Sony | SLT-A33 | Sony SLT-A33 SLT-A33 Samo telo (bez objektiva) Uputstva za rukovanje

4-187-045-12 (1)
Digitalni fotoaparat sa
izmenjivim objektivom
Priprema fotoaparata
Pre upotrebe
Snimanje
Uputstvo za upotrebu
A-mount
Upotreba funkcija snimanja
Upotreba funkcija pregledavanja
Promene postavki
Gledanje snimaka na računaru
Štampanje snimaka
Ostalo
SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani uređaja.
Zabeležite serijski broj na dole naznačeno
mesto.
Ove brojeve upotrebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavccc a u vezi
sa ovim proizvodom.
Broj modela SLT-A55/A55V/A33
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO.
OPASNOST – ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIČNOG
UDARA, PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVO
UPUTSTVO.
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj
utičnici, koristite adapter utikača koji
odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno,
može da eksplodira te uzrokuje požar ili
hemijske opekotine. Obratite pažnju na
sledeća upozorenja.
6 Nemojte rastavljati.
6 Nemojte bateriju da drobite ili je izlagati
udarcima ili sili poput udaranja, bacanja
ili gaženja po njoj.
6 Nemojte kratko spajati i ne dopustite
da metalni predmeti dospeju u dodir sa
kontaktima baterije.
6 Ne izlažite visokoj temperaturi preko
60 °C, na primer direktnom sunčevom
svetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
6 Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
6 Nemojte koristiti litijum-jonske baterije
koje su oštećene ili koje cure.
6 Punite bateriju u originalnom Sonyjevom
punjaču ili uređaju koji može da puni
akumulatorsku bateriju.
2
6 Držite bateriju izvan dometa male dece.
6 Čuvajte bateriju suvom.
6 Zamenite samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
6 Dotrajalu bateriju odbacite odmah u
skladu sa uputstvom.
Punjač
Čak i ako je indikator CHARGE isključen,
punjač za baterije nije odspojen sa izvora
napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je
spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe do
problema prilikom upotrebe punjača za
baterije, odmah isključite napajanja tako
da odspojite utikač iz zidne utičnice.
Ako je kabl napajanja isporučen možete
ga koristiti samo sa ovim uređajem te ni
sa jednim drugim.
3
Za korisnike u Evropi
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni fotoaparat sa izmenjivim objektivom SLT-A55V usklađen sa osnovnim
zahtevima i drugim primenjivim odredbama smernice 1999/5/EC. Za detalje
posetite sledeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancc cije pogledajte adresu na garantnom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smernicom EMC za
upotrebu spojnih kablova kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite
i ponovo spojite komunikacioni kabl
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom
baterijom, njenu zamenu valja poveriti
isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se
garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
5
6
Napomene o upotrebi
Postupak snimanja
6 Ovaj fotoaparat nudi dva načina snimanja: upotrebom LCD ekrana i upotrebom
tražila.
6 Snimljena slika može se razlikovati od
slike koju ste posmatrali pre snimanja.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
6 Kako biste proverili da li vaš fotoaparat
podržava 1080 60i ili 1080 50i, proverite sledeće oznake na donjoj strani
fotoaparata.
1080 60i-kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilan uređaj: 50i
6 Prilikom gledanja 3D slika snimljenih
fotoaparatom na ekranima kompatibilnim
sa 3D prikazom možete osećati simptome
neprijatnosti poput naprezanja očiju, mučnine ili umora. Prilikom gledanja 3D
snimaka preporučujemo da u pravilnim
intervalima pravite pauzu. Budući da se
potreba za pauzom ili njihovom učestalošću razlikuje od pojedinca do pojedinca,
molimo vas da postavite sopstvena merila.
Ako osećate mučninu prekinite pregledanje 3D slika te se prema potrebi
posavetujte sa lekarom. Pogledajte i uputstvo za upotrebu spojenog uređaja ili
softvera korištenog na fotoaparatu. Dečji
vid uvek je ranjiv (posebno kod dece
ispod šest godina starosti). Pre nego što im
dopustite gledanje 3D slika posavetujte
se, molimo, sa stručnjakom kao što je
pedijatar ili oftalmolog. Pobrinite se da
se vaša deca pridržavaju gore navedenih
mera opreza.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste sprečili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka, uvek kopirajte
podatke na drugi medij.
Napomene o LCD ekranu, elektronskom tražilu, objektivu i slikovnom
senzoru
6 LCD ekran i elektronsko tražilo
proizvedeni su upotrebom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak,
na LCD ekranu i elektronskom tražilu
mogu se pojaviti sitne crne i/ili svetle
tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka proizvodnje i ne utiču na snimke.
6 Prilikom promene fokusa na tražilu, na
ekranu se može pojaviti crveno, zeleno
ili plavo treperenje. Pojava nije kvar.
Treperenje neće biti snimljeno na sliku.
6 Ne držite fotoaparat za LCD ekran.
6 Ne izlažite fotoaparat sunčevoj svetlosti
niti snimajte direktno prema suncu
kroz duže vreme. To može dovesti do
oštećenja unutrašnjeg mehanizma.
Fokusiranje sunčevog svetla na predmet
u blizini može uzrokovati požar.
6 Na zadnjoj strani i oko rotirajuće osovine šarke LCD ekrana nalazi se magnet.
Ne približavajte LCD ekranu predmete
osetljive na magnetno zračenje, poput
diskete i kreditnih kartica.
6 Slika može ostavljati trag na ekranu na
hladnim mestima. Pojava nije kvar. Pri
uključivanju fotoaparata na hladnom
mestu ekran se može trenutno zatamniti. Kad se fotoaparat zagreje ekran će
raditi normalno.
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
da kompenzuje gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja usled nepravilnosti u radu
fotoaparata ili memorijske kartice i sl.
7
Napomene o dužem snimanju
6 Ako dužž že vreme snimate temperatura fotoaparata se povećava. Ako se
temperatura podigne iznad određenog
nivoa na ekranu će se pojaviti znak ,
a fotoaparat će se automatski isključiti.
Ako se napajanje isključi ostavite fotoaparat na 10 minuta ili duže kako bi se
njegova unutrašnja temperatura smanjila
do sigurnog nivoa.
6 U uslovima visoke spoljne temperature,
temperatura fotoaparata brzo raste.
6 Usled podizanja temperature fotoaparata kvalitet slike može opasti. Preporučuje se da pre nastavka snimanja sačekate
da temperatura fotoaparata padne.
6 Površina fotoaparata može postati vruća.
Pojava nije kvar.
Napomene o reprodukciji video zapisa
na drugim uređajima
6 Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za snimanje AVCHD
formata. Video zapisi snimljeni u AVCHD
formatu ovim fotoaparatom ne mogu da
se reprodukuju sledećim uređajima.
– Na ostalim uređajima kompatibilnim sa
AVCHD formatom koji ne podržava
High Profile
– Na uređajima nekompatibilnim sa
AVCHD formatom
Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
MP4 formata. Iz tog razloga se video
zapisi snimljeni u formatu MP4 sa ovim
fotoaparatom ne mogu reprodukovati na
uređajima koji ne podržavaju MPEG-4
AVC/H.264 format.
6 Disk snimljen u HD (High Definition)
kvalitetu može se reprodukovati samo
na uređajima kompatibilnim sa AVCHD
formatom. DVD uređaji ili snimači
ne mogu reprodukovati diskove u HD
kvalitetu budući da nisu kompatibilni
sa AVCHD formatom. DVD uređaji ili
snimači možda neće biti u stanju izbaciti
diskove snimljene u HD kvalitetu.
8
Uređaji kompatibilni sa GPS-om (samo
SLT-A55V)
6 Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat
podržava GPS funkciju proverite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan sa GPS-om: SLT-A55V
Nekompatibilan sa GPS-om: SLT-A55/A33
6 GPS koristite u skladu sa propisima
država i regija gde ga upotrebljavate.
6 Ako ne želite da snimate podatke o lokaciji podesite opciju [GPS On/Off] na [Off]
(str. 138).
6 U avionu isključite fotoaparat skladno
upozorenjima pre leta.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašć eno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o
autorskim pravima.
Slike upotrebljene u ovom priručniku
Slike upotrebljene kao primeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
O tehničkim podacima navedenima u
ovom uputstvu za upotrebu
Tehnički podaci dobijeni su u sledećim
uslovima, osim ako u uputstvu nije navedeno drukčije: pri uobičajenoj spoljnoj
temperaturi od 25 °C te upotrebom baterije punjene još otprilike sat vremena nakon
isključivanja indikatora CHARGE.
Sadržaj
Napomene o upotrebi .................................................. 7
Priprema
fotoaparata
Provera isporučenog pribora ..................................... 13
Pregled delova i indikatora sa ekrana ..................... 14
Punjenje baterije......................................................... 18
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se
posebno)................................................................. 20
Montaža objektiva...................................................... 26
Priprema fotoaparata .................................................. 28
Upotreba isporučenog pribora..................................... 30
Provera broja mogućih snimaka ............................... 32
Čišćenje ...................................................................... 35
Pre upotrebe
Indikatori na ekranu .................................................. 39
Prebacivanje iz moda LCD ekrana u mod
elektronskog tražila ...................................... 39
Promena informacija o snimanju (DISP) .............. 40
Prikaz informacija o snimanju (grafički prikaz/
informacije o snimanju (za Live View)) ....... 42
Prikaz informacija o snimanju (u tražilu) .............. 44
Odabir funkcije/podešenja ......................................... 46
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija) .................... 47
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija) ............... 48
Funkcije odabrane tipkom MENU......................... 49
Snimanje
Podešavanje ugla LCD ekrana .................................. 55
Snimanje bez potresanja fotoaparata ......................... 56
Pravilno držanje tela ............................................ 56
Upotreba funkcije SteadyShot................................ 57
Upotreba stativa...................................................... 58
Snimanje sa automatskim podešenjem........................ 59
z/{ Automatsko snimanje sa prikladnim
postavkama.................................................... 59
Ү Snimanje sa postavkama koje fotoaparat
podešava automatski ..................................... 61
9
Snimanje sa prikladnim podešenjem za objekat ........ 63
SCN Snimanje sa programiranim postavkama
skladno sceni (Scene Selection) ...................... 63
& Snimanje panoramskih fotografija
(Sweep Shooting) .......................................... 66
ү/Ұ Snimanje u nizu velikom brzinom
(Continuous Advance Priority AE) ............... 69
Snimanje slike na željeni način (način ekspozicije) .... 70
P Snimanje s automatskim programiranjem.......... 71
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem
pozadine (prioritet otvora blende) ................. 72
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača) ............................ 75
M Snimanje sa ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija) ........................................ 77
M Snimanje tragova objekta pomoću duge
ekspozicije (BULB) ...................................... 79
Snimanje video zapisa................................................. 81
Duž žina snimanja video zapisa ............................... 83
Napomene o neprekidnom snimanju video zapisa....84
Upotreba funkcije Odabir načina izoštravanja ......................................... 85
Upotreba automatskog izoštravanja........................ 85
snimanja
Snimanje sa željenom kompozicijom
(zadržavanje fokusa) ..................................... 87
Odabir načina izoštravanja u skladu sa kretanjem
objekta (način automatskog izoštravanja) ..... 88
Odabir područja izoštravanja (AF area) ................ 89
Ručno izoštravanje (MF) ....................................... 90
Provera oštrine uvećavanjem slike ..................... 91
Prepoznavanje lica ..................................................... 93
Upotreba funkcije Face Detection.......................... 93
Snimanje osmeha (Smile Shutter) ....................... 94
Upotreba blica .......................................................... 96
Snimanje sa bežičnim blicom ............................. 99
Podešavanje svetline slike (ekspozicija,
kompenzacija blica, merenje svetla) .................. 100
10
Fotografisanje sa fiksnom svetlinom
(AE zadržavanje)......................................... 100
Korištenje kompenzacije svetline za celu sliku
(kompenzacija ekspozicije) ......................... 101
Podešavanje količine svetla blica
(Flash Compesation) ................................... 103
Podešavanje moda upravljanja blicom za
podešavanje blica (Flash control) ............ 104
Odabir načina za merenje svetline objekta
(Metering mode).......................................... 105
Podešavanje ISO osetljivosti .................................. 106
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast
(D-Range) ............................................................ 107
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer) ...107
Automatska kompenzacija sa bogatom gradacijom
(Auto High Dynamic Range) ...................... 108
Obrada slike ............................................................. 110
Odabir željene obrade slike (Creative Style) ....... 110
Promena opsega reprodukcije boja
(prostor boje) ................................................111
Podešavanje tonova boje (White balance) ............... 112
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa
određenim izvorom svetla (automatska/
pretpodešena ravnoteža beline) .................. 112
Podešavanje temperature boje i efekta filtera
(Color Temperature/Color Filter) ................ 113
Registrovanje tonova boje (ručno podešavanje
ravnoteže beline) ........................................ 114
5/6 Odabir načina okidanja ................................. 116
Pojedinačno snimanje .......................................... 116
Kontinuirano snimanje......................................... 116
Upotreba samookidanja........................................ 117
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije
(bracketing ekspozicije) .............................. 118
Snimanje sa pomakom ravnoteže beline
(WB bracket) ............................................... 119
Snimanje pomoću daljinskog upravljača ............. 120
11
Upotreba funkcija Reprodukcija slika ................................................... 121
Provera informacija o snimcima ............................ 127
pregledavanja
Zaštita slika (Protect) ............................................... 131
Brisanje snimaka (Delete) ........................................ 132
Gledanje snimaka na TV prijemniku ....................... 134
Promena
postavki
GPS postavke (samo SLT-A55V) ............................ 138
Podešavanje veličine i kvaliteta slike ...................... 141
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
karticu .................................................................. 145
Promena podešenja za smanjenje šuma .................. 149
Promena funkcije tipki ......................................... 150
Promena ostalih postavki ........................................ 151
Podešavanje LCD ekrana/elektronskog tražila ..... 153
Provera verzije fotoaparata ..................................... 155
Resetovanje na standardne postavke......................... 156
Gledanje snimaka Upotreba sa računarom ............................................ 159
Upotreba softvera...................................................... 161
na računaru
Spajanje fotoparata sa računarom ............................ 165
Kreiranje diska sa video zapisima ........................... 168
Štampa snimaka
Ostalo
12
Podešavanje DPOF-a ............................................... 172
Tehnički podaci ........................................................ 174
U slučaju problema .................................................. 179
Poruke upozorenja ................................................... 189
Mere opreza ............................................................ 192
GPS (samo SLT-A55V)............................................ 196
3D snimaje ............................................................... 198
Provera isporučenog pribora
Broj u zagradama pokazuje količinu.
6 Punjač baterije BC-VW1 (1)
6 Kabl napajanja (1)
6 Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
6 CD-ROM (aplikacije za α
fotoaparat) (1)
6 Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
6 Punjiva baterija NP-FW50 (1)
6 USB kabl (1)
6 Remen za nošenje aparata na
ramenu (1)
6 Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
13
Pregled delova i indikatora sa ekrana
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o upotrebi.
Prednja strana
AOkidač (59)
BPrekidač (28)
CTočkić za odabir (73)
DSenzor daljinskog upravljača
EIndikator samookidača (117)
FKontakti za objektiv*
GOgledalo*
HTipka za proveru dubinske
oštrine (74)
IPriključak za objektiv
JUgrađen blic* (96)
KMikrofon**
LFunkcijski točkić (59 – 80)
MTipka ( (ugrađen blic)
(96)
14
NTipka za otpuštanje objektiva
(27)
OPreklopka načina izoštravanja
(85, 90)
* Ne dirajte direktno te
delove.
** Ne prekrivajte ovaj deo
tokom snimanja video
zapisa.
Zadnja strana
AMikrofon**
NZvučnik
BPriključak za pribor sa automatskom blokadom (99)
O? Oznaka položaja slikovnog
senzora (87)
CTipka MENU (49)
PTipka D-RANGE (dinamički
opseg) (107)
DTražilo* (39)
ESenzor okulara (39)
FDioptrijski regulator (29)
GLCD ekran (42, 121, 127)
HSenzor svetline (153)
ITipka  (reprodukcija) (121)
JIndikator pristupa (22)
KZa snimanje: Tipka lupe
fokusa (91, 150)
Za reprodukciju: Tipka 
(brisanje) (132)
LTipka MOVIE (81)
MTipka FINDER/LCD (39, 154)
QZa snimanje: Tipka AEL (zadržavanje ekspozicije) (78, 100)
Za reprodukciju: Tipka f
(zumiranje) (124)
RZa snimanje: Tipka 
(ekspozicija) (101)
Za reprodukciju: Tipka e
(odzumiranje) (124)/Tipka 2
(indeksni prikaz) (125)
SZa snimanje: Tipka Fn
(funkcija) (47, 48)
Za reprodukciju: Tipka s
(rotiranje slike) (123)
15
TKontrolne tipke
Dok je uključen meni: Tipke
/// (46)
Dok je isključen meni: DISP
(displej) (40, 121)/WB
(ravnoteža beline) (112)/5/6
(pogon) (116)/ISO (106)
UKontrolna tipka (Enter) (46)/
Tipka AF (89)
* Ne dirajte direktno te delove.
** Ne prekrivajte ovaj deo
tokom snimanja video
zapisa.
16
Donja i bočne strane
APriključnica REMOTE
6 Prilikom spajanja daljinskog
upravljača RM-S1AM/
4M-L1AM (prodaje se posebno)
na fotoaparat umetnite priključak daljinskog upravljača
u priključnicu REMOTE,
poravnavši vođicu priključka
sa vođicom priključnice
REMOTE. Povedite računa
da kabl daljinskog upravljača
bude okrenut prema napred.
6 Upotrebite stativ sa vijkom
kraćim od 5,5 mm. Nećete moći
dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative sa vijcima dužim od 5,5
mm, a tako se može i oštetiti.
GOtvor za memorijsku karticu
(20)
HPoklopac sandučeta za bateriju/
memorijsku karticu (20)
IPoklopac za priključni modul
BHvataljke remena za nošenje na
ramenu (30)
CHDMI priključnica (134)
D (USB) priključnica (165)
EPriključnica mikrofona
6 Prilikom spajanja spoljnog
mikrofona, ugrađeni mikrofon
se automatski isključuje. Ako
je spoljni mikrofon tipa plug-in
napajanje mikrofona vrši se
preko fotoaparata.
FOtvor za stativ
6 Za upotrebu strujnog adaptera
AC-P220 (prodaje se posebno)
Pripazite da prilikom zatvaranja
poklopca ne priklještite kabl
strujnog adaptera.
17
Punjenje baterije
Pri prvoj upotrebi fotoaparata napunite bateriju NP-FW50 "InfoLITHIUM"
(isporučena).
"InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna.
Može se takođe koristiti i kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač za baterije.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Indikator svetli: Punjenje je u toku
Indikator je isključen: Punjenje je završeno
6 Indikator CHARGE se isključuje kada je napajanje završeno.
6 Vreme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije na temperaturi od
25°C iznosi oko 250 minuta.
Indikator CHARGE
Mrežni kabl (kabl napajanja)
18
Napomene
6 Vreme punjenja razlikuje se zavisno od preostalog kapaciteta baterije ili uslovima
punjenja.
6 Savetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C. Možda
nećete moći efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog opsega.
6 Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
6 Ne pokušavajte ponovo da napunite bateriju nakon što je već napunjena ili ako nakon
punjenja nije bila korištena. Tako smanjujte radne funkcije baterije.
6 U punjaču isporučenom sa ovim fotoaparatom nemojte puniti nikakve baterije osim
"InfoLITHIUM" baterije serije W. Ostale vrste baterija mogu procureti, pregrejati se
ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozleda električnom strujom ili opekotina.
6 Ako indikator CHARGE ponovo treperi to može da znači grešku u radu baterije
ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Proverite tip baterije koja se
puni. Ako je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamenite je novom ili
drugom te proverite da li punjač radi normalno. Ako punjač baterije radi pravilno,
možda je došlo do problema u radu baterije.
6 Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač
suvom krpom i sl.
Upotreba fotoaparata u inostranstvu — Napajanje
Fotoaparat, punjač za baterije i AC adapter AC-PW20AM (opcija) možete
koristiti u bilo kojoj državi ili regiji u kojoj je napajanje u opsegu od 100 V
do 240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
6 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni punjač) jer može
da uzrokuje kvar.
19
Umetanje baterije/memorijske kartice
(prodaje se posebno)
1 Otvorite poklopac baterijskog sandučeta
uz pomak bravice na poklopcu.
2 Umetnite bateriju čvrsto do kraja
uz pritiskanje bravice za blokiranje
vrhom baterije.
Bravica za blokiranje
3 Umetnite memorijsku karticu.
6 Okrenite odse č eni ugao kako je prikazano i umetnite memorijsku karticu tako
da škljocne u svom ležištu.
Pripazite da odsečeni ugao bude
okrenut pravilno.
4 Zatvorite poklopac.
20
Podržane memorijske kartice
6 S ovim fotoaparatom mogu se koristiti samo "Memory Stick PRO Duo"
medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijska kartica,
SDHC memorijske kartice i SDXC memorijske kartice. MultiMediaCard
se ne može upotrebljavati sa ovim fotoaparatom. Ipak, ne može se
garantovati pravilan rad svih funkcija memorijskih kartica.
6 U ovom uputstvu se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG
Duo" nazivaju "Memory Stick PRO Duo", a SD memorijske kartice,
SDHC memorijske kartice i SDXC memorijske kartice nazivaju se "SD
kartice".
6 Za snimanje video zapisa preporučuje se upotreba sledećih memorijskih
kartica.
–
(Mark2) ("Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2))
–
("Memory Stick PRO-HG Duo" medij)
– SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica, SDXC memorijska
kartica (klase 4 ili više)
6 Snimci memorisani na SDXC memorijsku karticu ne mogu se preneti ili
reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju exFAT.
Pre spajanja uređaja na fotoaparat proverite da li podržava uređaj exFAT.
Ako spojite fotoaparat na nekompatibilan uređaj, možda će se zatražiti od
vas da formatirate karticu. Nikad ne formatirajte karticu u takvim slučajevima jer ćete time izbrisati sve podatke sa nje. (exFAT je sistem datoteka
koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.)
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomerite bravicu za
blokiranje u smeru strelice. Pripazite da
baterija ne padne.
Bravica za blokiranje
21
Za vađenje memorijske kartice
Proverite da li je indikator pristupa isključen,
a zatim otvorite poklopaccc te jednom pritisnite
memorijsku karticu.
Indikator pristupa
Provera preostalog kapaciteta baterije
Pomoću sledećih indikatora i procenta prikazanih na ekranu proverite
kapacitet.
Napunjenost
baterije
"Battery
exhausted"
Visoka
Niska
Ne možete više
snimati.
Šta je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litijum-jonska baterija koja ima sposobnost razmene podataka vezanih uz uslove rada sa fotoaparatom. Upotrebom baterije
"InfoLITHIUM" vreme preostalo do pražnjenja baterije prikazano u procentima prikazuje se skladno uslovima u kojima koristite fotoaparat.
Napomene o korištenju baterije
6 Usled određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti tačan.
6 Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
6 Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mestima, kao što je parkirano
vozilo ili pod direktnim suncem.
22
Efikasna upotreba baterije
6 Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mestima. Zato na hladnim
mestima vreme upotrebe može biti kraće i može se usporiti brzina kontinuiranog snimanja. Savetujemo vam da bateriju stavite u džep u blizini
tela kako bi se zagrejala te je umetnite u fotoaparat malo pre snimanja.
6 Baterija će se brže isprazniti ako učestalo upotrebljavate blic,
često primenjujete kontinuirano snimanje ili učestalo uključujete i
isključujete fotoaparat.
Trajanje baterije
6 Vek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije tokom upotrebe sa
vremenom pomalo slabi. Ako se vreme upotrebe baterije značajno skrati,
verovatno je došla do kraja veka trajanja. Kupite novu bateriju.
6 Vek trajanja baterije zavisi od načina skladištenja i uslova rada te
okolini u kojem se baterija upotrebljava.
Kako smestiti bateriju
Ako bateriju nećete koristiti duže vreme, jednom godišnje je sasvim
napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu
trajnost te je zatim smestite na suvo i hladno mesto.
Napomene o upotrebi memorijskih kartica
6 Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
6 Nemojte upotrebljavati ili smeštati memorijsku karticu u sledećim
uslovima:
– Na mestima sa visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkiranog na direktnom suncu.
– Na mestima izloženim direktnom suncu.
– Na vlažnim mestima ili mestima sa korozivnim sredstvima.
6 Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne upotrebe.
Rukujte sa njom pažljivo.
6 Dok svetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu ili
bateriju ni isključivati fotoaparat. Mogli bi da se oštetete podaci.
6 Ako stavite memorijsku karticu pored snažno magnetizovanog materijala ili je koristite u okruženju gde se lako stvara statički elektricitet ili
je prisutan električni šum, mogu se oštetiti podaci.
23
6 Savetujemo memorisanje sigurnosne kopije važnih podataka, na primer
na hard disk računara.
6 Kad prenosite ili smeštate memorijsku karticu, stavite je u priloženu
kutijicu.
6 Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
6 Nemojte dodirivati kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim
predmetima.
6 Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj
"LOCK", nije moguća primena funkcija poput snimanja ili brisanja
snimaka.
6 Ne može se garantovati da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica
formatirana pomoću računara. Vodite računa da memorijske kartice
formatirane upotrebom fotoaparata.
6 Brzina očitavanja/snimanja podataka zavisi od kombinacije memorijske
kartice i uređaja koji se upotrebljava.
6 Nemojte jako pritiskivati dok pišete po nalepnici kartice.
6 Nemojte lepiti nalepnice na memorijske kartice.
6 Nemojte rastavljati ili prepravljati memorijske kartice.
6 Nemojte ostavljati memorijske kartice u dometu male dece. Deca bi to
mogla slučajno da progutaju.
24
Napomene o "Memory Stick" medijima koji se mogu koristiti sa ovim
fotoaparatom
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparat
navedene su u tablici dole. Ipak, ne može se garantovati pravilan rad svih
funkcija za "Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"
medij*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo"
medij*1*2
Može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
"Memory Stick Duo" kartica
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
"Memory Stick" i "Memory
Stick PRO" medij
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
*1 Opremljen je funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih
prava koja upotrebljava tehnologiju kriptiranja. Snimanje i reprodukcija za koje
su potrebne MagicGate funkcije ne može se vršiti na ovom fotoaparatu.
*2 Podržava high-speed prenos podataka pomoću paralelnog interfejsa.
*3 Ako želite uz snimanje video zapisa da koristite "Memory Stick PRO Duo" medij,
možete da koristite samo medij sa oznakom Mark2.
Napomene o upotrebi "Memory Stick Micro" kartice (nije isporučena)
6 Ovaj proizvod je kompatibilan sa "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2"
je skrać enica za "Memory Stick Micro".
6 Za upotrebu "Memory Stick Micro" uz fotoaparat, obavezno umetnite
"Memory Stick Micro" u "M2" adapter veličine kao Duo kartica. Ako
umetnete "Memory Stick Micro" u fotoaparat bez "M2" adaptera veličine
Duo, možda ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
6 Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u dometu male dece. Deca
bi to mogla slučajno da progutaju.
25
Montaža objektiva
1 Uklonite poklopac kućišta sa fotoaparata i poklopac ambalaže
sa poleđine objektiva.
6 Objektiv menjajte brzo i na mestu
gde nema prašine kako bi se sprečio ulazak prašine i nečistoća
u fotoaparat.
Poklopac kućišta
Poklopac ambalaže
2 Pri postavljanju objektiva poravnajte narandžaste oznake
na objektivu i fotoaparatu.
Narandžaste oznake
3 Zakrenite objektiv u desno dok ne
klikne u blokirani položaj.
6 Vodite računa da objektiv montirate
ravno.
Napomene
6 Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
6 Pri postavljanju objektiva nemojte primenjivati silu.
6 Objektivi sa E-mount priključkom nisu kompatibilni sa ovim fotoaparatom.
6 Ako koristite objektiv za koji je isporučen navoj za stativ pričvrstite objektiv na stativ
upotrebom navoja kako biste lakše uspostavili ravnotežu nad težinom objektiva.
26
Za uklanjanje objektiva
1 Pritisnite do kraja tipku za otpuštanje
objektiva i zakrenite objektiv u levo
dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje objektiva
2 Stavite poklopac ambalaže na
poleđinu objektiva i pričvrstite
poklopac kućišta na fotoaparat.
6 Pre postavljanja poklopaca uklonite
prašinu sa njih.
6 S objektivom DT 18- 55 mm F3.5-5.6
SAM ne isporučuje se zadnji poklopac
za objektiv. Kad taj objektiv smestite
odvojeno od fotoaparata, kupite
zadnji poklopac za objektiv ALC-R55.
Napomena o izmeni objektiva
Ako dospeju pri izmeni objektiva prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dela koji je zamena za film),
mogu se zavisno od uslova snimanja pojaviti na snimku.
Fotoaparat je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se sprečilo taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/
uklanjajte dalje od prašnjavih mesta.
Ako dospe prašina ili nečistoća na slikovni senzor
Očistite slikovni senzor pomoću [Cleaning Mode] u meniju 0 Setup
(str. 36).
27
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se meni za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite prekidač na ON kako
biste uključili fotoaparat.
Pojavljuje se meni za podešavanje
datuma i vremena.
6 Za isključenje fotoaparata, podesite
ga na OFF.
2 Proverite na LCD ekranu da li
je odabrano [Enter] i zatim pritisnite sredinu kontrolne tipke.
3 Odaberite svoje područje kontrolnom tipkom / i pritisnite
sredinu kontrolne tipke.
4 Odaberite pojedinačne parametre
tipkama /, a brojčanu vrednost podesite tipkama /.
[Daylight Svg.:]: Uključuje ili isključuje postavku za letnje računanje
vremena.
[Date Format:]: Odabir formata za
prikaz datuma.
6 Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a
podne kao 12:00 PM.
28
5 Ponovite korak 4 kako biste podesili druge opcije i zatim pritisnite sredinu kontrolne tipke.
6 Proverite da li je odabrano [Enter] i zatim pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
Za poništenje podešenja datuma/vremena
Pritisnite tipku MENU.
Za ponovno podešavanje datuma/vremena
Pri prvom uključenju fotoaparata automatski se prikazuje meni za podešavanje datuma/vremena. Idući put podesite na meniju datum i vreme.
Tipka MENU  ұ 1  [Date/Time Setup]
Ponovno podešavanje područja
Možete podesiti područje gde koristite fotoaparat. Omogućuje odabir
lokalnog područja pri upotrebi fotoaparata u inostranstvu.
Tipka MENU  ұ 1  [Area Setting]
Održavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak
o datumu i vremenu bez obzira na to da li je fotoaparat uključen ili isključen,
te da li je baterija puna ili prazna. Za detalje pogledajte str. 192.
Izoštravanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera)
Podesite dioptrijski regulator
prema svom vidu tako da prikaz
u tražilu bude jasno vidljiv.
6 Diopter ćete lakše podesiti ako isprobate
fotoaparat na svetlu.
Napomena
6 Nastavak za podešavanje dioptrije (prodaje se posebno) ne može se koristiti
sa ovim fotoaparatom.
29
Upotreba isporučenog pribora
Ovo poglavlje opisuje kako se koristi remen za nošenje aparata na ramenu
i okular. Ostali pribor opisan je na sledećim stranicama.
6 Akumulatorska baterija (str. 18)
6 Punjač za bateriju (str. 18)
6 Kabl napajanja (str. 18)
6 USB kabl (str. 165)
6 CD-ROM (str. 161)
Postavljanje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
30
Skidanje okulara
Prilikom pričvršćivanja ugaonog tražila FDA-A1AM (prodaje se posebno)
na fotoaparat, uklonite okular.
Pažljivo uklonite okular pritiskom na
obe njegove bočne strane.
6 Stavite prste pod okular i pomerite ga
prema gore.
Napomena
6 Lupa i okular sa lupom ne mogu se koristiti sa ovim fotoaparatom.
31
Provera broja mogućih snimaka
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite prekidač na ON, na ekranu se prikazuje broj mogućih snimaka (za
snimanje sa trenutnim postavkama).
Napomene
6 Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamenite
memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici
(str. 132).
6 Kad "NO CARD" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije umetnuta
memorijska kartica. Umetnite memorijsku karticu.
Broj snimaka koji se može snimi ti na memorijsku karticu
Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće snimiti na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrednosti su dobijene testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrednosti se
mogu razlikovati zavisno od uslova u kojima se snima te o tipu memorijske kartice.
Image: Size: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33)
Image: Aspect Ratio: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
SLT-A55/A55V
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet
Veličina
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Fine
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
32
SLT-A33
Kapacitet
Veličina
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
433
875
1778
3626
7172
Fine
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
* Kada je [Image: Aspect Ratio] podešen na [16:9] možete da napravite više snimaka
od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim ako je odabrano [RAW]).
Broj mogućih snimaka pri upotrebi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena),
možete da napravite broj snimaka naveden ispod. Stvarne vrednosti mogu
biti manje od navedenih, zavisno od uslova upotrebe.
Sa blicom
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
Mod snimanja
preko LCD ekrana
Približno 390
fotografija
Približno 380
fotografija
Približno 340
fotografija
Mod tražila
Približno 350
fotografija
Približno 330
fotografija
Približno 270
fotografija
Bez blica
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
Mod snimanja
preko LCD ekrana
Približno 450
fotografija
Približno 430
fotografija
Približno 380
fotografija
Mod tražila
Približno 380
fotografija
Približno 370
fotografija
Približno 290
fotografija
6 Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sledećim
uslovima:
– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
– Pri upotrebi baterije punjene još oko sat vremena nakon što se indikator
CHARGE isključio.
– Pri upotrebi kartice Sony "Memory Stick PRO Duo" (prodaje se posebno).
33
– Kada je [Image: Quality] podešeno na [Fine].
– Kada je [Autofocus Mode] podešeno na [Automatic AF].
– Pri snimanju jednom svakih 30 sekundi.
– Ako se fotoaparat uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
– Ako je [GPS On/Off] podešeno na [On].
6 Napomene o broju fotografija koje možete snimiti sa blicom:
– Blic se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
– Metoda merenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
34
Čišćenje
Čišćenje fotoaparata
6 Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, na primer kontakte objektiva ili ogledalo. Budući da prašina na ogledalu i oko njega može uticati
na fotografije ili na funkcionisanje fotoaparata otpušite je komercijalno
nabavljivom duvaljkom.* Detalje o čišćenju slikovnog senzora pogledajte na sledećoj stranici.
* Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim raspršivačem. Tako možete
da uzrokujete kvar.
6 Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suvom krpom. Izbegavajte sledeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
– Upotrebu hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih
krpica, repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
– Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
– Fotoaparat ne sme da bude u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
Čišćenje objektiva
6 Nemojte koristiti rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvore
poput razređivača ili benzina.
6 Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom duvaljkom. Ako se prašina zalepila za površinu, obrišite je mekom
krpicom ili maramicom lagano navlaženoj u rastvoru za čišćenje. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema spolja. Nemojte rastvor za čišćenje
prskati direktno na površinu objektiva.
35
Čišćenje slikovnog senzora
Ako dospeju prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu
slikovnog senzora (dela koji je zamena za film), mogu se zavisno od uslova
snimanja pojaviti na snimku. Ako se na slikovnom senzoru nalazi prašina
očistite ga sledeći korake navedene dole.
Napomene
6 Čišćenje nije moguće provesti ako je kapacitet baterije na 50% ili manje.
6 Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija.
Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat. Preporučuje se upotreba AC adaptera
AC-PW20 (opcija).
6 Čišćenje je potrebno završiti brzo.
6 Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim raspršivačem jer može da rasprši čestice
vode u unutrašnjost fotoaparata.
Automatsko čišćenje slikovnog senzora upotrebom moda čišćenja fotoaparata
1 Proverite da li je baterija sasvim napunjena (str. 22).
2 Pritisnite tipku MENU i zatim
odaberite 0 2 kontrolnim
tipkama /.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning Mode]
pomoću / i zatim pritisnite
sredinu kontrolne tipke.
36
4 Odaberite [Enter] pomoću  i zatim pritisnite sredinu kontrolne
tipke.
Slikovni senzor na kratko vibrira i tako eliminiše prašinu sa senzora.
5 Isključite fotoaparat.
Čišćenje slikovnog senzora pomoću duvaljke
Ako je i nakon moda čišćenja potrebno čišćenje, očistite slikovni senzor
upotrebom duvaljke sledeći donje korake.
1 Provedite čišćenje opisano u koracima od 1 do 4 pod " Auto-
matsko čišćenje slikovnog senzora upotrebom moda čišćenja
fotoaparata".
2 Odspojite objektiv (str. 27).
3 Prstom pritisnite oznaku  na
ručici za blokadu ogledala kako
biste podigli ogledalo.
6 Pripazite da ne dodirujete površinu
ogledala.
Ručica za blokadu ogledala
37
4 Duvaljkom očistite površinu
slikovnog senzora i okolno
područje.
6 Ne dodirujte slikovni senzor vrhh hom duvaljke i ne stavljajte vrh
duvaljke u prazninu iza navoja za
objektiv.
6 Držite fotoaparat otvorom prema
dole kako biste sprečili ponovno
padanje prašine u njega. Čišćenje
završite brzo.
6 Duvaljkom očistite i pozadinu ogledala.
5 Nakon čišćenja spuštajte
prstom ogledalo dok ne
škljocne.
6 Prstom spustite okvir ogledala
nazad. Pripazite da ne dodirujete
površinu ogledala.
6 Spuštajte ogledalo dok se čvrsto
ne blokira.
6 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
6 Proverite da li je ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja objektiva.
Napomene
6 Nakon čišćenja proverite da li je ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja
objektiva. U suprotnom, sočivo objektiva moglo bi se ogrebati ili bi moglo doći do
drugih problema. Osim toga, ako ogledalo nije čvrsto blokirano automatsko izoštravanje ne funkcioniše tokom snimanja.
6 Snimanje sa podignutim ogledalom nije moguće.
38
Indikatori na ekranu
Prebacivanje iz moda LCD ekrana u mod elektroničkog tražila
Dok gledate u tražilo aktivan je mod tražila,
a kada odmaknete lice od tražila uključuje
se mod LCD ekrana.
Mod prikaza možete da menjate i pritiskom
na tipku FINDER/LCD.
Tipka FINDER/LCD
Tražilo
LCD ekran
Brzo izoštravanje objekta upotrebom tražila
Kad gledate kroz tražilo objekat unutar područja automatskog izoštravanja
se izoštrava automatski (Eye-Start AF).
Tipka MENU  ˘ 1  [Eye-Start AF]  [On]
Prilikom postavljanja ugaonog tražila FDA-A1AM (prodaje se posebno)
na fotoaparat, preporučuje se da [Eye-Start AF] podesite na [Off], budući
da bi se senzor okulara ispod tražila mogao aktivirati.
39
Promena informacija o snimanju (DISP)
Svakim pritiskom na tipku DISP na
kontrolnoj tipki prikaz informacija
o snimanju na ekranu menja se na
sledeći način.
Status ekrana u tražilu menja se
kako sledi ("Informacije o snimanju
uključene" (za Live View) se preskače). Ekran u tražilu možete menjati
odvojeno od LCD ekrana.
Grafički prikaz
Informacije o
snimanju uključene
(za Live View)
Informacije o
snimanju isključene
Digitalni merač
izbalansiranosti
uključen
Digitalni merač
izbalansiranosti
Digitalni merač izbalansiranosti ovog
fotoaparata
Digitalni merač izbalansiranosti
označava da li je fotoaparat poravnat po
horizontalnoj i vertikalnoj osi. Kad je
fotoaparat poravnat po obe ose indikator
svetli zeleno.
Horizontalna os
Vertikalna os
Napomene
6 Greška digitalnog merača izbalansiranosti je veća ako fotoaparat nagnete previše
napred ili nazad.
6 Nagib od ±1 ° može biti izmeren čak i ako je fotoaparat potpuno izbalansiran.
40
Prikaz informacija o snimanju (u tražilu)
Prikaz "Informacije o snimanju uključene" na LCD ekranu možete prebaciti na prikaz koji je prikladan za snimanje upotrebom tražila. Ekran
u tražilu namenjen je funkciji Live View.
Tipka MENU  ˘ 2  [Diplay Rec. Data]  [For viewfinder]
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na ekranu se menja na sledeći
način.
Grafički prikaz
Prikaz informacija o
snimanju (u tražilu)
Informacije o
snimanju isključene
Digitalni merač
izbalansiranosti
uključen
41
Prikaz informacija o snimanju (grafički prikaz/informacije o
snimanju (za Live View))
U grafičkom prikazu se prikazuje grafički brzina zatvarača i otvor blende te
se jasno pokazuje kako funkcioniše ekspozicija.
Grafički prikaz
A
Ekran
Opis
ZҮ
&Ҳ
үҰPAS
Miҗ
Nҹ
Ҹҳ
{
Mod ekspozicije
(59 – 80)
6 ү (SLT-A55/A55V)/
Ұ (SLT-A33)
:
Memorijska kartica (20)
100
Preostali broj slika za
snimanje (32)
stu
xwv
ё WIDE
ё STD
Һ 16:9
Һ STD
Һ WIDE
Veličina fotografija
(141)/format fotografija
(143)/veličina panoramskih fotografija
(142)
42
Prikaz informacija o
snimanju (za Live View)
Ekran
Opis
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvalitet slike za
fotografije (143)
уф
х
Veličina slike za
video zapise (142)
* 100%
Preostali kapacitet
baterije (22)

Upozorenje za pregrejavanje (190)
Òэ
Baza podataka je puna
(190)/Greška baze
podataka (190)
A
Upozorenje na pomeranje fotoaparata (57)
Ң
Bez snimanja zvuka za
video zapise (82)
Ekran
ǜǛ
һӘ
Ǚә
Өǚ
ө
Opis
Status triangulacije
GPS-a (138) (samo
SLT-A55V)
Ekran
Opis
Pְֱ
AF područje (89)
ΰα
Face Detection (93)
βγ
δε
Smile Shutter (94)
Indikator osetljivosti
prepoznavanja osmeha (94)
B
Ekran
_
Opis
Područje za merenje u
jednoj tački (105)
AF područje (89)
Indikator brzine
zatvarača (75)
Indikator otvora
blende (72)
C
Ekran
REC 0:12
TU
1/250
F3.5
Opis
Vreme snimanja za
video zapis (m:s)
Izoštravanje (86)
Brzina zatvarača (75)
Otvor blende (72)
EV skala (78, 119)

AE zadržavanje (100)
S
SteadyShot skala (57)
D
Ekran
Opis
WP
R|
~V
Način okidanja (116)
{6(7
q|9
8
Način rada blica
(96)/Smanjenje efekta
crvenih očiju (98)
ǽǾ
ǿə
Način izoštravanja
(88)
E
Ekran
Opis
Rֲ
ISO osetljivost (106)
-
Merenje (105)
ֵ
Kompenzacija blica
(103)
AWB `
ˇn
¦
7500K G9
Ravnoteža beline
(Auto, Preset, Custom,
Color temperature,
Color filter) (112)
ζηθ
D-Range Optimizer
(107)/Auto HDR (108)
¢ ֳ Creative Style (110)
£¤
ִ=
43
Prikaz informacija o snimanju (u tražilu)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o upotrebi.
U modu AUTO, AUTO+ ili
Scene Selection
A
Ekran
Opis
Mod ekspozicije
ZҮ
& Ҳ ү (59 – 80)
6 ү (SLT-A55/A55V)/
ҰPASM
Ұ (SLT-A33)
iҗN
ҹҸ
ҳ{
:
Memorijska kartica (20)
100
Preostali broj slika za
snimanje (32)
stu
xwv
Veličina fotografija
(141)/Format fotografija (143)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvalitet slike za
fotografije (143)
уф
х
Veličina slike za
video zapise (142)
* 100%
Preostali kapacitet
baterije (22)
Ң
Bez snimanja zvuka za
video zapise (82)
44
U modu Continuous Advance
Priority AE/P/A/S/M
Ekran
ǜǛ
һӘ
Ǚә
Өǚ
ө
Opis
Status triangulacije
GPS-a (138) (samo
SLT-A55V)
B
Ekran
Opis
{6(7
q|9
8
Način rada blica
(96)/Smanjenje efekta
crvenih očiju (98)
WP
R|
~V
Način okidanja (116)
ǽǾ
ǿə
Način izoštravanja
(88)
ΰα
Face Detection (93)
βγ
δε
Smile Shutter (94)
Ekran
Opis
Pְֱ
AF područje (89)
Nֲ
ISO osetljivost (106)
AWB `
ˇn
¦
7500K G9
Ravnoteža beline
(Auto, Preset, Custom,
Color temperature,
Color filter) (112)
ζηθ
D-Range Optimizer
(107)/Auto HDR (108)
¢ ֳ Creative Style (110)
£¤
ִ=
-
Metering mode (105)

Kompenzacija ekspozicije (101)/ Ručno
merenje (78)
h
Kompenzacija blica
(103)
EV skala (78, 119)
C
Ekran
1/125
F2.8
+1.0

Opis
Brzina zatvarača (75)
Otvor blende (72)
Ekspozicija (101)
AE zadržavanje (100)
b
SteadyShot skala (57)
45
Odabir funkcije/podešenja
Jednom tipkom, kao što je Fn (tipka) ili tipka MENU, možete odabrati
funkciju za snimanje ili reprodukciju.
Kad započnete postupak, u dnu ekrana prikazaće se vodič za funkcije
kontrolnih tipki.
: Pritisnite /// na kontrolnoj tipki za pomak kursora.
: Pritisnite srednju tipku za potvrdu
odabira.
U ovom uputstvu postupak odabira funkcija kontrolnom tipkom i tipkom
Fn sa liste prikazane na ekranu opisan je kako sledi (postupak je opisan
standardnim ikonicama):
Primer: Tipka Fn  AWB (ravnoteža beline)  odaberite željeno
podešenje
Lista funkcijskog vodiča
Funkcijski vodič takođe označava postupke koji se ne odnose na upotrebu
kontrolne tipke. Ikone imaju sledeća značenja.
Ű
Tipka MENU
Űl
Povratak tipkom MENU
©
Tipka  (brisanje)
ª
Tipka f (zumiranje)
«
Tipka e (odzumiranje)
¬
Tipka  (reprodukcija)
W
Kontrolni točkić
Prikaz pomoći
Prikaz pomoći (Help Guide) prikazuje informacije o funkciji odabranoj
tipkom Fn, MENU tipkom, itd.. Ovu opciju možete i isključiti (str. 151).
46
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija)
Ova se tipka koristi za podešavanje ili provođenje funkcija često korištenih
pri snimanju.
1 Pritisnite tipku Fn.
2 Odaberite željenu stavku pomoću
/// na kontrolnoj tipki i
zatim pritisnite sredinu  za
potvrdu.
Prikazuje se meni Setup.
3 Odaberite i potvrdite željenu
funkciju prateći funkcijski vodič.
6 Za detalje o podešavanju svake od
postavki pogledajte odgovarajuću
stranicu.
Funkcijski vodič
Podešavanje fotoaparata direktno sa ekrana informacija o snimanju
Okrenite kontrolni točkić bez pritiskanja sredine  u koraku 2. Fotoaparat
možete podesiti direktno sa ekrana
informacija o snimanju.
47
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Scene Selection (63)
Odabir prikladnog moda između programiranih postavki
opcije Scene Selection, u skladu sa uslovima snimanja.
Sweep Shooting (66)
Promena između opcija Sweep Panorama i 3D Sweep
Panorama.
Drive Mode (116)
Podešavanje moda okidanja na pojedinačan snimak, niz
snimaka, samookidač, bracket snimanje, itd.
Flash Mode (96)
Podešavanje moda blica na Autoflash, Fill-flash,
Flash Off, itd.
Autofocus Mode (88)
Odabir načina izoštravanja u skladu sa kretanjem objekta.
AF područje (89)
Odabir područja izoštravanja.
Face Detection (93)
Automatski snima lica ljudi sa optimalnim izoštravanjem i
ekspozicijom.
Smile Shutter (94)
Fotoaparat snima usled prepoznavanja osmeha.
ISO (106)
Podešavanje osetljivosti na svetlo. Što je veći broj, veća je
brzina zatvarača.
Metering Mode (105)
Odabir načina merenja svetline.
Flash Compensation
(103)
Podešavanje intenziteta bljeska blica. Smer + povećava
svetlinu objekta, a smer - povećava zatamnjenost.
White Balance (112)
Podešavanje tona za boje na fotografijama.
DRO/Auto HDR (107)
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast.
Creative Style (110)
Odabir željene obrade fotografija.
48
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u celini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
Pritisnite tipku MENU, tipkama / na kontrolnoj tipki odaberite željenu
stranicu te pomoću / odaberite željenu stavku.
Meni za snimanje
Image: Size (141)
Odabir veličine fotografija.
Image: Aspect Ratio
(143)
Podešava odnos širine i visine za fotografije.
Image: Quality (143)
Podešavanje kvaliteta fotografija.
Movie: File Format
(82)
Odabire format video datoteke.
Movie: Size (142)
Odabir veličine kadra video zapisa.
Movie: Audio Rec.
(82)
Odabir ako želite pri snimanju video zapisa snimati
i zvuk.
SteadyShot (57)
Koristi se SteadyShot.
49
Panorama: Size (142)
Odabir veličine panoramskih fotografija.
Panorama: Direction Podešavanje smera snimanja za panoramske
fotografije.
(68)
50
3D Pan.: Image Size
(142)
Odabir veličine 3D fotografija.
3D Pan.: Direction
(68)
Podešavanje smera snimanja za 3D fotografije.
Flash control (104)
Podešavanje načina određivanja intenziteta bljeska
blica.
AF Illuminator (98)
Podešava AF osvetljenje koji osvetljava zatamnjeni
objekat radi lakšeg automatskog izoštravanja.
Color Space (111)
Menja opseg boja koje se mogu reprodukovati.
Long Exposure NR
(149)
Podešavanje postupka smanjivanja šuma za snimke
kod kojih je dužina ekspozicije 1 sekunda ili duže.
High ISO NR (149)
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje
sa visokom osetljivošću.
Meni korisničkih postavki
Eye-Start AF (39)
Podešavanje korištenja automatskog izoštravanja
gledanjem kroz tražilo.
FINDER/LCD Setting
(154)
Podešavanje načina prebacivanja između tražila i
LCD ekrana.
Tipka AEL (150)
Podešavanje načina rada tipke AE zadržavanja za
fiksiranje ekspozicije tokom snimanja.
Focus Hold Button
(150)
Podešavanje funkcije tipke za zadržavanje izoštravanja objektiva.
Focus Magnifier
(150)
Podesite ako želite funkcijama koje koristite sa funkcijom Focus Magnifier (lupa fokusa) dodeliti
tipku  (brisanje).
Red Eye Reduction
(98)
Smanjuje pojavu crvenila očiju prilikom upotrebe
blica.
Release w/oLens
(151)
Podešavanje mogućnosti otvaranja zatvarača i kada
objektiv nije montiran.
Grid Line (154)
Podešavanja prikaza mreže za pomoć kod poravnavanja sa vertikalama i horizontalama.
Histogram (102)
Podešavanje prikaza histograma prilikom promene
prikaza na ekranu.
Display Rec. Data (41) Odabir statusa prikaza informacija o snimanju na
LCD ekranu, bilo za [For LIve View] bilo za [For
viewfinder].
Auto Review (154)
Prikaz fotografija nakon snimanja. Podešava se
automatski prikaz.
Auto+ Cont.
Advance (62)
Podešavanje ako želite snimanje u nizu u modu
AUTO+.
Auto+ Image
Extract. (62)
Podešavanje ako želite memorisati sve fotografije
snimljene u nizu u modu AUTO+.
51
Meni za reprodukciju
Delete (132)
Brisanje snimaka.
Still/Movie Select
(122)
Promena između ekrana za reprodukciju fotografija
i ekrana za reprodukciju video zapisa.
Slide Show (125)
Slide show prikaz.
Image Index (125)
Prikaz listi fotografija.
3D Viewing (135)
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim
sa fotoaparatom.
Protect (131)
Uključivanje ili isključivanje zaštite za fotografije.
Specify Printing
(172)
Odabir fotografija za DPOF.
Volume Settings (122) Podešavanje glasnoće za reprodukciju video zapisa.
52
Select Folder (121)
Odabir foldera sa fotografijama za reprodukciju.
Select Date (123)
Prikaz fotografija od određenog datuma.
Playback Display
(121)
Podešavanje opcija prikaza fotografije snimljene u
portretnoj orijentaciji.
Meni Memory Card Tool
Format (146)
Formatiranje memorijske kartice.
File Number (145)
Odabir načina dodeljivanja broja datoteke fotografijama i video zapisima.
Folder Name (145)
Select REC Folder
(146)
Podešavanje formata foldera za fotografije.
Promena foldera odabranog za memorisanje fotografija.
New Folder (146)
Kreiranje novog foldera za memorisanje fotografija
i video zapisa.
Recover Image DB
(147)
Obnavljanje datoteke sa podacima o video zapisima
i omogućuje snimanje i reprodukciju.
Display Card Space
(147)
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Meni za podešavanje sata
Date/Time Setup (28)
Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja
vremena.
Area Setting (29)
Podešavanje mesta korištenja.
53
Meni podešenja
LCD Brightness (153) Podešava svetlinu LCD ekrana.
Viewfinder Bright.
(153)
Podešavanje svetline tražila.
GPS Settings (138)
(samo SLT-A55V)
Podešavanje funkcija GPS-a.
Power Save (151)
Podešavanje intervala nakon kojeg se uključuje mod
uštede energije.
CTRL FOR HDMI (136) Upravljanje fotoaparatom preko TV-a koji podržava
"BRAVIA" Sync.
O Language (152)
Odabir jezika.
Help Guide Display
(151)
Prikaz vodiča za pomoć koji objašnjava funkcije
prikazane tokom operacije.
Upload Settings
(147)*
Podešava funkciju prenosa za fotoaparat pri upotrebi
Eye-Fi kartice.
USB Connection (165) Podešavanje načina spajanja USB-a.
Audio signals (151)
Podešavanje ako želite oglašavanje tona kada je objekat izoštren ili tokom odbrojavanja samookidača.
Cleaning Mode (36)
Pokreće mod čišćenja kako bi se očistio slikovni
senzor.
Version (155)
Prikaz verzije softvera fotoaparata.
Demo Mode (152)
Uključivanje ili isključivanje demonstracije reprodukcije video zapisa.
Reset Default (156)
Vraćanje postavki na fabričke vrednosti.
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija).
54
Shooting images
Podešavanje ugla LCD ekrana
Možete podesiti ugao LCD ekrana u
skladu sa okolnostima snimanja.
Time se olakšava snimanje iz različitih
položaja.
Niski položaj
Visoki položaj
Podesite LCD ekran kako biste jasnije
videli prikaz.
6 LCD ekran se okreće za 180 stepeni.
6 LCD ekran može se okrenuti u levo za 270
stepeni u odnosu na poziciju u kojoj je
okrenut prema napred, kao na ilustraciji.
6 Ako ne koristite LCD ekran preporučujemo
da ga zatvorite tako da sam ekran bude
okrenut prema fotoaparatu.
55
Snimanje bez potresanja fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomeranje fotoaparata do kojeg dolazi nakon
pritiska okidača, a posledica je nejasna slika.
Za smanjenje potresanja fotoaparata sledite ovo uputstvo.
Pravilno držanje tela
Stabilizujte gornji deo tela i zauzmite položaj koji sprečava
pomeranje fotoaparata.
U modu snimanja preko LCD ekrana
U modu tražila
Tačka 
Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.
Tačka 
Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.
56
Tačka 
Laktove lagano naslonite uz telo.
Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji deo tela tako da prislonite lakat na koleno.
Indikator upozorenja na pomeranje fotoaparata
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, trepće
indikator A (Upozorenje na potresanje fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili blic.
Indikator A (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
6 Indikator A (upozorenje na pomeranje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima
koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u M/S
modovima.
Upotreba funkcije SteadyShot
Funkcija SteadyShot može smanjiti efekat potresanja fotoaparata ekvivalentno povećanjima brzine zatvarača od 2,5 do 4.
Funkcija SteadyShot je standardno podešena na [On].
Indikator SteadyShot skale
Indikator S (SteadyShot skala)
pokazuje status potresanja fotoaparata.
Sačekajte da se vrednost na skali
smanji, zatim počnite snimanje.
Indikator S (SteadyShot skala)
Za isključenje funkcije SteadyShot
Tipka MENU  ! 1  [SteadyShot]  [Off]
57
Napomena
6 Funkcija SteadyShot možda neće da radi optimalno odmah po uključenju fotoaparata,
odmah nakon što fotoaparat usmerite prema objektu ili kad pritisnete okidač do kraja
bez zaustavljanja na pola hoda.
Upotreba stativa
Savetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sledećim slučajevima.
6 Snimanje bez blica na tamnom mestu.
6 Snimanje sa malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom
snimanju.
6 Snimanje objekata izbliza, na primer pri makrosnimanju.
6 Snimanje sa teleskopskim objektivom.
Napomena
6 Pri upotrebi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno.
58
Snimanje sa automatskim podešenjem
z/{ Automatsko snimanje s prikladnim postavkama
"AUTO" mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uslovima jer fotoaparat procenjuje trenutne uslove kako bi podesio
postavke.
Odaberite { pri snimanju na mestu gde je zabranjena upotreba blica.
1 Podesite kontrolni točkić na
z ili { (blic isključen).
ili
2 Podesite LCD ekran kako biste jasnije videli prikaz i držite
fotoaparat.
3 Postavite AF područje preko
željenog objekta.
6 Ako treperi indikator A (upozorenje
na potresanje fotoaparata), pažljivo
snimajte objekat držeći fotoaparat
mirno ili uz upotrebu stativa.
Indikator A (upozorenje na
potresanje fotoaparata)
Područje automatskog izoštravanja
4 Pri upotrebi zum-objektiva zakrenite
prsten za zumiranje i zatim odlučite o
snimanju.
Prsten za zumiranje
59
5 Pritisnite okidač do pola kako bi
se slika izoštrila.
Kad se potvrdi izoštrenost, svetli 
ili T (indikator izoštravanja) (str. 86).
6 Čekanje da se S (SteadyShot
skala) indikator smanji čini funkciju
SteadyShot efikasnijom.
Indikator izoštravanja
Indikator S (SteadyShot skala)
6 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
Napomena
6 Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge funkcije
neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osetljivost). Ako želite da
podesiti razne postavke, namestite funkcijski točkić na P i zatim snimajte objekat.
60
Ү Snimanje s postavkama koje fotoaparat podešava
automatski
Fotoaparat prepoznaje i procenjuje uslove u kojima se snima te potrebne
postavke podešava automatski. Fotoaparat memoriše jednu prikladnu
fotografiju spajanjem ili razdvajanjem fotografija kako se čini potrebnim.
1 Podesite funkcijski točkić na Ү (Auto +).
2 Usmerite fotoaparat prema
Oznaka prepoznatog moda scene
objektu.
Nakon što fotoaparat prepozna i
prilagodi postavke uslovima snimanja
pojavljuju se sledeće informacije:
oznaka moda sccene kakav je fotoaparat prepoznao, prikladna funkcija
snimanja, broj fotografija koji će se
snimati.
Funkcija snimanja
Broj fotografija
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Fotoaparat snima sa automatski odabranim postavkama.
Modovi scena koje prepoznaje fotoaparat
N (Night View)
җ (Hand-held Twilight)
Ҹ (Landscape)
Ô (Backlight Portrait)
Y (Portrait)
Ó (Tripod Night View)
. (Backlight)
* (Macro)
i (Night Portrait)
Continuous adv. (116)
Slow Sync. (96)
Auto HDR (108)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Funkcija snimanja
61
Podešavanje snimanja u nizu
Tipka MENU  ˘ 2  [Auto+Con. Advance]  odaberite željeno
podešenje
Odabir načina memorisanja snimljenih fotografija
Kod snimanja u nizu možete odabrati način memorisanja koji vam omogućuje bilo memorisanje jedne odgovarajuće fotografije iz niza snimljenih fotografija bilo memorisanje svih fotografija.
Tipka MENU  ˘ 2  [Auto+ Image Extract.]  odaberite
željeni mod.
Napomene
6 Čak i ako opciju [Auto+ Image Extract.] podesite na [Off] dok je [Hand-held
Twilight] odabrano za mod scene koji je prepoznao fotoaparat, biće memorisana
jedna spojena fotografija.
6 Brojevi fotografija koje nisu memorisane preskaču se prilikom izvlačenja fotografija.
62
Snimanje sa prikladnim podešenjem za objekat
Odabir odgovarajućeg moda za objekat ili uslove snimanja omogućuje vam
snimanje slike sa prikladnim podešenjem za objekat. Kad zakrenete funkcijski točkić, na ekranu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini
snimanja (Help Guide Display).
SCN Snimanje sa programiranim postavkama skladno sceni
(Scene Selection)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje sa programiranim postavkama skladno sceni
1 Podesite funkcijski točkić na SCN (Scene Selection).
2 Pritisnite sredinu kontrolne tipke.
3 Odaberite željeni mod pomoću / i zatim pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
6 Za promenu scene pritisnite tipku Fn, te odaberite drukčiju scenu.
63
ҳ (Portrait)
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekat.
Meko izražava tonove kože.
6 Za snažnije zamućenje pozadine
podesite objektiv u položaj za
telefoto.
6 Možete snimiti vernu sliku ako izoštrite oko koje je bliže
objektivu.
6 Za snimanje objekata osvetljenih od pozadi koristite zatvarač objektiva (opcija).
6 Ako oči objekta postaju crvene pri snimanju sa blicom,
koristite funkciju za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 98).
ҹ (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom
brzinom zatvarača kako bi objekat
izgledao kao da stoji mirno.
Fotoaparat snima slike kontinuirano
dok je okidač pritisnut.
6 Pritisnite i zadržite okidač do pola sve do pravog
trenutka.
 (Macro)
Za snimanje objekata iz blizine, kao
što su cveće i hrana.
6 Za snimanje objekta iz veće blizine
koristite makroobjektiv (opcija).
6 Podesite način rada blica na
[Flash Off] kad snimate objekat unutar 1 m udaljenosti.
6 Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće
biti sasvim efikasna. Za bolje rezultate koristite stativ.
6 Najmanja žižna udaljenost je nepromenjiva.
Ҹ (Landscape)
Snima ceo opseg scene vrlo oštro
i u živim bojama.
6 Za naglašavanje otvorenosti
pejzažž ža podesite objektiv u
širokougaoni položaj.
 (Sunset)
Prekrasno snima izlazak ili zalazak
sunca.
N (Night View)
Snimanje noćnih scena iz udaljenosti
bez gubitka noćne atmosfere okoline.
6 Brzina zatvarača je manja, zato
savetujemo upotrebu stativa.
6 Pri snimanju potpuno tamne noćne scene snimak
možda neće ispasti kako treba.
64
җ (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene sa manje šuma i
zamućenja bez upotrebe stativa.
Snima se niz slika i na njih se
primenjuje procesiranje kako bi se
smanjilo zamućenje objekta, efekat
pomeranja aparata i šum.
6 Smanjenje zamućenja je manje efikasno čak i u
[Hand-held Twilight] pri snimanju:
– Objekata sa nepredvidljivim kretanjem
– Objekata preblizu fotoaparata
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo kontrasta poput neba, peščane
plaže ili livade
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa
ili vodopada
6 U slučaju [Hand-held Twilight] mogu se pojaviti bloksmetnje pri upotrebi trepćućeg izvora svetla, na primer
fluorescentnog osvetljenja.
i (Night Portrait)
Snima portrete u noćnim scenama.
6 Brzina zatvarača je manja, zato
savetujemo upotrebu stativa.
Tehnika snimanja
6 Ako želite finije fotografije podesite funkcijski točkić na P, A, S ili na M
te koristite funkciju kreativnog stila (str. 110). U takvim slučajevima
možete podesiti eskpoziciju, ISO, itd.
Napomene
6 Budući da fotoaparat automatski procenjuje postavke mnoge funkcije neće biti
raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osetljivost).
6 Blic je podešen na [Autoflash] ili na [Flash Off] za svaki mod funkcije
Scene Selection. Ove postavke možete da promenite (str. 96).
65
& Snimanje panoramskih fotografija (Sweep Shooting)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje širokih scena ili vrlo visokih i širokih zgrada.
1 Podesite funkcijski točkić na & (Sweep Shooting).
2 Pritisnite sredinu kontrolne tipke.
3 Odaberite [Sweep Panorama] pomoću / i zatim pritisnite
sredinu kontrolne tipke.
6 Za odabir opcije [3D Sweep Panorama] pritisnite tipku Fn, a zatim je
odaberite.
4 Usmerite fotoaparat prema ivici
objekta, zatim pritisnite okidač do
pola kako bi se podesila oštrina.
Ovaj deo se neće snimiti
5 Pritisnite okidač do kraja.
66
6 Pomerite fotoaparat do kraja,
sledeći indikator na ekranu.
Skala indikatora
Napomene
6 Ako ne uspete da pomerite ili nagnete fotoaparat po celom motivu unutar zadatog
vremena, u dobijenoj slici se pojavljuje sivo područje. U tom slučaju pomerite
fotoaparat brže kako biste snimili celu panoramsku sliku.
6 Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni deo se neće snimiti glatko. Kada
tokom snimanja započnete da pomerate fotoaparat, ne naginjite ga napred-nazad
ili levo-desno.
6 U uslovima smanjenog osvetljenja, panoramske slike mogu biti n ejasne ili neće biti
snimljene.
6 Pod trepć u ćim svetlom poput fluorescentnog osvetljenja, svetlina ili boja sastavljene
slike nije uvek ista.
6 Kad se ceo ugao panoramskog snimanja i ugao u kojem ste podesili izoštrenost i
ekspoziciju pomoću zadržavanja AE/AF razlikuju po svetlini, boji i izoštrenosti,
snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju promenite ugao čije postavke zadržavate
i snimajte ponovo.
6 Funkcija [Sweep Panorama] nije prikladna za snimanje:
– Objekata koji se kreću.
– Objekata preblizu fotoaparata.
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo
kontrasta poput neba, peščane plaže ili livade.
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa ili vodopada.
– Motiva sa Suncem ili električnim svetlima i sl. koja su mnogo svetlija od
okoline.
6 [Sweep Panorama] snimanje može da se prekine u sledećim uslovima:
– Pomerate ili naginjete fotoaparat prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
6 Tokom [Sweep Panorama] snimanja fotoaparat radi kontinuirano i zatvarač klika
do kraja snimanja.
67
Saveti za snimanje panoramske slike
Pomerite ili nagnite fotoaparat u
luku konstantnom brzinom i u istom
smeru kao što je označeno na ekranu.
[Sweep Panorama] je prikladnija za
mirne objekte nego za one koji se
kreću.
Vertikalni smer
Horizontalna osa
Što kraći polupre č ni k
6 Kada koristite opciju Sweep Panorama preporučuje se upotreba širokougaonih objektiva.
6 Prilikom upotrebe objektiva duže žižne daljine pomerite ili naginjite
fotoaparat sporije nego što biste to učinili sa širokougaonim objektivima.
6 Odredite scenu i pritisnite okidač do pola kako biste zadržali žižu,
ekspoziciju i ravnotežu beline.
6 Ako je deo sa vrlo različitim oblicima ili scenama koncentrisan oko ivice
ekrana, sastavljanje slike neće uspeti. U tom slučaju podesite kompoziciju
kadra tako da taj deo bude u sredini slike i zatim snimajte ponovo.
6 Možete odabrati veličinu fotografije: Tipka MENU  ! 2 
[Panorama: Size].
Kreiranje 3D fotografija
Funkcijski točkić podesite na & (Sweep Shooting), odaberite [3D Sweep
Panorama] i snimite fotografiju. Istim načinom kao i za Sweep Panorama
fotoaparat snima više fotografija i spaja ih u 3D sliku. 3D fotografije
možete zatim pogledati na 3D TV-u. Za detalje o 3D snimanju pogledajte
str. 198.
Podešavanje smera pomeranja ili naginjanja
Možete podesiti smer u kojem ćete pomerati ili naginjati fotoaparat.
Tipka MENU  ! 2  [Panorama: Direction] ili [3D Pan.:
Direction]  odaberite željenu postavku
68
ү/Ұ Snimanje u nizu velikom brzinom (Continuous Advance
Priority AE)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje brzih objekata u nizu
kako biste zabeležili željeni
momenat.
= Snimanje izraza dečjeg lica koji se
neprestano menjaju.
1 Funkcijski točkić podesite na
(Cont. Priority AE).
ү (SLT-A55/A55V) ili Ұ (SLT-A33)
2 Izoštrite motiv i snimajte.
6 Fotoaparat snima sve dok je tipka okidača sasvim pritisnuta.
6 Fotoparat snima u nizu brzinom od najviše 10 snimaka u sekundi (SLT-A55/
A55V) ili 7 snimaka u sekundi (SLT-A33).
Tehnike snimanja
6 Kada je mod automatskog izoštravanja podešen na [Continuous AF]
izoštravanje i ekspozicija nastavljaju da se podešavaju tokom snimanja.
6 U modu ručnog izoštravanja ili ako je automatsko izoštravanje podešeno
na [Single-shot AF] možete podesiti ISO osetljivost i otvor blende. Ako
je odabrano [Single-shot AF] izoštravanje je podešeno prema prvom
snimku.
Napomene
6 Kad je isključena funkcija Face Detection.
6 Ako je odabrano [Auto HDR] postupak DRO se povremeno provodi prema podešenjima za DRO.
6 Naši uslovi merenja. Brzina kontinuiranog snimanja je manja, zavisno od uslova
snimanja.
69
Snimanje slike na željeni način (način
ekspozicije)
Na fotoaparatu sa izmenjivim objektivima možete da podesite brzinu zatvarača (koliko dugo je zatvarač otvoren) i otvor blende (domet izoštravanja:
dubinsku oštrinu) kako biste postigli željeni efekat na fotografiji.
Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende ne samo da omogućuje
fotografske efekte kretanja i izoštrenosti, već takođe određuje svetlinu
slike pomoću upravljanja količinom ekspozicije (količine svetla koje ulazi
u fotoaparat) koji je najvažniji činilac pri fotografisanju.
Menjanje svetline slike prema količini ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Pri upotrebi veće brzine zatvarača fotoaparat otvara zatvarač za kraće vreme.
To znači da u fotoaparat ulazi kraće svetlo pa su slike tamnije. Za snimanje
svetlije slike možete donekle povećati otvor blende ( kroz koji ulazi svetlo)
kako biste podesili količinu svetla koju fotoaparat prima odjednom.
Svetlina slike podešena brzinom zatvarača i otvorom blende naziva se
"ekspozicijom".
Ovo poglavlje pokazaće vam kako podesiti ekspoziciju i u fotografiji
izraziti kretanje, oštrinu i svetlo.
70
P Snimanje s automatskim programiranjem
Taj mod je prikladan za
= Primenu automatske ekspozicije
uz zadržavanje korisničkih postavki
za ISO osetljivost, Creative Style,
D-Range Optimizer i sl.
1 Podesite funkcijski točkić na P.
2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 85 – 120).
6 Za uključivanje blica pritisnite tipku (.
3 Izoštrite motiv i snimajte.
71
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine
(prioritet otvora blende)
Taj mod je prikladan za
= Izoštravanje objekta i zamućivanje
svega ispred i iza njega. Otvaranje
blende sužava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se smanji.)
= Snimanje scena u dubinu. Sužavanje otvora blende proširuje domet
izoštravanja. (Dubinska oštrina se
poveća.)
1 Podesite funkcijski točkić na A.
72
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim točkićem.
6 Manji F-broj: Prednji plan i pozadina
objekta su neizoštreni.
Veći F-broj: Oštar je i objekat i njegov
prednji plan i pozadina.
6 Neizoštrene delove slike ne možete
proveriti na LCD ekranu ili tražilu.
Proverite snimak i podesite otvor
blende.
Otvor blende (F-broj)
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Brzina zatvarača podešava se automatski kako bi se postigla odgovarajuća
ekspozicija.
6 Kad fotoaparat proceni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće brzina
zatvarača. U tom slučaju ponovo podesite
otvor blende.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
6 Zavisno od otvora blende, brzina zatvarača može da se smanji. Kad je
brzina zatvarača manja, savetujemo upotrebu stativa.
6 Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv sa
manjim otvorom blende (svetli objektiv).
6 Upotrebom tipke za proveru dubinske oštrine možete proveriti približno
zamućenje fotografije pre snimanja.
Napomena
6 Pritisnite tipku ( kada želite da snimate sa blicom. Međutim, domet blica
razlikuje se zavisno od otvora blende. Pri snimanju sa blicom proverite njegov
domet (str. 98).
73
Provera zamućenja pozadine (tipka za proveru dubinske oštrine)
LCD ekran i tražilo prikazuju sliku
snimljenu pri najvećem otvoru blende.
Promena otvora blende odražava se na
oštrinu slike objekta stvarajući razliku u
oštrini između slike objekta pre snimanja
i stvarne slike.
Dok pritiskate tipku za proveru dubinske
Tipka za proveru
oštrine možete videti sliku pri otvoru
dubinske oštrine
blende koji će se koristiti pri snimanju i
tako pre snimanja proveriti približnu
oštrinu objekta.
6 Tipku za proveru dubinske oštrine pritisnite nakon što ste podesili oštrinu.
6 Otvor blende možete podesiti u modu za
pregled dubinske oštrine.
74
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje objekta koji se kreće u
trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za oštro snimanje trenutka
pokreta.
= Ocrtavanje kretanja kako bi se
izrazio dinamizam i tok. Koristite
manju brzinu zatvarača kako biste
snimili trag kretanja objekta.
1 Podesite funkcijski točkić na S.
75
2 Odaberite brzinu zatvarača
kontrolnim točkićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende podešava se automatski kako bi se postigla odgovarajuća
ekspozicija.
6 Kad fotoaparat proceni da odabranom brzinom zatvarača nije postignuta odgovarajuća ekspozicija,
trepće otvorom blende. U tom slučaju
ponovo podesite brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
6 Kad je brzina zatvarača manja, savetujemo upotrebu stativa.
6 Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osetljivost.
Napomene
6 Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator A (upozorenje
na pomeranje fotoaparata).
6 Što je viša ISO osetljivost, primetljiviji je šum slike.
6 Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi
smanjivanje šuma (Long Exposure NR). Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
6 Pritisnite tipku ( kada želite da snimate sa blicom. Međutim, ako pri upotrebi blica
smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svetlo blica
neće dostizati udaljene objekte.
76
M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom (ručna ekspozicija)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu
zatvarača i otvor blende.
1 Podesite funkcijski točkić na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić kako
biste podesili brzinu zatvarača i
uz pritiskanje tipke  zakrenite
kontrolni točkić za podešavanje
otvora blende.
Tipka 
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
77
3 Snimajte nakon što podesite
ekspoziciju.
6 Proverite vrednost ekspozicije
na EV skali (Metered Manual*).
Prema +: Slike postaju svetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije.
Strelica   pojavljuje se ako je
podešena ekspozicija van opsega
EV skale. Strelica počinje da treperi
ako se razlika poveća.
* Ako je fotoaparat u modu M na indikatoru kompenzacije ekspozicije
biće prikazana vrednost premale
ili prevelike ekspozicije u odnosu
na tačnu ekspoziciju.
Standardna vrednost
Napomene
6 Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator A (upozorenje na pomeranje fotoaparata).
6 Kad je funkcijski točkić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na
[100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osetljivost ako
je potrebno (str. 106).
6 Pritisnite tipku ( kada želite da snimate sa blicom. Međutim, domet blica
razlikuje se zavisno od otvora blende. Pri snimanju sa blicom proverite njen
domet (str. 98).
Ručno prebacivanje
Možete menjati vrednost kombinacije brzine zatvarača i otvora blende
bez menjanja podešene ekspozicije.
Okrećite kontrolni točkić dok
istovremeno pritiskate tipku AEL
kako biste odabrali kombinaciju
vrednosti brzine zatvarača i otvora
blende.
Tipka AEL
78
M Snimanje tragova objekta pomoću duge ekspozicije (BULB)
Taj mod je prikladan za
= Snimanje tragova svetla, na primer
vatrometa.
= Snimanje tragova zvezda.
1 Podesite funkcijski točkić na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić
u levo dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Dok držite pritisnutom tipku
, zakrenite kontrolni točkić
kako biste podesili otvor blende
(F-broj).
Tipka 
79
4 Pritisnite okidač do pola kako bi se slika izoštrila.
5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Tehnike snimanja
6 Koristite stativ.
6 Ručnim izoštravanjem podesite oštrinu na beskonačno prilikom snimanja
vatrometa i sl. Ako ne znate poziciju beskonačne oštrine na objektivu,
prvo oštrinu podesite na mesto održavanja vatrometa pre nego što vatromet
počne, a zatim ga snimajte.
6 Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 120). Pritisak na tipku SHUTTER
na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak
zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču
ne trebate da držite pritisnutom.
6 Ako koristite daljinski upravljač koji je opremljen funkcijom zadržavanja
tipke zatvarača (prodaje se posebno) možete pomoću daljinskog upravljača
ostaviti zatvarač otvorenim.
Napomene
6 Pri upotrebi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 57).
6 Što je duže vreme ekspozicije, primetljiviji je šum slike.
6 Nakon snimanja će se primenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR)
onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vreme ne može se snimiti nova
slika.
6 Kad je uključena funkcija Smile Shutter ili Auto HDR, ne možete podesiti brzinu
zatvarača na [BULB].
6 Ako se koristi funkcija Smile Shutter ili Auto HDR uz brzinu zatvarača podešenu na
[BULB], brzina zatvarača je trenutno podešena na 30 sekundi.
6 Preporučujemo da BULB snimanje započnete nakon što se fotoaparat ohladi kako
biste sprečili opadanje kvaliteta fotografija.
80
Snimanje video zapisa
1 Pritisnite tipku MOVIE ponovo za
početak snimanja.
Tipka MOVIE
6 Snimanje video zapisa može se započeti iz bilo
kojeg moda ekspozicije.
6 Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju se
automatski.
6 Fotoaparat nastavlja da podešava oštrinu ukoliko
je u modu automatskog izoštravanja.
2 Pritisnite tipku MOVIE ponovo za zaustavljanje snimanja.
Tehnike snimanja
6 Sledeće postavke koje su podešene tokom snimanja fotografija koriste
se i dalje.
– White Balance
– Creative Style
– Kompenzacija ekspozicije
– Područje automatskog izoštravanja
– Način merenja svetla
6 Kompenzacija ekspozicije može se koristiti tokom snimanja video zapisa.
6 Započnite sa snimanjem nakon podešavanja oštrine.
6 Ako je [AF area] podešeno na [Local] možete tokom snimanja podesiti
područje automatskog izoštravanja.
6 Ako želite da podesite zamućenje pozadine podesite funkcijski točkić na
"A" i podesite fotoaparat na mod ručnog izoštravanja. Otvor blende
možete podesiti pre snimanja upotrebom kontrolnog točkića.
Napomene
6 Ugao gledanja je uži za video zapise nego kod fotografija. Nakon pritiska na tipku
MOVIE fotoaparat prikazuje stvarni predeo koji će biti snimljen (samo SLT-A33)
6 Funkcija Face Detection ne može da se koristi
6 Ako je [Display Rec. Data] podešeno na [For viewfinder], LCD ekran se prebacuje
na prikaz informacija o snimanju u trenutku kada započinje snimanje video zapisa.
81
6 Ne snimajte snažan izvor svetla, na primer sunce. To može dovesti do oštećenja
unutrašnjeg mehanizma fotoaparata.
6 Prilikom importovanja AVCHD video zapisa na računar koristite "PMB" (str. 165).
6 Ako duže vreme snimate temperatura fotoaparata se povećava pa kvalitet slike
može opasti.
6 Ako se pojavi indikator €50 temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite
fotoaparat i sačekajte da se fotoaparat ohladi. Ako nastavite da snimate fotoaparat će
se isključiti automatski.
6 Ako koristite automatsko izoštravanje u uslovima jakog svetla kretanje objekta možda
neće biti zabeleženo sa nejasnim obrisima (zbog velike brzine zatvarača). U takvim
slučajevima preporučujemo ručno izoštravanje.
6 Prilikom snimanja video zapisa nije moguće podesiti otvor blende.
Promena formata video zapisa
Tipka MENU  ! 1  [Movie: File Format]  odaberite željeni
format
AVCHD
Taj format datoteke je prikladan za gledanje video zapisa bez problema na high-definition TV-u.
Video zapisi se ovim fotoaparatom snimanju u AVCHD formatu sa
oko 60 poluslika u sekundi (1080 60i-kompatibilni uređaji) ili 50
poluslika u sekundi (1080 50i-kompatibilni uređaji), u interlace
modu, sa Dolby Digital zvukom, format AVCHD.
6 Kako biste proverili da li vaš fotoaparat podržava 1080 60i ili
1080 50i, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.
1080 60i-kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilan uređaj: 50i
MP4
Taj format datoteka je prikladan za postavljanje na web, za dodatke
(attachment) e-maila ili za reprodukciju na računarima.
Video zapisi se ovim fotoaparatom snimanju u MPEG-4 formatu sa
oko 30 sličica u sekundi (1080 60i-kompatibilni uređaji) ili oko
25 sličica u sekundi (1080 50i-kompatibilni uređaji), u progressive
modu, sa AAC zvukom, format mp4.
Snimanje zvuka
Ako snimate video zapise možda će biti snimljen zvuk rada fotoaparata ili
objektiva. Upotrebom stativa te isključivanjem funkcije SteadyShot možete
smanjiti buku fotoaparata.
Video zapise možete snimati i bez zvuka.
82
Tipka MENU  ! 1  [Movie: Audio Rec.]  [Off]
Promena veličine
Tipka MENU  ! 1  [Movie: Size]  odaberite veličinu
Za detalje pogledajte str. 142.
Dužina snimanja video zapisa
Donja tablica prikazuje približnu ukupnu daljinu snimanja upotrebom
memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu.
"Memory Stick PRO Duo"
SLT-A55/A55V
(Jedinica: sat : minut : sekunda)
Kapacitet
Format
datoteke/
veličina
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVCHD 1920  1080
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440  1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
SLT-A33
(Jedinica: sat : minut : sekunda)
Kapacitet
Format
datoteke/
veličina
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVCHD 1920  1080
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440  1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Napomene
6 Prikazane vrednosti ne odnose se na dužinu neprekinutog snimanja.
6 Dužina snimanja može da zavisi od uslova snimanja i upotrebljene memorijske
kartice.
6 Ako se pojavi indikator , prekinite snimanje video zapisa. Unutrašnja temperatura
fotoaparata podigla se do opasnog nivoa.
6 Detalje o reprodukciji video zapisa pogledajte na str. 122.
83
Napomene o neprekidnom snimanju video zapisa
6 Svaka prikazana vrednost neprekidnog snimanja zavisi od temperature ili od statusa
fotoaparata.
6 Vreme snimanja je duže ako isključite funkciju SteadyShot, što zahteva korištenje
stativa ili sličnog oslonca.
6 Svako označeno ograničenje dužine neprekidnog snimanja dostupno je oko devet
minuta (SLT-A55/AGGV) ili oko 11 minuta (SLT-A33) pri sobnoj temperaturi od
20 °C. Ako isključite funkciju SteadyShot, dostupno je oko 29 minuta (SLT-A55/
A55V/A33).
6 Ako se pojavi indikator  ili se fotoaparat automatski isključi usled previsoke
unutrašnje temperature, snimanje video zapisa biće moguće ako fotoaparat isključite
na nekoliko minuta.
6 Maksimalna veličina datoteke video zapisa je 2 GB. Ako je format datoteke MP4,
snimanje se automatski zaustavlja nakon što veličina datoteke dostigne 2 GB, a ako
je format datoteke AVCHD automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
6 Maksimalna dužina trajanja neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
84
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Zavisno
od objektiva, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi
se na različite načine.
Za prelazak na automatsko izoštravanje
Za prelazak na ručno
izoštravanje
Objektivu (Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu uvek
podesite na AF.)
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
objektivu podesite
na MF.
Fotoaparat
Preklopku za
način izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na MF.
Vrsta objektiva
Preklopka na
Objektiv ima
preklopku za način izoštravanja
Objektiv nema
preklopku za način izoštravanja
Upotreba automatskog izoštravanja
1 Preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu podesite na AF.
2 Kad objektiv ima preklopku za
način izoštravanja, podesite je
na AF.
85
3 Pritisnite okidač do pola za proveru izoštravanja i snimajte.
6 Kad se potvrdi izoštrenost, indikator
izoštravanja promeni se u  ili T
(dole).
6 Zeleni okviri prikazani su na područjima na kojima je izoštravanje
potvrđeno.
Indikator izoštravanja
Područje automatskog
izoštravanja
Tehnika snimanja
6 Za odabir područja koje se koristi za izoštravanje podesite [AF area]
(str. 89).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja
Status
 svetli
Objekat je izoštren. Aparat je spreman za snimanje.
T svetli
Potvrđena je izoštrenost. Žiža se pomera prateći objekat
koji se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
U svetli
Izoštravanje je još u toku. Nije moguće snimanje.
 trepće
Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.
Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno
Sledeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 87) ili ručno izoštravanje (str. 90).
6 Objekat slabog kontrasta, na primer plavo nebo ili beli zid.
6 Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području
automatskog izoštravanja.
6 Objekat napravljen od uzoraka koji se ponavljaju, na primer fasada zgrade.
6 Objekat koji je vrlo svetao ili blještav, na primer Sunce, šasija automobila
ili površina vode.
6 Ambijentalno osvetljenje nije dovoljno.
86
Za merenje tačne udaljenosti objekta
Oznaka ? na gornjem delu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog
senzora*. Pri merenju tačne udaljenosti između fotoaparata i objekta pratite
položaj horizontalne linije.
* Slikovni senzor je u fotoaparatu deo
koji je zamena za film.
Napomene
6 Ako je objekat bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv,
nije moguće izoštravanje. Osigurajte dovoljnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje fokusa)
1 Smestite objekat u AF područje i
pritisnite okidač do pola.
Zadržava se fokus i ekspozicija.
2 Zadržite okidač pritisnutim do
pola i smestite objekat u izvorni
položaj kako biste ponovo
kadrirali snimak.
3 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
87
Odabir načina izoštravanja u skladu sa kretanjem objekta
(način automatskog izoštravanja)
Tipka Fn  ǽ (Autofocus Mode)  odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF)
Kad pritisnete i zadržite okidač do pola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost.
ǽ (Automatic AF)
Zavisno od kretanja objekta, [Autofocus mode] se menja
između Single-shot AF i Continuous AF .
Kad okidač pritisnete i zadržite do pola, fokus se zadržava
ako je objekat miran ili fotoaparat nastavlja da se izoštrava
ako se objekat kreće.
ǿ (Continuous AF)
Fotoaparat nastavlja da se izoštrava dok je okidač pritisnut
i zadržan do pola.
6 Neće se oglašavati audio signali kad fotoaparat izoštri
objekat.
6 Može se koristiti zadržavanje izoštravanja.
Tehnike snimanja
6 Koristite [Single-shot AF] kad je objekat nepomičan.
6 Koristite [Continuous AF] kad se objekat pomera.
Napomena
6 [Automatic AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+ ili
na jedan od sledećih Scene Selection modova: [Portrait], [Landscape], [Sunset],
[Night View], [Night Portrait] ili [Hand-held Twilight].
[Single-shot AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na [Macro] u Scene
Selection.
[Continuous AF] je odabran kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] pod
Scene Selection.
6 [Continuous AF] je odabran kada se koristi funkcija Smile Shutter.
88
Odabir područja izoštravanja (AF area)
Odaberite željeno AF područje prema
uslovima snimanja ili po želji. Područje
automatskog izoštravanja na kojem
je potvrđena oštrina svetli zeleno, a
ostala područja automatskog izoštravanja nestaju.
Područje automatskog izoštravanja
Tipka Fn  P (AF area)  odaberite željeno podešenje
P (Wide)
Fotoaparat određuje koje od 15 područja automatskog izoštravanja
će se koristiti za izoštravanje.
ְ (Spot)
Fotoaparat isključivo koristi srednje područje automatskog
izoštravanja.
ֱ (Local)
Kontrolnom tipkom odaberite među 15 područja automatskog
izoštravanja ono za koje želite aktivirati kontrolu izoštravanja.
Pritisnite tipku AF kako biste prikazali ekran za podešavanje te
odaberite željeno područje.
Napomene
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene Selection, ili je aktivirana opcija Smile Shutter, [AF area] je uvek [Wide] i ne možete
odabrati druge postavke.
6 AF područje možda neće da svetli pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete do kraja bez pauze.
89
Ručno izoštravanje (MF)
Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.
1 Preklopku za način izoštravanja
na objektivu podesite na MF.
2 Kad objektiv nema preklopku
za način izoštravanja, podesite
preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje na
objektivu kako biste izoštrili objekat.
Prsten za izoštravanje
Napomene
6 Ako se objekat može izoštriti automatski, svetli indikator  kad se potvrdi izoštrenost. Kod primene Wide AF područja koristi se srednje područje, a kod primene
Local AF područja koristi se područje odabrano kontrolnom tipkom.
6 Pri upotrebi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći
zakretati normalno.
6 Ako diopter nije podešen pravilno u modu tražila, slika u tražilu možda neće biti
dobro izoštrena (str. 29).
90
Provera oštrine povećavanjem slike
Oštrinu možete proveriti povećavanjem slike pre snimanja.
1 Tipka MENU  ˘ 1  [Focus Magnifier]  [On]
2 Pritisnite tipku za lupu fokusa (Focus
Magnifier).
Tipka za lupu fokusa
3 Pritisnite ponovo tipku za
lupu fokusa kako biste
povećali sliku i odabrali deo
koji želite povećati pomoću
/// na kontrolnoj tipki.
6 Svakim pritiskom na tipku za lupu
fokusa uvećanje se menja na
sledeći način: puni prikaz 
pribl. 7.5  pribl. 15 (SLT-A55/
A55V)/puni prikaz  pribl. 7 
pribl. 14 (SLT-A33)
4 Potvrdite i podesite oštrinu.
6 Okrećite prsten za izoštravanje kako biste podesili oštrinu ručnim
izoštravanjem.
6 Ako pritisnete tipku AF u modu automatskog izoštravanja funkcija Focus
Magnifier se poništava i aktivira se automatsko izoštravanje.
6 Funkcija Focus Magnifier se poništava ako tipku okidača pritisnite do pola.
91
5 Pritisnite okidač do kraja za snimanje fotografije.
6 Fotografije možete snimati i kada je slika uvećana, ali snima se puni
prikaz slike.
6 Funkcija Focus Magnifier se isključuje nakon snimanja.
92
Prepoznavanje lica
Upotreba funkcije Face Detection
Fotoaparat prepoznaje lica, prilagođava oštrinu, ekspoziciju, provodi
obradu slike i podešava postavke za blic. Funkcija Face Detection je
standardno podešena na [On].
Okvir prepoznavanja lica
Nakon što fotoaparat prepozna lica
pojavljuju se okviri za prepoznavanje lica. Ako fotoaparat proceni da je
automatsko izoštravanje moguće, okviri
za prepoznavanje lica će svetleti narandžasto. Ako pritisnete tipku okidača
do pola, okviri za prepoznavanje lica
svetle zeleno.
6 Ako lice nije unutar područja
automatskog izoštravanja kada tipku
okidača pritisnete do pola, područje
automatskog izoštravanja korišteno za
izoštravanje postaje zeleno.
6 Ako fotoaparat prepozna nekoliko lica
automatski će odabrati prioritetno lice
i samo jedan okvir za prepoznavanje
lica svetleće narandžasto.
Okvir prepoznavanja lica
(belo)
Okvir prepoznavanja lica
(narandžasto)
Isključenje funkcije Face Detection
Tipka Fn  ΰ (Face Detection)  [Off]
Tehnika snimanja
6 Kompoziciju napravite tako da slika obuhvata okvir za prepoznavanje
lica i područje automatskog izoštravanja.
Napomene
6 Ako je mod ekspozicije Sweep Panorama ili Continuous Advance Priority AE, ili
ako snimate video zapis, funkcija Face Detection ne može da se koristi.
93
6 Moguće je prepoznati do osam lica.
6 Fotoaparat možda neće prepoznati sva lica ili će možda prepoznati i neki drugi
predmet, zavisno od uslova snimanja.
Snimanje osmeha (Smile Shutter)
Kad fotoaparat prepozna osmeh, automatski se aktivira zatvarač.
1 Tipka Fn  γ (Smile Shutter)  [On]  odaberite željeni
mod osetljivosti prepoznavanja osmeha
6 Ako je aktivirana funkcija Smile Shutter, indikator osetljivosti prepoznavanja osmeha pojavljuje se na ekranu.
2 Sačekajte dok se prepozna
osmeh.
Fotoaparat prepoznaje osmeh i oštrina
je potvrđena. Kad osmeh pređe podešenu vrednost označenu znakom ,
fotoaparat automatski snima fotografije.
6 Nakon što fotoaparat prepozna lica
pojavljuju se narandžasti okviri za
prepoznavanje lica koji okružuju
lica. Okviri za prepoznavanje lica
svetle zeleno kada ovi objekti budu
izoštreni.
6 Nivo osmeha na licu okruženom
dvostrukim okvirom za prepoznavanje lica označena je na indikatoru
osetljivosti prepoznavanja lica.
Okvir prepoznavanja lica
Indikator osetljivosti prepoznavanja
osmeha
3 Za prestanak snimanja, tipka Fn  δ (Smile Shutter)  [Off]
Smile Detection Sensitivity
Osetljivost prepoznavanja osmeha funkcije Smile Shutter možete podesiti
na jednu od sledeće tri opcije: β (Slight Smile), δ (Normal Smile) i
ε (Big Smile).
94
Tehnike snimanja
6 Kako biste izoštrili osmeh kompoziciju napravite tako da slika obuhvata
okvir za prepoznavanje lica i područje automatskog izoštravanja.
6 Ne prekrivajte oči pramenovima, itd., jer se oči tako sužavaju.
6 Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočarama i sl.
6 Pokušajte da orijentišete lice prema fotoaparatu.
6 Jasno se osmehnite otvorenih usta. Osmeh se jednostavnije prepoznaje
ako se vide zubi.
6 Ako pritisnete okidač tokom snimanja u Smile Shutter modu, fotoaparat
snima sliku i zatim se vraća u Smile Shutter mod.
Napomene
6 Ako je ekspozicija podešena na Sweep Panorama ili na Continuous Advance
Priority AE, funkcija Smile Shutter ne može da se koristi.
6 Način okidanja se automatski promeni u [Single-shot Adv.] ili [Remote Cdr.].
6 AF osvetljenje ne funkcioniše sa funkcijom Smile Shutter.
6 Ako fotoaparat ne prepozna osmeh promenite postavke za osetljivost prepoznavanja osmeha.
6 Zavisno od uslova snimanja, osmeh se možda neće tačno prepoznati.
95
Upotreba blica
Na tamnom mestu upotreba blica omogućuje vam da objekat snimite sa
dovoljno svetline te vam takođe pomaže da smanjite efekat pomeranja
fotoaparata. Pri snimanju sa aparatom okrenutim prema suncu možete
blic da koristite kako biste snimili svetlu sliku objekta osvetljenog od
pozadi.
1 Tipka Fn  ( (Flash Mode)  odaberite željeno podešenje
2 Pritisnite tipku (.
Blic se otvara.
6 U modu AUTO, AUTO+ ili Scene Selection
blic se automatski otvara ukoliko nema
dovoljno svetla ili je objekat osvetljen
sa leđa. Ugrađen blic ne otvara se
čak ni ako pritisnete tipku (.
Tipka (
3 Snimajte kad se završi punjenje
blica.
 treperi: Blic se puni. Kad indikator trepće, nije moguće snimanje.
 svetli: Blic se napunio i
spreman je za aktivaciju.
6 Ako pritisnete okidač do pola na tamnom mestu u modu automatskog
izoštravanja, može se aktivirati blic
kako bi potpomogao izoštravanje
objekta (AF osvetljenje).
66 se pojavljuje samo u modu sa
prikazom informacija o snimanju
(For Live VIew).
96
Indikator  (punjenje blica)
{ (Flash Off)
Blic se ne aktivira čak ni na tamnom mestu.
6 (Autoflash)
Blic se aktivira kad je tamno ili u kontra svetlu.
( (Fill-flash)
Blic se aktivira pri svakom snimku.
7 (Slow sync.)
Blic se aktivira pri svakom snimku. Upotreba funkcije
Slow sync omogućuje vam snimanje jasne slike objekta i
pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
q (Rear sync.)
Blic se aktivira tačno pre završetka ekspozicije pri
svakom okidanju.
| (Wireless)
Aktivira se spoljni blic (opcija) odvojen od fotoaparata
i udaljen od njega (snimanje sa bežičnim blicom).
Tehnike snimanja
6 Zatvarač objektiva (opcija) može da blokira svetlo blica. Uklonite
zatvarač objektiva pri upotrebi blica.
6 Pri upotrebi blica snimajte objekat sa udaljenosti od 1 m ili veće.
6 Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync
kako biste snimili svetliju sliku osoba i pozadine.
6 Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta
koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
6 Pri upotrebi blica HVL-F58AM/HVL-F42AM (opcija) možete da
snimate sa funkcijom brze sinhronizacije uz bilo koju brzinu zatvarača.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu blica.
Napomene
6 Ne držite fotoaparat za blic.
6 Uslovi snimanja potrebni za sprečavanje senki na slici razlikuju se zavisno od
objektiva.
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection ne možete
odabrati opcije [Slow sync.], [Rear sync.] i [Wireless].
6 Ako je mod ekspozicije podešen na P, A, S, M, stavke [Flash Off] ili [Autoflash]
ne mogu se odabrati. Ako ne želite da koristite blic, pritisnite ga prema dole.
6 Ako koristite blic sa stereo mikrofonom ili sličnim uređajem priključenim na
priključnicu za pribor sa automatskom blokadom blic se možda neće otvoriti
do tačnog položaja te će snimljene fotografije možda imati zatamnjene uglove.
Uklonite sve uređaje sa priključnice za pribor sa automatskom blokadom.
97
Domet blica
Domet ugrađenog blica zavisi od ISO osetljivosti i otvora blende.
Pogledajte sledeću tablicu.
Otvor blende
Podešeni
ISO
F2.8
F4.0
F5.6
100
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
AF osvetljenje
6 AF osvetljenje ne radi kad je [Autofocus Mode] podešen na ǽ
(Continuous AF) ili se objekat kreće u ǿ (Automatic AF). (Svetli
indikator T ili U.)
6 AF osvetljenje možda neće raditi sa žižnim daljinama 300 mm ili
većima.
6 Ako je spojen spoljni blic (prodaje se posebno) opremljen AF
osvetljenjem, koristi se AF osvetljenje spoljnog blica.
6 AF osvetljenje ne funkcioniše ako je [Smile Shutter] podešeno na [On].
Za isključenje AF osvetljenja
Tipka MENU  ! 2  [AF illuminator]  [Off]
Primena funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ta funkcija smanjuje efekat crvenih očiju aktivacijom predbljeska (slabijeg
blica) nekoliko puta pre snimanja uz upotrebu blica.
Tipka MENU  ˘ 1  [Red Eye Reduction]  [On]
98
Snimanje sa bežičnim blicom
Spoljni bežični blic (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez kabla
kad nije pričvršćen na fotoaparat. Promenom položaja blica možete da
snimate sliku sa trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja
kontrasta svetla i senke na objektu.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu blica.
1 Pričvrstite bežični blic na priključnicu za pribor sa
automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i blic.
2 Tipka Fn  ( (Flash Mode)  | (Wireless)
3 Uklonite bežični blic sa priključnice za pribor sa blokadom
i otvorite ugrađen blic.
6 Ako želite da izvedete probno bljeskanje blica pritisnite tipku AEL.
Napomene
6 Fotoaparat ne može da upravlja količinom osvetljenja za spoljni blic.
6 Nakon snimanja sa bežičnim blicom isključite bežični rad blica. Ako se koristi
ugrađen blic dok je još uključena funkcija bežičnog blica, dobiće se nepravilna
ekspozicija.
6 Kad drugi fotograf u blizini koristi bežični blic te svetlo njegovog ugrađenog
blica uzrokuje aktivaciju vašeg spoljnog blica, promenite kanal spoljnog blica.
Za promenu kanala spoljnog blica pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa njim.
Podešavanje tipke AEL
Ako koristite bežični blic preporučuje se da u meniju ˘ Custom
(str. 150) [AEL button] podesite na [AEL hold].
99
Podešavanje svetline slike (ekspozicija,
kompenzacija bljeska, merenje svetla)
Fotografisanje sa fiksnom svetlinom (AE zadržavanje)
Ako fotografišete sunce ili pored prozora ekspozicija možda neće biti prikladna za objekat zbog razlike u osvetljenju između objekta i pozadine. U
takvim slučajevima upotrebite svetlomer te zadržite ekspoziciju objekta
pre snimanja. Kako biste smanjili svetlinu objekta usmerite fotoaparat
prema tački koja je svetlija od objekta te upotrebom svetlomera zadržite
ekspoziciju cele slike. Kako biste povećali svetlinu objekta usmerite fotoaparat prema tački koja je tamnija od objekta te upotrebom svetlomera
zadržite ekspoziciju cele slike.
Ovaj deo opisuje kako snimati svetlije slike objekta upotrebom opcije 
(Spot).
Tačka na kojoj ste
zadržali ekspoziciju.
1 Tipka Fn   (Metering Mode)   (Spot)
2 Podesite oštrinu na delu na kojem želite zadržati ekspoziciju.
Ekspozicija je podešena zajedno sa izoštravanjem.
100
3 Pritisnite tipku AEL kako biste
zadržali ekspoziciju.
Tipka AEL
Pojavljuje se  (oznaka za AE
zadržavanje).
4 Izoštrite objekat dok pritiskate tipku AEL te snimite objekat.
6 Ako želite nastaviti da snimate sa istom ekspozicijom pritisnite i zadržite
tipku AEL nakon snimanja. Postavke su poništene nakon što otpustite tipku.
Korištenje kompenzacije svetline za celu sliku (kompenzacija
ekspozicije)
Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim ekspozicije u modu M.
Automatski podešenu ekspoziciju možete po želji da korigujete menjanjem
ekspozicije na + ili – stranu. Celu sliku možete učiniti svetlijom pomakom
prema + strani. Cela slika postaje tamnija ako pomerite ekspoziciju
u – stranu.
Podesite u smeru –
Osnovna ekspozicija
Podesite u smeru +
101
1 Pritisnite tipku .
Tipka 
2 Podesite ekspoziciju kontrolnim
točkićem.
Prema + (više): Svetlija slika.
Prema – (manje): Tamnija slika.
Standardna ekspozicija
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Tehnike snimanja
6 Podesite nivo kompenzacije uz proveru snimljene slike.
6 Primenom bracketinga pri snimanju možete da napravite više snimaka uz
ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 118).
Napomena
6 Ta opcija ne može da se podesi kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+
ili Scene Selection.
Za snimanje tokom provere ekrana koristeći histogram
Broj piksela
Histogram prikazuje raspodelu svetline
koja pokazuje koliko piksela određene
svetline postoji u slici.
Tamno
102
Svetlo
Tipka MENU  ˘ 2  [Histogram]  [On]
6 Nakon što nekoliko puta na kontrolnoj tipki pritisnete DISP umesto
grafičkog prikaza prikazuje se histogram.
Primenom kompenzacije ekspozicije menjaće
se i histogram. Ilustracija zdesna je primer
toga.
Snimanje sa kompenzacijom ekspozicije u pozitivnoj strani posvetljuje celu sliku pa se ceo histogram pomera na svetlu stranu (desna strana).
Ako se primenjuje kompenzacija ekspozicije u
negativnu stranu, histogram će se pomeriti u
drugu stranu. Oba kraja histograma pokazuju
deo sa pretežno svetlim ili pretežno tamnim
tonovima. Ta područja nije moguće kasnije
obnoviti pomoću računara. Podesite ekspoziciju po potrebi i ponovo snimajte.
Napomene
6 Histogram ne prikazuje završnu snimljenu fotografiju. Označava status slike koja je
prikazana na ekranu. Histogram će se razlikovati zavisno od podešenja otvora blende,
itd.
6 Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sledećim situacijama:
– Kod upotrebe blica.
– Prilikom snimanja pri slabom svetlu, na primer, noćnom snimanju.
Podešavanje količine svetla blica (Flash Compesation)
Pri snimanju sa blicom možete podesiti samo količinu svetla blica,
bez menjanja kompenzacije ekspozicije. Možete da menjate samo
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa blica.
103
Tipka Fn  h (Flash Compensation)  odaberite željeno podešenje
Prema +: Povećava količinu svetla blica.
Prema –: Smanjuje količinu svetla blica.
Napomene
6 Ta opcija ne može da se podesi kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama ili Scene Selection.
6 Efekat povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svetla
blica ako je objekat izvan maksimalnog dometa blica. Ako je objekat vrlo blizu,
efekat nižeg podešenja blica možda neće biti vidljiv.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeska
Kompenzacija ekspozicije koriguje uslove snimanja menjanjem brzine zatvarača,
otvora blende i ISO osetljivosti (kad je odabran [AUTO]).
Funkcija Flash Compensation menja samo količinu svetla blica.
Podešavanje moda upravljanja blicom za podešavanje
bljeska (Flash control)
Tipka MENU  ! 2  [Flash control]  odaberite željeno
podešenje
ADI flash
Ova metoda kontroliše osvetljenje koje daje blic,
obrađujući podatke o udaljenosti i o merenju svetla dobijenog
iz predbljeska. Ona omogućuje tačnu kompenzaciju bljeska
gotovo bez ikakvog efekta od bljeska koji emituje objekat.
Pre-flash TTL
Ova metoda kontroliše količinu bljeska zavisno od merenja svetla dobijenog samo iz predbljeska. Ona je podložna uticaju
od bljeska koji emituje objekat.
ADI: Advanced Distance Integration (napredna obrada udaljenosti)
TTL: Through the lens (kroz objektiv)
6 Ako je odabrano [ADI flash] upotreba blica opremljenog funkcijom
za računanje udaljenosti omogućiće precizniju kompenzaciju
bljeska zahvaljujući tačnijoj informaciji o udaljenosti.
104
Napomene
6 Ako udaljenost između objekta i spoljnog blica (prodaje se posebno) nije moguće
odrediti (bežični blic koji se koristi preko spoljnog blica (prodaje se posebno),
snimanje sa blicom spojenim preko kabla, snimanje sa dvostrukim makro blicom,
itd.), fotoaparat automatski odabire mod Pre-flash TTL.
6 Odaberite [Pre-flash TTL] u sledećim slučajevima, budući da fotoaparat ne može
da izvede kompenzaciju bljeska sa opcijom ADI flash.
– Ako je širokougaoni panel priključen na blic HVL-F36AM.
– Ako se za snimanje sa blicom koristi difuzor.
– Ako se koristi filter sa ekspozicijskim faktorom, npr. ND filter.
– Ako se koristi makroobjektiv.
6 Opcija ADI flash dostupna je samo u kombinaciji sa objektivom koji je opremljen
koderom udaljenosti. Kako biste ustanovili da li je objektiv opremljen koderom
udaljenosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa objektivom.
Odabir načina za merenje svetline objekta (Metering mode)
Tipka Fn   (Metering Mode)  odaberite željeni mod
 (Multi segment)
Meri svetlo na svakom području nakon deljenja ukupnog
područja u više njih i određuje odgovarajuću ekspoziciju
celog kadra.
- (Center weighted)
Meri prosečnu svetlinu celog kadra uz naglašavanje
srednjeg dela kadra.
 (Spot)
Meri svetlo u ili oko područja izoštravanja smeštenog u
sredini kadra.
Tehnika snimanja
6 Obično za snimanje možete koristiti [Multi segment] merenje.
6 Ako na objektu u području automatskog izoštravanja postoji priličan
kontrast, svetlinu objekta koju želite snimati sa optimalnom ekspozicijom
izmerite pomoću funkcije merenja u jednoj tački te iskoristite mogućnost
AE zadržavanja (str. 100).
Napomena
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [Metering
Mode] je uvek [Multi segment] i ne možete odabrati druge modove.
105
Podešavanje ISO osetljivosti
Osetljivost na svetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osetljivost.
1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki
za prikaz menija za ISO.
2 Odaberite željenu vrednost kontrolnim tipkama /.
6 Što je veći broj, viši je nivo šuma.
6 Ako odaberete [Multi Frame NR], željenu vrednost odaberite pomoću /.
Napomene
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene
Selection, ISO je uvek AUTO i ne možete odabrati druge ISO brojeve.
6 Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se
automatski podesi između ISO 100 i ISO 1600.
6 Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu ekspozicije M. Ako promijenite mod
ekspozicije na M uz podešen [AUTO], promeniće se u [100]. Podesite ISO prema
uslovima snimanja.
Smanjenje šuma na više snimaka (Multi Frame NR)
Fotoaparat automatski snima više fotografija u nizu, spaja snimke, smanjuje šum te memoriše jednu fotografiju. U funkciji Multi Frame NR možete
odabrati veće ISO brojeve nego što je najveća ISO osetljivost.
Memorisana fotografija sastavljena je od više snimaka.
Napomene
6 Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje u nizu ne zaustavi.
6 Kada je [Image: Quality] podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG], ovu funkciju
nije moguće koristiti.
6 Blic, D-Range Optimizer i [Auto HDR] ne mogu se koristiti.
106
Automatska kompenzacija za svetlinu i
kontrast (D-Range)
Tipka D-RANGE  odaberite
željeno podešenje
ζ (Off)
Tipka D-RANGE
Funkcije DRO/Auto HDR se ne koriste.
Deljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast
ι
(D-RangeOptimizer) svetla i senke između objekta i pozadine te stvara sliku sa
optimalnom svetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima tri slike sa različitim ekspozicijama te zatim tačno eksponiranom slikom preklapa svetlo područje podeksponirane
slike i tamno područje preeksponirane slike kako bi se dobila
slika sa bogatom gradacijom.
Memorišu se dve slike: slika sa tačnom ekspozicijom i
preklopljena slika.
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer)
1 Tipka D-RANGE  ι (D-RangeOptimizer)
2 Odaberite optimalni nivo kontrolnim tipkama /.
η (Auto)
Automatski ispravlja svetlinu.
ι (Level)*
Optimizuje gradacije snimljene slike u svakom području
slike. Odaberite optimalni nivo između Lv1 (slabo) i Lv5
(snažno).
* Lv_ prikazano uz ι je trenutno odabrani korak.
107
Napomene
6 Postavka je uvek [Off] kada je u Scene Selection odabrano [Sunset], [Night View],
[Night Portrait] ili [Hand-held Twilight]. Postavka je uvek [Auto] ako u Scene
Selection odaberete ostale modove.
6 Pri snimanju sa opcijom D-Range Optimizer slika može da sadrži šum. Odaberite
odgovarajući nivo proverom snimljene slike, posebno kad pojačavate efekat.
Automatska kompenzacija sa bogatom gradacijom (Auto High
Dynamic Range)
1 Tipka D-RANGE  κ (Auto HDR)
2 Odaberite optimalni nivo kontrolnim tipkama /.
θ (Auto Exposure
Diff.)
Automatski ispravlja razliku ekspozicije.
κ (Exposure
Difference Level)*
Podešava razliku ekspozicije na osnovu kontrasta objekta.
Odaberite optimalni nivo između 1 Ev (slabo) i 6 Ev
(snažno).
Na primer: Ako je odabrano 2 Ev preklapaju se tri slike:
slika sa –1 Ev, slika sa tačnom ekspozicijom i slika sa +1 Ev.
* _Ev prikazano uz κ je trenutno odabrani korak.
Tehnika snimanja
6 Budući da se za jedan snimak zatvarač otvara tri puta, pazite na sledeće:
– Koristite tu funkciju kad je objekat nepomičan ili ne trepće.
– Nemojte ponavljati kadriranje.
Napomene
6 Ovu funkciju možete koristiti na RAW slikama.
6 Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene
Selection nije moguće odabrati [Auto HDR].
108
6 Ne možete odabrati [Auto HDR] tokom funkcije Smile Shutter. Ako uključite funkciju Smile Shutter uz odabranu opciju [Auto HDR], fotoaparat će privremeno da koristi
podešenje za DRO.
6 Ne možete započeti sledeće snimanje dok se ne završi postupak trenutnog snimanja.
6 Zavisno od razlike osvetljenosti objekta i uslova snimanja, možda nećete moći
postići željeni efekat.
6 Ta funkcija ima slab efekat pri upotrebi blica.
6 Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili zamućenja objekta, možda nećete postići dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje takav
problem, na snimljenoj slici prikazuje se indikator upozorenja κ λ. Snimajte
ponovo, po potrebi, te obratite pažnju na kontrast ili na zamućenje.
109
Obrada slike
Odabir željene obrade slike (Creative Style)
Osim željene obrade slike, možete po želji podesiti ekspoziciju (brzinu
zatvarača i otvor blende) pomoću [Creative Style], za razliku od Scene
Selection gde fotoaparat podešava ekspoziciju.
1 Tipka Fn  ¢ (Creative Style)  odaberite željeno
podešenje
2 Kad želite da podesite  (Contrast), ; (Saturation) ili  (Sharpness),
odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama /, a zatim
podesite vrednost pomoću /.
¢ (Standard)
Za snimanje raznih scena sa bogatom gradacijom i divnim
bojama.
ֳ (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobili atraktivni
snimci živopisnih scena i motiva poput cveća, proleć nog
zelenila, plavog neba ili scene mora.
£ (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za snimanje portreta.
¤ (Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni pejzaži takođe postaju
izraženiji.
: (Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
= (Black &
White)
Za snimanje crno-belih slika.
110
Za svaku opciju iz Creative Style moguće je podesiti  (Contrast), ;
(Saturation) i  (Sharpness).
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrednost, to se više naglašava razlika
svetlosti i senke čime se postiže veći efekat na slici.
; (Saturation)
Što je odabrana vrednost veća, to su boje življe. Pri odabiru
niže vrednosti, boje slike su ne napadne i diskretne.
 (Sharpness)
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrednost niža obrisi su mekši.
Napomene
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [Creative Style]
je uvek [Standard] i ne možete odabrati druge postavke.
6 Ako odaberete [Black & White], ne možete podesiti zasićenje.
Promena opsega reprodukcije boja (prostor boje)
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili opsegom
reprodukcije boja naziva se "prostor boja". Možete da promenite prostor
boja, zavisno od namene.
Tipka MENU  ! 2  [Color Space]  odaberite željeno
podešenje
sRGB
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sa RGB pri normalnom snimanju, na primer kad snimke
nameravate da štampate bez ikakvih prepravki.
AdobeRGB
To je široki opseg reprodukcije boja. Adobe RGB je efikasan
kad je veliki deo objekta živo zelen ili crven.
6 Naziv datoteke počinje sa "_DSC."
Napomene
6 Adobe RGB je za aplikacije ili štampače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0
standard. Pri upotrebi aplikacija ili štampača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika
ili štampa koja ne reprodukuje boje verno.
6 Pri prikazivanju slika koje su snimljene sa Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju sa niskim
zasićenjem.
111
Podešavanje tonova boje (White balance)
Tonovi boja objekta menjaju se zavisno od funkcija izvora svetla. Sledeća tablica pokazuje kako se ton boje menja na osnovu različitih izvora
svetla u upoređenju sa objektom koji ispada beo pod sunčevim svetlom.
Dnevno svetlo
Oblačno
Fluorescentno
Klasična sijalica
Bela
Plavkasto
Zelenkasto
Crvenkasto
Vreme/
svetlo
Svojstva
svetla
Ravnoteža beline je funkcija koja podešava ton boje približno onome što
vidite. Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste
očekivali ili kad želite da promenite ton boje u svrhu određenog
fotografskog izražaja.
Napomene
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [White Balance]
je uvek [Auto WB] i ne možete odabrati druge modove.
6 Ako za rasvetu imate samo živinu ili natrijumovu sijalicu, zbog svojstava tog izvora
svetla fotoaparat neće moći da postigne tačnu ravnotežu beline. U tim situacijama
koristite blic.
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa određenim izvorom
svetla (automatska/pretpodešena ravnoteža beline)
WB na kontrolnoj tipki 
odaberite željeno podešenje
6 Kad nije odabrano [AWB], ton boje
možete precizno da podesite tipkama
/. Podešavanjem prema + slika
poprima crvenije tonove, a podešavanjem prema – plavkaste.
112
AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektuje izvor svetla i podešava
tonove boja.
` (Daylight)
Ako odaberete opciju koja odgovara određenom izvoru
svetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svetla (pretpodešena ravnoteža beline).
ˇ (Shade)
 (Cloudy)
- (Tungsten)
 (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
6 Koristite funkciju ravnoteže beline sa raznim podešenjima ako sa odabranom
opcijom (str. 119) ne možete postići željenu boju.
6 Ako odaberete [5500K] (Color Temp.) ili [0] (Color Filter) možete podesiti
vrednost na željenu vrednost (dole).
6 Ako odaberete [Custom], možete da registrujete svoje podešenje (str. 114).
Podešavanje temperature boje i efekta filtera (Color Temperature/
Color Filter)
WB na kontrolnim tipkama 
[5500K] (Color Temp.) ili [0] (Color
Filter)
6 Kako biste podesili temperaturu boje
odaberite vrednost tipkama /.
6 Kako biste podesili efekat filtera odaberite smer kompenzacije tipkama
/.
Napomena
6 Budući da su merenja boje osmišljena za filmske kamere vrednosti se razlikuju
pod fluorescentnom/natrijumovom/živinom lampom. Preporučujemo da ručno
podesite ravnotežu beline ili napravite probni snimak.
113
5500K*1 (Color
Temp.)
Podešava ravnotežu beline s obzirom na temperaturu boje.
Što je broj veći, slika je crvenija. Što je broj manji, slika je
plavlja.
0*2 (Color Filter)
Postiže efekat filtera za kompenzaciju boja za fotografiju.
Na osnovu korištenja podešene temperature boje kao standardne, boju je moguće kompenzovati u spektar zelene (G)
ili purpurne (M).
*1 Vrednost odgovara trenutno odabranoj vrednosti temperature boje.
*2 Vrednost odgovara trenutno odabranoj vrednosti filtera boje.
Registrovanje tonova boje (ručno podešavanje ravnoteže beline)
U sceni gde se ambijentalno svetlo sastoji od više vrsta izvora svetla,
savetuje se da ručno podesite ravnotežu beline kako bi se belina
reprodukovala tačno.
1 WB na kontrolnoj tipki  
(Custom)
2 Odaberite [ SET] kontrolnom tipkom / i pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
3 Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno pokriva
područje automatskog izoštravanja smešteno u sredini kadra
i zatim pritisnite okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrisane vrednosti (temperature boje i filter
boje).
4 Pritisnite sredinu kontrolne tipke.
Na ekran se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje ravnoteže beline.
6 Ručno podešenje ravnoteže beline registrovano ovim postupkom je aktivno
sve do registrovanja novog podešenja.
114
Napomena
6 Poruka "Custom WB error" označava da je vrednost van očekivanog opsega. (Kad
se koristi blic za objekat koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekat svetle boje.)
Ako registrujete tu vrednost, u prikazu informacija o snimanju na ekranu
indikator  postane žut. Tada možete snimati, no savetujemo vam da ponovo
podesite ravnotežu beline kako biste dobili tačniju vrednost za nju.
Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže beline
WB na kontrolnoj tipki  
(Custom)
Napomena
6 Ako se koristi blic pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže beline se
snimi tako da se uzima u obzir i svetlo blica. Pri kasnijim snimanjima
koristite blic.
115
5/6 Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima šest načina okidanja, npr. pojedinačno i kontinuirano.
Koristite ih tako da odgovaraju vašim potrebama.
Pojedinačno snimanje
To je normalan način snimanja.
5/6 na kontrolnoj tipki  W
(Single-shot adv.)
Napomena
6 Kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] u Scene Selection, pojedinačno
snimanje nije moguće.
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat kontinuirano snima fotografije pri sledećim brzinama*.
SLT-A55/A55V
SLT-A33
P Maksimalno 6 fotografija u sekundi
Maksimalno 6 fotografija u sekundi
Q Maksimalno 3 fotografije u sekundi
Maksimalno 2.5 fotografije u sekundi
* Naši uslovi merenja. Brzina kontinuiranog snimanja je manja, zavisno
od uslova snimanja.
1 5/6 na kontrolnoj tipki 
6 (Continuous adv.) 
odaberite željenu brzinu.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
6 Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.
116
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih kontinuiranih snimaka ima ograničenje.
U modu Continuous Advance Priority AE
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Fine
28 snimaka
14 snimaka
Standard
28 snimaka
16 snimaka
RAW & JPEG
19 snimaka
7 snimaka
RAW
19 snimaka
7 snimaka
Tehnika snimanja
6 Za brže snimanje u nizu podesite mod ekspozicije na Continuous
Advance Priority AE (str. 69).
Napomene
6 Ako je odabrano P, prikazuje se fotografija snimljena između kadrova.
6 Ne možete snimati u nizu upotrebom Scene Selection modova različitih
od [Sports Action].
6 Ako je [Face Detection] podešeno na [On] brzina snimanja u nizu može
opasti.
Upotreba samookidanja
Samookidanje sa 10-sekundnim odlaganjem je praktično kad i fotograf želi
da bude na fotografiji, a samookidanje sa 2-sekundnim odlaganjem je korisno za smanjenje potresanja fotoaparata.
1 5/6 na kontrolnoj tipki 
5 (Self-timer)  odaberite
željeno podešenje
6 Broj iza 5 označava trenutno odabrane sekunde.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
6 Kad je uključeno samookidanje, status se označava audio signalima i
indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača trepće
brzo i audio signal je brz.
117
Za isključivanje samookidanja
Pritisnite kontrolnu tipku 5/6.
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije (bracketing ekspozicije)
Osnovna ekspozicija
Smer –
Smer +
Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija sa različitim
stepenom ekspozicije. Odredite vrednost odstupanja (koraka) od osnovne
ekspozicije i fotoaparat će snimati tri snimka istovremeno automatski
menjajući ekspozicije. Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne
zaustavi. Ako se koristi blic, primenjuje se bracketing blic kako bi se
dobilo više snimaka različito osvetljenih blicom. Za snimanje
pritisnite okidač uzastopno za svaki pojedinačni snimak.
1 5/6 na kontrolnoj tipki 
¨ C (Bracket: Cont.) 
Odaberite željeni korak
bracketinga
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Osnovna ekspozicija podešava se sa prvim snimkom u nizu.
6 Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi. Kod bracket snimanja sa blicom pritisnite okidač tri puta.
Napomene
6 Kad je funkcijski točkić podešen na M, ekspozicija se menja podešavanjem
brzine zatvarača.
6 Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije zasniva se na kompenzovanoj
vrednosti.
6 Ta opcija ne može da se podesi kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama ili Scene Selection.
118
EV skala u snimanje bracketingom
Bracketing ambijentalnog
svetla*
0,3 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracketing blica
0,7 koraka, tri snimka
Kompenzacija blica
–1.0
Prikazano u gornjem redu.
Prikazano u donjem redu.
LCD ekran/tražilo
LCD ekran (kada je
[Display Rec. Data] podešeno [For viewfinder])
* Ambijentalno svetlo: Bilo koje svetlo osim blica koje osvetljuje scenu
duže vreme, na primer prirodno svetlo, klasična sijalica ili
fluorescentno svetlo.
6 U snimanju sa bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora
isti broju mogućih snimaka.
6 Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već
snimljene fotografije počnu da nestaju jedan po jedan.
Snimanje sa pomakom ravnoteže beline (WB bracket)
Zasnovano na odabranoj ravnoteži beline i temperature/filteru boje tri slike
se snimaju sa pomakom ravnoteže beline.
1 5/6 na kontrolnoj tipki 
¨ WB (WB bracket) 
odaberite željeno podešenje
6 Ako je odabrano Lo pomak će iznositi 10 mireda*, a ako je odabrano
Hi pomak će iznositi 20 mireda.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
* Mired: jedinica kojom se izražava svojstvo konverzije boje pod uticajem temperaturnih filtera boje.
119
Snimanje pomoću daljinskog upravljača
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2
sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa daljinskim upravljačem.
1 5/6 na kontrolnoj tipki  V
(Remote Commander)
2 Izoštrite objekat, usmerite predajnik daljinskog upravljača prema
pripadajućem senzoru i snimajte.
120
Reprodukcija slika
Na LCD ekranu prikazuje se zadnja snimljena fotografija.
1 Pritisnite tipku .
Tipka x
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama /.
Za povratak u mod snimanja
Ponovo pritisnite tipku .
Za promenu prikaza podataka o snimanju
Pritisnite kontrolnu tipku DISP.
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na ekranu se menja na sledeći
način.
S podacima o snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o snimanju
Odabir foldera za reprodukciju
Tipka MENU   2  [Select Folder]  odaberite željeni folder
Za odabir orijentacije pri reprodukciji fotografije snimljene u portretnom
položaju
Tipka MENU   2  [Playback Display]  odaberite željeno
podešenje
121
Napomena
6 Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računaru, slika će se prikazivati u portretnom
položaju čak i kad je odabrano [Manual Rotate].
Pomični prikaz panoramskih snimaka
Odaberite panoramsku sliku, a zatim pritisnite sredinu kontrolne tipke.
Ponovnim pritiskom zaustavlja se reprodukcija.
3D panoramske fotografije ne mogu se prikazivati pomičnim prikazom.
Pomični prikaz nije dostupan za fotografije snimljene opcijom [3D Pan.:
Image Size] podešenom na [16:9].
Reprodukcija video zapisa
1 Tipka MENU   1  [Still/Movie Select]  [Movie]
2 Odaberite željeni video zapis kontrolnom tipkom / i pritisnite
sredinu kontrolne tipke.
Pri reprodukciji video zapisa
Operacija kontrolnom tipkom/točkićem
Pauza/nastavak reprodukcije

Ubrzano napred

Ubrzano unazad

Usporeno napred
Okrećite kontrolni točkić udesno
tokom pauze
Usporeno unazad
Okrećite kontrolni točkić ulevo
tokom pauze
Podešavanje glasnoće zvuka
  /
Prikaz informacija

Podešavanje glasnoće
Tipka MENU   2  [Volume Settings]  odaberite željeno
podešenje
122
Odabir datuma za video zapise za reprodukciju
Video zapisi se memorišu prema datumu.
Tipka MENU   2  [Select Date]  odaberite željeni datum
Napomena
6 Na ovom fotoaparatu možda neće biti moguća reprodukcija video zapisa snimljenih
drugim uređajima.
Rotiranje slike
1 Odaberite snimak koji želite da rotirate i zatim
pritisnite tipku s.
Tipka s
2 Pritisnite sredinu kontrolne tipke.
Slika se rotira ulevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.
6 Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat memorisaće se
u rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.
Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz
Pritisnite tipku .
Napomene
6 Nije moguće rotirati video zapise.
6 Kad kopirate rotirane snimke na računar, "PMB" sa isporučenog CD-ROM-a može
rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri
upotrebi nekih softvera.
123
Uvećavanje slika
Sliku možete da uvećate radi bolje provere. To je praktično za proveru
izoštrenosti snimka.
1 Odaberite snimak koji želite da uvećate i
zatim pritisnite tipku f.
Tipka f
2 Uvećajte ili smanjite sliku tipkom f ili
e.
6 Rotiranjem kontrolnog točkića slike se
menjaju pod istim uvećanjem prikaza. Kada
istom kompozicijom snimite više fotografija
možete da uporedite njihovu oštrinu.
Tipka f
3 Kontrolnim tipkama /// odaberite deo koji želite uvećati.
Za povratak na normalnu veličinu slike
Pritisnite tipku  kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.
Opseg uvećanja
Mogući su sledeći opsezi uvećanja.
Veličina slike
L
Opseg uvećanja
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Približno 1,1 – 11,8
Približno 1,1 – 11,8
M
Približno 1,1 – 8,8
Približno 1,1 – 8
S
Približno 1,1 – 6
Približno 1,1 – 5,5
124
Odabir prikaza liste snimaka
Tipka MENU   1  [Image Index]  odaberite željeni broj
snimaka za prikaz na jednoj stranici
6 Listu snimaka možete prikazati i upotrebom tipke 2.
Za povratak na prikaz jednog snimka
Pritisnite sredinu kontrolne tipke kad odaberete željeni snimak.
Povratak na indeksni prikaz video zapisa
Za prikaz video zapisa na ekranu se
indeksnim prikazom snimaka odabire
u (video zapis) na kartici pomoću
kontrolnih tipki /, a zatim pritisnite
sredinu kontrolne tipke.
Kartica za promenu između slike/video zapisa
Automatska reprodukcija snimaka (slide show)
Tipka MENU   1  [Slide Show]  [Enter]
Reprodukuje snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika,
slide show se automatski zaustavlja.
6 Prethodni/sledeći snimak možete prikazati pritiskom kontrolnih tipki
/.
6 Slide show se ne može pauzirati.
Za prekid pre završetka slide showa
Pritisnite sredinu kontrolne tipke.
Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu
Tipka MENU   1  [Slide Show]  [Interval]  odaberite
željeni broj sekundi
Za ponavljanje reprodukcije
Tipka MENU   1  [Slide Show]  [Repeat]  [On]
125
Reprodukcija video zapisa
Fotografije i video zapise ne možete da reprodukujete u istom slide show
prikazu. Preko opcije [Still/Movie Select] odaberite reprodukciju video
zapisa, a zatim odaberite tip video zapisa.
Tipka MENU   1  [Slide Show]  [Movie Type] 
odaberite željeni tip video zapisa
Reprodukcija 3D snimaka
Ako spojite fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabla
(prodaje se posebno) možete da reprodukujete 3D snimke snimljene u
modu 3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu 198.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
Tipka MENU   1  [Slide Show]  [Image Type] 
[Display 3D Only]
126
Provera informacija o snimcima
Svakim pritiskom na DISP na kontrolnoj tipki, prikaz informacija se
menja (str. 121).
Prikaz osnovnih informacija
Fotografija
A
Video zapis
Ekran
Opis
Ekran
Opis
DPOF3
DPOF podešenje (172)
:
Memorijska kartica (20)
®
!a
Fotografija/video zapis
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (22)
100-0003
Broj foldera-datoteke
(166)
* 100%
Preostali kapacitet
baterije (22)
2010 1 1
Datum snimanja
Òэ
stu
xwv
ё WIDE
ё STD
Һ 16:9
Һ STD
Һ WIDE
Veličina fotografija
(141)/format fotografija
(143)/veličina panoramskih fotografija
(142)
Baza podataka je puna
(190)/Greška baze
podataka (190)

Upozorenje za pregrejavanje (190)
AVCHD
MP4
Format datoteke video
zapisa (82)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvalitet slike za
fotografije (143)
-
Zaštita (131)
у ф Veličina slike za video
zapise (142)
х
127
B
Ekran
Opis
GPS podaci (samo
SLT-A55V)
N35° 37'
32" W139°
44' 31"
Prikaz geografske
dužž žine i širine (samo
SLT-A55V)
2010 1 1
10:37:00
AM
Datum snimanja
κλ
Upozorenje za Auto
HDR sliku (108)
1/125
Brzina zatvarača (75)
F3.5
Otvor blende (72)
ISO200
ISO osetljivost (106)
3/7
Broj datoteke/ukupan
broj snimaka

Reprodukcija
Skala reprodukcije
5:40
Brojač
C
Ekran
Opis
Glasnoća
128
Prikaz histograma
A
B
Ekran
Opis
:
Memorijska kartica (20)
!
Fotografija
100-0003
Broj foldera-datoteke
(166)
stu
xwv
ё WIDE
ё STD
Һ 16:9
Һ STD
Һ WIDE
Veličina fotografija
(141)/format fotografija
(143)/veličina panoramskih fotografija (142)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvalitet slike za
fotografije (143)
-
Zaštita (131)
DPOF3
DPOF podešenje (172)
®
Upozorenje na preostali kapacitet baterije (22)
* 100%
Preostali kapacitet
baterije (22)
Òэ
Baza podataka je puna
(190)/Greška baze
podataka (190)

Upozorenje za pregrejavanje (190)
Ekran
Opis
Histogram* (102)
ZҮ
&Ҳ
үҰPAS
Miҗ
Nҹ
Ҹҳ
1/125
F3.5
ISO200
Mod ekspozicije
(59 – 80)
6 ү (SLT-A55/
A55V)/
Ұ (SLT-A33)
 –0.3
h –0.3
Brzina zatvarača (75)
Otvor blende (72)
ISO osetljivost (106)
Kompenzacija ekspozicije (101)
Kompenzacija blica
(103)
Metering mode (105)
-
Žižna daljina (176)
35mm
¢ ֳ Creative Style (110)
£¤
ִ=
AWB ` +1 Ravnoteža beline
(Auto, Preset, Color
5500K M1
temperature, Color
filter, Custom) (112)
Upozorenje za snimke
OFF
dobijene funkcijama
ικ
D-Range Optimizer
κλ
(107)/Auto HDR/Auto
HDR (108)
129
Ekran
Opis
2010 1 1
10:37:00
AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupan
broj snimaka
* Ako slika ima deo sa pretežno svetlim
ili pretežno tamnim tonovima, taj deo
trepće na histogramu (upozorenje na
ograničenje svetline).
130
Zaštita slika (Protect)
Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Uključenje/isključenje zaštite za odabrane snimke
1 Tipka MENU   1  [Protect]  [Multiple Img.]
2 Snimak koji želite da zaštitite odaberite kontrolnom tipkom /
i pritisnite sredinu kontrolne
tipke.
-
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
-.
6 Za poništavanje odabira, ponovo
pritisnite sredinu.
3 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću  i zatim pritisnite sredinu kontrolne
tipke.
Poništavanje zaštite svih fotografija ili video zapisa
Možete poništiti zaštitu za sve fotografije u trenutno odabranom folderu
ili za sve video zapise od istog datuma.
Tipka MENU   1  [Protect]  [Cancel All Images] ili
[Cancel All Movies]
131
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Prvo proverite da li
želite snimak izbrisati ili ne.
Napomena
6 Zaštićeni snimci ne mogu da se izbrišu.
Brisanje trenutno prikazanog snimka.
1 Odaberite snimak koji želite izbrisati i
zatim pritisnite tipku .
tipku 
2 Odaberite [Delete] pomoću  i zatim pritisnite sredinu kontrolne
tipke.
Brisanje odabranih snimaka
1 Tipka MENU   1  [Delete]  [Multiple Img.]
2 Snimke koje želite izbrisati
odaberite kontrolnom tipkom
i zatim pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
Na odabranoj slici se prikazuje
oznaka .
Ukupan broj
3 Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.
132
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom  i pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
Brisanje svih snimaka u folderu
Briše sve fotografije u folderu. Prikazuje se samo pri reprodukciji fotografije.
1 Tipka MENU   1  [Delete]  [All in Folder]
2 Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom  i pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
Brisanje video zapisa od istog datuma
Briše sve video zapise snimljene određenog datuma. Prikazuje se samo pri
reprodukciji video zapisa.
1 Tipka MENU   1  [Delete]  [All in Date Rng.]
2 Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom  i pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
133
Gledanje snimaka na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabl
(opcija) i HD TV opremljen HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV
prijemnik pre spajanja
fotoaparata na TV.
 U HDMI
priključnicu
HDMI kabl
(opcija)
 U HDMI
priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
6 Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
3 Uključite fotoaparat.
Slike snimljene fotoaparatom
prikazuju se na TV ekranu.
Odaberite željeni snimak kontrolnim
tipkama /.
6 LCD ekran na fotoaparatu se ne
uključuje.
Kontrolne tipke
Napomene
6 Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
6 Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
6 Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
134
6 Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja sa HDMI priključnicom fotoaparata.
To može da prouzrokuje nepravilnosti u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućem
Full HD kvalitetu.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja.
"<BRAVIA> Photo Map" (samo SLT-A55V)
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa standardom "<BRAVIA>Photo Map".
Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava standard "<BRAVIA> Photo
Map" upotrebom USB kabla možete na karti prikazati mesto snimanja
ukoliko su fotografije snimljene sa podacima o lokaciji.
Pregledavanje 3D fotografija na 3D televizijskom prijemniku
Ako spojite fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabla
(prodaje se posebno) možete automatski da reprodukujete 3D snimke snimljene u modu 3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte
stranicu 198. Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
Tipka MENU   1  [3D Viewing]
135
Primena funkcije "BRAVIA" Sync
Ako spojite fotoaparat HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA"
Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
1 Spojite fotoaparat na TV koji podržava "BRAVIA" Sync (str. 134).
Ulaz se promeni automatski i na TV ekranu prikazuje se slika snimljena
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Koristite tipke na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcije za Sync Menu
Slide Show
Reprodukuje snimke automatski (str. 125).
Single-image playback
Povratak na prikaz jednog snimka.
Still/Movie Select
Odabire fotografiju ili video zapis za reprodukciju.
Image Index
Prelaz na indeksni prikaz.
3D Viewing
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim sa
fotoaparatom.
Select Folder
Odabire folder sa snimcima za reprodukciju.
Select Date
Odabire datum za video zapise za reprodukciju.
Delete
Brisanje snimaka.
Napomene
6 Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI
kabla.
6 Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
SYNC Menu funkcije razlikuju se zavisno od spojenog TV-a. Detalje potražite u
uputstvu za upotrebu TV-a.
6 Ako fotoaparat reaguje na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kablom na TV drugog proizvođača,
podesite [CTRL FOR HDMI] u meniju 0 Setup na [Off].
136
Upotreba fotoaparata u inostranstvu
Ako fotografije gledate na ekranu TV-a, fotoaparat i TV moraju da imaju
podešen isti sistem boja.
NTSC sistem (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venecuela, itd.
PAL sistem (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Holandija, Hong Kong, Mađarska, Indonezija, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland,
Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska,
Švajcarska, Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam itd.
PAL-M sistem (1080 50i)
Brazil
PAL-N sistem (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
137
GPS postavke (samo SLT-A55V)
Ako je fotoaparat pribavio podatke o lokaciji upotrebom ugrađene GPS
funkcije, te informacije memorišu se na toj lokaciji sa fotografijama ili
video zapisima.
Upotrebom isporučenog softvera "PMB" možete da importujete fotografije
snimljene sa podacima o lokaciji na računar te ih pregledavati sa geografskom kartom koja prikazuje mesto njihovog snimanja. Za detalje pogledajte
"PMB Help".
Tipka MENU  0 1  [GPS Settings]  [GPS On/Off]  [On]
Indikator se menja prema jačini prijema GPS signala.
Indikatori GPS-a Status prijema GPS-a
Bez indikatora
Ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
Ǜ
Vaš fotoaparat ne može da snima podatke o lokaciji. Koristite
fotoaparat na otvorenom.
һӘǙ
Preračunavanje informacija o lokaciji. Sačekajte dok podatke o
lokaciji ne bude moguće snimiti.
ә
Snima se poslednja pribavljena informacija o lokaciji. Kako
biste snimili tačne podatke o lokaciji koristite svoj fotoaparat na
otvorenom.
Өǚǜ
Trenutna informacija o lokaciji može da se snimi.
ө
Problem sa GPS funkcijom. Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Primanje GPS signala
6 Odgovarajuća triangulacija nije moguća u zatvorenom ili između visokih
zgrada. Fotoaparat koristite na otvorenom i ponovo ga uključite.
6 Pribavljanje informacija o lokaciji može da potraje od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta. Vreme potrebno za pozicioniranje možete
skratiti upotrebom pomoćnih podataka za GPS.
Napomene
6 Odmah nakon što uključite fotoaparat biće možda potrebno od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta dok se pribave podaci o lokaciji. Ako podatke nije
moguće pribaviti, umesto podataka o trenutnoj lokaciji koristiće se informacije
o prethodno trianguliranoj lokaciji. Ako ste se udaljili od lokacije na kojoj ste
prethodno isključili fotoaparat informacije o lokaciji mogle bi biti više podložne
greški. Kako biste memorisali tačne informacije sačekajte dok fotoaparat primi
radio signale sa GPS satelita.
6 Tokom uzletanja i sletanja aviona isključite fotoaparat jer ćete takvo uputstvo
primiti i u avionu.
138
6 GPS koristite prema propisima važećim za određeno mesto ili situaciju.
6 Za detaljne napomene o GPS funkciji pogledajte stranicu 196.
Skraćivanje vremena potrebnog GPS-u za pribavljanje
informacije o lokaciji (pomoćni podaci za GPS)
Vreme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji može se
skratiti pomoću pomoćnih podataka za GPS.
Ako je fotoaparat spojen na računar na koji je instaliran isporučeni sof tver "PMB", pomoćni podaci za GPS mogu se automatski ažurirati.
Provera stanja pomoćnih podataka za GPS
Tipka MENU  0 1  [GPS Settings]  [Use GPS Assist Data]
Brisanje pomoćnih podataka za GPS
Tipka MENU  0 1  [GPS Settings]  [Delete GPS Ass. Data]
Napomene
6 Za spajanje na Internet prilikom ažuriranja podataka potreban je računar.
6 Ako je istekao rok trajanja pomoćnih podataka vreme potrebno za pribavljanje
informacija o lokaciji ne može se skratiti. Preporučujemo da pomoćne podatke
redovno ažurirate. Rok trajanja pomoćnih podataka je otprilike 30 dana.
6 Ako opcija [Date/Time Setup] nije podešena, ili je vreme pogrešno podešeno sa
velikim odstupanjem, vreme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji
ne može se skratiti.
6 Usluga pružanja pomoćnih podataka može biti nedostupna zbog raznih razloga.
Ažuriranje pomoćnih podataka za GPS preko memorijske kartice umetnute
u računar
Pokrenite [GPS Support Tool] sa
(PMB Launcher), odaberite pogon
memorijske kartice na svom računaru i ažurirajte pomoćne podatke za
GPS. Ažuriranu memorijsku karticu umetnite u fotoaparat.
139
Automatsko korigovanje tačnog vremena
Vaš fotoaparat održava tačno vreme upotrebom GPS-a preko kojeg
prilikom uključivanja pribavlja podatke o tačnom vremenu. Tačno vreme
koriguje se prilikom isključivanja napajanja.
Tipka MENU  0 1  [GPS Settings]  [GPS Auto Time Cor.]
 [On]
Napomene
6 Opcija [GPS Auto Time Cor.] nije aktivna ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
6 Opciju [Date/Time Setup] morate na fotoaparatu podesiti pre nego što ćete je koristiti.
6 Može doći do odstupanja od nekoliko sekundi.
6 To možda neće funkcionisati, zavisno od područja.
140
Podešavanje veličine i kvaliteta slike
Veličina slike
Tipka MENU  ! 1  [Image: Size]  odaberite željenu veličinu
Kada je [Image: Aspect Ratio]: [3:2]
SLT-A55/A55V
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:16M
4912  3264 piksela
Za štampu do veličine A3+
M:8.4M
3568  2368 piksela
Za štampu do veličine A4
S:4.0M
2448  1624 piksela
Za štampu veličine L/2L
SLT-A33
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:14M
4592  3056 piksela
Za štampu do veličine A3+
M:7.4M
3344  2224 piksela
Za štampu do veličine A4
S:3.5M
2288  1520 piksela
Za štampu veličine L/2L
Kada je [Image: Aspect Ratio]: [16:9]
SLT-A55/A55V
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:14M
4912  2760 piksela
M:7.1M
3568  2000 piksela
S:3.4M
2448  1376 piksela
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku
SLT-A33
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:12M
4592  2576 piksela
M:6.3M
3344  1872 piksela
S:2.9M
2288  1280 piksela
Za gledanje na high-definition TV
prijemniku
Napomena
6 Ako odaberete RAW format sa opcijom [Image: Quality] veličina slike za RAW
biće L. Ova veličina ne prikazuje se na ekranu.
141
Podešavanje veličine panoramskih fotografija
Možete da podesite veličinu panoramskih fotografija. Veličina fotografija zavisi od postavke
smera snimanja (str. 68).
Tipka MENU  ! 2  [Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size]
 odaberite željenu veličinu
[Panorama: [Size]
ё STD
(Standard)
Vertikalno: 3872  2160
Horizontalno: 8192  1856
ё WIDE (Wide)
Vertikalno: 5536  2160
Horizontalno: 12416  1856
[3D Pan.: Image Size]
Һ 16:9 (16:9)
Horizontalno: 1920  1080
Һ STD
(Standard)
Horizontalno: 4912  1080
Һ WIDE (Wide)
Horizontalno: 7152  1080
Movie: Veličina
Što je veća slika, viši je kvalitet snimka.
Tipka MENU  ! 1  [Movie: Size]  odaberite veličinu
[AVCHD] mod
у (1920 
1080)
17 Mbps: Snima sa najvišim kvalitetom slike za gledanje na
high-definition TV-u.
[MP4] mod
ф (1440 
1080)
12 Mbps: Snima sa visokim kvalitetom slike za gledanje na
high-definition TV-u.
х (VGA)
(640  480)
3 Mbps: Snimanje veličine slike prikladne za postavljanje na
Internet.
142
Napomena
6 Dobija se telefoto slika, osim ako je za video zapise odabrana veličina slike [VGA]
(samo SLT-A33).
Odnos širine i visine slike
Tipka MENU  ! 1  [Image: Aspect Ratio]  odaberite
željeni odnos
3:2
Normalan odnos.
16:9
Odnos za HDTV.
Napomena
6 Ta opcija ne može da se podesi kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama.
Kvalitet
Tipka MENU  ! 1  [Image: Quality]  odaberite željeno
podešenje
RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci)
Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u profesionalne
svrhe na računaru.
6 Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na LCD ekranu.
RAW+J (RAW &
JPEG)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) + JPEG
Istovremeno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično
kad vam trebaju dve slikovne datoteke, JPEG za gledanje i
RAW za editovanje.
6 Kvalitet slike je stalno podešen na [Fine] a veličina slike
na [L].
FINE (Fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimuje u JPEG format. Budući da
je odnos kompresije za STD (Standard) veći od onog iz FINE
(Fine), veličina datoteke za STD je manja od one za FINE.
Tako se omogućuje snimanje više datoteka na memorijsku
karticu, no kvalitet slike će biti niži.
STD (Standard)
143
Napomena
6 Ta opcija ne može da se podesi kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama.
6 Za detalje o broju mogućih snimaka kad se promeni kvalitet slike, pogledajte str. 32.
O RAW slikama
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data
Converter SR" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika
može otvoriti i konvertovati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj
možete ponovo podesiti ravnotežu beline, zasićenje boje, kontrast i sl.
6 RAW format ne može da se odštampa upotrebom funkcije DPOF (štampanje)
odabranog štampača.
6 Opciju [Auto HDR] ne možete podesiti za fotografije RAW formata.
144
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina dodeljivanja broja datoteke snimcima
Tipka MENU  H 1  [File Number]  odaberite željeno
podešenje
Series
Fotoaparat ne resetuje brojeve i redom dodeljuje brojeve datotekama dok ne dostigne "9999".
Reset
Fotoaparat resetuje brojeve u sledećim slučajevima i dodeljuje
datotekama brojeve od "0001." Ako folder za snimanje sadrži
datoteku, dodeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.
– Kad se promeni format foldera.
– Kad se izbrišu svi snimci u folderu.
– Kad zamenite memorijsku karticu.
– Kad formatirate memorijsku karticu.
Odabir formata naziva foldera
Memorisani snimci memorišu se u automatski kreirane foldere unutar
foldera DCIM na memorijskoj kartici.
Tipka MENU  H 1  [File Name]  odaberite željeno podešenje
Standard form
Oblik naziva foldera biće sledeći: broj foldera + MSDCF.
Primer: 100MSDCF
Date form
Oblik naziva foldera biće sledeći: broj foldera + G (zadnja
cifra)/MM/DD.
Primer: 10100405 (naziv foldera: 100, datum: 04/05/2010)
Napomena
6 Oblik foldera za video zapise je uvek "broj foldera + ANV01".
145
Kreiranje novog foldera
Možete kreirati na memorijskoj kartici folder za memorisanje snimaka.
Kreira se nov folder sa brojem većim od prethodno kreiranog i folder
postaje nov folder za snimanje. Folder za fotografije i folder za video
zapise kreiraju se u isto vreme.
Tipka MENU  H 1  [New Folder]
Napomene
6 Kad u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je prethodno upotrebljavana sa
drugim uređajem i snimate, može se automatski kreirati nov folder.
6 U jedan folder se može memorisati do 4000 slika. Kad se premaši kapacitet foldera,
automatski se kreira nov folder.
Odabir foldera za snimanje
Ako odaberete folder sa nazivom standardnog oblika i tamo su dva ili više
foldera, možete odabrati folder koji će se koristiti za memorisanje snimaka.
Tipka MENU  H 1  [Select REC Folder]  odaberite željeni
folder
Napomena
6 Folder ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].
6 Nije moguće odabrati folder za video zapise.
Formatiranje memorijske kartice
Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci sa memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.
Tipka MENU  H 1  [Format]  [Enter]
Napomene
6 Pri formatiranju svetli indikator pristupa. Dok svetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
6 Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Zavisno od primenjenog formata,
možda se neće moći koristiti u fotoaparatu ako je formatirate na računaru.
6 Zavisno od memorijske kartice, formatiranje može da traje nekoliko minuta.
146
Obnavljanje podataka o snimcima
Kad se u datoteci sa podacima o video zapisima pronađu nepodudarnosti
koje uzrokuje procesiranje video zapisa na računarima i sl., video zapisi sa
memorijske kartice neće se reprodukovati u tom obliku. Ako se to dogodi,
fotoaparat popravlja datoteku.
Tipka MENU  H 1  [Recover Image DB]  [Enter]
Napomena
6 Upotrebite dovoljno napunjenu bateriju. Slabo napunjena baterija može pri postupku popravljanja datoteke uzrokovati oštećenje podataka.
Proveravanje preostalog kapaciteta kartice
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise i broj fotografija koji
se može snimiti na memorijsku karticu.
Tipka MENU  H 1  [Diplay Card Space]
Podešavanje prenosa podataka za Eye-Fi karticu
Podešava da li ćete koristiti funkciju prenosa snimaka pri upotrebi Eye-Fi
kartice (komercijalno nabavljiva). Ta opcija prikazuje se ako je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica.
Tipka MENU  0 2  [Upload Settings]  odaberite željeno
podešenje
Indikatori statusa tokom komunikacije
,
Pripravno stanje. Neće se slati nikakvi snimci.
.
Pripravno stanje prenosa.
-
Povezivanje.
/
Prenos podataka.
0
Greška
147
Napomene
6 Pre korištenja Eye-Fi kartice podesite pristupnu tačku za bežični LAN i odredište
prosleđivanja. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi
karticom.
6 Eye-Fi kartice prodaju se u SAD-u, Kanadi, Japanu te u nekim evropskim zemljama
(od marta 2010.).
6 Za više informacija kontaktirajte, molimo, proizvođača ili dobavljača.
6 Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gde su kupljene. Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
6 Eye-Fi kartice sadrže i funkciju bežičnog LAN-a. Ne ubacujte Eye-Fi kartice u
fotoaparat kada je to zabranjeno, na primer u avionu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kad je opcija [Upload
Settings] podešena na [Off], na ekranu se prikazuje .
6 Pri prvoj upotrebi sasvim nove Eye-Fi kartice, kopirajte instalacionu datoteku softvera za upravljanje Eye-Fi karticom sa kartice na računar pre formatiranja kartice.
6 Koristite Eye-Fi karticu nakon ažuriranja firmvera najnovijom verzijom. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi karticom.
6 Štedni mod fotoaparata neće raditi pri prenosu snimaka.
6 Ako se prikaže 0 (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite ili
isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako se prikaže 0 ponovo, Eye-Fi kartica
je možda oštećena.
6 Na komunikaciju u Wi-Fi mreži mogu uticati drugi komunikacioni uređaji. Ako je
komunikacioni signal slab, približite se pristupnoj tački Wi-Fi mreže.
6 Za detalje o tipu datoteka koje se mogu prenositi pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa Eye-Fi karticom.
6 Ako prenosite sliku koja je snimljena sa postavkom [GPS On/Off] podešenom na [On],
podaci o lokaciji snimanja slike možda će biti dostupni i drugim korisnicima. Kako
biste to sprečili podesite [GPS On/Off] na [Off] (str. 138) (samo SLT-A55V).
6 Ovaj proizvod ne podržava Eye-Fi "Endless Memory Mode". Pripazite da Eye-Fi
kartice koje ubacujete u proizvod imaju isključenu funkciju "Endless Memory Mode".
148
Promena podešenja za smanjenje šuma
Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom
ekspozicijom
Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju sa dugom ekspozicijom.
Ako podesite brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje sa dugom
ekspozicijom), uključiće se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko
je otvoren zatvarač.
Time će se smanjiti zrnasti šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna
funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete da
napravite drugi snimak. Odaberite [On] kad vam je važan kvalitet slike.
Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU  ! 3  [Long exp.NR]  [Off]
Napomene
6 Ako je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama, Continuous Advance Priority
AE ili na snimanje u nizu, kontinuirani bracketing, [Hend-held Twilight] u Scene
Selection, ili je ISO podešeno na [Multi Frame NR], smanjenje šuma ne provodi se
čak i ako je podešeno na [On] (uključeno).
6 Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete
isključiti smanjenje šuma.
Podešavanje smanjenja šuma za snimanje s visokom ISO
osetljivošću
Fotoaparat smanjuje šum koji je postao suviše primetan usled visoke
osetljivosti.
Odaberite [Auto] kad vam je važan kvalitet slike. Odaberite [Weak] kad
vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU  ! 3  [High ISO NR]  odaberite željeno
podešenje
Napomene
6 [Weak] se automatski odabire za snimanje u nizu ili za kontinuirani bracketing, čak
i ako tu postavku podesite na [Auto].
6 Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama ili Scene
Selection nije moguće odabrati [Weak].
6 Na RAW fotografijama se provodi smanjenje šuma.
149
Promena funkcije tipk i
Promena funkcije tipke AEL
Za tipku AEL je moguće odabrati jednu od sledeće dve funkcije.
– Zadržavanje blokirane vrednosti ekspozicije pritiskom i zadržavanjem
tipke AEL ([AEL hold]).
– Zadržavanje blokirane vrednosti ekspozicije jednim pritiskom tipke
AEL te sve dok je ponovo ne pritisnete ([AEL toggle]).
Tipka MENU  ˘ 1  [AEL button]  odaberite željeno podešenje
Napomene
6 Dok je vrednost ekspozicije blokirana, na LCD ekranu i u tražilu se pojavljuje .
Pripazite da ne resetujete postavku.
6 Postavke [AEL hold] i [AEL toggle] utiču na ručno prebacivanje (str. 78) u modu
ručno podešene ekspozicije.
6 Ako je odabrano [AEL toggle] pripazite da ponovo pritisnete tipku AEL kako biste
poništili blokadu.
Promena funkcije tipke za zadržavanje izoštravanja na funkciju
provere dubinske oštrine
Ako koristite objektiv opremljen tipkom za zadržavanje izoštravanja možete funkciju te tipke da promenite u proveru dubinske oštrine snimka.
Tipka MENU  ˘ 1  [Focus Hold Button]  [D.O.F.Preview]
Aktiviranje funkcije Focus Magnifier
Upotrebom tipke  možete tokom snimanja zumirati fotografiju kako
biste proverili oštrinu.
Tipka MENU  ˘ 1  [Focus Magnifier]  [On]
150
Promena ostalih postavki
Uključivanje/isključivanje zvuka
Odabire zvuk koji će se čuti kad je zatvarač blokiran, pri odbrojavanju za
samookidanje i sl.
Tipka MENU  0 2  [Audio signals]  odaberite željeno
podešenje
Uklanjanje Help Guide prikaza sa ekrana
Možete isključiti Help Guide koji se prikazuje pri rukovanju fotoaparatom.
To je praktično kad želite brzo izvesti sledeći postupak.
Tipka MENU  0 1  [Help Guide Display]  [Off]
Podešavanje vremena za isključenje fotoaparata u štedni mod
Možete podesiti vreme nakon kojeg će se fotoaparat isključiti u štedni mod
(Power Save). Pritisak okidača do pola vraća fotoaparat u mod snimanja.
Tipka MENU  0 1  [Power save]  odaberite željeno vreme
Napomena
6 Nezavisno od ovog podešenja, fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta
kad je spojen na TV ili mu je način okidanja podešen na [Remote Cdr.].
Okidanje bez montiranog objektiva
Možete okidati i kada na fotoaparat nije pričvršćen objektiv. Odaberite ovu
postavku u slučaju spajanja fotoaparata na astronomski teleskop i sl.
Tipka MENU  ˘ 1  [Release w/oLens]  [Enable]
151
Napomena
6 Tačno očitanje ne može se postići ukoliko koristite objektive koji ne poseduju kontakte za objektiv, kao npr. astronomski teleskop. U takvim slučajevima ekspoziciju
podesite ručno uz proveru snimljene fotografije.
Odabir jezika
Tipka MENU  0 1  [O Language]  odaberite željeni jezik
Podešavanje pokazne reprodukcije video zapisa
Možete podesiti fotoaparat da nakon otprilike jednog minuta nekorištenja
započne pokaznu reprodukciju video zapisa.
Tipka MENU  0 2  [Demo Mode]  [On]
152
Podešavanje LCD ekrana/elektronskog
tražila
Podešavanje svetline LCD ekrana
Svetlina LCD ekrana se automatski podešava prema okolnim svetlosnim
uslovima pomoću svetlosnog senzora (str. 15). Možete ručno da podesite
svetlinu LCD ekrana ili da odaberete postavku koja je prikladna za spoljne
uslove sunčanog dana.
Tipka MENU  0 1  [LCD Brightness]  odaberite željeno
podešenje
Napomene
6 Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svetlosni senzor rukom i sl.
6 Pri upotrebi fotoaparata sa adapterom AC-PW20 AC (opcija), svetlina LCD ekrana
je uvek podešena na najsvetliju vrednost, čak i ako odaberete [Auto].
6 Podesite na [Auto] ili na [Manual] za fotografisanje u zatvorenom, budući da je
postavka [Sunny Weather] presvetla.
Ručno podešavanje svetline tražila
Svetlina tražila podešava se automatski skladno osvetljenju objekta.
Svetlinu tražila možete da podesite ručno.
Tipka MENU  0 1  [Viewfinder Bright.]  [Manual] 
odaberite željenu postavku
Napomena
6 Pri upotrebi fotoaparata sa adapterom AC-PW20 AC (opcija), svetlina tražila je
uvek podešena na najsvetliju vrednost, čak i ako odaberete [Auto].
153
Podešavanje trajanja prikaza slike odmah nakon snimanja
(Auto review)
Snimak možete da proverite na ekranu odmah nakon snimanja. Možete
da promenite prikazano vreme.
Tipka MENU  ˘ 2  [Auto Review]  odaberite željeno podešenje
Napomena
6 U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u vertikalnom položaju čak ni
ako je [Playback Display] podešen na [Auto Rotate] (str. 121).
Podešavanje metode izmene između LCD ekrana i tražila
Možete da deaktivirate automatsku izmenu između LCD ekrana i tražila te
podesiti da se oni mogu menjati samo pritiskom na tipku FINDER/LCD.
Tipka MENU  ˘ 1  [FINDER/LCD Setting]  [Manual]
Podešavanje mreže linija
Mreža linija je pomoć prilikom kompresije kadra. Možete da uključite
ili isključite mrežu linija ili da odaberete tip mreže linija. Prikazuje se i
kadar dostupan za snimanje video zapisa.
Tipka MENU  ˘ 2  [Grid Line]  odaberite željeno podešenje
154
Provera verzije fotoaparata
Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Proverite verziju pri objavi nadogradnje
firmvera.
Tipka MENU  0 2  [Version]
Napomena
6 Ažuriranje je moguće samo kad je nivo baterije { (tri segmenta) ili veći.
Savetujemo vam upotrebu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW20
(opcija).
155
Resetovanje na standardne postavke
Možete da resetujete glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU  0 2  [Reset Default]  [Enter]
Mogu da se resetuju sledeće opcije.
Opcije
Resetuju se na
Kompenzacija ekspozicije (101)
±0.0
Prikaz osnovnih informacija (40)
Grafički prikaz
Reprodukcijski prikaz (121)
Prikaz jednog snimka (sa informacijama
o snimanju)
Način okidanja (116)
Single-shot Adv.
Flash Mode (96)
Fill-flash (razlikuje se zavisno od toga da
li je ugrađen blic otvoren ili ne)
Autofocus Mode (88)
AF-A
AF područje (89)
Širokougaono
Face Detection (93)
On
Smile Shutter (94)
Off
ISO (106)
AUTO
Metering Mode (105)
Multi segment
Flash Compensation (103)
±0.0
White Balance (112)
AWB (Auto white balance)
Color Temp./Color Filter (113)
5500K, Color Filter 0
Custom white balance (114)
5500K
DRO/Auto HDR (107)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (110)
Standard
Scene Selection (63)
Portrait
Meni za snimanje
Opcije
Resetuju se na
Image: Size (141)
L:16M (SLT-A55/A55V)/L:14M
(SLT-A33)
Image: Aspect Ratio (143)
3:2
Image: Quality (143)
Fine
Movie: Size (142)
1920  1080
156
Opcije
Resetuju se na
Movie: File Format (82)
AVCHD
Movie: Audio Rec. (82)
On
SteadyShot (57)
On
Panorama: Size (142)
Standard
Panorama: Direction (68)
Right
3D Pan.: Image Size (142)
16:9
3D Pan.: Direction (68)
Right
Flash control (104)
ADI flash
AF Illuminator (98)
Auto
Color Space (111)
sRGB
Long Exposure NR (149)
On
High ISO NR (149)
Auto
Meni korisničkih postavki
Opcije
Resetuju se na
Eye-Start AF (39)
Off
FINDER/LCD Setting (154)
Auto
Tipka AEL (150)
AEL hold
Focus Magnifier (150)
Off
Focus Hold Button (150)
Focus Hold
Red Eye Reduction (98)
Off
Release w/oLens (151)
Disable
Grid Line (154)
Off
Histogram (102)
Off
Display Rec. Data (41)
For Live View
Auto Review (154)
Off
Auto+ Cont. Advance (62)
Auto
Auto+ Image Extract. (62)
Auto
Meni za reprodukciju
Opcije
Resetuju se na
Slide Show – Interval (125)
3 sec
Slide Show – Repeat (125)
Off
157
Opcije
Resetuju se na
Specify Printing – Date Imprint (173)
Off
Volume Settings (122)
2
Playback Display (121)
Auto Rotate
Meni Memory Card Tool
Opcije
Resetuju se na
File Number (145)
Series
Folder Name (145)
Standard Form
Meni podešenja
Opcije
Resetuju se na
LCD Brightness (153)
Auto
Viewfinder Bright. (153)
Auto
GPS Settings – GPS On/Off (138) (samo On
SLT-A55V)
GPS Settings – GPS Auto Time Cor.
(140) (samo SLT-A55V)
On
Power Save (151)
1 Min
CTRL FOR HDMI (136)
On
Help Guide Display (151)
On
Upload Settings (147)
On
USB Connection (165)
Mass Storage
Audio signals (151)
On
Demo Mode (152)
Off
158
Upotreba sa računarom
Na isporučenom CD-ROM-u nalaze se sledeće aplikacije koje vam omogućuju kreativniju upotrebu snimaka napravljenih ovim fotoaparatom.
6 Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
6 "PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
6 "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija računara (Windows)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze
preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
(Za reprodukciju/editovanje High Definition video zapisa:
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editovanje
High Definition video zapisa: 1 GB ili više)
Hhard disk: Potreban prostor na disku za instaliranje –
približno 500 MB
Ekran: Rezolucija ekrana – 1024  768 tačaka ili više
"Image Data Converter CPU/Memorija: Pentium 4 ili brži/1 GB ili više
SR Ver.3" "Image Data Ekran: 1024  768 tačaka ili više
Lightbox SR"
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja
diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ili noviji.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
159
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze
preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
USB spajanje: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data
Lightbox SR": Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
"Image Data Converter
SR Ver.3" "Image Data
Lightbox SR"
CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili
brži)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Ekran: 1024  768 tačaka ili više
Napomene
6 Rad se ne može garantovati kod gore navedenih sistema koji su nadograđivani ili
kod multi-boot sistema.
6 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedan računar istovremeno, neki uređaji,
uključujući fotoaparat, možda neće raditi, zavisno od vrste USB uređaja koji
upotrebljavate.
6 Spajanjem fotoaparata pomoću USB interfejsa kompatibilnog sa Hi-Speed USB (USB
2.0 kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer)
jer je fotoaparat kompatibilan sa Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
6 Kad se računar aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata
i računara možda se neće odmah uspostaviti.
160
Upotreba softvera
Instaliranje softvera (Windows)
Logujte se kao administrator.
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
6 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP: [My
(SONYPMB)  [Install.exe].
Computer]) 
6 Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i sledite
uputstvo koje se prikazuje na ekranu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Označite i "Sony Image Data Suite" i "PMB" te sledite uputstvo na ekranu.
6 Tokom postupka spojite fotoaparat na računar i sledite uputstvo na ekranu
(str. 165).
6 Kad se prikaže poruka o resetovanju računara, resetujte računar sledeći
uputstvo na ekranu.
6 DirectX se može instalirati zavisno od konfiguracije sistema na vašem
računaru.
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalira se sledeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečice.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Napomene
6 Ako ste na računar već pre instalirali "PMB" te je njegov broj verzije manji od
verzije sa isporučenog CD-ROM-a, takođe instalirajte taj "PMB" sa CD-ROM-a.
161
6 Ako ste na računar već pre instalirali "PMB" te je njegov broj verzije veći od
verzije sa isporučenog CD-ROM-a, nije potrebno instalirati "PMB" sa CD-ROM-a.
Funkcije koje možete koristiti aktivirane su čim se fotoaparat spoji sa računarom
preko USB kabla.
6 Ako je na vaš računar instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda
nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" sa
isporučenog CD-ROM-a. Sa isporučenog CD-ROM-a se takođe instalira "PMB
Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečice na
ekranu računara.
Instaliranje softvera (Macintosh)
Ulogujte se kao administrator.
1 Uključite svoj Macintosh računar i umetnite CD-ROM (isporučen)
u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3 Kopirajte datoteku [IDS_INST.pkg] iz foldera [MAC] u ikonu hard
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg].
Sledite uputstvo na ekranu za završetak instalacije.
Upotreba aplikacije "Image Data Converter SR"
Pomoću "Image Data Converter SR" možete sledeće i sl.:
6 Editovati snimke napravljene u RAW formatu raznim korekcijama, poput
tonske krivulje i oštrine.
6 Podešavati na snimcima ravnotežu beline, ekspoziciju, Creative Style
postavke i sl.
6 Memorisati snimke prikazane i editovane na računaru.
6 Snimak možete memorisati u RAW ili standardnom formatu.
162
Za korištenje softvera "Image Data Converter SR" pogledajte Help.
Kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony Image Data Suite] 
[Help]  [Image Data Converter SR Ver.3].
Stranica za podršku za "Image Data Converter SR" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba aplikacije "Image Data Lightbox SR"
Pomoću "Image Data Lightbox SR" možete sledeće i sl.:
6 Prikazati i uporediti RAW/JPEG snimke napravljene ovim fotoaparatom.
6 Ocenjivati snimke od jedan do pet.
6 Podesiti oznake boja itd.
6 Prikazati snimak aplikacijom "Image Data Converter SR" i podesiti ga.
Za korištenje softvera "Image Data Lightbox SR" pogledajte Help.
Kliknite na [Start]  [All Programs]  [Sony Image Data Suite] 
[Help]  [Image Data Lightbox SR].
Stranica za podršku za "Image Data Lightbox SR" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba aplikacije "PMB"
Pomoću "PMB" možete sledeće i sl.:
6 Prebacivati snimke napravljene fotoaparatom na računar i prikazati ih.
6 Organizovati snimke na računaru u kalendaru prema datumu snimanja i
prikazati ih.
6 Retuširati (korekcija efekta crvenih očiju i sl.), štampati i slati fotografije
u dodatku e-maila, promeniti datum snimanja.
6 Prikazati lokaciju snimanja fotografije na geografskoj karti (samo
SLT-A55V).
6 Štampati ili memorisati fotografije sa datumom.
6 Napraviti disk sa podacima pomoću CD ili DVD snimača.
6 Kreirati Blu-ray diskove, diskove AVCHD formata ili DVD diskove iz
video zapisa AVCHD formata kopiranih na računar. (Pri prvom kreiranju
Blu-ray diska/DVD diska potrebno je imati Internet vezu.)
163
Napomene
6 "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
6 Na ekranu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja "PMB"
softvera. Odaberite [Start]. Ova funkcija obaveštava vas o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Možete promeniti postavku kasnije.
Za korištenje softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
(PMB Help) na radoj površini. Ili kliknite na
Dvaput kliknite na ikonu
[Start]  [All Programs]  [PMB]  [PMB Help].
Stranica za podršku za "PMB" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
164
Spajanje fotoparata sa računarom
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite
fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera AC-PW20
(opcija).
2 Uključite računar i pritisnite tipku  (reprodukcija).
3 Proverite da li je [USB Connection] u 0 2 podešen na [Mass
Storage].
4 Spojite fotoaparat na računar.
6 Kod prvog uspostavljanja USB veze,
vaš računar automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata.
Sačekajte trenutak.
 U USB priključnicu
računara
USB kabl (isporučen)
 U USB priključnicu
Prebacivanje slika na računar (Windows)
"PMB" vam omogućuje jednostavno importovanje slika.
Za detalje o funkcijama softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Prebacivanje slika na računar bez upotrebe "PMB"
Ako se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računara pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files]  [OK] 
[DCIM] ili [MP_ROOT]  kopirajte željene snimke na računar.
165
Naziv datoteke
Folder
Tip datoteke
Naziv datoteke
Folder DCIM
JPEG datoteka
DSC0.JPG
JPEG datoteka (Adobe RGB)
_DSC.JPG
RAW datoteka
DSC0.ARW
RAW datoteka (Adobe RGB)
_DSC.ARW
Folder MP_ROOT
MP4 datoteka (1440  1080)
MAH0.MP4
MP4 datoteka (VGA)
MAQ0.MP4
66 (broj datoteke) je bilo koji broj između 0001 i 9999.
6 Kada je [Image: Quality] podešeno na [RAW & JPEG], brojčani deo
naziva RAW datoteke i naziva njoj odgovarajuće JPEG datoteke su isti.
Napomene
6 Za funkcije poput prebacivanja AVCHD video zapisa na računar koristite "PMB".
6 Za importovanje video zapisa sa GPS informacijom o lokaciji na računar upotrebite
"PMB" (samo SLT-A55V).
6 Kad je fotoaparat spojen na računar, pri rukovanju video zapisima AVCHD formata
ili folderima pomoću spojenog računara, snimci se mogu oštetiti ili neće moći da se
reprodukuju. Nemojte brisati ili kopirati video zapise AVCHD formata na memorijskoj kartici pomoću računara. Sony ne preuzima odgovornost za posledice takvih
postupaka pomoću računara.
Prebacivanje slika na računar (Macintosh)
1 Najpre spojite fotoaparat na Macintosh računar. Dvaput kliknite
na upravo prepoznatu ikonu na desktopu  folder u kojem su
memorisani snimci koje želite da prebacite.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk.
166
3 Dvaput kliknite na ikonu hard diska  željenu slikovnu datoteku u folderu koji sadrži kopirane datoteke.
Snimak se prikazuje.
Napomena
6 Koristite "iMovie" koji je isporučen sa Macintosh računarom kako biste importovali
ili obrađivali video zapise formata AVCHD.
Prekidanje USB veze
Izvedite sledeći postupak od koraka 1 do 3 pre:
6 Odspajanja USB kabla.
6 Vađenja memorijske kartice.
6 Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite na ikonu za ods-
Windows Vista
pajanje u statusnom redu.
Windows XP
Ikona odspajanja
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device)  [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].
Napomena
6 Kad koristite Macintosh računar, najpre povucite i pustite ikonu memorijske
kartice ili pogona u ikonu "Trash" i fotoaparat je odspojen sa računara.
167
Kreiranje diska sa video zapisima
Možete kreirati disk sa video zapisima AVCHD formata snimljenim fotoaparatom.
Odabir načina kreiranja diska
Odaberite način koji će najbolje odgovarati vašem uređaju za reprodukciju
diska.
Za detalje o kreiranju diska, pogledajte "PMB Help".
Za prebacivanje video zapisa pogledajte str. 165.
Uređaj za reprodukciju
Način
Uređaji za reprodukciju Blu-ray
diska
(Blu-ray uređaj, PlayStation®3,
i sl.)
Kreirajte Blu-ray disk sa video zapisima i fotografijama prebačenim
na računar aplikacijom "PMB".
Uređaji za reprodukciju AVCHD
formata
(Sony Blu-ray uređaj,
PlayStation®3, i sl.)
Kreirajte disk AVCHD formata
sa video zapisima i fotografijama
prebačenim na računar aplikacijom "PMB".
Vrsta diska
Kreiranje diska AVCHD formata
pomoću DVD snimača/rekordera
koji nije DVDirect Express.
Uobičajeni uređaji za DVD
reprodukciju
(DVD uređaj, računar sa mogućnošću DVD reprodukcije i sl.)
Kreirajte disk standard definition
(SD) kvaliteta slike sa video zapisima i fotografijama prebačenim
na računar aplikacijom "PMB".
Napomene
6 Ako koristite Sony DVDirect (DVD snimač), podatke možete prenositi umetanjem
memorijske kartice u pripadajući otvor na DVD snimaču ili spajanjem fotoaparata na
DVD snimač putem USB kabla.
6 Kad koristite Sony DVDirect (DVD snimač), pobrinite se da imate najnoviju verziju
firmvera tog DVD snimača.
Za detalje posetite sledeći URL:
http://sony.storagesupport.com/
168
Funkcije svake vrste diska
Blu-ray disk omogućuje snimanje video zapisa sa slikom high
definition (HD) kvaliteta dužih od DVD diskova.
Video zapisi sa slikom high definition (HD) kvaliteta mogu se snimiti
na DVD medij kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa high definition (HD) kvalitetom slike.
6 Disk sa high definition (HD) kvalitetom slike možete da reprodukujete na uređajima za reprodukciju AVCHD formata, na primer na
Sony Blu-ray uređaju i PlayStation®3. Takav disk ne možete da
reprodukujete na običnom DVD uređaju.
Video zapisi sa slikom standard definition (STD) kvaliteta koji su
nastali konverzijom iz video zapisa sa slikom high definition (HD)
kvaliteta mogu se snimiti na DVD medij kao što je DVD-R disk, i
kreira se disk sa standardnom (STD) kvalitetom slike.
Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sledeće vrste diskova promera 12 cm.
Za Blu-ray disk pogledajte str. 170.
Vrsta diska
Funkcije
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
DVD-RW/DVD+RW
Moguće ponovno snimanje
6 Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog
softvera za PlayStation®3.
6 PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
Kreiranje diska AVCHD formata
Možete kreirati disk AVCHD formata sa slikom high definition (HD) kvaliteta od video zapisa AVCHD formata prebačenih na računar isporučenim
softverom "PMB".
1 Odaberite video zapise AVCHD formata koje želite zapisati u "PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Pojavljuje se ekran za kreiranje diska.
6 Za detalje, pogledajte "PMB Help".
169
Napomene
6 Prvo instalirajte "PMB".
6 Na disk AVCHD formata ne mogu da se snimaju fotografije ni MP4 video zapisi.
6 Snimanje diska može da potraje duže vreme.
Reprodukcija diska AVCHD formata na računaru
Diskove AVCHD formata možete da reprodukujete u aplikaciji "Player for
AVCHD" koja se instalira sa softverom "PMB".
Za otvaranje softvera kliknite na [Start]  [All Programs]  [PMB] 
[PMB Launcher]  [View]  [Player for AVCHD].
Za detalje pogledajte Help za "Player for AVCHD".
Napomena
6 Zavisno od konfiguracije računara, video zapisi se možda neće reprodukovati bez
prekida.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk sa AVCHD video zapisima prebačenim na
računar. Vaš računar treba da podrži kreiranje Blu-ray diskova. Za
kreiranje Blu-ray diskova mogu se koristiti mediji BD-R (bez mogućnosti
ponovnog snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja). Nakon
kreiranja diska nije moguće dodavati sadržaje ni na jednu od navedenih
vrsta.
Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacionom meniju softvera
"PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputstvu na ekranu.
Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računar na Internet.
Za detalje pogledajte "PMB Help".
170
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom standard definition (STD) kvaliteta od video
zapisa AVCHD formata prebačenih na računar isporučenim softverom
"PMB".
1 Odaberite video zapise AVCHD formata koje želite zapisati u
"PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Pojavljuje se ekran za kreiranje diska.
6 Za detalje, pogledajte "PMB Help".
Napomene
6 Prvo instalirajte "PMB".
6 Na disk nije moguće snimiti MP4 video zapise.
6 Kreiranje diska će trajati duže vreme jer se video zapisi AVCHD formata konvertuju
u video zapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
6 Pri prvom kreiranju DVD-Video (STD) diska potrebno je imati Internet vezu.
171
Podešavanje DPOF-a
Pomoću fotoaparata možete odabrati fotografije i broj primeraka za štampu
pre štampanja snimaka u fotostudiju ili na vašem štampaču. Primenite sledeći
postupak.
DPOF postavke ostaju za snimke i nakon štampanja. Savetujemo vam da
ih uklonite nakon štampanja.
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na odabranim snimcima
1 Tipka MENU   1  [Specify Printing]  [DPOF Setup] 
[Multiple Img.]
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama /.
3 Odaberite broj primeraka sredinom kontrolne tipke.
6 Za poništenje DPOF postavki podesite broj na "0".
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću  i zatim pritisnite sredinu
kontrolne tipke.
Napomene
6 Ne možete da podesite DPOF za RAW datoteke.
6 Možete da podesite bilo koji broj do 9.
172
Datiranje slika
Pri štampanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike,
veličina znakova i sl.) zavisi od štampača.
Tipka MENU   1  [Specify Printing]  [Date Imprint] 
[On]
Napomena
6 Zavisno od štampača, ova funkcija možda neće biti dostupna.
173
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata
Digitalni fotoaparat sa
izmenjivim objektivom
Objektiv
A-mount objektiv
[Slikovni senzor]
Format slike
SLT-A55/A55V
23,515,6 mm (APS-C
format) CMOS slikovni
senzor
SLT-A33
23,415,6 mm (APS-C
format) CMOS slikovni
senzor
Ukupan broj piksela slikovnog senzora
SLT-A55/A55V
Približno 16 700 000 piksela
SLT-A33
Približno 14 600 000 piksela
Efektivni broj piksela
SLT-A55/A55V
Približno 16 200 000 piksela
SLT-A33
Približno 14 200 000 piksela
[SteadyShot]
Sistem
Mehanizam za pomak
slikovnog senzora
Efekat
Približno 2,5 do 4 EV
brzine zatvarača (zavisno
od uslova snimanja i montiranom objektivu)
[Zaštita od prašine]
Sistem
174
Antistatička obloga
niskopropusnog filtera i
mehanizam za pomak
slikovnog senzora
[Sistem automatskog izoštravanja]
Sistem
TTL detekcija fazne razlike,
15 tačaka (3 tačke kružnog
tipa)
Opseg osetljivosti
–1 – 18 EV (ekvivalent za
ISO 100)
AF osvetljenje
Približno 1 – 5 m
[Live View]
Tip
Format slike
Live View preko glavnog
senzora (mehanizam sa
providnim ogledalom)
"Exmor" CMOS senzor
Pokrivenost kadra
100%
[Elektronsko tražilo]
Tip
Elektronsko tražilo (u
boji)
Veličina ekrana
1,2 cm (tip 0.46)
Ukupan broj tačaka
Konverzija 1 440 000
tačaka
Dostupna veličina prikaza na ekranu
1,1 cm (tip 0.43)
Dostupan broj tačaka na prikazu
Konverzija 1 152 000
tačaka
Pokrivenost kadra
100%
Uvećanje
1,10  sa 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m–1
(diopter)
Eye Point
Oko 19 mm od okulara, 18
mm od okvira okulara na
–1 m–1
Podešavanje dioptera
–4,0 do +4.0 m–1 (diopter)
[LCD ekran]
LCD ekran 7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupan broj tačaka
921 600 (640  3 (RGB)
 480) tačaka
[Kontrola ekspozicije]
Ćelija za merenje svetla
"Exmor" CMOS senzor
Način merenja svetla
Merenje 1200 zona
Opseg merenja
2 – +17 EV na više segmenata, sredina, tačka, (pri
ISO 100 ekvivalentno F1.4
objektivu)
ISO osetljivost (indeks preporučene
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 – 12800
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolisani
zatvarač sa vertikalnim kretanjem, u žižnoj ravnini
Opseg brzina
1/4000 sekunde – 30 sekundi, proizvoljno, (korak
1/3 EV)
Brzina sinhronizacije blica
1/160 sekunde
[Ugrađen blic]
Brojka vodilja blica
GN 10 (u metrima uz ISO
100)
Vreme punjenja
Oko 4 sekunde
Pokrivenost bljeskom
Za 18 mm objektiv (žižna
daljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija blica
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Format snimanja]
Format datoteka
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilnost, DPOF
kompatibilnost
Video zapis (AVCHD format)
Skladno AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4
AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo
Creator
6 Proizvedeno uz licencu
kompanije Dolby
Laboratories.
Video zapis (MP4 format)
Video: MPEG-4
AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2ch
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo"
medij, SD kartica.
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
miniB
175
HDMI
HDMI minipriključnica
tipa C
Priključnica mikrofona
∅ 3,5 mm stereo
minipriključnica
Priključnica REMOTE
[Napajanje, opšte]
Opseg radne temperature
Od 0 do 40 °C
Opseg temperature za skladištenje
Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 63  95  32 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 85 g
Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FW50
Punjiva baterija NP-FW50
[Ostalo]
Baterija
Exif Print
Kompatibilan
Litijum-jonska baterija
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Najveći napon
DC 8,4 V
Dimenzije
Pribl. 124,4  92  84,7 mm
(Š/V/D, bez delova koji
vire)
Nazivni napon
DC 7,2 V
Masa
SLT-A55V
Pribl. 500 g (sa baterijom i
medijem "Memory Stick
PRO Duo") Pribl. 441 g
(samo telo)
SLT-A55/A33
Pribl. 492 g (sa baterijom i
medijem "Memory Stick
PRO Duo") Pribl. 433 g
(samo telo)
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
Punjač baterije BC-VH1
Ulazne vrednosti
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4 W
Izlazne vrednosti
8,4 V DC, 0,28 A
176
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja
1,02 A
Kapacitet
Tipičan
7,7 Wh (900 mAh)
Minimalan 7,3 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije
Približno 31,8  18,5 
45 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 57 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
štamparske greške.
O žižnoj daljini
Ugao slike kod ovog fotoaparata uži
je nego kod fotoaparata sa 35 mm
filmom. Možete pronaći odgovarajući ekvivalent žižnoj daljini
fotoaparata s 35 mm filmom te snimajte sa istim uglom slike tako
što ćete povećati žižnu daljinu
svog objektiva za pola.
Na primer, upotrebom 50 mm
objektiva možete postići vrednost
uporedivo sa 75 mm objektivom
fotoaparata sa 35 mm filmom.
O kompatibilnosti podataka
6 Ovaj fotoaparat je usklađen sa pravilima DCF (Design rule for Camera
File system universal standard)
univerzalnog standarda kojeg je
osnovalo udruženje JEITA (Japan
Electric and Information
Technology Industries Association).
6 Nije garantovana reprodukcija
snimaka napravljenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi, kao i
reprodukcija snimaka napravljenih
ili editovanih drugom opremom na
ovom fotoaparatu.
Zaštićeni znakovi
6
je zaštitni znak kompanije
Sony Corporation.
, "Memory
6 "Memory Stick",
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
,
PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
6 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
6 "PhotoTV HD" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
6 "AVCHD" i logotip "AVCHD" su
zaštićeni znakovi kompanije Panasonic Corporation i Sony Corporation.
6 "Blu-ray Disc" i logo su zaštićeni
znakovi.
6 Dolby i znak dvostrukog D su
zaštitni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
6 Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrovani zaštićeni
znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
6 HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije HDMI Licensing
LLC.
6 Macintosh i Mac OS su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple Computer, Inc.
6 PowerPC je registrovani zaštitni
znak kompanije IBM Corporation
u SAD-u.
177
6 Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije
Intel Corporation.
6 SDXC, SDHC logotip su zaštitni
znakovi kompanije SD-3C, LLC.
6 Eye-Fi je zaštitni znak kompanije
Eye-Fi Inc.
6 MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije MultiMediaCard Association.
6 "PlayStation" je registrovani zaštitni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
6 Adobe je trgovačka marka ili registrovana trgovačka marka kompanije
Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
6 Osim toga, nazivi sistema i
proizvoda u ovom priručniku su
zaštićeni ili registrovani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u
svakom slučaju u ovom priručniku.
178
U slučaju problema
Ako tokom upotrebe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sledeća
rešenja. Proverite stavke na str. 179 do 188. Obratite se Sony prodavcu
ili najbližem Sony servisu.
1
Proverite sledeće.
2
Izvadite bateriju i ponovo je umetnite nakon otprilike jednog minuta
te uključite fotoaparat.
3
Resetujte postavke (str. 156).
4
Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija ne može da se umetne.
6 Pri umetanju baterije pritisnite njenim vrhom polugicu za zatvaranje (str. 20).
6 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Proverite da li je baterija NP-FW50.
Preostali indikator baterije je netačan ili je prikazan indikator dovoljnog
kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.
6 To se događa kad koristite fotoaparat na izuzetno vrućim ili hladnim
mestima (str. 192).
6 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 18).
6 Baterija je istrošena (str. 23). Zamenite bateriju novom.
Fotoaparat ne može da se uključi.
6 Pravilno stavite bateriju (str. 20).
6 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 18).
6 Baterija je istrošena (str. 23). Zamenite bateriju novom.
179
Fotoaparat se odjednom isključuje.
6 Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite da koristite
fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 151).
Za vreme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
6 Možete koristiti samo bateriju NP-FW50. Proverite da li je baterija NP-FW50.
6 Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, može da treperi indikator CHARGE.
6 Indikator CHARGE trepće na dva načina, brzo (u razmacima po otprilike
0,15 sekunde) i sporo (razmaci oko 1,5 sekunde). Ako trepće brzo, uklonite
bateriju i ponovo je čvrsto spojite. Ako trepće indikator CHARGE ponovo
brzo, to znači da nešto nije u redu sa baterijom. Sporo treptanje indikatora
pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan prikladnog
opsega za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator CHARGE
će da svetli kad se okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg opsega.
Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD ekranu kad je odabran mod
tražila.
6 Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite da koristite
fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 151).
Slika u tražilu nije jasna.
6 Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 29).
Ništa nije prikazano na tražilu.
6 Opcija [FINDER/LCD Setting] je podešena na [Manual]. Pritisnite tipku
FINDER/LCD (str. 39).
180
Fotoaparat ne okida.
6 Upotrebljavate memorijsku karticu sa preklopkom za zaštitu od snimanja
koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
6 Proverite slobodan prostor na memorijskoj kartici (str. 32).
6 Ne možete snimati slike dok punite ugrađen blic (str. 96).
6 Snimanje nije moguće dok je objekat neizoštren.
6 Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 26).
6 Ako je fotoaparat spojen na drugi uređaj, poput astronomskog teleskopa,
postavku [Release w/o Lens] podesite na [Enable] (str. 151).
6 Možda je objekat potrebno izoštriti posebno (str. 86). Koristite funkciju
zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 87, 90).
Snimanje traje dugo.
6 Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 149). Pojava nije kvar.
6 Snimate u RAW modu (str. 143). Budući da je datoteka sa RAW podacima
velika, snimanje u RAW modu može da potraje.
6 Auto HDR obrađuje sliku (str. 107).
Ista slika je snimljena nekoliko puta.
6 Mod okidanja podešen je na [Continuous adv.] ili na [Bracket: Cont.].
Podesite ga na [Single-shot Adv.] (str. 116).
6 Mod ekspozicije podešen je na Continuous Advance Priority AE (str. 69).
6 Mod ekspozicije podešen je na AUTO+, a [Auto+ Image Extract.] je podešeno na [Off] (str. 62).
Slika nije izoštrena.
6 Objekat je preblizu. Proverite minimalnu žižnu daljinu objektiva.
6 Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite prekidač načina izoštravanja
na AF (automatsko) (str. 85).
6 Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
6 Ambijentalno osvetljenje nije dovoljno.
Eye-Start AF ne radi.
6 Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 39).
6 Pritisnite okidač do pola.
181
Blic ne radi.
6 Blic je podešen na [Autoflash]. Ako želite da budete sigurni da će se blic
aktivirati kad god je to potrebno, podesite ga na [Fill-flash] (str. 96).
Blic se predugo puni.
6 Blic je okidao više puta zaredom u kratkom razdoblju. Kad blic okida više
puta zaredom, punjenje može da traje duže nego obično kako bi se
sprečilo pregrejavanje fotoaparata.
Slika snimljena uz upotrebu blica je pretamna.
6 Ako je objekt izvan dometa blica, slike će biti tamne jer svetlo blica
ne stiže do objekta. Ako se promeni ISO, domet blica se
takođe menja sa njim (str. 98).
Datum i vreme se ne snimaju pravilno.
6 Podesite tačan datum i vreme (str. 28).
6 Područje odabrano u [Area Setting] razlikuje se od stvarnog područja.
Ponovo podesite [Area Setting] (str. 28).
Vrednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
do pola.
6 Budući da je objekat presvetao ili pretaman, izvan je raspoloživog opsega
fotoaparata. Podesite postavku ponovo.
Slika je beličasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju fleke svetla (senke).
6 Slika je snimljena pod snažnim izvorom svetla i u objektiv je ušlo previše
svetla. Spojite zatvarač objektiva (opcija).
Ivice slike su pretamne.
6 Ako se koristi neki filter ili zatvarač , uklonite ga i pokušajte ponovo da snimate. Ako je filter deblji ili je zatvarač postavljen nepravilno, filter ili zatvarač
se mogu delimično pojaviti na slici. Optičke funkcije nekih objektiva mogu
uzrokovati da područje na ivicama slike ispadne pretamno (nedovoljno
svetla).
182
Oči osoba ispadaju crvene.
6 Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 98).
6 Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa blica uz upotrebu
blica (str. 98).
Na LCD ekranu se pojavljuju i ostaju tačke.
6 Pojava nije kvar. Tačke se ne snimaju (str. 7).
Slika je zamućena.
6 Slika je snimljena na tamnom mestu bez blica i vidljiv je efekat
pomeranja fotoaparata. Preporučuje se upotreba stativa ili blica (str.
58, 96).
U tražilu trepće   za EV skalu.
6 Objekat je presvetao ili pretaman za opseg merenja kod ovog fotoaparata.
Reprodukcija
Fotoaparat ne reprodukuje.
6 Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru (str. 165).
6 Ako je slikovna datoteka obrađena na računaru ili je snimljena drugim
modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zagarantovana.
6 Za reprodukciju snimaka snimljenih sa ovog fotoaparata na PC-u koristite
"PMB".
6 Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 167).
Brisanje/editovanje slika
Kamera ne može da izbriše sliku.
6 Isključite zaštitu (str. 131).
Greškom ste izbrisali snimak.
6 Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Savetujemo vam da
zaštitite snimke koje ne želite da izbrišete (str. 131).
Ne može podešavati DPOF oznaku.
6 Ne možete staviti DPOF oznake na RAW snimke.
183
GPS (samo SLT-A55V)
Fotoaparat ne prima GPS signal.
6 Podesite [GPS On/Off] na [On] (str. 138).
6 Vaš fotoaparat ne može da prima radio signale sa GPS satelita zbog
prepreka.
6 Za tačnu triangulaciju podataka o lokaciji iznesite fotoaparat na otvoreno i
ponovo ga uključite.
Velika greška u informacijama o lokaciji.
6 Odstupanje može iznositi do nekoliko stotina metara, zavisno od obližnjih
zgrada, jačine GPS signala, itd.
6 Ako vaš fotoaparat ne može da primi GPS signal, prethodno triangulirana
informacija o lokaciji koristi se za trenutnu lokaciju. Ako pređete veću
udaljenost možda će biti memorisana pogrešna informacija o lokaciji.
Proverite status triangulacije na GPS indikatoru prikazanom na ekranu
tokom snimanja (str. 138).
Za trianguliranje je potrebno prilično vremena, čak iako ste preuzeli
pomoćne podatke za GPS.
6 [Date/Time Setup] nije podešeno ili je došlo do većeg odstupanja od tačnog vremena. Tačno podesite datum i vreme (str. 28).
6 Rok važenja pomoćnih podataka je istekao. Ažurirajte pomoćne podatke
za GPS (str. 139).
6 Kako se položaji GPS satelita stalno menjaju, određivanje lokacije može
trajati duže vreme ili prijemnik uopšte neće moći da je odredi, zavisno od
lokacije i vremena upotrebe fotoaparata.
6 "GPS" je sistem za određivanje geografske lokacije pomoću triangulacije
radio signala sa GPS satelita. Izbegavajte korištenje fotoaparata na mestima
gde se radio signali blokiraju ili reflektuju, na primer na mestu u senci
okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite fotoaparat na mestima
sa otvorenim pogledom prema nebu.
Informacije o lokaciji nisu snimljene.
6 Za importovanje video zapisa sa GPS informacijom o lokaciji na računar
upotrebite "PMB".
184
Računar
Ne znate da li je operativni sistem računara kompatibilan sa fotoaparatom.
6 Proverite "Upotreba sa računarom" (str. 159).
Vaš računar ne prepoznaje fotoaparat.
6 Proverite da li je fotoaparat uključen.
6 Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 18) ili upotrebite AC adapter (nije isporučen).
6 Koristite USB kabl (isporučen) (str. 165).
6 Odspojite USB kabl i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
6 Podesite [USB Connection] na [Mass Storage] (str. 165).
6 Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tastature i miša iz USB priključnica na računaru.
6 Spojite fotoaparat direktno na računar bez upotrebe USB čvorišta ili drugih
uređaja (str. 165).
Snimci ne mogu da se kopiraju.
6 Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računar
(str. 165).
6 Sledite opisni postupak kopiranja u skladu sa OS računara (str. 165).
6 Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računaru, možda
nećete moći da kopirate slike na računar. Snimajte uz upotrebu memorijske
kartice formatirane u fotoaparatu (str. 146).
Snimci se ne mogu reprodukovati na računaru.
6 Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
6 Obratite se proizvođaču računara ili softvera.
Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.
6 Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računar (str. 165).
Memorijska kartica
Ne možete da umetnete memorijsku karticu.
6 Memorijska kartica je pogrešno umetnuta. Umetnite u pravilnom smeru
(str. 20).
185
Ne možete da snimate na memorijsku karticu.
6 Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 132).
6 Umetnuta je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 20).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
6 Formatiranjem se brišu svi podaci sa memorijske kartice. Podaci se ne mogu
obnoviti.
Štampanje
Slike se ne mogu štampati.
6 RAW snimci se ne mogu štampati. Za štampanje RAW snimaka potrebno ih
je prvo konvertovati u JPEG slike aplikacijom "Image Data Converter SR"
sa isporučenog CD-ROM-a.
Boje slike su čudne.
6 Pri štampanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću RGB štampača
koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se štampaju sa
nižim zasićenjem (str. 111).
Slike se štampaju uz obe odsečene ivice.
6 Zavisno od vašeg štampača, mogu se odseći sve ivice slike. Posebno kad
snimate sliku sa odnosom širine i visine podešenim na [16:9], bočne ivice
slike mogu biti odse čene.
6 Kod štampanja slika pomoću vašeg štampača, isključite funkcije sečenja
ili štampanje bez ivica. Obratite se proizvođaču štampača da biste saznali
da li štampač omoguć ava ovu funkciju.
6 Kad nosite slike na štampanje u foto radnju, raspitajte se da li podržavaju
štampanje slika bez sečenja obe ivice.
Nije moguće štampanje slika sa datumom.
6 Upotrebom "PMB", možete štampati slike sa datumom (str. 163).
6 Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom
da slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete štampati
sliku sa datumom ako štampač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za
kompatibilnost sa Exif informacijama, obratite se proizvođaču štampača ili
softvera.
186
6 Pri štampanju u foto radnji snimke je moguće štampati sa datumom ako
za to zamolite zaposlene.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
6 Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno
sat vremena pre upotrebe (str. 192).
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka " Set Area/Date/Time.".
6 Fotoaparat ste ostavili neko vreme neupotrebljen, sa slabom baterijom
ili bez nje. Napunite bateriju i ponovo podesite datum (str. 28, 192). Ako
se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlašć enom Sonyjevom servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
6 To se događa jer se odnos kompresije i veličina slike nakon kompresije
menjaju zavisno od slike pri snimanju JPEG slike (str. 143).
Podešenje se samo resetuje.
6 Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju
baterije proverite da li je fotoaparat isključen i da indikator pristupa ne
svetli (str. 15, 20).
Fotoaparat ne radi pravilno.
6 Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovo umetnite bateriju. Ako je fotoaparat jako zagrejan, izvadite bateriju i ostavite je da se ohladi pre primene
ovog korektivnog postupka.
6 Ako koristite AC adapter (opcija), odspojite kabl napajanja. Ponovo spojite
kabl napajanja i uključite fotoaparat. Ako fotoaparat ne radi nakon tih
postupaka, obratite se ovlašć enom Sonyjevom servisu.
187
Trepće pet stupaca SteadyShot skale.
6 Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti da snimate, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja da trepti, obratite se Sony prodavcu ili najbližem
Sony servisu.
Na ekranu se prikazuje "--E-".
6 Izvadite i ponovo umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne
isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu.
188
Poruke upozorenja
Ako se pojave sledeće poruke,
sledite navedeno uputstvo.
Incompatible battery. Use correct
model.
6 Koristite neodgovarajuću
bateriju.
Set Area/Date/Time.
6 Podesite područje, datum i
vreme. Ako fotoaparat niste
koristili duže vreme, napunite
ugrađenu akumulatorsku bateriju
(str. 28, 192).
Power insufficient
6 Pokušali ste da očistite slikovni
senzor (Cleaning mode), a
baterija je bila slabo napunjena.
Napunite bateriju ili koristite AC
adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick."
Format?
6 Memorijsku karticu ste formatirali na računaru i promenio se
format datoteka.
Odaberite [Enter] i zatim
formatirajte memorijsku
karticu. Memorijsku karticu
možete koristiti ponovo, ali svi
prethodni podaci su izbrisani sa
nje. Formatiranje može potrajati
duže vreme.
Ako se poruka pojavljuje i dalje,
zamenite memorijsku karticu.
Memory Card Error
6 Umetnuta je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspelo
formatiranje.
Reinsert memory card.
6 Umetnuta memorijska kartica ne
može se upotrebljavati sa ovim
fotoaparatom.
6 Memorijska kartica je oštećena.
6 Kontakti na memorijskoj kartici
su zaprljani.
Memory card locked.
6 Upotrebljavate memorijsku
karticu sa preklopkom za zaštitu
od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u
položaj za snimanje.
This memory card may not be
capable of recording and playing
normally.
6 Umetnuta memorijska kartica ne
može se upotrebljavati sa ovim
fotoaparatom.
Processing...
6 Nakon snimanja će se primenjivati funkcija smanjenja šuma
(Long Exposure NR) onoliko
dugo koliko je zatvarač bio
otvoren. Za to vreme ne može
se snimiti nova slika.
Unable to display.
6 Možda neće moći da se prikažu
slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računaru.
189
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can permit use of the lens in the custom
menu.
6 Objektiv nije pravilno postavljen
ili nije postavljen uopšte.
6 Ako spajate fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično,
podesite [Release w/oLens] na
[Enable].
Contains no still images.
Contains no movies.
6 Na memorijskoj kartici nema
snimaka.
Image protected.
6 Pokušali ste da izbrišete zaštićene
snimke.
Unable to print.
6 Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.
Camera overheating. Allow it to
cool.
6 Fotoaparat se jako zagrejao jer
ste snimali bez prekida.
Isključite fotoaparat. Sačekajte
neko vreme da se fotoaparat
ohladi kako bi opet bio spreman
za snimanje.

6 Zbog dugog snimanja unutrašnja
temperatura fotoaparata porasla
je do neprihvatljivog nivoa.
Prekinite snimanje.
Recording is unavailable in this
movie format.
6 Podesite [Movie: File Format]
na [MP4].
Ò
6 Broj snimaka premašuje mogući
broj za upravljanje podacima u
bazi podataka fotoaparata.
э
6 Nije moguće registrovati u bazu
podataka. Prebacite sve snimke
na računar pomoću "PMB"
softvera i primenite funkciju
popravka baze.
Camera Error
System Error
6 Isključite fotoaparat, uklonite
bateriju i zatim je ponovo
umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony
prodavcu ili najbližem Sony
servisu.
Image Database File error.
Reboot.
6 Nešto nije u redu sa bazom
podataka o snimcima. Izvedite
[Recover Image DB] (str. 147).
190
Image Database File error.
6 Recover?
6 Ne možete snimati ili reprodukovati video zapise AVCHD
formata jer je baza podataka o
snimcima oštećena. Sledite
uputstvo na ekranu kako biste
obnovili podatke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
6 Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka napravljenih drugim fotoaparatima.
No images changed
6 Pokušali ste da primenite DPOF
bez odabira snimaka.
Cannot create more folders.
6 Folder sa nazivom koji započinje
brojem "999" već postoji na
memorijskoj kartici. Ne možete
kreirati foldere ako je to slučaj.
191
Mere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sledećim mestima
6 Na jako toplom, suvom ili vlažnom
mestu.
Na mestima kao što je automobil
parkiran na direktnom suncu. Moglo
bi se deformisati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
6 Ostavljanje pod direktnim sunčevim
svetlom ili pored grejalice
Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformisanja kućišta, što može
prouzrokovati kvar.
6 Na mestima izloženim jakim
vibracijama.
6 Pored jakih magneta.
6 Na peščanim ili prašnjavim mestima.
6 Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak
ili prašina. To može uzrokovati
kvar fotoaparata, u nekim slučajevima nepopravljiv.
O spremanju
Pričvrstite poklopac objektiva ili
poklopac kućišta kad ne koristite
fotoaparat. Pri postavljanju
poklopca kućišta uklonite svu
prašinu sa poklopca pre stavljanja
na fotoaparat. Ako kupite objektiv
DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM,
kupite takođe zadnji poklopac za
objektiv ALC-R55.
192
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje
na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete direktno iz
hladnog u topli prostor, unutar njega
ili na spoljnim delovima može se
kondenzovati vlaga. Ako dođe do toga,
fotoaparat neće ispravno raditi.
Kako sprečiti kondenzaciju vlage
Pri unošenju fotoaparata sa hladnog na
toplo mesto zatvorite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite da se prilagodi
uslovima na novom mestu oko sat
vremena.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i sačekajte
približno jedan sat da vlaga izvetri.
Obratite pažnju da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti
objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na
to da li je uključen ili isključen, i da li
je baterija puna ili prazna.
Ta se baterija uvek puni sve dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako
koristite fotoaparat samo na kratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno 3 meseca
nekorištenja fotoaparata. U tom
slučaju pre upotrebe fotoaparata
svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvek možete koristiti fotoaparat,
ali datum i vreme neće biti zabeleženi. Ako se pri svakom punjenju
baterije resetuju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena
akumulatorska baterija. Obratite se
Sony prodavcu ili najbližem Sony
servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu glavnu bateriju
u fotoaparat ili spojite fotoaparat na
mrežno napajanje preko AC adaptera
(opcija) i ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.
Memorijske kartice
Ne lepite nalepnice, i sl., na memorijske kartice ili na adapter za kartice.
To može prouzrokovati nepravilnosti
u radu.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
6 Savetujemo vam da memorijsku
karticu pri prvoj upotrebi sa ovim
fotoaparatom formatirate u njemu
pre snimanja kako bi se osigurao
stabilan rad kartice. Imajte na umu
da se formatiranjem trajno brišu svi
podaci sa memorijske kartice pa se
ne mogu više vratiti. Dragocene
podatke snimite na računar i sl.
6 Ako iznova snimate/brišete
snimke, na memorijskoj kartici
može doći do pojave fragmenata
podataka. Možda nećete moći da
memorišete ili snimate video zapise.
U takvim slučajevima memorišite
svoje snimke na računar ili na
drugu lokaciju, a zatim formatirajte
memorijsku karticu (str. 146).
6 Pre snimanja važnih prilika izvedite
probno snimanje kako biste se
uverili da fotoaparat radi dobro.
6 Ovaj fotoaparat nije otporan na
prašinu, vodu i prskanje.
6 Nemojte gledati u sunce ili snažan
izvor svetla kroz uklonjeni
objektiv ili kroz tražilo. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje
vida. Ili, može uzrokovati kvar
fotoaparata.
6 Fotoaparat ne koristite u blizini
uređaja sa jakim radio talasima
ili zračenjima. Fotoaparat možda
neće moći pravilno da snima ili
reprodukuje.
6 Upotreba fotoaparata na peščanim
i prašnjavim lokacijama može
uzrokovati kvarove.
6 Ukoliko dođe do kondenzacije
vlage, uklonite je pre upotrebe
fotoaparata (str. 192).
6 Nemojte tresti ili udarati fotoaparat.
Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku
karticu neiskoristivom, a može doći
i do oštećenja ili gubitka podataka.
193
6 Pre upotrebe očistite površinu blica.
Toplota pri radu blica može
uzrokovati prljanje površine
blica ili lepljenje prašine po
površini što će rezultirati
nedovoljnim svetlom.
6 Držite fotoaparat, isporučeni pribor
i sl. izvan dometa male dece.
Mogla bi da progutaju memorijsku
karticu i sl. U tom slučaju odmah
se obratite doktoru.
194
AVCHD format
Format AVCHD je format za high
definition digitalne video kamere koji
se koristi za snimanje high definition
(HD) signala sa specifikacijom 1080i*1
ili 720p*2 u ugrađenu memoriju
primenom tehnologije efikasne
kompresije podataka. Format MPEG-4
AVC/H.264 je usvojen za kompresiju
video podataka, a Dolby Digital ili Linear PCM sistem se koristi za kompresiju
audio podataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućava efikasniju kompresiju slika od
konvencionalnog formata kompresije.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućava snimanje high definition video signala
napravljenog digitalnom video kamerom
na 8 cm DVD diskove, hard disk, flash
memoriju, memorijsku karticu i sl.
Medij za snimanje: Memorijska kartica
*1 1080i specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 1080 efektivnih linija za
prikaz slike i interlace sistem.
*2 720p specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 720 efektivnih linija za
prikaz slike i progressive sistem.
*3 Vaš fotoaparat ne može da reprodukuje podatke snimljene u formatu
AVCHD koji se razlikuje od
opisanog.
Snimanje i reprodukcija na
fotoaparatu
Budući da se zasniva na formatu
AVCHD, vaš fotoaparat snima sa high
definition (HD) kvalitetom slike spomenutom u nastavku.
Video signal*3:
1080 60i-kompatibilan uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/60i
1080 50i-kompatibilan uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 
1080/50i
Audio signal: Dolby Digital, dvokanalni
195
GPS (samo SLT-A55V)
Taj sistem omogućava određivanje
tačne lokacije na Zemlji. GPS sateliti
se nalaze u 6 orbita, 20 000 km iznad
Zemlje. GPS sistem sastoji se od 24
ili više GPS satelita. GPS prijemnik
prima radio signale sa satelita i
izračunava trenutnu lokaciju
prijemnika na osnovu podataka o putanjama (Almanac podaci) i vremena
putovanja signala itd.
Utvrđivanje lokacije zove se "triangulacija". GPS prijemnik može
ustanoviti geografsku širinu i dužinu
za trenutnu lokaciju prijemom
signala sa 3 ili više satelita.
Kako se položaji GPS satelita stalno
menjaju, određivanje lokacije
može trajati duže vreme ili prijemnik
uopšte neće moći da je odredi,
zavisno od lokacije i vremena
upotrebe fotoaparata.
6 "GPS" je sistem za određivanje
geografske lokacije pomoću triangulacije radio signala sa GPS satelita.
Izbegavajte korištenje fotoaparata
na mestima gde se radio signali
blokiraju ili reflektuju, na primer
na mestu u senci okruženom
zgradama ili drvećem i sl. Koristite
fotoaparat na mestima sa otvorenim
pogledom prema nebu.
6 Podatke o lokaciji možda nećete
moći da snimite na sledećim mestima
ili u situacijama gde radio signali sa
GPS satelita ne stižu do fotoaparata.
196
– U tunelima, zatvorenim prostorima
ili pod senkom zgrada.
– Između visokih zgrada ili na uskim
ulicama okruženim zgradama.
– Na podzemnim lokacijama,
mestima okruženim gustim
drvećem, pod podignutim mostom
ili na lokacijama gde se stvaraju
magnetna polja, na primer ispod
visokonaponskih kablova.
– Pored uređaja koji stvaraju radio
signale istog talasnog pojasa kakav
koristi fotoaparat: mobilni telefoni
sa pojasom blizu 1,5 GHz i sl.
O greškama pri triangulaciji
6 Ako se pomerite na drugu lokaciju
odmah nakon isključivanja fotoaparata, fotoaparatu će možda za
početak triangulacije trebati više
vremena nego da ste ostali na istom
mestu.
6 Ako triangulacija ne uspe, na
fotografije će se možda snimiti
triangulirana informacija o prethodnoj lokaciji.
6 Greška koju uzrokuje položaj
GPS satelita
Fotoaparat automatski triangulira
vašu trenutnu lokaciju kad primi
radio signale sa 3 ili više GPS satelita. Dozvoljeno odstupanje GPS
satelita pri triangulaciji iznosi oko
30 m. Zavisno od okruženja na toj
lokaciji, greška pri triangulaciji
može biti i veća. Tada vaša stvarna
lokacija možda neće odgovarati
lokaciji na geografskoj karti određenoj
GPS podacima. Osim toga, GPS satelite nadzire američko ministarstvo
obrane i stepen preciznosti može
biti promenjen namerno.
6 GgGreška tokom postupka triangulacije
Fotoaparat tokom triangulacije preuzima podatke o trenutnoj lokaciji
otprilike svakih 15 sekundi. Postoji
mala vremenska razlika između
trenutka preuzimanja podataka o
lokaciji i snimanja tih podataka u
sliku. Stoga stvarna lokacija snimanja
možda neće tačno odgovarati lokaciji
na geografskoj karti koja se zasniva na
GPS podacima.
O ograničenjima upotrebe
GPS-a u avionu
Tokom uzletanja i sletanja aviona
isključite fotoaparat jer ćete takvo
uputstvo primiti i u avionu.
Ostale zabrane
GPS koristite prema propisima važećim
za određeno mesto ili situaciju.
O geografskom koordinatnom
sistemu
Koristi se geografski koordinatni sistem
"WGS-84".
197
3D snimaje
Napomene o snimanju
6 Funkcija [3D Panorama] nije
prikladna za snimanje:
– Objekata koji se kreću.
– Objekata preblizu fotoaparatu.
– Objekata sa uzorkom koji se
ponavlja, na primer pločicama, i
objekata sa malo kontrasta poput
neba, peščane plaže ili livade.
6 [3D Panorama] snimanje može se
prekinuti u sledećim uslovima:
– Pomerate ili naginjete fotoaparat
prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
6 Ako ne uspete da pomerite ili nagnete fotoaparat po celom motivu
unutar zadatog vremena, u dobijenoj
slici se pojavljuje crno područje.
U tom slučaju pomerajte fotoaparat
brže kako biste snimili celu panoramsku sliku.
6 Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni deo se neće snimiti
glatko.
6 U uslovima smanjenog osvetljenja,
slike mogu biti nejasne.
6 Pod svetlom koje treperi, npr. fluorescentno svetlo, fotografije možda
neće biti dobro snimljene.
6 Kad se ceo ugao 3D panoramskog
snimanja i ugao u kojem ste podesili
izoštrenost i ekspoziciju pomoću
zadržavanja AE/AF razlikuju po
svetlini, boji i izoštrenosti, snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju promenite ugao čije postavke
zadržavate i snimajte ponovo.
198
6 Dostupan je samo horizontalan
smer snimanja.
6 Za detalje o postupku snimanja 3D
fotografija pogledajte stranicu 68.
Reprodukcija 3D fotografija
Prilikom reprodukcije 3D fotografija
na LCD ekranu fotoaparata ili na
TV-u koji nije kompatibilan sa 3D
prikazom, fotografije se reprodukuju
bez 3D efekta.
3D slikovne datoteke
6 Za stvaranje 3D fotografije spajaju
se JPEG i MPO datoteke. Ako izbrišete
jednu od tih datoteka sa računara
3D fotografije se možda neće
pravilno prikazivati.
6 Za detalje o postupku reprodukcije
3D fotografija pogledajte stranice
126 i 135.
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je
softver "C Library", "Expat", "zlib",
"dtoa", "pcre" i "libjpeg". Prilažemo
ovaj softver na osnovu licencnog
ugovora sa vlasnicima autorskih prava. Na osnovu zahteva vlasnika autorskih prava, dužni smo da vas obavestimo o sledećem. Molimo da pažljivo pročitate sledeće odlomke. Molimo
pročitajte sledeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u folderu
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licencni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "Expat",
"zlib", "dtoa", "pcre" i "libjpeg"
softver.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM
AVC PATENT PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA LIČNU
I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU
UZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA AVC STANDARDU ("AVC
VIDEO")
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO
ZAPISA KOJE JE KODIRAO
KORISNIK PRILIKOM LIČNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIJEN OD
DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJI
DRUGI NAČIN UPOTREBE.
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver
koji se smatra GNU General Public
License (u nastavku "GPL") ili GNU
Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obaveštavamo da imate
pravo na pristup, prepravke i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u
skladu sa uslovima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu.
Za njegovo preuzimanje, posetite
sledeću stranicu.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u
vezi sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u folderu
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licencni ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban
je Adobe Reader. Ako nije instaliran
na vaš računar, možete ga preuzeti
na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
199
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising