Sony | HVL-F45RM | Sony HVL-F45RM Spoljni blic sa bežičnim radio upravljanjem Uputstva za rukovanje

4-694-604-11(1)
Flash
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstva za upotrebu
SR
Ažurirajte softver fotoaparata na najnoviju verziju
prije upotrebe.
Informacije o kompatibilnosti fotoaparata
potražite na posebnoj stranici za podršku.
Programsko opremo fotoaparata pred uporabo
posodobite na najnovejšo različico.
Informacije o združljivosti fotoaparata so na voljo na
posebnem spletnem mestu za podporo.
Pre korišćenja ažurirajte softver fotoaparata na
najnoviju verziju.
Pogledajte namenski sajt za podršku da biste
saznali informacije o kompatibilnosti fotoaparata.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
HVL-F45RM
Hrvatski
Prije rukovanja proizvodom
pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od
požara ili električnog udara,
1) ne izlažite adapter za
izmjeničnu struju kiši ili vlazi.
2) Na uređaj ne postavljajte
predmete napunjene tekućinom,
kao što su vaze.
Ne izlažite baterije izvoru
prekomjerne topline kao što je
sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Ne dodirujte cijev bljeskalice
tijekom rada jer može postati
vruća prilikom okidanja
bljeskalice.
OPREZ
Bateriju zamijenite isključivo
navedenom vrstom baterije.
U suprotnome može doći do
eksplozije, požara ili ozljede.
Iskorištene baterije odložite u
skladu s uputama.
HR
2
Napomena
Ako se uslijed statičkog elektriciteta
ili elektromagnetskih smetnji
prijenos podataka ne dovrši
do kraja (neuspješan prijenos),
ponovno pokrenite aplikaciju ili
isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno
je da je u skladu s ograničenjima
propisanima odredbom o
elektromagnetskoj kompatibilnosti
za upotrebu kabela za povezivanje
kraćih od 3 metra.
Ova oprema u skladu je s
ograničenjima izloženosti
radijaciji FCC-a/IC-a koja su
utvrđena za nekontroliranu
okolinu i zadovoljava Smjernice
FCC-a o izloženosti radijskoj
frekvenciji (RF) te RSS-102 o
pravilima izloženosti radijskoj
frekvenciji (RF). Ova oprema ima
vrlo niske razne RF energije za
koje se smatra da zadovoljavaju
bez testiranja specifičnog
apsorpcijskog omjera (SAR).
Za korisnike u SAD-u:
Ako imate dodatnih pitanja o
ovom proizvodu, nazovite:
Informacijski centar za
korisnike tvrtke Sony
1-800-222-SONY (7669).
Broj u nastavku služi samo za
pitanja povezana s FCC-om.
Regulatorne informacije
Izjava o sukladnosti
Trgovački naziv: SONY
Broj modela: HVL-F45RM
Odgovorna strana:
Sony Electronics Inc.
Adresa:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 SAD
Broj telefona:
858-942-2230
Ovaj je uređaj u skladu s 15.
dijelom Pravila FCC-a. Rad
uređaja podložan je poštivanju
sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj
uređaj ne može prouzročiti
štetne smetnje i (2) ovaj uređaj
mora prihvatiti sve primljene
smetnje, uključujući smetnje koje
mogu uzrokovati neželjeni rad.
Ova oprema ne smije biti u blizini
niti raditi zajedno s drugom
antenom ili odašiljačem.
OPREZ
Napominjemo da provođenje
bilo kakvih promjena ili izmjena
koje nisu izričito odobrene u
ovom priručniku može dovesti
do oduzimanja prava na rad s
opremom.
Napomena:
HR
Ova je oprema ispitana i u skladu
je s ograničenjima za digitalni
uređaj klase B, sukladno dijelu 15
pravila FCC-a.
Ova su ograničenja namijenjena
pružanju odgovarajuće zaštite
od štetnih smetnji u kućnoj
instalaciji. Oprema proizvodi,
koristi i može zračiti energijom
radijske frekvencije te, ako se
ne instalira i ne upotrebljava
u skladu s uputama, može
prouzročiti štetne smetnje
za radiokomunikacije. Ipak,
ne postoji jamstvo da do
smetnji neće doći u određenim
instalacijama. Ako oprema
prouzroči štetne smetnje za
radijski ili televizijski prijem koje
je moguće utvrditi uključivanjem
i isključivanjem opreme,
preporučujemo da pokušate
ukloniti smetnje na neki od
sljedećih načina:
-- Preusmjerite ili premjestite
prijemnu antenu.
-- Povećajte razmak između
opreme i prijemnika.
3 HR
-- Opremu priključite u utičnicu
koja se ne nalazi u istom
strujnom krugu u koji je
priključen prijemnik.
-- Pomoć možete zatražiti od
prodavača ili iskusnog tehničara
za radio/TV.
Za kupce u Kanadi
Ovaj je uređaj u skladu s
normama RSS kanadskog zavoda
za telekomunikacije (Industry
Canada, IC) za koje nije potrebna
licencija.
Rad uređaja podložan je
poštivanju sljedeća dva uvjeta:
(1) ovaj uređaj ne smije
uzrokovati smetnje; i
(2) ovaj uređaj mora prihvaćati
sve smetnje, uključujući i
smetnje koje mogu dovesti
do neželjenog rada uređaja.
Za kupce u Europi
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti
proizvoda sa zakonodavstvom
EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
HR
4
Ovim dokumentom tvrtka Sony
Corporation izjavljuje da je
oprema usklađena s osnovnim
zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećoj
URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
europskim državama s
odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili
njegovom pakiranju označava
da se proizvod ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda
pridonosite sprječavanju
mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda
zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za
odlaganje otpada ili u trgovini u
kojoj ste kupili proizvod.
Za kupce u Singapuru
HR
Za kupce u Maleziji
5 HR
Sadržaj
Prije uporabe.............................................................................................. 7
Identifikacija dijelova.................................................................................9
Pripreme...................................................................................................13
Umetanje baterija.....................................................................................13
Pričvršćivanje / uklanjanje flash jedinice na fotoaparat / s fotoaparata.... 14
Uključivanje napajanja flash jedinice.......................................................15
Uparivanje s radijskom bežičnom glavnom jedinicom / prijamnikom
(za radijsku bežičnu fotografiju bljeskalicom)..........................................17
Postavke..................................................................................................20
Postavke Quick Navi.................................................................................20
Postavke izbornika MENU........................................................................ 22
Fotografiranje....................................................................................... 24
Fotografiranje........................................................................................... 24
Ručno fotografiranje bljeskalicom (MANUAL)......................................... 26
Fotografiranje uz sinkronizaciju velike brzine (HSS)............................... 27
Fotografiranje višestrukom bljeskalicom (MULTI)................................... 28
Fotografiranje bežičnom bljeskalicom (s radijskim ili optičkim
komunikacijama).......................................................................................31
Fotografiranje bežičnom bljeskalicom (s radijskim bežičnim
komunikacijama)...................................................................................... 33
Fotografiranje bežičnom bljeskalicom (s optičkim bežičnim
komunikacijama)...................................................................................... 38
Osvjetljavanje za videosnimanje (LED svjetlo)........................................ 42
Okidanje testne bljeskalice...................................................................... 43
Odabir pokrivenosti bljeskalice (zum).....................................................44
Fotografiranje s bljeskalicom za odbijanje svjetlosti.............................. 47
AF osvjetljivač...........................................................................................49
Dodjeljivanje prilagođenih tipki..............................................................50
Registriranje/pozivanje postavki memorije.............................................51
Ostalo........................................................................................................ 52
Napomene o upotrebi............................................................................. 52
Specifikacije.............................................................................................54
HR
6
Prije uporabe
Ova se bljeskalica može upotrebljavati u kombinaciji s digitalnim
fotoaparatima s izmjenjivim objektivom Sony, digitalnim HD
kamkorderima s izmjenjivim objektivom Sony i digitalnim
fotoaparatima Sony sa standardnim nosačem Multi Interface Shoe.
Neke funkcije možda neće raditi, ovisno o modelu fotoaparata ili
kamkordera.
Pojedinosti o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom
bljeskalicom potražite na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se
obratite prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom
servisu tvrtke Sony.
Pogledajte upute za upotrebu jedinice i upute za upotrebu
fotoaparata.
HR
Cijev bljeskalice držite čistom. Zaprljana površina cijevi bljeskalice
može uzrokovati stvaranje topline, što može rezultirati dimom ili
zapaljenjem. Cijev bljeskalice za čišćenje prebrišite mekom krpom itd.
Ova flash jedinica dizajnirana je sa zaštitom od prodiranja, no
nije testirana i nije utvrđeno da je vodootporna. Jedinicu nemojte
upotrebljavati za kišna vremena.
Napomene o neprekidnim bljeskalicama
Flash jedinica nastavlja raditi tijekom kontinuiranog fotografiranja,
fotografiranja s više bljeskalica i snimanja pod bljeskalicom za modele.
Kontinuirane bljeskalice, jednako kao i odrazi kontinuiranih bljeskalica
od zidova, mogu potaknuti određene simptome poput napada ako
osoba koja pati od fotoosjetljivosti vidi bljeskove.
U takvu slučaju odmah prestanite upotrebljavati flash jedinicu.
7 HR
Ne postavljajte bljeskalicu na sljedeća mjesta
Ne postavljajte bljeskalicu ni na koju od sljedećih lokacija, bez obzira
je li u upotrebi ili je pospremljena. To može dovesti do kvara.
• Ostavljanje bljeskalice na izravnom sunčevom svjetlu, primjerice na kontrolnim
pločama ili pored uređaja za grijanje može uzrokovati njeno deformiranje ili kvar.
• Mjesta na kojima postoje prekomjerne vibracije
• Mjesta sa snažnim elektromagnetskim smetnjama
• Mjesta gdje ima puno pijeska
Na mjestima poput plaža i drugih pješčanih područja ili tamo gdje ima oblaka
prašine, zaštitite jedinicu od pijeska i prašine. To može dovesti do kvara.
Komunikacijska udaljenost
Bežična radijska komunikacijska udaljenost koja je dostupna između
flash jedinice i fotoaparata iznosi približno 30 m. (Dobiveno prema
našim uvjetima mjerenja.)
• Prethodno navedena udaljenost odnosi se na uvjete u kojima ne postoje
prepreke, oklapanje ili smetnje od radiovalova.
• Komunikacijska udaljenost može biti manja ovisno o položaju proizvoda,
okruženju i vremenskim uvjetima.
Ažurirajte softver fotoaparata na najnoviju verziju prije upotrebe.
Informacije o kompatibilnosti fotoaparata potražite na posebnoj
stranici za podršku.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
HR
8
Identifikacija dijelova

HR


Ugrađena pločica za široki kut (44)
Cijev bljeskalice
Jedinica LED svjetla (42) /
AF osvjetljivač (49)
Bežični prijamnik kontrolnog signala
(za optičke bežične komunikacije)
Stup za više sučelja (14)
Multi/Micro USB terminal
Kartica za odbijanje
svjetlosti (48)







 Indikator odbijanja svjetlosti
(gornji/donji kut) (47)
 LINK lampa (35)
 LCD zaslon (11)
 Kontrolna ploča (10)
 Poluga za zaključavanje (14)

 Gumb za otpuštanje (14)
 Vrata odjeljka za
baterije (13)
 Minipostolje (32)
* Rupa za pričvršćivanje
prilagodnika za tronožac
Broj u zagradama naznačuje broj stranice na kojoj možete naći opis.
9 HR
Radna konzola
 Prekidač za napajanje (15)
 Gumb Fn (20)
Ako odaberete mogućnost
 Gumb TEST (43)
„LOCK”, to onemogućuje
 Kontrolni kotačić
kontrolni kotačić i gumbe na
Upotrebljavajte kotačić kako biste
flash jedinici te možete spriječiti
pomaknuli fokus ili promijenili
nenamjeran rad.
postavljenu vrijednost na zaslonu
Quick Navi ili na zaslonu postavki  Gumb MENU (22)
 Središnji gumb
izbornika MENU.
 Gumbi smjera
Broj u zagradama naznačuje broj stranice na kojoj možete naći opis.
LCD pozadinsko osvjetljenje
LCD pozadinsko osvjetljenje pali se i ostaje upaljeno oko 8 sekundi svaki
put kada pritisnete jedan od gumbiju ili upotrijebite kontrolni kotačić na
flash jedinici.
• Dok LCD pozadinsko osvjetljenje svijetli, možete pritisnuti neki od
gumbiju ili upotrijebiti kontrolni kotačić na jedinici da bi duže svijetlio.
• Da biste isključili LCD pozadinsko osvjetljenje, pritisnite gumb MENU i
odaberite [BACKLIGHT] i potom [OFF].
HR
10
Indikatori na zaslonu
Sljedeće slike na zaslonu dane
su kao primjeri i mogu izgledati
drugačije od onoga što ćete
zaista vidjeti na LCD zaslonu.
Način rada s TTL bljeskalicom



Način rada MANUAL (ručni)

Način rada MULTI flash
(višestruka bljeskalica)



Način rada s bljeskalicom
Sinkronizacija velike brzine
Pozivanje memorije
Pokrivenost bljeskalice (zum)
Bljeskalica za odbijanje
HR
svjetlosti
Spremno okinuti fotografiju
Postavka raspodjele
bljeskalice
Priključeno na fotoaparat
Raspon bljeskalice
Intenzitet
Frekvencija višestruke
bljeskalice
Ponavljanje u višestrukoj
bljeskalici
Bežični kanal
Bežični način rada
Postavka kontrole omjera
osvjetljenja
Kompenzacija bljeskalice
Omjer osvjetljenja
Daljinska postavka prijamnika
Postavka bežične grupe
 Postavka raspodjele
bljeskalice / Postavka
bljeskalice glavne jedinice /
Postavka bljeskalice kontrolne
jedinice
Indikator slabe razine
napunjenosti baterije
Indikator pregrijavanja
11 HR
Način rada bežične glavne
jedinice (radijska kontrola)






Način rada bežičnog
prijamnika (radijska kontrola)







Način rada bežičnog kontrolora
(optičke bežične komunikacije)







Bežični daljinski način rada
(optičke bežične komunikacije)






HR
12
Način rada s bljeskalicom
Sinkronizacija velike brzine
Pozivanje memorije
Pokrivenost bljeskalice (zum)
Bljeskalica za odbijanje
svjetlosti
Spremno okinuti fotografiju
 Postavka raspodjele bljeskalice
Priključeno na fotoaparat
Raspon bljeskalice
Intenzitet
Frekvencija višestruke
bljeskalice
Ponavljanje u višestrukoj
bljeskalici
Bežični kanal
Bežični način rada
Postavka kontrole omjera
osvjetljenja
Kompenzacija bljeskalice
Omjer osvjetljenja
Daljinska postavka prijamnika
ostavka bežične grupe
Postavka raspodjele
bljeskalice / Postavka
bljeskalice glavne jedinice /
Postavka bljeskalice kontrolne
jedinice
Indikator slabe razine
napunjenosti baterije
Indikator pregrijavanja
Umetanje baterija
Flash jedinica može raditi na nešto od navedenoga:
• Četiri alkalne baterije veličine AA
• Četiri nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA s
mogućnošću ponovnog punjenja
Prije nego što upotrijebite nikal-metal hidridne baterije s
mogućnošću ponovnog punjenja, provjerite jeste li do kraja
napunili baterije na specificiranom punjaču baterija.
S flash jedinicom ne isporučuju se baterije.
1
HR
Gurnite vrata odjeljka za baterije i povucite ih u
smjeru strelice prikazane u nastavku.

2
Umetnite baterije u odjeljak za baterije kako je
prikazano na slici (
).
(
naznačuje smjer baterija.)
3
Zatvorite vrata odjeljka za bateriju.
Povucite vrata u suprotnom smjeru od strelice u 1. koraku.
13 HR
Pričvršćivanje / uklanjanje flash
jedinice na fotoaparat / s fotoaparata
Za pričvršćivanje flash
jedinice na fotoaparat
1
3
HR
Stalak za više sučelja na
flash jedinici umetnite
u nosač za više sučelja
na fotoaparatu i stalak
gurajte sve dok ide.
5
Polugu za zaključavanje
rotirajte prema oznaci
„LOCK” kako biste flash
jedinicu pričvrstili na
fotoaparat.
Isključite napajanje
bljeskalice.
Ako je vaš fotoaprat
opremljen ugrađenom
bljeskalicom, provjerite je
li bljeskalica fotoaparata
otpuštena.
2
4
kinite zaštitnu kapicu
S
priključnice sa stupa
za više sučelja na flash
jedinice te skinite i
kapicu nosača s nosača
za više sučelja na
fotoaparatu.
Pritisnite i držite gumb
za otpuštanje te polugu
za zaključavanje
rotirajte dalje od
oznake „LOCK”.
14
Za uklanjanje flash
jedinice s fotoaparata
Najprije isključite napajanje
flash jedinice. Pritisnite i držite
gumb za otpuštanje, polugu za
zaključavanje rotirajte dalje od
oznake „LOCK” i potom jedinicu
izvucite iz nosača za više sučelja.
Napomene
Kada ne namjeravate upotrebljavati
flash jedinicu, na stup za više sučelja
obavezno ponovno pričvrstite
zaštitnu kapicu nosača.
Uključivanje napajanja flash jedinice
Uključite prekidač za
napajanje.
Kada se flash jedinica napaja,
indikatori na zaslonu prikazani
su na LCD zaslonu.
• Da biste specificirali mjerač
vremena koji štedi energiju
možete pritisnuti gumb MENU
i odabrati [POWER SAVE] ili
možete odabrati [WL POWER
SAVE] da biste specificirali
HR
mjerač vremena koji štedi
energiju za fotografiranje
bežičnom bljeskalicom.
Provjera preostale
napunjenosti baterija
Kada baterijama istječe rok
trajanja, na LCD zaslonu se kao
upozorenje prikazuje indikator
slabe razine napunjenosti
baterije.
Način uštede energije
• Ako se flash jedinica ne
upotrebljava tri minute dok
se upotrebljava samostalno
ili je povezana na fotoaparat
u načinu uštede energije, LCD
zaslon automatski će se isključiti
kako bi se sačuvalo napajanje
baterije.
• Tijekom bežičnog snimanja
fotografija bljeskalicom
pri čemu se flash jedinica
upotrebljava kao vanjska
bljeskalica (str. 31), flash
jedinica nakon 60 minuta ulazi
u način uštede energije.
• Isključivanjem prekidača za
napajanje na povezanom
fotoaparatu* flash jedinica
automatski prelazi u način
uštede energije.
* Osim za model DSLR-A100
Kada
treperi:
Preporučuje se zamijeniti
baterije. No, flash jedinica i dalje
može snimati u ovom stanju.
Kada se na LCD zaslonu prikazuje
samo
:
Flash jedinica ne može snimati.
Zamijenite baterije.
15 HR
Napomene o
neprekidnim
bljeskalicama
Ako flash jedinicu upotrebljavate
kontinuirano tijekom kratkog
vremenskog razdoblja, to
može aktivirati njezin ugrađeni
sigurnosni krug kako bi se
smanjio broj upotrebe bljeskalice
povećanjem frekvencije
bljeskalice.
Također, ako se temperatura u
flash jedinici dodatno poveća,
na LCD zaslonu zasvijetlit će
(indikator pregrijavanja) kako bi
označio da je okidanje bljeskalice
onemogućeno na neko vrijeme.
U takvu slučaju na flash jedinici
isključite prekidač za napajanje i
nemojte je upotrebljavati oko 10
minuta kako bi se mogla ohladiti.
Kontinuirane bljeskalice
zagrijavaju baterije u flash
jedinici. Posebnu pozornost
obratite na to trebate li
promijeniti baterije.
HR
16
Uparivanje s radijskom bežičnom
glavnom jedinicom / prijamnikom
(za radijsku bežičnu fotografiju
bljeskalicom)
Da biste s ovom flash jedinicom
snimili radijske bežične fotografije
bljeskalicom, potrebna vam je još
jedna flash jedinica koja podržava
radijske bežične komunikacije ili
radijska bežična glavna jedinica /
prijamnik (nije isporučen) uz ovu
flash jedinicu te ih morate upariti
zajedno.
U ovom odjeljku opisuje se kako
upariti dvije jedinice HVL-F45RM
(ta flash jedinica).
Za uparivanje flash jedinice s
radijskom bežičnom glavnom
jedinicom / prijamnikom (nisu
isporučeni) pogledajte upute za
upotrebu koje su isporučene s
uređajem.
Savjeti
• Da biste ih uparili, oba uređaja trebate
približiti na udaljenost od 1 m.
• Flash jedinicu možete upariti s do
15 radijskih bežičnih uređaja.
1
Uključite napajanje
ove flash jedinice i
drugog uređaja.
2
Pritisnite gumb WL
() da bi se prikazao
zaslon za postavljanje
bežičnog načina rada,
a potom specificirajte
jednu flash jedinicu kao
glavnu jedinicu i drugu
kao jedinicu prijamnika.
HR

• Da biste flash jedinicu
specificirali kao glavnu
jedinicu, odaberite [CMD].
17 HR
• Da biste flash jedinicu
specificirali kao jedinicu
prijamnik, odaberite [RCV].
3
Na ovoj flash jedinici
i na drugoj flash
jedinici pritisnite gumb
MENU () i odaberite
[PAIRING].
Napomene
• Prethodne upute dane su
na temelju pretpostavke da
se ova flash jedinica koristi
zadanim radijskim bežičnim
komunikacijama.
Ova flash jedinica može
se upotrebljavati s dvama
vrstama bežičnih komunikacija
za fotografije bežičnom
bljeskalicom: radijskim i optičkim
bežičnim komunikacijama. O
postavljanju jedinice za korištenje
optičkih bežičnih komunikacija
pročitajte na stranici 31.
• Možete pritisnuti gumb MENU
i odabrati [PAIRED DEVICE]
da biste vidjeli flash jedinice
uparene kao jedinice prijamnika
ili da biste izbrisali uparene
jedinice prijamnika.
• Kada mijenjate postavku glavne
jedinice i specificirate da je riječ
o jedinici prijamniku, ili obrnuto,
svakako ponovno uspostavite
uparivanje između jedinica.
HR
18

• Na glavnoj jedinici
prikazuje se sljedeći
zaslon.
• Na jedinici prijamniku
prikazuje se sljedeći
zaslon.
4
Odberite [OK] da biste
uspostavili uparivanje.
• Na glavnoj jedinici
prikazuje se sljedeći
zaslon.

Uparivanje je uspostavljeno.
Na glavnoj jedinici možete
nastaviti uparivanje s drugim
jedinicama prijamnicima.
Svaki put kad se uspostavi
uparivanje s jedinicom
prijamnika, povećava se broj
uparenih uređaja ().
• Na jedinici prijamniku
prikazuje se sljedeći
zaslon.
Uspostavljanje uparivanja za
dva ili više uređaja
Svaki uređaj postavite tako da se
upari s ovom flash jedinicom kao
jedinica prijamnika te ponovite
HR
korake 3 i 4.
Kada završite uparivanje sa
svim jedinicama prijamnicima,
odaberite [EXIT] na glavnoj
jedinici i potom [OK] na
sljedećem zaslonu.
Uparivanje je uspostavljeno.
Kad je uparivanje
uspostavljeno, LINK lampa
prestaje svijetliti crveno i
postaje zelena.
19 HR
Postavke Quick Navi
Možete pritisnuti gumb Fn
na flash jedinici kako biste
promijenili postavke za
fotografiju, poput odabranog
načina bljeskalice, u skladu s
indikacijama na zaslonu.
Odaberite željenu stavku
postavke i rotirajte kontrolni
kotačić kako biste promijenili
opciju postavke.
1
20
Koristeći se gumbima
smjera odaberite
željenu stavku
postavke.
Pritisnete li središnji gumb
nakon prethodno opisane
radnje, prikazuje se poseban
zaslon za postavljanje
odabrane stavke.
Pritisnite gumb Fn ().

HR
2
3
Zarotirajte kontrolni
kotačić da biste
promijenili opciju
postavke.
4
Pritisnite gumb Fn.
Stavke postavki
TTL
Opisi
Postavka načina rada
bljeskalice
Opcije postavki
TTL(*)/MANUAL/MULTI/
isključena bljeskalica/GROUP
Pozivanje memorije
OFF(*)/MR1/MR2
Postavka bežičnog načina
rada
WF OFF(*)/CMD/RCV (radijska
HR
kontrola)
WF OFF(*)/CTRL/RMT (optička
kontrola)
Postavka sinkronizacije
velike brzine
Postavka pokrivenosti
bljeskalice (zum)
Postavka kompenzacije
bljeskalice
1/1
Postavka intenziteta
Frekvencija višestruke
5 Hz
bljeskalice
Ponavljanje u višestrukoj
10TIMES
bljeskalici
Postavka CMD bljeskalice
(radijska kontrola)
Postavka CTRL bljeskalice
(optička kontrola)
RATIO CONTROL: Postavka omjera
OFF
osvjetljenja
ABC
Postavka omjera intenziteta
Daljinska postavka
RCV REMOTE: OFF
prijamnika
2 – 100, --
GROUP: A
OFF/ A(*)/B/C/D/E (radijska
kontrola)
RMT(*)/RMT2 (optička
kontrola)
HSS
Postavka bežične grupe
ON(*)/OFF
AUTO(*)/24-105
-3,0 – +3,0
1/1 – 1/128, CMD LINK
1 – 100
ON(*)/OFF
ON/OFF(*)
OFF/1(*) – 16
ON/OFF(*)
* Tvornički zadana postavka
Stavke i opcije dostupne za postavku razlikuju se ovisno o načinu rada
bljeskalice.
21 HR
Postavke izbornika MENU
Da biste promijenili postavke
izbornika MENU, na flash jedinici
možete pritisnuti gumb MENU.
Koristite se gumbima smjera
kako biste fokus pomaknuli
na željenu stavku postavke, a
potom pritisnite središnji gumb
kako biste odabrali stavku.
1
Pritisnite gumb
MENU ().

2
HR
Koristite se gumbima
smjera kako biste fokus
pomaknuli na željenu
stavku postavke,
a potom pritisnite
središnji gumb.
22
3
Koristeći se središnjim
gumbom promijenite
opciju postavke i
pritisnite središnji
gumb.
Grupe Stavke postavki
FLASH
DISTRIBUT.
LIGHT MODE
MEMORY
AF LED LEVEL
TEST
Opisi
Postavka raspodjele bljeskalice
Postavka ON/OFF LED svjetla
Postavke memorije
Postavka razine AF osvjetljivača
Postavka testne bljeskalice
LEVEL STEP
CUSTOM KEY
/
SELECT
RECEIVER SET
Koraci postavljanja intenziteta
Postavke prilagođene tipke
Postavka vrste bežične kontrole
Postavke prijamnika
Radijski kontrolirana bežična
CH SET
postavka CH
Optički kontrolirana bežična
CH SET
postavka CH
PAIRING
Postavka uparivanja
PAIRED DEVICE
Prikaz uparenog uređaja
Postavka bežične lampe spremne za
WL READY LAMP
bljeskanje
BACKLIGHT
Postavka LCD pozadinskog svjetla
Postavka jedinice raspona
m/ft
bljeskalice
Postavka mjerača vremena koji štedi
POWER SAVE
energiju
Postavka mjerača vremena koji štedi
WL POWER SAVE
energiju bežične bljeskalice
Prikaz verzije za ovaj proizvod / RCV
VERSION
softvera
Postavka resetiranja za zaslon Quick
RESET
Navi
Vraćanje zadanih vrijednosti pri
INITIALIZE
isporuci
Opcije postavki
STD(*)/CENTER /
EVEN
ON/OFF
MR1/MR2
HIGH(*)/LOW
GROUP /1TIME
(*) /
3TIMES /4SEC
0,3EV(*)/0,5EV
(*)/
AUTO(*)/CH1CH14
CH1(*)–CH4
ON/OFF(*)
AUTO(*)/ON/OFF
m(*)/ft
30SEC/3MIN(*)/
30MIN/OFF
60MIN(*)/
240MIN/OFF
-
* Tvornički zadana postavka
23 HR
HR
Fotografiranje
Odabir načina rada
bljeskalice
Možete pritisnuti gumb MODE
() i rotirati kontrolni kotačić
kako biste odabrali način rada
bljeskalice flash jedinice.
• Grupni način rada bljeskalice
(stranica 36)
Način rada bljeskalice možete
odabrati kao radijsko bežično
fotografiranje bljeskalicama.
•
Način rada s isključenom
bljeskalicom
Onemogućeno je okidanje
bljeskalice.
Fotografiranje s TTL
bljeskalicom

1
Odaberite način rada
bljeskalice.
Odaberite način rada s TTL
bljeskalicom.
• Način rada s TTL* bljeskalicom
Flash jedinica mjeri količinu
svjetla koje dopire kroz leću
i automatski prilagođava
intenzitet bljeskalice.
* TTL znači Through The Lens,
tj. kroz leću.
• Način rada s ručnom
bljeskalicom MANUAL
(stranica 26)
Trebate ručno prilagoditi
intenzitet bljeskalice kako bi
bio dosljedan.
• Način rada MULTI flash
(višestruka bljeskalica,
stranica 28)
Možete specificirati broj
ponavljanja i učestalost pri
višestrukoj upotrebi bljeskalice.
HR
24
2
Pritisnite gumb
okidača za snimanje
fotografije.
Provjerite je li jedinica s
bljeskalicom spremna za
okidanje prije nego što
pritisnete gumb okidača.
Gumb TEST, koji svijetli
narančasto, naznačuje da je
flash jedinica spremna okinuti.
• Fotografije snimajte unutar
naznačenog raspona
bljeskalice.
Ovom je flash jedinicom
moguće naznačiti
udaljenosti unutar raspona
od 0,7 m do 28 m. Ako je
udaljenost veća od toga,
zasvijetlit će
ili
uz
indikator raspona bljeskalice.
• Možete pritisnuti gumb
+/- da biste na zaslonu za
postavljanje kompenzacije
bljeskalice promijenili
kompenzaciju bljeskalice
(prilagodili intenzitet
bljeskalice).
• Da biste upotrebljavali
način rada bljeskalice koja
se puni ili automatske
bljeskalice, na fotoaparatu
trebate izabrati željeni
način rada.
• Prije fotografiranja s flash
jedinicom koja upotrebljava
brojač vremena fotoaparata,
provjerite svijetli li gumb
TEST.
• Ako se kompenzacija
bljeskalice provodi i
na flash jedinici i na
fotoaparatu, vrijednosti
obje kompenzacije dodaju
se okidanju bljeskalice.
No, na LCD zaslonu flash
jedinice prikazuje se samo
kompenzacijska vrijednost
specificirana na jedinici.
Aut. pril. bijele b. uz inf.
o temp. boje
Podešavanje bijele boje
automatski se podešava na
fotoaparatu (osim za model
DSLR-A100) na temelju
informacija o temperaturi boje u
trenutku okidanja bljeskalice.
• Ova funkcija radi kada je
flash jedinica pričvršćena za
fotoaparat i stavljena u način
rada s TTL bljeskalicom.
• Ova funkcija radi kada se pod
podešavanjem bijele boje na
zaslonu specificira [Auto] ili
[Flash].
Način rada s TTL*
bljeskalicom
Način rada s ručnom
bljeskalicom omogućuje
fiksnu snagu bljeska, bez
obzira na svjetlinu objekta
i postavku fotoaparata. U
načinu rada s TTL bljeskalicom
mjeri se svjetlo s objekta koje
se reflektira kroz objektiv.
Mjerenje TTL-a također ima
i funkciju mjerenja P-TTL-a
koja mjerenju TTL-a dodaje
pripremnu bljeskalicu te
funkciju mjerenja ADI-ja,
koja mjerenju P-TTL-a dodaje
podatke o udaljenosti.
* TTL znači Through The
Lens, tj. kroz leću.
• Mjerenje ADI-ja moguće je
u kombinaciji s objektivom
s ugrađenim koderom
udaljenosti. Prije upotrebe
funkcije mjerenja ADI-ja
provjerite ima li vaš objektiv
ugrađen koder udaljenosti
pregledom specifikacija
u uputama za upotrebu
priloženim uz objektiv.
25 HR
HR
Ručno fotografiranje bljeskalicom
(MANUAL)
Način rada s ručnom
bljeskalicom održava razinu
intenziteta konzistentnom,
neovisno o svjetlini predmeta ili
postavkama fotoaparata.
1
Na fotoaparatu
odaberite ručni način
snimanja M (Manual).
2
Pritisnite gumb
MODE () da bi se
prikazao zaslon za
postavljanje načina rada
s bljeskalicom i potom
pripremite [MANUAL].

3
Pritisnite gumb +/- i
specificirajte intenzitet
bljeskalice po svojem
izboru na zaslonu
za postavljanje
intenziteta.
• Intenzitet bljeskalice
možete specificirati
u rasponu od 1/1
(najsvjetlije) do 1/128
(najtamnije).
• Povećanje razine
bljeskalice za po jednu
razinu (npr. 1/1  1/2)
jednako je povećanju
otvora za jednu razinu
(npr. F4  5.6).
4
Pritisnite gumb okidača
za snimanje fotografije.
Savjeti
• Gumb okidača možete pritisnuti
dopola kako bi se na LCD
zaslonu prikazala udaljenost za
odgovarajuću izloženost.
• Možete pritisnuti gumb MENU i
odabrati [LEVEL STEP] da biste
promijenili korak postavke
intenziteta ([0,3EV] ili [0,5EV]).
HR
26
Fotografiranje uz sinkronizaciju
velike brzine (HSS)
HR
Fotografiranje uz postavku
sinkronizacije velike brzine
Fotografiranje s uobičajenom
bljeskalicom
Fotografiranje uz postavku sinkronizacije velike brzine eliminira
ograničenja brzine sinkronizacije bljeskalice i flash jedinici omogućuje
da se koristi kroz cijeli raspon brzine okidanja fotoaparata. Povećanje
raspona otvora koji se može izabrati omogućuje fotografiranje s
bljeskalicom uz široki otvor, stavljajući pritom pozadinu izvan fokusa
i naglašavajući prednji subjekt. Kada fotografirate scene u kojima je
pozadina jako svijetla, a fotografija će vjerojatno biti preizložena,
u širokom f-zaustavljanju u načinu fotografiranja A ili M, možete i
dalje prilagođavati ekspoziciju na odgovarajuću razinu upotrebom
okidača velike brzine.
Da biste isključili funkciju HSS-a, slijedite upute za postavku Quick
Navi (stranica 20) i opciju postavke za [HSS] promijenite na [OFF].
Brzina sinkronizacije bljeskalice
Fotografiranje uz bljeskalicu obično se povezuje s maksimalnom
brzinom okidanja koja se zove brzina sinkronizacije bljeskalice. To
ograničenje ne odnosi se na fotoaparate namijenjene za fotografiranje
uz sinkronizaciju velike brzine (HSS) jer oni omogućuju fotografiranje s
bljeskalicom pri maksimalnoj brzini okidanja fotoaparata.
Napomene
Ako brzinu okidača fotoaparata postavite da bude viša od 1/4000 i fotografirate,
na fotografiji se mogu pojaviti svijetle i tamne linije.
Preporučuje se da intenzitet bljeskalice postavite barem na MANUAL 1/2 za
fotografiranje.
27 HR
Fotografiranje višestrukom
bljeskalicom (MULTI)
Ova flash jedinica može
okinuti više puta dok je otvor
fotoaparata otvoren (fotografiranje
višestrukom bljeskalicom).
Fotografiranje višestrukom
bljeskalicom omogućuje vam da
snimite seriju pokreta subjekta u
jednoj fotografiji.
Za fotografiranje višestrukom
bljeskalicom fotoaparat morate
staviti u način fotografiranja M. U
suprotnome možda nećete dobiti
odgovarajuću izloženost.
1
Pritisnite gumb
MODE () da bi se
prikazao zaslon za
postavljanje načina rada
s bljeskalicom i potom
odaberite [MULTI].

2
Pritisnite gumb Fn,
gumbima smjera
odaberite sljedeće
stavke i specificirajte
opciju postavljanja
kontrolnim kotačićem.
 [Hz]: Frekvencija
višestruke bljeskalice
 [TIMES]: Ponavljanje u
višestrukoj bljeskalici
 [LEVEL]: Postavka
intenziteta
HR
28



• Opcije postavki
 [Hz]: 1 Hz – 100 Hz
 [TIMES]: 2 – 100, - [LEVEL]: 1/8 – 1/128
Kada je [TIMES] postavljen na
[--], flash jedinica neprestano
okida što je više puta moguće
uz specificiranu frekvenciju u
višestrukoj bljeskalici.
3
Na fotoaparatu
postavite brzinu
okidača i otvor.
Brzina okidača trebala bi
biti barem jednaka broju
specificiranom za ponavljanja
u višestrukoj bljeskalici
(TIMES) podijeljenom sa
specificiranom frekvencijom
u višestrukoj bljeskalici (Hz).
Primjerice, ako je broj za
ponavljanja u višestrukoj
bljeskalici specificiran na „10”
i frekvencija u višestrukoj
bljeskalici na „5 Hz”, brzinu
otvarača fotoaparata postavite
na najmanje dvije sekunde.
4
Provjerite je li flash
jedinica spremna
za okidanje i potom
pritisnite gumb okidača
kako biste fotografirali.
Da biste izbjegli zamućenje
fotografija zbog kretanja ruke,
preporučuje se upotreba
tronošca za fotografiranje
višestrukom bljeskalicom.
Maksimalni broj
ponavljanja u
višestrukoj bljeskalici
Zbog ograničenog kapaciteta
baterije maksimalni brojevi
koje možete specificirati za
ponavljanje u višestrukoj
bljeskalici prikazani su u
sljedećim tablicama kao
smjernice.
29 HR
HR
Pri upotrebi alkalnih baterija
Intenziteti
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
100
5
8
15
30
60
90
5
8
15
30
60
80
5
9
15
32
65
70
5
9
15
32
65
60
5
9
17
35
70
Frekvencije bljeskalice (Hz)
50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
„100*” naznačuje 100 ili više.
Pri upotrebi nikal hidridne suhe baterije (2100 mAh)
Intenziteti
1/8
1/16
1/32
1/64
1/128
100
5
8
17
32
63
90
5
8
17
33
65
80
5
9
18
35
70
Frekvencije bljeskalice (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
„100*” naznačuje 100 ili više.
Napomene
Maksimalni broj koji možete specificirati za ponavljanje u višestrukoj bljeskalici
razlikuje se ovisno o vrsti i stanju baterija.
HR
30
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom (s radijskim ili optičkim
komunikacijama)
Ova flash jedinica podržava dvije
vrste bežičnih komunikacija
za fotografiranje bežičnom
bljeskalicom: radijske i optičke
bežične komunikacije.
Fotografiranje radijskom
bežičnom bljeskalicom
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom dostupno je kada
se upotrebljava metoda radijske
komunikacije. To vam pomaže
da fotografirate flash jedinicom u
okruženju s brojnim preprekama.
Za fotografiranje radijskom
bežičnom bljeskalicom potrebna
vam je još jedna flash jedinica ili
bežični glavni uređaj / prijamnik
(nije isporučen) koji podržava
radijske bežične komunikacije uz
dodatak ove flash jedinice.
Za fotografiranje optičkom
bežičnom bljeskalicom potrebna
vam je još jedna flash jedinica
koja podržava optičke bežične
HR
komunikacije uz dodatak ove
flash jedinice.
Prebacivanje na bežičnu
komunikacijsku metodu
1
Pritisnite gumb MENU
() i gumbima za smjer
odaberite [ / SELECT].

Napomene
Za fotografiranje radijskom bežičnom
bljeskalicom potreban vam je
fotoaparat koji podržava radijske
bežične komunikacije.
Pogledajte upute za upotrebu
priložene uz fotoaparat.
Fotografiranje
optičkom bežičnom
bljeskalicom
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom dostupno je kada
se upotrebljava metoda optičke
komunikacije. To vam pomaže
da fotografirate flash jedinicom
u okruženju u kojemu radijske
komunikacije nisu dostupne.
2
Odaberite željenu
metodu bežične
komunikacije.
: Radijske bežične
komunikacije s flash
jedinicom
: Optičke bežične
komunikacije s flash
jedinicom
31 HR
Postavljanje i uklanjanje
minipostolja
Kada flash jedinicu uklonite s
fotoaparata kako biste je postavili
ili upotrebljavali samostalno
za fotografiranje bežičnom
bljeskalicom, na jedinicu pričvrstite
isporučeno minipostolje.
Pričvršćivanje minipostolja
Uklanjanje minipostolja
Upute o upotrebi gumba
za otpuštanje i poluge za
zaključavanje nalaze se na
stranici 14.
HR
32
Savjeti
Minipostolje možete zavidati u
tronožac kroz rupu vijka na malom
minipostolju.
Upotrebljavajte tronožac s vijkom
koji je kraći od 5,5 mm u dužinu.
Tronošcem koji ima dulji vijak ne
možete čvrsto pričvrstiti minipostolje,
što može rezultirati oštećenjem
minipostolja.
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom (s radijskim bežičnim
komunikacijama)
Fotografiranje
radijskom bežičnom
bljeskalicom
Ova flash jedinica podržava
radijsku bežičnu komunikaciju za
fotografiranje bljeskalicom.
Specificirajte [CMD] za glavnu
jedinicu pričvršćenu uz fotoaparat
i [RCV] za jedinicu prijamnika
(vanjska bljeskalica) koja bežično
pokreće radnje bljeskalicom.
• Da biste flash jedinicu
specificirali kao jedinicu
glavnog uređaja,
odaberite [CMD].

Savjeti
Za fotografiranje radijskom bežičnom
bljeskalicom trebate unaprijed uspostaviti
uparivanje između glavne jedinice i
jedinica prijamnika (stranica 17).
1
Pritisnite gumb WL ()
na ovoj flash jedinici
i odaberite [CMD] za
glavnu jedinicu i [RCV]
za jedinicu prijamnika.
• Da biste flash jedinicu
specificirali kao jedinicu
prijamnik, odaberite [RCV].


Bežična radijska komunikacijska
udaljenost koja je dostupna
između glavne jedinice i jedinice
prijamnika iznosi približno 30 m.
(Dobiveno prema našim uvjetima
mjerenja.)
33 HR
HR
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom (s jedinicom
prijamnikom)
Možete specificirati dodatnu
flash jedinicu pričvršćenu u
fotoaparat ili glavnu jedinicu
radijske bežične komunikacije
kao glavnu jedinicu i potom
upotrebljavati tu jedinicu kako
bi potaknuli rad bljeskalice
ove flash jedinice dalje od
fotoaparata.

2
Na ovoj flash jedinici
pritisnite gumb WL i
odaberite [RCV].
3
Pritisnite gumb Fn
i odredite bežičnu
skupinu za ovu flash
jedinicu.
4
Pričvrstite minipostolje
na ovu flash jedinicu
(stranica 32).
5
Na fotoaparat pričvrstite
drugu flash jedinicu
specificiranu kao [CMD]
(glavna jedinica).

 Glavna jedinica (CMD)
 HVL-F45RM
Kao glavnu jedinicu možete
upotrijebiti ovu flash jedinicu
ili jedinicu radijskog bežičnog
aparata.
1
Na fotoaparatu
odaberite bežični (WL)
rad bljeskalice.
Za odabir načina rada
bljeskalice na fotoaparatu
pogledajte upute za
upotrebu koje su isporučene
uz fotoaparat.
HR
34
Svakako provjerite prikazuje
li se [CMD] na LCD zaslonu
glavne jedinice.
6
Smjestite fotoaparat i
ovu flash jedinicu.
7
Provjerite jesu li flash
jedinica na fotoaparatu
(glavna jedinica) i ova
flash jedinica bežično
povezane i spremne za
okidanje.
Bežično povezano: LINK
lampa osvijetljena je zeleno.
Spremno za okidanje
fotografije: Gumb TEST
na stražnjoj strani jedinice
svijetli narančasto.
Dodatno, dok je [ON] odabran
za [WL READY LAMP] na
zaslonu postavki izbornika
MENU, treperi AF osvjetljivač
s prednje strane jedinice
prijamnika.
8
Pritisnite gumb okidača
za snimanje fotografije.
Za pokretanje testne
bljeskalice pritisnite gumb
TEST na glavnoj jedinici.
Savjeti
• Na jedinicama prijamnicima
primjenjuje se način rada bljeskalice
glavne jedinice.
• Tijekom ručnog bežičnog
fotografiranja možete pritisnuti
gumb Fn i specificirati [CMD LINK]
za postavku intenziteta kako bi
se omogućilo prilagođavanje na
glavnoj jedinici.
Fotografiranje s
višestrukom bežičnom
bljeskalicom uz
kontrolu omjera
osvjetljenja
Fotografirati bežičnom bljeskalicom
možete dok kontrolirate omjer
osvjetljenja među najviše 3 skupine,
uključujući glavnu jedinicu i dvije
skupine vanjskih bljeskalica.
Glavna jedinica: HVL-F45RM (ova
flash jedinica) ili radijska bežična
glavna jedinica
Jedinica prijamnik (vanjska
bljeskalica): HVL-F45RM (ova flash
jedinica) ili bežični prijamnik



 Glavna jedinica (CMD)
 Bežični prijamnik
 Jedinica prijamnik (RCV)
• Pritisnite gumb Fn na glavnoj
jedinici i odaberite [ON] za
[RATIO CONTROL: OFF].
• Glavna jedinica okida kao i
flash jedinica u grupi A.
• Ako ne želite da glavna
jedinica okida, pritisnite gumb
Fn i specificirajte [OFF] za
postavku CMD bljeskalice.
35 HR
HR
Postavljanje omjera
osvjetljenja glavne
jedinice
Pritisnite gumb Fn na ovoj flash
jedinici i specificirajte postavku
omjera intenziteta za grupe A, B i C.
Primjer: Kada se na LCD zaslonu
pokazuje omjer intenziteta
bljeskalice [4:2:1], flash jedinica
u svakoj grupi okida dijelom
ukupnog intenziteta: 4/7, 2/7 i 1/7.
Fotografiranje s
višestrukom bežičnom
bljeskalicom (grupno
fotografiranje
bljeskalicom)
Fotografirati bežičnom bljeskalicom
možete među najviše pet skupina,
uključujući glavnu jedinicu i četiri
skupine vanjskih bljeskalica. Za
grupno fotografiranje bljeskalicom
specificirajte [GROUP] za postavku
načina rada s bljeskalicom.
Glavna jedinica: HVL-F45RM (ova
flash jedinica) ili radijska bežična
glavna jedinica
Jedinica prijamnik (vanjska
bljeskalica): HVL-F45RM (ova flash
jedinica) ili bežični prijamnik
HR
36
Za način rada bljeskalice A, B
i C grupe možete specificirati
[TTL], [MANUAL] ili [OFF]. S druge
strane, za D i E skupine možete
specificirati ili [MANUAL] ili [OFF].
Flash jedinice u skupinama sa
specificiranim načinom rada
bljeskalice kao [OFF] ne okidaju.
Postavljanje grupnog
fotografiranja
bljeskalicom
Pritisnite gumb Fn na ovoj flash
jedinici i specificirajte postavku
načina rada s bljeskalicom,
postavku kompenzacije
bljeskalice i postavku
postavljanja intenziteta za
skupine A, B, C, D i E na zaslonu
za postavljanje grupnog načina
rada bljeskalice.


 Postavka načina rada
bljeskalice
 Postavka kompenzacije
bljeskalice / omjera intenziteta
Mijenjanje postavke
pojedinačnih jedinica
primatelja
(RECEIVER SET)
Na glavnoj jedinici možete
pritisnuti gumb MENU i
specificirati [RECEIVER SET]
kako biste promijenili postavku
bežične grupe i postavku
pokrivenosti bljeskalice (zuma)
pojedinačnih jedinica prijamnika
uparenih s glavnom jedinicom.
  
 Status bežičnog povezivanja
 Postavka bežične grupe
Možete odabrati [A], [B], [C],
[D], [E] ili [OFF].
 Postavka zumiranja
Možete promijeniti postavku
zumiranja za jedinicu prijamnika.
Napomene o
fotografiranju
bežičnom bljeskalicom
s radijskim bežičnim
komunikacijama
• Kada vanjska bljeskalica
treperi tijekom fotografiranja,
automatski se primjenjuje
mjerenje P-TTL bljeskalice
umjesto mjerenja ADI-ja.
• Istovremeno možete
upotrebljavati do 15 jedinica
prijamnika (vanjskih
bljeskalica).
• Na glavnoj jedinici pritisnite gumb
MENU, odaberite [CH SET] i potom
specificirajte kanal koji će se
upotrebljavati za radijske bežične
komunikacije. Dok je za [AUTO]
odabran [CH SET], upotrebljava
se kanal koji odgovara radijskim
uvjetima u trenutku kada uključite
flash jedinicu.
Napomene
Da biste glavnoj jedinici omogućili
da mijenja postavke pojedinačnih
jedinica prijamnika, trebate pritisnuti
gumb Fn na svakoj jedinici prijamnika
i odabrati [ON] za [RCV REMOTE].
37 HR
HR
Fotografiranje bežičnom bljeskalicom
(s optičkim bežičnim komunikacijama)
Fotografiranje optičkom
bežičnom bljeskalicom
Ova flash jedinica podržava
optičku bežičnu komunikaciju za
fotografiranje bljeskalicom.
Specificirajte [CTRL] za flash
jedinicu pričvršćenu uz fotoaparat
kao jedinicu kontrolora i [RMT] za
vanjsku bljeskalicu koja se bežično
pokreće kao daljinska jedinica.
1
Pritisnite gumb WL
() i odaberite [CTRL]
za jedinicu kontrolora
i [RMT] za daljinsku
jedinicu.

• Da biste flash jedinicu
specificirali kao jedinicu
kontrolora, odaberite [CTRL].

• Da biste flash jedinicu
specificirali kao daljinsku
jedinicu, odaberite [RMT].

Jedinicu kontrolor i daljinsku
jedinicu postavite unutar
promjera od 5 m od predmeta.
HR
38
Fotografiranje bežičnom
bljeskalicom
(s daljinskom jedinicom)
Možete odrediti dodatnu
flash jedinicu pričvršćenu
na fotoaparat ili ugrađenu
bljeskalicu fotoaparata kao
kontrolnu jedinicu i potom
upotrebljavati tu kontrolnu
jedinicu kako biste potaknuli
rad bljeskalice ove flash jedinice
dalje od fotoaparata.
2
Za odabir načina rada
bljeskalice na fotoaparatu
HR
pogledajte upute za
upotrebu koje su isporučene
s fotoaparatom.
3
Uklonite flash jedinicu
s fotoaparata
(stranica 14) i na
jedinicu pričvrstite
minipostolje 32).
4
Otpustite ugrađenu
bljeskalicu fotoaparata
ili na fotoaparat
pričvrstite dodatnu
flash jedinicu.




 Ugrađena bljeskalica
 Kontrolna jedinica (CTRL)
 HVL-F45RM
• Svakako provjerite prikazuje
li se [RMT] na LCD zaslonu
ove flash jedinice.
Ako se prikazuje [CTRL],
pritisnite gumb WL i
promijenite opciju postavke
na [RMT].
• Provjerite je li flash jedinica
koja je pričvršćena uz
fotoaparat specificirana kao
jedinica kontrolor. Pojedinosti
potražite u uputama za
upotrebu isporučenima s
pričvršćenom flash jedinicom.
Kao kontrolnu jedinicu možete
upotrijebiti ugrađenu bljeskalicu
A-mount fotoaparata ili drugi model
flash jedinice (HVL-F20M, HVL-F32M,
HVL-F43M, HVL-F60M itd.) koji je
dostupan za zasebnu kupnju.
1
Na fotoaparatu
odaberite bežični (WL)
rad bljeskalice.
Ovu flash jedinicu
pričvrstite na
fotoaparat i uključite
napajanje oba uređaja.
5
Smjestite fotoaparat i
ovu flash jedinicu.
39 HR
6
Provjerite jesu
li bljeskalica na
fotoaparatu (glavna
jedinica) i ova flash
jedinica spremne za
okidanje.
Kada je ova flash jedinica
spremna za okidanje, gumb
TEST na stražnjoj strani
jedinice svijetli narančasto.
Dodatno, dok je [ON] odabran
za [WL READY LAMP] na
zaslonu postavki izbornika
MENU, treperi AF osvjetljivač
s prednje strane jedinice
prijamnika.
7
Pritisnite gumb
okidača za snimanje
fotografije.
• Za pokretanje testne
bljeskalice s bljeskalicom
fotoaparata pogledajte
upute za upotrebu
isporučene s fotoaparatom.
• Ako ova jedinica ne okine,
promijenite lokaciju
fotoaparata, te flash jedinice
i subjekta ili prijamnik
bežičnog kontrolnog signala
te flash jedinice usmjerite
prema fotoaparatu.
HR
40
Fotografiranje s
višestrukom bežičnom
bljeskalicom uz
kontrolu omjera
osvjetljenja
Fotografirati bežičnom bljeskalicom
možete dok kontrolirate omjer
osvjetljenja među najviše 3 skupine,
uključujući kontrolora i dvije
skupine vanjskih bljeskalica.
Jedinica kontrolora HVL-F45RM
(ova bljeskalica)
Jedinica prijamnik (vanjska
bljeskalica): HVL-F45RM (ova flash
jedinica) ili model neke druge flash
jedinice koji podržava optičku
bežičnu komunikaciju



 Jedinica kontrolor (CTRL)
 Daljinska jedinica (RMT)
 Daljinska jedinica (RMT2)
• Pritisnite gumb Fn na jedinici
kontroloru i odaberite [ON] za
[RATIO CONTROL: OFF].
• Daljinske bljeskalice (daljinske
jedinice) možete klasificirati
u dvije skupine (RMT i RMT2).
Pritisnite gumb Fn na daljinskoj
jedinici i promijenite njezinu
bežičnu grupnu postavku.
• Ako ne želite da glavna
jedinica okida, pritisnite gumb
Fn i specificirajte [OFF] za
postavku CMD bljeskalice.
Postavljanje omjera
osvjetljenja jedinice
kontrolora
Pritisnite gumb Fn na ovoj flash
jedinici i specificirajte postavku
omjera intenziteta za jedinice
CTRL, RMT i RMT2.
Primjer: Kada se na LCD zaslonu
pokazuje omjer intenziteta
bljeskalice [4:2:1], flash jedinica
u svakoj grupi okida dijelom
ukupnog intenziteta: 4/7, 2/7 i 1/7.
• Kada je jedinica kontrolora
u načinu rada bljeskalice
MANUAL, okida specificiranim
naponom bljeskanja.
Napomene o
fotografiranju
bežičnom bljeskalicom
s optičkim bežičnim
komunikacijama
• Tijekom fotografiranja uz
bežičnu bljeskalicu nije dostupno
mjerenje flash metrom ili metrom
u boji zbog pripremne bljeskalice
flash jedinice.
• Kada se [AUTO] specificiran za
pokrivenosti bljeskalice (zum)
ove flash jedinice upotrebljava
kao daljinska jedinica,
pokrivenost bljeskalice postavlja
se automatski na 24 mm.
• Kada vanjska bljeskalica
treperi tijekom fotografiranja,
automatski se primjenjuje
mjerenje P-TTL bljeskalice
umjesto mjerenja ADI-ja.
• Istovremeno možete
upotrebljavati više daljinskih
jedinica (vanjskih bljeskalica).
• Kada su daljinske jedinice
(vanjske bljeskalice) u MANUAL
načinu rada bljeskalice,
svaka jedinica okida vlastitim
specificiranim intenzitetom.
• Sve flash jedinice koje se
upotrebljavaju za fotografiranje
bežičnom bljeskalicom moraju
dijeliti isti bežični kanal (CH).
Na ovoj flash jedinici možete
specificirati bežični kanal
pritiskom na gumb MENU i
odabirom [
CH SET].
41 HR
HR
Osvjetljavanje za videosnimanje
(LED svjetlo)
LED svjetlo ove flash jedinice
može se upotrijebiti i kao izvor
osvjetljenja za videosnimanje.
Pomaže stvoriti prirodna svjetla
i sjene u okruženju koje je slabo
osvijetljeno, poput unutrašnjih
prostora, "kako bi se dodalo više
3D efekata u videozapis.
Primjena LED svjetla
1
Pritisnite gumb MENU
() i odaberite [LIGHT
MODE].

2
Pritisnite središnji
gumb da biste uključili
LED svjetlo.
Da biste ga isključili, ponovno
pritisnite središnji gumb.
3
Kontrolnim kotačićem
prilagodite LED
osvjetljenje
• Dok je upaljeno LED svjetlo
flash jedinice, indikator
načina rada bljeskalice ( )
nije prikazan na fotoaparatu
(tj. onemogućena je
bljeskalica fotoaparata).
• Ovisno o fotoaparatu, lećama
i postavkama osvjetljenja za
videosnimanje, možda se
neće postići odgovarajuće
podešenje bijele boje. U
takvu slučaju podešenje
prilagodite na fotoaparatu.
• Da biste isključili LED svjetlo,
pritisnite gumb MENU.
Napomene
Imajte na umu da LED zraku mogu
ometati krajevi leće, ovisno o veličini
leća pričvršćenih uz fotoaparat.
HR
42
Okidanje testne bljeskalice
Prije nego što počnete fotografirati, možete okinuti testnu bljeskalicu.
Ako namjeravate upotrebljavati metar za bljeskalicu za ručno
fotografiranje bljeskalicom (str. 26), svakako okinite probnu snimku.
Kada gumb TEST () zasvijetli narančastim, pritisnite
gumb TEST.

• Gumb TEST, koji svijetli narančasto, naznačuje da je flash jedinica
spremna okinuti.
• Intenzitet bljeska za testnu bljeskalicu ovisi o razini intenziteta
bljeska određenog za svaki način rada bljeskalice. Tijekom
fotografiranja s TTL bljeskalicom ova flash jedinica okida na
GN ekvivalent od 2.
• Uz funkciju testne bljeskalice možete pregledati kako predmet baca
sjene (modelirajuća bljeskalica). Na ovoj flash jedinici za modeliranje
bljeskalice možete odabrati [3TIMES] ili [4SEC] (kontinuirane bljeskalice
pri konzistentnim intervalima od 4 sekunde). Da biste promijenili
postavku testne bljeskalice na flash jedinici, pritisnite gumb MENU,
odaberite [TEST] i potom promijenite opciju postavke.
• Kada su za postavku testne bljeskalice specificirani [1TIME] ili [GROUP],
možete pritisnuti i držati gumb TEST kako biste okinuli specificirani broj
testnih bljeskalica specificirane frekvencije bljeskalica i napajanja u
načinu rada MULTI flash (višestruka bljeskalica).
• Za radijsko bežično fotografiranje možete pritisnuti gumb za testnu
bljeskalicu na glavnoj jedinici kako biste jedinice prijamnika prisilili
da okinu u skladu s postavkom testne bljeskalice na glavnoj jedinici.
• Ako je ova flash jedinica specificirana kao glavna jedinica za radijsko
bežično fotografiranje, gumb TEST svijetlit će narančasto kada sve flash
jedinice, uključujući jedinice prijamnika, budu spremne okinuti.
43 HR
HR
Odabir pokrivenosti bljeskalice (zum)
Automatski odabir pokrivenosti bljeskalice
(automatski zum)
Bljeskalica automatski odabire odgovarajuću postavku pokrivenosti
bljeskalice za žarišne duljine objektiva na priključenom fotoaparatu
u rasponu od 24 mm do 105 mm (automatsko zumiranje) Većinu
vremena ne morate ručno odabirati pokrivenosti bljeskalice.
Kada je na LCD zaslonu prikazano [AUTO] kao postavka pokrivenosti
bljeskalice (zuma), omogućena je funkcija automatskog zumiranja.
• Ako upotrebljavate leću žarišne duljine manje od 24 mm dok je
omogućena funkcija automatskog zumiranja, na LCD zaslonu
treperit će [WIDE].
U takvu se slučaju preporučuje upotrijebiti ugrađenu pločicu za
široki kut ove flash jedinice. Da biste upotrebljavali pločicu za široki
kut, nježno je izvucite uz karticu za odbijanje svjetlosti, presavijte
je da pokrije cijev bljeskalice i potom karticu za odbijanje svjetlosti
ponovno gurnite natrag u flash jedinicu.
• Na LCD zaslonu prikazuje se [WIDE].
• Kada povučete pločicu za široki kut, ponovno je gurnite natrag u
flash jedincu i provjerite da se na LCD zaslonu ne prikazuje [WIDE].
• Kada izvlačite ugrađenu pločicu za široki kut, nemojte primjenjivati
pretjeranu silu jer to može oštetiti pločicu za široki kut.
HR
44
• Kada fotografirate 2D predmet s njegove prednje strane koristeći
se lećom čija je žarišna duljina manja od 18 mm, periferija zaslona
može se činiti malo tamnijom zbog razlike u intenzitetu svjetla
bljeskalice u središtu i na periferiji zaslona.
• Kada upotrebljavate širokokutni objektiv sa žarišnom duljinom
HR
manjom od 15 mm, periferija zaslona može se činiti tamnijom.
• Žarišna duljina prikazana na LCD zaslonu naznačuje žarišnu duljinu
jednaku formatu od 35 mm.
• Ova bljeskalica ne podržava kut gledanja od 16 mm objektiva riblje
oko F2.8.
• Prije pohranjivanja ove flash jedinice u isporučenu torbicu provjerite
jesu li pločica za široki kut i kartica za odbijanje svjetlosti vraćene u
jedinicu.
Ručni odabir pokrivenosti bljeskalice (ručni zum)
Pokrivenost bljeskalice flash jedinice možete odabrati ručno neovisno
o žarišnoj duljini leće koja se upotrebljava (ručni zum).
Pritisnite gumb ZOOM () i gumbima za smjer odaberite pokrivenost
bljeskalice.

45 HR
Postavka raspodjele bljeskalice
Da biste specificirali uzorak raspodjele bljeskalice, možete pritisnuti
gumb MENU i odabrati [FLASH DISTRIBUT.]. (Postavka distribucije
bljeskalice primjenjuje se na pokrivenost bljeskalice neovisno o tome
je li odabrana automatski ili ručno.)
STD:
CENTER:
EVEN:
Pokrivenost bljeskalice sa standardnom raspodjelom bljeskalice
Pokrivenost bljeskalice s prioritetom danim brojkama vodiljama
Pokrivenost bljeskalice s prioritetom danim široj periferiji
Napomene
Ovisno o žarišnoj duljini koja je specificirana za fotografiju, periferija zaslona može se
činiti tamnijom. U takvu slučaju promijenite uzorak raspodjele bljeskalice.
HR
46
Fotografiranje s bljeskalicom za
odbijanje svjetlosti
Usmjeravanjem cijevi bljeskalice
flash jedinice prema stropu
ili zidu sobe umjesto izravno
na subjekt možete osvijetliti
subjekt reflektirajućim svjetlom,
smanjujući intenzitet sjena i
stvarajući nježnije svjetlo na
zaslonu.
Žarišna duljina
objektiva
70 mm
minimalno
28 mm – 70 mm
28 mm
maksimalno
Kut
odbijanja
30°, 45°
HR
60°
75°, 90°
Savjeti
Sinkronizacija velike brzine dostupna
je i za fotografiranje s bljeskalicom za
odbijanje svjetlosti.
1
Prikaz odozgo
Nagnite ili zakrenite
cijev bljeskalice.
2
Pritisnite gumb MODE
i odaberite [TTL].
3
Pritisnite gumb
okidača za snimanje
fotografije.
se prikazuje na LCD zaslonu
flash jedinice i označava
fotografiranje s bljeskalicom
za odbijanje svjetlosti.
47 HR
Upotreba kartice za
odbijanje svjetlosti
Kartica za odbijanje svjetlosti
naglašava oči objekta i čini ga
življim.
1
Nježno izvucite pločicu
za široki kut.
Fotografiranje u
krupnom planu
Da biste osigurali precizno
osvjetljenje, bljeskalicu malo
nagnite kada fotografirate objekte
udaljene od 0,7 do 1,0 m od
fotoaparata.
Izaći će i kartica za odbijanje
svjetlosti. Natrag gurnite
samo pločicu za široki kut.
1
2
Nagnite cijev bljeskalice
za 90 stupnjeva.
3
Pritisnite gumb MODE
i odaberite [TTL].
4
Pritisnite gumb okidača
za snimanje fotografije.
HR
48
Nagnite cijev bljeskalice
za 8 stupnjeva.
• Kada fotografirate subjekta
koji se nalazi unutar 0,7 m,
uklonite flash jedinicu s
fotoaparata i upotrijebite je
kao vanjsku bljeskalicu (nije
isporučena) (str. 39) ili
upotrijebite makro dvostruku
bljeskalicu ili prstenasto
svjetlo (nije isporučeno).
• Kada se na fotoaparat
pričvrsti dugačka leća, rub
leće može ometati snop
bljeskalice.
AF osvjetljivač
Ako postavka svjetline ili kontrasta fotoaparata nije dovoljna za
fotografiranje subjekta, AF osvjetljivač (LED svjetlo) na prednjoj strani
flash jedinice može svijetliti kada gumb okidača pritisnete dopola
prema dolje radi automatskog fokusiranja. AF osvjetljivač služi kao
pomoć pri automatskom fokusiranju.
• AF osvjetljivač radi čak i kad se na LCD zaslonu prikazuje [
].
• Kada želite promijeniti svjetlinu AF osvjetljivača, možete pritisnuti
gumb MENU, odabrati [AF LED LEVEL] te potom [HIGH] ili [LOW].
• Da biste onemogućili AF osvjetljivač, isključite ga s pomoću
izbornika na fotoaparatu.
• Kada svijetli AF osvjetljivač na flash jedinici, onemogućen je AF
osvjetljivač na fotoaparatu.
• Kad je fotoaparat u načinu rada Continuous AF (fotoaparat je
usmjeren na subjekta u pokretu), AF osvjetljivač ne svijetli.
• Ako je žarišna duljina leće veća od 300 mm, AF osvjetljivač možda
neće svijetliti. Dodatno, kad se flash jedinica ukloni s fotoaparata,
AF osvjetljivač ne svijetli.
• Ovisno o fotoaparatu na koji je flash jedinica pričvršćena, AF
osvjetljivač možda neće svijetliti.
49 HR
HR
Dodjeljivanje prilagođenih tipki
Funkciju po vlastitu izboru možete
dodijeliti nekoj od kontrola na radnoj
konzoli: gumbima smjera, središnjem
gumbu i kontrolnom kotačiću.
1
2
Koristeći se gumbima
smjera odaberite
željenu kontrolu.
3
Odaberite funkciju
koju želite dodijeliti.
Pritisnite gumb
MENU () i odaberite
[CUSTOM KEY].

Grupe
Kotačić i gumbi
Funkcije koje se
Opisi
mogu dodijeliti
Kotačić Središnji Left Desni Gore Dolje
MODE
Postavka načina rada bljeskalice –

   *
Postavka intenziteta


*   
/LEVEL
Postavka pokrivenosti
ZOOM


  * 
bljeskalice (zum)
Postavka bljeskalice glavne/
–
CMD/CTRL FLASH

   
kontrolne jedinice
FLASH DISTRIBUT. Postavka raspodjele bljeskalice –
Postavka sinkronizacije
–
HSS
velike brzine
RATIO CONTROL Postavka omjera osvjetljenja –
RATIO VALUE
Postavka omjera intenziteta
–
Postavka grupnog načina
–
MODE(GROUP)
rada bljeskalice
Postavka ON/OFF (uklj./
–
LIGHT MODE
isklj.) LED svjetla
RECALL
Pozivanje memorije
–
Registracija u memoriju
MEMORY
–
načina / vrijednosti postavke
WL MODE
Postavka bežičnog načina rada –
RECEIVER SET
Postavke prijamnika
–
GROUP
Postavka bežične grupe
–
RCV REMOTE
Daljinska postavka prijamnika –
Radijski kontrolirana bežična
–
CH SET
postavka CH
Optički kontrolirana bežična
–
CH SET
postavka CH
OTHERS NOT SET
Nema postavke
*
HR
50
















































*





















*




*Tvornički zadana postavka
Registriranje/pozivanje postavki
memorije
Možete registrirati jedan
od načina rada koji često
upotrebljavate ili kombinaciju
vrijednosti ili u [MR1] ili u [MR2].
Pozivanje
1
Registriranje
1
Pritisnite gumb MENU i
odaberite [MEMORY].

2
Pritisnite gumb Fn i
odaberite stavku za
pozivanje memorijske
postavke.
Odaberite [MR1] ili [MR2].
2
Kontrolnim kotačićem
odaberite [MR1] ili [MR2].
• Za promjenu memorijske
postavke pozovite i
promijenite postavku te
potom ponovno registrirajte
postavku u [MEMORY].
• Ako ne namjeravate
upotrebljavati registriranu
memorijsku postavku,
odaberite [OFF].
• Tijekom pozivanja
memorijske postavke, na
zaslonu postavki MENU
onemogućena je
opcija [RESET].
51 HR
HR
Napomene o upotrebi
Tijekom fotografiranja
• Bljeskalica proizvodi snažno
svjetlo pa se ne smije
upotrebljavati direktno
ispred očiju.
• Kako biste spriječili zagrijavanje i
oštećenje fotoaparata i bljeskalice,
bljeskalicu ne upotrebljavajte
20 puta zaredom ili uzastopce
u kratkim intervalima. (Kada je
intenzitet 1/32, 40 puta zaredom.)
Ako bljeskalicu aktivirate do
ograničenog broja puta uzastopce
u kratkim intervalima, prestanite
je upotrebljavati i ostavite je da se
ohladi 10 minuta ili dulje.
• Tijekom bežičnog fotografiranja
ova flash jedinica može
neočekivano okinuti jer jedinica
ne može primiti komunikacijske
signale vanjske bljeskalice
zbog njezine lokacije. U takvu
slučaju promijenite lokaciju
vanjske bljeskalice ili postavku
bežičnog kanala.
• Ne odlažite fotoaparat s
postavljenom bljeskalicom
u torbu ili slično jer to može
rezultirati kvarom bljeskalice ili
fotoaparata.
• Ne nosite naokolo fotoaparat s
postavljenom bljeskalicom. To
može dovesti do kvara.
• Ne upotrebljavajte bljeskalicu
u blizini drugih ljudi prilikom
fotografiranja s odbijanjem
HR
52
svjetlosti kada se cijev
bljeskalice okreće. Svjetlo
bljeskalice može oštetiti oči ili
vruća cijev bljeskalice može
uzrokovati opekline.
• Pazite da vam okretni dio
ne zahvati prste prilikom
okretanja cijevi bljeskalice.
Mogli biste se ozlijediti.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan
iako je osmišljen s namjerom da
bude otporan na prašinu i vlagu.
• Vrata odjeljka za bateriju prilikom
zatvaranja čvrsto pritisnite i
klizno pomaknite do kraja. Pazite
da se ne ozlijedite i da vam vrata
odjeljka za bateriju ne zahvate
prst prilikom zatvaranja.
Baterije
• Razina napunjenosti baterije
prikazana na LCD zaslonu
može biti manja od stvarnog
preostalog kapaciteta baterije,
ovisno o temperaturi i uvjetima
pohrane. Prikazana razina
napunjenosti baterije može se
vratiti na ispravnu vrijednost
nakon nekoliko minuta
korištenja bljeskalice.
• Nikal-metal hidridne baterije
mogu se naglo isprazniti.
Ako indikator slabe razine
napunjenosti baterije počne
treperiti ili bljeskalicu više ne
možete upotrebljavati tijekom
fotografiranja, zamijenite ili
napunite baterije.
• Ne upotrebljavajte litijionske baterije jer se baterije
zagrijavaju uslijed opetovane
upotrebe bljeskalice i
bljeskalica može prestati raditi.
• Učestalost i broj bljeskanja
moguć s novim baterijama
može biti različit od vrijednosti
prikazanih u tablici, ovisno o
datumu proizvodnje baterija.
• Baterije za punjenje uklanjajte
tek nakon što ste isključili
napajanje i pričekali nekoliko
minuta. Baterije, ovisno o vrsti,
mogu biti vruće. Budite oprezni
prilikom njihovog uklanjanja.
• Baterije uklonite i pospremite
ako dulje vrijeme nemate
namjeru koristiti fotoaparat.
Temperatura
• Bljeskalicu smijete upotrebljavati
unutar temperaturnog raspona
od 0 °C do 40 °C.
• Ne izlažite bljeskalicu
ekstremno visokim
temperaturama (primjerice,
ne ostavljajte je na izravnom
sunčevom svjetlu u automobilu)
i visokom stupnju vlage.
• Da biste spriječili stvaranje
kondenzacije na bljeskalici,
odložite je u hermetički
zatvorenu plastičnu vrećicu kada
je iz hladnog okruženja prenosite
u toplo okruženje. Prije vađenja
iz vrećice pričekajte da bljeskalica
dosegne sobnu temperaturu.
• Kapacitet baterije smanjuje
se pri niskim temperaturama.
Prilikom snimanja po hladnom
vremenu fotoaparat i rezervne
baterije držite u džepu na
HR
toplom. Indikator slabe
razine napunjenosti baterije
tijekom hladna vremena može
treperiti čak i kada baterije
nisu skroz prazne. Kapacitet
baterija obnovit će se nakon
zagrijavanja na uobičajenu
radnu temperaturu.
Održavanje
• Uklonite jedinicu s fotoaparata.
Očistite je suhom i mekom
krpom. Ako je bljeskalica bila u
doticaju s pijeskom, brisanjem
ćete oštetiti njenu površinu
pa je u tom slučaju nježno
očistite puhaljkom. U slučaju
tvrdokornih mrlja upotrijebite
krpu malo navlaženu mlakom
vodom i nakon toga jedinicu
obrišite suhom i mekom
krpom. Nemojte upotrebljavati
nikakva snažna otapala kao što
su razrjeđivač i benzin jer oni
mogu oštetiti površinski sloj.
• Ako se na objektivu ili cijevi
bljeskalice nađu otisci prstiju ili
prljavština, preporučujemo da
pažljivo uklonite prljavštinu i
zatim obrišete objektiv ili cijev
bljeskalice mekom krpom.
53 HR
Specifikacije
Brojka vodilja
Distribucija normalne bljeskalice / STD bljeskalice (ISO 100)
Ručna bljeskalica/35-milimetarski format
Intenzitet
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
105
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut
Format APS-C
Intenzitet
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
105
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5.1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut
HR
54
Distribucija HSS ravne bljeskalice / STD bljeskalice (ISO 100)
Ručna bljeskalica / format od 35 mm
Postavka dometa bljeskalice (mm)
Brzina
okidanja
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
105
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut
Format APS-C
Postavka dometa bljeskalice (mm)
Brzina
okidanja
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
105
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut
55 HR
HR
Radijske bežične značajke:
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Broj kanala: 14 kanala
Komunikacijska udaljenost: Približno 30 m (izmjereno pema našim
uvjetima mjerenja)
• Prethodno navedena udaljenost odnosi se na uvjete u kojima ne
postoje prepreke, oklapanje ili smetnje od radiovalova.
• Komunikacijska udaljenost može biti manja ovisno o položaju
proizvoda, okruženju i vremenskim uvjetima.
Frekvencija/Ponavljanje
Alkalna
Nikal hidridna
Frekvencija (s)
Pribl. 0,1 – 2,5
Pribl. 0,1 – 2,0
Ponavljanje (puta)
Pribl. 210 ili više
Pribl. 270 ili više
• Ponavljanje je približan broj puta koliko bljeskalica može
okinuti prije potpunog pražnjenja novih baterija.
Uprav.
bljeskalicom
Upravljanje bljeskalicom s pomoću pripremne
bljeskalice (P-TTL/ADI)
Svojstvo
neprekidnog
bljeskanja
40 bljeskova brzinom 10 bljeskova u sekundi
(Obična bljeskalica intenziteta 1/32, 105 mm s nikalmetal hidridnom baterijom)
AF osvjetljivač
Automatska bljeskalica pri niskom kontrastu i svjetlini
Radni raspon (kada je priključen objektiv od 50 mm
s otvorom blende postavljenim na F5,6 i dok je
razina [AF LED LEVEL] bljeskalice postavljena na
vrijednost [HIGH])
Središnje područje (pribl.): 0,5 m do 6 m
Okolna područja (pribl.): 0,5 m do 3 m
HR
56
LED svjetlo
Intenzitet osvjetljenja u centru: Pribl. 400 lx na
0,5 m ili pribl. 100 lx na 1 m
Domet osvjetljenja: Pribl. 1 m (kada se snimaju
filmovi, postaviti na ISO 3200 i F5.6)
Podržane duljine fokusa: 35 mm (kut gledanja od
35 mm)
Vrijeme kontinuirane upotrebe osvjetljenja: Pribl.
4 sata (kada se upotrebljavaju AA alkalne baterije,
pri intenzitetu osvjetljenja u centru)
Temperatura boje: Pribl. 5 500 K
Radna
temperatura
od 0 °C do 40 °C
Temperatura za
pohranu
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije (pribl.) 69,4 mm × 113,7 mm × 88,3 mm (š/v/d)
Težina (približno) 317 g (isključujući baterije)
Preduvjeti za
napajanje
DS 6 V
Preporučene
baterije
Četiri alkalne baterije LR6 (veličine AA)
Četiri nikal-metal hidridne baterije veličine AA s
mogućnošću ponovnog punjenja
Isporučene
stavke
flash jedinica (1), zaštitna kapica priključnice (1),
minipostolje (pohranjeno u torbici za nošenje)
(1), torbica za nošenje (1), komplet isprintane
dokumentacije
Broj u zagradama označava količinu.
Funkcije prisutne u ovim uputama za upotrebu ovise o uvjetima
ispitivanja u sklopu naše tvrtke.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne
obavijesti.
Zaštitni znaci
„Nosač za više sučelja” zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.
57 HR
HR
Slovenščina
Pred uporabo izdelka natančno
preberite ta priročnik in ga
shranite za prihodnjo uporabo.
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara ali
električnega udara, tako da:
1) enote ne izpostavljate slabim
vremenskim pogojem ali vlagi,
2) na napravo ne postavljate
predmetov, napolnjenih s
tekočinami (na primer vaz).
Baterij ne izpostavljajte
prekomerni vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju ipd.
Pri uporabi bliskavice se ne
dotikajte njene cevi, saj se lahko
ta občutno segreje.
POZOR
Baterijo zamenjajte samo z
navedeno vrsto. V nasprotnem
primeru lahko pride do
eksplozije, požara ali poškodb.
Izrabljene baterije odstranite v
skladu z navodili.
SL
2
Opomba
Če statična elektrika ali
elektromagnetizem povzroči
prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo
ali odklopite in znova priklopite
povezovalni kabel (USB ipd.).
Ta izdelek je bil preizkušen in
ustreza zahtevam Direktive o
elektromagnetni združljivosti
(EMC) glede uporabe povezovalnih
kablov, krajših od 3 metrov.
Ta oprema je v skladu z omejitvami
FCC/IC glede izpostavljenosti
sevanju za nenadzorovano
okolje in ustreza smernicam
glede radiofrekvenčne (RF)
izpostavljenosti FCC ter pravilom
RSS-102 IC glede radiofrekvenčne
(RF) izpostavljenosti. Ta
oprema ima zelo nizke ravni
radiofrekvenčne (RF) energije, ki
se smatrajo kot skladne, ne da
bi preizkusili stopnjo specifične
absorpcije (SAR).
Za uporabnike v ZDA
Če imate vprašanja glede tega
izdelka, lahko pokličete:
Center za pomoč kupcem
izdelkov Sony
1-800-222-SONY (7669).
Spodnja številka je namenjena le
zadevam v zvezi z FCC.
Predpisane informacije
Izjava o skladnosti
Trgovsko ime: SONY
Št. modela: HVL-F45RM
Nosilec odgovornosti:
Sony Electronics Inc.
Naslov:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefonska št.:
858-942-2230
Ta naprava je v skladu z delom
št. 15 pravil FCC. Uporaba je
dovoljena pod naslednjima
pogojema: (1) Naprava ne sme
povzročati motenj. (2) Naprava
mora biti odporna na vse motnje,
vključno z motnjami, ki lahko
povzročijo neželeno delovanje.
Te opreme ne smete postaviti ob
ali uporabljati skupaj z nobeno
drugo anteno ali oddajnikom.
POZOR
Spremembe, ki niso izrecno
odobrene v tem priročniku, lahko
izničijo uporabnikova pooblastila
za uporabo te opreme.
Opomba:
Ta oprema je bila preizkušena in je
v skladu z mejnimi vrednostmi za
digitalno napravo razreda B, kot to
SL
določa 15. del pravil komisije FCC.
Te mejne vrednosti določajo
primerno zaščito pred škodljivimi
motnjami pri namestitvah v
stanovanjskih objektih. Ta oprema
proizvaja, uporablja in oddaja
radiofrekvenčno energijo. Če
ni pravilno nameščena in se ne
uporablja v skladu z navodili,
lahko pride do škodljivih motenj
radijskega valovanja. Kljub temu
ni mogoče zagotoviti, da na
posamezni lokaciji ne bo prišlo do
motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje v radijskem
ali televizijskem sprejemu – to
lahko ugotovite tako, da opremo
vklopite in izklopite – priporočamo,
da poskusite motnje odpraviti z
naslednjimi ukrepi:
-- Obrnite ali prestavite sprejemno
anteno.
-- Povečajte razdaljo med opremo
in sprejemnikom.
-- Priključite opremo v vtičnico, ki je
v drugem tokokrogu kot tista, v
katero je priključen sprejemnik.
3 SL
-- Posvetujte se s prodajalcem
ali strokovnjakom za
radiotelevizijsko tehnologijo.
Za uporabnike v Kanadi
Naprava je skladna s
specifikacijami RSS za oprostitev
licence ministrstva Industry
Canada.
Uporaba je dovoljena pod
naslednjima pogojema:
(1) Naprava ne sme povzročati
motenj.
(2) Naprava mora biti odporna
na vse motnje, vključno z
motnjami, ki lahko povzročijo
neželeno delovanje naprave.
Za stranke v Evropi
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z
zakonodajo EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
SL
4
Podjetje Sony Corporation
izjavlja, da je ta oprema skladna
z osnovnimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES. Podrobnosti
so na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/.
Odstranjevanje
izrabljene električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in druge
evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi
embalaži pomeni, da izdelka
ni dovoljeno odvreči skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Z ustrezno
odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih
negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila nepravilna odstranitev
tega izdelka. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Če želite več
informacij o recikliranju tega
izdelka, se obrnite na lokalno
upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Za uporabnike v
Singapurju
Za uporabnike v
Maleziji
SL
5 SL
Vsebina
Pred uporabo............................................................................................. 7
Sestavni deli...............................................................................................9
Priprave.....................................................................................................13
Vstavljanje baterij.....................................................................................13
Pritrditev bliskavice na fotoaparat in njena odstranitev
s fotoaparata............................................................................................ 14
Vklop bliskavice........................................................................................15
Seznanjanje z radijskim brezžičnim upravljalnikom/
sprejemnikom (za fotografiranje z radijsko brezžično bliskavico)...........17
Nastavitve...............................................................................................20
Nastavitve Quick Navi..............................................................................20
Nastavitve MENU...................................................................................... 22
Fotografiranje....................................................................................... 24
Fotografiranje........................................................................................... 24
Fotografiranje z ročnim načinom bliskavice (MANUAL).......................... 26
Fotografiranje s hitro sinhronizacijo (HSS).............................................. 27
Fotografiranje z večkratno bliskavico (MULTI)......................................... 28
Fotografiranje z brezžičnim proženjem bliskavice
(z radijskimi ali optičnimi komunikacijami)..............................................31
Fotografiranje z brezžičnim proženjem bliskavice
(z radijskimi brezžičnimi komunikacijami)............................................... 33
Fotografiranje z brezžičnim proženjem bliskavice
(z optičnimi brezžičnimi komunikacijami)............................................... 38
Osvetlitev za snemanje videoposnetkov (LED-osvetlitev)...................... 42
Sproženje preizkusne bliskavice.............................................................. 43
Izbira pokritosti bliskavice (zooma).........................................................44
Fotografiranje z odbojem bliskavice....................................................... 47
O osvetljevalniku AF.................................................................................49
Dodelitev tipk po meri.............................................................................50
Registracija/priklic nastavitev pomnilnika...............................................51
Drugo......................................................................................................... 52
Opombe o uporabi.................................................................................. 52
Tehnični podatki.......................................................................................54
SL
6
Pred uporabo
Bliskavica se lahko uporablja v kombinaciji s Sonyjevimi digitalnimi
fotoaparati z zamenljivim objektivom, Sonyjevimi digitalnimi
videokamerami HD z zamenljivim objektivom in Sonyjevimi
digitalnimi fotoaparati z običajnim priključkom za dodatno opremo.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, odvisno od modela
fotoaparata ali videokamere.
Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to bliskavico,
obiščite spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali krajevnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
Glejte navodila za uporabo te enote in navodila za uporabo fotoaparata.
Cev bliskavice mora biti čista. Če je površina cevi bliskavice
umazana, pride do segrevanja, kar lahko povzroči dim in
ožganine. Cev bliskavice očistite tako, da jo obrišete z mehko
krpo ali čim podobnim.
Bliskavica je zasnovana tako, da je zaščitena pred vstopom snovi,
vendar ni preizkušeno, ali je vodotesna. V deževnem vremenu je
ne uporabljajte.
Opombe glede neprekinjenega delovanja
bliskavice
Bliskavica se neprekinjeno sproža med neprekinjenim fotografiranjem,
fotografiranjem z večkratno bliskavico in bliskavico za preverjanje senc.
Neprekinjeno delovanje bliskavice in njeni odsevi s sten lahko pri
osebah, ki so občutljive na svetlobo in so izpostavljene bliskanju,
sprožijo simptome, kot je napad.
V tem primeru takoj prenehajte z uporabo bliskavice.
7 SL
SL
Bliskavice ne odlagajte na spodaj navedena mesta
Bliskavice ne odlagajte na nobenega od naslednjih mest ne glede na
to, ali jo nameravate uporabljati ali shraniti, S tem bi lahko povzročili
okvaro.
• Če bliskavico odložite na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi (npr.
armaturna plošča) ali viru toplote, lahko bliskavica spremeni obliko ali se okvari.
• Na mesto, kjer prihaja do prekomernih vibracij
• Na mesto, izpostavljeno močnemu elektromagnetnemu polju
• Mesta s prekomerno količino peska
Na mestih, kot je obala, in drugih prašnih območjih ali predelih, kjer nastajajo
oblaki prahu, enoto zaščitite pred peskom in prahom. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
Domet
Razdalja, ki še omogoča radijsko brezžično komunikacijo med
bliskavico in fotoaparatom, je približno 30 m (98,4 čevlja).
(Podatek je pridobljen v naših merilnih razmerah.)
• Navedena razdalja velja v pogojih, kjer ni ovir, oklepov ali motenj radijskih
valov.
• Domet je lahko krajši glede na postavitev izdelkov, okolje in vremenske
razmere.
Programsko opremo fotoaparata pred uporabo posodobite na
najnovejšo različico.
Informacije o združljivosti fotoaparata so na voljo na posebnem
spletnem mestu za podporo.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
SL
8
Sestavni deli

SL


Vgrajena široka plošča (44)
Večvmesniški
podstavek (14)
Cev bliskavice
Večnamenski priključek/
Enota lučke LED (42)/osvetljevalnik
priključek mikro USB
AF (49)
 Sprejemnik signala za brezžično upravljanje Odbojna folija (48)
(za optično brezžično komunikacijo)







 Indikator odboja (zgornji/spodnji kot) (47)
Lučka LINK (35)
LCD-zaslon (11)
Nadzorna plošča (10)
Zaklepni vzvod (14)

 Gumb za sprostitev (14)
 Vratca predela za
baterijo (13)
 Mini stojalo (32)
* Odprtina za priključitev
stojala
Številka v oklepaju pomeni številko strani,
kjer lahko najdete opis sestavnega dela.
9 SL
Konzola za upravljanje delovanja
Gumb Fn (20)
Gumb TEST (43)
 Izbirno kolesce
S kolescem lahko premikate
žarišče ali spremenite vrednost
elementa nastavitvenega
elementa na zaslonu Quick Navi
ali na zaslonu nastavitev MENU
Smerni gumbi
Stikalo za vklop (15)
Če izberete položaj »LOCK«,
onemogočite izbirno kolesce
in gumbe na bliskavici,
da preprečite nenamerne
spremembe.
Gumb MENU (22)
Središčni gumb
Številka v oklepaju pomeni številko strani,
kjer lahko najdete opis sestavnega dela.
Osvetlitev ozadja LCD-ja
Osvetlitev ozadja LCD-ja se vklopi in ostane prižgana približno
8 sekund, vsakokrat ko pritisnete enega od gumbov ali uporabite
izbirno kolesce na bliskavici.
• Ko je osvetlitev ozadja LCD-ja prižgana, lahko pritisnete enega od
gumbov ali uporabite kontrolno kolesce na bliskavici, da ostane
osvetlitev prižgana dlje časa.
• Če želite izklopiti osvetlitev ozadja LCD-ja, pritisnite gumb MENU,
izberite [BACKLIGHT] in nato [OFF].
SL
10
Indikatorji na zaslonu
Naslednje slike zaslonov so na
voljo kot primeri in se lahko
razlikujejo od tega, kar dejansko
vidite na LCD-zaslonu.
Način bliskavice TTL



Ročni način bliskavice
(MANUAL)

Način z več bliskavicami (MULTI)



Način bliskavice
Hitra sinhronizacija
Priklic iz pomnilnika
Pokritost bliskavice (zoom)
Odboj bliskavice
Pripravljeno na sproženje
SL
Nastavitev porazdelitve
bliskavice
Pritrjeno na fotoaparat
Doseg bliskavice
Raven moči
Frekvenca pri več bliskavicah
Ponovitve pri več bliskavicah
Brezžični kanal
Brezžični način
Nastavitev upravljanja
razmerja osvetlitve
Izravnava bliskavice
Razmerje osvetlitve
Nastavitev daljinskega
upravljalnika sprejemnika
Nastavitev brezžične skupine
Nastavitev porazdelitve
bliskavice/upravljalnik/
nastavitev bliskavice enote za
upravljanje
Indikator nizke ravni
napolnjenosti baterije
Indikator pregrevanja
11 SL
Način brezžičnega
upravljalnika (radijski nadzor)






Način brezžičnega sprejemnika
(radijski nadzor)







Način brezžičnega krmilnika
(optična brezžična komunikacija)







Način brezžičnega daljinskega
upravljalnika
(optična brezžična komunikacija)






SL
12
Način bliskavice
Hitra sinhronizacija
Priklic iz pomnilnika
Pokritost bliskavice (zoom)
Odboj bliskavice
Pripravljeno na sproženje
Nastavitev porazdelitve
bliskavice
Pritrjeno na fotoaparat
Doseg bliskavice
Raven moči
Frekvenca pri več bliskavicah
Ponovitve pri več bliskavicah
Brezžični kanal
Brezžični način
Nastavitev upravljanja
razmerja osvetlitve
Izravnava bliskavice
Razmerje osvetlitve
Nastavitev daljinskega
upravljalnika sprejemnika
Nastavitev brezžične skupine
Nastavitev porazdelitve
bliskavice/upravljalnik/
nastavitev bliskavice enote za
upravljanje
Indikator nizke ravni
napolnjenosti baterije
Indikator pregrevanja
Vstavljanje baterij
V bliskavico lahko vstavite enega od naslednjih kompletov baterij:
• Štiri alkalne baterije velikosti AA
• Štiri nikelj-kovinske hidridne (Ni-MH) baterije velikosti AA za
vnovično polnjenje
Preden uporabite nikelj-kovinske hidridne baterije, se prepričajte, da
so popolnoma napolnjene z navedenim polnilnikom baterij.
Bliskavici baterije niso priložene.
1
Pritisnite in pomaknite vratca predela za baterije v
smeri puščice, kot prikazuje spodnja slika.

2
Vstavite baterije v predel za baterije, kot je
prikazano (
).
(Znaka
označujeta usmerjenost baterij.)
3
Zaprite vratca predela za baterije.
Potisnite vratca v nasprotni smeri puščice v 1. koraku.
13 SL
SL
Pritrditev bliskavice na fotoaparat
in njena odstranitev s fotoaparata
Če želite pritrditi
bliskavico na fotoaparat,
naredite tako:
1
2
3
4
Če je fotoaparat opremljen
z vgrajeno bliskavico, se
prepričajte, da ta ni sproščena.
Vstavite večvmesniški
priključek bliskavice
v večvmesniški
nastavek fotoaparata
in potisnite priključek
do konca.
5
Odstranite zaščitni
pokrovček priključka
z večvmesniškega
podstavka na bliskavici
in pokrovček nastavka
z večvmesniškega
nastavka na
fotoaparatu.
Zavrtite zaklepni
vzvod v položaj
»LOCK«, da pritrdite
bliskavico na
fotoaparat.
Če želite odstraniti
bliskavico s fotoaparata,
naredite tako:
Izklopite bliskavico.
Pritisnite in pridržite
gumb za sprostitev
ter zavrtite zaklepni
vzvod iz položaja
»LOCK«.
Najprej izklopite bliskavico.
Pritisnite in pridržite gumb
za sprostitev, obrnite
zaklepni vzvod iz položaja
»LOCK« in potisnite enoto iz
večvmesniškega nastavka.
Opombe
Ko ne nameravate uporabljati
bliskavice, ne pozabite znova pritrditi
zaščitnega pokrovčka priključka na
večvmesniški nastavek.
SL
14
Vklop bliskavice
Vklopite stikalo za vklop.
Ko je bliskavica vklopljena, so na
LCD-zaslonu prikazani zaslonski
indikatorji.
• S pritiskom gumba MENU
in izbiro možnosti [POWER
SAVE] lahko podate časovno
omejitev za preklop na
varčevanje z energijo, z izbiro
možnosti [WL POWER SAVE]
pa lahko podate časovno
omejitev za preklop na
varčevanje z energijo pri
fotografiranju z brezžično
bliskavico.
Preverjanje preostale
ravni napolnjenosti
baterije
Način varčevanja z
energijo
• Če bliskavico uporabljate
samostojno ali priključeno na
fotoaparat in jo pustite tri minute
v stanju varčevanja z energijo, ne
da bi jo uporabili, se bo LCDzaslon samodejno izklopil, da
varčuje z energijo baterije.
• Ko pri fotografiranju z
brezžično bliskavico enoto
uporabljate kot zunanjo
bliskavico (stran 31), ta
preide v način varčevanja z
energijo po 60 minutah.
• Če izklopite stikalo za vklop
na priključenem fotoaparatu*,
bliskavica samodejno preide v
način varčevanja z energijo.
* Razen pri modelu DSLR-A100.
Ko so baterije skoraj prazne, se
na LCD-zaslonu kot opozorilo
prikaže indikator nizke ravni
napolnjenosti baterij.
Ko znak
utripa:
Priporoča se, da zamenjate
baterije. Bliskavica se v tem stanju
kljub temu lahko še vedno sproži.
Ko na LCD-zaslonu ni prikazano
:
nič drugega razen znaka
Bliskavica se ne more sprožiti.
Zamenjajte baterije.
15 SL
SL
Opombe glede
neprekinjenega
delovanja bliskavice
Če za krajši čas neprekinjeno
uporabljate bliskavico, se lahko
sproži vgrajen varnostni tokokrog,
da zmanjša število proženj tako,
da poveča frekvenco bliskavice.
Če se temperatura znotraj
bliskavice dodatno dvigne, na
(indikator
LCD-zaslonu zasveti
pregrevanja), ki opozarja, da je
sproženje bliskavice za nekaj
časa onemogočeno. V tem
primeru izklopite stikalo za vklop
bliskavice in prekinite njeno
uporabo za približno 10 minut, da
se lahko ohladi.
Neprekinjeno sprožanje bliskavice
segreje baterije znotraj enote. Če
morate odstranite baterije, bodite
zelo pazljivi.
SL
16
Seznanjanje z radijskim brezžičnim
upravljalnikom/sprejemnikom
(za fotografiranje z radijsko
brezžično bliskavico)
Če želite s to bliskavico izvajati
fotografiranje z radijsko
brezžično bliskavico, potrebujete
poleg te bliskavice še eno
bliskavico, ki podpira radijsko
brezžično komunikacijo, ali
radijski brezžični upravljalnik/
sprejemnik (ni priloženo), ki ju
morate seznaniti med sabo.
V tem razdelku je opisano,
kako seznanite dve bliskavici
HVL-F45RM (ta bliskavica).
Za seznanjanje bliskavice
z radijskim brezžičnim
upravljalnikom/sprejemnikom
(ni priloženo) glejte navodila za
uporabo, ki so priložena napravi.
Nasveta
• Za seznanjanje morata biti obe
napravi največ 1 m narazen.
• Bliskavico lahko seznanite z do 15
radijskimi brezžičnimi napravami.
1
Vklopite to bliskavico
in drugo napravo.
2
Pritisnite gumb WL (),
da se prikaže zaslon za
nastavitev brezžičnega
načina, in podajte eno
bliskavico kot enoto
upravljalnika, drugo pa
kot enoto sprejemnika.
SL

• Da podate bliskavico
kot enoto upravljalnika,
izberite možnost [CMD].
17 SL
• Da podate bliskavico
kot enoto sprejemnika,
izberite možnost [RCV].
Opombe
• Zgornja navodila predpostavljajo,
da ta bliskavica uporablja privzeto
radijsko brezžično komunikacijo.
Ta bliskavica lahko za
fotografiranje z brezžično
bliskavico uporablja dve vrsti
brezžične komunikacije: radijsko
in optično brezžično komunikacijo.
Za nastavitev enote za uporabo
optične brezžične komunikacije
glejte stran 31.
• Če pritisnete gumb MENU in
izberete možnost [PAIRED DEVICE],
se prikažejo bliskavice, ki so
seznanjene kot enote sprejemnika,
in tu jih lahko tudi izbrišete.
• Ko spremenite nastavitev enote
upravljalnika in jo podate kot
enoto sprejemnika ali obratno,
pazite, da znova izvedete
seznanjanje enot.
SL
18
3
Na tej ali na drugi
bliskavici pritisnite
gumb MENU () in
izberite [PAIRING].

• Na enoti upravljalnika se
prikaže naslednji zaslon.
• Na enoti sprejemnika se
prikaže naslednji zaslon.
4
Izberite [OK], da
izvedete seznanjanje.
• Na enoti upravljalnika se
prikaže naslednji zaslon.

Izvede se seznanjanje. Na
enoti upravljalnika lahko
nadaljujete s seznanjanjem
z drugimi enotami
sprejemnika. Vsakokrat
ko se izvede seznanjanje
z enoto sprejemnika, se
število seznanjenih naprav
() poveča.
• Na enoti sprejemnika se
prikaže naslednji zaslon.
Izvajanje seznanjanja z
dvema ali več napravami
Nastavite posamezno napravo, ki
jo želite seznaniti s to bliskavico,
kot enoto sprejemnika in ponovite
3. in 4. korak.
Ko končate seznanjanje vseh
SL
enot sprejemnika, na enoti
upravljalnika izberite [EXIT] in
nato na naslednjem zaslonu [OK].
Izvede se seznanjanje.
Ko se izvede seznanjanje,
lučka LINK spremeni barvo
iz rdeče v zeleno.
19 SL
Nastavitve Quick Navi
S pritiskom gumba Fn na
bliskavici lahko spremenite
nastavitve fotografiranja, kot je
izbrani način bliskavice, v skladu
z informacijami na zaslonu.
Izberite želeni nastavitveni
element in zavrtite izbirno
kolesce, da spremenite možnost
nastavitve.
1
20
S smernimi gumbi
izberite želeni
nastavitveni element.
Če po zgornji operaciji
pritisnete središčni gumb,
se prikaže specifični zaslon
za nastavitev izbranega
elementa.
Pritisnite gumb Fn ().

SL
2
3
Zavrtite izbirno
kolesce, da spremenite
možnost nastavitve.
4
Pritisnite gumb Fn.
Nastavitveni
elementi
TTL
Opisi
Priklic iz pomnilnika
OFF(*)/MR1/MR2
Nastavitev brezžičnega
načina
WF OFF(*)/CMD/RCV (radijski
nadzor)
WF OFF(*)/CTRL/RMT (optični
nadzor)
Nastavitev hitre
sinhronizacije
Nastavitev pokritosti
bliskavice (zoom)
Nastavitev izravnave
bliskavice
1/1
Nastavitev ravni moči
Frekvenca pri več
5Hz
bliskavicah
Ponovitve pri več
10TIMES
bliskavicah
Nastavitev bliskavice
upravljalnika (CMD) (radijski
nadzor)
Nastavitev bliskavice
krmilnika (CTRL) (optični
nadzor)
RATIO CONTROL: Nastavitev razmerja
OFF
osvetlitve
Nastavitev razmerja ravni
ABC
moči
Nastavitev daljinskega
RCV REMOTE: OFF
upravljalnika sprejemnika
HSS
GROUP: A
Možnosti nastavitve
TTL(*)/MANUAL/MULTI/
Nastavitev načina bliskavice
flash off/GROUP
Nastavitev brezžične
skupine
ON(*)/OFF
AUTO(*)/24-105
-3.0–+3.0
1/1 - 1/128, CMD LINK
1–100
2–100, --
ON(*)/OFF
ON/OFF(*)
OFF/1(*)–16
ON/OFF(*)
OFF/ A(*)/B/C/D/E
(radijski nadzor)
RMT(*)/RMT2 (optični nadzor)
* Tovarniško privzeta nastavitev
Elementi in možnosti, ki jih lahko nastavite, so odvisni od nastavljenega načina
bliskavice.
21 SL
SL
Nastavitve MENU
S pritiskom gumba MENU na
bliskavici lahko spremenite
nastavitve MENU.
S smernimi gumbi premaknite
žarišče na želeni nastavitveni
element in pritisnite središčni
gumb, da izberete element.
1
Pritisnite gumb
MENU ().

2
SL
S smernimi gumbi
premaknite žarišče
na želeni nastavitveni
element in pritisnite
središčni gumb.
22
3
S smernimi gumbi
spremenite možnost
nastavitve in pritisnite
središčni gumb.
Skupine
Nastavitveni
elementi
FLASH
DISTRIBUT.
LIGHT MODE
MEMORY
AF LED LEVEL
Možnosti
nastavitve
STD(*)/CENTER/
Nastavitev porazdelitve bliskavice
EVEN
Nastavitev vklopa/izklopa lučke LED ON/OFF
Nastavitve pomnilnika
MR1/MR2
Nastavitev ravni osvetljevalca AF
HIGH(*)/LOW
GROUP/1TIME
(*)/
TEST
Nastavitev preizkusa bliskavice
3TIMES/4SEC
LEVEL STEP
Stopnje nastavitve ravni moči
0.3EV(*)/0.5EV
CUSTOM KEY
Nastavitve tipk po meri
Nastavitev vrste brezžičnega
/
SELECT
(*)/
upravljanja
RECEIVER SET
Nastavitve sprejemnika
Nastavitev radijsko upravljanega
AUTO(*)/CH1–
CH SET
brezžičnega kanala
CH14
Nastavitev optično upravljanega
CH1(*)–CH4
CH SET
brezžičnega kanala
PAIRING
Nastavitev seznanjanja
PAIRED DEVICE
Zaslon seznanjene naprave
Nastavitev lučke za pripravljenost
WL READY LAMP
ON/OFF(*)
brezžične bliskavice
AUTO(*)/ON/
BACKLIGHT
Nastavitev osvetlitve ozadja LCD-ja
OFF
m/ft
Nastavitev enote dosega bliskavice m(*)/ft
Nastavitev časovne omejitve za
30SEC/3MIN(*)/
POWER SAVE
varčevanje z energijo
30MIN/OFF
Nastavitev časovne omejitve za
60MIN(*)/
WL POWER SAVE varčevanje z energijo brezžične
240MIN/OFF
bliskavice
Prikaz različice programske opreme
VERSION
za ta izdelek/sprejemnik
Ponastavitev nastavitve za zaslon
RESET
Quick Navi
Obnovitev privzetih nastavitev ob
INITIALIZE
dobavi
Opisi
* Tovarniško privzeta nastavitev
23 SL
SL
Fotografiranje
Izbira načina bliskavice
Pritisnete lahko gumb MODE
() in zavrtite izbirno kolesce,
da izberete način bliskavice na
bliskavici.

• Način skupinske bliskavice
(stran 36)
Ta način bliskavice lahko
izberete za fotografiranje
z radijskim brezžičnim
proženjem bliskavice.
•
Način z izklopljeno
bliskavico
Sproženje bliskavice je
onemogočeno.
Fotografiranje z
bliskavico TTL
1
Izberite način
bliskavice.
Izberite način bliskavice TTL.
• Način bliskavice TTL*
Bliskavica meri količino
svetlobe, ki prehaja skozi
objektiv, in samodejno
prilagodi raven moči bliskavice.
* TTL pomeni "skozi objektiv".
• ROČNI način bliskavice
(stran 26)
Ročno morate prilagoditi raven
moči bliskavice, da bo konstantna.
• Način z več bliskavicami
(MULTI) (stran 28)
Določite lahko število
ponovitev in pogostost
večkratne bliskavice.
SL
24
2
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
Preden pritisnete sprožilo, se
prepričajte, da je bliskavica
pripravljena za sproženje.
Gumb TEST, ki sveti oranžno,
prikazuje, da je bliskavica
pripravljena za sproženje.
• Zajemite fotografije znotraj
prikazanega dosega
bliskavice.
Bliskavica lahko prikazuje
razdalje v razponu od 0,7 do
28 m. Če je razdalja zunaj
tega razpona, sveti znak
ali
poleg indikatorja za
doseg bliskavice.
• Pritisnete lahko gumb +/–
za spremembo izravnave
bliskavice (prilagoditev
ravni moči bliskavice) na
zaslonu za nastavitev
izravnave bliskavice.
• Če želite v fotoaparatu
uporabiti način
dosvetljevanja ali samodejne
bliskavice, morate izbrati
način v fotoaparatu.
• Pred fotografiranjem
z bliskavico z uporabo
samosprožilnika v
fotoaparatu preverite, ali
gumb TEST sveti.
• Če je izravnava bliskavice
vklopljena v bliskavici in
fotoaparatu, se obe vrednosti
seštejeta za sproženje
bliskavice. Vendar pa je
na LCD-zaslonu bliskavice
prikazana samo vrednost
izravnave, določena v
bliskavici.
Samodejna nastavitev
beline s podatki o
barvni temperaturi
Belina se v fotoaparatu (razen
DSLR-A100) samodejno nastavi
glede na informacije o barvni
temperaturi v času sproženja
bliskavice.
• Ta funkcija deluje, ko je
bliskavica pritrjena na
fotoaparat in nastavljena na
način bliskavice TTL.
• Ta funkcija deluje, kadar je za
nastavitev beline v fotoaparatu
nastavljena možnost [Auto] ali
SL
[Flash].
Način bliskavice TTL*
Način ročne bliskavice
omogoča fiksno moč
bliskavice ne glede na
svetlost predmeta in
nastavitev fotoaparata. Način
bliskavice TTL izmeri vrednost
svetlobe, ki se odbija od
objekta in prehaja skozi
objektiv.
Merjenje TTL ima tudi funkcijo
merjenja P-TTL, ki merjenju
TTL doda predhodno
osvetlitev, in funkcijo merjenja
ADI, ki merjenju P-TTL doda
podatke o razdalji.
* TTL pomeni "skozi objektiv".
• Merjenje ADI je mogoče v
kombinaciji z objektivom z
vgrajenim kodirnikom razdalje.
Pred uporabo funkcije merjenja
ADI v specifikacijah v navodilih
za uporabo, priloženih objektivu,
preverite, ali ima objektiv vgrajen
kodirnik razdalje.
25 SL
Fotografiranje z ročnim načinom
bliskavice (MANUAL)
Ročni način bliskavice ohranja
konstantno raven moči
bliskavice, ne glede na svetlost
predmeta ali nastavitve
fotoaparata.
1
V fotoaparatu izberite
način fotografiranja M
(ročno).
2
Pritisnite gumb MODE
() za prikaz zaslona
za nastavitev načina
bliskavice in nato
izberite [MANUAL].
3
• Raven moči bliskavice
lahko določite v razponu
od 1/1 (najsvetlejše) do
1/128 (najtemnejše).
• Povečanje moči bliskavice
za eno raven
(npr. 1/1  1/2) je enako
kot povečanje zaslonke za
eno raven (npr. F4  5,6).
4

Pritisnite gumb +/– in
določite želeno raven
moči bliskavice na
zaslonu za nastavitev
ravni moči.
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
Nasveta
• Sprožilo lahko pritisnete do
polovice za prikaz razdalje za
pravilno osvetlitev na LCD-zaslonu.
• Pritisnete lahko gumb MENU in
izberete možnost [LEVEL STEP], da
spremenite korak nastavitve ravni
moči ([0.3EV] ali [0.5EV]).
SL
26
Fotografiranje s hitro sinhronizacijo
(HSS)
SL
Fotografiranje s hitro sinhronizacijo
Fotografiranje z običajno bliskavico
Fotografiranje s hitro sinhronizacijo odpravlja omejitve hitrosti
sinhronizacije bliskavice in omogoča, da je lahko bliskavica
uporabljena skozi celoten razpon hitrosti zaklopa fotoaparata. Večji
izbirni razpon zaslonke omogoča fotografiranje z bliskavico s široko
zaslonko, pri čemer ozadje ostane zamegljeno, predmet v ospredju
pa je poudarjen. Pri fotografiranju prizora z zelo svetlim ozadjem, kjer
bo fotografija verjetno preveč osvetljena, s široko odprtostjo zaslonke
v načinu fotografiranja A ali M fotoaparata lahko vseeno prilagodite
osvetlitev na ustrezno raven z uporabo hitrega zaklopa.
Če želite izklopiti funkcijo HSS, upoštevajte navodila za nastavitve
Quick Navi (stran 20) in spremenite možnost nastavitve za [HSS] v
možnost [OFF].
Hitrost sinhronizacije bliskavice
Fotografiranje z bliskavico je običajno povezano z največjo
hitrostjo zaklopa, ki ji pravimo hitrost sinhronizacije bliskavice.
Ta omejitev ne velja za fotoaparate, zasnovane za fotografiranje
s hitro sinhronizacijo (HSS), ker omogočajo fotografiranje z
bliskavico pri največji hitrosti zaklopa fotoaparata.
Opombe
Če hitrost zaklopa fotoaparata nastavite na vrednost, hitrejšo od 1/4000, in
zajamete fotografijo, so lahko na fotografiji vidne svetle in temne lise.
Priporočljivo je, da za fotografiranje raven moči bliskavice nastavite na najmanj
MANUAL 1/2.
27 SL
Fotografiranje z večkratno
bliskavico (MULTI)
Bliskavica se lahko sproži večkrat,
medtem ko je zaklop fotoaparata
odprt (fotografiranje z večkratno
bliskavico). Fotografiranje z
večkratno bliskavico omogoča,
da lahko zajamete niz premikov
predmeta v eni sami fotografiji.
Za fotografiranje z večkratno
bliskavico mora biti fotoaparat
v načinu fotografiranja M. V
nasprotnem primeru morda ne
boste dosegli pravilne osvetlitve.
1
Pritisnite gumb MODE
() za prikaz zaslona
za nastavitev načina
bliskavice in nato
izberite [MULTI].

2
Pritisnite gumb Fn,
izberite naslednje
elemente s smernimi
gumbi in določite
možnost nastavitve z
izbirnim kolescem.
 [Hz]: frekvenca pri
večkratni bliskavici
 [TIMES]: število ponovitev
pri večkratni bliskavici
 [LEVEL]: nastavitev ravni
moči
SL
28



• Možnosti nastavitve
 [Hz]: 1 Hz–100 Hz
 [TIMES]: 2–100, - [LEVEL]: 1/8–1/128
Če je možnost [TIMES]
nastavljena na [--], se
bliskavica neprekinjeno
proži, kolikor krat je mogoče,
z določeno frekvenco pri
večkratni bliskavici.
3
Nastavite hitrost
zaklopa in zaslonko v
fotoaparatu.
Hitrost zaklopa mora biti
najmanj enaka številu,
določenemu za število
ponovitev pri večkratni
bliskavici (TIMES), deljenemu
z določeno frekvenco pri
večkratni bliskavici (Hz).
Na primer, če je število
ponovitev pri večkratni
bliskavici določeno na "10",
frekvenca pri večkratni
bliskavici pa na "5 Hz",
nastavite hitrost zaklopa
fotoaparata najmanj na 2
sekundi.
4
Prepričajte, da je
bliskavica pripravljena
za sproženje, in nato
pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
Da preprečite zamegljenost
slik zaradi premikanja
roke, je priporočljivo, da za
fotografiranje z večkratno
bliskavico uporabite stojalo.
Največje možno število
ponovitev pri večkratni
bliskavici
Zaradi omejene zmogljivosti
baterije so največja možna
števila, ki jih lahko določite za
ponovitve pri večkratni bliskavici,
prikazana v naslednjih tabelah
kot smernice.
29 SL
SL
Ob uporabi alkalnih baterij
Ravni
moči 100
1/8
5
1/16 8
1/32 15
1/64 30
1/128 60
90
5
8
15
30
60
80
5
9
15
32
65
Frekvence bliskavice (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7
5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
9 9 9 10 10 10 15 15 20 20
15 17 17 18 18 20 40 50 65 80
32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100*
65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
6
7
30
100*
100*
100*
5
8
45
100*
100*
100*
4
9
65
100*
100*
100*
3
10
100*
100*
100*
100*
2 1
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
"100*" pomeni 100 ali več.
Ob uporabi nikljevih hidridnih baterij (2100 mAh)
Ravni
moči 100
1/8
5
1/16 8
1/32 17
1/64 32
1/128 63
90
5
8
17
33
65
80
5
9
18
35
70
70
5
9
18
36
100*
60
5
9
18
40
100*
50
5
9
19
45
100*
Frekvence bliskavice (Hz)
40 30 20 10 9 8 7
5 6 6 7 7 8 8
10 10 10 15 20 30 60
20 20 40 80 100* 100* 100*
55 95 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
6
10
75
100*
100*
100*
5
10
100*
100*
100*
100*
4
25
100*
100*
100*
100*
3
100*
100*
100*
100*
100*
2 1
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
100* 100*
"100*" pomeni 100 ali več.
Opombe
Največje možno število, ki ga lahko določite za ponovitve pri večkratni bliskavici,
se razlikuje glede na vrsto in stanje baterij.
SL
30
Fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice (z radijskimi
ali optičnimi komunikacijami)
Bliskavica podpira dve vrsti
brezžičnih komunikacij za
fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice: radijske in
optične brezžične komunikacije.
Fotografiranje z
radijskim brezžičnim
proženjem bliskavice
Fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice je na
voljo z uporabo načina radijske
komunikacije. To vam pomaga
fotografirati z bliskavico v okolju
s številnimi ovirami.
Za fotografiranje z radijskim
brezžičnim proženjem bliskavice
poleg bliskavice potrebujete še
drugo bliskavico ali brezžični
upravljalnik/sprejemnik (ni
priložen), ki podpira radijske
brezžične komunikacije.
radijske komunikacije niso na voljo.
Za fotografiranje z optičnim
brezžičnim proženjem bliskavice
poleg bliskavice potrebujete
še drugo bliskavico, ki podpira
optične brezžične komunikacije.
Za preklop načina brezžične
komunikacije
1
Pritisnite gumb MENU
() in izberite [ /
SELECT] s smernimi
gumbi.

Opombe
Za fotografiranje z radijskim
brezžičnim proženjem bliskavice
potrebujete fotoaparat, ki podpira
radijske brezžične komunikacije.
Upoštevajte navodila za uporabo, ki
so priložena fotoaparatu.
Fotografiranje z
optičnim brezžičnim
proženjem bliskavice
Fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice je na
voljo z uporabo načina optične
komunikacije. To vam pomaga
fotografirati z bliskavico v okolju, kjer
2
Izberite želen
način brezžične
komunikacije.
: radijske brezžične
komunikacije z bliskavico
: optične brezžične
komunikacije z bliskavico
31 SL
SL
Pritrjevanje in
odstranjevanje mini
stojala
Ko ste odstranili bliskavico s
fotoaparata, da jo boste postavili
in uporabili samostojno za
fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice, pritrdite
priloženo mini stojalo na enoto.
Pritrditev mini stojala
Odstranitev mini stojala
Za navodila za uporabo gumba
za sprostitev in zaklepne ročice
glejte stran 14.
SL
32
Nasveta
Mini stojalo lahko privijete na stojalo
skozi režo za vijak na mini stojalu.
Uporabite stojalo z vijakom, ki je
krajši od 5,5 mm. Če uporabite stojalo
z daljšim vijakom, ne morete trdno
pritrditi mini stojala z vijakom, kar lahko
povzroči poškodovanje mini stojala.
Fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice (z radijskimi
brezžičnimi komunikacijami)
Fotografiranje z
radijskim brezžičnim
proženjem bliskavice
Bliskavica podpira radijske
brezžične komunikacije za
fotografiranje z bliskavico.
Določite [CMD] za upravljalnik,
pritrjen na fotoaparat, in [RCV] za
sprejemnik (zunanja bliskavica),
na katerem je bliskavica
brezžično sprožena.
Nasvet
Za izvedbo fotografiranja z brezžičnim
proženjem bliskavice morate vnaprej
seznaniti upravljalnik in sprejemnik
(stran 17).
1
Pritisnite gumb WL ()
na bliskavici in izberite
[CMD] za upravljalnik
in [RCV] za sprejemnik.
• Če želite določiti
bliskavico kot upravljalnik,
izberite [CMD].
SL

• Če želite določiti
bliskavico kot sprejemnik,
izberite [RCV].


Domet radijske brezžične
komunikacije med
upravljalnikom in sprejemnikom
je približno 30 m (98,4 ft).
(Podatek je pridobljen v naših
merilnih razmerah.)
33 SL
Fotografiranje
z brezžičnim
proženjem bliskavice
(s sprejemnikom)
Kot upravljalnik lahko določite
drugo bliskavico, pritrjeno na
fotoaparat, ali radijski brezžični
upravljalnik in nato upravljalnik
uporabljate za sprožitev
bliskavice, ki ni pritrjena na
fotoaparat.

2
Pritisnite gumb WL na
bliskavici in izberite
[RCV].
3
Pritisnite gumb Fn
in določite brezžično
skupino za bliskavico.
4
Pritrdite mini stojalo
na bliskavico (stran
32).
5
Na fotoaparat pritrdite
drugo bliskavico,
določeno kot [CMD]
(upravljalnik).

 Upravljalnik (CMD)
 HVL-F45RM
Kot upravljalnik lahko uporabite
bliskavico ali radijski brezžični
upravljalnik.
1
Izberite brezžični (WL)
način bliskavice v
fotoaparatu.
Za izbiro načina bliskavice v
fotoaparatu glejte navodila
za uporabo, ki so priložena
fotoaparatu.
SL
34
Prepričajte se, ali je na
LCD-zaslonu upravljalnika
prikazano [CMD].
6
Postavite fotoaparat in
bliskavico.
7
Prepričajte se,
da sta bliskavica
na fotoaparatu
(upravljalnik)
in ta bliskavica
brezžično povezani
in pripravljeni na
sproženje.
Brezžično povezani: lučka
LINK sveti zeleno.
Pripravljeni na sproženje:
gumb TEST na hrbtni strani
enote sveti oranžno.
Ko je za možnost [WL READY
LAMP] na zaslonu nastavitev
MENU izbrano [ON], utripa
osvetljevalnik AF na sprednji
strani sprejemnika.
8
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
Za sprožitev preizkusne
bliskavice pritisnite gumb
TEST na upravljalniku.
Nasveta
• Na sprejemnikih je uporabljen način
bliskavice iz upravljalnika.
• Med fotografiranjem z ročnim
načinom bliskavice lahko pritisnete
gumb Fn in določite [CMD LINK] za
nastavitev ravni moči, da omogočite
prilagajanje na upravljalniku.
Fotografiranje z
večkratno brezžično
bliskavico in
upravljanjem razmerja
osvetlitve
Lahko fotografirate z brezžično
bliskavico in hkrati upravljate
razmerje osvetlitve med največ
tremi skupinami, vključno
z upravljalnikom in dvema
skupinama zunanjih bliskavic.
Upravljalnik: HVL-F45RM
(ta bliskavica) ali radijski
brezžični upravljalnik
Sprejemnik (zunanja bliskavica):
HVL-F45RM (ta bliskavica) ali
brezžični sprejemnik



 Upravljalnik (CMD)
 Brezžični sprejemnik
 Sprejemnik (RCV)
• Pritisnite gumb Fn na
upravljalniku in izberite
možnost [ON] za [RATIO
CONTROL: OFF].
• Upravljalnik se sproži kot
bliskavica v skupini A.
• Če ne želite, da se upravljalnik
sproži, pritisnite gumb Fn in
določite možnost [OFF] za
nastavitev bliskavice
CMD.
35 SL
SL
Nastavitev razmerja
osvetlitve upravljalnika
Pritisnite gumb Fn na bliskavici
in določite nastavitev razmerja
ravni moči za skupine A, B in C.
Primer: Kadar je na LCD-zaslonu
prikazano razmerje ravni moči
bliskavice [4:2:1], se bliskavica iz
posamezne enote sproži z delom
skupne moči bliskavice: 4/7, 2/7
oziroma 1/7.
Fotografiranje z
večkratno brezžično
bliskavico (fotografiranje
s skupinsko bliskavico)
Lahko fotografirate z brezžično
bliskavico med največ petimi
skupinami, vključno z upravljalnikom
in štirimi skupinami zunanjih
bliskavic. Za fotografiranje s
skupinsko bliskavico določite
možnost [GROUP] za nastavitev
načina bliskavice.
Upravljalnik: HVL-F45RM
(ta bliskavica) ali radijski
brezžični upravljalnik
Sprejemnik (zunanja bliskavica):
HVL-F45RM (ta bliskavica) ali
brezžični sprejemnik
SL
36
Kot način bliskavice za skupine
A, B in C lahko določite možnost
[TTL], [MANUAL] ali [OFF]. Za
skupini D in E pa lahko določite
možnost [MANUAL] ali [OFF].
Bliskavice v skupini, v kateri je za
način bliskavice izbrana možnost
[OFF], se ne sprožijo.
Nastavitev
fotografiranja s
skupinsko bliskavico
Pritisnite gumb Fn na bliskavici
in določite nastavitev načina
bliskavice, nastavitev izravnave
bliskavice in nastavitev ravni
moči za skupine A, B, C, D in E
na zaslonu za nastavitev načina
skupinske bliskavice.


 Nastavitev načina bliskavice
 Nastavitev izravnave
bliskavice/ravni moči
Spreminjanje
nastavitev posameznih
sprejemnikov
(RECEIVER SET)
Pritisnete lahko gumb MENU
na upravljalniku in določite
[RECEIVER SET] za spremembo
nastavitve brezžične skupine in
nastavitve pokritosti bliskavice
(zooma) za posamezne
sprejemnike, ki so seznanjeni z
upravljalnikom.
  
 Stanje brezžične povezave
 Nastavitev brezžične skupine
Izberete lahko možnost [A],
[B], [C], [D], [E] ali [OFF].
 Nastavitev povečave
Spremenite lahko nastavitev
zooma za sprejemnik.
Opombe za
fotografiranje z
brezžičnim proženjem
bliskavice z radijskimi
brezžičnimi
komunikacijami
• Med fotografiranjem z
zunanjimi bliskavicami je
samodejno uporabljeno
merjenje bliskavice P-TTL
namesto merjenja ADI.
• Hkrati lahko uporabljate do
15 sprejemnikov (zunanjih
bliskavic).
• Na upravljalniku pritisnite
gumb MENU, izberite [CH SET]
in nato izberite kanal, ki ga
želite uporabiti za radijske
brezžične komunikacije. Če je
za možnost [CH SET] izbrano
[AUTO], je uporabljen kanal, ki
je primeren za radijske pogoje,
ko vklopite bliskavico.
Opombe
Če želite omogočiti, da boste lahko
na upravljalniku spremenili nastavitve
posameznih sprejemnikov, morate
pritisniti gumb Fn na posameznem
sprejemniku in izbrati [ON] za
možnost [RCV REMOTE].
37 SL
SL
Fotografiranje z brezžičnim proženjem
bliskavice (z optičnimi brezžičnimi
komunikacijami)
Fotografiranje z
optičnim brezžičnim
proženjem bliskavice
Bliskavica podpira optične
brezžične komunikacije za
fotografiranje z bliskavico.
Določite [CTRL] za bliskavico, ki
je pritrjena na fotoaparat, kot
krmilnik, in [RMT] za zunanjo
bliskavico, ki je sprožena
brezžično kot oddaljena enota.
1
Pritisnite gumb WL
() in izberite [CTRL]
za krmilnik in [RMT] za
oddaljeno enoto.

• Če želite določiti bliskavico
kot krmilnik, izberite [CTRL].

• Če želite določiti bliskavico
kot oddaljeno enoto,
izberite [RMT].

Postavite krmilnik in oddaljene
enote v radiju 5 m od predmeta.
SL
38
Fotografiranje z
brezžičnim proženjem
bliskavice (z oddaljeno
enoto)
Kot krmilnik lahko določite
drugo bliskavico, pritrjeno
na fotoaparat, ali vgrajeno
bliskavico fotoaparata in nato
krmilnik uporabljate za sprožitev
bliskavice, ki ni pritrjena na
fotoaparat.
2
Za izbiro načina bliskavice v
fotoaparatu glejte navodila
za uporabo, ki so priložena
fotoaparatu.
3
Odstranite bliskavico s
fotoaparata (stran 14)
in pritrdite mini stojalo
na enoto (stran 32).
4
Sprostite vgrajeno
bliskavico fotoaparata
ali pritrdite drugo
bliskavico na fotoaparat.




 Vgrajena bliskavica
 Krmilnik (CTRL)
 HVL-F45RM
• Prepričajte se, ali je na
LCD-zaslonu bliskavice
prikazano [RMT].
Če je prikazano [CTRL],
pritisnite gumb WL in
spremenite možnost
nastavitve v [RMT].
• Prepričajte se, ali je kot
krmilnik določena bliskavica,
ki je pritrjena na fotoaparat.
Za podrobnejše informacije
preberite navodila za
uporabo, ki so priložena
pritrjeni bliskavici.
Kot krmilnik lahko uporabite
vgrajeno bliskavico fotoaparata
serije A ali drug model bliskavice
(HVL-F20M, HVL-F32M, HVLF43M, HVL-F60M itd.), ki jih lahko
kupite posebej.
1
Izberite brezžični (WL)
način bliskavice v
fotoaparatu.
Pritrdite bliskavico na
fotoaparat in vklopite
obe napravi.
5
Postavite fotoaparat in
bliskavico.
39 SL
SL
6
7
Prepričajte se, da
sta bliskavica na
fotoaparatu (krmilnik) in
ta bliskavica pripravljeni
na sproženje.
Fotografiranje z
večkratno brezžično
bliskavico in
upravljanjem razmerja
osvetlitve
Ko je bliskavica pripravljena
na sproženje, gumb TEST
na hrbtni strani enote
sveti oranžno. Ko je za
možnost [WL READY LAMP]
na zaslonu nastavitev
MENU izbrano [ON], utripa
osvetljevalnik AF na sprednji
strani sprejemnika.
Fotografirate lahko z brezžično
bliskavico in hkrati upravljate
razmerje osvetlitve med največ
tremi skupinami, vključno s
krmilnikom in dvema skupinama
zunanjih bliskavic.
Krmilnik: HVL-F45RM
(ta bliskavica)
Oddaljena enota (zunanja
bliskavica): HVL-F45RM
(ta bliskavica) ali drug model
bliskavice, ki podpira optične
brezžične komunikacije.
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
• Za sprožitev preizkusne
bliskavice z bliskavico
fotoaparata glejte navodila
za uporabo, ki so priložena
fotoaparatu.
• Če se bliskavica ne
sproži, spremenite
lokacije fotoaparata,
bliskavice in predmeta
ali usmerite sprejemnik
brezžičnega kontrolnega
signala bliskavice proti
fotoaparatu.
SL
40



 Krmilnik (CTRL)
 Oddaljena enota (RMT)
 Oddaljena enota (RMT2)
• Pritisnite gumb Fn na krmilniku
in izberite možnost [ON] za
[RATIO CONTROL: OFF].
• Zunanje bliskavice (oddaljene
enote) lahko razvrstite v
dve skupini (RMT in RMT2).
Pritisnite gumb Fn na oddaljeni
enoti in spremenite njeno
nastavitev brezžične skupine.
• Če ne želite, da se upravljalnik
sproži, pritisnite gumb Fn in
določite možnost [OFF] za
CMD.
nastavitev bliskavice
Nastavitev razmerja
osvetlitve krmilnika
Pritisnite gumb Fn na bliskavici
in določite nastavitev razmerja
ravni moči za enote CTRL, RMT
in RMT2.
Primer: Kadar je na LCD-zaslonu
prikazano razmerje ravni moči
bliskavice [4:2:1], se bliskavica iz
posamezne enote sproži z delom
skupne moči bliskavice: 4/7, 2/7
oziroma 1/7.
• Ko je krmilnik v načinu bliskavice
MANUAL, se sproži z določeno
močjo bliskavice.
Opombe za
fotografiranje z
brezžičnim proženjem
bliskavice z optičnimi
brezžičnimi
komunikacijami
• Med fotografiranjem z
brezžičnim proženjem bliskavice
merjenje z merilnikom bliskavice
ali merilnikom barve ni na voljo
zaradi predhodne osvetlitve
bliskavice.
• Če je izbrana možnost [AUTO]
za pokritost bliskavice (zoom)
te bliskavice, ki se uporablja kot
oddaljena enota, se pokritost
bliskavice samodejno nastavi na
24 mm.
• Med fotografiranjem z zunanjimi
bliskavicami je samodejno
uporabljeno merjenje bliskavice
P-TTL namesto merjenja ADI.
• Hkrati lahko uporabljate več
oddaljenih enot (zunanjih
bliskavic).
• Ko so oddaljene enote (zunanje
bliskavice) v načinu bliskavice
MANUAL, se vsaka enota sproži s
svojo določeno močjo bliskavice.
• Vse bliskavice, ki se uporabljajo
za fotografiranje z brezžičnim
proženjem bliskavice, morajo
uporabljati isti brezžični kanal
(CH). Na bliskavici lahko določite
brezžični kanal tako, da pritisnete
gumb MENU in izberete možnost
[
CH SET].
41 SL
SL
Osvetlitev za snemanje
videoposnetkov (LED-osvetlitev)
LED-osvetlitev bliskavice lahko
uporabite kot svetlobni vir za
snemanje videoposnetkov. Pomaga
ustvariti naravne svetlobne
učinke in sence v okolju s slabo
osvetlitvijo, kot so notranji prostori,
da videoposnetku doda več
3D-učinkov.
Uporaba LED-osvetlitve
1
Pritisnite gumb MENU
() in izberite [LIGHT
MODE].

2
Pritisnite osrednji
gumb, da vklopite
LED-osvetlitev.
Če jo želite izklopiti, znova
pritisnite osrednji gumb.
3
Nastavite svetlost LED
z izbirnim kolescem.
• Ko je LED-osvetlitev
bliskavice vklopljena,
indikator načina bliskavice (
) na fotoaparatu ni prikazan
(to pomeni, da je bliskavica
fotoaparata onemogočena).
• Morda ne bo dosežena
ustrezna nastavitev beline,
odvisno od nastavitev
fotoaparata, objektiva
in svetlosti za snemanje
videoposnetkov. V
takšnem primeru nastavite
belino v fotoaparatu.
• Če želite izklopiti LEDosvetlitev, pritisnite gumb
MENU.
Opombe
LED-žarek je lahko oviran zaradi
konca objektiva, odvisno od velikosti
objektiva, pritrjenega na fotoaparat.
SL
42
Sproženje preizkusne bliskavice
Preizkusno bliskavico lahko sprožite pred začetkom fotografiranja.
Če nameravate uporabiti merilnik bliskavice za fotografiranje z ročno
bliskavico (stran 26), najprej sprožite preizkusno bliskavico.
Ko gumb TEST () sveti oranžno, pritisnite gumb TEST.
SL

• Gumb TEST, ki sveti oranžno, prikazuje, da je bliskavica pripravljena
za sproženje.
• Moč bliskavice za preizkusno bliskavico je odvisna od ravni moči
bliskavice, določene v posameznem načinu bliskavice. Med
fotografiranjem z bliskavico TTL se bliskavica sproži z ekvivalentno
vrednostjo GN 2.
• Funkcija preizkusne bliskavice omogoča predogled osenčenja
predmeta (modelna bliskavica). Na bliskavici lahko izberete
možnost [3TIMES] ali [4SEC] (neprekinjene osvetlitve v konstantnih
intervalih 4 sekunde) za modelno bliskavico. Če želite spremeniti
nastavitev preizkusne bliskavice v bliskavici, pritisnite gumb MENU,
izberite [TEST] in nato spremenite možnost nastavitve.
• Če je za nastavitev preizkusne bliskavice nastavljena možnost
[1TIME] ali [GROUP], lahko pritisnete in pridržite gumb TEST za
sprožitev določenega števila preizkusnih osvetlitev z določeno
frekvenco in močjo bliskavice v načinu bliskavice MULTI.
• Za radijsko brezžično fotografiranje lahko pritisnete gumb za
preizkusno bliskavico na upravljalniku, da sprejemnike prisilite,
da se sprožijo v skladu z nastavitvijo preizkusne bliskavice v
upravljalniku.
• Če je bliskavica določena kot upravljalnik za radijsko brezžično
fotografiranje, gumb TEST sveti oranžno, ko so vse bliskavice,
vključno s sprejemniki, pripravljene na sproženje.
43 SL
Izbira pokritosti bliskavice (zooma)
Samodejna izbira pokritosti bliskavice
(samodejni zoom)
Bliskavica samodejno izbere primerno pokritost bliskavice za goriščno
razdaljo objektiva pritrjenega fotoaparata v razponu od 24 mm do
105 mm (samodejni zoom). Večinoma vam ni treba ročno izbrati
pokritosti bliskavice.
Če je na LCD-zaslonu kot nastavitev pokritosti bliskavice (zooma)
prikazana možnost [AUTO], je omogočena funkcija samodejnega
zooma.
• Če uporabljate objektiv z goriščno razdaljo manj kot 24 mm, ko je
omogočena funkcija samodejnega zooma, na LCD-zaslonu utripa [WIDE].
V takšnem primeru je priporočljivo, da uporabite vgrajeno široko
ploščo bliskavice. Za uporabo široke plošče nežno izvlecite široko
ploščo skupaj z odbojno folijo, zložite široko ploščo navzdol, da
pokrijete cev bliskavice, in nato potisnite odbojno folijo nazaj v
bliskavico.
• Na LCD-zaslonu je prikazano [WIDE].
• Ko umaknete široko ploščo, jo do konca potisnite nazaj v bliskavico
in se prepričajte, da na LCD-zaslonu ni prikazano [WIDE].
• Vgrajene široke plošče ne vlecite s preveliko močjo, saj jo lahko
poškodujete.
SL
44
• Pri fotografiranju 2D-predmeta od spredaj z uporabo objektiva
z goriščno razdaljo manj kot 18 mm je lahko rob zaslona videti
nekoliko temnejši zaradi razlike v intenzivnosti svetlobe bliskavice
na sredini in na robu zaslona.
• Ob uporabi širokokotnega objektiva z goriščno razdaljo manj kot
15 mm je lahko rob zaslona videti temnejši.
• Goriščna razdalja, ki je prikazana na LCD-zaslonu, označuje
ekvivalentno goriščno razdaljo 35-milimetrskega formata.
• Ta bliskavica ne podpira vidnega kota objektiva 16mm F2.8 Fisheye.
• Preden bliskavico shranite v priloženo torbico, morate potisniti
široko ploščo in odbojno folijo nazaj v enoto.
Ročna izbira pokritosti bliskavice (ročni zoom)
Pokritost bliskavice lahko izberete ročno, ne glede na goriščno
razdaljo uporabljenega objektiva (ročni zoom).
Pritisnite gumb ZOOM () in izberite pokritost bliskavice s smernimi
gumbi.

45 SL
SL
Nastavitev porazdelitve bliskavice
Pritisnete lahko gumb MENU in izberete možnost [FLASH DISTRIBUT.],
da določite vzorec porazdelitve bliskavice. (Nastavitev porazdelitve
bliskavice je uporabljena za pokritost bliskavice, ne glede na to, če je
ta izbrana samodejno ali ročno.)
STD:
CENTER:
EVEN:
pokritost bliskavice s standardno porazdelitvijo bliskavice
pokritost bliskavice, pri čemer imajo prednost vodilna števila
pokritost bliskavice, pri čemer ima prednost širše obrobje
Opombe
Rob zaslona je lahko videti temnejši, odvisno od goriščne razdalje, določene za
fotografiranje. V takšnem primeru spremenite vzorec porazdelitve bliskavice.
SL
46
Fotografiranje z odbojem bliskavice
Če cev bliskavice usmerite v
strop ali steno prostora namesto
neposredno na predmet, lahko
predmet osvetlite z odsevno
svetlobo, s čimer zmanjšate
intenzivnost senc in ustvarite
mehkejšo svetlobo na zaslonu.
Goriščna
razdalja
objektiva
Najmanj 70 mm
28–70 mm
Največ 28 mm
Kot
odboja
30°, 45°
60°
75°, 90°
SL
Nasveta
Za fotografiranje z odbojem bliskavice
je na voljo tudi hitra sinhronizacija.
1
Pogled od zgoraj
Cev bliskavice nagnite
navzgor ali jo zavrtite.
2
Pritisnite gumb MODE
in izberite [TTL].
3
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
Na LCD-zaslonu bliskavice je
prikazano , kar označuje
fotografiranje z odbojem
bliskavice.
47 SL
Uporaba odbojne
folije
Odbojna folija osvetli oči objekta
in povzroči, da je objekt videti
živahneje.
1
Fotografiranje od blizu
Pri fotografiranju predmetov,
ki so od fotoaparata oddaljeni
med 0,7 in 1,0 m, cev bliskavice
nagnite rahlo navzdol, da
zagotovite natančno osvetlitev.
Previdno izvlecite
široko ploščo.
Izvleče se tudi odbojna folija.
Nazaj potisnite le široko
ploščo.
1
2
Cev bliskavice nagnite
navzgor za 90 stopinj.
3
Pritisnite gumb MODE
in izberite [TTL].
4
Pritisnite sprožilo, da
zajamete fotografijo.
SL
48
Cev bliskavice nagnite
navzdol za 8 stopinj.
• Pri fotografiranju predmeta,
ki je oddaljen manj kot
0,7 m, odstranite bliskavico
s fotoaparata in jo uporabite
kot zunanjo bliskavico (ni
priložena) (stran 39) ali
pa uporabite dvojno makro
bliskavico ali obročasto
bliskavico (ni priložena).
• Če je na fotoaparat pritrjen
dolg objektiv, je lahko
žarek bliskavice oviran
zaradi konca objektiva.
O osvetljevalniku AF
Če nastavitev svetlosti ali kontrasta fotoaparata ni zadostna za
fotografiranje predmeta, lahko zasveti osvetljevalnik AF (LEDosvetlitev) na srednji strani bliskavice, ko pritisnete sprožilo do
polovice za samodejno ostrenje. Osvetljevalnik AF je namenjen za
pomoč pri samodejnem ostrenju.
SL
• Osvetljevalnik AF deluje tudi, kadar je na LCD-zaslonu prikazano [
].
• Če želite spremeniti svetlost osvetljevalnika AF, lahko pritisnete
gumb MENU, izberete možnost [AF LED LEVEL] in nato izberete
[HIGH] ali [LOW].
• Osvetljevalnik AF onemogočite v meniju fotoaparata tako, da ga
izklopite.
• Ko osvetljevalnik na bliskavici sveti, je osvetljevalnik AF na
fotoaparatu onemogočen.
• Ko je fotoaparat v načinu neprekinjenega samodejnega ostrenja
(fotoaparat izostruje premikajoč predmet), osvetljevalnik AF ne sveti.
• Če je goriščna razdalja objektiva večja od 300 mm, osvetljevalnik AF
morda ne bo svetil. Poleg tega osvetljevalnik AF ne sveti, kadar je
bliskavica odstranjena s fotoaparata.
• Osvetljevalnik AF morda ne bo svetil, odvisno od fotoaparata, na
katerega je bliskavica pritrjena.
49 SL
Dodelitev tipk po meri
Nekaterim tipkam na upravljalni
konzoli lahko dodelite funkcijo po
želji: smernim gumbom, osrednjemu
gumbu in izbirnemu kolescu.
1
Izberite želen ukaz s
smernimi gumbi.
3
Izberite funkcijo, ki jo
želite dodeliti.
Pritisnite gumb
MENU () in izberite
[CUSTOM KEY].

Skupine
Določljive
funkcije
MODE
/LEVEL
ZOOM
CMD/CTRL FLASH
FLASH DISTRIBUT.
HSS
RATIO CONTROL
RATIO VALUE
MODE(GROUP)
LIGHT MODE
RECALL
MEMORY
WL MODE
RECEIVER SET
GROUP
RCV REMOTE
CH SET
CH SET
OTHERS NOT SET
SL
2
50
Opisi
Nastavitev načina bliskavice
Kolesce in gumbi
Kolesce Osrednji Levi Desni Gor Dol

   *
Nastavitev ravni moči

Nastavitev pokritosti bliskavice

(zoom)
Nastavitev bliskavice
krmilnika/upravljalnika
Nastavitev porazdelitve bliskavice Nastavitev hitre sinhronizacije Nastavitev razmerja osvetlitve Nastavitev razmerja ravni moči
Nastavitev načina skupinske
bliskavice
Nastavitev vklopa/izklopa
lučke LED
Priklic iz pomnilnika
Registracija vrednosti načina/
nastavitve v pomnilnik
Nastavitev brezžičnega načina Nastavitve sprejemnika
Nastavitev brezžične skupine
Nastavitev daljinskega
upravljalnika sprejemnika
Nastavitev radijsko upravljanega
brezžičnega kanala (CH)
Nastavitev optično upravljanega
brezžičnega kanala
Brez nastavitve
*

*






*




















































*























*




*Tovarniško privzeta nastavitev
Registracija/priklic nastavitev
pomnilnika
Registrirate lahko enega od
načinov, ki ga pogosto uporabljate,
ali kombinacijo vrednosti v
možnost [MR1] ali [MR2].
Za priklic
1
Za registracijo
1
Pritisnite gumb MENU
in izberite [MEMORY].

2
Pritisnite gumb Fn
in izberite element
za priklic nastavitve
pomnilnika.
Izberite [MR1] ali [MR2].
2
Izberite [MR1] ali [MR2]
z izbirnim kolescem.
• Če želite spremeniti
nastavitev pomnilnika,
prikličite in spremenite
nastavitev ter nato znova
registrirajte nastavitev v
možnosti [MEMORY].
• Če ne nameravate
uporabiti registrirane
nastavitve pomnilnika,
izberite [OFF].
• Medtem ko je nastavitev
pomnilnika priklicana,
je možnost [RESET] na
zaslonu nastavitev MENU
onemogočena.
51 SL
SL
Opombe o uporabi
Med fotografiranjem
• Bliskavica ustvari zelo intenzivno
svetlobo, zato se ne sme
uporabljati za fotografiranje
obrazov od preblizu.
• Če želite preprečiti segrevanje in
poslabšanje stanja fotoaparata in
bliskavice, ne sprožajte bliskavice
več kot 20-krat zapored ali
neprekinjeno (40-krat zapored,
če je raven moči 1/32). Če se pri
fotografiranju približate omejitvi
števila neprekinjenih sprožitev
bliskavice, prenehajte uporabljati
bliskavico in počakajte vsaj 10
minut, da se ohladi.
• Pri brezžičnem fotografiranju se
lahko bliskavica nepričakovano
sproži, ker zaradi lokacije zunanje
bliskavice ne uspe sprejeti
njenega komunikacijskega
signala. V tem primeru
spremenite lokacijo zunanje
bliskavice ali nastavitev
brezžičnega kanala.
• Fotoaparata z nameščeno
bliskavico ne dajte v vrečko
itd., ker lahko pride do okvare
bliskavice ali fotoaparata.
• Ne prenašajte te bliskavice, če
je nanjo pritrjen fotoaparat. To
lahko povzroči okvaro.
• Med obračanjem cevi bliskavice
pri fotografiranju z odbojno
bliskavico ne uporabljajte
bliskavice v bližini ljudi. Svetloba,
ki jo ustvari bliskavica, lahko
SL
52
poškoduje oči, vroča cev
bliskavice pa lahko povzroči
opekline.
• Pri obračanju cevi bliskavice
pazite, da se vam prsti ne
zataknejo v vrteči se del. Lahko
se poškodujete.
• Ta fotoaparat je zasnovan
tako, da je odporen na prah in
vlago, vendar ni vodotesen ali
odporen proti pljuskom.
• Pri zapiranju vratc predela za
baterije vratca čvrsto potisnite
navznoter in jih hkrati pomaknite
prečno do konca. Pazite, da si
pri zapiranju vratc predela za
baterije ne priščipnete prsta, ker
se lahko poškodujete.
Bateriji
• Raven napolnjenosti baterij,
prikazana na LCD-zaslonu, je
lahko zaradi temperature in
pogojev shranjevanja nižja od
dejanske ravni napolnjenosti
baterij. Ko nekaj časa uporabljate
bliskavico, se prikazana raven
napolnjenosti baterij lahko
obnovi na pravilno vrednost.
• Nikelj-kovinske hidridne baterije
lahko nenadoma izgubijo
energijo. Če začne indikator
nizke napolnjenosti baterij
utripati ali uporaba bliskavice
pri zajemanju fotografij ni več
mogoča, zamenjajte ali znova
napolnite baterije.
• Ne uporabljajte litij-ionskih
baterij, ker neprekinjeno
sprožanje bliskavice segreva
baterije in bliskavica se ne bo
več sprožala.
• Frekvenca bliskavice in število
sprožitev, ki ju omogočajo
nove baterije, se lahko razlikuje
od vrednosti, prikazanih v
tabeli, glede na to, koliko časa
je preteklo od izdelave teh
baterij.
• Pri zamenjavi baterij najprej
izklopite bliskavico in
počakajte nekaj minut, preden
jih odstranite. Baterije so
morda vroče, odvisno od tipa
baterij. Pri odstranjevanju
bodite previdni.
• Če fotoaparata ne nameravate
uporabljati dalj časa, odstranite
baterije in jih shranite.
Temperatura
• Bliskavica se lahko uporablja
v temperaturnem razponu
0–40 °C.
• Bliskavice ne izpostavljajte
izredno visokim temperaturam
(npr. neposredni sončni
svetlobi v notranjosti vozila) ali
visoki vlažnosti.
• Da preprečite nabiranje
kondenzirane vlage v notranjosti
bliskavice, jo pred prenašanjem
iz hladnega v toplo okolje
položite v plastično vrečko, ki
jo nato nepredušno zaprete.
Preden vzamete bliskavico iz
vrečke, počakajte, da se segreje
na temperaturo prostora.
• Pri nižjih temperaturah je
zmogljivost baterij manjša.
Pri fotografiranju v hladnem
okolju hranite fotoaparat in
nadomestne baterije v notranjem
žepu, kjer je temperatura višja.
SL
Indikator nizke napolnjenosti
baterij lahko v hladnih
vremenskih razmerah utripa,
tudi če baterije dejansko niso
povsem prazne. Ko se baterije
segrejejo na običajno delovno
temperaturo, se njihova
zmogljivost obnovi.
Vzdrževanje
• Odstranite to enoto s
fotoaparata. Očistite bliskavico
s suho mehko krpo. Če je bila
bliskavica v stiku s peskom,
boste z brisanjem poškodovali
površino, zato namesto tega
uporabite razpihovalnik. V
primeru trdovratnih madežev
očistite bliskavico s krpo, rahlo
navlaženo z vodo ali mlačno
vodo, in jo nato obrišite s suho
mehko krpo. Ne uporabljajte
močnih topil, kot je razredčilo ali
bencin, saj lahko poškodujete
površino enote.
• Če na objektivu ali cevi bliskavice
ostanejo prstni odtisi ali
umazanija, priporočamo, da
umazanijo nežno odstranite,
potem pa objektiv ali cev
bliskavice obrišete z mehko krpo.
53 SL
Tehnični podatki
Vodilno število
Običajna bliskavica/standardna (STD) porazdelitev bliskavice (ISO 100)
Ročna bliskavica/format 35
Raven moči
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
105
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Ko je nameščena široka plošča.
Format APS-C
Raven moči
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
105
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5.1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Ko je nameščena široka plošča.
SL
54
Ploska bliskavica s hitro sinhronizacijo (HSS)/standardna (STD)
porazdelitev bliskavice (ISO 100)
Ročna bliskavica/format 35
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
Hitrost
zaklopa
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
105
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
* Ko je nameščena široka plošča.
Format APS-C
Nastavitev pokritosti bliskavice (mm)
Hitrost
zaklopa
15*
24
28
35
50
70
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
105
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Ko je nameščena široka plošča.
55 SL
SL
Radijske brezžične funkcije:
Frekvenčni pas: 2,4 GHz
Število kanalov: 14 kanalov
Domet: približno 30 m (98,4 čevlja) (Podatek je pridobljen v naših
merilnih razmerah.)
• Navedena razdalja velja v pogojih, kjer ni ovir, oklepov ali motenj
radijskih valov.
• Domet je lahko krajši glede na postavitev izdelkov, okolje in
vremenske razmere.
Frekvenca/ponavljanje
Alkalne
Nikelj-kovinske
hidridne
Frekvenca (sek.)
Pribl. 0,1–2,5
Pribl. 0,1–2,0
Ponavljanje
(število
ponovitev)
Pribl. 210 ali več
Pribl. 270 ali več
• Ponovitev je približno število možnih sprožitev bliskavice,
preden se nove baterije povsem izpraznijo.
Upravljanje
bliskavice
Neprekinjeno
delovanje
bliskavice
Osvetljevalnik AF
SL
56
Upravljanje bliskavice s predhodno osvetlitvijo
(P-TTL/ADI)
40 sprožitev pri 10 sprožitvah/s
(običajna bliskavica, raven moči 1/32, 105 mm,
nikelj-kovinske hidridne baterije)
Samodejna bliskavica pri nizki vrednosti kontrasta
in svetlosti
Razpon delovanja (ko je priključen objektiv 50 mm
z zaslonko, nastavljeno na F5,6 in je raven [AF LED
LEVEL] bliskavice nastavljena na [HIGH])
Osrednje območje (pribl.): 0,5 m do 6 m (1 čevelj 7
3/4 palca do 19 čevljev 8 1/4 palca)
Obrobna območja (pribl.): 0,5 m do 3 m (1 čevelj 7
3/4 palca do 9 čevljev 10 1/8 palca)
Lučka LED
Intenzivnost osrednje svetlosti: pribl. 400 luksov
na razdalji 0,5 m (1 čevelj 7 3/4 palca) ali pribl. 100
luksov pri 1 m (3 čevlji 3 3/8 palca)
Razdalja osvetlitve: pribl. 1 m (3 čevlje 3 3/8 palca)
(pri snemanju filmov nastavite na ISO 3200 in F5,6)
Podprta goriščna razdalja: 35 mm (vidni kot za
35-milimetrski format)
Čas neprekinjene osvetlitve: pribl. 4 ure (pri uporabi
alkalnih baterij AA in pri intenzivnosti osrednje
svetlosti)
Temperatura barve: pribl. 5500 K
od 0 do 40 °C
Delovna
temperatura
Temperatura pri od –20 do 60 °C
shranjevanju
Dimenzije (pribl.) 69,4 mm × 113,7 mm × 88,3 mm (2 3/4 palca × 4 1/2
palca × 3 1/2 palca) (š/v/g)
Teža (pribl.)
317 g (11,2 oz) (brez baterij)
Napajalne
6 V DC
zahteve
Priporočene
Štiri alkalne baterije LR6 (velikosti AA)
baterije
Štiri nikelj-kovinske hidridne baterije za vnovično
polnjenje velikosti AA
Priloženi elementi Bliskavica (1), zaščitni pokrovček za priključek
(1), mini stojalo (shranjeno v prenosni torbici)
(1), prenosna torbica (1), komplet natisnjene
dokumentacije
Številka v oklepaju pomeni količino.
Funkcije v teh navodilih za uporabo so odvisne od pogojev
preizkušanja v našem podjetju.
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.
Blagovne znamke
"Vmesnik Multi Interface Shoe" je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
57 SL
SL
Srpski
Pre upotrebe proizvoda, pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga radi budućeg korišćenja.
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara
ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj
predmete koji sadrže tečnost, na
primer vaze.
Ne izlažite baterije visokim
temperaturama, na primer
sunčevom svetlu, vatri i sl.
Ne dodirujte lampu blica tokom
rukovanja, može da postane
vruća kada se blic aktivira.
PAŽNJA
Bateriju zamenite samo
baterijom navedenog tipa. U
suprotnom, može da dođe do
eksplozije, požara ili povreda.
Potrošenu bateriju odbacite
prema uputstvima.
SR
2
Napomena
Ako statički elektricitet ili
elektromagnetizam prekine
prenos podataka (neuspeh),
ponovo pokrenite aplikaciju ili
iskopčajte i ponovo priključite
kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC direktivi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra (9,8 stopa).
Ova oprema je usklađena
sa FCC/IC ograničenjima za
izlaganje radijaciji određenim za
nekontrolisano okruženje i poštuje
FCC/IC smernice o izlaganju
radijskim frekvencijama (RF), kao
i smernicu RSS-102 IC pravila o
izlaganju radijskim frekvencijama
(RF). Ova oprema ima veoma
niske nivoe RF energije, za koje
se smatra da su usklađeni, bez
testiranja specifične konstante
apsorpcije (SAR).
Za korisnike u SAD
Ako imate pitanja u vezi sa
ovim proizvodom, možete da
pozovete:
Korisnički informativni centar
kompanije Sony
1-800-222-SONY (7669).
Broj ispod je namenjen samo za
pitanja vezana za FCC.
Regulatorne informacije
Izjava o usklađenosti
Komercijalno ime:SONY
HVL-F45RM
Broj modela:
Odgovorna strana:
Sony Electronics Inc.
Adresa:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 SAD
Br. telefona:
858-942-2230
Ovaj uređaj je usklađen sa
Delom 15 FCC pravila. Rad
podleže sledećim dvama
uslovima: (1) Ovaj uređaj ne
sme da izaziva smetnje; i (2)
ovaj uređaj mora da prihvati
sve smetnje, uključujući
smetnje koje mogu da izazovu
neželjen rad.
Ovu opremu ne smete da
postavite ili koristite na
istom mestu zajedno sa
nekom drugom antenom ili
predajnikom.
PAŽNJA
Upozoravamo vas da bilo
kakve promene ili izmene koje
nisu izričito odobrene u ovom
uputstvu mogu dovesti do
problema prilikom upotrebe ove
opreme.
Napomena:
Ova oprema je testirana i
utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima za digitalne
SR
uređaje klase B prema poglavlju
15 pravilnika Federalne komisije
za komunikacije.
Ova ograničenja postoje radi
zaštite od štetnih smetnji do
kojih može doći u kućnom
okruženju. Ova oprema stvara,
koristi i emituje energiju u
području radijskih frekvencija i
ako se ne postavi i koristi prema
uputstvima, može da dovede
do štetnih smetnji kod radijskih
komunikacija. Međutim, ne
postoji garancija da se smetnje
neće javiti ako se uređaj postavi
na odgovarajući način. Ako
ovaj uređaj ometa radio ili
televizijski prijem, što možete
da utvrdite tako što ćete uređaj
isključiti a zatim ponovo uključiti,
preporučujemo vam da pokušate
da otklonite smetnje tako što
ćete preduzeti jednu ili više od
sledećih mera:
-- Okrenite prijemnu antenu ili je
premestite.
-- Povećajte udaljenost između
opreme i risivera.
3 SR
-- Priključite opremu na utičnicu
koja je udaljena od one na koju
je priključen risiver.
-- Obratite se za pomoć prodavcu
ili iskusnom radio/TV serviseru.
Za korisnike u Kanadi
Ovaj uređaj usaglašen je
sa specifikacijama radijskih
standarda (RSS) za uređaje
izuzete od licenciranja
Ministarstva industrije Kanade.
Rad podleže sledećim dvama
uslovima:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva
smetnje; i
(2) Ovaj uređaj mora da prihvati
sve smetnje, uključujući
smetnje koje mogu da
izazovu neželjen rad uređaja.
Za korisnike u Evropi
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa
propisima EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium
SR
4
Sony Corporation ovim izjavljuje
da je oprema u skladu sa
osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Detaljnije
informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare
električne i elektronske
opreme (primenljivo u
Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu
ili njegovom pakovanju
označava da proizvod ne sme
da se tretira kao kućni otpad.
Proizvod bi trebalo da odložite
na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili
prodavnicu u kojoj ste kupili
proizvod.
Za korisnike u
Singapuru
Za korisnike u Maleziji
SR
5 SR
Sadržaj
Pre korišćenja............................................................................................. 7
Identifikacija delova...................................................................................9
Pripreme...................................................................................................13
Umetanje baterija.....................................................................................13
Pričvršćivanje spoljnog blica na fotoaparat i uklanjanje sa njega.......... 14
Uključivanje napajanja spoljnog blica......................................................15
Uparivanje sa jedinicom za bežično radio upravljanje / risiverom (za
snimanje sa blicem koristeći bežičnu radio komunikaciju).....................17
Settings....................................................................................................20
Quick Navi postavke................................................................................20
MENU postavke........................................................................................ 22
Fotografisanje...................................................................................... 24
Fotografisanje.......................................................................................... 24
Snimanje u režimu ručnog podešavanja blica (MANUAL)...................... 26
Snimanje uz pomoć brze sinhronizacije (HSS)........................................ 27
Snimanje sa višestrukim blescima (MULTI)............................................. 28
Snimanje sa bežičnim blicem (sa radio ili optičkom komunikacijom).....31
Snimanje sa bežičnim blicem (sa radio komunikacijom)........................ 33
Snimanje sa bežičnim blicem (putem optičke bežične komunikacije).. 38
Osvetljenje za snimanje videa (LED osvetljenje)..................................... 42
Okidanje probnog bleska........................................................................ 43
Izbor opsega pokrivanja blica (zum).......................................................44
Snimanje sa odbijanjem bleska............................................................... 47
Osnovni podaci o AF osvetljivaču............................................................49
Dodeljivanje prilagođenih tastera...........................................................50
Registrovanje/opozivanje postavki memorije.........................................51
Ostalo........................................................................................................ 52
Napomene o korišćenju........................................................................... 52
Specifikacije.............................................................................................54
SR
6
Pre korišćenja
Ovaj blic može da se koristi u kombinaciji sa Sony digitalnim
fotoaparatima sa zamenljivim objektivom, Sony digitalnim HD
video kamkorderima sa zamenljivim objektivom i Sony digitalnim
fotoaparatima sa konvencionalnom stopicom Multi Interface Shoe.
Neke funkcije možda neće da rade u zavisnosti od modela
fotoaparata ili video kamkordera.
Za detaljnije informacije o kompatibilnim modelima fotoaparata za
ovaj blic, posetite Sony veb-sajt u vašoj oblasti ili konsultujte svog
Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Pogledajte uputstvo za upotrebu blica i uputstvo za upotrebu
fotoaparata.
SR
Održavajte lampu blica čistom. Zaprljana površina lampe blica
može da dovede do akumulacije toplote, dovodeći do dima ili
oprljotina. Da biste očistili lampu blica, obrišite je mekanom
krpom i sl.
Ovaj spoljni blic dizajniran je sa zaštitom od prodiranja na
umu, ali nije testirana na vodootpornost, niti je utvrđeno da je
vodootporna. Ne koristite jedinicu po kišnom vremenu.
Napomene o kontinuiranim blescima
Spoljni blic nastavlja da okida tokom kontinuiranog fotografisanja,
fotografisanja sa višestrukim blescima i modeliranja bleska.
Kontinuirani blesci, kao i odblesak kontinuiranih blesaka o zidove,
može da bude okidač za neke simptome, kao što su napadi, u slučaju
da fotoosetljiva osoba vidi bleske.
U takvim situacijama, odmah prestanite da koristite spoljni blic.
7 SR
Nemojte postavljati ovaj blic na sledeća mesta
Bez obzira na to da li se ovaj blic koristi ili je uskladišten, ne
postavljajte ga ni na jedno od sledećih mesta. To može da dovede do
kvara.
• Postavljanje ovog blica na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti, kao što
je komandna tabla ili blizu grejača, može izazvati njegovu deformaciju ili kvar.
• Mesta na kome postoje prekomerne vibracije
• Mesta sa jakim elektromagnetizmom.
• Mesta na kojima ima dosta peska
Na mestima kao što su morska obala i druge peskovite oblasti ili gde se javljaju
oblaci prašine, zaštitite jedinicu od peska i prašine. To može dovesti do kvara.
Domet komunikacije
Udaljenost na kojoj je bežična radio komunikacija između ove jedinice
i fotoaparata moguća iznosi oko 30 m (98,4 stope). (Vrednost je
dobijena pod našim uslovima merenja.)
• Gorenavedeni domet važi pod uslovima gde nema prepreka, oklopa ili
interferencije radio talasa.
• Domet komunikacije može da bude kraći, u zavisnosti od položaja proizvoda,
uslova u okruženju i vremenskih uslova.
Pre korišćenja ažurirajte softver fotoaparata na najnoviju verziju.
Pogledajte namenski sajt za podršku da biste saznali informacije o
kompatibilnosti fotoaparata.
http://www.sony.net/flash/f45rm/
SR
8
Identifikacija delova


SR

 Ugrađeni širokougaoni panel (44)
 Lampa blica
 Jedinica LED osvetljenja (42) /
AF osvetljivač (49)
 Risiver signala za bežičnu kontrolu
(za optičku bežičnu komunikaciju)
 Multi interfejs stopica (14)
 Multi/mikro USB priključak
 Ploča za odbijanje (48)







 Indikator odbijanja (gornji/
donji ugao) (47)
 LINK lampica (35)
 LCD ekran (11)
 Kontrolni panel (10)
 Poluga za zaključavanje (14)

 Dugme za otpuštanje (14)
 Poklopac prostora za
baterije (13)
Mini postolje (32)
* Otvor za postavljanje stativa
Broj u zagradama označava broj stranice na kojoj
možete da pronađete opis.
9 SR
Konzola za upravljanje
 Dugme Fn (20)
 Prekidač za napajanje (15)
Kada izaberete „LOCK“,
 Dugme TEST (43)
onemogućava se funkcionisanje
 Točkić za kontrolu
točkića za kontrolu i dugmadi
Pomoću točkića pomerite fokus
na spoljnom blicu, što sprečava
ili promenite vrednost stavke
nenamerno aktiviranje.
postavke na ekranu Quick Navi ili
 Dugme MENU (22)
na ekranu postavki MENU.
 Centralno dugme
 Dugmad za smer
Broj u zagradama označava broj stranice na kojoj
možete da pronađete opis.
O pozadinskom LCD osvetljenju
Pozadinsko LCD osvetljenje uključuje se i ostaje uključeno oko 8 sekundi
svaki put kada pritisnete jedno od dugmadi ili koristite točkić za kontrolu
na spoljnom blicu.
• Dok je pozadinsko LCD osvetljenje uključeno, možete da pritisnete
neko od dugmadi ili da okrenete točkić za kontrolu na jedinici da bi
svetlo duže ostalo uključeno.
• Da biste isključili pozadinsko LCD osvetljenje, pritisnite dugme MENU,
izaberite [BACKLIGHT] pa [OFF].
SR
10
Indikatori na ekranu
Sledeće slike ekrana date su
kao primeri i mogu da izgledaju
drugačije od onoga što ćete
stvarno videti na LCD ekranu.
TTL režim blica



MANUAL režim blica

MULTI režim blica


Režim blica
Brza sinhronizacija
Opoziv memorisanih postavki
Opseg pokrivanja blica (zum)
Odbijanje blica
Spreman za okidanje
Postavka distribucije blica
Pričvršćen za fotoaparat
SR
Opseg blica
Nivo snage
Frekvencija pri višestrukim
blescima
Ponavljanje pri višestrukim
blescima
Bežični kanal
Bežični režim
Postavka kontrole odnosa
osvetljenja
Kompenzacija blica
Odnos osvetljenja
Postavka za udaljeni risiver
Postavka za bežičnu grupu
 Postavka distribucije blica/
Jedinica za upravljanje/Postavka
blica jedinice za upravljanje
Indikator prazne baterije
Indikator pregrevanja

11 SR
Režim za bežičnu jedinicu za
upravljanje (radio kontrola)






Režim bežičnog risivera
(radio kontrola)







Režim bežičnog kontrolera
(optička bežična komunikacija)







Bežični daljinski režim
(optička bežična komunikacija)






SR
12
Režim blica
Brza sinhronizacija
Poziv memorisanih postavki
Opseg pokrivanja blica (zum)
Odbijanje blica
Spreman za okidanje
Postavka distribucije blica
Pričvršćen za fotoaparat
Opseg blica
Nivo snage
Frekvencija pri višestrukom
blicu
Ponavljanje pri višestrukom
blicu
Bežični kanal
Bežični režim
Postavka kontrole odnosa
osvetljenja
Kompenzacija blica
Odnos osvetljenja
Postavka za udaljeni risiver
Postavka za bežičnu grupu
 Postavka distribucije blica/
Jedinica za upravljanje/Postavka
blica jedinice za upravljanje
Indikator prazne baterije
Indikator pregrevanja
Umetanje baterija
Spoljni blic može da primi komplet bilo čega od sledećeg:
• Četiri alkalne baterije veličine AA
• Četiri punjive nikl-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA
Pre upotrebe punjivih nikl-metal hidridnih baterija, obavezno potpuno
napunite baterije pomoću navedenog punjača baterija.
Baterije se ne isporučuju sa spoljnim blicem.
1
Gurnite poklopac prostora za baterije u smeru
strelice prikazane ispod.
SR

2
Umetnite baterije u prostor za baterije kao na
slici (
).
(
ukazuju na smer baterija.)
3
Zatvorite poklopac prostora za baterije.
Gurnite poklopac u smeru suprotnom od smera strelice navedene
u koraku 1.
13 SR
Pričvršćivanje spoljnog blica na
fotoaparat i uklanjanje sa njega
Pričvršćivanje spoljnog
blica na fotoaparat
1
3
Umetnite Multi
Interface stopicu
flash jedinice u Multi
Interface papučicu na
fotoaparatu pa gurnite
stopicu do kraja.
5
Okrenite polugu za
zaključavanje ka
položaju „LOCK“ da
biste pričvrstili spoljni
blic na fotoaparat.
Isključite napajanje
blica.
Ako je fotoaparat opremljen
ugrađenim blicem, proverite
da blic fotoaparata nije
otpušten.
2
4
Uklonite zaštitu
priključka sa Multi
Interface stopice
na spoljnom blicu
i zaštitu sa Multi
Interface papučice na
fotoaparatu.
Pritisnite i zadržite
dugme za otpuštanje
i okrenite polugu za
zaključavanje dalje od
oznake „LOCK“.
Uklanjanje spoljnog
blica sa fotoaparata
Prvo isključite napajanje
spoljnog blica. Pritisnite i
zadržite dugme za otpuštanje,
okrenite polugu za zaključavanje
dalje od položaja „LOCK“
pa izvucite jedinicu iz Multi
Interface papučice.
Napomene
Kada ne nameravate da koristite
spoljni blic, obavezno vratite zaštitu
priključka na Multi Interface stopicu.
SR
14
Uključivanje napajanja spoljnog blica
Uključite prekidač za
napajanje.
Kada spoljni blic bude uključen,
indikatori na ekranu prikazaće se
na LCD ekranu.
• Možete da pritisnete dugme
MENU pa da izaberete [POWER
SAVE] da biste naveli tajmer
za uštedu energije ili da
izaberete [WL POWER SAVE]
da biste naveli tajmer za
uštedu energije za snimanje
sa bežičnim blicem.
Provera stanja baterija
Kad su baterije skoro prazne,
indikator prazne baterije
prikazuje se na LCD ekranu kao
upozorenje.
Režim za uštedu energije
• Ako se spoljni blic ne koristi
tokom 3 minuta dok se koristi
samostalno ili povezan na
fotoaparat u stanju uštede
energije, LCD ekran će se
automatski isključiti da bi
uštedeo bateriju.
• Kada spoljni blic koristite kao
odvojeni blic za snimanje sa
bežičnim blicem (str. 31),
spoljni blic za 60 minuta prelazi
u režim uštede energije.
• Isključivanje prekidača za
napajanje na povezanom
fotoaparatu* automatski
prebacuje spoljni blic u režim
uštede energije.
* Osim za DSLR-A100
Kad
treperi:
Preporučuje se da zamenite
baterije. Međutim, spoljni blic
i dalje može da okida u ovom
stanju.
Kada se na LCD ekranu ne
:
prikazuje ništa osim
Spoljni blic ne može da okida.
Zamenite baterije.
15 SR
SR
Napomene o
kontinuiranim blescima
Ako spoljni blic koristite
kontinuirano tokom kratkog
perioda, njeno ugrađeno
bezbednosno kolo može da se
aktivira da bi se smanjio broj
okidanja blica povećavanjem
frekvencije blica.
Takođe, ako temperatura unutar
spoljnog blica dodatno poraste,
(indikator pregrevanja)
uključiće se na LCD ekranu
da ukaže da je okidanje blica
onemogućeno na neko vreme.
U tom slučaju, isključite prekidač
za napajanje na spoljnom blicu
i ostavite jedinicu da se ohladi
oko 10 minuta.
Kontinuirani blesci zagrevaju
baterije u spoljnom blicu.
Posebnu pažnju obratite ako
treba da uklonite baterije.
SR
16
Uparivanje sa jedinicom za bežično
radio upravljanje / risiverom
(za snimanje sa blicem koristeći
bežičnu radio komunikaciju)
Da biste snimali sa blicem preko
bežične radio komunikacije
koristeći ovaj spoljni blic,
potreban vam je još jedan
spoljni blic koji podržava bežičnu
radio komunikaciju ili jedinica
za bežično radio upravljanje /
risiver (ne isporučuje se), pored
ovog spoljnog blica, i morate
oba da uparite.
U ovom odeljku opisano je kako
da uparite dve HVL-F45RM (ovaj
spoljni blic) jedinice.
Za uparivanje spoljnog blica
sa jedinicom za bežično radio
upravljanje / risiverom (ne
isporučuje se), pogledajte
uputstvo za upotrebu
isporučeno sa uređajem.
Saveti
• Morate da postavite uređaje na
udaljenost do 1 m da biste ih
uparili.
• Spoljni blic možete da uparite sa
do 15 bežičnih radio uređaja.
1
Uključite napajanje
ovog spoljnog blica i
drugog uređaja.
2
Pritisnite dugme WL
() da biste prikazali
ekran za podešavanje
bežičnog režima pa
navedite jednu flash
jedinicu kao jedinicu
za upravljanje, a
drugu kao jedinicu
risivera.

• Da biste naveli spoljni blic
kao jedinicu za upravljanje,
izaberite [CMD].
17 SR
SR
• Da biste naveli spoljni
blic kao jedinicu risivera,
izaberite [RCV].
3
Na ovoj flash jedinici
i drugim flash
jedinicama pritisnite
dugme MENU () pa
izaberite [PAIRING].
Napomene
• Uputstva navedena iznad
data su pod pretpostavkom
da ovaj spoljni blic koristi
podrazumevanu bežičnu radio
komunikaciju.
Ovaj spoljni blic može da koristi
2 tipa bežične komunikacije za
snimanje sa bežičnim blicem:
radio komunikaciju i optičku
bežičnu komunikaciju. Da biste
podesili jedinicu da koristi
optičku bežičnu komunikaciju,
pogledajte stranicu 31.
• Možete da pritisnete dugme
MENU i izaberete [PAIRED
DEVICE] da biste videli spoljne
bliceve uparene sa jedinicama
risivera ili da izbrišete uparene
jedinice risivera.
• Kada promenite postavku
jedinice za upravljanje i
navedete je kao jedinicu risivera
ili obrnuto, obavezno ponovite
uparivanje između jedinica.
SR
18

• Na jedinici za upravljanje
prikazaće se sledeći ekran.
• Na jedinici risivera
prikazaće se sledeći ekran.
4
Izaberite [OK] da biste
uspostavili uparivanje.
• Na jedinici za upravljanje
prikazaće se sledeći ekran.

Uparivanje je uspostavljeno.
Na jedinici za upravljanje
možete da nastavite
uparivanje sa drugim
jedinicama risivera. Svaki
put kada se uparivanje
uspostavi sa jedinicom
risivera, broj uparenih
uređaja () se povećava.
• Na jedinici risivera
prikazaće se sledeći ekran.
Uparivanje sa 2 ili više
uređaja
Postavite svaki od uređaja za
uparivanje sa ovom spoljnim
blicem kao jedinicu risivera i
ponovite korake 3 i 4.
Kada završite uparivanje svih
jedinica risivera, na jedinici za
upravljanje izaberite [EXIT] pa
[OK] na sledećem ekranu.
Uparivanje je uspostavljeno.
Kada se uparivanje
uspostavi, lampica LINK
prelazi iz crvene u zelenu.
19 SR
SR
Quick Navi postavke
Možete da pritisnete dugme
Fn na spoljnom blicu da biste
promenili postavke za snimanje,
na primer izabrani režim blica,
u skladu sa indikatorima na
ekranu.
Izaberite željenu stavku
postavke i okrenite točkić za
kontrolu da biste promenili
opciju postavke.
1
2
Ako nakon postupka iznad
pritisnete centralno dugme,
prikazaće se određeni ekran
za podešavanje izabrane
stavke.
Pritisnite dugme Fn ().
3
Okrenite točkić za
kontrolu da biste
promenili opciju
postavke.
4
Pritisnite dugme Fn.

SR
20
Pomoću dugmadi za
smer izaberite željenu
stavku postavke.
Stavke
podešavanja
TTL
Opisi
Postavka režima blica
Opcije postavke
TTL(*)/MANUAL/MULTI/
flash off/GROUP
Opoziv memorisanih postavki OFF(*)/MR1/MR2
WF OFF(*)/CMD/RCV (radio
kontrola)
WF OFF(*)/CTRL/RMT (optička
kontrola)
Postavka brze sinhronizacije ON(*)/OFF
Postavka opsega pokrivanja
AUTO(*)/24-105
blica (zuma)
Postavka bežičnog režima
HSS
1/1
5 Hz
10TIMES
Postavka kompenzacije blica
-3,0 – +3,0
Postavka nivoa snage
Frekvencija pri višestrukim
okidanjima blica
Ponavljanje pri višestrukim
okidanjima blica
Postavka blica CMD (radio
kontrola)
Postavka blica CTRL
(optička kontrola)
1/1 – 1/128, CMD LINK
1–100
2–100, --
ON(*)/OFF
RATIO CONTROL:
Postavka odnosa osvetljenja ON/OFF(*)
OFF
ABC
Postavka odnosa nivoa snage OFF/1(*) - 16
RCV REMOTE: OFF Postavka za udaljeni risiver ON/OFF(*)
OFF/ A(*)/B/C/D/E (radio
kontrola)
GROUP: A
Postavka za bežičnu grupu
RMT(*)/RMT2 (optička
kontrola)
* Podrazumevana fabrička postavka
Stavke i opcije dostupne za postavku razlikuju se u zavisnosti od režima blica.
21 SR
SR
MENU postavke
Na spoljnom blicu možete da
pritisnete dugme MENU da biste
promenili postavke menija.
Pomoću dugmadi za smer
pomerite fokus na željenu
stavku postavke pa pritisnite
centralno dugme da biste
izabrali stavku.
1
Pritisnite dugme
MENU ().

2
SR
Pomerite fokus
na željenu stavku
postavke pomoću
dugmadi za smer pa
pritisnite centralno
dugme.
22
3
Promenite opciju
postavke pomoću
dugmadi za smer pa
pritisnite centralno
dugme.
Grupe
Stavke
podešavanja
FLASH
DISTRIBUT.
LIGHT MODE
MEMORY
AF LED LEVEL
Opisi
Opcije postavke
STD(*)/CENTER/
Postavka distribucije blica
EVEN
Postavka ON/OFF za LED osvetljenje ON/OFF
Postavke memorije
MR1/MR2
Postavka nivoa AF osvetljivača
HIGH(*)/LOW
GROUP/1TIME
TEST
Postavka probnog bleska
(*)/
3TIMES/4SEC
LEVEL STEP
Koraci postavke nivoa snage
0,3 EV(*)/0,5 EV
CUSTOM KEY
Postavke prilagođenog tastera
Postavka tipa bežične kontrole
/
SELECT
(*)/
RECEIVER SET
Postavke risivera
Postavka za bežični CH sa radio
AUTO(*)/CH1CH SET
kontrolom
CH14
Postavka za bežični CH sa optičkom
CH1(*)-CH4
CH SET
kontrolom
PAIRING
Postavka uparivanja
PAIRED DEVICE
Prikaz uparenog uređaja
Postavka indikatora spremnosti
WL READY LAMP
ON/OFF(*)
bežičnog blica
Postavka pozadinskog LCD
BACKLIGHT
AUTO(*)/ON/OFF
osvetljenja
m/ft
Postavka jedinice opsega blica
m(*)/ft
30SEC/3MIN(*)/
POWER SAVE
Postavka tajmera za uštedu energije
30MIN/OFF
Postavka tajmera bežičnog blica za 60MIN(*)/
WL POWER SAVE
uštedu energije
240MIN/OFF
Prikaz verzije softvera ovog
VERSION
proizvoda/risivera
Poništavanje postavke za ekran
RESET
Quick Navi
INITIALIZE
Vraćanje podrazumevanih postavki
pri isporuci
-
* Podrazumevana fabrička postavka
23 SR
SR
Fotografisanje
Izbor režima blica
Da biste izabrali režim blica za
spoljni blic, možete da pritisnete
dugme MODE () i da okrenete
točkić za kontrolu.
• Režim grupe bliceva
(stranica 36)
Ovaj režim blica možete da
izaberete za snimanje sa
bežičnim radio blicevima.
•
Režim isključenog blica
Okidanje blica je onemogućeno.
Snimanje sa TTL
režimom blica

• TTL* režim blica
spoljni blic meri količinu svetla
koja dolazi kroz objektiv i
automatski prilagođava nivo
snage blica.
* TTL je skraćenica za „Through
The Lens“ (kroz objektiv).
• Režim blica MANUAL
(stranica 26)
Ručno podesite nivo snage
blica da biste ga održali
konstantnim.
• Režim blica MULTI (stranica 28)
Možete da navedete broj
ponavljanja pri višestrukim
blescima i frekvenciju pri
višestrukim blescima.
SR
24
1
Izaberite režim blica.
Izaberite TTL režim blica.
2
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
Pre nego što pritisnete
dugme okidača, uverite se
da je spoljni blic spreman za
okidanje. Narandžasto dugme
TEST ukazuje da je spoljni blic
spreman za okidanje.
• Pravite snimke u okviru
navedenog opsega blica.
Na ovom spoljnom blicu
možete da naznačite
udaljenosti u opsegu od 0,7
m do 28 m. Ako je udaljenost
izvan ovog opsega, počeće
da svetli
ili
pored
indikatora opsega blica.
• Možete da pritisnete dugme
+/- da biste promenili
kompenzaciju blica
(podesili nivo snage blica)
na ekranu za podešavanje
kompenzacije blica.
• Da biste koristili režim
doblicavanja ili automatskog
blica na fotoaparatu, izaberite
režim na fotoaparatu.
• Pre snimanja sa
spoljnim blicem pomoću
samookidača fotoaparata,
proverite da li dugme TEST
svetli.
• Ako je kompenzacija blica
podešena na spoljnom
blicu i na fotoaparatu, obe
vrednosti kompenzacije
biće uračunate za okidanje
blica. Međutim, na LCD
ekranu spoljnog blica
prikazaće se samo vrednost
kompenzacije navedena na
samoj jedinici.
Automatsko podešavanje
balansa bele boje
sa informacijama o
temperaturi boje
Ravnoteža bele boje automatski
se podešava na fotoaparatu (osim
u slučaju modela DSLR-A100) na
osnovu informacija o temperaturi
boje u trenutku okidanja blica.
• Ova funkcija radi kada je
spoljni blic postavljen na
fotoaparat i stavljen u režim
blica TTL.
• Ova funkcija radi kada je
vrednost [Auto] ili [Flash]
navedena za ravnotežu bele
boje na fotoaparatu.
SR
TTL* režim blica
Režim ručnog blica obezbeđuje
fiksnu jačinu blica bez obzira na
osvetljenje objekta i postavke
fotoaparata. TTL režim blica
meri svetlost koja dolazi
sa objekta i odbija se kroz
objektiv.
TTL merenje poseduje i
funkciju P-TTL merenja,
koja dodaje predblesak TTL
merenju, kao i funkciju ADI
merenja, koja P-TTL merenju
dodaje podatke o udaljenosti.
* TTL je skraćenica za „Through
The Lens“ (kroz objektiv).
• ADI merenje je moguće u
kombinaciji sa objektivom sa
ugrađenim koderom udaljenosti.
Pre korišćenja funkcije ADI
merenja, proverite da li objektiv
ima ugrađen koder udaljenosti
prateći specifikacije u uputstvu
za upotrebu, isporučenom sa
objektivom.
25 SR
Snimanje u režimu ručnog
podešavanja blica (MANUAL)
Režim ručnog podešavanja blica
održava nivo snage blica stalnim,
bez obzira na osvetljenje objekta
ili postavke fotoaparata.
1
Na fotoaparatu
izaberite režim
snimanja M (Manual).
2
Pritisnite dugme
MODE () da biste
prikazali ekran za
podešavanje režima
blica pa izaberite
[MANUAL].
3
• Nivo snage blica možete
da navedete u opsegu od
1/1 (najsvetlije) do 1/128
(najtamnije).
• Povećavanje snage blica za
jedan nivo (npr. 1/1  1/2)
jednako je povećavanju
otvora blende za jedan
nivo (npr. F4  5,6).
4

Pritisnite dugme +/- pa
navedite željeni nivo
snage blica na ekranu
za podešavanje nivoa
snage.
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
Saveti
• Dugme okidača možete da
pritisnete do pola da biste na LCD
ekranu prikazali udaljenost za
ispravnu ekspoziciju.
• Možete da pritisnete dugme MENU
i izaberete [LEVEL STEP] da biste
promenili korak postavke nivoa
snage ([0,3EV] ili [0,5EV]).
SR
26
Snimanje uz pomoć brze
sinhronizacije (HSS)
Snimanje koristeći brzu
sinhronizaciju
Snimanje sa standardnim blicem
Snimanje uz pomoć brze sinhronizacije uklanja ograničenja brzine
sinhronizacije blica i omogućava spoljnom blicu da se koristi u čitavom
opsegu dužine ekspozicija fotoaparata. Povećanje izbora opsega otvora
blende omogućava snimanje uz upotrebu blica sa velikim otvorom
blende, ostavljajući pozadinu van fokusa i naglašavajući objekat u
prvom planu. Prilikom fotografisanja scene gde je pozadina jako svetla,
pa postoji velika verovatnoća da će snimak biti preeksponiran, u A ili M
režimu fotografisanja na fotoaparatu, pri postavci velikog otvora blende
možete i dalje da podesite ekspoziciju na ispravan nivo koristeći veoma
malu dužinu ekspozicije.
Da biste isključili funkciju HSS, pratite uputstvo za Quick Navi postavke
(stranica 20) i promenite opciju postavke za [HSS] na vrednost [OFF].
Brzina sinhronizacije blica
Snimanje uz upotrebu blica opšte je povezano sa maksimalnom
dužinom ekspozicije, što se naziva brzinom sinhronizacije blica. To
ograničenje se ne odnosi na fotoaparate koji imaju funkciju brze
sinhronizacije (HSS), pošto oni omogućavaju snimanje blicem pri
najmanjoj dužini ekspozicije.
Napomene
Ako postavite dužinu ekspozicije na vrednost veću od 1/4000 i napravite snimak,
na fotografiji se mogu pojaviti svetle i tamne oblasti.
Preporučuje se da nivo snage blica postavite najmanje na postavku MANUAL 1/2
za fotografisanje.
27 SR
SR
Snimanje sa višestrukim blescima
(MULTI)
Ovaj spoljni blic može da
okine više puta dok je blenda
fotoaparata otvorena (snimanje
sa višestrukim blescima).
Snimanje sa višestrukim
blescima vam omogućava
snimanje serije pokreta objekta
na jednoj fotografiji.
Za snimanje sa višestrukim
blescima, postavite fotoaparat u
režim snimanja M. U suprotnom,
možda nećete dobiti ispravnu
ekspoziciju.
1
Pritisnite dugme MODE
() da biste prikazali
ekran za podešavanje
režima blica pa izaberite
[MULTI].

2
Pritisnite dugme Fn,
izaberite sledeće stavke
pomoću dugmadi za
smer pa točkićem za
kontrolu navedite opciju
postavke.
 [Hz]: Frekvencija pri
višestrukim okidanjima blica
 [TIMES]: Ponavljanje pri
višestrukim okidanjima blica
 [LEVEL]: Postavka nivoa
snage

SR
28


• Opcije postavke
 [Hz]: 1 Hz – 100 Hz
 [TIMES]: 2–100, - [LEVEL]: 1/8–1/128
Kada je [TIMES] postavljeno
na [--], spoljni blic nastavlja
da okida što više puta može
sa navedenom frekvencijom
pri višestrukom blesku.
3
Postavite dužinu
ekspozicije i otvor
blende na fotoaparatu.
Dužina ekspozicije treba
da bude u najmanjoj meri
jednaka broju navedenom
za ponavljanje pri
višestrukim blescima (TIMES)
podeljenom navedenom
frekvencijom pri višestrukim
blescima (Hz).
Na primer, ako je navedeni
broj za ponavljanje pri
višestrukim blescima „10“, a
frekvencija pri višestrukim
blescima „5 Hz“, postavite
dužinu ekspozicije
fotoaparata na najmanje
2 sekunde.
4
Uverite se da je flash
jedinica spremna za
okidanje pa pritisnite
dugme okidača da
biste napravili snimak.
Da biste izbegli zamućivanje
slika usled pomeranja
ruke, preporučuje se da za
snimanje sa višestrukim
blescima koristite stativ.
Maksimalni broj
ponavljanja pri
višestrukim blescima
Zbog ograničenog kapaciteta
baterije, maksimalni brojevi
koje možete da navedete
za ponavljanje pri višestruki
blescima prikazani su u sledećim
tabelama kao smernice.
29 SR
SR
Kada se koriste alkalne baterije
Nivoi
snage 100
1/8
5
1/16
8
1/32 15
1/64 30
1/128 60
90
5
8
15
30
60
80
5
9
15
32
65
70
5
9
15
32
65
60
5
9
17
35
70
Frekvencije blica (Hz)
50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
„100*“ označava 100 ili više.
Kada se koriste nikl-hidridne baterije (2100 mAh)
Nivoi
snage 100
1/8
5
1/16 8
1/32 17
1/64 32
1/128 63
90
5
8
17
33
65
80
5
9
18
35
70
Frekvencije blica (Hz)
70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
„100*“ označava 100 ili više.
Napomene
Maksimalni broj koji možete da navedete za ponavljanje pri višestrukim blescima
razlikuje se u zavisnosti od tipa i stanja baterija.
SR
30
Snimanje sa bežičnim blicem (sa
radio ili optičkom komunikacijom)
Ovaj spoljni blic podržava 2
tipa bežične komunikacije za
snimanje sa bežičnim blicem:
radio komunikaciju i optičku
bežičnu komunikaciju.
Snimanje sa bežičnim
radio blicem
Snimanje sa bežičnim blicem
moguće je primenom metoda
radio komunikacije. Ovo vam
pomaže da snimate sa spoljnim
blicem u okruženju sa mnogo
prepreka.
Za snimanje sa bežičnim radio
blicem, pored ovog spoljnog
blica, potreban vam je još jedan
spoljni blic ili bežična jedinica
za upravljanje / risiver (ne
isporučuje se) koji podržava
bežičnu radio komunikaciju.
spoljnog blica, potreban vam
je još jedan spoljni blic koji
podržava optičku bežičnu
komunikaciju.
Promena metoda bežične
komunikacije
1
Pritisnite dugme
MENU () i izaberite
[ / SELECT] pomoću
dugmadi za smer.

Napomene
Za snimanje sa bežičnim radio blicem,
potreban vam je fotoaparat koji
podržava bežičnu radio komunikaciju.
Pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili uz fotoaparat.
Snimanje sa optičkim
bežičnim blicem
Snimanje sa bežičnim blicem
moguće je primenom metoda
optičke komunikacije. Ovo vam
pomaže da snimate sa spoljnim
blicem u okruženju u kojem radio
komunikacija nije dostupna.
Za snimanje sa optičkim
bežičnim blicem, pored ovog
2
Izaberite željeni metod
bežične komunikacije.
: Bežična radio
komunikacija sa spoljnim
blicem
: Optička bežična
komunikacija sa spoljnim
blicem
31 SR
SR
Postavljanje i uklanjanje
mini postolja
Kada uklonite spoljni blic sa
fotoaparata da biste ga koristili
samostalno za snimanje bežičnim
blicem, pričvrstite isporučeno mini
postolje na jedinicu.
Pričvršćivanje mini postolja
Uklanjanje mini postolja
Za uputstvo o upotrebi dugmeta
za otpuštanje i poluge za
zaključavanje, pogledajte
stranicu 14.
SR
32
Saveti
Mini postolje možete da pričvrstite na
stativ kroz otvor za zavrtanj na mini
postolju.
Koristite stativ sa zavrtnjem kraćim
od 5,5 mm. U slučaju stativa sa dužim
zavrtnjem, ne možete dobro da
pričvrstite mini postolje sa zavrtnjem,
što može da dovede do oštećenja
mini postolja.
Snimanje sa bežičnim blicem (sa
radio komunikacijom)
Snimanje uz pomoć
radio bežičnog blica
Ovaj spoljni blic podržava
bežičnu radio komunikaciju za
snimanje uz pomoć blica.
Navedite [CMD] za jedinicu
za upravljanje pričvršćenu na
fotoaparat i [RCV] za jedinicu
risivera (spoljni blic) čiji se rad
blica okida bežično.
• Da biste naveli spoljni blic
kao jedinicu za upravljanje,
izaberite [CMD].

SR
Saveti
Da biste snimali sa bežičnim radio
blicem, potrebno je da unapred
uparite jedinicu za upravljanje i
jedinice risivera (stranica 17).
1
Pritisnite dugme WL
() na ovoj flash
jedinici pa izaberite
[CMD] za jedinicu za
upravljanje i [RCV] za
jedinicu risivera.

• Da biste naveli spoljni
blic kao jedinicu risivera,
izaberite [RCV].

Udaljenost bežične radio
komunikacije, koja je dostupna
između jedinice za upravljanje
i jedinice risivera je oko 30 m
(98,4 stopa). (Vrednost dobijena
pod našim uslovima merenja.)
33 SR
Snimanje sa bežičnim
blicem (sa jedinicom
risivera)
2
Na ovoj flash jedinici
pritisnite dugme WL
pa izaberite [RCV].
Možete da navedete drugu
flash jedinicu pričvršćenu za
fotoaparat ili jedinicu za bežično
radio upravljanje kao jedinicu za
upravljanje pa pomoću jedinice
za upravljanje da aktivirate
rad blica ove flash jedinice
postavljene dalje od fotoaparata.
3
Pritisnite dugme Fn
pa navedite bežičnu
grupu za ovu flash
jedinicu.
4
Pričvrstite mini
postolje na ovaj spoljni
blic (stranica 32).
5
Pričvrstite drugi
spoljni blic naveden
kao [CMD] (jedinica
za upravljanje) na
fotoaparat.


 Jedinica za upravljanje (CMD)
 HVL-F45RM
Kao jedinicu za upravljanje
možete da koristite ovaj spoljni
blic ili jedinicu za bežično radio
upravljanje.
1
Na fotoaparatu
izaberite režim
bežičnog (WL) blica.
Informacije o biranju
režima blica na fotoaparatu
potražite u uputstvu za
upotrebu isporučenom sa
fotoaparatom.
SR
34
Uverite se da se na
LCD ekranu jedinice za
upravljanje prikazuje [CMD].
6
Postavite fotoaparat i
ovaj spoljni blic.
7
Pobrinite se da
su spoljni blic na
fotoaparatu (jedinica
za upravljanje) i ovaj
spoljni blic bežično
povezani i spremni za
okidanje.
Bežično povezane: Lampica
LINK svetli zeleno.
Spremne za okidanje:
Dugme TEST sa zadnje
strane jedinice svetli
narandžasto.
Pored toga, dok je na ekranu
postavki MENU izabrana
vrednost [ON] za opciju [WL
READY LAMP], AF osvetljivač
sa prednje strane jedinice
risivera treperi.
8
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
Da biste okinuli probni blesak,
na jedinici za upravljanje
pritisnite dugme TEST.
Saveti
• Na jedinicama risivera primenjen je
režim blica jedinice za upravljanje.
• Tokom snimanja sa ručnim
podešavanjem blica, možete
da pritisnete dugme Fn i da
navedete [CMD LINK] za postavku
nivoa snage da biste omogućili
podešavanje jedinice za upravljanje.
Snimanje sa više
bežičnih bliceva sa
kontrolom nivoa
osvetljenosti
Možete da snimate sa bežičnim
blicevima dok kontrolišete odnos
osvetljenja između najviše 3 grupe
uključujući jedinicu za upravljanje i SR
2 grupe spoljnih bliceva.
Jedinica za upravljanje: HVL-F45RM
(ovaj spoljni blic) ili jedinica za
bežično radio upravljanje
Jedinica risivera (spoljni blic):
HVL-F45RM (ovaj spoljni blic) ili
bežični risiver



 Jedinica za upravljanje (CMD)
 Bežični risiver
 Jedinica risivera (RCV)
• Na jedinici za upravljanje
pritisnite dugme Fn pa
izaberite [ON] za [RATIO
CONTROL: OFF].
• Jedinica za upravljanje okida
kao spoljni blic u grupi A.
• Ako ne želite da jedinica za
upravljanje okine, pritisnite
dugme Fn pa izaberite [OFF] za
CMD postavku blica.
35 SR
Postavljanje odnosa
osvetljenja jedinice za
upravljanje
Na ovoj flash jedinici pritisnite
dugme Fn pa navedite postavku
odnosa nivoa snage za grupe
A, B i C.
Za režim blica grupe A, B i C
možete da navedete [TTL],
[MANUAL] ili [OFF]. Sa druge
strane, za grupe D i E, možete da
navedete [MANUAL] ili [OFF].
Spoljni blicevi u grupi za koju je
režim blica naveden [OFF] neće
okinuti.
Podešavanje za
snimanje sa grupom
bliceva
Primer: Kada se na LCD ekranu
prikazuje odnos nivoa snage
blica [4:2:1], spoljni blic u svakoj
grupi okida sa frakcijom ukupne
snage blica: 4/7, 2/7 i 1/7, tim
redosledom.
Snimanje sa više
bežičnih bliceva
(snimanje sa grupom
bliceva)
Snimanje sa bežičnim blicem
možete da obavljate među
najviše 5 grupa uključujući
jedinicu za upravljanje i 4 grupe
spoljnih bliceva. Za snimanje
sa grupom bliceva, za postavku
režima blica navedite [GROUP].
Jedinica za upravljanje:
HVL-F45RM (ovaj spoljni blic)
ili jedinica za bežično radio
upravljanje
Jedinica risivera (spoljni blic):
HVL-F45RM (ovaj spoljni blic) ili
bežični risiver
SR
36
Na ovoj flash jedinici pritisnite
dugme Fn pa na ekranu za
podešavanje režima grupe
bliceva navedite postavku režima
blica, postavku kompenzacije
blica i postavku nivoa snage za
grupe A, B, C, D i E.


 Postavka režima blica
 Postavka kompenzacije blica/
nivoa snage
Promena postavki
pojedinačnih jedinica
risivera (RECEIVER SET)
Na jedinici za upravljanje možete
da pritisnete dugme MENU
i navedete [RECEIVER SET]
da biste promenili postavku
bežične grupe i postavku
opsega pokrivanja blica (zum)
pojedinačnih jedinica risivera
uparenih sa jedinicom za
upravljanje.
  
 Status bežične veze
 Postavka bežične grupe
Možete da izaberete [A], [B],
[C], [D], [E] ili [OFF].
 Postavka zuma
Možete da promenite postavku
zuma za jedinicu risivera.
Napomene za snimanje
sa bežičnim blicem uz
pomoć bežične radio
komunikacije
• Tokom snimanja sa spoljnim
blicevima, P-TTL merenje svetla
automatski se koristi umesto
merenja ADI.
SR
• Možete istovremeno da
koristite do 15 jedinica risivera
(spoljnih bliceva).
• Na jedinici za upravljanje
pritisnite dugme MENU,
izaberite [CH SET] pa navedite
kanal koji će se koristiti za
bežičnu radio komunikaciju.
Dok je za [CH SET] izabrana
vrednost [AUTO], koristiće
se kanal koji je odgovarajući
za radio uslove u trenutku
uključivanja spoljnog blica.
Napomene
Da biste omogućili jedinici za
upravljanje da promeni postavke
pojedinačnih jedinica risivera, pritisnite
dugme Fn na svakoj jedinici risivera pa
izaberite [ON] za [RCV REMOTE].
37 SR
Snimanje sa bežičnim blicem (putem
optičke bežične komunikacije)
Snimanje sa optičkim
bežičnim blicem
Ovaj spoljni blic podržava
optičku bežičnu komunikaciju za
snimanje sa blicem.
Navedite [CTRL] za spoljni blic
koji je pričvršćen za fotoaparat
kao jedinica kontrolera; a [RMT]
za spoljni blic koji se okida
bežično kao bežična jedinica.
1
Pritisnite dugme WL
() pa izaberite [CTRL]
za jedinicu kontrolera;
a [RMT] za udaljenu
jedinicu.

• Da biste naveli spoljni blic
kao jedinicu kontrolera,
izaberite [CTRL].

• Da biste naveli spoljni blic
kao udaljenu jedinicu,
izaberite [RMT].

Stavite jedinicu kontrolera i
udaljenu jedinicu na udaljenost
od 5 m od objekta.
SR
38
Snimanje sa bežičnim
blicem (uz pomoć
udaljene jedinice)
Možete da navedete drugu
flash jedinicu pričvršćenu
za fotoaparat ili ugrađeni
blic fotoaparata kao jedinicu
kontrolera pa koristite jedinicu
kontrolera za okidanje blica ove
flash jedinice postavljene dalje
od fotoaparata.
2
Informacije o biranju režima
blica na fotoaparatu potražite
u uputstvu za upotrebu
isporučenom sa fotoaparatom.
3
Uklonite flash jedinicu
sa fotoaparata (stranica
14) pa pričvrstite
mini postolje na
jedinicu (stranica 32).
4
Otpustite ugrađeni
blic fotoaparata ili
pričvrstite drugi spoljni
blic na fotoaparat.




 Ugrađeni blic
 Jedinica kontrolera (CTRL)
 HVL-F45RM
• Uverite se da se na LCD
ekranu ovog spoljnog blica
prikazuje [RMT].
Ako se [CTRL] prikazuje,
pritisnite dugme WL pa
promenite opciju postavke
na [RMT].
• Uverite se da je spoljni blic
pričvršćen na fotoaparat
naveden kao jedinica
kontrolera. Više detalja
potražite u uputstvu za
upotrebu isporučenom
sa pričvršćenom spoljnim
blicem.
Kao jedinicu kontrolera možete
da koristite ugrađeni blic
fotoaparata sa bajonetom A
ili drugi model spoljnog blica
(HVL-F20M, HVL-F32M, HVLF43M, HVL-F60M itd.) koji može
odvojeno da se kupi.
1
Na fotoaparatu izaberite
režim bežičnog (WL) blica.
Pričvrstite ovu flash
jedinicu na fotoaparat
pa uključite napajanje
oba uređaja.
5
Postavite fotoaparat i
ovaj spoljni blic.
39 SR
SR
6
Pobrinite se da su
blic na fotoaparatu
(jedinica kontrolera)
i ovaj spoljni blic
spremni za okidanje.
Kada je ovaj spoljni blic
spreman za okidanje, dugme
TEST sa zadnje strane jedinice
svetli narandžasto. Pored toga,
dok je na ekranu postavki
MENU izabrana vrednost [ON]
za opciju [WL READY LAMP],
AF osvetljivač sa prednje
strane jedinice risivera treperi.
7
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
• Informacije o okidanju
probnog bleska blicem
fotoaparata potražite u
uputstvu za upotrebu
isporučenom sa
fotoaparatom.
• Ako ovaj spoljni blic ne
okida, promenite mesto
fotoaparata, ove spoljnog
blica i objekta; ili usmerite
risiver signala bežične
kontrole ovog spoljnog
blica ka fotoaparatu.
SR
40
Snimanje višestrukim
bežičnim blicem sa
kontrolom nivoa
osvetljenosti
Možete da snimate sa bežičnim
blicem dok kontrolišete odnos
osvetljenja između najviše 3 grupe
uključujući jedinicu kontrolera i
2 grupe spoljnih bliceva.
Jedinica kontrolera: HVL-F45RM
(ovaj spoljni blic)
Udaljena jedinica (spoljni blic):
HVL-F45RM (ovaj spoljni blic)
ili drugi model spoljnog blica
koji podržava optičku bežičnu
komunikaciju



 Jedinica kontrolera (CTRL)
 Udaljena jedinica (RMT)
 Udaljena jedinica (RMT2)
• Na jedinici kontrolera pritisnite
dugme Fn pa izaberite [ON] za
[RATIO CONTROL: OFF].
• Spoljne bliceve (udaljene
jedinice) možete da klasifikujete
u 2 grupe (RMT i RMT2). Na
udaljenoj jedinici pritisnite
dugme Fn pa promenite njenu
postavku bežične grupe.
• Ako ne želite da jedinica za
upravljanje okine, pritisnite
dugme Fn, a zatim izaberite
CMD postavku blica.
[OFF] za
Postavljanje odnosa
osvetljenja jedinice
kontrolera
Na ovoj flash jedinici pritisnite
dugme Fn pa navedite postavku
odnosa nivoa snage za jedinice
CTRL, RMT i RMT2.
Primer: Kada se na LCD ekranu
prikazuje odnos nivoa snage
blica [4:2:1], spoljni blic u svakoj
grupi okida sa frakcijom ukupne
snage blica: 4/7, 2/7 i 1/7, tim
redosledom.
• Kada je režim blica jedinice
kontrolera podešen na
MANUAL, okidaće sa
navedenom snagom blica.
Napomene za snimanje
sa bežičnim blicem uz
pomoć optičke bežične
komunikacije
• Tokom snimanja sa bežičnim
blicem, merenje svetla meračem
svetla ili meračem boje nije
dostpuno zbog predbleska
SR
spoljnog blica.
• Kada je vrednost [AUTO]
navedena za opseg pokrivanja
blica (zum) ove spoljnog blica koja
se koristi kao udaljena jedinica,
opseg pokrivanja blica automatski
se podešava na 24 mm.
• Tokom snimanja sa spoljnim
blicevima, P-TTL merenje svetla
automatski se koristi umesto
merenja ADI.
• Možete istovremeno da
koristite više udaljenih jedinica
(spoljnih bliceva).
• Kada su udaljene jedinice
(spoljni blicevi) u režimu blica
MANUAL, svaka jedinica okida
sopstvenom snagom bleska.
• Svi spoljni blicevi koje se
koriste za snimanje sa
bežičnim blicem moraju da
dele isti bežični kanal (CH). Na
ovom spoljnom blicu možete
da navedete bežični kanal
tako što ćete pritisnuti dugme
CH SET].
MENU i izabrati [
41 SR
Osvetljenje za snimanje videa
(LED osvetljenje)
LED osvetljenje ovog spoljnog
blica možete da koristite kao
izvor svetla za snimanje videa.
Ono vam pomaže da stvorite
prirodno svetlo i senke u okruženju
slabog osvetljenja, na primer u
zatvorenom prostoru, kako biste
dodali više 3D efekata videu.
Korišćenje LED osvetljenja
1
Pritisnite dugme MENU
() i izaberite [LIGHT
MODE].

2
Pritisnite centralno
dugme da biste uključili
LED osvetljenje.
Da biste ga isključili, još jednom
pritisnite centralno dugme.
3
Pomoću točkića za
kontrolu podesite LED
svetlinu.
• Dok je LED osvetljenje
spoljnog blica uključeno,
indikator režima blica ( ) ne
prikazuje se na fotoaparatu
(tj. blic fotoaparata je
onemogućen).
• U zavisnosti od fotoaparata,
objektiva i postavki svetline
za snimanje videa, ispravna
ravnoteža bele boje možda
neće biti dobijena. U tom
slučaju, podesite ravnotežu
na fotoaparatu.
• Da biste isključili LED
osvetljenje, pritisnite
dugme MENU.
Napomene
Imajte na umu to da kraj objektiva
može da ometa LED zrak, u zavisnosti
od veličine objektiva pričvršćenog na
fotoaparat.
SR
42
Okidanje probnog bleska
Probni blesak možete da okinete pre nego što počnete sa
fotografisanjem. Ako nameravate da koristite merač svetla za snimanje sa
ručnim podešavanjem blica (str. 26), obavezno okinite probni blesak.
Kada dugme TEST () svetli narandžasto, pritisnite
dugme TEST.
SR

• Narandžasto dugme TEST ukazuje da je spoljni blic spreman za
okidanje.
• Snaga blica za probni blesak zavisi od nivoa snage blica navedenog
za svaki režim blica. Tokom snimanja sa TTL merenjem, ovaj spoljni
blic okida pri vrednosti GN jednakoj 2.
• Sa funkcijom probnog bleska možete da ustanovite kako objekat
baca senke (blesak za modelovanje). Na ovom spoljnom blicu
možete da izaberete [3TIMES] ili [4SEC] (neprekidni blesci pri
jednakim intervalima tokom 4 sekunde) za modelovanje bleska. Da
biste promenili postavku probnog bleska na flash jedinici, pritisnite
dugme MENU, izaberite [TEST] pa promenite opciju postavke.
• Kada je vrednost [1TIME] ili [GROUP] navedena za postavku
probnog bleska, možete da pritisnete i zadržite dugme TEST
da biste okinuli navedeni broj probnih blesaka sa navedenom
frekvencijom i snagom blica u režimu blica MULTI.
• Za snimanje koristeći bežičnu radio komunikaciju, na jedinici za
upravljanje možete da pritisnete dugme probnog bleska da biste
nametnuli jedinicama risivera da okinu u skladu sa postavkom
probnog bleska na jedinici za upravljanje.
• Ako je ovaj spoljni blic naveden kao jedinica za upravljanje za
snimanje koristeći bežičnu radio komunikaciju, dugme TEST će
svetleti narandžasto kada svi spoljni blicevi, uključujući jedinice
risivera, budu spremni za okidanje.
43 SR
Izbor opsega pokrivanja blica (zum)
Automatski izbor opsega pokrivanja blica
(automatski zum)
Ovaj spoljni blic automatski bira odgovarajući opseg pokrivanja blica
za fokusnu dužinu objektiva na montiranom fotoaparatu u opsegu od
24 mm do 105 mm (automatski zum). Veći deo vremena, ne morate
ručno da birate opseg pokrivanja blica.
Kada se na LCD ekranu prikazuje [AUTO] kao postavka opsega
pokrivanje blica (zuma), omogućena je funkcija automatskog zuma.
• Ako koristite objektiv sa fokusnom dužinom manjom od 24 mm
dok je funkcija automatskog zuma omogućena, na LCD ekranu će
trepereti [WIDE].
U tom slučaju, preporučuje se da koristite ugrađeni širokougaoni
panel ovog spoljnog blica. Da biste koristili širokougaoni panel,
nežno ga izvucite zajedno sa pločom za odbijanje, preklopite
širokougaoni panel nadole da biste pokrili lampu blica pa vratite
ploču za odbijanje u flash jedinicu.
• Na LCD ekranu će se prikazati [WIDE].
• Kada uvučete širokougaoni panel, gurnite ga do kraja u spoljni blic i
uverite se da se na LCD ekranu ne prikazuje [WIDE].
• Kada izvlačite ugrađeni širokougaoni panel, ne vucite ga prejako jer
možete da ga oštetite.
SR
44
• Kada fotografišete 2D objekat sa njegove prednje strane koristeći
objektiv sa fokusnom dužinom manjom od 18 mm, periferija
ekrana može da izgleda blago tamnije zbog razlike u intenzitetu
osvetljenja blica na sredini i periferiji ekrana.
• Kada koristite širokougaoni objektiv sa fokusnom dužinom manjom
od 15 mm, periferija ekrana može da izgleda tamnije.
• Fokusna dužina prikazana na LCD ekranu ukazuje na fokusnu
dužinu ekvivalentnu formatu od 35 mm.
• Ovaj blic ne podržava ugao gledanja od 16 mm F2.8 objektiva riblje oko. SR
• Pre odlaganja ovog spoljnog blica u isporučenu torbicu, obavezno
gurnite širokougaoni panel i ploču za odbijanje nazad u jedinicu.
Ručno biranje opsega pokrivanja blica (ručni zum)
Opseg pokrivanja blica možete ručno da izaberete, bez obzira na
fokusnu dužinu objektiva koji se koristi (ručni zum).
Pritisnite dugme ZOOM () pa izaberite opseg pokrivanja blica
pomoću dugmadi za smer.

45 SR
Postavka distribucije blica
Možete da pritisnete dugme MENU i izaberete [FLASH DISTRIBUT.]
da biste naveli šablon distribucije blica. (Postavka distribucije blica
primenjuje se na opseg pokrivanja blica, bez obzira na to da li je
izabrana automatski ili ručno.)
STD:
CENTER:
EVEN:
Opseg pokrivanja blica sa standardnom distribucijom blica
Opseg pokrivanja blica sa prioritetom datim vodećim brojevima
Opseg pokrivanja blica sa prioritetom datim široj periferiji
Napomene
U zavisnosti od fokusne dužine navedene za snimanje, periferija ekrana može da
izgleda tamnije. U tom slučaju, promenite šablon distribucije blica.
SR
46
Snimanje sa odbijanjem bleska
Usmeravanjem lampe spoljnog
blica ka plafonu ili zidu sobe
umesto u smeru objekta, možete
da osvetlite objekat reflektujućim
svetlom, smanjujući intenzitet
senki i kreirajući mekše svetlo na
ekranu.
Žižna daljina
objektiva
Minimalno
70 mm
28 mm – 70 mm
Maksimalno
28 mm
Ugao
odbijanja
bljeska
30°, 45°
60°
75°, 90°
SR
Saveti
Sinhronizacija velike brzine dostupna
je i za snimanje sa odbijanjem bleska.
1
Nagnite lampu blica
nagore ili je obrnite.
Pogled odozgo
2
Pritisnite dugme
MODE i izaberite [TTL].
3
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
Na LCD ekranu spoljnog blica
prikazuje se ukazujući na
snimanje sa odbijanjem bleska.
47 SR
Korišćenje ploče za
odbijanje
Ploča za odbijanje ističe oči
osobe i čini da ona izgleda življe.
1
Pažljivo izvucite panel
za širokougaono
snimanje.
Snimanje fotografije
izbliza
Nagnite lampu blica blago
nadole kada fotografišete
objekte udaljene od fotoaparata
između 0,7 m i 1,0 m da biste
obezbedili precizno osvetljenje.
Ploča za odbijanje je takođe
izvučena. Vratite samo panel
za širokougaono snimanje.
1
2
Lampu blica nagnite
nagore za 90 stepeni.
3
Pritisnite dugme
MODE i izaberite [TTL].
4
Pritisnite okidač da
biste snimili sliku.
SR
48
Lampu blica nagnite
nadole za 8 stepeni.
• Pri snimanju objekta na
udaljenosti od 0,7 m, uklonite
spoljni blic sa fotoaparata i
koristite ga kao daljinski blic
(ne isporučuje se) (str. 39)
ili koristite dvostruki blic za
makro fotografiju ili prstenasti
blic (ne isporučuje se).
• Kada se dugački objektiv
pričvrsti na fotoaparat, kraj
objektiva može da ometa
zrak blica.
Osnovni podaci o AF osvetljivaču
Ako postavka svetline ili kontrasta fotoaparata nije dovoljna za
fotografisanje objekta, AF osvetljivač (LED osvetljenje) na prednjoj
strani spoljnog blica može da zasvetli kada pritisnete dugme okidača
do pola radi automatskog fokusiranja. AF osvetljivač je omogućen kao
pomoć pri automatskom fokusiranju.
SR
• AF osvetljivač radi čak i ako se na LCD ekranu prikazuje [
].
• Kada želite da promenite svetlinu AF osvetljivača, možete da
pritisnete dugme MENU, zatim da izaberete [AF LED LEVEL], a
potom [HIGH] ili [LOW].
• Da biste onemogućili AF osvetljivač, isključite ga pomoću menija na
fotoaparatu.
• Kada AF osvetljivač spoljnog blica svetli, AF osvetljivač na
fotoaparatu je onemogućen.
• Dok je fotoaparat u režimu Continuous AF (fotoaparat fokusira
pokretni objekat), AF osvetljivač ne svetli.
• Ako je fokusna dužina objektiva veća od 300 mm, AF osvetljivač
možda neće svetleti. Pored toga, kada se spoljni blic ukloni sa
fotoaparata, AF osvetljivač ne svetli.
• U zavisnosti od fotoaparata za koji je spoljni blic pričvršćen, AF
osvetljivač možda neće svetleti.
49 SR
Dodeljivanje prilagođenih tastera
Možete da dodelite željenu
funkciju nekim kontrolama na
konzoli za upravljanje: dugmadi
za smerove, centralnom
dugmetu i točkiću za kontrolu.
1
2
Pomoću dugmadi za
smer izaberite željenu
kontrolu.
3
Izaberite funkciju koju
želite da dodelite.
Pritisnite dugme
MENU () i izaberite
[CUSTOM KEY].

Grupe
Funkcije koje mogu
Opisi
da se dodele
MODE
Postavka režima blica
Točkić i dugmad
Točkić Centralni Levi Desni Up Down

   *
Postavka nivoa snage

Postavka opsega pokrivanja

blica (zuma)
Jedinica za upravljanje/Postavka
CMD/CTRL FLASH
blica jedinice za upravljanje
FLASH DISTRIBUT. Postavka distribucije blica
HSS
Postavka brze sinhronizacije
RATIO CONTROL Postavka odnosa osvetljenja RATIO VALUE
Postavka odnosa nivoa snage MODE(GROUP) Postavka režima grupe bliceva Postavka ON/OFF za LED
LIGHT MODE
osvetljenje
Opoziv memorisanih postavki RECALL
Registracija režima/vrednosti
MEMORY
postavke u memoriji
WL MODE
Postavka bežičnog režima
RECEIVER SET
Postavke risivera
GROUP
Postavka za bežičnu grupu
RCV REMOTE
Postavka za udaljeni risiver
Postavka za bežični CH sa
CH SET
radio kontrolom
Postavka za bežični CH sa
CH SET
optičkom kontrolom
OTHERS NOT SET
Bez postavke
*
/LEVEL
ZOOM
SR
50

*






*






















































*





















*




*Podrazumevana fabrička postavka
Registrovanje/opozivanje postavki
memorije
Možete da registrujete jedan
od režima koje često koristite ili
kombinaciju vrednosti na [MR1]
ili [MR2].
Opozivanje
1
Registracija
1
Pritisnite dugme MENU
i izaberite [MEMORY].
SR
2

2
Pritisnite dugme Fn
pa izaberite stavku
za opozivanje
memorisane postavke.
Izaberite [MR1] ili [MR2].
Pomoću točkića za
kontrolu izaberite
[MR1] ili [MR2].
• Da biste promenili
memorisanu postavku,
opozovite i promenite
postavku pa registrujte
postavku ponovo koristeći
[MEMORY].
• Ako ne nameravate da
koristite registrovanu
memorisanu postavku,
izaberite [OFF].
• Dok je memorisana
postavka opozvana, [RESET]
je onemogućeno na ekranu
sa postavkama MENU.
51 SR
Napomene o korišćenju
Tokom fotografisanja
• Ovaj blic generiše jako svetlo
tako da se ne sme koristiti
direktno ispred očiju.
• Nemojte koristiti blic 20 puta
zaredom ili u kratkom razmaku
kako ne bi došlo do zagrevanja
i slabljenja fotoaparata i blica.
(Kada je nivo napajanja 1/32,
40 puta zaredom.) Prestanite
da koristite blic i ostavite ga da
se ohladi barem 10 minuta ili
duže ukoliko se blic aktivira do
gornje granice ponavljanja u
kratkom razmaku.
• Tokom bežičnog fotografisanja,
ovaj spoljni blic može
neočekivano da okine jer
jedinica ne može da primi
signale komunikacije sa
spoljnog blica zbog njegove
lokacije. U tom slučaju,
promenite lokaciju spoljnog
blica ili postavku bežičnog
kanala.
• Nemojte da stavite u torbu
blic ako je postavljen na
fotoaparat. To može da
dovede do kvara ovog blica ili
fotoaparata.
• Nemojte da nosite ovaj blic ako
je postavljen na fotoaparat. To
može da dovede do kvara.
• Nemojte da koristite
blic u blizini ljudi kada
okrećete lampu blica tokom
SR
52
fotografisanja odbijanjem
bljeska. Svetlost blica može da
ošteti oči ili vruća lampa blica
može da izazove opekotine.
• Kada okrećete lampu blica,
budite pažljivi da vam se prsti
ne bi zaglavili u rotirajućem
delu. Možete da se povredite.
• Ovaj fotoaparat je otporan
na prašinu i vlagu, ali nije
vodootporan niti je otporan na
prskanje.
• Prilikom zatvaranja poklopca
prostora za bateriju pritisnite
ga čvsto dok potpuno ne
nalegne. Vodite računa da
ne povredite prste prilikom
zatvaranja.
Baterije
• Nivo baterije koji se prikazuje
na LCD panelu može da bude
manji od stvarnog kapaciteta
baterije zbog temperature i
uslova skladištenja. Prikazani
nivo baterije može da se vrati
na tačnu vrednost nakon što se
blic upotrebi nekoliko puta.
• Nikl-metal hidridne baterije
mogu iznenada da se isprazne.
Ako indikator prazne baterije
počne da treperi ili više
nije moguće koristiti blic za
snimanje slika, promenite ili
napunite baterije.
• Nemojte da koristite litijumjonske baterije zato što se
ponovljenom upotreba blica
baterije greju i blic prestaje da
se aktivira.
• Učestalost blica i broj bljeskova
koje obezbeđuju nove baterije
može da se razlikuje od
vrednosti iz tabele, u zavisnosti
od perioda kada su baterije
proizvedene.
• Prilikom zamene baterija,
uklonite baterije samo nakon
što isključite uređaj i sačekate
nekoliko minuta. Baterije su
možda vruće, što zavisi od
vrste baterije. Uklonite ih
pažljivo.
• Izvadite i uskladištite baterije
kada ne nameravate da koristite
fotoaparat duže vreme.
Temperatura
• Blic može da se koristi u rasponu
temperature od 0 °C do 40 °C.
• Ne izlažite blic ekstremno
visokim temperaturama (npr.,
ne ostavljajte ga na direktnom
sunčevom svetlu u vozilu) ili
velikoj vlažnosti.
• Da se na blicu ne bi stvorila
kondenzacija, stavite ga
u plastičnu vrećicu sa
zaptivačem kada ga iz hladnog
okruženja prenosite u toplo.
Pre nego što ga izvadite
iz vrećice, ostavite ga da
dostigne sobnu temperaturu.
• Kapacitet baterije opada na
nižim temperaturama. Fotoaparat
i rezervne baterije čuvajte u
toplom unutrašnjem džepu kada
snimate po hladnom vremenu.
Po hladnom vremenu, indikator
niskog nivoa baterije može da
treperi čak i kada u baterijama
ima još malo napajanja. Baterije SR
će vratiti neku količinu kapaciteta
kada se zagreju na standardnu
radnu temperaturu.
Održavanje
• Skinite ovaj blic sa fotoaparata.
Očistite ga mekom i suvom
krpom. Ako je bio u kontaktu
sa peskom, brisanjem se može
oštetiti njegova površina, pa
ga zato treba očistiti pomoću
duvaljke. U slučaju tvrdokornih
mrlja, koristite krpu natopljenu
vodom ili mlakom vodom, a
zatim očistite blic mekanom
suvom krpom. Nikad nemojte
da koristite agresivne rastvore,
na primer razređivač ili benzin,
jer oni mogu da oštete završni
sloj površine.
• Ako se na objektivu ili lampi
blica nalaze otisci prstiju ili
prljavština, preporučujemo
vam da pažljivo uklonite
prljavštinu, a zatim obrišite
objektiv ili lampu blica čistom i
mekanom krpom.
53 SR
Specifikacije
Vodeći broj
Normalni blic/STD distribucija blica (ISO 100)
Režim ručnog blica/format od 35 mm
Nivo snage
Podešavanje pokrivenosti blica (mm)
15*
24,0
28
35
50
70
1/1
13
23
25
26
30
36
105
45
1/2
9,2
16,3
17,7
18,4
21,2
25,5
31,8
1/4
6,5
11,5
12,5
13
15
18
22,5
1/8
4,6
8,1
8,8
9,2
10,6
12,7
15,9
1/16
3,3
5,8
6,3
6,5
7,5
9
11,3
1/32
2,3
4,1
4,4
4,6
5,3
6,4
8
1/64
1,6
2,9
3,1
3,3
3,8
4,5
5,6
1/128
1,1
2
2,2
2,3
2,7
3,2
4
* Kada je širokougaoni panel pričvršćen.
Format APS-C
Nivo snage
Podešavanje pokrivenosti blica (mm)
15*
24
28
35
50
70
1/1
13
24
26
30
36
41
105
45
1/2
9,2
17
18,4
21,2
25,5
29
31,8
1/4
6,5
12
13
15
18
20,5
22,5
1/8
4,6
8,5
9,2
10,6
12,7
14,5
15,9
1/16
3,3
6
6,5
7,5
9
10,3
11,3
1/32
2,3
4,2
4,6
5,3
6,4
7,2
8
1/64
1,6
3
3,3
3,8
4,5
5.1
5,6
1/128
1,1
2,1
2,3
2,7
3,2
3,6
4
* Kada je širokougaoni panel pričvršćen.
SR
54
HSS fiksni blic/STD distribucija blica (ISO 100)
Ručno podešavanje blica/35 mm-format
Brzina
otvora
blende
15*
Podešavanje pokrivenosti blica (mm)
24
28
35
50
70
105
1/250
4,6
8,4
9,1
9,5
11,3
12,9
16
1/500
3,2
5,9
6,4
6,7
8
9,1
11,3
1/1000
2,3
4,2
4,6
4,8
5,7
6,4
8
1/2000
1,6
3
3,2
3,4
4
4,6
5,7
1/4000
1,1
2,1
2,3
2,4
2,8
3,2
4
1/8000
0,8
1,5
1,6
1,7
2
2,3
2,8
1/16000
0,6
1
1,1
1,2
1,4
1,6
2
* Kada je širokougaoni panel pričvršćen.
Format APS-C
Brzina
otvora
blende
15*
Podešavanje pokrivenosti blica (mm)
24
28
35
50
70
105
1/250
4,6
8,7
9,5
11,3
12,9
15,3
16
1/500
3,2
6,2
6,7
8
9,1
10,8
11,3
1/1000
2,3
4,4
4,8
5,7
6,4
7,7
8
1/2000
1,6
3,1
3,4
4
4,6
5,4
5,7
1/4000
1,1
2,2
2,4
2,8
3,2
3,8
4
1/8000
0,8
1,5
1,7
2
2,3
2,7
2,8
1/16000
0,6
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2
* Kada je širokougaoni panel pričvršćen.
55 SR
SR
Bežične radio funkcije:
Frekventni pojas: 2,4 GHz
Broj kanala: 14 kanala
Rastojanje za komunikaciju: Oko 30 m (98,4 stope) (Vrednost je
dobijena pod našim uslovima merenja.)
• Gorenavedeni domet važi pod uslovima gde nema prepreka,
oklopa ili interferencije radio talasa.
• Domet komunikacije može da bude kraći, u zavisnosti od položaja
proizvoda, uslova u okruženju i vremenskih uslova.
Frekvencija/ponavljanje
Alkalne
Nikl hidridne
Frekvencija (sek.)
Oko 0,1–2,5
Oko 0,1–2,0
Ponavljanje (puta)
Oko 210 ili više
Oko 270 ili više
• Ponavljanje je približan broj aktiviranja koji je moguć pre
nego što se nove baterije potpuno isprazne.
Kontrola blica
Kontinuirani rad
blica
AF osvetljivač
SR
56
Kontrola blica pomoću okidanja unapred (P-TTL/ADI)
40 bljeskova pri 10 bljeskova u sekundi
(Normalan blic, nivo snage 1/32, 105 mm, nikl-metal
hidridna baterija)
Automatsko aktiviranje pri slabom kontrastu i
slabom osvetljenju
Radni opseg (Dok je montiran objektiv od 50 mm sa
otvorom blende podešenim na F5,6 i dok je za [AF LED
LEVEL] fleš jedinice navedena vrednost [HIGH])
Sredina kadra (pribl.): od 0,5 m do 6 m (od 1 stope
7 3/4 inča do 19 stopa 8 1/4 inča)
Ivice kadra (pribl.): od 0,5 m do 3 m (od 1 stope
7 3/4 inča do 9 stopa 10 1/8 inča)
LED lampica
Radna
temperatura
Temperatura
skladištenja
Dimenzije
(približno)
Masa (približno)
Zahtevi za
napajanje
Preporučene
baterije
Stavke koje se
dobijaju
Intenzitet osvetljenja u centru: Oko 400 lx na 0,5
m (1 stopa 7 3/4 inča) ili približno 100 lx na 1 m
(3 stope 3 3/8 inča)
Razdaljina za osvetljavanje: Oko 1 m (3 stope 3 3/8 inča)
(pri snimanju filmova, podesite na ISO 3200 i F5,6)
Podržana fokusna dužina: 35 mm (ugao gledanja
formata od 35 mm)
Vreme neprestanog korišćenja osvetljenja: Oko
4 sata (koristeći alkalne baterije AA, pri intenzitetu
osvetljenja u centru)
SR
Temperatura boja: Oko 5500 K
0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
od -20 °C do +60 °C (od -4 °F do +140 °F)
69,4 mm × 113,7 mm × 88,3 mm (2 3/4 inča ×
4 1/2 inča × 3 1/2 inča) (š/v/d)
317 g (11,2 oz) (bez baterija)
DC 6 V
Četiri alkalne baterije LR6 (veličine AA)
Četiri punjive nikl-metal hidridne baterije veličine AA
Spoljni blic (1), zaštita za priključak (1), mini postolje
(u tašni za nošenje) (1), tašna za nošenje (1),
komplet odštampane dokumentacije
Broj u zagradama označava količinu.
Funkcije u ovom uputstvu za upotrebu zavise od uslova testiranja u
našoj firmi.
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Zaštićeni znakovi
„Stopica za više interfejsa“ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
57 SR
© 2017 Sony Corporation
Printed in China
Download PDF

advertising