Sony | DSLR-A230 | Sony DSLR-A230 DSLR-A230 Samo telo (bez objektiva) Uputstva za rukovanje

4-147-790-11 (1)
Priprema fotoaparata
Pre upotrebe
Snimanje
Upotreba funkcija
snimanja
Upotreba funkcija
reprodukcije
Promena podešenja
Prikaz snimaka na
računaru
Štampanje fotografija
Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
DSLR-A230
© 2009 Sony Corporation
Za korisnika
Broj modela i serijski broj se nalaze na
donjoj strani fotoaparata.
Zapišite serijski broj na donju liniju.
Navedite ove brojeve pri svakom
pozivanju ovlašć enog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSLR-A230
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj uticaju
kiše ili vlage.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO.
OPASNOST - KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO SE PRIDRŽAVAJTE OVOG UPUTSTVA.
Ako utikač svojim oblikom ne odgovara
utičnici, upotrebite adapter koji odgovara
vrsti zidne utičnice.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, može
eksplodirati, uzrokovati požar ili hemijske
opekotine. Pridržavajte se sledećih mera
opreza.
C Nemojte rastavljati bateriju.
C Nemojte gnječiti niti izlagati bateriju
udarcima i silama kao što je udaranje
čekićem ili stajanje na nju.
C Nemojte kratko spajati niti dozvoliti
kontakt baterije sa metalnim predmetima.
C Nemojte izlagati povišenoj temperaturi
iznad 60°C, kao što je pod uticajem
direktnog sunca ili u vozilu parkiranom
na suncu.
C Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
C Nemojte rukovati oštećenim litijumjonskim baterijama ili ako su procurile.
C Obavezno punite bateriju pomoću originalnog Sony punjača ili ureñaja koji služi
za punjenje baterija.
2
C Držite bateriju izvan dometa male dece.
C Bateriju držite suvom.
C Zamenite bateriju samo identič nom ili
zamenskom koju preporučuje Sony.
C Dotrajalu bateriju odmah zbrinite u
skladu sa uputstvom.
Punjač baterije
Čak i ako indikator CHARGE ne svetli,
punjač baterije nije odspojen iz napajanja
sve dok je utikač priključen u zidnu utičnicu.
Ako se tokom upotrebe punjača pojave
problemi, odmah isključite napajanje tako
da odspojite utikač iz utičnice.
3
Za korisnike u Evropi
Napomena za države u kojima se
primenjuju EU smernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašć eni zastupnik za
elektromagnetnu kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka. Za informacije o servisu i garantnim uslovima, obratite se na adrese
navedene u posebnim garantnim ili
servisnim dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa smernicom EMC za upotrebu
spojnih kablova kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na odreñenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacioni kabl
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu predviñenom mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gde ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne sme zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahteva stalnu vezu sa ugrañenom baterijom,
njenu zamenu valja poveriti isključivo
ovlašć enom servisu.
Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njenog radnog veka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
ureñaja ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
5
6
Napomene o upotrebi fotoaparata
Izjava
O autorskim pravima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzovati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije usled kvara fotoaparata ili medija
za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.
TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašć eno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima
o autorskim pravima.
Sigurnosna kopija
Slike iz priručnika
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Slike prikazane u ovom uputstvu su navedene kao primeri i nisu stvarne fotografije
snimljene ovim aparatom.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
C LCD ekran je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99%
piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno
pojaviti sitne crne i/ili svetle tačkice u
boji (bele, crvene, plave ili zelene). To
je normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utiče na snimljeni materijal.
Napomena o tehničkim podacima
navedenim u ovom uputstvu
Podaci o efektu i tehnički podaci definisani
su u sledećim uslovima, osim ako nije
drugačije navedeno u uputstvu za upotrebu:
na običnoj sobnoj temperaturi od 25°C i uz
upotrebu potpuno napunjene baterije.
Crne, bele, crvene,
plave i zelene tačke
C Ne izlažite fotoaparat direktnom sunčevom
svetlu. Ako se sunčevo svetlo fokusira
na predmet u blizini, može uzrokovati
požar. Ako aparat treba da stavite na mesto
izloženom sunčevom svetlu, pričvrstite
poklopac objektiva.
C Pri niskim temperaturama na ekranu se
mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uslovima. Kad uključite
aparat na hladnom mestu, LCD ekran
se može privremeno zatamniti. Kad se
aparat zagreje, monitor će raditi normalno.
C Nemojte jako pritiskati LCD ekran jer
to može prouzrokovati promene boje i
kvarove.
7
Sadržaj
Priprema
fotoaparata
Pre upotrebe
Snimanje
8
Napomene o upotrebi fotoaparata .......................................7
Provera isporučenog pribora ............................................11
Priprema baterije ..............................................................12
Postavljanje objektiva ......................................................18
Umetanje memorijske kartice...........................................20
Priprema fotoaparata ........................................................23
Upotreba isporučenog pribora ...........................................25
Provera broja mogućih snimaka.......................................27
Čišćenje............................................................................29
Opis delova i indikatora na ekranu ...................................32
Prednja strana ............................................................32
Zadnja strana .............................................................33
Bočne strane/donja strana..........................................34
Promena načina prikaza informacija o snimanju
(DISP).................................................................35
LCD ekran (grafički prikaz)......................................36
LCD ekran (standardni prikaz)...................................38
Tražilo .......................................................................40
Odabir funkcije/podešenja................................................41
Funkcije odabrane kontrolnom tipkom......................42
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija) ...................43
Funkcije odabrane tipkom MENU ............................43
Snimanje bez potresanja fotoaparata................................45
Pravilan položaj.........................................................45
Upotreba funkcije SteadyShot ....................................46
Upotreba stativa..........................................................47
z/{ Snimanje sa automatskim podešenjem .............48
Snimanje sa prikladnim podešenjem za objekat (Scene
Selection)...................................................................51
/ Portretne fotografije.............................................52
0 Fotografisanje pejzaža .........................................53
1 Fotografisanje malih objekata..............................54
. Fotografisanje objekata koji se kreću...................55
y Fotografisanje u suton..........................................56
z Noćno fotografisanje............................................57
Snimanje slike na željeni način (mod ekspozicije)...........58
Automatsko programirano snimanje ......................60
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende)......................................61
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača)..................................63
Snimanje sa ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija)..............................................65
Snimanje tragova svetla sa dugom ekspozicijom
(BULB)...............................................................67
Upotreba funkcija Odabir načina izoštravanja ...............................................69
Upotreba automatskog izoštravanja............................69
snimanja
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada
izoštravanja)........................................................71
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje) ...................................72
Odabir područja izoštravanja (područje
automatskog izoštravanja) ..................................73
Ručno izoštravanje (Manual focus)...........................74
Upotreba blica...................................................................75
Izvoñenje snimanja sa bežičnim blicom.....................78
Podešavanje svetline slike (ekspozicija, kompenzacija
blic, merenje svetla) ...................................................79
Upotreba kompenzacije svetline za celu sliku
(kompenzacija ekspozicije) ................................79
Podešavanje količine svetla blica
(kompenzacija blica) ...........................................80
Odabir načina merenja svetline objekta
(Metering mode) .................................................81
Podešavanje ISO osetljivosti............................................82
Podešavanje tonova boje (White balance)........................83
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa
odreñenim svetlosnim izvorom (Auto/
Preset white balance) ..........................................83
Registrovanje tonova boje (Custom white balance) ....84
9
Obrada slike .....................................................................86
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer) .......86
Odabir željenog načina obrade slike
(Creative Style)...................................................86
Promena opsega reprodukcije boje (prostor boje) .......88
5/6 Odabir načina okidanja..........................................89
Pojedinačno snimanje................................................89
Kontinuirano snimanje ..............................................89
Upotreba self-timera ...................................................90
Snimanje slika sa pomerenom ekspozicijom
(Exposure bracket)..............................................91
Snimanje upotrebom daljinskog upravljača...............93
Upotreba funkcija Reprodukcija snimaka ......................................................94
Provera informacija o snimljenim slikama.......................98
reprodukcije
Zaštita slika (Protect) .....................................................101
Brisanje snimaka (Delete) ..............................................102
Gledanje snimaka na TV ekranu.....................................104
Podešavanje veličine i kvaliteta slike .............................108
Promena
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
podešenja
karticu......................................................................110
Promena podešenja redukcije šuma ...............................112
Promena funkcija kontrolnog točkića.............................113
Promena ostalih podešenja.............................................114
Podešavanje LCD ekrana................................................116
Provera verzije fotoaparata ............................................118
Resetovanje na fabrička podešenja ................................119
Kopiranje snimaka na računaru.......................................121
Prikaz snimaka
Gledanje slika na računaru .............................................125
na računaru
Upotreba softvera ............................................................129
DPOF postavke ..............................................................135
Štampanje
Direktno štampanje slika na štampaču koji podržava
fotografija
funkciju PictBridge..................................................137
Tehnički podaci..............................................................140
Ostalo
U slučaju problema ........................................................144
Poruke upozorenja..........................................................153
Mere opreza ...................................................................156
10
Provera isporučenog pribora
Broj u zagradama označava količinu.
C BC-VH1 Punjač (1)
C Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
C Mrežni kabl (1)
C Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C CD-ROM (aplikacijski softver za
µ fotoaparat) (1)
C Brzi vodič (1)
C Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
C Akumulatorska baterija
NP-FH50 (1)
C USB kabl (1)
C Remen za nošenje oko ramena (1)
C Poklopac okulara (1)
11
Priprema baterije
Pri prvoj upotrebi fotoaparata, napunite NP-FH50 "InfoLITHIUM" bateriju
(isporučena).
Punjenje baterije
"InfoLITHIUM" baterija može se puniti čak i kad nije sasvim ispražnjena.
Može se takoñe koristiti kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
12
2 Spojite mrežni kabl u zidnu
utičnicu.
Indikator svetli: Punjenje je u toku.
Indikator ne svetli: Normalno punjenje
je završeno
Jedan sat nakon isključenja indikatora:
Punjenje do kraja je završeno
Mrežni kabl
Indikator CHARGE
O vremenu punjenja
C Da bi se sasvim prazna baterija (isporučena) napunila do kraja pri
temperaturi od 25°C, potrebno je odreñeno vreme.
Punjenje do kraja
Približno 265 min
Normalno punjenje
Približno 205 min
C Vreme punjenja razlikuje se zavisno od preostalog kapaciteta baterije ili
uslovima punjenja.
Kad indikator CHARGE treperi
C Indikator CHARGE na isporučenom punjaču treperi na jedan od sledećih
načina:
– Treperi brzo: Indikator se uključuje i isključuje svakih 0,15 sekundi.
– Treperi sporo: Indikator se uključuje i isključuje svakih 1,5 sekunde.
C Kad indikator CHARGE brzo treperi, skinite bateriju koja se puni i zatim
tu istu bateriju ponovo sigurno vratite na punjač. Ako indikator CHARGE
i dalje brzo treperi, to može značiti da je problem u bateriji ili da se upotrebljava baterija koja nije preporučena. Ako je baterija odgovarajuće vrste,
skinite je sa punjača, zamenite je novom ili drugom i proverite da li radi
punjač pravilno. Ako punjač radi pravilno, možda je došlo do problema u
radu baterije.
C Kad indikator CHARGE treperi polako, znači da je punjenje baterije
privremeno prekinuto i da se nalazi u pripravnom stanju. To se dogaña
automatski ako je temperatura izvan preporučenog opsega. Kad se temperatura vrati unutar opsega, punjenje baterije se nastavlja i indikator
CHARGE ponovo svetli. Savetujemo vam da bateriju punite na sobnoj
temperaturi izmeñu 10 i 30°C.
13
Napomene
C Spojite punjač na lako dostupnu mrežnu utičnicu u blizini.
C Kad se punjenje završi, odspojite mrežni kabl iz mrežne utičnice i izvadite bateriju
iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, može joj se smanjiti trajanje.
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje baterija serije "InfoLITHIUM"
serije H. Ostale baterije mogu procuriti, pregrejati se ili eksplodirati u punjaču, i
uzrokovati ozlede i opekotine.
C Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite bateriju suvom tkaninom ili sl.
Upotreba ovog fotoaparata u inostranstvu — izvori napajanja
Ovaj fotoaparat i punjač, kao i mrežni adapter AC-PW10AM (nije isporučen),
možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji sa napajanjem izmeñu 100 V i
240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
C Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač) jer može da
prouzrokuje kvar.
14
Umetanje napunjene baterije
1 Otvorite poklopac baterije uz pomeranje
preklopke za otvaranje poklopca.
2 Čvrsto umetnite bateriju do kraja u
sanduč e uz pritisak na jezič ak preklopke vrhom baterije.
Jezič ak preklopke
3 Zatvorite poklopac.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomerite jezi čak
na preklopci u smeru strelice. Pazite da
vam baterija ne ispadne.
Jezič ak preklopke
15
Provera preostalog kapaciteta baterije
Podesite preklopku napajanja na ON i proverite nivo napunjenosti na
LCD ekranu.
Nivo
napunjenosti
baterije
"Baterija
prazna"
Visoka
Niska
Snimanje više
nije moguće.
Šta je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litijum-jonska baterija koja omogućuje razmenu
informacija o uslovima rada sa fotoaparatom.
Napomene
C Prikazani nivo možda neće biti tačan u odreñenim okolnostima.
C Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
C Ne ostavljajte bateriju na vrlo toplim mestima, na primer u vozilu ili pod direktnim
sunčevim svetlom.
Raspoložive baterije
Koristite samo NP-FH50 bateriju. Ne mogu se koristiti NP-FH30 ni
NP-FH40.
Efikasna upotreba baterije
C Efikasnost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na
hladnim mestima vek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu
upotrebu akumulatorske baterije savetujemo da je stavite u džep blizu
tela kako biste je zagrejali i stavite je u fotoaparat neposredno pre
snimanja.
C Česta upotreba blica, kontinuiranog snimanja ili učestalo
isključivanje/uključivanje uzrokuje brže trošenje baterije.
Vek trajanja baterije
C Vek trajanja baterije je ograničen. Što je više koristite, njeno trajanje
se pomalo skraćuje. Kad se trajanje baterije znatno skrati, verovatno je
istekao njen životni vek. Tada kupite novu akumulatorsku bateriju.
C Vek trajanja baterije zavisi od načina snimanja, uslovima rada i okolini.
16
Čuvanje akumulatorske baterije
Ako duže vreme nećete koristiti akumulatorsku bateriju, jednom godišnje
je napunite do kraja i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suvo i hladno
mesto kako biste očuvali njeno normalno funkcionisanje.
17
Postavljanje objektiva
1 Skinite poklopac kućišta sa fotoaparata i zaštitni poklopac sa
objektiva.
C Kod zamene objektiva budite brzi i
ne menjajte objektiv na prašnjavim
mestima kako prašina i prljavština
ne bi ušli u fotoaparat.
Poklopac kućišta
Zaštitni poklopac
2 Pričvrstite objektiv tako da poravnate narandžaste oznake na
objektivu i aparatu.
Narandžaste oznake
3 Zakrenite objektiv udesno dok se
ne uglavi u odgovarajući položaj.
Napomene
C Uz objektiv DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM nije priložen zadnji poklopac. Kad spremate objektiv dok nije postavljen na fotoaparat, nabavite zadnji poklopac objektiva
ALC-R55.
C Kod pričvršćivanja objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
C Ne primenjujte silu kod pričvršćivanja objektiva.
18
Skidanje objektiva
1 Pritisnite do kraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv ulevo dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje
objektiva
2 Nakon skidanja objektiva, vratite
poklopac na njega i pričvrstite
poklopac kućišta na fotoaparat.
C Pre pričvršćenja poklopca, uklonite
prašinu sa njih.
C Ako nabavite objektiv DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM, nabavite i poklopac
objektiva ALC-R55.
Napomena o zameni objektiva
Ako pri zameni objektiva u aparat uñe prašina ili čestice prljavštine te
dospeju na površinu senzora slike (deo koji je zamena za film), mogu se
zavisno od uslova snimanja pojaviti na slici.
Aparat je opremljen anti-dust funkcijom kako bi se sprečilo padanje
prašine na senzor slike. Meñutim, kod pričvršćivanja/vañenja objektiva
obratite pažnju na sledeće:
Ako na senzor slike dospe prašina ili čestice prljavštine
Očistite senzor slike pomoću funkcije [Cleaning mode] u meniju 0
Setup (str. 30).
19
Umetanje memorijske kartice
Možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. Ne može se
upotrebljavati MultiMediaCard.
U ovom uputstvu, "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG
Duo" nazivaju se "Memory Stick PRO Duo" kartica, a SD memorijska
kartica i SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".
1 Otvorite poklopac memorijske kartice.
2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
Lice kartice (SD memorijska kartica)
karticu ili SD memorijsku karticu.
Strana sa kontaktima
C Umetnite memorijsku karticu kao što je
prikazano dok ne klikne.
Lice kartice ("Memory Stick PRO
Duo")
Strana sa kontaktima
3 Odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite upotrebljavati pomoću
preklopke memorijske kartice.
20
4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.
Vađenje memorijske kartice
Proverite da indikator pristupa ne svetli, zatim
otvorite poklopac memorijske kartice i jednom
pritisnite memorijsku karticu.
Indikator pristupa
Napomene o upotrebi memorijskih kartica
C Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
C Nemojte upotrebljavati ili smeštati memorijsku karticu u sledećim
uslovima:
– Na vrućim mestima, kao što je unutrašnjost vozila parkiranog na
direktnom suncu.
– Na mestima izloženim direktnom suncu.
– Na vlažnim mestima ili mestima sa korozivnim sredstvima.
C Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne upotrebe.
Pažljivo rukujte njome.
C Kad indikator pristupa svetli, nemojte vaditi memorijsku karticu ili
bateriju, ili isključivati aparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
C Podaci se mogu oštetiti ako stavite memorijsku karticu pored snažno
magnetizovanog materijala ili je koristite u prostoru sa statičkim elektricitetom ili električnim nabojem.
C Savetujemo vam da kopirate važne podatke na drugi medij, na primer
na tvrdi disk računara.
C Kod nošenja ili spremanja memorijske kartice, stavite je u isporučenu
kutiju.
C Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
C Nemojte dirati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetom.
C Ako je zaštitna preklopka na memorijskoj kartici u položaju LOCK,
snimanje i brisanje nisu mogući.
21
C Pravilan rad sa ovim fotoaparatom potvrñen je za "Memory Stick PRO
Duo" kartice kapaciteta do 16 GB i za SD memorijske kartice kapaciteta
do 32 GB.
C Ne može se garantovati rad memorijskih kartica na fotoaparatu formatiranih pomoću računara.
C Brzina očitavanja i beleženja zavisi od kombinacije memorijske kartice i
ureñaja sa kojim se upotrebljava.
C Nemojte jako pritiskati dok pišete po površini za pisanje na kartici.
C Nemojte lepiti nalepnice na memorijsku karticu.
C Nemojte rastavljati ili prepravljati memorijske kartice.
C Nemojte ostavljati memorijske kartice u dometu male dece jer bi ih deca
mogla slučajno progutati.
Napomene o upotrebi "Memory Stick" kartice uz ovaj fotoaparat
Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati navedene su u
tablici dole. Meñutim, ne može se garantovati pravilan rad sa svim funkcijama "Memory Stick PRO Duo" kartica.
"Memory Stick PRO Duo"
kartica*
"Memory Stick PRO-HG Duo"
kartica*
Moguća upotreba uz fotoaparat
"Memory Stick Duo" kartica
Moguća upotreba uz fotoaparat
"Memory Stick" kartica i
"Memory Stick PRO" kartica
Ne može se upotrebljavati uz
fotoaparat
* Sadrži tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja
koristi sistem enkripcije. Na ovom fotoaparatu ne može se vršiti snimanje/reprodukcija
podataka koji zahtevaju MagicGate.
* Podržava visoku brzinu prenosa podataka pomoću paralelnog interfejsa.
22
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Kod prvog uključenja fotoaparata pojaviće se meni za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite preklopku napajanja na
ON za uključenje fotoaparata.
C Za isključenje fotoaparata, podesite
je na OFF.
2 Proverite da li je odabrano [OK]
na LCD ekranu, zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
3 Odaberite svaku od opcija pomoću
b/B i podesite brojčanu vrednost
pomoću v/V.
C Kad želite promeniti način prikaza
[YYYY/MM/DD], najpre odaberite
[YYYY/MM/DD] pomoću b/B i zatim
promenite podešenje pomoću v/V.
4 Ponovite korak 3 za podešavanje ostalih opcija, zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
23
5 Proverite da li je odabrano [OK], zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Poništenje podešavanja datuma/tačnog vremena
Pritisnite tipku MENU.
Ponovno podešavanje datuma/vremena
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup]
Podešavanje oštrine tražila (dioptrijsko podešavanje)
Dioptrijskim regulatorom podesite
sliku u tražilu prema svome vidu tako
da vam prikazani indikatori budu
jasno vidljivi.
C Zakrenite dioptrijski regulator prema + ako ste
dalekovidi, a prema – ako ste kratkovidi.
C Uz malo vežbe naučićete jednostavno
da podesite odgovarajuću dioptriju.
Kad je okretanje dioptrijskog regulatora otežano
Postavite prste ispod okulara i zatim ga
pomerite prema gore kako biste ga
skinuli i zatim zakrenite regulator.
C Kad stavljate FDA-M1AM objektiv (opcija)
ili FDA-A1AM ugaono tražilo (opcija) na
fotoaparat, skinite okular na prikazani način
i spojite navedeni pribor.
24
Upotreba isporučenog pribora
Ovo poglavlje opisuje kako koristiti remen za nošenje oko ramena, poklopac okulara i senilo tražila. Drugi pribor je opisan na sledećim stranicama.
C Akumulatorska baterija (str. 12)
C Punjač baterije (str. 12)
C Mrežni kabl (str. 12)
C USB kabl (str. 122, 138)
C CD-ROM (str. 130)
Pričvršćenje remena za nošenje oko ramena
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
C Možete takoñe pričvrstiti poklopac okulara
(str. 26) na remen.
Poklopac okulara
25
Upotreba poklopca okulara i okulara
Možete sprečiti ulazak svetla kroz tražilo i uticaj na ekspoziciju. Kod
okidanja bez upotrebe tražila, kao npr. snimanja self-timerom, pričvrstite
poklopac okulara.
1 Pažljivo skinite okular tako da ga
pritisnete sa obe strane.
C Postavite prste ispod okulara i zatim
ga pomerite prema gore
2 Stavite poklopac okulara na tražilo.
Napomena
C Senzori okulara smešteni ispod tražila mogu se aktivirati zavisno od situacije, može
se podesiti žiža ili LCD ekran, i može nastaviti da treperi. U takvim slučajevima,
podesite [Eye-Start AF] (str. 71) i [Auto off w/ VF] (str. 117) na [Off].
26
Provera broja mogućih snimaka
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite preklopku napajanja na
ON, broj mogućih snimaka (ako nastavite
da snimate koristeći tekuća podešenja) je
prikazan na LCD ekranu.
Napomene
C Ako "0" (broj mogućih snimaka) treperi žuto, memorijska kartica je puna. Zamenite memorijsku karticu drugom, ili izbrišite snimke na tekućoj memorijskoj kartici
(str. 102).
C Ako "NO CARD" (broj mogućih snimaka) treperi žuto, znači da memorijska kartica
nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj mogućih snimaka na memorijskoj kartici
Tablica prikazuje približan broj snimaka koji se mogu snimiti na memorijskoj kartici formatiranoj ovim fotoaparatom. Vrednosti se mogu razlikovati
zavisno od uslova snimanja.
Veličina slike: L 10M
Format slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo" kartica
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinice: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
320
237
48
60
647
480
98
123
1281
951
195
245
2575
1910
392
494
5221
3874
797
1004
27
SD memorijska kartica
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinice: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
319
236
47
60
634
470
96
121
1277
947
194
245
2571
1908
392
494
5221
3874
797
1004
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja prikazanog u gornjoj tablici. Meñutim, ako je podešen na [RAW], broj je isti kao za [3:2]
format slike.
Broj mogućih snimaka uz upotrebu baterije
Približan broj snimaka koje možete snimiti jeste 510 kad koristite fotoaparat
sa do kraja napunjenom baterijom (isporučena).
Stvarne vrednosti mogu biti manje od navedenih zavisno od načina upotrebe.
C Broj je izračunat sa do kraja napunjenom baterijom i u sledećim situacijama:
– Na sobnoj temperaturi od 25°C.
– Opcija [Quality] je podešena na [Fine].
– Izoštravanje podešeno na ǽ (Automatic AF).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Jedno aktiviranje blica svaka dva snimanja.
– Jedno uključenje i isključenje svakih deset snimanja.
C Postupak merenja se zasniva na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association.
28
Čišćenje
Čišćenje LCD ekrana
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i slične nečistoće sa LCD ekrana,
koristite pribor za čišćenje (opcija).
Čišćenje so čiva objektiva
C Kad čistite površinu so čiva, uklonite prašinu četkicom sa duvaljkom. Ukoliko se prašina zalepila na površinu, obrišite je mekanom krpicom ili papirnom maramicom lagano navlaženom rastvorom za čišćenje soč iva. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema spolja. Ne nanosite rastvor za čišćenje
direktno na površinu sočiva.
C Ne dirajte unutrašnjost fotoaparata, na primer kontakte objektiva ili ogledalo.
Budući da prašina na ogledalu ili oko ogledala može uticati na sistem automatskog izoštravanja, otpušite je četkicom sa duvaljkom. Ako prašina dospe na CCD, može se pojaviti na snimljenoj slici. Prebacite fotoaparat u
mod čišćenja, zatim ga očistite duvaljkom (str. 30). Unutrašnjost fotoaparata nemojte čistiti raspršivačem u spreju jer tako možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvarač e poput
razreñivača ili benzina.
Čišćenje spoljnih delova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suvom krpom. Nemojte koristiti sledeća sredstva jer mogu
oštetiti kućište.
C Hemijski proizvodi, kao što su razreñivač, benzin, alkohol, krpe za jednokratnu upotrebu, repelenti za insekte, losioni za sunčanje ili insekticidi.
C Nemojte dodirivati fotoaparat ako na rukama imate gore navedena sredstva.
C Fotoaparat ne sme biti u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
29
Čišćenje senzora slike
Ako u aparat uñu prašina ili čestice nečistoće te dospeju na površinu senzora
slike (deo koji je zamena za film), mogu se zavisno od uslova snimanja
pojaviti na slici. Ako na senzoru slike ima prašine, koristite komercijalno
nabavljivu četkicu sa duvaljkom i očistite senzor slike prema opisu u nastavku.
Prašinu možete jednostavno ukloniti upotrebom četkice sa duvaljkom i
anti-dust funkcije.
Napomene
C Čišćenje je moguće izvoditi samo kad je nivo baterije {. Slaba baterija tokom
čišćenja može uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je potrebno izvesti brzo.
Preporučuje se upotreba mrežnog adaptera/punjača AC-PW10AM (opcija).
C Nemojte koristiti vazduh u spreju jer može raspršiti pare po unutrašnjosti kućišta
fotoaparata.
1 Proverite da li je baterija sasvim napunjena (str. 16).
2 Pritisnite tipku MENU, zatim
odaberite 0 3 pomoću b/B
na kontroleru.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning mode] pomoću v/V na kontroleru, zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
Pojavi se poruka "After cleaning,
turn camera off. Continue?"
(Nakon čišćenja, isključite aparat.
Nastaviti?).
4 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
Nakon kratkog vibriranja senzora slike, ogledalo ispred njega se podigne.
30
5 Odvojite objektiv (str 19).
6 Duvaljkom očistite površinu
senzora slike i okolno područje.
C Ne dodirujte senzor slike vrhom
četkice. Brzo završite čišćenje.
C Fotoaparat okrenite prednjim delom
na dole kako biste sprečili ponovni
ulazak prašine.
C Kod čišćenja senzora slike, ne stavljajte
vrh četkice sa duvaljkom u otvor
za učvršćenje objektiva.
7 Pričvrstite blic i isključite fotoaparat.
Napomena
C Fotoaparat počinje da se oglašava zvučnim signalom ako se baterija isprazni tokom
čišćenja. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
31
Opis delova i indikatora na ekranu
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana
A Okidač (48)
B Preklopka napajanja (23)
C Kontrolni točkić (61, 113)
D Sijalica self-timera (90)
E Kontakti objektiva*
F Senzor daljinskog upravljača
G Ogledalo*
H Držač objektiva
I Ugrañen blic* (75)
J ? Oznaka položaja senzora
slike (71)
K Točkić moda (48 – 68)
L Tipka za otpuštanje objektiva
(19)
32
M Preklopka načina izoštravanja
(69, 74)
* Ne dirajte direktno ove
delove.
Zadnja strana
A Priključak za pribor (78)
J Kontrolna tipka
B Tražilo* (24)
Dok je prikazan meni:
v/V/b/B (41)
Dok se ne prikazuje meni:
DISP (35, 94)/5/6 (89)/ISO
(82)/( (75)
K Tipka B (brisanje) (102)
C Tipka MENU (43)
D Senzori okulara (71, 117)
E LCD ekran (36, 94, 98)
F Dioptrijski regulator (24)
G Za snimanje: Tipka $
L Tipka # (reprodukcija) (94)
(ekspozicija) (79)
Za gledanje: Tipka y
(zumiranje) (95)
H Tipka Fn (funkcija) (43)
I Kontrolna tipka (unos) (41)/
tipka Spot AF (73)
* Ne dirajte direktno ove
delove.
33
Bočne strane/donja strana
A HDMI priključnica (104)
B Preklopka memorijske kartice
C Poklopac memorijske kartice
D Otvor za "Memory Stick PRO
Duo" memorijsku karticu (20)
E Otvor za SD memorijsku karticu
(20)
F % (USB) priključnica (122,
138)
G Indikator pristupa (21)
H Hvataljke za remen (25)
I DC IN priključnica
C Kod spajanja AC-PW10AM
mrežnog adaptera/punjača
(opcija) na fotoaparat, isključite
fotoaparat, zatim spojite priključak mrežnog adaptera/punjača
na DC IN priključnicu na
fotoaparatu.
J Poklopac baterije (15)
34
K Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od
5,5 mm. U suprotnom ne možete
sigurno pričvrstiti stativ, a vijak
može da ošteti fotoaparat.
Promena načina prikaza informacija o snimanju (DISP)
Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za
odabir izmeñu grafičkog i standardnog
prikaza.
Kad fotoaparat zakrenete u vertikalni
položaj, prikaz se automatski rotira kako
bi se prilagodio položaju fotoaparata.
Grafički prikaz
(standardna postavka)
Standardni prikaz
Bez prikaza
35
LCD ekran (grafički prikaz)
Grafički prikaz na grafički način prikazuje brzinu zatvarača i otvor blende
i tako jasno pokazuje kako funkcioniše ekspozicija. U AUTO ili Scene
Selection modu prikazuju se samo opcije koje se mogu podesiti. Pogledajte
stranice u zagradama za detalje.
A
C
Indikator
Indikator
Značenje
Z P A S M Točkić moda (48 – 68)
zy.
10/{
1/125
Brzina zatvarača (63)
F5.6
Otvor blende (61)
b
SteadyShot (46)
B
Indikator
Značenje
Indikator brzine zatvarača*
(63)
Indikator otvora blende*
(61)
* Displej pokazuje trenutnu vrednost.
36
Značenje
{ 6 ( 7 Način rada blica
(75)/Smanjenje efekta
q|9
crvenih očiju (77)
8
G 6 R Način okidanja (89)
¯|V
Kompenzacija ekspozicije
$ +2.0
(79)
ISO osetljivost (82)
ISO AUTO
D
Indikator
*
Značenje
Preostalo trajanje baterije
(16)
Kvalitet slike (119)
s t u Veličina slike (108)/
x w v Format slike (108)
Memorijska kartica (20)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka
100
(27)
37
LCD ekran (standardni prikaz)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje.
U AUTO ili Scene Selection modu
A
U P/A/S/M modu
Indikator
Indikator
ǽǾ
ǿə
zy.
10/{
P ¡ ~ Područje automatskog
izoštravanja (73)
" - \ Način merenja (81)
Značenje
Z P A S M Točkić moda (48 – 68)
1/125
Brzina zatvarača (63)
F5.6
Otvor blende (61)
+2.0
Ekspozicija (79)
b
SteadyShot (46)
B
Indikator
{6(7
q|9
8
$
h
ISO AUTO
Značenje
Način rada blica
(75)/Smanjenje efekta
crvenih očiju (77)
Kompenzacija ekspozicije
(79)
Kompenzacija blica
(80)
Skala ekspozicije (66, 92)
ISO osetljivost (82)
G 6 R Način okidanja (89)
¯|V
38
Značenje
Način izoštravanja (72)
21 Creative Style (86)
89
;:
=
AWB ` ˇ Ravnoteža beline (Auto,
= n f Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
¦s
(83)
7500K G9
D-Range Optimizer (86)
~!
¯
C
Indikator
*
Značenje
Preostalo trajanje baterije
(16)
Kvalitet slike (109)
s t u Veličina slike (108)/
x w v Format slike (108)
Memorijska kartica (20)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka
100
(27)
39
Tražilo
A
Indikator
Značenje
AF područje (73)
Područje snimanja u
formatu 16:9 (108)
B
Indikator
WL
Značenje
Kompenzacija blica
(80)
Blic se puni (75)
Bežični blic (78)
r
Brza sinhronizacija*
Ručno izoštravanje (74)
Y
(
z T U Izoštravanje
Brzina zatvarača (63)
125
5.6
0
h
S
§
40
Otvor blende (61)
Skala ekspozicije (EV)
(66, 92)
Broj preostalih snimaka
(89)
Upozorenje potresanja
aparata (46)
SteadyShot skala (46)
Format slike 16:9 (108)
* Kad koristite blic HVL-F58AM/
HVL-F42AM (opcija), možete snimati
sa funkcijom High-speed sync podešenom na bilo koju brzinu okidanja. Za
detalje pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa blicom.
Odabir funkcije/podešenja
Možete odabrati funkciju za snimanje ili reprodukciju iz liste menija. Za
prikaz liste menija, pritisnite kontrolnu tipku, tipku Fn (funkcija) ili tipku
MENU.
Primer: Kad pritisnete tipku Fn.
Iz liste menija, koristite kontroler za
pomeranje kursora na željeno podešenje
i potvrdite odabir.
879: Pritisnite v/V/b/B na kontroleru
za pomeranje kursora.
z: Pritisnite srednju tipku za potvrdu
odabira.
U ovom uputstvu za upotrebu, postupak odabira funkcije kontrolerom iz
liste menija je opisan na sledeći način:
Primer: Fn tipka t [White balance] t Odaberite željeno podešenje
Kad započnete postupak, u dnu ekrana će biti prikazan operativni vodič
funkcija kontrolera. Pratite taj vodič pri rukovanju fotoaparatom. Opis
korak-po-korak za gornji primer ide na sledeći način:
1 Pritisnite tipku Fn.
41
2 Odaberite [White balance] pomoću v/
V/b/B na kontroleru, zatim pritisnite
srednju tipku z za potvrdu.
3 Sledeći operativni vodič, odaberite i
potvrdite željenu funkciju.
Na primer, za promenu `, odaberite ` pomoću
v/V, podesite vrednost za +/– pomoću b/B
i zatim pritisnite srednju tipku z za potvrdu.
Operativni vodič
Lista operativnog vodiča
Operativni vodič takoñe pokazuje postupke koji se ne odnose samo na
kontroler. Indikatori imaju sledeće značenje.
T
Tipka MENU
Tl
Povratak sa tipkom MENU
Tipka Fn
Tipka B (brisanje)
ŋ
©
Ŋ
¬
W
Tipka y (zumiranje)
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolni točkić
Funkcije odabrane kontrolnom tipkom
Funkcije koje se često upotrebljavaju u različitim uslovima snimanja dodeljene su kontrolnoj tipki. Ove funkcije snimanja možete direktno odabrati i
promeniti način prikaza pomoću kontrolne tipke.
DISP (prikaz) (str. 35, 94)
( (blic) (str. 84)
ISO (str. 82)
5 / 6 (način okidanja) (str. 89)
C Single-shot adv. (str. 89)
42
C
C
C
C
C
Continuous adv. (str. 89)
Self-timer (str. 90)
Self-timer(Cont.) (str. 90)
Bracket: Cont. (str. 91)
Remote Commander (str. 93)
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Ova tipka prikazuje menije za podešavanje ili izvršavanje funkcija koje
se često upotrebljavaju kod snimanja ili reprodukcije.
Način snimanja
Način reprodukcije
Način automatskog izoštravanja (72)
Način merenja svetla (81)
Ravnoteža beline (83)
AF područje (73)
D-RangeOptimizer (86)
Creative Style (86)
Brisanje (102)
Indeksni prikaz (96)
Postavke štampanja (135)
Slide show (97)
Zaštita slika (101)
Rotiranje (95)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke fotoaparata u celini ili izvršiti funkcije
kao što je snimanje, reprodukcije i ostalo.
Meni Recording
Image size (108)
Aspect ratio (108)
Quality (109)
!1
Flash compens. (80)
AF illuminator (77)
SteadyShot (46)
!2
Color Space (88)
Long exp.NR (112)
High ISO NR (112)
Meni Custom
Eye-Start AF (71)
Ctrl dial setup (113)
W 1 Red eye reduc. (77)
Auto review (116)
Auto off w/ VF (117)
43
Meni Playback
Delete (102)
Format (111)
Slide show (97)
#1
Protect (101)
Specify Printing (135)
PlaybackDisplay (94)
Meni Setup
LCD brightness (116)
Power save (114)
CTRL FOR HDMI (106)
01
Display Color (114)
Help Guide disp. (114)
USB connection (122, 137)
Audio signals (114)
0 3 Cleaning mode (30)
Version (118)
Reset default (119)
44
Date/Time setup (115)
O Language (115)
File number (110)
02
Folder name (110)
Select folder (111)
C New folder (111)
Snimanje bez potresanja fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomeranje fotoaparata koje se
dogaña pri pritisku okidača, usled čega se dobije nejasna slika. Za smanjenje
potresanja fotoaparata, sledite naredno uputstvo.
Pravilan položaj
Stabilizujte gornji deo tela i zauzmite položaj u kojem se
fotoaparat ne pomera.
Tačka 1
Jedna ruka drži ručku fotoaparata, a druga ruka podupire objektiv.
Tačka 2
Zauzmite čvrst stav sa stopalima u širini ramena.
Tačka 3
Lagano poduprite laktove o telo.
Kod snimanja iz klečećeg položaja, umirite gornji deo tela stavljanjem
lakta na koleno.
45
Indikator upozorenja na potresanje
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, indikator trepć e e (upozorenje na potresanje fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
blic.
Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) je prikazan samo u modovima
u kojima se automatski podešava brzina zatvarača. Ovaj indikator nije prikazan u
M/S modovima.
Upotreba funkcije SteadyShot
Funkcija SteadyShot može smanjiti efekat potresanja aparata uporedivo sa
otprilike 2,5 – 3,5 koraka povećanja brzine zatvarača. Standardno je funkcija
SteadyShot podešena na [On].
Indikator skale za SteadyShot
Indikator S (SteadyShot skala) prikazuje
status potresanja fotoaparata. Sačekajte da
se skala smanji, zatim započnite snimanje.
Indikator S (SteadyShot) indikator
Za isključivanje SteadyShot funkcije
Tipka MENU t ! 1 t [SteadyShot] t [Off]
Napomena
C Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno neposredno nakon uključenja
aparata ili ako ste pritisnuli okidač do kraja bez zaustavljanja na pola. Sačekajte da
se SteadyShot skala S smanji, i tada polako pritisnite okidač.
46
Upotreba stativa
Savetujemo vam da u sledećim slučajevima pričvrstite fotoaparat na stativ.
C Snimanje bez blica na tamnim mestima.
C Snimanje sa malim brzinama zatvarača, koje se obično koriste kod noćnog
snimanja.
C Snimanje vrlo bliskih objekata, kao kod makrosnimanja.
C Snimanje sa teleskopskim objektivom.
Napomena
C Kad koristite stativ, isključite funkciju SteadyShot jer postoji mogućnost pojave
nepravilnosti u radu funkcije SteadyShot (str. 46).
47
z/{ Snimanje sa automatskim
podešenjem
"AUTO" mod omogućuje vam jednostavno snimanje bilo kojeg objekta
u svim uslovima jer fotoaparat odgovarajuće procenjuje situaciju i vrši
podešavanje.
Odaberite { kod snimanja na mestima gde je zabranjena upotreba blica.
Kad okrećete točkić, na ekranu se prikazuju objašnjenja odabranog
moda i načina snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti
(str. 114).
1 Podesite točkić moda na z
ili { (blic isključen).
ili
2 Držite fotoaparat i pogledajte u tražilo.
Objekat unutar područja fokusa se automatski
izoštri (Eye-Start AF, str. 71).
Područje fokusa
3 Kadrirajte željeni objekat unutar područja
fokusa.
C Ako indikator e (upozorenje na potresanje
fotoaparata) treperi, pažljivo snimite objekat,
držeći fotoaparat mirno ili koristite stativ.
Indikator e (upozorenje na
potresanje fotoaparata)
48
4 Kad koristite zum-objektiv, zakrenite
prsten zuma, zatim se odlučite na
snimanje.
Prsten zuma
5 Pritisnite okidač do pola za izoštravanje.
Kad se potvrdi izoštravanje, indikator svetli
z ili T (indikator izoštravanja) (str. 70).
Indikator izoštravanja
6 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
C Ako se okidač pritisne nakon što se smanji
indikator S (SteadyShot skala), funkcija
SteadyShot biće efikasnija.
Indikator S (SteadyShot skala)
49
Napomena
C S obzirom da fotoaparat uključuje funkciju automatskog podešavanja, mnoge funkcije neće biti dostupne, kao što su kompenzacija ekspozicije i ISO postavka. Ako želite da podesite različite postavke, podesite kontrolni točkić na P i zatim snimajte.
50
Snimanje sa prikladnim podešenjem za
objekat (Scene Selection)
Odabir odgovarajućeg moda prema objektu ili uslovima snimanja omogućuje vam snimanje slike sa prikladnijim podešenjem za objekat. Kad okrenete točkić moda, na ekranu se prikazuju objašnjenja o odabranom modu i
načinima snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti
(str. 114).
Napomena
C Fotoaparat vrši procenu situacije kako bi podesio postavke. S obzirom da fotoaparat
uključuje funkciju automatskog podešavanja, mnoge funkcije neće biti dostupne,
kao što su kompenzacija ekspozicije i ISO postavka.
51
Portretne fotografije
Ovaj mod je prikladan za
➑ Zamućenje pozadine i izoštrenje
objekta.
➑ Blagu reprodukciju tonova kože.
Podesite točkić moda na / (Portrait).
Tehnike snimanja
C Za jače zamućenje pozadine, podesite objektiv na telefoto položaj.
C Možete snimiti življu sliku tako da na osobi u kadru izoštrite oko koje je
bliže objektivu.
C Za snimanje objekata sa osvetljenom pozadinom, koristite senilo objektiva
(dodatan pribor).
C Koristite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju ako oči osobe koju
snimate pocrvene od svetla blica (str. 77).
C Podesite blic na { (blic isključen) kod snimanja bez blica (str. 75).
52
Fotografisanje pejzaža
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje celog niza pejzažnih
snimaka velike oštrine i živih boja.
Podesite točkić moda na 0 (Landscape).
Tehnike snimanja
C Za naglašavanje otvorenosti pejzaža, podesite objektiv u širokougaoni
položaj.
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu blica (str. 75).
53
Fotografisanje malih objekata
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje objekata izbliza, poput
cveća, insekata, posuđa ili malih
predmeta.
Podesite točkić moda na 1 (Macro).
Tehnike snimanja
C Približite fotoaparat objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti od
objektiva.
C Možete snimati i na većoj blizini upotrebom makroobjektiva (dodatna
oprema).
C Podesite ugrañeni blic na { (blic isključen) kad snimate objekat
unutar 1 m.
C Kod makrosnimanja, funkcija SteadyShot neće biti sasvim efikasna.
Za postizanje boljih rezultata koristite stativ.
C Podesite blic na { (blic isključen) kod snimanja bez blica (str. 75).
54
Fotografisanje objekata koji se kreću
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje objekata koji se kreću na
otvorenim ili na svetlim mestima.
Podesite točkić moda na . (Sports Action).
Tehnike snimanja
C Fotoaparat snima kontinuirano dok je okidač pritisnut.
C Pritisnite i zadržite okidač do pola do odgovarajućeg trenutka.
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu
blica (str. 75).
55
Fotografisanje u suton
Ovaj mod je prikladan za
➑ Lepše snimanje crvenih tonova
sunčevog zalaska.
Podesite točkić moda na y (Sunset).
Tehnike snimanja
C Koristi se za snimanje slike sa naglašenijim crvenim tonovima nego kod
ostalih modova. Takoñe je prikladan za snimanje divnog crvenila sunčevog
izlaska.
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu blica (str. 75).
56
Noćno fotografisanje
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje noćnih scena na većoj
udaljenosti bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
Podesite točkić moda na z (Night Port./View).
Podesite blic na { (blic isključen) kad snimate noćnu scenu bez
osoba u kadru (str. 75).
Tehnike snimanja
C Pazite da se objekat ne pomera kako biste sprečili zamućenje slike.
C Brzina zatvarača je manja, zato se preporučuje upotreba stativa.
Napomena
C Slika se možda neće snimiti pravilno kad je scena u potpunosti tamna.
57
Snimanje slike na željeni način
(mod ekspozicije)
Kod single lens reflex fotoaparata možete podešavati brzinu zatvarača (trajanje otvorenosti zatvarača) i otvor blende (opseg izoštravanja: dubinska
oštrina) kako biste postigli mnoštvo željenih fotografskih izražaja.
Na primer, možete koristiti veliku brzinu zatvarača za snimanje trenutnog
oblika talasa, ili možete istaknuti cvet povećanjem otvora blende kako biste
izoštrili sve ispred i iza cveta. To su neki od efekata u kojima možete
uživati sa ovim aparatom (str. 61, 63).
Podešavanjem brzine okidača i otvora blende ne samo da se kreiraju fotografski efekti kretanja i izoštrenosti, već se takoñe odreñuje svetlina slike
kontrolom vrednosti ekspozicije (količine svetla koje ulazi u fotoaparat),
što je najvažniji činilac pri fotografisanju.
Promena svetline slike količinom ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Kad koristite veću brzinu zatvarača, fotoaparat otvara zatvarač na kraće
vreme. Tako u fotoaparat kraće ulazi svetlo, pa se dobija tamnija slika.
Za dobijanje svetlije slike, možete podesiti veći otvor blende (otvor kroz
koji prolazi svetlo) kako biste podesili količinu svetla koje ulazi u fotoaparat odjednom.
Svetlina slike podešena brzinom okidača i otvorom blende naziva se
"ekspozicija".
Ovo poglavlje će vam objasniti kako podesiti ekspoziciju i uživati u raznim
fotografskim izražajima upotrebom kretanja, izoštravanja i svetla. Možete
pronaći pravi način za snimanje željene slike i objekta.
58
Kad okrećete točkić, na ekranu se prikazuju objašnjenja odabranog moda
i načina snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 114).
59
Automatsko programirano snimanje
Ovaj mod je prikladan za
➑ Koriš ć enje automatske ekspozicije,
uz zadržavanje vlastitih podešenja
za ISO osetljivost, Creative Style,
D-Range optimizer, itd.
1 Podesite točkić moda na P.
2 Podesite funkcije snimanja na željene vrednosti (str. 69 – 93).
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu
blica (str. 75).
3 Izoštrite sliku i snimajte.
60
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende)
Ovaj mod je prikladan za
➑ Izoštravanje objekta i zamućenje
svega ispred i iza objekta. Povećanjem otvora blende smanjuje se
domet izoštravanja. (Dubinska
oštrina se skraćuje.)
➑ Snimanje dubine pejzažnih scena.
Smanjivanjem otvora blende se
povećava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se produžuje.)
1 Podesite točkić moda na A.
61
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim točkićem.
C Manji F-broj: Prednji deo i pozadina
objekta su zamućeni. Veći F-broj:
Objekat i njegov prednji deo i pozadina su takoñe izoštreni.
C Ne možete proveriti zamućenje slike
u tražilu ni na LCD ekranu. Proverite
snimak i podesite otvor blende.
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača se podešava automatski
za postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta
pravilna ekspozicija sa odabranim otvorom
blende, treperi brzina zatvarača. U takvim
slučajevima, ponovo podesite otvor blende.
Tehnike snimanja
C Brzina zatvarača se može smanjiti zavisno od otvora blende. Kad je
brzina zatvarača manja, koristite stativ.
C Za jače zamućenje pozadine, koristite teleobjektiv ili objektiv koji je
opremljen manjim ekranom (svetli objektiv).
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu blica
(str. 75). Domet blica razlikuje se prema otvoru blende.
Kad snimate sa blicom, proverite domet blica (str. 77).
62
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača)
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje pokretnog objekta u trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača
za jasno snimanje delića trenutka.
➑ Pratite pokret kako biste izrazili dina-
miku i tok. Koristite manju brzinu
zatvarača za snimanje objekta u
kretanju sa efektom kretanja.
1 Podesite točkić moda na S.
63
2 Odaberite brzinu zatvarača
kontrolnim točkićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Otvor blende (F-broj)
Otvor blende se podešava automatski za
postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta
pravilna ekspozicija sa odabranom brzinom
zatvarača, treperi vrednost otvora blende.
U takvim slučajevima, ponovo podesite
brzinu zatvarača.
Tehnike snimanja
C Kad je brzina zatvarača manja, koristite stativ.
C Kod snimanja sportskih dogañaja u zatvorenom prostoru, odaberite veću
ISO osetljivost.
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) se ne prikazuje u modu prioriteta
brzine zatvarača.
C Što je veća ISO osetljivost, veća je i nejasnoća slike.
C Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodiće se smanjenje šuma
(Long exp.NR) nakon snimanja. Pri izvoñenju smanjenja šuma nije moguće dalje
snimanje.
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu blica (str. 75).
Kad koristite blic, ako smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjenjem
brzine zatvarača, svetlo blica ne dopire do udaljenog objekta.
64
Snimanje sa ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija)
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje sa željenim podešenjem
ekspozicije uz podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende.
1 Podesite točkić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić za
podešavanje brzine zatvarača,
i držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni točkić za
podešavanje otvora blende.
C Možete dodeliti funkciju kontrolnom
točkiću sa [Ctrl dial setup] (str. 113).
Tipka $
Brzina zatvarača
Otvor blende (F-broj)
65
3 Snimajte kad je podešena ekspozicija.
C Prema +: Slika postaje svetlija.
Prema –: Slika postaje tamnija.
x: Ručno merenje
Vrednost ekspozicije
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) nije prikazan u modu ručne
ekspozicije.
C Kad je točkić podešen na M, ISO osetljivost [AUTO] je podešena na [100]. U M
modu, ISO osetljivost [AUTO] nije raspoloživa. Podesite ISO osetljivost po potrebi
(str. 82).
C Podesite blic na ( (blic uključen) kod snimanja uz upotrebu blica (str. 75).
Meñutim, domet blica zavisi od otvora blende. Kod snimanja uz upotrebu
blica, proverite njen domet (str. 77).
EV skala u M modu
Možete potvrditi vrednost ekspozicije na EV
skali tokom standardnog prikaza na LCD
ekranu ili u tražilu.
Ako je podešena ekspozicija izvan opsega
EV skale, pojaviće se strelice b B. One
počinju treperiti ako se razlika poveća.
LCD ekran (standardni prikaz)
Standardna vrednost
Tražilo
Standardna vrednost
66
Snimanje tragova svetla sa dugom ekspozicijom (BULB)
Ovaj mod je prikladan za
➑ Snimanje tragova svetla, na primer
kod vatrometa.
➑ Snimanje tragova zvezda.
1 Podesite točkić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni točkić ulevo
dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni točkić za
podešavanje otvora blende
(F-broj).
Tipka $
67
4 Pritisnite okidač do pola za izoštravanje slike.
5 Pritisnite i zadržite okidač dok traje snimanje.
Zatvarač je otvoren dokle god je pritisnut okidač.
Tehnike snimanja
C Koristite stativ.
C Ručno podesite izoštravanje na beskonačno kod snimanja vatrometa, itd.
C Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 93).
Pritiskom na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira se BULB
snimanje, a ponovnim pritiskom prekida BULB snimanje. Na daljinskom
upravljaču nije potrebno pritisnuti i zadržati tipku SHUTTER.
Napomene
C Kad koristite stativ, isključite funkciju Super SteadyShot (str. 46).
C Što je vreme ekspozicije duže, veći je šum slike.
C Nakon snimanja, izvodiće se smanjenje šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko
je bio otvoren zatvarač. Prilikom izvoñenja funkcije smanjenja šuma ne možete
snimati.
68
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Zavisno
od objektiva, načini promene izmeñu automatskog i ručnog razlikuju se.
Vrsta objektiva
Preklopka koja se
upotrebljava
Za odabir automatskog Za odabir ručnog
izoštravanja
izoštravanja
Objektiv sa preklopkom načina
izoštravanja
Na objektivu
(Uvek podesite
preklopku načina
izoštravanja na
aparatu na AF.)
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na AF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na MF.
Objektiv bez
preklopke načina
izoštravanja
Na fotoaparatu
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na AF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na MF.
Upotreba automatskog izoštravanja
1 Podesite preklopku načina
izoštravanja na AF.
2 Ako na objektivu postoji preklopka
za odabir načina izoštravanja,
podesite je na AF.
3 Pogledajte kroz tražilo.
Objekat unutar područja fokusa se automatski izoštri (Eye-Start AF).
69
4 Pritisnite okidač do pola za pro-
Senzor područja izoštravanja
veru izoštrenosti i snimajte.
C Kad potvrdite izoštrenost, indikator
izoštravanja se promeni u z ili T
(dole).
C Senzor za izoštravanje u AF području
svetli crveno (str. 73).
Područje izoštravanja
Indikator izoštravanja
Tehnike snimanja
C Za odabir područja koje će se koristiti za izoštravanje, podesite [AF area]
(str. 73).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
Izoštravanje je zadržano na odabranom delu. Možete snimati.
z svetli
T svetli
U svetli
Izoštravanje je potvrñeno. Takva izoštravanja se pomeraju
sledeći kretanje objekta. Možete snimati.
Aparat još izoštrava. Nije moguće okidanje.
z treperi
Nije moguće izoštravanje. Okidanje je blokirano.
Objekti kod kojih je potrebno posebno izoštravanje:
Kod upotrebe automatskog izoštravanja, sledeće objekte je teško izoštriti.
U tim slučajevima, upotrebite blokadu izoštravanja (str. 71) ili ručno
izoštravanje (str. 74).
C Objekat sa malim kontrastom, kao što je plavo nebo ili beli zid.
C Dva objekta na različitoj udaljenosti koji se preklapaju na mestu automatskog izoštravanja.
C Objekat sa ponavljajućim uzorkom, kao što je fasada zgrade.
C Objekat velikog sjaja ili svetlucav, kao što je sunce, karoserija automobila
ili površina vode.
C Ako osvetljenje okoline nije zadovoljavajuće.
70
Merenje tačne udaljenosti do objekta
Oznaka ? na gornjoj strani fotoaparata
pokazuje položaj senzora slike.* Kad
merite tačnu udaljenost izmeñu fotoaparata i objekta, obratite pažnju na
horizontalnu liniju.
* Senzor slike je deo fotoaparata čija
funkcija je jednaka filmu.
Napomene
C Ako je objekat bliži od minimalne udaljenosti snimanja pričvršćenog objektiva, nije
moguće izoštravanje. Koristite dovoljnu udaljenost izmeñu objekta i fotoaparata.
C Kad je preklopka načina izoštravanja na aparatu podešena na MF, neće se postići
pravilno izoštravanje, čak i ako je preklopka načina izoštravanja na objektivu podešena na AF. Za automatsko izoštravanje, podesite preklopku načina izoštravanja na
aparatu na AF.
Isključivanje funkcije Eye-Start AF
Tipka MENU t ˘ 1 t [Eye-Start AF] t [Off]
C Kad stavljate FDA-M1AM povećalo (opcija) ili FDA-A1AM ugaono tražilo
(opcija) na fotoaparat, savetujemo da podesite opciju [Eye-Start AF] na
[Off] jer se mogu aktivirati senzori okulara smešteni ispod tražila.
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada izoštravanja)
1 Smestite objekat unutar područja
automatskog izoštravanja i pritisnite
okidač do pola.
Izoštravanje i ekspozicija se blokiraju.
71
2 Zadržite okidač pritisnutim do pola
i vratite objekat u izvorni položaj za
ponovno podešavanje kompozicije.
3 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje)
Tipka Fn t [Autofocus mode] t Odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF) Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
do pola.
ǽ (Automatic AF) [Autofocus mode] menja se izmeñu Single-shot AF i
Continuous AF zavisno od kretanja objekta.
Kad pritisnete i zadržite okidač, ako je objekat nepomičan,
izoštravanje se blokira. Ako se objekat pomera, fotoaparat
nastavlja izoštravanje.
ǿ (Continuous AF) Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okidač pritisnut i
zadržan do pola.
C Kad se objekat izoštri, neće se čuti zvučni signali.
Tehnike snimanja
C Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekat nepomičan.
C Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekat pomera.
72
Napomena
C ǽ (Automatic AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili neki
od sledećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape), y (Sunset)
ili z (Night Port./View).
Ǿ (Single-shot AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na 1 (Macro) u
Scene Selection.
ǿ (Continuous AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports
Action) u Scene Selection.
Odabir područja izoštravanja (područje automatskog izoštravanja)
Odaberite željeno područje automatskog izoštravanja prema uslovima snimanja ili po želji.
Na delovima potvrñenog fokusa prikazani su
zeleni okviri.
C Područje koje se koristi za izoštravanje je
nakratko osvetljeno.
AF područje
Područje
Tipka Fn t [AF area] t Odaberite željeno podešenje
P (Wide)
¡ (Spot)
~ (Local)
Fotoaparat odreñuje koje od devet AF područja se koristi za
izoštravanje unutar područja automatskog izoštravanja. Ako
pritisnete i zadržite sredinu kontrolera, možete izoštravati
koristeći područje automatskog izoštravanja u tački.
Fotoaparat koristi isključivo područje automatskog izoštravanja u tački.
Tokom snimanja, izmeñu devet područja odaberite kontrolerom ono za koje želite uključiti izoštravanje. Za odabir područja automatskog izoštravanja u tački, pritisnite sredinu
kontrolera.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [AF area] se fiksno
podešava na P (Wide) i nije moguće odabrati drugu postavku.
C Područje automatskog izoštravanja možda neće biti osvetljeno tokom kontinuiranog
snimanja ili kad je okidač pritisnut do kraja bez pauze.
73
Ručno izoštravanje (Manual focus)
Kad je teško postići pravilnu izoštrenost u modu automatskog izoštravanja,
možete sliku izoštriti ručno.
1 Podesite preklopku načina
izoštravanja na objektivu na
MF.
2 Ako objektiv nema preklopku
načina izoštravanja, podesite
preklopku načina izoštravanja
na aparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje
na objektivu kako biste postigli
izoštren objekat.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
C Ako se objekat može izoštriti pomoću automatskog izoštravanja, uključuje se indikator
z u tražilu kad se postigne oštrina. Kod upotrebe Wide AF opcije, upotrebljava se
srednje područje, a kod upotrebe Local AF, upotrebljava se područje odabrano
pomoću kontrolera.
C Kod upotrebe telekonvertera i sl., prsten za izoštravanje se možda neće okretati glatko.
C Pravilno izoštravanje nije moguće postići ako dioptrijski regulator nije podešen
pravilno (str. 24).
C Ovaj fotoaparat nema funkciju direktnog ručnog izoštravanja.
74
Upotreba blica
Na tamnom mestu, upotreba blica omogućuje vam svetlo snimanje
objekta, a takoñe vam pomaže u sprečavanju potresanja fotoaparata. Kod
snimanja po suncu, možete koristiti blic za snimanje svetle slike objekta
osvetljenog od pozadi.
Ako je točkić moda podešen na AUTO, blic se automatski otvara ako
je tamno ili kod snimanja u kontra svetlu.
1 Pritisnite ( na kontrolnoj tipki
t Odaberite željenu postavku
2 Kad se punjenje blica završi,
snimajte objekat.
( treperi: Blic počinje da se puni.
Kad indikator treperi, nije moguće okidanje.
( svetli: Blic se napunio i spreman je za
aktivaciju.
C Kad pritisnete okidač do pola pri jakoj
rasveti u modu automatskog izoštravanja,
blic se može aktivirati kako bi pomogao
pri izoštravanju objekta
(AF osvetljenje).
Indikator (
(punjenje blica)
75
{ (Flash Off)
Blic se ne aktivira čak i ako je mračno.
6 (Autoflash)
Aktivira se ako je tamno ili je objekat osvetljen od pozadi.
( (Fill-flash)
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač.
7 (Slow sync.)
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač. Slow sync snimanje
omogućuje vam jasno snimanje objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
Aktivira se pred sam završetak ekspozicije svaki put kad se
pritisne okidač.
Aktivira se spoljni blic (opcija) koji nije na fotoaparatu
te je udaljen od njega (snimanje sa bežičnim blicom).
q (Rear sync.)
| (Wireless)
Tehnike snimanja
C Objektiv ili zatvarač objektiva mogu blokirati svetlo blica i na slici se
može pojaviti senka. Skinite zatvara č objektiva.
C Snimajte objekte na udaljenosti od 1 m ili većoj.
C Kod snimanja u zatvorenim prostorima ili noću, možete koristiti Slow
sync za snimanje svetle slike ljudi i pozadine.
C Možete koristiti Rear sync za snimanje prirodne slike traga objekta koji
se pomera poput bicikla u kretanju ili osobe koja hoda.
Napomene
C Nemojte držati fotoaparat za blic.
C Zavisno od objektiva, uslovi snimanja za izbegavanje nastanka senki mogu se
razlikovati.
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se odabrati
7 (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless).
76
Domet blica
Domet unutar kojeg se postiže pravilna ekspozicija zavisi od kombinacije
dometa blica i ISO osetljivosti. Pogledajte sledeću tablicu.
Otvor blende
ISO
AUTO
podešenje 100
200
400
800
1600
3200
F2.8
1,4 – 7,1 m
1 – 3,6 m
1 – 5,1 m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
2,8 – 14 m
4 – 20 m
F4.0
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 3,5 m
1–5m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
2,8 – 14 m
F5.6
1 – 3,6 m
1 – 1,8 m
1 – 2,5 m
1 – 3,6 m
1 – 5,1 m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
AF osvetljenje
C AF osvetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekat pomera u ǽ (Automatic AF). (Svetli
indikator T ili U.)
C AF osvetljenje možda neće raditi sa žižnim daljinama od 300 mm ili
većima.
C Kad je pričvršćen spoljni blic, koristi se njegovo AF osvetljenje.
Isključenje AF osvetljenja
Tipka MENU t ! 1 t [AF illuminator] t [Off]
Korišć enje funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ova funkcija smanjuje efekat crvenih očiju aktivacijom predblica (slabog
svetla iz blica) nekoliko puta pre snimanja kad koristite blic.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Red eye reduc] t [On]
77
Izvođenje snimanja sa bežičnim blicom
Sa spoljnim bežičnim blicom (opcija) možete snimati bez kabla kad nije
pričvršćen na fotoaparat. Promenom položaja blica možete snimati
sliku sa trodimenzionalnim ugoñajem tako da naglasite kontrast svetla
i senke na objektu.
Za postupak snimanja, pogledajte uputstvo za upotrebu blica.
1 Pričvrstite bežični blic na priključnicu za pribor i
uključite blic i fotoaparat.
2 Pritisnite ( na kontrolnoj tipki t
| (Wireless)
3 Skinite bežični blic sa priključka za pribor.
Napomene
C Fotoaparat ne može izvršiti merenje pre glavnog blica kod bežičnog blica.
Proverite da li blic okida pravilno tako da pritisnete okidač .
C Fotoaparat ne može izvršiti proveru svetline preko bežične veze.
C Isključite mod bežičnog blica nakon snimanja. Ako se ugrañeni blic
koristi dok je još aktivan mod bežičnog blica, ekspozicija blica neće biti
tačna.
C Promenite kanal spoljnog blica kada drugi fotograf koristi bežični blic u blizini
i svetlo njegovog/njenog ugrañenog blica aktivira vaš blic. Za promenu kanala
spoljnog blica, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa njim.
78
Podešavanje svetline slike (ekspozicija,
kompenzacija blica, merenje svetla)
Upotreba kompenzacije svetline za celu sliku
(kompenzacija ekspozicije)
Osim za M mod snimanja, ekspozicija se podešava automatski.
(Automatska ekspozicija)
Na osnovu automatske ekspozicije, možete izvoditi kompenzaciju ekspozicije pomeranjem ekspozicije na + ili – stranu, zavisno od vaše želje.
Možete posvetliti celu sliku pomeranjem na + stranu. Cela slika postaje
tamnija kad ekspoziciju pomerite na – stranu.
Podesite u – smeru
Osnovna ekspozicija
1 Pritisnite tipku $ za prikaz menija
Podesite u + smeru
Tipka $
kompenzacije ekspozicije.
2 Podesite ekspoziciju kontrolnim
točkićem.
Prema + (preko): Posvetljuje sliku.
Prema – (ispod): Potamnjuje sliku.
Standardna ekspozicija
79
3 Izoštrite objekat i snimajte.
Tehnike snimanja
C Podesite nivo kompenzacije proverom snimljene slike.
C Upotrebom bracket snimanja možete snimati više slika uz pomeranje
ekspozicije na plus ili minus stranu (str. 91).
Napomena
C Ova opcija ne može se podesiti ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene
Selection.
Podešavanje količine svetla blica
(kompenzacija blica)
Kod snimanja sa blicom, možete podesiti količinu svetla samo za blic,
bez promene kompenzacije ekspozicije. Možete samo promeniti
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa blica.
Tipka MENU t ! 1t [Flash compens.] t Odaberite željeno
podešenje
Prema +: Za snažnije svetlo blica.
Prema –: Za slabije svetlo blica.
Napomene
C Ova opcija ne može se odabrati ako je odabran mod ekspozicije AUTO ili Scene
Selection.
C Ako ste podesili nivo blica, pojavi se h u tražilu/na LCD ekranu kad se
otvori ugrañeni blic. Kad je podesite, ne zaboravite ponovo da podesite
vrednost.
C Pozitivni efekat možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svetla blica,
ako je objekat na ili oko maksimalnog dometa blica. Ako je objekat vrlo blizu,
možda neće biti vidljiv negativni efekat.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija blica
Kompenzacija ekspozicije menja brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost
(kad je odabran [AUTO]) radi izvoñenja kompenzacije. Ako se koristi blic,
takoñe se promeni količina svetla blica.
Meñutim, kompenzacija blica samo menja količinu svetla blica.
80
Odabir načina merenja svetline objekta (Metering mode)
Tipka Fn t [Metering mode] t Odaberite željeni mod
" (Multi segment)
Ovaj mod meri svetlinu svakog područja nakon podele celog
područja na više segmenata i odreñuje pravilnu ekspoziciju
za celi ekran.
- (Center weighted) Stavljajući naglasak na srednji deo ekrana, ovaj mod meri
prosečnu svetlinu celog kadra.
Ovim načinom meri se svetlo samo u krugu za merenje u
\ (Spot)
tački u sredini okvira.
Tehnike snimanja
C Koristite " (Multi segment) za opšte snimanje.
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] se
fiksno podešava na " (Multi segment) i ne može se odabrati drugi mod.
81
Podešavanje ISO osetljivosti
Osetljivost na svetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, veća je osetljivost.
1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki
za prikaz ISO menija.
2 Odaberite željenu vrednost pomoću v/V na kontroleru.
C Što je broj veći, viši je nivo šuma.
Napomene
C Kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ISO se fiksno podešava
na AUTO i ne može se odabrati drugi ISO broj.
C Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S i ISO podešen na [AUTO], ISO osetljivost
se automatski podešava izmeñu ISO 100 i ISO 400.
C Podešenje [AUTO] nije raspoloživo u M modu snimanja. Ako promenite mod snimanja na M sa podešenjem [AUTO], ono se prebaci na [100]. Podesite ISO prema
uslovima snimanja.
82
Podešavanje tonova boje (White balance)
Ton boje objekta menja se zavisno od funkcija izvora svetla. Donja tablica prikazuje kako se ton boje menja na osnovu različitih izvora svetla,
u uporeñenju sa objektom koji izgleda beo pod sunčevim svetlom.
Dnevno svetlo
Oblačno
Belo
Plavičasto
Fluorescentno Klasična sijalica
Vreme/
osvetljenje
Svojstvo svetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Funkcija ravnoteže beline podešava ton boje na približno ono što vidite.
Koristite ovu funkciju kad ton boje slike nije ispao prema vašim očekivanjima, ili kad želite promeniti ton boje radi odreñenog fotografskog izražaja.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [White balance] se
fiksno podešava na AWB (Auto WB) i ne može se odabrati drugi mod.
C Ako je od svetlosnih izvora raspoloživa samo živina ili natrijumova sijalica, fotoaparat neće moći postići tačnu ravnotežu beline zbog funkcija svetlosnog izvora.
Koristite blic u takvim slučajevima.
Podešavanje ravnoteže beline u skladu sa određenim
svetlosnim izvorom (Auto/Preset white balance)
Tipka Fn t [White balance] t Odaberite željeno podešenje
C Kad [AWB] nije odabran, možete precizno podesiti ton boje pomoću
b/B na kontroleru. Podešavanjem prema + slika postaje crvenkasta, a
podešavanjem prema – slika postaje plavičasta.
83
AWB (Auto WB)
` (Daylight)
ˇ (Shade)
= (Cloudy)
Fotoaparat automatski prepoznaje svetlosni izvor i podešava
tonove boje.
Ako odaberete opciju prema odreñenom svetlosnom izvoru,
tonovi boje se podešavaju za taj svetlosni izvor (programirana
ravnoteža beline).
n (Tungsten)
f (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
C Kad odaberete s (Custom), možete registrovati svoje podešenje (dole).
Registrovanje tonova boje (Custom white balance)
U sceni gde se ambijentalno osvetljenje sastoji od više vrsta izvora
svetla, preporučuje se upotreba Custom white balance podešavanja kako
bi se tačno reprodukovala belina.
1 Tipka Fn t [White balance] t s
2 Odaberite [s SET] pomoću b/B na kontroleru i zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
3 Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno ispunjava krug
za merenje u tački i pritisnite okidač.
Okidač klikne i prikažu se kalibrirane vrednosti (Color Temperature i Color
filter).
84
4 Pritisnite sredinu kontrolera.
Na ekran se vrati prikaz informacija o snimanju te se zadrži memorisano
Custom podešenje ravnoteže beline.
C Custom podešenje ravnoteže beline registrovano ovim postupkom je
efikasno do registrovanja novog podešenja.
Napomena
C Poruka "Custom WB error" označava da je vrednost veća od očekivanog opsega.
(Kad se blic koristi na objektu koji je blizu ili na objektu sa svetlom bojom u
kadru.) Vrednost se memoriše i indikator s postane žut na prikazu informacija
o snimanju na LCD ekranu. Tada možete snimati, no savetujemo vam da ponovo
podesite ravnotežu beline kako biste dobili tačniju vrednost.
Pozivanje Custom podešenja ravnoteže beline
Tipka Fn t [White balance] t s (Custom)
Napomena
C Ako koristite blic kod pritiska okidača, Custom podešenje ravnoteže beline
uzima u obzir i svetlo blica. Kod kasnijih snimanja koristite blic.
85
Obrada slike
Ispravljanje svetline slike (D-Range Optimizer)
Tipka Fn t [D-RangeOptimizer] t Odaberite željeno podešenje
¯ (Off)
Ne ispravlja svetlinu.
~ (Standard)
Kad je snažan kontrast svetla i senke izmeñu objekta i pozadine, što je učestala pojava kod snimanja na suncu, fotoaparat
naglašava kontrast u celoj slici kako bi se postigli pravilna
svetlina i kontrast.
Deljenjem slike u mala područja, fotoaparat analizira kontrast
svetla i senke izmeñu objekta i pozadine, stvarajući sliku
optimalne svetline i gradacije.
! (Advanced)
Napomene
C ! (Advanced) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili je odabran
neki od sledećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape) ili 1
(Macro).
~ (Standard) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u
Scene Selection.
¯ (Off) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na y (Sunset) ili z (Night
Port./View) u Scene Selection.
C Kod povećanih RAW slika, efekat funkcije D-Range optimizer može se proveriti
na fotoaparatu samo kod opcije ~ (Standard).
C Kod snimanja uz upotrebu D-Range optimizer, na slici se mogu pojaviti smetnje.
Odabir željenog načina obrade slike (Creative Style)
1 Tipka Fn t [Creative Style] t Odaberite željeno podešenje
2 Kad želite podesiti < (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina),
odaberite željenu opciju pomoću b/B, zatim podesite vrednost
pomoću v/V.
86
2 (Standard)
Za snimanje različitih scena uz očuvanje nijansi i lepe boje.
1 (Vivid)
; (Night view)
Povećava zasićenost i kontrast za snimanje nezaboravnih
scena bogatih bojom i objekata kao što su cveće, sveže
zelenilo, plavo nebo i more.
Za snimanje tonova kože uz postizanje efekta mekoće. Odlično
za snimanje portreta.
Zasićenje, kontrast i oštrina se povećavaju za življe i oštrije
snimanje pejzaža. Jasnije se ističu i udaljenije scene.
Smanjuje se kontrast za realističnije snimanje noćnih scena.
: (Sunset)
Lepo reprodukuje crvene nijanse horizonta u suton.
= (B/W)
Za crno-belu sliku.
8 (Portrait)
9 (Landscape)
< (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina)mogu se podesiti za svaku Creative
Style opciju.
< (kontrast)
; (zasićenje)
L (oštrina)
Razlika svetla i senke u slici (gradacija). Povećajte vrednost
kako biste dobili sliku sa snažnim kontrastom. Smanjite
vrednost za blaži prikaz.
Živost boja. Povećajte vrednost za sliku sa dubokim i živim
bojama. Smanjite vrednost za manju živost boja.
Za stepen izraženosti ivica. Povećajte vrednost za oštriji
prikaz. Smanjite vrednost za blaži prikaz.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] se
fiksno podešava na 2 (Standard) i ne može se odabrati druga postavka.
C Kad je odabran = (B/W), ne možete podesite zasićenje.
87
Promena opsega reprodukcije boje (prostor boje)
Način prikazivanja boja u obliku kombinacije brojeva ili opsega boje naziva
se "prostorom boje". Prostor boje možete promeniti u skladu sa namenom.
Tipka MENU t ! 2t [Color Space] t Odaberite željeno
podešenje
sRGB
Adobe RGB
Ovo je standardan prostor boje kod digitalnih fotoaparata.
Upotrebite sa RGB za normalno snimanje, na primer ako
nameravate da štampate slike bez ikakvih prepravki.
Ova postavka omogućuje širi opseg prikaza boje. Ako je
velik deo objekta živo zelene ili crvene boje, Adobe RGB je
bolje rešenje.
C Naziv slikovne datoteke započinje sa "_DSC".
Napomene
C Adobe RGB služi za aplikacije ili štampače koji podržavaju upravljanje bojom i DCF2.0
prostor boje. Upotreba nekih aplikacija ili štampača koji ih ne podržavaju može uzrokovati stvaranjem ili štampanjem slika koje ne prikazuju boje verno.
C Kod prikaza slika snimljenih uz Adobe RGB na fotoaparatu ili ureñaju koji ne
podržava Adobe RGB, slika se prikazuje uz smanjeno zasićenje boje.
88
5/6 Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima pet načina okidanja, poput pojedinačnog ili kontinuiranog. Koristite ih prema potrebi.
Pojedinačno snimanje
Ovaj mod je za normalno snimanje.
5/6 na kontroleru t G
(Single-shot adv.)
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u Scene Selection, nije
moguće pojedinačno snimanje.
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat snima kontinuirano brzinom od 2,5 slike u sekundi*.
* Uslovi merenja proizvoñača. Brzina kontinuiranog snimanja se smanjuje
zavisno od uslova snimanja.
1 5/6 na kontroleru t 6
(Continuous adv.)
2 Izoštrite objekat i snimajte.
C Kad pritisnete i zadržite okidač, aparat snima kontinuirano.
89
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graničnu
vrednost.
Fine/Standard
Bez ograničenja (dok se ne napuni memorijska kartica)
RAW & JPEG
3 snimka
RAW
6 snimaka
Napomene
C Nije moguće kontinuirano snimanje ako u tražilu treperi "0". Sačekajte da indikator
nestane.
C Ako je mod ekspozicije u Scene Selection podešen na neku drugu opciju osim .
(Sports Action), nije moguće kontinuirano snimanje.
C Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti ako je napon baterije nizak ili pri
niskim temperaturama okoline.
Upotreba self-timera
10-sekundni self-timer je prikladan kad osoba koja snima takoñe želi biti
u kadru, a 2-sekundne self-timer je prikladan za smanjenje uticaja potresanja
aparata. [Self-timer(Cont.)] je prikladan za izbegavanje grešaka jer aparat
snima tri ili pet slika nakon 10 sekundi pauze.
1 5/6 na kontroleru t 5
(Self-timer) t Odaberite
željeni broj sekundi
C Broj nakon 5 je trenutno
odabran broj sekundi.
C Odaberite 5C za upotrebu
kontinuiranog self-timera.
2 Izoštrite objekat i snimajte.
C Kad je aktiviran self-timer, zvučni signali i indikator self-timera pokazuju
stanje. Indikator self-timera treperi brzo i zvučni signal se brzo oglašava
pre samog snimanja.
Poništenje self-timera
Pritisnite tipku 5/6.
90
Napomena
C Ako pritiskate okidač bez gledanja u tražilo, koristite poklopac okulara (str. 26).
Snimanje slika sa pomerenom ekspozicijom (Exposure bracket)
Osnovna ekspozicija
– smer
+ smer
Bracket snimanje omogućuje vam snimanje nekoliko slika, svake sa različitim
stepenom ekspozicije. Ovaj fotoaparat je opremljen auto bracket funkcijom.
Odredite vrednost odstupanja (korake) od osnovne ekspozicije, i fotoaparat
će snimati uz automatsko pomeranje ekspozicije. Možete odabrati sliku
željene svetline nakon snimanja. Kad se aktivira blic, bracket snimanje uz
upotrebu blica koristi se za promenu količine svetla blica.
Snimajte tako da pritisnete okidač za svaki snimak zasebno.
1 5/6 na kontroleru t ¨C
(Bracket: Cont.) t Željeni korak
bracketa
2 Izoštrite objekat i snimajte.
Osnovna ekspozicija se podesi pri prvom snimku u bracket snimanju.
¨C * (Bracket:
Cont.)
Snima kontinuirano tri slike sa ekspozicijom pomerenom za
odabrani korak.
Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi.
Kad se aktivira blic, pritisnite okidač za svaki snimak.
* _ EV prikazano uz ¨C je trenutno odabran korak.
91
Napomene
C Kad je točkić moda podešen na M, ekspozicija se pomera podešavanjem brzine
zatvarača.
C Kad podesite ekspoziciju, ona se pomera na osnovu kompenzovane vrednosti.
C Funkcija bracket se ne može koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili
Scene Selection.
EV skala u bracket snimanju
Ambijentalni bracket
0,3 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracket sa blicom
0,7 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije –1.0
Prikazano u gornjem redu.
Prikazano u donjem redu.
LCD ekran
(standardni prikaz)
Tražilo
* Ambijentalno svetlo: Bilo koje svetlo osim blica koji osvetljava scenu
duže vreme. Na primer, prirodno svetlo, sijalica ili fluorescentno svetlo.
C Kod bracket snimanja se na EV skali prikazuje isti broj kao i broj snimljenih slika. Meñutim kod bracket snimanja sa blicom, indikatori se
ne prikazuju u tražilu.
C Kad počne bracket snimanje, oznake već snimljenih slika počinju nestajati
jedna za drugom.
C Kad je odabrano pojedinačno bracket snimanje, ako pritisnete okidač do pola
i otpustite ga, u tražilu se pojavi "br 1" za ambijentalno bracket snimanje i
"Fbr 1" za bracket snimanje sa blicom. Kad počne bracket snimanje,
indikator pokazuje broj sledećeg kadra, na primer "Fbr 2", "Fbr 3.
92
Snimanje upotrebom daljinskog upravljača
Možete snimati upotrebom tipki SHUTTER i 2SEC (zatvarač se otvara
nakon 2 sekunde) na RMT-DSLR1 bežičnom daljinskom upravljaču (opcija).
Takoñe pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog daljinskog upravljača.
1 5/6 na kontroleru t V
(daljinski upravljač)
2 Izoštrite objekat, usmerite emiter daljinskog upravljača prema
senzoru na fotoaparatu i snimajte.
Napomena
C Koristite poklopac okulara (str. 26).
93
Reprodukcija snimaka
Na LCD ekranu je prikazana zadnja snimljena slika.
1 Pritisnite tipku #.
Tipka #
2 Odaberite sliku pomoću b/B na kontroleru.
Povratak na mod snimanja
Ponovo pritisnite tipku #.
Promena prikaza podataka o snimanju
Pritisnite DISP na kontroleru.
Svakim pritiskom tipke DISP, prikaz na ekranu se izmenjuje na sledeći
način.
S podacima o
snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o
snimanju
Odabir orijentacije kod reprodukcije slike snimljene u portretnom položaju
Tipka MENU t # 1 t [PlaybackDisplay] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Pri reprodukciji slike na TV-u ili računaru, slika će biti prikazana u portretnom
položaju čak i ako je odabrano [Manual rotate].
94
Zakretanje slike
1 Tipka Fn t [Rotate].
2 Pritisnite sredinu kontrolera.
Slika se zakrene udesno. Kad želite izvesti drugo zakretanje, ponovite korak 2.
C Kad jednom zakrenete sliku, prikazivaće se u zakrenutom položaju, čak i
ako isključite aparat.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite tipku #.
Napomena
C Kad kopirate zakrenutu sliku na računaru, "PMB" (isporučen na CD-ROM disku)
može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meñutim, slika se sa nekim softverom neće
zakrenuti.
Povećavanje slika
Sliku možete povećati kako biste je tačnije pregledali. To je prikladno za
proveru izoštrenosti snimljene slike.
1 Prikažite sliku koju želite uvećati,
Tipka y
zatim pritisnite tipku y.
2 Povećajte ili smanjite sliku
pomoću kontrolnog točkića.
95
3 Deo koji želite uvećati možete odabrati pomoću v/V/b/B na
kontroleru.
Poništenje uvećanog prikaza
Pritisnite tipku y za vraćanje slike na normalnu veličinu.
Opseg uvećanja
Opseg uvećanja je sledeći.
Veličina snimka
L
Opseg uvećanja
M
Približno Tl.l – T9.1
S
Približno Tl.l – T6.1
Približno Tl.l – Tl2
Prelazak na prikaz liste slika
Tipka Fn t [Image Index] t Odaberite željeni broj slika koje
želite prikazati
Prikaz na ekranu se menja u indeksni prikaz.
Povratak na pojedinačni prikaz
Pritisnite sredinu kontrolera kad odaberete željenu sliku.
Odabir foldera
A Odaberite trak foldera pomoću b/B na
kontroleru, zatim pritisnite sredinu.
B Odaberite željeni folder pomoću v/V i
zatim pritisnite sredinu.
Trak foldera
96
Automatska reprodukcija snimaka (Slide show)
Slide show prikazom može se upravljati preko tipke Fn ili tipke MENU.
Ovde je opisana upotreba tipke Fn.
Tipka Fn t [Slide show] t [OK]
Reprodukuje redom snimljene slike (Slide show). Slide show se automatski
zaustavi nakon reprodukcije svih slika.
C Možete pogledati prethodnu/sledeću sliku pomoću b/B na kontroleru.
Pauza slide showa
Pritisnite sredinu kontrolera. Ponovnim pritiskom opet započinje slide show.
Zaustavljanje usred slide showa
Pritisnite tipku #.
Odabir intervala između slika u slide showu
Tipka Fn t [Slide show] t [Interval] t Odaberite željeni broj
sekundi
Ponavljanje reprodukcije
Tipka Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
97
Provera informacija o snimljenim slikama
Svakim pritiskom tipke DISP, menja se prikaz informacija (str. 94).
Prikaz osnovnih informacija
Indikator
Ŏˆ
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (20)
Broj foldera-datoteke (127)
-
Zaštita (101)
DPOF3
DPOF set (135)
Kvalitet slike (119)
s t u Veličina snimka (108)/
x w v Format slike (108)
Preostali kapacitet baterije
®
(16)
Brzina zatvarača (63)
1/125
F3.5
Otvor blende (61)
IS0100
ISO osetljivost (82)
2009 1 1
10:37AM
Datum snimanja
3/7
Broj foldera/ukupni broj
snimaka
98
Prikaz histograma
A
Indikator
Ŏˆ
Indikator
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (20)
Broj foldera-datoteke (127)
-
Zaštita (101)
DP0F3
DPOF set (135)
Kvalitet slike (109)
h –0.3
"-\
Značenje
Kompenzacija blica
(80)
Način merenja (81)
Žižna daljina (142)
35mm
21 Creative Style (86)
89
;:
=
AWB `+1
5500K M1
Ravnoteža beline (Auto,
Preset, Color temperature,
Color filter) (83)
D-range Optimizer (86)
s t u Veličina snimka (108)/
x w v Format slike (108)
Preostali kapacitet baterije
®
(16)
~!
¯
2009 1 1
10:37AM
Datum snimanja
B
3/7
Broj datoteke/ukupni broj
slika
Indikator
Značenje
Histogram (100)
Z P A S M Točkić moda (48 – 68)
zy.
10/
Brzina zatvarača (63)
1/125
F3.5
Otvor blende (61)
IS0100
ISO osetljivost (82)
$ –0.3
Kompenzacija ekspozicije
(79)
99
Broj piksela
Kako proveriti histogram
Histogram je prikaz distribucije svetline
koji prikazuje broj piksela odreñene svetline
na slici. Za prikaz histograma, pritisnite
DISP na kontrolnoj tipki (str. 94).
Tamno
Kad slika ima deo sa jako tamnim ili svetlim tonovima, taj deo slike treperi dok se
prikazuje histogram (upozorenje na
ograničenje svetline).
Svetlo
Treperi
R (crveno)
Svetlina
G (zeleno) B (plavo)
Kompenzacija ekspozicije na odgovarajući
način menja histogram. Desno je prikazan
primer.
Snimanje uz kompenzaciju ekspozicije na
pozitivnu stranu posvetljuje celu sliku i
tako pomera histogram prema svetlom
(udesno). Ako se ekspozicija kompenzuje
na negativnu stranu, histogram se pomera
ulevo. Oba kraja histograma prikazuju
naglašeni i nenaglašeni deo. Nije moguće
rekonstruisati ovaj deo kasnije pomoću
računara. Podesite ekspoziciju po potrebi
i ponovite snimanje.
100
Zaštita slika (Protect)
Slike možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Zaštitom se može upravljati preko tipke Fn ili tipke MENU. Ovde je opisan
postupak upotrebom tipke Fn.
Zaštita/poništenje zaštite odabranih slika
1 Tipka Fn t [Protect] t [Marked images]
2 Odaberite sliku koju želite zaštititi
pomoću b/B na kontroleru, zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
Na odabranom snimku pojavi se oznaka -.
C Za poništenje odabira, ponovo pritisnite
sredinu kontrolera.
3 Za zaštitu drugih slika, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
Zaštita svih snimaka/uklanjanje zaštite sa svih snimaka
Tipka Fn t [Protect] t [All images] ili [Cancel all] t [OK]
101
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga obnoviti. Zato unapred
proverite da li želite snimak izbrisati ili ne.
Brisanje je moguće upotrebom tipke Fn ili tipke MENU. Ovde je opisan
postupak upotrebom tipke Fn.
Napomena
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Brisanje trenutno prikazanog snimka
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i
pritisnite tipku B.
Tipka B
2 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
Brisanje odabranih snimaka
1 Tipka Fn t [Delete] t [Marked images]
2 Kontrolerom odaberite snimke koje
želite izbrisati, zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
Na odabranom snimku prikaže se oznaka B.
Ukupni broj
3 Za brisanje drugih snimaka, ponovite korak 2.
102
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [Delete] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
Brisanje svih snimaka u folderu
1 Tipka Fn t [Image Index] t Odaberite željeni broj slika
2 Odaberite trak foldera pomoću b na
kontroleru.
Trak foldera
3 Pritisnite sredinu kontrolera i zatim odaberite folder koji želite
izbrisati pomoću v/V.
4 Pritisnite tipku B.
5 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Brisanje svih snimaka odjednom
Tipka Fn t [Delete] t [All images] t [Delete]
Napomena
C Fotoaparatu će možda trebati duže vreme za brisanje mnoštva snimaka odabirom
opcije [All images]. Savetujemo da brišete snimke na računaru ili formatirate
memorijsku karticu pomoću fotoaparata.
103
Gledanje snimaka na TV ekranu
Za gledanje slika snimljenih ovim aparatom na TV prijemniku, potreban je
HDMI kabl (opcija) i HD TV prijemnik sa HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV, i spojite
fotoaparat na TV.
A Na HDMI
priključnicu
HDMI kabl
(opcija)
B Na HDMI
priključnicu
2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Za detalje pogledajte uputstvo isporučeno sa TV prijemnikom.
3 Uključite fotoaparat.
Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje
se na TV ekranu.
Pritisnite b/B na kontroleru kako biste
odabrali željenu sliku.
C LCD ekran na zadnjoj strani
fotoaparata se ne uključuje.
Kontroler
Napomene
C Upotrebite HDMI kabl sa HDMI logotipom.
C Upotrebite HDMI mini priključak sa jedne strane (za fotoaparat) i priključak prikladan
za spajanje na TV sa druge strane.
104
C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću
HDMI kabla, TV automatski odabire odgovarajuć i kvalitet slike za gledanje fotografija. Pogledajte uputstvo za upotrebu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika
za detalje.
C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno.
C Nemojte spajati izlaznu priključnicu ureñaja sa HDMI priključnicom na fotoaparatu.
To može uzrokovati smetnje u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih ureñaja pomoću HDMI kabla,
možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija uz Full HD kvalitet
koji oduzima dah.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne slike uz fotografsku izražajnost
suptilnih tekstura i boja.
Upotreba fotoaparata u inostranstvu
Fotoaparat automatski prepoznaje sistem boja koji upotrebljava spojeni
video ureñaj.
O sistemima boja
Ako želite da reprodukujete sliku na TV ekranu, potreban je TV prijemnik
koji ima video ulaznu priključnicu i video kabl. Sistem boja TV prijemnika
mora biti jednak sistemu boja fotoaparata. Proverite sledeću listu sistema
boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate fotoaparat.
NTSC sistem
Bahamska ostrva , Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sistem
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Holandija,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sistem
Brazil
105
PAL-N sistem
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina itd.
Upotreba "BRAVIA" Sync
Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync pomoću
HDMI kabla, možete rukovati ovim fotoaparatom pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
1 Spojite TV koji podržava "BRAVIA" Sync sa fotoaparatom (str. 104).
Ulaz se automatski prebacuje i na TV ekranu se prikazuju slike snimljene
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Rukujte pomoću tipki na daljinskom upravljaču.
Opcije menija Link Menu
Delete
Image Index
Slide show
Protect
Specify Printing
Single-image
playback
Odabir načina brisanja slika izmeñu pojedinačnog i svih slika
odjednom (str. 102).
Prelaz na indeksni prikaz slika.
Automatska reprodukcija slika (str. 97).
Postavljanje zaštite na sve slike/uklanjanje zaštite sa svih
slika (str. 101).
Odabir i uklanjanje DPOF oznake sa svih slika (str. 135).
Podešavanje broja primeraka slike za štampanje.
Štampanje sa datumom ili bez datuma.
Povratak na pojedinačni prikaz slika.
Napomene
C Opseg dostupnih postupaka je ograničen kad se fotoaparat spoji sa TV-om pomoću
HDMI kabla.
C Ove funkcije omogućuje samo TV koji podržava "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u
uputstvu za upotrebu TV prijemnika.
106
C Ako fotoaparat reaguje na nepoželjan način kod rukovanja daljinskim upravljačem
TV prijemnika drugog proizvoñača, spojenog preko HDMI kabla, podesite [CTRL
FOR HDMI] u 0 Setup meniju na [Off].
107
Podešavanje veličine i kvaliteta slike
Veličina slike
Tipka MENU t ! 1 t [Image size] t Odaberite željenu veličinu
[Aspect ratio]: [3:2]
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
3872 T 2592 piksela
2896 T 1936 piksela
1920 T 1280 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
L:8.4M
M:4.7M
S:2.1M
3872 T 2176 piksela
2896 T 1632 piksela
1920 T 1088 piksela
Napomena
C Kad je [Quality] podešeno na RAW, veličina slike je L. Ta veličina se ne prikazuje
na LCD ekranu.
Format slike
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect ratio] t Odaberite željeni format
3:2
Standardni format.
16:9
HDTV format.
108
Kvalitet
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t Odaberite željeno podešenje
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Format datoteke: RAW (bez kompresije)
Ovaj format nije moguće postići digitalnom obradom. Odaberite ovaj format za obradu slike na računaru u profesionalne
svrhe.
C Veličina snimka je fiksno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na LCD ekranu.
Format datoteke: RAW (bez kompresije) + JPEG
RAW slika i JPEG slika se kreiraju istovremeno. To je prikladno kad su vam potrebne dve slikovne datoteke, JPEG za
gledanje i RAW za obradu.
C Kvalitet slike je fiksno [Fine], a veličina slike je fiksno [L].
Format datoteke: JPEG
Slika se pri snimanju komprimuje u JPEG format. S obzirom
da je odnos kompresije kod
(Standard) veći nego kod
(Fine), veličina datoteka kod
je manja nego kod
. Time se omogućuje snimanje većeg broja datoteka na
memorijsku karticu, ali se smanjuje i kvalitet slike.
Napomena
C Za detalje o broju slika koje je moguće snimiti kad se promeni veličina slike,
pogledajte str. 27.
O RAW datotekama
Za otvaranje RAW datoteke snimljene na ovaj aparat treba vam "Image Data Converter
SR" softver sadržan na isporučenom CD-ROM-u. Ovim softverom možete RAW datoteku otvoriti i konvertovati u neki od uobičajenih formata, kao što su JPEG ili TIFF
pa joj možete ponovo podesiti ravnotežu beline, zasićenje boje, kontrast itd.
C RAW datoteku nije moguće štampati DPOF (print) štampačem ili PictBridge
štampač em.
C Nije moguće proveriti efekat iz D-Range Optimizer, osim ~ (Standard), čak i ako
reprodukujete i povećate sliku snimljenu u RAW formatu.
109
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina dodeljivanja brojeva datoteke slikama
Tipka MENU t 0 2 t [File number] t Odaberite željeno
podešenje
Series
Reset
Fotoaparat ne resetuje brojeve i redom dodeljuje brojeve
datotekama dok broj ne dostigne "9999".
Fotoaparat resetuje brojeve u sledećim slučajevima i dodeljuje brojeve datotekama od "0001". Ako se u folderu već
nalazi datoteka, dodeljuje se broj za jedan veći.
– Kad se promeni format foldera.
– Kad su izbrisane sve slike u folderu.
– Kad se zameni memorijska kartica.
– Kad je formatirana memorijska kartica.
Odabir formata naziva foldera
Snimljene slike se spremaju u automatski kreiran folder u DCIM folderu
na memorijskoj kartici.
Tipka MENU t 0 2 t [Folder name] t Odaberite željeno
podešenje
Standard form
Date form
110
Format naziva foldera je sledeći: broj foldera + MSDCF.
Primer: 100MSDCF
Format naziva foldera je sledeći: broj foldera + Y (zadnja
cifra)/MM/DD.
Primer: 10090405 (Naziv foldera: 100, datum: 04/05/2009)
Kreiranje novog foldera
Na memorijskoj kartici možete kreirati folder za snimanje slika.
Novi folder se kreira sa brojem za jedan većim od najvišeg trenutno koriš ćenog broja, i taj folder postaje tekući folder za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [New folder]
Odabir foldera za snimanje
Kad je odabran Standard form folder i ako postoje dva ili više foldera,
možete odabrati folder koji će se koristiti za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [Select folder] t Odaberite željeni folder
Napomena
C Ne možete odabrati folder kad podešavate [Date form].
Formatiranje memorijske kartice
Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na mediju, čak i zaštićene slike.
Tipka MENU t # 1 t [Format]t [OK]
Napomene
C Tokom formatiranja svetli indikator pristupa. Ne vadite memorijsku karticu dok
indikator svetli.
C Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ako je formatirate na računaru, možda je nećete moći koristiti u fotoaparatu, što zavisi od primenjenog formata.
C Formatiranje može trajati nekoliko minuta, zavisno od memorijske kartice.
111
Promena podešenja redukcije šuma
Isključenje smanjenja šuma pri snimanju sa dugom ekspozicijom
Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi
u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača.
Time se smanjuje zrnasti šum tipičan za dugu ekspoziciju. Kad je u toku
smanjenje šuma, prikaže se poruka i ne možete snimati drugu sliku. Odaberite [On] za stavljanje naglaska na kvalitet slike. Odaberite [Off] za
stavljanje naglaska na vreme snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off]
Napomene
C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing
snimanju, čak i kad je podešeno na [On].
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti
redukcija šuma.
Isključenje smanjenja šuma pri visokoj ISO osetljivosti
Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija šuma
uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje. Odaberite [On] za naglasak
na kvalitet slike. Odaberite [Off] za naglasak na vremenu snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t [Off]
Napomene
C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing
snimanju, čak i kad je podešeno na [On].
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti
redukcija šuma.
112
Promena funkcija kontrolnog točkića
Promena funkcije kontrolnog točkića
Kad je točkić moda podešen na M (ručna ekspozicija), možete podesiti
fotoaparat kako bi se željena funkcija (brzina zatvarača ili otvor blende)
mogla odabrati koristeći samo kontrolni točkić.
Savetujemo vam da odaberete funkciju koju češće koristite pri podešavanju
ekspozicije.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Ctrl dial setup] t Odaberite željeno
podešenje
113
Promena ostalih podešenja
Podešavanje zvuka
Za odabir zvuka koji se čuje kod okidanja, tokom odbrojavanja self-timera,
itd.
Tipka MENU t 0 3 t [Audio signals] t Odaberite željeno
podešenje
Odabir pozadinske boje ekrana
Možete odabrati pozadinsku boju LCD ekrana izmeñu [Black], [White],
[Brown] ili [Pink].
Tipka MENU t 0 1 t [Display Color] t Odaberite željeno
podešenje
Isključivanje prikaza Help Guide pomoći sa ekrana
Možete isključiti prikaz Help Guide pomoći tako da se ne prikazuje dok
rukujete fotoaparatom. To je praktično ako sledeći postupak želite izvesti
brzo.
Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Podešavanje vremena do isključenja fotoaparata u štedni mod
Možete podesiti vreme do isključenja fotoaparata u štedni mod (Power
save). Pritiskom okidača do pola, fotoaparat se vraća na snimanje.
Tipka MENU t 0 1 t [Power save] t Odaberite željeno vreme
Napomena
C Nezavisno od ovog podešenja, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad je
fotoaparat spojen na TV ili ako je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
114
Podešavanje datuma
Omogućuje podešavanje datuma. Detalje potražite na str. 23.
Tipka MENU t 0 1 t [Date/Time setup] t Podesite datum i
vreme
Odabir jezika
Tipka MENU t 0 2 t [O Language] t Odaberite jezik
115
Podešavanje LCD ekrana
Ručno podešavanje svetline LCD ekrana
Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t Odaberite željeno
podešenje
Podešavanje vremena za automatski prikaz slike odmah nakon
snimanja (Auto review)
Možete proveriti snimljenu sliku na LCD ekranu odmah nakon snimanja.
Možete promeniti trajanje prikaza.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati vertikalno čak i ako je
[PlaybackDisplay] podešeno na [Auto rotate] (str. 94).
116
Zadržavanje LCD ekrana uključenim kod gledanja u tražilo
Prema fabričkom podešenju, kad pogledate u tražilo, LCD ekran se
isključi kako bi se sprečilo trošenje baterije.
Ako želite uključiti LCD ekran dok gledate u tražilo, odaberite [Off].
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
117
Provera verzije fotoaparata
Prikaz verzije fotoaparata
Funkcija prikazuje verziju fotoaparata. Proverite da li je izdana novija
verzija firmvera fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
C Nadogradnja je moguća samo ako je preostali napon baterije { (tri segmenta
ikone) ili više. Savetujemo upotrebu dovoljno napunjene baterije ili AC-PW10 AM
AC adaptera (opcija).
118
Resetovanje na fabrička podešenja
Možete resetovati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Reset default] t [OK]
Opcije se resetuju na sledeći način.
Opcije
Exposure compensation (79)
Recording information display (35)
Playback display (94)
Drive mode (89)
ISO (82)
Flash mode (75)
Metering mode (81)
Autofocus mode (72)
White balance (83)
Custom white balance (84)
D-RangeOptimizer (86)
Creative Style (86)
Resetuju se na
±0.0
Graphic Display
Pojedinačan prikaz (sa informacijama o
snimanju)
Single-shot adv.
AUTO
Autoflash ili Flash Off
Multi segment
AF-A
AWB (Auto white balance)
5500K
Standard
Standard
Meni Recording
Opcije
Image size (108)
Aspect ratio (108)
Quality (109)
Flash compens. (80)
AF illuminator (77)
Long exp.NR (112)
High ISO NR (112)
Resetuju se na
L:10M
3:2
Fine
±0.0
Auto
On
On
119
Meni Custom
Opcije
Eye-Start AF (71)
Ctrl dial setup (113)
Red eye reduc. (77)
Auto review (116)
Auto off w/ VF (117)
Resetuju se na
On
Shutter speed
Off
2 sec
On
Meni Playback
Opcije
Speicfy Printing – Date imprint (139)
Slide show – Interval (97)
Slide show – Repeat (97)
PlaybackDisplay (94)
Resetuju se na
Off
3 sec
Off
Auto rotate
Meni Setup
Opcije
LCD brightness (116)
Power save (114)
CTRL FOR HDMI (106)
Display Color (114)
Help Guide disp. (114)
File number (110)
Folder name (110)
USB connection (122, 138)
Audio signals (114)
120
Resetuju se na
±0
10 sec
On
White
On
Series
Standard form
Mass Storage
On
Kopiranje snimaka na računar
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati slike sa memorijske kartice na računar
spojeno upotrebom USB kabla.
Preporučena konfiguracija računara
Ukoliko računar priključujete na fotoaparat, preporučujemo sledeću
konfiguraciju.
x Windows
OS (predinstaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/ Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
C Za navedene operativne sisteme pravilan rad nije garantovan kod nadogradnje sistema ili kod multi-boot sistema.
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
USB priključak: Standardni
x Macintosh
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.1.3 –v10.5)
USB priključak: Standardni
Napomene o priključenju fotoaparata na računar
C Ispravan rad nije garantovan u svim prethodno opisanim preporučenim sistemima.
C Ispravan rad nije garantovan ako na jedan računar istovremeno spojite dva ili više USB
ureñaja. Zavisno od tipa USB opreme koju koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
C Ispravan rad nije garantovan pri upotrebi USB huba ili produžnog kabla.
C Priključenje aparata putem USB interfejsa koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje poboljšanu brzinu prenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed
USB (USB 2.0).
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i lič nog računara možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.
121
Korak 1: Spajanje fotoaparata i računara
1 Umetnite memorijsku karticu sa snimljenim slikama u fotoaparat.
2 Odaberite vrstu memorijske kartice sa koje želite da kopirate
slike pomeranjem preklopke memorijske kartice.
3 Umetnite bateriju dovoljnog kapaciteta u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera/punjača (nije
isporučen).
C Kad kopirate slike na računar uz upotrebu baterijskog napajanja, kopiranje
možda neće uspeti ili se podaci mogu oštetiti ako se istroši baterija prebrzo.
4 Uključite fotoaparat i računar.
5 Proverite da li je [USB connection] u 0 3 podešeno na [Mass
Storage].
6 Spojite fotoaparat i računar.
C Na radnoj površini se prikaže AutoPlay
wizard.
A U USB
priključnicu
USB kabl
B U USB
priključnicu
122
Korak 2: Kopiranje slika na računar
Za Windows
U ovom poglavlju je opisan primer kopiranja slika u folder "Documents"
(kod Windows XP: "My Documents").
Ako upotrebljavate priloženi "PMB" softver, snimke možete kopirati
jednostavno (str. 129).
1 Kliknite na [Open folder to view files]
(kod Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje meni
wizarda.
C Ako se ne pojavi wizard, kliknite na
[Computer] (kod Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dvaput kliknite na [DCIM].
C Takoñe možete prebaciti slike direktno pomoću aplikacije "PMB".
3 Dvaput kliknite na folder gde
želite memorisati kopirane slike.
Nakon toga, kliknite desnom
tipkom miša na slikovnu
datoteku za prikaz menija
i kliknite na [Copy].
C O mestu za memorisanje slikovnih
datoteka, pogledajte str. 127.
123
4 Dvaput kliknite na folder
[Documents]. Nakon toga desnom
tipkom miša kliknite na prozor
"Documents" za prikaz menija
i kliknite na [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u folder
"Documents".
C Ako odabrani folder već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka sa pitanjem
želite li zameniti datoteku. Ako zamenite
datoteku novom, izvorna datoteka se
briše. Za kopiranje slikovne datoteke na
računar bez zamene, promenite njen
naziv. Obratite pažnju da se datoteka
promenjenog naziva možda neće moći
reprodukovati na ovom fotoaparatu
(str. 127).
Za Macintosh
1 Dvaput kliknite na novu ikonu t [DCIM] t folder u kojem su
memorisane slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
124
Gledanje slika na računaru
Windows
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda kopiranih slika u folderu
"Documents" (kod Windows XP: "My Documents").
Za prikaz RAW slika, potreban je priloženi softver "Image Data Converter
SR" (str. 132).
1 Kliknite na [Start] t [Documents].
C Ako koristite Windows 2000, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
Za Macintosh
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku
kako biste je otvorili.
Za prekidanje USB veze
Sledeći postupak izvedite kod Windows ili Macintosh računara kad:
C Odspajate USB kabl
C Vadite memorijsku karticu
C Isključujete fotoaparat
125
x Za Windows
Dvaput kliknite na ikonu u statusnom redu i zatim kliknite na
(USB
Mass Storage Device) t [Stop]. Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite na
[OK].
Ureñaj je odspojen.
x Za Macintosh
Povucite i pustite ikonu memorije ili memorijske kartice na ikonu
"Trash".
Fotoaparat se odspoji od računara.
126
Mesta za memorisanje slikovnih datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupišu u foldere na memorijskoj kartici.
Primer: pregled foldera u sistemu Windows Vista
A Folder koji sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom. (Prve tri cifre pokazuju
broj foldera.)
B Možete izraditi folder prema datumu snimanja
(str. 120).
C Nije moguće snimati u/reprodukovati iz foldera
"MISC".
C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označava bilo koji
broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani deo naziva
RAW datoteke i odgovarajuće JPEG slikovne
datoteke su isti.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (ne Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
C Zavisno od računara, ekstenzija možda neće biti
prikazana.
Kopiranje slika memorisanih na računar na memorijsku karticu
i pregled slika
Kao primer je naveden računar sa sistemom Windows. Korak 1 nije
potreban ako naziv datoteke nije promenjen. Ako upotrebljavate priloženi
softver "PMB", slike možete jednostavno kopirati (str. 129).
127
1 Desnom tipkom miša kliknite
na naziv datoteke i zatim kliknite
na [Rename]. Promenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
C Unesite broj izmeñu 0001 do 9999
za ssss.
C Ako se pojavi poruka upozorenja za
zamenu podataka, unesite druge
brojeve.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
zavisno od toga kako je podešen
računar. Ekstenzija datoteka sa
fotografijama je JPG. Nemojte
menjati ekstenziju.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
folder na mediju za snimanje
na sledeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke, zatim kliknite na
[Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
unutar foldera [Computer] (kod Windows
XP: [My Computer]).
C Desnom tipkom miša kliknite na folder
[sssMSDCF] unutar [DCIM],
zatim kliknite na [Paste].
C sss označava bilo koji broj izmeñu
100 i 999.
Napomene
C Slika se možda neće moći reprodukovati, zavisno od veličine.
C Slike editovane na računaru ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće
moći reprodukovati u ovom fotoaparatu.
C Ako nema foldera u koji se može memorisati datoteka, najpre načinite novu fotoaparatom (str. 111) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.
128
Upotreba softvera
Za upotrebu slika snimljenih fotoaparatom, isporučen je sledeći softver:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija računara
x Windows
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (preinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: MMX Pentium 4 ili brži je preporučen, RAM 1 GB ili više
je preporučeno.
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
Preporučena konfiguracija za "PMB"
OS (preinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM ili više
(preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više)
Tvrdi disk: Prostor na disku potreban za instaliranje – 500 MB ili više
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
129
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (preinstaliran): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power PC G4/G5 serija (1 GHz ili brži je preporučen)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: 1 GB ili više je preporučeno.
Ekran: 1024 T 768 piksela ili više
Instaliranje softvera
x Windows
C Logujte se kao Administrator.
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM
(isporučen) u CD-ROM pogon.
Prikazuje se instalacioni meni.
C Ako se ne prikaže meni, dva puta
kliknite na [Computer] (kod Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL)
t [Install.exe].
C Kod Windows Vista, može se prikazati
meni AutoPlay. Odaberite "Run
Install.exe" i sledite uputstvo koje se
prikazuje na ekranu za postupak
instaliranja.
2 Kliknite na [Install].
C Proverite da li je označeno "Sony Image Data Suite" i "Sony Picture Utility"
i sledite uputstvo na ekranu.
130
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instaliraju se sledeće aplikacije i na radnoj površini se prikazuju ikone:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
C Logujte se kao Administrator.
1 Uključite svoj Macintosh računar i umetnite CD-ROM disk
(isporučen) u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM diska.
3 Kopirajte [IDS_INST.pkg] datoteku u [MAC] folder na ikoni
tvrdog diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg] u folderu za kopiranje.
Sledite uputstvo na ekranu za završavanje instalacije.
Napomena
C Kad se pojavi poruka za resetovanje računara, resetujte računar sledeći uputstvo
na ekranu.
131
Upotreba "Image Data Converter SR" softvera
Napomena
C Ako memorišete podatke u RAW formatu, ti podaci se snimaju kao ARW2.1 format.
Upotrebom "Image Data Converter SR" softvera možete:
C Obrañivati slike snimljene u RAW formatu izvoñenjem različitih ispravaka, na primer promenom tonske krivulje i oštrine.
C Podešavati ravnotežu beline, ekspoziciju i Creative Style i dr. postavke
slike.
C Memorisati slike prikazane i obrañene na računaru. Možete memorisati
sliku u RAW formatu ili je spremiti u nekom formatu za opšte namene.
C Za detalje o "Image Data Converter SR" softveru pogledajte Help.
Za pokretanje pomoći (Help), kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Converter SR"
x Windows
Dvaput kliknite na prečicu aplikacije "Image Data Converter SR Ver.3" na
radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start menija, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Za izlazak, kliknite na tipku
u gornjem desnom uglu ekrana.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Converter SR Ver.3] u folderu [Sony Image
Data Suite] iz foldera [Applications].
Za izlazak, kliknite na opciju za zatvaranje u meniju [IDC SR].
Upotreba "Image Data Lightbox SR" softvera
"Image Data Lightbox SR" vam omogućuje sledeće:
C Prikaz i poreñenje RAW/JPEG slika snimljenih ovim fotoaparatom.
C Ocenjivanje slika na skali do pet.
C Postavljanje oznaka u boji i sl.
C Prikaz slike u "Image Data Converter SR" i podešavanje.
C Detalje o "Image Data Lightbox SR" potražite u pomoći (Help).
132
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start menija, kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start menija, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Za izlazak, kliknite na tipku
u gornjem desnom uglu ekrana.
Prikazuje se dijalog za memorisanje kolekcije.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] u folderu [Sony Image Data
Suite] iz foldera [Applications].
Za izlazak, kliknite na opciju za zatvaranje u meniju [Image Data
Lightbox SR].
Upotreba "PMB" softvera
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Pomoću "PMB" softvera možete:
C Prebaciti slike snimljene ovim fotoaparatom i prikazati ih na ekranu računara.
C Organizovati slike na računaru prema
datumu snimanja i prikazati ih.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju i sl.),
odštampati i poslati fotografije kao dodatak
e-maila, promeniti datum snimanja i još
mnogo toga.
C Odštampati ili memorisati fotografije sa datumom.
C Kreirati disk pomoću CD ili DVD snimača.
C Detalje o "PMB" softveru pogledajte u pomoći "PMB Guide".
(PMB
Za pokretanje "PMB Guide" pomoći, dvaput kliknite na prečicu
Guide) na radnoj površini. Za pokretanje iz menija Start, kliknite na
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
133
Pokretanje/zatvaranje "PMB" softvera
Dvaput kliknite na (PMB) ikonu na radnoj površini.
Ili iz Start menija: Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Za izlazak iz "PMB" softvera, kliknite na tipku
u gornjem desnom
uglu ekrana.
Napomena
C Na ekranu se prikazuje poruka potvrde za Information tool kod pokretanja "PMB"
prvi put. Odaberite [Start]. Ova funkcija vas obaveštava o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Postavku možete promeniti kasnije.
134
DPOF postavke
Upotrebom ovog fotoaparata možete odrediti snimke i broj primeraka za
štampu pre samog štampanja fotografija u fotostudiju ili na štampaču.
Sledite postupak opisan u nastavku.
Budući da DPOF oznake ostaju uz slike i nakon štampanja, savetuje se
da ih tada uklonite.
Označavanje/odznačavanje DPOF podešenja odabranih
snimaka
DPOF označavanje moguće je pomoću tipke Fn ili tipke MENU. Ovde je
opisan postupak pomoću tipke Fn.
1 Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [Marked
images] t [OK].
2 Odaberite snimak pomoću b/B na kontroleru.
3 Odaberite broj primeraka pomoću srednje tipke kontrolera.
C Za odznačavanje DPOF podešenja, podesite broj na "0".
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite
sredinu kontrolera.
Napomene
C Ne možete označiti datoteke RAW podataka.
C Možete odrediti bilo koji broj do 9.
Označavanje/odznačavanje DPOF podešenja svih snimaka
Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All images] ili
[Cancel all] t [OK] t [OK]
135
C Nakon odabira [All images], možete odabrati broj slika za štampanje.
Isti broj primenjuje se na sve slike.
štampanje datuma
Možete podesiti da li će se na fotografijama odštampati pripadajući datum.
Položaj datuma (unutar ili izvan slike, veličina znakova, itd.) zavisi od
štampa ča.
Tipka Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Napomena
C Ova funkcija nije raspoloživa kod nekih štampača.
136
Direktno štampanje slika na štampaču
koji podržava funkciju PictBridge
Ako nemate računar, možete jednostavno
odštampati fotografije direktnim spajanjem
fotoaparata na štampač koji podržava funkciju
PictBridge.
"PictBridge" se zasniva na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Napomena
C Nije moguće štampanje RAW fotografija.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Napomena
C Preporučljivo je koristiti AC adapter (nije isporučen) kako biste sprečili prekid
napajanja tokom štampanja fotografija.
1 Tipka MENU t 0 3 t [USB connection] t [PTP].
2 Isključite fotoaparat i umetnite memorijsku karticu sa snimcima.
3 Odaberite vrstu memorijske kartice sa koje želite da štampate
slike pomoću preklopke memorijske kartice.
137
Korak 2: Priključenje fotoaparata na štampač
1 Spojite fotoaparat na štampač.
A U USB
priključnicu
USB kabl
B U USB
priključnicu
2 Uključite fotoaparat i štampač.
Pojavljuje se meni za odabir snimaka.
Korak 3: štampanje
1 Odaberite sliku za štampanje pomoću b/B na kontroleru i zatim
pritisnite sredinu kontrolera.
C Za odustajanje, ponovo pritisnite sredinu.
2 Ponovite korak 1 ako želite da štampate druge snimke.
3 Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.
C Detalje o opcijama za podešavanje potražite u "PictBridge meni".
4 Odaberite [Print] t [OK] u meniju, zatim pritisnite sredinu
kontrolera.
Slika se štampa.
C Nakon pojave poruke o završetku štampanja, pritisnite sredinu kontrolera.
138
Za poništenje štampanja
Ako pritisnete tokom štampanja sredinu kontrolera, štampanje će se poništiti.
Izvadite USB kabl ili isključite aparat. Kad želite da ponovite štampanje, sledite opisani postupak (koraci 1 do 3 gore).
PictBridge meni
Print
Štampanje odabranih slika. Detalje potražite u "Korak 3: Štampanje".
Set print q'ty
Možete odabrati broj primeraka za štampanje do 20. Jednak broj primeraka
se odnosi na sve odabrane slike.
Paper size
Auto
Postavka štampača
9T13cm/3.5"T5"
Hagaki
89T127 mm
100T147 mm
10T15cm
10T15 cm
4"T6"
101,6T152,4 mm
A6/4.1"T5.8"
105T148,5 mm
13T18cm/5"T7"
Letter
216T279,4 mm
127T178 mm
A4/8.3"T11.7"
210T297 mm
A3/11.7"T16.5"
297T420 mm
Date imprint
Day and time
Date
Off
Dodavanje datuma i vremena.
Dodavanje datuma.
Bez dodavanja datuma.
Unmark all
Kad se prikaže poruka, odaberite [OK] i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
Nakon štampanja sa svake slike se briše oznaka (. Kad poništite svoje
postavke bez štampanja, ponovite odabir.
139
Tehnički podaci
Fotoaparat
Osetljivost Od 0 EV do 18 EV
(ekvivalent ISO 100)
AF osvetljenje
Približno 1 – 5 m
[Sistem]
[Tražilo]
Vrsta aparata
Digitalni ogledalno-refleksni
fotoaparat sa ugrañenim
blicom i izmenjivim
objektivima
Objektiv Svi α objektivi
Tip
[Senzor slike]
Ukupan broj piksela fotoaparata
Približno 10.800,000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata
Približno 10.200,000 piksela
Format slike
23,6T15,8 mm (APS-C
format) Interlace scan
Primary Color
[SteadyShot]
Sistem
Mehanizam sa pomeranjem
senzora slike
SteadyShot mogućnost kompenzacije
Približno 2,5 EV do 3,5 EV
smanjuje brzinu zatvarača
(razlikuje se zavisno od uslova snimanja i korišć enom
objektivu)
[Zaštita od prašine]
Sistem
Antistatički sloj na niskopropusnom filteru i mehanizam
pomeranja senzora slike
[Sistem automatskog izoštravanja]
Sistem
140
Sistem otkrivanja faza kroz
objektiv (TTL), CCD linijski
senzori (9 tačaka, 8 linija sa
srednjim senzorom
končanice)
Fiksni sistem u nivou oka sa
penta-Dach ogledalom
Vidno polje
0,95
0,83 T sa 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka
Oko 16,5 mm od okulara,
10,9 mm od okvira okulara
pri dioptriji od –1 (–1m–1)
Dioptrijsko podešavanje
Od –2,5 do +1,0 m–1
Uvećanje
[Ekspozicija]
Ćelija za merenje svetlosti
SPC
Način merenja
Saćasti uzorak sa 40
segmenata
Opseg merenja
Od 1 do 20 EV (od 3 do 20
EV sa merenjem u tački),
(pri ISO 100 sa F1.4
objektivom)
ISO osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 do 3200
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolisan,
vertikalno-poprečno u žižnoj
ravnini
Brzina
Od 1/4000 sekunde do 30
sekundi, bulb (korak po 1/3
EV)
Brzina sinhronizacije sa blicom
1/160 sekunde
[Ugrađen blic]
Brojka vodilja blica
GN 10 (u metrima s ISO 100)
Vreme punjenja
Oko 4 sekunde
Domet blica
Za 18-mm objektiv (za žižnu daljinu tog objektiva)
Kompenzacija ekspozicije blica
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo",
SD memorijska kartica,
SDHC memorijska kartica
[LCD ekran]
LCD ploča 6,7 cm (tip 2.7), TFT
Ukupan broj tačaka
230.400 (960 T 240) tačaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
HDMI
miniB
HDMI tip C mini priključak
[Napajanje, opšte]
Napajanje Akumulatorska baterija
NP-FH50
[Ostalo]
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Oko 128 T 97 T 67,5 mm
(Š/V/D, bez delova koji
vire)
Masa
Približno 450 g (bez baterije,
memorijske kartice i pribora
kućišta)
Radna temperatura
Od 0 do 40°C
Format datoteke
JPEG (DCF Ver. 2.0. Exif
Ver.2.21, MPF Baseline)
kompatibilan, DPOF
kompatibilan
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibilna)
Punjač baterije BC-VH1
Ulazni napon
100 V – 240 V AC, 50/60
Hz, 4 W
Izlazni napon
8,4 V DC, 0,28 A
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
Temperatura memorisanja
Od –20 do +60°C
Maksimalne dimenzije
Približno 60 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 75 g
PictBridge Kompatibilan
Exif Print Kompatibilan
141
Punjiva baterija NP-FH50
Baterija
Litijum-jonska
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 6,8 V
Maksimalna struja punjenja
1,75 A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Kapacitet
Tipičan
6,1 Wh (900 mAh)
Minimalan 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije
Oko 31,8 T 18,5 T 45 mm
(Š/V/D)
Masa
Oko 50 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne štamparske greške.
142
O žižnoj daljini
Ugao slike ovog fotoaparata je uži nego
kod fotoaparata sa filmom 35-milimetarskog formata. Možete pronaći približni ekvivalent žižne daljine fotoaparata sa filmom 35-milimetarskog
formata te snimati sa istim uglom slike
povećanjem žižne daljine objektiva
za pola.
Na primer, upotrebom objektiva od
50 mm možete dobiti približan ekvivalent 75-milimetarskog objektiva fotoaparata sa filmom 35-milimetarskog
formata.
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen sa DCF
(Design rule for Camera File system)
univerzalnim standardom koje je
osnovalo udruženje JEITA (Japan
Electronic and Information
Technology Industries Association).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i
reprodukcija slika snimljenih ili
editovanih na drugoj opremi na
ovom fotoaparatu nije garantovana.
C Adobe je registrovani zaštitni znak ili
Zaštićeni znakovi
zaštitni znak kompanije Adobe SysteC
je zaštitni znak kompanije Sony
ms Incorporated u SAD i/ili drugim
Corporation.
zemljama.
, "Memory
C "Memory Stick",
C D-Range Optimizer Advanced
Stick PRO",
,
koristi tehnologiju kompanije
"Memory Stick Duo",
Apical Limited.
,"Memory Stick
C Osim toga, nazivi sistema i proizvoda
PRO Duo",
,
u ovom priručniku su zaštićeni ili
"Memory Stick PRO-HG Duo",
registrovani znakovi odgovarajućih
, "Memory
proizvoñača. Ipak, oznake  ili ®
Stick Micro", "MagicGate" i
nisu navedene u svim slučajevima
su zaštitni znakovi
u ovom priručniku.
kompanije Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
C "PhotoTV HD" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrovani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
C HDMI, HDMI logotip i HighDefinition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi kompanije HDMI Licensing
LLC.
C Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Apple Inc.
C PowerPC je registrovani zaštitni znak
kompanije IBM Corporation u SAD-u.
C SDHC logotip je zaštitni znak.
C MultiMediaCard je zaštitni znak
MultiMediaCard Association.
C Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi Intel Corporation.
143
U slučaju problema
U slučaju problema sa fotoaparatom, pokušajte sa sledećim rešenjima.
Proverite ponuñena rešenja na stranicama od 144 do 152. Ako ne uspete
tako da rešite problem, obratite se ovlaš ćenom Sony servisu.
1 Proverite sledeće predloge.
2 Izvadite bateriju pa je ponovo umetnite nakon otprilike jednog minuta,
zatim opet uključite aparat.
3 Resetujte podešenja (str. 119).
4 Obratite se prodavcu ili ovlaš ćenom Sony servisu.
Baterija i napajanje
Nije moguće umetnuti bateriju u aparat.
C Bateriju umetnite tako da vrhom gurate jezič ak preklopke (str. 15).
C Proverite broj modela baterije (str. 11, 16).
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo
isprazni iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dovoljan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na izuzetno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 156).
C Baterija je ispražnjena. Zamenite je napunjenom baterijom (str. 12).
C Baterija je istrošena (str. 16). Zamenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Pravilno stavite bateriju (str. 15).
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 12).
C Baterija je istrošena (str. 16). Zamenite je novom.
144
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ako ne koristite uključeni fotoaparat zadato vremensko razdoblje, prebaciće se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za
poništenje moda smanjene potrošnje počnite koristiti aparat. Na primer,
pritisnite okidač do pola (str. 114).
Indikator CHARGE treperi za vreme punjenja baterije.
C Izvadite i ponovo pravilno umetnite bateriju.
C Punite bateriju uz temperaturu okoline izmeñu 10 i 30°C.
Snimanje fotografija
Nema nikakve slike na LCD ekranu za vreme upotrebe tražila čak ni kad je
aparat uključen.
C Prema fabričkom podešenju, LCD ekran će se isključiti ako aparat ne registruje nikakav postupak duže od 10 sekundi kako bi se smanjila potrošnja
baterije.
Slika u tražilu nije izoštrena.
C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (str. 24).
Slika nije snimljena.
C Nije umetnuta memorijska kartica.
Fotoaparat ne može da snima.
C Upotrebljavate memorijsku karticu sa zaštitom od snimanja i ona se nalazi
u položaju LOCK. Pomerite preklopku u položaj za snimanje.
C Pogrešan položaj preklopke memorijske kartice. Podesite je u odgovarajući
položaj (str. 20).
C Proverite slobodan kapacitet memorijske kartice (str. 27). Ako je puna,
postupite na jedan od sledećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 102).
– Promenite memorijsku karticu.
C Ne možete snimati slike dok punite ugrañeni blic (str. 75).
C Okidanje nije moguće kad je objekat neizoštren.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno. Pričvrstite objektiv pravilno (str. 18).
C Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop, itd., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
145
C Pokušavate da snimite objekat za koji je potrebno izvesti posebno izoštravanje (str. 70). Koristite blokadu fokusa ili ručno izoštravanje (str. 71, 74).
Snimanje traje dugo.
C Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 112). Nije reč o kvaru.
C Snimate u RAW modu (str. 109). Budući da je RAW datoteka velika, takvo
snimanje može trajati malo duže.
Slika nije izoštrena.
C Objekat je preblizu. Proverite minimalnu žižnu daljinu objektiva.
C Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja
na AF (automatsko izoštravanje) (str. 69).
C Ako se na objektivu nalazi preklopka načina izoštravanja, podesite je na AF.
C Okolina nije dovoljno osvetljena.
Funkcija Eye-Start AF ne radi.
C Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 71).
C Pritisnite okidač do pola.
Ne radi blic.
C Način rada blica je podešen na [Autoflash]. Kad želite da se blic
aktivira pri svakom snimanju, podesite je na [Fill-flash] (str. 75).
Na slikama se pojavljuju nejasne čestice prilikom korišćenja blica.
C Čestice prašine u vazduhu su se reflektovale od svetla blica i pojavile na
slici. Ovo ne predstavlja kvar.
Blicu treba predugo da se napuni.
C Blic se aktivirao za više uzastopnih snimanja u kratkom razdoblju.
Kad se blic aktivira više puta uzastopno, postupak punjenja može
trajati duže no obično kako bi se izbeglo pregrejavanje aparata.
Slika snimljena sa blicom je pretamna.
C Ako je objekat izvan dometa blica (na udaljenosti pri kojoj ga blic ne
može pravilno osvetliti), slike će biti tamne. Ako se promeni ISO
osetljivost, domet blica se takoñe menja sa njom (str. 77).
146
C U sledećim slučajevima slika može ispasti tamna. Skinite sledeći pribor
i ponovite snimanje.
– ND filtar ili PL filtar.
– Difuzor.
– Široku ploču uz blic HVL-F36AM.
Datum i vreme nisu tačni.
C Podesite tačan datum i vreme (str. 23, 115).
Vrednost otvora blende i/ili brzina zatvarača trepere kad pritisnete okidač
do pola.
C Budući da je objekat presvetao ili pretaman, izvan je raspoloživog opsega.
Ponovo podesite vrednosti.
Na slici je previše svetla.
Svetlo na slici je zamućeno.
C Slika je snimljena pod snažnim izvorom svetla i u objektiv je ušlo previše
svetla. Pričvrstite zatvarač objektiva (opcija).
Uglovi slike su pretamni.
C Ako koristite bilo kakav filter ili zatvarač , skinite ga i snimajte ponovo. Zavisno od debljine filtera i tome da li je zatvarač pričvršćen pravilno, filter ili
zatvarač se mogu delimično pojaviti u slici. Optička svojstva nekih objektiva mogu uzrokovati zatamnjenje perifernih delova slike (zbog nedovoljnog
svetla).
Pojavljuje se efekat crvenih očiju.
C Aktivirajte funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 77).
C Približite se osobi i snimajte unutar dometa blica koristeći blic (str. 77).
Tačke se pojavljuju i ostaju na LCD ekranu.
C To nije kvar. Ove tačke se ne snimaju (str. 7).
Slika je nejasna.
C Slika je snimljena na tamnom mestu bez upotrebe blica, usled čega se
pojačao uticaj potresanja aparata. Preporučuje se upotreba blica ili
stativa (str. 47, 75).
147
U tražilu ili na LCD ekranu trepere indikatori b B EV skale.
C Objekat je presvetao ili pretaman za domet svetlomera fotoaparata.
Pregled slika
Fotoaparat ne može da reprodukuje slike.
C Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru (str. 127).
C Reprodukcija slike na aparatu možda neće biti moguća ako je slika obrañena
na računaru ili je snimljena drugim fotoaparatom.
C Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 125).
Slika se ne pojavljuje na TV ekranu.
C Proverite da li ste pravilno priključili ureñaje (str. 104).
Brisanje/editovanje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 101).
Slučajno ste obrisali sliku.
C Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savetujemo da zaštitite slike kako
ih ne biste slučajno obrisali (str. 101).
Nije moguć prikaz DPOF oznake.
C Prikaz DPOF oznaka nije moguć na RAW datotekama.
Računari
Niste sigurni da li je operativni sistem vašeg računara kompatibilan sa
fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 121, 129).
Računar ne prepoznaje fotoaparat.
C Proverite da li je aparat uključen.
C Kad je baterija slaba, stavite napunjenu bateriju (str. 12) ili koristite AC
adapter (nije isporučen).
148
C
C
C
C
Koristite USB kabl (isporučen) (str. 122).
Odspojite USB kabl sa računara i fotoaparata te ga ponovo čvrsto spojite.
Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 122).
Odspojite sa USB priključnica računara svu USB opremu osim ovog fotoaparata, tastature i miša.
C Povežite fotoaparat i računar direktno, bez upotrebe USB huba ili nekog
drugog ureñaja (str. 121).
Ne možete kopirati slike.
C Pravilno spojite fotoaparat i računar USB kablom (str. 122).
C Sledite postupak kopiranja u skladu sa operativnim sistemom (str. 123).
C Možda nećete moći snimati na medij formatiran u računaru. Koristite medij
za snimanje formatiran u ovom fotoaparatu (str. 111).
Ne možete da reprodukujete slike na računaru.
C Ako koristite "PMB", pročitajte "PMB Guide".
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računara.
Nakon USB povezivanja "PMB" se ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računar uključen (str. 122).
Ne znate da rukujete isporučenim softverom.
C Pogledajte Help ili uputstvo za svaki softver.
Memorijska kartica
Ne možete umetnuti memorijsku karticu.
C Umeć ete je u pogrešnom smeru. Okrenite je pravilno (str. 20).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
C Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 102).
C Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (str. 21).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
C Sve slike na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem i ne mogu se vratiti.
149
Računar sa "Memory Stick" otvorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
C Ako računar sa otvorom za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO
Duo", spojite fotoaparat na računar (str. 122). Računar tada prepoznaje
"Memory Stick PRO Duo".
štampanje
Za sledeći problem takoñe pogledajte odeljak "Štampač koji podržava
funkciju PictBridge" (u nastavku).
Boje slike izgledaju čudno.
C Pri štampanju slika snimljenih u Adobe RGB modu upotrebom sa RGB
štampač a koji nisu kompatibilni sa Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su odštampane sa slabije izraženim bojama (str. 88).
Obe ivice na odštampanoj slici su odsečene.
C Zavisno od štampača, leva, desna, gornja ili donja ivica može da bude odseč ena.Posebno kod slika snimljenih u formatu [16:9], bočne ivice slike mogu
biti odse čene.
C Kod štampanja slika pomoću svog štampača, isključite postavke obrezivanja
i štampanja bez okvira. Obratite se proizvoñaču štampač a da li ima štampač
ove funkcije ili ne.
C Kod štampanja slika u fotografskom studiju, pitajte da li mogu da vam
odštampaju slike bez odsecanja ivica.
Nije moguće štampanje slika sa datumom.
C Upotrebom "PMB" softvera, možete štampati slike sa datumom (str. 133).
C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, sa obzirom
da se slike snimaju sa podatkom o datumu snimanja, moguće je štampanje
slika sa datumom ako štampač ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost sa Exif podacima proverite kod proizvoñača štampača ili softvera.
C Kod štampanja slika u fotografskom studiju, možete zatražiti štampanje
slika sa datumom.
150
štampač koji podržava funkciju PictBridge
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa štampačem ili se
obratite proizvoñaču štampača.
Nije moguće uspostaviti vezu između štampača i aparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti direktno na štampač koji ne podržava PictBridge
standard. Proverite sa prodavcem da li štampač podržava PictBridge ili ne.
C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 137).
C Odspojite i ponovo spojite USB kabl. Ako se na štampaču pojavi poruka
greške, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu.
Nije moguće odštampati slike.
C Proverite da li su štampač i aparat pravilno povezani USB kablom.
C Nije moguć e štampanje RAW datoteka.
C Slike obrañene na računaru ili slike snimljene drugim aparatom se možda
neće moći odštampati.
Na mestu štampanja datuma štampa se oznaka "---- ----".
C Nije moguće odštampati datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date
imprint] na [Off] i ponovo odštampajte sliku (str. 139).
Ne možete odštampati sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite USB kabl i ponovo ga spojite uvek kad promenite veličinu
papira nakon što štampač spojite na aparat.
C Postavke štampanja aparata se razlikuju od istih postavki štampača.
Promenite postavke štampača ili aparata (str. 139).
Kad poništite štampanje, ne možete koristiti fotoaparat
.
C Pričekajte trenutak dok štampač poništava štampanje jer to može potrajati
(zavisno od štampača).
151
Ostalo
Sočivo objektiva je zamagljeno.
C Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite aparat i ostavite ga oko sat
vremena pre ponovnog korišć enja (str. 167).
Kad uključite fotoaparat, pojavljuje se poruka "Set date and time?"
(podesite datum i vreme).
C Aparat je bio neko vreme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promenite
bateriju i ponovo podesite datum i vreme (str. 23, 156). Ako se izbriše
podešenje datuma pri svakom menjanju baterije, obratite se ovlašć enom
servisu.
Broj mogućih snimaka se ne smanjuje ili se smanjuje za dva broja odjednom.
C To se dogaña zbog toga što se stepen kompresije i veličina slike menjaju
nakon kompresije zavisno od kadra kad snimate sa JPEG slikom (str. 109).
Podešenje se resetuje bez primene funkcije resetovanja.
C Izvadili ste bateriju dok je preklopka napajanja bila podešena na ON. Pre
vañenja baterije podesite preklopku napajanja na OFF i pazite da ne svetli
indikator pristupa (str. 15, 34).
Fotoaparat ne radi pravilno.
C Isključite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Ako koristite
AC adapter (nije isporučen), odspojite mrežni kabl. Ako je fotoaparat vruć,
ostavite ga da se ohladi pre ovog postupka. Ako fotoaparat ne proradi
nakon ovog pokušaja, obratite se Sony servisu.
Treperi pet crtica SteadyShot skale.
C Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti da snimate, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako
SteadyShot skala nastavlja treperiti, obratite se ovlašć enom Sony servisu.
U donjem desnom uglu LCD ekrana se prikazuje "--E-".
C Izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite. Ako se na ovaj način
ne ukloni ovaj indikator, formatirajte memorijsku karticu.
152
Poruke upozorenja
Ako se pojavi neka od sledećih poruka, sledite pripadajuće uputstvo.
Incompatible battery. Use correct
model
C Koristite pogrešnu bateriju
(str. 16).
Set date and time?
C Podesite datum i vreme. Ako
se ova poruka pojavljuje često,
ugrañena baterija memorije je
istrošena. Zamenite je (str. 23,
156).
Power insufficient
C Pokušali ste izvesti [Cleaning
mode] uz premali napon baterije.
Napunite bateriju ili upotrebite
AC adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick".
Format?
Unable to use SD memory card.
Format?
C Memorijska kartica je bila formatirana u računaru i promenio se
format datoteka.
Odaberite [OK], zatim formatirajte
karticu. Karticu možete koristiti
ponovo, meñutim, svi prethodni
podaci sa nje su izbrisani. Postupak
formatiranja može potrajati neko
vreme.
Ako se poruka pojavi i nakon
toga, zamenite memorijsku
karticu.
Card error.
C Umetnuta je neodgovarajuća memorijska kartica ili ne odgovara
format.
Reinsert "Memory Stick".
Reinsert SD memory card.
C Umetnuta memorijska kartica se
ne može upotrebljavati sa ovim
aparatom.
C Kartica je oštećena.
C Zaprljani su kontakti kartice.
This "Memory Stick" is not
supported.
C Upotrebite "Memory Stick"
kojeg aparat podržava (str. 21).
No "Memory Stick" inserted.
Shutter is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
C Nije umetnuta memorijska kartica tipa odabranog preklopkom
memorijske kartice. Umetnite
odgovarajuću karticu ili promenite položaj preklopke memorijske
kartice.
Processing...
C Kod dugih ekspozicija, izvodiće se postupak smanjenja šuma
onoliko dugo koliko je zatvarač
bio otvoren. Tokom tog postupka ne možete dalje snimati.
153
Unable to display.
C Fotoaparat možda neće moći
prikazati slike snimljene drugim
fotoaparatima ili obrañene
računarom.
No lens attached. Shutter is
locked.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno
ili ga nema.
C Kad fotoaparat pričvršćujete na
astronomski teleskop ili sličan
ureñaj, podesite mod snimanja
na M.
No images
C Na memorijskoj kartici nema
slika.
Image protected
C Pokušali ste izbrisati zaštićene
snimke. Izbrišite zaštitu.
Unable to print.
C Pokušali ste označiti RAW slike
DPOF set oznakom.
Initializing USB connection...
C Uspostavljena je USB veza. Ne
odspajajte USB kabl.
Check the connected device.
C Nije moguće PictBridge spajanje.
Odspojite USB kabl i ponovo
ga spojite.
154
Camera overheating. Allow it to
cool.
C Fotoaparat se zagrejao zbog
kontinuiranog snimanja.
Isključite ga i sačekajte da se
ohladi i da opet bude spreman
za snimanje.
Camera error
System error
C Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Ako
se ova poruka pojavljuje često,
obratite se ovlašć enom Sony
servisu.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
C Slike snimljene drugim aparatima
možda se neće moći povećati ni
zakrenuti.
No image changed
C Pokušali ste zaštititi slike ili dodati DPOF oznake bez prethodne
promene specifikacija slika.
Cannot create more folders.
C Folder sa nazivom koji započinje
sa "999" postoji na memorijskoj
kartici. Nije moguće kreirati
nove foldere ako je to tako.
Printing canceled
C Štampanje je poništeno. Odspojite
USB kabl ili isključite fotoaparat.
Unable to mark.
C Pokušali ste označiti RAW slike
u PictBridge meniju.
Printer error
C Proverite štampač.
C Proverite da li je oštećena slika
koju želite da štampate.
Printer busy
C Proverite štampač.
155
Mere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
memorisati na sledećim
mestima
C Na jako vrućim, suvim ili vlažnim
mestima
Na primer, u automobilu parkiranom
na direktnom suncu. Moglo bi se
deformisati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
C Pod direktnim sunčevim svetlom ili
pored radijatora
Moglo bi doći do promene boje ili
deformisanja kućišta, što može
da prouzrokuje kvar.
C Na mestima izloženim jakim
vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na peščanim ili prašnjavim mestima.
Pazite da u aparat ne uñe pesak ili
prašina, što može uzrokovati kvar,
u nekim slučajevima nepopravljiv.
O memorisanju
Obavezno pričvrstite poklopac objektiva ili kućišta kad ne koristite fotoaparat. Pre pričvršćivanja poklopca
kućišta uklonite sa njega svu prašinu.
Ako ste kupili objektiv DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM, nabavite i zadnji
poklopac objektiva ALC-R55.
156
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 do 40°C. Snimanje na
izuzetno niskim ili visokim temperaturama se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete direktno iz
hladnog u topao prostor ili ga ostavite
u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega
ili na spoljnim delovima može se kondenzovati vlaga. Ako doñe do toga,
fotoaparat neće ispravno raditi.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog
u topao prostor, stavite ga u plastičnu
kesu i ostavite ga neko vreme radi prilagoñ avanja na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ispari. Obratite
pažnju da snimanje jasnih slika nije
moguće ako pokušate snimati dok je
u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu
bateriju koja omogućuje čuvanje podatka o datumu i vremenu bez obzira
na to da li je fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta baterija se uvek puni sve dok
koristite fotoaparat. Meñutim, ako
koristite aparat samo nakratko, ona se
postupno prazni, a ako ne koristite fotoaparat uopšte oko 3 meseca, ona se
potpuno isprazni. U tom slučaju svakako napunite bateriju pre upotrebe
fotoaparata.
Meñutim, ako ova baterija nije
napunjena, još uvek možete koristiti
fotoaparat sve dok ne snimate datum
i vreme. Ako se postavke aparata
resetuju nakon svakog punjenja
baterije, ugrañena punjiva baterija je
možda istrošena. Obratite se Sony
servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu bateriju u aparat
ili priključite aparat na zidnu utičnicu
pomoću AC adaptera (nije isporučen)
i ostavite fotoaparat isključenim 24
sata ili duže.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
C Pre snimanja važnih dogañaja izvedite probno snimanje kako biste
se uverili da aparat radi dobro.
C Ovaj fotoaparat nije vodootporan
niti otporan na zapljuskivanje i
prašinu.
C Nemojte gledati u sunce ili jake
izvore svetla kroz skinuti objektiv
ili tražilo. Možete nepovratno ozlediti
oči ili uzrokovati kvar fotoaparata.
C Aparat ne koristite u blizini ureñaja
sa jakim radiotalasima ili zračenjima,
jer u tom slučaju ureñaj neće dobro
snimati ili reprodukovati.
C Upotreba aparata na peščanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati
kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage,
pričekajte da nestane pre upotrebe
aparata (str. 156).
C Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja
fotografija može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za
snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
C Pre upotrebe očistite površinu blica.
Toplota pri radu blica može da uzrokuje prljanje površine blica ili lepljenje prašine po površini što ć e rezultirati nedovoljnim svetlom.
C Držite aparat, isporučeni pribor, itd.,
izvan dometa dece. Postoji opasnost
da deca progutaju bateriju, poklopac
priključka za pribor ili drugi sitan
deo. U takvim slučajevima odmah
se obratite lekaru.
157
SRB
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
MNE
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.rs
Download PDF

advertising