Sony | ILCE-6000Y | Sony ILCE-6000Y α6000 E-mount fotoaparat sa APS-C senzorom Uputstva za rukovanje

4-532-055-41(1) (SR)
Digitalni fotoaparat
sa zamenljivim objektivom
Uputstvo za upotrebu
E bajonet
ILCE-6000
Srpski
E-mount
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste
videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite zemlju ili region.
3 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
• Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
Prikazivanje vodiča
U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.
MENU
C2
In-Camera Guide
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za MENU stavke i vrednosti podešavanja.
1 Pritisnite dugme MENU ili dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme C2.
SR
2
Savet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savete za izabrani režim snimanja.
1 Pritisnite dugme C2 u režimu snimanja.
2 Izaberite željeni savet za snimanje, a zatim pritisnite z na kontrolnom
točkiću.
Prikazaće se savet za snimanje.
• Sadržaj na ekranu možete da pomerate koristeći v/V a savete
za snimanje možete da menjate koristeći b/B.
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela ILCE-6000
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
PAŽNJA
[ Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir
sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C. Na primer, ne ostavljajte je na direktnom
sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
SR
3
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
[ Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Kabl za napajanje, ako je isporučen, dizajniran je isključivo za upotrebu sa ovim
fotoaparatom i ne bi trebalo da ga koristite sa drugim električnim uređajima.
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
SR
4
[ Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled neodgovarajućeg rukovanja otpadom. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte te proizvode na kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat kupili u prodavnici u Japanu koja
isporučuje robu turistima
[ Napomena
Neke oznake sertifikacije za standarde koje ovaj fotoaparat podržava mogu biti potvrđene
na ekranu fotoaparata.
Izaberite MENU t
(Setup) 6 t [Certification Logo].
Ako korišćenje ekrana nije moguće zbog raznih problema kao što je greška u radu
fotoaparata, kontaktirajte svog Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
SR
5
Sadržaj
Priprema fotoaparata
–
–
–
–
–
–
–
Korak 1
S. 7
Provera pakovanja
Identifikacija delova
Umetanje baterije
Punjenje baterije
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Postavljanje/skidanje objektiva
Podešavanje sata
Osnovne radnje
Korak 2 S. 21
– Snimanje fotografija/filmova
Funkcija reprodukcije
Korak 3 S. 22
– Pregled slika
Funkcija snimanja
Korak 4 S. 23
– Opis ostalih funkcija
Uvoz slika na računar
S. 24
– Funkcije softvera PlayMemories Home™
Dodavanje funkcija u fotoaparat
S. 26
– Dodavanje funkcija u fotoaparat
Ostalo
S. 27
– Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
– Napomene o korišćenju fotoaparata
– Specifikacije
Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko modela koji su isporučeni sa različitim
objektivima.
Naziv modela varira u zavisnosti od isporučenog objektiva. Dostupni model varira
u zavisnosti od zemlje/regiona.
SR
6
Naziv modela
Objektiv
ILCE-6000
Ne isporučuje se
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm i E16 – 50 mm
Provera pakovanja
Prvo proverite model fotoaparata (stranica 6). Isporučena dodatna oprema
varira u zavisnosti od modela.
Broj u zagradama označava količinu.
x Isporučeno sa svim
modelima
• Fotoaparat (1)
• Kabl za napajanje (1)*
(ne isporučuje se u SAD i Kanadi)
* Sa fotoaparatom je možda
isporučeno više kablova za
napajanje. Koristite onaj kabl koji
odgovara vašoj zemlji/regionu.
• Punjiva baterija NPFW50 (1)
• Štitnik okulara (1)
• Uputstvo za upotrebu
(ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi povezivanje/
povezivanje jednim dodirom
(NFC) (1)
U ovom vodiču su objašnjene
funkcije koje zahtevaju Wi-Fi vezu.
x ILCE-6000
• Poklopac za telo fotoaparata (1)
(montiran na fotoaparat)
x ILCE-6000L
• Mikro USB kabl (1)
• E16 – 50 mm zum objektiv (1)
(postavljen na fotoaparat)/Prednji
poklopac za objektiv (1)
(postavljen na objektiv)
• Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D (1)
x ILCE-6000Y
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• E16 – 50 mm zum objektiv (1)
(postavljen na fotoaparat)/Prednji
poklopac za objektiv (1)
(postavljen na objektiv)
• E55 – 210 mm zum objektiv (1)/
Prednji poklopac za objektiv (1)/
Zadnji poklopac za objektiv (1)/
Senilo za objektiv (1)
SR
7
Identifikacija delova
H Objektiv
I Bajonet
J Senzor slike2)
K Kontakti za objektiv2)
1)
2)
Kada je objektiv uklonjen
A Okidač
B Dugme C1 (Custom 1)
C Senzor za daljinski upravljač
D Prekidač ON/OFF (Napajanje)
E Lampica tajmera odloženog
okidanja/AF osvetljivač
F Dugme za oslobađanje objektiva
G Mikrofon1)
SR
8
Ne prekrivajte ovaj deo tokom
snimanja filma.
Ne dodirujte direktno ovaj deo.
G Pomoćni kontrolni točkić
H Lampica za punjenje
I Multi/Mikro USB priključak1)
• Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
J HDMI mikro priključak
1)
A Stopica za više interfejsa1)
B
Oznaka pozicije
senzora slike
C Kopča za traku za nošenje
na ramenu
D Wi-Fi senzor (ugrađen)
E Blic
Detaljnije informacije
o kompatibilnoj dodatnoj opremi
za stopicu za više interfejsa i Multi/
Mikro USB priključku možete da
pronađete na veb-sajtu kompanije
Sony ili se obratite Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Takođe možete da koristite dodatnu
opremu koja je kompatibilna sa
stopicom za dodatnu opremu.
Ne garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
• Pritisnite dugme (Izbacivanje
blica) da biste koristili blic.
Blic se ne izbacuje automatski.
• Kada ne koristite blic, vratite
ga u telo fotoaparata.
F Točkić za izbor režima
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
SR
9
O Točkić za prilagođavanje dioptrije
K Senzor oka
L Tražilo
M Štitnik okulara
• Nije namontiran na fotoaparat
u fabrici. Preporučujemo vam
da pre korišćenja tražila stavite
štitnik okulara.
Stavljanje/uklanjanje štitnika
okulara
• Uklonite štitnik okulara kada
montirate dodatnu opremu
(prodaje se zasebno) na stopicu
za više interfejsa.
N LCD ekran
• Možete da prilagodite ugao ekrana
i snimate iz bilo kog položaja.
• Okrećite točkić za prilagođavanje
dioptrije prema svom vidu dok
prikaz u tražilu ne postane jasan.
Ako vam je teško da okrećete
točkić za prilagođavanje
dioptrije, uklonite štitnik okulara
i prilagodite točkić.
P Dugme (Izbacivanje blica)
Q Dugme MENU
R U toku snimanja: Dugme AEL
U toku pregleda: Uvećanje
prikaza tokom reprodukcije
S Dugme MOVIE (snimanje
video zapisa)
T U toku snimanja:
Dugme Fn (Funkcija)
U toku pregleda:
Dugme
(Send to Smartphone)
• Možete da prikažete ekran
funkcije [Send to Smartphone]
pritiskom na dugme
(Send to Smartphone).
U Kontrolni točkić
V Dugme C2 (Custom 2)/
Dugme (Brisanje)
W Dugme
(Reprodukcija)
SR
10
C Navoj za stativ
• Koristite stativ čiji šraf je kraći
od 5,5 mm. U suprotnom nećete
moći da dobro učvrstite
fotoaparat, a može doći
i do njegovog oštećenja.
D Zvučnik
E Lampica pristupa
F Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
G Otvor za umetanje memorijske
kartice
H Otvor za umetanje baterije
I Ručica za izbacivanje baterije
A
(Oznaka N)
• Kada fotoaparat povezujete
sa pametnim telefonom koji
podržava funkciju NFC,
dodirnite ovu oznaku pametnim
telefonom.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
B Poklopac sklopa za povezivanje
• Koristite ga kada koristite adapter
za naizmeničnu struju AC-PW20
(prodaje se zasebno). Umetnite
sklop za povezivanje u odeljak
za bateriju, a zatim provucite
kabl kroz poklopac sklopa
za povezivanje kao što je
prikazano na slici.
• Uverite se da kabl nije priklješten
kada zatvarate poklopac.
SR
11
x Objektiv
Pogledajte stranicu 34 za
specifikacije objektiva.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS
(isporučen sa ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (isporučen sa
ILCE-6000L/ILCE-6000Y)
A Prsten za zumiranje/fokusiranje
B Ručica za zumiranje
C Oznaka za montiranje
D Kontakti objektiva1)
1)
Ne dodirujte direktno ovaj deo.
A Prsten za fokusiranje
B Prsten za zumiranje
C Skala žižnih daljina
D Oznaka žižne daljine
E Kontakti objektiva1)
F Oznaka za montiranje
1)
SR
12
Ne dodirujte direktno ovaj deo.
Umetanje baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
• Pritisnite ručicu za izbacivanje baterije i istovremeno umetnite bateriju
kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju, proverite da li
ručica za izbacivanje baterije drži bateriju na mestu.
• Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta, može doći
do oštećenja fotoaparata.
SR
13
Punjenje baterije
Za korisnike u SAD i Kanadi
Kabl za napajanje
Za korisnike u zemljama/
regionima van SAD i Kanade
1
2
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili je punjenje
privremeno pauzirano zato što se
fotoaparat ne nalazi u odgovarajućem
temperaturnom opsegu
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučeno) koristeći mikro USB kabl (isporučeno).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
Lampica za punjenje će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje
počinje.
• Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
• Bateriju možete da punite čak i ako je delimično napunjena.
• Kada lampica za punjenje treperi a punjenje nije završeno, izvadite
bateriju i umetnite je ponovo.
Napomene
SR
14
• Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu
struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati
u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju punite
u okruženju čija je temperatura od 10 °C do 30 °C.
• Punjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi.
U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu tkaninu
ili pamučne štapiće za uši.
• Priključite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah
iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
• Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne
utičnice.
• Obavezno koristite samo originalnu marku Sony baterija, mikro USB kabl
(isporučeno) i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).
• Fotoaparat ne dobija napajanje tokom snimanja/reprodukcije ako je povezan
na zidnu utičnicu putem isporučenog adaptera za naizmeničnu struju. Da bi
fotoaparat mogao da dobija napajanje tokom snimanja/reprodukcije, koristite
adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
x Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Vreme punjenja je približno 310 minuta kada koristite adapter za naizmeničnu
struju (isporučeno).
Napomene
• Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije
na temperaturi od 25 °C. Punjenje može da potraje duže pod određenim
okolnostima ili uslovima.
x Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada
fotoaparat povežete sa računarom
pomoću mikro USB kabla.
Napomene
U USB
priključak
• Imajte u vidu sledeće stvari kada bateriju punite
preko računara:
– Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom
napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte da
punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
– Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da
uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz
režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu između
fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo ga
pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
– Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom
računaru.
SR
15
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
i reprodukovati
Trajanje baterije
Broj slika
Snimanje
(fotografije)
Ekran
Približno 180 min.
Približno 360 slika
Tražilo
Približno 155 min.
Približno 310 slika
Uobičajeno
snimanje filma
Ekran
Približno 60 min.
—
Tražilo
Približno 60 min.
—
Neprekidno
snimanje filma
Ekran
Približno 90 min.
—
Tražilo
Prikazivanje (fotografije)
Približno 90 min.
—
Približno 275 min.
Približno 5500 slika
Napomene
• Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika može
da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
• Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
– Korišćenje Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) mediji
(prodaje se zasebno).
– Postavljen je objektiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25 °C.
– [Viewfinder Bright.]: [Manual] [±0]
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ se zasniva na CIPA standardu
i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je podešeno na [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
– Blic je korišćen posle svaka dva snimka.
– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
• Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu i odnosi se
na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što
su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
– Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja
dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno
ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje,
nisu korišćene.
SR
16
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Budite sigurni
da je zarezani ugao
okrenut pravilno.
1
2
Otvorite poklopac (stranica 13).
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnite memorijsku
karticu dok ne klikne na mesto.
3
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje možete da koristite
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(Samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
SD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
• U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno
u nastavku:
A: Memory Stick PRO Duo mediji
B: SD kartica
x Uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Napomene
• Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 11) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.
SR
17
Postavljanje/skidanje objektiva
Pre nego što postavite ili skinete objektiv, postavite prekidač napajanja
na fotoaparatu na OFF.
1
Ako se na fotoaparatu ili objektivu nalazi poklopac ili
zaštitna ambalaža, uklonite je.
• Brzo promenite objektiv daleko od prašnjavih mesta kako biste sprečili
da prašina i prljavština dospeju unutar fotoaparata.
2
Objektiv postavite poravnavajući bele oznake na objektivu
i na fotoaparatu.
• Držite fotoaparat okrenut nadole da biste sprečili prodor prašine
u fotoaparat.
3
Lagano gurajući objektiv ka fotoaparatu, okrenite objektiv
u pravcu kazaljke na satu dok ne klikne u zaključani položaj.
• Budite sigurni da objektiv postavljate pravo.
Napomene
• Prilikom postavljanja objektiva nemojte držati pritisnuto dugme za oslobađanje
objektiva.
• Nemojte silom postavljati objektiv.
• Da biste koristili objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno), potreban je
adapter za montažu (prodaje se zasebno). Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz adapter za montažu.
• Kada koristite objektiv sa navojem za stativ, namontirajte stativ u navoj
na objektivu radi održavanja ravnoteže.
SR
18
x Skidanje objektiva
Dugme za oslobađanje objektiva
1
Pritisnite dugme za oslobađanje objektiva do kraja
i okrećite objektiv u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu dok se ne zaustavi.
Napomene
• Ako prilikom menjanja objektiva prašina ili prljavština dospeju unutar fotoaparata
i prionu za površinu senzora slike (dela koji konvertuje svetlost u digitalni signal),
to može da se prikaže kao tamne tačke na slici, u zavisnosti od okruženja pri
snimanju. Fotoaparat neznatno vibrira kada ga isključite jer se aktivira funkcija
za zaštitu od prašine koja sprečava da prašina prione za površinu senzora slike.
Međutim, objektiv uvek postavljajte ili skidajte brzo i dalje od prašnjavih mesta.
• Ako strana materija prione za senzor slike, uklonite je duvalicom.
• Ne ostavljajte fotoaparat sa skinutim objektivom.
• Ako želite da koristite poklopac kućišta fotoaparata ili zadnji poklopac za objektiv,
kupite ALC-B1EM (poklopac kućišta fotoaparata) ili ALC-R1EM (zadnji poklopac
za objektiv) (prodaje se zasebno).
• Kada koristite objektiv sa motorizovanim zumom, postavite prekidač za napajanje
na fotoaparatu na OFF i potvrdite da je objektiv potpuno uvučen pre nego što ga
zamenite. Ako objektiv nije uvučen, ne uvlačite ga silom.
• Kada fotoaparat postavljate na stativ, vodite računa o tome da slučajno ne
dodirnete prsten za zumiranje/fokusiranje.
SR
19
Podešavanje sata
Kontrolni točkić
ON/OFF (Napajanje)
Biranje stavki: v/V/b/B/ /
Unos podešavanja: z
1
Postavite prekidač ON/OFF (Napajanje) na ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje
za datum i vreme.
• Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego što
bude spreman za rad.
2
Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim
pritisnite z na kontrolnom točkiću.
3
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva
na ekranu, a zatim pritisnite z.
4
Podesite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada podešavate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne 12:00 PM.
5
SR
20
Proverite da li je izabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
2
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator z
ili
.
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
• Kada koristite objektiv sa ručicom za zumiranje: Pomerajte ručicu
za zumiranje.
Kada koristite objektiv sa prstenom za zumiranje: Okrećite prsten
za zumiranje.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme MOVIE.
Napomene
• Ne izbacujte blic ručno. To može da dovede do kvara.
• Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk koji
fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe
može da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
• Detalje o vremenu neprekidnog snimanja prilikom snimanja filmova možete da
pogledate u odeljku „Broj fotografija i vreme za snimanje filmova“ (stranica 27).
Kada se snimanje filma završi, snimanje možete da ponovite tako što ćete ponovo
pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može da se prekine u zavisnosti
od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara fotoaparata.
SR
21
Pregled slika
: Približavanje
Prilagođavanje: okrećite kontrolni
točkić
Kontrolni točkić
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
Biranje slika:
B (Sledeća)/b (Prethodna) ili
okrećite kontrolni točkić
Unos podešavanja: z
(Reprodukcija).
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (Sledeća)/b (Prethodna) na kontrolnom
točkiću ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite z na sredini kontrolnog
točkića da biste gledali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite dugme (Brisanje).
2 Izaberite [Delete] pritiskom na gornju stranu kontrolnog točkića v,
a zatim pritisnite z.
x Vraćanje u režim za snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
SR
22
Opis ostalih funkcija
MENU
Kontrolni točkić
x Kontrolni točkić
DISP (Display Contents): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.
ISO (ISO): Omogućava vam da podesite osetljivost na osnovu svetline.
(Image Index): Omogućava vam da vidite više slika istovremeno na ekranu
za jednu sliku.
(Photo Creativity): Omogućava vam da intuitivno koristite fotoaparat
i jednostavno snimate kreativne fotografije.
(Exposure Comp.): Omogućava vam da korigujete ekspoziciju i svetlinu
cele slike.
(Drive Mode): Omogućava vam da birate režime snimanja kao što su
pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko okidanje.
z (Standard): U podrazumevanom podešavanju, ovom dugmetu je dodeljena
funkcija [Lock-on AF].
x Dugme Fn (Funkcija)
Omogućava vam da registrujete 12 funkcija koje možete da pozovete tokom
snimanja.
1 Pritisnite dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu funkciju pritiskom na v/V/b/B na kontrolnom točkiću.
3 Izaberite vrednost podešavanja okretanjem kontrolnog točkića.
x Pomoćni kontrolni točkić
Okretanjem pomoćnog kontrolnog točkića možete odmah da promenite
odgovarajuće podešavanje u svakom režimu snimanja.
SR
23
Funkcije softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove uvezete
i koristite na računaru. PlayMemories Home je neophodan ako na računar
želite da uvezete AVCHD filmove.
Reprodukovanje
uvezenih slika
Uvoz slika iz fotoaparata
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:
Deljenje slika na
PlayMemories Online™
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Otpremanje slika
na usluge
na internetu
• Možete da preuzmete Image Data Converter (softver za obradu RAW slika)
ili Remote Camera Control na sledeći način: Povežite fotoaparat sa
računarom t pokrenite PlayMemories Home t kliknite na
[Notifications].
Napomene
• Da biste mogli da instalirate PlayMemories Home, potrebno je da imate internet
vezu.
• Da biste mogli da koristite PlayMemories Online ili druge usluge na internetu,
potrebno je da imate internet vezu. PlayMemories Online ili druge usluge
na internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
• Koristite sledeću URL adresu za Mac aplikacije:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računaru već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine,
PlayMemories Home će ga zameniti nakon instalacije. Koristite PlayMemories
Home, softver koji je naslednik softvera PMB.
SR
24
x Sistemski zahtevi
Računarske zahteve za softver možete pronaći na sledećoj URL adresi:
www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računaru
1
Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač
na računaru, a zatim instalirajte PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Detaljnije informacije o softveru PlayMemories Home možete
da vidite na sledećoj stranici podrške za PlayMemories Home
(samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada je instaliranje završeno, pokrenuće se PlayMemories Home.
2
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći mikro USB kabl
(isporučeno).
• Nove funkcije mogu da budu instalirane u PlayMemories Home.
Čak i ako je PlayMemories Home već instaliran, povežite fotoaparat
sa računarom.
Napomene
• Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučeno) iz fotoaparata dok se na ekranu
fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti
podatke.
• Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na
na sistemskoj traci
zadataka, a zatim kliknite na
(ikona za prekid veze). Ako koristite operativni
sistem Windows Vista, kliknite na
na sistemskoj traci zadataka.
SR
25
Dodavanje funkcija u fotoaparat
U fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa
veb-sajtom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories Camera Apps™)
putem Interneta.
http://www.sony.net/pmca
• Kada instalirate aplikaciju, možete da je aktivirate ako Android pametnim
telefonom sa omogućenom funkcijom NFC dodirnete
(Oznaku N)
na fotoaparatu, koristeći funkciju [One-touch(NFC)].
Napomene
• Funkcija preuzimanja aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama
i regionima. Za detaljne informacije, pogledajte gorenavedeni veb-sajt
za preuzimanje aplikacija.
SR
26
Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti
od okolnosti pod kojima snimate i memorijske kartice koju koristite.
x Fotografije
[
Image Size]: [L: 24M]
Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na [3:2]*
Kapacitet
Kvalitet
2 GB
Standard
330 slika
Fine
200 slika
RAW & JPEG
54 slike
RAW
74 slike
* Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [3:2],
možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad. (Osim kada je [
Quality] podešeno na [RAW].)
x Filmovi
U tabeli ispod su prikazana približna maksimalna vremena snimanja. Ovo su
ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje je moguće
u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije proizvoda).
Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma MP4 (12M)
je oko 20 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).
(h (sati), min. (minuti))
Kapacitet
Postavka
snimanja
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min.
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min.
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
1440×1080 12M
VGA 3M
20 min.
1 h 10 min.
SR
27
• Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom
VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate
objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je
potrebno više memorije za snimanje.
Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili
podešavanja kvaliteta/veličine slike.
Napomene o korišćenju fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje 1080 60i-kompatibilne uređaje i 1080 50i-kompatibilne
uređaje.
Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080
50i-kompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.
1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, koji su snimali metodom
preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod. Time se povećava
rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika.
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj
sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili da
fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
• Ne gledajte u sunce ili jako svetlo kroz skinuti objektiv. To može da izazove trajno
oštećenje vida ili kvar objektiva.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite
fotoaparat.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparat na sledećim mestima
SR
28
• Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu.
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište kamere bi moglo
da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
• Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini nekog grejača.
Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
• Na mestima podložnim podrhtavanju ili vibracijama.
• U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje radijaciju ili na mestima
gde postoji jak magnetizam.
Na ovakvim lokacijama, fotoaparat možda neće valjano snimati ili
reprodukovati slike.
• Na peskovitim ili prašnjavim mestima.
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo
da izazove kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
O skladištenju
Kada ne koristite fotoaparat, na objektiv obavezno postavite prednji poklopac.
Napomene o ekranu, elektronskom tražilu i objektivu
• Ekran i elektronsko tražilo su proizvedeni pomoću tehnologije ekstremno visoke
preciznosti, tako da je preko 99,99% piksela spremno za efikasnu upotrebu.
Međutim, na ekranu i elektronskom tražilu bi mogle da se pojave sitne crne i/ili
svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava koja je
rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
• Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste tokom rada.
O magnetu
U području oko blica postavljen je magnet. Ne stavljajte na ekran ili kućište
fotoaparata predmete na koje utiču magnetna polja kao što su diskete ili kreditne
kartice.
O korišćenju objektiva i dodatne opreme
Preporučujemo vam da koristite Sony objektive/dodatnu opremu koja je osmišljena
da bude u skladu sa karakteristikama ovog fotoaparata.
Ako koristite proizvode drugih proizvođača, možda nećete moći u potpunosti da
iskoristite sve mogućnosti fotoaparata ili to može da dovede do nezgode ili kvara
fotoaparata.
Napomene o snimanju uz pomoć tražila
Kada snimate pomoću tražila, možda ćete iskusiti simptome kao što su naprezanje
očiju, zamor, bolest vožnje ili mučnina. Kada snimate pomoću tražila,
preporučujemo vam da redovno pravite pauze.
Potrebna dužina ili učestalost pauza može da se razlikuje u zavisnosti od pojedinaca,
pa vam preporučujemo da o tome odlučite sami. U slučaju da se osećate nelagodno,
uzdržite se od korišćenja tražila dok vam se stanje ne popravi i konsultujte se
sa lekarom ako je potrebno.
Napomene o blicu
• Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
• Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
• Pazite da ne uklještite prste kada zatvarate blic.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to
nije kvar.
SR
29
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada
fotoaparat i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći da je
napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
To je zbog karakteristika baterije. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja
Sony ne pruža garanciju u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medijuma za snimanje.
Čišćenje površine fotoaparata
Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim
izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin,
alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje,
insekticid itd.
Održavanje ekrana
• Ako ekran uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći
do oštećenja zaštitnog sloja ekrana. U tom slučaju odmah obrišite ekran.
• Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim
materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
• Ako se na ekranu nalaze otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam da
pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite ekran čistom i mekanom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim
pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani na fotoaparat ili
neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
SR
30
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Tip fotoaparata: Digitalni fotoaparat
sa zamenljivim objektivom
Objektiv: Objektiv na E-bajonetu
[Senzor slike]
Senzor slike: CMOS senzor slike APS-C
formata (23,5 mm × 15,6 mm)
Ukupan broj piksela senzora slike:
Približno 24.700.000 piksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 24.300.000 piksela
[Sistem protiv prašine]
Sistem: Sloj zaštite od naelektrisanja
na optičkom filteru i mehanizam
ultrazvučne vibracije
[Sistem automatskog fokusiranja]
Sistem: Sistem fazne detekcije/Sistem
detekcije kontrasta
Opseg osetljivosti: EV0 do EV20
(pri ekvivalentu ISO 100
sa objektivom F2.8)
[Kontrola ekspozicije]
Metod merenja: 1200-segmentno
merenje senzorom slike
Opseg merenja: EV0 do EV20
(pri ekvivalentu ISO 100
sa objektivom F2.8)
ISO osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 100 –
ISO 25.600
Filmovi: AUTO, Ekvivalent
ISO 100 – ISO 12.800
Kompenzacija ekspozicije: ±5.0 EV
(izmenljivo između EV koraka
od 1/3 i 1/2)
[Zatvarač]
Tip: Elektronski kontrolisan, vertikalni
prelazak, tip fokusne ravni
Opseg brzine:
Fotografije: 1/4000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Filmovi: 1/4000 sekunde do
1/4 sekunde (u koraku od 1/3 EV),
1080 60i-kompatibilni uređaj
do 1/60 sekunde u AUTO režimu
(do 1/30 sekunde u režimu
[Auto Slow Shut.])
1080 50i-kompatibilni uređaj
do 1/50 sekunde u AUTO režimu
(do 1/25 sekunde u režimu
[Auto Slow Shut.])
Brzina sinhronizacije blica:
1/160 sekunde
[Medijum za snimanje]
Memory Stick PRO Duo mediji,
SD kartica
[LCD ekran]
LCD ekran: Široki TFT ekran od 7,5 cm
(tip 3.0)
Ukupan broj tačaka: 921.600 tačaka
SR
31
[Viewfinder]
Tip: Elektronsko tražilo
Ukupan broj tačaka: 1.440.000 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
Uvećanje:
Približno 1,07 ×
Približno 0,70 × (ekvivalentno
formatu od 35 mm) sa objektivom
od 50 mm podešenim na
beskonačnost, –1 m–1 (dioptrija)
Udaljenost oka: Približno 23 mm
od okulara, 21,4 mm od okvira
okulara na –1 m–1
Prilagođavanje dioptrije:
od –4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Priključci za ulaz/izlaz]
Multi/Mikro USB priključak*:
USB komunikacija
HDMI: HDMI mikro priključak tipa D
* Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
[Napajanje]
Tip baterije: Punjiva baterija NPFW50
[Potrošnja energije]
Kada se koristi objektiv E PZ 16 –
50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
Kada se koristi tražilo:
Približno 2,8 W
Kada se koristi LCD ekran:
Približno 2,4 W
* isporučuje se sa ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
[Ostalo]
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
DPOF: Kompatibilno
SR
32
Približne dimenzije (u skladu sa CIPA
standardom):
120,0 mm × 66,9 mm × 45,1 mm
(Š/V/D)
Približna masa (u skladu sa CIPA
standardom):
344 g
(uključujući bateriju i Memory
Stick PRO Duo mediji)
285 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Format datoteke:
Fotografija: JPEG kompatibilna
(DCF verzija 2.0, Exif verzija 2.3,
MPF Baseline), RAW (format Sony
ARW 2.3)
Film (AVCHD format): AVCHD
format kompatibilan sa
verzijom 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Film (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 kanala
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Blic]
Vodeći broj blica: 6 (u metrima
na ISO 100)
Vreme punjenja: Približno 4 sekunde
Pokrivenost blica: Pokriva objektiv
od 16 mm (fokusna dužina koja
je označena na objektivu)
Kompenzacija blica: ±3.0 EV
(izmenljivo između EV koraka
od 1/3 i 1/2)
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni pojas: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/Ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tagkompatibilan
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne):
50 mm × 22 mm × 54 mm (Š/V/D)
Punjiva baterija NPFW50
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 8,4 V
Nominalni napon: DC 7,2 V
Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,02 A
Kapacitet: Uobičajeni 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalni 7,3 Wh (1020 mAh)
SR
33
Objektiv
Objektiv
E16 – 50 mm zum
objektiv1)
E55 – 210 mm zum
objektiv
Fotoaparat
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
Ekvivalentno žižnoj daljini formata
od 35 mm- 2) (mm)
Grupe/elementi objektiva
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Ugao gledanja2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimalni fokus3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Maksimalno uvećanje (×)
Minimalni otvor blende
Prečnik filtera (mm)
Dimenzije (maksimalni prečnik ×
visina) (približno mm)
Masa (približno g)
SteadyShot
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
Dostupno
Dostupno
1)
Motorizovani zum.
Vrednosti za ekvivalentnu žižnu daljinu i ugao gledanja za format od 35 mm su
zasnovane na digitalnim fotoaparatima koji imaju senzor slike APS-C veličine.
3) Minimalni fokus je najkraće rastojanje od senzora slike do objekta.
2)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
O žižnoj daljini
Ugao koji pokriva slika ovog fotoaparata je uži od onog na fotoaparatu formata
od 35 mm. Možete da pronađete približan ekvivalent žižnoj daljini fotoaparata
formata od 35 mm i snimate slike koje pokrivaju isti ugao tako što ćete
pomnožiti žižnu daljinu vašeg objektiva sa 1,5.
Na primer, korišćenjem objektiva od 50 mm dobijate približan ekvivalent
objektivu od 75 mm na fotoaparatu formata od 35 mm.
SR
34
Zaštićeni znakovi
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ i logotip
„AVCHD Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
kao i logotip HDMI su registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Windows je registrovani
zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Logotip SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android, Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED su
zaštićeni znakovi kompanije
Digital Living Network Alliance.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije
Eye-Fi, Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom priručniku
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® nisu u svim slučajevima
korišćene u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na česta
pitanja možete da vidite na veb-sajtu
naše korisničke podrške.
SR
35
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising