Sony | HVL-20DW2 | Sony HVL-20DW2 20DW2 Blic / Svetlo Uputstva za rukovanje

3-861-783-13 (1)
Baterijsko video svetlo za
snimanje
UPOZORENJE
Kako bi spreili poar ili elektrini udar, ne izlaite ureaj uticaju
kiše ili vlage.
Kako biste izbegli elektrini udar, ne otvarajte kuište. Popravke
prepustite ovlaš enom servisu.
Napomena:
Ovaj uređaj je proveren i zadovoljava zahteve digitalnih uređaja klase B prema
FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog
uticaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje
energiju u području radio frekvencija i ako nije ugrađen ili ako se ne koristi
prema uputstvu, može uzrokovati štetne smetnje kod radio komunikacija.
Naravno, nije moguće garantovati da se smetnje neće pojaviti kod određene
vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radio i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja,
korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sledećih načina:
Uput st vo za upotrebu
HVL-20DW2
© 1998 Sony Corporation
http://www.sony.net/
− Okrenite ili promenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je
priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio, odnosno TV tehničara.
Upozoravamo vas da bilo kakve promene ili prilagođenja koja nisu izričito
odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri upotrebi uređaja.
ovde poravnajte
Funkcije
• Mogućnost odabira upotrebe 1 sijalice (10 W) ili 2 sijalice (20 W) (Nije
moguća upotreba 2 sijalice ako koristite akumulatorsku bateriju NP-F530/
F550/500/510.)
• Ugrađena funkcija koja sprečava potpuno pražnjenje baterije
• Može da se koristi litijum-jonska baterija
• Može da se učvrsti na tronožac
Mere opreza
taster za uvršenje svetla
• Koristite ovo video svetlo sa akumulatorskom baterijom NP-F530/F550/F730/
F750/F930/F950/F960/500/510/710.
• S akumulatorskom baterijom NP-F530/F550/500/510 možete koristiti jednu
sijalicu (10 W). Ako koristite dve sijalice (20 W), potrebna je akumulatorska
baterija NP-F730/F750/F930/F950/F960/710.
Oprez
Obratite pažnju da ne dodirujete površinu svetla, budući da je plastični
prozorčić, zajedno sa okolnim površinama vruć kad je svetlo uključeno i
neposredno nakon njegovog isključenja.
Nemojte dodirivati poklopac, sijalicu,… dok su vrući.
• Nemojte prosipati vodu po prednjem staklu video svetla dok je vruće.
• Nikad nemojte direktno da gledate u svetlo dok je ono uključeno.
• Izbegavajte postavljanje svetla u blizinu zapaljivih materijala ili agresivnih
sredstava, na primer benzina ili alkohola.
• Obratite pažnju da nikakvi tvrdi predmeti ili teč nost ne padnu na ili u
svetlo.
• Nemojte prekrivati otvore za hlađenje.
• Nemojte ostaviti uključeno svetlo ako ga ne koristite.
• Nemojte uključivati video svetlo ako nije postavljen poklopac.
• Nemojte udarati ili tresti video svetlo jer bi mogli da ga oštetite ili tako da
uti če na kra ći vek trajanja sijalice.
• Ako usled delovanja funkcije koja sprečava potpuno pražnjenje baterije
padne napon, svetlo se može isključiti. Ovo je normalno.
U tom slučaju, isključite napajanje i napunite akumulatorsku bateriju ili
stavite napunjenu akumulatorsku bateriju.
• Kod zamene akumulatorske baterije obavezno isključite napajanje.
• Baterija kraće traje u hladnim uslovima jer je tada njena efikasnost manja
(10°C ili niža temperatura). Za duži vek trajanja akumulatorske baterije
savetujemo sledeće:
− Stavite akumulatorsku bateriju u džep da bi je zagrejali. (Nemojte da
stavljate bateriju zajedno sa metalnim predmetima.) Umetnite bateriju
neposredno pre snimanja.
− Napunite akumulatorsku bateriju pomoću mrežnog punjača na sobnoj
temperaturi (od 10°C do 30°C).
Nakon upotrebe
• Isključite napajanje.
• Pre stavljanja u torbicu, proverite da li se svetlo dovoljno ohladilo.
• Ako video svetlo nećete koristiti duže vreme ili pre stavljanja u torbicu,
izvadite akumulatorsku bateriju.
O išenju
Očistite video svetlo suvom i mekom krpom. Tvrdokorne nečistoće možete da
uklonite krpom navlaženom u rastvoru blagog sredstva za čišćenje i zatim osušite
suvom i mekom krpom. Nikad nemojte da koristite agresivna sredstva, na primer
razređivač, benzin ili alkohol, budući da bi mogli oštetiti površinu.
Skidanje akumulatorske
baterije (pogledajte sl. B)
Tehniki podaci
Napajanje
Potrošnja
Najveća jačina svetla
Smer svetla
Ugao svetla
7,2 V DC
Mogućnost odabira 10 W/20 W
1 sijalica: Približno 400 cd
2 sijalice: Približno 800 cd
Horizontalno
Približno 26 stepeni
1 Prebacite preklopku POWER u položaj OFF.
2 Pritisnite tipku BATT na video svetlu i izvucite akumulatorsku
bateriju u smeru strelice.
Trajanje kontinuiranog svetla:
Akumulatorska baterija
Napomene o video svetlu
• Uz akumulatorsku bateriju -F530/F550/500/510 nije moguća upotreba 2
sijalice.
• Ako je preostalo vreme akumulatorske baterije kratko, svetli samo 1 sijalica,
čak i ako koristite akumulatorsku bateriju NP-F730/F750/F930/F950/
F960/710 za 2 sijalice.
1 sijalica (10 W)
2 sijalice (20 W)
NP-F550
40 min
NP-F730
95 min
35 min
NP-F750
105 min
40 min
NP-F960
210 min
75 min
(Približne minute uz potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju)
Zamena sijalice
(pogledajte sl. C)
Koristite Sonyjevu XB-20DM halogenu sijalicu (nije deo isporuke).
1 Pritisnite gornji i donji deo video svetla i otvorite poklopac prema sebi.
2 Izvadite staru sijalicu tako da je držite za njen donji deo i umetnite
novu sijalicu.
Domet osvetljenja
1 sijalica (10 W)
2 sijalice (20 W)
Približno 1 m:
400 luksa
800 luksa
Približno 3 m:
40 luksa
80 luksa
Približno 5 m:
15 luksa
30 luksa
Približno 8 m:
4,5 luksa
9 luksa
Približno 10 m:
3 luksa
6 luksa
Temperatura boje
Približno 3000 K
Prosečni vek trajanja sijalice
Približno 100 sati
Dimenzije
Približno 48 T 115 T 64 mm (Š TV T D)
Masa
Približno 100 g
Dodatni pribor
XB-20DX halogena sijalica
Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog video svetla, obratite se ovlašćenom zastupniku.
Saveti za osvetljavanje
Osigurajte ispravno osvetljavanje da bi dobili jasne i živopisne slike.
• Realistična slika se sastoji od prirodnog svetla i senki.
• Fluorescentna rasveta uzrokuje treperenje tokom snimanja. Svetlo za
snimanje pomaže kod postizanja boljih slika na kojima boje ostaju jasne.
3 Vratite poklopac.
Mere opreza
• Tokom upotrebe površina poklopca postaje vruća. Pre skidanja sačekajte da
se poklopac ohladi.
• Kad pregori, sijalica je vruća. Pre skidanja, sačekajte da se sijalica ohladi.
• Nemojte golim rukama dodirivati reflektor nove sijalice. Pri rukovanju sa
sijalicom koristite meku krpu da na njoj ne bi ostali otisci prstiju. Ako se
sijalica zaprlja, temeljno je obrišite.
• Umetnite novu sijalicu pravo u grlo sijalice.
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne
ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo vas da
kontaktirate vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu
gde ste kupili proizvod.
Kako usmeriti video svetlo
Kad se objekat nalazi na osvetljenoj pozadini, koristite video svetlo da bi
osvetlili prednji deo objekta koji želite da snimate. Obratite pažnju da kod
snimanja niste okrenuti prema suncu.
Upotreba svetla za snimanje
(pogledajte sl. A)
Pre stavljanja akumulatorske baterije, prebacite preklopku POWER u položaj
OFF.
1 Učvrstite akumulatorsku bateriju na video svetlo prema prikazu na
slici.
Pritisnite akumulatorsku bateriju prema video svetlu i pritisnite je u smeru
strelice.
2 Zakrenite taster za učvršćenje u levo da bi ga oslobodili.
3 Učvrstite video svetlo na postolje za pribor.
4 Pritisnite malu zelenu tipku preklopke POWER i podesite je na T1
(10 W) ili T2 (20 W).
Video svetlo se uključi.
Napomena o izvoru napajanja
Nije moguća upotreba video kamere sa baterijskim napajanjem video svetla.
Učvrstite drugu akumulatorsku bateriju na video kameru.
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF

advertising