Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 ɑ7 II ILC fotoaparat punog formata (samo telo, bez objektiva) Uputstva za rukovanje

4-564-359-42(1) (SR)
Digitalni fotoaparat sa
zamenljivim objektivom
Uputstvo za upotrebu
E-bajonet
„Vodič za pomoć“ (veb priručnik)
Pogledajte „Vodič za pomoć“ ga da biste
videli detaljna uputstva o mnogim
funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Srpski
E-bajonet
Saznajte više o fotoaparatu
(„Vodič za pomoć“)
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na
donjoj strani uređaja. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite
ove brojeve svaki put kada zovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela WW328278 (ILCE-7M2)
Serijski broj
Broj modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijski broj
UPOZORENJE
„Vodič za pomoć“ je onlajn
priručnik. „Vodič za pomoć“
možete da čitate na računaru ili
pametnom telefonu. Pogledajte
ga da biste videli detaljna uputstva
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL adresa:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA
UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA
UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za
napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
SR
2
PAŽNJA
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom,
ona može da eksplodira, dovede do
požara ili izazove hemijske opekotine.
Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo
kakvoj sili kao što su snažni udarci,
ispuštanje ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne
dozvolite da metalni objekti dođu
u dodir sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad
60 °C. Na primer, ne ostavljajte je
na direktnom sunčevom svetlu ili
u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte
u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske
baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći
originalni Sony punjač za baterije ili
uređaj koji može da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili
ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah
kao što je opisano u uputstvima.
Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu
struju, priključite ga na obližnju zidnu
utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja
dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter
za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama
u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima
EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation
izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa
osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Za detaljne informacije, posetite sledeću
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako statički elektricitet ili
elektromagnetizam prekine prenos
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju
ili iskopčajte i ponovo priključite kabl
za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim
frekvencijama mogu da utiču na zvuk
i sliku ove jedinice.
Kabl za napajanje, ako je isporučen,
dizajniran je isključivo za upotrebu sa
ovim fotoaparatom i ne bi trebalo da ga
koristite sa drugim električnim uređajima.
SR
3
Odlaganje potrošenih baterija,
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da
se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao
kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem proizvoda i baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može
doći usled nepravilnog odlaganja otpada.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju
bi trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će baterija
i električna i elektronska oprema biti
pravilno zbrinuti, predajte potrošene
proizvode na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Za sve ostale
baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte
bateriju na odgovarajućem mestu za
prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat
kupili u prodavnici u Japanu koja
isporučuje robu turistima
Napomena
Neke oznake sertifikacije za standarde
koje ovaj fotoaparat podržava mogu
biti potvrđene na ekranu fotoaparata.
Izaberite MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Ako korišćenje ekrana nije moguće zbog
raznih problema kao što je greška u radu
fotoaparata, kontaktirajte svog Sony
prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Za detaljne informacije o Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom,
pogledajte priloženi dokument „Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje jednim
dodirom (NFC)“ ili „Vodič za pomoć“.
Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko modela koji su isporučeni sa različitim
objektivima.
Naziv modela varira u zavisnosti od isporučenog objektiva. Dostupni model varira
u zavisnosti od zemlje/regiona.
Naziv modela
Objektiv
ILCE-7M2
Ne isporučuje se
ILCE-7M2K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
SR
4
Uvod u funkcije
Ovaj odeljak je uvod u neke često korišćene funkcije za snimanje i druge
jedinstvene funkcije.
Za detalje pogledajte stranice navedene u zagradama.
Često korišćene funkcije za snimanje
Exposure Comp. (32)
Možete da prilagođavate ekspoziciju da biste promenili svetlinu cele slike.
Čak i kad je režim snimanja podešen na M, možete da prilagođavate
ekspoziciju ako je ISO osetljivost podešena na [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (32)
Možete da prilagođavate svetlosnu osetljivost.
ISO osetljivost možete da prilagođavate u vrednostima između ISO 50
i ISO 25600.
Kada izaberete
(Multi Frame NR), možete da izaberete veće ISO
vrednosti od maksimalne ISO osetljivosti.
White Balance (32)
Možete da prilagođavate tonove boja.
Možete da izaberete opciju koja odgovara izvoru svetla ili da obavite
precizno prilagođavanje koristeći temperaturu boje i filtere za boje.
Drive Mode (31)
Možete da izaberete prikladan režim okidanja koji odgovara vašoj zamisli,
kao što su pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko
okidanje.
Funkcije ovog fotoaparata
DRO/Auto HDR (67)
[D-Range Opt.]: Fotoaparat deli sliku na mala područja, analizira kontrast
između svetlih i tamnih delova na objektu i pozadini i stvara sliku sa
optimalnom svetlinom i gradacijom.
[Auto HDR]: Fotoaparat snima 3 slike sa različitom ekspozicijom, a zatim
preklapa te slike i kreira sliku bogate gradacije.
SR
5
Uvod u funkcije
Creative Style (66)
Možete da izaberete željeni stil između 13 stilova.
Možete i da prilagođavate izvesne činioce slike, kao što je ekspozicija,
koristeći izabrani stil kao osnovu.
Snimanje filma sa ručnim prilagođavanjima (64)
Ekspoziciju možete da prilagođavate u režimu P, A, S ili M čak i kada
snimate filmove.
Picture Profile (69)
Kada snimate filmove, možete da menjate podešavanja kao što su boja
i ton boje.
Kako se rukuje fotoaparatom i kako se fotoaparat prilagođava
Prikaz informacija (35)
Kada gledate u tražilo, aktivira se režim prikaza na tražilu, a kada
odmaknete lice od tražila, prikaz se vraća u režim prikaza na monitoru
(podrazumevana podešavanja). Režim prikaza na ekranu možete da
promenite pritiskajući DISP na kontrolnom točkiću.
Quick Navi (24)
Na ekranu [For viewfinder] možete brzo da se prebacite sa monitora na
ekran Quick Navi pritiskajući dugme Fn. Stavke možete da podešavate
intuitivnim radnjama pomoću prednjeg/zadnjeg točkića i kontrolnog
točkića.
Prilagođavanje (37)
Fotoaparat je opremljen dugmadima za prilagođenu primenu, a vi
možete da dodelite željenu funkciju svakom od njih. Funkcije možete
da dodeljujete i drugim dugmetima, kao što je dugme AEL.
SR
6
Pre korišćenja
Napomene o korišćenju fotoaparata
Jezik ekrana
Koristeći meni, možete da izaberete jezik
kojim se prikazuje sadržaj na ekranu
(stranica 40).
Postupak snimanja
Ovaj fotoaparat ima dva režima za praćenje
objekata: režim monitora u kojem se koristi
monitor i režim tražila u kojem se koristi
tražilo.
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje 1080 60ikompatibilne uređaje i 1080 50ikompatibilne uređaje.
Da biste proverili da li je vaš fotoaparat
1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080 50ikompatibilni uređaj, proverite sledeće
oznake na donjoj strani fotoaparata.
1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa
filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih
režima snimanja, koji su snimali
metodom preplitanja, ovaj fotoaparat
snima koristeći progresivni metod.
Time se povećava rezolucija i obezbeđuje
glatkija, realističnija slika.
Kreiranje datoteke baze podataka za slike
Kada u fotoaparat ubacite memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku baze
podataka za slike i uključite napajanje,
fotoaparat automatski kreira datoteku
baze podataka za slike, koristeći tako
deo kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može da potraje dugo,
a vi nećete moći da rukujete fotoaparatom
dok se postupak ne dovrši. Ako se
javi greška datoteke baze podataka,
izvezite sve slike na računar koristeći
„PlayMemories Home™“, a zatim
formatirajte memorijsku karticu
u fotoaparatu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Radi stabilnog rada memorijske kartice,
preporučuje se da je formatirate
u fotoaparatu kada je prvi put
koristite sa tim fotoaparatom.
Kada formatirate memorijsku karticu,
svi podaci snimljeni na njoj će biti
izbrisani i nije ih moguće povratiti.
Pre formatiranja, iskopirajte podatke
na računar ili drugi uređaj.
• Ako više puta snimate i brišete slike
u dužem vremenskom periodu, može
da dođe do fragmentacije datoteka na
memorijskoj kartici i do delimičnog
suspendovanja u toku snimanja filmova.
Ako se to dogodi, iskopirajte podatke
na računar ili drugi uređaj, a zatim
obavite [Format].
• Pre nego što započnete snimanje,
napravite probni snimak da biste se
uverili da fotoaparat radi ispravno.
Preporuka o zaštitnom kopiranju sadržaja
memorijske kartice
Ako isključite fotoaparat ili uklonite
bateriju ili memorijsku karticu dok svetli
lampica za pristup, može da dođe do
oštećenja podataka na memorijskoj kartici.
Da biste izbegli gubitak podataka, uvek
iskopirajte podatke (napravite njihovu
zaštitnu kopiju) na drugi uređaj.
Nema nadoknade za oštećen sadržaj
ili grešku u snimku
Sony ne može da nadoknadi posledice
grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata
ili medija za snimanje itd.
SR
7
Napomene o korišćenju fotoaparata
Snimanje objektivom sa E-bajonetom koji
je kompatibilan sa veličinom APS-C
Ovaj fotoaparat je opremljen CMOS
senzorom pune veličine 35 mm. Međutim,
kada se koristi objektiv sa E-bajonetom
koji je kompatibilan sa veličinom APS-C,
veličina slike se automatski podešava na
onu koja odgovara veličini APS-C.
Napomene o monitoru, elektronskom
tražilu, objektivu i senzoru slike
• Monitor i elektronsko tražilo su
proizvedeni pomoću tehnologije
ekstremno visoke preciznosti, tako
da je preko 99,99% piksela spremno za
efikasnu upotrebu. Međutim, mogle bi se
pojaviti neke male crne tačke i/ili sjajne
tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje)
koje se stalno prikazuju na monitoru
i u elektronskom tražilu. Te tačke su
normalna pojava koja je posledica
postupka proizvodnje i ne utiču na
slike ni na koji način.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada koristite objektiv sa motorizovanim
zumom, pazite da objektiv ne uklješti
vaše prste ili druge predmete.
• Ne izlažite fotoaparat jakom izvoru svetla
kao što je sunčeva svetlost. Može da dođe
do oštećenja unutrašnjih komponenti.
• Ne gledajte u sunčevo svetlo ili jak izvor
svetla kroz skinuti objektiv. To može
da izazove trajno oštećenje očiju ili
da izazove problem sa vidom.
• Ne koristite fotoaparat u područjima
u kojima se emituju jaki radio talasi
ili radijacija. Snimanje i reprodukcija
možda neće pravilno funkcionisati.
• Slike mogu da ostavljaju trag po ekranu
na hladnom mestu. To nije kvar.
Kada uključite fotoaparat na hladnom
mestu, ekran može privremeno da se
zatamni. Kada se fotoaparat zagreje,
ekran će funkcionisati normalno.
SR
8
• Snimljena slika može da bude različita
od slike koju ste videli pre snimanja.
Napomene o korišćenju objektiva
i dodatne opreme
Preporučujemo vam da koristite
Sony objektive/dodatnu opremu
koja je osmišljena da bude u skladu
sa karakteristikama ovog fotoaparata.
Korišćenje ovog fotoaparata sa
proizvodima drugih proizvođača može
da utiče na njegove performanse i da
dovede do nezgode ili kvara. Sony ne snosi
odgovornost za takve nezgode ili kvarove.
Napomene o stopici za više interfejsa
• Kada montirate dodatnu opremu kao što
je spoljni blic na stopicu za više interfejsa
ili je uklanjate sa nje, najpre isključite
napajanje. Kada montirate dodatnu
opremu, zategnite šrafove do kraja
i uverite se da je dobro pričvršćena
na fotoaparat.
• Ne koristite spoljni blic sa sinhro
kontaktima visokog napona ili sa
obrnutim polaritetom. To može da
dovede do kvara.
Napomene o snimanju uz pomoć tražila
Ovaj fotoaparat je opremljen organskim
elektroluminescentnim tražilom visoke
rezolucije i visokog kontrasta. Ovo tražilo
postiže širok ugao gledanja i dugo
rastojanje do zenice. Fotoaparat je
dizajniran tako da omogući ugodno
korišćenje tražila zahvaljujući dobrom
rasporedu različitih elemenata.
• Slika može biti blago iskrivljena blizu
uglova tražila. To nije kvar. Ako želite
da vidite celu kompoziciju sa svim
detaljima, takođe možete da koristite
monitor.
Napomene o korišćenju fotoaparata
• Ako pomerate fotoaparat ili oči dok
gledate kroz tražilo, slika u tražilu
može da postane iskrivljena ili boje
na slici mogu da se promene. Ovo je
karakteristika objektiva ili uređaja za
prikaz i nije kvar. Kada snimate slike,
preporučujemo vam da gledate središnji
deo tražila.
• Kada snimate pomoću tražila, možda ćete
iskusiti simptome kao što su naprezanje
očiju, zamor, bolest vožnje ili mučnina.
Kada snimate pomoću tražila,
preporučujemo vam da redovno
pravite pauze.
Potrebna dužina ili učestalost pauza
može da se razlikuje u zavisnosti od
pojedinaca, pa vam preporučujemo
da o tome odlučite sami. U slučaju da
se osećate nelagodno, uzdržite se od
korišćenja tražila dok vam se stanje ne
popravi i konsultujte se sa lekarom ako
je potrebno.
Napomene o dugotrajnom snimanju
• U zavisnosti od temperature fotoaparata
i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se
automatski isključi radi zaštite
fotoaparata.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego
što se napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom slučaju,
ostavite napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura fotoaparata i baterije
ne opadne. Ako uključite napajanje ne
dozvoljavajući da se fotoaparat i baterija
dovoljno ohlade, napajanje će se možda
ponovo isključiti i nećete moći da
snimate filmove.
• Kada je temperatura u okruženju visoka,
temperatura fotoaparata se brzo povisi.
• Kada se temperatura fotoaparata povisi,
kvalitet slike može da oslabi.
Preporučujemo da sačekate da
temperatura u fotoaparatu opadne
pre nego što nastavite da snimate.
• Površina fotoaparata može da postane
topla. To nije kvar.
Napomene o uvozu XAVC S filmova
i AVCHD filmova na računar
Kada uvozite XAVC S filmove ili AVCHD
filmove na računar, preuzmite i koristite
softver „PlayMemories Home“ sa sledećeg
veb-sajta:
http://www.sony.net/pm/
Napomene o reprodukciji filmova
na drugim uređajima
• Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za snimanje
u AVCHD formatu. Filmovi snimljeni
na ovom fotoaparatu u AVCHD formatu
ne mogu da se reprodukuju na sledećim
uređajima.
– Drugi uređaji kompatibilni sa
AVCHD formatom koji ne
podržavaju High Profile
– Uređaji koji su nekompatibilni
sa AVCHD formatom
Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
u MP4 formatu. Iz tog razloga, filmovi
snimljeni ovim fotoaparatom u MP4
formatu ne mogu da se reprodukuju
na uređajima različitim od onih koji
podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.
• Diskovi snimljeni sa HD (high
definition) kvalitetom slike mogu da
se reprodukuju jedino na uređajima
kompatibilnim sa AVCHD formatom.
DVD plejeri ili rekorderi ne mogu da
reprodukuju diskove sa HD kvalitetom
slike, pošto su nekompatibilni sa
AVCHD formatom. Takođe, DVD
plejeri ili rekorderi možda neće uspeti
da izbace diskove sa HD kvalitetom slike.
SR
9
Napomene o korišćenju fotoaparata
• Filmovi snimljeni u formatu 1080 60p/
1080 50p mogu da se reprodukuju samo
na uređajima koji podržavaju 1080 60p/
1080 50p.
• Filmovi snimljeni u formatu XAVC S
mogu da se reprodukuju samo na
uređajima koji podržavaju XAVC S.
Napomene o bežičnom LAN-u
Upozorenje o autorskim pravima
Napomene o bezbednosti pri korišćenju
proizvoda sa funkcijom bežičnog LAN
Televizijski programi, filmovi, video-trake
i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neautorizovano
snimanje takvih materijala moglo bi
biti protiv odredbi zakona o autorskim
pravima.
Slike korišćene u ovom priručniku
Fotografije koje su upotrebljene kao
primeri slika u ovom priručniku su
reprodukovane slike i nisu stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
O specifikacijama podataka koje su opisane
u ovom priručniku
Podaci o performansama i specifikacije
se definišu pod sledećim uslovima,
osim kao što je opisano u ovom priručniku:
na uobičajenoj temperaturi okruženja
od 25 °C i uz upotrebu baterije koja je
napunjena do kraja, dok se lampica za
punjenje nije isključila.
Kako se privremeno isključuju funkcije
bežične mreže (Wi-Fi, NFC itd.)
Kada se ukrcavate u avion i u sličnim
prilikama, možete privremeno da isključite
funkcije bežične mreže.
Izaberite dugme MENU t
(Wireless) t [Airplane Mode] t
[On].
Ako podesite [Airplane Mode] na [On],
oznaka
(avion) će se prikazati na
ekranu.
SR
10
Ako vaš fotoaparat bude izgubljen ili
ukraden, Sony ne snosi odgovornost za
gubitak ili oštećenje prouzrokovano
ilegalnim pristupom ili korišćenjem
registrovanih pristupnih tačaka na
fotoaparatu.
• Uvek se uverite da koristite obezbeđen
bežični LAN da biste izbegli
hakovanje, pristup od strane
zlonamernih trećih lica ili druge
oblike ranjivosti.
• Važno je da podesite bezbednost kada
koristite bežični LAN.
• Ako dođe do bezbednosnog problema
zato što niste preduzeli mere
bezbednosti ili zbog drugih neizbežnih
okolnosti prilikom korišćenja
bežičnog LAN, Sony ne snosi nikakvu
odgovornost za gubitak ili oštećenje.
Pre korišćenja
Provera sadržaja pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
Isporučeno sa svim modelima:
• Fotoaparat (1)
• Adapter za naizmeničnu struju
AC-UD10/AC-UUD11 (1)
Oblik adaptera za naizmeničnu struju
može da se razlikuje u zavisnosti
od zemlje/regiona.
• Kabl za napajanje (1)*
(ne isporučuje se u SAD i Kanadi)
* Sa fotoaparatom je možda isporučeno
više kablova za napajanje. Koristite
onaj kabl koji odgovara vašoj zemlji/
regionu.
• Punjiva baterija NP-FW50 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• Poklopac za telo fotoaparata (1)
(montiran na fotoaparat)
• Poklopac za stopicu (1)
(montiran na fotoaparat)
• Štitnik za tražilo (1) (montiran
na fotoaparat)
• Uputstvo za upotrebu (1)
(ovaj priručnik)
• Vodič za Wi-Fi povezivanje/
povezivanje jednim dodirom
(NFC) (1)
U ovom vodiču su objašnjene funkcije
koje zahtevaju Wi-Fi vezu.
ILCE-7M2K:
• Zum objektiv FE 28-70 mm F3.55.6 OSS (1)/Prednji poklopac za
objektiv (1)/Zadnji poklopac za
objektiv (1)/Senilo za objektiv (1)
• Kaiš za nošenje na ramenu (1)
Za uputstvo o načinu povezivanja
kaiša za nošenje na ramenu sa
fotoaparatom, pogledajte stranicu 16.
SR
11
Identifikacija delova
Za detalje o načinu upravljanja delovima, pogledajte stranice navedene
u zagradama.
Prednja strana
Kada je objektiv uklonjen
F Ugrađeni mikrofon*1
G AF osvetljivač (32)/lampica
tajmera odloženog okidanja
H Oznaka za montiranje
I Senzor slike*2
J Bajonet
K Kontakti*2
A Prekidač za napajanje/Okidač
B Prednji točkić
C Senzor za daljinski upravljač
D Wi-Fi antena (ugrađena)
E Dugme za otpuštanje objektiva
SR
12
*1 Ne prekrivajte ovaj deo tokom
snimanja filma.
U suprotnom može doći do šuma
ili snižene jačine zvuka.
*2 Ne dodirujte direktno ove delove.
Identifikacija delova
Zadnja strana
A Štitnik okulara (57)
F Točkić za prilagođavanje
B Tražilo
dioptrije
C Dugme MENU (30)
• Podešavajte točkić za
prilagođavanje dioptrije
prema svom vidu dok prikaz
u tražilu ne postane jasan.
D Senzor oka
E Monitor (19)
• Možete da prilagođavate ugao
monitora i snimate iz bilo
kog položaja.
G U toku snimanja: Dugme C3
(Prilagođeno 3) (23)
U toku pregleda: Dugme
(uvećanje) (71)
H Ručica za prebacivanje
AF/MF/AEL
I Zadnji točkić
SR
13
Identifikacija delova
J U toku snimanja: Dugme AF/
MF (automatsko fokusiranje/
ručno fokusiranje)/AEL (23)
U toku pregleda: Dugme
(indeks slika) (71)
K Dugme MOVIE (60)
L U toku snimanja:
Dugme Fn (28)
U toku pregleda: Dugme
(Send to Smartphone)
• Možete da prikažete ekran
funkcije [Send to Smartphone]
pritiskom na ovo dugme.
M Kontrolni točkić (26)
N U toku snimanja: Dugme C4
(Custom 4) (23)
U toku pregleda: Dugme
(brisanje) (63)
O Lampica pristupa
P Dugme
SR
14
(reprodukcija) (61)
Identifikacija delova
Gornja strana/bočne strane
A
Oznaka pozicije
senzora slike
B Zvučnik
C Priključak m (mikrofon)
• Kada povežete spoljni
mikrofon, on se automatski
uključuje. Ako se spoljni
mikrofon napaja sa mesta
uključenja, fotoaparat će
poslužiti kao izvor napajanja
za mikrofon.
D Priključak i (slušalice)
E Multi/Micro USB priključak*
• Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
F Lampica za punjenje (44)
G HDMI mikro priključak
H Stopica za više interfejsa*
• Neki elementi dodatne opreme
ne mogu da se umetnu do kraja
i izviruju unazad iz stopice
za više interfejsa. Međutim,
kada element dodatne opreme
dostigne prednji kraj stopice,
povezivanje je dovršeno.
I Birač režima (64)
J Dugme C2 (Prilagođeno 2) (23)
K Dugme C1 (Prilagođeno 1) (23)
L Točkić za kompenzaciju
ekspozicije (23)
SR
15
Identifikacija delova
M Kukice za kaiš za nošenje
na ramenu
• Povežite oba kraja kaiša
na fotoaparat.
N
(N-oznaka)
• Ova oznaka pokazuje mesto
dodira za povezivanje
fotoaparata i pametnog telefona
koji omogućuje NFC.
Za detalje o mestu
(N oznake) na pametnom
telefonu, pogledajte uputstvo za
upotrebu pametnog telefona.
• NFC (Near Field
Communication)
je međunarodni standard
za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
SR
16
O Poklopac memorijske kartice
P Otvor za umetanje memorijske
kartice
* Za detaljne informacije
o kompatibilnoj dodatnoj opremi za
stopicu za više interfejsa i Multi/Mikro
USB priključku, posetite Sony veb-sajt
ili se obratite Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Takođe možete da koristite dodatnu
opremu koja je kompatibilna sa
stopicom za dodatnu opremu.
Ne garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
Identifikacija delova
Donja strana
A Otvor za umetanje baterije (43)
Poklopac sklopa za povezivanje
B Poklopac baterije (43)
Koristite ga kada koristite adapter
za naizmeničnu struju AC-PW20
(prodaje se zasebno).
Umetnite sklop za povezivanje
u odeljak za bateriju, a zatim
provucite kabl kroz poklopac
sklopa za povezivanje kao što
je prikazano na slici.
C Navoj za stativ
• Koristite stativ čiji šraf je kraći
od 5,5 mm. U suprotnom
nećete moći da dobro učvrstite
fotoaparat, a može doći i do
njegovog oštećenja.
D Dugme za zaključavanje
poklopca baterije
E Ručica za oslobađanje
poklopca baterije
• Prilikom montaže vertikalnog
rukohvata (prodaje se zasebno),
uklonite poklopac baterije.
• Uverite se da kabl nije priklješten
kada zatvarate poklopac.
SR
17
Identifikacija delova
Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (isporučuje se sa ILCE-7M2K)
A Prsten za fokusiranje
B Prsten za zumiranje
C Skala žižne daljine
D Oznaka žižne daljine
E Kontakti objektiva*
F Oznaka za montiranje
* Ne dodirujte direktno ovaj deo.
SR
18
Lista ikona na monitoru
Prema podrazumevanim podešavanjima, status monitora je podešen na
[Display All Info.].
Kada promenite podešavanje [DISP Button] i pritisnete DISP na
kontrolnom točkiću, status ekrana će se promeniti u režim tražila.
Možete i da prikazujete histogram ako pritisnete DISP. Prikazani sadržaji
i njihov položaj koji su prikazani u nastavku služe samo kao smernica
i mogu da se razlikuju od stvarnog prikaza.
Režim monitora
Za reprodukciju
Prikaz osnovnih informacija
Režim tražila
Prikaz histograma
Režim Auto Mode ili Scene Selection
Režim P/A/S/M/Sweep Panorama
SR
19
Lista ikona na monitoru
A
Prikaz
Prikaz
Značenje
Režim snimanja (64)
Značenje
Veličina slike za
filmove (68)
P P* A S M
Preostali kapacitet
baterije (46)
Upozorenje
o preostalom
kapacitetu baterije
Punjenje blica je u toku
Broj registra (64)
Snimanje u veličini
APS-C (36)
Ikone funkcije za
prepoznavanje scena
Efekat podešavanja je
isključen (35)
AF osvetljivač (32)
NO CARD Memorijska
kartica (48)/
Otpremanje (39)
100
24M 20M
10M 8.7M
6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Bez snimanja zvuka
za filmove (34)
Smanjenje buke
vetra (34)
Odnos širine i visine
fotografija (31)
SteadyShot/Upozorenje
o podrhtavanju
fotoaparata (54)
Veličina slike za
fotografije (31)
Brzina kadrova
za filmove
20
Režim rada u avionu
Preostali broj slika koje
je moguće snimiti
Kvalitet slike za
fotografije (31)
SR
Funkcija NFC je
aktivirana
SteadyShot žižna
daljina/Upozorenje
o podrhtavanju
fotoaparata (54)
Upozorenje
o pregrevanju
Datoteka baze podataka
je puna/Greška
datoteke baze podataka
Smart Zoom/
Clear Image Zoom/
Digital Zoom
Lista ikona na monitoru
Prikaz
Značenje
Prikaz
Značenje
Digitalna libela
Detekcija lica/Okidanje
osmehom (33)
Nivo zvuka (70)
Režim pregleda (62)
100-0003
Broj fascikle-datoteke
-
Zaštita (39)
XAVC S AVCHD
MP4
Režim snimanja
filmova
DPOF
DPOF je postavljen
Režim merenja
svetla (32)
35mm
Žižna daljina objektiva
AWB
Ravnoteža bele boje
(Auto, Preset,
Underwater Auto,
Custom, Color
temperature, Color
filter) (32)
7500K A5 G5
Automatsko kadriranje
objekta
D-Range Optimizer/
Automatski HDR (67)
Dual Video REC (31)
Creative Style (66)/
Kontrast, Zasićenje
boja, Oštrina
PC Remote
B
+3 +3 +3
Prikaz
Značenje
Picture Effect (32)
Režim okidanja (31)
Režim blica (31)/
Smanjenje efekta
crvenih očiju (31)
±0.0
Indikator osetljivosti
detekcije osmeha
Kompenzacija
blica (31)
Režim fokusiranja (31)
AF područje
–
Picture Profile (69)
SR
21
Lista ikona na monitoru
C
Prikaz
Značenje
z Lock-on AF
Vodič za Lock-on AF
EV skala
Kompenzacija
ekspozicije (32)/
Ručno merenje
REC 0:12
Vreme snimanja
filmova (m:s)
z
Focus
1/250
Brzina zatvarača
F3.5
Vrednost otvora blende
ISO400
ISO AUTO
ISO osetljivost (32)
Zaključavanje AE/
Zaključavanje FEL
Indikator brzine
zatvarača
Indikator otvora blende
Histogram
D-Range Optimizer/
Automatski HDR/
Upozorenje
o automatskoj
HDR slici
Greška Picture Effect
2014-1-1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/Broj slika
u režimu pregleda
REC Control
Područje za merenje
u tački
00:00:00:00
SR
22
Vremenski kôd
(sat:minut:sekund:
kadar) (69)
Lista funkcija
Funkcije koje mogu da budu izabrane
korišćenjem dugmadi/točkića
Korišćenjem ovih dugmadi/točkića možete da podešavate razne funkcije ili
da upravljate njima.
Da biste utvrdili lokaciju dugmadi/točkića, pogledajte „Identifikacija
delova“ (stranica 12).
Birač režima (64)
Prebacivanje režima snimanja.
Dugme MENU (30)
Prikazivanje ekrana menija za podešavanje stavki
menija.
Dugme MOVIE (60)
Snimanje filmova.
Dugme AF/MF/Dugme AEL/
Dugme
Privremeno prebacivanje između automatskog i ručnog
fokusiranja./Ispravljanje ekspozicije celog ekrana./
Simultano prikazivanje više slika na ekranu.
Dugme
Povećavanje slike prilikom pregleda slika.
(71)
Dugme Fn (28)/Dugme
Prikazivanje ekrana za podešavanje funkcija
postavljenih na dugme Fn. Na ekranu [For viewfinder]
prebacuje na ekran Quick Navi./U režimu reprodukcije,
pritiskom na dugme
prebacuje na ekran „Send to
Smartphone“.
Točkić za kompenzaciju
ekspozicije
Podešavanje opsega prilagođavanja ekspozicije.
Dugme
Reprodukovanje slika.
Dugme
(61)
(63)
Prilagođeno dugme
Brisanje slika.
Dodeljivanje često korišćene funkcije dugmetu.
Prema podrazumevanim podešavanjima, svakom
dugmetu je dodeljena sledeća funkcija.
Dugme C1 (prilagođeno 1): White Balance
Dugme C2 (prilagođeno 2): Focus Settings
Dugme C3 (prilagođeno 3): Focus Mode
Dugme C4 (prilagođeno 4): Nije podešeno
SR
23
Korišćenje ekrana Quick Navi
Korišćenjem ekrana Quick Navi, možete da direktno promenite
podešavanja na ekranu za informacije o snimanju kada je režim ekrana
podešen na [For viewfinder] (Quick Navi). Prikazani sadržaji i njihov
položaj koji su prikazani u nastavku služe samo kao smernica i mogu da
se razlikuju od stvarnog prikaza.
1 Dugme MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t
[Monitor] t [For viewfinder] t [Enter]
2 Pritisnite DISP na kontrolnom točkiću da biste prebacili režim ekrana
na [For viewfinder].
3 Pritisnite dugme Fn da biste se prebacili na ekran Quick Navi.
U režimu Auto Mode ili Scene Selection
U režimu P/A/S/M/Sweep Panorama
4 Izaberite željenu stavku menija koristeći v/V/b/B na kontrolnom
točkiću.
SR
24
Korišćenje ekrana Quick Navi
5 Podesite stavku pomoću prednjeg točkića.
• Neke vrednosti podešavanja možete precizno da prilagođavate okretanjem
zadnjeg točkića.
• Pritisnite sredinu kontrolnog točkića da biste uključili namenski ekran koji
se koristi za podešavanje izabrane stavke (stranica 26).
• Pritiskom na dugme Fn isključuje se ekran Quick Navi i ekran se vraća na
originalni.
Funkcije dostupne na ekranu Quick Navi
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Napomene
• Sivo obojene stavke na ekranu Quick Navi nisu dostupne.
• Kada koristite [Creative Style] (stranica 66) ili [Picture Profile] (stranica 69),
neke od zadataka podešavanja možete da obavite samo na namenskom ekranu.
SR
25
Upravljanje fotoaparatom
Korišćenje kontrolnog točkića
• Možete da okrećete kontrolni točkić ili da pritisnete gornju/donju/desnu/
levu stranu kontrolnog točkića da biste pomerili okvir za izbor.
Pritisnite z na sredini kontrolnog točkića da biste podesili izabranu
stavku. U ovom priručniku, radnja pritiskanja gornje/donje/leve/desne
strane kontrolnog točkića je označena simbolima v/V/b/B.
• Sledeće funkcije su dodeljene dugmadima v/b/B na kontrolnom
točkiću.
v DISP
Promena prikaza na ekranu.
B ISO
ISO osetljivost
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Bracket
• Self-timer
• Možete da dodelite željenu funkciju dugmadima V/b/B/z i položaju
okretanja kontrolnog točkića u režimu snimanja.
• Kada okrenete kontrolni točkić ili pritisnete b/B na kontrolnom točkiću
u režimu reprodukcije, možete da prikažete prethodnu ili sledeću sliku.
SR
26
Upravljanje fotoaparatom
Korišćenje prednjeg točkića/zadnjeg točkića
Možete da okrećete prednji točkić ili zadnji točkić da biste sa trenutnim
efektom promenili podešavanja potrebna za svaki režim snimanja.
SR
27
Izbor funkcije pomoću dugmeta
Fn (Funkcija)
Ovo dugme se koristi za podešavanje ili izvršavanje funkcija koje se često
koriste u toku snimanja, osim za funkcije na ekranu „Quick Navi“.
1 Pritisnite DISP na kontrolnom točkiću da biste prebacili drugi režim ekrana
osim [For viewfinder].
2 Pritisnite dugme Fn.
3 Izaberite željenu stavku menija koristeći v/V/b/B na kontrolnom
točkiću.
Prikazaće se ekran za podešavanja.
4 Izaberite željeno podešavanje
okretanjem prednjeg točkića, a zatim
pritisnite z na kontrolnom točkiću.
• Neke vrednosti podešavanja možete
precizno da prilagođavate okretanjem
zadnjeg točkića.
SR
28
Izbor funkcije pomoću dugmeta Fn (Funkcija)
Podešavanje pojedinačnih postavki
na namenskom ekranu.
U koraku 3, izaberite stavku podešavanja
i pritisnite z na kontrolnom točkiću da biste
se prebacili na namenski ekran za tu stavku
podešavanja. Podesite stavke prema vodiču
za upravljanje.
Vodič za upravljanje
Funkcije koje mogu da budu registrovane korišćenjem dugmeta
Fn (Funkcija)
Kada pritisnete dugme Fn (Funkcija), možete da izaberete funkcije koje će
biti prikazane.
Dugme MENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Dodelite funkciju izabranoj lokaciji.
Sledeće funkcije mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta Fn:
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Image Size
Soft Skin Effect
Aspect Ratio
Auto Obj. Framing
Quality
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Audio Rec Level
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Marker Display
Peaking Color
Not set
SR
29
Funkcije koje mogu da budu izabrane
korišćenjem dugmeta MENU
Možete da postavite osnovna podešavanja za fotoaparat u celini ili za
izvršne funkcije kao što su snimanje, reprodukcija ili ostale radnje.
1 Pritisnite dugme MENU da biste prikazali ekran menija.
2 Izaberite željeno podešavanje
korišćenjem v/V/b/B na kontrolnom
točkiću ili njegovim okretanjem, a zatim
pritisnite z na sredini kontrolnog točkića.
• Izaberite ikonu na vrhu ekrana
i pritisnite b/B na kontrolnom
točkiću da biste pomerili izbor
na sledeću MENU stavku.
3 Izaberite vrednost podešavanja, a zatim pritisnite z da biste
potvrdili izbor.
Prikaz prvog ekrana menija
Omogućava vam da izaberete opciju prikazivanja prvog ekrana menija
svaki put kad pritisnete dugme MENU.
Dugme MENU t
SR
30
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
(Camera Settings)
Image Size
Biranje veličine fotografija.
(L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)
L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (veličina APS-C, 3:2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (veličina APS-C, 16:9))
Aspect Ratio
Biranje odnosa širine i visine fotografija.
(3:2/16:9)
Quality
Podešavanje kvaliteta slike za fotografije.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Biranje veličine panoramskih slika.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Podešavanje smera snimanja panoramskih slika.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
Biranje formata datoteke filma.
(XAVC S/AVCHD/MP4)
Record Setting
Biranje kvaliteta i veličine kadra snimljenog filma.
(XAVC S: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p 50M*1
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Dual Video REC
Podešavanje simultanog snimanja XAVC S filma i MP4 filma
ili AVCHD filma i MP4 filma.
(On/Off)
Drive Mode
Podešavanje režima okidanja, na primer, za neprekidno
snimanje.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/
Self-timer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Flash Mode
Biranje podešavanja za blic.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
Prilagođavanje jačine blica.
(-3.0EV do +3.0EV)
Red Eye Reduction
Smanjivanje efekta crvenih očiju kada se koristi blic.
(On/Off)
Focus Mode
Biranje režima fokusiranja.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
SR
31
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Focus Area
Biranje područja fokusiranja.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Lock-on AF)
Focus Settings
Omogućava vam da fokusirate koristeći prednji točkić,
zadnji točkič ili kontrolni točkić.
AF Illuminator
Podešavanje AF osvetljivača koji osvetljava tamnu scenu radi
lakšeg fokusiranja.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
Kompenzacija svetline cele slike.
(-5.0EV do +5.0EV)
Exposure step
Podešavanje veličine koraka za brzinu zatvarača, vrednost
otvora blende i ekspoziciju.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Biranje ISO osetljivosti.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 do ISO 25600)
Metering Mode
Biranje metoda za merenje svetline.
(Multi/Center/Spot)
White Balance
Prilagođavanje tonova boje slika.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automatska kompenzacija svetline i kontrasta.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Biranje željene obrade slike. Možete da prilagođavate
i kontrast, zasićenost boja i oštrinu.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
Snimanje slika sa teksturom koja je jedinstvena za
izabrani efekat.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
Menjanje podešavanja kao što su boja i ton boje kada
snimate filmove.
(Off/PP1 – PP7)
Zoom
Podešavanje nivoa zuma za funkcije Clear Image Zoom
i Digital Zoom.
SR
32
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Focus Magnifier
Uvećavanje slike pre snimanja radi detaljne provere fokusa.
Long Exposure NR
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom snimanja
sa brzinom zatvarača od 1 sekunde ili sporijom.
(On/Off)
High ISO NR
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom snimanja
sa visokom ISO osetljivošću.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
Podešavanje funkcije praćenja objekta i nastavka fokusiranja
kada pritisnete srednje dugme na ekranu za snimanje.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
Detekcija lica i automatsko prilagođavanje različitih
podešavanja. Možete da podesite automatsko aktiviranje
okidača kada fotoaparat detektuje osmeh.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
Podešavanje efekta nežne kože i nivoa efekta.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
Fotoaparat analizira scenu kada snimate lica, objekte
u krupnom planu ili objekte koristeći funkciju Lock-on AF
i automatski iseca sliku i čuva još jednu kopiju sa boljom
kompozicijom.
(Off/Auto)
Auto Mode
Možete da snimate koristeći Intelligent Auto ili Superior
Auto.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Biranje unapred prilagođenih podešavanja za različite scene.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/Anti Motion Blur)
Movie
Biranje režima ekspozicije koji odgovara objektu koji snimate
ili efektu.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje fotografija
ili filmova. Smanjuje zamućenost usled podrhtavanja
fotoaparata kada ga držite u ruci.
(On/Off)
SteadyShot Settings
Postavke SteadyShot podešavanja.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Menjanje opsega boja koje je moguće reprodukovati.
(sRGB/AdobeRGB)
SR
33
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Auto Slow Shut.
Podešavanje funkcije koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača u skladu sa svetlinom okruženja u režimu filma.
(On/Off)
Audio Recording
Biranje da li se tokom snimanja filma snima i zvuk.
(On/Off)
Audio Rec Level
Prilagođavanje nivoa audio snimka tokom snimanja filma.
(od 0 do 31)
Audio Out Timing
Podešavanje vremena na audio izlazu tokom snimanja filma.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Smanjivanje buke vetra tokom snimanja filma.
(On/Off)
Memory recall
Pozivanje podešavanja ranije registrovanih u [Memory].
(1/2/M1–M4)
Memory
Memorisanje željenih režima ili podešavanja fotoaparata.
(1/2/M1–M4)
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Prikazivanje pruga radi prilagođavanja svetline.
(Off/od 70 do 100/100+)
Prikazivanje uvećane slike prilikom ručnog fokusiranja.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
Podešavanje trajanja prikaza uvećane slike.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Grid Line
Podešavanje prikaza mreže linija radi mogućnosti
poravnavanja sa određenom strukturom linija.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
Podešavanje opcije prikazivanja oznake na monitoru
prilikom snimanja filmova.
(On/Off)
Marker Settings
Podešavanje oznake koja se prikazuje na monitoru prilikom
snimanja filmova.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
Podešavanje prikaza nivoa zvuka.
(On/Off)
Auto Review
Podešavanje automatskog pregleda snimljene slike nakon
snimanja.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
SR
34
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
DISP Button
Podešavanje tipa informacija koje će biti prikazane na
monitoru ili u tražilu kada pritisnete DISP na kontrolnom
točkiću.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
Naglašavanje kontura opsega koji su u fokusu određenom
bojom prilikom ručnog fokusiranja.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Biranje boje kontura.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
Podešavanje indikatora koji se prikazuje kada podešavanja
ekspozicije promenite na ekranu za snimanje.
(Off/On)
Live View Display
Izaberite da li želite da se podešavanja poput kompenzacije
ekspozicije primenjuju na prikaz na ekranu u realnom
vremenu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Podešavanje opcije prikazivanja područja fokusiranja
u režimu [Continuous AF].
(On/Off)
Phase Detect. Area
Podešavanje područja automatskog fokusa sa
detekcijom faza.
(On/Off)
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
Podešavanje opcije automatskog fokusiranja pre nego što
pritisnete okidač do pola.
(On/Off)
Podešavanje opcije korišćenja funkcije Clear Image Zoom
i Digital Zoom prilikom zumiranja.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Podešavanje opcije automatskog fokusiranja kada gledate
kroz tražilo ako je namontiran adapter za montiranje
objektiva LA-EA2/LA-EA4 (prodaje se zasebno).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
Podešavanje načina prebacivanja između tražila i monitora.
(Auto/Viewfinder/Monitor)
Release w/o Lens
Podešavanje opcije aktiviranja zatvarača kada objektiv nije
montiran.
(Enable/Disable)
SR
35
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
AF w/ shutter
Podešavanje opcije automatskog fokusiranja kada okidač
pritisnete do pola. Ovo je korisno kada fokus i ekspoziciju
želite da prilagođavate zasebno.
(On/Off)
AEL w/ shutter
Podešavanje opcije prilagođavanja ekspozicije kada okidač
pritisnete do pola. Ovo je korisno kada fokus i ekspoziciju
želite da prilagođavate zasebno.
(Auto/On/Off)
e-Front Curtain Shut.
Podešavanje opcije korišćenja funkcije zatvarača sa
elektronskom prednjom zavesicom.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Podešavanje opcije čuvanja svih slika koje su snimljene u nizu
u režimu [Superior Auto].
(Auto/Off)
Exp.comp.set
Izaberite da li želite da vrednost kompenzacije ekspozicije
bude primenjena i na kompenzaciju blica.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
Podešavanje opcije zadržavanja vrednosti ekspozicije bez
korišćenja birača za ekspoziciju ili vraćanja vrednosti
ekspozicije na 0 kada isključite fotoaparat.
(Maintain/Reset)
Bracket order
Podešavanje redosleda snimanja za fotografisanje sa
različitim vrednostima ekspozicije i ravnoteže bele boje.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Face Registration
Registracija ili menjanje osobe kojoj se daje prioritet prilikom
fokusiranja.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C Size Capture
Podešavanje opcije snimanja u području ekvivalentnom
veličini APS-C.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Omogućavanje preciznog prilagođavanja pozicije fokusa
kada je namontiran adapter za montiranje objektiva LA-EA2/
LA-EA4 (prodaje se zasebno).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Kompenzacija izobličenja slike na ekranu koja je izazvao
namontirani objektiv.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
SR
36
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Function Menu Set.
Prilagođavanje funkcija koje se prikazuju kada pritisnete
dugme Fn (Funkcija).
(Drive Mode/Flash Mode/Flash Comp./Focus Mode/
Focus Area/Exposure Comp./ISO/Metering Mode/
White Balance/ DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/
Picture Effect/Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/
Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/
SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/
Zebra/Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/Not set)
Custom Key Settings
Dodeljivanje funkcija raznim tasterima omogućava ubrzani
rad pritiskom na te tastere.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Možete da dodelite funkciju dugmetu za zadržavanje fokusa
na objektivu.
Dial Setup
Podešavanje funkcija prednjeg i zadnjeg kontrolnog točkića
kada je režim ekspozicije podešen na M. Točkići mogu da se
koriste za prilagođavanje brzine zatvarača i otvora blende.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Kompenzacija ekspozicije prednjim ili zadnjim točkićem.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Dodeljivanje funkcije uvećanja/smanjenja zuma smeru
rotacije zum objektiva. Ova funkcija je dostupna samo
kada koristite objektiv sa motorizovanim zumom koji je
kompatibilan sa ovom funkcijom.
(Left(W)/Right(T) ili Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Omogućavanje ili onemogućavanje dugmeta MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
Podešavanje opcije onemogućavanja prednjeg točkića,
zadnjeg točkića ili kontrolnog točkića pritiskom i držanjem
dugmeta Fn.
(Lock/Unlock)
SR
37
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
(Wireless)
Send to Smartphone
Prenos slika na ekran pametnog telefona.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
Pravljenje rezervne kopije slika prenosom na računar koji je
povezan na mrežu.
View on TV
Slike možete da pregledate na TV-u koji je povezan na mrežu.
One-touch(NFC)
Dodeljivanje aplikacije funkciji One-touch (NFC). Prilikom
snimanja možete da aktivirate aplikaciju tako što ćete
fotoaparat dodirnuti pametnim telefonom na kojem je
omogućena funkcija NFC.
Airplane Mode
Uređaj možete da podesite tako da ne obavlja bežičnu
komunikaciju.
(On/Off)
WPS Push
Jednostavno možete da registrujete pristupnu tačku na
fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.
Access Point Set.
Pristupnu tačku možete da registrujete ručno.
Edit Device Name
Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi Direct itd.
Disp MAC Address
Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.
SSID/PW Reset
Poništavanje SSID-a i lozinke za povezivanje pametnog
telefona.
Reset Network Set.
Poništavanje svih mrežnih podešavanja.
(Application)
Možete da se povežete sa veb-sajtom za preuzimanje aplikacija
PlayMemories Camera Apps™ putem Interneta kako biste dodali
željene funkcije u fotoaparat.
• Ovaj fotoaparat dolazi sa već instaliranom ugrađenom aplikacijom
[Smart Remote Embedded] koja vam omogućava da upravljate
fotoaparatom koristeći pametni telefon. Ranije instalirana aplikacija
[Smart Remote Embedded] neće biti izbrisana čak i ako izaberete
dugme MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t [Initialize].
SR
38
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
(Playback)
Delete
Brisanje slike.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Reprodukovanje slika od određenog datuma ili iz određene
fascikle fotografija ili filmova.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S View)
Image Index
Istovremeno prikazivanje više slika.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
Podešavanje smera reprodukcije snimljene slike.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
Pokretanje prikaza slajdova.
(Repeat/Interval)
Rotate
Rotiranje slike.
Enlarge Image
Uvećavanje slika tokom reprodukcije.
4K Still Image PB
Emitovanje fotografija u rezoluciji 4K na TV-u koji podržava
4K i koji je povezan putem HDMI kabla.
Protect
Zaštita slika.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/
Cancel All in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
Dodavanje oznake za redosled štampanja u fotografiju.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setup)
Monitor Brightness
Podešavanje svetline ekrana.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Podešavanje svetline elektronskog tražila.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
Podešavanje temperature boja tražila.
Volume Settings
Podešavanje jačine zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Podešavanje opcije oglašavanja zvučnog signala prilikom
automatskog fokusiranja ili rada tajmera odloženog okidanja.
(On/Off)
Upload Settings
Podešavanje funkcije za otpremanje na fotoaparatu kada
koristite Eye-Fi karticu.
(On/Off)
SR
39
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Tile Menu
Izbor opcije prikazivanja prvog menija svaki put kada
pritisnete dugme MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
Uključivanje ili isključivanje vodiča za birač režima
(objašnjenje svakog režima snimanja).
(On/Off)
Delete confirm.
Podešavanje izbora opcije Delete ili Cancel, koja će biti
unapred izabrana na ekranu za potvrdu brisanja.
(„Delete“ first /„Cancel“ first)
Display Quality
Podešavanje kvaliteta ekrana.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
Podešavanje vremenskog intervala za automatsko aktiviranje
režima za uštedu energije.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
PAL/NTSC Selector*2
Promenom TV formata uređaja možete da snimate filmove
u različitom formatu.
Cleaning Mode
Početak režima čišćenja kako biste očistili senzor slike.
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracione
reprodukcije filma.
(On/Off)
TC/UB Settings
Podešavanje vremenskog koda (TC) i korisničkog bita (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Podešavanje opcije korišćenja infracrvenog daljinskog
upravljača.
(On/Off)
HDMI Settings
Biranje podešavanja za HDMI.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output*1/
HDMI Info. Display/
TC Output/
REC Control/
CTRL FOR HDMI)
USB Connection
Podešavanje metoda za USB vezu.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija
USB veze. Podesite na [Multi] u normalnim uslovima,
a na [Single] samo kada veza između fotoaparata i računara
ili AV komponente ne može da se uspostavi.
(Multi/Single)
Language
Biranje jezika.
SR
40
Funkcije koje mogu da budu izabrane korišćenjem dugmeta MENU
Date/Time Setup
Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja vremena.
Area Setting
Biranje lokacije na kojoj koristite fotoaparat.
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama slika
i filmova.
(Series/Reset)
Select REC Folder
Promena izabrane fascikle za skladištenje fotografija i filmova
(MP4).
New Folder
Kreiranje nove fascikle za skladištenje fotografija i filmova
(MP4).
Folder Name
Podešavanje formata fascikle za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
Oporavak datoteke baze podataka o slikama i omogućavanje
snimanja i reprodukcije.
Display Media Info.
Prikazivanje preostalog vremena snimanja filmova i broja
fotografija koje je moguće snimiti na memorijskoj kartici.
Version
Prikazivanje verzije softvera fotoaparata.
Certification Logo*3
Sertifikat može da bude prikazan na fotoaparatu.
Setting Reset
Vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.
Izaberite [Initialize] da vratite podešavanja na
podrazumevane vrednosti.
(Initialize/ Camera Settings Reset)
*1 Samo za modele koji podržavaju 1080 60i.
*2 Samo za modele koji podržavaju 1080 50i.
Ako prebacite ovu stavku, biće neophodno da formatirate memorijsku karticu
na podešavanje koje je kompatiibilno sa sistemom PAL ili NTSC, respektivno.
Takođe, imajte u vidu da reprodukcija filmova snimljenih u NTSC sistemu neće
biti moguća na TV-u koji koristi PAL sistem.
*3 Samo za model van SAD.
SR
41
Korišćenje vodiča u fotoaparatu
Možete da koristite funkciju [Custom Key Settings] da dodelite vodič
u fotoaparatu željenom dugmetu.
Vodič u fotoaparatu prikazuje objašnjenja za trenutno izabranu funkciju
menija ili podešavanje.
Dugme MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Izaberite željeno dugme dodeljeno funkciji. t [In-Camera Guide]
Pritisnite dugme MENU i upotrebite kontrolni točkić da izaberete stavku menija
(MENU) čije objašnjenje želite da pročitate, a zatim pritisnite dugme kojem ste
dodelili funkciju [In-Camera Guide].
SR
42
Priprema fotoaparata
Punjenje baterije
Kada fotoaparat koristite prvi put, obavezno napunite bateriju NP-FW50
(isporučeno).
Bateriju InfoLITHIUM™ možete da punite čak i ako nije potpuno
ispražnjena.
Takođe može da se koristi kad nije potpuno napunjena.
Napunjena baterija se prazni malo po malo, čak i kada je ne korisitte.
Da biste izbegli da propustite priliku za snimanje, ponovo napunite bateriju
pre snimanja.
1 Postavite prekidač ON/OFF (Napajanje)
na OFF.
2 Pomerite ručicu da biste otvorili
poklopac.
3 Umetnite bateriju do kraja, koristeći
Ručica za zaključavanje
vrh baterije da pritisnete ručicu
za zaključavanje.
SR
43
Punjenje baterije
4 Zatvorite poklopac.
5 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju (isporučeno)
pomoću mikro USB kabla (isporučeno) i povežite adapter za naizmeničnu
struju sa zidnom utičnicom.
Lampica za punjenje će početi
da svetli narandžastom bojom
i punjenje počinje.
• Isključite fotoaparat dok punite
bateriju.
• Kada lampica za punjenje treperi
a punjenje nije završeno, izvadite
bateriju i umetnite je ponovo.
• U zemljama/regionima van SAD
i Kanade, povežite kabl za napajanje
sa adapterom za naizmeničnu struju,
a zatim priključite adapter za
naizmeničnu struju na zidnu
utičnicu.
SR
44
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Isključena: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili je punjenje privremeno
pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi
u odgovarajućem temperaturnom opsegu
Punjenje baterije
Napomene
• Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu
struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati
u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju punite
u okruženju čija je temperatura između 10 °C i 30 °C.
• Priključite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah
iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
• Kada punite bateriju prvi put ili nakon dužeg perioda nekorišćenja, lampica
za punjenje može da treperi brzo. U takvim slučajevima, izvadite bateriju iz
fotoaparata i ubacite je ponovo radi punjenja.
• Nemojte stalno ili neprekidno da punite bateriju ne koristeći je ako je već napunjena
do kraja ili skoro sasvim puna. To može da dovede do gubitka performansi baterije.
• Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne
utičnice.
• Obavezno koristite samo originalne Sony baterije, mikro USB kabl (isporučeno)
i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).
Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno), vreme punjenja
je približno 150 minuta.
Napomene
• Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije
na temperaturi od 25 °C. Punjenje može da potraje duže pod određenim
okolnostima ili uslovima.
SR
45
Punjenje baterije
Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
mikro USB kabla. Povežite fotoaparat sa računarom dok je fotoaparat
isključen.
Napomene
• Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom
napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte da
punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
• Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da
uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz režima
mirovanja. Fotoaparat može da izazove kvar. Prekinite vezu između fotoaparata
i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo ga pokrenete ili vratite
iz režima mirovanja.
• Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom
računaru.
Provera preostalog punjenja baterije
Indikator preostalog punjenja se prikazuje na ekranu.
Visoko
Nisko
Napomene
• Indikator preostalog punjenja možda neće prikazivati ispravnu vrednost pod
određenim okolnostima.
SR
46
Punjenje baterije
Način uklanjanja baterije
Isključite fotoaparat. Pomerite ručicu za
zaključavanje nakon što se uverite da
lampica pristupa (stranica 14) ne radi,
a zatim uklonite bateriju.
Pazite da ne ispustite bateriju.
Ručica za zaključavanje
SR
47
Umetanje memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
1 Pomerite ručicu da biste otvorili
poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu.
• Sa zarezanim uglom okrenutim
kao na slici, umetnite memorijsku
karticu dok ne klikne na mesto.
Budite sigurni da je zarezani ugao
okrenut pravilno.
3 Zatvorite poklopac.
Način uklanjanja memorijske kartice
Uverite se da lampica za pristup (stranica 14) ne svetli, a zatim gurnite
memorijsku karticu jednom.
SR
48
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Memorijske kartice koje možete da koristite
Sa ovim fotoaparatom možete koristiti sledeće tipove memorijskih kartica.
Međutim, ispravan rad ne može biti garantovan za sve tipove memorijskih
kartica.
Memorijska kartica
Za fotografije
Memory Stick PRO Duo™
A
Za filmove
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
• U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno
u nastavku:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: SD kartica
Prilikom snimanja filmova u XAVC S formatu
Koristite sledeće memorijske kartice:
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili veća i Class 10 ili brža)
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili veća i UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo media
Napomene
• Slike snimljene na Memory Stick XC-HG Duo media ili na SDXC memorijsku
karticu ne mogu da se uvezu ili reprodukuju na računarima ili AV uređajima koji
nisu kompatibilni sa sistemom exFAT*. Uverite se da je uređaj kompatibilan sa
sistemom exFAT pre nego što ga povežete sa fotoaparatom. Ako fotoaparat povežete
sa nekompatibilnim uređajem, od vas će biti zatraženo da formatirate karticu.
Nikada ne formatirajte karticu na osnovu tog zahteva, jer biste u tom slučaju
mogli da izbrišete sve podatke sa kartice.
* exFAT je sistem datoteka koji se koristi na Memory Stick XC-HG Duo media
i SDXC memorijskim karticama.
SR
49
Montiranje objektiva
Pre nego što montirate ili skinete objektiv, postavite prekidač napajanja
na fotoaparatu na OFF.
1 Skinite poklopac za kućište fotoaparata
Prednji poklopac za objektiv
i zadnji poklopac sa zadnje strane
objektiva.
• Kada menjate objektiv, učinite to što
pre i daleko od prašnjavih mesta kako
biste sprečili da prašina i prljavština
dospeju unutar fotoaparata.
• Kada snimate, skinite poklopac
sa prednje strane objektiva.
Poklopac kućišta
Zadnji poklopac za objektiv
2 Objektiv namontirajte poravnavajući
bele oznake (oznake za montiranje)
na objektivu i na fotoaparatu.
• Držite fotoaparat i objektiv okrenute
nadole da biste sprečili prodor
prašine u fotoaparat.
Bele oznake
3 Lagano gurajući objektiv ka
fotoaparatu, okrenite objektiv
u pravcu kazaljke na satu dok
ne klikne u zaključani položaj.
• Budite sigurni da objektiv
postavljate pravo.
SR
50
Montiranje objektiva
Napomene
• Prilikom postavljanja objektiva nemojte držati pritisnuto dugme za oslobađanje
objektiva.
• Nemojte silom montirati objektiv.
• Da biste koristili objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno), potreban je adapter
za montažu (prodaje se zasebno). Detaljnije informacije o korišćenju pogledajte
u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz adapter za montažu.
• Kada poželite da snimate slike pune veličine, koristite objektiv dizajniran za
fotoaparat pune veličine.
• Kada nosite fotoaparat sa postavljenim objektivom, uvek držite čvrsto i fotoaparat
i objektiv.
• Nemojte objektiv držati za deo koji se izvlači prilikom zumiranja ili fokusiranja.
Skidanje objektiva
1 Pritisnite dugme za otpuštanje
objektiva do kraja i okrećite objektiv
u smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu dok se ne zaustavi.
Dugme za otpuštanje objektiva
2 Stavite poklopce na prednju i zadnju
stranu objektiva i na kućište
fotoaparata.
• Pre nego što postavite poklopce,
obrišite prašinu sa njih.
Napomene o promeni objektiva
Kada menjate objektiv, ako prašina ili prljavština dospeju unutar
fotoaparata i prionu za površinu senzora slike (dela koji konvertuje
svetlost u električni signal), to može da se prikaže kao tamne tačke na slici,
u zavisnosti od okruženja pri snimanju.
Kad montirate/skidate objektiv, obavezno ga menjajte brzo i dalje od
prašnjavih mesta.
SR
51
Podešavanje datuma i vremena
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon što inicijalizujete funkcije,
prikazaće se ekran za podešavanje datuma i vremena.
1 Postavite prekidač napajanja na ON
da biste uključili fotoaparat.
Prikazuje se ekran za podešavanje
datuma i vremena.
• Da biste isključili fotoaparat, postavite
prekidač napajanja na OFF.
2 Proverite da li je na ekranu izabrano
[Enter], a zatim pritisnite z na
kontrolnom točkiću.
3 Izaberite željenu geografsku lokaciju, a zatim pritisnite z.
4 Pritisnite v/V na kontrolnom točkiću ili izaberite stavku podešavanja
okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite z.
5 Pritisnite v/V/b/B ili izaberite željeno podešavanje okretanjem
kontrolnog točkića, a zatim pritisnite z.
6 Ponovite korake 4 i 5 da podesite druge stavke, a zatim izaberite [Enter]
i pritisnite z na kontrolnom točkiću.
Otkazivanje podešavanja datuma i vremena
Pritisnite dugme MENU.
SR
52
Podešavanje datuma i vremena
Proveravanje ili ponovno podešavanje datuma/vremena
i časovne zone
Ekran za podešavanje datuma i vremena se prikazuje automatski kada se
napajanje uključi prvi put ili kada se unutrašnja punjiva rezervna baterija
isprazni. Da biste ponovo postavili datum i vreme, koristite meni.
Dugme MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ili [Area Setting]
Dugme MENU
Napomene
• Ovaj fotoaparat nema funkciju za ubacivanje datuma na sliku. Datum možete da
ubacite i snimite ili odštampate sliku koristeći „PlayMemories Home“ (stranica 78).
Održavanje podešenog datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutrašnju punjivu bateriju koja služi za održavanje
datuma i vremena i ostalih podešavanja bez obzira na to da li je napajanje
uključeno ili isključeno i da li je baterija instalirana ili nije.
SR
53
Snimanje jasne slike bez podrhtavanja
fotoaparata
„Podrhtavanje fotoaparata“ se odnosi na neželjeno kretanje fotoaparata
do kojeg dolazi nakon pritiska na okidač, što dovodi do zamućene slike.
Da biste umanjili podrhtavanje fotoaparata, pratite uputstva u nastavku.
Indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata
U slučajevima kada je fotoaparat
izložen podrhtavanju, treperi indikator
(upozorenje o podrhtavanju
fotoaparata). U tom slučaju, koristite
stativ ili blic.
Indikator
(upozorenje
o podrhtavanju fotoaparata)
Napomene
• Indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata se ne prikazuje u sledećim
slučajevima:
– Kada je režim ekspozicije podešen na M/S ili u toku snimanja filma.
– Kada je režim prikaza podešen na [No Disp. Info.], [Level] ili [Histogram].
Korišćenje funkcije SteadyShot
Ova funkcija vam omogućava da snimate sa optimalnom kompenzacijom
podrhtavanja fotoaparata za objektiv koji koristite.
1 Dugme MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Izaberite željenu
postavku.
SR
54
Snimanje jasne slike bez podrhtavanja fotoaparata
Auto
Analizira informacije iz objektiva i automatski kompenzuje
podrhtavanje fotoaparata.
Manual
Kompenzuje podrhtavanje fotoaparata koristeći žižnu daljinu
podešenu sa [SteadyS. Focal Len.] (8 mm – 1000 mm).
• Podesite žižnu daljinu objektiva za snimanje.
Napomene
• Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno u trenutku kada je napajanje tek
uključeno, neposredno nakon što usmerite fotoaparat ka objektu ili kad okidač bude
pritisnut odmah do kraja, bez zaustavljanja na pola.
• Kada koristite stativ, deaktivirajte funkciju SteadyShot jer tada postoji mogućnost
kvara funkcije SteadyShot.
• Kada fotoaparat ne može da dobije informaciju o žižnoj daljini od objektiva, funkcija
SteadyShot ne radi ispravno. Podesite [SteadyShot Adjust.] na [Manual] i podesite
[SteadyS. Focal Len.] da odgovara objektivu koji koristite.
• Kada fotoaparat ne može da dobije informaciju o žižnoj daljini od objektiva ili je
[SteadyShot Adjust.] podešeno na [Manual], aktuelni skup vrednosti SteadyShot
žižnih daljina će se prikazati pored oznake
.
• Kada koristite Sony objektiv sa telekonverterom, podesite [SteadyShot Adjust.]
na [Manual] i podesite žižnu daljinu.
SR
55
Snimanje jasne slike bez podrhtavanja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Umirite gornji deo tela i zauzmite položaj koji sprečava kretanje fotoaparata.
Režim tražila
Režim tražila
(vertikalni položaj)
Režim monitora
Detalj 1
Jednom rukom držite rukohvat fotoaparata, a drugom pridržavajte
objektiv.
Detalj 2
Zauzmite siguran položaj sa stopalima razmaknutim u širini ramena.
Detalj 3
Lagano oslonite laktove o svoje telo.
Kada snimate u klečećem položaju, umirite gornji deo tela tako što ćete
nasloniti lakat na koleno.
SR
56
Uklanjanje štitnika okulara
Kada montirate dodatno tražilo FDA-A1AM (prodaje se zasebno)
na fotoaparat, uklonite štitnik okulara.
Stavite prste ispod štitnika okulara
i pogurajte ga uvis.
Napomene
• Kada je dodatno tražilo FDA-A1AM (prodaje se zasebno) namontirano
na fotoaparat, prikaz između tražila i ekrana prebacujte preko podešavanja
[FINDER/MONITOR] u
(Custom Settings).
SR
57
Snimanje i pregled slika
Snimanje fotografija
U režimu [Auto Mode], fotoaparat analizira objekat i omogućava vam da
snimate sa prikladnim podešavanjima.
1 Postavite prekidač napajanja na ON da biste uključili fotoaparat.
2 Podesite birač režima na
(Auto Mode).
3 Pogledajte kroz tražilo i držite fotoaparat.
4 Utvrdite veličinu objekta.
Kada koristite objektiv sa ručicom
za zumiranje:
Pomerite ručicu za zumiranje.
Kada koristite objektiv sa prstenom
za zumiranje:
Okrenite prsten za zumiranje.
• Kada montirate objektiv sa fiksnom
žižnom daljinom, optički zum nije
dostupan.
• Ako premašite raspon optičkog
zuma kada je namontiran objektiv sa
motorizovanim zumom, fotoaparat
automatski prebacuje funkciju na
zumiranje koje je različito od
optičkog zuma.
SR
58
Prsten za zumiranje
Snimanje fotografija
5 Da biste fokusirali sliku, pritisnite
okidač do pola.
• Kada slika dospe u fokus, oglasiće
se zvučni signal i zasvetliće
indikator z ili
.
6 Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
• Ako je opcija [Auto Obj. Framing] podešena na [Auto], prilikom snimanja
lica, bliskih (makro) objekata ili objekata praćenih funkcijom Lock-on AF,
fotoaparat analizira scenu i automatski iseca snimljenu sliku u prikladnu
kompoziciju. Biće sačuvane i originalna i isečena slika.
SR
59
Snimanje filmova
1 Pritisnite dugme MOVIE da biste
započeli snimanje.
• Kada je funkcija [MOVIE Button]
podrazumevano podešena na [Always],
snimanje filmova može da započne
iz bilo kog režima snimanja.
Dugme MOVIE
2 Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme MOVIE.
Napomene
• Zvuk fotoaparata u radu može da bude snimljen dok snimate film. Snimanje
zvuka možete da onemogućite ako postavite opciju [Audio Recording] na [Off]
(stranica 34).
• Da biste sprečili da zvuk rada prstena za zumiranje bude snimljen u toku snimanja
filma kada koristite objektiv sa motorizovanim zumom, preporučujemo vam da
filmove snimate koristeći ručicu za zumiranje. Kada pomerate ručicu za zumiranje,
lagano postavite prst na ručicu i pomerajte je bez trzanja.
• Vreme neprekidnog snimanja filma zavisi od temperature okruženja ili stanja
fotoaparata. Pogledajte poglavlje „Napomene o neprekidnom snimanju filma“
(stranica 84).
• Kada se prikaže ikona
, to znači da je temperatura fotoaparata previsoka.
Isključite fotoaparat i sačekajte dok njegova temperatura ne opadne.
• Kada neprekidno snimate tokom dužeg vremena, možda ćete osetiti da je fotoaparat
topao. To je normalno. Takođe može da se pojavi poruka [Internal temp. high.
Allow it to cool.]. U takvim slučajevima, isključite fotoaparat i sačekajte dok ne
bude opet spreman za snimanje.
• Prilikom snimanja, može doći do snimanja zvuka kopči za traku za nošenje na
ramenu (trouglaste kukice), u zavisnosti od slučaja.
SR
60
Reprodukcija slika
1 Pritisnite dugme
.
Dugme
2 Izaberite sliku pritiskom na b/B na kontrolnom točkiću.
• Da biste pokrenuli reprodukciju filma, pritisnite z na kontrolnom točkiću.
Ako pritisnete V na kontrolnom točkiću dok se reprodukuje film, prikazaće
se kontrolna tabla.
Kontrolna tabla
Radnja u toku reprodukcije filma
N
Reprodukcija
X
Pauza
M
Brzo premotavanje unapred
m
Brzo premotavanje unazad
T
Usporena reprodukcija unapred
t
Usporena reprodukcija unazad
>
Sledeći film
.
Prethodni film
C
Jedan kadar napred
c
Jedan kadar nazad
Podešavanja jačine zvuka
Zatvaranje kontrolne table
Napomene
• Filmovi snimljeni na drugim uređajima možda se neće reprodukovati na ovom
fotoaparatu.
SR
61
Reprodukcija slika
Prebacivanje između fotografisanja i snimanja filmova
Da biste reprodukovali fotografije, podesite [View Mode] na [Folder
View(Still)], a da biste reprodukovali filmove, podesite [View Mode] na
[Folder View(MP4)], [AVCHD View] ili [XAVC S View]. Kada izaberete
[Date View], na ekranu se prikazuju i fotografije i filmovi, sortirani po
datumu.
Dugme MENU t
SR
62
(Playback) t [View Mode] t Izaberite željeni režim.
Brisanje slika
Kada izbrišete sliku, više ne možete da je povratite. Pre nego što nastavite,
budite sigurni da želite da izbrišete sliku.
1 Dok se prikazuje slika koju želite da
izbrišete, pritisnite dugme
(brisanje).
Dugme
(brisanje)
2 Izaberite [Delete] pritiskom na v/V na kontrolnom točkiću, a zatim
pritisnite z.
• Da biste izbrisali više slika odjednom, izaberite dugme MENU t
(Playback) t [Delete].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu.
SR
63
Biranje režima snimanja
Biranje režima snimanja
Okrenite birač režima i podesite
ga na željeni režim snimanja.
Dostupni su sledeći režimi snimanja.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Omogućava snimanje fotografija sa podešavanjima koja se
automatski prilagođavaju.
Omogućava snimanje sa automatski prilagođenom
ekspozicijom (vrednosti brzine zatvarača i otvora blende).
Ostala podešavanja možete da prilagodite ručno.
(Aperture Priority)
Snimanje sa prilagođavanjem otvora blende, čime se menja
opseg fokusa ili se zamućuje pozadina.
(Shutter Priority)
Menja brzinu zatvarača da prikaže pokret objekta.
(Manual Exposure)
Omogućava snimanje nakon ručno prilagođene ekspozicije
(vrednosti brzine zatvarača i otvora blende) korišćenjem
prednjeg ili zadnjeg točkića.
1/2 (Memory recall)
Poziva podešavanja koja su ranije registrovana u odeljku
[Memory] u meniju
(Camera Settings).
(Scene Selection) Omogućava snimanje sa memorisanim podešavanjima koja
se biraju prema sceni.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
SR
64
Omogućava snimanje panoramskih slika kombinovanjem
više slika.
Omogućava promenu podešavanja snimanja i snimanje
filma.
Funkcije snimanja dostupne u svim
režimima rada
Funkcije koje možete da koristite zavise od izabranog režima snimanja.
U tabeli u nastavku, označava da je funkcija dostupna, a – označava da
funkcija nije dostupna.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kada je režim snimanja podešen na M, ekspozicija može da se
prilagođava samo ako je [ISO] podešen na [ISO AUTO].
SR
65
Razne funkcije
Korišćenje raznih funkcija
Ovaj priručnik uglavnom pruža uvod u korišćenje fotoaparata i listu
funkcija. Da biste saznali više o fotoaparatu, pogledajte „Vodič za pomoć“
(stranica 2), koji nudi detaljna uputstva o mnogim funkcijama.
Creative Style
Možete da izaberete željenu vrstu obrade slike između 13 stilova, a možete
i da prilagođavate kontrast, zasićenje boja i oštrinu za svaku stavku funkcije
[Creative Style].
1 Dugme MENU t
(Camera
Settings) t [Creative Style]
2 Izaberite željeni stil koristeći v/V
na kontrolnom točkiću.
Stavka [Creative Style]
SR
66
[Style Box]
Možete precizno da podesite
postavku i da sačuvate
prilagođenu postavku.
Korišćenje raznih funkcija
DRO/Auto HDR
Korišćenjem funkcije [DRO/Auto HDR] možete da snimite različite
gradacije kontrasta na slikama.
[D-Range Opt.]: Fotoaparat deli sliku na mala područja, analizira kontrast
između svetlih i tamnih delova na objektu i pozadini i stvara sliku sa
optimalnom svetlinom i gradacijom.
[Auto HDR]: Snimaju se 3 slike različitom ekspozicijom, a zatim se
preklapaju ispravno eksponirana slika, svetla područja podeksponirane
slike i tamna područja preeksponirane slike kako bi se napravila slika sa
bogatim gradacijama.
1 Dugme MENU t
(Camera
Settings) t [DRO/Auto HDR]
2 Izaberite željeno podešavanje
koristeći v/V na kontrolnom točkiću.
File Format
Dugme MENU t
(Camera Settings) t [
Izaberite željeni režim.
File Format] t
XAVC S
Snima XAVC S filmove (24p*/30p/25p/60p/50p).
Ovaj format podržava veću brzinu protoka bitova
nego AVCHD ili MP4.
Audio: LPCM
* Samo za modele koji podržavaju 1080 60i.
AVCHD
Snima AVCHD filmove (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Ovaj format je pogodan za pregledanje filmova
na TV-u visoke rezolucije. Pomoću softvera
„PlayMemories Home“ možete da kreirate Blu-ray disk,
disk sa AVCHD snimkom ili DVD-Video disk.
Audio: Dolby Digital
MP4
Snima MP4 (AVC) filmove. Ovaj format je prikladan
za otpremanja na veb, priloge uz e-poštu itd.
Audio: AAC
SR
67
Korišćenje raznih funkcija
Napomene
• Kada je snimanje u funkciji [
File Format] podešeno na [XAVC S], potrebna
je SDXC memorijska kartica (64 GB ili veća i Class 10 ili brža) (stranica 49).
• Pomoću softvera „PlayMemories Home“ ne možete da kreirate disk kada je film
snimljen sa funkcijom [
File Format] podešenom na [XAVC S] ili [MP4].
Record Setting
Što je veća brzina protoka bitova, kvalitet slike je bolji.
Dugme MENU t
(Camera Settings) t [
Izaberite željeni režim.
Kada je [
Record Setting] t
File Format] podešeno na [XAVC S]
Record Setting
60p 50M
50p 50M
30p 50M
25p 50M
24p 50M*
Brzina protoka bitova
Približno 50 Mbps
(pros.)
Približno 50 Mbps
(pros.)
Približno 50 Mbps
(pros.)
Opis
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta
u rezoluciji 1920×1080 (60p/50p).
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta
u rezoluciji 1920×1080 (30p/25p).
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta u
rezoluciji 1920×1080 (24p). Video koji je snimljen sa ovim podešavanjem ima „filmski izgled“.
* Samo za modele koji podržavaju 1080 60i.
Kada je [
File Format] podešeno na [AVCHD]
Record Setting
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
Opis
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta
u rezoluciji 1920×1080 (60i/50i).
Snimanje filmova sa slikom standardnog
kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (60i/50i).
Snimanje filmova sa slikom najvišeg kvaliteta
u rezoluciji 1920×1080 (60p/50p).
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta
u rezoluciji 1920×1080 (24p/25p). Video koji
je snimljen sa ovim podešavanjem ima
„filmski izgled“.
24p 17M(FH) Približno 17 Mbps Snimanje filmova sa slikom standardnog
25p 17M(FH) (pros.)
kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (24p/25p).
Video koji je snimljen sa ovim podešavanjem
ima „filmski izgled“.
SR
68
Brzina protoka bitova
Približno 24 Mbps
(maks.)
Približno 17 Mbps
(pros.)
Približno 28 Mbps
(maks.)
Približno 24 Mbps
(maks.)
Korišćenje raznih funkcija
Kada je [
File Format] podešeno na [MP4]
Record Setting
Brzina protoka bitova
Opis
1440×1080 12M Približno 12 Mbps (pros.) Snimanje filmova u rezoluciji
1440×1080.
VGA 3M
Približno 3 Mbps (pros.) Snimanje filmova u veličini VGA.
Napomene
• Filmovi snimljeni korišćenjem podešavanja [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] u meniju
[
Record Setting] se konvertuju u softveru „PlayMemories Home“ radi kreiranja
AVCHD snimljenog diska. Ta konverzija može da potraje dugo. Takođe, ne možete
da kreirate disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite da zadržite originalni
kvalitet slike, uskladištite svoje filmove na Blu-ray disk.
• Da biste mogli da reprodukujete 24p/25p filmove na TV-u, on mora da bude
kompatibilan sa 24p/25p formatima. Ako TV nije kompatibilan sa 24p/25p
formatom, 24p/25p filmovi će se emitovati kao 60i/50i filmovi.
• Slike u formatu Super 35 mm možete da snimate kada je [APS-C Size Capture]
podešeno na [On] (stranica 36).
Prilagođavanje kvaliteta slike (Picture Profile)
Kada snimate filmove, možete da menjate podešavanja kao što su boja
i ton boje.
Podešavanja kvaliteta slike za različite uslove snimanja su uskladištena
u opcijama od [PP1] do [PP7] kao podrazumevana podešavanja za filmove.
Dugme MENU t
(Camera Settings) t [Picture Profile] t
Izaberite željeno podešavanje.
Da biste videli detaljnije informacije o funkciji [Picture Profile],
pogledajte „Vodič za pomoć“ (stranica 2).
Podešavanje oznake vremena (TC/UB Settings)
Fotoaparat snima filmove kojima se dodaju podaci o vremenu, kao što su
oznaka vremena i podatak o korisniku.
Dugme MENU t
podešavanje.
(Setup) t [TC/UB Settings] t Izaberite željeno
Da biste videli detaljnije informacije o funkciji [TC/UB Settings],
pogledajte „Vodič za pomoć“ (stranica 2).
SR
69
Korišćenje raznih funkcija
Podešavanja zvuka za snimanje filmova
Kao dodatak podešavanjima filmova u HD kvalitetu, mogu da se
podese i sledeće stavke: [Audio Rec Level], [Audio Level Display]
i [Audio Out Timing].
1
34
5
Podesite birač režima na
(Movie).
2 Priključak i (slušalice)
1
4
2
Dugme MENU t
(Custom
Settings) t [Audio Level
Display]
• Kada koristite slušalice, možete
da podesite poništavanje eha
tokom snimanja koristeći
[Audio Out Timing].
Dugme MENU t
(Camera Settings) t
[Audio Rec Level]
3
[Audio Level Display]
• Nivo zvuka možete da prikažete
na ekranu ako izaberete [On]
u meniju.
5
• Možete da prilagođavate
nivo audio snimka prateći
indikator nivoa.
SR
70
Pritisnite dugme MOVIE da
biste započeli ili zaustavili
snimanje.
Korišćenje raznih funkcija
Funkcije reprodukcije
Dostupne su sledeće prikladne funkcije za reprodukciju:
A
Uvećava ili smanjuje slike.
• Okrećite kontrolni točkić da
biste uvećali ili smanjili sliku.
Okrećite prednji ili zadnji
točkić da biste se prebacili
na sledeću/prethodnu sliku.
B
C
D
Briše nepotrebne slike.
Menja ekran za
reprodukciju.
Ekran sa indeksom slika
• Možete da izaberete broj
slika koje se prikazuju:
Dugme MENU t
(Playback) t
[Image Index]
SR
71
Korišćenje Wi-Fi funkcija
Korišćenje Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt
jednim dodirom
Korišćenjem Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom
u fotoaparatu možete da izvedete sledeće radnje.
Čuvanje slika na računaru.
Prenošenje slika iz fotoaparata
u pametni telefon.
Korišćenje pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat.
Pregledanje fotografija na TV-u.
Za detaljne informacije o Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom,
pogledajte priloženi dokument „Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje
jednim dodirom (NFC)“ ili „Vodič za pomoć“ (stranica 2).
SR
72
Korišćenje Wi-Fi i NFC funkcija za kontakt jednim dodirom
Povezivanje fotoaparata sa pristupnom tačkom bežične mreže
Povežite fotoaparat sa pristupnom tačkom vaše bežične mreže.
Pre nego što započnete postupak, uverite se da uz sebe imate SSID
(naziv pristupne tačke) i lozinku za pristupnu tačku bežične mreže.
1 Dugme MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Upotrebite v/V na kontrolnom točkiću da izaberete pristupnu tačku
na koju želite da se povežete. Pritisnite z u sredini kontrolnog točkića
i unesite lozinku ako se pored naziva pristupne tačke bežične mreže
pojavi ikona ključa, a zatim izaberite [OK].
Napomene
• Ako ne možete da ostvarite vezu, pogledajte priručnik za korišćenje pristupne tačke
bežične mreže ili se konsultujte sa administratorom pristupne tačke.
• Da biste sačuvali slike na računaru, instalirajte sledeći namenski softver na računar.
Kada se koristi Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Kada se koristi Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SR
73
Korišćenje aplikacija
Dodavanje aplikacija u fotoaparat
(Preuzimanje aplikacija)
U fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa
veb-sajtom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories Camera Apps)
putem Interneta. Na primer, dostupne su sledeće funkcije:
• Možete da koristite različite efekte pri snimanju slika.
• Možete da otpremate slike na mrežne usluge direktno iz fotoaparata.
Preuzimanje aplikacija
1 Pristupite veb-sajtu za preuzimanje aplikacija.
http://www.sony.net/pmca/
2 Pratite uputstva na ekranu i pribavite nalog za uslugu.
• Ako imate nalog, prijavite se na sajt za preuzimanje aplikacija.
3 Izaberite željenu aplikaciju i preuzmite
je u fotoaparat prateći uputstva
na ekranu.
1 Ka USB priključku na računaru
2 Mikro USB kabl
(isporučeno)
3 Multi/Micro
USB Terminal
Napomene
• Funcija preuzimanja aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i regionima.
Detaljne informacije možete da vidite na gorenavedenom veb-sajtu za preuzimanje
aplikacija.
SR
74
Dodavanje aplikacija u fotoaparat (Preuzimanje aplikacija)
Kako da aplikacije preuzmete direktno pomoću funkcije Wi-Fi u fotoaparatu
Aplikacije možete da preuzmete korišćenjem Wi-Fi funkcije bez
povezivanja na računar.
Izaberite dugme MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), a zatim pratite uputstva na ekranu
da biste preuzeli aplikacije.
Unapred pribavite nalog za uslugu.
Izaberite dugme MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
pristupna tačka na koju želite da se povežete t promenite
[IP Address Setting] na [Auto] ako je podešeno na [Manual].
Pokretanje aplikacije
1 Dugme MENU t
(Application) t [Application List] t
Izaberite aplikaciju koju želite da pokrenete.
• Možete da koristite meni [One-touch(NFC)] da instalirate NFC funkcije
za kontakt jednim dodirom i pozovete aplikacije jednostavno dodirujući
pametnim telefonom oznaku
na fotoaparatu.
Pre nego što počnete da koristite NFC funkcije za kontakt jednim dodirom,
podelite aplikacije koje želite da pozovete na sledeći način:
• Dugme MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t
željena aplikacija
• Kada se prikaže ekran za snimanje na fotoaparatu, dodirnite fotoaparat
pametnim telefonom.
• Podrazumevano podešavanje za funkciju [One-touch(NFC)]
je „Smart Remote Embedded“.
SR
75
Pregled slika na računaru
Korišćenje softvera
Koristite sledeće aplikacije da biste optimizovali upotrebu slika snimljenih
fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za detalje o instalaciji, pogledajte stranice od 77 do 80.
Sistemski zahtevi
Računarske zahteve za softver možete pronaći na sledećoj URL adresi:
http://www.sony.net/pcenv/
SR
76
Korišćenje softvera
Korišćenje softvera „Image Data Converter“
Koristeći „Image Data Converter“ možete da uradite sledeće:
• Slike snimljene u RAW formatu možete da reprodukujete i izmenite
raznim korekcijama, kao što su tonska kriva i oštrina.
• Na slikama možete da prilagodite ravnotežu bele boje, ekspoziciju,
[Creative Style] itd.
• Možete da sačuvate slike koje su prikazivane i menjane na računaru.
Sliku možete da sačuvate u RAW formatu ili da je sačuvate u nekom
opštem formatu datoteke.
• Možete da prikazujete i poredite RAW slike i JPEG slike snimljene
ovim fotoaparatom.
• Možete da ocenjujete slike sa pet ocena.
• Možete da primenite oznake u bojama.
Da biste koristili „Image Data Converter“, pogledajte pomoć.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
„Image Data Converter“ stranica za podršku (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instaliranje softvera „Image Data Converter“
1 Preuzmite softver sa sledeće URL adrese i instalirajte ga na računar.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
SR
77
Korišćenje softvera
Korišćenje softvera „PlayMemories Home“
Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove
uvezete i koristite na računaru. Morate da koristite PlayMemories Home
ako na računar želite da uvezete XAVC S filmove ili AVCHD filmove.
Reprodukcija uvezenih slika
Uvoz slika iz fotoaparata
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:
Deljenje slika na
PlayMemories Online™
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Otpremanje slika na
usluge na internetu
• Možete da preuzmete Image Data Converter ili Remote Camera Control
na sledeći način:
Povežite fotoaparat sa računarom t pokrenite PlayMemories Home t
kliknite na [Notifications].
SR
78
Korišćenje softvera
Napomene
• Da biste mogli da instalirate PlayMemories Home, potrebno je da imate
internet vezu.
• Da biste mogli da koristite PlayMemories Home ili druge mrežne usluge, potrebno
je da imate internet vezu. PlayMemories Home ili druge mrežne usluge možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
• Pogledajte sledeću URL adresu za Mac softver:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je softver „PMB (Picture Motion Browser)“, koji je isporučen sa modelima
objavljenim pre 2011. godine, već bio instaliran na vaš računar, biće prepisan
softverom „PlayMemories Home“ tokom instalacije. Koristite PlayMemories Home,
softver koji je naslednik softvera PMB.
• Filmovi snimljeni korišćenjem podešavanja [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] u meniju
[
Record Setting] konvertuju se u softveru „PlayMemories Home“ radi
kreiranja AVCHD snimljenog diska. Ta konverzija može da potraje dugo.
Takođe, ne možete da kreirate disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite
da zadržite originalni kvalitet slike, uskladištite svoje filmove na Blu-ray disk.
Instaliranje softvera „PlayMemories Home“
1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru,
a zatim kliknite na [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Pratite instrukcije na ekranu da biste dovršili instalaciju.
SR
79
Korišćenje softvera
Korišćenje softvera „Remote Camera Control“
Povežite fotoaparat sa računarom. Korišćenjem softvera „Remote Camera
Control“ možete da:
• podešavate fotoaparat ili snimite sliku sa računara.
• snimite sliku direktno na računar.
• izvedete snimanje fotografija u intervalima.
Pre upotrebe podesite sledeće: Dugme MENU t
[USB Connection] t [PC Remote]
(Setup) t
Instaliranje softvera „Remote Camera Control“
1 Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač na računaru.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Pratite uputstva koja se prikazuju na ekranu računara da biste preuzeli
i instalirali softver „Remote Camera Control“.
Napomene
• Da biste mogli da instalirate Remote Camera Control, potrebno je da imate
internet vezu.
SR
80
Ostalo
Provera broja slika i vremena za snimanje
filmova
Kada ubacite memorijsku karticu
i fotoaparat i prekidač napajanja podesite
na ON, na ekranu se prikazuje broj slika
koje mogu da se snime (ako nastavite da
snimate koristeći ista podešavanja).
Napomene
• Kada „0“ (broj slika koje se mogu snimiti) treperi žuto, to znači da je memorijska
kartica puna. Zamenite memorijsku karticu sledećom ili izbrišite slike sa trenutne
memorijske kartice (stranice 39, 63).
• Kada „NO CARD“ (broj slika koje se mogu snimiti) treperi žuto, to znači da nije
ubačena memorijska kartica. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
Tabela u nastavku prikazuje približni broj slika koje mogu da se snime
na memorijsku karticu formatiranoj na ovom fotoaparatu. Vrednosti su
definisane korišćenjem Sony standardnih memorijskih kartica u postupku
testiranja. Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od uslova snimanja
i tipa korišćene memorijske kartice.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom (Jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
195
105
54
74
560
395
215
105
145
1100
800
435
215
295
2250
1600
870
435
600
4600
3200
1700
870
1200
9200
6400
3450
1750
2400
* Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na [16:9], možete da snimite više slika u odnosu
na brojeve prikazane u tabeli iznad (osim kad je izabrana opcija [RAW]).
SR
81
Provera broja slika i vremena za snimanje filmova
Broj slika koje se mogu snimiti korišćenjem jedne baterije
Imajte u vidu da stvarni brojevi mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova
korišćenja.
Snimanje
(fotografije)
Stvarno snimanje
(filmovi)
Neprekidno
snimanje (filmovi)
Pregledanje (fotografije)
Ekran
Tražilo
Ekran
Tražilo
Ekran
Tražilo
Trajanje baterije
—
—
Približno 65 min.
Približno 60 min.
Približno 100 min.
Približno 100 min.
Približno 280 min.
Broj slika
Približno 350 slika
Približno 270 slika
—
—
—
—
Približno 5600 slika
Napomene
• Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika može
da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
• Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
– Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25 °C.
– Koristi se objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
– Koristi se Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) mediji (prodaje se zasebno)
– [Viewfinder Bright.] je podešeno na [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] je podešeno na [Manual] [±0].
– [Display Quality] je podešeno na [Standard].
• Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ zasniva se na CIPA standardu
i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je podešeno na [Display All Info.].
– [Focus Mode] je podešeno na [AF-S].
– Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
• Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu, koje se odnosi
na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
– Opcija [
Record Setting] je podešena na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije zavisi od ponavljanja snimanja,
zumiranja, mirovanja u snimanju, uključivanja/isključivanja itd.
– Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije je zasnovano na neprekidnom
snimanju dok se ne dostigne ograničenje (29 minuta), a zatim nastavljajući
ponovnim pritiskanjem dugmeta MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje,
nisu radile.
SR
82
Provera broja slika i vremena za snimanje filmova
Raspoloživo vreme snimanja za film
Tabela u nastavku prikazuje približno ukupno vreme snimanja korišćenjem
memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu. Vreme snimanja za
filmove u formatima XAVC S i AVCHD se odnosi na vreme snimanja kada
je funkcija [Dual Video REC] podešena na [Off].
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
Kapacitet
Record Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
(s (sati), min (minuti))
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 min
20 min
40 min
1s
30 min
3s
6s
4s
5 min
2s
30 min
8s
15 min
5s
5 min
3s
6s
10 min
30 min
1s
9 min
15 min
35 min
10 min
20 min
40 min
10 min
30 min
20 min
40 min
1s
10 min
2s
25 min
2s
1s
15 min
1s
30 min
64 GB
2s
35 min
2s
35 min
2s
35 min
1s
2s
4s
8s
1s
20 min
4s
55 min
2s
45 min
5s
30 min
11 s
10 s
20 s
40 s
* Samo za modele koji podržavaju 1080 60i.
• Neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 29 minuta
(ograničenje specifikacije proizvoda).
SR
83
Provera broja slika i vremena za snimanje filmova
Napomene
• Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom VBR
(Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate objekat
koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je potrebno više
memorije za snimanje.
Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili
podešavanja kvaliteta/veličine slike.
• Prikazane vrednosti se ne odnose na neprekidno vreme snimanja.
• Vreme snimanja može da se razlikuje u odnosu na uslove snimanja i korišćene
memorijske kartice.
• Za detaljnije informacije o reprodukciji filmova, pogledajte 61.
Napomene o neprekidnom snimanju filma
• Potrebno je mnogo energije da bi se korišćenjem senzora slike obavilo snimanje
filma visokog kvaliteta ili neprekidno snimanje. Stoga, ako nastavite da snimate,
temperatura unutar fotoaparata će se povećati, pogotovo temperatura senzora slike.
U takvim slučajevima, fotoaparat se automatski isključuje pošto više temperature
utiču na kvalitet slika ili utiču na unutrašnji mehanizam fotoaparata.
• Dužina vremena raspoloživog za snimanje filma je navedena u nastavku i odnosi
se na stanje fotoaparata koji počinje da snima nakon što je napajanje bilo isključeno
na neko vreme. (Sledeće vrednosti označavaju neprekidno vreme otkad fotoaparat
započinje snimanje do trenutka kad fotoaparat zaustavi snimanje.)
Temperatura okruženja
Vreme neprekidnog snimanja za filmove
20 °C
Oko 29 minuta
30 °C
Oko 29 minuta
40 °C
Oko 29 minuta
• Dužina vremena raspoloživog za snimanje filma varira sa temperaturom ili stanjem
fotoaparata pre nego što započnete snimanje. Ako često menjate kadrove ili snimate
slike nakon što je napajanje uključeno, temperatura u fotoaparatu će se povećati
i vreme snimanja će biti kraće.
• Kada ugledate oznaku
, prestanite da snimate film. Temperatura unutar
fotoaparata je narasla do neprihvatljivog nivoa.
• Ako fotoaparat prestane da snima zbog temperature, ostavite ga nekoliko minuta
uz isključeno napajanje. Počnite sa snimanjem nakon što temperatura unutar
fotoaparata potpuno opadne.
SR
84
Provera broja slika i vremena za snimanje filmova
• Ako budete pazili na sledeće tačke, vreme snimanja će biti duže.
– Držite fotoaparat dalje od direktne sunčeve svetlosti.
– Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
• Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je 29 minuta.
• Maksimalna veličina datoteke filma je oko 2 GB, kada je [
File Format] podešeno
na [AVCHD]. Kada veličina datoteke dostigne oko 2 GB, automatski će biti
napravljena nova datoteka filma.
SR
85
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Tip fotoaparata: Digitalni fotoaparat
sa zamenljivim objektivom
Objektiv: Sony objektiv sa
E-bajonetom
[Senzor slike]
Format slike:
CMOS senzor slike pune veličine
35 mm (35,8 mm × 23,9 mm)
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 24 300 000 piksela
Ukupan broj piksela u fotoaparatu:
Približno 24 700 000 piksela
[SteadyShot]
Sistem: Sistem stabilizacije slike
pomeranjem senzora
u fotoaparatu
[Sistem protiv prašine]
Sistem: Sloj zaštite od naelektrisanja
na senzoru slike i mehanizam
za pomeranje senzora slike
[Sistem automatskog fokusiranja]
Sistem: Sistem detekcije faza/
Sistem detekcije kontrasta
Opseg osetljivosti: od –1 EV do
+20 EV (pri ekvivalentu ISO 100
sa objektivom F2.0)
AF osvetljivač: Približno 0,3 m do 3 m
(kada se koristi FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS)
SR
86
[Elektronsko tražilo]
Tip: Elektronsko tražilo
Ukupan broj tačaka: 2 359 296 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
Uvećanje: Približno 0,71 × sa
objektivom 50 mm podešenim
na beskonačnost, –1 m–1
Udaljenost oka: Približno 27 mm
od okulara, 22 mm od okvira
okulara na –1 m–1 (u skladu sa
CIPA standardom)
Prilagođavanje dioptrije:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD monitor: 7,5 cm (tip 3.0)
TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) tačaka
[Kontrola ekspozicije]
Metod merenja: 1200-zonsko
optimalno merenje
Opseg merenja: od –1 EV do +20 EV
(pri ekvivalentu ISO 100 sa
objektivom F2.0)
ISO osetljivost (preporučeni
indeks ekspozicije):
Fotografije: ISO 100 do 25 600
(produženo ISO 50),
[ISO AUTO] (ISO 100 do 6 400,
maksimum/minimum mogu
da se podese.)
Filmovi: ekvivalent ISO 200 do
25 600, [ISO AUTO] (ekvivalent
ISO 200 do 6 400, maksimum/
minimum mogu da se podese.)
Specifikacije
Smanjenje šuma na više kadrova:
[ISO AUTO]/ISO 100 do 51 200
(u koracima od 1 EV)
Kompenzacija ekspozicije: ±5,0 EV
(izmenljivo između koraka
u 1/3 EV i 1/2 EV)
Kada se koristi birač za
kompenzaciju ekspozicije:
±3,0 EV (u koracima od 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip: Elektronski kontrolisan,
vertikalni prelazak,
tip fokusne ravni
Opseg brzine:
Fotografije: od 1/8 000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Filmovi: 1/8 000 sekunde do
1/4 sekunde (u koracima
od 1/3 EV)
– 1080 60i-kompatibilni uređaj
do 1/60 sekunde u AUTO
režimu (do 1/30 sekunde
u režimu automatskog
sporog zatvarača)
– 1080 50i-kompatibilni uređaj
do 1/50 sekunde u AUTO
režimu (do 1/25 sekunde
u režimu automatskog
sporog zatvarača)
Brzina sinhronizacije blica:
1/250 sekunde
[Neprekidno okidanje]
Brzina neprekidnog okidanja:
: Maksimalno 5 slika
u sekundi/
: Maksimalno
2,5 slika u sekundi
• Na osnovu naših uslova
merenja. Brzina neprekidnog
snimanja može da bude manja
u zavisnosti od uslova snimanja.
Broj neprekidnih snimaka:
: Extra fine 50 slika/
: Extra fine 69 slika
[Format snimanja]
Format datoteke: JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline) kompatibilna,
RAW (format Sony ARW 2.3)
Film (XAVC S format): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
kompatibilni format
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bita)
Film (AVCHD format):
AVCHDformat Ver. 2.0
kompatibilan
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Film (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
SR
87
Specifikacije
[Mediji za snimanje]
Memory Stick PRO Duo mediji,
SD kartica
[Priključci za ulaz/izlaz]
Multi/Micro USB priključak*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI mikro priključak
tipa D
Priključak m (mikrofon): Stereo mini
priključak od
3,5 mm
Priključak i (slušalice): Stereo mini
priključak od
3,5 mm
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekventni pojas: frekventni pojas
2,4 GHz
Bezbednost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metod povezivanja: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilno
Broj modela WW328278
* Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UD10/AC-UUD11
[Napajanje, opšte]
Baterija: Punjiva baterija NP-FW50
Zahtevi za napajanje: AC 100V
do 240V, 50Hz/60Hz, 70mA
Izlazni napon: DC 5 V, 1,5 A
[Potrošnja energije (tokom snimanja)]
Kada se koristi FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
Kada se koristi tražilo:
Približno 3,5 W
Kada se koristi monitor:
Približno 2,6 W
* Isporučuje se sa ILCE-7M2K.
[Ostalo]
Exif Print: Kompatibilno
DPOF: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
Dimenzije: 126,9 mm × 95,7 mm ×
59,7 mm (Š/V/D, bez izbočina)
Masa:
Približno 599 g (sa baterijom
i medijem Memory Stick PRO
Duo mediji)
Približno 556 g (samo telo)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
SR
88
Punjiva baterija NP-FW50
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 8,4 V
Nominalni napon: DC 7,2 V
Maksimalni napon punjenja:
DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,02 A
Kapacitet: Uobičajeni 7,7 Wh
(1080 mAh)
Minimalni: 7,3 Wh (1020 mAh)
Specifikacije
Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(isporučuje se sa ILCE-7M2K)
Žižna daljina: 28 mm – 70 mm
Grupe sočiva – elementi: 8–9
Ugao gledanja: 75° – 34°
Minimalni fokus*: 0,3 m – 0,45 m
Maksimalno uvećanje: 0.19×
Minimalni otvor blende: f/22 – f/36
Prečnik filtera: 55 mm
Dimenzije (maks. prečnik × visina):
Približno 72,5 mm × 83 mm
Masa: Približno 295 g
SteadyShot: Dostupno
* Minimalni fokus predstavlja najkraće
rastojanje od senzora slike do objekta.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je u skladu sa
univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je uspostavila
organizacija JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Ne garantujemo mogućnost
reprodukcije na drugoj opremi
za slike snimljene ovim
fotoaparatom niti reprodukcije
na ovom fotoaparatu za slike
snimljene ili izmenjene na
drugoj opremi.
SR
89
Specifikacije
Zaštićeni znakovi
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• XAVC S i
su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ i logotip
„AVCHD Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
kao i logotip HDMI su registrovani
zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Windows je registrovani
zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
• Logotip SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
SR
90
• Android i Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED
su zaštićeni znakovi kompanije
Digital Living Network Alliance.
• Facebook i logo „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logo YouTube su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije
Eye-Fi, Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom uputstvu su,
uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili
proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ®
nisu u svim slučajevima korišćene
u ovom priručniku.
Specifikacije
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na česta pitanja
možete da vidite na veb-sajtu naše
korisničke podrške.
SR
91
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising