Sony | DSC-S3000 | Sony DSC-S3000 S3000 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-273-931-51(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-S3000
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike
i zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
2
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog
veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
3
Pogledajte »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-ROM-u
Za pojedinosti o naprednim radnjama pročitajte »Korisnički priručnik za
Cyber-shot« (HTML) na (isporučenom) CD-ROM-u pomoću računara.
Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a.
Za korisnike sistema Windows:
1 Kliknite [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« preko prečice na radnoj površini.
Za korisnike sistema Macintosh:
1 Odaberite [Korisnički priručnik] i kopirajte folder memorisan u
folderu [Korisnički priručnik] na računar.
2 Kada se kopiranje završi, dva puta pritisnite »index.html« u folderu.
Provera priloženih dodataka
• LR6 (veličine AA) alkalne baterije (2)
• Namenski USB kabl (Sony Corporation 1-837-597-) (1)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• CD-ROM (1)
– Softver za Cyber-shot
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
4
Prepoznavanje delova
G Objektiv
H LCD ekran
I Tipka
(reprodukcija)
J Kontrolna tipka
Meni uključen: v/V/b/B/z
Meni isključen: DISP/ /
/
K Za snimanje: tipka W/T
(zumiranje)
Za prikaz: tipka
(zumiranje reprodukcije)/
tipka
(indeks)
L Prekidač za odabir načina
rada
M Kukica za traku za nošenje
oko ruke
N
(USB) / A/V OUT
priključak
O Tipka (brisanje)
P Lampica za pristup
Q Tipka MENU
R Priključak za stativ
• Koristite stativ sa vijkom kraćim
od 5,5 mm. U protivnom
nećete moći sigurno pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja.
A
B
C
D
E
F
Tipka ON/OFF (napajanje)
Okidač
Lampica ON/OFF (napajanje)
Blic
Mikrofon
Lampica samookidača/
lampica snimanja osmeha
S Zvučnik
T Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
U Otvor za memorijsku karticu
V Otvor za bateriju
5
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje
se posebno)
Pazite da je odsečeni kraj ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Usmerivši odsečenu ivicu kako je prikazano na ilustraciji umetnite
memorijsku karticu tako da klikne.
3 Uskladite +/– i umetnite baterije.
4 Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
a
A Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memorijska kartica
a
a
SDHC memorijska kartica
a
a
B
a
• U ovom priručniku proizvodi pod A zajednički se nazivaju »Memory Stick
Duo«.
• U ovom priručniku proizvodi pod B zajednički se nazivaju kartica SD.
• Prilikom snimanja video zapisa preporučuje se korištenje kartice klase 2 ili
brže kartice SD.
6
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: jednim potezom gurnite memorijsku karticu.
Baterije: pazite da vam baterije ne ispadnu.
Napomena
• Nikad nemojte otvarati poklopac za bateriju/memorijsku karticu niti
uklanjati bateriju/memorijsku karticu dok lampica za pristup (stranica 5)
svetli. Tako možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u internoj
memoriji.
x Baterije koje smete i ne smete koristiti za
fotoaparat
U tabeli u nastavku, a označava baterije koje smete koristiti dok —
označava one koje ne smete koristiti.
Isporučena
Podržana
Punjiva
LR6 (veličine AA)
alkalne baterije
Vrsta baterije
a
a
—
HR15/51: HR6 (veličina
AA) nikal-metal hidridne
baterije
—
a
a
ZR6 (veličina AA) oksi
nikal primarne baterije
—
a
—
Litijumske baterije
—
—
—
Manganske baterije*
—
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
—
* Radne karakteristike ne mogu se garantovati ako padne napon ili usled
drugih problema koji su prouzrokovani prirodom baterija.
x Vek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/
prikazati
Vek trajanja baterije
(min.)
Broj slika
Snimanje fotografija
Pribl. 100
Pribl. 200
Prikaz fotografija
Pribl. 350
Pribl. 7000
Snimanje video zapisa
Pribl. 160
—
7
Napomene
• Broj fotografija koje možete snimiti prikazati odgovara broju koji možete
snimiti prilikom korištenja novih baterija. Taj broj se, zavisno od okolnosti,
može smanjiti.
• Broj fotografija koji se može snimiti je broj koji se dobija snimanjem u
sledećim uslovima:
– Upotrebom Sony »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (prodaje se
posebno).
– Nove baterije se upotrebljavaju pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti zasniva se na standardu CIPA i vredi
za snimanje u sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [SteadyShot] je postavljen na [Isključeno].
– DISP (Postavke ekranskog prikaza) postavljeno je na [Uobičajeno].
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
– Zumiranje se naizmenično menja između krajeva W i T.
– Blic se uključuje svaki drugi put.
– Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
• Vek trajanja baterije za snimanje video zapisa vredi za snimanje u
sledećim uslovima:
– Način snimanja: VGA
– Kada se kontinuirano snimanje prekine usled postavljenih ograničenja
(stranica 16), ponovo pritisnite okidač i nastavite snimati. Funkcije
snimanja kao što je zum ne rade.
• Vrednosti prikazane za alkalne baterije utemeljene su na komercijalnim
standardima i ne mogu se primenjivati za sve alkalne baterije u svim
uslovima. Vrednosti mogu varirati zavisno od vrste/proizvođača baterije,
okolnim uslovima, postavkama proizvoda itd.
8
Postavljanje datuma i vremena
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete tipku
ON/OFF (napajanje).
ON/OFF (napajanje)
Kontrolna tipka
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
tipku ON/OFF (napajanje).
1 Pritisnite
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete
tipku ON/OFF (napajanje).
• Uključivanje fotoaparata može potrajati određeno vreme.
[Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i [Dat. i
2 Postavite
vreme], pa pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
željeno područje sledeći uputstvo na ekranu,
3 Odaberite
pa pritisnite z t [OK].
željenu boju ekrana i rezoluciju ekrana,
4 Odaberite
sledite uputstvo na ekranu.
9
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
W: smanjenje
T: povećanje
Prekidač za odabir načina rada
: fotografija
: video zapis
Snimanje fotografija:
izoštravanje okidač pritisnite do pola.
1 Za
Kada je slika izoštrena, oglašava se zvučni signal i zasvetli indikator
z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanje video zapisa:
biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
1 Kako
• Zumirati možete pritiskom na tipku W/T (zumiranje) pre
snimanja.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovo
2 Kako
pritisnite do kraja.
10
Prikaz slika
W: smanjenje
T: povećanje
(Reprodukcija)
Kontrolna tipka
(Brisanje)
Odaberite slike: B (sledeća)/ b (prethodna)
Postavite: z
1 Pritisnite tipku
(reprodukcija).
x Odabir sledeće/prethodne slike
Sliku odaberite pomoću B (sledeća)/b (prethodna) na kontrolnoj
tipki. Pritisnite z na sredini kontrolne tipke za prikaz video zapisa.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnoj tipki i pritisnite
z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
11
Lista ikona prikazanih na ekranu
(Prilikom snimanja fotografija)
B
A
Ekran
Ekran
Značenje
z
AE/AF zaključavanje
ISO400
ISO broj
125
Brzina zatvarača
F2.8
Vrednost otvora
blende
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
Značenje
Indikator za okvir
traženja opsega AF
Preostali kapacitet
baterije
Upozorenje o niskom
nivou napunjenosti
baterije
C
Ekran
Odabir scene
Način snimanja
Značenje
Folder za snimljene
stavke
Veličina slike
96
Ikona prepoznavanja
scena
Broj slika koje se
mogu snimiti
Medij za snimanje/
reprodukciju
(memorijska kartica,
interna memorija)
Balans bele boje
Način merenja
Način rada sa
blicom
SteadyShot
Upozorenje o trešenju
Smanjenje efekta
crvenih očiju
DRO
Punjenje blica
Indikator osetljivosti
otkr. osmeha
D
Ekran
Opseg zumiranja
Značenje
Samookidač
Otkrivanje lica
Odredište
12
Ekran
Značenje
Postavke brzog
snimanja
Okvir traženja
opsega AF
Oznaka za spot
merenje
Uvođenje drugih funkcija
Drugim funkcijama koje se koriste prilikom snimanja ili reprodukovanja
može se upravljati putem kontrolne tipke ili tipke MENU na kameri.
Ovaj fotoaparat ima vodič kroz funkcije koji vam omogućuje
jednostavan odabir funkcija. Dok je vodič prikazan pokušajte druge
funkcije.
Kontrolna
tipka
MENU
Vodič kroz funkcije
x Kontrolna tipka
DISP (Postavke ekranskog prikaza): omogućuje vam promenu prikaza
na ekranu.
(Samookidač): omogućuje vam korištenje samookidača.
(Snimanje osmeha): omogućuje vam korištenje načina rada za
snimanje osmeha.
(Blic): omogućuje vam odabir načina rada blica za snimanje
fotografija.
13
x Stavke menija
Snimanje
14
Način snimanja
Odabir načina snimanja.
Odabir scene
Odabir prethodno podešenih postavki za
usklađivanje sa različitim uslovima scene.
Jednostavni mod
Snimanje fotografija korištenjem minimalnog broja
funkcija.
Smer snimanja
Postavljanje smera za okretanje kamere prilikom
panoramskog snimanja.
Veličina slike
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
snimke ili filmske datoteke.
SteadyShot
Odaberite načina rada bez zamućivanja.
Postavke brzog
snimanja
Odaberite snimanje jedne slike ili brzo snimanje.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost na svetlo.
Balans bele boje
Podesite tonove boje na slici.
Izoštravanje
Odaberite način izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja koji određuje koji deo
objekta će se meriti kako bi se utvrdila ekspozicija.
Osetljivost otkr.
osmeha
Postavite osetljivost funkcije snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Fotoaparat otkriva lica i automatski podešava
različite postavke.
DRO
Postavite funkciju DRO da ispravlja svetlinu i
kontrast kako bi se poboljšao kvalitet slike.
Prikaz
x
Jednostavni mod
Postavite povećavanje veličine teksta i svi indikatori
će postati bolje vidljivi.
Dijaprojekcija
Odaberite način kontinuiranog reprodukovanja.
Retuširanje
Retuširajte sliku korištenjem različitih efekata.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
DPOF
Dodajte fotografiji oznaku za š tampanje.
Rotacija
Okrenite fotografiju ulevo ili udesno.
Odabir foldera
Odaberite folder koji sadrži slike koje želite da
reprodukujete.
Stavke za postavljanje
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukovanja,
(Postavke) je dan kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke snimanja
Glavne postavke
Alat memorijske
kartice*
Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni zum/Smanj. ef.
crv. očiju
Zvučni signal/Language Setting/Funkcijski vodič/
Boja prikaza/Ušteda energije/Pokretanje/
Video izlaz/USB povezivanje/LUN postavke
Format/Stvar. foldera za sn./Prom. foldera za sn./Izbr.
folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke sata
* Ako memorijska kartica nije umetnuta, prikazaće se
(Alat interne
memorije) i moći će se odabrati samo [Format] i [Broj datoteke].
15
Broj fotografija i raspoloživo vreme za
snimanje video zapisa
Broj fotografija i raspoloživo vreme za snimanje video zapisa razlikuju
se zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 6 MB
2 GB
10M
1
440
VGA
35
11000
1
520
16:9(7M)
x Video zapisi
Donja tabela prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve datoteke video zapisa. Veličina datoteke
video zapisa koja se može snimiti iznosi pribl. 2 GB za svaku datoteku.
(jedinice: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 6 MB
2 GB
VGA
0:00:05
0:25:00
QVGA
0:00:15
1:15:00
Napomene o korištenju fotoaparata
Promena postavki jezika
Na ekranu postavki jezika pritisnite tipku MENU i odaberite
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Language Setting].
Korištenje i briga za uređaj
Nežno rukujte uređajem, nemojte ga rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti uređaj. Budite
posebno pažljivi sa objektivom.
16
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje napravite probni snimak kako biste
proverili da li fotoaparat ispravno radi.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat,
može doći do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se ne može
popraviti.
• Ne usmeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom izvoru jakog
svetla. To može uzrokovati kvar na fotoaparatu.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je pre
korištenja fotoaparata.
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar i možda
nećete moći snimati slike. Dalje, mediji za snimanje mogu postati
neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/smeš tati fotoaparat na sledećim mestima
• Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na primer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata
može se deformisati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod direktnim sunčevim svetlom ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformisati se, a to može
uzrokovati kvar.
• Na mestu podložnom jakom trešenju
• Pored mesta koje proizvodi jake radio talase, koje zrači ili u blizini
jakog magnetnog zračenja. U protivnom, fotoaparat možda neće
ispravno snimati ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim i prašnjavim mestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak ili prašina. To može uzrokovati
kvar na fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj kvar se ne može
popraviti.
O nošenju
Nemojte sedati dok vam se fotoaparat nalazi u zadnjem džepu pantalona
ili suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
O bateriji
• Nežno rukujte baterijom, nemojte je rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti bateriju.
• Ne koristite iskrivljenu ili oštećenu bateriju.
• Ne mešajte stare i nove baterije ili baterije različite vrste.
• Izvadite baterije iz fotoaparata ako uređaj duže vreme nećete koristiti
ili ako su baterije prazne.
17
Napomene o LCD ekranu i objektivu
LCD ekran se proizvodi pomoću izuzetno visoko precizne tehnologije
pa je više od 99,99% piksela efektivno. Međutim, na LCD ekranu mogu
se pojaviti neke sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili
zelene). Ove tačkice normalan su rezultat procesa proizvodnje i ne
utiču na snimanje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati usled dužeg korištenja, ali to nije
kvar.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali možda su
zaštićeni autorskim pravima. Neovlašć eno snimanje takvih materijala
može se protiviti odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.
Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspelo snimanje
Kompanija Sony ne može kompenzovati neuspelo snimanje ili gubitak
ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata očistite mekom vlažnom krpom, a zatim površinu
obrišite suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja završne obrade ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima, kao što su razređivač,
benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
18
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovni uređaj:
6,14 mm (vrsta 1/2,9) CCD u
boji, filter za primarne boje
Ukupan broj piksela fotoaparata:
približno 10,3 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
približno 10,1 megapiksela
Objektiv: 4× zum objektiv
f = 4,0 mm – 16,0 mm (28 mm –
112 mm (35 mm jednako filmu))
F3,0 (W) – F5,7 (T)
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
(9 načina rada)
Balans bele boje: automatski,
dnevno svetlo, oblačno,
fluorescentno svetlo 1/2/3,
svetlo sa užarenom žicom, blic
Interval snimanja za brzo snimanje:
približno 1,5 sekundi
Format datoteke:
Fotografije: podržava formate
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline),
kompatibilno sa DPOF
Filmovi: AVI (Motion JPEG)
Medij za snimanja: interna
memorija (približno 6 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartica
Blic: domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije) postavljen na
Auto):
približno 0,5 m do 3,0 m (W)/
približno 0,5 m do 1,5 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
Terminal
(USB)/A/V OUT:
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
6,7 cm (vrsta 2,7) TFT pogon
Ukupan broj tačkica: 230 400
(960 × 240) tačkica
[Napajanje, opš te]
Napajanje: LR6 (veličina AA)
alkalne baterije (2), 3 V
HR15/51: HR6 (veličina AA)
nikal-metal hidridne baterije (2)
(prodaju se posebno), 2,4 V
ZR6 (veličina AA) oksi nikal
primarne baterije (2) (prodaju se
posebno), 3 V
Potrošnja energije (kod snimanja):
1,1 W
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura za skladiš tenje: –20°C
do +60°C
Dimenzije (CIPA skladno):
99,0 mm × 61,0 mm × 29,3 mm
(Š/V/D)
Težina (CIPA skladno): približno
167 g (uključujući dve baterije i
»Memory Stick Duo«)
Mikrofon: mono
Zvučnik: mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
19
Dizajn i specifikacije podložni su
promenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sledeći znakovi su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDHC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, opš te, zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi njihovih autora ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® se ne koriste u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odš tampano na 70% ili više recikliranom papiru sa bojom na bazi biljnog
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
20
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising