Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 ɑ7 II ILC fotoaparat punog formata (samo telo, bez objektiva) Letak

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Български
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА С МАТЕРИАЛИ
С АВТОРСКИ ПРАВА
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛ
СОФТУЕРЪТ може да има възможността да бъде
използван от вас за преглед, съхранение, обработка
и/или използване на съдържание, създадено от вас
и/или трети страни. Подобно съдържание може да
е защитено от законите за авторските права, други
закони и договори за интелектуалната собственост
и/или споразумения. Съгласявате се да използвате
СОФТУЕР само в съответствие с всички закони
и споразумения, които са приложими към подобно
съдържание. Вие потвърждавате и приемате, че SONY
може да предприеме съответните мерки, за да защити
авторските права на съдържание, което е съхранявано,
обработвано или използвано от СОФТУЕРА. Подобни
мерки включват, но не се ограничават само до, броенето
на честотата на архивиране и възстановяване чрез
определени функции на СОФТУЕРА, отказването за
приемане на молбата ви за активиране на
възстановяването на данни, както и прекратяването
на това ЛСКП в случай на незаконно използване на
СОФТУЕРА от ваша страна.
ВАЖНО:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП“). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ
СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП, НЕ МОЖЕТЕ
ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА.
ЛСКП представлява юридическо споразумение между
вас и Sony Corporation („SONY“). ЛСКП управлява вашите
права и задължения по отношение на продуктовия
софтуер на SONY и/или нейните лицензодържатели от
трети страни (включително свързаните фирми на SONY)
и техните съответни свързани фирми (наричани общо
„ТРЕТИ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ“) заедно с всякакви
актуализации/надстройки, предоставени от SONY
и разпечатани, онлайн или друга електронна
документация за такъв софтуер, както и всякакви
файлове с данни, създадени от работата на такъв
софтуер (наричан общо „СОФТУЕР“).
Въпреки изложеното по-горе всеки софтуер от СОФТУЕР,
който има отделно лицензно споразумение с крайния
потребител (включително, но не само общ публичен
лиценз на GNU и общ публичен лиценз на Lesser/Library),
ще бъде включен към подобно приложимо отделно
лицензно споразумение с крайния потребител вместо
условията на това ЛСКП в степента, нужна от подобно
отделно лицензно споразумение с крайния потребител
(„ОТДЕЛЕН СОФТУЕР“).
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не се продава. СОФТУЕРЪТ
е защитен от законите за авторските права и от други
закони и договори за интелектуалната собственост
и международно договори.
АВТОРСКО ПРАВО
Всички права на собственост във и относно СОФТУЕРА
(включително, но не само, всякакви изображения,
снимки, анимация, видео, аудио, музика, текст и „аплети“,
включени със СОФТУЕРА) са собственост на SONY или на
една или повече от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
SONY ви предоставя ограничен лиценз за използване на
СОФТУЕРА само във връзка със свързаните ви устройства
(„УСТРОЙСТВО“) и само за ваша лична употреба без
търговска цел. SONY и ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
изрично запазват всички права на собственост
и интерес (включително, но не само, всички права на
интелектуална собственост) във и относно СОФТУЕРА,
които това ЛСКП не ви предоставят изрично.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате, адаптирате,
разпространявате, да правите опит за извеждане на
изходния код, да подлагате на обратно конструиране,
декомпилирате или разделяте на съставните му части
който и да е СОФТУЕР, независимо изцяло или частично,
или да създавате производни продукти от СОФТУЕРА,
освен ако не са умишлено подпомогнати от СОФТУЕРА.
Не можете да модифицирате или подправяте която и да
е функционалност на управление на цифровите права на
СОФТУЕРА. Не можете да пренебрегвате, модифицирате,
осуетявате или заобикаляте която и да е от функциите
или защитите на СОФТУЕРА или механизми, оперативно
свързани със СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА за употреба върху
повече от едно УСТРОЙСТВО, освен ако изрично не
сте упълномощени за това от SONY. Не можете да
премахвате, променяте, покривате или заличавате
търговски марки или надписи на СОФТУЕРА. Не можете
да споделяте, разпространявате, давате или вземате
под наем, преотстъпвате, възлагате, прехвърляте или
продавате СОФТУЕРА. Софтуерът, мрежовите услуги или
други продукти, различни от СОФТУЕРА, от които зависи
производителността на СОФТУЕРА, могат да бъдат
прекъснати или прекратени по преценка на
доставчиците (доставчиците на софтуер, доставчиците на
услуги или SONY). SONY и тези доставчици не гарантират,
че СОФТУЕРЪТ, мрежовите услуги, съдържанието или
други продукти ще продължат да бъдат налични, или ще
работят без прекъсване или промяна.
ОТДЕЛЕН СОФТУЕР И КОМПОНЕНТИ
НА ОТВОРЕНИЯ КОД
Въпреки предоставеното от предходния ограничен
лиценз вие се съгласявате, че СОФТУЕРЪТ може да
включва ОТДЕЛЕН СОФТУЕР. Определен ОТДЕЛЕН
СОФТУЕР може да се покрива от лицензи на софтуер
с отворен код („Компоненти на отворения код“), което
означава, че софтуерните лицензи, одобрени като
лицензи за отворен код от Инициативата за отворен код,
или всички подобни лицензи, включително, но не само,
всеки лиценз, който като условие за разпространение
на софтуера, лицензиран под подобен лиценз, изисква
дистрибуторът да предостави софтуера наличен във
формат с отворен код. Ако се изисква разкриване,
посетете www.sony.net/Products/Linux или друг свързан
със SONY уебсайт, за да видите списък с приложими
КОМПОНЕНТИ НА ОТВОРЕНИЯ КОД, включвани в
СОФТУЕРА от време на време, както и приложимите
общи условия, свързани с употребата им. Тези общи
условия могат да бъдат променяни от приложимите
трети страни по всяко време, без да се дължи
отговорност към вас. В рамките на изискваното от
лицензите, покриващи ОТДЕЛНИЯ СОФТУЕР, условията
на такива лицензи ще са приложими вместо условията
на това ЛСКП. В рамките на условията на лицензите,
приложими към ОТДЕЛНИЯ СОФТУЕР, които забраняват
ограниченията в това ЛСКП по отношение на такъв
ОТДЕЛЕН СОФТУЕР, подобни ограничения не са
приложими към този ОТДЕЛЕН СОФТУЕР. В рамките на
условията на лицензите, приложими към компонентите
на отворения код, които изискват SONY да направи
предложение да предостави отворения код във връзка
със СОФТУЕРА, се прави такова предложение.
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ
ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЗА УПОТРЕБА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ,
НАЛИЧНО ЧРЕЗ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ“).
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ
СА ОБЕКТ НА УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА НА ТАЗИ УСЛУГА
ЗА СЪДЪРЖАНИЕ. АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ,
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ЩЕ ВИ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО.
Вие потвърждавате и приемате, че определено
съдържание и услуги, налични чрез СОФТУЕРА, могат
да бъдат предоставени от трети страни, върху които
SONY няма контрол. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА. УСЛУГАТА
ЗА СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО
ВСЯКО ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И УСЛУГИ
ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате, че достъпът до
определени функции на СОФТУЕРА може да изискват
интернет връзка, за което носите лична отговорност.
Освен това носите лична отговорност за плащането на
трети страни на такси, свързани с интернет връзката ви,
включително, но не само, доставчик на интернет услуги
или разноски за време за разговори. Работата на
СОФТУЕРА може да е ограничена или забранена,
в зависимост от възможностите, честотния диапазон
или техническите ограничения на интернет връзката ви.
Осигуряването, качеството и защитата на подобна
интернет свързаност са лична отговорност на третата
страна, предоставяща подобна услуга.
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате всички приложими
ограничения и разпоредби за износ и повторен износ на
региона или държавата, в която се намирате, както и да
не прехвърляте или упълномощавате прехвърлянето
на СОФТУЕРА в забранена държава или по друг начин
в нарушение на подобни ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки и не е проектиран,
произведен или предназначен за употреба или
препродажба като оборудване за онлайн контрол
в опасни среди, изискващи безотказна работа, като
например работата на ядрени централи, навигационни
или комуникационни системи за летателни апарати,
контрол на въздушния трафик, директни
животоподдържащи устройства или оръжейни системи,
при които неизправност в СОФТУЕРА би могла да доведе
до смърт, нараняване или тежки физически увреждания
или щети на околната среда („ДЕЙНОСТИ С ВИСОК
РИСК“). SONY, всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
и техните съответни свързани фирми изрично отхвърлят
всякаква пряка или косвена гаранция, отговорност или
условие на съответствие за ДЕЙНОСТИТЕ С ВИСОК РИСК.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате и приемате,
че използването на СОФТУЕРА е на ваша собствена
отговорност и вие сте отговорни за използването на
СОФТУЕРА. СОФТУЕРЪТ е предоставен „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“ без гаранция, отговорност или каквито
и да са условия.
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
(За целите на този раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо „SONY“)
ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ,
ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,
НЕНАРУШЕНИЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ И НЕ
ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ (A) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ
ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ, (B) РАБОТАТА НА
СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА, БЕЗ НАЛИЧИЕ НА
ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ
КОРИГИРАНИ, (C) СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА ПОВРЕДИ ДРУГ
СОФТУЕР, ХАРДУЕР ИЛИ ДАННИ, (D) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ
УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ) ИЛИ ПРОДУКТИ
(РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА), ОТ КОИТО ЗАВИСИ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА СОФТУЕРА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ
ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ
МОДИФИКАЦИИ И (E) ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ИЛИ
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ,
НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ,
ДАВАНИ ОТ SONY ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН
ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ УСЛОВИЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ
ОБХВАТА НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ Е
ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО НУЖНОТО
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ
НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
©2014 Sony Corporation
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
(за целите на този раздел SONY и всяка от ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо „SONY“)
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ
КОСВЕНИ ЩЕТИ ВЪЗ ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА
КОЯТО И ДА Е ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, НА
НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ, НА
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е
ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ЩЕТИ,
ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ
КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР, ВРЕМЕ НА
БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОВА ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ
ЦЯЛАТА ИМ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА КОЯТО
И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ БЪДЕ
ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА
ЗА ПРОДУКТА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ
ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ
ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ
ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ ЗА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ЗАЩИТА НА ДАННИ
Вие потвърждавате и приемате, че SONY и свързаните
й фирми, партньори и агенти могат да четат, събират,
прехвърлят, обработват и съхраняват определена
информация от СОФТУЕР, включително, но не само,
информация относно (i) СОФТУЕРА и (ii) софтуерните
приложения, съдържанието и периферните устройства,
които взаимодействат с вашето УСТРОЙСТВО
и СОФТУЕРА („Информация“). Информацията включва,
но не само: (1) уникални идентификатори, свързани
с вашето УСТРОЙСТВО и компонентите му; (2)
производителността на УСТРОЙСТВОТО, СОФТУЕРА
и техните компоненти; (3) конфигурацията на вашето
УСТРОЙСТВО, СОФТУЕРА и софтуерните приложения,
съдържанието и периферните устройства, които
взаимодействат с УСТРОЙСТВОТО и СОФТУЕРА;
(4) употребата и честотата на употреба на функциите
на (x) СОФТУЕРА и (y) софтуерните приложения,
съдържанието и периферните устройства, които
взаимодействат със СОФТУЕРА; и (5) данни за
местоположение, както е посочено по-долу. SONY
и свързаните й фирми, партньори и агенти може да
използват и предоставят информация, която е обект
на приложимите закони, за да подобрят продуктите
и услугите си или за да предоставят продукти или
услуги на вас. Подобна употреба включва, но не само:
(a) администрирането на функционалностите на
СОФТУЕРА; (b) да подобри, обслужи, актуализира или
надстрои СОФТУЕРА; (c) подобряването, развиването
и разширяването на текущите и бъдещите продукти
и услуги на SONY и други страни; (d) да ви предостави
информация за продуктите и услугите, предлагани от
SONY и други страни; (e) спазването на приложимите
закони или разпоредби; и (f) в посочените рамки да
ви предостави услуги, базирани на местоположение
на SONY и други страни, както е посочено по-долу.
В допълнение, SONY си запазва правото да използва
информацията, за да защити себе си и трети страни
от незаконни, престъпни или вредни действия.
Определени услуги, достъпни чрез СОФТУЕРА, може
да разчитат на информация за местоположение,
включително, но не само, географското местоположение
на УСТРОЙСТВОТО. Вие потвърждавате, че за целите
за предоставяне на подобни услуги SONY, ТРЕТИТЕ
СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ или техните партньори може да
събират, архивират, обработват и използват тези данни
за местоположение, и тези услуги за тях са валидни
декларациите за поверителност на SONY или трета
страна. Като използвате такива услуги, вие се
съгласявате, че сте прегледали декларациите за
поверителност, приложими към такива услуги,
и се съгласявате на такива дейности.
SONY и свързаните й фирми, партньори и агенти
няма умишлено да използват информацията, за да
идентифицират лично собственика или потребителя на
СОФТУЕРА без ваше знание или съгласие. Употребата
на информацията ще бъде съобразно декларациите
за поверителност на SONY или трети страни. Свържете
се с приложимия адрес за контакт за всеки регион или
държава за текущата декларация за поверителност
на SONY.
Свържете се с приложимите трети страни за декларации
за поверителност, свързани с идентифицираща и друга
информация, която предоставяте, когато използвате
или осъществявате достъп до софтуер или услуги на
трети страни.
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТКАЗВАНЕ
ОТ ПРАВО, ДЕЛИМОСТ
Slovenščina
ЛСКП и декларацията за поверителност на SONY, всяко
едно от които се изменят и модифицират от време на
време, заедно съставляват цялото споразумение между
вас и SONY по отношение на СОФТУЕРА. Неуспехът на
SONY да упражни или приложи всяко право или клауза
от това ЛСКП не представлява отказване от подобно
право или клауза. Ако някоя част от това ЛСКП
е невалидно, незаконно или неприложимо, тази клауза
ще бъде приложена в максималния си разрешен
размер, за да запази смисъла на това ЛСКП и другите
части остават в пълна сила и ефект.
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA
UPORABNIKA
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
И ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените нации относно договорите
за международна продажба на стоки не е приложима
към това ЛСКП. Това ЛСКП ще бъде уреждано спрямо
законите на Япония, без да се вземат предвид
противоречия на законови разпоредби. Всеки спор,
произтичащ от настоящото ЛСКП, ще бъде разглеждан
изключително от окръжния съд на Токио в Япония
и страните с настоящото дават съгласието си за това.
ВАЛИДНИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ МЕРКИ
Независимо от всичко, твърдящо обратното в това ЛСКП,
вие потвърждавате и приемате, че всяко нарушение или
несъответствие с това ЛСКП ще причини непоправими
вреди на SONY, за което паричните обезщетения не са
приложими, и се съгласявате с това SONY да получи
всякакво съдебно или валидно по справедливост
обезщетение, което SONY счете за нужно или уместно
за такива обстоятелства. SONY може и да предприеме
законни и технически мерки, за да предотврати
нарушаването му и/или да приложи това ЛСКП,
включително, но не само, незабавно прекратяване
на вашата употреба на СОФТУЕРА, ако SONY счита по
своя преценка, че нарушавате или възнамерявате да
нарушите това ЛСКП. Тези мерки са в допълнение към
всякакви други мерки, които SONY може да има право
да предприеме по закон, по валидност на справедливост
или по силата на договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права, SONY може
да прекрати това ЛСКП, ако не спазвате някои от
условията му. В случай на прекратяване, вие трябва да:
(i) прекратите употребата му и да унищожите всички
копия на СОФТУЕРА; (ii) спазвате изискванията на
секцията по-долу, озаглавена „Вашите отговорности
за акаунта“
ИЗМЕНЕНИЕ
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА ДА
ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА НА ТОВА ЛСКП, КАТО ПУБЛИКУВА
ИЗВЕСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН УЕБСАЙТ НА SONY, ЧРЕЗ
ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ АДРЕС, ПРЕДОСТАВЕН
ОТ ВАС, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ КАТО ЧАСТ
ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ/
НАДСТРОЙКИ ИЛИ ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАКОННО
ПРИЕТИ ФОРМИ НА ИЗВЕСТИЕ. Ако не сте съгласни
с изменението, трябва незабавно да се свържете със
SONY за инструкции. Ако продължите да използвате
СОФТУЕРА след датата на влизане в действие на такова
известие, това ще се счита за съгласие от ваша страна
да се обвържете с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК е изрично
предназначен бенефициент на трета страна и има
правото да прилага всяка разпоредба от това ЛСКП
по отношение на СОФТУЕРА на тази страна.
ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА АКАУНТА
Ако върнете УСТРОЙСТВОТО на мястото на покупка,
продадете или прехвърлите по какъвто и да е начин
УСТРОЙСТВОТО си или ако това ЛСКП се прекрати,
ваша отговорност е да деинсталирате СОФТУЕРА от
УСТРОЙСТВОТО и да изтриете всички акаунти, които
може да сте установили на УСТРОЙСТВОТО или към
които има достъп от СОФТУЕРЪТ. Вие носите лична
отговорност за поддържането на поверителността на
всички акаунти, които имате със SONY ИЛИ трети страни,
и всички потребителски имена и пароли, свързани
с УПОТРЕБАТА на УСТРОЙСТВОТО ОТ ВАША СТРАНА.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП, можете да се
свържете със SONY, като пишете на SONY на приложимия
адрес за контакт за всеки регион или държава.
Авторско право © 2012 Sony Corporation.
Информацията може да бъде обработена, съхранена или
прехвърлена към SONY, свързаните й фирми или агенти,
които се намират в държави извън вашата. Защитата на
данните и законите за поверителност на информацията
в определени държави може да не предлагат същото
ниво на защита като във вашата държава и може
да имате по-малко законови права, свързани
с информацията, която е обработена и съхранена във
или прехвърлена към тези държави. SONY ще положи
основателни усилия, за да направи съответните
технически и организационни стъпки, за да предотврати
неупълномощен достъп или разкриване на информация,
но не гарантира, че това ще премахне риска от
неправилната употреба на тази информация.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА
АКТУАЛИЗАЦИЯ
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИДОСТАВЧИЦИ може автоматично да актуализират или
модифицират СОФТУЕРА, включително, но не само,
за целите на подобрението на функциите за защита,
коригирането на грешки и подобрението на функции
по същото време, по което вие работите със сървърите
на SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни
актуализации или модификации може да изтрият или
променят естеството на функциите или други аспекти
на СОФТУЕРА, включително, но не само, функции, на
които разчитате. Вие потвърждавате и приемате, че
подобни действия може да възникнат по преценка на
SONY и че SONY може да уговори продължителната
употреба на СОФТУЕРА при инсталация от ваша страна
и приемане на подобна актуализация или модификация.
Всякакви актуализации/модификации ще се считат,
че са и ще представляват част от СОФТУЕРА за целите
на това ЛСКП. Приемайки това ЛСКП, вие се съгласявате
на такава актуализация/модификация.
UPORABA PROGRAMSKE OPREME
Z AVTORSKO ZAŠČITENIMI MATERIALI
POMEMBNO:
PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TO
LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (EULA).
Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SPREJEMATE DOLOČILA
TE POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE DOLOČIL TE POGODBE
EULA, NE SMETE UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME.
Ta pogodba EULA je pravna pogodba med vami in družbo
Sony Corporation (»SONY«). Ta pogodba EULA določa vaše
pravice in obveznosti v povezavi s programsko opremo
izdelka družbe SONY in/ali drugih povezanih izdajateljev
licenc (vključno s podružnicami družbe SONY) in njihovih
podružnic (s skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«),
skupaj z vsemi posodobitvami/nadgraditvami, ki jih
zagotavlja družba SONY, vso tiskano, spletno ali elektronsko
dokumentacijo za tako programsko opremo in vsemi
podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z uporabo
take programske opreme (s skupnim imenom
»PROGRAMSKA OPREMA«).
Ne glede na navedeno se za vso programsko opremo
v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima ločeno licenčno pogodbo
za končnega uporabnika (vključno z, vendar ne omejeno na
GNU General Public License in Lesser/Library General Public
License), namesto določil te pogodbe EULA uporablja takšna
ločena veljavna licenčna pogodba za končnega uporabnika
v obsegu, ki ga zahteva taka ločena licenčna pogodba za
končnega uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
PROGRAMSKO OPREMO boste morda lahko uporabili
za ogledovanje, shranjevanje obdelovanje in/ali uporabo
vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo ustvarile druge
osebe. Taka vsebina je morda zaščitena na podlagi zakonov
o avtorskih pravicah, zakonov o drugih pravicah intelektualne
lastnine in/ali sporazumov. Soglašate, da boste
PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo v skladu z vsemi
takimi zakoni in sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine.
Priznavate in se strinjate, da lahko SONY sprejme ustrezne
ukrepe za zaščito avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene,
obdelane ali uporabljene s PROGRAMSKO OPREMO. Taki
ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na štetje pogostosti
izdelave varnostnih kopij in obnavljanja prek določenih
funkcij PROGRAMSKE OPREME, zavrnitev vaše zahteve
za obnovitev podatkov in prekinitev te pogodbe EULA
v primeru nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.
VSEBINSKA STORITEV
UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA LAHKO
ZASNOVANA ZA UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREK
ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV (»VSEBINSKA STORITEV«).
UPORABA STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z DOLOČILI
STORITVE ZA TO VSEBINSKO STORITEV. ČE ZAVRNETE TA
DOLOČILA, BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE OPREME
OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da nekatero vsebino in
storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME, lahko
zagotovijo tretje stranke, nad katerimi SONY nima nadzora.
UPORABA VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA INTERNETNO
POVEZAVO. VSEBINSKA STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI
PREKINJENA.
INTERNETNA POVEZLJIVOST IN STORITVE
TRETJIH STRANK
LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO
Družba SONY vam odobri licenco za uporabo (in vam ne
prodaja) PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je
zaščitena z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih
pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.
AVTORSKE PRAVICE
Vse pravice in pravni naslovi v povezavi s PROGRAMSKO
OPREMO (vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli
slike, fotografije, animacijo, videoposnetke, glasbo, besedilo
in »programčke«) so last družbe SONY ali enega ali več
DRUGIH DOBAVITELJEV.
PODELITEV LICENCE
Družba SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo
PROGRAMSKE OPREME izključno v povezavi z vašo združljivo
napravo (»NAPRAVO«) in le za individualno, nekomercialno
uporabo. Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si izrecno
pridržujejo vse pravice, pravne naslove in interese (vključno
z, vendar ne omejeno na vse pravice intelektualne lastnine)
v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta pogodba
EULA izrecno ne podeljuje.
Priznavate in se strinjate, da je lahko za dostop do nekaterih
funkcij PROGRAMSKE OPREME potrebna internetna
povezava, za katero ste odgovorni sami. Poleg tega ste sami
odgovorni za plačilo vseh pristojbin tretjim strankam,
povezanih z vašo internetno povezavo, vključno z, vendar
ne omejeno na ponudnika internetnih storitev ali stroške
časa predvajanja. Delovanje PROGRAMSKE OPREME je lahko
omejeno ali onemogočeno, kar je odvisno od zmogljivosti,
pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne
povezave in storitve. Zagotavljanje, kakovost in varnost take
internetne povezave je izključna odgovornost tretje stranke,
ki ponuja tako storitev.
IZVOZ IN DRUGI PREDPISI
Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne omejitve in
predpise v zvezi z uvozom in ponovnim uvozom na območju
ali državi, v katerih prebivate, in da ne boste prenesli ali
dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedane
države ali ravnali kako drugače v nasprotju s temi
omejitvami ali predpisi.
UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM
ZAHTEVE IN OMEJITVE
Kopiranje, objavljanje, prilagajanje, nadaljnja distribucija,
poskusi pridobitve izvorne kode, spreminjanje, obratni
inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje katere
koli PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih delov, ali
izpeljave iz ali od PROGRAMSKE OPREME niso dovoljeni,
razen če PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša take
izpeljave. Spreminjanje ali poseganje v kakršne koli
funkcionalnosti za upravljanje digitalnih pravic PROGRAMSKE
OPREME ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti, spremeniti,
onesposobiti ali zaobiti katere koli funkcije ali zaščite
PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli mehanizmov,
ki so povezani z delovanjem PROGRAMSKE OPREME.
Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli komponent PROGRAMSKE
OPREME za uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen
z izrecnim dovoljenjem družbe SONY. Odstranjevanje,
spreminjanje, prekrivanje ali uničenje katerih koli blagovnih
znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno.
Skupna raba, distribucija, najem, zakup, podlicenciranje,
dodeljevanje, prenos ali prodaja PROGRAMSKE OPREME ni
dovoljena. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi
izdelki, razen PROGRAMSKE OPREME, od katerih je odvisno
delovanje PROGRAMSKE OPREME, je lahko prekinjeno ali
ukinjeno po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske
opreme, storitev ali družbe SONY). Družba SONY in takšni
dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA OPREMA,
omrežne storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej na voljo
ali da bodo delovali brez prekinitev ali sprememb.
IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA IN
ODPRTOKODNE KOMPONENTE
Ne glede na navedeno omejeno podeljeno licenco se
strinjate, da lahko PROGRAMSKA OPREMA vključuje IZVZETO
PROGRAMSKO OPREMO. Določena IZVZETA PROGRAMSKA
OPREMA je lahko zajeta z licencami odprtokodne
programske opreme (»odprtokodne komponente«),
kar pomeni vse licence za programsko opremo, ki jih je
kot odprtokodne licence potrdila organizacija Open Source
Initiative, ali kakršne koli vsebinsko podobne licence,
vključno z, vendar ne omejeno na licence, pri katerih mora
kot pogoj za distribucijo programske opreme, licencirane
v okviru takšne licence, distributer omogočiti dostop do
izvorne kode programske opreme. Če je potrebno razkritje,
obiščite www.sony.net/Products/Linux ali drugo s strani
družbe SONY določeno spletno mesto za seznam veljavnih
ODPRTOKODNIH KOMPONENT, občasno vključenih
v PROGRAMSKO OPREMO, in veljavne pogoje, ki urejajo
njeno uporabo. Te pogoje lahko zadevne tretje osebe kadar
koli spremenijo, in sicer brez odgovornosti do vas. V obsegu,
ki ga zahtevajo licence, ki zajemajo IZVZETO PROGRAMSKO
OPREMO, bodo pogoji takšnih licenc veljali namesto pogojev
te pogodbe EULA. V kolikor pogoji licenc, ki veljajo za
IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO, prepovedujejo kakršne
koli omejitve v tej pogodbi EULA v zvezi s tako IZVZETO
PROGRAMSKO OPREMO, te omejitve ne bodo veljale za tako
IZVZETO PROGRAMSKO OPREMO. V kolikor mora družba
SONY v skladu s pogoji licenc, ki veljajo za odprtokodne
komponente, podati ponudbo za prikaz izvorne kode v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO, je taka ponudba s tem podana.
PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in ni zasnovana,
izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo
kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva
visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter
zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru
zračnega prometa, upravljanju medicinskih naprav za
ohranjanje življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem)
in v katerih lahko okvara pri delovanju PROGRAMSKE
OPREME povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično
ali okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM«).
Družba SONY, vsi DRUGI DOBAVITELJI in vse podružnice se
izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim
jamstvom, dolžnostim ali pogojem za primernost opreme
za UPORABO Z VISOKIM TVEGANJEM.
IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO
OPREMO
Soglašate in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO
uporabljate na lastno odgovornost in da ste odgovorni za
uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA
je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih koli jamstev,
dolžnosti ali pogojev.
Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega
razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«)
IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE,
IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE
OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA
PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI. DRUŽBA
SONY NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV
ALI NAVEDB (A) DA BODO FUNKCIJE KATERE KOLI
PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI
DA BODO POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE KATERE
KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI BREZ NAPAK
ALI DA BODO KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE,
(C) DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO POŠKODOVALA
KATERE KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME
ALI PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI PROGRAMSKA
OPREMA, OMREŽNA STORITEV (VKLJUČNO Z INTERNETOM)
ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM
TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA VOLJO
ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI NESPREMENJENO IN
(E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE
PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI,
NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE.
NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI
NJEGOVIH POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI
PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI
POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO OBSEG
TEGA JAMSTVA. ČE JE PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA,
PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISOV
ALI POPRAVIL. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE
DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV,
ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.
DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega
razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«)
NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI
NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE,
MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA
PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, POVEZANEGA
S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE
OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA,
IZGUBO PRIHODKOV, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO UPORABE
PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI POVEZANE STROJNE
OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV
SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE.
VSAKA IN VSE SKUPNE ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL
TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA
DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE
UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE
NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORAJ
NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE
VELJAJO ZA VAS.
CELOTNA POGODBA, ODPOVEDNA
KLAVZULA, LOČITVENA KLAVZULA
Ta pogodba EULA in pravilnik o zasebnosti družbe SONY,
kakor je oboje občasno spremenjeno, skupaj predstavljata
celotno pogodbo med vami in družbo SONY v zvezi
s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh družbe SONY pri izvedbi
ali uveljaviti kakršne koli pravice ali določila te pogodbe
EULA ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila.
Če je katerikoli del te pogodbe EULA neveljaven, nezakonit
ali neizvršljiv, se ta določba izvrši do največje mogoče mere,
da se ohrani namen te pogodbe EULA, drugi deli pa ostanejo
v polni veljavi.
ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni
prodaji blaga ne velja za to pogodbo EULA. To pogodbo
EULA ureja in uveljavlja japonska zakonodaja, razen
kolizijskih določb. Za kakršne koli spore, ki bi nastali na
podlagi te pogodbe EULA, je pristojno okrožno sodišče
v Tokiu na Japonskem. Stranki soglašata s krajem in
pristojnostjo teh sodišč.
PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA
SOGLASJE ZA UPORABO NEOSEBNIH
PODATKOV, PODATKOV O LOKACIJI,
VARNOSTI PODATKOV
Soglašate in se strinjate, da družba SONY in njene
podružnice, partnerji in agenti lahko berejo, zbirajo,
prenašajo, obdelujejo in shranjujejo nekatere podatke,
zbrane s pomočjo PROGRAMSKE OPREME, vključno z,
vendar ne omejeno na informacije o (i) PROGRAMSKI
OPREMI in (ii) programske aplikacije, vsebino in periferne
naprave, ki komunicirajo z vašo NAPRAVO in PROGRAMSKO
OPREMO (»Informacije«). Informacije zajemajo, vendar niso
omejene na: (1) edinstvene identifikatorje, ki se nanašajo
na vašo NAPRAVO in njene sestavne dele; (2) delovanje
NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in njunih sestavnih delov;
(3) konfiguracije NAPRAVE, PROGRAMSKE OPREME in
programske aplikacije, vsebine in periferne naprave,
ki komunicirajo z NAPRAVO in PROGRAMSKO OPREMO;
(4) uporabo in pogostost uporabe funkcij (x) PROGRAMSKE
OPREME in (Y) programskih aplikacij, vsebine in periferne
naprave, ki komunicirajo s PROGRAMSKO OPREMO;
in (5) podatke o lokaciji, kot je navedeno spodaj.
Družba SONY in njene podružnice, partnerji in agenti lahko
uporabljajo in razkrivajo informacije v skladu z veljavno
zakonodajo, da bi izboljšali svoje izdelke in storitve ali vam
zagotovili produkte in storitve. Taka uporaba zajema,
vendar ni omejena na: (a) upravljanje funkcionalnosti
PROGRAMSKE OPREME, (b) izboljšanje, servisiranje,
posodabljanje ali nadgradnjo PROGRAMSKE OPREME,
(c) izboljšanje in razvijanje sedanjih in prihodnjih izdelkov
in storitev družbe SONY in drugih strank, (d) zagotavljanje
informacij o izdelkih in storitvah, ki jih ponujajo družba SONY
in druge stranke, (e) skladnost z veljavnimi zakoni ali predpisi
in (f) v obsegu, v katerem je na razpolago, zagotavljanje
lokacijske storitve družbe SONY in drugih strank, kot je
navedeno spodaj. Poleg tega si družba SONY pridržuje
pravico do uporabe informacij za svojo zaščito in zaščito
tretjih strank pred nezakonitim, kazenskim ali škodljivim
ravnanjem.
Nekatere storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME,
se lahko zanašajo na lokacijske informacije, vključno z,
vendar ne omejeno na geografsko lokacijo NAPRAVE.
Soglašate, da za namen zagotavljanja takih storitev družba
SONY, drugi dobavitelji ali njihovi partnerji lahko zbirajo,
arhivirajo, obdelujejo in uporabljajo take lokacijske podatke
in da takšne storitve ureja pravilnik o zasebnosti družbe
SONY ali tretjih oseb. Z uporabo takih storitev se strinjate,
da ste pregledali pravilnike o zasebnosti, ki veljajo za takšne
storitve in soglašate s takšnimi dejavnostmi.
Družba SONY, njene podružnice, partnerji in agenti ne bodo
namenoma uporabljali informacij za osebno identifikacijo
lastnika ali uporabnika PROGRAMSKE OPREME brez vaše
vednosti ali soglasja. Vsaka uporaba informacij bo v skladu
s pravilniki o varstvu zasebnosti družbe SONY ali tretjih oseb.
Za informacije o sedanjem pravilniku o varstvu zasebnosti
družbe SONY uporabite kontaktni naslov vsakega območja
ali države.
Za pravilnike o varstvu zasebnosti v zvezi z osebnimi in
drugimi podatki, ki jih posredujete, ko uporabljate ali
dostopate do programske opreme ali storitev tretjih strank,
se obrnite na te tretje stranke.
Ne glede na vsebino te pogodbe EULA soglašate in se
strinjate, da bo vsaka kršitev ali nespoštovanje te pogodbe
EULA z vaše strani povzročilo nepopravljivo škodo družbi
SONY, za katero denarna odškodnina ne bi bila dovolj,
in soglašate, da družba SONY pridobi kakršen koli ukrep
pravnega varstva s prepovedjo in pravičnim nadomestilom,
za katerega meni, da je nujen ali primeren glede na
okoliščine. Družba SONY lahko sprejme tudi kakršne koli
pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje kršitev te
pogodbe EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z, vendar ne
omejeno na takojšnje prenehanje uporabe PROGRAMSKE
OPREME z vaše strani, če družba SONY po lastni presoji
meni, da kršite ali nameravate kršiti to pogodbo EULA.
Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim sredstvom, s katerimi
družba SONY razpolaga v skladu z zakonom, kapitalom ali
na podlagi pogodbe.
ODPOVED
V primeru kršitve katerih koli določil te pogodbe EULA lahko
družba SONY brez poseganja v katere koli druge pravice
to pogodbo prekine. V primeru take odpovedi morate:
(i) prenehati uporabljati PROGRAMSKO OPREMO in uničiti
vse njene kopije; (ii) upoštevati zahteve v razdelku
z naslovom »Odgovornosti, povezane z vašim računom«.
SPREMEMBE
DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SPREMENI KATERI
KOLI POGOJ TE POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI, TAKO
DA OBJAVI OBVESTILO NA DOLOČENEM SPLETNEM MESTU,
Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM NA VAŠ NASLOV,
Z OBVESTILOM KOT DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/
POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI DRUG PRAVNO
DOPUSTEN NAČIN OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate
s spremembo, se čim prej obrnite na družbo SONY za
navodila. Nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po
datumu uveljavitve takšnega obvestila pomeni, da se
strinjate s spremembo.
UPRAVIČENE TRETJE STRANKE
Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna upravičena tretja stranka
vsake določbe te pogodbe EULA v zvezi z njegovo
PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico uveljavljati
pogodbene določbe.
ODGOVORNOSTI, POVEZANE Z VAŠIM
RAČUNOM
Če boste vrnili vašo NAPRAVO na kraj nakupa, prodaje ali
kako drugače premestili svojo NAPRAVO ali če ta pogodba
EULA preneha, ste odgovorni za odstranitev PROGRAMSKE
OPREME iz NAPRAVE ter izbris vsakega in vseh računov,
ki ste jih morda uporabljali z NAPRAVO ali so dostopni
prek PROGRAMSKE OPREME. Ste izključno odgovorni za
ohranjanje zaupnosti katerih koli računov, ki jih imate pri
družbi SONY ali tretjih strankah, in vseh uporabniških imen
in gesel, povezanih z VAŠO UPORABO NAPRAVE.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s to pogodbo EULA,
se lahko pisno obrnete na družbo SONY na veljaven
kontaktni naslov vsake regije ali države.
Copyright © 2012 Sony Corporation.
Podatki bodo morda obdelani, hranjeni ali preneseni
v družbo SONY, njene podružnice ali agente, ki se nahajajo
v državah zunaj države vašega stalnega prebivališča.
Varovanje podatkov in zakoni o zasebnosti podatkov
v nekaterih državah morda ne nudijo enake ravni zaščite
kot država vašega stalnega prebivališča in morda boste
imeli v teh državah manj zakonskih pravic v zvezi z obdelavo,
hranjenem in pošiljanjem podatkov. Družba SONY se bo
v okviru razumnih prizadevanj trudila sprejeti ustrezne
tehnične in organizacijske ukrepe, da prepreči nepooblaščen
dostop do informacij ali njihovo razkritje, vendar ne jamči,
da bo odpravila vsa tveganja zlorabe takšnih informacij.
FUNKCIJA SAMODEJNE POSODOBITVE
Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI občasno samodejno
posodobijo ali kako drugače spremenijo PROGRAMSKO
OPREMO, vključno za, vendar ne omejeno na namene
izboljšanja varnostnih funkcij, odpravljanje napak in
izboljšanje funkcij v času, ko ste povezani s strežniki družbe
SONY ali strežniki tretjih strank ali drugače. Te posodobitve
ali spremembe lahko izbrišejo ali spremenijo naravo funkcij
ali drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME, vključno z, vendar
ne omejeno na funkcije, ki jih potrebujete. Potrjujete in se
strinjate, da se lahko takšne dejavnosti zgodijo po lastni
presoji družbe SONY in da družba lahko pogojuje nadaljnjo
uporabo PROGRAMSKE OPREME s popolno namestitvijo ali
sprejetjem teh posodobitev ali sprememb. Za namene te
pogodbe EULA se šteje, da so kakršne koli posodobitve/
spremembe sestavni del PROGRAMSKE OPREME.
S sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s takimi
posodobitvami/spremembami.
4-565-695-41(1) (BG-SI-SR-LT-LV-EE)
Srpski
KORIŠĆENJE SOFTVERA SA MATERIJALIMA
KOJI PODLEŽU AUTORSKOM PRAVU
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG
KORISNIKA
SOFTVER može da omogući da ga koristite da pregledate,
skladištite, obrađujete i/ili koristite sadržaj koji ste kreirali vi
i/ili treća lica. Takav sadržaj može da bude zaštićen zakonima
o autorskim pravima i ostalim zakonima i/ili sporazumima
o intelektualnoj svojini. Slažete se da koristite SOFTVER samo
u saglasnosti sa svim tim zakonima i sporazumima koji se
odnose na takav sadržaj. Pristajete i slažete se da SONY
može preduzeti odgovarajuće mere da zaštiti autorska prava
sadržaja koji je uskladišten, obrađen ili korišćen SOFTVEROM.
Takve mere uključuju, ali se ne ograničavaju na, brojanje
učestalosti zaštitnog kopiranja i oporavka kroz izvesne
funkcije SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg zahteva
da omogući oporavak podataka, kao i raskid ovog EULA
ugovora u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA:
PRE KORIŠĆENJA SOFTVERA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR O LICENCIRANJU ZA KRAJNJEG KORISNIKA („EULA“).
KORIŠĆENJEM SOFTVERA, VI PRIHVATATE USLOVE U OVOM
EULA UGOVORU. AKO NE PRIHVATATE USLOVE U OVOM
EULA UGOVORU, NE MOŽETE DA KORISTITE SOFTVER.
Ovaj EULA ugovor je pravni ugovor između vas i kompanije
Sony Corporation („SONY“). Ovaj EULA ugovor reguliše vaša
prava i obaveze koje se tiču softvera za proizvode koje
pružaju SONY i/ili njegovi nezavisni davaoci licenci
(uključujući SONY podružnice) i njihove podružnice
(zbirnim imenom, „NEZAVISNI DOBAVLJAČI“), zajedno
sa svim ažuriranjima/nadogradnjama koje obezbeđuje
SONY, svom štampanim, onlajn ili drugom elektronskom
dokumentacijom za taj softver i svim datotekama
podataka koje su kreirane radom tog softvera
(zbirnim imenom, „SOFTVER“).
Bez obzira na gorepomenuto, bilo koji softver u okviru
SOFTVERA koji ima zasebni ugovor o licenciranju za krajnjeg
korisnika (uključujući, ali se ne ograničavajući na, GNU opštu
javnu licencu i umanjenu/bibliotečku opštu javnu licencu)
biće pokriven odgovarajućim posebnim ugovorom
o licenciranju za krajnjeg korisnika umesto uslovima
ovog EULA ugovora do stepena zahtevanog takvim
posebnim ugovorim o licenciranju za krajnjeg korisnika
(„IZUZETI SOFTVER“).
SOFTVERSKA LICENCA
SOFTVER se ne prodaje, već licencira. SOFTVER je zaštićen
zakonima o autorskim pravima i ostalim zakonima
i međunarodnim sporazumima o intelektualnoj svojini.
AUTORSKA PRAVA
Sva vlasnička i autorska prava u SOFTVERU (uključujući, ali
se ne ograničavajući na, slike, fotografije, animirane sadržaje,
video, audio, muziku, tekst i „aplete“ uključene u SOFTVER)
poseduje SONY ili jedan ili više njegovih NEZAVISNIH
DOBAVLJAČA.
USLUGA ZA SADRŽAJ
IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE DA BUDE ZAMIŠLJEN
TAKO DA SE KORISTI SA SADRŽAJEM KOJI JE DOSTUPAN
KROZ JEDNU ILI VIŠE USLUGA ZA SADRŽAJE („USLUGA ZA
SADRŽAJ“). KORIŠĆENJE USLUGE I TOG SADRŽAJA PODLEŽE
USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE ZA TU USLUGU ZA SADRŽAJ.
AKO ODBIJETE DA PRIHVATITE TE USLOVE, VAŠE KORIŠĆENJE
SOFTVERA ĆE BITI OGRANIČENO. Vi pristajete i slažete se da
izvesni sadržaj i usluge dostupne korišćenjem SOFTVERA
možda obezbeđuju treća lica nad kojima SONY nema
kontrolu. KORIŠĆENJE USLUGE ZA SADRŽAJ ZAHTEVA VEZU
SA INTERNETOM. USLUGA ZA SADRŽAJ MOŽE BITI PREKINUTA
U BILO KOM TRENUTKU.
POVEZANOST SA INTERNETOM I USLUGE
TREĆIH LICA
Vi pristajete i slažete se da pristup izvesnim funkcijama
SOFTVERA možda zahtevaju vezu sa Internetom za koju ste
isključivo vi odgovorni. Dalje, isključivo vi ste odgovorni za
plaćanje trećim licima novčanih iznosa koji se tiču vaše
Internet veze, uključujući ali se ne ograničavajući na
dobavljača Internet usluga ili naplate emitovanja programa.
Korišćenje SOFTVERA može biti podložno limitima ili
restrikcijama u zavisnosti od mogućnosti, širine protoka
ili tehničkih ograničenja vaše Internet veze i usluge.
Dostupnost, kvalitet i bezbednost te povezanosti sa
Internetom isključiva je odgovornost treće strane koja
obezbeđuje tu uslugu.
IZDAVANJE LICENCE
IZVOZ I OSTALI PROPISI
SONY vam daje ograničenu licencu za korišćenje SOFTVERA
isključivo u vezi sa vašim kompatibilnim uređajem
(„UREĐAJ“) i samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI izričito zadržavaju sva prava,
vlasništvo i interese (uključujući, ali se ne ograničavajući na,
sva prava intelektualne svojine) u SOFTVERU koje vam ovaj
EULA ugovor ne daje specifično.
Vi se slažete da pristanete na sva primenljiva ograničenja
i propise koji se tiču izvoza i ponovnog izvoza u području ili
zemlji u kojoj boravite, te da nećete preneti niti autorizovati
prenos SOFTVERA u zemlju u koju je uvoz zabranjen ili inače
krši bilo koje od tih ograničenja ili propisa.
USLOVI I OGRANIČENJA
Ne možete da kopirate, objavite, adaptirate, ponovo
distribuirate, pokušavate da izvučete izvorni kôd,
modifikujete, menjate metodama reverznog inženjeringa,
dekompilujete ili rastavljate bilo šta od SOFTVERA, bilo
u celosti ili delimično, ili da kreirate bilo kakve izvedene
radove od ili iz SOFTVERA, osim ako su takvi izvedeni
radovi namerno omogućeni SOFTVEROM. Ne možete da
modifikujete ili utičete na bilo koji deo funkcionalnosti
upravljanja digitalnim pravima u okviru SOFTVERA.
Ne možete da izuzimate, modifikujete, zanemarujete ili
zaobilazite bilo koju funkciju ili zaštitu SOFTVERA ili bilo
kog mehanizma operativno povezanog sa SOFTVEROM.
Ne možete da izdvajate nijednu pojedinačnu komponentu
SOFTVERA za korišćenje na više od jednog UREĐAJA osim
ako vam je za to SONY dao izričitu dozvolu. Ne možete
da uklanjate, menjate, prekrivate ili izobličujete bilo koji
zaštićeni znak ili napomenu u SOFTVERU. Ne možete da
delite, distribuirate, iznajmljujete, podlicencirate, dodeljujete,
prenosite ili prodajete SOFTVER. Softver, mrežne usluge
i ostali proizvodi osim SOFTVERA od kojih zavise
performanse SOFTVERA mogli bi da budu zaustavljeni ili
njihova funkcionalnost prekinuta po nahođenju dobavljača
(dobavljači softvera, dobavljači usluge ili SONY). SONY i ti
dobavljači ne garantuju da će SOFTVER, mrežne usluge,
sadržaji ili drugi proizvodi nastaviti da budu dostupni ili da
će raditi bez prekida ili izmene.
IZUZETI SOFTVER I KOMPONENTE
OTVORENOG KODA
Bez obzira na gorenavedenu dozvolu za ograničenu licencu,
vi pristajete da SOFTVER može uključivati IZUZETI SOFTVER.
Izvesni IZUZETI SOFTVER može biti pokriven licencama za
softver otvorenog koda („komponente otvorenog koda“),
što znači da sve softverske licence odobrene od strane
organizacije Open Source Initiative kao licence otvorenog
koda ili sve druge u osnovi slične licence, uključujući,
ali se ne ograničavajući na sve licence koje kao uslov za
distribuciju softvera licenciranog tom licencom, zahtevaju
da distributer učini softver dostupnim u formatu izvornog
koda. Ako je do neke mere potrebno objavljivanje sadržaja,
posetite www.sony.net/Products/Linux ili drugi veb-sajt
koji je odredio SONY i pogledajte listu KOMPONENTI
OTVORENOG KODA uključenih u SOFTVER s vremena na
vreme, kao i primenljivih uslova i odredbi koji upravljaju
njihovim korišćenjem. Takvi uslovi i odredbe mogu da budu
promenjeni od strane odgovarajuće treće strane u bilo kom
času i bez odgovornosti prema vama. Do mere koja je
potrebna za licence koje pokrivaju IZUZETI SOFTVER, uslovi
tih licenci se primenjuju umesto uslova u ovom EULA
ugovoru. Do mere da uslovi licenci koji se odnose na
IZUZETI SOFTVER zabranjuju bilo koje ograničenje u ovom
EULA ugovoru u odnosu na taj IZUZETI SOFTVER, takva
ograničenja se ne odnose na taj IZUZETI SOFTVER. Do mere
da uslovi licenci koji se odnose na komponente otvorenog
koda zahtevaju da SONY ponudi da obezbedi izvorni kôd
u vezi sa SOFTVEROM, takva ponuda je učinjena.
VISOKORIZIČNE AKTIVNOSTI
SOFTVER nije otporan na greške i nije osmišljen, proizveden
i namenjen tome da se koristi ili prodaj
m
m
m
m
m
m
m
O
A
m
m
m
O O
N A
NO
ON
N A N DO A A
m
O O
NMA
NO
MA
ZUZ MAN E GARANC E NA SOFTVER
O
O
U
ON
A
OD N
ON
Đ NOM
A O
AN U
A
N H DO A A A
N A N H DO A A A
ON
O OD U
H
GA AN A O A
A U O A
H
OD A UM AN H U U U U A
N
OG AN A A U NA OD A UM AN GA AN
O MOGU NO MA ODA N
N U OD NO
A
OD Đ NU
HU ON N GA AN U N
O A A
A
U O
DN A DA
UN
O
O
AD
ODGO A A A M AH
MA DA
A U AN
DA
U A AN
O
OM
A NO
A
NO OD G
A A DA
O O
N DO A
A
N
DA O
N
O
O O D UG O
HA D
ODA
D DA
O O O
M
N U UG U U U U
N
N
O OD O M O
A OD O H
AD O
A A
NA A
DA UD DO U AN
N
NU U ADU N M N N
U
A
O
N M
U A MA O
NA O
A
U M U
A NO
A NO
OU DANO
O A OG
N DNA U M NA
ANA N O MA A
A
O
DAO ON
O A
N
D A N
OM AN
ON
N
D A A GA AN U O A
U U O N NA
O O NA N O U O U GA AN U U O O
O
O A
AO D
AN
U MA
O U N
O O
OG O
NOG
AN A
O A
A
N
A O UDN
M N
DO O A A U U MAN
OD A UM AN H GA AN A
A O DA O A U MAN A MO DA N ODNO NA A
OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVAKI OD NEZAVISNIH DOBAVLJAČA (za potrebe ovog
odeljka, SONY i svaki od NEZAVISNIH DOBAVLJAČA će se
kolektivno nazivati „SONY“) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO
KOJU INCIDENTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG
KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE,
KRŠENJA UGOVORA, NEMARA, ODGOVORNOSTI U UŽEM
SMISLU ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE KOJA SE
ODNOSI NA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE
OGRANIČAVAJUĆI NA, BILO KOJU ŠTETU PROISTEKLU IZ
GUBITKA PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA,
GUBITAK KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI BILO KOG PRIDRUŽENOG
HARDVERA, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME KOJE IZGUBI
KORISNIK, ČAK I AKO JE BILO KO OD NJIH UPOZOREN DA
POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM
SLUČAJU, SVAKA POJEDINA OD NJIHOVIH ZBIRNIH
ODGOVORNOSTI PREMA SVAKOJ ODREDBI U OVOM EULA
UGOVORU BIĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA
PROIZVOD. NEKI PRAVOSUDNI SISTEMI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE INCIDENTALNE ILI
POSLEDIČNE ŠTETE I U TOM SLUČAJU GORENAVEDENO
IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA VAS.
PRISTANAK NA KORIŠĆENJE INFORMACIJA
KOJE NISU LIČNE PRIRODE, PODATAKA
O LOKACIJI, SIGURNOSTI PODATAKA
Vi se slažete i pristajete da SONY i njegove podružnice,
partneri i agenti mogu da čitaju, prikupljaju, prenose,
obrađuju i skladište izvesne informacije prikupljene
u SOFTVERU, uključujući, ali se ne ograničavajući na,
informacije o (i) SOFTVERU i (ii) softverskim aplikacijama,
sadržaju i perifernim uređajima koji su u interakciji sa vašim
UREĐAJEM i SOFTVEROM („Informacije“). Informacije
uključuju, ali se ne ograničavaju na: (1) jedinstvene
identifikatore koji se odnose na vaš UREĐAJ i njegove
komponente; (2) performanse UREĐAJA, SOFTVERA i njihovih
komponenti; (3) konfiguracije vašeg UREĐAJA, SOFTVERA
i softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji
stupaju u interakciju sa UREĐAJEM i SOFTVEROM;
(4) upotrebu i frekvenciju upotrebe funkcija (x) SOFTVERA
i (y) softverskih aplikacija, sadržaja i perifernih uređaja koji
stupaju u interakciju sa SOFTVEROM; i (5) podataka o lokaciji,
kao što je naznačeno u nastavku. SONY i njegove
podružnice, partneri i agenti mogu da koriste i otkrivaju
informacije koje su predmet primenljivih zakona u cilju
unapređenja svojih proizvoda i usluga ili obezbeđenja
proizvoda ili usluga za vas. Te primene uključuju, ali se ne
ograničavaju na: (a) administriranje funkcionalnosti
SOFTVERA; (b) poboljšanje, servisiranje, ažuriranje ili
nadogradnju SOFTVERA; (c) poboljšavanje, razvijanje
i unapređivanje aktuelnih i budućih proizvoda i usluga
kompanije SONY i ostalih činilaca; (d) pružanje informacija
vama o proizvodima i uslugama koje nude SONY i ostali
činioci; (e) usklađenost sa primenljivim zakonima
i propisima; i (f) do granica ponude, obezbeđivanje usluga
zasnovanih na lokaciji za SONY i ostale činioce, kao što je
naznačeno u nastavku. Pored toga, SONY zadržava pravo
da koristi informacije u cilju zaštite sebe i trećih strana od
ilegalnog, kriminalnog ili štetnog ponašanja.
Izvesne usluge dostupne kroz SOFTVER mogu da zavise od
informacija o lokaciji, uključujući, ali se ne ograničavajući na,
geografsku lokaciju UREĐAJA. Vi pristajete da u svrhu
obezbeđenja tih usluga, SONY, NEZAVISNI DOBAVLJAČI
i njihovi partneri mogu da prikupljaju, arhiviraju, obrađuju
i koriste te podatke o lokaciji, kao i da su te usluge regulisane
politikom privatnosti koje sprovode SONY ili te treće strane.
Korišćenjem tih usluga, vi pristajete na to da ste pregledali
politiku privatnosti primenljivu na te usluge i pristajete na
te aktivnosti.
SONY, njegove podružnice, partneri i agenti neće namerno
koristiti informacije da lično identifikuju vlasnika ili korisnika
SOFTVERA bez vašeg znanja ili pristanka. Svako korišćenje
informacija će biti u skladu sa politikom privatnosti
kompanije SONY ili te treće strane. Da biste dobili aktuelnu
SONY politiku privatnosti, obratite se na odgovarajuću
adresu za svako područje ili zemlju.
Kontaktirajte odgovarajuće treće strane da biste dobili
politiku privatnosti koja se odnosi na lične identifikujuće
i ostale informacije koje obezbeđujete kad koristite softver
ili usluge treće strane ili im pristupate.
Informacije mogu da budu obrađene, uskladištene ili
prenete kompaniji SONY, njenim podružnicama ili agentima
koji se nalaze u zemljama van vaše zemlje boravka. Zakoni
o zaštiti podataka i privatnosti informacija u izvesnim
zemljama možda ne nude isti nivo zaštite kao zemlja vašeg
boravka i vi možda imate manje zakonskih prava u odnosu
na informacije koje su obrađene i uskladištene u tim
zemljama ili prenete u njih. SONY će preduzeti razuman trud
da učini odgovarajuće tehničke i organizacione korake da
spreči neovlašćen pristup ili otkrivanje informacija, ali ne
garantuje da će eliminisati sve rizike od zloupotrebe tih
informacija.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vreme, SONY i NEZAVISNI DOBAVLJAČI
mogu da automatski ažuriraju ili na drugi način modifikuju
SOFTVER, uključujući, ali se ne ograničavajući na, za potrebe
unapređenja funkcija sigurnosti, ispravku grešaka
i poboljšanje funkcija, u vreme kada ste u interakciji
sa serverima kompanije SONY ili trećih lica ili slično.
Ta ažuriranja ili modifikacije mogu da izbrišu ili promene
prirodu funkcija ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući, ali
se ne ograničavajući na, funkcije na koje se možda oslanjate.
Vi pristajete i slažete se da te aktivnosti mogu da se dese po
isključivom nahođenju kompanije SONY i da SONY može da
postavi uslov za nastavak korišćenja SOFTVERA nakon
dovršavanja instalacije ili pristanja na to ažuriranje ili izmene.
Za sva ažuriranja/modifikacije će se smatrati da
predstavljaju, i činiće njegov deo, SOFTVER za potrebe ovog
EULA ugovora. Prihvatanjem ovog EULA ugovora, vi ste
pristali na ta ažuriranja/modifikacije.
ČITAV UGOVOR, ODRICANJE, DELIMIČNA
NIŠTAVOST
Ovaj EULA ugovor i politika privatnosti kompanije SONY,
koji se ispravljaju i menjaju s vremena na vreme, zajedno
sačinjavaju celokupan ugovor između vas i kompanije SONY
koji se odnosi na SOFTVER. Ako SONY ne upražnjava niti
sprovodi bilo koje pravo ili odredbu ovog EULA ugovora, to
ne znači odricanje od takvog prava ili odricanja. Ako se bilo
koji deo ovog EULA ugovora smatra nevažećim, ilegalnim
ili ga nije moguće sprovesti, ta odredba će biti sprovedena
do maksimalnog dozvoljenog nivoa tako da održi svrhu
ovog EULA ugovora, a ostali delovi ugovora ostaju efektivno
na snazi.
NAUDODAM
OG AM N
ANGĄ A D A
A
Ą GA U N O NAUDO O O
N O
U A
GN
NAUDODAM
OG AM N
ANGĄ
U N A
U O GN
Ą GOM
U O GN
Ą GOM N U N A
O
OG AM N
ANGO
NAUDO N GA
GN
ON
GN
ON
ON
m
ON
m
A
ON
m
OG AM N
m
m
m
KORISNICI TREĆE STRANE
m
m
m
m
ANGA
OG AM N
N
OG AM N
ANGĄ
m
m
GNU G
G
m
ANGA
OG AM N
N
m
GN
m
m
m
m
m
OG AM N
Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog EULA
ugovora, možete kontaktirati SONY pišući kompaniji SONY
na kontakt adresu primenljivu na području ili u zemlji.
ANGO
m
m
m
m
m
OG AM N
OG AM N
ANGA
ANGO
A A MN
AD OG AM N
ANGA GA
Ū
A U NU A
AMAM
NĄ A A
A
U N O A AUGA
U N O A AUGA NAUDO
A AUGO
O U N O NAUDO MĄ G AM N UO A
O U N O A AUGO A AUGŲ
MO Ą GO
U OM Ą GOM N U N A
OG AM N
ANGO NAUDO MA U A
OA
m
OG AM N
ANGĄ
m
m
m ON
NO N
NAUDO U N O A AUGĄ Ū NA N
N O
U N O A AUGO
AMA GA
Ū
ADA
NU AU A
m
m
m
m
m
OG AM N
AUTOR Ų TE SĖS
m
ON
AM
A
A
m
ANGĄ
NG N
m
m
m
m
m
ANGO
m
m
m
m
m m
m m
m
OG AM N
ANGA
m
OG AM N
ANGO
m
m
ON
O O
GN
A
m
m
m
D DELĖS R Z KOS VE KLA
AM
OG AM N
OG AM N
m
NG N O
m
ANGO
m
m
O O
m
m
m
OG AM N
m
ANGO
m
m
m
m
ANGA N
m
OG AM N
ANGO
m
N
m
OG AM N
ANGO
m
OG AM N
m
m N
ANGO
m
NG N
ON
N
OG AM N
ANGO
OG AM N
ANGO
m
m
m
ON
m
OG AM N
OG AM N
m
ANGA
ANGO
m
ANGĄ
m
OG AM N
ANGO
m O A O A A
m
m
m
ON
ANGA
m
m
ŠSK RT NĖ PROGRAM NĖ RANGA R
ATV RO O KODO KOMPONENTA
N
m
OG AM N
ANGA
N
OG AM N
ANGA
OG AM N
ANGA
m
m
m
N
m
m
m
m
m
m
m
m
www
ON
m
ODO OM ON N Ų
ANGĄ
m
A
OO
OG AM N
m
m
m
m
N
OG AM N
ANGO
m
GN
GN
m
N
OG AM N
ANGĄ
m
N
OG AM N
ANGA
m
N
OG AM N
ANGA
m
A
m
m
m
m
ON
OG AM N
ANGA
m
m
m
m
m
O
m
ON
O O A
A
ON
O O A
A
ON
A
A A
O A NUO
O Ų
Ų
NUMANOMŲ GA AN Ų
A GO MŲ A A Ą GŲ
A AN NUMANOMA GA AN A D
N AMUMO
A DUO
A D MO N U MO
N AMUMO
ON
AM
U
OM N A
O AN
ON N U
A O Ų GA AN Ų N UDA O Ą GŲ
N
A NU
UND MŲ D A
O O
OG AM N
ANGO UN
ŲA
MO Ū Ų
AMU
A A MU A A Ų NAU N MO
N AMO
ANDAU
O O
OG AM N
ANGO
MO
ŲD
Ų A A N MO
O
OG AM N A A A N
ANGO A A DUOM NŲ
UGAD N MO NAUDO AN
OG AM N
ANGĄ
M
N U MO D N
AU AMO N
DOMO
N N AN O
O O
OG AM N
ANGO
N O
A AUGO
A AN N
N Ą A A ODU O
N
OG AM N
ANGO NUO U O
AU O
OG AM N
ANGO
MA
MO
OG AM N
ANGO NAUDO MO A A Ą
NAUDO AN GAUNAMŲ
U A Ų N AMUMO
UMO A MUMO A
O A ON A A GA O O ON A O O A
A
OD N A A
N N O MA A A A A A MA
N GA
Ū A OM GA AN A
A GO MU A
Ą GA A A O U NO
ŪDU
O GA AN O
A M
Ū Ų NU A A OG AM N
ANGO
D
Ų
A D
Ū NO O
HN N
Ū O
MON O A A A MO A AMA
A DA
MA
Ū A U O
U D
O A
A
NUMANOMŲ
GA AN Ų N
D AMA AD O
M
UM GA
Ū N A OMO
GN
m
m
m
m
ON
ON
ON
m
m
m
m m
GN
m
m
ON
m
m
m
m
OG AM N
m
GN
ON
ANGĄ
m
m
O O
A
m
m m
m
m
NAUDO MU
OG AM N
m
ON
ON
NG N
NG N
GN
m
m
OG AM N
m
m
m
m
m
NG N O
ANGA
m
NG N
OG AM N
ANGĄ
ON
UM NAUDO AN
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
©
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
AUTOMAT N O NAU N MO FUNKC A
m
m
ON
ON
O O
m
ANGĄ
A
m
m
m
OG AM N
m
m
m
D
ANGO
m
m
m
m
m ON
OG AM N
m
m
m
m
m
OG AM N
ANGO
m
m
NG N
m
m
m
A
OG AM N
m
GN
ANGO
SU PASKYRA SUS US ATSAKOMYBĖ
m
m
m
U
A
m
GN
m
ON
GN
m
TREČ OS OS ŠAL ES NAUDOS GAVĖ A
m
m
ANGĄ
ON
A
A
A O NUO Ū A A
U Ą O GN
Ą GĄ
AN U A
A ON
NU OD O
AN
A U
Ų
Ū Ų A
AD
U UM NAUDO AN
O MO NAU N MO
A AUGOM A A
U UO
U
U ŪDU
m
ON
m
m
m
m
OG AM N
ANGĄ
m
m
m
m
m
m
OG AM N
ON m
GN
m
m
m
mm
m
ON
m
m
m
m
D
m
m
PATA SOS
m
D
m
ANGA
m
m
m
m
OG AM N
GN
m
ANGO
m
OG AM N
m
m
m
m
m
OG AM N
m
m
NUTRAUK MAS
ON
ON
GN
m
ON
N
m
m
m
ANGO
m
m
m
m
m
GN
m
m
m
m
m
GAL O ANTYS STATYMA R UR SD KC A
m
ANGĄ
m
m
m
m
ON
m
DD
A
m
m
m
m
m
A
GARANT OS DĖL PROGRAM NĖS
RANGOS Š MTYS
ANGA
OG AM N
m
m
OG AM N
m
m m
m
Copyright © 2012 Sony Corporation.
ŲŲ A Ų
m
m
m
m
m m
m
m
m
A
A
m
m
GN
m
m
ANGO
OG AM N
m
m
m
m
m
m
OG AM N
m
ON
m
m
m
m
OG AM N
OG AM N
ANGO
m
m
m
m
m
m
m
GN
GN
ON
NG N U
m
m m
m
m
ANGA
m
m
m
m ON
m
m
ON
m
m
m
m
ON
m
m
ON
m
m
m
m
ON
OG AM N
ANGO
GN
m
m
ON
m
N
OG AM N
ANGO
OG AM N
ANGĄ
OG AM N
m
m
RE KALAV MA R APR BO MA
N
ANGA
GN
NEŠAL ŠK TE SĖS GYN MO BŪDA
OG AM N
ANGO
m
NG N O
OG AM N
ANGO
NG N U
OG AM N
ANGA
m
OG AM N
ANGO
m
OG AM N
ANGA
m
m
m
m
m
ON
m
m
OG AM N
m
U
m
m
m
m
NG N U
m
m
NG N O
m
m
EKSPORTO R K TOS NUOSTATOS
m
m
m
A
L CENC OS SUTE K MAS
ON
OG AM N
m
V SA SUTART S ATS SAKYMAS
ATSK R AMUMAS
ON
m
ANGO
m
m
m
m
O O
SUT K MAS NAUDOT NE ASMEN NĘ
NFORMAC Ą V ETOS DUOMEN S
DUOMENŲ APSAUGĄ
ANGO
m
m
OG AM N
ANGĄ
OG AM N
ON
O O A
A
ON
O O A
A
ON
N A A A NG U
O ĄA
N A A
A
M N A Ą A AMĄ D
O O
O
A A NUMANOMO GA AN O A U A
A D MO
A A DUMO G
O
A GO MO A A
Ų U
OG AM N
ANGA U U Ų
NŲA N
Ų
A AN
O U NUO O U A AMU D
U O A AMŲ DUOM NŲ GA M
NAUDO
OG AM N
ANGĄ A A
O Ą U U Ą
A A A N
ANGĄ A AD MO
A O Ų NAUDO O O
A O A
MO
A N A
O AN N
A
U O
Ų
M
U O AN A
U UO
A
U
A NU A A A A OM
AGA
A O
GN NUO A A U A
OA
A
A U
ODU Ą UMO
O UMO A U O
U D
O
M ŲA AA
O MŲ U U Ų U
A
NA A A A
M N A NUO O A DA
N GA MA AD NU OD O
M
A AA
O MA
UM GA
Ū N A OM
m
OG AM N
U slučaju vraćanja vašeg UREĐAJA na mesto kupovine,
prodaje ili drugog načina prenosa UREĐAJA, ili u slučaju
da dođe do raskida ovog EULA ugovora, vi ste odgovorni
i obavezni da deinstalirate SOFTVER sa UREĐAJA i izbrišete
sve naloge koje ste možda uspostavili na UREĐAJU ili su
dostupni kroz SOFTVER. Vi ste isključivo odgovorni za
održavanje poverljivosti naloga koje imate kod kompanije
SONY ILI trećih strana i za korisnička imena i lozinke
povezana sa VAŠIM KORIŠĆENJEM UREĐAJA.
m
m
ATSAKOMYBĖS APR BO MAS
NTERNETO RYŠYS R TREČ OS OS ŠAL ES
PASLAUGOS
PROGRAM NĖS RANGOS L CENC A
Svaki NEZAVISNI DOBAVLJAČ je isključivi namerni korisnik
treće strane i ima pravo korišćenja svake odredbe ovog
EULA ugovora koji se tiče SOFTVERA te strane.
ODGOVORNOSTI U VEZI SA VAŠIM NALOGOM
m
m
m
A
ISPRAVKA
SONY ZADRŽAVA PRAVO ISPRAVLJANJA BILO KOG USLOVA
U OVOM EULA UGOVORU PO SVOM SOPSTVENOM
NAHOĐENJU, OBJAVLJUJUĆI SAOPŠTENJE NA ODREĐENOM
SONY VEB-SAJTU, ŠALJUĆI OBAVEŠTENJE PUTEM E-POŠTE
NA ADRESU E-POŠTE KOJU STE VI OBEZBEDILI, SLANJEM
SAOPŠTENJA U OKVIRU POSTUPKA TOKOM KOJEG DOBIJATE
NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI U BILO KOM DRUGOM
ZAKONSKI PREPOZNATLJIVOM OBLIKU SAOPŠTENJA. Ako se
ne slažete sa ispravkom, trebalo bi da što pre kontaktirate
SONY i zatražite uputstva. Vaš nastavak korišćenja SOFTVERA
nakon dana stupanja na snagu tog obaveštenja smatraće se
vašim pristankom da budete obavezani tom ispravkom.
ANGĄ
TUR N O PASLAUGA
RASKID UGOVORA
Ne dovodeći u pitanje nijedno svoje ostalo pravo, SONY
može da raskine ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate svih
njegovih uslova. U slučaju tog prekida, vi morate: (i) prestati
sa svakim korišćenjem i uništiti sve kopije SOFTVERA;
(ii) pristati na zahteve navedene u nastavku u odeljku
pod naslovom „Odgovornosti u vezi sa vašim nalogom“.
m
ANGO
GN
m
OG AM N
ANGO
m
m
ON
m
m
OG AM N
m
m
m
A
m
m
m
O O
m
ANGĄ
m
m
SVARBU
PRAVIČNA REŠENJA
Bez obzira na bilo koju suprotnost u ovom EULA ugovoru,
vi se slažete i pristajete da bilo koje vaše kršenje ovog EULA
ugovora ili neusaglašenost sa njim dovešće do nepopravljive
štete za SONY, za koju bi novčana nadoknada štete bila
nedovoljna, i vi pristajete na to da SONY dobije sudski nalog
ili pravičnu nadoknadu koju SONY smatra neophodnom ili
prikladnom u tim uslovima. SONY takođe može da preduzme
sva zakonska i tehnička rešenja da spreči kršenje i/ili da
sprovede ovaj EULA ugovor, uključujući, ali se ne
ograničavajući na, prekid vašeg korišćenja SOFTVERA, ako
SONY po svom sopstvenom nahođenju veruje da vi kršite
ili imate nameru da kršite ovaj EULA ugovor. Ova rešenja su
dodatak svim drugim rešenjima koja SONY može da ima po
zakonu, pravično ili na osnovu ugovora.
OG AM N
GALUT N O NAUDOTO O L CENC OS
SUTART S
PRIMENLJIVO PRAVO I PRAVOSUDNI SISTEM
Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu
prodaju dobara ne odnosi se na ovaj EULA ugovor.
Ovaj EULA ugovor će biti regulisan u skladu sa zakonima
u Japanu, bez obzira na neusaglašenost bilo koje zakonske
odredbe. Svaki spor koji proiziđe iz ovog EULA ugovora će
biti rešavan isključivo u Oblasnom sudu Tokija u Japanu,
a vi i sve strane pristajete na nadležnost tih sudova.
PROGRAM NĖS RANGOS SU AUTOR Ų TE S Ų
SAUGOMA MEDŽ AGA NAUDO MAS
L e uv ų
ON
ANGO
m
m
m
m
GN
m
m
m
m
m
m
GN
m
m
ON
Latviski
PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA AR
MATERIĀLIEM, KO AIZSARGĀ AUTORTIESĪBAS
LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
PROGRAMMATŪRU var būt iespējams izmantot, lai skatītu,
glabātu, apstrādātu un/vai lietotu saturu, ko esat izveidojis
jūs un/vai trešās puses. Šādu saturu var aizsargāt
autortiesības, citi intelektuālā īpašuma likumi un/vai līgumi.
Jūs piekrītat izmantot PROGRAMMATŪRU tikai saskaņā ar
visiem šādiem likumiem un līgumiem, kas attiecas uz
šādu saturu. Jūs apzināties un piekrītat, ka SONY var veikt
atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu ar PROGRAMMATŪRU
saglabātā, apstrādātā vai lietotā satura autortiesības.
Šādi pasākumi var ietvert ar noteiktu PROGRAMMATŪRAS
funkciju veiktas dublēšanas un atjaunošanas biežuma
uzskaiti, atteikumu pieņemt jūsu pieprasījumu par datu
atjaunošanu un šī līguma EULA pārtraukšanu gadījumā,
ja nelikumīgi izmantojat PROGRAMMATŪRU, bet
neaprobežojoties ar tiem.
SVARĪGI:
PIRMS IZMANTOJAT PROGRAMMATŪRU, UZMANĪGI IZLASIET
ŠO LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMU (END USER LICENSE
AGREEMENT — EULA). IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU,
JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA EULA NOTEIKUMIEM.
JA NEPIEKRĪTAT ŠĪ LĪGUMA EULA NOTEIKUMIEM,
JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT PROGRAMMATŪRU.
Šis līgums EULA ir līgums starp jums un Sony Corporation
(“SONY”). Šis līgums EULA nosaka jūsu tiesības un
pienākumus attiecībā uz kompānijas SONY un/vai šīs
kompānijas trešās puses licences devēju (tostarp SONY
saistīto uzņēmumu) un tiem atbilstošo saistīto uzņēmumu
(kopā “TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI”) izstrādājuma
programmatūru, tostarp jebkādiem SONY nodrošinātiem
atjauninājumiem/jauninājumiem, jebkādu izdrukātu,
tiešsaistes vai citu šādas programmatūras elektronisku
dokumentāciju, kā arī jebkuriem datiem, kas izveidoti
šādas programmatūras (kopā “PROGRAMMATŪRA”)
darbības rezultātā.
SATURA PAKALPOJUMS
Neņemot vērā iepriekš minēto, jebkuru PROGRAMMATŪRĀ
iekļautu programmatūru, kurai ir atsevišķs lietotāja licences
līgums (tostarp GNU vispārējā publiskā licence un vispārējā
publiskā licence ar ierobežotu lietojumu/lietojumu
bibliotēkās, bet neaprobežojoties ar tām), nosaka šāds spēkā
esošs atsevišķs lietotāja licences līgums, nevis šis līgums
EULA, tādā apmērā, kādā pieprasīts šādā atsevišķā lietotāja
licences līgumā (“NEIEKĻAUTĀ PROGRAMMATŪRA”).
ŅEMIET VĒRĀ, KA PROGRAMMATŪRA VAR BŪT PAREDZĒTA,
LAI TO IZMANTOTU AR SATURU, KO PIEDĀVĀ VIENS VAI
VAIRĀKI SATURA PAKALPOJUMI (“SATURA PAKALPOJUMS”).
PAKALPOJUMA UN ŠĀDA SATURA LIETOŠANU NOSAKA ŠĪ
SATURA PAKALPOJUMA ATBILSTOŠIE PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS NOTEIKUMI. JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM
NOTEIKUMIEM, JŪSU PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA VAR
BŪT IEROBEŽOTA. Jūs apzināties un piekrītat, ka noteiktu
saturu un pakalpojumus, kas pieejami, izmantojot
PROGRAMMATŪRU, var nodrošināt trešās puses, ko
SONY nekontrolē. SATURA PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAI
IR NEPIECIEŠAMS INTERNETA SAVIENOJUMS. SATURA
PAKALPOJUMS VAR TIKT PĀRTRAUKTS JEBKURĀ BRĪDĪ.
PROGRAMMATŪRAS LICENCE
INTERNETA SAVIENOJUMS UN TREŠĀS
PUSES PAKALPOJUMI
Šī PROGRAMMATŪRA tiek licencēta, nevis pārdota.
PROGRAMMATŪRU aizsargā autortiesību un citi intelektuālā
īpašuma likumi un starptautiskas vienošanās.
AUTORTIESĪBAS
Visas PROGRAMMATŪRĀ iekļautās un uz PROGRAMMATŪRU
attiecīgās tiesības un īpašumtiesības (tostarp jebkuri attēli,
fotogrāfijas, animācijas, video, audio, mūzika, teksts un
“sīklietotnes”, kas iekļautas PROGRAMMATŪRĀ, bet
neaprobežojoties ar tām) pieder kompānijai SONY vai
vienam vai vairākiem TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJIEM.
LICENCES PIEŠĶIRŠANA
SONY piešķir jums ierobežotu licenci lietot
PROGRAMMATŪRU tikai saistībā ar jūsu saderīgo ierīci
(“IERĪCES”) un tikai individuālai, nekomerciālai lietošanai.
SONY un TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI nepārprotami patur
visas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības (tostarp visas
intelektuālā īpašuma tiesības, bet neaprobežojoties ar tām),
ko ietver PROGRAMMATŪRA vai kas uz to attiecas un kuras
šis līgums EULA tiešā veidā jums nepiešķir.
Jūs apzināties un piekrītat, ka, lai piekļūtu noteiktām
PROGRAMMATŪRAS funkcijām, var būt nepieciešams
interneta savienojums, par kuru pilnībā esat atbildīgs jūs.
Tāpēc tā ir pilnībā jūsu atbildība veikt trešajām pusēm
jebkādus maksājumus, kas saistīti ar jūsu interneta
savienojumu, tostarp maksu interneta pakalpojumu
sniedzējam vai maksu par mobilo datu lietojumu, bet
neaprobežojoties ar to. PROGRAMMATŪRAS lietošana var
būt ierobežota atkarībā no jūsu interneta savienojuma un
pakalpojuma funkcijām, joslas platuma un tehniskajiem
ierobežojumiem. Par šāda interneta savienojuma
nodrošināšanu, kvalitāti un drošību ir pilnībā atbildīga
trešā puse, kas sniedz šādu pakalpojumu.
EKSPORTS UN CITI NOTEIKUMI
Jūs piekrītat pakļauties visiem spēkā esošajiem eksporta
un atkārtota eksporta ierobežojumiem un noteikumiem jūsu
mītnes vietā vai valstī un nepārsūtīt PROGRAMMATŪRU un
nepilnvarot tās pārsūtīšanu uz valsti, kurai uzlikts aizliegums,
un jebkurā citā veidā nepārkāpt šādus ierobežojumus un
noteikumus.
PRASĪBAS UN IEROBEŽOJUMI
AUGSTA RISKA DARBĪBAS
Jūs nedrīkstat kopēt, publicēt, pielāgot, tālākizplatīt nekādu
PROGRAMMATŪRU nedz pilnībā, nedz pa daļām, mēģināt
iegūt tās pirmkodu, modificēt to, veikt tās reverso inženieriju,
dekompilēt un demontēt to, kā arī veidot no
PROGRAMMATŪRAS atvasinātus darbus, ja vien
šādu atvasinātu darbu ieguvi ar nolūku neveicina
PROGRAMMATŪRA. Jūs nedrīkstat modificēt un pārveidot
nekādu PROGRAMMATŪRAS digitālo tiesību pārvaldības
funkcionalitāti. Jūs nedrīkstat apiet, modificēt, deaktivizēt
un izjaukt nekādas PROGRAMMATŪRAS funkcijas vai
aizsardzību vai nekādus mehānismus, kas darbības laikā
ir piesaistīti PROGRAMMATŪRAI. Jūs nedrīkstat nodalīt
nekādus PROGRAMMATŪRAS individuālus komponentus,
lai tos lietotu vienā vai vairākās IERĪCĒS, ja vien šādu rīcību
skaidrā veidā nav pilnvarojusi kompānija SONY.
Jūs nedrīkstat noņemt, mainīt, aizsegt vai pārveidot
nekādas PROGRAMMATŪRAI pievienotās preču zīmes
vai paziņojumus. Jūs nedrīkstat kopīgot, izplatīt, nomāt,
iznomāt, apakšlicencēt, piešķirt, pārsūtīt vai pārdot
PROGRAMMATŪRU. Programmatūras, tīkla pakalpojumu
un citu no PROGRAMMATŪRAS atšķirīgu izstrādājumu, no
kuriem ir atkarīga PROGRAMMATŪRAS veiktspēja, darbību
var pārtraukt vai apturēt piegādātāji (programmatūras
piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai SONY) pēc saviem
ieskatiem. SONY un šādi piegādātāji negarantē, ka
PROGRAMMATŪRA, tīkla pakalpojumi, saturs vai citi
izstrādājumi joprojām būs pieejami un darbosies bez
pārtraukuma vai modificēšanas.
PROGRAMMATŪRA nav pasargāta pret kļūmēm un nav
projektēta, izstrādāta un paredzēta izmantošanai vai
tālākpārdošanai, lai tiešsaistē kontrolētu iekārtas bīstamā
apkārtējā vidē, kur nepieciešama atteikumdroša veiktspēja,
piemēram, kodolaparatūras, lidmašīnu navigācijas vai
sakaru sistēmu, gaisa satiksmes kontroles, tiešu dzīvības
uzturēšanas mehānismu vai ieroču sistēmu darbināšanai,
kur PROGRAMMATŪRAS kļūme varētu izraisīt nāvi, personas
savainojumu vai nopietnu fizisku vai apkārtējās vides
bojājumu (“AUGSTA RISKA DARBĪBAS”). SONY, katrs
TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJS un katrs no tā atbilstošajiem
saistītajiem uzņēmumiem īpaši noliedz jebkādas tiešas un
piedomājamas garantijas, pienākumus vai piemērotības
stāvokli AUGSTA RISKA DARBĪBĀM.
NEIEKĻAUTĀ PROGRAMMATŪRA UN ATVĒRTĀ
KODA KOMPONENTI
Neņemot vērā iepriekš minēto ierobežotās licences piešķiri,
jūs apzināties, ka PROGRAMMATŪRA var ietvert NEIEKĻAUTO
PROGRAMMATŪRU. Uz noteiktu NEIEKĻAUTO
PROGRAMMATŪRU var attiekties atvērtā koda
programmatūras licences (“Atvērtā koda komponenti”),
un tas nozīmē, ka jebkuras programmatūras licences, ko
izsniegusi organizācija Open Source Initiative, vai jebkuras
pēc būtības līdzīgas licences, tostarp jebkura licence, kas
paredz programmatūras izplatīšanu atbilstoši šādai licencei,
nosaka, ka izplatītājam jāpiedāvā programmatūra atvērtā
koda formātā. Ja nepieciešams piekļūt šādam kodam,
apmeklējiet vietni www.sony.net/Products/Linux vai citu
SONY izstrādātu tīmekļa vietni, lai iegūtu to lietojamo
ATVĒRTĀ KODA KOMPONENTU sarakstu, kas laiku pa laikam
tiek iekļauti PROGRAMMATŪRĀ, un spēkā esošos
noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē to lietošanu.
Šādus noteikumus un nosacījumus atbilstošā trešā puse
var mainīt jebkurā laikā bez jebkādām saistībām pret jums.
Šādu licenču noteikumi aizstās šī līguma EULA noteikumus
tādā apjomā, kādu nosaka licences, kuras attiecas uz
NEIEKĻAUTO PROGRAMMATŪRU. Ierobežojumi nebūs spēkā
uz šādu NEIEKĻAUTO PROGRAMMATŪRU tādā apjomā, kādā
NEIEKĻAUTĀS PROGRAMMATŪRAS licenču noteikumi aizliedz
jebkurus šajā līgumā EULA iekļautos ierobežojumus saistībā
ar šādu NEIEKĻAUTO PROGRAMMATŪRU. Ja Atvērtā koda
komponentu licences nosaka, ka kompānijai SONY jāpadara
pieejams pirmkods saistībā ar PROGRAMMATŪRU, šāds
piedāvājums šeit tiek sniegts atbilstošajā apjomā.
PROGRAMMATŪRAS GARANTIJAS
IZSLĒGŠANA
Jūs apzināties un piekrītat, ka PROGRAMMATŪRAS
lietošana ir pilnībā jūsu paša risks un jūs esat atbildīgs
par PROGRAMMATŪRAS lietošanu. PROGRAMMATŪRA
tiek nodrošināta, “KĀ IR”, bez jebkāda veida garantijām,
pienākumiem vai nosacījumiem.
SONY UN KATRS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJS (tikai šīs
SADAĻAS nolūkā SONY un visi TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI
kopā tiek saukti par “SONY”) NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ
JEBKĀDAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS UN NOSACĪJUMUS,
GAN TIEŠUS, GAN PIEDOMĀJAMUS, IESKAITOT NETIEŠAS
GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, TIESĪBU
NEPĀRKĀPŠANU UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM,
BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. SONY NEGARANTĒ,
NEAPGALVO UN NEMĒĢINA RADĪT IESPAIDU, A) KA JEBKURĀ
PROGRAMMATŪRĀ IEKĻAUTĀS FUNKCIJAS ATBILDĪS JŪSU
PRASĪBĀM VAI TĀS TIKS ATJAUNINĀTAS, B) KA JEBKURAS
PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA BŪS PAREIZA UN BRĪVA
NO KĻŪDĀM VAI JEBKĀDI DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI,
C) KA PROGRAMMATŪRA NESABOJĀS NEKĀDU CITU
PROGRAMMATŪRU, APARATŪRU VAI DATUS,
D) KA JEBKURA PROGRAMMATŪRA, TĪKLA PAKALPOJUMI
(TOSTARP INTERNETS) VAI IZSTRĀDĀJUMI (KAS NAV
PROGRAMMATŪRA), NO KURIEM IR ATKARĪGA
PROGRAMMATŪRAS VEIKTSPĒJA, JOPROJĀM BŪS PIEEJAMI,
NEPĀRTRAUKTI UN NEMODIFICĒTI, UN E) PAR SONY
PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANU VAI ŠĀDAS
IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM, RUNĀJOT PAR TĀS PAREIZĪBU,
PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU UN CITIEM NOSACĪJUMIEM.
NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI
IETEIKUMS, KO SNIEDZ SONY VAI KĀDS SONY PILNVAROTS
PĀRSTĀVIS, NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS
VAI NOSACĪJUMUS, KĀ ARĪ NEKĀDĀ VEIDĀ NEPAPLAŠINA ŠĪS
GARANTIJAS. JA PROGRAMMATŪRAI ATKLĀSIES DEFEKTI,
JŪS UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS, KAS SAISTĪTAS AR VISU
NEPIECIEŠAMO APKOPI, REMONTU VAI LABOŠANU. DAŽĀS
JURISDIKCIJĀS IR AIZLIEGTA PIEDOMĀJAMU GARANTIJU
IZSLĒGŠANA, TĀPĒC ŠĀDA IZSLĒGŠANA VAR UZ JUMS
NEATTIEKTIES.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
VISS LĪGUMS, ATTEIKŠANĀS, NOŠĶIRTĪBA
SONY UN KATRS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJS (tikai šīs
SADAĻAS nolūkā SONY un visi TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI
kopā tiek saukti par “SONY”) NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR
NEKĀDIEM NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM
SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, KURI RODAS JEBKĀDAS
TIEŠU VAI PIEDOMĀJAMU GARANTIJU NEPILDĪŠANAS,
LĪGUMU NEPILDĪŠANAS, NOLAIDĪBAS, NOTEIKTAS ATBILDĪBAS
VAI JEBKURU CITU JURIDISKO PIEŅĒMUMU REZULTĀTĀ,
TOSTARP ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO NEGŪTAS
PEĻŅAS, ZAUDĒTIEM IENĀKUMIEM, DATU ZUDUMA,
PROGRAMMATŪRAS VAI JEBKĀDAS SAISTĪTĀS IEKĀRTAS
IZMANTOJAMĪBAS ZUDUMA, DĪKSTĀVES UN LIETOTĀJA LAIKA
ZUDUMA NEATKARĪGI NO TĀ, VAI SONY TIKA INFORMĒTA
PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU, BET
NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM. JEBKURĀ GADĪJUMĀ KATRAS
PUSES UN TO KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS ATBILSTOŠI
JEBKURAM ŠĪ LĪGUMA EULA NOTEIKUMAM NEDRĪKST
PĀRSNIEGT SUMMU, KAS FAKTISKI IR SAMAKSĀTA PAR
IZSTRĀDĀJUMU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK ATĻAUTA
NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU ZAUDĒJUMU IZSLĒGŠANA VAI
IEROBEŽOŠANA, TĀPĒC ŠIS IZŅĒMUMS VAI IEROBEŽOJUMS
VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.
Šis līgums EULA un SONY konfidencialitātes politika, kas laiku
pa laikam atsevišķi var tikt papildināti un modificēti, kopā
veido visu vienošanos starp jums un SONY attiecībā uz šo
PROGRAMMATŪRU. SONY nespēja īstenot vai nodrošināt
kādas šī līguma EULA tiesības vai nosacījumus nerada
atteikšanos no šādām tiesībām vai nosacījumiem.
Ja kāda šī līguma EULA daļa kļūst nederīga, nelikumīga vai
neiespējama, atbilstošais nosacījums tiks īstenots maksimāli
atļautajā apjomā, lai saglabātu šī līguma EULA mērķi,
un pārējās daļas paliek pilnā spēkā.
PIEKRIŠANA AR PERSONU NESAISTĪTAS
INFORMĀCIJAS LIETOŠANAI, ATRAŠANĀS
VIETAS DATI, DATU DROŠĪBA
Neņemot vērā to, kas šajā līgumā EULA ir pretrunā ar tālāk
nosaukto, jūs apzināties un piekrītat, ka jebkurš šī līguma
EULA pārkāpums vai nepakļaušanās tam rada SONY
nekompensējamus zaudējumus, kuru atmaksa naudas
izteiksmē ir nepietiekama, un jūs piekrītat, ka SONY saņem
jebkādu tiesisku vai taisnīgu kompensāciju, ko SONY uzskata
par nepieciešamu vai atbilstošu šādos apstākļos. SONY arī
var veikt jebkādus juridiskus vai tehniskus pasākumus,
lai novērstu pārkāpumu un/vai īstenotu šo līgumu EULA,
tostarp tūlītējā kārtā pārtraukt jūsu PROGRAMMATŪRAS
lietojumu, bet ne tikai, ja SONY uzskata, ka jūs pārkāpjat
vai cenšaties pārkāpt šo līgumu EULA. Šīs kompensācijas
papildina jebkuras citas kompensācijas, ko SONY var gūt
tiesā, atbilstoši tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vai saskaņā
ar līgumu.
Jūs apzināties un piekrītat, ka SONY un tā saistītie uzņēmumi,
partneri un aģenti drīkst lasīt, apkopot, pārsūtīt, apstrādāt un
glabāt noteiktu no PROGRAMMATŪRAS iegūtu informāciju,
tostarp informāciju par i) PROGRAMMATŪRU un
ii) programmatūras lietojumprogrammām, saturu un
perifērajām ierīcēm, kas mijiedarbojas ar jūsu IERĪCI un
PROGRAMMATŪRU (“Informācija”), bet neaprobežojoties
ar to. Informācija ietver, bet neaprobežojas ar: (1) unikāliem
identifikatoriem saistībā ar jūsu IERĪCI un tās komponentiem;
(2) IERĪCES, PROGRAMMATŪRAS un to komponentu
veiktspēju; (3) IERĪCES, PROGRAMMATŪRAS un
programmatūras lietojumprogrammu, satura un perifēro
ierīču, kas mijiedarbojas ar IERĪCI UN PROGRAMMATŪRU,
konfigurācijām; (4) x) PROGRAMMATŪRAS un
y) programmatūras lietojumprogrammu funkciju, satura
un perifēro ierīču, kas mijiedarbojas ar PROGRAMMATŪRU,
lietojumu un lietošanas biežumu; un 5) atrašanās vietas
datiem, kā norādīts tālāk. SONY un saistītie uzņēmumi,
partneri un aģenti var izmantot un atklāt Informāciju saskaņā
ar spēkā esošajiem likumiem, lai uzlabotu izstrādājumus
un pakalpojumus vai nodrošinātu izstrādājumus vai
pakalpojumus jums. Šādi lietojumi ietver, bet neaprobežojas
ar: a) PROGRAMMATŪRAS funkcionalitāti administrēšanu;
b) darbībām, kas veiktas ar mērķi uzlabot, apkopt, atjaunināt
vai jaunināt PROGRAMMATŪRU; c) SONY un citu pušu
pašreizējo un nākotnes izstrādājumu un pakalpojumu
uzlabošanu, izstrādi un paplašināšanu; d) darbībām, kas
veiktas ar mērķi nodrošināt jums informāciju par SONY un
citu pušu piedāvātajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem;
e) pakļaušanos spēkā esošajiem likumiem vai noteikumiem;
un f) darbībām, kas veiktas ar mērķi nodrošināt jums SONY
un citu pušu noteiktajā apjomā piedāvātos atrašanās vietas
pakalpojumus, kā norādīts tālāk. Papildus SONY patur
tiesības izmantot informāciju, lai aizsargātu sevi un trešās
puses no pretlikumīgas, noziedzīgas vai kaitējošas
uzvedības.
Noteikti pakalpojumi, kas pieejami no PROGRAMMATŪRAS,
var būt atkarīgi no atrašanās vietas informācijas, tostarp
IERĪCES ģeogrāfiskās atrašanās vietas, bet neaprobežojoties
ar to. Jūs apzināties, ka, lai sniegtu šādus pakalpojumus,
SONY, TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI vai citi partneri var
apkopot, arhivēt, apstrādāt un lietot šādus atrašanās vietas
datus un ka šādus pakalpojumus reglamentē SONY vai šādas
trešās puses konfidencialitātes politikas. Izmantojot šādus
pakalpojumus, jūs piekrītat, ka esat iepazinies ar
konfidencialitātes politikām, kas attiecas uz šādiem
pakalpojumiem, un piekritis šādām darbībām.
SONY, saistītie uzņēmumi, partneri un aģenti neizmantos
Informāciju ar nolūku personiski identificēt īpašnieku vai
PROGRAMMATŪRAS lietotāju bez jūsu informēšanas un
piekrišanas. Jebkurš Informācijas lietojums būs atbilstošs
SONY vai šādas trešās puses konfidencialitātes politikām.
Lai iepazītos ar SONY pašreizējo konfidencialitātes politiku,
izmantojiet katrai vietai vai valstij atbilstošo kontaktadresi.
Sazinieties ar attiecīgajām trešajām pusēm, lai iepazītos
ar konfidencialitātes politikām saistībā ar personiski
identificējamu un cita veida informāciju, ko sniedzat, kad
izmantojat trešās puses programmatūru vai pakalpojumus
vai piekļūstat tiem.
Informāciju var apstrādāt, glabāt un saņemt SONY, saistītie
uzņēmumi vai aģenti, kas atrodas valstīs, kas nav jūsu mītnes
valstis. Datu aizsardzība un informācijas konfidencialitātes
likumi noteiktās valstīs var nesniegt tādu pašu aizsardzības
līmeni kā jūsu mītnes valsts likumi, un jums var būt mazāk
juridisko tiesību attiecībā uz informāciju, kas apstrādāta,
glabāta vai saņemta šādās valstīs. SONY pieliks saprātīgas
pūles un veiks atbilstošus tehniskus un organizatoriskus
pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Informācijai
vai tās atklāšanu, taču negarantē, ka novērsīs visus riskus,
ka šāda Informācija tiks izmantota neatļautiem mērķiem.
AUTOMĀTISKĀS ATJAUNINĀŠANAS FUNKCIJA
Laiku pa laikam SONY vai TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI
var automātiski atjaunināt vai citādi modificēt
PROGRAMMATŪRU, tostarp darīt to ar mērķi uzlabot
drošības funkcijas, labot kļūdas vai paplašināt funkcijas,
bet ne tikai, tajā laikā, kad mijiedarbojaties ar SONY vai
trešās puses serveriem, vai citā laikā. Šādi atjauninājumi vai
modifikācijas var dzēst PROGRAMMATŪRAS funkcijas vai
mainīt to darbības veidu vai citus aspektus, tostarp tas
var attiekties uz funkcijām, uz kurām paļaujaties, bet
neaprobežojoties ar tām. Jūs apzināties un piekrītat, ka šādas
darbības var tikt veiktas pēc brīva SONY ieskata un ka SONY
var uzstādīt noteikumus attiecībā uz turpmāku
PROGRAMMATŪRAS lietošanu, kad pabeidzat instalēšanu
vai piekrītat šādam atjauninājumam vai modifikācijai.
Jebkādi atjauninājumi/modifikācijas šī līguma EULA
nolūkiem tiks uzskatītas par PROGRAMMATŪRU un tiks
ietvertas tajā. Piekrītot šim līgumam EULA, jūs piekrītat
šādam atjauninājumam/modifikācijai.
REGLAMENTĒJOŠAIS LIKUMS UN
JURISDIKCIJA
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par
starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem
neattiecas uz šo līgumu EULA. Šo līgumu EULA reglamentē
Japānas likumi, neņemot vērā nekādus likumu klauzulu
konfliktus. Jebkuri no šī līguma EULA izrietoši strīdi ir jārisina
tikai Tokijas, Japānā, rajona tiesās, un puses ar šo piekrīt
šādai tiesas norises vietai un kompetencei.
TAISNĪGS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKLIS
DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Neaizskarot nekādas citas savas tiesības, SONY drīkst
izbeigt šī līguma EULA darbību, ja jūs neievērojat kādus tā
noteikumus. Šādas darbības izbeigšanas gadījumā jums:
i) jāpārtrauc jebkāda PROGRAMMATŪRAS lietošana un
jāiznīcina visas tās kopijas; ii) jāpakļaujas visām tālāk
esošajā sadaļā “Jūsu konta atbildības” iekļautajām prasībām.
GROZĪJUMS
SONY PATUR TIESĪBAS VEIKT JEBKURA ŠĪ LĪGUMA EULA
GROZĪJUMUS PĒC SAVIEM IESKATIEM, PUBLICĒJOT
PAZIŅOJUMU TAM PAREDZĒTAJĀ SONY TĪMEKĻA VIETNĒ,
NOSŪTOT E-PASTA PAZIŅOJUMU UZ JŪSU IESNIEGTO E-PASTA
ADRESI VAI PARĀDOT PAZIŅOJUMU LAIKĀ, KAD IEGŪSTAT
JAUNINĀJUMUS/ATJAUNINĀJUMUS, VAI SNIEDZOT
PAZIŅOJUMU JEBKURĀ CITĀ JURIDISKI ATPAZĪSTAMĀ
FORMĀTĀ. Ja nepiekrītat grozījumam, jums nekavējoties
jāsazinās ar SONY, lai saņemtu norādījumus. Turpinot lietot
PROGRAMMATŪRU pēc datuma, kad šāds paziņojums
stājas spēkā, tiks uzskatīts, ka piekrītat pakļauties šādam
grozījumam.
TREŠĀS PUSES SAŅĒMĒJI
Ikviens TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJS ir skaidri norādīts
un paredzēts trešās puses saņēmējs atbilstoši katram
šī līguma EULA nosacījumam attiecībā uz šādas puses
PROGRAMMATŪRU, un tam ir tiesības to īstenot.
JŪSU KONTA PIENĀKUMI
Ja jums jāatgriež sava IERĪCE iegādes vietā, jāpārdod tā vai
citā veidā jāpārsūta IERĪCE vai ja līguma EULA darbība ir
pārtraukta, jums ir pienākums un jūs esat atbildīgs par to,
lai PROGRAMMATŪRA tiktu atinstalēta no IERĪCES un tiktu
izdzēsts ikviens un visi konti, ko esat izveidojis IERĪCĒ vai
kuriem var piekļūt no PROGRAMMATŪRAS. Tikai jūs pats esat
atbildīgs par visu jūsu kontu, ko esat izveidojis ar SONY VAI
trešo pusi, un jebkuru lietotājvārdu un paroļu, kas saistītas
ar JŪSU IERĪCES LIETOŠANU, konfidencialitātes uzturēšanu.
Ja jums rodas jautājumi saistībā ar šo līgumu EULA, varat
sazināties ar SONY, rakstot uz katras vietas vai valsts
atbilstošo SONY kontaktadresi.
Autortiesības © 2012 Sony Corporation.
Eesti keel
TARKVARA KASUTAMINE AUTORIÕIGUSTEGA
MATERJALIDE KORRAL
LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING
TARKVARA võib olla kasutatav teie ja/või kolmandate
osaliste loodud sisu vaatamiseks, salvestamiseks,
töötlemiseks ja/või kasutamiseks. Selline sisu võib olla
kaitstud autoriõigustega, muude intellektuaalse omandi
seadustega ja/või lepingutega. Nõustute kasutama
TARKVARA ainult kooskõlas kõikide sisule kehtivate seaduste
ja lepingutega. Mõistate ja nõustute, et SONY võib
kasutusele võtta sobivad meetmed TARKVARA salvestatud,
töödeldud või kasutatud sisu autoriõiguste kaitsmiseks.
Nende meetmete alla kuuluvad (kuid mitte ainult) teatud
TARKVARA funktsioonide kaudu teie varundamise ja
taastamise sageduse loendamine, keeldumine teie andmete
taastamise võimaldamise taotlusest ja siinse EULA
lõpetamine, kui kasutate TARKVARA ebaseaduslikult.
OLULINE.
ENNE TARKVARA KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT SIINSET
LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUT („EULA”). TARKVARA
KASUTADES NÕUSTUTE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA.
KUI TE SIINSE EULA TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI TOHI
TE TARKVARA KASUTADA.
Siinne EULA on õiguslik leping teie ja Sony Corporationi
(„SONY”) vahel. See EULA kehtestab teie õigused ja
kohustused seoses SONY tootetarkvara ja/või selle
kolmanda osalise litsentsijatega (sh SONY sidusettevõtted)
ning nende vastavate sidusettevõtetega (kokku
KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD). See kehtib ka mis
tahes värskendustele/täiendustele, mida SONY pakub,
tarkvara mis tahes prinditud, võrgus olevale või muule
elektroonilisele dokumentatsioonile ja tarkvaraga loodud
mis tahes andmefailidele (ühiselt „TARKVARA”).
Kui pole märgitud teisiti, on TARKVARA mis tahes tarkvara,
millel on eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping (sh, kuid
mitte ainult, GNU üldine avalik litsents ja vähem/teegi üldine
avalik litsents) ning mis on kaetud EULA tingimuste asemel
eraldiseisva kehtiva lõppkasutaja litsentsilepinguga ulatuses,
mida vastav eraldiseisev lõppkasutaja litsentsileping
(„VÄLISTATUD TARKVARA”) nõuab.
TARKVARALITSENTS
TARKVARA litsentsitakse, mitte ei müüda. TARKVARA on
kaitstud autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi
seadustega ning rahvusvaheliste lepingutega.
AUTORIÕIGUS
Kõik TARKVARA (sh, kuid mitte ainult, kõik pildid, fotod,
animatsioonid, videod, heli, muusika, tekst ja „apletid”,
mida TARKVARA sisaldab) õigused kuuluvad SONYLE või
ühele või mitmele KOLMANDAST OSALISEST TARNIJALE.
LITSENTSI ANDMINE
SONY annab teile piiratud litsentsi TARKVARA kasutamiseks
ainult ühilduva seadmega („SEADE”) ja ainult isiklikuks,
mitteäriliseks kasutamiseks. SONY ja KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJAD säilitavad kõik TARKVARA puudutavad
õigused, nimetused ja huvid (sh, kuid mitte ainult, kõik
intellektuaalse omandi õigused), mida siinne EULA otseselt
teile ei anna.
SISUTEENUS
ARVESTAGE SELLEGA, ET TARKVARA VÕIB OLLA MÕELDUD
KASUTAMISEKS SISUGA, MIS ON SAADAVAL ÜHE VÕI MITME
SISUTEENUSE („SISUTEENUS”) KAUDU. TEENUSE JA SISU
KASUTAMISELE KEHTIVAD SELLE SISUTEENUSE TINGIMUSED.
KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, PIIRATAKSE TEIE
TARKVARA KASUTAMIST. Mõistate ja nõustute, et teatud sisu
ja teenused, mis on TARKVARA kaudu saadaval, võivad olla
kolmandate osaliste pakutavad ja SONYL ei ole nende üle
kontrolli. SISUTEENUSE KASUTAMISEKS ON VAJA
INTERNETIÜHENDUST. SISUTEENUS VÕIDAKSE IGAL
AJAL KATKESTADA.
INTERNETI ÜHENDUVUS JA KOLMANDA
OSALISE TEENUSED
Mõistate ja nõustute, et juurdepääsuks TARKVARA teatud
funktsioonidele on vaja Internetiühendust, mille eest olete
ainuisikuliselt vastutav. Veel olete ainuisikuliselt vastutav
oma Internetiühendusega seotud kolmanda osalise maksete
tasumise ees (sh, kuid mitte ainult, internetiteenuse pakkuja
või eetriaja tasud). TARKVARA kasutus võib olla piiratud või
keelatud olenevalt teie internetiühenduse ja teenuse
võimalustest, ribalaiusest või tehnilistest piirangutest.
Interneti ühenduvuse tingimuste, kvaliteedi ja turvalisuse
eest vastutab täielikult kolmas osaline, kes teenust pakub.
EKSPORT JA MUUD MÄÄRUSED
Nõustute kinni pidama kõikidest kehtivatest ekspordi- ja
taasekpordi piirangutest ning selle piirkonna või riigi
määrustest, kus te elate. Samuti ei edasta te TARKVARA
ega anna volitust selle edastamiseks keelatud riiki ega riku
muul viisil mis tahes piiranguid ega määrusi.
NÕUDED JA PIIRANGUD
OHTLIK KASUTAMINE
Te ei tohi ühtki osa TARKVARAST täielikult ega osaliselt
kopeerida, avaldada, kohandada, levitada, püüda tuletada
lähtekoodi, muuta, lahti võtta, osadeks lammutada ega luua
TARKVARAST mis tahes tuletatud töid, välja arvatud juhul,
kui TARKVARA teadlikult tuletuslikele töödele kaasa aitab.
Te ei tohi muuta ega rikkuda TARKVARA digitaalsete õiguste
halduse funktsionaalsust. Te ei tohi eirata, muuta ega
eemaldada TARKVARA mis tahes funktsioone ega kaitset
ega TARKVARAGA operatiivselt seotud mehhanisme.
Te ei tohi eraldada ühtki üksikut TARKVARA komponenti,
et kasutada seda mitmes SEADMES, välja arvatud juhul,
kui SONY on selleks selgesõnalise loa andnud. Te ei tohi
eemaldada, muuta, katta ega moonutada ühtki TARKVARA
kaubamärki ega teatist. Te ei tohi TARKVARA jagada,
levitada, üürile anda, laenutada, alamlitsentsida, määrata,
edastada ega müüa. Tarkvara, võrguteenused või muud
TARKVARAST erinevad tooted, millest TARKVARA toimimine
oleneb, võivad olla häiritud või seiskuda tarnijate (tarkvara
tarnijad, teenusepakkujad või SONY) soovil. SONY ja tarnijad
ei garanteeri, et TARKVARA, võrguteenused, sisu või muud
tooted on jätkuvalt saadaval või et need toimivad ilma
häireteta või muutusteta.
TARKVARA ei suuda rikkeid hallata ega ole loodud, toodetud
ega mõeldud kasutamiseks või edasimüümiseks seadmetes,
mida kasutatakse ohtlikus keskkonnas, mis nõuavad
töötamist riketeta (nt tuumarajatised, lennukite
navigatsiooniseadmed või sidesüsteemid, lennujuhtimine,
elu hoidvad seadmed või relvasüsteemid), milles TARKVARA
tõrge võib põhjustada surma, inimvigastusi või tõsiseid
füüsilisi kahjustusi või keskkonnakahjusi („OHTLIK
KASUTAMINE”). SONY, kõik KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJAD ja kõik nende vastavad sidusettevõtted tühistavad
OHTLIKU KASUTAMISE korral otsese või kaudse garantii,
kohustuse või tingimuse.
VÄLISTATUD TARKVARA JA OPEN SOURCE’I
KOMPONENDID
Arvestamata eelmainitud piiratud litsentsi mõistate, et
TARKVARA võib hõlmata VÄLISTATUD TARKVARA. Konkreetne
VÄLISTATUD TARKVARA võib olla kaetud Open Source’i
tarkvaralitsentsiga („Open Source’i komponendid”), mis
tähendab mis tahes tarkvaralitsentse, mille on Open Source’i
litsentsina heaks kiitnud Open Source Initiative, või mis tahes
oluliselt sarnaseid litsentse (sh, kuid mitte ainult, mis tahes
litsentsid, mis nõuavad sellise litsentsi all litsentsitud
tarkvara levitamise tingimusena, et levitaja teeks tarkvara
kättesaadavaks lähtekoodi vormingus). Kui avalikustamine
on vajalik, minge saidile www.sony.net/Products/Linux või
muule SONY määratud veebisaidile, et näha loendit
kehtivatest OPEN SOURCE’I KOMPONENTIDEST, mis on
aeg-ajalt TARKVARASSE hõlmatud, ja nende kasutamisele
kehtivaid tingimusi. Vastav kolmas osaline võib neid
tingimusi igal ajal ilma teid teavitamata muuta. VÄLISTATUD
TARKVARA katva litsentsi nõutavas ulatuses kehtivad siinse
EULA tingimuste asemel nende litsentside tingimused.
VÄLISTATUD TARKVARALE kehtivate litsentside tingimuste
ulatuses keelatakse kõik siinse EULA piirangud VÄLISTATUD
TARKVARA suhtes, need piirangud ei kehti sellele
VÄLISTATUD TARKVARALE. Open Source’i komponentidele
kehtiva litsentsi tingimuste ulatuses peab SONY tegema
pakkumise, et pakkuda TARKVARAGA seotud lähtekoodi,
selline pakkumine tehakse siinsega.
TARKVARA GARANTII PIIRANGUD
Mõistate ja nõustute, et kasutate TARKVARA omal vastutusel
ja et vastutate TARKVARA kasutamise eest. TARKVARA
pakutakse olemasoleval kujul ilma mis tahes garantiide,
kohustuste või tingimusteta.
SONY JA KÕIK KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD
(selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJAID kõiki „SONYKS”) ÜTLEVAD LAHTI
KÕIGIST GARANTIIDEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST
(SH, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE
VASTAVUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE JA KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE KAUDNE GARANTII). SONY EI
GARANTEERI EGA ESITA TINGIMUSI EGA VÄITEID, (A) ET MIS
TAHES TARKVARA FUNKTSIOONID VASTAVAD TEIE NÕUETELE
VÕI ET NEID VÄRSKENDATAKSE, (B) ET MIS TAHES TARKVARA
KASUTUS ON KORREKTNE JA VEATU VÕI ET KÕIK VEAD
PARANDATAKSE, (C) ET TARKVARA EI KAHJUSTA MÕND MUUD
TARKVARA, RIISTVARA EGA ANDMEID, (D) ET KÕIK
TARKVARAD, VÕRGUTEENUSED (SH INTERNET) VÕI TOOTED
(V.A TARKVARA), MILLEST TARKVARA TOIMIMINE OLENEB, ON
JÄTKUVALT SAADAVAL, HÄIRETETA VÕI MUUTMATA KUJUL,
JA (E) TARKVARA KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE TULEMUSTE
ÕIGSUSE, TÄPSUSE, TÖÖKINDLUSE EGA MUU KOHTA.
SONY VÕI SONY VOLITATUD ESINDAJA ANTUD SUULINE
VÕI KIRJALIK TEAVE VÕI NÕUANDED EI LOO GARANTIID,
KOHUSTUST EGA TINGIMUST, SAMUTI EI SUURENDA SELLE
GARANTII ULATUST. KUI TARKVARA OSUTUB VIGASEKS,
KANNATE KÕIK VAJALIKE TEENUSTE, REMONDI VÕI
PARANDAMISE KULUD. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI
KAUDSEID GARANTIISID KÕRVALE JÄTTA, SEEGA EI PRUUGI
NEED PIIRANGUD TEIE JAOKS KEHTIDA.
VASTUTUSE PIIRANG
SONY JA ÜKSKI KOLMANDAST OSALISEST TARNIJA
(selles jaotises nimetatakse SONYT ja KOLMANDAST
OSALISEST TARNIJAID kõiki „SONYKS”) EI VASTUTA SONY
TARKVARAGA SEOTUD JUHUSLIKE VÕI KASUTAMISEST
TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST, MIS TULENEVAD OTSESE VÕI
KAUDSE GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEST, LEPINGU
RIKKUMISEST, HOOLETUSEST, RANGEST VASTUTUSEST VÕI
MIS TAHES MUUST ÕIGUSLIKUST TEOORIAST (SH, KUID MITTE
AINULT, KÕIK KAHJUD, MIS TULENEVAD SAAMATA JÄÄNUD
KASUMIST VÕI TULUST, ANDMEKAOST, TARKVARA VÕI MUU
SEOTUD RIISTVARA KASUTAMISVÕIMALUSE KAOTAMISEST,
TÖÖKATKESTUSEST JA KASUTAJA AJA KULUST) OLENEMATA
SELLEST, KAS SELLISTE KAHJUDE TEKKE VÕIMALUSEST ON
TEATATUD. IGAL JUHUL ON KOGU VASTUTUS SELLE EULA
MIS TAHES SÄTTE ALUSEL PIIRATUD TOOTE EEST TASUTUD
SUMMAGA. MÕNES JURISDIKTSIOONIS EI TOHI JUHUSLIKKE
EGA KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSI VÄLISTADA
EGA PIIRATA. SELLISEL JUHUL EI KEHTI ÜLALNIMETATUD
VÄLISTUS VÕI PIIRANG TEIE JAOKS.
KOGU LEPING, ÕIGUSTE LOOVUTAMINE,
LAHUTAMINE
Siinse EULA ja SONY privaatsuspoliitikad (parandustega ja
aeg-ajalt muudetud) moodustavad teie ja SONY vahelise
TARKVARA-lepingu. SONY ebaõnnestmine mõne EULA
õiguse või sätte täitmisel või jõustumisel ei too kaasa selle
õiguse või sätte loovutamist. Kui mõni siinse EULA osa on
vale, ebaseaduslik või jõustamatu, tuleb sätet rakendada
maksimaalsel lubatud määral, et säilitada EULA eesmärk,
ja muud osad kehtivad täiel määral.
KEHTIV SEADUSANDLUS JA JURISDIKTSIOON
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade
rahvusvahelise ostu-müügi kohta ei kehti siinsele EULA-le.
See EULA kehtib Jaapani seaduste alusel, arvestamata mis
tahes seaduslikke vastuolusid. Selle EULA-ga seotud
vaidluste tekkimisel lahendatakse need Jaapanis Tokyo
piirkonnakohtus ja siinkohal nõustuvad osalised lahendama
vaidlused ja õigusküsimused selles kohtus.
ÕIGLASED ABINÕUD
NÕUSOLEK MITTEISIKLIKU TEABE,
ASUKOHAANDMETE, ANDMETURBE
KASUTAMISEKS
Mõistate ja nõustute, et SONY ja selle sidusettevõtted,
partnerid ning agendid võivad lugeda, koguda, edastada,
töödelda ja salvestada teatud teavet, mis on TARKVARAST
kogutud (sh, kuid mitte ainult, teave (i) TARKVARA ja
(ii) tarkvararakenduste, sisu ning väliste seadete kohta,
mis teie SEADME ja TARKVARAGA suhtlevad („teave”)).
Teave hõlmab järgmist teavet (kuid mitte ainult):
(1) ainulaadsed identifikaatorid, mis on seotud teie SEADME
ja selle komponentidega; (2) SEADME, TARKVARA ja nende
komponentide toimimine; (3) SEADME, TARKVARA ja
tarkvararakenduste, sisu ning SEADME ja TARKVARAGA
suhtlevate väliste seadmete konfiguratsioon;
(4) (x) TARKVARA ja TARKVARAGA suhtlevate
(y) tarkvararakenduste, sisu ja väliste seadmete
funktsioonide kasutamine ning kasutamise sagedus;
(5) asukohaandmed, nagu allpool näidatud on. SONY ja
selle sidusettevõtted, partnerid ning agendid võivad
kasutada ja avaldada teavet, millele rakenduvad kehtivad
seadused, et täiustada selle tooteid ja teenuseid või et
pakkuda teile tooteid või teenuseid. Kasutamine hõlmab
järgmisi toiminguid (kuid mitte ainult): (a) TARKVARA
funktsionaalsuste haldamine; (b) TARKVARA täiustamine,
hooldamine, värskendamine või täiendamine; (c) SONY ja
muude osaliste praeguste ning tulevaste toodete ja teenuste
täiustamine, arendamine ja parendamine; (d) SONY ja
muude osaliste toodete ja teenuste kohta teabe andmine;
(e) kehtivate seaduste ja määruste täitmine; (f) pakutaval
määral teie varustamine asukohapõhiste SONY ja muude
osaliste teenustega, nagu allpool näidatud on. Peale selle
on SONYL õigus kasutada teavet, et kaitsta ennast ja
kolmandaid osalisi ebaseadusliku, kriminaalse või ohtliku
käitumise eest.
Teatud TARKVARA kaudu kättesaadavad teenused võivad
toetuda asukohateabele (sh, kuid mitte ainult, SEADME
geograafiline asukoht). Mõistate, et selliste teenuste
pakkumise eesmärgil võivad SONY, KOLMANDAST OSALISEST
TARNIJAD või nende partnerid koguda, arhiivida, töödelda
ja kasutada asukohaandmeid, samuti seda, et selliseid
teenused kehtestab SONY või kolmanda osalise
privaatsuspoliitika. Teenuseid kasutades nõustute, et olete
teenustele kehtivaid privaatsuspoliitikaid lugenud ja
nõustute nende tegevustega.
SONY, selle sidusettevõtted, partnerid ja agendid ei kasuta
tahtlikult teavet TARKVARA omaniku või kasutaja isiku
tuvastamiseks ilma teie teadmata või nõusolekuta.
Igasugune teabe kasutamine on vastavuses SONY või
kolmanda osalise privaatsuspoliitikatega. Võtke SONY
praeguse privaatsuspoliitika kohta teabe saamiseks
ühendust vastava piirkonna või riigi kontaktaadressil.
Võtke ühendust vastava kolmanda osalisega, et saada teavet
privaatsuspoliitika kohta, mis on seotud isiklikult tuvastatava
ja muu teabega, mida annate, kui kolmanda osalise tarkvara
või teenuseid kasutate või neile juurde pääsete.
Teavet võidakse töödelda, salvestada või edastada SONYLE,
selle sidusettevõtetele või agentidele, mis ei asu teie riigis
või elukohas. Teatud riikide andmekaitse- ja teabe
privaatsuse seadused ei pruugi pakkuda samal tasemel
kaitset, nagu teie elukohariik ning teil võib olla vähem
seaduslikke õigusi, mis puudutavad sellistes riikides
töödeldud, salvestatud või nendesse riikidesse edastatud
teavet. SONY teeb mõistlikke jõupingutusi võtmaks sobivaid
tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et ära hoida
volitamata juurdepääsu või teabe avaldamist, kuid ei
garanteeri, et see kõrvaldab kõik sellise teabe
väärkasutamise riskid.
AUTOMAATSE VÄRSKENDAMISE FUNKTSIOON
Aeg-ajal võivad SONY ja KOLMANDAST OSALISEST TARNIJAD
automaatselt TARKVARA värskendada või muul viisil muuta
(sh, kuid mitte ainult, turbefunktsioonide parendamise,
tõrgete parandamise ja funktsioonide täiustamise eesmärgil,
seda ajal, kui te SONY või kolmanda osalise servereid
kasutate või vastupidi). Värskendused või muudatused
võivad funktsioone (sh, kuid mitte ainult, teile vajalikke
funktsioone) või muid TARKVARA aspekte kustutada või
nende olemust muuta. Mõistate ja nõustute, et sellised
tegevused võivad ilmneda SONY äranägemise järgi ning
SONY võib TARKVARA edaspidiseks kasutamiseks seada
tingimuse, et installite värskenduse või muudatuse või
nõustute sellega. Kõik värskendused/muudatused loetakse
selle EULA TARKVARA osaks. Siinse EULA-ga nõustudes
nõustute värskenduse/muudatusega.
Kui siinses EULA-s ei ole määratud teisiti, siis mõistate ja
nõustute, et EULA rikkumine või täitmatajätmine põhjustab
SONYLE parandamatuid kahjusid, mille korral rahalised
kahjud oleksid ebapiisavad, ja nõustute sellega, et SONY
rakendab mis tahes keelde või õiglasi abinõusid, mida SONY
peab antud tingimustes vajalikuks või sobivaks. SONY võib
kasutusele võtta mis tahes seaduslikke ja tehnilisi abinõusid,
et ära hoida selle EULA rikkumist ja/või et lepingut jõustada
(sh, kuid mitte ainult, teie TARKVARA kasutamise kohene
lõpetamine), kui SONY on oma äranägemise järgi
otsustanud, et rikute või kavatsete rikkuda seda EULA-t.
Need abinõud on täienduseks mis tahes muudele
abinõudele, mida SONY võib seaduse, õigluse või lepingu
alusel kasutada.
LEPINGU LÕPETAMINE
Rikkudes litsentsilepingu mis tahes tingimusi, võib SONY
selle EULA lõpetada mis tahes muid õigusi arvestamata.
Sellise lõpetamise korral peate: (i) lõpetama TARKVARA
igasuguse kasutamise ja hävitama kõik selle eksemplarid;
(ii) täitma allolevas jaotises „Teie kontoga seotud
kohustused” olevad nõuded.
MUUDATUS
SONYL ON ÕIGUS MUUTA SELLE EULA MIS TAHES TINGIMUSI
OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI, POSTITADES SONY MÄÄRATUD
VEEBISAIDILE TEATISE, SAATES TEATISE MEILIGA TEIE ANTUD
AADRESSILE, LISADES TEATISE TÄIENDUSTE/VÄRSKENDUSTE
TOIMINGUAKNASSE VÕI KASUTADES MIS TAHES MUUD
SEADUSLIKULT TUVASTATAVAT TEATISE VORMI. Kui te
muudatustega ei nõustu, võtke juhtnööride saamiseks kohe
SONYGA ühendust. Teie jätkuv TARKVARA kasutamine pärast
mõne sellise märkuse kehtimahakkamise kuupäeva toimub
lepingu, mis on muudatustega seotud, järgi.
KOLMANDA OSALISE SOODUSTUSED
Igale KOLMANDAST OSALISEST TARNIJALE on siinse EULA
iga sättega sõnaselgelt ette nähtud kolmanda osalise
soodustus, mis puudutab osalise TARKVARA, ja osalisel
on õigus seda rakendada.
TEIE KONTOGA SEOTUD KOHUSTUSED
Kui tagastate oma SEADME ostukohta, müüte või edastate
SEADME või kui siinne EULA lõpetatakse, olete vastutav ja
peate TARKVARA SEADMEST desinstallima ning kustutama
kõik kontod, mille olete SEADMES loonud või mis on
TARKVARA kaudu juurdepääsetavad. Vastutate ainuisikuliselt
kõikide olemasolevate SONY VÕI kolmandate osaliste
kontode ning TEIE SEADME KASUTAMISEGA seotud
kasutajanimede ja paroolide konfidentsiaalsuse säilitamise
eest.
Kui teil on selle EULA kohta küsimusi, võtke ühendust
SONYGA, kirjutades sobiva piirkonna või riigi SONY
kontaktaadressile.
Autoriõigus © 2012 Sony Corporation.
Download PDF

advertising