Sony | DSLR-A450L | Sony DSLR-A450L DSLR-A450 Telo sa standardnim zum objektivom Uputstva za rukovanje

4-159-241-11 (1)
Priprema fotoaparata
Pre upotrebe
Snimanje
Upotreba funkcija
snimanja
Upotreba funkcija
reprodukcije
Promena podešenja
Prikaz snimaka na
računaru
Štampanje fotografija
Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
DSLR-A450
© 2010 Sony Corporation
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na
donjoj strani fotoaparata.
Zapišite serijski broj na donju liniju.
Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju
ovlašć enog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSLR-A450
Serijski broj_________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, ne
izlažite uređaj uticaju kiše ili vlage.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO.
OPASNOST - KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO SE PRIDRŽAVAJTE OVOG UPUTSTVA.
Ako utikač svojim oblikom ne odgovara
utičnici, upotrebite adapter koji odgovara
vrsti zidne utičnice.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, može
eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske
opekotine. Pridržavajte se sledećih mera
opreza.
C Nemojte rastavljati bateriju.
C Nemojte gnječiti niti izlagati bateriju
udarcima i silama kao što je udaranjem
čekića ili stajanje na nju.
C Nemojte kratko spajati niti dozvoliti
kontakt baterije sa metalnim predmetima.
C Nemojte izlagati povišenoj temperaturi
iznad 60 °C, kao što je pod uticajem
direktnog sunca ili u vozilu parkiranom
na suncu.
C Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
C Nemojte rukovati oštećenim litijumjonskim baterijama ili ako su procurile.
C Obavezno punite bateriju pomoću originalnog Sony punjača ili ureñaja koji
služi za punjenje baterija.
2
C Držite bateriju izvan dometa male dece.
C Bateriju držite suvom.
C Zamenite bateriju samo identič nom ili
zamenskom koju preporučuje Sony.
C Dotrajalu bateriju odmah zbrinite u
skladu sa uputstvom.
Punjač baterije
Čak i ako indikator CHARGE ne svetli,
punjač baterije nije odspojen iz napajanja
sve dok je utikač priključen u zidnu utičnicu.
Ako se tokom upotrebe punjača pojave
problemi, odmah isključite napajanje tako
da odspojite utikač iz utičnice.
3
4
Za korisnike u Evropi
Napomena za države u kojima se
primenjuju EU smernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašć eni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i sigurnost ureñaja
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
informacije o servisu i garantnim uslovima,
obratite se na adrese navedene u posebnim
garantnim ili servisnim dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na odreñenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacioni kabl
(USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviñenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste
kupili proizvod.
5
Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa sistemima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se isporučena baterija ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol se može
koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se koriste ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahteva stalnu vezu sa ugrañenom baterijom,
njenu zamenu valja poveriti isključivo
ovlašć enom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
ureñaja ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
6
Napomene o upotrebi fotoaparata
Snimanje
Kod Live View moda snimanja sa ručnom
proverom izoštrenosti, snimljena slika
može se razlikovati od slike koju vidite na
LCD ekranu.
Izjava
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzovati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije usled kvara fotoaparata ili medija
za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.
Sigurnosna kopija
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
C LCD ekran je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99%
piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno
pojaviti sitne crne i/ili svetle tačkice u
boji (bele, crvene, plave ili zelene). To
je normalno u procesu proizvodnje i ni
na koji način ne utiče na snimljeni
materijal.
C Nemojte jako pritiskati LCD ekran jer
to može prouzrokovati promene boje i
kvarove.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašć eno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti zakonima
o autorskim pravima.
Slike iz priručnika
Slike prikazane u ovom uputstvu su navedene kao primeri te nisu stvarne fotografije
snimljene ovim aparatom.
Napomena o tehničkim podacima
navedenim u ovom uputstvu
Podaci o efektu i tehnički podaci definisani
su u sledećim uslovima, osim ako nije drugačije navedeno u uputstvu za upotrebu:
na običnoj sobnoj temperaturi od 25 °C i
uz upotrebu potpuno napunjene baterije.
Crne, bele, crvene,
plave i zelene tačke
C Ne izlažite fotoaparat direktnom sunčevom
svetlu. Ako se sunčevo svetlo fokusira
na predmet u blizini, može uzrokovati
požar. Ako aparat trebate staviti na mesto
izloženo sunčevom svetlu, pričvrstite
poklopac objektiva.
C Pri niskim temperaturama na ekranu se
mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uslovima. Kad uključite
aparat na hladnom mestu, LCD ekran
se može privremeno zatamniti. Kad se
aparat zagreje, monitor će raditi normalno.
7
Sadržaj
Priprema
fotoaparata
Pre upotrebe
Snimanje
8
Napomene o upotrebi fotoaparata.....................................7
Provera isporučenog pribora............................................12
Priprema baterije .............................................................13
Postavljanje objektiva......................................................20
Umetanje memorijske kartice ..........................................22
Priprema fotoaparata .......................................................25
Upotreba isporučenog pribora .........................................27
Provera broja mogućih snimaka ......................................29
Čišćenje...........................................................................31
Opis delova i indikatora na ekranu..................................34
Prednja strana ...........................................................34
Zadnja strana ............................................................35
Gornja strana ............................................................36
Bočne strane/donja strana .........................................37
Promena prikaza informacija o snimanju (DISP) ........38
LCD ekran (grafički prikaz) .....................................39
LCD ekran (standardni prikaz) .................................41
Tražilo ......................................................................43
Odabir funkcije/podešenja...............................................44
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija) .......................45
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija) ...................46
Funkcije odabrane tipkom MENU ............................46
Snimanje bez potresanja fotoaparata ...............................48
Pravilan položaj ........................................................48
Upotreba funkcije SteadyShot...................................49
Upotreba stativa........................................................50
z/{ Snimanje sa automatskim podešenjem.............51
Snimanje sa prikladnim podešenjem za objekat
(Scene Selection) ......................................................53
/ Portretne fotografije ............................................54
0 Fotografisanje pejzaža.........................................55
1 Fotografisanje malih objekata..............................56
. Fotografisanje objekata koji se kreću...................57
y Fotografisanje u suton .........................................58
z Noćno fotografisanje ...........................................59
Snimanje slike na željeni način (mod ekspozicije).......... 60
Automatsko programirano snimanje ..................... 61
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende) .................................... 62
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača) ................................ 64
Snimanje sa ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija) ............................................ 66
Snimanje tragova svetla sa dugom ekspozicijom
(BULB) ............................................................. 69
Upotreba funkcija Odabir načina izoštravanja ............................................. 71
Upotreba automatskog izoštravanja ......................... 71
snimanja
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada
izoštravanja)...................................................... 73
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje).................................. 74
Odabir područja izoštravanja (područje
automatskog izoštravanja)................................. 75
Ručno izoštravanje (Manual focus).......................... 76
Snimanje uz Live View sa ručnom proverom
izoštrenosti ........................................................ 77
Promena prikaza informacija o snimanju (DISP) ..... 79
LCD ekran ............................................................... 80
Upotreba blica................................................................. 82
Izvoñenje snimanja sa bežičnim blicom.................... 85
Podešavanje svetline slike (ekspozicija, kompenzacija
blic, merenje svetla)................................................. 86
Snimanje sa fiksnom svetlinom (AE Lock) ............. 86
Upotreba kompenzacije svetline za celu sliku
(kompenzacija ekspozicije) ............................... 87
Podešavanje količine svetla blica
(kompenzacija blica) ......................................... 88
Podešavanje jačine blica (Flash Control) ................. 89
Odabir načina merenja svetline objekta (Metering
mode) ................................................................ 90
9
Automatska korekcija svetline i kontrasta (D-Range)......91
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer) .......91
Automatska korekcija sa bogatom gradacijom
(Auto High Dynamic Range)..............................92
Obrada slike ....................................................................94
Odabir željenog načina obrade slike
(Creative Style) ..................................................94
Promena opsega reprodukcije boje (Color Space) .....95
Podešavanje ISO osetljivosti ...........................................96
Podešavanje tonova boje (White balance) .......................97
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa odreñenim
svetlosnim izvorom
(Auto/Preset white balance) ...............................97
Podešavanje temperature boje i efekta filtera
(Color Temperature/Color filter)........................98
Registrovanje tonova boje (Custom white balance)..99
5/6 Odabir načina okidanja .......................................101
Pojedinačno snimanje .............................................101
Kontinuirano snimanje............................................101
Upotreba self-timera ...............................................102
Snimanje slika sa pomaknutom ekspozicijom
(Exposure bracket) ...........................................103
Snimanje sa pomakom ravnoteže beline
(WB bracket)....................................................104
Snimanje upotrebom daljinskog upravljača ............105
Upotreba funkcija Reprodukcija snimaka ...................................................106
Provera informacija o snimljenim slikama ....................111
reprodukcije
Zaštita slika (Protect).....................................................134
Brisanje snimaka (Delete) .............................................115
Gledanje snimaka na TV ekranu ...................................117
10
Promena
podešenja
Prikaz snimaka
na računaru
Štampanje
fotografija
Ostalo
Podešavanje veličine i kvaliteta slike.............................120
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
karticu.....................................................................122
Promena podešenja redukcije šuma ...............................124
Promena funkcije tipke AEL .........................................125
Promena ostalih podešenja ............................................126
Podešavanje LCD ekrana ..............................................127
Provera verzije fotoaparata............................................128
Resetovanje na fabrička podešenja................................129
Kopiranje snimaka na računar........................................131
Upotreba softvera ..........................................................138
DPOF postavke .............................................................143
Direktno štampanje slika na štampaču koji podržava
funkciju
PictBridge ...............................................................145
Tehnički podaci .............................................................147
U slučaju problema........................................................151
Poruke upozorenja.........................................................160
Mere opreza...................................................................163
11
Provera isporučenog pribora
Broj u zagradama označava količinu.
C BC-VM10 Punjač (1)/
Mrežni kabl (1)
C Akumulatorska baterija
NP-FM500H (1)
C USB kabl (1)
C Remen za nošenje na ramenu (1)
C Poklopac okulara (1)
C Poklopac kućišta (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C CD-ROM (aplikativni softver za
µ fotoaparat) (1)
12
C Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
Priprema baterije
Pri prvoj upotrebi fotoaparata, napunite NP-FM500H "InfoLITHIUM"
bateriju (isporučena).
Punjenje baterije
"InfoLITHIUM" baterija može se puniti čak i kad nije sasvim ispražnjena.
Može se takoñe koristiti kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
2 Spojite mrežni kabl u zidnu
utičnicu.
Indikator svetli: Punjenje je u toku.
Indikator ne svetli: Normalno punjenje
je završeno.
Jedan sat nakon isključenja indikatora:
Punjenje je završeno do kraja.
Indikator CHARGE
U zidnu utičnicu
O vremenu punjenja
C Da bi se sasvim prazna baterija (isporučena) napunila do kraja pri temperaturi od 25 °C, potrebno je odreñeno vreme.
Punjenje do kraja
Približno 235 min
Normalno punjenje
Približno 175 min
C Vreme punjenja razlikuje se zavisno od preostalog kapaciteta baterije
ili uslova punjenja.
13
C Savetujemo vam da bateriju punite na sobnoj temperaturi izmeñu 10 i
30 °C. Izvan tog temperaturnog opsega baterija se možda neće moći
puniti efikasno.
Napomene
C Spojite punjač na lako dostupnu mrežnu utičnicu u blizini.
C Kad se punjenje završi, odspojite mrežni kabl iz mrežne utičnice i izvadite bateriju
iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, može joj se smanjiti trajanje.
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje baterija serije "InfoLITHIUM"
serije M. Ostale baterije mogu procuriti, pregrejati se ili eksplodirati u punjaču, te
uzrokovati ozlede i opekotine.
C Ako indikator CHARGE ponovo trepće, to može značiti grešku u radu baterije ili
da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Proverite tip baterije koja se puni.
Ako je baterija odgovarajuće vrste skinite je sa punjača, zamenite je novom ili
drugom te proverite da li punjač radi pravilno. Ako punjač radi pravilno, možda je
došlo do problema u radu baterije.
C Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite bateriju suvom tkaninom ili sl.
Upotreba ovog fotoaparata u inostranstvu — izvori napajanja
Ovaj fotoaparat i punjač, kao i mrežni adapter AC-PW10AM (nije isporučen),
možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji sa napajanjem izmeñu 100 V i
240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
C Nemojte koristiti elektronski transformator (putni punjač) jer može prouzrokovati
kvar.
14
Odgovarajući utikači za određene zemlje/regije u svetu
Tip A
(američki)
Tip B
(britanski)
Tip BF
(britanski)
Tip B3
(britanski)
Tip C
(CEE)
Tip SE
(CEE)
Tip O
(Okeanija)
Tu su opisane odgovarajuće vrste napona i utikača.
Zavisno od područja koriste se različite vrste utikača i napona.
Oprez: Potrebno je koristiti mrežni kabl koji odgovara zahtevima za odreñenu zemlju.
Evropa
Zemlje/regije
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Nemačka
Grčka
Mañarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Holandija
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunija
Rusija
Slovačka
Španija
Švedska
Švajcarska
Velika Britanija
Napon
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Vrsta utikača
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
Zemlje/regije
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (rep)
Malezija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
Napon
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
Vrsta utikača
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
15
Okeanija
Zemlje/regije
Australija
Novi Zeland
Napon
240
230/240
Frekvencija (Hz)
50
50
Vrsta utikača
O
O
Severna Amerika
Zemlje/regije
Kanada
SAD
Napon
120
120
Frekvencija (Hz)
60
60
Vrsta utikača
A
A
Srednja Amerika
Zemlje/regije
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Republika
Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
Napon
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
Vrsta utikača
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Južna Amerika
Zemlje/regije
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venecuela
Napon
220
127/220
220
120
220
120
Frekvencija (Hz)
50
60
50
60
60
60
Vrsta utikača
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Srednji Istok
Zemlje/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Napon
220
220
230
127/220
220
240
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
Vrsta utikača
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Zemlje/regije
Alžir
Kongo
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
Napon
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Vrsta utikača
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
16
Umetanje napunjene baterije
1 Otvorite poklopac baterije uz pomeranje
preklopke za otvaranje poklopca.
2 Čvrsto umetnite bateriju do kraja u
sanduče uz pritisak preklopnog
zatvarača vrhom baterije.
Preklopni zatvarač
3 Zatvorite poklopac.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomerite preklopni
zatvarač u smeru strelice. Pazite da
vam baterija ne ispadne.
Preklopni zatvarač
17
Uklanjanje poklopca baterije
Poklopac baterije se može ukloniti kako
biste pričvrstili hvatište za vertikalno
snimanje VG-B50AM (opcija).
Za uklanjanje poklopca pritisnite polugicu
u smeru strelice i izvucite. Za pričvršćivanje poklopca stavite ispupčenje u otvor,
povucite polugicu prema dole i zatim je
pomerite na pripadajuće mesto.
Provera preostalog kapaciteta baterije
Podesite preklopku napajanja na ON i proverite nivo napunjenosti na
LCD ekranu.
Nivo
napunjenosti
baterije
"Baterija
prazna"
Visok
Snimanje više
Nizak nije moguće.
Šta je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litijum-jonska baterija koja omogućuje razmenu informacija o uslovima rada sa fotoaparatom. Pri upotrebi "InfoLITHIUM" baterija prikazuje
se u procentima preostalo trajanje baterije prema upotrebi fotoaparata.
Napomene
C Prikazani nivo možda neće biti tačan u odreñenim okolnostima.
C Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
C Ne ostavljajte bateriju na vrlo vrućim mestima, na primer u vozilu ili pod direktnim
sunčevim svetlom.
Raspoložive baterije
Koristite samo NP-FM500H bateriju. Ne mogu se koristiti NP-FM55H,
NP-FM50 i NP-FM30.
18
Efikasna upotreba baterije
C Efikasnost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na
hladnim mestima vek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu
upotrebu akumulatorske baterije savetujemo da je stavite u džep blizu
tela kako biste je zagrejali i stavite je u fotoaparat neposredno pre
snimanja.
C Česta upotreba blica, kontinuiranog snimanja ili učestalo isključivanje/uključivanje uzrokuje brže trošenje baterije.
C Vreme snimanja raspoloživo u Live View modu snimanja sa ručnom
proverom izoštrenosti je kraće nego kod upotrebe samog tražila.
Vek trajanja baterije
C Vek trajanja baterije je ograničen. Što je više koristite, njeno trajanje
se pomalo skraćuje. Kad se trajanje baterije znatno skrati, verovatno je
istekao njen životni vek. Tada kupite novu akumulatorsku bateriju.
C Vek trajanja baterije zavisi od načina skladištenja, uslova rada i
okolini.
Čuvanje akumulatorske baterije
Ako duže vreme nećete koristiti akumulatorsku bateriju, jednom godišnje
je napunite do kraja i zatim je sasvim ispraznite i smestite na suvo i hladno
mesto kako biste očuvali njeno normalno funkcionisanje.
19
Postavljanje objektiva
1 Skinite poklopac kućišta sa
fotoaparata i zaštitni poklopac
sa objektiva.
C Kod zamene objektiva budite brzi i
ne menjajte objektiv na prašnjavim
mestima kako prašina i zaprljanja
ne bi ušli u fotoaparat.
Poklopac kućišta
Zaštitni poklopac
2 Pričvrstite objektiv tako da poravnate narandžaste oznake na
objektivu i aparatu.
Narandžaste oznake
3 Zakrenite objektiv udesno dok se
ne uglavi u odgovarajući položaj.
C Objektiv postavite ravno.
Napomene
C Kod pričvršćivanja objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
C Ne primenjujte silu kod pričvršćivanja objektiva.
20
Skidanje objektiva
1 Pritisnite do kraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv ulevo dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje
objektiva
2 Nakon skidanja objektiva, vratite
poklopac na njega i pričvrstite
poklopac kućišta na fotoaparat.
C Pre pričvršćenja poklopca, uklonite
prašinu sa njih.
C S objektivom DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM ne isporučuje se
zadnji zaštitni poklopac. Nabavite
taj poklopac ALC-R55 koji trebate
namestiti pri smeštanju objektiva.
Napomena o zameni objektiva
Ako pri zameni objektiva u aparat uñe prašina ili čestice prljavštine te
dospeju na površinu senzora slike (deo koji je zamena za film), mogu se
zavisno od uslova snimanja pojaviti na slici.
Aparat je opremljen anti-dust funkcijom kako bi se sprečilo padanje
prašine na senzor slike. Ipak savetujemo da zamenu objektiva izvodite
brzo i dalje od prašnjavih mesta kako biste sprečili da u aparat dospe
prašina.
Ako na senzor slike dospe prašina ili čestice prljavštine
Očistite senzor slike pomoću funkcije [Cleaning mode] u meniju 0
Setup (str. 32).
21
Umetanje memorijske kartice
Možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. Ne može se
upotrebljavati MultiMediaCard.
U ovom uputstvu, "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG
Duo" nazivaju se "Memory Stick PRO Duo" kartica, a SD memorijska
kartica i SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".
1 Otvorite poklopac memorijske kartice.
2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
Lice kartice (SD memorijska kartica)
karticu ili SD memorijsku karticu.
Strana s kontaktima
C Umetnite memorijsku karticu kao što je
prikazano dok ne klikne.
Lice kartice ("Memory Stick
PRO Duo")
Strana s kontaktima
3 Odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite upotrebljavati pomoću
preklopke memorijske kartice.
4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.
22
Vađenje memorijske kartice
Proverite da indikator pristupa ne svetli,
zatim otvorite poklopac memorijske kartice
i jednom pritisnite memorijsku karticu.
Indikator pristupa
Napomene o upotrebi memorijskih kartica
C Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
C Nemojte upotrebljavati ili smeštati memorijsku karticu u sledećim
uslovima:
– Na vrućim mestima, kao što je unutrašnjost vozila parkiranog na
direktnom suncu.
– Na mestima izloženim direktnom suncu.
– Na vlažnim mestima ili mestima sa korozivnim sredstvima.
C Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne upotrebe.
Pažljivo rukujte sa njom.
C Kad indikator pristupa svetli, nemojte vaditi memorijsku karticu ili
bateriju, ili isključivati aparat. Mogli bi da se oštete podaci.
C Podaci se mogu oštetiti ako stavite memorijsku karticu pored snažno
magnetizovanog materijala ili je koristite u prostoru sa statičkim elektricitetom ili električnim nabojem.
C Savetujemo vam da kopirate važne podatke na drugi medij, na primer
na hard disk računara.
C Kod nošenja ili smeštanja memorijske kartice, stavite je u isporučenu
kutiju.
C Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
C Nemojte dirati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetom.
C Ako je zaštitna preklopka na memorijskoj kartici u položaju LOCK,
snimanje i brisanje nisu mogući.
C Pravilan rad sa ovim fotoaparatom potvrñen je za "Memory Stick PRO
Duo" kartice kapaciteta do 32 GB i za SD memorijske kartice kapaciteta
do 32 GB.
23
C Ne može se garantovati rad memorijskih kartica na fotoaparatu formatiranih pomoću računara.
C Brzina očitavanja i beleženja zavisi od kombinacije memorijske kartice i
ureñaja sa kojim se upotrebljava.
C Nemojte jako pritiskati dok pišete po površini za pisanje na kartici.
C Nemojte lepiti nalepnice na memorijsku karticu.
C Nemojte rastavljati ili prepravljati memorijske kartice.
C Nemojte ostavljati memorijske kartice u dometu male dece jer bi ih deca
mogla slučajno progutati.
Napomene o upotrebi "Memory Stick" kartice uz ovaj fotoaparat
Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati navedene su u
tablici dole. Meñutim, ne može se garantovati pravilan rad sa svim funkcijama "Memory Stick PRO Duo" kartica.
"Memory Stick PRO Duo"
kartica*
Moguća upotreba uz fotoaparat
"Memory Stick PRO-HG Duo"
kartica*
"Memory Stick Duo" kartica
Moguća upotreba uz fotoaparat
"Memory Stick" kartica i
"Memory Stick PRO" kartica
Ne može se upotrebljavati uz
fotoaparat
* Sadrži tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava
koja koristi sistem enkripcije. Na ovom fotoaparatu ne može se vršiti snimanje/
reprodukcija podataka koji zahtevaju MagicGate.
* Podržava visoku brzinu prenosa podataka pomoću paralelnog interfejsa.
24
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Kod prvog uključenja fotoaparata pojaviće se meni za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite preklopku napajanja na
ON za uključenje fotoaparata.
C Za isključenje fotoaparata, podesite je
na OFF.
2 Proverite da li je odabrano [OK]
na LCD ekranu, zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
3 Odaberite svaku od opcija pomoću
b/B i podesite brojčanu vrednost
pomoću v/V.
C Kad želite promeniti način prikaza
[YYYY/MM/DD], najpre odaberite
[YYYY/MM/DD] pomoću b/B i zatim
promenite podešenje pomoću v/V.
4 Ponovite korak 3 za podešavanje ostalih opcija, zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
25
5 Proverite da li je odabrano [OK], zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Poništenje podešavanja datuma/tačnog vremena
Pritisnite tipku MENU.
Ponovno podešavanje datuma/vremena
Tipka MENU t 0 1 t [Date/Time setup]
Podešavanje oštrine tražila (dioptrijsko podešavanje)
Dioptrijskim regulatorom podesite
sliku u tražilu prema svom vidu tako
da vam prikazani indikatori budu
jasno vidljivi.
C Uz malo vežbe uz dobro osvetljenje naučićete jednostavno podesiti odgovarajuću
dioptriju.
C Kad indikatori nisu vidljivi jasno čak i ako
podesite dioptriju, preporučujemo vam upotrebu nastavka za podešavanje dioptrije (opcija).
Kad je zakretanje dioptrijskog regulatora otežano
Postavite prste ispod zatvara ča tražila i
pomerite zatvarač prema gore kako biste
ga skinuli te zatim zakrenite regulator.
26
Upotreba isporučenog pribora
Ovo poglavlje opisuje kako koristiti remen za nošenje na ramenu, poklopca
okulara i zatvara ča tražila. Drugi pribor je opisan na sledećim stranicama.
C Akumulatorska baterija (str. 13)
C Punjač baterije, mrežni kabl (str. 13)
C USB kabl (str. 132, 145)
C CD-ROM (str. 139)
Pričvršćenje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
C Možete takoñe pričvrstiti poklopac okulara
(str. 28) na remen.
Poklopac okulara
27
Upotreba poklopca okulara i zatvarača tražila
Možete sprečiti ulazak svetla kroz tražilo i uticaj na ekspoziciju. Kod
okidanja bez upotrebe tražila ili pri snimanju self-timerom, pričvrstite
poklopac okulara.
1 Pažljivo skinite zatvarač tražila
pritiskom na obe njegove bočne
strane.
C Postavite prste ispod zatvarač a tražila
i pomerite ga prema gore.
C Ako želite da pričvrstite na fotoaparat
objektiva FDA-M1AM (opcija), ugaono
tražilo FDA-A1AM (opcija) ili okular
sa objektivom FDA-ME1AM (opcija),
prvo uklonite zatvarač tražila kao na slici.
2 Navucite poklopac okulara na tražilo.
Napomena
C Pri snimanju sa poklopcom okulara, ne mogu se aktivirati senzori okulara. Pri upotrebi poklopca okulara isključite [Eye-Start AF] (str. 73) i [Auto off w/VF] (str. 127).
C Za uključenje i isključenje LCD ekrana koristite tipku DISP.
28
Provera broja mogućih snimaka
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i
podesite preklopku napajanja na ON, broj mogućih
snimaka (ako nastavite da snimate koristeći tekuća
podešenja) je prikazan na LCD ekranu.
Napomene
C Ako "0" treperi žuto, memorijska kartica je puna. Zamenite memorijsku karticu
drugom, ili izbrišite snimke na tekućoj memorijskoj kartici (str. 115).
C Ako "NO CARD" (broj slika za snimanje) treperi žuto, znači da memorijska kartica
nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj mogućih snimaka na memorijskoj kartici
Tablica prikazuje približan broj snimaka koje se mogu snimiti na
memorijskoj kartici formatiranoj ovim fotoaparatom. Vrednosti se mogu
razlikovati zavisno od uslova snimanja.
Veličina slike: L 14M
Format slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo" kartica
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
451
319
92
131
893
633
184
260
1796
1273
370
523
3642
2582
752
1062
7188
5096
1485
2097
29
SD memorijska kartica
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
442
313
90
128
890
631
183
259
1793
1271
370
522
3642
2582
752
1062
7188
5096
1485
2097
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete napraviti više snimaka od broja prikazanog u gornjoj tablici. Meñutim, ako je podešen na [RAW], broj je isti kao za
[3:2] format slike.
Broj mogućih snimaka uz upotrebu baterije
Približan broj snimaka koje možete izvesti je 1050 kad koristite fotoaparat
sa do kraja napunjenom baterijom (isporučena).
Stvarne vrednosti mogu biti manje od navedenih zavisno od načina upotrebe.
C Broj je izračunat sa do kraja napunjenom baterijom i u sledećim situacijama:
– Na sobnoj temperaturi od 25 °C.
– [Quality] podešeno na [Fine].
– Izoštravanje podešeno na ǽ (Automatic AF).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Jedno aktiviranje blica svaka dva snimanja.
– Jedno uključenje i isključenje svakih deset snimanja.
C Postupak merenja se zasniva na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association.
30
Čišćenje
Čišćenje fotoaparata
C Ne dirajte unutrašnjost fotoaparata, na primer kontakte objektiva ili ogledalo.
Budući da prašina na ogledalu ili oko ogledala može uticati na sistem automatskog izoštravanja, otpušite je četkicom sa duvaljkom*. Za detalje o čišćenju senzora slike pogledajte sledeću stranicu.
* Unutrašnjost fotoaparata nemojte čistiti sa sprejom jer tako možete
uzrokovati kvar.
C Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti sledeća sredstva jer
mogu oštetiti kućište.
– Hemijski proizvodi, kao što su razreñivač, benzin, alkohol, krpe za
jednokratnu upotrebu, repelenti za insekte, losioni za sunčanje ili
insekticidi.
– Nemojte dodirivati fotoaparat ako na rukama imate gore navedena
sredstva.
– Fotoaparat ne sme biti u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
Čišćenje so čiva objektiva
C Nemojte koristiti rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvore poput
razreñivača ili benzina.
C Kad čistite površinu sočiva, uklonite prašinu četkicom sa duvaljkom. Ukoliko se prašina zalepila na površinu, obrišite je mekanom krpicom ili papirnom maramicom lagano navlaženom rastvorom za čišćenje so čiva. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema spolja. Ne nanosite rastvor za čišćenje
direktno na površinu sočiva.
31
Čišćenje senzora slike
Ako u aparat uñu prašina ili čestice nečistoće te dospeju na površinu senzora
slike (deo koji je zamena za film), mogu se zavisno od uslova snimanja
pojaviti na slici. Ako na senzoru slike ima prašine, koristite komercijalno
nabavljivu četkicu sa duvaljkom i očistite senzor slike prema opisu u nastavku. Prašinu možete jednostavno ukloniti upotrebom četkice sa duvaljkom
i anti-dust funkcije.
Napomene
C Čišćenje je moguće izvoditi samo kad je nivo baterije {. Slaba baterija tokom
čišćenja može uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je potrebno izvesti brzo.
Preporučuje se upotreba mrežnog adaptera AC-PW10AM (opcija).
C Nemojte koristiti raspršivač u spreju jer može raspršiti pare po unutrašnjosti kućišta
fotoaparata.
1 Proverite da li je baterija sasvim napunjena (str. 18).
2 Pritisnite tipku MENU, zatim
odaberite 0 3 pomoću b/B
na kontroleru.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning mode] pomoću v/V na kontroleru, zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
Pojavi se poruka "After cleaning,
turn camera off. Continue?"
(Nakon čišćenja, isključite aparat.
Nastaviti?).
4 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
Nakon kratkog vibriranja senzora slike, podigne se ogledalo ispred njega.
5 Odvojite objektiv (str 21).
32
6 Duvaljkom očistite površinu
senzora slike i okolno područje.
C Ne dodirujte senzor slike vrhom
četkice. Brzo završite čišćenje.
C Fotoaparat okrenite prednjim delom
na dole kako biste sprečili ponovni
ulazak prašine.
C Kod čišćenja senzora slike, ne stavljajte vrh četkice sa duvaljkom u
otvor za učvršćenje objektiva.
7 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
Napomena
C Fotoaparat se počne oglašavati zvučnim signalom ako se baterija isprazni tokom
čišćenja. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
33
Opis delova i indikatora na ekranu
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana
A Okidač (51)
B Preklopka napajanja (25)
C Kontrolni točkić (63)
D Indikator self-timera (102)
E Senzor daljinskog upravljača
F Kontakti objektiva*
G Ogledalo*
H Držač objektiva
I Ugrañen blic* (82)
J Točkić moda (51 – 70)
K Tipka ( (otvaranje blica)
(82)
L Tipka za otpuštanje objektiva
(21)
34
M Preklopka načina izoštravanja
(71, 76)
* Ne dirajte direktno ove
delove.
Zadnja strana
A Dioptrijski regulator (26)
B Senzori okulara (73, 127)
C Tražilo* (26, 43)
D Tipka MENU (46)
E Tipka DISP (ekran) (38, 79,
106)
F LCD ekran (39, 106, 111)
G Tipka # (reprodukcija) (106)
H Tipka B (brisanje) (115)
I Za snimanje: Tipka $
(ekspozicija) (87)
Za gledanje: Tipka e
(smanjenje) (107)/Tipka Y
(indeksni prikaz) (108)
J Za snimanje: Tipka AEL (AE
lock) (68, 86)
Za gledanje/Live View način
snimanja sa ručnom proverom
izoštrenosti: Tipka f
(povećanje) (77, 107)
K Za snimanje: Tipka Fn (funkcija)
(45, 46)
Za gledanje: Tipka s
(zakretanje) (107)
L Sijalica pristupa (23)
M Kontrolna tipka (v/V/b/B) (44)
N Kontrolna tipka (unos) (44)/
Tipka AF (75)
* Ne dirajte direktno ove
delove.
35
Gornja strana
A Priključak za pribor (85)
B ? Oznaka položaja senzora
slike (73)
C Tipka MF CHECK LIVE VIEW
(ručna provera izoštrenosti)
(77)
D Tipka ISO (96)
E Tipka 5/6 (okidanje) (101)
F Tipka D-RANGE (91)
36
Bočne strane/donja strana
A HDMI priključnica (117)
B % (USB) priključnica (132, 145)
C Priključnica REMOTE
C Pri spajanju daljinskog upravljača
RM-S1AM/RM-L1AM (opcija)
na fotoaparat, umetnite priključak
daljinskog upravljača u priključnicu REMOTE tako da se
voñica na priključku poravna
sa voñicom priključnice
REMOTE.
H Otvor za "Memory Stick PRO
Duo" memorijsku karticu (22)
I Poklopac memorijske kartice
J Poklopac baterije (17)
K Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od
5,5 mm. U suprotnom ne možete
sigurno pričvrstiti stativ, a vijak
može oštetiti fotoaparat.
D Hvataljke za remen (27)
E DC IN priključnica
C Kod spajanja AC-PW10AM
AC mrežnog adaptera (opcija)
na fotoaparat, isključite fotoaparat,
zatim spojite priključak mrežnog
adaptera na DC IN priključnicu
na fotoaparatu.
F Preklopka memorijske kartice
G Otvor za SD memorijsku karticu
(22)
37
Promena načina prikaza informacija o snimanju (DISP)
Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za odabir
izmeñu grafičkog i standardnog prikaza.
Kad fotoaparat zakrenete u vertikalni položaj,
prikaz se automatski rotira kako bi se prilagodio
položaju fotoaparata.
Za detalje o statusu ekrana u Live View modu
snimanja sa ručnom proverom izoštrenosti
pogledajte str. 79.
Grafički prikaz
(standardna postavka)
Tipka DISP
Standardni prikaz
Bez prikaza
38
LCD ekran (grafički prikaz)
Grafički prikaz na grafički način prikazuje brzinu zatvarača i otvor blende
te tako jasno pokazuje kako funkcioniše ekspozicija. U AUTO ili Scene
Selection modu prikazuju se samo opcije koje se mogu podesiti.
Pogledajte stranice u zagradama za detalje.
A
Indikator
Indikator
$x
Značenje
Z P A S M Točkić moda (51 – 70)
zy.
10/
{
Kvalitet slike (120)
s t u Veličina slike (120)/
x w v Format slike (120)
Memorijska kartica (22)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka
100
(29)
* 100% Preostalo trajanje baterije
(18)
Indikator
C
Indikator
Značenje
{ 6 ( 7 Način rada blica
(82)/Smanjenje efekta
q|9
crvenih očiju (84)
8
G P L Način okidanja (101)
R|~
V
Način izoštravanja (74)
ǽǾ
ǿə
ISO osetljivost (96)
N
ζη
θ
B
Značenje
Kompenzacija ekspozicije
(87)/Ručno izmereno (67)
Skala ekspozicije (67, 104)
D-range Optimizer
(91)/Auto HDR (92)
Značenje
Indikator brzine
zatvarača (64)
Indikator otvora blende
(62)
39
D
Indikator
1/250
Značenje
Brzina zatvarača (64)
F4
Otvor blende (62)
+1.0
Ekspozicija (87)
;
AE blokada (86)
b
SteadyShot (49)
40
LCD ekran (standardni prikaz)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje.
U P/A/S/M modu
U AUTO ili Scene Selection modu
A
Indikator
Značenje
Z P A S M Točkić moda (51 – 70)
zy.
10/
{
Kvalitet slike (120)
s t u Veličina slike (120)/
x w v Format slike (120)
Memorijska kartica (22)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka (29)
100
* 100% Preostalo trajanje baterije
(18)
B
Indikator
Značenje
{ 6 ( 7 Način rada blica
(82)/Smanjenje efekta
q|9
crvenih očiju (84)
8
Indikator
Značenje
G P L Način okidanja (101)
R|~
V
Način izoštravanja (74)
ǽǾ
ǿə
P ¡ ~ Područje automatskog
izoštravanja (75)
AWB ` ˇ Ravnoteža beline (Auto,
= n f Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
¦s
(97)
7500K G9
D-range Optimizer
ζη
(91)/Auto HDR (92)
θ
¢ 1 Creative Style (94)
£¤
:=
Način merenja (90)
"-\
$x
h
N
Kompenzacija ekspozicije
(87)/Ručno izmereno (67)
Kompenzacija
blica (88)
Skala ekspozicije
(67, 104)
ISO osetljivost (96)
41
C
Indikator
1/125
Značenje
Brzina zatvarača (64)
F2.8
Otvor blende (62)
+1.0
Ekspozicija (87)
;
AE blokada (86)
b
SteadyShot (49)
42
Tražilo
A
Indikator
Značenje
AF područje (75)
Područje merenja u tački
(75)
Područje snimanja u
formatu 16:9 (120)
* Kad koristite blic HVL-F58AM/
HVL-F42AM (opcija), možete snimati
sa funkcijom High-speed sync podešenom na bilo koju brzinu okidanja. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa blicom.
B
Indikator
Y
(
WL
r
zTU
Značenje
Kompenzacija
blica (88)
Blic se puni (82)
Bežični blic (85)
Brza sinhronizacija*
Ručno izoštravanje (76)
Izoštravanje
125
Brzina zatvarača (64)
5.6
Otvor blende (62)
;
Skala ekspozicije (EV)
(67, 104)
AE blokada (86)
0
S
Upozorenje da snimanje
nije moguće (101)
Upozorenje potresanja
aparata (49)
SteadyShot skala (49)
§
Format slike 16:9 (120)
e
43
Odabir funkcije/podešenja
Možete odabrati funkciju za snimanje ili reprodukciju jednom od tipki,
na primer tipkama Fn (funkcija) ili MENU.
Kad započnete postupak, u dnu ekrana
će biti prikazan operativni vodič funkcija
kontrolera.
879: Pritisnite v/V/b/B na kontroleru
za pomak kursora.
z: Pritisnite srednju tipku za potvrdu
odabira.
U ovom uputstvu za upotrebu, postupak odabira funkcije kontrolerom iz
liste menija je opisan na sledeći način (objašnjavamo postupak sa
standardnim ikonama):
Primer: Fn tipka t AWB (White balance) t Odaberite željeno
podešenje
Lista operativnog vodiča
Operativni vodič takoñe pokazuje postupke koji se ne odnose samo na
kontroler. Indikatori imaju sledeće značenje.
T
Tipka MENU
Tl
Povratak sa tipkom MENU
©
Tipka B (brisanje)
ª
Tipka f (povećanje)
«
Tipka e (smanjenje)
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolni točkić
¬
W
44
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija)
Ta tipka se koristi za podešavanje ili izvoñenje funkcija koje se češće
koriste pri snimanju.
1 Pritisnite tipku Fn.
2 Odaberite željenu opciju pomoću
v/V/b/B na kontroleru, zatim
pritisnite srednju tipku z za
potvrdu.
Prikazuje se meni postavki.
3 Sledeći operativni vodič, odaberite i
potvrdite željenu funkciju.
C Detalje o postupku podešavanja svake
od opcija, potražite na odgovarajućoj
stranici.
Operativni vodič
Za podešavanje fotoaparata direktno iz prikaza informacija o snimanju
Zakrenite kontrolni točkić bez pritiska srednje
tipke z u koraku 2. Fotoaparat možete podešavati
direktno iz prikaza informacija o snimanju.
45
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Način okidanja (101)
Način rada blica (82)
Način automatskog izoštravanja (74)
AF područje (75)
ISO osetljivost (96)
Način merenja svetla (90)
Kompenzacija blica (88)
Ravnoteža beline (97)
DRO/Auto HDR (91)
Creative Style (94)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke fotoaparata u celini ili izvršiti funkcije
kao što je snimanje, reprodukcije i ostalo.
Meni Recording
Image size (120)
Aspect ratio (120)
Quality (120)
! 1 Flash control (89)
AF illuminator (84)
SteadyShot (49)
Color Space (95)
Meni Custom
Eye-Start AF (73)
AEL button (86)
Red eye reduc. (84)
˘1
Auto review (127)
Auto off w/ VF (127)
Grid Line (127)
Meni Playback
Delete (115)
Format (123)
Slide show (109)
# 1 Protect (114)
Specify Printing (143)
PlaybackDisplay (106)
46
Long exp.NR (124)
High ISO NR (124)
!2
Meni Setup
LCD brightness (127)
Date/Time setup (25)
Power Save (LV) (126)
0 1 Power Save (OVF) (126)
CTRL FOR HDMI (119)
O Language (126)
Help Guide disp. (126)
File number (122)
Folder name (122)
Select folder (123)
0 2 New folder (123)
USB connection (132, 145)
Audio signals (126)
Cleaning mode (32)
0 3 Version (128)
Reset default (129)
47
Snimanje bez potresanja fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomeranje fotoaparata koje
se dogaña pri pritisku okidača, usled čega se dobije nejasna slika. Za
smanjenje potresanja fotoaparata, sledite naredno uputstvo.
Pravilan položaj
Stabilizujte gornji deo tela i zauzmite položaj u kojem se fotoaparat ne
pomera.
Kod upotrebe tražila
U Live View modu snimanja sa ručnom
proverom izoštrenosti (str. 77)
Tačka 1
Jedna ruka drži ručku fotoaparata, a druga ruka podupire objektiv.
Tačka 2
Zauzmite čvrst stav sa stopalima u širini ramena.
48
Tačka 3
Lagano uprite laktove o telo.
Kod snimanja iz klečećeg položaja, umirite gornji deo tela stavljanjem
lakta na koleno.
Indikator upozorenja na potresanje
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, u tražilu
treperi indikator e (upozorenje na potresanje
fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
blic.
Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) je prikazan samo u modovima
gde se automatski podešava brzina zatvarača. Ovaj indikator nije prikazan u M/S
modovima.
Upotreba funkcije SteadyShot
Standardno je funkcija SteadyShot podešena na [On].
Indikator skale za SteadyShot
Indikator S (SteadyShot skala) prikazuje status
potresanja fotoaparata. Sačekajte da se skala
smanji, zatim započnite snimanje.
Indikator S (SteadyShot) indikator
Za isključivanje SteadyShot funkcije
Tipka MENU t ! 1 t [SteadyShot] t [Off]
49
Napomena
C Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno neposredno nakon uključenja
aparata ili ako ste pritisnuli okidač do kraja bez zaustavljanja na pola.
Upotreba stativa
Savetujemo vam da u sledećim slučajevima pričvrstite fotoaparat na
stativ.
C Snimanje bez blica na tamnim mestima.
C Snimanje sa malim brzinama zatvarača, koje se obično koriste kod noćnog
snimanja.
C Snimanje vrlo bliskih objekata, kao kod makrosnimanja.
C Snimanje sa teleskopskim objektivom.
Napomena
C Kad koristite stativ, isključite funkciju SteadyShot jer postoji mogućnost pojave
nepravilnosti u radu funkcije SteadyShot.
50
z/{ Snimanje sa automatskim
podešenjem
"AUTO" mod omogućuje vam jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u
svim uslovima jer fotoaparat odgovarajuće procenjuje situaciju i vrši
podešavanje.
Odaberite { pri snimanju na mestima gde je zabranjena upotreba blica.
Kad okrećete točkić, na ekranu se prikazuju objašnjenja odabranog moda
i moda snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 126).
1 Podesite točkić moda na z
ili { (blic isključen).
ili
2 Držite fotoaparat i gledajte u tražilo.
Fotoaparat automatski izoštrava objekat koji doñe u područje za izoštravanje
(Eye-Start AF, str. 73).
3 Kadrirajte željeni objekat unutar
područja izoštravanja.
C Ako indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) treperi, pažljivo
snimite objekat, držeći fotoaparat
mirno ili koristite stativ.
Indikator e (upozorenje
na potresanje fotoaparata)
Područje izoštravanja
4 Kad koristite zum-objektiv, zakrenite
prsten zuma, zatim se odlučite na
snimanje.
Prsten zuma
51
5 Pritisnite okidač do pola za izoštravanje.
Kad se potvrdi izoštravanje, svetli indikator
z ili T (indikator izoštravanja) (str. 72).
C Ako se okidač pritisne nakon što se smanji
indikator S (SteadyShot skala), funkcija
SteadyShot biće efikasnija.
Indikator izoštravanja
Indikator S (SteadyShot skala)
6 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
Napomena
C S obzirom da fotoaparat uključuje funkciju automatskog podešavanja, mnoge funkcije
neće biti dostupne, kao što su kompenzacija ekspozicije i ISO postavka. Ako želite
podesiti različite postavke, podesite kontrolni točkić na P i zatim snimajte.
52
Snimanje sa prikladnim podešenjem za
objekat (Scene Selection)
Odabir odgovarajućeg moda prema objektu ili uslovima snimanja omogućuje
vam snimanje slike sa prikladnijim podešenjem za objekat. Kad okrenete
točkić moda, na ekranu se prikazuju objašnjenja o odabranom modu i
načinima snimanja (Help Guide disp.).
Napomene
C S obzirom da fotoaparat uključuje funkciju automatskog podešavanja, neće biti
dostupne mnoge funkcije, na primer kompenzacija ekspozicije i ISO postavka.
C Blic je podešen na 6 (automatski blic) ili { (blic isključen) za svaki
Scene Selection mod. Ta podešenja možete menjati (str. 82).
53
Portretne fotografije
Ovaj mod je prikladan za
➏ Zamućenje pozadine i izoštrenje
objekta.
➏ Blagu reprodukciju tonova kože.
Podesite točkić moda na / (Portrait).
Tehnike snimanja
C Za jače zamućenje pozadine, podesite objektiv na telefoto položaj.
C Možete snimiti življu sliku tako da na osobi u kadru izoštrite oko koje je
bliže objektivu.
C Za snimanje objekata sa osvetljenom pozadinom, koristite zatvarač
objektiva (dodatan pribor).
C Koristite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju ako oči osobe koju
snimate pocrvene od svetla blica (str. 84).
54
Fotografisanje pejzaža
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje celog niza pejzažnih
snimaka velike oštrine i živih boja.
Podesite točkić moda na 0 (Landscape).
Tehnike snimanja
C Za naglašavanje otvorenosti pejzaža, podesite objektiv u širokougaoni
položaj.
55
Fotografisanje malih objekata
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje izbliza predmete poput
cveća, insekata, posuđa ili malih
objekata.
Podesite točkić moda na 1 (Macro).
Tehnike snimanja
C Približite fotoaparat objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti od
objektiva.
C Možete snimati i na većoj blizini upotrebom makroobjektiva (dodatna
oprema).
C Podesite ugrañen blic na { (blic isključen) kad snimate objekat
unutar 1 m.
C Kod makrosnimanja, funkcija SteadyShot neće biti sasvim efikasna.
Za postizanje boljih rezultata koristite stativ.
56
Fotografisanje objekata koji se kreću
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje objekata koji se kreću na
otvorenom ili na svetlim mestima.
Podesite točkić moda na . (Sports Action).
Tehnike snimanja
C Fotoaparat snima kontinuirano dok je okidač pritisnut.
C Pritisnite i zadržite okidač do pola do odgovarajućeg trenutka.
57
Fotografisanje u suton
Ovaj mod je prikladan za
➏ Lepše snimanje crvenih tonova
sunčevog zalaska.
Podesite točkić moda na y (Sunset).
Tehnike snimanja
C Koristi se za snimanje slike sa naglašenijim crvenim tonovima nego kod
ostalih modova. Takoñe je prikladan za snimanje divnog crvenila
sunčevog izlaska.
58
Noćno fotografisanje
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje portreta noću.
➏ Snimanje noćnih scena na većoj
udaljenosti bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
Podesite točkić moda na z (Night Port./View).
Podesite blic na { (blic isključen) kad snimate noćnu scenu bez
osoba u kadru (str. 82).
Tehnike snimanja
C Pazite da se objekat ne pomera kako biste sprečili zamućenje slike.
C Brzina zatvarača je manja, zato se preporučuje upotreba stativa.
Napomena
C Slika se možda neće snimiti pravilno kad je scena u potpunosti tamna.
59
Snimanje slike na željeni način
(mod ekspozicije)
Kod single lens reflex fotoaparata možete podešavati brzinu zatvarača (trajanje otvorenosti zatvarača) i otvor blende (opseg izoštravanja: dubinska
oštrina) kako biste postigli mnoštvo željenih fotografskih izražaja.
Podešavanjem brzine okidača i otvora blende ne samo da se kreiraju fotografski efekti kretanja i izoštrenosti, već se takoñe odreñuje svetlina slike
kontrolom vrednosti ekspozicije (količine svetla koje ulazi u fotoaparat),
što je najvažniji činioc pri fotografisanju.
Promena svetline slike količinom ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Kad koristite veću brzinu zatvarača, fotoaparat otvara zatvarač na kraće
vreme. Tako u fotoaparat kraće ulazi svetlo, pa se dobija tamnija slika.
Za dobijanje svetlije slike, možete podesiti veći otvor blende (otvor kroz
koji prolazi svetlo) kako biste podesili količinu svetla koje ulazi u fotoaparat
odjednom.
Svetlina slike podešena brzinom okidača i otvorom blende naziva se
"ekspozicija".
Ovo poglavlje će vam objasniti kako podesiti ekspoziciju i uživati u raznim
fotografskim izražajima upotrebom kretanja, izoštravanja i svetla. Možete
pronaći pravi način za snimanje željene slike i objekta.
Kad okrećete točkić, na ekranu se prikazuju objašnjenja odabranog moda
i moda snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 126).
60
Automatsko programirano snimanje
Ovaj mod je prikladan za
➏ Korištenje automatske ekspozicije,
uz zadržavanje vlastitih podešenja
za ISO osetljivost, Creative Style,
D-Range optimizer, itd.
1 Podesite točkić moda na P.
2 Podesite funkcije snimanja na željene vrednosti (str. 71 – 105).
C Za aktivaciju blica pritisnite tipku (.
3 Izoštrite sliku i snimajte.
61
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Izoštravanje objekta i zamućenje
svega ispred i iza objekta. Povećanjem otvora blende smanjuje se
domet izoštravanja. (Dubinska
oštrina se skraćuje.)
➏ Snimanje dubine pejzažnih scena.
Smanjivanjem otvora blende se
povećava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se produbljuje.)
1 Podesite točkić moda na A.
62
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim točkićem.
C Manji F-broj: Prednji deo i pozadina
objekta su zamućeni. Veći F-broj:
Objekat te njegov prednji deo i pozadina su takoñe izoštreni.
C Ne možete proveriti zamućenje slike
u tražilu ni na LCD ekranu. Proverite
snimak i podesite otvor blende.
Otvor blende (F-broj)
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Brzina zatvarača se podešava automatski
za postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta
pravilna ekspozicija s odabranim otvorom
blende, treperi brzina zatvarača.
U takvim slučajevima, ponovo podesite
otvor blende.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
C Brzina zatvarača se može smanjiti zavisno od otvora blende. Kad je
brzina zatvarača manja, koristite stativ.
C Za jače zamućenje pozadine, koristite teleobjektiv ili objektiv koji je
opremljen manjim otvorom blende (svetli objektiv).
Napomena
C Pritisnite tipku ( pri snimanju uz upotrebu blica. Domet blica razlikuje se
prema otvoru blende. Kad snimate sa blicom, proverite domet blica
(str. 84).
63
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje pokretnog objekta u
trenutku. Koristite veću brzinu
zatvarača za jasno snimanje delića
trenutka.
➏ Pratite pokret kako biste izrazili
dinamiku i tok. Koristite manju
brzinu zatvarača za snimanje objekta
u kretanju s efektom kretanja.
1 Podesite točkić moda na S.
64
2 Odaberite brzinu zatvarača kontrolnim točkićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Otvor blende se podešava automatski za
postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta
pravilna ekspozicija sa odabranom
brzinom zatvarača, treperi vrednost
otvora blende. U takvim slučajevima,
ponovo podesite brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
C Kad je brzina zatvarača manja, koristite stativ.
C Kod snimanja sportskih dogañaja u zatvorenom prostoru, odaberite veću
ISO osetljivost.
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) se ne prikazuje u modu prioriteta brzine zatvarača.
C Što je veća ISO osetljivost, veća je i nejasnoća slike.
C Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodiće se smanjenje šuma
(Long exp.NR) nakon snimanja. Pri izvoñenju smanjenja šuma nije moguće daljnje
snimanje.
C Pritisnite tipku ( pri snimanju uz upotrebu blica. Kad koristite blic, ako smanjite
otvor blende (veći F-broj) smanjenjem brzine zatvarača, svetlo blica ne dohvata
udaljeni objekat.
65
Snimanje sa ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje sa željenim podešenjem
ekspozicije uz podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende.
1 Podesite točkić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić za
podešavanje brzine zatvarača,
i držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni točkić za
podešavanje otvora blende.
Tipka $
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
66
3 Snimajte kad je podešena ekspozicija.
C Proverite ekspoziciju na EV skali (ručno
izmereno svetlo).
Prema +: Slika postaje svetlija.
Prema –: Slika postaje tamnija.
x : skra ćenica za Metered Manual (ručno
izmereno svetlo)
Kad je fotoaparat u M modu, prikazivaće
vrednost preekspozicije ili podekspozicije
na osnovu pravilne ekspozicije pomoću
displeja na indikatoru kompenzacije ekspozicije.
Standardna vrednost
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) nije prikazan u modu ručne
ekspozicije.
C Kad je točkić podešen na M, ISO osetljivost [AUTO] je podešena na [200]. U M
modu, ISO osetljivost [AUTO] nije raspoloživa. Podesite ISO osetljivost po
potrebi (str. 96).
C Pritisnite tipku ( pri snimanju uz upotrebu blica. Meñutim, domet blica zavisi
od otvora blende. Kod snimanja uz upotrebu blica, proverite njen domet
(str. 84).
EV skala u M modu
Pojavljuju se strelice b B ako je podešena ekspozicija izvan opsega EV skale.
Ta strelica počinje da treperi ako razlika
postane veća.
LCD ekran (detaljni prikaz)
Standardna vrednost
Tražilo
Standardna vrednost
67
Ručni pomak
Kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende možete menjati bez
promene podešene ekspozicije.
Zakrenite kontrolni točkić držeći
pritisnutom tipku AEL kako biste
odabrali kombinaciju brzine zatvarača
i otvora blende.
Tipka AEL
68
Snimanje tragova svetla sa dugom ekspozicijom (BULB)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje tragova svetla, na primer
kod vatrometa.
➏ Snimanje tragova zvezda.
1 Podesite točkić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić ulevo
dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni točkić za podešavanje otvora blende (F-broj).
Tipka $
69
4 Pritisnite okidač do pola za izoštravanje slike.
5 Pritisnite i zadržite okidač dok traje snimanje.
Zatvarač je otvoren dokle god je pritisnut okidač.
Tehnike snimanja
C Koristite stativ.
C Ručno podesite izoštravanje na beskonačno kod snimanja vatrometa, itd.
C Koristite daljinski upravljač (dodatan pribor) (str. 105).
Pritiskom na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira se BULB
snimanje, a ponovnim pritiskom prekida BULB snimanje. Na daljinskom
upravljaču nije potrebno pritisnuti i zadržati tipku SHUTTER.
C Ako koristite daljinski upravljač opremljen okidačem koji se može blokirati
(opcija), možete zatvarač ostaviti otvorenim pomoću daljinskog upravljača.
Napomene
C Isključite funkciju SteadyShot kod upotrebe stativa (str. 49).
C Što je vreme ekspozicije duže, veći je šum slike.
C Nakon snimanja, izvodiće se smanjenje šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko
je bio otvoren zatvarač. Prilikom izvoñenja funkcije smanjenja šuma ne možete
snimati.
C Kad je aktivirana funkcija Auto HDR, brzinu zatvarača ne možete podesiti na
[BULB].
C Ako koristite funkciju Auto HDR uz brzinu zatvarača podešenu na [BULB], brzina
zatvarača će biti trenutno podešena na 30 sekundi.
70
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Zavisno
od objektiva, načini promene izmeñu automatskog i ručnog razlikuju se.
Vrsta objektiva
Objektiv sa preklopkom načina
izoštravanja
Objektiv bez
preklopke načina
izoštravanja
Preklopka koja se
upotrebljava
Na objektivu
(Uvek podesite
preklopku načina
izoštravanja na
aparatu na AF.)
Na fotoaparatu
Za odabir automatskog
izoštravanja
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na AF.
Za odabir ručnog
izoštravanja
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na MF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na AF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na MF.
Upotreba automatskog izoštravanja
1 Podesite preklopku načina
izoštravanja na aparatu na AF.
2 Ako na objektivu postoji preklopka za odabir načina
izoštravanja, podesite je na AF.
3 Gledajte u tražilo.
Fotoaparat automatski izoštrava objekat koji doñe u područje za izoštravanje
(Eye-Start AF, str. 73).
71
4 Pritisnite okidač do pola za pro-
Senzor AF područja
veru izoštrenosti te snimajte.
C Kad potvrdite izoštrenost, indikator
izoštravanja se promeni u z ili T
(dole).
C Senzor koji se koristi za izoštravanje u
AF području osvetljen je crveno (str. 75).
Područje izoštravanja
Indikator izoštravanja
Tehnike snimanja
C Za odabir područja koje će se koristiti za izoštravanje, podesite [AF area]
(str. 75).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
Izoštravanje je zadržano na odabranom delu. Možete snimati.
z svetli
T svetli
Izoštravanje je potvrñeno. Tačka izoštravanja se pomera
sledeći kretanje objekta. Možete snimati.
U svetli
Aparat još izoštrava. Nije moguće okidanje.
z treperi
Nije moguće izoštravanje. Okidanje je blokirano.
Objekti kod kojih je potrebno posebno izoštravanje:
Kod upotrebe automatskog izoštravanja, sledeće objekte je teško izoštriti.
U tim slučajevima, upotrebite blokadu izoštravanja (str. 73) ili ručno
izoštravanje (str. 76).
C Objekat sa malim kontrastom, kao što je plavo nebo ili beo zid.
C Dva objekta na različitoj udaljenosti koji se preklapaju na mestu automatskog izoštravanja.
C Objekat sa ponavljajućim uzorkom, kao što je fasada zgrade.
C Objekat velikog sjaja ili svetlucav, kao što je sunce, karoserija
automobila ili površina vode.
C Ako osvetljenje okoline nije zadovoljavajuće.
72
Merenje tačne udaljenosti do objekta
Oznaka ? na gornjoj strani fotoaparata
pokazuje položaj senzora slike.* Kad
merite tačnu udaljenost izmeñu
fotoaparata i objekta, obratite pažnju
na horizontalnu liniju.
* Senzor slike je deo fotoaparata čija
funkcija je jednaka filmu.
Napomene
C Ako je objekat bliži od minimalne udaljenosti snimanja pričvršćenog objektiva, nije
moguće izoštravanje. Koristite dovoljnu udaljenost izmeñu objekta i fotoaparata.
Za isključivanje funkcije Eye-Start AF
Tipka MENU t ˘ 1 t [Eye-Start AF] t [Off]
C Kod postavljanja FDA-M1AM objektiva (opcija), FDA-A1AM ugaonog
tražila (opcija) ili FDA-ME1AM objektiva (opcija) na fotoaparat, savetujemo
vam da podesite [Eye-Start AF] i [Auto off w/ VF] na [Off] budući da taj
pribor pokriva senzore okulara smeštene iznad tražila.
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada izoštravanja)
1 Smestite objekat unutar područja
automatskog izoštravanja i pritisnite okidač do pola.
Izoštravanje i ekspozicija se blokiraju.
73
2 Zadržite okidač pritisnutim do pola
i vratite objekat u izvorni položaj za
ponovno podešavanje kompozicije.
3 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje)
Tipka Fn t ǽ (Autofocus mode) t Odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF) Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
do pola.
ǽ (Automatic AF) [Autofocus mode] menja se izmeñu Single-shot AF i
Continuous AF zavisno od kretanja objekta.
Kad pritisnete i zadržite okidač, ako je objekat nepomičan,
izoštravanje se blokira. Ako se objekat pomera, fotoaparat
nastavlja izoštravanje.
ǿ (Continuous AF) Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okidač pritisnut i
zadržan do pola.
C Kad se objekat izoštri, neće se čuti zvučni signali.
C Ne može se koristiti blokada izoštravanja.
Tehnike snimanja
C Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekat nepomičan.
C Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekat pomera.
74
Napomena
C ǽ (Automatic AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili neki
od sledećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape), y (Sunset)
ili z (Night Port./View).
Ǿ (Single-shot AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na 1 (Macro) u
Scene Selection.
ǿ (Continuous AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports
Action) u Scene Selection.
Odabir područja izoštravanja (područje automatskog izoštravanja)
Odaberite željeno područje automatskog
izoštravanja prema uslovima snimanja
ili po želji.
Područje koje se koristi za izoštravanje je na kratko osvetljeno.
AF područje
Područje
Tipka Fn t P (AF područje) t Odaberite željeno podešenje
P (Wide)
¡ (Spot)
~ (Local)
Fotoaparat odreñuje koje od devet AF područja se koristi za
izoštravanje.
Fotoaparat koristi isključivo područje automatskog izoštravanja u tački.
Tokom snimanja, izmeñu devet područja odaberite kontrolerom ono za koje želite uključiti izoštravanje. Za odabir
područja automatskog izoštravanja u tački, pritisnite sredinu
kontrolera.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [AF area] se fiksno
podešava na P (Wide) i nije moguće odabrati drugu postavku.
C Područje automatskog izoštravanja možda neće biti osvetljeno tokom kontinuiranog snimanja ili kad je okidač pritisnut do kraja bez pauze.
75
Ručno izoštravanje (Manual focus)
Kad je teško postići pravilnu izoštrenost u modu automatskog izoštravanja,
možete sliku izoštriti ručno.
1 Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na MF.
2 Ako objektiv nema preklopku
načina izoštravanja, podesite
preklopku načina izoštravanja
na aparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje
na objektivu kako biste postigli
izoštren objekat.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
C Ako se objekat može izoštriti pomoću automatskog izoštravanja, uključuje se indikator z u tražilu kad se postigne oštrina. Kod upotrebe Wide AF opcije, upotrebljava
se srednje područje, a kod upotrebe Local AF, upotrebljava se područje odabrano
pomoću kontrolera.
C Kod upotrebe telekonvertera i sl., prsten za izoštravanje se možda neće okretati
glatko.
C Pravilno izoštravanje nije moguće postići ako dioptrijski regulator nije podešen
pravilno (str. 26).
76
Snimanje uz Live View sa ručnom
proverom izoštrenosti
Izoštrenost možete proveriti uvećavanjem slike na LCD ekranu pre
snimanja pomoću senzora slike koji se koristi za snimanje.
1 Pritisnite tipku MF CHECK LIVE VIEW.
Tipka MF CHECK LIVE VIEW
Ogledalo se pomeri prema gore i slika je
vidljiva na LCD ekranu u 100% prikazu.
C Oznake brzine zatvarača i otvora blende
se ne mogu menjati kad započne Live
View ručna provera izoštravanja. Fotoaparat meri svetlo ponovo neposredno
pre podešavanja snimanja i ekspozicije.
C Slika se prikazuje sa odgovarajućom
svetlinom nezavisno od odreñene ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se
ne odražava na prikazanoj slici, ali se
primenjuje na sliku koja će se snimiti.
Prikaz na LCD ekranu
2 Pritisnite tipku f za uvećavanje
Tipka f
slike i tipkama v/V/b/B na
kontroleru odaberite deo koji
želite uvećati.
C Svakim pritiskom na tipku f, faktor
zuma se menja na sledeći način:
Puni prikaz t Približno T7 t
Približno T14
77
3 Proverite izoštrenost i podesite je.
C Pri Live View ručnoj proveri izoštravanja možete ručno izoštravati sliku.
C Ako pritisnete tipku AF u modu automatskog izoštravanja, aktivira se automatsko
izoštravanje. Ogledalo se pomeri prema dole u mod automatskog izoštravanja
i prekine se prikaz slike.
C Kad je opcija [AF area] podešena na ~ (Local), automatsko izoštravanje
se takoñe može aktivirati kontrolerom.
4 Pritisnite okidač do kraja za snimanje slike.
C Slike možete snimati kad je faktor zuma podešen na približno T7 ili T14,
no snimiće se slika iz punog prikaza.
C Funkcija Live View ručne provere izoštrenosti će se isključiti nakon snimanja.
Tehnike snimanja
C Ako pritisnete tipku MF CHECK LIVE VIEW dok je fotoaparat u modu
AE blokade, možete proveriti verziju slike sa primenjenom kompenzacijom
ekspozicije. Kad odatle započnete snimanje, fotoaparat započinje ekspoziciju
iz stanja AE blokade.
C Možete ukloniti mrežu linija (str. 127).
Napomene
C Fotoaparat ne izoštrava objekat kad pritisnete okidač do pola.
C Slika u tražilu se ne vidi u modu Live View ručne provere izoštravanja.
C Kad se prikazuje -, temperatura fotoaparata se povećava. Ako nameravate nastaviti
Live View ručnu proveru izoštravanja, ne možete koristiti fotoaparat dok se temperatura
ne smanji (str. 161).
C Pri upotrebi funkcije ručne provere izoštravanja u modu tražila savetujemo vam da
pričvrstite poklopac tražila (str. 28).
C Pri izvoñenju kontinuiranog snimanja ili snimanja uz bracketing ekspozicije u modu
Live View ručne provere izoštravanja, automatsko izoštravanje je podešeno sa prvim
snimkom.
78
Promena prikaza informacija o snimanju (DISP)
Sa svakim pritiskom tipke DISP prikaz na ekranu se
menja na sledeći način u Live View modu sa ručnom
proverom izoštravanja.
Tipka DISP
Standardni prikaz
Uključene informacije
o snimanju
Isključene informacije o
snimanju
79
LCD ekran
Indikatori na LCD ekranu se prikazuju na sledeći način kod snimanja u
modu Live View ručne provere izoštravanja.
Prikaz informacija o snimanju
A
C
Indikator
Indikator
Značenje
Z P A S M Točkić moda (51 – 70)
zy.
10/
{
Kvalitet slike (120)
1/125
Značenje
Brzina zatvarača (64)
F3.5
Otvor blende (62)
;
Skala ekspozicije (67, 104)
AE blokada (77)
e
S
-
Upozorenje na
pregrevanje (161)
s t u Veličina slike (120)/
x w v Format slike (120)
Memorijska kartica (22)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka (29)
100
* 100% Preostalo trajanje baterije
(18)
B
Indikator
v
80
Značenje
Područje merenja u tački
(90)
Područje automatskog
izoštravanja (75)
Upozorenje potresanja
aparata (49)
SteadyShot skala (49)
D
Indikator
Značenje
G P L Način okidanja (101)
R|~
V
{ 6 ( 7 Način rada blica
(82)/Smanjenje efekta
q|9
crvenih očiju (84)
8
Način izoštravanja (74)
ǽǾ
ǿə
Indikator
Značenje
P ¡ ~ Područje automatskog
izoštravanja (75)
E
Indikator
R
Značenje
ISO osetljivost (96)
"-\
Način merenja (90)
h +2.0
Kompenzacija blica
(88)
AWB ` ˇ Ravnoteža beline (Auto,
= n f Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
¦s
(97)
7500K G9
D-range Optimizer (91)/
ζη
Auto HDR (92)
θ
¢ 1 Creative Style (94)
£¤
:=
81
Upotreba blica
Na tamnom mestu, upotreba blica omogućuje vam svetlo snimanje
objekta, a takoñe vam pomaže u sprečavanju potresanja fotoaparata.
Kod snimanja po suncu, možete koristiti blic za snimanje svetle slike
objekta osvetljenog od pozadi.
1 Tipka Fn t ( (način rada blica) t Odaberite željeno
podešenje.
2 Pritisnite tipku (.
Tipka (
Blic se otvori.
C U modu AUTO ili Scene Selection,
blic se automatski otvara ako je tamno
ili kod snimanja u kontra svetlu.
Ugrañen blic se ne otvara čak
ni ako pritisnete tipku (.
3 Kad se punjenje blica završi,
snimajte objekat.
( treperi: Blic počinje da se puni.
Kad indikator treperi, nije moguće okidanje.
( svetli: Blic se napunio i spreman je za
aktivaciju.
C Kad pritisnete okidač do pola na tamnom
mestu u modu automatskog izoštravanja,
blic se može aktivirati kako bi pomogao
pri izoštravanju objekta
(AF osvetljenje).
82
Indikator (
(punjenje blica)
{ (Flash Off)
6 (Autoflash)
( (Fill-flash)
7 (Slow sync.)
q (Rear sync.)
| (Wireless)
Blic se ne aktivira čak i ako je mračno. Ne može se
odabrati kad je točkić moda podešen na P, A, S ili M.
Aktivira se ako je tamno ili je objekat osvetljen od pozadi. Ne
može se odabrati kad je točkić moda podešen na P, A, S ili M.
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač.
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač. Slow sync snimanje
omogućuje vam jasno snimanje objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
Aktivira se tik pred završetak ekspozicije svaki put kad se
pritisne okidač.
Aktivira se spoljni blic (opcija) koji nije na fotoaparatu te
je udaljen od njega (snimanje sa bežičnim blicom).
Tehnike snimanja
C Objektiv ili zatvarač objektiva mogu blokirati svetlo blica i na slici
se može pojaviti senka. Pri upotrebi blica skinite zatvarač objektiva.
C Pri upotrebi blica snimajte objekat na udaljenosti od 1 m ili većoj.
C Kod snimanja u zatvorenim prostorima ili noću, možete koristiti Slow
sync za snimanje svetle slike ljudi i pozadine.
C Možete koristiti Rear sync za snimanje prirodne slike traga objekta
koji se pomera poput bicikla u kretanju ili osobe koja hoda.
Napomene
C Nemojte držati fotoaparat za blic.
C Zavisno od objektiva, uslovi snimanja za izbegavanje nastanka senki mogu se
razlikovati.
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se odabrati
7 (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless).
83
Domet blica
Domet unutar kojeg se postiže pravilna ekspozicija zavisi od kombinacije
dometa blica i ISO osetljivosti. Pogledajte sledeću tablicu.
Otvor blende
ISO
200
podešenje 400
800
F2.8
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
F4.0
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
F5.6
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
AF osvetljenje
C AF osvetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekat pomera u ǽ (Automatic AF). (Svetli
indikator T ili U.)
C AF osvetljenje možda neće raditi sa žižnom daljinom od 300 mm ili
većom.
C Kad je pričvršćen spoljni blic (opcija), koristi se njegovo AF
osvetljenje.
Isključenje AF osvetljenja
Tipka MENU t ! 1 t [AF illuminator] t [Off]
Korištenje funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ova funkcija smanjuje efekat crvenih očiju aktivacijom predblica (slabog
svetla iz blica) nekoliko puta pre snimanja kad koristite blic.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Red eye reduc.] t [On]
84
Izvođenje snimanja sa bežičnim blicom
Sa spoljnim bežičnim blicom (opcija) možete snimati bez kabla kad
nije pričvršćen na fotoaparat. Promenom položaja blica možete snimati sliku sa trodimenzionalnim ugoñajem tako da naglasite kontrast
svetla i senke na objektu.
Za postupak snimanja, pogledajte uputstvo za upotrebu blica.
1 Pričvrstite bežični blic na priključnicu za pribor i
uključite blic i fotoaparat.
2 Tipka Fn t ( (način rada blica) t | (Wireless)
3 Uklonite bežični blic sa priključnice za pribor te otvorite
ugrađen blic.
C Ako želite prvo da isprobate blic, pritisnite tipku AEL.
Napomene
C Fotoaparat ne može izvršiti proveru svetline preko bežične veze.
C Isključite mod bežičnog blica nakon snimanja. Ako se ugrañen blic koristi
dok je još aktivan mod bežičnog blica, ekspozicija blica neće biti tač na.
C Promenite kanal spoljnog blica kad drugi fotograf koristi bežični blic u blizini
te svetlo njegovog/njenog ugrañenog blica aktivira vaš blic.
Za promenu kanala spoljnog blica, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa njim.
Podešavanje tipke AEL
Savetujemo vam da pri upotrebi bežičnog blica podesite [AEL button]
na [AEL hold] u meniju ˘ Custom (str. 125).
85
Podešavanje svetline slike (ekspozicija,
kompenzacija blica, merenje svetla)
Snimanje sa fiksnom svetlinom (AE Lock)
Pri snimanju za sunčana vremena ili uz prozor, ekspozicija možda neće
odgovarati objektu zbog velike razlike u osvetljenju izmeñu objekta i
pozadine. U takvim slučajevima koristite svetlomer kad je objekat dovoljno
svetao te blokirajte ekspoziciju pre snimanja. Za smanjenje svetline
objekta usmerite fotoaparat prema mestu koje je svetlije od objekta i
pomoću svetlomera blokirajte ekspoziciju cele slike. Kako biste posvetlili
objekat, usmerite fotoaparat prema mestu koje je tamnije od objekta i
pomoću svetlomera blokirajte ekspoziciju cele slike.
Ovaj deo opisuje kako snimiti svetliju sliku objekta pomoću opcije \ (Spot).
Tačka za koju
blokirate ekspoziciju.
1 Tipka Fn t " (način merenja) t \ (Spot)
2 Izoštrite deo na kojem želite blokirati ekspoziciju.
S izoštravanjem objekta se podesi ekspozicija.
86
3 Pritisnite tipku AEL za blokiranje
ekspozicije.
Prikazuje se ; (oznaka AE blokade).
Tipka AEL
4 Držeći pritisnutom tipku AEL izoštrite objekat i zatim snimajte.
C Ako nastavite snimanje sa istom ekspozicijom, pritisnite i zadržite tipku
AEL nakon snimanja. Podešavanje se poništi kad otpustite tipku.
Upotreba kompenzacije svetline za celu sliku
(kompenzacija ekspozicije)
Osim za M mod snimanja, ekspozicija se podešava automatski.
(Automatska ekspozicija)
Na osnovu automatske ekspozicije, možete izvoditi kompenzaciju ekspozicije pomakom ekspozicije na + stranu ili – stranu, zavisno od vaše želje.
Možete posvetliti celu sliku pomakom na + stranu. Cela slika postaje
tamnija kad ekspoziciju pomerite na – stranu.
Podesite u – smeru
Osnovna ekspozicija
Podesite u + smeru
87
1 Pritisnite tipku $ za prikaz menija
Tipka $
kompenzacije ekspozicije.
2 Podesite ekspoziciju kontrolnim
točkićem.
Prema + (preko): Posvetljuje sliku.
Prema – (ispod): Potamnjuje sliku.
Standardna ekspozicija
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Tehnike snimanja
C Podesite nivo kompenzacije proverom snimljene slike.
C Upotrebom bracket snimanja možete snimati više slika uz pomak ekspozicije na plus ili minus stranu (str. 103).
Napomena
C Ova opcija ne može se podesiti ako je točkić moda ekspozicije podešen na AUTO,
M ili Scene Selection.
Podešavanje količine svetla blica (kompenzacija blica)
Kod snimanja sa blicom, možete podesiti količinu svetla samo za
blic, bez promene kompenzacije ekspozicije. Možete samo promeniti
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa blica.
Tipka Fn t h (Flash compens.) t Odaberite željeno podešenje
Prema +: Za snažnije svetlo blica.
Prema –: Za slabije svetlo blica.
Napomene
C Ova opcija ne može se odabrati ako je odabran mod ekspozicije AUTO ili Scene
Selection.
88
C Ako ste podesili nivo blica, pojavi se h u tražilu/na LCD ekranu kad se otvori
ugrañen blic. Kad ga podesite, ne zaboravite ponovo da podesite vrednost.
C Pozitivni efekat možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svetla blica,
ako je objekat na ili oko maksimalnog dometa blica. Ako je objekat vrlo blizu,
možda neće biti vidljiv negativni efekat.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija blica
Kompenzacija ekspozicije menja brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost
(kad je odabran [AUTO]) radi izvoñenja kompenzacije. Ako se koristi blic,
takoñe se promeni količina svetla blica.
Meñutim, kompenzacija blica samo menja količinu svetla blica.
Podešavanje jačine blica (Flash Control)
Tipka MENU t ! 1t [Flash control] t Odaberite željeno
podešenje
ADI flash
Pre-flash TTL
Ovaj način upravlja svetlom blica, koristeći informacije o
o žižnoj udaljenosti i podatke merenja svetla iz predbljeska.
Ova metoda omogućuje tačnu kompenzaciju blica sa
gotovo nikakvim uticajem refleksije od objekta.
Ovaj način upravlja količinom svetla blica zavisno samo od
podataka iz merenja svetla predbljeska. Na ovu metodu
utiče refleksija svetla od objekta.
ADI: skra enica za "Advanced Distance Integration"
TTL: skra enica za "Through the lens" (kroz objektiv)
C Kad je odabran [ADI flash], upotrebom objektiva koji ima funkciju
enkodiranja udaljenosti može se postići preciznija kompenzacija blica
uz korištenje tačnijih informacija o udaljenosti.
Napomene
C Kad se ne može odrediti udaljenost izmeñu objekta i spoljnog blica (opcija)
(snimanje sa bežičnim blicom pomoću spoljnog blica (opcija), snimanje sa
blicom odvojenim od aparata i spojenim kablom, snimanje sa macro twin
blicom, itd.), fotoaparat automatski odabire Pre-flash TTL mod.
C Odaberite [Pre-flash TTL] u sledećim slučajevima, budući da fotoaparat ne može
izvoditi kompenzaciju blica sa ADI blicom.
– Kad je na blicu HVL-F36AM pričvršćen širokougani difuzor.
– Kad je na površinu blica pričvršćen difuzor.
89
– Pri upotrebi filtera sa faktorom ekspozicije, na primer ND filtera.
– Kad koristite makroobjektiv.
C ADI blic je raspoloživ samo u kombinaciji sa objektivom opremljenim enkoderom
udaljenosti. Pogledajte uputstvo isporučeno sa objektivom kako biste ustanovili
da li objektiv ima enkoder udaljenosti.
Odabir načina merenja svetline objekta (Metering mode)
Tipka Fn t " (načina merenja svetline) t Odaberite željeni mod
" (Multi segment)
Ovaj mod meri svetlinu svakog područja nakon podele
celog područja na više segmenata i odreñuje pravilnu
ekspoziciju za ceo ekran.
- (Center weighted) Stavljajući naglasak na srednji deo ekrana, ovaj mod meri
prosečnu svetlinu celog kadra.
Ovim načinom meri se svetlo u ili oko područja izoštravanja
\ (Spot)
smeštenog u sredini okvira.
Tehnike snimanja
C Koristite " (Multi segment) za opšte snimanje.
C Kad je u području automatskog izoštravanja objekat sa velikim kontrastom izmerite svetlinu objekta koji želite snimiti sa optimalnom ekspozicijom koristeći funkciju merenja u tačci te primenite snimanje sa AE
blokadom (str. 86).
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] se
fiksno podešava na " (Multi segment) i ne može se odabrati drugi mod.
90
Automatska korekcija svetline i kontrasta
(D-Range)
Tipka D-Range t Odaberite željeno podešenje
ζ (Off)
ι
(D-RangeOptimizer)
κ (Auto HDR)
Tipka D-Range
Funkcija DRO/Auto HDR se ne koristi.
Deljenjem slike u mala područja, fotoaparat analizira
kontrast svetla i senke izmeñu objekta i pozadine, stvarajući
sliku optimalne svetline i gradacije.
Snima dve slike sa različitim ekspozicijama i zatim preklapa
svetlo područje podeksponirane slike i tamno područje
preeksponirane slike kako bi se dobila slika bogate gradacije.
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer)
1 Tipka D-Range t ι (D-RangeOptimizer)
2 Odaberite optimalan nivo tipkama b/B na kontroleru.
η (Auto)
Automatski ispravlja svetlinu.
ι (Level)*
Optimizuje gradaciju snimljene slike u svakom području
slike. Nivo optimizacije se može podesiti izmeñu Lv1
(slaba) do Lv5 (jaka).
* U trenutno odabranom koraku se prikazuje Lv_ uz ι.
91
Napomene
C Funkcija je podešena na ζ (Off) kad je odabran Scene Selection mod y (Sunset)
ili z (Night Port./View). Funkcija je podešena na η (Auto) kad su odabrani drugi
Scene Selection modovi.
C Kod snimanja uz upotrebu D-Range optimizer, na slici se mogu pojaviti smetnje.
Odaberite odgovarajući nivo uz proveru snimljene slike, posebno pri povećanju
efekta.
Automatska korekcija sa bogatom gradacijom (Auto High
Dynamic Range)
1 Tipka D-RANGE t κ (Auto HDR)
2 Odaberite optimalni nivo tipkama b/B na kontroleru.
θ (Auto Exposure Diff.) Automatski ispravlja razliku u ekspoziciji.
Podešava razliku u ekspoziciji na osnovu kontrasta objekta.
κ (Exposure
Nivo optimizacije se može podesiti izmeñu 1.0Ev (slaba)
Difference Level)*
do 3.0Ev (jaka).
* U trenutno odabranom koraku se prikazuje _Ev uz κ.
Tehnika snimanja
C Budući da fotoaparat okida dvaput za jedan snimak, pazite na sledeće:
– Koristite tu funkciju kad se objekat ne pomera i ne trepće.
– Nemojte menjati kompoziciju.
Napomene
C Kad je način eksponiranja podešen na AUTO ili Scene Selection, ne možete
odabrati [Auto HDR].
C Ne možete sledeći snimak dok ne završi trenutni postupak snimanja.
C Zavisno od razlike u svetlini objekta i uslova snimanja, možda nećete postići
željeni efekat.
C Pri upotrebi blica efekat ove funkcije je slab.
C Slika snimljena ovom funkcijom je ograničena na jednu sliku koja se preklapa.
92
C Ovu funkciju ne možete koristiti sa RAW slikama.
C Kad je kontrast scene nizak ili se fotoaparat potrese ili objekat zamuti, možda nećete
postići dobre HDR slike. U tim slučajevima se na snimljenoj slici prikazuju ikonice
κ λ koje ukazuju na problem. Po potrebi snimajte ponovo pazeći na kontrast i
zamućenje.
93
Obrada slike
Odabir željenog načina obrade slike (Creative Style)
1 Tipka Fn t ¢ (Creative Style) t Odaberite željeno
podešenje
2 Kad želite podesiti < (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina),
odaberite željenu opciju pomoću b/B, zatim podesite vrednost
pomoću v/V.
¢ (Standard)
: (Sunset)
Za snimanje različitih scena uz očuvanje nijansi i lepe
boje.
Povećava zasićenost i kontrast za snimanje nezaboravnih
scena bogatih bojom i objekata kao što su cveće, sveže
zelenilo, plavo nebo i more.
Za snimanje tonove kože uz postizanje efekta mekoće.
Odlično za snimanje portreta.
Zasićenje, kontrast i oštrina se povećavaju za življe i oštrije
snimanje pejzaža. Jasnije se ističu i udaljenije scene.
Lepo reprodukuje crvene nijanse horizonta u suton.
= (B/W)
Za crno-belu sliku.
1 (Vivid)
£ (Portrait)
¤ (Landscape)
< (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina) mogu se podesiti za svaku
Creative Style opciju.
< (kontrast)
; (zasićenje)
L (oštrina)
94
Razlika svetla i senke u slici (gradacija). Povećajte vrednost
kako biste dobili sliku sa snažnim kontrastom. Smanjite
vrednost za blaži prikaz.
Živost boja. Povećajte vrednost za sliku sa dubokim i živim
bojama. Smanjite vrednost za manju živost boja.
Za stepen izraženosti obrisa. Povećajte vrednost za oštriji
prikaz. Smanjite vrednost za blaži prikaz.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] se
fiksno podešava na ¢ (Standard) i ne može se odabrati druga postavka.
C Kad je odabran = (B/W), ne možete podesite zasićenje.
Promena opsega reprodukcije boje (Color Space)
Način prikazivanja boja u obliku kombinacije brojeva ili opsega boje
naziva se "prostor boje". Prostor boje možete promeniti u skladu sa namenom.
Tipka MENU t ! 1t [Color Space] t Odaberite željeno
podešenje
sRGB
Adobe RGB
Ovo je standardan prostor boje kod digitalnih fotoaparata.
Upotrebite sRGB za normalno snimanje, na primer ako
nameravate odštampati slike bez ikakvih prepravki.
Ova postavka omogućuje širi opseg prikaza boje. Ako je
veći deo objekta živo zelene ili crvene boje, Adobe RGB
je bolje rešenje.
C Naziv slikovne datoteke započinje sa "_DSC".
Napomene
C Adobe RGB služi za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojom i
DCF2.0 prostor boje. Upotreba nekih aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju
može uzrokovati stvaranjem ili štampom slika koje ne prikazuju boje verno.
C Kod prikaza slika snimljenih uz Adobe RGB na fotoaparatu ili ureñaju koji ne
podržava Adobe RGB, slika se prikazuje uz smanjeno zasićenje boje.
95
Podešavanje ISO osetljivosti
Osetljivost na svetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, veća je osetljivost.
1 Pritisnite ISO na kontrolnoj
Tipka ISO
tipki za prikaz ISO menija.
2 Odaberite željenu vrednost pomoću v/V na kontroleru.
C Što je veći broj, viši je nivo šuma.
Napomene
C Kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ISO se fiksno
podešava na AUTO i ne može se odabrati drugi ISO broj.
C Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S i ISO podešen na [AUTO], ISO
osetljivost se automatski podešava izmeñu ISO 200 i ISO 1600.
C Podešenje [AUTO] nije raspoloživo u M modu snimanja. Ako promenite mod snimanja na M sa podešenjem [AUTO], ono se prebaci na [200]. Podesite ISO prema
uslovima snimanja.
96
Podešavanje tonova boje (White balance)
Ton boje objekta menja se zavisno od funkcija izvora svetla. Donja tablica prikazuje kako se ton boje menja na osnovu različitih izvora svetla,
u uporeñenju sa objektom koji izgleda beo pod sunčevim svetlom.
Dnevno svetlo
Oblačno
Belo
Plavičasto
Fluorescentno Klasična sijalica
Vreme/
osvetljenje
Svojstvo svetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Funkcija ravnoteže beline podešava ton boje na približno ono što vidite.
Koristite ovu funkciju kad ton boje slike nije ispao prema vašim očekivanjima, ili kad želite promeniti ton boje radi odreñenog fotografskog
izražaja.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [White balance] se
fiksno podešava na AWB (Auto WB) i na može se odabrati drugi mod.
C Ako je od svetlosnih izvora raspoloživa samo živina ili natrijumova sijalica, fotoaparat neće moći postići tačnu ravnotežu beline zbog funkcija svetlosnog izvora.
Koristite blic u takvim slučajevima.
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa određenim svetlosnim
izvorom (Auto/Preset white balance)
Tipka Fn t AWB (White balance) t Odaberite željeno podešenje
C Kad [AWB] nije odabran, možete precizno podesiti ton boje pomoću
b/B na kontroleru. Podešavanjem prema + slika postaje crvenkasta, a
podešavanjem prema – slika postaje plavičasta.
97
AWB (Auto WB)
` (Daylight)
ˇ (Shade)
= (Cloudy)
Fotoaparat automatski prepoznaje svetlosni izvor i podešava
tonove boje.
Ako odaberete opciju prema odreñenom svetlosnom izvoru,
tonovi boje se podešavaju za taj svetlosni izvor (programirana
ravnoteža beline).
n (Incandescent)
f (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
C Ako ne možete postići željenu boju u odabranoj opciji, koristite funkciju
snimanja niza slika sa raznim podešenjima ravnoteže beline (str. 104).
C Kad odaberete [5500K] (ColorTemperature) ili [0] (Color filter), možete
podesiti na željenu vrednost (u nastavku).
C Kad odaberete s (Custom), možete registrovati svoje podešenje (str. 99).
Podešavanje temperature boje i efekta filtera (Color Temperature/
Color filter)
Tipka Fn button t AWB (White balance) t [5500K]
(ColorTemperature) ili [0] (Color filter)
C Za podešavanje temperature boje odaberite vrednost pomoću b/B.
C Za podešavanje filtera boje odaberite smer kompenzacije pomoću b/B.
Napomena
C Budući da su kolorimetri dizajnirani za analogne fotoaparate, vrednosti se
razlikuju pod fluorescentnim, natrijumovim i živinim sijalicama. Savetujemo vam
primenu Custom white balance podešavanja ili da izvedete probne snimke.
98
5500K*1
(ColorTemperature)
0*2 (Color filter)
Podešava ravnotežu beline pomoću temperature boje. Slika
postaje crvenkasta kako vrednost raste, ili plavkasta kako se
vrednost smanjuje.
Postiže efekat CC (Color Compensation) filtera kod fotografija.
Na osnovu upotrebe podešene temperature boje kao standarda,
boja se može kompenzovati na G (zelena) ili M (ljubičasta).
*1 Ova vrednost je vrednost trenutno odabrane temperature boje.
*2 Ova vrednost je trenutno odabrana vrednost filtera boje.
Registrovanje tonova boje (Custom white balance)
U sceni gde se ambijentalno osvetljenje sastoji od više vrsta izvora
svetla, preporučuje se upotreba Custom white balance podešavanja kako
bi se tačno reprodukovala belina.
1 Tipka Fn t AWB (White balance) t s (Custom)
2 Odaberite [s SET] pomoću b/B na kontroleru i zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
3 Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno ispunjava AF
područje u sredini i zatim pritisnite okidač.
Okidač klikne i prikažu se kalibrisane vrednosti (ColorTemperature i Color
filter).
4 Pritisnite sredinu kontrolera.
Na ekran se vrati prikaz informacija o snimanju te se zadrži memorisano
Custom podešenje ravnoteže beline.
C Custom podešenje ravnoteže beline registrovano ovim postupkom je efikasno
do registrovanja novog podešenja.
99
Napomena
C Poruka "Custom WB error" označava da je vrednost veća od očekivanog opsega.
(Kad se blic koristi na objektu koji je blizu ili na objektu sa svetlom bojom u
kadru.) Vrednost se memoriše i indikator s postane žut na prikazu informacija
o snimanju na LCD ekranu. Tada možete snimati, no savetujemo vam da ponovo
podesite ravnotežu beline kako biste dobili tačniju vrednost.
Pozivanje Custom podešenja ravnoteže beline
Tipka Fn t AWB (White balance) t s (Custom)
Napomena
C Ako koristite blic kod pritiska okidača, Custom podešenje ravnoteže beline
uzima u obzir i svetlo blica. Kod kasnijih snimaka koristite blic.
100
5/6 Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima pet načina okidanja, poput pojedinačnog ili
kontinuiranog. Koristite ih prema potrebi.
Pojedinačno snimanje
Ovaj mod je za normalno snimanje.
5/6 na kontroleru t G (Single-shot adv.)
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u Scene Selection, nije
moguće pojedinačno snimanje.
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat snima kontinuirano sledećom brzinom*.
P
Maks. 5 slika u sekundi
Q
Maks. 3 slike u sekundi
* Uslovi merenja proizvoñača. Brzina kontinuiranog snimanja se smanjuje
zavisno od uslova snimanja.
1 5/6 na kontroleru t
6 (Continuous adv.) t Odaberite
željeno podešenje
2 Izoštrite objekat i snimajte.
C Kad pritisnete i zadržite okidač, aparat snima kontinuirano.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graničnu
vrednost.
Fine
32 snimka
Standard
116 snimaka
RAW & JPEG
7 snimaka
RAW
14 snimaka
101
Za kontinuirano snimanje na većim brzinama
Fotoaparat snima kontinuirano maksimalno sedam slika u sekundi.
Ekspozicija i izoštravanje se podešavaju sa prvim snimkom.
Tipka 5/6 t L (Spd.Prty.Cont.Adv.)
Napomene
C Nije moguće kontinuirano snimanje ako u tražilu treperi "0". Sačekajte da indikator
nestane.
C Ako je mod ekspozicije u Scene Selection podešen na neku drugu opciju osim .
(Sports Action), nije moguće kontinuirano snimanje.
Upotreba self-timera
10-sekundni self-timer je prikladan kad osoba koja snima takoñe želi biti
u kadru, a 2-sekundne self-timer je prikladan za smanjenje uticaja potresanja
aparata.
1 Tipka 5/6 t 5 (Self-timer) t Odaberite željeno podešenje
C Broj nakon 5 je trenutno odabran broj sekundi.
2 Izoštrite objekat i snimajte.
C Kad je aktiviran self-timer, zvučni signali i indikator self-timera pokazuju
stanje. Indikator self-timera treperi brzo i zvučni signal se brzo oglašava
pre samog snimanja.
Poništenje self-timera
Pritisnite tipku 5/6.
Napomena
C Ako pritiskate okidač bez gledanja u tražilo, koristite poklopac okulara (str. 28).
102
Snimanje slika s pomaknutom ekspozicijom (Exposure bracket)
Osnovna ekspozicija
– smer
+ smer
Bracket snimanje omogućuje vam snimanje nekoliko slika, svake s različitim
stepenom ekspozicije. Ovaj fotoaparat je opremljen auto bracket funkcijom.
Odredite vrednost odstupanja (korake) od osnovne ekspozicije, i fotoaparat
će snimati uz automatski pomak ekspozicije. Možete odabrati sliku željene
svetline nakon snimanja. Kad se aktivira blic, bracket snimanje uz upotrebu
blica koristi se za promenu količine svetla blica. Snimajte tako da pritisnete
okidač za svaki snimak posebno.
1 Tipka 5/6 t ¨C (Bracket: Cont.) t Odaberite željeni
korak bracketa
2 Izoštrite objekat i snimajte.
Osnovna ekspozicija se podesi pri prvom snimku u bracket snimanju.
Napomene
C Kad je točkić moda podešen na M, ekspozicija se pomera podešavanjem brzine
zatvarača.
C Kad podesite ekspoziciju, ona se pomera na osnovu kompenzovane vrednosti.
C Funkcija bracket ne može se koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili
Scene Selection.
103
EV skala u bracket snimanju
Ambijentalni* bracket
Bracket s blicom
0,3 koraka, tri snimka
0,7 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije 0 Kompenzacija ekspozicije –
1.0
LCD ekran (standardni
prikaz)
Prikazano u gornjem redu.
Prikazano u donjem redu.
Tražilo
LCD ekran (mod Live
View ručne provere
izoštravanja)
* Ambijentalno svetlo: Bilo koje svetlo, osim blica, koje osvetljava
scenu duže vreme. Na primer, prirodno svetlo, sijalica ili fluorescentno
svetlo.
C Kod bracket snimanja se na EV skali prikazuje isti broj kao i broj snimljenih
slika. Meñutim kod bracket snimanja sa blicom, indikatori se ne
prikazuju u tražilu.
C Kad počne bracket snimanje, oznake već snimljenih slika počinju
nestajati jedna za drugom.
Snimanje sa pomakom ravnoteže beline (WB bracket)
Na osnovu odabrane ravnoteže beline i temperature boje/filtera boje,
snimaju se tri slike uz automatski pomak ravnoteže beline.
1 Tipka 5/6 t ¨WB (WB bracket) t Odaberite željeno
podešenje
C Kad je odabrano Lo, pomera se za 10 mireda,* a kad je odabran Hi, pomera
se za 20 mireda.
2 Izoštrite objekat i snimajte.
* Mired: jedinica koja pokazuje kvalitet konverzije boje kod filtera temperature boje.
104
Snimanje upotrebom daljinskog upravljača
Možete snimati upotrebom tipki SHUTTER i 2SEC (zatvarač se otvara
nakon 2 sekunde) na RMT-DSLR1 bežičnom daljinskom upravljaču (opcija).
Takoñe pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog daljinskog upravljača.
1 5/6 na kontroleru t V (daljinski upravljač)
2 Izoštrite objekat, usmerite emiter daljinskog upravljača prema
senzoru na fotoaparatu i snimajte.
Napomena
C Kod snimanja bez gledanja u tražilo, postavite poklopac okulara (str. 28).
105
Reprodukcija snimaka
Na LCD ekranu je prikazana zadnja snimljena slika.
1 Pritisnite tipku #.
Tipka #
2 Odaberite sliku pomoću b/B na kontroleru.
Povratak na mod snimanja
Ponovo pritisnite tipku #.
Promena prikaza podataka o snimanju
Pritisnite DISP na kontroleru.
Svakim pritiskom tipke DISP (prikaz), prikaz na ekranu se menja na
sledeći način.
S podacima o snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o
snimanju
Odabir orijentacije kod reprodukcije slike snimljene u portretnom položaju
Tipka MENU t # 1 t [PlaybackDisplay] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Pri reprodukciji slike na TV-u ili računaru, slika će biti prikazana u portretnom
položaju čak i ako je odabrano [Manual rotate].
106
Zakretanje slike
1 Prikažite sliku koju želite zakrenuti,
zatim pritisnite tipku s.
Tipka s
2 Pritisnite sredinu kontrolera.
Slika se zakrene ulevo. Kad želite izvesti drugo zakretanje, ponovite korak 2.
C Kad jednom zakrenete sliku, prikazivaće se u zakrenutom položaju, čak i
ako isključite aparat.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite tipku #.
Napomena
C Kad kopirate zakrenutu sliku na računar, "PMB" (isporučen na CD-ROM disku)
može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meñutim, slika se s nekim softverom neće
zakrenuti.
Uvećavanje slika
Sliku možete uvećati kako biste je tačnije pregledali. To je prikladno za
proveru izoštrenosti snimljene slike.
1 Prikažite sliku koju želite uvećati,
zatim pritisnite tipku f.
Tipka f
107
2 Uvećajte ili smanjite sliku
tipkom f ili e.
C Zakretanje kontrolnog točkića
prebacuje sliku na isto uvećanje.
Pri snimanju više slika sa istom
kompozicijom, možete uporediti
njihovu izoštrenost.
Tipka e
3 Deo koji želite uvećati možete odabrati pomoću v/V
V/b
b/B
B na
kontroleru.
Poništenje uvećanog prikaza
Pritisnite tipku # za vraćanje slike na normalnu veličinu.
Opseg uvećanja
Opseg uvećanja je sledeći.
Veličina snimka
L
Opseg uvećanja
M
Približno T1.1 – T11
S
Približno T1.1 – T7.2
Približno T1.1 – T14
Prelazak na prikaz liste slika
1 Pritisnite tipku Y.
Ekran prelazi na indeksni prikaz.
108
Tipka Y
2 Pritisnite tipku DISP više puta za
odabir željenog formata prikaza.
C Prikaz se menja sledećim redosledom:
9 slika t 4 slike
Tipka DISP
Povratak na pojedinačni prikaz
Pritisnite tipku Y ili sredinu kontrolera kad odaberete željenu sliku.
Odabir foldera
A Odaberite trak foldera pomoću b/B
na kontroleru, zatim pritisnite sredinu.
B Odaberite željeni folder pomoću
v/V i zatim pritisnite sredinu.
Trak foldera
Automatska reprodukcija snimaka (Slide show)
Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [OK]
Reprodukuje redom snimljene slike (Slide show). Slide show se automatski
zaustavi nakon reprodukcije svih slika.
C Možete pogledati prethodnu/sledeću sliku pomoću b/B na kontroleru.
Pauza slide showa
Pritisnite sredinu kontrolera. Ponovnim pritiskom opet se započinje slide
show.
Zaustavljanje usred slide showa
Pritisnite tipku MENU.
Odabir intervala između slika u slide showu
Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [Interval] t Odaberite
željeni broj sekundi
109
Ponavljanje reprodukcije
Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [Repeat] t [On]
110
Provera informacija o snimljenim slikama
Svakim pritiskom tipke DISP, menja se prikaz informacija (str. 106).
Prikaz osnovnih informacija
Indikator
Ŏˆ
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (22)
Broj foldera-datoteke (136)
-
Zaštita (114)
DPOF3
DPOF set (143)
Indikator
κλ
Značenje
Upozorenje za HDR
sliku (92)
Kvalitet slike (120)
s t u Veličina snimka (120)/
x w v Format slike (120)
Preostali kapacitet
®
baterije (18)
Brzina zatvarača (64)
1/125
F3.5
Otvor blende (62)
IS0200
ISO osetljivost (96)
2009 1 1
10:37AM
Datum snimanja
3/7
Broj foldera/ukupan broj
snimaka
111
Prikaz histograma
A
Indikator
Ŏˆ
Indikator
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (22)
Broj mape-datoteke (136)
-
Zaštita (114)
DP0F3
DPOF set (143)
Kvaliteta slike (120)
s t u Veličina snimke (120)/
x w v Format slike (120)
Preostali kapacitet
®
baterije (18)
B
Indikator
Značenje
Histogram (113)
Z P A S M Kotačić moda (51 – 70)
zy.
10/
Brzina zatvarača (64)
1/125
F3.5
Otvor blende (62)
IS0200
ISO osjetljivost (96)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (87)
112
h –0.3
"-\
Značenje
Kompenzacija
blica (88)
Način merenja (90)
Žižna daljina (149)
35mm
¢ 1 Creative Style (94)
£¤
:=
AWB `+1 Ravnoteža beline (Auto,
Preset, Color temperature,
5500K M1
Color filter, Custom) (97)
D-Range Optimizer (91)/
~ OFF
ι AUTO Auto HDR/ Upozorenje
za Auto HDR sliku (92)
κ AUTO
κλ
Datum snimanja
2009 1 1
10:37PM
Broj datoteke/ukupan
3/7
broj slika
Broj piksela
Provera histograma
Histogram je prikaz distribucije svetline
koji prikazuje broj piksela odreñene
svetline na slici. Za prikaz histograma,
pritisnite DISP na kontrolnoj tipki (str. 38
i 106).
Tamno
Kad slika ima deo sa jako tamnim ili
svetlim tonovima, taj deo slike treperi
dok se prikazuje histogram (upozorenje
ograničenja svetline).
Svetlo
Trepće
R (crveno)
Svetlina
G (zeleno) B (plavo)
Kompenzacija ekspozicije na odgovarajući
način menja histogram. Desno je
prikazan primer.
Snimanje uz kompenzaciju ekspozicije na
pozitivnu stranu posvetljuje celu sliku i
tako pomera histogram prema svetlom
(udesno). Ako se ekspozicija kompenzuje
na negativnu stranu, histogram se pomera
ulevo. Oba kraja histograma prikazuju
naglašeni i nenaglašeni deo. Nije moguće
rekonstruisati ovaj deo kasnije pomoću
računara. Podesite ekspoziciju po potrebi
i ponovite snimanje.
113
Zaštita slika (Protect)
Slike možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Zaštita/poništenje zaštite odabranih slika
1 Tipka MENU t # 1 t [Protect] t [Marked images]
2 Odaberite sliku koju želite zaštititi
pomoću b/B na kontroleru, zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
Na odabranom snimku pojavi se oznaka -.
C Za poništenje odabira, ponovo pritisnite
sredinu kontrolera.
3 Za zaštitu drugih slika, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
114
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga obnoviti. Zato unapred
proverite da li želite snimak izbrisati ili ne.
Napomena
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Brisanje trenutno prikazanog snimka
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati te
pritisnite tipku B.
Tipka B
2 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Brisanje odabranih snimaka
1 Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [Marked images]
2 Kontrolerom odaberite snimke koje
želite izbrisati, zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Na odabranom snimku prikaže se oznaka B.
Ukupan broj
3 Za brisanje drugih snimaka, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
115
Brisanje svih snimaka u folderu
1 Pritisnite tipku Y.
2 Odaberite trak foldera pomoću b na
kontroleru.
Trak foldera
3 Pritisnite sredinu kontrolera i zatim odaberite folder koji želite
izbrisati pomoću v/V.
4 Pritisnite tipku B.
5 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Brisanje svih snimaka odjednom
Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [All images] t [Delete]
Napomena
C Fotoaparatu će možda trebati duže vreme za brisanje mnogo snimaka odabirom
opcije [All images]. Savetujemo vam da brišete snimke na računaru ili formatirate
memorijsku karticu pomoću fotoaparata.
116
Gledanje snimaka na TV ekranu
Za gledanje slika snimljenih ovim aparatom na TV prijemniku, potreban je
HDMI kabl (opcija) i HD TV prijemnik sa HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV, i spojite
A Na HDMI
fotoaparat na TV.
priključnicu
HDMI kabl (opcija)
B Na HDMI
priključnicu
2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Za detalje pogledajte uputstvo isporučeno sa TV prijemnikom.
3 Uključite fotoaparat.
Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje
se na TV ekranu.
Pritisnite b/B na kontroleru kako biste
odabrali željenu sliku.
C LCD ekran na zadnjoj strani
fotoaparata se ne uključuje.
Kontroler
Napomene
C Upotrebite HDMI kabl sa HDMI logotipom.
C Upotrebite HDMI mini priključak sa jedne strane (za fotoaparat) i priključak
prikladan za spajanje na TV sa druge strane.
117
C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću
HDMI kabla, TV automatski odabire odgovarajući kvalitet slike za gledanje fotografija.
Pogledajte uputstvo za upotrebu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika za
detalje.
C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno.
C Nemojte spajati izlaznu priključnicu ureñaja sa HDMI priključnicom na fotoaparatu.
To može uzrokovati smetnje u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih ureñaja pomoću HDMI kabla,
možete uživati u novom doživljaju fotografija uz neopisivi Full HD kvalitet.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne slike uz fotografsku izražajnost
suptilnih tekstura i boja.
Upotreba fotoaparata u inostranstvu
Fotoaparat automatski prepoznaje sistem boja koji upotrebljava spojeni
video ureñaj.
O sistemima boje
Ako želite reprodukovati sliku na TV ekranu, potreban je TV prijemnik
koji ima video ulaznu priključnicu i video kabl. Sistem boja TV prijemnika
mora biti jednak sistemu boja fotoaparata. Proverite sledeću listu sistema
boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate fotoaparat.
NTSC sistem
Bahamska ostrva, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venecuela, itd.
PAL sistem
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Holandija,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sistem
Brazil
118
PAL-N sistem
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Upotreba "BRAVIA" Sync
Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync pomoću
HDMI kabla, možete rukovati ovim fotoaparatom pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
1 Spojite TV koji podržava "BRAVIA" Sync s fotoaparatom (str. 117).
Ulaz se automatski prebacuje i na TV ekranu se prikazuju slike snimljene
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Rukujte pomoću tipki na daljinskom upravljaču.
Opcije menija Link Menu
Slide show
Single-image
playback
Image Index
Delete
Automatska reprodukcija slika (str. 109).
Povratak na pojedinačni prikaz slika.
Prelaz na indeksni prikaz slika.
Odabir načina brisanja slika izmeñu pojedinačnog i svih slika
odjednom (str. 115).
Napomene
C Opseg dostupnih postupaka je ograničen kad se fotoaparat spoji sa TV-om pomoću
HDMI kabla.
C Ove funkcije omogućuje samo TV koji podržava "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u
uputstvu za upotrebu TV prijemnika.
C Ako fotoaparat reaguje na nepoželjan način kod rukovanja daljinskim upravljačem
TV prijemnika drugog proizvoñača, spojenog preko HDMI kabla, podesite [CTRL
FOR HDMI] u 0 Setup meniju na [Off].
119
Podešavanje veličine i kvaliteta slike
Veličina slike
Tipka MENU t ! 1 t [Image size] t Odaberite željenu veličinu
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592 T 3056 piksela
M:7.4M
3344 T 2224 piksela
S:3.5M
2288 T 1520 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592 T 2576 piksela
M:6.3M
3344 T 1872 piksela
S:2.9M
2288 T 1280 piksela
Napomena
C Kad je [Quality] podešeno na RAW, veličina slike je fiksno L. Ova veličina se ne
prikazuje na LCD ekranu.
Format slike
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect ratio] t Odaberite željeni format
3:2
Normalan format.
16:9
HDTV format.
Kvalitet
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t Odaberite željeno podešenje
(RAW)
120
Format datoteke: RAW (bez kompresije)
Ovaj format nije moguće postići digitalnom obradom. Odaberite ovaj format za obradu slike na računaru u profesionalne svrhe.
C Veličina snimka je fiksno podešena na maksimum.
Veličina slike nije prikazana na LCD ekranu.
(RAW & JPEG) Format datoteke: RAW (bez kompresije) + JPEG
RAW slika i JPEG slika se kreiraju istovremeno. To je prikladno kad su vam potrebne dve slikovne datoteke, JPEG za
gledanje i RAW za obradu.
C Kvalitet slike je fiksno [Fine], a veličina slike je fiksno [L].
Format datoteke: JPEG
(Fine)
Slika se pri snimanju komprimuje u JPEG format. S obzirom
(Standard)
da je odnos kompresije kod
(Standard) veći nego kod
(Fine), veličina datoteka kod
je manja nego kod
. Tako se omogućuje snimanje većeg broja datoteka na
memorijsku karticu, ali se smanjuje i kvalitet slike.
Napomena
C Za detalje o broju slika koje je moguće snimiti kad se promeni veličina slike,
pogledajte str. 29.
O RAW datotekama
Za otvaranje RAW datoteke snimljene na ovaj aparat treba vam "Image Data Converter
SR" softver sadržan na isporučenom CD-ROM-u. Ovim softverom možete RAW datoteku otvoriti i konvertovati u neki od uobičajenih formata, kao što je JPEG ili TIFF,
te joj možete ponovo podesiti ravnotežu beline, zasićenje boje, kontrast, itd.
C RAW datoteku nije moguće odštampati DPOF (print) štampačem ili PictBridge
štampačem.
C Ne možete podesiti [Auto HDR] na slikama u RAW formatu.
121
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina dodavanja brojeva datoteke slikama
Tipka MENU t 0 2 t [File number] t Odaberite željeno
podešenje
Series
Reset
Fotoaparat ne resetuje brojeve i redom dodaje brojeve
datotekama dok broj ne dostigne "9999".
Fotoaparat resetuje brojeve u sledećim slučajevima i dodaje
brojeve datotekama od "0001". Ako se u folderu već nalazi
datoteka, dodeljuje se broj za jedan veći.
– Kad se promeni format foldera.
– Kad su izbrisane sve slike u folderu.
– Kad se zameni memorijska kartica.
– Kad je formatirana memorijska kartica.
Odabir formata naziva foldera
Snimljene slike se smeštaju u automatski kreiran folder u DCIM folderu
na memorijskoj kartici.
Tipka MENU t 0 2 t [Folder name] t Odaberite željeno
podešenje
Standard form
Date form
122
Format naziva foldera je sledeći: broj foldera + MSDCF.
Primer: 100MSDCF
Format naziva foldera je sledeći: broj foldera + Y (zadnja
cifra)/MM/DD.
Primer: 10090405 (Naziv foldera: 100, datum: 04/05/2009)
Kreiranje novog foldera
Na memorijskoj kartici možete kreirati folder za snimanje slika.
Novi folder se kreira sa brojem za jedan većim od najvišeg trenutno
korištenog broja, i taj folder postaje sledeći folder za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [New folder]
Odabir foldera za snimanje
Kad je odabran Standard form folder i te postoje dva ili više foldera,
možete odabrati folder koji će se koristiti za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [Select folder] t Odaberite željeni folder
Napomena
C Ne možete odabrati folder kad podešavate [Date form].
Formatiranje memorijske kartice
Formatiranjem će te nepovratno izbrisati sve podatke na mediju, čak i
zaštićene slike.
Tipka MENU t # 1 t [Format]t [OK]
Napomene
C Tokom formatiranja svetli indikator pristupa. Ne vadite memorijsku karticu dok
indikator svetli.
C Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ako je formatirate na računaru,
možda je nećete moći koristiti u fotoaparatu, što zavisi od primenjenog formata.
C Formatiranje može trajati nekoliko minuta, zavisno od memorijske kartice.
123
Promena podešenja redukcije šuma
Isključenje smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom
Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi
u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača.
Tako se smanjuje zrnasti šum tipičan za dugu ekspoziciju. Kad je u toku
smanjenje šuma, prikaže se poruka i ne možete snimati drugu sliku. Odaberite
[On] za stavljanje naglaska na kvalitetu slike. Odaberite [Off] za stavljanje
naglaska na vreme snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off]
Napomene
C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing
snimanju, čak i kad je podešeno na [On].
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti
redukcija šuma.
Isključenje smanjenja šuma pri visokoj ISO osetljivosti
Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija šuma
uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje. Odaberite [High] za naglasak
na kvalitet slike. Odaberite [Normal] za naglasak na vremenu snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t Odaberite željeno
podešenje
Napomene
C Pri kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing snimanju se automatski
odabire [Normal] čak i kad je podešeno na [High].
124
Promena funkcije tipke AEL
Promena načina rada tipke AEL
Moguće je promeniti način rada tipke AEL u jednu od sledećih dveju
funkcija:
– Zadržavanje vrednosti ekspozicije dok je tipka AEL pritisnuta ([AEL
hold]).
– Zadržavanje vrednosti ekspozicije pritiskom tipke AEL sve dok je ne
pritisnete ponovo ([AEL toggle]).
Tipka MENU t ˘ 1 t [AEL button] t Odaberite željeno
podešenje
Napomene
C Kad je ekspozicija blokirana, na LCD ekranu i u tražilu se pojavi ;. Pazite da ne
resetujete podešenje.
C "Hold" i "Toggle" podešenja utiču na ručno podešavanje ekspozicije (str. 68) u
ručnom modu.
125
Promena ostalih podešenja
Podešavanje zvuka
Za odabir zvuka koji se čuje kod okidanja, tokom odbrojavanja self-timera, itd.
Tipka MENU t 0 2 t [Audio signals] t Odaberite željeno
podešenje
Isključivanje prikaza Help Guide pomoći sa ekrana
Možete isključiti prikaz Help Guide pomoći tako da se ne prikazuje dok
rukujete fotoaparatom. To je praktično ako želite sledeći postupak izvesti
brzo.
Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide dips.] t [Off]
Podešavanje vremena do isključenja fotoaparata u štedni mod
Možete podesite vreme do isključenja fotoaparata u štedni mod (Power
save). Pritiskom okidača do pola, fotoaparat se vraća na snimanje.
Tipka MENU t 0 1 t [Power Save (OVF)] t Odaberite željeno
vreme
Napomene
C Nezavisno od ovog podešenja, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad
je fotoaparat spojen na TV ili ako je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
C Podesite [Power save (LV)] pri korištenju moda Live View ručne provere izoštravanja.
Odabir jezika
Tipka MENU t 0 1 t [O Language] t Odaberite jezik
126
Podešavanje LCD ekrana
Ručno podešavanje svetline LCD ekrana
Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t Odaberite željeno
podešenje
Podešavanje vremena za automatski prikaz slike nakon
snimanja (Auto review)
Možete proveriti snimljenu sliku na LCD ekranu odmah nakon snimanja.
Možete promeniti trajanje prikaza.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati vertikalno čak i ako je
[PlaybackDisplay] podešeno na [Auto rotate] (str. 106).
Zadržavanje LCD ekrana uključenim kod gledanja u tražilo
Prema fabričkom podešenju, kad pogledate u tražilo, LCD ekran se
isključi kako bi se sprečilo trošenje baterije.
Ako želite uključiti LCD ekran dok gledate u tražilo, odaberite [Off].
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Uključivanje/isključivanje mreže linija
Možete odabrati da li će se mreža linija prikazivati u modu Live View
ručne provere izoštravanja (str. 77).
Tipka MENU t ˘ 1 t [Grid Line] t Odaberite željeno podešenje
127
Provera verzije fotoaparata
Prikaz verzije fotoaparata
Funkcija prikazuje verziju fotoaparata. Proverite da li je izdata novija
verzija firmvera fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
C Nadogradnja je moguća samo ako je preostali napon baterije { (tri segmenta
ikone) ili više. Savetujemo upotrebu dovoljno napunjene baterije ili AC-PW10AM
AC adaptera (opcija).
128
Resetovanje na fabrička podešenja
Možete resetovati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Reset default] t [OK]
Opcije se resetuju na sledeći način.
Opcije
Exposure compensation (87)
Recording information display (39)
Playback display (106)
Drive mode (101)
Flash mode (82)
Autofocus mode (74)
AF area (75)
ISO (96)
Metering mode (90)
Flash compens. (88)
White balance (97)
ColorTemperature/Color filter (98)
Custom white balance (99)
DRO/Auto HDR (91)
Creative Style (94)
Resetuju se na
±0.0
Graphic Display
Pojedinačan prikaz (s informacijama o
snimanju)
Single-shot adv.
Fill-flash (razlikuje se prema tome da li
je ugrañen blic otvoren ili nije)
AF-A
Wide
AUTO
Multi segment
±0.0
AWB (Auto white balance)
5500K, Color filter 0
5500K
DRO Auto
Standard
Meni Recording
Opcije
Image size (120)
Aspect ratio (120)
Quality (120)
Flash control (89)
AF illuminator (84)
SteadyShot (49)
Color Space (95)
Long exp.NR (124)
Resetuju se na
L:14M
3:2
Fine
ADI flash
Auto
On
sRGB
On
129
Opcije
High ISO NR (124)
Resetuju se na
Normal
Meni Custom
Opcije
Eye-Start AF (73)
AEL button (125)
Red eye reduc. (84)
Auto review (127)
Auto off w/ VF (127)
Grid Line (127)
Resetuju se na
On
AEL hold
Off
2 sec
On
On
Meni Playback
Opcije
Specify Printing – Date imprint (144)
Slide show – Interval (109)
Slide show – Repeat (109)
PlaybackDisplay (106)
Resetuju se na
Off
3 sec
Off
Auto rotate
Meni Setup
Opcije
LCD brightness (127)
Power Save (LV) (126)
Power Save (OVF) (126)
CTRL FOR HDMI (119)
Help Guide disp. (126)
File number (122)
Folder name (122)
USB connection (132, 145)
Audio signals (126)
130
Resetuju se na
Auto
20 sec
10 sec
On
On
Series
Standard form
Mass Storage
On
Kopiranje snimaka na računar
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati slike s memorijske kartice na računar
spojen upotrebom USB kabla.
Preporučena konfiguracija računara
Ukoliko računar priključujete na fotoaparat, preporučujemo sledeću
konfiguraciju.
x Windows
OS (predinstaliran): Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
C Za navedene operativne sisteme pravilan rad nije garantovan kod nadogradnje sistema ili kod multi-boot sistema.
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
USB priključak: Standardni
x Macintosh
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB priključak: Standardni
Napomene o priključenju fotoaparata na računar
C Ispravan rad nije garantovan u svim prethodno opisanim preporučenim sistemima.
C Ispravan rad nije garantovan ako na jedan računar istovremeno spojite dva ili više
USB ureñaja. Zavisno od tipa USB opreme koju koristite istovremeno, neki od
ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
C Ispravan rad nije garantovan pri upotrebi USB huba ili produžnog kabla.
C Priključenje aparata putem USB interfejsa koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje poboljšanu brzinu prenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed
USB (USB 2.0).
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i lič nog računara možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.
131
Korak 1: Spajanje fotoaparata i računara
1 Umetnite memorijsku karticu sa snimljenim slikama u fotoaparat.
2 Odaberite vrstu memorijske kartice sa koje želite kopirati slike
pomeranjem preklopke memorijske kartice.
3 Umetnite bateriju dovoljnog kapaciteta u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera (nije isporučen).
C Kad kopirate slike na računar uz upotrebu baterijskog napajanja, kopiranje
možda neće uspeti ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija istroši prebrzo.
4 Uključite fotoaparat i računar.
5 Proverite da li je [USB connection] u 0 2 podešeno na [Mass Storage].
6 Spojite fotoaparat i računar.
Na radnoj površini se prikaže AutoPlay
wizard.
A U USB
priključnicu
USB kabl
B U USB
priključnicu
132
Korak 2: Kopiranje slika na računar
Za Windows
U ovom poglavlju je opisan primer kopiranja slika u folder "Documents"
(kod Windows XP: "My Documents").
Ako upotrebljavate priloženi "PMB" softver, snimke možete kopirati
jednostavno (str. 138).
1 Kliknite na [Open folder to view files]
(kod Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) dok se na
radnoj površini automatski
pojavljuje meni wizarda.
C Ako se ne pojavi wizard, kliknite na
[Computer] (kod Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dvaput kliknite na [DCIM].
3 Dvaput kliknite na folder gde
želite memorisati kopirane slike.
Nakon toga, kliknite desnom tipkom miša na slikovnu datoteku
za prikaz menija te kliknite na
[Copy].
C O mestu za memorisanje slikovnih
datoteka, pogledajte str. 136.
133
4 Dvaput kliknite na folder
[Documents]. Nakon toga desnom
tipkom miša kliknite na prozor
"Documents" za prikaz menija
i kliknite na [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u folder
"Documents".
C Ako odabran folder već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
da li želite zameniti datoteku. Ako zamenite datoteku novom, izvorna datoteka se
briše. Za kopiranje slikovne datoteke na
računar bez zamene, promenite njen
naziv. Obratite pažnju da se datoteka
promenjenog naziva možda neće moći
reprodukovati na ovom fotoaparatu
(str. 136).
Za Macintosh
1 Dvaput kliknite na novu ikonu t [DCIM] t folder u kojem su
memorisane slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk.
Gledanje slika na računaru
Za Windows
A Kliknite na [Start] t [Documents] (za Windows XP: [My Documents]).
C Za prikaz RAW slika, potreban je priloženi softver "Image Data Converter
SR" (str. 141).
B Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
134
Za Macintosh
Dvaput kliknite na ikonu hard diska t željenu slikovnu datoteku kako
biste je otvorili.
Za prekidanje USB veze
Sledeći postupak izvedite kod Windows ili Macintosh računara kad:
C Odspajate USB kabl
C Vadite memorijsku karticu
C Isključujete fotoaparat
x Za Windows
Dvaput kliknite na ikonu u statusnom redu i zatim kliknite na
(USB
Mass Storage Device) t [Stop]. Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite na
[OK].
Ureñaj je odspojen.
x Za Macintosh
Povucite i pustite ikonu memorije ili memorijske kartice na ikonu
"Trash".
Fotoaparat se odspoji od računara.
135
Mesta za memorisanje slikovnih datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupišu u folder na memorijskoj kartici.
Primer: pregled foldera u sistemu Windows Vista
A Folder koji sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom. (Prve tri cifre pokazuju
broj foldera.)
B Možete napraviti folder prema datumu
snimanja (str. 122).
C Nije moguće snimati u/reprodukovati iz
foldera "MISC".
C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označava bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani deo
naziva RAW datoteke i odgovarajuće JPEG
slikovne datoteke su isti.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (ne Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
C Zavisno od računara, ekstenzija možda
neće biti prikazana.
Kopiranje slika memorisanih na računar na memorijsku karticu
i pregled slika
Kao primer je naveden računar sa sistemom Windows. Korak 1 nije
potreban ako naziv datoteke nije promenjen. Ako upotrebljavate priloženi
softver "PMB", slike možete jednostavno kopirati (str. 138).
136
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite
na [Rename]. Promenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
C Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
C Ako se pojavi poruka upozorenja za zamenu podataka, unesite druge brojeve.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
zavisno od toga kako je podešen računar.
Ekstenzija datoteka sa fotografijama je
JPG. Nemojte menjati ekstenziju.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
folder na mediju za snimanje
na sledeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke, zatim kliknite na
[Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable
Disk] unutar foldera [Computer]
(kod Windows XP: [My Computer]).
C Desnom tipkom miša kliknite na
folder [ sssMSDCF] unutar
[DCIM], zatim kliknite na [Paste].
C sss označava bilo koji broj izmeñu
100 i 999.
Napomene
C Slika se možda neće moći reprodukovati, zavisno od veličine.
C Slike editovane na računaru ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće
moći reprodukovati u ovom fotoaparatu.
C Ako nema foldera u koji se može memorisati datoteka, najpre napravite novi fotoaparatom (str. 123) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.
137
Upotreba softvera
Za upotrebu slika snimljenih fotoaparatom, isporučen je sledeći softver:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija računara
x Windows
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7*2
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: Pentium 4 ili brži je preporučen, RAM 1 GB ili više je
preporučeno.
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
Preporučena konfiguracija za "PMB"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7*2
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani. Za kreiranje
diska potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ili
noviji. Za preuzimanje IMAPI instalacije potrebna je Internet veza.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM ili više
(preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više)
Hard disk: Prostor na disku potreban za instaliranje — 500 MB ili više
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
138
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5)
CPU: Power PC G4/G5 serija (1 GHz ili brži je preporučen)/Intel Core
Solo/ Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: 1 GB ili više je preporučeno.
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
Instaliranje softvera
x Windows
C Logujte se kao Administrator.
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM
(isporučen) u CD-ROM pogon.
Prikazuje se instalacioni meni.
C Ako se ne prikaže meni, dva puta
kliknite na [Computer] (kod Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
C Kod Windows Vista, može se prikazati
AutoPlay meni. Odaberite "Run
Install.exe" i sledite uputstvo koje se
prikazuje na ekranu za postupak
instaliranja.
2 Kliknite na [Install].
C Proverite da li je označeno "Sony Image Data Suite" i "Sony Picture Utility"
i sledite uputstvo na ekranu.
139
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instaliraju se sledeće aplikacije i na radnoj površini se prikazuju ikone:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
C Logujte se kao Administrator.
1 Uključite svoj Macintosh računar i umetnite CD-ROM disk
(isporučen) u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM diska.
3 Kopirajte [IDS_INST.pkg] datoteku u [MAC] folder na ikoni hard
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg] u folder za kopiranje.
C Sledite uputstvo na ekranu za završavanje instalacije.
Napomena
C Kad se pojavi poruka za resetovanje računara, resetujte računar sledeći uputstvo na
ekranu.
140
Upotreba "Image Data Converter SR" softvera
Napomena
C Ako memorišete podatke u RAW formatu, ti podaci se snimaju kao ARW2.1 format.
Upotrebom "Image Data Converter SR" softvera možete:
C Obrañivati slike snimljene u RAW formatu izvoñenjem različitih ispravki, na primer promenom tonske krivulje i oštrine.
C Podešavati ravnotežu beline, ekspoziciju i Creative Style i dr. postavke
slike.
C Memorisati slike prikazane i obrañene na računaru. Možete memorisati
sliku u RAW formatu ili je smestiti u nekom formatu za opšte namene.
C Za detalje o "Image Data Converter SR" softveru pogledajte Help.
Za pokretanje pomoći (Help), kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Informacije o podršci za "Sony Image Data Suite" (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba "Image Data Lightbox SR" softvera
"Image Data Lightbox SR" vam omogućuje sledeće:
C Prikaz i uporeñenje RAW/JPEG slika snimljenih ovim fotoaparatom.
C Ocenjivanje slika na skali do pet.
C Postavljanje oznaka u boji i sl.
C Prikaz slike u "Image Data Converter SR" i podešavanje.
C Detalje o "Image Data Lightbox SR" potražite u pomoći (Help).
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start menija, kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
141
Upotreba "PMB" softvera
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Pomoću "PMB" softvera možete:
C Prebaciti slike snimljene ovim fotoaparatom i prikazati ih na ekranu računara.
C Organizovati slike na računaru prema
datumu snimanja i prikazati ih.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju i sl.),
odštampati i poslati fotografije kao prilog
e-maila, promeniti datum snimanja i još
mnogo toga.
C Štampati ili memorisati fotografije sa datumom.
C Kreirati disk pomoću CD ili DVD snimača.
C Detalje o "PMB" softveru pogledajte u pomoći "PMB Guide".
(PMB
Za pokretanje "PMB Guide" pomoći, dvaput kliknite na prečicu
Guide) na radnoj površini. Za pokretanje iz menija Start, kliknite na
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Informacije o podršci za "PMB" (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Napomena
C Na ekranu se prikazuje poruka potvrde za Information tool kod pokretanja "PMB"
prvi put. Odaberite [Start]. Ova funkcija vas obaveštava o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Postavku možete promeniti kasnije.
142
DPOF postavke
Upotrebom ovog fotoaparata možete odrediti snimke i broj primeraka za
štampanje pre samog štampanja fotografija u fotostudiju ili na štampaču.
Sledite postupak opisan u nastavku.
Budući da DPOF oznake ostaju uz slike i nakon štampanja, savetuje se
da ih tada uklonite.
Označavanje/odznačavanje DPOF podešenja odabranih snimaka
1 Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [DPOF setup] t
[Marked images] t [OK].
2 Odaberite snimak pomoću b/B na kontroleru.
3 Odaberite broj primeraka pomoću srednje tipke kontrolera.
C Za odznačavanje DPOF podešenja, podesite broj na "0".
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
Napomene
C Ne možete označiti RAW datoteke DPOF oznakom.
C Možete odrediti bilo koji broj do 9.
143
štampanje datuma
Možete podesiti da li će se na fotografijama štampati pripadajući datum.
Položaj datuma (unutar ili izvan slike, veličina znakova, itd.) zavisi od
štampača.
Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Napomena
C Ova funkcija nije raspoloživa kod nekih štampača.
144
Direktno štampanje slika na štampaču
koji podržava funkciju PictBridge
Ako nemate računar, možete jednostavno
odštampati fotografije direktnim spajanjem
fotoaparata na štampač koji podržava funkciju
PictBridge.
"PictBridge" se zasniva na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Napomena
C Nije moguće štampanje RAW fotografija.
Korak 1: Priključenje fotoaparata na štampač
Napomena
C Preporučljivo je koristiti AC adapter (nije isporučen) kako biste sprečili prekid
napajanja tokom štampanja fotografija.
1 Tipka MENU t 0 2 t [USB connection] t [PTP].
2 Isključite fotoaparat i odaberite preklopkom memorijske kartice
vrstu memorijske kartice sa koje želite štampati slike.
3 Spojite fotoaparat na štampač.
A U USB
priključnicu
USB kabl
B U USB
priključnicu
145
4 Uključite fotoaparat i štampač.
Pojavljuje se meni za odabir snimaka.
Korak 2: štampanje
1 Odaberite sliku za štampanje pomoću b/B na kontroleru i
zatim pritisnite sredinu kontrolera.
C Za odustajanje, ponovo pritisnite sredinu.
2 U meniju odaberite [OK] i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Slika se štampa.
C Nakon pojave poruke o završetku štampanja, pritisnite sredinu kontrolera.
3 Ponovite korake 1 i 2 ako želite da štampate druge snimke.
Za poništenje štampanja
Ako pritisnete tokom štampanja sredinu kontrolera, štampanje se poništi.
Izvadite USB kabl ili isključite aparat. Kad želite ponoviti štampanje, sledite
opisani postupak (koraci 1 i 2 gore).
146
Tehnički podaci
[Live View ručna provera izoštravanja]
Fotoaparat
Senzor slike za snimanje
Vidno polje 100%
[Sistem]
[Tražilo]
Vrsta aparata
Objektiv
Digitalni ogledalno-refleksni
fotoaparat sa ugrañenim
blicom i izmenjivim
objektivima
Svi µ objektivi
[Senzor slike]
Format slike
23,4T15,6 mm (APS-C
format) CMOS senzor
Ukupan broj piksela fotoaparata
Približno 14 600 000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata
Približno 14 200 000 piksela
[SteadyShot]
Sistem
Mehanizam sa pomakom
senzora slike
[Zaštita od prašine]
Sistem
Antistatički sloj na niskopropusnom filteru i mehanizam
pomeranja senzora slike
[Sistem automatskog izoštravanja]
Sistem
Sistem otkrivanja faza kroz
objektiv, CCD linijski
senzori (9 tačaka, 8 linija
sa srednjim senzorom
končanice)
Osetljivost Od 0 EV do 18 EV
(ekvivalentno ISO 100)
AF osvetljenje
Približno 1 – 5 m
Format slike
Tip
Fiksni sistem u nivou oka
sa penta-Dach ogledalom
Pokrivenost kadra
95%
Uvećanje 0,83 T s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1
(diopter)
Udaljenost oka
Oko 16,5 mm od okulara,
10,9 mm od okvira okulara
pri –1 m–1
Dioptrijsko podešavanje
Od –2,5 do +1,0 m–1
[Ekspozicija]
Ćelija za merenje svetlosti
SPC
Način merenja
Saćasti uzorak sa 40
segmenata
Opseg merenja
Od 1 do 20 EV (od 3 do 20
EV sa merenjem u tački),
(pri ISO 100 konverziji sa
F1.4 objektivom)
ISO osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
AUTO, ISO 200 do 12800
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolisan,
vertikalno-poprečno u
žižnoj ravnini
147
Brzina
Od 1/4000 sekundi do 30
sekundi, bulb (korak po
1/3 EV)
Brzina sinhronizacije sa blicom
1/160 sekundi
[Ugrađen blic]
Brojka vodilja blica
GN 12 (u metrima s ISO 100)
Vreme punjenja
Oko 4 sekunde
Domet blica
Za 18-mm objektiv (za žižnu daljinu tog objektiva)
Kompenzacija ekspozicije blica
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG
Duo", SD memorijska
kartica, SDHC memorijska
kartica
[LCD ekran]
LCD ploča 6,7 cm (tip 2.7), TFT
Ukupan broj tačaka
230 400 (960 T 240) tačaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
HDMI
miniB
HDMI tip C
minipriključnica
[Napajanje, opšte]
Napajanje
Akumulatorska baterija
NP-FM500H
[Ostalo]
PictBridge Kompatibilan
148
Exif Print Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Oko 137 T 104 T 81 mm
(Š/V/D, bez delova koji
vire)
Masa
Približno 520 g (bez baterije, memorijske kartice i
pribora kućišta)
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
Format datoteke
JPEG (DCF Ver. 2.0. Exif
Ver.2.21, MPF Baseline)
kompatibilan, DPOF
kompatibilan
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibilna)
Punjač baterije BC-VM10
Ulazni napon
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz,
9W
Izlazni napon
8,4 V DC, 0,75 A
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
Temperatura skladištenja
Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 70 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Punjiva baterija NP-FM500H
Baterija
Litijum-jonska
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 7,2 V
Maksimalna struja punjenja
2A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Kapacitet
Tipičan 11,8 Wh (1650 mAh)
Minimalan 11,5 Wh (1600 mAh)
Maksimalne dimenzije
Oko 38,2 T 20,5 T 55,6 mm
(Š/V/D)
Masa
Oko 78 g
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen sa DCF
(Design rule for Camera File system)
univerzalnim standardom koji je
osnovalo udruženje JEITA (Japan
Electronic and Information
Technology Industries Association).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i
reprodukcija slika snimljenih ili
editovanih na drugoj opremi na
ovom fotoaparatu nije garantovana.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne štamparske greške.
O žižnoj daljini
Ugao slike ovog fotoaparata je uži nego
kod fotoaparata sa filmom 35-milimetarskog formata. Možete pronaći
približni ekvivalent žižne daljine
fotoaparata s filmom 35-milimetarskog
formata te snimati s istim uglom slike
povećanjem žižne daljine objektiva
za pola.
Na primer, upotrebom objektiva od
50 mm možete dobiti približan ekvivalent 75-milimetarskog objektiva
fotoaparata sa filmom 35-milimetarskog
formata.
149
Zaštićeni znakovi
C
je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
,"Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
C "PhotoTV HD" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrovani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
C HDMI, HDMI logotip i HighDefinition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi kompanije HDMI
Licensing LLC.
C Macintosh i Mac OS su zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije Apple Inc.
C PowerPC je registrovani zaštitni
znak kompanije IBM Corporation
u SAD-u.
C SDHC logotip je zaštitni znak.
C MultiMediaCard je zaštitni znak
MultiMediaCard Association.
C Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi Intel Corporation.
150
C Adobe je registrovani zaštitni znak
ili zaštitni znak kompanije Adobe
Systems Incorporated u SAD i/ili
drugim zemljama.
C Osim toga, nazivi sistema i proizvoda
u ovom priručniku su zaštićeni ili
registrovani znakovi odgovarajućih
proizvoñača. Ipak, oznake  ili ®
nisu navedene u svim slučajevima
u ovom priručniku.
U slučaju problema
U slučaju problema sa fotoaparatom, pokušajte sa sledećim rešenjima.
Proverite ponuñena rešenja na stranicama od 151 do 159. Ako ne uspete
tako da rešite problem, obratite se ovlašć enom Sony servisu.
1 Proverite sledeće predloge.
2 Izvadite bateriju te je ponovo umetnite nakon otprilike jednog
minuta, zatim opet uključite aparat.
3 Resetujte podešenja (str. 129).
4 Obratite se prodavcu ili ovlašć enom Sony servisu.
Baterija i napajanje
Nije moguće umetnuti bateriju u aparat.
C Bateriju umetnite tako da vrhom gurate preklopku za zatvaranje (str. 17).
C Proverite broj modela baterije (str. 12, 18).
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo
isprazni iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dovoljan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na izuzetno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 163).
C Baterija je ispražnjena. Zamenite je napunjenom baterijom (str. 13).
C Baterija je istrošena (str. 19). Zamenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Pravilno stavite bateriju (str. 17).
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 13).
C Baterija je istrošena (str. 19). Zamenite je novom.
151
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite uključeni fotoaparat zadato vremensko razdoblje, prebaciće se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za
poništenje moda smanjene potrošnje počnite koristiti aparat. Na primer,
pritisnite okidač do pola (str. 126).
Indikator CHARGE treperi za vreme punjenja baterije.
C Izvadite i ponovo pravilno umetnite bateriju.
C Punite bateriju uz temperaturu okoline izmeñu 10 i 30 °C.
Snimanje fotografija
Nema nikakve slike na LCD ekranu za vreme upotrebe tražila čak ni kad je
aparat uključen.
C Fotoaparat će se isključiti u štedni mod ako ne registruje nikakav postupak
kroz zadato vreme. Za izlazak iz štednog moda počnite koristiti aparat,
na primer pritisnite okidač do pola (str. 126).
Slika u tražilu nije izoštrena.
C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (str. 26).
Fotoaparat ne može snimati.
C Upotrebljavate memorijsku karticu sa zaštitom od snimanja i ona se nalazi
u položaju LOCK. Pomerite preklopku u položaj za snimanje.
C Pogrešan položaj preklopke memorijske kartice. Podesite je u odgovarajući
položaj (str. 22).
C Proverite slobodan kapacitet memorijske kartice (str. 29).
C Ne možete snimati slike dok punite ugrañeni blic (str. 82).
C Okidanje nije moguće kad je objekat neizoštren.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno. Pričvrstite objektiv pravilno (str. 20).
C Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop, itd., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
C Pokušavate snimiti objekat za koji je potrebno izvesti posebno izoštravanje
(str. 72). Koristite blokadu fokusa ili ručno izoštravanje (str. 73, 76).
152
Snimanje traje dugo.
C Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 124). Nije reč o kvaru.
C Snimate u RAW modu (str. 120). Budući da je RAW datoteka velika,
takvo snimanje može trajati malo duže.
C Auto HDR obrañuje sliku (str. 91).
Slika nije izoštrena.
C Objekat je preblizu. Proverite minimalnu žižnu daljinu objektiva.
C Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja
na AF (automatsko izoštravanje) (str. 71).
C Ako se na objektivu nalazi preklopka načina izoštravanja, podesite je na AF.
C Okolina nije dovoljno osvetljena.
Funkcija Eye-Start AF ne radi.
C Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 73).
C Pritisnite okidač do pola.
Ne radi blic.
C Način rada blica je podešen na [Autoflash]. Kad želite da se blic
aktivira pri svakom snimanju, podesite ga na [Fill-flash] (str. 82).
Blicu treba predugo da se napuni.
C Blic se aktivirao za više uzastopnih snimanja u kratkom razdoblju.
Kad se blic aktivira više puta uzastopno, postupak punjenja može
trajati duže no obično kako bi se izbeglo pregrevanje aparata.
Slika snimljena sa blicom je pretamna.
C Ako je objekat izvan dometa blica (na udaljenosti pri kojoj ga blic ne može
pravilno osvetliti), slike će biti tamne. Ako se promeni ISO osetljivost, domet
blica se takoñe menja sa njom (str. 84).
Datum i vreme nisu tačni.
C Podesite tačan datum i vreme (str. 25).
153
Vrednost otvora blende i/ili brzina zatvarača trepere kad pritisnete okidač
do pola.
C Budući da je objekat presvetao ili pretaman, izvan je raspoloživog opsega.
Ponovo podesite vrednosti.
Na slici je previše svetla.
Svetlo na slici je zamućeno.
C Slika je snimljena pod snažnim izvorom svetla i u objektiv je ušlo previše
svetla. Pričvrstite zatvarač objektiva (opcija).
Uglovi slike su pretamni.
C Ako koristite bilo kakav filter ili zatvarač , skinite ga i snimajte ponovo.
Zavisno od debljine filtera i toga da li je zatvarač pričvršćen pravilno, filter
ili zatvarač se mogu delimično pojaviti u slici. Optička svojstva nekih objektiva mogu uzrokovati zatamnjenje perifernih delova slike (zbog nedovoljnog svetla).
Pojavljuje se efekat crvenih očiju.
C Aktivirajte funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 84).
C Približite se osobi i snimajte unutar dometa blica koristeći blic
(str. 84).
Tačke se pojavljuju i ostaju na LCD ekranu.
C To nije kvar. Ove tačke se ne snimaju (str. 7).
Slika je nejasna.
C Slika je snimljena na tamnom mestu bez upotrebe blica, usled čega se
pojačao uticaj potresanja aparata. Preporučuje se upotreba blica ili
stativa (str. 50, 82).
U tražilu ili na LCD ekranu trepere indikatori b B EV skale.
C Objekat je presvetao ili pretaman za domet svetlomera fotoaparata.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reprodukovati slike.
C Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru (str. 136).
C Reprodukcija slike na aparatu možda neće biti moguća ako je slika obrañena
na računaru ili je snimljena drugim fotoaparatom.
C Aparat je u USB modu rada. Prekinite USB vezu (str. 135).
154
Brisanje/editovanje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 114).
Slučajno ste obrisali sliku.
C Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savetujemo da zaštitite slike
kako ih ne biste slučajno obrisali (str. 114).
Nije moguć prikaz DPOF oznake.
C Prikaz DPOF oznaka nije moguć na RAW datotekama.
Računari
Niste sigurni da li je operativni sistem vašeg računara kompatibilan sa
fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 131, 138).
Računar ne prepoznaje fotoaparat.
C Uključite aparat.
C Kad je baterija slaba, stavite napunjenu bateriju (str. 13) ili koristite AC
adapter (nije isporučen).
C Koristite USB kabl (isporučen) (str. 132).
C Odspojite USB kabl sa računara i fotoaparata te ga ponovo čvrsto spojite.
C Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 132).
C Odspojite sa USB priključnica računara svu USB opremu osim ovog
fotoaparata, tastature i miša.
C Povežite fotoaparat i računar direktno, bez upotrebe USB huba ili nekog
drugog ureñaja (str. 131).
Ne možete kopirati slike.
C Pravilno spojite fotoaparat i računar USB kablom (str. 132).
C Sledite postupak kopiranja u skladu sa operativnim sistemom (str. 133).
C Možda nećete moći snimati na medij formatiran u računaru. Koristite
medij za snimanje formatiran u ovom fotoaparatu (str. 123).
155
Ne možete reprodukovati slike na računaru.
C Ako koristite "PMB", pročitajte "PMB Guide".
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računara.
Nakon USB povezivanja se "PMB" ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računar uključen (str. 132).
Memorijska kartica
Ne možete umetnuti memorijsku karticu.
C Ume ćete je u pogrešnom smeru. Okrenite je pravilno (str. 22).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
C Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 115).
C Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (str. 23).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
C Sve slike na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem i ne mogu se vratiti.
Računar sa "Memory Stick" otvorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO
Duo".
C Ako računar sa otvorom za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick
PRO Duo", spojite fotoaparat na računar (str. 132). Računar tada
prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
štampanje
Za sledeći problem takoñe pogledajte odeljak "Štampač koji podržava
funkciju PictBridge" (u nastavku).
156
Boje slike izgledaju čudno.
C Pri štampanju slika snimljenih u Adobe RGB modu upotrebom sa RGB
štampa ča koji nisu kompatibilni sa Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21)
standardom, slike su odštampane sa slabije izraženim bojama (str. 95).
Obe ivice na štampanoj slici su odsečene.
C Zavisno od štampača, leva, desna, gornja ili donja ivica može biti odse čena.
Posebno kod slika snimljenih u formatu [16:9], bočne ivice slike mogu
biti odse čene.
C Kod štampanja slika pomoću svog štampača, isključite postavke obrezivanja i štampanja bez okvira. Obratite se proizvoñaču štampača da li štampač
ima ove funkcije ili ne.
C Kod štampanja slika u fotografskom studiju, pitajte da li vam mogu
štampati slike bez odsecanja ivica.
Nije moguće štampanje slika sa datumom.
C Upotrebom "PMB" softvera, možete štampati slike sa datumom (str. 142).
C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, s obzirom
da se slike snimaju sa podatkom o datumu snimanja, moguće je štampanje
slika sa datumom ako štampač ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost sa Exif podacima proverite kod proizvoñača štampača ili softvera.
C Kod štampanja slika u fotografskom studiju, možete zatražiti štampanje
slika sa datumom.
štampač koji podržava funkciju PictBridge
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa štampačem ili
se obratite proizvoñaču štampača.
Nije moguće uspostaviti vezu između štampača i aparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti direktno na štampač koji ne podržava PictBridge
standard. Proverite sa prodavcem da li štampač podržava PictBridge ili ne.
C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 145).
C Odspojite i ponovo spojite USB kabl. Ako se na štampaču pojavi poruka
greške, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu.
157
Nije moguće štampati slike.
C Proverite da li su štampač i aparat pravilno povezani USB kablom.
C Nije moguće štampanje RAW datoteka.
C Slike obrañene na računaru ili slike snimljene drugim aparatom se možda
neće moći štampati.
Ne možete štampati sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite USB kabl i ponovo ga spojite uvek kad promenite veličinu
papira nakon što štampač spojite na aparat.
Kad poništite štampanje, ne možete koristiti fotoaparat.
C Sačekajte trenutak dok štampač poništava štampanje jer to može potrajati
(zavisno od štampača).
Ostalo
Sočivo objektiva je zamagljeno.
C Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite aparat i ostavite ga oko sat
vremena pre ponovnog korištenja (str. 163).
Kad uključite fotoaparat, pojavljuje se poruka "Set date and time?"
(podesite datum i vreme).
C Aparat je bio neko vreme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promenite
bateriju i ponovo podesite datum i vreme (str. 25, 163). Ako se izbriše
podešenje datuma pri svakom menjanju baterije, obratite se ovlašćenom
servisu.
Broj mogućih snimaka se ne smanjuje ili se smanjuje za dva broja
odjednom.
C To se dogaña zbog toga što se stepen kompresije i veličina slike menjaju
nakon kompresije zavisno od kadra kad snimate sa JPEG slikom (str. 120).
Podešenje se resetuje bez primene funkcije resetovanja.
C Izvadili ste bateriju dok je preklopka napajanja bila podešena na ON. Pre
vañenja baterije podesite preklopku napajanja na OFF te pazite da ne
svetli indikator pristupa (str. 17, 35).
158
Fotoaparat ne radi pravilno.
C Isključite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Ako koristite
AC adapter (nije isporučen), odspojite mrežni kabl. Ako je fotoaparat vruć,
ostavite ga da se ohladi pre ovog postupka. Ako fotoaparat ne proradi
nakon ovog pokušaja, obratite se Sony servisu.
Treperi pet crtica SteadyShot skale.
C Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, no funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako
SteadyShot skala nastavlja da treperi, obratite se ovlašć enom Sony servisu.
U donjem desnom uglu LCD ekrana se prikazuje "--E-".
C Izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite. Ako se na ovaj način
ne ukloni ovaj indikator, formatirajte memorijsku karticu.
159
Poruke upozorenja
Ako se pojavi neka od sledećih poruka, sledite pripadajuće uputstvo.
Incompatible battery. Use correct
model
C Koristite pogrešnu bateriju
(str. 18).
Set date and time?
C Podesite datum i vreme. Ako
se ova poruka pojavljuje često,
ugrañena baterija memorije je
istrošena. Zamenite je (str. 25,
163).
Power insufficient
C Pokušali ste izvesti [Cleaning
mode] uz premali napon baterije.
Napunite bateriju ili upotrebite
AC adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick".
Format?
Unable to use SD memory card.
Format?
C Memorijska kartica je bila formatirana u računaru i promenio se
format datoteka.
Odaberite [OK], zatim formatirajte karticu. Karticu možete
koristiti ponovo, meñutim, svi
prethodni podaci s nje su izbrisani.
Postupak formatiranja može
potrajati neko vreme.
160
Ako se poruka opet pojavljuje,
zamenite memorijsku karticu.
Card error.
C Umetnuta je neodgovarajuća memorijska kartica ili ne odgovara
format.
Reinsert "Memory Stick".
Reinsert SD memory card.
C Umetnuta memorijska kartica se
ne može upotrebljavati sa ovim
aparatom.
C Kartica je oštećena.
C Zaprljani su kontakti kartice.
SD memory card locked.
C Koristite memorijsku karticu sa
zaštitnom bravicom podešenom
u položaj LOCK. Podesite je u
položaj za snimanje.
This "Memory Stick" is not
supported. Use a supported
"Memory Stick".
C Upotrebite "Memory Stick"
kojeg aparat podržava (str. 23).
The "Memory Stick" may not be
capable of recording and playing
normally.
C Budući da umetnuta kartica nije
kompatibilna sa "Memory Stick"
standardom, ne savetujemo
njenu upotrebu. Raspitajte se
kod proizvoñača kartice.
No "Memory Stick" inserted.
Shutter is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
C Nije umetnuta memorijska
kartica. Umetnite karticu.
Processing...
C Kod dugih ekspozicija, izvodiće se postupak smanjenja šuma
onoliko dugo koliko je zatvarač
bio otvoren. Tokom tog postupka ne možete dalje snimati.
Unable to display.
C Fotoaparat možda neće moći
prikazati slike snimljene drugim
fotoaparatima ili obrañene
računarom.
No lens attached. Shutter is locked.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno
ili ga nema.
C Kad fotoaparat pričvršćujete na
astronomski teleskop ili sličan
ureñaj, podesite mod snimanja
na M.
No images
C Na memorijskoj kartici nema
slika.
Image protected
C Pokušali ste izbrisati zaštićene
snimke. Izbrišite zaštitu.
Unable to print.
C Pokušali ste označiti RAW slike
DPOF set oznakom.
Initializing USB connection...
C Uspostavljena je USB veza. Ne
odspajajte USB kabl.
Check the connected device.
C Nije moguće PictBridge spajanje.
Odspojite USB kabl i ponovo
ga spojite.
Camera overheating. Allow it to
cool.
C Fotoaparat se zagrejao zbog
kontinuiranog snimanja.
Isključite ga te sačekajte da se
ohladi i da opet bude spreman
za snimanje.
C Temperatura fotoaparata se povećava u modu Live View ručne
provere izoštravanja. Ako nameravate nastaviti sa upotrebom fotoaparata, nećete to moći sve dok
se temperatura ne smanji.
Camera error
System error
C Isključite fotoaparat, izvadite
bateriju i ponovo je umetnite.
Ako se ova poruka pojavljuje
često, obratite se ovlašć enom
Sony servisu.
161
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
C Slike snimljene drugim aparatima
možda se neće moći uvećati ni
zakrenuti.
No image changed
C Pokušali ste dodati DPOF
oznake bez prethodne promene
specifikacija slika.
Cannot create more folders.
C Folder sa nazivom koji započinje
sa "999" postoji na memorijskoj
kartici. Nije moguće kreirati
nove foldere ako je to tako.
Printing canceled
C Štampanje je poništeno. Odspojite
USB kabl ili isključite fotoaparat.
Invalid operation
C Pokušali ste označiti RAW slike
u PictBridge meniju.
Printer error
C Proverite štampač.
C Proverite da li je oštećena slika
koju želite štampati.
Printer busy
C Proverite štampač.
162
Mere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
smeštati na sledećim
mestima
C Na jako vrućim, suvim ili vlažnim
mestima
Na primer, u automobilu parkiranom
na direktnom suncu. Moglo bi se
deformisati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
C Pod direktnim sunčevim svetlom ili
pored radijatora
Moglo bi doći do promene boje ili
deformisanja kućišta, što može
prouzrokovati kvar.
C Na mestima izloženim jakim
vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na peščanim ili prašnjavim mestima
Pazite da u aparat ne uñe pesak ili
prašina, što može uzrokovati kvar,
u nekim slučajevima nepopravljiv.
O skladištenju
Obavezno pričvrstite poklopac objektiva
ili kućišta kad ne koristite fotoaparat.
Pre pričvršćivanja poklopca kućišta
uklonite sa njega svu prašinu. Ako ste
kupili objektiv DT 18 – 55 mm F3.5
– 5.6 SAM, nabavite i zadnji poklopac objektiva ALC-R55.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 do 40 °C. Snimanje na
izuzetno niskim ili visokim temperaturama se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete direktno iz
hladnog u topli prostor ili ga ostavite
u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega
ili na spoljnim delovima može se
kondenzovati vlaga. Ako doñe do
toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog
u topli prostor, stavite ga u plastičnu
torbicu i ostavite ga neko vreme radi
prilagoñavanja na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i sačekajte približno jedan sat da vlaga ispari. Obratite
pažnju da snimanje jasnih slika nije
moguće ako pokušate snimati dok je
u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu
bateriju koja omogućuje čuvanje podatka o datumu i vremenu bez obzira
na to da li je fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta baterija se uvek puni sve dok koristite fotoaparat. Meñutim, ako koristite
aparat samo na kratko, ona se postepeno
prazni, a ako ne koristite fotoaparat
uopšte oko 3 meseca, ona se potpuno
isprazni. U tom slučaju svakako napunite bateriju pre upotrebe fotoaparata.
Meñutim, ako ova baterija nije
napunjena, još uvek možete koristiti
fotoaparat sve dok ne snimate datum
i vreme. Ako se postavke aparata
resetuju nakon svakog punjenja
baterije, ugrañena punjiva baterija je
možda istrošena. Obratite se Sony
servisu.
163
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu bateriju u aparat
ili priključite aparat na zidnu utičnicu
pomoću AC adaptera (nije isporučen)
i ostavite fotoaparat isključenim 24
sata ili duže.
C Držite aparat, isporučeni pribor, itd.,
izvan dometa dece. Postoji opasnost
da deca progutaju bateriju, poklopac
priključka za pribor ili drugi sitan
deo. U takvim slučajevima odmah
se obratite lekaru.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
C Pre snimanja važnih dogañaja izvedite probno snimanje kako biste se
uverili da aparat radi dobro.
C Ovaj fotoaparat nije vodootporan
niti otporan na zapljuskivanje i
prašinu.
C Nemojte gledati u sunce ili jake
izvore svetla kroz skinuti objektiv
ili tražilo. Možete nepovratno
ozlediti oči ili uzrokovati kvar
fotoaparata.
C Aparat ne koristite u blizini ureñaja
sa jakim radiotalasima ili zračenjima,
jer u tom slučaju ureñaj neće dobro
snimati ili reprodukovati.
C Upotreba aparata na peščanim i
prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije
vlage, sačekajte da nestane pre
upotrebe aparata (str. 163).
C Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja
fotografija može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za
snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
C Pre upotrebe očistite površinu blica.
Toplota pri radu blica može uzrokovati prljanje površine blica ili lepljenje prašine po površini što će
rezultirati nedovoljnim svetlom.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana
pitanja potražite na našoj Internet
stranici za podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising