Sony | VCT-HSM1 | Sony VCT-HSM1 Nosač za Action Cam za bočno montiranje na kacigu Uputstva za rukovanje

4-569-883-01(1)
(SL-HR-SR)

5
2



Stranski nosilec za čelado
Bočni nosač za kacigu
Bočni nosač za kacigu




Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu

6




3
7
VCT-HSM1
© 2015 Sony Corporation




4
1



Slovenščina
Hrvatski
Srpski
Previdnostni ukrepi
Mjere opreza
Mere opreza
Varnostni ukrepi
Sigurnosne mjere opreza
Mere predostrožnosti
 Voznik mora spoštovati cestnoprometne predpise. Kršitve
predpisov o varnosti v cestnem prometu, kot je neupoštevanje
pravila »nadaljujte previdno« ipd., so nezakonite in lahko
povzročijo nesrečo ali poškodbo.
 Kamere ne upravljajte med vožnjo.
 V skladu z lokalnimi predpisi enote ne nameščajte na mesta,
kjer lahko zakriva vidno polje. Zaradi zakrivanja vidnega polja
lahko pride do nesreče ali poškodbe.
 Enoto namestite varno, tako da uporabite priložene dodatne
dele. Če ne uporabite delov, ki so bili priloženi kameri, lahko
pride do škode na enoti ali se deli razrahljajo. To lahko povzroči
nesrečo ali poškodbo.
 Enote ne namestite na mesto, ki je izpostavljeno dežju ali vodi
oziroma visoki vlažnosti ali prahu. Namestitev enote na taka
mesta lahko povzroči okvaro ali poškodbo.
 Kamero, nosilec, zaščitno vrvico in vtikač za zatič sponke varno
pritrdite v skladu z navodili v tem priročniku. Če jih ne boste
varno pritrdili, vam lahko kamera in/ali nosilec padeta na tla,
kar lahko povzroči nesrečo ali poškodbo. Preverite, ali so varno
pritrjeni.
 Vozač mora poštivati prometne propise. Kršenje prometnih
propisa, poput zanemarivanja oznaka „nastavite oprezno” i sl.,
nezakonito je i može uzrokovati nezgodu ili ozljede.
 Ne upravljajte kamerom tijekom vožnje.
 Sukladno lokalnim zakonskim propisima jedinicu ne postavljajte
na mjesta na kojima može zaklanjati vidno polje. U slučaju
zakrivanja vidnog polja može doći do nezgode ili ozljeda.
 Jedinicu postavite sigurno rabeći priložene dodatne dijelove.
Ako ne upotrijebite priložene dijelove, može doći do oštećenja
jedinice ili otpuštanja dijelova. To može uzrokovati nezgodu
ili ozljede.
 Ne postavljajte jedinicu na mjesta gdje je izložena kiši ili vodi
ili mjesta gdje je izložena vlazi ili prašini. Postavljanje jedinice
na gore opisana mjesta može uzrokovati kvar ili ozljede.
 Pričvrstite kameru, nosač, kabel i priključak utora kopče slijedeći
upute iz ovog priručnika. Ako jedinicu ne pričvrstite sigurno,
može doći do ispadanja kamere i/ili nosača, što može
prouzročiti nezgodu ili ozljede. Provjerite je li jedinica sigurno
pričvršćena.
Opombe glede pritrjevanja
 U potpunosti uklonite prašinu, vodu ili ulje s površine na koju
će se pričvrstiti lijepljeni nosač i sigurnosna vezica.
 Čvrsto pritisnite mjesto lijepljenja.
 Maksimalna jačina postiže se 24 sata nakon postavljanja
lijepljenog nosača.
 Imajte na umu da lijepljeni nosač ili sigurnosnu vezicu ne
možete ponovno postavljati kada ih uklonite.
 Postavite jedinicu na mjesto gdje neće dolaziti u kontakt
s bilo čime u okolini.
 Kopča za pričvršćivanje  nije isporučena uz VCT-HSM1.
 Vozač je obavezan da poštuje saobraćajne propise. Kršenje
propisa o bezbednosti na putu, kao što je ignorisanje oznake
„nastavite pažljivo“, smatra se nezakonitim i može da dovede
do nezgode ili povrede.
 Ne koristite kameru dok vozite.
 Ne instalirajte jedinicu na mestima koja bi mogla da ometaju
vidno polje u skladu sa lokalnim propisima. Ometanje vidnog
polja može da dovede do nezgode ili povrede.
 Dobro instalirajte jedinicu koristeći isporučene delove opreme.
Korišćenjem drugih delova osim isporučenih, ova jedinica
može da se ošteti ili olabavi. To može da dovede do nezgode
ili povrede.
 Ne instalirajte jedinicu na mestu izloženom kiši ili vodi ili
na lokaciji podložnoj visokoj vlažnosti ili prašini. Instaliranje
jedinice na goreopisanim mestima može da dovede do kvara
ili povrede.
 Čvrsto montirajte kameru, nosač, sigurnosnu vrpcu i čep za
zaključavanje kopče prateći uputstva u ovom priručniku.
Ako kamera i/ili nosač nisu čvrsto namontirani, oni mogu
da padnu i dovedu do nezgode ili povrede. Uverite se da su
čvrsto namontirani.
 Popolnoma odstranite umazanijo, vodo ali maščobo s površine,
na katero želite pritrditi prilepni nosilec in zaščitno vrvico.
 Prilepno stran nosilca močno pritisnite na mesto, kamor ga
želite pritrditi.
 Lepilo doseže največjo moč pritrditve v 24 urah po namestitvi
prilepnega nosilca.
 Upoštevajte, da prilepnega nosilca in zaščitne vrvice ne morete
uporabiti znova, ko ju odstranite.
 Enoto namestite na mesto, kjer ne bo imela stika z ničemer
v bližini.
 Pritrditvena sponka  ni priložena enoti VCT-HSM1.
Sestavni deli (glejte sliko )
 Nastavek za namestitev pod kotom
 Prilepni nosilec
 Zaščitna vrvica
 Vtikač za zatič sponke
Napomene o priključku
Identifikacija dijelova (pogledajte sl. )
 Postolje za prilagodbu kuta
 Lijepljeni nosač
 Sigurnosna vezica
 Priključak utora kopče
Napomene o montiranju
 Potpuno uklonite svu nečistoću, vodu ili ulje sa površine na
koju ćete montirati lepljivi nosač i sigurnosnu vrpcu.
 Čvrsto pritisnite mesto za lepljenje tako da prione.
 Maksimalna sila lepljenja se dostiže 24 sata nakon montiranja
lepljivog nosača.
 Imajte u vidu da ne možete ponovo koristiti lepljivi nosač ili
sigurnosnu vrpcu kada ih uklonite.
 Jedinicu instalirajte na mesto koje neće dospeti u kontakt sa
bilo čime u svom okruženju.
 Kopča za povezivanje  se ne isporučuje sa nosačem
VCT-HSM1.
Identifikacija delova (vidi sliku )
 Osnova za prilagođavanje ugla
 Lepljivi nosač
 Sigurnosna vrpca
 Čep za zaključavanje kopče
Download PDF

advertising