Sony | VCT-VPR1 | Sony VCT-VPR1 VCT-VPR1 STATIV ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE Uputstva za rukovanje

4-452-077-01(1)
Srpski
Pre upotrebe uređaja, molimo, pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga radi
buduće upotrebe.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj posude
ispunjene tečnostima, poput vaza.
Stativ sa daljinskim
upravljačem
Ova oprema je ispitana i dokazana je
njena usklađenost sa ograničenjima
propisanim smernicom o elektromagnetnoj kompatibilnosti pri upotrebi
priključnih kablova kraćih od 3 m.
Za korisnike u evropskim zemljama
Uputstvo za upotrebu
Odlaganje dotrajale električne i
elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa sistemom odvojenog
prikupljanja otpada).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
odlagati kao kućni otpad. On treba da
bude odložen na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne
ili elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem starog proizvoda čuvate
okolinu i brinete o zdravlju svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
se ugrožava okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
VCT-VPR1
© 2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je kompanija Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka.
Za sva pitanja u vezi servisa ili garancije, molimo obratite se na adrese navedene u ovojenim dokumentima koji se
tiču servisa ili garancije.
Mere opreza
Postavljanje i skidanje
fotoaparata
Prilikom postavljanja ili skidanja fotoaparata sa stativa, čvrsto zategnite
pričvrsnu polugu. Nakon postavljanja
fotoaparata na stativ nemojte na njega
montirati nikakvu dodatnu opremu.
U suprotnom, glava stativa se može
nagnuti i oštetiti fotoaparat.
Čišćenje
Kad se stativ zaprlja, očistite ga
mekom krpom malo navlaženom
blagim rastvorom deterdženta.
Zatim ga prebrišite suvom krpom.
Nakon upotrebe stativa na plaži ili
mestima izloženim morskom vetru,
dobro ga prebrišite suvom krpom.
Funkcije
VCT-VPR1 je stativ sa daljinskim
upravljačem za funkcije fotoaparata.
Daljinski upravljač ugrađen u ručku
za pomeranje možete koristiti za
upravljanje fotoaparatima koji imaju
Sony Multi priključnicu. Ovaj stativ
možda neće biti kompatibilan sa svim
fotoaparatima koji imaju Sony Multi
priključnicu. Za više informacija o
kompatibilnim modelima posetite
Sony internet stranu.
Funkcije daljinskog upravljača
uključuju osnovne funkcije snimanja
(uključenje/isključenje, snimanje
videa/fotografija i zumiranje) i
uključenje/isključenje sporog
zumiranja i prikaza mreže linija.
Tehnički podaci
Maksimalno opterećenje
3 kg
Ugao pomeranja
360 stepeni
Ugao nagiba
90 stepeni dole, 55 stepeni gore
Produžavanje nogu
Svaka noga ima četiri teleskopske
osovine.
Funkcije daljinskog upravljača
Tasteri POWER, PHOTO i
START/STOP, prekidač zuma
(T/W), tasteri GRID LINE i PUSH
RELEASE, prekidač SLOW
ZOOM
Dimenzije
Maksimalna visina:
Oko 1465 mm (sa razmaknutim
nogama i potpuno izvučenim
podizačem)
Minimalna visina:
Oko 480 mm
Dužina kabla daljinskog upravljača
Oko 800 mm
Dužina ručke za pomeranje
Oko 260 mm
Pomeranje podizača
Oko 265 mm
Opseg radne temperature
0 °C do 40 °C
Masa
Oko 1,3 kg
Isporučeni pribor
Torba za nošenje (1)
Kabl za povezivanje na Multi
priključnicu (1)
Dokumentacija
Dizajn i tehnički podaci su podložni
promeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
Kabl za Multi priključnicu je isporučen zajedno sa stativom.
Opis delova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Vijak za učvršćenje fotoaparata
Klin za centriranje
Podnožje za učvršćenje
fotoaparata
Glava stativa
Regulator za zaključavanje
vodoravnog pomeranja
Regulator za zaključavanje nagiba
Podizač
Libela
Regulator za zaključavanje podizača
Poluga za podešavanje visine
Noga
Podupirač
Regulator za zaključavanje glave
stativa
Regulator za zaključavanje
podnožja za učvršćenje
fotoaparata
Držač kabla
Kabl za povezivanje na Multi
priključnicu
Indikator POWER/REC
Otvor za traku
Taster POWER
Taster PHOTO
Taster START/STOP
Taster GRID LINE
Prekidač zuma
Ručka za pomeranje
Prekidač SLOW ZOOM
Taster PUSH RELEASE
Regulator za podešavanje dužine
nogu
Postavljanje
fotoaparata
Pre postavljanja fotoaparata na stativ
postavite bateriju, memorijsku karticu
itd.
1 Dok povlačite regulator za zaključavanje podnožja za učvršćenje
fotoaparata do kraja udesno, izvucite podnožje iz glave stativa.
2 Pričvrstite podnožje na fotoaparat.
Čvrsto zategnite vijak za pričvršćivanje fotoaparata. Kad postavljate
video kameru, poravnajte klin za
centriranje sa otvorom za pozicioniranje (a).
3
4
Postavljanje stativa
1
2
3
4
5
Oprez
Multi priključak se mora priključiti direktno prema gore. Pazite
da ga ne priključite naopako, jer
tako možete oštetiti stativ ili
fotoaparat.
Postoje dva tipa Multi priključnice fotoaparata.
Kad povezujete kabl na Multi priključnicu fotoaparata (oblika kao
(d)), poravnajte oznaku v na
priključku sa oznakom V na
Multi priključnici. Nasilno povezivanje priključka u pogrešnom
smeru će izazvati kvar.
Razmaknite noge stativa.
Pritisnite podupirač prema dole.
Otpustite regulatore za podešavanje
dužine nogu.
Podesite dužinu nogu.
Podesite regulatore za podešavanje
dužine nogu.
Podešavanje libele
Podesite dužinu nogu tako da vazdušni
mehurić u libeli ostane unutar crvenog
kruga.
Povezivanje kabla
Povežite kabl za Multi priključnicu na
daljinski upravljač.
Oprez
Okrenite priključak "a" kao na slici i
uključite ga u daljinski upravljač.
Držite utikač prilikom vađenja kabla.
Ako povučete sâm kabl, priključnica se
može oštetiti.
Oprez
Kad na stativ postavljate neku drugu
kameru osim video kamere, postavite je tako da ne dodiruje klin za
video kamere.
Dok povlačite regulator za zaključavanje podnožja za učvršćenje
fotoaparata do kraja udesno, pričvrstite podnožje na glavu stativa.
Zatim pomerite regulator za
zaključavanje podnožja za učvršćenje fotoaparata ulevo kako biste
ga učvrstili.
Priključite multikonektor (c) na
Multi priključnicu fotoaparata.
Ako je kabl previše dugačak, pričvrstite ga držačem (b).
Podešavanje visine
podizača
1
2
3
Otpustite regulator za zaključavanje
podizača.
Podesite visinu okretanjem poluge
za podešavanje visine.
Zategnite regulator za zaključavanje
podizača.
Vodoravno
pomeranje i nagib
Pre vodoravnog pomeranja i naginjanja
proverite da li je regulator za zaključavanje podizača dobro zategnut. Ako nije,
fotoaparat će se pomerati.
Vodoravno pomeranje
Prilikom snimanja možete pomerati
fotoaparat za 360°.
1 Otpustite regulator za zaključavanje
vodoravnog pomeranja.
2 Podesite položaj fotoaparata
pomeranjem ručke za vodoravno
pomeranje ulevo/udesno.
3 Zategnite regulator za zaključavanje
vodoravnog pomeranja.
Oprez
Ako naglo pomerite fotoaparat, pričvrsni vijak bi mogao da se olabavi.
Povremeno proverite vijak kako biste
bili sigurni da se nije olabavio.
Nagib
Prilikom snimanja možete nagnuti
fotoaparat gore ili dole.
4 Otpustite regulator za zaključavanje
nagiba.
5 Podesite položaj fotoaparata
pomeranjem ručke za vodoravno
pomeranje gore/dole.
6 Zategnite regulator za zaključavanje
nagiba.
Promena ugla glave
stativa
Glavu stativa možete prebaciti iz vodoravnog u vertikalni položaj snimanja.
Otpustite regulator za zaključavanje
glave stativa, okrenite glavu stativa
udesno i zatim zategnite regulator.
Oprez
Možda nećete moći da pričvrstite glavu
stativa u željenom položaju ili će stativ
postati nestabilan, zavisno od težišta
fotoaparata.
Funkcija zaključavanja (A)
Tokom naprekidnog ili snimanja sa
proizvoljnim ekspozicijama (bulb),
možete podesiti taster PHOTO tako da
bude stalno pritisnut. Kad je taster
PHOTO pritisnut do kraja, pomerite ga
u smeru strelice.
Kad je taster PHOTO zaključan
tokom snimanja sa proizvoljnim
ekspozicijama, zatvarač je otvoren.
Kad je taster PHOTO zaključan
tokom neprekidnog snimanja,
zatvarač se otvara i zatvara.
Oprez
Nemaju svi fotoaparati funkciju
neprekidnog ili snimanja sa proizvoljnim ekspozicijama. Više informacija potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.
Nemojte silom pritiskati taster
PHOTO jer se daljinski upravljač
može slomiti.
Ne ostavljajte taster PHOTO zaključanim.
Odvajanje daljinskog
upravljača (B)
Upotreba daljinskog
upravljača
Više informacija potražite u uputstvu
za upotrebu fotoaparata.
Uključivanje
1
2
Uključite fotoaparat i podesite ga
na režim mirovanja.
Indikator POWER/REC (e)
daljinskog upravljača zasvetli
zeleno.
Na fotoaparatu odaberite režim
snimanja video zapisa ili fotografija.
Oprez
Ako ostavite fotoaparat u režimu mirovanja određeno vreme, on će se automatski isključiti. Za povratak u režim
mirovanja uključite fotoaparat
pritiskom na taster POWER (a) na daljinskom upravljaču.
Snimanje video zapisa
Pritisnite taster START/STOP (c).
Indikator POWER/REC zasvetli
crveno i snimanje počinje.
Za prekid snimanja ponovo pritisnite
taster START/STOP.
Indikator POWER/REC svetli zeleno.
Fotoaparat se isključuje u režim mirovanja.
Snimanje fotografije
Do pola pritisnite taster PHOTO (b)
za izoštravanje i zatim ga pritisnite
do kraja.
Prilikom snimanja fotografija, možete
sprečiti potrese fotoaparata odvajanjem daljinskog upravljača od stativa
pre pritiskanja tastera PHOTO.
Za odvajanje daljinskog upravljača,
izvucite ga dok držite stativ i pritiskajte
taster PUSH RELEASE (f).
Za prikaz mreže linija (C)
Pritisnite taster GRID LINE (g). Na
ekranu fotoaparata se prikazuje mreža
vodoravnih i vertikalnih linija. Podesite noge stativa i ugao nagiba fotoaparata u skladu sa tom mrežom linija.
Zavisno od modela fotoaparata, možete odabrati više mreža linija. Mreže linija možete podesiti pritiskom tastera
GRID LINE.
Više informacija potražite u uputstvu
za upotrebu fotoaparata.
Za isključenje prikaza mreže linija,
ponovo pritisnite taster GRID LINE.
* Fotografija ekrana služi samo kao
primer. Stvarni prikaz na ekranu se
može razlikovati.
Nakon snimanja
Pritisnite taster POWER na daljinskom
upravljaču za isključenje fotoaparata.
Sklapanje stativa
1
2
3
4
Skinite fotoaparat sa stativa.
Otpustite regulatore za zaključavanje vodoravnog pomeranja i
nagiba i sklopite ručku za vodoravno pomeranje. Vratite polugu
za podešavanje visine u podupirući
položaj.
Zategnite regulatore vodoravnog
pomeranja i nagiba.
Otpustite regulator za podešavanje
dužine nogu i sklopite noge.
Zategnite regulator za podešavanje
dužine nogu kako bi one ostale
učvršćene.
Za postavljanje daljinskog upravljača,
polako ga postavite dok držite stativ,
dok taster PUSH RELEASE (f) ne klikne.
5
Zumiranje
Prenošenje stativa
Pomerite preklidač zuma (d).
Strana T (telefoto): Približavanje
objekta u kadru.
Strana W (širokougaono): Udaljavanje
objekta u kadru.
Brzina zumiranja menja se zavisno od
ugla prekidača zuma kad ga pomerite.
Sporo zumiranje
Postavite prekidač SLOW ZOOM
(h) na ON.
Bez obzira na nagib prekidača zuma,
zumiranje se uvek odvija usporeno.
Za isključenje funkcije sporog zumiranja, postavite prekidač SLOW
ZOOM na OFF.
Oprez
Brzina sporog zumiranja varira, zavisno od fotoaparata.
Kad indikator POWER/REC treperi
crveno, na ekranu fotoaparata se
prikazuje poruka upozorenja. Proverite poruku.
Uvek nosite stativ u njegovoj torbi.
Oprez
Nikad nemojte nositi stativ sa pričvršćenim fotoaparatom.
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
JEC Servis
Bul. Slobodana
Jovanovića 30
Novi Sad
021 401 134, 021 6398
418
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
tel/fax 018 524 072
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising