Sony | HVL-F58AM | Sony HVL-F58AM F58AM Flash / Light Uputstva za rukovanje

4-105-930-12(1)
Blic
HVL-F58AM
Uputstvo za upotrebu
© 2008 Sony Corporation
Pre upotrebe blica pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću
upottt rebu.
UPOZORENJA
Kako bi sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Prilikom zbrinjavanja dotrajalih litijumskih baterija, zalepite lepljivu traku preko
njihovih kontakata i odbacite ih u skladu sa lokalnim propisima.
Baterije ili sitne predmete koji se mogu progutati držite izvan dohvata dece. U
slučaju gutanja odmah se obratite lekaru.
Odmah izvadite baterije i prekinite upotrebu u sledećim slučajevima:
5 Ako blic padne ili njegova unutrašnjost bude izložena udarcu.
5 Ako primetite neobičan miris, zagrevanje ili dim.
Ne rastavljajte blic. Ako dodirnete visokonaponski sklop u njegovoj
unutrašnjosti, može doći do električnog udara.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Pri upotrebi elektronskog blica, uvek se pridržavajte
osnovnih sigurnosnih napomena, uključujući sledeće:
Pre upotrebe sa razumevanjem pročitajte uputstvo.
Budite posebno oprezni ako blic koriste deca ili ako
se on koristi u njihovoj blizini. Ne ostavljajte blic bez
nadzora tokom upotrebe.
Obratite pažnju da kod dodirivanja vrućih delova postoji
opasnost od opekotina.
Nemojte koristiti blic sa oštećenim kablom, ako
je pao ili ako je oštećen, pre nego što ga je pregledao
ovlaš ćeni serviser.
2
Pre pakovanja blica sačekajte da se potpuno ohladi.
Labavo omotajte kabl oko blica prilikom odlaganja.
Radi sprečavanja opasnosti od električnog udara, nemojte
potapati blic u vodu ili druge teč nosti.
Radi sprečavanja opasnosti od električnog udara, nemojte
rastavljati blic, već ga odnesite u ovlašć eni servis ako
je potreban popravak. Pri upotrebi blica nakon neispravnog
sastavljanja postoji opasnost od električnog udara.
Usled upotrebe pribora i dodataka koje proizvođač ne pre­
poručuje može doći do požara, električnog udara ili povreda
korisnika.
Baterije se mogu zagrejati ili eksplodirati usled nepravilne
upottt rebe.
Koristite samo baterije navedene u ovom priručniku.
Nemojte stavljati baterije sa nepravilno okrenutim oznakama
polariteta (+/­).
Ne izlažite baterije vatri ili visokim temperaturama. Baterije
nemojte puniti (osim ako su punjive), kratko spajati ili
rastavljati.
Nemojte istovremeno koristiti različite tipove ili marke baterija, te stare i nove.
SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO
OPREZ
Nemojte dodirivati površinu blica tokom rada jer on može postati jako
vruć.
3
Za korisnike u Evropi
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim od­
laganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne infor­
macije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU
smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1­7­1 Konan Minato­ku Tokyo,
108­0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za pitanja
servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
4
5
Sadržaj
Funkcije .................................................................................................... 9
Opis delova ........................................................................................... 10
Priprema
Stavljanje baterija.................................................................................... 15
Postavljanje i uklanjanje blica......... ....................................................... 18
Uključivanje blica......... .......................................................................... 20
Promena načina rada blica....................................................................... 22
Osvetljenje LCD ekrana ....................................................................... 24
Osnove
Programiranje automatskog rada (osnove) ............................................. 25
Upotreba blica u svakom od načina snimanja fotoaparata...................... 29
Primena
Provera blica............................................................................................ 31
Pokrivenost zuma blicom........................................................................ 32
Nedirektno osvetljavanje blicom............................................................. 36
Snimanje izbliza (nedirektno osvetljavanje prema dole) ....................... 41
Ručno podešavanje blica (M).................................................................. 43
Brza sinhronizacija (High­speed sync, HSS) .......................................... 47
Višestruki bljesak (MULTI) .................................................................... 48
Bežični rad (WL) .................................................................................... 54
Povezivanje fotoaparata i blica kablom........... ....................................... 69
Upotreba spoljnog baterijskog adaptera.................................................. 71
AF osvetljenje ........................................................................................ 72
Resetovanje na standardna podešenja...................................................... 73
Korisničko podešenje .............................................................................. 74
6
Dodatne informacije
Napomene o upottt rebi............................................................................... 81
Održavanje .............................................................................................. 83
Tehnički podaci ....................................................................................... 84
7
Pre upotrebe
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Ovaj blic nije otporan na prašinu, teč nost i vodu.
Nemojte ga ostavljati na sledećim mestima.
Bez obzira na to da li blic koristite ili odlažete, nemojte ga stavljati ni na
koje od sledećih mesta. U takvim slučajevima može doći do kvarova.
5 Ostavljanje blica na mestima izloženim direktnom suncu poput kontrolne
table vozila ili blizu grejnih tela može izazvati kvarove.
5 Na mestima sa prekomernim vibracijama.
5 Na mestima sa jakim elektromagnetizmom.
5 Na mestima sa previše peska.
Ako koristite blic na plaži ili sličnim peskovitim mestima, zaštitite ga.
Ako u njegovu unutrašnjost dospeju pesak ili prašina, može doći do kvarova.
8
Funkcije
HVL­F58AM je funkcionalan, natičan blic koji pruža
snažno osvetljenje sa brojkom vodiljom 58 (položaj 105 mm,
ISO 100 · m).
str. 84
Može se koristiti sa kompatibilnim objektivima kako bi se
aktiviralo ADI (Advanced Distance Integration) merenje svetla
na koje ne utiče refleksija pozadine ili objekta.
str. 43
Omogućuje fotografisanje sa bežičnom brzom sinhronizacijom.
str. 47
Brzi pomak nedirektnog blica
omogućuje jednostavno podešavanje
gornjeg ili bočnog položaja pri snimanju sa nedirektnim osvetljenjem.
str. 36
Ugrađena pločica za nedirektno osvetljavanje omogućuje vam
osvetljavanje očiju objekta.
str. 36
Opremljena je širokim i preglednim LCD displejem.
str. 13
Ovaj blic pokriva žižnu daljinu do 16 mm upotrebom
ugrađenog širokougaonog panela pri okidanju.
str. 34
Automatski ispravlja ravnotežu beline primenom informacija
o temperaturi boje.*
str. 28
Podešava optimalnu pokrivenost prema veličini slikovnog
senzora fotoaparata.*
str. 32
* Pri upotrebi Sonyjevog digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR­A100).
9
Opis delova
AUgrađeni širokougaoni panel
(str. 34)
BBlic
CSenzor za prijem bežičnog
signala (str. 54)
DAF osvetljenje (str. 72)
Pre upotrebe skinite zaštitnu foliju
sa prednje strane AF svetla.
10
EMontažna nožica (str. 18)
FPoklopac priključnice (str. 69, 71)
GPločica za nedirektno osvetljavanje (str. 36)
HIndikator nedirektnog osvetljenja
KIndikator nedirektnog osvetljenja
(gornji ugao) (str. 36)
ILCD ekran (str. 13)
JUpravljačka ploča (str. 12)
LTipka za odvajanje od montažne
(bočni ugao) (str. 36)
nožice (str. 19)
MVratašca baterijskog sanduč eta
(str. 15)
NMinipostolje (str. 57)
Nastavak
r
* Otvor za učvršćenje stativa
11
Upravljačka ploča
ATipka ATTL/M (MANUAL/MULTI)
(str. 44, 48, 61, 66, 73)
BTipka MODE (str. 22)
CTipka TEST (str. 31)
Status dok indikator svetli
Žuto: Blic je spreman
Zeleno: Pravilna ekspozicija
DTipke Fn (funkcija)/smer (str. 44,
48, 61, 64, 66, 74)
12
EPreklopka POWER (str. 20)
FTipka za osvetljenje LCD ekrana
(str. 24)
GTipka ZOOM (str. 32)
LCD ekran
AIndikator zuma (str. 32)
BIndikator načina rada blica
HIndikator nedirektnog osvetljenja
(str. 22, 61, 64, 66)
CIndikator isključenog blica
(str. 22)
DIndikator nivoa snage (str. 43,
48)
EPrikaz zuma/višestrukog bljeska
(str. 32, 48)
FIndikator mm (str. 32)
GIndikator TIMES (str. 48)
IIndikator CUSTOM (str. 74)
JIndikator brze sinhronizacije
(str. 36)
(str. 47)
KIndikator širokougaonog panela
(str. 34)
LIndikator slabe baterije (str. 16)
MIndikator OVERHEAT (pregreja­
vanje) (str. 17)
NIndikator STANDBY (str. 21)
OIndikator bežičnog kanala
(str. 54)
PIndikator bežičnog upravljača
Nastavak
r
(str. 54)
13
QIndikator bežičnog/daljinskog
upravljača (str. 54)
RPrikaz dometa blica/
frekvencije višestrukog bljeska/
snage bljeska (str. 27, 48, 66)
SIndikator RATIO (str. 66)
TIndikator upravljanja (str. 78)
UIndikatori upozorenja na domet
blica (bliža strana) (str.
27, 43)
VIndikator TTL (str. 43)
WIndikator ručnog upravljanja
blicom (str. 43)
14
XIndikator višestrukog bljeska
(str. 48)
YIndikatori upozorenja na domet
blica (dalja strana) (str.
27, 43)
ZIndikator ft/m (str. 27, 43)
aIndikator Hz (str. 48)
Stavljanje baterija
Za napajanje ovog blica mogu se koristiti:
5 Četiri AA alkalne baterije
5 Četiri AA punjive nikal­metal hidridne (Ni­MH) baterije*
* Baterije nisu deo isporuke.
Nikal­metal hidridne baterije se uvek moraju puniti uz pomoć namenskog
punjača.
1
Otvorite vratašca baterijskog sandučeta kao na slici.
2
Umetnite baterije u smeru označenom u unutrašnjosti
sandučeta.
Zatvorite vratašca baterijskog sandučeta.
5 Postupite na obrnuti način kad otvarate vratašca baterijskog sanduč eta.
Nastavak
r
3
15
Provera baterija
Kad su baterije slabe, zasvetli ili trepće indikator  na upravljačkoj ploči.
Indikator  trepće
Savetujemo da zamenite baterije.
Blic se i dalje može koristiti kad
tipka TEST svetli žuto.
Indikator  trepće
Blic se ne može koristiti.
Umetnite nove baterije.
5 Ako se nijedan indikator ne pojavi kad je preklopka POWER podešena na ON,
proverite položaj baterija.
16
Indikator OVERHEAT (pregrejavanje)
Kad se poveća temperatura blica pri kontinuiranoj upotrebi ili u uslovima
visoke okolne temperature, blic se automatski isključi.
5 Indikator OVERHEAT trepće kad je detektirano pregrejavanje.
5 Rad blica se prekida sve dok se njegova temperatura ne smanji.
5 Podesite preklopku POWER na OFF i zatim prekinite upotrebu blica na
otprilike 10 minuta kako bi mogao da se ohladi.
17
Postavljanje i uklanjanje
blica
Stavljanje blica na fotoaparat
Kad je blic isključen, čvrsto pritisnite montažnu
nožicu na fotoaparat do kraja.
5 Blic se automatski učvrsti.
5 Ako je ugrađen blic fotoaparata izvučen, utisnite ga pre stavljanja ovog
blica.
18
Skidanje blica sa aparata
Dok držite pritisnutom tipku za odvajanje od montažne
nožice , odvojite blic od aparata .
19
Uključivanje blica
Podesite preklopku POWER na ON.
Blic se uključuje.
5 Kad je blic uključen, svetli LCD ekran.
Za isključivanje blica
Podesite preklopku POWER na OFF.
20
Štedni mod
Kad se fotoaparat ili blic ne koriste tri minuta, blic prelazi u štedni mod
kako bi se smanjilo trošenje baterija, a na LCD ekranu se prikaže indikator
STANDBY.
5 Pri fotografisanju sa bežičnim blicom (str. 54), blic prelazi u štedni
mod nakon 60 minuta.
5 Možete promeniti vreme do prelaska u štedni mod ili isključiti tu funkciju.
(str. 74)
5 Blic prelazi u štedni mod automatski kad se preklopka POWER podesi
na OFF.*
* Pri upotrebi Sonyjevog digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR­ A100).
5 Budući da vaš fotoaparat ne komunicira sa blicom, način rada blica,
prelazak na TTL/M način, štedni mod i širokougaoni prikaz se ne aktiviraju foto­
aparatom kad je fotoaparat u štednom modu ili mu je isključen LCD ekran.
21
Promena načina rada blica
Pritisnite tipku MODE.
5 Indikator na LCD ekranu menja se na sledeći način.
Kad blic nije spojen na fotoaparat ili kad je fotoaparat u štednom modu
ili mu je isključen LCD ekran kad se blic spoji na njega:
 ( AUTO)   WL  {   ( AUTO) ...
Kad priključite blic na uključeni fotoaparat (nije podešen WL):
 ( AUTO)  {   ( AUTO) ...
5 Kad je fotoaparat podešen na Autoflash, svetli [  AUTO]. Kad je fotoaparat
podešen na Full­flash, svetli samo [ ].
22
O načinu rada blica
55  (Stalni blic)
Blic se uvek aktivira.
55  AUTO (Automatski rad)
Blic je podešen na ovaj mod kad je fotoaparat podešen na automatski
blic.
55  WL (Bežični rad)
Taj način se koristi pri bežičnom fotografisanju sa blicom.
5 { (Isključen blic)
Blic se ne aktivira.
23
Osvetljenje LCD ekrana
Osvetljava ekran pri slabijoj rasveti.
Pritisnite tipku .
5 LCD ekran je osvetljen otprilike osam sekundi. To vreme se produži ako se
blic ili fotoaparat koristi tokom tog vremena.
5 Pritisnite tipku  ponovo dok je LCD ekran osvetljen kako biste isključili
njegovo osvetljenje.
24
Programiranje automatskog rada
(osnove)
Odaberite P mod na fotoaparatu.
Pritisnite MODE za prikaz [ AUTO] ili [] na ekranu.
5 Kad je fotoaparat podešen na Autoflash, svetli [  AUTO]. Kad je fotoapa­
rat podešen na Full­flash, svetli samo [ ].
Nastavak
r
1
2
25
3
Pritisnite okidač na aparatu do pola pa proverite da li
je objekat unutar dometa blica.
5 Za detalje o dometu blica pogledajte str. 27.
4
Kad se blic napuni, pritisnite okidač na aparatu
za snimanje.
5 Blic je sasvim napunjen kad tipka TEST na upravljačkoj ploči
svetli žuto. Potpunu napunjenost blica pokazuje takođe svetleći
indikator "" u tražilu fotoaparata.
26
Kad je podešena pravilna ekspozicija za fotografiju koju upravo snimate, tipka
TEST na upravljačkoj ploči trepće zeleno.
5 Ako pritisnete okidač pre nego što se blic napuni, fotografija će biti
podeksponirana zbog nedostatka osvetljenja.
5 Pritisnite okidač tek nakon što budete sigurni da je punjenje završeno, kad
koristite blic uz funkciju self­ timer.
5 Ako fotoaparat ima AUTO ili Scene Selection mod, oni u ovom slučaju služe za
automatski rad blica.
5 Način rada blica (automatski (  AUTO), stalni () ili isključen ({))
zavisi od fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu za upoterbu fotoaparata.
Domet blica
Pritisnite okidač do pola.
Nastavak
r
Na LCD ekranu se prikaže domet blica za pravilnu ekspoziciju. Proverite da
li je objekat unutar tog dometa i zatim snimajte.
27
Ekran može prikazati domet od 1,5 m do 28 m (0,7 m do 28 m za nedirektno osvet­
ljenje prema dole; pogledajte str. 41). Kad udaljenost prelazi taj domet, svetli ili
na pripadajućoj strani indikatora dometa.
Pravilna ekspozicija se postiže na manje od 1,5 m.
Pravilna ekspozicija se postiže od 1,5 m do 28 m ili
više.
5 Domet blica nije prikazan pri upotrebi neidirektnog osvetljenja blicom
sa gornje strane, u bežičnom radu blica ili pri upotrebi blica spojenog na
fotoaparat kablom.
5 Kod snimanja preko donje granice dometa blica, fotografija može ispasti
preeksponirana čak i ako tipka TEST trepće zeleno, ili donji deo slike može
da bude zatamnjen. Uvek snimajte unutar naznačenog dometa blica.
Automatsko podešavanje ravnoteže
beline sa podacima o temperaturi boje
Blic šalje podatke o temperaturi boje u µ fotoaparat. µ fotoaparat automatski podešava temperaturu boje na standardnu belu.
5 Ta funkcija radi sa TTL načinom rada blica pomoću "clip­on" povezivanja
sa fotoaparatom.
5 Ta funkcija ne radi tokom snimanja sa ručnim upravljanjem blicom.
28
Upotreba blica u svakom od
načina snimanja fotoaparata
Ovo poglavlje objašnjava kako koristiti blic u svakom načinu snimanja kod
fotoaparata.
Snimanje sa blicom uz prednost
otvora blende (A)
1 Odaberite A mod na fotoaparatu.
2 Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora [].
5 Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
Podesite otvor blende i izoštrite objekat.
5 Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f­stop broj) za smanjenje
dometa blica, ili otvorite blendu (smanjite f­stop broj) za povećavanje
dometa blica.
5 Brzina zatvarača se podešava automatski.
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
Nastavak
r
4
29
Snimanje sa blicom uz prednost
brzine zatvarača (S)
1 Odaberite S mod na fotoaparatu.
2 Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora [].
5 Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
4
Podesite brzinu zatvarača i izoštrite objekat.
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
Snimanje sa blicom uz ručno
podešavanje ekspozicije (M)
1 Odaberite M mod na fotoaparatu.
2 Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora [].
5 Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
Podesite otvor blende i brzinu zatvarača pa izoštrite
objekat.
5 Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f­stop broj) za smanjenje dometa
blica, ili otvorite blendu (smanjite f ­ stop broj) za povećavanje dometa
blica.
4
30
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
Provera blica
Možete isprobati blic pre snimanja. Proverite nivo osvetljenja pomoću
provere blica kad koristite merač bljeska i sl. u ručnom (M) načinu rada.
Pritisnite tipku TEST kad tipka TEST svetli žuto.
5 Nivo svetla dobijen proverom blica zavisi od podešenog nivoa svetla
(str. 43). Blic se aktivira sa nivoom svetla 1/1 u načinu TTL.
5 Pre fotografisanja funkcijom provere (modeliranja) blica možete prove­
riti senke na objektu. Blic ima dva posebna načina provere rada: način sa
tri probna bljeska i način u kojem se blic ponavljano aktivira četiri sekunde.
Za detalje o podešavanju načina provere blica pogledajte "Korisničko
podešenje" (str. 74).
Tipka TEST
Tipka TEST se uključuje na sledeći način zavisno od njenog tekućeg stanja.
5 Žuto: Blic je spreman
5 Zeleno: Pravilna ekspozicija
31
Pokrivenost zuma blicom
Automatsko zumiranje
Ovaj blic automatski menja optimalnu pokrivenost zuma kako bi obuhvatio
opseg žižnih daljina od 24 mm do 105 mm prilikom snimanja (automatski zum).
Obično nije potrebno ručno menjati pokrivenost blicom.
Automatski zum radi kad je na LCD ekranu prikazano [A ZOOM]. Zum se ne
prikazuje na LCD ekranu kad je prikazano [A ZOOM].
Žižna daljina 24 mm
Žižna daljina 105 mm
5 Kad se sa automatskim zumom koristi objektiv koji ima žižnu daljinu manju od
24 mm, na LCD ekranu trepće [WIDE]. U tom slučaju se preporučuje ugradnja
panela za širokougaono snimanje (str. 34) kako bi se sprečilo zatamnjivanje
periferije slike.
Automatsko zumiranje optimizovano za
veličinu slikovnog senzora
Ako koristite sa ovim blicom Sonyjev digitalni SLR fotoapar at (sa izuzetkom mo­
dela DSLR­A100), blic će pružati optimalnu pokrivenost u skladu sa veličinom
slikovnog senzora (APS­C format/35 mm­format) fotoaparata.
32
Ručno zumiranje
Moguće je ručno podesiti pokrivenost blicom bez obzira na žižnu daljinu
objektiva koji koristite (ručni zum).
Pritisnite tipku ZOOM za odabir željene pokrivenosti zuma.
5 Pokrivenost zuma se menja sledećim redom.
105 mm  70 mm  50 mm  35 mm  28 mm  24 mm  A ZOOM
 105 mm ...
5 Kod ručno podešenog zuma, iznad pokrivenosti zuma prikazano je [M ZOOM].
Nastavak
r
5 Ako je pokrivenost zuma podešena na manju vrednost od žižne daljine
objektiva koji koristite, ivice slike će se zatamniti.
5 Pokrivenost ručnog zuma na LCD ekranu je ugao gledanja za žižnu daljinu
formata 35 mm.
33
Ugrađeni panel za širokougaono snimanje
(opseg zuma 16 mm)
Upotrebom ovog panela, pokrivenost blicom se povećava na žižnu daljinu
od 16 mm.
Izvucite širokougaoni panel i namestite ga ispred
blica pa zatim potisnite nazad pločicu za nedirektno
osvetljavanje.
5
5
5
5
5
5
5
5
Na LCD ekranu se prikazuje [WIDE].
Kad smeštate panel za širokougaono snimanje, utisnite ga do kraja.
Nemojte prejako izvlačiti širokougaoni panel. Tako ga možete oštetiti.
Kad snimate ravan objekat od napred uz žižnu daljinu od oko 16 mm, ivice
slike se mogu malo zatamniti jer su žižne daljine u sredini i na ivicama kadra
različite.
Kad koristite širokougaoni objektiv sa žižnom daljinom manjom od 16 mm,
ivice slike se mogu zatamniti.
Žižna daljina odgovara formatu žižne daljine od 35 mm.
Ovaj blic ne podržava ugao gledanja za 16 mm F2.8 objektiv riblje oko.
Utisnite širokougaoni panel i pločicu za nedirektno osvetljavanje u glavu blica
kada ga odlažete u isporučenu kutiju.
34
Pokrivenost blicom i žižna daljina
Što je veća žižna daljina objektiva fotoaparata, snimani objekat može biti
udaljeniji kako bi zauzeo puni kadar ali se smanjuje područje koje je moguće
pokriti. I obratno, sa manjom žižnom daljinom moguća je šira pokrivenost
objekata pri fotografisanju. Pokrivenost blicom je područje koje svetlo
iz blica uz podešenu jačinu više može pokriti ujednačeno, a izražava
se kao ugao. Pokrivenost blicom koju možete koristiti za fotografisanje
određuje žižna daljina.
Ako se odredi pokrivenost blicom u skladu sa žižnom daljinom, pokrivenost
blica se može izraziti kao vrednost za žižnu daljinu.
35
Nedirektno osvetljavanje
blicom
Snimanje sa blicom kad se iza objekta nalazi zid rezultira oštrim senkama.
Usmeravanjem blica na plafon možete osvetliti objekat nedirektno, odnosno
odbijanjem bljeska od plafona. Na taj se način postižu mekše senke i svetlo.
Nedirektno osvetljavanje blicom
36
Standardni rad blica
Zakrenite blic prema gore ili ulevo i udesno držeći
čvrsto fotoaparat.
5 Na LCD ekranu se prikazuje
.
Nastavak
r
Blic se može podesiti pod sledećim uglovima.
5 Prema gore: 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°
5 Prema dole: 10° (pogledajte "Snimanje izbliza (nedirektno osvetljavanje
prema dole)" str. 41)
5 Desno: 30°, 45°, 60°, 90°
5 Levo: 30°, 45°, 60°, 90°
37
5 Kad se blic zakrene prema gore, na ekranu nije prikazan domet blica.
Takođe se isključuje funkcija brze sinhronizacije (str. 47).
5 Kad se blic zakrene prema gore, indikator nedirektnog osvetljenja se ne
prikazuje.
5 Za odbijanje bljeska najpogodniji je beli plafon ili zid. Obojena površina može
rezultirati svetlošću u boji. Ne savetujemo visoke plafone ili staklene površine.
Podešavanje ugla nedirektnog osvetljenja
Istovremena upotreba direktnog i nedirektnog svetla blica rezultira neravnomernim
osvetljenjem. Odredite ugao nedirektnog osvetljenja uzimajući u obzir udaljenost do
refleksivne površine, udaljenost između aparata i objekta, žižnu daljinu objektiva
itd.
Pravilno
Nepravilno
38
Kad je blic okrenut prema gore
Odredite ugao u skladu sa podacima u sledećoj tablici.
Žižna daljina objektiva
Ugao nedirektnog osvetljenja
Minimalno 70 mm
45°
28 ­ 70 mm
60°
Maksimalno 28 mm
75°, 90°
Primena pločice za nedirektno osvetljavanje
Pločica za nedirektno osvetljavanje omogućuje osvetljenost očiju objekta kako bi
izgledao življe.
5 Pločica za nedirektno osvetljavanje se izvuče kad izvučete širokougaoni panel.
Vratite širokougaoni panel u blic.
5 Pri upotrebi pločice za nedirektno osvetljavanje podesite ugao nedirektnog osvet­
ljenja 90° prema gore.
Brzi pomak nedirektnog blica
Nastavak
r
Pri snimanju u portretnom položaju možete da podesite isto nedirektno osvetljenje
blicom kao i pri snimanju u panoramskom položaju, uz istovremenu upotrebu
upravljačke ploče u pravom smeru.
39
Nedirektno osvetljavanje 90° bočno
Kad je ugao nedirektnog osvetljavanja podešen na 90° bočno i 0° prema gore pri sni­
manju u portretnom položaju, gornji i donji deo fotografije mogu ispasti tamni. U
tom slučaju koristite širokougaoni panel ili podesite ugao nedirektnog osvetljenja na
0° bočno.
5 Na LCD ekranu trepće .
5 Kad je pokrivenost zuma blicom podešena na [A ZOOM] pri upotrebi
bočnog nedirektnog osvetljenja od 90°, pokrivenost se automatski podešava na
širokougaono snimanje. U tom slučaju je domet blica kraći nego za bočno
nedirektno osvetljenje od 0°.
40
Snimanje izbliza (nedirektno
osvetljavanje prema dole)
Nagnite blic blago prema dole kod fotografisanja objekat a između 0,7 m i
1,5 m od fotoaparata kako biste osigurali pravilnu osvetljenost.
Zakrenite blic prema dole uz čvrsto držanje
fotoaparata.
Nastavak
r
5 Ugao zakretanja je 10°.
41
5 Na LCD ekranu se prikazuje
.
5 Kod fotografisanja na udaljenosti manjoj od 0,7 m, blic neće moći u pot­
punosti pokriti objekat i dno slike će biti tamnije. Koristite blic skinut sa
aparata, dva makro blica ili prstenasto svetlo.
5 Nedirektno osvetljenje prema dole se može koristiti samo kad je ugao
nedirektnog osvetljenja podešen na 0° ili 90° bočno.
5 Objektivi sa dugim žižnim daljinama mogu ometati svetlo blica.
42
Ručno podešavanje blica (M)
Normalno merenje bljeska kroz objektiv (TTL) automatski podešava jačinu bljeska
kako bi se postigla pravilna ekspozicija za objekat. Ručno podešen blic omo­
gućuje fiksnu jačinu bljeska nezavisno od svetline objekta i podešenja fotoaparata.
5 Ručno podešenje blica može se koristiti samo kad je fotoaparat u M modu.
U drugim modovima se automatski odabire merenje kroz objektiv.
5 Budući da refleksija od objekta ne utiče na ručno podešen blic, taj
način snimanja je prikladan za upotrebu sa objektima koji su izuzetno svetli ili sa
slabom refleksijom.
Merenje bljeska kroz objektiv
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Nastavak
r
1
Ručno merenje bljeska
43
2
Pritisnite tipku TTL/M za prikaz indikatora ˜ na
LCD ekranu.
5 Načini rada se menjaju sledećim redosledom:
˛, ˜, ˝
3
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog nivoa snage.
5 Nivo snage se menja sledećim redom.
1/1  1/2  1/4  1/8  1/16  1/32
44
5 Kod pritiska okidača do pola, na ekranu će se prikazati udaljenost na kojoj se
postiže pravilna ekspozicija.
Pravilna ekspozicija se postiže na manje od 1,5 m.
Pravilna ekspozicija se postiže na više od 28 m.
Nastavak
r
5 Kod fotografisanja u ručnom modu blica, ako je nivo snage podešen na
1/1, blic će okidati punom snagom. Opseg nivoa snage ( npr. 1/1  1/2)
odgovara opsegu otvora blende (npr. F4  5.6).
5 Indikator za proveru dometa blica na tipki TEST (trepćuće zeleno) ne radi
nakon snimanja fotografije uz ručno upravljanje blicom.
5 Pri upotrebi funkcije Custom, ručno podešavanje blica se može odabrati
bez podešavanja fotoaparat u M mod (str. 74).
45
Merenje kroz objektiv (TTL)
Ručno podešen blic omogućuje fiksnu jačinu bljeska nezavisno od svetline
objekta i podešenju fotoaparata. TTL* mod meri svetlo koje se od objekta
reflektuje kroz objektiv.
TTL merenje takođe ima funkciju P ­ TTL merenja koje dodaje predbljesak
TTL merenju, i funkciju ADI merenja koje dodaje podatke o udaljenosti
P­ TTL merenju.
Blic defini š e sva P ­ TTL i ADI merenja kao TTL merenja i prikazuje
˛ na ekranu.
*TTL = "skrać enica od through the lens", tj. kroz objektiv
5 ADI merenje je moguće u kombinaciji sa objektivom koji ima ugrađen enko­
der udaljenosti. Pre upotrebe funkcije ADI merenja, proverite u tehničkim
podacima uputstva za upotrebu isporučenim sa vašim objektivom da li taj objektiv
ima ugrađen enkoder udaljenosti.
46
Brza sinhronizacija (High-speed
sync, HSS)
Brza sinhronizacija
Standardni rad blica
Brza sinhronizacija eliminiše ograničenja brzine sinhronizovanog rada blica
i omogućuje njegovu upotrebu kroz ceo opseg brzine zatvarača fotoaparata.
Povećani podesivi opseg otvora blende omogućuje snimanje sa blicom uz
veliki otvor blende tako da pozadina bude nejasna, a objekat u prednjem planu oštar.
Čak i kad snimate sa velikim f­stop brojem u A modu ili M modu fotoaparata kad je
pozadina vrlo svetla i slika bi bila preeksponirana, možete podesiti ekspoziciju
koristeći brzu sinhronizaciju.
Za detalje o podešavanju HSS funkcije pogledajte "Korisničko podešenje" (str. 74).
Brzina sinhronizacije blica
Fotografisanje uz upotrebu blica opšte je povezano sa maksimalnom
brzinom zatvarača, što se naziva brzinom sinhronizacije blica. To se
ograničenje ne odnosi na fotoaparate koji imaju funkciju brze sinhronizacije
(HSS), budući da oni omogućuju snimanje sa blicom pri maksimalnoj
brzini zatvarača.
47
Višestruki bljesak (MULTI)
Blic se aktivira više puta dok je zatvarač otvoren (višestruki bljesak).
Višestruki bljesak omogućuje snimanje kretanja objekta radi kasnije analize.
5 Za fotografisanje sa višestrukim bljeskom potrebno je fotoaparat podesiti u M mod.
1
2
48
Podesite fotoaparat u M mod.
Pritisnite tipku TTL/M za prikaz indikatora ˜ na
LCD ekranu.
Pritisnite tipku Fn kako bi počeo treptati indikator
[TIMES].
5 Na ekranu se prikaže trenutni broj bljeskova u višestrukom bljesku.
Nastavak
r
3
49
4
Pritisnite tipku  ili  za odabir broj bljeskova.
5 Možete odabrati sledeći broj bljeskova:
­ ­, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
5 Za bržu promenu vrednosti, zadržite tipku  ili  pritisnutom.
5 Kad je odabrano "­­", blic se kontinuirano aktivira podešenom
frekvencijom dok je otvoren zatvarač.
5
Pritisnite tipku Fn kako bi počeo treptati indikator [Hz].
5 Na ekranu se prikaže trenutna frekvencija višestrukog bljeska (broj
bljeskova u sekundi).
50
6
Pritisnite tipku  ili  za odabir frekvencije bljeskova.
5 Raspoložive su sledeće frekvencije bljeskova:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
5 Za bržu promenu vrednosti, zadržite tipku  ili  pritisnutom.
7
Pritisnite tipku Fn kako bi počeo treptati indikator
nivoa snage.
5 Prikazan je trenutni nivo snage.
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog nivoa snage.
5 Možete odabrati sledeće nivoe snage:
1/8, 1/16, 1/32
Nastavak
r
8
51
9 Pritisnite tipku Fn.
10 Podesite brzinu zatvarača i otvor blende.
5 Brzina zatvarača se izračunava na sledeći način kako bi odgovarala oda­
branoj frekvenciji bljeskova i broju bljeskova.
Broj bljeskova (TIME) ÷ Frekvencija bljeskova (Hz) = Brzina zatvarača
Na primer, kad je odabrano deset bljeskova i 5 Hz, 10 ÷ 5 = 2 zahteva
brzinu zatvarača dužu od dve sekunde.
11 Kad je blic sasvim napunjen, pritisnite okidač
za fotografisanje.
5 Na ekranu se prikaže udaljenost pri kojoj se postiže pravilna ekspozicija.
5 Za sprečavanje podrhtavanja preporučuje se upotreba stativa tokom fotografisanja sa višestrukim bljeskom.
5 Blic će se pri proveri aktivirati sa odabranom frekvencijom/brojem/
nivoom ako pritisnete tipku TEST dok je među korisničkim podešenjima
odabrano [TEST1]. Kad je odabrano [TEST3] ili [TESTM], prednost imaju
probni načini sa tri bljeska ili bljeskovima u trajanju od 4 sekunde.
5 Upotreba korisničkih podešenja omogućuje podešavanje fotoaparata za
fotografisanje sa višestrukim bljeskom bez odabira M moda (str. 74).
52
Maksimalni broj kontinuiranih bljeskova
Maksimalni broj kontinuiranih bljeskova tokom fotografisanja sa višestrukim bljes­
kom je ograničen napunjenošću baterije. Koristite sledeće vrednosti kao smernicu.
Sa alkalnim baterijama
Nivo
snage
1/8
Frekvencija bljeskova (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
9
8
7
6
5
4
3
5
6
6
6
7
8
10 14 14
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10 15 15 15 20 20 20 35 40 100
1/32
14 14 14 14 14 18 18 20 20 25 35 35 40 50 50 50 50 100 100*
*100 znači više od 100.
Sa nikal metal-hidridnim baterijama (uz upotrebu 2500 mAh)
Nivo
snage
1/8
Frekvencija bljeskova (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
5
5
7
9
8
7
6
7
7
7
10 10 15 20 50 100
5
4
3
2
1
4
4
4
4
4
4
5
1/16
8
8
8
8
8
9
10 10 10 15 15 15 20 20 30 50 100 100*100*
1/32
15 17 17 17 18 18 18 20 25 50 60 70 70 70 70 100*100*100*100*
*100 znači više od 100.
5 Maksimalni broj bljeskova razlikuje se prema vrsti baterije i njenim uslovima.
Ako se koristi spoljni baterijski adapter FA­EB1AM (opcija), maksimalni broj
bljeskova povećava se preko navedene vrednosti.
53
Bežični rad (WL)
Fotografije snimljene sa blicom pričvršćenom na aparat su ravne, kao na slici
. U takvim slučajevima skinite blic sa aparata i postavite ga kako biste
dobili trodimenzionalniji efekat, kao na slici . Primenom dva ili više bliceva
možete stvoriti bolje svetlosne uslove kao što je prikazano na fotografiji .
Kad snimate takvu vrstu fotografije SLR fotoaparatom, blic se na njega obično
povezuje kablom. Ovaj blic ne treba povezivati kablom, već prenosi signal
pomoću svetla blica ugrađenog u aparat. Pravilnu ekspoziciju automatski
određuje fotoaparat.
Standardni rad blica
Bežični rad
Bežični rad
(Način upravljanja količinom osvetljenja)
54
Bežični domet blica
Kod bežičnog rada blic koristi za aktiviranje signal svetla sa ugrađenog
blica. Imajte na umu sledeće prilikom postavljanja aparata, blica i
objekta.
5 Snimajte u tamnim, zatvorenim prostorima.
5 Ako zakrenete blic radi upotrebe funkcije nedirektnog osvetljenja (str. 36)
tako da senzor za prijem bežičnog signala bude usmeren prema fotoaparatu,
blic će lakše primiti signale sa fotoaparata.
5 Postavite blic odvojen sa aparata unutar sivog područja kao na sledećem
dijagramu.
Udaljenost između fotoaparata i objekta
(pogledajte tablicu 1)
Udaljenost između
blica i objekta
(pogledajte tablicu 2)
Ne postavljajte blic
direktno iza objekta
Nastavak
r
Postavite fotoaparat i blic
unutar 1 – 5 metara od objekta
55
Udaljenost fotoaparat-blic HVL-F58AM-objekat
Udaljenost HVL­F58AM­objekat
(tablica 2)
Udaljenost foto­
aparat­objekat
(tablica 1)
Osim HSS
Otvor blende
Sve brzine
zatvarača
Brzina sinhroni­
zacije ili sporije
1/250 s
1/500 s
2,8
1,4 ­ 5
1,4 ­ 5
1 ­ 3,5
4
1­5
1­5
1 ­ 2,5
5,6
1­5
1­5
1 ­ 1,7
Brzina zatvarača
HSS
1/1000 s
1/2000 s
1 ­ 2,5
1 ­ 1,7
1 ­ 1,2
1 ­ 1,7
1 ­ 1,2
–
1 ­ 1,2
–
–
Jedinica: m
5 Udaljenosti u gornjoj tablici podrazumevaju snimanje uz osetljivost ISO 100.
Ako koristite ISO 400, udaljenosti se moraju pomnožiti sa dva (uz pretpostavku
da je limit 5 metara).
5 Domet blica se ne prikazuje na LCD ekranu pri bežičnoj primeni blica.
Napomene o bežičnom radu
5 Tokom bežičnog rada nije moguće koristiti merač blica ili boja jer će se
aktivirati predbljesak.
5 Probni bljesak za bežični rad blica je u trenutno odabranom načinu provere
rada blica. Sa [TEST1] se aktivira jedan bljesak, a sa [TEST3] tri bljeska.
Sa [TESTM] se blic aktivira 4 sekunde. Za detalje o proveri blica
pogledajte "Korisničko podešenje" (str. 74).
5 Položaj zuma ovog blica (HVL­F58AM) se automatski podesi na 24 mm.
Drugi položaji se ne preporučuju.
5 U modu bežičnog rada blica, isključi se ADI merenje i automatski se
koristi P­TTL merenje bljeska (str. 43).
5 Nije moguće koristiti višestruki bljesak.
5 Ako se u blizini koristi drugi bežični blic, možete promeniti kanal
pomoću korisničkog podešavanja kako biste sprečili smetnje (str. 74).
5 Kad snimate u bežičnom modu, u retkim slučajevima blic može da se
slučajno aktivira zbog statičkog elektriciteta u prostoru ili elektromagnetskih
smetnji. Kad ne koristite blic, odaberite [{] tipkom MODE.
5 Blic može u retkim slučajevima nepravilno osvetliti scenu jer signalno
svetlo ne dostiže do objekta i sl. zbog položaja u kojem je blic postavljen u
bežičnom načinu rada. U tom slučaju možete sprečiti nepravilno osvetljavanje
promenom položaja bežičnog blica ili promenom postavke bežičnog kanala
u korisničkim podešenjima (str. 74).
56
Otvaranje i zatvaranje minipostolja
5 Minipostolje je sklopivo i treba se otvoriti za upotrebu.
Stavljanje i uklanjanje minipostolja
5 Kad koristite blic odvojeno od fotoaparata, koristite isporučeno
minipostolje.
Stavljanje
Uklanjanje
Nastavak
r
5 Blic možete učvrstiti na stativ pomoću otvora za stativ na minipostolju.
Upotrebite stativ sa vijkom kraćim od 5,5 mm. U suprotnom, nije moguće
dovoljno učvrstiti minipostolje pa može doći do oštećenja minipostolja.
57
5 Kad se minipostolje rastavi, pričvrstite jedan njegov deo na osovinu drugog dela.
Moguće fotografisanje u bežičnom
načinu sa ovim blicom
Uz ovaj blic mogu se primenjivati sledeće metode fotografisanja sa bežičnim
radom blica.
[1] Fotografisanje sa blicom u bežičnom načinu kad fotoaparat
ima ugrađen blic
Ako koristite ugrađen blic fotoaparata kao upravljačku jedinicu, ovaj blic
može se aktivirati odvojeno od fotoaparata.
[2] Fotografisanje sa blicom u bežičnom načinu kad fotoaparat
nema ugrađen blic (bez upravljanja količinom osvetljenja)
Čak i ako fotoaparat nema ugrađen blic, možete fotografisati sa bežičnim
blicom tako da ovaj blic koristite kao upravljačku jedinicu i drugi
blic kao odvojen od fotoaparata.
[3] Fotografisanje sa blicom u bežičnom načinu sa upravljanjem
količinom osvetljenja
Možete fotografisati sa blicom u bežičnom načinu uz upravljanje količinom
osvetljenja nekih grupa bliceva koristeći ovaj blic kao upravljačku
jedinicu.
(1) Kad koristite HVL­F58AM/HVL­F42AM kao blic odvojen od foto­
aparata, možete upravljati količinom osvetljenja za do 3 grupe ([CTRL],
[RMT], [RMT2]). Ovu funkciju možete koristiti sa DSLR­A900/A700.
(2) Kad koristite HVL­F56AM/HVL­F36AM kao blic odvojen od
fotoaparata, možete upravljati količinom osvetljenja za 2 grupe ([CTRL],
[RMT]). Ovu funkciju možete koristiti sa DSLR­A900.
58
5 Za detalje pogledajte "Kombinacija fotoaparata, odvojenog blica i
upravljačke jedinice".
5 Možete koristiti nekoliko bliceva odvojenih od fotoaparata istovremeno.
5 Blic odvojen od fotoaparata aktivira se sa nivoom snage podešenim na
svakom pojedinom blicu kad je takav blic u ručnom modu.
5 U ovom uputstvu "upravljačka jedinica" označava blic pričvršćen na
fotoaparat, a "odvojen blic" označava blic koji je pri upotrebi
skinut sa fotoaparata.
Kombinacija fotoaparata, odvojenog blica i
upravljačke jedinice
Vrste
Fotoaparat*1
[1] Sa ugrađenim
blicom
Sonyjevi digitalni
SLR fotoaparati
sa ugrađenim
blicom
[2] Bez ugrađenog
blica
Fotoaparati bez
ugrađenog blica
DSLR­A900
[3]
Upravljanje
količinom
osvetljenja
*2
*3
Upravljačka jedinica*2
HVL­F58AM/HVL­
F42AM/HVL­F56AM/
HVL­F36AM
Ugrađen blic
fotoaparata
HVL­F58AM*3/HVL­
F42AM
HVL­F58AM:
[CTRL1] mod*4
HVL­F58AM/HVL­
F42AM/HVL­F56AM/
HVL­F36AM
HVL­F58AM:
[CTRL2] mod*4*5
[3]­(1) Up­
DSLR­A700/
ravljanje za
DSLR­A900
do 3 grupe
HVL­F58AM /HVL­
F42AM*6
HVL­F58AM:
[CTRL1] mod*4
[3]­(2) Upravljanje za DSLR­A900
2 grupe
HVL­F58AM/HVL­
F42AM/HVL­F56AM/
HVL­F36AM
HVL­F58AM:
[CTRL2] mod*4*5
Za detalje o fotoaparatima i blicevima koji nisu navedeni pogledajte uputstvo za
upotrebu konkretnog uređaja.
Pri upotrebi fotoaparata DSLR ­ A100/A200/A300/A350, ovaj blic se ne može
koristiti kao upravljačka jedinica. Ako je blic već podešen kao upravljačka
jedinica, to podešenje će se automatski poništiti. Za druge fotoaparate pogledajte
pripadajuće uputstvo za upotrebu.
Podesite mod bežične upravljačke jedinice/daljinskog upravljača na [RMT].
Nastavak
r
*1
Odvojen blic *1
59
*4
Blic ima dva moda za bežično upravljanje — [CTRL1] i [CTRL2]. Indikator
bežičnog upravljanja na LCD ekranu prikazuje se na sledeći način.
[CTRL1] mod: [CTRL+]
Odaberite ovaj mod ako koristite HVL ­F58AM/HVL­F42AM kao blic odvojen
od fotoaparata.
[CTRL2] mod: [CTRL]
Odaberite ovaj mod ako koristite HVL ­F56AM/HVL­F36AM kao blic odvojen
od fotoaparata.
Kad menjate mod upravljačke jedinice, podesite [C03] u korisničkim podešenjima
(str. 74).
*5 Pri upotrebi fotoaparata DSLR­A700, ovaj blic se ne može podesiti na [CTRL]
(CTRL2). Ako je blic već podešen na [CTRL], to podešenje će se automatski
poništiti. Za druge fotoaparate pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.
*6 Kad se HVL­F42AM koristi kao odvojen blic, svrstan je u grupu [ RMT].
60
[1] Fotografisanje sa blicom u
bežičnom načinu kad fotoaparat ima
ugrađen blic
Koristite blic skinut sa fotoaparata, uz upotrebu svetla ugrađenog blica
kao signala.
Ugrađen blic
Blic
1
Pričvrstite blic na aparat i uključite ga, kao i
aparat.
2
Podesite fotoaparat na bežični rad blica.
5 Način podešavanja se razlikuje, zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u
uputstvu za upotrebu fotoaparata.
5 Kad je aparat podešen na bežični rad, blic se automatski podesi na
isto i na ekranu je prikazan indikator WL.
5 U fotoaparat se prenesu informacije o kanalu blica.
5 Nivo svetla je moguće promeniti čak i za mod bežičnog rada blica.
Za detalje pogledajte str. 74.
3
Skinite blic sa aparata i izvucite ugrađen
blic.
4
Podesite fotoaparat i blic.
Nastavak
r
5 Podesite fotoaparat i blic na tamnom mestu, na primer u zatvorenom
prostoru.
5 Pogledajte str. 55 za detalje.
61
5
Proverite da li su ugrađen i ovaj blic sasvim
napunjeni.
5 Kad je ugrađen blic sasvim pun, u tražilu svetli "  ".
5 Kad je blic sasvim napunjen u modu bežičnog rada, trepće AF
osvetljenje sa prednje strane i tipka TEST svetli žuto.
6
Proverite blic pomoću funkcije TEST.
5 Mod bežičnog upravljanja blicom treba biti podešen na [RM T] ili
[RMT2].
5 Pri fotografisanju sa bežičnim blicom, način provere rada blica
se razlikuje zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu za
upotrebu fotoaparata.
5 Ako funkcija provere blica ne radi, promenite položaj fotoaparata,
blica ili objekta, ili usmerite senzor za prijem bežičnog signala prema
fotoaparatu.
7
62
Ponovo proverite da li su ugrađen i ovaj blic
sasvim napunjeni i pritisnite okidač za snimanje
fotografije.
Podešavanje bežičnog rada samo na
blicu
Kad je podešen bežični rad blica u koraku [1], ako nastavite da koristite istu
kombinaciju fotoaparata i blica bez promene bežičnog kanala, tada možete
takođe podesiti blic i fotoaparat odvojen na bežični rad.
Podešenje fotoaparata:
Podesite fotoaparat na bežični rad blica.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Podešenje blica:
1 Pritisnite tipku TTL/M za prikaz indikatora ˛ ili
˜.
5 Kad odaberete ˜, blic će se aktivirati sa nivoom snage koju
mu podesite.
2 Pritisnite tipku MODE više puta za prikaz indikatora
[ WL].
3 Pritisnite tipku Fn.
4 Pritisnite tipku  ili  kako bi počeo treptati indikator
[RMT] ili [RMT2].
5 Pritisnite tipku Fn.
Nastavak
r
5 Bežični kanal odvojenog blica treba biti podešen na isti kanal kao i
upravljačka jedinica. Za detalje o podešavanju bežičnog kanala pogledajte
"Korisničko podešenje" (str. 74).
63
[2] Fotografisanje sa blicom u
bežičnom načinu kad fotoaparat nema
ugrađen blic
Čak i ako fotoaparat nema ugrađen blic, možete fotografisati sa bežičnim
blicom primenom dva blica; jednog koji će se koristiti kao upravljačka
jedinica i drugog koji će biti odvojen od fotoaparata.
Ovaj blic treba da se koristi kao upravljačka jedinica.
Ovaj blic
Odvojen blic
1
Podesite fotoaparat, blic (upravljački), blic (odvojen)
na bežični rad blica.
Podešenje fotoaparata:
Podesite fotoaparat na bežični rad blica.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Podešenje upravljačke jedinice:
1 Pritisnite tipku MODE više puta za prikaz indikatora
[ WL].
2 Pritisnite tipku Fn.
3 Pritisnite tipku  ili  kako bi počeo treptati indikator [CTRL].
4 Pritisnite tipku Fn.
64
5 Pritisnite tipku  ili  kako bi počeo treptati indikator RATIO [OFF].
6 Pritisnite tipku Fn.
5 Prikazano je [CTRL+] ili [CTRL].
Podešenje odvojenog blica:
Podesite bežični rad blica dok je blic pričvršćen na fotoaparat i zatim ga
odspojite sa fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu ispo­
ručenim sa spoljnim blicom. Kad se HVL­ F58AM koristi kao odvojen
blic, pogledajte 63 i podesite mod bežičnog upravljanja na [RMT].
2
Pričvrstite upravljački blic na fotoaparat i uklju­
čite fotoaparat pa upravljački i odvojeni blic.
3
Podesite fotoaparat sa upravljačkim i odvojenim
blicom.
5 Pogledajte str. 55 za detalje.
4
Proverite da li su upravljački i odvojeni blic sasvim
napunjeni.
5 Kad je blic sasvim napunjen u modu bežičnog rada, trepće AF
osvetljenje sa prednje strane i tipka TEST svetli žuto.
5
Proverite blic pomoću funkcije TEST.
5 Način provere se razlikuje, zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu
za upotrebu fotoaparata.
5 Ako funkcija provere ne radi, promenite položaj aparata, blica ili
objekta, ili usmerite senzor za prijem bežičnog signala prema fotoaparatu.
Bežični kanal odvojenog blica treba biti podešen na isti kanal kao i
upravljačka jedinica.
65
6
Ponovo proverite da li su upravljački i odvojeni blic
sasvim napunjeni i pritisnite okidač za snimanje
fotografije.
5 Čak i ako je RATIO podešen na [OFF], upravljački blic će bljeskati
radi prenosa signala.
[3] Fotografisanje sa blicom u bežičnom
načinu sa upravljanjem osvetljenjem
Možete fotografisati sa blicom u bežičnom načinu uz upravljanje količinom
osvetljenja upravljačke i dveju grupa odvojenih bliceva (RMT, RMT2).
Ovaj blic
(upravljački)
Odvojen blic
(RMT)
Odvojen blic
(RMT2)
5 U grupi sa [RMT] može se koristiti bilo koja kombinacija blica HVL ­F58AM/
HVL­F42AM/HVL­F56AM/HVL­F36AM. Za [RMT2] se može u grupi koristiti
samo blic HVL­F58AM podešenja na [CTRL1].
5 Ako koristite HVL­ F56AM/HVL­F36AM kao blic odvojen od fotoaparata,
podesite mod upravljačke jedinice na [CTRL2]. U modu [CTRL2] možete upravljati
količinom osvetljenja za samo 2 grupe. Za detalje o podešavanju moda upravljačke
jedinice pogledajte [C03] u "Korisničko podešenje" (str. 74).
5 Ceo opseg nivoa snage se prikazuje kad koristite prikaz dometa blica/frekvencije
višestrukog bljeska/snage bljeska na LCD ekranu za fotografisanje sa blicom
u bežičnom načinu sa upravljanjem količinom osvetljenja.
Na primer:
Kad se prikazuje [4:2:1], blic iz svake grupe će se aktivirati sa nivoom snage
od 4/7, 2/7 i 1/7 cele vrednosti.
1
66
Podesite fotoaparat, blic (upravljački), blic (odvojen)
na bežični rad blica.
Podešenje fotoaparata:
Podesite fotoaparat na bežični rad blica.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Podešenje upravljačke jedinice:
1 Pritisnite tipku MODE više puta za prikaz indikatora
[ WL].
2 Pritisnite tipku Fn.
3 Pritisnite tipku  ili  kako bi počeo treptati indikator [CTRL].
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Pritisnite tipku  ili  kako bi počeo treptati indikator RATIO [ON].
6 Pritisnite tipku Fn.
7 Pritisnite tipku  ili  za odabir količine osvetljenja.
5 Moguće je podesiti sledeće količine osvetljenja.
1, 2, 4, 8, 16, ­­*
* Kad je količina osvetljenja podešena [­­], blic se ne može
aktivirati.
8 Pritisnite tipku  ili  za odabir količine osvetljenja
upravljačkog i odvojenog blica (RMT, RMT2).
5 Podesite na blicu nivo snage na [­­] kad ne želite da se neki od­
vojeni blic (RMT/RMT2) aktivira kad se koristi sa upravljačkom
jedinicom nakon što ste taj blic podesili na [CTRL1].
9 Pritisnite tipku Fn.
10 Pritisnite tipku TTL/M za prikaz indikatora ˛.
Nastavak
r
5 Kad je odabrano ˜, koristi se ručno podešavanje blica sa
upravljanjem količinom osvetljenja.
67
Podešenje odvojenog blica:
Podesite bežični rad blica dok je blic pričvršćen na fotoaparat i
zatim ga odspojite sa fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu
isporučenim sa spoljnim blicom. Kad se HVL­ F58AM koristi kao odvojen
blic, pogledajte 63.
2
Pričvrstite upravljački blic na fotoaparat i uklju­
čite fotoaparat pa upravljački i odvojeni blic.
3
Podesite fotoaparat sa upravljačkim i odvojenim
blicom.
5 Pogledajte str. 55 za detalje.
4
Proverite da li su upravljački i odvojeni blic
sasvim napunjeni.
5 Kad je blic sasvim napunjen u modu bežičnog rada, trepće AF
osvetljenje sa prednje strane i tipka TEST svetli žuto.
5
Proverite blic pomoću funkcije TEST.
5 Način provere se razlikuje, zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u
uputstvu za upotrebu fotoaparata.
5 Ako funkcija provere ne radi, promenite položaj fotoaparata, blica ili
objekta, ili usmerite senzor za prijem bežičnog signala prema fotoaparatu.
Bežični kanal odvojenog blica treba biti podešen na isti kanal kao i
upravljačka jedinica.
6
68
Ponovo proverite da li su upravljački i odvojeni blic
sasvim napunjeni i pritisnite okidač za snimanje
fotografije.
Povezivanje fotoaparata i
blica kablom
Upotreba kabla FA ­ CC1AM (opcija) omogućuje fotografisanje sa blicom
odvojenim od fotoaparata. Moguće je spojiti do četiri blica. Mogućnost fotografisanja bez brige o postavljanju blica pruža znatnu slobodu pri kreiranju
raznolikih efekata senki na objektu.
5 Blicevi sa pomoćnim priključnicama mogu se spojiti direktno.
Skinite poklopac priključnice.
Spojite kabl u pomoćnu priključnicu.
Nastavak
r
1
2
69
5 U ovom modu, ADI merenje će se isključiti i automatski će se koristiti
merenje kroz objektiv sa predbljeskom (TTL) (str. 43).
5 Brza sinhronizacija u P modu ne može se koristiti kad je blic spojen
na fotoaparat kablom FA ­CC1AM (opcija).
5 U TTL načinu rada blica, svi blicevi imaju isti nivo snage.
5 Pri fotografisanju sa odvojenim blicom spojenim kablom, automatski
se poništi mod bežičnog upravljanja i ne možete koristiti fotografisanje
sa blicom sa upravljanjem količinom osvetljenja.
70
Upotreba spoljnog baterijskog
adaptera
Možete koristiti spoljni baterijski adapter FA ­EB1AM (opcija) kao spoljni izvor
napajanja.
1
2
Skinite poklopac priključnice.
Umetnite priključak spojnog kabla u priključnicu za
spoljno napajanje.
5 Spoljni baterijski adapter ili kabl za ovaj blic spajajte na priključnicu
za spoljno napajanje ili na pomoćne priključnice.
71
AF osvetljenje
Pri slabijem osvetljenju ili kad je kontrast nizak, kad pritisnete okidač do pola za
automatsko izoštravanje, zasvetliće crvena sijalica na prednjoj strani blica.
To je AF osvetljenje koje se koristi kao pomoć pri automatskom izoštravanju.
5 AF osvetljenje radi čak i kad je na LCD ekranu prikazano [ {].
5 AF osvetljenje fotoaparata se isključuje kad radi AF osvetljenje blica.
5 AF osvetljenje ne radi kad se koristi funkcija Continuous AF, odnosno kad
kontinuirano izoštravate objekat u pokretu.
5 AF osvetljenje možda neće raditi ako je žižna daljina objektiva veća od 300 mm.
Blic neće raditi kad ga skinete sa fotoaparata.
72
Resetovanje na standardna
podešenja
Pritisnite tipku MODE i TTL/M zajedno tri sekunde.
Većina funkcija blica vrati se na standardna podešenja.
Opcija
Standardna podešenja
Stranica
Uključenje/isključenje blica
Uključena ( Auto ili )
Pokrivenost blicom (zum)
Automatski zum (105 mm)
22
Mod blica (TTL/M/MULTI)
TTL
43, 48
Bežični rad blica (WL)
RMT
54
Količina osvetljenja
1:1:1
Nivo snage u TTL/M (LEVEL)
1/1
43, 48
Nivo snage višestrukog bljeska (LEVEL)
1/32
48
Frekvencija višestrukog bljeska (Hz)
5
48
Ponavljanje višestrukog bljeska (TIMES)
10
48
32
66
Korisničko podešenje se ne resetuje.
73
Korisničko podešenje
Možda ćete trebati da promenite razne postavke blica.
Moguće je promeniti sledećih osam stavki.
5 Podešenje za HSS (uključeno/isključeno)
5 Podešavanje bežičnog kanala (kanali 1 – 4)
5 Podešenje bežičnog upravljanja (1/2)
5 Modovi snimanja u kojima je moguće podesiti ručni mod blica ili
višestruki bljesak (samo M mod/svi modovi)
5 Podešenje probnog bljeska (jednom/3 puta/4 sekunde)
5 Vreme do isključenja (30 sekundi/3 minute/30 minuta/bez podešenja)
5 Vreme do isključenja pri upotrebi bežičnog rada blica (60 minuta/bez
podešenja)
5 Jedinice dometa blica (m/ft)
Izvođenje korisničkog podešavanja
Korisničko podešenje menja se na sledeći način.
1
Pritisnite tipku Fn 3 sekunde dok je preklopka POWER
podešena na ON.
5 Prikazana je prva opcija (podešavanje opcije HSS).
74
2
Pritisnite tipku  ili  za odabir opcije.
Za detalje o svakoj postavci pogledajte "Promena korisničkog podešenja"
(str. 78).
Pritisnite tipku Fn za završetak korisničkog
podešavanja.
5 Na ekran se vrati izvorni prikaz.
5 Kad za korisnička podešenja C03, C04, C06 ili C07 nije odabrana standardna
postavka, na ekranu ostaje ̀.
5 Odabrana podešenja se zadrže čak i kad je blic isključen, ili je
izvađena baterija.
Nastavak
r
3
75
Odaberite tipkom  ili 
C01. HSS podešenje
Uključen
Isključen
Odaberite tipkom  ili 
C02. Podešavanje bežičnog kanala
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
C03. Podešenje bežičnog upravljanja
Control 1
Control 2
C04. Mod snimanja u kojem je moguće podesiti ručni mod blica
ili višestruki bljesak
Samo M mod
76
Svi modovi
Odaberite tipkom  ili 
C05. Podešenje provere blica
Jednom
3 puta
4 sekunde
30 sekundi
3 minute
30 minuti
bez podešenja
C07. Vreme do isključenja pri upotrebi bežičnog rada blica
60 minuti
bez podešenja
C08. Jedinice za domet blica
m
ft
Nastavak
r
Odaberite tipkom  ili 
C06. Vreme do isključenja
77
Promena korisničkog podešenja
Sledi objašnjenje postupka promene svakog korisničkog podešenja navedenog u
nastavku.
Za podešavanje brze sinhronizacije (C01)
Možete podesiti brzu sinhronizaciju.
Pritisnite tipku  ili  za odabir [ON].
5 Na ekranu se menjaju [ON] i [OFF].
5 Blic se automatski podešava na brzu sinhronizaciju kad je brzina okidača
veća od brzine sinhronizacije blica. Brzina sinhronizacije blica može
se razlikovati zavisno od fotoaparata. Detalje o brzini sinhronizacije blica
potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
5 Savetujemo fotografisanje na svetlim mestima.
5 Brza sinhronizacija ne može se koristiti sa nedirektnim blicom.
5 Kad koristite merač bljeska ili boje, ne savetuje se brza sinhronizacija jer
onemogućuje postizanje pravilne ekspozicije i boje.
5 Uz primenu brze sinhronizacije domet blica postaje kraći nego kod normal­
nog fotografisanja sa blicom. Pazite da objekat bude u dometu blica.
5 Pri fotografisanju uz upotrebu blica možete takođe koristiti brzu
sinhronizaciju.
5 Ako odaberete [OFF], brza sinhronizacija se poništi. Kad je isključena brza
sinhronizacija, brzina zatvarača ne može se podesiti na vrednost veću od brze
sinhronizacije.
Za promenu podešenja kanala bežičnog blica (C02)
Možete promeniti bežični kanal kako biste sprečili smetnje usled upotrebe
drugog blica u blizini.
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog podešenja.
5 Prikaz se menja sledećim redom.
[CH­1]  [CH­2]  [CH­3]  [CH­4] ...
5 Pričvrstite blic na fotoaparat i pritisnite okidač do pola nakon
promene kanala.
78
Za odabir načina bežičnog upravljanja (C03)
Možete promeniti način bežičnog upravljanja. Blic ima dva moda za
bežično upravljanje — [CTRL1] i [CTRL2]. Indikator bežičnog upravljanja na
LCD ekranu prikazuje se na sledeći način.
[CTRL1] mod: [CTRL+]
Odaberite ovaj mod ako koristite HVL ­ F58AM/HVL ­ F42AM kao blic
odvojen od fotoaparata.
[CTRL2] mod: [CTRL]
Odaberite ovaj mod ako koristite HVL ­ F56AM/HVL ­F36AM kao blic
odvojen od fotoaparata.
Pritisnite tipku  ili  za odabir načina bežičnog upravljanja.
5 Na ekranu se menjaju [CTRL1] i [CTRL2].
Za promenu načina snimanja koji može koristiti ručno po­
dešavanje blica (M) i mod višestrukog bljeska (C04).
Možete promeniti način snimanja koji može koristiti ručno podešavanje blica
(M) i mod višestrukog bljeska (C04).
Nastavak
r
Pritisnite tipku  ili  za odabir načina snimanja koji može koristiti
ručno podešavanje blica i mod višestrukog bljeska.
5 Prikaz se menja na sledeći način.
M: (odgovara samo modu M na fotoaparatu)
PASM: (odgovara svim modovima fotoaparata)
5 Kad je odabrano [PASM], ručno podešavanje blica i mod višestrukog
bljeska mogu se koristiti u svim modovima snimanja na fotoaparatu. Pravilna
ekspozicija se možda neće moći postići kod fotografisanja u svim drugim mo­
dovima osim M moda, zato se preporučuje upotreba M moda na fotoaparatu.
5 Blic je podešen na TTL mod kad je fotoaparat podešen na [AUTO]
način snimanja.
79
Za promenu načina provere blica (C05)
Primenom funkcije provere blica možete promeniti način aktivacije
bljeskova.
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog podešenja provere blica.
5 Prikaz se menja sledećim redom.
[TEST1]  [TEST3]  [TESTM] ...
[TEST1] : isti bljesak sa podešenim nivoom svetla.
[TEST3] : tri bljeska određenom snagom.
[TESTM] : aktivira se 4 sekunde određenom snagom.
Za promenu vremena do isključenja (C06)
Možete promeniti vreme do isključenja.
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog vremena do isključenja.
5 Prikaz se menja sledećim redom.
[PS 0.5]  [PS 3]  [PS 30]  [PS ­­]  [PS 0.5] ...
[PS 0.5] : menja vreme do isključenja na 30 sekundi.
[PS 3] : menja vreme do isključenja na 3 minute.
[PS 30] : menja vreme do isključenja na 30 minuta.
[PS ­­] : isključuje štedni mod.
Za promenu vremena do isključenja pri upotrebi bežičnog
rada blica (C07)
Možete promeniti vreme do isključenja pri upotrebi bežičnog rada blica.
Pritisnite tipku  ili  za odabir željenog vremena do isključenja pri
upotrebi bežičnog moda blica.
5 Na ekranu se menjaju [PS 60] i [PS ­­].
[PS 60] : menja vreme do isključenja na 60 minuta.
[PS ­­] : isključuje štedni mod.
Za promenu jedinica za domet blica (C08)
Možete promeniti jedinice koje se prikazuju za domet blica.
Pritisnite tipku  ili  za odabir jedinica.
5 Na ekranu se menjaju [m] i [ft].
80
Napomene o upotrebi
Tokom snimanja
5 Ovaj blic generiše snažno svetlo i zato se ne sme koristiti direktno ispred
očiju.
5 Kako biste smanjili pregrejavanje kao i trošenje fotoaparata i blica , nemojte
blic koristiti 20 puta zaredom ili sa kratkim pauzama. (kad je nivo snage
1/32, 40 puta zaredom.)
Ako se blic aktivirao do ograničenja u brzom nizu, prekinite upotrebu i
ostavite da se ohladi barem 10 minuta.
5 Pričvrstite fotoaparat dok je blic isključen.
U protivnom možete uzrokovati kvar blica ili primenu neodgovarajućeg
osvetljenja, a snažno svetlo vam može oštetiti oči.
5 Nemojte koristiti blic blizu ljudi pri rotiranju glave blica tokom
fotografisanja sa nedirektnim osvetljenjem. Svetlo blica može oštetiti oči, a
vruć blic može izazvati opekotine.
Baterije
Nastavak
r
5 Indikator baterija na LCD ekranu može pokazivati da je njihov kapacitet manji
od stvarnog, što zavisi od temperature i uslova čuvanja. Prikazani indikator
nivoa baterije će pokazivati pravilnu vrednost nakon nekoliko upotreba
blica.
5 Nikal­metal hidridne baterije odjednom se mogu isprazniti. Ako počne da treperi
indikator slabe baterije ili se blic više ne može koristiti, zamenite baterije ili ih
napunite.
5 Efikasnost i broj bljeskova nakon stavljanja novih baterija može se razlikovati
od vrednosti navedenih u tablici, zavisno od datuma proizvodnje baterija.
81
5 Baterije pri menjanju izvadite tek nekoliko minuta nakon isključenja blica.
Baterije mogu zavisno od vrste biti vruće. Izvadite ih pažljivo.
5 Uklonite i smestite baterije kad ih ne nameravate koristiti duže vreme.
Temperatura
5 Ovaj blic se može koristiti pri temperaturama između 0°C i 40°C.
5 Nemojte ga izlagati ekstremno visokim temperaturama (na primer na direktnom
suncu unutar vozila) ili prekomernoj vlazi.
5 Kako biste sprečili kondenzovanje vlage na blicu, stavite ga u zatvorenu
plastičnu vrećicu prilikom prenošenja iz hladnog u topli prostor. Pre vađenja iz
vrećice ostavite ga da dostigne sobnu temperaturu.
5 Kapacitet baterija se smanjuje na niskim temperaturama. Prilikom snimanja za
hladna vremena, držite aparat i baterije na toplom, na primer u džepu. Indikator
slabe baterije može zasvetliti čak i kad je za hladna vremena u baterijama ostalo
nešto napona. One će povratiti nešto kapaciteta kad se zagreju na normalnu radnu
temperaturu.
5 Ovaj blic nije vodootporan. Pazite da ne dođe u dodir sa vodom ili peskom,
na primer pri upotrebi na plaži. Dodir sa vodom, peskom, prašinom ili solju
može uzrokovati kvar.
82
Održavanje
Skinite blic sa fotoaparata. Očistite ga mekom i suvom krpom. Ako je bio u
kontaktu sa peskom, brisanje može oštetiti njegovu površinu, pa ga s toga treba oči­
stiti pomoću duvaljke. U slučaju tvrdokornih fleka, koristite krpu koju ste navlažili
rastvorom blagog sredstva za čišćenje, očistite blic i osušite ga suvom krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivne rastvore, na primer razređivač ili benzin, jer bi
mogli oštetiti površinu.
83
Tehnički podaci
Brojka vodilja
Standardni rad blica (ISO100)
Ručno podešavanje blica/35mm ­format
Nivo snage
Pokrivenost blicom (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
29
31
36
42
48
105
58
1/2
11,9
20,8
21,8
25,1
29,6
34,2
41,0
1/4
8,4
14,7
15,4
17,8
20,9
24,2
29,0
1/8
5,9
10,4
10,9
12,6
14,8
17,1
20,5
1/16
4,2
7,4
7,7
8,9
10,5
12,1
14,5
1/32
3,0
5,2
5,4
6,3
7,4
8,6
10,3
105
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
APS­C format
Nivo snage
Pokrivenost blicom (mm)
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
31
36
42
48
52
58
1/2
11,9
21,8
25,1
29,6
34,2
36,8
41,0
1/4
8,4
15,4
17,8
20,9
24,2
26,0
29,0
1/8
5,9
10,9
12,6
14,8
17,1
18,4
20,5
1/16
4,2
7,7
8,9
10,5
12,1
13,0
14,5
1/32
3,0
5,4
6,3
7,4
8,6
9,2
10,3
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
84
Dometi blica uz upotrebu funkcije HSS (ISO 100)
Ručno podešavanje blica/35mm ­format
Pokrivenost blicom (mm)
Brzina
zatvarača
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6,7
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
4,7
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1000
3,3
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2000
2,4
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4000
1,7
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8000
1,2
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12000
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
APS­C format
Pokrivenost blicom (mm)
Brzina
zatvarača
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
6,7
12,9
14,8
17,3
19,5
20,9
22,4
1/500
4,7
9,1
10,5
12,2
13,8
14,8
15,9
1/1000
3,3
6,4
7,4
8,6
9,8
10,5
11,2
1/2000
2,4
4,6
5,2
6,1
6,9
7,4
7,9
1/4000
1,7
3,2
3,7
4,3
4,9
5,2
5,6
1/8000
1,2
2,3
2,6
3,1
3,5
3,7
4,0
1/12000
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,6
2,8
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
Frekvencija/Ponavljanje
Alkalne
Frekvencija (s)
Ponavljanje (broj puta)
Nikal­hidridne
(2500 mAh)
Pribl. 0,1 ­ 5
Pribl. 0,1 ­ 3
Pribl. 100 ili više
Pribl. 200 ili više
5 Ponavljanje je približan broj aktiviranja blica pre nego što se
baterija sasvim isprazni.
85
Kontinuirani rad
40 bljeskova, 5 bljeskova u sekundi
(Standardni rad, nivo snage 1/32, 105 mm, nikal­metal
hidridne baterije)
AF osvetljenje
Automatsko aktiviranje pri niskom kontrastu i slabom svetlu
Radni domet (sa 50 mm objektivom na modelu DSLR­
A700)
Sredina kadra: 0,5 m – 10 m
Ivica kadra: 0,5 m – 3 m
Kontrola blica
Predbljesak, TTL direktno merenje
Dimenzije (približno) Š 77  V 147  D 106 mm
Masa (približno)
440 g (bez baterija)
Napajanje
DC 6 V
Preporučene baterije Četiri AA alkalne baterije.
Četiri AA punjive nikal­metal hidridne (Ni­MH) baterije
Isporučeni pribor
Blic (1), minipostolje (1), navlaka (1), dokumentacija
Funkcije navedene u ovom uputstvu zavise od uslova ispitivanja u našoj kompaniji.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Zaštićeni znak
µ je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
86
87
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising