s výstupnými
zložkovými konektormi
DVD prehrávač
s výstupnými
zložkovými
konektormi F
Pripojte do zložkových video
konektorov a do audio L/R
konektorov
/
3.
Video herné
zariadenie, DVD
prehrávač alebo
dekodér G
Pripojte do konektora Scart
/
1. Po pripojení dekodéra
vstupuje do dekodéra z TV tunera
kódovaný signál a z dekodéra
potom vystupuje signál
dekódovaný.
DVD rekordér
Pripojte do konektora Scart
alebo VCR
2. SmartLink je priame
s podporou funkcie komunikačné prepojenie TVP
SmartLink H
a VCR/DVD rekordéra.
Hi-Fi audio
zariadenie I
DVD rekordér
VCR
Hi-Fi audio
zariadenie
Používanie voliteľných zariadení
• Konektory HDMI podporujú len
nasledovné vstupné video signály:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i a 1080p. Na pripojenie PC,
prosím, použite konektor PC
.
• Používajte len HDMI kábel,
na ktorom je logo HDMI.
/
Pripojte do výstupných audio
konektorov
. Zvuk z TVP
budete môcť počúvať
prostredníctvom reproduktorov
Hi-Fi audio zariadenia.
Dekodér
Video herné zariadenie
DVD prehrávač
Dekodér
35SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 36 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Používanie ponuky Tools (Nástroje) v režime
PC
Stlačením TOOLS zobrazíte pri sledovaní vstupného
signálu z pripojeného PC nasledovné voľby.
Voľby
Popis
Zavrieť
Vypnutie ponuky Tools
(Nástroje).
Šetrič energie
Pozri str. 26.
Režim zobrazovania
Pozri str. 20.
Režim zvuku
Pozri str. 22.
Automatické nast.
Pozri str. 28.
Horizontálny posun
Pozri str. 28.
Vertikálny posun
Pozri str. 28.
Automatické nast.
hodín
(len v analógovom
režime)
Možnosť prepnúť TVP
do digitálneho režimu a získať
údaj o presnom čase.
i Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti
v slúchadlách.
36SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 37 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Ďalšie informácie
Technické údaje
Obrazovka
Obrazovka
LCD panel (Liquid Crystal Display – LCD panel s tekutými
kryštálmi)
Systém TV vysielania
V závislosti od krajiny/regiónu, kde TVP používate
Analógový: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T
Prenosový systém (Norma)/Video systém
Analógový: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (len cez vstup Video In)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML
Anténa
/
1
21-pinový konektor Scart (CENELEC štandard) vrátane
audio/video vstupu, RGB vstupu a TV audio/video
výstupu.
/
2 (SmartLink)
21-pinový konektor Scart (CENELEC štandard) vrátane
audio/video vstupu, RGB vstupu, prepínateľného audio/
video výstupu a rozhrania SmartLink.
3
Podporované formáty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm, 0,3 V synch. negatívna
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
3
Audio vstup (RCA konektory)
500 mVrms
Impedancia: 47 kOhm
HDMI IN 4, 5
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvojkanálové, lineárne PCM
32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov
Analógové audio (RCA konektory):
500 mVrms, Impedancia 47 kOhm
(len pre HDMI IN 4)
6 S-video vstup (4-pinový mini DIN)
6 Video vstup (RCA konektor)
6 Audio vstup (RCA konektory)
Audio výstup (RCA konektory)
PC
PC vstup (D-sub 15-pin) (pozri na str. 38)
G: 0,7 Vš-š, 75 Ohm, bez Sync on Green
B: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
R: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
HD: 1-5 Vš-š
VD: 1-5 Vš-š
Audio PC vstup (minikonektor)
i Konektor pre slúchadlá
Otvor pre modul CAM (Conditional Access Module)
Výstupný zvukový výkon
Ďalšie informácie
Napájanie:
220–240 V AC, 50 Hz
Rozmer obrazovky:
KDL-46T35xx:
46 palcov (uhlopriečka cca 116,8 cm)
KDL-40T35xx:
40 palcov (uhlopriečka cca 101,6 cm)
Rozlíšenie:
1 920 bodov (horizontálne) x 1 080 riadkov (vertikálne)
Príkon:
KDL-46T35xx: 225 W
KDL-40T35xx: 185 W
Príkon v pohotovostnom režime*:
0,3 W
* Stanovený príkon v pohotovostnom režime je
dosiahnutý po vykonaní nevyhnutných interných
procesov.
Rozmery (š x v x h):
KDL-46T35xx:
Cca 1 126 × 805 × 334 mm (vrátane podstavca)
Cca 1 126 × 755 × 116 mm (bez podstavca)
KDL-40T35xx:
Cca 988 × 716 × 265 mm (vrátane podstavca)
Cca 988 × 664 × 103 mm (bez podstavca)
Hmotnosť:
KDL-46T35xx:
Cca 34,0 kg (vrátane podstavca)
Cca 28,5 kg (bez podstavca)
KDL-40T35xx:
Cca 26,0 kg (vrátane podstavca)
Cca 22,0 kg (bez podstavca)
Konektory
10 W + 10 W
Dodávané príslušenstvo
Podrobnosti pozri “1: Kontrola dodávaného príslušenstva”
na str. 4.
Voliteľné príslušenstvo
• Konzola pre zavesenie na stenu SU-WL51
Právo na zmeny vyhradené.
Konektor 75 Ohm pre externú anténu VHF/UHF
Pokrytie kanálov
Analógový: 48,25 - 855,25 MHz
Digitálny: VHF pásmo III (177,5 - 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Pokračovanie
37SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 38 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Referenčná tabuľka vstupných signálov z PC
Signály
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Horizontálne
(Pixely)
Vertikálne
(Riadky)
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
Štandard
frekvencia (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Smernice VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Vstupný PC konektor na tomto TVP nepodporuje prepojenie Sync on Green ani Composite Sync.
• Vstupný PC konektor na tomto TVP nepodporuje signál v prekladanom formáte.
• Pre maximálnu kvalitu obrazu odporúčame využívať z PC vyššie uvedené zvýraznené signály s vertikálnou frekvenciou 60 Hz.
Pri metóde Plug and play sa signál s vertikálnou frekvenciou 60 Hz zvolí automaticky.
38SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 39 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Riešenie problémov
Skontrolujte, či indikátor 1 (pohotovostný režim) bliká načerveno.
Ak bliká
Aktivovala sa samodiagnostická funkcia.
1 Spočítajte, koľkokrát indikátor 1 (pohotovostný režim) bliká po každej dvojsekundovej prestávke.
Napr. indikátor trikrát zabliká, potom prestane blikať na 2 sekundy a znova trikrát zabliká.
2
Stlačením 1 na TVP (horná strana) vypnite TVP, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete
a informujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony o spôsobe blikania indikátora (počet bliknutí).
Ak nebliká
1 Pozri položky v prehľade nižšie.
2 Ak problém stále pretrváva, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony za účelom opravy TVP.
Obraz
Príčina/Riešenie
Žiadny obraz (obrazovka je
čierna) ani zvuk.
• Skontrolujte pripojenie antény.
• Pripojte TVP k napájaniu a stlačte 1 na TVP (vrchná strana).
• Ak indikátor 1 (pohotovostný režim) svieti načerveno, stlačte tlačidlo "/1.
Žiadny obraz alebo žiadna
ponuka informácií
o pripojenom zariadení
do konektora Scart.
• Skontrolujte, či je voliteľné zariadenie zapnuté a opakovaným stláčaním
/
zobrazte správny symbol zdroja vstupného signálu.
• Skontrolujte správnosť prepojenia zariadenia s TVP.
Zdvojený obraz alebo závoje.
• Skontrolujte zapojenia antény/kábla.
• Skontrolujte polohu a smerovanie antény.
Na obrazovke sa zobrazuje
len zrnenie a šum.
• Skontrolujte, či anténa nie je zlomená alebo ohnutá.
• Skontrolujte, či anténa nie je po uplynutí svojej životnosti (3-5 rokov
pri bežnom používaní, 1-2 roky na pobreží).
Skreslený obraz (bodkované
riadky alebo prúžky).
• TVP neumiestňujte do blízkosti zdrojov elektrického šumu,
napr. automobily, motocykle, fény alebo optické zariadenia.
• Pri zapájaní voliteľného zariadenia ponechajte medzi zariadením a TVP
určitý priestor.
• Skontrolujte, či je anténa pripojená dodávaným koaxiálnym káblom.
• Anténový kábel veďte ďalej od ostatných prepojovacích káblov.
Rušenie obrazu pri sledovaní
TV programu.
• Zvoľte “Ručné ladenie” v ponuke “Analógové nastavenie” a nastavte “AFT”
(automatické jemné dolaďovanie) tak, aby ste dosiahli lepší príjem obrazu
(str. 30).
Niekoľko malých tmavých
a/alebo jasných bodov
na obrazovke.
• Obraz na obrazovke je tvorený obrazovými bodmi (pixely). Tmavé a/alebo
jasné bodky (pixely) na obrazovke sú bežným javom. Nejde o poruchu.
Farebné programy nie sú
farebné.
• Zvolením “Reset” v ponuke “Obraz” obnovte výrobné nastavenia (str. 20).
Žiadne alebo nesprávne farby pri
sledovaní signálu z konektorov
Y, PB/CB, PR/CR
3.
• Skontrolujte prepojenie do konektorov Y, PB/CB, PR/CR
3.
• Skontrolujte, či sú koncovky pevne a správne zasunuté do príslušných
3.
konektorov Y, PB/CB, PR/CR
Ďalšie informácie
Problém
Pokračovanie
39SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 40 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Zvuk
Problém
Príčina/Riešenie
Žiadny zvuk, ale dobrý obraz.
• Stláčajte 2 +/–, alebo stlačte % (vypnutie zvuku).
• Skontrolujte, či položka “Reproduktor” je nastavená na “Zap.” v ponuke
“Nastavenie” (str. 26).
Nekvalitný zvuk.
• Pozri odsek “Skreslený obraz (bodkované riadky alebo prúžky)” príčiny/
riešenia na str. 39.
Predvoľby
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné zvoliť niektoré
predvoľby.
• Prepnite digitálny alebo analógový režim a zvoľte požadovanú digitálnu/
analógovú TV stanicu.
Niektoré predvoľby nie sú
obsadené.
• Len pri kódovaných/platených TV staniciach. Predplaťte si službu Pay Per
View.
• Kanál sa využíva len na prenos dát (žiadny obrazový ani zvukový signál).
• Informujte sa u prevádzkovateľa vysielania o podrobnostiach.
Digitálna stanica sa nezobrazí.
• Obráťte sa na miestnu prevádzku ohľadom dostupnosti digitálneho prenosu
vo vašej oblasti.
• Vymeňte anténu za anténu so silnejším príjmom.
Všeobecne
Problém
Príčina/Riešenie
TVP sa automaticky vypína
(prepne sa do pohotovostného
režimu).
• Skontrolujte, či nie je aktivovaná položka “Časovač vypnutia” alebo
nastavenie položky “Trvanie” vo voľbe “Časovač zapnutia” (str. 25).
• Ak TVP neprijíma žiadny signál, alebo v TV režime nevykonáte žiadnu
operáciu cca 10 minút, TVP sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
TVP sa automaticky zapína.
• Skontrolujte, či nie je aktivovaná položka “Časovač zapnutia” (str. 26).
Nie je možné zvoliť niektoré
zdroje vstupného signálu.
• Zvoľte položku “AV predvoľby” v ponuke “Nastavenie” a zrušte pri danom
zdroji vstupného signálu nastavenie “Preskočiť” (str. 25).
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Vymeňte batérie v DO.
40SK
KDL-46/40T35xx
2-697-124-12(1)
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 1 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 2 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 3 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
KDL-40T3500-46T3500_SK.book Page 4 Friday, September 21, 2007 10:03 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising