Sony | DSC-S5000 | Sony DSC-S5000 S5000 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-417-244-51(2)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-S5000
Naučite nešto više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« jeste Internet
priručnik. U njemu potražite detaljno uputstvo o mnogim
funkcijama fotoaparata.
1 Pogledajte Sony stranicu podrške.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju državu ili regiju.
3 Na stranici podrške potražite naziv modela vašeg
fotoaparata.
• Proverite naziv modela na dnu vašeg fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj delova.
• Fotoaparat (1)
• LR6 (veličine AA) alkalne baterije (2)
• Pripadajući USB kabl (1) (Sony Corporation 1-834-311-)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
Prepoznavanje delova
D Lampica samookidača/
Lampica snimanja osmeha
E Sočivo
F Zvučnik
G Blic
H LCD ekran
I Taster
(reprodukcija)
J Kontrolni taster
MENU uključen: v/V/b/B/z
MENU isključen: DISP/ /
/ /Praćenje fokusa
K Taster MENU
L Lampica za pristup
M Taster / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
N USB / A/V OUT priključak
O Kukica za traku za nošenje
oko ruke
P Prekidač za odabir načina
rada:
(Fotografija)/
(Panoramsko snimanje)/
(Video zapis)
Q Za snimanje: taster W/T
(zumiranje)
Za prikaz: taster
(zumiranje reprodukcije)/
taster
(indeks)
R Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
S Priključak za stativ
A Taster ON/OFF (Napajanje)
B Okidač
C Lampica ON/OFF
(Napajanje)
• Koristite stativ sa vijkom kraćim
od 5,5 mm. U protivnom
nećete moći sigurno pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja.
T Mikrofon
U Otvor za bateriju
V Otvor za memorijsku karticu
5
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje
se posebno)
Pazite da je odsečeni kraj ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Usmerivši odsečenu ivicu kako je prikazano na ilustraciji umetnite
memorijsku karticu dok ne klikne.
3 Uskladite +/– i umetnite baterije.
4 Zatvorite poklopac.
6
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick PRO Duo
a
A Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
a
—
Memory Stick Duo
a
B Memory Stick Micro (M2)
a
a
Memorijska kartica SD
a
a (Klase 2 ili brža)
C
Memorijska kartica SDHC
a
a (Klase 2 ili brža)
Memorijska kartica microSD
a
a (Klase 2 ili brža)
a
a (Klase 2 ili brža)
D Memorijska kartica
microSDHC
U ovom priručniku, svi proizvodi u tablici nazivaju se kao što sledi:
A: »Memory Stick Duo«
B: »Memory Stick Micro«
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomena
• Ako koristite »Memory Stick Micro« ili microSD memorijske kartice sa
ovim fotoaparatom, proverite da li imate odgovarajući adapter.
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartice: jednom pritisnite memorijsku karticu prema unutra.
Baterije: Pazite da vam baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikada ne otvarajte poklopac baterije/memorijske kartice niti ne vadite
memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup (stranica 5) svetli.
Tako možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u internoj memoriji.
7
x Baterije koje smete i ne smete koristiti sa vašim
fotoaparatom
U tablici u nastavku, a označava bateriju koja se može upotrebljavati, a
— onu koja se ne može upotrebljavati.
Isporučena
Podržavana
Punjiva
LR6 (veličine AA)
alkalne baterije
Vrsta baterije
a
a
—
HR15/51: HR6 (veličina
AA) nikal-metal hidridne
baterije
—
a
a
ZR6 (veličina AA) oksi
nikal primarne baterije
—
a
—
Litijumske baterije
—
—
—
Manganske baterije*
—
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
—
* Radne karakteristike ne mogu se osigurati ako padne napon ili ako se
pojave neki drugi problemi vezani uz prirodu baterije.
8
x Vek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/
prikazati
Vek trajanja baterije
(min.)
Broj fotografija
Snimanje fotografija
Pribl. 95
Pribl. 190
Prikaz fotografija
Pribl. 380
Pribl. 7600
Snimanje filmova
Pribl. 162
—
Napomene
• Broj fotografija koje možete snimiti približan je ako snimate sa novom
baterijom. Zavisno od okolnosti broj može biti manji.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Upotreba Sony »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (prodaje se posebno).
– Nove baterije upotrebljavaju se pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti zasniva se na standardu CIPA i vredi
za snimanje u sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [SteadyShot] su postavljene na [Isključeno].
– [Svetlina Panela] su postavljene na [3].
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
– Zumiranje se naizmenično menja između krajeva W i T.
– Blic se uključuje svaki drugi put.
– Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
• Vek trajanja baterije za snimanje filmova vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Način snimanja: VGA
– Kad se završi kontinuirano snimanje zbog postavljenih ograničenja
(stranica 18), pritisnite ponovo okidač te nastavite da snimate.
Snimanje radi sve dok se ne uključi zum.
• Vrednosti prikazane za alkalne baterije zasnivaju se na komercijalnim
uslovima i ne važe za sve alkalne baterije u svim uslovima. Vrednosti mogu
varirati, zavisno od proizvođača/vrste baterije, uslova okoline, proizvodnih
postavki, itd.
9
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kontrolni taster
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
taster ON/OFF (napajanje).
1 Pritisnite
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete
taster ON/OFF (napajanje).
• Uključivanje fotoaparata može potrajati određeno vreme.
2 Odaberite željeni jezik.
uputstvo na ekranu odaberite geografsku lokaciju te
3 Uz
pritisnite z.
[Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i
4 Postavite
[Dat. i vreme] pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Radite prema uputstvu na ekranu.
10
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Prekidač za odabir načina rada
: fotografija
: Panoramsko snimanje
: film
W/T (zum)
W: smanjenje
T: uvećanje
Snimanje fotografija
izoštravanje okidač pritisnite do pola.
1 Za
Kada je slika izoštrena, oglašava se zvučni signal i zasvetli indikator
z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanje filmova
biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
1 Kako
• Zumirati možete tako da pritisnete taster W/T (zumiranje) pre
snimanja.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovo
2 Kako
pritisnite do kraja.
Napomena
• Opseg panoramskog snimanja može se smanjiti zavisno od objekta ili načina
snimanja. Zato kada je panoramsko snimanje postavljeno na [360°],
snimljena slika možda će prikazivati manje od 360 stepeni.
11
Prikaz slika
W: smanjenje
T: uvećanje
(reprodukcija)
Kontrolni taster
Taster
/
(brisanje)
Odaberite slike: B (sledeća)/b (prethodna)
Postavite: z
1 Pritisnite taster
(reprodukcija).
x Odabir sledeće/prethodne slike
Sliku odaberite pomoću B (sledeća)/ b (prethodna) na kontrolnom
tasteru. Pritisnite z na sredini kontrolnog tastera za prikaz filmova.
x Brisanje slike
1 Pritisnite taster / (brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnom tasteru i pritisnite
z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
12
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat ima ugrađen vodič kroz funkcije. To vam omogućuje
pretraživanje funkcija fotoaparata skladno vašim potrebama.
MENU
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite taster MENU.
stavku čiji opis želite videti i pritisnite taster
2 Odaberite
/ (Vodič kroz fotoaparat).
Prikazuje se priručnik o rukovanju za odabranu funkciju.
• Funkciju možete tražiti pomoću ključne reči ili ikonom, tako da
pritisnete taster / (Vodič kroz fotoaparat), ako se ne prikaže
MENU.
13
Uvođenje drugih funkcija
Drugim funkcijama koje se koriste prilikom snimanja ili reprodukovanja
može se upravljati kontrolnim tasterom ili tasterom MENU na
fotoaparatu. Ovaj fotoaparat ima vodič kroz funkcije koji vam
omogućuje jednostavan odabir funkcija. Dok je vodič prikazan
isprobajte druge funkcije.
Kontrolni
taster
MENU
Vodič kroz funkcije
x Kontrolni taster
DISP (Postavljanje prikaza): omogućuje vam promenu prikaza na
ekranu.
(Samookidač): omogućuje vam korišćenje samookidača.
(Snimanje osmeha): omogućuje vam korišćenje načina rada za
snimanje osmeha.
(Blic): omogućuje vam odabir načina rada blica za
snimanje fotografija.
z (Praćenje fokusa): Omogućuje vam da se fokusirate na objekat iako
se pomera.
x Stavke menija
Snimanje
14
Način snimanja
Odabir načina snimanja.
Foto efekat
Snimanje fotografija sa originalnom teksturom u
skladu sa željenim efektom.
Odabir scene
Odabir prethodno podešenih postavki za
usklađivanje sa različitim uslovima scene.
Jednostavni mod
Snimanje fotografija korišćenjem minimalnog broja
funkcija.
Veličina slike/
Veličina panor.
slike/Veličina
video zapisa
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
snimke ili filmske datoteke.
Ton boja
Podesite nijansu boje kada je [Igračka fotoaparat]
odabrano u Efektu slike.
Izdvojena boja
Podesite boju koju treba izvući kada je [Parcijalne
boje] odabrano u Efektu slike.
SteadyShot
Odaberite način protiv zamućenosti.
Postavke nepr.
snimanja
Odaberite snimanje jedne slike ili brzo snimanje.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost na svetlo.
Balans bele boje
Podesite tonove boje na slici.
Izoštravanje
Odaberite načina izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja koji određuje koji će se
deo objekta meriti kako bi se utvrdila ekspozicija.
Efekat nežn. tena
Postavite efekat meke kože i njegov nivo.
Osetljivost
osmeha
Postavite osetljivost funkcije snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Postavlja funkciju Otkrivanja lica.
DRO
Postavite funkciju DRO da ispravlja svetlinu i
kontrast kako bi se poboljšao kvalitet slike.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
15
Prikaz
Jednostavni mod
Postavite da se veličina teksta povećava i indikatori
će postati bolje vidljivi.
Dijaprojekcija
Odaberite način kontinuiranog reprodukovanja.
Retuširanje
Retuširajte sliku korišćenjem različitih efekata.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
ŠšŠ tampanje (DPOF)
Dodajte fotografiji oznaku za š tampanje.
Rotacija
Okrenite fotografiju ulevo.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
x
Stavke za postavljanje
Ako pritisnete taster MENU tokom snimanja ili reprodukovanja,
(Postavke) jedan kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke Snimanja
Glavne Postavke
Alati za Memorijsku
Karticu*
Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni zum/Smanj. ef.
crv. očiju/Zapis datuma
Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/
Boja prikaza/Eko mod/Pokretanje/Funkcijski vodič/
Video izlaz/Postav. USB povez./LUN Postavka
Format/Stvar. foldera za snim./Prom. foldera za
snim./ Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke Sata
* Ako memorijska kartica nije umetnuta, prikazaće se
(Alati za
Unutrašnju Memoriju) i može se odabrati jedino [Format].
16
Instalirajte PC application (Windows)
Korišćenje ugrađenog softvera »PlayMemories Home« omogućuje vam
uvoz snimljenih slika na računar te njihovu obradu.
Možete snimati/reprodukovati na vašem fotoaparatu bez instaliranja
softvera »PlayMemories Home«.
1 Priključite fotoaparat na računar.
(u Windows XP, [My Computer]) t
2 [Computer]
[PMHOME] t dva puta kliknite [PMHOME.EXE].
3 Sledite uputstvo na ekranu kako biste završili instalaciju.
Napomena
• »PlayMemories Home« nije kompatibilna sa Mac OS. Ako reprodukujete
slike na Mac, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac.
Za pojedinosti, pogledajte http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Korisne funkcije u aplikaciji »PlayMemories Home«
Aplikacija »PlayMemories Home« omogućuje vam korisne funkcije
navedene u nastavku i omogućuje korišćenje raznih drugih funkcija
povezivanjem na Internet i instalaciju »Expanded Feature«.
• Uvoz i prikaz slika snimljenih sa ovim fotoaparatom.
• Pregledajte slike u računaru tako da ih organizujete prema datumu snimanja
na kalendaru.
• Ispravlja fotografije (smanjenje efekta crvenih očiju, itd.), š tampa, šalje slike
e-poštom i menja datum/vreme snimanja.
• Smestite i odš tampajte slike sa unesenim datumom snimanja.
17
Broj fotografija i raspoloživo vreme za
snimanje video zapisa
Broj fotografija i raspoloživo vreme za snimanje filmova razlikuju se
zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
14M
VGA
16:9(11M)
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 28 MB
2 GB
4
300
170
11000
6
380
x Filmovi
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve filmske datoteke. Maksimalna veličina datoteke
filma iznosi do približno 2 GB.
(h (sat), m (minut), s (sekunda))
Kapacitet
Veličina
18
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 28 MB
2 GB
VGA
25s
QVGA
1m
25m
1h 15m
Napomene o korišćenju fotoaparata
Korišćenje i održavanje uređaja
Nežno rukujte uređajem, nemojte ga rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti uređaj. Budite
posebno pažljivi sa sočivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što počnete sa snimanjem, napravite probni snimak kako biste
proverili da li fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može
doći do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se ne može popraviti.
• Ne usmeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom izvoru jakog svetla. To
može uzrokovati kvar na fotoaparatu.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je pre korišćenja
fotoaparata.
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar i možda
nećete moći snimati slike. Dalje, mediji za snimanje mogu postati
neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/skladiš titi fotoaparat na sledećim mestima
• Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na primer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata može se
deformisati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod direktnim sunčevim svetlom ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformisati se, a to može
uzrokovati kvar.
• Na mestu podložnom jakom trešenju
• Pored mesta koje proizvodi jake radio talase, zrači ili u blizini jakog
magnetnog zračenja. U protivnom, fotoaparat možda neće ispravno snimati
ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim i prašnjavim mestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak ili prašina. To može uzrokovati kvar
na fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj kvar se ne može popraviti.
O nošenju
Nemojte sedati dok vam se fotoaparat nalazi u zadnjem džepu pantalona ili
suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
19
O bateriji
• Nežno rukujte baterijom, nemojte je rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti bateriju.
• Ne koristite deformisanu ili oštećenu bateriju.
• Ne mešajte istrošene baterije sa novim baterijama ili baterijama druge
vrste.
• Izvadite baterije iz fotoaparata ako ga nećete duže vreme koristiti ili
ako su baterije prazne.
Napomene o ekranu i sočivu
Ekran se proizvodi pomoću izuzetno visoko precizne tehnologije pa se više od
99,99% piksela efektivno koristi. Međutim, na ekranu se mogu pojaviti neke
sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene). Ove tačkice
su normalan rezultat procesa proizvodnje i ne utiču na snimanje.
O temperaturi fotoaparata
Vaš fotoaparat i baterija mogu se zagrejati usled dužeg korišćenja, ali to nije
kvar.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali su možda zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može se protiviti
odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.
Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspelo snimanje
Kompanija Sony ne može kompenzovati neuspelo snimanje ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata očistite krpom koju ste lagano navlažili vodom, a zatim
obrišite suvom tkaninom. Za sprečavanje oštećenja završne obrade ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima, kao što su razređivač,
benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
20
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovni uređaj: 7,76 mm
(vrsta 1/2,3) CCD u boji, filter za
primarne boje
Ukupan broj piksela fotoaparata:
približno 14,5 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
približno 14,1 megapiksel
Objektiv: 5× zum objektiv
f = 5,0 mm – 25,0 mm (28 mm –
140 mm (jednako filmu od
35 mm))
F3,2 (W) – F6,5 (T)
Funkcija SteadyShot: Elektronski
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
(10 načina rada)
Balans bele boje: automatski,
dnevno svetlo, oblačno,
fluorescentno svetlo 1/2/3,
svetlo sa usijanom žicom, blic
Interval snimanja za brzo snimanje:
približno 0,9 sekundi
Format datoteke:
Fotografije: podržava JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilno sa DPOF
Video zapisi: AVI (Motion
JPEG)
Medij za snimanje: interna
memorija (približno 28 MB),
»Memory Stick Duo«, »Memory
Stick Micro«, SD kartice,
microSD memorijska kartica
Blic: domet blica (ISO
osetljivost (Preporučeni indeks
ekspozicije) postavljen na
Automatski):
približno 0,5 m do 3 m (W)
približno 0,5 m do 1,5 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Ekran]
LCD ekran:
6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon
Ukupan broj tačkica:
230 400 tačkica
[Napajanje, opš te]
Napajanje: LR6 (veličina AA)
alkalne baterije (2), 3 V
HR15/51: HR6 (veličina AA)
nikal-metal hidridne baterije (2)
(prodaju se posebno), 2,4 V
ZR6 (veličina AA) oksi nikal
primarne baterije (2) (prodaju se
posebno), 3 V
Potrošnja energije (kod snimanja):
1,0 W
Radna temperatura:
0°C do 40°C
Temperatura za skladiš tenje:
–20°C do +60°C
21
Dimenzije (kompatibilno sa CIPA):
97,5 mm × 61,0 mm × 29,6 mm
(Š/V/D)
Težina (kompatibilno sa CIPA)
(uključujući dve baterije i
»Memory Stick Duo«):
približno 172 g
Mikrofon: monotički
Zvučnik: monotički
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
Dizajn i specifikacije podložni su
promenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sledeći znakovi zaštitni su znakovi kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni znak
kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Mac je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• SDHC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, opš te, zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi njihovih autora ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® se ne koriste u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odštampano na 70% ili više recikliranom
papiru sa bojom na bazi biljnog ulja
bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
22
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF