Sony | HVL-F42AM | Sony HVL-F42AM F42AM Flash / Light Uputstva za rukovanje

3-285-951-01(1)
Blic
Uputstvo za upotrebu
HVL-F42AM
© 2008 Sony Corporation
Pre upotrebe blica pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću
upotrebu.
UPOZORENJA
Kako bi sprečili požar ili električni udar, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
Prilikom zbrinjavanja dotrajalih litijumskih baterija, zalepite lepljivu traku
preko njihovih kontakata i odbacite ih u skladu sa lokalnim propisima.
Baterije ili sitne predmete koji se mogu progutati držite izvan dohvata dece.
U slučaju gutanja odmah se obratite lekaru.
Odmah izvadite baterije i prekinite upotrebu u sledećim slučajevima:
C Ako blic padne ili njegova unutrašnjost bude izložena udarcu.
C Ako primetite neobičan miris, zagrevanje ili dim.
Ne rastavljajte blic. Ako dodirnete visokonaponski sklop u njegovoj
unutrašnjosti, može doći do električnog udara.
2
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Pri upotrebi elektronskog blica, uvek se pridržavajte
osnovnih sigurnosnih napomena, uključujući sledeće:
Pre upotrebe sa razumevanjem pročitajte uputstvo.
Budite posebno oprezni ako blic koriste deca ili ako
se on koristi u njihovoj blizini. Ne ostavljajte blic
bez nadzora tokom upotrebe.
Obratite paž nju da kod dodirivanja vrućih delova
postoji opasnost od opekotina.
Nemojte koristiti blic sa oštećenim kablom, ako je
pao ili ako je oštećen, pre nego što ga je pregledao
ovlaš ćeni serviser.
Pre pakovanja blica sačekajte da se potpuno ohladi.
Labavo omotajte kabl oko blica prilikom odlaganja.
Radi sprečavanja opasnosti od električnog udara, nemojte
potapati blic u vodu ili druge te čnosti.
Radi sprečavanja opasnosti od električnog udara, nemojte
rastavljati blic, već ga odnesite u ovlašć eni servis ako je
potrebna popravka. Pri upotrebi blica nakon neispravnog
sastavljanja postoji opasnost od električnog udara.
3
Usled upotrebe pribora i dodataka koje proizvoñač ne
preporučuje može doći do požara, električnog udara ili
povreda korisnika.
Baterije se mogu zagrejati ili eksplodirati usled nepravilne
upotrebe.
Koristite samo baterije navedene u ovom priručniku.
Nemojte stavljati baterije sa nepravilno okrenutim oznakama
polariteta (+/-).
Ne izlažite baterije vatri ili visokim temperaturama.
Baterije nemojte puniti (osim ako su punjive), kratko spajati
ili rastavljati.
Nemojte istovremeno koristiti različite tipove ili marke
baterija, kao ni stare i nove.
SAČUVAJTE OVA
UPUTSTVA
OPREZ
Nemojte dodirivati površinu blica tokom rada jer ona može postati jako
vruća.
4
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namenu predviñenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU
smernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.
5
Sadržaj
Funkcije....................................................................................................7
Opis delova.......................................................................................... ... 8
Priprema
Stavljanje baterija ...................................................................................10
Postavljanje i skidanje blica....................................................................12
Uključivanje............................................................................................14
Promena načina rada blica............................... .......................................16
Osnove
Programiranje automatskog rada (osnove) .............................................17
Načini snimanja ......................................................................................20
Funkcije
Pokrivenost zuma blica...........................................................................22
Promena nivoa snage (LEVEL)...............................................................26
Ispitivanje blica.......................................................................................27
Snimanje sa odbijanjem bljeska ...............................................................28
AF osvetljenje.........................................................................................31
Ručno podešavanje blica (M).................................................................32
Brza sinhronizacija (High-speed sync, HSS)..........................................34
Bežični rad (WL) ....................................................................................36
Korisničko podešenje..............................................................................44
Dodatne informacije
Domet blica.............................................................................................49
Napomene o upotrebi...............................................................................52
Održavanje..............................................................................................53
Tehnički podaci ......................................................................................54
6
Pre upotrebe
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Ovaj blic nije otporan na prašinu, teč nost i vodu.
Nemojte ga ostavljati na sledećim mestima.
Bez obzira na to da li blic koristite ili odlaž ete, nemojte ga stavljati ni
na koje od sledećih mesta jer to može izazvati kvar.
C Ostavljanje blica na mestima izloženim direkt nom suncu poput kontrolne
table vozila ili blizu grejnih tela može izazvati kvarove.
C Na mestima sa prekomernim vibracijama.
C Na mestima sa jakim elektromagnetizmom.
C Na mestima sa previše peska.
Ako koristite blic na plaži ili sličnim peskovitim mestima, zaštitite ga. Ako
u njegovu unutrašnjost dospeju pesak ili prašina, može doći do kvarova.
Funkcije
C Kompaktni blic koji pruža snažno osvetljenje sa vodećim brojem 42
(položaj 105 mm, ISO 100 · m).
C Može se koristiti sa kompatibilnim objektivima kako bi se aktiviralo visokopouzdano ADI (Advanced Distance Integration) merenje svetla na koje ne utiče
refleksija od pozadine ili objekta.
C Omogućava brzu sinhronizaciju.
C Pruža mnoge funkcije poput odbijanja blica, ručnog podešavanja, itd.
C Ugrañeni panel za širokougaono snimanje proširuje domet blica do žižne
daljine od 16 mm.
C Automatski ispravlja balans bele boje korišć enjem informacija o temperaturi
boje.*
C Pokriva optimalnu pokrivenost blica prema veličini senzora slike u
fotoaparatu.*
* Pri upotrebi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR-A100).
7
Opis delova
A Ugrađeni širokougaoni panel (str. 24)
B Blic
C Senzor za prijem bežičnog signala
(str. 36)
D AF osvetljenje (str. 31)
E Tipka za odvajanje od montažne nožice (str. 13)
F Montažna nožica (str. 12)
G Indikator odbijenog bljeska (str. 28)
Pre upotrebe skinite zaštitnu foliju sa
H Tipka za otpuštanje blokade
prednje strane AF svetla.
odbijenog bljeska (str. 28)
I Displej (str. 9)
J Kontrolna ploča (str. 9)
K Vratašca baterijskog sandučeta (str. 10)
L Minipostolje (str. 39)
8
Displej/Kontrolna ploča
A Indikator slabe baterije (str. 11)
B Indikator isključenog blica
(str. 16)
C Indikator uključenog blica
(str. 16)
D Indikator bežičnog blica (str. 36)
E Indikator brze sinhronizacije (str. 34)
F Tipka MODE (str. 16)
G Tipka HSS (str. 34)
H Tipka TEST (str. 27)
Značenje boje indikatora
Narand žasto: Blic je
spreman
Zeleno: Pravilna ekspozicija
Crveno: Pregrejavanje
I Preklopka POWER (str. 14)
J Tipka LEVEL (str. 26)
K Tipka ZOOM (str. 22)
L Indikator ZOOM (str. 22)
M Indikator LEVEL (str. 26)
9
Stavljanje baterija
Za napajanje blica HVL-F42AM mogu se koristiti:
C Četiri AA alkalne baterije*
C Četiri AA punjive nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije*
* Baterije nisu isporučene.
Nikal-metal hidridne baterije se uvek moraju puniti uz pomoć namenskog
punjača.
1
Otvorite vratašca baterijskog sandučeta kao na slici.
2
Umetnite baterije u sanduče kao što je prikazano na
slici.
3
Zatvorite vratašca baterijskog sandučeta.
C Postupite na obrnuti način kad otvarate vratašca baterijskog sanduč eta.
10
Provera baterija
Kad su baterije slabe, na displeju trepće pripadajući indikator.
Savetujemo da zamenite baterije kad
trepće indikator slabe baterije. Blic
se i dalje može koristiti ako tipka TEST
svetli narand žasto.
C Ako se nijedan indikator ne pojavi kad podesite preklopku POWER na ON,
proverite položaj baterija.
C Ako samo trepće indikator slabe baterije, zamenite baterije.
11
Postavljanje i skidanje blica
Stavljanje blica na aparat
Dok je blic isključen, čvrsto pritisnite montažnu
nožicu na aparat do kraja.
C Blic se automatski učvrsti.
C Ako je ugrañen blic fotoaparata izvučen, utisnite ga pre stavljanja ovog
blica.
12
Skidanje blica sa aparata
Dok držite pritisnutom tipku za odvajanje od montažne
nožice A, odvojite blic od aparata B.
13
Uključivanje
Podesite preklopku POWER na ON.
Blic se uključuje.
C Kad se blic uključi, počnu da svetle indikatori na displeju.
Isključenje
Podesite preklopku POWER na OFF.
14
Automatsko isključenje
Ako ne koristite fotoaparat ili blic u trajanju od tri minuta, on se isključuje
i indikatori na displeju se automatski isključuju kako bi se smanjilo trošenje
baterija.
C Kod bežičnog snimanja sa blicom (str. 36), indikatori na displeju
nestaju nakon 60 minuta.
C Možete promeniti vreme do automatskog isključenja ili onemogućiti tu
funkciju (str. 44).
C Blic se automatski isključi kad preklopku POWER na fotoaparatu
podesite na OFF.*
* Pri upotrebi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR-A100).
15
Promena načina rada blica
Pritisnite tipku MODE.
C Indikatori na displeju menjaju se na sledeći način.*
F (F AUTO) t F WL t { t F (F AUTO) t . . .
* Kad je fotoaparat odspojen.
C Indikator uključenog blica [ F AUTO] počne da svetli kad je fotoaparat
podešen na Autoflash. Kad je podešen na Full-flash, počne da svetli samo
indikator uključenog blica [F].
16
Programiranje automatskog rada
(osnove)
Odaberite P mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi na displeju počeo da
svetli indikator uključenog blica, bilo [F AUTO]
ili [F].
C Indikator uključenog blica [FAUTO] počne da svetli kad je fotoaparat
podešen na Autoflash. Kad je podešen na Full-flash, počne da svetli samo
indikator uključenog blica [F].
Nastavak
r
1
2
17
3
Kada se blic napuni, pritisnite okidač na aparatu
za snimanje.
C Blic je napunjen kad tipka TEST na kontrolnoj ploči počne da svetli
narandžasto kao i kada svetle indikatori "F" na displeju i u tražilu fotoaparata.
Kad je podešena pravilna ekspozicija za fotografiju koju upravo snimate,
tipka TEST na kontrolnoj ploči trepće zeleno.
C Ako pritisnete okidač pre nego što se blic napuni, fotografija će biti
podeksponirana.
C Pritisnite okidač tek nakon što budete sigurni da je punjenje završeno, kad
koristite blic uz funkciju self-timer.
C Ako fotoaparat ima AUTO ili Scene Selection mod, oni u ovom slučaju služe
za automatski rad blica. Štaviše, odabrani način rada blica (automatski
blic (FAUTO), dodatni izvor svetla ( F) ili nepotpuni blic ({))
zavise od vašeg fotoaparata. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu vašeg
fotoaparata.
18
C Sledeće tablice prikazuju udaljenost koju doseže svetlo iz blica (tj. domet
blica).
Pogledajte str. 49 za dodatne informacije.
35 mm-format ili ručno podešavanje blica
Žiž na daljina (mm)
ISO100
16*
24
28
35
50
70
105
1-4,5
1-8
1-8
1-8,5
1-10,5
1-12,5
1-15
4
1-3
1-5,5
1-5,5
1-6
1-7,5
1-8,5
1-10,5
5,6
1-2
1-4
1-4
1-4,5
1-5
1-6
1-7,5
2,8
Otvor blende
(jedinica: m)
Ži ž na daljina (mm)
ISO400
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
105
2,8
1-9
1-16
1-16
1-17
1-21
1-25
1,2-30
4
1-6
1-11
1-11
1-12
1-15
1-17
1-21
5,6
1-4
1-8
1-8
1-9
1-10
1-12
1-15
(jedinica: m)
APS-C** format
Žiž na daljina (mm)
ISO100
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
2,8
1-4,5
4
1-3
5,6
1-2
105
1-8,5
1-9
1-10,5
1-12,5
1-13,5
1-15
1-6
1-6,5
1-7,5
1-8,5
1-9,5
1-10,5
1-4,5
1-4,5
1-5
1-6
1-6,5
1-7,5
(jedinica: m)
Žiž na daljina (mm)
ISO400
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
105
2,8
1-9
1-17,5
1-18,5
1-21
1-25
1-27
1,2-30
4
1-6
1-12,5
1-13
1-15
1-17
1-19
1-21
5,6
1-4
1-8,5
1-9
1-10
1-12
1-13
1-15
(jedinica: m)
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
** Advanced Photo System Classic
19
Načini snimanja
Ovo poglavlje objašnjava kako da koristite blic u svakom načinu snimanja
fotoaparata.
Snimanje sa blicom uz prednost
otvora blende (A)
1
2
Odaberite A mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo da svetli indikator
uključenog blica [ F].
C Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
Podesite otvor blende i izoštrite objekat.
C Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje dometa
blica, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje dometa blica.
C Brzina zatvarača se podešava automatski.
4
20
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
Snimanje sa blicom uz prednost
brzine zatvarača (S)
1
2
Odaberite S mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo da svetli indikator uključenog
blica[ F].
C Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
4
Podesite brzinu zatvarača i izoštrite objekat.
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
Snimanje sa blicom uz ručno
podešavanje ekspozicije (M)
1
2
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo da svetli indikator uključenog
blica [ F].
C Bira se mod dodatnog izvora svetla.
3
Podesite otvor blende i brzinu zatvarača pa izoštrite
objekat.
C Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje dometa
blica, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje dometa
blica.
4
Pritisnite okidač kad je punjenje završeno.
21
Pokrivenost zuma blica
Automatsko zumiranje
Ovaj blic automatski menja pokrivenost zuma kako bi obuhvatila opseg
ži ž nih daljina od 24 mm do 105 mm prilikom snimanja (automatski zum).
Obično nije potrebno ručno menjati pokrivenost zuma.
Automatski zum radi kad ZOOM indikator [AUTO] svetli zeleno. Zum nije
prikazan na displeju kad svetli ZOOM indikator [AUTO].
Ži ž na daljina 24 mm
Ži ž na daljina 105 mm
C Kad se sa automatskim zumom koristi objektiv sa žiž nom daljinom manjom od
24 mm, ZOOM indikator [WIDE] trepće. U tom slučaju se preporučuje korišćenje
ugrañ enog panela za širokougaono snimanje (str. 24) kako bi se sprečilo zatamnjivanje periferije slike.
Kontrola automatskog zumiranja
optimizovana za senzor slike
Kad sa ovim blicom koristite Sony digitalni SLR fotoaparat (osim modela
DSLR-A100), blic pruža optimalnu pokrivenost u skladu sa veličinom
senzora slike (APS-C format/35 mm-format) u fotoaparatu.
22
Ručno zumiranje
Moguće je ručno podesiti pokrivenost zuma bez obzira na žižne daljine
objektiva koji koristite.
Pritisnite tipku ZOOM za prikaz željene pokrivenosti
blica.
C Pokrivenost zuma se menja sledećim redom.
105 t 70 t 50 t 35 t 28 t 24 t AUTO t 105 t . . .
Nastavak
r
C Ako je pokrivenost zuma podešena na manju vrednost od žižne daljine
objektiva koji koristite, ivice slike će se zatamniti.
C Pokrivenost blica kod ručnog zuma na displeju odgovara uglu gledanja
ekvivalentnoj žižnoj daljini 35mm-formata.
23
Ugrađeni panel za širokougaono snimanje
(opseg zuma 16 mm)
Upotrebom ovog panela, pokrivenost blica se povećava na žižnu daljinu od
16 mm.
Izvucite adapter.
C Na displeju svetli ZOOM indikator [WIDE].
C Kad spremate panel za širokougaono snimanje, utisnite ga do kraja.
C Nemojte panel za širokougaono snimanje izvlačiti na silu jer ga tako možete
oštetiti.
C Kad snimate pljosnati objekat od napred uz žižnu daljinu od oko 16 mm, ivice
slike se mogu malo zatamneti jer su žižne daljine u sredini i na ivicama
kadra različite.
C Kad koristite širokougaoni objektiv sa žižnom daljinom manjom od 16 mm,
ivice slike se mogu zatamniti.
C Žižna daljina odgovara ekvivalentnoj žižnoj daljini 35mm-formata.
C Ovaj blic ne podržava ugao gledanja 16 mm F2.8 objektiva riblje oko.
24
Pokrivenost blica i žiž na daljina
Što je veća žižna daljina objektiva fotoaparata, moguće je snimiti udaljeniji
objekat u punom ekranu; ali područje pokrivenosti se smanjuje. Obrnuto, sa
manjom vrednošću žižne daljine, bliži objekti se mogu fotografisati uz širu
pokrivenost. Pokrivenost blica je područje koje svetlo iz blica u
podešenom ili jačem intenzitetu može pokriti isto. Izražava se kao ugao.
Na taj način, pokrivenost blica pri kojoj možete fotografisati odreñena je
žižnom daljinom.
Odreñivanjem pokrivenosti blica u skladu sa žižnom daljinom, pokrivenost blica može se izraziti kao vrednost za žižnu daljinu.
25
Promena nivoa snage (LEVEL)
Automatski blic
Blic podržava nivo snage automatski kad na displeju svetli LEVEL
indikator [AUTO].
Ručni blic
Nivo snage za blic može da se podesi ručno.
Pritisnite tipku LEVEL za odabir željenog nivoa snage.
C Nivo snage se menja sledećim redosledom.
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t AUTO t 1/1 t . . .
C Ako se kod fotografisanja sa ručnim podešavanjem blica nivo snage
podesi na 1/1, blic će se aktivirati punom snagom. Opseg nivoa snage
(npr. 1/1 t 1/2) odgovara opsegu otvora blende (npr. F4 t 5,6).
C Promenite vlastito podešenje kad na fotoaparatu menjate nivo snage za mod
koji nije M (str. 44).
C Za detalje o ručnom podešavanju blica, pogledajte str. 32.
26
Ispitivanje blica
Možete pokušati jedan ili više probnih bliceva pre snimanja. Proverite nivo
svetla primenom probnog bljeska kad koristite merač bljeska i sl. u modu ručnog
blica (M).
Pritisnite tipku TEST kad TEST svetli narandž asto.
C Nivo svetla probnog blica zavisi od nivoa svetla podešenog pomoću LEVEL.
Tipka TEST
Tipka TEST svetli na sledeći način zavisno od tekućeg stanja blica.
C Narandžasto: Blic je spreman
C Zeleno:
Pravilna ekspozicija
C Crveno:
Pregrejavanje*
* Kod pregrejavanja usled kontinuirane upotrebe blica ili primene na
vrućim mestima, blic automatski prestane da radi.
C Tipka TEST trepće crveno u intervalima po 1 sekundu u slučaju pregrejavanja.
C Blic se isključi sve dok se njegova temperatura ne smanji.
C Prekinite upotrebu blica na 10 minuta kako bi mogao da se ohladi.
27
Snimanje sa odbijanjem bljeska
Snimanje sa blicom kad se iza objekta nalazi zid rezultuje oštrim senkama.
Usmeravanjem blica na plafon možete osvetliti objekat indirektno, odnosno
odbijanjem bljeska od plafona. Na taj se način postižu mekše senke i svetlo.
Snimanje sa odbijanjem bljeska
Snimanje bez odbijanja bljeska
Zakrenite blic prema gore ili ulevo i udesno držeći
pritisnutom tipku za otpuštanje blokade.
28
Blic se može podesiti pod sledećim uglovima.
C Prema gore: 45°, 60°, 75°, 90°
C Desno: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
C Levo: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Nastavak
r
C Blokada zakretanja aktivira se u položaju 0°. Kod vraćanja blica u izvorni
položaj, nije potrebno pritisnuti tipku za otpuštanje blokade.
C Kad se blic zakrene prema gore ili ulevo i udesno, isključuje se funkcija
brze sinhronizacije (str. 34).
C Za odbijanje bljeska najpogodniji je beli plafon ili zid. Obojena površina može
rezultovati svetlošću u boji. Ne savetujemo visoke plafone ili staklene površine.
29
Podešavanje ugla odbljeska
Istovremena upotreba direktnog i odbijenog svetla blica rezultira neravnomernim
osvetljenjem. Odredite ugao odbljeska uzimajući u obzir udaljenost do refleksivne
površine, udaljenost izmeñu aparata i objekta, žižnu daljinu objektiva itd.
Pravilno
Nepravilno
Kad je blic okrenut prema gore
Odredite ugao u skladu sa podacima u sledećoj tablici.
Žižna daljina objektiva
Ugao odbljeska
Minimalno 70 mm
45°
28 – 70 mm
60°
Maksimalno 28 mm
75°, 90°
Kod odbijanja bljeska sleva i sa desna
Kod bočnog odbijanja bljeska preporučujemo zakretanje blica za 90°. Ako se
koristi ugao manji od 90°, potrebno je paziti da objekat ne osvetli direktno svetlo iz
blica.
30
AF osvetljenje
Pri slabijem osvetljenju ili kad je kontrast nizak, kad pritisnete okidač do pola za
automatsko izoštravanje, zasvetleće crvena sijalica na prednjoj strani blica.
To je AF osvetljenje koje se koristi kao pomoć pri automatskom izoštravanju.
C AF osvetljenje radi čak i kad svetli indikator isključenog blica [{].
C AF osvetljenje fotoaparata se isključuje kad radi AF osvetljenje blica.
C AF osvetljenje ne radi kad se koristi funkcija Continuous AF, odnosno kad
kontinuirano izoštravate pokretni objekat.
C AF osvetljenje možda neće raditi ako je žižna daljina objektiva veća od 300
mm. Blic neće raditi kada ga skinete sa fotoaparata.
31
Ručno podešavanje blica (M)
Normalno merenje bljeska kroz objektiv (TTL) automatski podešava jačinu bljeska
kako bi se postigla pravilna ekspozicija za objekat. Ručno podešen blic omogućava fiksnu jačinu bljeska nezavisno od svetline objekta i podešenja fotoaparata.
C Ručno podešenje blica može se koristiti samo kad je fotoaparat u M modu.
U drugim modovima se automatski bira merenje kroz objektiv.
C Budući da refleksija od objekta ne utiče na ručno podešen blic, taj način
snimanja je prikladan za upotrebu sa objektima koji su izuzetno svetli ili sa
slabom refleksijom.
Merenje bljeska kroz objektiv
1
2
32
Ručno merenje bljesk a
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora uključenog
blica [F] na displeju.
3
Pritisnite tipku LEVEL za odabir željenog nivoa snage.
C Možete odabrati sledeće nivoe snage:
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/1 t . . .
C Za detalje o podešavanju nivoa snage, pogledajte str. 49.
C Indikator provere dometa blica za tipku TEST (trepće zeleno) se ne
prikazuje nakon snimanja fotografije sa ručno podešenim blicom.
C Pri upotrebi funkcije Custom, ručno podešavanje blica se može odabrati
bez podešavanja fotoaparata u M mod (str. 44).
Merenje kroz objektiv (TTL)
Ručno podešen blic omogućava fiksnu jačinu bljeska nezavisno od svetline
objekta i podešenja fotoaparata. TTL* mod meri svetlo koje se od objekta
reflektuje kroz objektiv.
Neki fotoaparati omogućavaju P-TTL merenje, koje dodaje predbljesak TTL
merenju, i ADI merenje, koje dodaje podatke o udaljenosti P-TTL merenju.
Blic definiše sva P-TTL i ADI merenja kao TTL merenja i na displeju
se prikazuje LEVEL indikator [AUTO].
* TTL = skrać enica od through the lens, tj. kroz objektiv
C ADI merenje je moguće u kombinaciji sa objektivom koji ima ugrañen enkoder
udaljenosti. Pre upotrebe funkcije ADI merenja, proverite u tehničkim podacima uputstva za upotrebu isporučenim sa vašim objektivom da li taj objektiv
ima ugrañen enkoder udaljenosti.
33
Brza sinhronizacija (High-speed
sync, HSS)
Brza sinhronizacija
Standardni rad blica
Brza sinhronizacija eliminiše ograničenja brzine sinhronizovanog rada blica i
omogućava njegovu upotrebu kroz ceo opseg brzine zatvarača fotoaparata. Povećani podesivi opseg otvora blende omogućava snimanje sa blicom uz veliki
otvor blende tako da pozadina bude nejasna, a objekat u prednjem planu oštar. Čak
i kad snimate sa velikim f-stop brojem u A modu ili M modu kad je pozadina vrlo
svetla i snimak bi bio preeksponiran, možete podesiti ekspoziciju koristeći brzu
sinhronizaciju.
Pritisnite tipku HSS.
C Svetli indikator brze sinhronizacije.
34
C Ovaj blic se automatski podešava na brzu sinhronizaciju kad je brzina zatvarača podešena na veću vrednost od brzine sinhronizacije. Brzina sinhronizacije razlikuje se prema fotoaparatu koji koristite. Za dodatne informacije o
brzini sinhronizacije, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg fotoaparata.
C Ako ponovo pritisnete tipku HSS, brza sinhronizacija se poništi pa nije više
moguće podesiti brzinu zatvarača veću od brzine sinhronizacije.
C Savetujemo vam da fotografisanje izvodite na svetlim mestima.
C Brza sinhronizacija ne može da se koristi sa odbijanjem bljeska.
C Kad koristite merač bljeska ili boje, brza sinhronizacija se ne može koristiti jer
ometa pravilnu ekspoziciju.
Brzina sinhronizacije blica
C Fotografisanje uz upotrebu blica opš te je povezano sa maksimalnom
brzinom zatvarača, što se naziva brzinom sinhronizacije blica. To se
ograničenje ne odnosi na fotoaparate koji imaju funkciju brze sinhronizacije
(HSS) (str. 34), budući da oni omogućavaju snimanje sa blicom pri
maksimalnoj brzini zatvarača.
35
Bežični rad (WL)
Fotografije snimljene sa blicom pričvršćenim na aparat su ravne, kao na slici
A. U takvim slučajevima skinite blic sa aparata i postavite ga kako biste dobili
trodimenzionalniji efekat, kao na slici B.
Kad snimate takvu vrstu fotografije SLR fotoaparatom, blic se na njega obično
povezuje kablom. Ovaj blic ne treba da se povezuje kablom, već prenosi signal
pomoću svetla blica ugrañenog u aparat. Pravilnu ekspoziciju automatski
odreñuje fotoaparat.
Standardni rad
36
Bežični rad
Bežični domet blica
Kod bežičnog rada blic koristi signal svetla sa ugrañenog blica za aktiviranje.
Imajte na umu sledeće prilikom postavljanja aparata, blica i objekta.
C Snimajte u tamnim, zatvorenim prostorima.
C Ako zakrenete blic radi upotrebe funkcije odbijenog bljeska (str. 28) tako da
senzor za prijem bežičnog signala bude usmeren prema fotoaparatu, blic
će lakše primiti signal sa fotoaparata.
C Postavite blic odvojen sa aparata unutar sivog područja na sledećem
dijagramu.
Udaljenost između fotoaparata i objekta
Udaljenost između
blica i objekta
Ne postavljajte blic
direktno iza objekta
Postavite fotoaparat i blic
unutar 1 – 5 metara od objekta
Nastavak
r
C Detalje o dometu blica potražite na str. 19 ili 49.
37
Napomene o bežičnom radu
C Tokom bežičnog rada nije moguće koristiti merač blica ili boja jer će se
aktivirati predbljesak ugrañenog blica.
C Položaj zuma ovog blica (HVL-F42AM) se automatski podesi na 24 mm.
Drugi položaji se ne preporučuju.
C Kad se u blizini koristi drugi bežični blic, možete promeniti kanal u
"CH1" ili "CH2" u korisničkim podešenjima kako biste sprečili smetnje (str. 44).
C Kad snimate u bežičnom modu, u retkim slučajevima blic se može
slučajno aktivirati zbog statičkog elektriciteta u prostoru ili elektromagnetnih
smetnji.
Kad ne koristite blic, odaberite indikator isključenog blica [{] tipkom MODE.
38
Stavljanje i uklanjanje minipostolja
C Kad koristite blic odvojeno od fotoaparata, koristite isporučeno
minipostolje.
C Blic možete učvrstiti na stativ pomoću otvora za stativ na minipostolju.
Stavljanje
Nastavak
r
Uklanjanje
39
Bežično snimanje sa blicom
1
Pričvrstite blic na aparat i uključite ga, kao i aparat.
2
Podesite blic na bežični rad.
C Način podešavanja se razlikuje, zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u
njegovom uputstvu za upotrebu.
C Kad je aparat podešen na bežični rad, blic se automatski podesi na
isto i na displeju je prikazan jedan od indikator bežičnog rada, [F WL
CH1] ili [F WL CH2].
C Na displeju svetli [F WL CH1] kad je odabran kanal 1 za bežični rad.
Kad je odabran kanal 2, svetli indikator [ F WL CH2]. Detalje o promeni
kanala potražite na str. 44.
C Nivo svetla moguće je odabrati čak i za bežični rad blica. Detalje
potražite na str. 44.
40
3
Skinite blic sa aparata i izvucite ugrađeni
blic.
C Kad skinete blic sa aparata, zasvetli indikator brze sinhronizacije.
Podesite fotoaparat i blic.
C Podešavanje izvršite na tamnom mestu, na primer u zatvorenom
prostoru.
C Pogledajte str. 37 za detalje.
Ugrađen blic
Ovaj blic
Nastavak
r
4
41
5
Proverite da li su ugrađen i ovaj blic sasvim
napunjeni.
C Kad je ugrañen blic sasvim pun, u tražilu svetli "F".
C Kad je ovaj blic pun, AF osvetljenje na prednjoj strani trepće i tipka
TEST svetli narand žasto.
6
Proverite blic pomoću ispitne funkcije.
C Način provere se razlikuje, zavisno od fotoaparata. Detalje potražite u
njegovom uputstvu za upotrebu.
C Ako ispitna funkcija ne radi, promenite položaj aparata, blica ili
objekta.
7
42
Ponovo proverite da li su ugrađen i ovaj blic
sasvim napunjeni i pritisnite okidač za snimanje
fotografije.
Podešavanje bežičnog rada samo na
blicu
Kad je blic pričvršćen na fotoaparat i podešen je bežični rad, informacije o
kanalu se prenose na aparat. To znači da, ako nastavite da koristite isti aparat i blic
bez promene kanala, možete takoñe posebno da podešavate blic i aparat
na bežični rad.
Podešenje fotoaparata:
Podesite ga na bežični rad blica.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Podešenje blica:
Pritisnite tipku MODE za uključenje indikatora bežičnog
rada, bilo [F WL CH1] ili [F WL CH2].
Detalje potražite na str. 44.
Automatsko podešavanje balansa bele
boje informacijama o temperaturi boje
Blic šalje informacije o temperaturi boje µ fotoaparatu. µ fotoaparat
automatski podešava temperaturu boje na standardnu belu.
C Ova funkcija radi pri upotrebi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLRA100).
C Ova funkcija radi sa merenjem bljeska kroz objektiv (TTL) uz primenu natičnog
povezivanja sa fotoaparatom.
43
Korisničko podešenje
Možda ćete trebati da promenite razne postavke blica. Moguće je promeniti
sledećih pet stavki.
C Podešavanje bežičnog kanala (CH1/CH2)
C Vreme do automatskog isključenja (30 sekundi/3 minuta/30 minuta/bez
podešenja)
C Vreme do automatskog isključenja pri upotrebi bežičnog rada blica (60
minuta/bez podešenja)
C Modovi snimanja u kojima je moguće podesiti ručni mod blica
C Podešenje svetline displeja (svetlo/tamno)
Izvođenje korisničkog podešavanja
Korisničko podešenje se menja na sledeći način.
1
Pritisnite tipku HSS tri sekunde dok je preklopka
POWER podešena na ON.
C Istovremeno će treptati indikator isključenog blica [{], indikator
uključenog blica [ F AUTO] i indikator bežičnog rada [F WL]
44
2
Promenite željeno podešenje.
C Detalje o promeni pojedinih podešenja potražite u odeljku "Promena
korisničkih podešenja".
3
Pritisnite tipku HSS za završetak podešavanja.
C Odabrana podešenja se sačuvaju čak i ako isključite blic ili izvadite
bateriju.
Promena korisničkog podešenja
Ovde se objašnjava kako promeniti pojedina korisnička podešenja.
Za promenu podešenja bežičnog blica
Pritisnite tipku MODE za odabir željenog podešenja.
C Prikaz se menja sledećim redosledom.
CH1 t CH2 t CH1 t . . .
Nastavak
r
C Pričvrstite blic na fotoaparat i delimično pritisnite okidač nakon
promene kanala.
45
Za promenu vremena do automatskog isključenja
Možete promeniti vreme do automatskog isključenja.
Pritisnite tipku ZOOM za odabir željenog vremena do automatskog
isključenja.
C Prikaz se menja sledećim redosledom.
105 t 70 t 50 t 35 t 105 t . . .
Za detalje o prikazu i vremenu podešenja, pogledajte sledeću tablicu.
Indikatori
Vreme do automatskog isključenja
105
30 sekundi (60 minuta)
70
3 minuta (60 minuta)
50
30 minuta (60 minuta)
35
Bez podešenja (Bez podešenja)
Vreme u zagradama važi kad je blic podešen na bežični rad.
C Vreme do automatskog isključenja kad je blic podešen na bežični rad
razlikuje se od drugih modova.
Primer: Kad se to vreme promeni u "35" (Bez podešenja) iz "105" (30 sekundi),
vreme za bežični rad će se takoñe automatski promeniti u "None" iz "60
minuta".
46
Za promenu načina snimanja koji može koristiti ručno
podešavanje blica (M)
Pritisnite tipku LEVEL za odabir načina snimanja koji može koristiti
ručno podešavanje blica.
C Nivo snage se promeni iz 1/1 u 1/2 pri svakom pritisku tipke LEVEL.
1/1: (odgovara samo M modu fotoaparata)
1/2: (odgovara svim modovima fotoaparata)
C Za detalje o podešavanju nivoa snage, pogledajte str. 26.
Nastavak
r
C Sa podešenjem "1/2", fotografisanje uz ručno podešavanje blica može se
koristiti u svim načinima snimanja vašeg fotoaparata. Savetujemo korišć enje M
moda vašeg fotoaparata jer pri snimanju u drugim modovima možda neće
moći da se postigne pravilna ekspozicija.
47
Za promenu svetline displeja
Svetlina displeja može se podešavati u dva nivoa.
Pritisnite tipku TEST za odabir željene svetline.
C Svetlina se menja na sledeći način.
Svetlo t Tamno t Svetlo t . . .
C Proverite status blica kako biste proverili da li se mogu tekuća podešenja
promeniti, zatim pritisnite tipku TEST.
Probni bljesak se aktivira kad pritisnete tipku TEST ako je blic podešen
na bilo koji mod koji ne spada u korisnička podešenja.
48
Domet blica
Pri upotrebi standardnog bljeska
Možete postići odgovarajući domet blica za normalno snimanje, kao pri upotrebi
programiranog automatskog blica (P) ili ručnog podešavanja blica
(M) i sl., upotrebom sledeće tablice vodećeg broja i koeficijenta ISO osetljivosti.
Vodeći broj
35 mm-format ili ručno podešavanje blica (ISO100)
Nivo snage
Podešenja pokrivenosti blica (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
23
23
25
30
35
42
1/2
9,2
16,3
16,3
17,7
21,2
24,7
29,7
1/4
6,5
11,5
11,5
12,5
15,0
17,5
21,0
1/8
4,6
8,1
8,1
8,8
10,6
12,4
14,8
1/16
3,3
5,8
5,8
6,3
7,5
8,8
10,5
1/32
2,3
4,1
4,1
4,4
5,3
6,2
7,4
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
APS-C format (ISO100)
Nivo snage
Podešenja pokrivenosti blica (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
25
26
30
35
38
42
1/2
9,2
17,7
18,4
21,2
24,7
26,9
29,7
1/4
6,5
12,5
13,0
15,0
17,5
19,0
21,0
1/8
4,6
8,8
9,2
10,6
12,4
13,4
14,8
1/16
3,3
6,3
6,5
7,5
8,8
9,5
10,5
1/32
2,3
4,4
4,6
5,3
6,2
6,7
7,4
Nastavak
r
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
49
Koeficijent ISO osetljivosti
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
1
1,4
2
2,8
4
5,7
Udaljenost pri snimanju = Vodeći broj x Koeficijent ISO osetljivosti ÷
Otvor blende
Primer: 35 mm-format ili ručno podešavanje blica, nivo snage: 1/1, žiž na
daljina: 35 mm, otvor blende: F4, ISO: 400
25 (Vodeći broj) T 2 (Koeficijent ISO osetljivosti) ÷ 4 (Otvor blende) = 12 m
Svetlo blica ima domet 12 m.
Pri upotrebi blica sa funkcijom brze
sinhronizacije
Pri upotrebi brze sinhronizacije, domet blica postaje kraći nego kod standardnog snimanja. Možete postići odgovarajući domet blica upotrebom sledeće
tablice vodećeg broja i koeficijenta ISO osetljivosti.
Vodeći broj
35 mm-format ili ručno podešavanje blica (ISO100)
Brzina zatvarača
Podešenja pokrivenosti blica (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
8,8
9,1
9,5
10,9
13,4
16,4
1/500
3,3
6,2
6,4
6,7
7,7
9,5
11,6
1/1000
2,4
4,4
4,5
4,7
5,5
6,7
8,2
1/2000
1,7
3,1
3,2
3,4
3,9
4,7
5,8
1/4000
1,2
2,2
2,3
2,4
2,7
3,4
4,1
1/8000
0,8
1,6
1,6
1,7
1,9
2,4
2,9
1/12000
0,6
1,1
1,1
1,2
1,4
1,7
2,1
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
50
APS-C format (ISO100)
Podešenja pokrivenosti blica (mm)
Brzina zatvarača
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
9,7
10,0
10,9
13,4
15,0
16,4
1/500
3,3
6,8
7,1
7,7
9,5
10,6
11,6
1/1000
2,4
4,8
5,0
5,5
6,7
7,5
8,2
1/2000
1,7
3,4
3,5
3,9
4,7
5,3
5,8
1/4000
1,2
2,4
2,5
2,7
3,4
3,8
4,1
1/8000
0,8
1,7
1,8
1,9
2,4
2,7
2,9
1/12000
0,6
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,1
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
Koeficijent ISO osetljivosti
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
1
1,4
2
2,8
4
5,7
Udaljenost pri snimanju = Vodeći broj x Koeficijent ISO osetljivosti ÷
Otvor blende
Primer: Pri upotrebi fotoaparata APS-C formata, brzina zatvarača: 1/500 sekunde,
žiž na daljina: 28 mm, otvor blende: F2,8, ISO: 400
9,5 (Vodeći broj) T 2 (Koeficijent ISO osetljivosti) ÷ 2,8 (Otvor blende) = 6,5 m
Svetlo blica ima domet 6,5 m.
51
Napomene o upotrebi
Tokom snimanja
C Ovaj blic generiš e snažno svetlo i stoga se ne sme koristiti direktno
ispred očiju.
C Kako biste sprečili pregrejavanje kao i oštećenje fotoaparata i blica, ovaj
blic nemojte da koristite 20 puta zaredom ili kontinuiranom aktivacijom u
kratkom vremenu. (Kad je nivo snage 1/32, 40 puta zaredom.)
Ako se blic aktivirao odreñeni broj puta u kratkom vremenu, prekinite
upotrebu blica i ostavite ga da se ohladi barem 10 minuta.
C Pričvrstite fotoaparat dok je blic isključen.
U protivnom možete uzrokovati kvar blica ili će se primenjivati neodgovarajuće osvetljenje pa vam snažno svetlo može povrediti oči.
Baterije
C Indikator baterija na kontrolnoj ploči može pokazivati da je njihov kapacitet manji
od stvarnog, što zavisi od temperature i uslova memorisanja. Indikator će pokazivati pravilnu vrednost nakon nekoliko upotreba blica.
C Nikal-metal hidridne baterije odjednom se mogu isprazniti. Ako indikator baterije počne da trepti ili se blic više ne može koristiti, zamenite baterije ili
ih napunite.
C Frekvencija blica i broj bljeskova nakon stavljanja novih baterija može se
razlikovati od vrednosti navedenih u tablici, zavisno od datuma proizvodnje
baterija.
C Baterije vadite tek nekoliko minuta nakon isključenja blica. Baterije mogu
biti vruće, zavisno od vrste koju koristite. Izvadite ih pažljivo.
C Izvadite i odložite baterije kad fotoaparat ne nameravate da koristite duže vreme.
52
Temperatura
C Ovaj blic može da se koristi pri temperaturama izmeñu 0°C i 40°C.
C Nemojte ga izlagati ekstremno visokim temperaturama (na primer na direktnom
suncu unutar vozila) ili prekomernoj vlazi.
C Kako biste sprečili kondenzovanje vlage na blicu, stavite ga u zatvorenu
plastičnu vrećicu prilikom prenošenja iz hladnog u topli prostor. Pre vañenja iz
vrećice ostavite ga da dostigne sobnu temperaturu.
C Kapacitet baterija se smanjuje na niskim temperaturama. Prilikom snimanja na
hladnom vremenu, držite aparat i baterije na toplom, na primer u džepu. Indikator
slabe baterije može da zasvetli čak i kad je na hladnom vremenu u baterijama ostalo
nešto napona. One će povratiti nešto kapaciteta kad se zagreju na normalnu
radnu temperaturu.
C Ovaj blic nije vodootporan. Pazite da ne doñe u kontakt sa vodom,
peskom ili solju kad ga koristite na morskoj obali, jer to može izazvati kvarove.
Održavanje
Skinite blic sa fotoaparata. Očistite ga mekom i suvom krpom. Ako je bio u
kontaktu sa peskom, brisanje može oštetiti njegovu površinu, pa ga zato treba očistiti pomoću duvaljke. U slučaju tvrdokornih mrlja, koristite krpu koju ste navlažili
rastvorom blagog sredstva za čišćenje, očistite blic i osušite ga suvom krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivne rastvore, na primer razreñivač ili benzin, jer bi
mogli da oštete površinu.
53
Tehnički podaci
Vodeći broj
Standardni rad (ISO 100)
Pokrivenost blica
GN
16*
24
28
35
50
70
105
Ručni blic /
35mm-format
(mm)
13
23
23
25
30
35
42
APS-C format
13
25
26
30
35
38
42
* Kad je pričvršćen širokougaoni panel.
Frekvencija/Ponavljanje
Frekvencija (s)
Ponavljanje (broj puta)
Alkalne
Nikal-hidridne
(2500 mAh)
0,1 – 3,7
0,1 - 2,7
Oko 180 ili više
Oko 260 ili više
C Ponavljanje je približan broj aktiviranja blica pre nego što se
baterija sasvim isprazni.
Kontinuirani rad
40 bljeskova, 5 bljeskova u sekundi
(Standardni rad, nivo snage 1/32, 105 mm, nikal-metal
hidridne baterije)
AF osvetljenje
Automatsko aktiviranje pri niskom kontrastu i slabom svetlu
Radni domet (sa 50 mm objektivom na modelu DSLR-A700)
Središte kadra: 0,5 m do 6 m
Ivice kadra: 0,5 do 3 m
Kontrola blica
Predbljesak, TTL direktno merenje, ručno podešavanje
Dimenzije (približno) 75 T 123 T 100 mm (š T v T d)
Masa (približno)
340 g (bez baterija)
Preporučene baterije Alkalne baterije veličine AA
Nikal-metal hidridne baterije veličine AA
Isporučeni pribor
Blic (1), minipostolje (1), navlaka (1), dokumentacija
Funkcije navedene u ovom uputstvu zavise od uslova ispitivanja u našoj kompaniji.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
54
Zaštićeni znak
je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.
55
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF