4-291-132-11 (1)
Digitalni fotoaparat sa
izmenjivim objektivom
Priprema fotoaparata
Snimanje i pregled fotografija
Snimanje prilagođeno motivu
Uputstvo za upotrebu
A-mount
Upotreba funkcija snimanja
Upotreba funkcija reprodukcije
Lista funkcija
Gledanje snimaka na računaru
Ostalo
Napredne funkcije
SLT-A77/SLT-A77V
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani uređaja.
Zabeležite serijski broj na dole naznačeno
mesto.
Ove brojeve upotrebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavca u vezi
sa ovim proizvodom.
Broj modela SLT-A77/A77V
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO.
OPASNOST – ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIČNOG
UDARA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO.
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj
utičnici, koristite adapter utikača koji
odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno,
može eksplodirati te uzrokovati požar ili
hemijske opekotine. Obratite pažnju na
sledeća upozorenja.
➇ Nemojte rastavljati.
➇ Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati
udarcima ili sili poput udaranja, bacanja
ili gaženja po njoj.
➇ Nemojte kratko spajati i ne dopustite
da metalni predmeti dođu u dodir sa
kontaktima baterije.
➇ Ne izlažite visokoj temperature preko
60 °C, na primer direktnom sunčevom
svetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
➇ Nemojte koristiti litijum-jonske baterije
koje su oštećene ili koje cure.
➇ Punite bateriju u originalnom Sonyjevom
punjaču ili uređaju koji može puniti
akumulatorsku bateriju.
2
➇ Držite bateriju izvan dometa male dece.
➇ Čuvajte bateriju suvom.
➇ Zamenite samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
➇ Dotrajalu bateriju odbacite odmah u
skladu sa uputstvom.
Punjač
Čak i ako je indikator CHARGE isključen,
punjač za baterije nije odspojen sa izvora
napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je
spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe
do problema prilikom upotrebe punjača za
baterije, odmah isključite napajanja tako da
odspojite utikač iz zidne utičnice.
Ako je kabl napajanja isporučen možete
ga koristiti samo sa ovim uređajem te ni
sa jednim drugim.
3
Za korisnike u Evropi
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni fotoaparat sa izmenjivim objektivom
SLT-A77V usklađen sa osnovnim zahtevima
i drugim primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC. Za detalje posetite sledeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za
pitanja servisa i garancije pogledajte adresu
na garantnom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smernicom EMC za
upotrebu spojnih kablova kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na određenim
frekvencijama može uticati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite
i ponovo spojite komunikacioni kabl
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primenjuje se
u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim
zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude
zbrinut na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj Uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti hemijski simbol. Hemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom
baterijom, njenu zamenu valja poveriti
isključivo ovlašćenom servisu. Kako bi se
garantovalo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njenog radnog veka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
5
6
Sadržaj
Osnovni
postupci
.....................................................................................14
Ovaj deo pruža osnovne informacije o rukovanju fotoaparatom.
Prvo pročitajte ovaj deo.
Napomene o upotrebi .................................................. 15
Priprema fotoaparata
Provera isporučenog pribora ....................................... 18
Pregled delova............................................................. 19
Punjenje baterije.......................................................... 25
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se
posebno)................................................................... 27
Montaža objektiva ....................................................... 30
Uključivanje fotoaparata i podešavanje sata ................ 33
Pre snimanja................................................................ 35
Podešavanje tražila u skladu sa dioptrijom
(podešavanje dioptera)....................................... 35
Pravilno držanje fotoaparata.................................. 35
Snimanje i pregled fotografija
Fotografisanje .............................................................. 36
Snimanje video zapisa................................................. 38
Reprodukcija snimaka ................................................. 39
Brisanje snimaka (Delete) ........................................... 40
Snimanje prilagođeno motivu
Podešavanje ugla LCD ekrana .................................... 41
Snimanje uz različite načine snimanja ........................ 42
Ү .................................................................... 43
š Odabir scene .................................................. 44
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama ... 45
Continuous Advance Priority AE .................... 46
Upotreba funkcije snimanja
Upotreba blica ............................................................. 47
Podešavanje svetline slike.......................................... 49
/ Odabir načina okidanja..................................... 51
7
Promena informacija o snimanju (DISP) .................... 52
Podešavanje veličine slike .......................................... 53
Image size .............................................................. 53
Panorama: Size ...................................................... 53
Upotreba funkcije reprodukcije
Povećavanje slika ........................................................ 55
Odabir prikaza liste snimaka ....................................... 56
Gledanje snimaka na TV prijemniku .......................... 57
Lista funkcija
Funkcije kojima možete upravljati pomoću tipki/
točkića...................................................................... 58
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija) ......................... 59
Funkcije koje se mogu odabrati tipkom
Fn (funkcija) ............................................................ 60
Funkcije odabrane tipkom MENU .............................. 62
Korišćenje funkcije vodiča fotoaparata ...................... 70
In-Camera Guide ................................................... 70
Gledanje snimaka na računaru
Upotreba sa računarom ............................................... 71
Upotreba softvera ........................................................ 73
Odabir načina kreiranja diska sa video zapisima ........ 77
Ostalo
Lista ikona na ekranu .................................................. 79
Funkcije raspoložive u svakom modu snimanja ......... 82
Raspoloživi načini rada blica ...................................... 83
Napredne
funkcije
.....................................................................................85
Ovaj deo pruža dodatne informacije o fotoaparatu.
Priprema
Podešavanje fotoaparata.............................................. 86
Skidanje okulara .................................................... 86
Ekran prikazan za mod snimanja ................................ 87
Odabir moda ekrana .............................................. 87
Histogram .............................................................. 88
Digitalni merač izbalansiranosti ............................ 89
8
Grafički prikaz ....................................................... 89
Praćenje motiva kroz objektiv bez prikazanih
efekata................................................................ 89
Lista ikona za mod tražila ..................................... 90
Displej ................................................................... 93
Snimanje jasne slike bez potresanja fotoaparata ......... 94
Indikator upozorenja na pomeranje fotoaparata .... 94
Upotreba funkcije Steady Shot .............................. 94
Upotreba stativa ..................................................... 95
Snimanje
Odabir moda snimanja ................................................ 96
z AUTO ......................................................... 96
Ү .................................................................... 96
š Odabir scene .................................................. 97
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama ... 99
Cont. Priority AE ........................................... 101
P Program Auto ................................................... 102
A Aperture Priority .............................................. 103
S Shutter Priority................................................. 105
M Manual Exposure ............................................ 107
M BULB .............................................................. 109
Postavke za snimanje video zapisa ........................... 111
Snimanje video zapisa sa lakoćom
Snimanje video zapisa uz podešenu brzinu
zatvarača i otvor blende ................................... 112
File Format .......................................................... 113
Record Setting ..................................................... 114
Audio Recording ................................................. 115
Izoštravanje ............................................................... 116
Automatsko izoštravanje ..................................... 116
Zadržavanje žiže .................................................. 119
Područje automatskog izoštravanja ..................... 119
AF osvetljenje ..................................................... 120
AF Micro Adj. ..................................................... 121
Praćenje subjekta ................................................. 121
Ručno izoštravanje .............................................. 123
Peaking ................................................................ 124
Focus Magnifier................................................... 124
9
Direktno ručno izoštravanje ................................ 125
Tipka AF/MF ....................................................... 126
Prepoznavanje lica .................................................... 127
Face Detection ..................................................... 127
Face Registration ................................................. 128
Smile Shutter ....................................................... 129
Podešavanje svetline slike......................................... 131
AE zadržavanje.................................................... 131
Način merenja svetla ........................................... 132
Flash Comp. ........................................................ 132
Flash control ........................................................ 133
Blic ............................................................................ 135
Bežični blic ......................................................... 135
Slow Sync ............................................................ 136
Upotreba blica opremljenog priključnim
kablom za sinhronizaciju blica ........................ 137
Podešavanje ISO osetljivosti..................................... 139
Multi frame noise reduction ................................ 140
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast
(D-Range) .............................................................. 141
D-RangeOptimizer .............................................. 141
Auto HDR ........................................................... 142
Podešavanje procesiranja slike.................................. 144
Picture Effect ....................................................... 144
Kreativni stil ........................................................ 145
Podešavanje tonova boje (Whitebalance) ................. 148
Meni za precizno podešavanje boje .................... 149
Color Temp./Color Filter ..................................... 150
Ručno podešavanje ravnoteže beline .................. 150
Zumiranje u jednom koraku ...................................... 153
/ Odabir načina okidanja................................... 154
Pojedinačno snimanje .......................................... 154
Cont. Shooting ..................................................... 154
Self-timer ............................................................. 155
Bracket: Cont./Single Bracket ............................. 155
WB Bracket ......................................................... 157
DRO Bracket ....................................................... 158
Remote Cdr. ......................................................... 158
10
Reprodukcija
Ekran prikazan za mod reprodukcije ........................ 159
Promena prikaza tokom reprodukcije ................. 159
Lista ikona u prikazu histogram .......................... 159
Upotreba funkcija reprodukcije................................. 161
Rotiranje slike ..................................................... 161
View Mode .......................................................... 161
Slide Show........................................................... 162
Playback Display ................................................. 162
Pomični prikaz panoramskih snimaka................. 163
Zaštita slika (Protect) ................................................ 164
Brisanje snimaka (Delete) ......................................... 165
Brisanje (Multiple Img.) ...................................... 165
Brisanje svih fotografija ili video zapisa u istom
načinu pregleda ................................................ 166
O reprodukciji na TV-u ............................................. 167
3D Viewing.......................................................... 167
Primena funkcije "BRAVIA" Sync ..................... 167
Podešavanje fotoaparata
GPS postavke (samo SLT-A77V) ............................. 169
Pomoćni podaci za GPS ...................................... 170
GPS Auto Time Cor. ............................................ 170
Podešavanje odnosa širine i visine te kvaliteta
slike ....................................................................... 172
Aspect Ratio ........................................................ 172
Quality ................................................................. 172
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata .................. 174
Long Exposure NR .............................................. 174
High ISO NR ....................................................... 174
Color Space ......................................................... 175
Release w/o Lens ................................................. 175
Grid Line ............................................................. 176
Auto Review ........................................................ 176
Func. of AEL button ............................................ 176
ISO Button, AF/MF button.................................. 177
Preview Button .................................................... 177
Prednja zavesa elektronskog zatvarača ............... 177
LCD Brightness ................................................... 178
Viewfinder Bright. ............................................... 178
11
Power Save .......................................................... 179
FINDER/LCD Setting ......................................... 179
Kompenzacija objektiva............................................ 180
Lens Comp.: Periferna zasenčena ....................... 180
Lens Comp.: Hromatska aberacija ...................... 180
Lens Comp.: Izobličenje ..................................... 180
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
karticu .................................................................... 181
Format ................................................................. 181
File Number......................................................... 181
Folder Name ........................................................ 181
Select REC Folder ............................................... 182
New Folder .......................................................... 182
Recover Image DB .............................................. 183
Upload Settings ................................................... 183
Registrovanje vlastitih postavki................................ 185
Resetovanje na standardne postavke ........................ 186
Provera verzije fotoaparata ....................................... 190
Računar
Spajanje fotoaparata sa računarom ........................... 191
Podešavanje USB veze ........................................ 191
Spajanje sa računarom ......................................... 191
Prebacivanje slika na računar (Windows) ........... 192
Prebacivanje slika na računar (Macintosh).......... 192
Prekidanje USB veze ........................................... 194
Kreiranje diska sa video zapisima ............................ 195
Kreiranje diska AVCHD formata ........................ 195
Kreiranje diska sa standard definition (STD)
kvalitetom slike................................................ 196
Diskovi koje možete koristiti sa softverom
"PMB" ............................................................. 197
štampanje
Podešavanje DPOF-a ................................................ 198
Date Imprint ........................................................ 198
Čišćenje
Čišćenje fotoaparata i objektiva ................................ 199
Čišćenje slikovnog senzora ....................................... 200
12
U slučaju problema/Ostalo
U slučaju problema ................................................... 203
Poruke upozorenja..................................................... 212
Mere opreza .............................................................. 214
Upotreba fotoaparata u inostranstvu — Napajanje ... 217
AVCHD format ......................................................... 218
GPS (samo SLT-A77V) ............................................. 219
3D snimanje .............................................................. 221
Memorijska kartica ................................................... 222
Baterija/punjač .......................................................... 224
Licenca ...................................................................... 226
Provera broja mogućih snimaka/vreme
snimanja ................................................................ 227
Tehnički podaci ......................................................... 231
13
Osnovni postupci
Ovaj deo pruža osnovne informacije o rukovanju
fotoaparatom. Prvo pročitajte ovaj deo. Za efikasniju
upotrebu fotoaparata pogledajte deo "Napredne funkcije"
(str. 85).
14
Napomene o upotrebi
Postupak snimanja
➇ Ovaj fotoaparat nudi 2 načina za praćenje
motiva: upotrebom LCD ekrana te
upotrebom tražila.
➇ Snimljena slika može se razlikovati od
slike koju ste posmatrali pre snimanja.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
➇ Kako biste proverili da li vaš fotoaparat
podržava 1080 60i ili 1080 50i, proverite
sledeće oznake na donjoj strani
fotoaparata.
1080 60i-kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilan uređaj: 50i
➇ Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa
video zapisima formata 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih
načina snimanja koji snimaju metodom
interlacing, ovaj fotoaparat snima primenom metode progressive. To povećava
rezoluciju te daje ravnomerniju i realističniju sliku.
➇ Prilikom gledanja 3D slika snimljenih fotoaparatom na ekranima kompatibilnim
sa 3D prikazom možete osećati simptome
nezgode poput naprezanja očiju, mučnine
ili umora. Prilikom gledanja 3D snimaka
preporučujemo da u pravilnim intervalima uzimate pauzu. Budući da se potreba
za pauzom ili njihovom učestalošću
razlikuje od pojedinca do pojedinca,
molimo vas da postavite vlastita merila.
Ako osećate mučninu prekinite pregledavanje 3D slika te se prema potrebi
posavetujte sa lekarom. Pogledajte i
uputstvo za upotrebu spojenog uređaja
ili softvera korišćenog na fotoaparatu.
Dečiji vid uvek je ranjiv (posebno kod dece ispod 6 godina starosti). Pre nego što
im dopustite gledanje 3D slika posavetujte
se, molimo, sa stručnjakom kao što je
pedijatar ili oftamolog. Pobrinite se da
se vaša deca pridržavaju gore navedenih
mera opreza.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzovati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja usled nepravilnosti u radu
fotoaparata ili memorijske kartice i sl.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste sprečili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka, uvek kopirajte
podatke na drugi medij.
Napomene o LCD ekranu, elektronskom tražilu, objektivu i slikovnom
senzoru
➇ LCD ekran i elektronsko tražilo proizvedeni su upotrebom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak,
na LCD ekranu i elektronskom tražilu
mogu se pojaviti sitne crne i/ili svetle
tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka proizvodnje i ne utiču na snimak.
➇ Ne držite fotoaparat za LCD ekran.
➇ Ne izlažite fotoaparat sunčevoj svetlosti
niti snimajte direktno prema suncu
kroz duže vreme. To može dovesti do
oštećenja unutrašnjeg mehanizma.
Fokusiranje sunčevog svetla na predmet
u blizini može uzrokovati požar.
➇ Na zadnjoj strani i oko rotirajuće osovine
šarke LCD ekrana nalazi se magnet.
Ne približavajte LCD ekranu predmete
osetljive na magnetno zračenje, poput
diskete i kreditnih kartica.
➇ Slika može da ostavi trag na ekranu na
hladnim mestima. Pojava nije kvar. Pri
uključivanju fotoaparata na hladnom
mestu ekran se može trenutno zatamniti.
Kad se fotoaparat zagreje ekran će
raditi normalno.
15
Napomene o upotrebi
Napomene o dužem snimanju
➇ Ako duže vreme snimate temperatura
fotoaparata se povećava. Ako se temperatura
podigne iznad određenog nivoa na ekranu
će se pojaviti znak -, a fotoaparat će se
automatski isključiti. Ako se napajanje
isključi ostavite fotoaparat na 10 minuta
ili duže kako bi se njegova unutrašnja
temperatura smanjila do sigurnog nivoa.
➇ U uslovima visoke spoljne temperature,
temperatura fotoaparata brzo raste.
➇ Usled podizanja temperature fotoaparata
kvalitet slike može opasti. Preporučuje
se da pre nastavka snimanja sačekate
da temperatura fotoaparata padne.
➇ Površina fotoaparata može postati vruća.
Pojava nije kvar.
Napomene o importovanju AVCHD View
video zapisa* na računar
Pri importovanju AVCHD video zapisa na
računar (Windows), koristite "PMB" softver
sa isporučenog CD-ROM-a.
* "AVCHD View video zapisi" su video zapisi
snimljeni u modu [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File
Format] (str. 113).
Napomene o reprodukciji video zapisa
na drugim uređajima
➇ Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za snimanje AVCHD
formata. Video zapisi snimljeni u AVCHD
formatu ovim fotoaparatom ne mogu se
reprodukovati sledećim uređajima.
– Na ostalim uređajima kompatibilnim
sa AVCHD formatom koji ne podržava
High Profile
– Na uređajima nekompatibilnim sa
AVCHD formatom
Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
MP4 formata. Iz tog razloga se video
zapisi snimljeni u formatu MP4 s ovim
fotoaparatom ne mogu reprodukovati na
uređajima koji ne podržavaju MPEG-4
AVC/H.264 format.
16
➇ Disk snimljen u HD (High Definition)
kvalitetu može se reprodukovati samo
na uređajima kompatibilnim sa AVCHD
formatom. DVD uređaji ili snimači ne
mogu reprodukovati diskove u HD kvalitetu budući da nisu kompatibilni sa AVCHD
formatom. DVD uređaji ili snimači
možda neće biti u stanju izbaciti diskove
snimljene u HD kvalitetu.
➇ 1080 60p/50p video zapisi mogu se
reprodukovati samo na uređajima koji to
podržavaju.
Uređaji kompatibilni sa GPS-om (samo
SLT-A77V)
➇ Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat
podržava GPS funkciju proverite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan sa GPS-om: SLT-A77V
Nekompatibilan sa GPS-om: SLT-A77
➇ GPS koristite u skladu s propisima država
i regija gde ga upotrebljavate.
➇ Ako ne želite snimati podatke o lokaciji
podesite opciju [GPS On/Off] na [Off]
(str. 169).
➇ U avionu isključite fotoaparat
skladno upozorenjima pre leta.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašćeno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Slike upotrebljene u ovom priručniku
Slike upotrebljene kao primeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
O tehničkim podacima navedenima u
ovom uputstvu za upotrebu
Tehnički podaci dobijeni su u sledećim
uslovima, osim ako u uputstvu nije
navedeno drukčije: pri uobičajenoj spoljnoj
temperaturi od 25 °C te upotrebom baterije
punjene još otprilike sat vremena nakon
isključivanja indikatora CHARGE.
Napomene o upotrebi
Naziv modela
Ovaj priručnik pokriva nekoliko modela
isporučenih s različitim objektivima. Naziv
modela razlikuje se zavisno od isporučenog
objektiva. Raspoloživi model razlikuje se
zavisno od države/regije.
Naziv modela
Objektiv
SLT-A77/A77V
–
SLT-A77K/
A77VK
DT18-55mm
SLT-A77Q/
A77VQ
DT16-50mm
17
Provera isporučenog pribora
Prvo proverite broj modela svog fotoaparata (str. 17). Isporučeni pribor
razlikuje se zavisno od modela.
Broj u zagradama pokazuje količinu.
Zajednički pribor
➇ Fotoaparat (1)
➇ Punjač baterije BC-VM10A (1)
➇ Kabl napajanja (1)
➇ Punjiva baterija NP-FM500H (1)
➇ Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
➇ Poklopac priključka za pribor (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
➇ Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
➇ CD-ROM (1)
– Aplikacije za α fotoaparat
➇ Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
SLT-A77K/A77VK
➇ USB kabl (1)
➇ DT18-55mm zum-objektiv (1)/
Prednji poklopac objektiva (1)/
Zadnji poklopac objektiva (1)
SLT-A77Q/A77VQ
➇ Remen za nošenje aparata na
ramenu (1)
18
➇ DT16-50mm zum-objektiv (1)/
Prednji poklopac objektiva (1)/
Zadnji poklopac objektiva (1)/
Zatvarač objektiva (1)
Pregled delova
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o upotrebi.
Prednja strana
A AF osvetljenje (120)/Indikator
samookidača (155)
M Tipka ( (ugrađen blic)
(47, 135)
B Okidač (36)
N Oznaka za postavljanje (30)
C Prekidač (33)
D Prednji kontrolni točkić (102)
O Tipka za otpuštanje objektiva
(31)
E Senzor daljinskog upravljača
(158)
P Točkić načina izoštravanja
(116, 123)
F Kontakti za objektiv*
* Ne dirajte direktno te
delove.
G Ogledalo*
H Tipka za proveru dubinske
oštrine (105)
I Priključak za objektiv
J Ugrađen blic* (47, 135)
** Ne prekrivajte ovaj deo
tokom snimanja video zapisa. Na taj način možete
uzrokovati smetnje ili
smanjiti glasnoću.
K Mikrofon** (115)
L Funkcijski točkić (42)
19
Pregled delova
Zadnja strana
A Okular (86)
I Tipka DISP (prikaz) (87, 159)
B Senzor okulara (86)
J Tipka ¸ ("pametni" telekonverter) (153)/Tipka za objektiv
fokusa (124)
C Tražilo*
➇ Dok gledate u tražilo aktivan je
mod tražila, a kada odmaknete
lice od tražila uključuje se mod
LCD ekrana.
K Tipka (In-Camera Guide) (70)
Za reprodukciju: Tipka B
(brisanje) (40)
D Dioptrijski regulator (35)
L Tipka # (reprodukcija) (39)
E LCD ekran (79, 90, 159)
* Ne dirajte direktno taj deo.
F Senzor svetline (178)
G Višesmerni selektor
H Za snimanje: Tipka Fn (funkcija)
(59, 60)
Za reprodukciju: Tipka s
(rotiranje slike) (161)
20
Pregled delova
Gornja strana
A Priključak za pribor sa automatskom blokadom (135)
B Tipka MENU (62)
C Tipka MOVIE (38, 111)
D Tipka FINDER/LCD (179)
E Displej (93)
F Tipka / (51, 154)
G Tipka WB (White Balance)
(148)
M Za snimanje: Tipka AF/MF
(automatsko/ručno izoštravanje)
(126)
Za reprodukciju: Tipka y
(uvećanje) (55)
N Za snimanje: Tipka AEL (zadržavanje ekspozicije) (131) /
Tipka SLOW SYNC (136)
Za reprodukciju: Tipka 2
(indeksni prikaz) (56)
H Tipka $ (ekspozicija) (49)
I Tipka ISO (139)
J Tipka za osvetljenje displeja
(93)
K ? Oznaka položaja slikovnog
senzora (118)
L Zadnji kontrolni točkić
21
Pregled delova
Donja i bočne strane
A Priključnica mikrofona
➇ Prilikom spajanja spoljnog
mikrofona, ugrađeni mikrofon
se automatski isključuje. Ako
je spoljni mikrofon tipa plug-in
napajanje mikrofona vrši se
preko fotoaparata.
B Hvataljke za remen za nošenje
na ramenu
➇ Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
D Priključnica REMOTE
➇ Prilikom spajanja daljinskog
upravljača RM-L1AM (prodaje se posebno) na fotoaparat
umetnite priključak daljinskog
upravljača u priključnicu
REMOTE, poravnavši vođicu
priključka sa vođicom priključnice REMOTE. Povedite računa
da kabl daljinskog upravljača
bude okrenut prema napred.
E Zvučnik
F DC IN priključnica
➇ Pri spajanju AC adaptera ACPW10AM (opcija) isključite
fotoaparat i zatim spojite utikač
AC adaptera u priključnicu DC
IN na fotoaparatu.
G HDMI priključnica (57, 167)
H  (USB) priključnica (191)
I Indikator pristupa (28)
C Priključnica ( (sinhronizacija
blica) (137)
22
Pregled delova
J Otvor za memorijsku karticu (27)
K Poklopac sandučeta za memorijsku
karticu (27)
L Otvor za umetanje baterije (27)
M Poklopac baterijskog sandučeta
(27)
N Otvor za stativ
➇ Upotrebite stativ sa vijkom
kraćim od 5,5 mm. Nećete moći
dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative sa vijcima dužine 5,5 mm
ili dužima, a takvim pokušajima
se može i oštetiti.
23
Pregled delova
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(isporučen uz SLT-A77K/A77VK)
A Prsten za izoštravanje
B Prsten za zumiranje
C Preklopka za blokadu zuma
D Oznaka žižne daljine
E Kontakti za objektiv
F Oznaka za zatvarač objektiva
G Skala udaljenosti
H Oznaka udaljenosti
I Skala žižne daljine
J Preklopka za odabir načina
izoštravanja
K Oznaka za postavljanje
➇ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT
16- 50mm F2.8 SSM namenjeni
su za Sony A-mount fotoaparate
(modele opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C).
24
DT 16- 50mm F2.8 SSM
(isporučen uz SLT-A77Q/A77VQ)
Te objektive ne možete koristiti
na fotoaparatima formata 35 mm.
➇ Za objektive DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM/DT 16- 50mm
F2.8 SSM pogledajte uputstvo
za upotrebu isporučeno sa
objektivom.
Punjenje baterije
Pri prvoj upotrebi fotoaparata napunite bateriju NP-FM500H "InfoLITHIUM"
(isporučena).
"InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna.
Može se takođe koristiti i kad nije sasvim napunjena.
1
Umetnite bateriju u punjač za
baterije.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
2
Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Indikator svetli: Punjenje je u toku
Indikator je isključen: Punjenje je završeno
Trajanje punjenja Približno 175 minuta
➇ Za punjenje sasvim prazne baterije
na temperaturi od 25°C.
➇ Indikator CHARGE se isključuje
kada je napajanje završeno.
Indikator CHARGE
U zidnu utičnicu
25
Punjenje baterije
Napomene
➇ Vreme punjenja razlikuje se zavisno od preostalog kapaciteta baterije ili uslova
punjenja.
➇ Savetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10°C i 30°C. Možda
nećete moći efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog opsega.
➇ Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
26
Umetanje baterije/memorijske kartice
(prodaje se posebno)
1
Otvorite poklopac baterijskog
sandučeta uz pomak reze na
poklopcu.
2
Umetnite bateriju čvrsto do
kraja uz pritiskanje reze za
blokiranje vrhom baterije.
Reza za blokiranje
3
Zatvorite poklopac.
4
Otvorite poklopac sandučeta za
memorijsku karticu uz pomak
poklopca.
27
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se posebno)
5
Umetnite memorijsku karticu.
➇ Okrenite odsečeni ugao kako je prikazano i umetnite memorijsku karticu
tako da škljocne u svom ležištu.
Pripazite da odsečeni ugao bude
okrenut pravilno.
6
Zatvorite poklopac.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomerite rezu za
blokiranje u smeru strelice. Pripazite da
baterija ne padne.
Reza za blokiranje
Za vađenje memorijske kartice
Proverite da li je indikator pristupa isključen, a zatim otvorite poklopac
te jednom pritisnite memorijsku karticu.
Provera preostalog kapaciteta baterije
Podržana baterija je litijum-jonska baterija koja ima sposobnost razmene
podataka vezanih uz uslove rada sa fotoaparatom. Vreme preostalo do
pražnjenja baterije prikazano u procentima prikazuje se skladno uslovima
u kojima koristite fotoaparat.
28
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se posebno)
Napunjenost
baterije
"Battery
exhausted"
Visoka
Niska
Ne možete više
snimati.
Podržane memorijske kartice
S ovim fotoaparatom kompatibilne su sledeće memorijske kartice. Međutim, nije garantovano da će sa ovim fotoaparatom raditi sve memorijske
kartice.
Vrste memorijskih kartica
Fotografije
Video zapisi
Memory Stick PRO Duo

 (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo


SD memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
SDHC memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
SDXC memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
U ovom
priručniku
Memory Stick
PRO Duo
SD kartica
➇ MultiMediaCard se ne može koristiti.
Napomena
➇ Snimci smešteni na SDXC memorijsku karticu ne mogu se preneti ili reprodukovati na računarima ili AV uređajima koji ne podržavaju exFAT. Pre spajanja uređaja
na fotoaparat proverite da li uređaj podržava exFAT. Ako spojite fotoaparat na
nekompatibilan uređaj, možda će se zatražiti od vas da formatirate karticu. Nikad ne
formatirajte karticu u takvim slučajevima jer ćete time izbrisati sve podatke sa nje.
(exFAT je sistem datoteka koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.)
29
Montaža objektiva
1
Uklonite poklopac kućišta
sa fotoaparata i zadnji
poklopac objektiva sa
poleđine objektiva.
Prednji poklopac za objektiv
➇ Objektiv menjajte brzo i na mestu
gde nema prašine kako bi se
sprečio ulazak prašine i nečistoća
u fotoaparat.
➇ Pri snimanju uklonite prednji poklopac sa prednje strane objektiva.
2
Poklopac kućišta
Zadnji poklopac za objektiv
Pri postavljanju objektiva
poravnajte narandžaste oznake
(oznake za postavljanje) na
objektivu i fotoaparatu.
Narandžaste oznake
3
Zakrenite objektiv udesno dok ne
klikne u blokirani položaj.
➇ Vodite računa da objektiv montirate ravno.
Napomene
➇ Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
➇ Pri postavljanju objektiva nemojte primenjivati silu.
➇ Objektivi s E-mount priključkom nisu kompatibilni sa ovim fotoaparatom.
➇ Ako koristite objektiv za koji je isporučen navoj za stativ pričvrstite objektiv na stativ
upotrebom navoja kako biste lakše uspostavili ravnotežu nad težinom objektiva.
➇ Kad prenosite fotoaparat sa pričvršćenim objektivom, držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
30
Montaža objektiva
➇ Nemojte držati nijedan deo objektiva koji se izvlači pri zumiranju ili izoštravanju.
Za uklanjanje objektiva
1
Pritisnite do kraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv
ulevo dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje objektiva
2
Pričvrstite poklopce na prednju
i zadnju stranu objektiva te
poklopac kućišta na
fotoaparat.
➇ Pre postavljanja poklopaca uklonite
prašinu sa njih.
Postavljanje zatvarača objektiva
Preporučujemo upotrebu zatvarača objektiva
radi smanjenja odbljesaka i postizanja
boljeg kvaliteta slike.
Pričvrstite zatvarač na okvir na kraju cevi
objektiva i zakrenite zatvarač u smeru
kazaljke sata dok se ne uglavi te se začuje
"klik".
Napomene
➇ Pričvrstite zatvarač objektiva pravilno. U protivnom zatvarač objektiva može da
naruši željeni efekat ili se može pojaviti na slikama.
➇ Kad je zatvarač objektiva pravilno pričvršćen na DT 16-50mm F2.8 SSM, crvena
tačka na objektivu poravnata je sa crvenom tačkom na zatvaraču.
➇ S objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne isporučuje se zatvarač objektiva.
Možete koristiti ALC-SH108 (opcija).
➇ Zatvarač objektiva može blokirati svetlo blica. Uklonite zatvarač objektiva pri
upotrebi blica.
31
Montaža objektiva
➇ Kod skladištenja okrenite zatvarač objektiva i postavite ga na objektiv naopako.
Napomena o izmeni objektiva
Ako pri izmeni objektiva dospeju prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dela koji je zamena za film), mogu
se zavisno od uslova snimanja pojaviti na snimku kao tamne fleke.
Fotoaparat je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se sprečilo
taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/
uklanjajte dalje od prašnjavih mesta.
32
Uključivanje fotoaparata i podešavanje
sata
Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se meni za podešavanje
datuma/vremena.
1
Podesite prekidač na ON kako
biste uključili fotoaparat.
Pojavljuje se meni za podešavanje
datuma i vremena.
➇ Za isključenje fotoaparata, podesite ga
na OFF.
2
Proverite na LCD ekranu da li
je odabrano [Enter] i zatim
pritisnite sredinu višesmernog
selektora.
3
Odaberite svoje područje tipkom b/B na selektoru i
pritisnite sredinu višesmernog selektora.
4
Odaberite pojedinačne
parametre tipkama b/B, a
brojčanu vrednost podesite
tipkama v/V.
[Daylight Svg.:]: Uključuje ili isključuje
postavku za letnje računanje vremena.
[Date Format:]: Odabir formata za
prikaz datuma.
➇ Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a
podne kao 12:00 PM.
33
Uključivanje fotoaparata i podešavanje sata
5
Ponovite korak 4 kako biste podesili druge opcije i zatim
pritisnite sredinu višesmernog selektora.
6
Proverite da li je odabrano [Enter] i zatim pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
Za poništenje podešenja datuma/vremena
Pritisnite tipku MENU.
Za ponovno podešavanje datuma/vremena
Pri prvom uključenju fotoaparata automatski se prikazuje meni za podešavanje datuma/vremena. Sledeći put podesite na meniju datum i vreme.
Tipka MENU t ұ 1 t [Date/Time Setup]
Ponovno podešavanje područja
Možete podesiti područje gde koristite fotoaparat. Omogućuje odabir
lokalnog područja pri upotrebi fotoaparata u inostranstvu.
Tipka MENU t ұ 1 t [Area Setting]
Održavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak
o datumu i vremenu bez obzira na to da li je fotoaparat uključen ili isključen,
te da li je baterija puna ili prazna (str. 214).
34
Pre snimanja
Podešavanje tražila u skladu sa dioptrijom (podešavanje
dioptera)
Podesite dioptrijski regulator
prema svojem vidu tako da prikaz
u tražilu bude jasno vidljiv.
Napomena
➇ Nastavak za podešavanje dioptrije (prodaje se posebno) ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom.
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizujte gornji deo tela i zauzmite položaj koji sprečava
pomeranje fotoaparata.
U modu snimanja
preko LCD ekrana
U modu tražila
U modu tražila
(vertikalni položaj)
Tačka 1
Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.
Tačka 2
Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.
Tačka 3
Laktove lagano naslonite uz telo.
Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji deo tela tako da prislonite
lakat na koleno.
35
Fotografisanje
"AUTO" mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uslovima jer fotoaparat procenjuje trenutne uslove kako bi podesio
postavke.
1
Podesite funkcijski točkić na
z.
2
Držite fotoaparat i pratite kadar na LCD ekranu ili tražilu.
3
Postavite AF područje preko željenog
objekta.
➇ Ako indikator treperi
(upozorenje na potresanje fotoaparata), pažljivo snimajte objekat
držeći fotoaparat mirno ili uz upotrebu stativa.
Područje automatskog izoštravanja
4
Pri upotrebi zum-objektiva
zakrenite prsten za zumiranje i
zatim odlučite o snimanju.
Prsten za zumiranje
36
Indikator
(upozorenje na
potresanje fotoaparata)
Fotografisanje
5
Pritisnite okidač do pola kako bi
se slika izoštrila.
Kad se potvrdi izoštrenost, svetli z ili
T (indikator izoštravanja) (str. 118).
Indikator izoštravanja
6
Pritisnite okidač do kraja za
snimanje.
37
Snimanje video zapisa
1
Pritisnite tipku MOVIE ponovo za
početak snimanja.
Tipka MOVIE
➇ Snimanje video zapisa može se započeti iz
bilo kojeg moda ekspozicije.
➇ Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju
se automatski. Ako želite da ih podesite na
određene vrednosti, podesite funkcijski točkić
na l (video zapisi) (str. 112).
➇ Fotoaparat nastavlja podešavati oštrinu ukoliko je u modu automatskog izoštravanja.
2
Pritisnite tipku MOVIE ponovo za zaustavljanje snimanja.
Napomene
➇ Tokom snimanja video zapisa može se snimiti zvuk rada objektiva i fotoaparata.
Možete isključiti snimanje zvuka tako da podesite [Audio Recording] na [Off]
(str. 115).
➇ Vreme neprekidnog snimanja video zapisa može biti kraće, zavisno od temperature
okoline ili od stanja fotoaparata. Pogledajte "Napomene o neprekidnom snimanju
video zapisa".
➇ Ako se pojavi indikator - temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat i sačekajte da se fotoaparat ohladi (str. 213).
38
Reprodukcija snimaka
1
Pritisnite tipku #.
Tipka #
2
Tipka MENU t # 1 t [View Mode] t odaberite
željeni mod
➇ Za reprodukciju fotografija odaberite [Folder View(Still)], a za reprodukciju video zapisa odaberite [Folder View(MP4)] ili [AVCHD View]
– zavisno od formata datoteke.
3
Odaberite sliku tipkama b/B na višesmernom selektoru.
➇ Za reprodukciju video zapisa pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Pri reprodukciji video zapisa
Postupak na višesmernom selektoru/
prednjem ili zadnjem kontrolnom
točkiću
Pauza/nastavak reprodukcije
z
Ubrzano napred
B
Ubrzano unazad
b
Usporeno napred
Okrećite prednji ili zadnji kontrolni
točkić udesno tokom pauze.
Usporeno unazad
Okrećite prednji ili zadnji kontrolni
točkić ulevo tokom pauze.
➇ Video zapis se reprodukuje sliku po sliku.
Podešavanje glasnoće zvuka
V t v/V
Prikaz informacija
v
Napomena
➇ Na ovom fotoaparatu možda neće biti moguća reprodukcija video zapisa snimljenih
drugim uređajima.
39
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Prvo proverite da li
želite snimak izbrisati ili ne.
Napomena
➇ Zaštićeni snimci ne mogu se izbrisati.
Brisanje trenutno prikazanog snimka.
1
Odaberite snimak koji želite izbrisati i zatim pritisnite tipku B.
Tipka B
2
40
Odaberite [Delete] tipkom v na selektoru i pritisnite
sredinu višesmernog selektora.
Podešavanje ugla LCD ekrana
Podesite LCD ekran kako biste jasnije
videli prikaz.
➇ Stavite prst na gornji levi deo LCD ekrana
i povucite ekran prema sebi.
➇ LCD ekran se okreće za 150 stepeni
na gore i 180 stepeni prema dole.
➇ LCD ekran se okreće za 180 stepeni u
smeru kazaljki sata i 90 stepeni suprotno
smeru kazaljki sata.
➇ Ako ne koristite LCD ekran preporučujemo
da ga zatvorite tako da sam ekran bude
okrenut prema fotoaparatu.
Napomena
➇ Kad je LCD ekran otvoren, senzor za oko možda
neće moći raditi pri snimanjima iz niskog položaja. Ako se ekran ne isključi kad pogledate u
tražilo, pritisnite tipku FINDER/LCD.
41
Snimanje uz različite načine snimanja
Podesite funkcijski točkić na
željeni mod.
Fotoaparat omogućuje sledeće načine snimanja.
z (AUTO)
(36, 96)
Omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uslovima jer fotoaparat procenjuje trenutne uslove kako bi
podesio postavke.
Ү (Auto+)
(43, 96)
Fotoaparat prepoznaje i procenjuje uslove u kojima se
snima te potrebne postavke podešava automatski. Fotoaparat
memoriše 1 prikladnu fotografiju spajanjem ili razdvajanjem
fotografija kako se čini potrebnim.
š (Scene
Selection) (44, 97)
Odabir odgovarajućeg moda za objekat ili uslove snimanja
omogućuje vam snimanje slike sa prikladnim podešenjem za
objekat.
& (Sweep
Panorama) (45, 99)
Omogućuje vam snimanje panoramskih slika.
Һ (3D Sweep
Panorama) (45, 99)
Omogućuje snimanje 3D panoramskih fotografija za reprodukciju na 3D-kompatibilnom TV prijemniku.
(Cont. Priority
AE) (46, 101)
Fotoaparat snima sve dok je tipka okidača sasvim pritisnuta.
Fotoaparat snima kontinuirano sa maksimalno oko 12 snimaka
u sekundi.
l (Movie) (38,
111)
Omogućuje snimanje video zapisa uz ručno podešavanje
ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende zajedno).
P (Program Auto)
(102)
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije
(brzina zatvarača i otvor blende zajedno). Ostale postavke
možete podesiti ručno.
A (Aperture
Priority) (103)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora
blende prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem.
S (Shutter Priority)
(105)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine
zatvarača prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem.
42
Snimanje uz različite načine snimanja
M (Manual
Exposure) (107)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije
(i brzine zatvarača i otvora blende) prednjim ili zadnjim
kontrolnim točkićem.
MR (Memory
recall) (185)
Poziva postavke prethodno snimljene u [Memory] u meniju
za snimanje fotografija !.
Ү
1
Podesite funkcijski točkić na Ү (Auto +).
2
Usmerite fotoaparat prema
objektu.
Oznaka prepoznatog moda scene
Nakon što fotoaparat prepozna i prilagodi
postavke uslovima snimanja pojavljuju se
sledeće informacije: oznaka moda scene
kakav je fotoaparat prepoznao, prikladna
funkcija snimanja, broj fotografija koji će
se snimati.
Funkcija snimanja
Broj fotografija
3
Izoštrite motiv i snimajte.
Modovi scena koje prepoznaje fotoaparat
N (Night Scene)
җ (Hand-held Twilight)
Ҹ (Landscape)
Ô (Backlight Portrait)
Y (Portrait)
Ó (Tripod Night Scene)
. (Backlight)
* (Macro)
 (Night Portrait)
(Spotlight)
(Low Brightness)
Х (Baby)
Funkcija snimanja
Cont. Shooting (154)
Slow Sync. (135)
Auto HDR (142)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Hand-held Twilight (44, 97)
43
Snimanje uz različite načine snimanja
š Odabir scene
1 Podesite funkcijski točkić na š (Scene Selection).
2 Pritisnite sredinu višesmernog selektora.
3 Odaberite željeni mod tipkama v/V i zatim pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
➇ Za promenu scena pritisnite tipku Fn, te odaberite drukčiju scenu.
4 Izoštrite motiv i snimajte.
ҳ (Portrait)
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekat. Meko izražava tonove
kože.
ҹ (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom brzinom zatvarača kako
bi objekat izgledao kao da stoji mirno. Fotoaparat snima slike
kontinuirano dok je okidač pritisnut.
\ (Macro)
Za snimanje objekata iz blizine, kao što su cveće i hrana.
Ҹ (Landscape)
Snima ceo opseg scene vrlo oštro i u živim bojama.
 (Sunset)
Predivno snima izlazak ili zalazak sunca.
N (Night Scene)
Snimanje noćnih scena iz udaljenosti bez gubitka noćne
atmosfere okoline.
җ (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene sa manje šuma i zamućenja bez upotrebe
stativa. Snima se niz slika i na njih se primenjuje procesiranje
kako bi se garantovalo zamućenje objekta, efekat pomeranja
aparata i šum.
 (Night Portrait) Snima portrete u noćnim scenama.
44
Snimanje uz različite načine snimanja
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama
1 Funkcijski točkić podesite na & (Sweep Panorama)/Һ (3D
Sweep Panorama).
2 Pritisnite sredinu višesmernog selektora.
3 Usmerite fotoaparat prema ivici
objekta, zatim pritisnite okidač
do pola kako bi se podesila oštrina.
Ovaj deo se neće snimiti
4 Pritisnite okidač do kraja.
5 Pomičite fotoaparat do kraja, sledeći
indikator na ekranu.
Indikatorska skala
45
Snimanje uz različite načine snimanja
Continuous Advance Priority AE
1 Podesite funkcijski točkić na
(Cont. Priority AE).
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Fotoaparat snima sve dok je tipka okidača sasvim pritisnuta.
➇ Fotoaparat snima kontinuirano sa maksimalno oko 12 snimaka u sekundi.
46
Upotreba blica
Na tamnom mestu upotreba blica omogućuje vam da objekat snimite
sa dovoljno svetline te vam takođe pomaže da smanjite efekat pomeranja
fotoaparata. Pri snimanju sa aparatom okrenutim prema suncu možete
blic koristiti kako biste snimili svetlu sliku objekta osvetljenog od
pozadi.
1 Tipka Fn t ( (Flash Mode) t odaberite željeno podešenje
➇ Za dodatne informacije o modovima blica raspoloživim za svaki od
načina snimanja, pogledajte str. 83.
2 Pritisnite tipku (.
Tipka (
Blic se otvara.
➇ U modu AUTO, AUTO+ ili Scene
Selection blic se automatski otvara
ukoliko nema dovoljno svetla ili je objekat osvetljen sa leđa. Ugrađen blic ne
otvara se čak ni ako pritisnete tipku (.
3 Snimajte kad se završi punjenje
blica.
(➋ treperi: Blic se puni. Kad indikator trepće, nije moguće snimanje.
(➋ svetli: Blic se napunio i
spreman je za aktivaciju.
Indikator (➋ (punjenje blica)
47
Upotreba blica
{ (Flash Off)
Blic se ne aktivira čak i ako se ugrađen blic otvori.
➇ Ovu opciju ne možete odabrati kad je funkcijski točkić podešen na P, A, S ili M. Međutim, blic se neće aktivirati ako nije
otvoren.
 (Autoflash)
Blic se aktivira kad je tamno ili u kontra svetlu.
( (Fill-flash)
Blic se aktivira pri svakom snimku.
q (Rear Sync.)
Blic se aktivira tačno pre završetka ekspozicije pri svakom
okidanju.
| (Wireless)
Aktivira se spoljni blic (opcija) odvojen od fotoaparata
i udaljen od njega (snimanje sa bežičnim blicom).
48
Podešavanje svetline slike
Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim
ekspozicije u modu M.
Možete primenjivati kompenzaciju ekspozicije na osnovu ekspozicije
dobijene automatskim podešavanjem ekspozicije. Celu sliku možete
učiniti svetlijom pomakom prema + strani. Cela slika postaje tamnija
ako pomaknete ekspoziciju u – stranu (kompenzacija ekspozicije).
1 Pritisnite tipku $.
2 Podesite ekspoziciju tipkama b/B
Tipka $
LCD ekran
na višesmernom selektoru.
Prema + (više): Svetlija slika.
Prema – (manje): Tamnija slika.
➇ U modu tražila proverite ekspoziciju
pomoću EV skale.
Kompenzovana ekspozicija
Tražilo
Standardna ekspozicija
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Tehnike snimanja
➇ Podesite nivo kompenzacije uz proveru snimljene slike.
➇ Primenom bracketinga pri snimanju možete napraviti više snimaka
uz ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 155).
49
Podešavanje svetline slike
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+ ili
Scene Selection.
Za kompenzaciju ekspozicije prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem
Tipka MENU t ˘ 4 t [Dial exp.comp] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ Ako dodelite funkciju kompenzacije ekspozicije prednjem ili zadnjem kontrolnom
točkiću, izvorno dodeljenom funkcijom možete upravljati pomoću drugog
kontrolnog točkića.
50
/ Odabir načina okidanja
Možete prema potrebi koristiti odgovarajući način okidanja, npr. pojedinačno, kontinuirano ili bracket.
Tipka / t odaberite željeni mod
Tipka /.
W (Single Shooting)
(154)
To je normalan način snimanja.
 (Cont. Shooting)
(154)
Fotoaparat kontinuirano snima fotografije.
 (Self-timer) (155)
Samookidanje sa 10-sekundnim odlaganjem je praktično
kad i fotograf želi biti na fotografiji, a samookidanje sa
2-sekundnim odlaganjem je korisno za smanjenje potresanja fotoaparata.
C (Bracket: Cont.)
(155)
Omogućuje snimanje određenog broja fotografija s različitim stepenom ekspozicije.
S (Single Bracket)
(155)
Omogućuje snimanje određenog broja fotografija, snimak
po snimak, sa različitim stepenom ekspozicije.
WB (WB bracket)
(157)
Zasnovano na odabranoj ravnoteži beline i temperaturi/filteru boje 3 slike se snimaju sa pomakom ravnoteže beline.
DRO (DRO Bracket) Možete snimiti 3 slike sa različitim vrednostima za
D-Range Optimizer.
(158)
(Remote Cdr.) (158)
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC
(okidanje nakon 2 sekunde) na daljinskom upravljaču
RMT-DSLR1 (opcija).
51
Promena informacija o snimanju
(DISP)
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz
informacija o snimanju menja se na
sledeći način.
Možete odvojeno odabrati raspoložive
prikaze u tražilu ili na LCD ekranu.
Display All Info.
No Disp. Info.
Level
Tipka DISP
Histogram
Digitalni merač izbalansiranosti
52
Podešavanje veličine slike
Image Size
Tipka MENU t ! 1 t [Image Size] t odaberite željenu veličinu
[Aspect Ratio]: [3:2]
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:24M
6000 T 4000 piksela
Za snimanje sa najvišim kvalitetom slike
M:12M
4240 T 2832 piksela
Za štampanje do veličine A3+
S:6.0M
3008 T 2000 piksela
Za štampanje do veličine A5
[Aspect Ratio]: [16:9]
Veličina slike
Smernice za upotrebu
L:20M
6000 T 3376 piksela
M:10M
4240 T 2400 piksela
S:5.1M
3008 T 1688 piksela
Za gledanje na high-definition
TV prijemniku
Napomena
➇ Ako odaberete RAW sliku u [Quality], veličina RAW slike odgovara L.
Ova veličina nije prikazana na ekranu.
Panorama: Size
Možete podesiti veličinu panoramskih fotografija. Veličina fotografija
zavisi od postavke smera snimanja (str. 101).
Tipka MENU t ! 1 t [Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size]
t odaberite željenu veličinu
[Panorama: [Size]
Standard
Wide
[Panorama: Direction] je podešeno na [Up] [Down]: 3872 T 2160
[Panorama: Direction] je podešeno na [Right] [Left]: 8192 T 1856
[Panorama: Direction] je podešeno na [Up] [Down]: 5536 T 2160
[Panorama: Direction] je podešeno na [Right] [Left]: 12416 T 1856
53
Podešavanje veličine slike
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 T 1080
Standard
4912 T 1080
Wide
7152 T 1080
54
Povećavanje slika
Sliku možete uvećati radi bolje provere. To je praktično za proveru
izoštrenosti snimka.
1 Odaberite snimak koji želite po-
većati i zatim pritisnite tipku y.
Tipka y
2 Povećajte ili smanjite sliku
zadnjim kontrolnim točkićem.
➇ Rotiranjem prednjeg kontrolnog
točkića slike se menjaju pod istim
povećanjem prikaza. Kada istom
kompozicijom snimite više fotografija
možete uporediti njihovu oštrinu.
3 Odaberite deo koji želite uvećati kontrolnim tipkama v/V/b/B
na višesmernom selektoru.
Za povratak na normalnu veličinu slike
Pritisnite sredinu višesmernog selektora kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.
55
Odabir prikaza liste snimaka
Možete prikazati više slika na ekranu istovremeno.
Pritisnite tipku 2.
Pojavi se indeksni prikaz snimaka.
Tipka 2
Za povratak na prikaz jednog snimka
Pritisnite sredinu višesmernog selektora nakon odabira željene slike.
Za prikaz željenog foldera
Odaberite levu skalu na indeksnom prikazu
snimaka višesmernim selektorom i zatim
pomoću v/V odaberite željeni folder.
Ako pritisnete sredinu višesmernog selektora
kad je odabrana leva skala, menja se način
pregleda.
56
Gledanje snimaka na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabl (opcija)
i HD TV opremljen HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik
pre spajanja fotoaparata na TV.
1 U HDMI
priključnicu
HDMI kabl (opcija)
2 U HDMI
priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
➇ Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu TV prijemnika.
3 Uključite fotoaparat i pritisnite
tipku #.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju
se na TV ekranu.
Odaberite željenu sliku tipkama b/B
na višesmernom selektoru.
➇ LCD ekran na fotoaparatu se ne
uključuje.
Višesmerni selektor
Tipka #
57
Funkcije kojima možete upravljati
pomoću tipki/točkića
Pomoću ovih tipki/točkića možete podesiti ili upravljati sledećim funkcijama. Položaj tipki/točkića potražite u "Pregled delova" (str. 19).
Tipka ( (47, 135)
Otvaranje blica.
Tipka / (51, 154)
Odabir načina okidanja.
Tipka WB (148)
Podešavanje ravnoteže beline.
Tipka $ (49)
Kompenzacija ekspozicije.
Tipka ISO (139)
Podešavanje ISO osetljivosti.
Tipka FINDER/LCD (179)
Prebacivanje iz moda LCD ekrana u mod tražila.
Tipka za osvetljenje
displeja (93)
Uključenje pozadinskog osvetljenja displeja.
Tipka MENU (62)
Prikaz menija za podešavanje opcije menija.
Tipka MOVIE (38, 111)
Snimanje video zapisa.
Tipka AEL (131)/Tipka SLOW
SYNC (136)/Tipka 2 (56)
Podešavanje ekspozicije za ceo ekran./Snimanje
uz upotrebu blica na manjim brzinama zatvarača./
Prikaz više slika na ekranu istovremeno.
Tipka AF/MF (126)/Tipka
y (55)
Privremeno prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja./Povećanje slike pri reprodukciji.
Tipka Fn (59, 60)/Tipka s
(161)
Prikaz menija postavki funkcije koja je podešena
pomoću tipke Fn./Zakretanje slika.
Tipka ¸ (153)/Tipka za
objektiv fokusa (124)
Zumiranje sredine slike./Omogućuje proveru izoštrenosti povećavanjem slike pre snimanja.
Tipka # (39)
Reprodukcija snimaka.
Tipka
(70)/Tipka B (40)
Prikaz ugrađenog vodiča./Brisanje snimaka.
Točkić načina izoštravanja
(116, 123)
Prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja.
Tipka za proveru dubinske
oštrine (105)
Provera zamagljenosti pozadine.
58
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija)
Ova tipka se koristi za podešavanje ili sprovođenje funkcija često korišćenih
pri snimanju.
1 Pritisnite tipku Fn.
2 Odaberite željenu stavku pomoću v/V/b/B na višesmernom
selektoru i zatim pritisnite sredinu z za potvrdu.
Prikazuje se meni Setup.
3 Odaberite i potvrdite željenu
funkciju prateći funkcijski
vodič.
Funkcijski vodič
Podešavanje fotoaparata direktno sa ekrana informacija o snimanju
Zakrenite prednji ili zadnji kontrolni točkić bez pritiskanja sredine z
u koraku 2. Fotoaparat možete podesiti direktno sa ekrana informacija
o snimanju (osim za [Memory recall]).
59
Funkcije koje se mogu odabrati
tipkom Fn (funkcija)
Tipkom Fn (funkcija) mogu se odabrati sledeće funkcije:
Scene Selection
(44, 97)
Odabir prikladnog moda između programiranih postavki
opcije Scene Selection, u skladu sa uslovima snimanja.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night Scene/
Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie (112)
Odabir moda ekspozicije u skladu sa motivom ili željenim
efektom.
(P/A/S/M)
Memory recall (185)
Poziva postavke prethodno snimljene u [Memory] u meniju
za snimanje fotografija !.
(Memory1/Memory2/Memory3)
Drive Mode (51, 154)
Podešavanje načina okidanja poput kontinuiranog snimanja.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont)/Bracket: Cont./Remote Cdr.)
Flash Mode (47, 135)
Odabir načina rada blica.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./Wireless)
AF area (119)
Odabir područja izoštravanja.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking (121)
Zadržava fokus na objektu koji se prati fotoaparatom.
(On/Off)
Face Detection (127)
Automatski snima lica ljudi sa optimalnim izoštravanjem i
ekspozicijom.
(On (Regist. Faces)/On/Off)
Smile Shutter (129)
Fotoaparat snima usled prepoznavanja osmeha.
(On/Off)
ISO (139)
Podešavanje osetljivosti na svetlo. Što je veći broj, veća je
brzina zatvarača.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO do 16000)
Metering Mode (132)
Odabir načina merenja svetline.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp. (132)
Podešavanje intenziteta bljeska blica.
(+3.0EV do –3.0EV)
White Balance (148)
Podešavanje tona za boje na fotografijama.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom/Custom Setup)
60
Funkcije koje se mogu odabrati tipkom Fn (funkcija)
DRO/Auto HDR (141)
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style (145)
Odabir željene obrade fotografija.
(Style Box1–6)
Picture Effect (144)
Snimanje sa željenim filterom radi postizanja boljeg efekta.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
61
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u celini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
Pritisnite tipku MENU, zatim podesite željenu stavku pomoću v/V/b/B
na višesmernom selektoru i zatim pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Odaberite stranicu menija
Odaberite opciju u meniju
Meni za snimanje fotografija
Image Size (53)
Odabir veličine fotografija.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (Kad je [Aspect Ratio] podešen na
3:2) L:20M/M:10M/S:5.1M (Kad je [Aspect Ratio] podešen
na 16:9))
Aspect Ratio (172)
Podešava odnos širine i visine za fotografije.
(3:2/16:9)
Quality (172)
Podešavanje kvaliteta fotografija.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size (53)
Odabir veličine panoramskih fotografija.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
(101)
Podešavanje smera snimanja za panoramske fotografije.
(Right/Left/Up/Down)
3D Pan.: Image Size
(53)
Odabir veličine 3D fotografija.
(16:9/Standard/Wide)
3D Pan.: Direction
(101)
Podešavanje smera snimanja za 3D fotografije.
(Right/Left)
Long Exposure NR
(174)
Podešavanje postupka smanjivanja šuma za snimke kod
kojih je dužina ekspozicije 1 sekunda ili duže.
(On/Off)
62
Funkcije odabrane tipkom MENU
High ISO NR (174)
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje s visokom
osetljivošću.
(High/Normal/Low)
Flash control (133)
Podešavanje načina određivanja intenziteta bljeska blica.
(ADI flash/Pre-flash TTL/Manual flash)
Power ratio (134)
Podešavanje količine svetla za ugrađen blic kad je
[Flash control] podešeno na [Manual flash].
(1/1–1/6)
AF Illuminator (120)
Podešava AF osvetljenje koje osvetljava zatamnjeni objekat
radi lakšeg automatskog izoštravanja.
(Auto/Off)
Color Space (175)
Menja opseg boja koje se mogu reprodukovati.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (94)
Koristi se SteadyShot.
(On/Off)
Exposure step
Odabir veličine koraka podešavanja za brzinu zatvarača,
otvor blende i ekspoziciju.
(0,5 EV/0,3 EV)
AF-A setup (125)
Odabir da li će se izoštravanje moći precizno podešavati
ručno kad je način izoštravanja podešen na [AF-A].
(AF-A/DMF)
Priority setup
Podešavanje da li će fotoaparat okidati čak i kad izoštrenost
nije potvrđena u modu automatskog izoštravanja.
(AF/Release)
AF w/shutter
Podešavanje da li će se automatsko izoštravanje aktivirati
pritiskom okidača do pola.
(On/Off)
Memory (185)
Snimanje kombinacija često korišćenih modova i postavki
te omogućavanje jednostavnog pozivanja tih kombinacija
funkcijskim točkićem.
(1/2/3)
Meni za snimanje video zapisa
File Format (113)
Odabire format video datoteke.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
63
Funkcije odabrane tipkom MENU
Record Setting (114)
Odabir veličine kadra video zapisa.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440T1080 12M/VGA 3M)
Audio Recording
(115)
Odabir da li želite pri snimanju video zapisa snimati i zvuk.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
(115)
Smanjuje šum vetra tokom snimanja video zapisa.
(On/Off)
SteadyShot (94)
Koristi se SteadyShot.
(On/Off)
Meni korisničkih postavki
Eye-Start AF (86)
Podešavanje korišćenja automatskog izoštravanja gledanjem
kroz tražilo.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
(179)
Podešavanje načina prebacivanja između tražila i LCD
ekrana.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Smanjuje pojavu crvenila očiju prilikom upotrebe blica.
(On/Off)
Release w/o Lens
(175)
Podešavanje mogućnosti otvaranja zatvarača i kada objektiv
nije montiran.
(Enable/Disable)
Auto+ Cont.
Shooting (96)
Podešavanje da li želite snimanje u nizu u modu AUTO+.
(Auto/Off)
Auto+ Image Extract. Podešavanje da li želite memorisati sve fotografije snimljene
u nizu u modu AUTO+.
(96)
(Auto/Off)
Grid Line (176)
Podešavanja prikaza mreže za pomoć kod poravnavanja sa
vertikalama i horizontalama.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review (176)
Prikaz fotografija nakon snimanja. Podešava se automatski
prikaz.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
64
Funkcije odabrane tipkom MENU
DISP Button(Monitor) Omogućuje odabir raspoloživih modova prikaza ekrana koji
se mogu odabrati pritiskom na tipku DISP.
(87)
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP Button(Finder)
(87)
Omogućuje odabir raspoloživih modova prikaza u tražilu
koji se mogu odabrati pritiskom na tipku DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level (124)
Naglašava konturu dometa izoštravanja određenom bojom.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color (124)
Podešavanje boje za funkciju Peaking.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
(89)
Podešavanje da li će se ili ne na ekranu prikazivati efekat
funkcije, npr. efekat kompenzacije ekspozicije.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of AEL button
(176)
Dodeljivanje željene funkcije tipki AEL.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture Effect/
Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/AEL hold/\
AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot. Result
Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
ISO Button (177)
Dodeljivanje željene funkcije tipki ISO.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture
Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/\ AEL
hold/\ AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control
Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
65
Funkcije odabrane tipkom MENU
AF/MF button (177)
Dodeljivanje željene funkcije tipki AF/MF.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture
Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/\ AEL
hold/\ AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control
Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
Preview Button (177) Odabir načina koji će se koristiti za rukovanje tipkom za
proveru dubinske oštrine.
(Shot. Result Preview/Aperture Preview)
Podešavanje funkcije tipke za zadržavanje izoštravanja
Focus Hold Button
objektiva.
(Focus Hold/D.O.F.Preview)
Smart Telecon.
Odabir načina rada za tipku ¸.
(Smart Telecon./Focus Magnifier)
Button (124, 153)
Ctrl dial setup
Podešavanje funkcija prednjeg kontrolnog točkića i zadnjeg
kontrolnog točkića na podešavanje brzine zatvarača ili
otvora blende kad je mod ekspozicije podešen na M.
(W SS X F/no./W F/no. X SS)
Dial exp.comp (50)
Za kompenzaciju ekspozicije prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem.
(Off/W Front dial/X Rear dial)
Exp.comp.set
Uključivanje ili isključivanje kompenzacije ekspozicije
unutar dometa blica.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Odabir redosleda u snimanju sa više ekspozicija i više
balansa beline.
(0 t – t +/– t 0 t +)
AF drive speed
Odabir brzine izoštravanja u modu automatskog izoštravanja
(Fast/Slow).
Lens Comp.: Shading Kompenzuje zatamnjene uglove ekrana koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(180)
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber. (180)
66
Smanjuje odstupanje boja u uglovima ekrana koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(Auto/Off)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Lens Comp.:
Distortion (180)
Kompenzuje izobličenje ekranskog prikaza koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(Auto/Off)
Front Curtain Shutter Uključivanje ili isključivanje prednje zavese elektronskog
zatvarača.
(177)
(On/Off)
Face Registration
(128)
Registruje lice ili menja osobu kojoj će fokus dati prednost.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Meni za reprodukciju
Delete (40, 165)
Brisanje snimaka.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
View Mode (161)
Odabir načina kako će slike koje se reprodukuju biti
grupisane.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Slide Show (162)
Slide show prikaz.
(Repeat/Interval/Image Type)
3D Viewing (167)
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim sa
fotoaparatom.
Protect (164)
Uključivanje ili isključivanje zaštite za fotografije.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
(198)
Odabir fotografija za DPOF.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Volume Settings
Podešavanje glasnoće za reprodukciju video zapisa.
Playback Display
(162)
Podešavanje opcija prikaza fotografije snimljene u portretnoj
orijentaciji.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Meni Memory Card Tool
Format (181)
Formatiranje memorijske kartice.
File Number (181)
Odabir načina dodeljivanja broja datoteke fotografijama i
video zapisima.
(Series/Reset)
67
Funkcije odabrane tipkom MENU
Folder Name (181)
Podešavanje formata foldera za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
(182)
Promena foldera odabranog za memorisanje fotografija.
New Folder (182)
Kreiranje novog fol. za memorisanje fotografija i video zapisa.
Recover Image DB
(183)
Obnavljanje datoteke sa podacima i omogućuje snimanje i
reprodukciju.
Display Card Space
Prikazuje preostalo vreme snimanja za video zapise i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Meni za podešavanje sata
Date/Time Setup (33) Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja vremena.
Area Setting (34)
Podešavanje mesta korišćenja.
Meni podešenja
Menu start
Podešavanje standardnog položaja kursora u meniju na
najgornju stavku ili na zadnju odabranu stavku.
(Top/Previous)
LCD Brightness (178) Podešava svetlinu LCD ekrana.
(Auto/Manual)
Viewfinder Bright.
(178)
Podešavanje svetline tražila.
(Auto/Manual)
GPS Settings (169)
(samo SLT-A77V)
Podešavanje funkcija GPS-a.
Power Save (179)
Podešavanje intervala nakon kojeg se uključuje mod uštede
energije.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
(167)
Podešavanje rezolucije za spajanje fotoaparata na HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
(168)
Upravljanje fotoaparatom preko TV-a koji podržava
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
68
Funkcije odabrane tipkom MENU
Upload Settings*
(183)
Podešava funkciju prenosa za fotoaparat pri upotrebi Eye-Fi
kartice.
(On/Off)
USB Connection
(191)
Podešavanje načina spajanja USB-a.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Audio signals
Podešavanje želite oglašavanje tona kada je objekat izoštren
ili tokom odbrojavanja samookidača.
(On/Off)
Cleaning Mode (200)
Pokreće mod čišćenja kako bi se očistio slikovni senzor.
Delete confirm.
Odabir između [Delete] i [Cancel] za standardnu opciju
potvrdnog menija za brisanje.
("Delete" first/"Cancel" first)
AF Micro Adj. (121)
Omogućuje vam precizno podešavanje položaja za izoštravanje.
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija).
Version (190)
Prikaz verzije softvera fotoaparata.
O Language
Odabir jezika.
Mode Dial Guide
Uključenje ili isključenje pomoći za funkcijski točkić
(objašnjenja za svaki mod snimanja).
(On/Off)
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracije reprodukcije
video zapisa. (On/Off)
Initialize (186)
Vraćanje postavki na fabričke vrednosti.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
69
Korišćenje funkcije vodiča fotoaparata
In-Camera Guide
Ako pritisnete tipku (In-Camera Guide)
u Fn ekranu ili u prikazu menija, automatski se pojavi vodič u skladu sa trenutno
odabranom funkcijom ili podešenjem.
Odaberite nedostupne funkcije ili postavke
u Fn ekranu i zatim pritisnite sredinu
višesmernog selektora. Tada će se naznačiti odgovarajuće podešenje za njihovo
aktiviranje.
70
Tipka
(In-Camera Guide)
Upotreba sa računarom
Na isporučenom CD-ROM-u nalaze se sledeće aplikacije koje vam omogućuju kreativniju upotrebu snimaka napravljenih ovim fotoaparatom.
➇ "Image Data Converter"
➇ "PMB" (Picture Motion Browser)
Ako ste na računar već pre instalirali "PMB" te je njegov broj verzije
manji od verzije sa isporučenog CD-ROM-a, takođe instalirajte taj "PMB"
sa CD-ROM-a.
Za detaljne napomene o instalaciji pogledajte takođe str. 73.
Napomena
➇ "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
Preporučena konfiguracija računara (Windows)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze
preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
(Za reprodukciju/editovanje High Definition video zapisa:
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ili brži, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži (HD FX/HD FH),
Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ili brži (HD PS))
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editovanje
High Definition video zapisa: 1 GB ili više)
hard disk: Potreban prostor na disku za instaliranje –
približno 500 MB
ekran: Rezolucija ekrana – 1024 T 768 tačaka ili više
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Memorija: Pentium 4 ili brži/1 GB ili više
ekran: 1024 T 768 tačaka ili više
* 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korišćenje funkcije
kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ili noviji.
** Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
71
Upotreba sa računarom
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
Za upotrebu isporučenog softvera i importovanje snimaka putem USB veze
preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
USB spajanje: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X (v10.5, 10.6
(Snow Leopard))
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
ekran: 1024 T 768 tačaka ili više
Napomene
➇ Rad se ne može garantovati kod gore navedenih sistema koji su nadograđivani ili
kod multi-boot sistema.
➇ Ako spojite 2 ili više USB uređaja na jedan računar istovremeno, neki uređaji,
uključujući fotoaparat, možda neće raditi, zavisno od vrste USB uređaja koji
upotrebljavate.
➇ Spajanjem fotoaparata pomoću USB interfejsa kompatibilnog sa Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed
transfer) jer je fotoaparat kompatibilan sa Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
➇ Kad se računar aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računara možda se neće odmah uspostaviti.
72
Upotreba softvera
Instaliranje softvera (Windows)
Logujte se kao administrator.
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
➇ Ako se ne prikaže, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP: [My
(SONYPMB) t [Install.exe].
Computer]) t
➇ Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i sledite
uputstvo koje se prikazuje na ekranu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Označite i "Image Data Converter" i "PMB" te sledite uputstvo na ekranu.
➇ Tokom postupka spojite fotoaparat na računar i sledite uputstvo na ekranu
(str. 191).
➇ Kad se prikaže poruka o resetovanju računara, resetujte računar sledeći
uputstvo na ekranu.
➇ DirectX se može instalirati zavisno od konfiguracije sistema na vašem
računaru.
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalira se sledeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečice.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Napomene
➇ Ako ste na računar već pre instalirali "PMB" te je njegov broj verzije veći od
verzije sa isporučenog CD-ROM-a, nije potrebno instalirati "PMB" sa CD-ROM-a.
Funkcije koje možete koristiti aktivirane su čim se fotoaparat spoji sa računarom
preko USB kabla.
73
Upotreba sa računarom
➇ Ako je na vaš računar instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda
nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" sa
isporučenog CD-ROM-a. Sa isporučenog CD-ROM-a se takođe instalira "PMB
Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečice na
ekranu računara.
Instaliranje softvera (Macintosh)
Logujte se kao administrator.
1 Uključite svoj Macintosh računar i umetnite CD-ROM (isporučen)
u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3 Kopirajte datoteku [IDC_INST.pkg] iz foldera [MAC] u ikonu hard
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDC_INST.pkg].
Sledite uputstvo na ekranu za završetak instalacije.
Upotreba aplikacije "Image Data Converter"
Pomoću "Image Data Converter" možete sledeće i sl.:
➇ Editovati snimke napravljene u RAW formatu raznim korekcijama,
poput tonske krivulje i oštrine.
➇ Podešavati na snimcima ravnotežu beline, ekspoziciju, Creative Style
postavke i sl.
➇ Memorisati snimke prikazane i editovane na računaru.
➇ Snimak možete memorisati u RAW ili standardnom formatu.
➇ Prikazati i uporediti RAW/JPEG snimke napravljene ovim fotoaparatom.
➇ Ocenjivati snimke od jedan do pet.
➇ Podesiti oznake boja.
74
Upotreba sa računarom
Za korišćenje softvera "Image Data Converter" pogledajte Help.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Stranica za podršku za "Image Data Converter" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Upotreba aplikacije "PMB"
Pomoću "PMB" možete sledeće i sl.:
➇ Prebacivati snimke napravljene fotoaparatom na računar i prikazati ih.
➇ Organizovati snimke na računaru u kalendaru prema datumu snimanja i
prikazati ih.
➇ Retuširati (korekcija efekta crvenih očiju i sl.), štampati i slati fotografije
u dodatku e-maila, promeniti datum snimanja.
➇ Prikazati lokaciju snimanja fotografije na geografskoj karti (samo
SLT-A77V).
➇ Štampati ili memorisati fotografije sa datumom.
➇ Kreirati Blu-ray diskove, diskove AVCHD formata ili DVD diskove iz
AVCHD View video zapisa kopiranih na računar. (Pri prvom kreiranju
Blu-ray diska/DVD diska potrebno je imati Internet vezu.)
Napomene
➇ "PMB" nije kompatibilan sa Macintosh računarima.
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] podešenom
u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao snimiti disk. Ta
konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći snimiti disk sa originalnim
kvalitetom slike.
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB"
kako bi se mogao napraviti AVCHD disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga,
nećete moći snimiti disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite zadržati
originalni kvalitet slike morate svoje video zapise memorisati na Blu-ray disku.
➇ "AVCHD View video zapisi" su video zapisi snimljeni u modu [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File Format].
75
Upotreba sa računarom
Za korišćenje softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Dvaput kliknite na ikonu
(PMB Help) na radnoj površini ili kliknite na
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Stranica za podršku za "PMB" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
76
Odabir načina kreiranja diska sa
video zapisima
Možete snimiti disk sa video zapisima formata AVCHD View koji su
snimljeni ovim fotoaparatom.
Uređaji na kojima ga možete reprodukovati zavisiće od tipa diska.
Odaberite način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska.
Ovde se opisuju 2 načina za snimanje diska sa video zapisima: snimanje
diska na računaru upotrebom "PMB" softvera ili snimanje diska na drugim
uređajima, kao što je DVD snimač.
Uređaj za reprodukciju
Vrsta diska
Funkcije
Uređaji za reprodukciju
Blu-ray diska
(Blu-ray uređaj,
PlayStation®3, i sl.)
Upotreba Blu-ray diska omogućuje snimanje video zapisa sa slikom high definition
(HD) kvaliteta dužih od DVD diskova.
Uređaji za reprodukciju
AVCHD formata
(Sony Blu-ray uređaj,
PlayStation®3, i sl.)
Video zapisi sa slikom high definition (HD)
kvaliteta mogu se snimiti na DVD medij
kao što je DVD-R disk, i kreira se disk sa
high definition (HD) kvalitetom slike.
➇ Disk sa video zapisima visoke rezolucije
(HD) ne možete reprodukovati na običnim
DVD uređajima.
Uobičajeni uređaji za
DVD reprodukciju
(DVD uređaj, računar
sa mogućnošću DVD
reprodukcije i sl.)
Video zapisi sa slikom standard definition
(STD) kvaliteta koji su nastali konverzijom
iz video zapisa sa slikom high definition
(HD) kvaliteta mogu se snimiti na DVD
medij kao što je DVD-R disk, i kreira se
disk sa standardnim (STD) kvalitetom slike.
Snimanje diska upotrebom računara
AVCHD View video zapise možete importovati na računar upotrebom
"PMB" softvera, a zatim snimiti disk AVCHD formata ili disk standardnog kvaliteta (STD).
Za pojedinosti o načinu snimanja diska upotrebom "PMB" softvera
pogledajte "PMB Help".
Napomene
➇ Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte [BD Add-on Software] sa ekrana za instaliranje
"PMB" softvera .
77
Odabir načina kreiranja diska sa video zapisima
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao
snimiti disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći
snimiti disk sa originalnim kvalitetom slike (str. 195).
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao snimiti AVCHD disk. Ta konverzija
može potrajati. Osim toga, nećete moći snimiti disk sa originalnim
kvalitetom slike. Ako želite zadržati originalan kvalitet slike morate svoje
video zapise memorisati na Blu-ray disku (str. 196).
➇ "AVCHD View video zapisi" su video zapisi snimljeni u modu [AVCHD
60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File Format].
Snimanje diska na drugim uređajima
Disk možete snimiti i sa Blu-ray Disc snimačem ili DVD snimačem.
Vrsta diska koju možete snimiti zavisi od uređaja koji koristite.
Uređaj
Vrsta diska
Blu-ray Disc snimač: Snimanje
Blu-ray diska ili DVD diska
standardnog kvaliteta slike (STD)
DVD snimač različit od DVDirect
Express-a: Snimanje AVCHD diska ili
DVD diska standardnog kvaliteta slike
(STD)
HDD snimač, i sl.: Snimanje DVD
diska standardnog kvaliteta slike (STD)
Napomene
➇ Za detalje o snimanju diska pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja koji koristite.
➇ Ako snimate disk uređajem Sony DVDirect (DVD snimač), za prenos podataka
upotrebite otvor za memorijsku karticu na DVD snimaču ili snimač spojite preko
USB kabla.
➇ Ako koristite Sony DVDirect (DVD snimač) proverite da li je firmver ažuriran sa
najnovijom verzijom.
Za detalje posetite sledeći URL:
http://sony.storagesupport.com/
78
Lista ikona na ekranu
Grafički prikaz (LCD ekran)
1
Ekran
Opis
Mod ekspozicije (42)
PAS
M
Display All Info. (LCD ekran)
Registracioni broj (185)
Ikone Scene Recognition
(43, 96)
Memorijska kartica (27,
222)/Prenos (183)
Za reprodukciju (prikaz osnovnih
informacija)
100
Preostali broj slika za
snimanje
Odnos širine i visine
fotografija (172)
Һ
3D Sweep Panorama
(45, 99)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Veličina slike za
fotografije (53)
Kvalitet slike za
fotografije (172)
79
Lista ikona na ekranu
Ekran
Opis
Broj sličica u sekundi za
video zapise (114)
2
Ekran
Opis

Područje za merenje u
jednoj tački (132)
Veličina slike za
video zapise (114)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Smart teleconverter (153)
100% Preostalo trajanje baterije
(28)
Indikator brzine zatvarača
(89)
U toku je punjenje
blica (47)
Setting Effect OFF (89)
Bez snimanja zvuka za
video zapise (115)
SteadyShot/Upozorenje
na pomeranje fotoaparata
(94)
Status triangulacije
GPS-a (169) (samo
SLT-A77V)
Indikator otvora blende (89)
3
Ekran
Opis
REC 0:12
Vreme snimanja za
video zapis (m:s)
zT U
Izoštravanje (37, 118)
1/250
Brzina zatvarača (105)
F3.5
Otvor blende (103)
EV skala (49, 108, 157)
(samo za tražilo)
+3.0
Greška funkcije
SteadyShot (211)
-
AE zadržavanje (131)
Upozorenje za pregrevanje (16)
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze podataka (213)
Kompenzacija ekspozicije
(49)
GPS informacije (samo
SLT-A77V)
35° 37'
32"N 139°
44' 31"W
Prikaz geografske dužine
i širine (samo SLT-A77V)
View Mode (161)
Upozorenje za Auto HDR
sliku (142)
100-0003
Broj foldera-datoteke (193)
-
Zaštita (164)
Greška funkcije Picture
Effect (145)
DPOF
DPOF podešenje (198)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (28)
80
ISO400
ISO osetljivost (139)
3/7
Broj datoteke/Broj slika u
određenom modu prikaza
2011-1-1
10:37AM
Datum snimanja
Lista ikona na ekranu
4
Ekran
Ekran
Opis
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR (142)
Opis
Način okidanja (51, 154)
Creative Style (145)/
Kontrast, zasićenje,
oštrina
Način rada blica
(47, 135)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (64)
Način izoštravanja (116)
+3 +3
+3
Picture Effect (144)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Praćenje motiva (121)
Face Detection (127)
Smile Shutter (129)
Indikator osetljivosti
prepoznavanja osmeha
(129)
5
Ekran
Opis
Metering mode (132)
Kompenzacija blica
(132)
AWB
Ravnoteža beline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
(148)
7500K
A5 G5
81
Funkcije raspoložive u svakom modu
snimanja
Funkcije koje možete koristiti zavise od odabranog moda snimanja. U
sledećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Funkcije koje ne možete koristiti prikazuju se sivo na ekranu.
Face
Detection
(127)
Smile
Shutter
(129)
Exposure
Comp. (49)
z (36, 96)
–




Ү (43, 96)
–




š (44,
97)
–

–


–




*
–

–


^
–

–



–

–


N
–

–


җ
–
–
–

–

–

–


& (45, 99)

–
–
–
–
Һ (45, 99)

–
–
–
–
(46, 101)

–

–
–
P (102)





A (103)





S (105)





M (107)
–




*



–
l (38, 111)
Self-timer
(155)
Cont.
Shooting
(154)
Mod snimanja
* Kad je odabrana opcija [Manual Exposure], ova funkcija nije dostupna.
82
Raspoloživi načini rada blica
Funkcije koje možete odabrati zavise od moda snimanja i odabranih funkcija.
U sledećoj tablici  označava funkciju koja se može odabrati. – znači da
se funkcija ne može odabrati.
Načini rada blica koje ne možete odabrati prikazuju se sivo na ekranu.
Mod snimanja
, (Flash
Off)

(Autoflash)
(
(Fill-flash)
q
|
(Rear Sync.) (Wireless)
z (36, 96)



–
–
Ү (43, 96)



–
–
š (44,
97)



–
–

–

–
–
*



–
–
^

–

–
–


–

–
–
N

–
–
–
–
җ

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
& (45, 99)

Һ (45, 99)

–
–
–
–
–
–



P (102)
–
–



A (103)
–
–



S (105)
–
–



M (107)
–
–



l (38, 111)
–
–



(46, 101)
83
Napredne funkcije
Ovaj deo pruža dodatne informacije o fotoaparatu.
85
Podešavanje fotoaparata
Skidanje okulara
Prilikom pričvršćivanja ugaonog tražila FDA-A1AM (prodaje se posebno)
na fotoaparat, uklonite okular.
Pažljivo uklonite okular pritiskom
na obe njegove bočne strane.
➇ Stavite prste pod okular i pomerite ga
prema gore.
Napomena
➇ Prilikom postavljanja ugaonog tražila FDA-A1AM (prodaje se posebno) na fotoaparat, preporučuje se da [Eye-Start AF] podesite na [Off], budući da bi se senzor
okulara iznad tražila mogao aktivirati.
86
Ekran prikazan za mod snimanja
Odabir moda ekrana
Možete odabrati željeni mod ekrana. Pri promeni ekranskog prikaza
pritiskom tipke DISP (str. 52) prikazuju se samo odabrani ekrani. Možete
odvojeno podesiti raspoložive ekrane koji će se prikazivati na LCD
ekranu i u tražilu.
1 Tipka MENU t ˘ 2 t [DISP Button(Monitor)] ili [DISP
Button(Finder)]
2 Odaberite željeni prikaz tipkom v/V/b/B na selektoru i pritisnite sredinu višesmernog selektora.
3 Pritisnite tipku MENU.
87
Ekran prikazan za mod snimanja
Histogram
Broj piksela
Histogram prikazuje raspodelu svetline
koja pokazuje koliko piksela određene
svetline postoji u slici.
Primenom kompenzacije ekspozicije
menjaće se i histogram.
Oba kraja histograma pokazuju deo sa
pretežno svetlim ili pretežno tamnim
tonovima. Ta područja nije moguće kasnije
obnoviti pomoću računara. Podesite ekspoziciju po potrebi i snimajte ponovo.
Tamno
Svetlo
Napomene
➇ Histogram ne prikazuje završnu snimljenu fotografiju. Označava status slike koja je
prikazana na ekranu. Histogram će se razlikovati zavisno od podešenja otvora blende,
itd.
➇ Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sledećim situacijama:
– Kod upotrebe blica.
– Prilikom snimanja pri slabom svetlu, na primer, snimanja noću.
88
Ekran prikazan za mod snimanja
Digitalni merač izbalansiranosti
Digitalni merač izbalansiranosti označava
da li je fotoaparat poravnat po horizontalnoj
i vertikalnoj osi. Kad je fotoaparat poravnat
po jednoj osi indikator svetli zeleno.
Horizontalna osa
Vertikalna osa
Napomene
➇ Greška digitalnog merača izbalansiranosti je veća ako fotoaparat nagnete previše
napred ili nazad.
➇ Nagib od ±1° može biti izmeren čak i ako je fotoaparat potpuno izbalansiran.
Grafički prikaz
U grafičkom prikazu se prikazuje grafička
brzina zatvarača i otvor blende te se jasno
pokazuje kako funkcioniše ekspozicija.
Displeji na indikatoru brzine zatvarača i
indikatoru otvora blende pokazuju trenutnu
vrednost.
Otvor blende
Brzina zatvarača
Praćenje motiva kroz objektiv bez prikazanih efekata.
Motiv možete pratiti kroz objektiv bez prikazanih efekata poput kompenzacije ekspozicije, balansa beline, Creative Style, Picture Effect i sl.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Live View Display] t [Setting Effect OFF]
89
Ekran prikazan za mod snimanja
➇ Kad je odabrano [Setting Effect OFF], Live View slika u modu M je
uvek prikazana sa odgovarajućom svetlinom.
Napomena
➇ [Setting Effect OFF] ne može se odabrati kad je mod ekspozicije podešen na AUTO,
AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Movie ili Scene Selection.
Lista ikona za mod tražila
Kad je aktivirana opcija [For viewfinder] u [DISP Button(Monitor)],
možete pritiskom tipke DISP podesiti LCD ekran na status prikladan za
upotrebu sa tražilom.
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o upotrebi.
U modu AUTO, AUTO+ ili
Scene Selection
1
U modu Continuous
Advance Priority AE/P/A/S/M
Ekran
Ekran
Opis
Memorijska kartica (27,
222)/Prenos (183)
Opis
Mod ekspozicije (42)
PAS
M
100
Preostali broj slika za
snimanje
Odnos širine i visine
fotografija (172)
Һ
Registracioni broj (185)
90
3D Sweep Panorama
(45, 99)
Ekran prikazan za mod snimanja
Ekran
Opis
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Veličina slike za
fotografije (53)
2
Ekran
Način rada blica
(47, 135)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (64)
Način izoštravanja (116)
Kvalitet slike za
fotografije (172)
Broj sličica u sekundi za
video zapise (114)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Veličina slike za
video zapise (114)
Praćenje motiva (121)
Face Detection (127)
100% Preostalo trajanje baterije
(28)
U toku je punjenje
blica (47)
Metering mode (132)
Ravnoteža beline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
(148)
AWB
Setting Effect OFF (89)
Bez snimanja zvuka za
video zapise (115)
7500K
A5 G5
SteadyShot/Upozorenje
na pomeranje fotoaparata
(94)
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR (142)
Creative Style (145)/
Kontrast, zasićenje,
oštrina
Status triangulacije
GPS-a (169) (samo
SLT-A77V)
Greška funkcije
SteadyShot (211)
-
Opis
Način okidanja (51, 154)
+3 +3
+3
Upozorenje za pregrevanje (16)
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze podataka (213)
91
Ekran prikazan za mod snimanja
Ekran
Opis
Picture Effect (144)
Smile Shutter (129)
$x
Kompenzacija ekspozicije (49)/ Ručno merenje
(108)
Kompenzacija blica
(132)
EV skala (49, 108, 157)
3
Ekran
1/125
F2.8
ISO AUTO
92
Opis
Brzina zatvarača (105)
Otvor blende (103)
ISO osetljivost (139)
AE zadržavanje (131)
Ekran prikazan za mod snimanja
Displej
Možete podesiti brzinu zatvarača, otvor
blende, kompenzaciju ekspozicije,
kompenzaciju blica, ISO osetljivost,
balans beline, način okidanja i
kvalitet slike prateći prikaz na displeju sa gornje strane fotoaparata.
Brzina zatvarača (105)/
Otvor blende (103)
Kompenzacija ekspozicije
(49)/bljeska (132)
ISO osetljivost (139)
White balance (148)
Način okidanja (51, 154)
Kvalitet slike (172)
Ekran
Opis
Preostali kapacitet baterije (28)
[100]
Preostali broj slika za snimanje (227)*
* Čak i kad je preostali broj mogućih snimaka veći od 9999, na displeju se
prikazuje "9999".
Uključenje pozadinskog osvetljenja displeja
Pritisnite tipku za osvetljenje displeja na
gornjoj strani. Za isključenje osvetljenja
pritisnite tipku ponovo.
Tipka za osvetljenje displeja
93
Snimanje jasne slike bez potresanja
fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomeranje fotoaparata do
kojeg dolazi nakon pritiska okidača, a posledica je nejasna slika. Za smanjenje potresanja fotoaparata sledite ovo uputstvo.
Indikator upozorenja na pomeranje fotoaparata
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, trepće
(Upozorenje na potresanje
indikator
fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
blic.
Indikator
(upozorenje na
potresanje fotoaparata)
Napomena
➇ Indikator
(upozorenje na pomeranje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u
M/S modovima ili pri snimanju video zapisa.
Upotreba funkcije SteadyShot
Ovaj fotoaparat ima funkciju SteadyShot koja smanjuje potresanje
fotoaparata. Funkcija SteadyShot može se podesiti odvojeno za snimanje
fotografija i za snimanje video zapisa.
Funkcija SteadyShot je standardno podešena na [On].
Tipka MENU t ! 2 ili l 1 t [SteadyShot] t odaberite
željeno podešenje
Napomena
➇ Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah po uključenju fotoaparata,
odmah nakon što fotoaparat usmerite prema objektu ili kad pritisnete okidač do
kraja bez zaustavljanja na pola hoda.
94
Ekran prikazan za mod snimanja
Snimanje jasne slike bez potresanja fotoaparata
Upotreba stativa
➇ Savetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sledećim slučajevima.
➇ Snimanje bez blica na tamnom mestu.
➇ Snimanje sa malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom
snimanju.
➇ Snimanje objekata izbliza, na primer pri makrosnimanju.
➇ Snimanje sa teleskopskim objektivom.
Napomena
➇ Pri upotrebi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno.
95
Odabir moda snimanja
z AUTO
Podesite funkcijski točkić na z i snimajte (str. 36).
Napomena
➇ Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge funkcije
neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osetljivost). Ako želite
podesiti razne postavke, namestite funkcijski točkić na P i zatim snimajte objekat.
Ү
Podesite funkcijski točkić na Ү (Auto+) i snimajte (str. 43).
Podešavanje snimanja u nizu
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto+Con. Shooting] t odaberite željeno
podešenje
Odabir načina memorisanih snimljenih fotografija
Kod snimanja u nizu možete odabrati način memorisanja koji vam omogućuje bilo memorisanje 1 odgovarajuće fotografije iz niza snimljenih fotografija bilo memorisanje svih fotografija.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto+ Image Extract.] t odaberite
željeni mod.
Napomene
➇ Čak i ako opciju [Auto+ Image Extract.] podesite na [Off] dok je [Hand-held
Twilight] odabrano za mod scene koji je prepoznao fotoaparat, biće memorisana 1
spojena fotografija.
➇ Brojevi fotografija koje nisu memorisane preskaču se prilikom izvlačenja fotografija.
96
Odabir moda snimanja
š Odabir scene
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje sa programiranim postavkama skladno sceni
Podesite funkcijski točkić na š (Scene Selection), odaberite
željeni mod i snimajte (str. 44).
ҳ (Portrait)
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekat.
Meko izražava tonove kože.
➇ Za snažnije zamućenje pozadine
podesite objektiv u položaj za telefoto.
➇ Možete snimiti vernu sliku ako izoštrite
oko koje je bliže objektivu.
➇ Za snimanje objekata osvetljenih od pozadi koristite
zatvarač objektiva.
➇ Ako oči objekta postaju crvene pri snimanju sa blicom,
koristite funkciju za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 64).
ҹ (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom
brzinom zatvarača kako bi objekat
izgledao kao da stoji mirno.
Fotoaparat snima slike kontinuirano
dok je okidač pritisnut.
➇ Pritisnite i zadržite okidač do pola sve do pravog trenutka.
\ (Macro)
Za snimanje objekata iz blizine, kao
što su cveće i hrana.
➇ Za snimanje objekta iz veće blizine
koristite makroobjektiv (opcija).
➇ Podesite način rada blica na
[Flash Off] kad snimate objekat unutar 1 m udaljenosti.
➇ Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće biti
sasvim efikasna. Za bolje rezultate koristite stativ.
➇ Najmanja žižna udaljenost je nepromenjiva.
Ҹ (Landscape)
Snima ceo opseg scene vrlo oštro
i u živim bojama.
➇ Za naglašavanje otvorenosti
kraj obraza podesite objektiv u
širokougaoni položaj.
97
Odabir moda snimanja
 (Sunset)
Predivno snima izlazak ili zalazak
sunca.
N (Night Scene)
Snimanje noćnih scena iz udaljenosti
bez gubitka noćne atmosfere okoline.
➇ Brzina zatvarača je manja, zato
savetujemo upotrebu stativa.
➇ Pri snimanju potpuno tamne
noćne scene snimak možda neće ispasti kako treba.
җ (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene sa manje šuma i
zamućenja bez upotrebe stativa.
Snima se niz slika i na njih se
primenjuje procesiranje kako bi se
smanjilo zamućenje objekta, efekat
pomeranja aparata i šum.
➇ Smanjenje zamućenja je manje efikasno čak i u
[Hand-held Twilight] pri snimanju:
– Objekata sa nepredvidljivim kretanjem
– Objekata preblizu fotoaparatu
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo kontrasta poput neba, peščane
plaže ili livade
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa
ili vodopada
➇ U slučaju [Hand-held Twilight] mogu se pojaviti bloksmetnje pri upotrebi trepćućeg izvora svetla, na primer
fluorescentnog osvetljenja.
 (Night Portrait)
Snima portrete u noćnim scenama.
➇ Brzina zatvarača je manja, zato
savetujemo upotrebu stativa.
Tehnika snimanja
➇ Ako želite finije fotografije, podesite funkcijski točkić na P, A, S ili na M
te koristite funkciju kreativnog stila (str. 145). U takvim slučajevima
možete podesiti ekspoziciju, ISO, itd.
98
Odabir moda snimanja
Napomene
➇ Budući da fotoaparat automatski procenjuje postavke mnoge funkcije neće biti
raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osetljivost).
➇ Blic je podešen na [Autoflash] ili na [Flash Off] za svaki mod funkcije
Scene Selection. Ove postavke možete promeniti (str. 47, 135).
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje širokih scena ili vrlo visokih i širokih zgrada.
➏ Snimanje 3D slika sa utiskom dubine i prikaz slika na TV ekranu koji
podržava 3D prikaz.
Funkcijski točkić podesite na & (Sweep Panorama) ili Һ (3D
Sweep Panorama) i snimajte (str. 45).
Napomene
➇ Ako ne uspete pomerati ili nagnuti fotoaparat po celom motivu unutar zadatog
vremena, u dobijenoj slici se pojavljuje sivo područje. U tom slučaju pomerajte
fotoaparat brže kako biste snimili celu panoramsku sliku.
➇ Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni deo se neće snimiti glatko. Kada
tokom snimanja započnete pomerati fotoaparat, ne naginjite ga napred-nazad ili
levo-desno.
➇ U uslovima smanjenog osvetljenja, panoramske slike mogu biti nejasne ili neće
biti snimljene.
➇ Pod trepćućim svetlom poput fluorescentnog osvetljenja, svetlina ili boja sastavljene slike nije uvek ista.
➇ Kad se ceo ugao panoramskog snimanja i ugao u kojem ste podesili izoštrenost i
ekspoziciju pomoću zadržavanja AE/AF razlikuju po svetlini, boji i izoštrenosti,
snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju promenite ugao čije postavke zadržavate
i snimajte ponovo.
➇ Funkcija [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] nije prikladna za snimanje:
– Objekata koji se brzo kreću.
– Objekata preblizu fotoaparatu.
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i objekata sa malo
kontrasta poput neba, peščane plaže ili livade.
– Objekata koji se stalno menjaju, na primer talasa ili vodopada.
– Motiva sa Suncem ili električnim svetlima i sl. koja su mnogo svetlija od
okoline.
99
Odabir moda snimanja
➇ [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] snimanje može se prekinuti u sledećim
uslovima:
– Pomerate ili naginjete fotoaparat prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
➇ Tokom [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] snimanja fotoaparat radi
kontinuirano i zatvarač klika do kraja snimanja.
Saveti za snimanje panoramske slike
Pomerite ili nagnite fotoaparat u luku
konstantnom brzinom i u istom smeru
kao što je označeno na ekranu. Funkcija [Sweep Panorama] ili [3D Sweep
Panorama] je prikladnija za statične
objekte nego za one koji se kreću.
Vertikalni smer
Horizontalna osa
Što kraći
poluprečnik
➇ Kada koristite opciju Sweep Panorama ili 3D Sweep Panorama preporučuje se upotreba širokougaonih objektiva.
➇ Prilikom upotrebe objektiva duže žižne daljine pomerite ili naginjite
fotoaparat sporije nego što biste to učinili sa širokougaonim objektivima.
➇ Odredite scenu i pritisnite okidač do pola kako biste zadržali žižu,
ekspoziciju i ravnotežu beline.
➇ Ako je deo sa vrlo različitim oblicima ili scenama koncentrisan oko ivica
ekrana, sastavljanje slike neće uspeti. U takvim situacijama podesite
kompoziciju kadra tako da taj deo bude u sredini slike i zatim snimajte
ponovo.
3D slike
Istim načinom kao i za Sweep Panorama fotoaparat snima više fotografija i
spaja ih u 3D sliku.
3D fotografije možete zatim pogledati na 3D TV-u. Za detalje o 3D snimanju
pogledajte str. 221.
Promena veličine slike
Možete odabrati veličinu fotografije: Tipka MENU t ! 1 t
[Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size].
100
Odabir moda snimanja
Podešavanje smera pomeranja ili naginjanja
Možete podesiti smer u kojem ćete pomerati ili naginjati fotoaparat.
Tipka MENU t ! 1 t [Panorama: Direction] ili [3D Pan.:
Direction] t odaberite željenu postavku
Cont. Priority AE
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje brzih objekata u nizu kako biste zabeležili željeni momenat.
➏ Snimanje izraza dečjeg lica koji se neprestano menjaju.
Podesite funkcijski točkić na
(str. 46).
(Cont. Priority AE) i snimajte
Tehnike snimanja
➇ Kada je mod automatskog izoštravanja podešen na [Continuous AF]
izoštravanje i ekspozicija nastavljaju se podešavati tokom snimanja.
Moguće je podesiti ISO osetljivost.
➇ U modu ručnog izoštravanja ili ako je automatsko izoštravanje podešeno
na [Single-shot AF] možete podesiti ISO osetljivost i otvor blende. Ako
je odabrano [Single-shot AF] izoštravanje je podešeno prema prvom
snimku.
Napomene
➇ Kad je isključena funkcija Face Detection.
➇ Ako je odabrano [Auto HDR] postupak DRO se povremeno sprovodi prema podešenjima za DRO.
➇ Naši uslovi merenja. Brzina kontinuiranog snimanja je manja, zavisno od uslova
snimanja.
101
Upotreba funkcije snimanja
P Program Auto
Taj mod je prikladan za
➏ Primenu automatske ekspozicije uz zadržavanje korisničkih postavki za ISO
osetljivost, Creative Style, D-Range Optimizer i sl.
1 Podesite funkcijski točkić na P.
2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 116 – 158).
➇ Za uključivanje blica pritisnite tipku (.
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Program Shift
Možete privremeno zameniti vrednost kombinacije brzine zatvarača i
otvora blende pravilnom ekspozicijom
koju odredi fotoaparat.
Zakretanjem prednjeg ili zadnjeg
kontrolnog točkića odaberite željenu
kombinaciju dok je slika izoštrena.
Oznaka moda ekspozicije menja se u "P*".
102
Upotreba funkcije snimanja
A Aperture Priority
Taj mod je prikladan za
➏ Izoštravanje objekta i zamućivanje svega ispred i iza njega. Otvaranje blende
sužava domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se smanji.)
➏ Snimanje scene u dubinu. Sužavanje otvora blende proširuje domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se poveća.)
1 Podesite funkcijski točkić na A.
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
prednjim ili zadnjim kontrolnim
točkićem.
➇ Manji F-broj: Prednji plan i pozadina
objekta su neizoštreni. Veći F-broj:
Oštar je i objekat i njegov prednji plan
i pozadina.
➇ Neizoštrene delove slike ne možete
proveriti na LCD ekranu ili tražilu.
Proverite snimak i podesite otvor
blende.
Otvor blende (F-broj)
103
Upotreba funkcije snimanja
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Brzina zatvarača podešava se automatski
kako bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat proceni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće brzina zatvarača. U
tom slučaju ponovo podesite otvor blende.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
➇ Zavisno od otvora blende, brzina zatvarača može se smanjiti. Kad je
brzina zatvarača manja, savetujemo upotrebu stativa.
➇ Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv sa
manjim otvorom blende (svetli objektiv).
➇ Upotrebom tipke za proveru dubinske oštrine možete proveriti približno
zamućenje fotografije pre snimanja.
Napomena
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati sa blicom. Međutim, domet blica se
razlikuje zavisno od otvora blende. Pri snimanju sa blicom proverite njegov
domet u delu "Tehnički podaci".
104
Upotreba funkcije snimanja
Provera zamućenja pozadine (tipka za proveru dubinske oštrine)
LCD ekran i tražilo prikazuju sliku snimljenu
pri najvećem otvoru blende. Promena otvora
blende odražava se na oštrinu slike objekta
stvarajući razliku u oštrini između slike objekta
pre snimanja i stvarne slike.
Dok pritiskate tipku za proveru dubinske oštrine
Tipka za proveru
možete videti sliku pri otvoru blende koji će se
dubinske oštrine
koristiti pri snimanju i tako pre snimanja
proveriti približnu oštrinu objekta.
➇ Tipku za proveru dubinske oštrine pritisnite
nakon što ste podesili oštrinu.
➇ Otvor blende možete podesiti u modu za
pregled dubinske oštrine.
S Shutter Priority
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje objekta koji se kreće u trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za
oštro snimanje trenutka pokreta.
➏ Ocrtavanje kretanja kako bi se izrazio dinamizam i tok. Koristite manju
brzinu zatvarača kako biste snimili trag kretanja objekta.
1 Podesite funkcijski točkić na S.
105
Upotreba funkcije snimanja
2 Odaberite brzinu zatvarača
prednjim ili zadnjim kontrolnim
točkićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende podešava se automatski kako
bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat proceni da odabranom
brzinom zatvarača nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće otvorom
blende. U tom slučaju ponovo podesite
brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
➇ Kad je brzina zatvarača manja, savetujemo upotrebu stativa.
➇ Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osetljivost.
Napomene
➇ Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator
(upozorenje na pomeranje fotoaparata).
➇ Što je viša ISO osetljivost, primetljiviji je šum slike.
➇ Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodiće se smanjivanje šuma
(Long Exposure NR) isto dugo koliko je zatvarač bio otvoren nakon snimanja.
Za to vreme ne može se snimiti nova slika.
106
Upotreba funkcije snimanja
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati sa blicom. Međutim, ako pri upotrebi blica
smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svetlo
blica neće dostizati udaljene objekte.
M Manual Exposure
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu zatvarača
i otvor blende.
1 Podesite funkcijski točkić na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni
točkić kako biste podesili brzinu
zatvarača i zakrenite zadnji
kontrolni točkić za podešavanje
otvora blende.
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
107
Upotreba funkcije snimanja
3 Snimajte nakon što podesite
U modu tražila
ekspoziciju.
➇ Proverite vrednost ekspozicije na EV
skali (Metered Manual*) uz praćenje u
tražilu.
Prema +: Slike postaju svetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije
Strelica b B pojavljuje se ako je podešena ekspozicija van opsega EV skale.
Strelica počinje da treperi ako se razlika
poveća.
* Ako je fotoaparat u modu M na indikatoru
kompenzacije ekspozicije biće prikazana
vrednost premale ili prevelike ekspozicije
u odnosu na tačnu ekspoziciju.
Standardna vrednost.
Napomene
➇ Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator
(upozorenje na pomeranje fotoaparata).
➇ Kad je funkcijski točkić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na
[100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osetljivost ako
je potrebno (str. 139).
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati sa blicom. Međutim, domet blica razlikuje
se zavisno od otvora blende. Pri snimanju sa blicom proverite njegov domet
u delu "Tehnički podaci".
Ručno prebacivanje
Možete menjati vrednost kombinacije brzine zatvarača i otvora blende
bez menjanja podešene ekspozicije.
Okrećite prednji ili zadnji kontrolni
točkić dok istovremeno pritiskate
tipku AEL kako biste odabrali kombinaciju vrednosti brzine zatvarača i
otvora blende.
Tipka AEL
108
Upotreba funkcije snimanja
M BULB
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje tragova svetla, na primer vatrometa.
➏ Snimanje tragova zvezda.
1 Podesite funkcijski točkić na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni
točkić ulevo dok se ne prikaže
[BULB].
BULB
3 Zakrenite zadnji kontrolni
točkić kako biste podesili otvor
blende (F-broj).
4 Pritisnite okidač do pola kako bi se slika izoštrila.
109
Upotreba funkcije snimanja
5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Tehnike snimanja
➇ Koristite stativ.
➇ Ručnim izoštravanjem podesite oštrinu na beskonačno prilikom snimanja
vatrometa i sl. Ako ne znate poziciju beskonačne oštrine na objektivu,
prvo oštrinu podesite na mesto održavanja vatrometa pre nego što vatromet počne, a zatim ga snimajte.
➇ Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 158). Pritisak na tipku SHUTTER
na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak
zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču
ne trebate zadržati pritisnutom.
➇ Ako koristite daljinski upravljač koji je opremljen funkcijom zadržavanja
tipke zatvarača (prodaje se posebno) možete pomoću daljinskog upravljača
ostaviti zatvarač otvorenim.
Napomene
➇ Pri upotrebi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 95).
➇ Što je duže vreme ekspozicije, primetljiviji je šum slike.
➇ Nakon snimanja primenjivaće se funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR)
onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vreme ne može se snimiti nova
slika.
➇ Kad je uključena funkcija Smile Shutter ili Auto HDR, ili dok je [Picture Effect]
podešeno na [HDR Painting] ili [Rich-tone Mono.] ne možete podesiti brzinu
zatvarača na [BULB].
➇ Ako se koristi funkcija Smile Shutter ili Auto HDR uz brzinu zatvarača podešenu
na [BULB], brzina zatvarača je trenutno podešena na 30 sekundi.
➇ Preporučujemo da BULB snimanje započnete nakon što se fotoaparat ohladi kako
biste sprečili opadanje kvaliteta fotografija.
110
Postavke za snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa sa lakoćom
Snimanje video zapisa može se započeti iz bilo kojeg moda ekspozicije.
Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju se automatski.
Pritisnite tipku MOVIE ponovo za početak snimanja (str. 38).
Tehnike snimanja
➇ Započnite sa snimanjem nakon podešavanja oštrine.
➇ Mogu se koristiti sledeće postavke koje su podešene tokom snimanja
fotografija.
– ISO
– Ravnoteža beline
– Kreativni stil
– Kompenzacija ekspozicije
– Područje automatskog izoštravanja
– Način merenja svetla
– Prepoznavanje lica
– Praćenje subjekta
– D-Range Optimizer:
– Lens Comp.: Shading
– Lens Comp.: Chro. Aber.
– Lens Comp.: Distortion
– Picture Effect
➇ Pri snimanju video zapisa možete podesiti ISO osetljivost, kompenzaciju
ekspozicije, praćenje objekta ili područje automatskog izoštravanja.
➇ Ako dodelite funkciju [AF lock] tipki AEL, tipki ISO ili tipki AF/MF,
možete zadržati žižu pritiskom tih tipki u modu automatskog izoštravanja.
Napomene
➇ U modu snimanja video zapisa, područje snimanja (vidni ugao) je uže od onog pri
snimanju fotografija.
➇ Kad je na LCD ekranu aktivan prikaz [For viewfinder] , LCD ekran se prebacuje
na prikaz [Display All Info.] u trenutku kada započinje snimanje video zapisa.
111
Postavke za snimanje video zapisa
➇ Ne snimajte jak izvor svetla, na primer sunce. To može dovesti do oštećenja
unutrašnjeg mehanizma fotoaparata.
➇ Pri importovanju AVCHD View video zapisa na računar koristite "PMB" (str. 71, 192).
➇ Ako duže vreme snimate temperatura fotoaparata se povećava pa kvalitet slike
može opasti.
➇ Ako se pojavi indikator - temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat i sačekajte da se fotoaparat ohladi. Ako nastavite da snimate fotoaparat će
se automatski isključiti.
➇ Budući da se brzina zatvarača i otvor blende podešavaju automatski, brzina zatvarača će biti viša i kretanje objekta se možda neće zabeležiti normalno u svetlim
uslovima. Odabirom ručnog izoštravanja i podešavanja brzine zatvarača ili otvora
blende možete kretanje učiniti prirodnijim (str. 123).
➇ Kad je ISO podešen na [Multi Frame Noise Reduct.], trenutno je odabrano
[AUTO]. Kad je podešen na ISO 2000 ili više, trenutno je odabrano ISO 1600.
➇ Ne možete odabrati [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.] ili [Miniature]
u Picture Effect. Kad započne snimanje video zapisa, Picture Effect se trenutno
podesi na [Off].
Snimanje video zapisa uz podešenu brzinu zatvarača i otvor
blende
Možete snimati video zapise uz podešenu brzinu zatvarača i otvor blende
kako biste po želji upravljali defokusiranjem pozadine ili fluidnošću.
1 Podesite točkić načina izoštravanja na MF (str. 123).
2 Podesite funkcijski točkić na l (video zapis).
3 Odaberite željeni mod tipkom v/V na selektoru i pritisnite
sredinu višesmernog selektora.
➇ Za promenu moda pritisnite tipku Fn te odaberite drugi mod.
4 Podesite brzinu zatvarača i otvor blende prednjim ili zadnjim
kontrolnim točkićem.
112
Postavke za snimanje video zapisa
5 Podesite žižu i zatim pritisnite tipku MOVIE kako biste započeli
snimanje.
(102)
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije
(brzina zatvarača i otvor blende zajedno). Ostale postavke
možete podesiti ručno i vaša podešenja mogu se memorisati.
(Aperture
Priority) (103)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora
blende prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem.
(Program Auto)
(Shutter Priority) Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine
zatvarača prednjim ili zadnjim kontrolnim točkićem.
(105)
(Manual
Exposure) (107)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije
(i brzine zatvarača i otvora blende) prednjim ili zadnjim
kontrolnim točkićem.
File Format
Tipka MENU t l 1 t [File Format] t odaberite željeni format
AVCHD 60i/60p
AVCHD 50i/50p
Snimanje 60i/50i video zapisa ili 24p/25p video zapisa u
AVCHD formatu i 60p/50p video zapisa u izvornom
Sonyjevom formatu. Taj Sonyjev format datoteke je prikladan za gledanje video zapisa na high-definition TV-u.
Blu-ray disk, AVCHD disk ili DVD-Video disk možete
kreirati pomoću isporučenog softvera "PMB".
➇ 60i/50i video zapisi snimaju se sa 60 ili 50 poluslika u
sekundi. I 60i i 50i video zapisi koriste interlace sistem
prikaza, Dolby Digital zvuk i AVCHD format.
➇ 24p/25p video zapisi snimaju se sa 24 ili 25 sličica u sekundi. I 24p i 25p video zapisi koriste progresivni sistem
prikaza, Dolby Digital zvuk i AVCHD format.
➇ 60p/50p video zapisi snimaju se sa 60 ili 50 sličica u sekundi. I 60p i 50p video zapisi koriste progresivni sistem
prikaza i Dolby Digital zvuk.
113
Postavke za snimanje video zapisa
MP4
Snimanje mp4 (AVC) video zapisa. Taj format je prikladan
za postavljanje na web, za dodatke e-maila i sl.
➇ Video zapisi se snimaju u MPEG-4 formatu sa oko 30 sličica u sekundi, uz upotrebu progresivnog sistema prikaza,
AAC zvuka i mp4 formata.
➇ Disk sa video zapisima snimljenim u tom formatu ne
možete kreirati upotrebom isporučenog softvera "PMB".
Record Setting
Što je veća brzina bita, viši je kvalitet snimka.
Tipka MENU t l 1 t [Record Setting] t odaberite željenu
veličinu
[File Format]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
File Format
Prosečna
brzina bitova
Snimanje
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Snima video zapise visokog kvaliteta rezolucije
1920 T 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Snima video zapise standardnog kvaliteta
rezolucije 1920 T 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)* 28 Mbps
50p 28M(PS)**
Snima video zapise najvišeg kvaliteta rezolucije
1920 T 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Snima video zapise visokog kvaliteta rezolucije
1920 T 1080 (24p/25p). Tako se stvara ugođaj bioskopa.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Snima video zapise standardnog kvaliteta
rezolucije 1920 T 1080 (24p/25p). Tako se stvara
ugođaj bioskopa.
[File Format]: [MP4]
File Format
Prosečna
brzina bitova
1440T1080 12M 12 Mbps
Snimanje
Snima video zapise rezolucije 1440 T 1080.
3 Mbps
Snima video zapise VGA veličine.
VGA 3M
* 1080 60i-kompatibilan uređaj
** 1080 50i-kompatibilan uređaj
114
Postavke za snimanje video zapisa
Napomene
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] podešenom
u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao snimiti disk. Ta
konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći snimiti disk sa originalnim
kvalitetom slike.
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB"
kako bi se mogao snimiti AVCHD disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga,
nećete moći snimiti disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite zadržati originalni kvalitet slike morate svoje video zapise memorisati na Blu-ray disku.
➇ Za gledanje video zapisa rezolucije 60p/50p ili 24p/25p na TV-u, potreban je TV
koji je u stanju prikazati 60p/50p i 24p/25p. Ako vaš TV ne podržava tu rezoluciju
video zapisi se konvertuju na 60i/50i i emituju na TV-u.
Audio Recording
Ako snimate video zapise možda će biti snimljen zvuk rada fotoaparata ili
objektiva. Video zapise možete snimati i bez zvuka.
Tipka MENU t l 1 t [Audio Recording] t [Off]
Kad je izoštravanje podešeno na ručno, možete onemogućiti snimanje
zvuka koji objektiv stvara pri automatskom izoštravanju (str. 123).
Smanjenje šuma vetra
Šum vetra možete smanjiti tako da ograničite ulaz niskofrekventnog
zvuka u ugrađeni mikrofon.
Tipka MENU t l 1 t [Wind Noise Reduct.] t [On]
Napomene
➇ Ako podesite tu opciju na [On], određena količina basova može se snimiti pretiho.
Podesite na [Off] kad ne duva vetar.
➇ Pri upotrebi spoljnog mikrofona (opcija), ova funkcija ne radi.
115
Izoštravanje
Postoje 2 načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Zavisno od
objektiva, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi
se na različite načine.
Za prelazak na automatsko izoštravanje
Za prelazak na ručno
izoštravanje
Objektivu
(Točkić za način
izoštravanja na fotoaparatu podesite
da nije na MF.)
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na AF.
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na MF.
Fotoaparatu
Točkić za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
da nije na MF.
Točkić za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na MF.
Vrsta objektiva
Preklopka na
Objektiv ima
preklopku za
način
izoštravanja
Objektiv nema
preklopku za
način
izoštravanja
Automatsko izoštravanje
1 Točkić za način izoštravanja
na fotoaparatu podesite po želji,
samo ne na MF.
2 Kad objektiv ima preklopku za
način izoštravanja, podesite je
na AF.
116
Izoštravanje
3 Pritisnite okidač do pola za proveru
izoštravanja i snimajte.
➇ Kad se potvrdi izoštrenost, indikator
izoštravanja promeni se u z ili T
(str. 118).
➇ Područje automatskog izoštravanja
na kojem je potvrđena oštrina postaje
zeleno.
Indikator
izoštravanja
Područje automatskog izoštravanja
S (Single-shot AF)
(Ǿ)
Kad pritisnete i zadržite okidač do pola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost.
A (Automatic AF)
(ǽ)
Zavisno od kretanja objekta, [Autofocus Mode] se menja
između Single-shot AF i Continuous AF.
Kad okidač pritisnete i zadržite do pola, fokus se zadržava
ako je objekat miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako
se objekat kreće.
➇ Možete podesiti funkciju položaja "A" na točkiću za
odabir moda izoštravanja na DMF (Direct Manual Focus)
u [AF-A setup] (str. 125).
C (Continuous AF)
(ǿ)
Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i
zadržan do pola.
➇ Neće se oglašavati audio signali kad fotoaparat izoštri
objekat.
➇ Može se koristiti zadržavanje izoštravanja.
Tehnika snimanja
➇ Koristite [Single-shot AF] kad je objekat nepomičan.
➇ Koristite [Continuous AF] kad se objekat pomera.
➇ Za odabir područja automatskog izoštravanja koje se koristi za izoštravanje
podesite [AF area] (str. 119).
➇ Za promenu brzine izoštravanja podesite [AF drive speed] (str. 66).
Napomena
➇ Dok fotoaparat automatski izoštrava, nemojte dirati prsten za izoštravanje koji se
zakreće.
117
Izoštravanje
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja
Status
z svetli
Objekat je izoštren. Fotoaparat je spreman za snimanje.
T svetli
Potvrđena je izoštrenost. Žiža se pomera prateći objekat
koji se kreće. Fotoaparat je spreman za snimanje.
U svetli
Izoštravanje je još u toku. Nije moguće snimanje.
z treperi
Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.
Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno
Sledeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 119) ili ručno izoštravanje (str. 123).
➇ Objekat slabog kontrasta, na primer plavo nebo ili beli zid.
➇ Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području
automatskog izoštravanja.
➇ Objekat sačinjen od uzoraka koji se ponavljaju, na primer fasada zgrade.
➇ Objekat koji je vrlo svetao ili blještav, na primer Sunce, šasija automobila ili površina vode.
➇ Ambijentalno osvetljenje nije dovoljno.
Za merenje tačne udaljenosti objekta
Oznaka ? na gornjem delu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog
senzora*. Pri merenju tačne udaljenosti
između fotoaparata i objekta pratite
položaj horizontalne linije.
* Slikovni senzor je u fotoaparatu deo
koji je zamena za film.
Napomena
➇ Ako je objekat bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv,
nije moguće izoštravanje. Osigurajte dovoljnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
118
Izoštravanje
Zadržavanje žiže
1 Smestite objekat u AF područje i pritisnite okidač do pola.
Žiža je zadržana.
➇ Podesite [Autofocus Mode] na [Single-shot
AF].
2 Zadržite okidač pritisnutim do pola
i smestite objekat u izvorni položaj
kako biste ponovo kadrirali snimak.
3 Pritisnite okidač do kraja za snimanje.
Područje automatskog izoštravanja
Odaberite željeno AF područje prema uslovima
snimanja ili po želji. Područje automatskog
izoštravanja na kojem je potvrđena oštrina
svetli zeleno, a ostala područja automatskog
izoštravanja nestaju.
Područje automatskog izoštravanja
Tipka Fn t
(AF area) t odaberite željeno podešenje
119
Izoštravanje
(Wide)
Fotoaparat određuje koje od 19 područja automatskog
izoštravanja će se koristiti za izoštravanje.
(Zone)
Višesmernim selektorom odaberite među zonama (levo,
desno, sredina) onu za koju želite aktivirati izoštravanje.
Fotoaparat određuje koje od područja automatskog izoštravanja u odabranoj zoni će se koristiti za izoštravanje.
(Spot)
Fotoaparat isključivo koristi srednje područje automatskog
izoštravanja.
(Local)
Višesmernim selektorom odaberite među 19 područja
automatskog izoštravanja ono za koje želite aktivirati
kontrolu izoštravanja.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama i Scene Selection ili kad se koristi funkcija Object Tracking ili je aktivirana opcija Smile Shutter, [AF area] je uvek [Wide] i ne možete odabrati druge
postavke.
➇ AF područje možda neće svetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete do kraja bez pauze.
AF osvetljenje
Možete podesiti da se AF osvetljenje pri slaboj rasveti fokusira na objekat.
Tipka MENU t ! 2 t [AF Illuminator] t odaberite željeno
podešenje
➇ AF osvetljenje ne radi kad je [Autofocus Mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekat kreće u ǽ (Automatic AF). (Svetli
indikator T ili U.)
➇ AF osvetljenje ne funkcioniše ako je [AF area] podešeno na [Local] ili
[Zone] te nije odabrano srednje područje.
➇ AF osvetljenje možda neće raditi sa žižnim daljinama 300 mm ili
većim.
➇ Ako je spojen spoljni blic (prodaje se posebno) opremljen AF
osvetljenjem, koristi se AF osvetljenje spoljnog blica.
➇ AF osvetljenje ne funkcioniše ako je [Smile Shutter] podešeno na [On].
120
Izoštravanje
AF Micro Adj.
Možete precizno podesiti žižu svakog objektiva.
Izvedite ovaj postupak samo kad je potrebno. Imajte na umu da nećete
moći pravilno izoštravati objekte ako ste loše podesili ovu opciju.
Tipka MENU t 0 2 t [AF Micro Adj.] t [amount] t Odaberite
željenu vrednost
➇ Što je vrednost veća, položaj za izoštravanje je udaljeniji od fotoaparata;
što je vrednost manja, položaj za izoštravanje je bliži fotoaparatu.
Napomene
➇ Savetujemo vam da odaberete vrednost u stvarnim uslovima snimanja.
➇ Kad pričvrstite objektiv koji je registrovan u fotoaparatu, prikazuje se registrovana
vrednost. Ako pričvrstite objektiv koji nije registrovan, prikazuje se "±0". Ako se
prikazuje kao vrednost "–", tada je registrovano ukupno 30 objektiva. Kad želite da
registrujete novi objektiv, pričvrstite objektiv za koji možete izbrisati registrovanu
vrednost i podesite tu vrednost na "±0", ili resetujte vrednosti za sve objektive
pomoću [Clear].
➇ Ako primenite precizno podešavanje automatskog izoštravanja sa objektivom drugog proizvođača, može se promeniti podešenje za Sony, Minolta i Konica Minolta
objektive. Nemojte koristiti tu funkciju sa objektivima drugih proizvođača.
➇ Možete pojedinačno precizno podesiti automatsko izoštravanje pri upotrebi Sony,
Minolta i Konica Minolta objektiva istih funkcija.
Praćenje subjekta
Zadržava žižu na pokretnom objektu koji se prati fotoaparatom. Funkcija
Object Tracking je standardno podešena na [On].
1 Pritisnite sredinu višesmernog selektora u prikazu informacija
o snimanju.
Pojavi se ciljni okvir.
➇ Za isključenje funkcije Object Tracking pritisnite tipku Fn i zatim je
podesite na [Off].
121
Izoštravanje
2 Namestite ciljni okvir na objekat
koji želite pratiti i pritisnite sredinu
višenamenskog selektora.
Fotoaparat počinje da prati objekat.
➇ Za isključenje funkcije praćenja, ponovo
pritisnite sredinu.
Ciljni okvir
3 Pritisnite okidač za snimanje objekta.
Napomene
➇ Praćenje može biti otežano u sledećim uslovima:
– Ako se objekat prebrzo kreće.
– Objekat je premalen ili prevelik.
– Ako je loš kontrast između objekta i pozadine.
– Objekat je slabo osvetljen.
– Menja se ambijentalna rasveta.
➇ Funkcija Object Tracking ne može se koristiti kad je ekspozicija podešena na mod
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE ili
[Hand-held Twilight] u Scene Selection, pri upotrebi "pametnog" telekonvertera ili
kad je odabrano ručno izoštravanje.
➇ Fotoaparat prestaje da prati objekat kad objekat iziđe iz kadra.
Kad želite pratiti lice osobe
Ako lice nestane iz kadra dok ga fotoaparat prati te se zatim vrati u kadar,
fotoaparat ponovo izoštrava to lice.
➇ Ako aktivirate Smile Shutter pri praćenju lica, lice postaje cilj funkcije
prepoznavanja osmeha.
122
Izoštravanje
Ručno izoštravanje
Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.
1 Preklopku za način izoštravanja
na objektivu podesite na MF.
2 Kad objektiv nema preklopku
za način izoštravanja, podesite
točkić za način izoštravanja
na fotoaparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje na
objektivu kako biste izoštrili objekat.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
➇ Kod primene Wide AF područja koristi se za izoštravanje srednje područje, kod
primene Zone AF područja koristi se tipično područje odabranog područja, a kod
primene Local AF područja koristi se područje odabrano višesmernim selektorom.
➇ Pri upotrebi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći
zakretati normalno.
➇ Ako diopter nije podešen pravilno u modu tražila, slika u tražilu možda neće biti
dobro izoštrena (str. 35).
➇ Podesite točkić za odabir načina izoštravanja na MF za ručno izoštravanje. Nemojte
zakretati prsten za izoštravanje ako nije podešen na MF. Prsten za izoštravanje
možete oštetiti ako ga zakrenete na silu bez podešavanja na MF (osim za objektive
opremljene funkcijom direktnog ručnog izoštravanja).
123
Izoštravanje
Peaking
Možete naglašavati konturu dometa izoštravanja određenom bojom prilikom ručnog izoštravanja. Ova funkcija pojednostavljuje izoštravanje.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Peaking Level] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Pošto fotoaparat određuje da li su oštra područja izoštrena, nivo se može
razlikovati zavisno od objekta, uslova snimanja ili korišćenog objektiva.
➇ Kontura dometa izoštravanja se ne naglašava kad je fotoaparat spojen HDMI
kablom.
Podešavanje boje za funkciju Peaking
Možete podesiti boju za funkciju Peaking prilikom ručnog izoštravanja.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Peaking Color] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ Ova opcija ne može se podesiti kad je [Peaking Level] podešen na [Off].
Focus Magnifier
Oštrinu možete proveriti povećavanjem slike pre snimanja.
1 Tipka MENU t ˘ 3 t [Smart Telecon. Button] t [Focus
Magnifier]
2 Pritisnite tipku za objektiv fokusa (Focus
Magnifier).
Tipka za objektiv fokusa
124
Izoštravanje
3 Pritisnite ponovo tipku za
objektiv fokusa kako biste
povećali sliku i odabrali deo
koji želite povećati pomoću
v/V/b/B na višesmernom
selektoru.
➇ Svakim pritiskom na tipku za
objektiv fokusa uvećanje se menja
na sledeći način: puni prikaz t
približno T5,9 t približno T11,7
4 Potvrdite i podesite oštrinu.
➇ Okrećite prsten za izoštravanje kako biste podesili oštrinu ručnim
izoštravanjem.
➇ Ako pritisnete sredinu višesmernog selektora u modu automatskog izoštravanja funkcija Focus Magnifier se poništava i aktivira se automatsko
izoštravanje.
➇ Funkcija Focus Magnifier se poništava ako tipku okidača pritisnete do pola.
5 Pritisnite okidač do kraja za snimanje fotografije.
➇ Fotografije možete snimati i kada je slika uvećana, ali snima se puni
prikaz slike.
➇ Funkcija Focus Magnifier se isključuje nakon snimanja.
Direktno ručno izoštravanje
Nakon primene automatskog izoštravanja možete izvoditi precizno
podešavanje (direktno ručno izoštravanje). Tu funkciju možete dodeliti
položaju "A" na točkiću za odabir načina izoštravanja.
Možete brže izoštriti objekat nego uz ručno izoštravanje od početka.
To je praktično u slučajevima poput makrosnimanja.
1 Tipka MENU t ! 3 t [AF-A setup] t [DMF]
2 Podesite točkić načina izoštravanja na "A".
125
Izoštravanje
3 Pritisnite okidač do pola za zadržavanje žiže.
4 Kako biste precizno izoštrili objekat, zakrenite prsten za izoštravanje držeći okidač pritisnutim do pola.
Napomena
➇ Funkcija direktnog ručnog izoštravanja (DMF) na fotoaparatu nije raspoloživa kad
je pričvršćen SAM/SSM objektiv.
Funkcija direktnog ručnog izoštravanja na objektivu
Ako je objektiv opremljen funkcijom direktnog ručnog izoštravanja te je
način izoštravanja podešen na [Single-shot AF] ili [Automatic AF], možete
precizno podešavati izoštrenost prstenom za izoštravanje nakon zadržavanja
žiže (na primer, DT 16-50mm F2.8 SSM).
Tipka AF/MF
Možete prebacivati između automatskog i ručnog izoštravanja bez menjanja položaja (tipka AF/MF).
Pritisnite tipku AF/MF.
U modu automatskog izoštravanja: Način
izoštravanja se privremeno prebaci na
ručno izoštravanje. Pritisnite i zadržite
tipku AF/MF te izoštravajte zakretanjem
prstena za izoštravanje.
U modu s ručnim izoštravanjem: Način
izoštravanja se privremeno prebaci na
automatsko izoštravanje i žiža se
zadržava.
Tipka AF/MF
Prsten za izoštravanje
➇ Možete zadržati odabrani način bez pritiskanja i zadržavanja tipke AF/MF pomoću
[AF/MF button] u meniju ˘ Custom (str. 177).
Napomena
➇ Ta funkcija ne može se koristiti sa objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6.
126
Prepoznavanje lica
Face Detection
Fotoaparat prepoznaje lica, prilagođava oštrinu, ekspoziciju, sprovodi
obradu slike i podešava postavke za blic.
Tipka Fn t
(Face Detection) t odaberite željeno podešenje
Off
Isključenje funkcije Face Detection.
On (Regist. Faces)
Uključenje funkcije Face Detection i stavljanje prioriteta na prepoznata lica koja su registrovana u [Face Registration] (str. 128).
On
Uključenje funkcije Face Detection, ali bez stavljanja prioriteta
na prepoznata lica.
Okvir prepoznavanja lica
Nakon što fotoaparat prepozna lica pojavljuju se sivi okviri za prepoznavanje lica.
Ako fotoaparat proceni da je automatsko
izoštravanje moguće, okviri za prepoznavanje lica će svetliti belo. Ako pritisnete
tipku okidača do pola, okviri za prepoznavanje lica svetle zeleno.
➇ Ako lice nije unutar područja automatskog izoštravanja kada tipku okidača
pritisnete do pola, područje automatskog
izoštravanja korišćeno za izoštravanje
postaje zeleno.
➇ Ako fotoaparat prepozna nekoliko lica
automatski će odabrati prioritetno lice i
samo jedan okvir za prepoznavanje lica
svetliće belo. Na licu koje je registrovano funkcijom pojavi se ljubičasti
okvir [Face Registration].
Okvir prepoznavanja
Okvir prepoznavanja lica (sivo)
lica (belo)
Tehnika snimanja
➇ Kompoziciju napravite tako da slika obuhvata okvir za prepoznavanje
lica i područje automatskog izoštravanja.
127
Prepoznavanje lica
Napomene
➇ Ako je mod ekspozicije Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Continuous
Advance Priority AE, funkcija Face Detection ne može se koristiti.
➇ Moguće je prepoznati do 8 lica.
➇ Fotoaparat možda neće prepoznati sva lica ili će možda prepoznati i neki drugi
predmet, zavisno od uslova snimanja.
➇ Tokom snimanja uz [Smile Shutter], opcija [Face Detection] privremeno se prebacuje
na [On (Regist. Faces)] čak i ako je podešena na [Off].
Face Registration
Fotoaparat prepoznaje lica za koja su bile registrovane informacije ranije.
1 Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [New Registration]
2 Namestite okvir na lice koje želite registrovati i pritisnite okidač.
3 Odaberite [Enter] tipkom v na selektoru i pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
➇ Može se registrovati do 8 lica osoba.
➇ Snimajte lice spreda na svetlom mestu. Lice se možda neće registrovati
pravilno ako je pokriveno šeširom, maskom, sunčanim naočarama i sl.
Za promenu prioriteta prethodno registrovanih lica
Ako ste registrovali više lica, podešava se redosled prioriteta. Možete
promeniti redosled prioriteta.
Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [Order Exchanging] t
odaberite lice za koje želite promeniti prioritet i nivo prioriteta
Brisanje registrovanog lica
Možete izbrisati registrovano lice.
128
Prepoznavanje lica
Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [Delete] t
odaberite lice koje želite izbrisati
➇ Odabirom opcije [Delete All] možete izbrisati sva registrovana lica
odjednom.
➇ Čak i ako odaberete [Delete], podaci o registrovanim licima ostaju memorisani u fotoaparat. Ako želite izbrisati i te podatke iz fotoaparata, odaberite
[Delete All].
Smile Shutter
Kad fotoaparat prepozna osmeh, automatski se aktivira zatvarač.
1 Tipka Fn t γ (Smile Shutter) t [On] t odaberite željeni
mod osetljivosti prepoznavanja osmeha
Osetljivost prepoznavanja osmeha funkcije Smile Shutter možete podesiti
na jednu od sledeće tri opcije: β (Slight Smile), δ (Normal Smile) i
ε (Big Smile).
➇ Ako je aktivirana funkcija Smile Shutter, indikator osetljivosti prepoznavanja osmeha pojavljuje se na ekranu.
2 Sačekajte dok se prepozna osmeh.
Fotoaparat prepoznaje osmeh i oštrina je
potvrđena. Kad osmeh pređe podešenu
vrednost označenu znakom b, fotoaparat
automatski snima fotografije.
➇ Nakon što fotoaparat prepozna ciljana lica
pojavljuju se narandžasti okviri za prepoznavanje lica koji okružuju lica. Okviri za
prepoznavanje lica svetle zeleno kada ovi
objekti budu izoštreni.
Okvir prepoznavanja lica
Indikator osetljivosti
prepoznavanja osmeha
3 Za prestanak snimanja, tipka Fn t δ (Smile Shutter) t [Off]
129
Prepoznavanje lica
Tehnike snimanja
➇ Kako biste izoštrili osmeh kompoziciju napravite tako da slika obuhvata
okvir za prepoznavanje lica i područje automatskog izoštravanja.
➇ Ne prekrivajte oči pramenovima, itd., jer se oči tako sužavaju.
➇ Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočarama i sl.
➇ Pokušajte orijentisati lice prema fotoaparatu i držati se što je moguće
ravno.
➇ Jasno se osmehnite otvorenih usta. Osmeh se jednostavnije prepoznaje
ako se vide zubi.
➇ Ako pritisnete okidač tokom snimanja u Smile Shutter modu, fotoaparat
snima sliku i zatim se vraća u Smile Shutter mod.
Napomene
➇ Funkcija Smile Shutter ne može se koristiti kad je ekspozicija podešena na mod
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE, Movie ili
[Hand-held Twilight] u Scene Selection ili kad je odabrano ručno izoštravanje.
➇ Način okidanja se automatski promeni u [Single Shooting] ili [Remote Cdr.].
➇ AF osvetljenje ne funkcioniše sa funkcijom Smile Shutter.
➇ Ako fotoaparat ne prepozna osmeh promenite postavke za osetljivost prepoznavanja osmeha.
➇ Zavisno od uslova snimanja, osmeh se možda neće tačno prepoznati.
➇ Ako aktivirate Smile Shutter pri praćenju lica, lice postaje cilj funkcije prepoznavanja osmeha (str. 121).
130
Podešavanje svetline slike
AE zadržavanje
Ako fotografišete sunce ili pored prozora te ekspozicija možda nije prikladna za objekat, koristite svetlomer na mestu gde je objekat dovoljno svetao
i zadržite tu ekspoziciju pre snimanja. Kako biste smanjili svetlinu objekta
usmerite fotoaparat prema tački koja je svetlija od objekta te upotrebom
svetlomera zadržite ekspoziciju cele slike. Kako biste povećali svetlinu
objekta usmerite fotoaparat prema tački koja je tamnija od objekta te
upotrebom svetlomera zadržite ekspoziciju cele slike.
Ovaj deo opisuje kako snimati svetlije slike objekta upotrebom opcije \
(Spot).
1 Tipka Fn t  (Metering Mode) t \ (Spot)
2 Podesite oštrinu na delu na kojem želite zadržati ekspoziciju.
3 Pritisnite tipku AEL kako biste zadržali
Tipka AEL
ekspoziciju.
Pojavljuje se ; (oznaka za AE zadržavanje).
➇ Vrednost ekspozicije zasnovana na zadržanoj ekspoziciji u krugu za merenje u jednoj
tački takođe je naznačena na EV skali.
4 Izoštrite objekat dok pritiskate tipku AEL te snimite objekat.
➇ Ako želite da nastavite snimati sa istom ekspozicijom pritisnite i zadržite
tipku AEL nakon snimanja. Postavke su poništene nakon što otpustite tipku.
131
Podešavanje svetline slike
Mod merenja svetla
Tipka Fn t  (Metering Mode) t odaberite željeni mod
 (Multi segment)
Meri svetlo na svakom području nakon deljenja
ukupnog područja u više njih i određuje odgovarajuću
ekspoziciju celog kadra.
 (Center weighted)
Meri prosečnu svetlinu celog kadra uz naglašavanje
srednjeg dela kadra.
\ (Spot)
Ovaj mod meri svetlinu samo u krugu za merenje u
jednoj tački smeštenom na sredini.
Tehnike snimanja
➇ Obično za snimanje možete koristiti [Multi segment] merenje.
➇ Ako na objektu u području automatskog izoštravanja postoji priličan
kontrast, svetlinu objekta koji želite snimati sa optimalnom ekspozicijom
izmerite pomoću funkcije merenja u jednoj tački te iskoristite mogućnost
AE zadržavanja (str. 131).
Napomena
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection ili pri upotrebi
"pametnog" telekonvertera, [Metering Mode] je uvek [Multi segment] i ne možete
odabrati druge modove.
Flash Comp.
Pri snimanju sa blicom možete podesiti samo količinu svetla blica, bez
menjanja kompenzacije ekspozicije. Možete menjati samo ekspoziciju
glavnog objekta koji je unutar dometa blica.
Tipka Fn t h (Flash Comp.) t odaberite željeni mod.
Prema +: Povećava količinu svetla blica.
Prema –: Smanjuje količinu svetla blica.
Napomene
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene Selection.
➇ Efekat povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svetla blica ako je objekat izvan maksimalnog dometa blica. Ako je objekat vrlo
blizu, efekat nižeg podešenja blica možda neće biti vidljiv.
132
Podešavanje svetline slike
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeska
Kompenzacija ekspozicije koriguje uslove snimanja menjanjem brzine zatvarača,
otvora blende i ISO osetljivosti (kad je odabran [AUTO]).
Funkcija Flash Compensation menja samo količinu svetla blica.
Flash control
Tipka MENU t ! 2 t [Flash control] t odaberite željeno
podešenje
ADI flash
Ova metoda kontroliše osvetljenje koje daje blic,
obrađujući podatke o udaljenosti i o merenju svetla dobijene
iz predbljeska. Ona omogućuje tačnu kompenzaciju bljeska
gotovo bez ikakvog efekta odbljeska koji emituje objekat.
Pre-flash TTL
Ova metoda kontroliše količinu bljeska zavisno od merenja
svetla dobijenom samo iz predbljeska. Ona je podložna
uticaju odbljeska koji emituje objekat.
Manual flash
Odabir količine svetla blica pomoću [Power ratio] i
aktiviranje određene količine bljeska nezavisno od svetline
objekta.
ADI: Advanced Distance Integration (napredna obrada udaljenosti)
TTL: Through the lens (kroz objektiv)
➇ Ako je odabrano [ADI flash] upotreba blica opremljenim funkcijom
za računanje udaljenosti omogućiće precizniju kompenzaciju
bljeska zahvaljujući tačnijoj informaciji o udaljenosti.
Napomene
➇ Ako udaljenost između objekta i spoljneg blica (prodaje se posebno) nije moguće
odrediti (bežični blic koji se koristi preko spoljnog blica (prodaje se posebno),
snimanje sa blicom spojenim preko kabla, snimanje sa dvostrukim makro
blicom, itd.), fotoaparat automatski odabire mod Pre-flash TTL.
➇ Odaberite [Pre-flash TTL] u sledećim slučajevima, budući da fotoaparat ne može
sprovesti kompenzaciju bljeska sa opcijom ADI flash.
– Ako je širokougaoni panel priključen na blic HVL-F36AM.
– Ako se za snimanje sa blicom koristi difuzor.
– Ako se koristi filter sa faktorom ekspozicije, npr. ND filter.
– Ako se koristi makroobjektiv.
133
Podešavanje svetline slike
➇ Opcija ADI flash dostupna je samo u kombinaciji sa objektivom koji je opremljen
koderom udaljenosti. Kako biste ustanovili da li je objektiv opremljen koderom
udaljenosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa objektivom.
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama,
3D Sweep Panorama ili na [Night Scene]/[Hand-held Twilight] u Scene Selection.
Ručno podešavanje količine svetla ugrađenog blica
Možete podesiti količinu svetla za ugrađen blic ručno kad je
[Flash control] podešeno na [Manual flash].
Tipka MENU t ! 2 t [Power ratio] t odaberite željeno podešenje
134
Blic
Pritisnite tipku Fn, odaberite željeni mod blica, pritisnite
tipku ( i snimajte (str. 47).
Tehnike snimanja
➇ Zatvarač objektiva može blokirati svetlo blica. Uklonite zatvarač
objektiva pri upotrebi blica.
➇ Pri upotrebi blica snimajte objekat sa udaljenosti od 1 m ili veće.
➇ Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync
kako biste snimili svetliju sliku osoba i pozadine.
➇ Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta
koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
➇ Pri upotrebi blica HVL-F58AM/HVL-F43AM (opcija) možete snimati
sa funkcijom brze sinhronizacije uz bilo koju brzinu zatvarača.
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu blica.
Napomene
➇ Ne držite fotoaparat za blic.
➇ Uslovi snimanja potrebni za sprečavanje senki na slici razlikuju se zavisno od
objektiva.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete odabrati opciju [Rear Sync.] i [Wireless] i ne možete koristiti Slow sync snimanje.Ako
je mod ekspozicije podešen na P, A, S, M, Continuous Advance Priority AE, stavke
[Flash Off] ili [Autoflash] ne mogu se odabrati. Ako ne želite koristiti blic,
pritisnite ga prema dole.
➇ Ako koristite blic sa stereo mikrofonom ili sličnim uređajem priključenim na
priključnicu za pribor sa automatskom blokadom blic se možda neće otvoriti
do tačnog položaja te će snimljene fotografije možda imati zatamnjene uglove.
Uklonite sve uređaje sa priključnice za pribor sa automatskom blokadom.
Bežični blic
Spoljni bežični blic (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez kabla
kad nije pričvršćen na fotoaparat. Promenom položaja blica možete
snimati sliku sa trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja
kontrasta svetla i senke na objektu.
135
Blic
Detalje potražite u uputstvu za upotrebu blica.
1 Pričvrstite bežični blic na priključnicu za pribor sa automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i blic.
2 Tipka Fn t ( (Flash Mode) t | (Wireless)
3 Uklonite bežični blic sa priključnice za pribor sa blokadom
i otvorite ugrađen blic.
➇ Ako želite sprovesti probno bljeskanje blica pritisnite tipku AEL.
Napomene
➇ Nakon snimanja sa bežičnim blicom isključite bežični rad blica. Ako se koristi
ugrađen blic dok je još uključena funkcija bežičnog blica, dobiće se
nepravilna ekspozicija.
➇ Kad drugi fotograf u blizini koristi bežični blic te svetlo njegovog ugrađenog
blica uzrokuje aktivaciju vašeg spoljnog blica, promenite kanal spoljnog
blica. Za promenu kanala spoljnog blica pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa njim.
Podešavanje tipke AEL
Ako koristite bežični blic preporučuje se da u meniju ˘ Custom
(str. 176) [Func. of AEL button] podesite na [AEL hold].
Bežični blic sa upravljanjem količinom osvetljenja
Možete koristiti upravljanje količinom svetla bežičnog blica u kombinaciji sa više bljeskova. Detalje potražite u uputstvu za upotrebu blica
(HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Slow Sync
Primenom funkcije Slow sync i usporavanja brzine zatvarača možete snimiti jasnu sliku i objekta i pozadine. To je praktično pri snimanju portreta
noću sa tamnom pozadinom.
136
Blic
Snimajte uz pritisnutu tipku SLOW SYNC.
Na ekranu se prikazuje indikator ; koji
označava da je ekspozicija zadržana.
Tipka SLOW SYNC
Napomene
➇ Kad je funkcijski točkić podešen na S ili M, nije moguće Slow sync snimanje uz
upotrebu tipke SLOW SYNC.
➇ Kad u [Func. of AEL button] nije odabrana funkcija AEL, nije moguće Slow sync
snimanje uz upotrebu tipke SLOW SYNC. Kad je odabrana funkcija AEL u [ISO
Button] ili [AF/MF button], Slow sync snimanje je moguće uz upotrebu tipke ISO
ili AF/MF.
Upotreba blica opremljenog priključnim kablom za
sinhronizaciju blica
Otvorite poklopac priključnice (
(sinhronizacija blica) i spojite
kabl.
Priključnica ( (sinhronizacija blica)
➇ Možete koristiti blic opremljen priključnicom za sinhronizaciju
koji ima suprotni polaritet.
Napomene
➇ Odaberite mod sa ručnom ekspozicijom i podesite brzinu zatvarača na 1/250
sekunde. Ako je brzina zatvarača preporučena na blicu niža od toga, koristite
preporučenu ili čak sporiju brzinu.
➇ Ako ne možete proveriti kompoziciju u tamnim uslovima, promenite podešenje
za [Live View Display] kako bi slika uvek bila prikazana sa odgovarajućom
svetlinom (str. 89).
➇ Koristite blic sa naponom sinhronizacije 400 V ili nižim.
137
Blic
➇ Pre spajanja kabla za sinhronizaciju u priključnicu ( (sinhronizacija blica),
isključite napajanje spojenog blica. Ako ostane uključen, pri spajanju kabla
može bljesnuti.
➇ Blic će uvek okidati punom snagom. Ne može se koristiti kompenzacija
blica (str. 132).
➇ Ne preporučuje se korišćenje automatskog balansa beline. Za precizniji balans
beline koristite ručno podešavanje balansa beline.
➇ Indikator blica se ne prikazuje kad je spojen priključak ( (sinhronizacija blica).
138
Podešavanje ISO osetljivosti
Osetljivost na svetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osetljivost.
1 Pritisnite tipku ISO za prikaz
Tipka ISO
menija za ISO.
2 Odaberite željeno podešenje tipkama v/V na višesmernom
selektoru.
➇ Što je veći broj, viši je nivo šuma.
➇ Ako želite odabrati [Multi Frame Noise Reduct.], prikažite ekran za
podešavanje pomoću B i odaberite željenu vrednost pomoću v/V.
➇ Broj se menja u koracima po 1/3 pri upotrebi zadnjeg kontrolnog točkića
kao i kod višesmernog selektora, a pri upotrebi prednjeg kontrolnog
točkića u koracima po 1.
Napomene
➇ Količina svetline objekta koja se može snimiti (dinamički opseg) je nešto manja
za područja gde je ISO osetljivost manja od 100.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama ili Scene Selection, ISO je uvek AUTO i ne možete odabrati druge ISO
brojeve.
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se
automatski podesi između ISO 100 i ISO 1600.
➇ Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu ekspozicije M. Ako promenite mod
ekspozicije na M uz podešen [AUTO], promeniće se u [100]. Podesite ISO prema
uslovima snimanja.
Promena opsega automatskog podešavanja u [AUTO]
Kad je odabrana opcija [AUTO], pritisnite B, odaberite [ISO AUTO
Maximum] ili [ISO AUTO Minimum] i zatim odaberite željeni opseg.
139
Podešavanje ISO osetljivosti
Multi frame noise reduction
Fotoaparat automatski snima više fotografija u nizu, spaja snimke, smanjuje šum te memoriše 1 fotografiju. U funkciji Multi frame noise reduction
možete odabrati veće ISO brojeve nego što je najveća ISO osetljivost.
Memorisana fotografija sastavljena je od više snimaka.
Napomene
➇ Kad je [Quality] podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG], ovu funkciju nije
moguće koristiti.
➇ Blic, D-Range Optimizer i [Auto HDR] ne mogu se koristiti.
140
Automatska kompenzacija za svetlinu
i kontrast (D-Range)
Tipka Fn t
(DRO/Auto HDR) t odaberite željeno podešenje
(Off)
Funkcije DRO/Auto HDR se ne koriste.
ι (D-Range Opt.)
Deljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast
svetla i senke između objekta i pozadine te stvara sliku sa
optimalnom svetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima 3 slike sa različitim ekspozicijama te zatim tačno
eksponiranom slikom preklapa svetlo područje podeksponirane slike i tamno područje preeksponirane slike kako bi se
dobila slika sa bogatom gradacijom.
Memorišu se 2 slike: slika sa tačnom ekspozicijom i preklopljena slika.
D-RangeOptimizer
1 Tipka Fn t
(DRO/Auto HDR) t ι (D-Range Opt.)
2 Odaberite optimalni nivo tipkama b/B na višesmernom
selektoru.
(Auto)
ι (Level)*
Automatski ispravlja svetlinu.
Optimizuje gradacije snimljene slike u svakom području
slike. Odaberite optimalni nivo između Lv1 (slabo) i Lv5
(snažno).
* Lv_ prikazano uz ι je trenutno odabrani korak.
Napomene
➇ Podešenje je uvek [Off] kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama ili
3D Sweep Panorama ili ako se koristi [Multi Frame Noise Reduct.] ili [Picture
Effect].
➇ Postavka je uvek [Off] kada je u Scene Selection odabrano [Sunset], [Night Scene],
[Night Portrait] ili [Hand-held Twilight]. Postavka je uvek [Auto] ako u Scene
Selection odaberete ostale modove.
141
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast (D-Range)
➇ Pri snimanju sa opcijom D-Range Optimizer slika može da sadrži šum. Odaberite
odgovarajući nivo proverom snimljene slike, posebno kad pojačavate efekat.
Auto HDR
1 Tipka Fn tζ (DRO/Auto HDR) t κ (Auto HDR)
2 Odaberite optimalni nivo tipkama b/B na višesmernom
selektoru.
θ (Auto HDR:
Exposure Diff. Auto)
Automatski ispravlja razliku ekspozicije.
κ (Exposure
Difference Level)*
Podešava razliku ekspozicije na osnovu kontrasta objekta.
Odaberite optimalni nivo između 1 Ev (slabo) i 6 Ev
(snažno).
Na primer: Ako je odabrano 2 Ev preklapaju se 3 slike: slika
sa –1 Ev, slika sa tačnom ekspozicijom i slika sa +1 Ev.
* _Ev prikazano uz κ je trenutno odabrani korak.
Tehnika snimanja
➇ Budući da se za jedan snimak zatvarač otvara 3 puta, pazite na sledeće:
– Koristite tu funkciju kad je objekat nepomičan ili ne trepće.
– Nemojte ponavljati kadriranje.
Napomene
➇ Ovu funkciju možete koristiti na RAW slikama.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama, Continuous Advance Priority AE ili Scene Selection ili kad je odabrana
funkcija [Multi Frame Noise Reduct.], ne možete odabrati [Auto HDR].
➇ Ne možete započeti sledeće snimanje dok se ne završi postupak trenutnog snimanja.
➇ Zavisno od razlike osvetljenosti objekta i uslova snimanja, možda nećete moći
postići željeni efekat.
➇ Ta funkcija ima slab efekat pri upotrebi blica.
142
Automatska kompenzacija za svetlinu i kontrast (D-Range)
➇ Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili zamućenja objekta, možda nećete postići dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje
takav problem, na snimljenoj slici prikazuje se indikator upozorenja κ λ.
Snimajte ponovo, po potrebi, te obratite pažnju na kontrast ili na zamućenje.
143
Podešavanje procesiranja slike
Picture Effect
Odaberite željeni filter radi postizanja boljeg efekta i umetničkog
izražaja.
Tipka Fn t
(Picture Effect): t odaberite željeno podešenje
➇ Kad je odabran mod koji ima opciju preciznog podešavanja, odaberite
željeno podešenje pomoću b/B.
(Off)
Bez upotrebe funkcije Picture Effect.
(Toy Camera)
Postiže izgled fotografije snimljene fotoaparatom igračkom,
sa zasenčenim ivicama i naglašenim bojama. Tipkama
b/B možete podesiti ton boje.
(Pop Color)
Postiže živopisan izgled tako što naglašava tonove boje.
(Posterization)
Postiže izuzetno kontrastni i apstraktni izgled tako što jako
naglašava primarne boje ili u crno-beloj slici. Tipkama
b/B možete odabrati primarne boje ili crno-belo.
(Retro Photo)
Postiže izgled stare fotografije uz sepia tonove i izbledeli
kontrast.
(Soft High-key)
Snima sliku sa naglašenom atmosferom: svetla, prozirna,
eterična, nežna, meka.
(Partial Color)
(High Contrast
Mono.)
Snima sliku na kojoj je sačuvana određena boja te
konvertuje druge boje u crno-belo. Tipkama b/B možete
odabrati boju.
Postiže sliku visokog kontrasta u crno-beloj tehnici.
(Soft Focus)
Postiže sliku sa ugođajem mekog svetla. Tipkama b/B
možete podesiti jačinu efekta.
(HDR Painting)
Postiže izgled naslikanog dela pomoću naglašavanja boja
i detalja. Fotoaparat okida triput. Tipkama b/B možete
podesiti jačinu efekta.
(Rich-tone Mono.) Stvara crno-belu sliku sa bogatim gradacijama i reprodukcijom detalja. Fotoaparat okida triput.
(Miniature)
144
Stvara sliku koja prilično naglašava objekat, a pozadina je
znatno defokusirana. Taj efekat se često može videti na slikama minijaturnih modela. Tipkama b/B možete odabrati
područje koje će biti izoštreno. U drugim područjima je
izoštrenost znatno smanjena.
Podešavanje procesiranja slike
Napomene
➇ Pri upotrebi funkcije Smart Teleconverter nisu dostupni efekti [Toy Camera] i
[Miniature].
➇ Zavisno od uslova snimanja ili objekta, slike možda neće zadržati odabranu boju
kad je odabrana opcija [Partial Color].
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama ili Continuous Advance Priority AE ili kad je opcija [Quality] podešena
na [RAW] ili [RAW & JPEG], ne može se koristiti Picture Effect.
➇ Kad je odabrano [HDR Painting], [Miniature], [Rich-tone Mono.] ili [Soft Focus],
ne možete proveriti efekat pre snimanja. Takođe ne možete podesiti način okidanja.
➇ Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili
zamućenja objekta uz odabranu opciju [HDR Painting] ili [Rich-tone Mono.],
možda nećete postići dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje takvu situaciju,
na snimljenoj slici prikazuje se indikator upozorenja λ. Snimajte ponovo te po
potrebi korigujte kadriranje ili obratite pažnju na zamućenje.
Kreativni stil
Možete odabrati željeni stil za upotrebu pri obradi slike te podesiti kontrast,
zasićenje i oštrinu za svaki Creative Style. Možete registrovati i pozvati
Creative Style postavke za svaki "style box". Možete takođe podesiti
ekspoziciju (brzinu zatvarača i otvor blende) za razliku od Scene Selection
gde fotoaparat podešava ekspoziciju.
1 Tipka Fn t
(Creative Style) t odaberite "style box" kojem
želite promeniti podešenje
2 Pomerite kursor udesno tipkom B na selektoru i zatim
odaberite željeni stil pomoću v/V.
3 Kad želite podesiti  (Contrast),  (Saturation) ili
(Sharpness),
odaberite željenu opciju tipkama b/B i zatim podesite vrednost
pomoću v/V.
(Standard)
Za snimanje raznih scena sa bogatom gradacijom i divnim
bojama.
145
Podešavanje procesiranja slike
(Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobili atraktivni
snimci živopisnih scena i motiva poput cveća, prolećnog
zelenila, plavog neba ili scene mora.
(Neutral)
Zasićenost i oštrina su smanjeni za snimanje u mirnom
tonu. To je takođe prikladno za snimanje slikovnih materijala koji će se obrađivati na računaru.
(Clear)
Za snimanje slika u jasnom tonu sa čistim bojama u istaknutom području, prikladno za snimanje sjajnog svetla.
(Deep)
Za snimanje slika sa dubokim i koncentrisanim bojama,
prikladno kako bi se zabeležila živa prisutnost objekta.
(Light)
Za snimanje slika sa svetlim i jednostavnim kolorističnim
izrazima, prikladno kako bi se zabeležila okrepljujuće
lagana atmosfera.
(Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za
snimanje portreta.
(Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni pejzaži takođe
postaju izraženiji.
(Sunset)
Za snimanje predivnog crvenila sutona.
(Night Scene)
Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime se
dobija vernija slika.
(Autumn leaves)
Za snimanje jesenjih scena uz živo naglašavanje crvenih i
žutih tonova lišća.
(Black & White)
Za snimanje crno-belih slika.
(Sepia)
Za snimanje smeđe toniranih slika.
Za svaki "style box" moguće je podesiti  (Contrast),  (Saturation) i
(Sharpness).
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrednost, to se više naglašava razlika
svetlosti i senke čime se postiže veći efekat na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrednost veća, to su boje življe. Pri odabiru niže vrednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
(Sharpness)
146
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrednost niža obrisi su mekši.
Podešavanje procesiranja slike
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection ili kad je
odabran Picture Effect, [Creative Style] je uvek [Standard] i ne možete odabrati
druge postavke.
➇ Ako odaberete [Black & White] ili [Sepia], ne možete podesiti zasićenje.
147
Podešavanje tonova boje (White
balance)
Tonovi boja objekta menjaju se zavisno od funkcija izvora svetla. Sledeća
tablica pokazuje kako se ton boje menja na osnovu različitih izvora svetla
u upoređenju sa objektom koji ispada beo pod sunčevim svetlom.
Dnevno svetlo
Oblačno
White
Plavkasto
Fluorescentno Klasična sijalica
Vreme/svetlo
Svojstva
svetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste očekivali ili
kad želite promeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog izražaja.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [White Balance] je uvek [Auto WB] i ne možete odabrati druge modove.
➇ Ako za rasvetu imate samo živinu ili natrijumovu sijalicu, zbog svojstava tog izvora
svetla fotoaparat neće moći postići tačnu ravnotežu beline. U tim situacijama
koristite blic.
Tipka WB t odaberite željeno
podešenje
➇ Ako odaberete podešenje različito od
[C.Temp./Filter], pritisnite B na višesmernom selektoru kako bi se pojavio
meni za precizno podešavanje te
možete po želji podesiti ton boje
tipkama v/V/b/B.
148
Tipka WB
Podešavanje tonova boje (White balance)
AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektuje izvor svetla i podešava
tonove boja.
` (Daylight)
Ako odaberete opciju koja odgovara određenom izvoru
svetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svetla
(pretpodešena ravnoteža beline).
ˇ (Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluor.: Warm
White)
(Fluor.: Cool White)
(Fluor.: Day White)
(Fluor.: Daylight)
¦ (Flash)
Tehnike snimanja
➇ Koristite funkciju ravnoteže beline sa raznim podešenjima ako sa odabranom opcijom (str. 157) ne možete postići željenu boju.
➇ Ako odaberete [C.Temp./Filter], možete podesiti vrednost na željenu
vrednost (str. 150).
➇ Ako odaberete [Custom], možete registrovati svoje podešenje (str. 150).
Meni za precizno podešavanje boje
Možete precizno podešavati kombinovanu
temperaturu boje i filter boje.
149
Podešavanje tonova boje (White balance)
Color Temp.
Precizno podešavanje boje u smeru B (plava) tipkom b i u
smeru A (narandžasto) tipkom B.
Color Filter
Precizno podešavanje boje u smeru G (zelena) tipkom v i
u smeru M (ljubičasta) tipkom V.
Color Temp./Color Filter
1 Tipka WB t
(C.Temp./Filter) t B
Tipka WB
2 Podesite temperaturu boje tipkama v/V na višesmernom
selektoru.
3 Pritisnite B za prikaz menija za precizno podešavanje i
podesite boju po želji pomoću v/V/b/B.
Napomena
➇ Budući da su merenja boje osmišljena za analogne fotoaparate vrednosti se
razlikuju pod fluorescentnom/natrijumovom/živinom lampom. Preporučujemo
da ručno podesite ravnotežu beline ili napravite probni snimak.
Ručno podešavanje ravnoteže beline
U sceni gde se ambijentalno svetlo sastoji od više vrsta izvora svetla, savetuje se ručno podesiti ravnotežu beline kako bi se belina reprodukovala
tačno. Možete memorisati 3 podešenja.
150
Podešavanje tonova boje (White balance)
1 Tipka WB t [& SET] t pritisnite
Tipka WB
sredinu višesmernog selektora
2 Držite fotoaparat tako da belo područje potpuno pokriva
područje automatskog izoštravanja smešteno u sredini kadra
i zatim pritisnite okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrisane vrednosti (temperature boje i
filter boje).
3 Odaberite registracioni broj tipkom b/B na selektoru i pritisnite
sredinu višesmernog selektora.
Na ekran se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje
ravnoteže beline.
➇ Ručno podešenje ravnoteže beline registrovano ovim postupkom je aktivno
sve do registrovanja novog podešenja.
Napomena
➇ Poruka "Custom WB error" označava da je vrednost van očekivanog opsega. (Kad
se koristi blic za objekat koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekat svetle boje).
Ako registrujete tu vrednost, u prikazu informacija o snimanju na ekranu
indikator & postane žut. Tada možete snimati, no savetujemo vam da ponovo
podesite ravnotežu beline kako biste dobili tačniju vrednost za nju.
Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže beline
Tipka WB t odaberite željeni registracioni broj
➇ Pritisnite B na višenamenskom selektoru za prikaz menija za precizno
podešavanje i podesite boju po želji.
151
Podešavanje tonova boje (White balance)
Napomena
➇ Ako se koristi blic pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže beline se snimi
tako da se uzima u obzir i svetlo blica. Pri kasnijim snimanjima koristite blic.
152
Zumiranje u jednom koraku
Možete zumirati sredinu slike pomoću "pametnog" telekonvertera (digitalno
zumiranje) i snimiti sliku.
Pritisnite tipku ¸.
➇ Svakim pritiskom na tipku ¸, uvećanje
se menja na sledeći način. Približno
T1,4 t približno T2 t isključeno
Tipka ¸
Veličina fotografije automatski se podešava na sledeću vrednost, bez
obzira na odabranu veličinu fotografije.
Faktor uvećanja
Veličina slike
Približno T1,4
M
Približno T2
S
Napomene
➇ "Pametni" telekonverter je nedostupan
– Kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama ili 3D Sweep Panorama.
– Kad je [Smart Telecon. Button] podešeno na [Focus Magnifier].
– Kad je opcija [Quality] podešena na [RAW] ili [RAW & JPEG].
– Funkcija Smile Shutter je podešena na [On].
➇ Kad je "pametni" telekonverter dostupan (u modu automatskog izoštravanja), opcija
[AF area] podešena je na [Spot].
➇ Kad je "pametni" telekonverter dostupan, opcija [Metering mode] podešena je na
[Multi segment].
➇ Funkcija Smart teleconverter se ne može upotrebljavati uz video zapise.
153
/ Odabir načina okidanja
Pojedinačno snimanje
To je normalan mod snimanja.
Tipka / (okidanje) t
(Single Shooting)
Tipka /.
Napomena
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] u Scene Selection, pojedinačno
snimanje nije moguće.
Cont. Shooting
Fotoaparat kontinuirano snima fotografije.
1 Tipka / (okidanje) t 
(Con. Shooting) t odaberite
željenu brzinu
Tipka /.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.
Tehnika snimanja
➇ Za brže snimanje u nizu podesite mod ekspozicije na Continuous
Advance Priority AE (str. 46, 101).
154
Odabir načina okidanja
Napomene
➇ Ako je odabrano P, prikazuje se fotografija snimljena između kadrova.
➇ Ne možete snimati u nizu upotrebom Scene Selection modova različitih od [Sports
Action].
Self-timer
Samookidanje sa 10-sekundnim odlaganjem je praktično kad i fotograf
želi da bude na fotografiji, a samookidanje sa 2-sekundnim odlaganjem je
korisno za smanjenje potresanja fotoaparata.
1 Tipka / (okidanje) t 
Tipka /.
(Self-timer) t odaberite željeno
podešenje
➇ Broj iza  označava trenutno odabrane
sekunde.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Kad je uključeno samookidanje, status se naznačuje audio signalima i
indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača
trepće brzo i audio signal je brz.
Za isključivanje samookidanja
Pritisnite tipku / (okidanje).
Bracket: Cont./Single Bracket
Osnovna ekspozicija
Smer –
Smer +
Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija sa različitim
stepenom ekspozicije. Odredite vrednost odstupanja (koraka) od osnovne
ekspozicije i fotoaparat će snimati 3 ili 5 snimaka istovremeno automatski
menjajući ekspozicije.
155
Odabir načina okidanja
1 / (okidanje) t ¨ C
(Bracket: Cont.) ili ¨ S (Single
Bracket) t Odaberite željeni korak
bracketinga i broj snimaka
Tipka /.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Osnovna ekspozicija podešava se sa prvim snimkom u nizu.
➇ Kad je odabrana opcija [Bracket: Cont.], pritisnite i zadržite okidač dok se
snimanje ne zaustavi.
➇ Kad je odabrana opcija [Single Bracket], pritisnite okidač uzastopno za
svaki pojedinačni snimak.
Napomene
➇ Kad je funkcijski točkić podešen na M, ekspozicija se menja podešavanjem
brzine zatvarača.
➇ Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije zasniva se na kompenzovanoj
vrednosti.
➇ Bracketing se ne može koristiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Continuous Advance Priority AE, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene
Selection.
➇ Ako se koristi blic, primenjuje se bracketing blic kako bi se dobilo više snimaka
različito osvetljenih blicom. Čak i kad je odabrana opcija [Bracket: Cont.],
za snimanje pritisnite okidač uzastopno za svaki pojedinačni snimak.
156
Odabir načina okidanja
EV skala u snimanje bracketingom
Bracketing ambijentalnog
svetla*
0,3 koraka, 3 snimka
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracketing blic
0,7 koraka, 3 snimka
Kompenzacija blica
–1.0
Tražilo
LCD ekran (kad je [DISP
Button (Monitor)] podešeno na [For viewfinder]) Prikazano u gornjem redu.
Prikazano u donjem redu.
* Ambijentalno svetlo: Bilo koje svetlo osim blica koje osvetljuje
scenu duže vreme, na primer prirodno svetlo, klasična sijalica ili
fluorescentno svetlo.
➇ U snimanju sa bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora
isti broju mogućih snimaka.
➇ Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već
snimljene fotografije počnu nestajati jedan po jedan.
WB bracket
Zasnovano na odabranoj ravnoteži beline i temperature/filteru boje 3 slike se
snimaju sa pomakom ravnoteže beline.
1 Tipka / (okidanje) t ¨WB
(WB bracket) t odaberite željeno
podešenje
Tipka /.
➇ Ako je odabrano Lo pomak će iznositi
10 MK–1*, a ako je odabrano Hi pomak
će iznositi 20 MK–1.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
* MK–1: jedinica kojom se izražava svojstvo konverzije boje pod uticajem temperaturnih filtera boje (ista vrednost kao kod konvencionalne jedinice "Mired").
157
Odabir načina okidanja
DRO Bracket
Snimaju se 3 slike sa pomakom vrednosti DRO Bracketa.
1 / (okidanje) t ¨DRO (DRO
Tipka /.
Bracket)
➇ Ako odaberete Lo slika se snima uz
DROLv1, Lv2 i Lv3, a ako odaberete Hi
slika se snima uz DROLv1, Lv3 i Lv5.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Remote Cdr.
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2
sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa daljinskim upravljačem.
1 Tipka / (okidanje) t V
Tipka /.
(Remote Cdr.)
2 Izoštrite objekat, usmerite predajnik daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru i snimajte.
Napomena
➇ Daljinski upravljač RMT-DSLR1 (opcija) ne može se koristiti za snimanje
video zapisa.
158
Ekran prikazan za mod reprodukcije
Promena prikaza tokom reprodukcije
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na ekranu se menja na sledeći
način.
Sa podacima o snimanju
Histogram
Bez podataka o snimanju
Lista ikona u prikazu histogram
A
Ekran
Opis
:
Memorijska kartica
(27, 222)
Način pregleda (161)
100-0003
Broj foldera-datoteke
(193)
Odnos širine i visine
fotografija (172)
Һ
3D Sweep Panorama
(45, 99)
Ekran
Opis
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
ё WIDE
ё STD
ё 16:9
Veličina slike za
fotografije (53)
RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD
Kvalitet slike za
fotografije (172)
-
Zaštita (164)
DPOF
DPOF podešenje (198)
159
Ekran prikazan za mod reprodukcije
Ekran
Opis
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (28)

Preostali kapacitet
baterije (28)
Òэ
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze
podataka (213)
-
Upozorenje za pregrevanje (16)
B
Ekran
Opis
Histogram* (88)
ZҮ
&Ҳ
PASM
җ
Nҹ
\Ҹҳ
Mod ekspozicije (42)
1/125
Brzina zatvarača (105)
F3.5
Otvor blende (103)
ISO200
ISO osetljivost (139)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (49)
h –0.3
Kompenzacija bljeska
(132)
\
Metering mode (132)
35mm
Žižna daljina
Creative Style (145)
160
Ekran
Opis
Picture Effect (144)
AWB
Ravnoteža beline
(Auto, Preset, Color
temperature, Color
filter, Custom) (148)
5500K A1
M1
~OFF
ικ
κλ
Upozorenje za snimke
dobijene funkcijama
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR/Auto
HDR (142)
2011-1-1
10:37AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/Broj
slika u određenom
modu prikaza
* Ako slika ima deo sa pretežno svetlim
ili pretežno tamnim tonovima, taj deo
trepće na histogramu (upozorenje na
ograničenje svetline).
Upotreba funkcija reprodukcije
Rotiranje slike
1 Odaberite snimak koji želite rotirati i
zatim pritisnite tipku s.
Tipka s
2 Pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Slika se rotira ulevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.
➇ Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat memorisaće
se u rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.
Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz
Ponovo pritisnite tipku s.
Napomene
➇ Nije moguće rotirati video zapise.
➇ Kad kopirate rotirane snimke na računar, "PMB" sa isporučenog CD-ROM-a
može rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati
pri upotrebi nekih softvera.
View Mode
Odaberite postavku za način reprodukcije snimaka.
Tipka MENU t # 1 t [View Mode] t odaberite željeno
podešenje
Folder View(Still)
Prikaz fotografija prema folderima.
Folder View(MP4)
Prikaz video zapisa (MP4) prema folderima.
AVCHD View
Prikaz samo AVCHD View video zapisa.
161
Upotreba funkcija reprodukcije
Slide Show
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Enter]
Reprodukuje snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika,
slide show se automatski zaustavlja.
➇ Prethodni/sledeći snimak možete prikazati pritiskom tipki b/B na
višesmernom selektoru.
➇ Slide show se ne može pauzirati.
Za prekid pre završetka slide showa
Pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Interval] t odaberite
željeni broj sekundi
Za ponavljanje reprodukcije
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
Reprodukcija 3D snimaka
Ako spojite fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabla
(prodaje se posebno) možete reprodukovati 3D snimke snimljene u modu
3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu 221.
Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Image Type] t
[Display 3D Only]
Playback Display
Možete podesiti orijentaciju za reprodukciju slika snimljenih u portretnoj
orijentaciji.
Tipka MENU t # 2 t [Playback Display] t odaberite željeno
podešenje
162
Upotreba funkcija reprodukcije
Napomena
➇ Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računaru, slika će se prikazivati u portretnom
položaju čak i kad je odabrano [Manual Rotate].
Pomični prikaz panoramskih snimaka
Odaberite panoramski snimak i zatim pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
➇ Ponovnim pritiskom zaustavlja se reprodukcija. Prikaz panoramskog
snimka možete pomerati pritiskom na v/V/b/B tokom pauze.
Napomena
➇ Pomični prikaz nije dostupan za fotografije snimljene opcijom [3D Pan.: Image
Size] podešenom na [16:9].
163
Zaštita slika (Protect)
Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.
1 Tipka MENU t # 1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 Odaberite snimak koji želite
zaštititi tipkom b/B na selektoru
i pritisnite sredinu višesmernog
selektora.
U kvadratić za odabir stavlja se .
➇ Za poništavanje odabira, ponovo pritisnite sredinu.
3 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.
➇ Možete odabrati sve snimke u folderu odabirom skale na levoj strani
indeksnog prikaza.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću v i zatim pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Poništavanje zaštite svih fotografija ili video zapisa
Možete poništiti zaštitu za sve fotografije ili video zapise u trenutno
prikazanom modu pregleda.
Tipka MENU t # 1 t [Protect] t [Cancel All Images], [Cancel
All Movies(MP4)] ili [Cancel All AVCHD view files]
164
Brisanje snimaka (Delete)
Možete izbrisati samo nepotrebne ili sve snimke.
Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Prvo proverite da li
želite snimke izbrisati ili ne.
Napomena
➇ Zaštićeni snimci se ne mogu izbrisati.
Za prikaz željenog foldera
Odaberite levu skalu na indeksnom prikazu snimaka višesmernim selektorom i zatim pomoću v/V odaberite željeni folder.
Brisanje (Multiple Img.)
1 Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 Pomoću višesmernog selektora
odaberite snimke koje želite izbrisati i pritisnite sredinu selektora.
U kvadratić za odabir stavlja se .
➇ Za poništavanje odabira, ponovo
pritisnite sredinu.
Ukupni broj
3 Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.
➇ Možete odabrati sve snimke u folderu odabirom skale na levoj strani
indeksnog prikaza.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
165
Brisanje snimaka (Delete)
Brisanje svih fotografija ili video zapisa u istom modu
pregleda
Možete izbrisati sve fotografije ili video zapise u trenutno prikazanom
modu pregleda.
1 Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [All in Folder] ili [All AVCHD
view files]
2 Odaberite [Delete] tipkom v na selektoru i pritisnite sredinu
višesmernog selektora.
166
O reprodukciji na TV-u
Spojite fotoaparat na TV pomoću HDMI kabla (opcija) i reprodukujte snimke (str. 57).
Napomene
➇ Koristite HDMI kabl sa logom HDMI.
➇ Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
➇ Ako se snimci ne mogu prikazivati pravilno, podesite [HDMI Resolution] u
meniju 0 Setup na [1080p] ili [1080i], u skladu sa vašim TV-om.
➇ Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
➇ Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja sa HDMI priključnicom fotoaparata.
To može prouzrokovati nepravilnosti u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabla, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućem Full HD kvalitetu.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja.
3D Viewing
Ako spojite fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabla
(prodaje se posebno) možete automatski reprodukovati 3D snimke snimljene u modu 3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu 221. Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa TV-om.
Tipka MENU t # 1 t [3D Viewing]
Primena funkcije "BRAVIA" Sync
Ako spojite fotoaparat HDMI kablom na TV koji podržava "BRAVIA"
Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
167
O reprodukciji na TV-u
1 Spojite fotoaparat na TV koji podržava "BRAVIA" Sync (str. 57).
Ulaz se promeni automatski i na TV ekranu prikazuje se slika snimljena
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Koristite tipke na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcije za SYNC MENU
Slide Show
Reprodukuje snimke automatski (str. 162).
Single-image
playback
Povratak na prikaz jednog snimka.
Image Index
Prelaz na indeksni prikaz.
3D Viewing
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim sa
fotoaparatom.
View Mode
Promena moda pregleda.
Delete
Brisanje snimaka.
Napomene
➇ Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI
kabla.
➇ Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
SYNC MENU funkcije razlikuju se zavisno od spojenog TV-a. Detalje potražite
u uputstvu za upotrebu TV-a.
➇ Ako fotoaparat reaguje na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kablom na TV drugog proizvođača,
podesite [CTRL FOR HDMI] u meniju 0 Setup na [Off].
168
GPS postavke (samo SLT-A77V)
Ako je fotoaparat pribavio podatke o lokaciji upotrebom ugrađene GPS
funkcije, te informacije se memorišu na toj lokaciji sa fotografijama ili
video zapisima.
Upotrebom isporučenog softvera "PMB" možete importovati fotografije
snimljene sa podacima o lokaciji na računar te ih pregledavati sa geografskom kartom koja prikazuje mesto njihovog snimanja. Za detalje pogledajte
"PMB Help".
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [GPS On/Off] t [On]
Indikator se menja prema jačini prijema GPS signala.
Indikatori GPS-a Status prijema GPS-a
Bez indikatora
Ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
Ǜ
Vaš fotoaparat ne može snimiti podatke o lokaciji. Koristite
fotoaparat na otvorenom.
һӘǙ
Preračunavanje informacija o lokaciji. Sačekajte dok podatke o
lokaciji ne bude moguće snimiti.
Өǚǜ
Trenutna informacija o lokaciji može se snimiti.
ө
Problem sa GPS funkcijom. Isključite i ponovo uključite fotoaparat.
Primanje GPS signala
➇ Odgovarajuća triangulacija nije moguća u zatvorenom ili između visokih
zgrada. Fotoaparat koristite na otvorenom i ponovo ga uključite.
➇ Pribavljanje informacija o lokaciji može potrajati od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta. Vreme potrebno za pozicioniranje možete
skratiti upotrebom pomoćnih podataka za GPS.
Napomene
➇ Odmah nakon što uključite fotoaparat biće možda potrebno od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta dok se pribave podaci o lokaciji. Ako se pri snimanju
ne uspeju preuzeti informacije o lokaciji, snima se bez tih informacija. Kako biste
memorisali tačne informacije sačekajte dok fotoaparat primi radio signale sa GPS
satelita.
➇ Tokom uzletanja i sletanja aviona isključite fotoaparat jer ćete takvo uputstvo
primiti i u avionu.
➇ GPS koristite prema propisima važećim za određeno mesto ili situaciju.
➇ Za detaljne napomene o GPS funkciji pogledajte stranicu 219.
169
GPS postavke (samo SLT-A77V)
Pomoćni podaci za GPS
Vreme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji može se
skratiti pomoću pomoćnih podataka za GPS.
Ako je fotoaparat spojen na računar na koji je instaliran isporučeni softver "PMB", pomoćni podaci za GPS mogu se automatski ažurirati.
Provera stanja pomoćnih podataka za GPS
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [Use GPS Assist Data]
Napomene
➇ Za spajanje na Internet prilikom ažuriranja podataka potreban je računar.
➇ Ako je istekao rok ispravnosti pomoćnih podataka vreme potrebno za pribavljanje
informacija o lokaciji ne može se skratiti. Preporučujemo da pomoćne podatke
redovno ažurirate. Rok ispravnosti pomoćnih podataka je otprilike 30 dana.
➇ Ako opcija [Date/Time Setup] nije podešena, ili je vreme pogrešno podešeno sa
velikim odstupanjem, vreme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji
ne može se skratiti.
➇ Usluga pružanja pomoćnih podataka može biti nedostupna zbog raznih razloga.
Ažuriranje pomoćnih podataka za GPS preko memorijske kartice umetnute
u računar
Pokrenite [GPS Support Tool] sa (PMB Launcher), odaberite pogon memorijske kartice na svom računaru i ažurirajte pomoćne podatke za GPS.
Ažuriranu memorijsku karticu umetnite u fotoaparat.
GPS Auto Time Cor.
Vaš fotoaparat održava tačno vreme upotrebom GPS-a preko kojeg
prilikom uključivanja pribavlja podatke o tačnom vremenu. Tačno vreme
koriguje se prilikom isključivanja napajanja.
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [GPS Auto Time Cor.]
t [On]
Napomene
➇ Opcija [GPS Auto Time Cor.] nije aktivna ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
➇ Opciju [Date/Time Setup] morate na fotoaparatu podesiti pre nego što ćete je koristiti.
170
GPS postavke (samo SLT-A77V)
➇ Može doći do odstupanja od nekoliko sekundi.
➇ To možda neće funkcionisati, zavisno od područja.
171
Podešavanje odnosa širine i visine te
kvaliteta slike
Aspect Ratio
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect Ratio] t odaberite željeni odnos
3:2
Normalan odnos.
16:9
Odnos za HDTV.
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama
ili 3D Sweep Panorama.
Quality
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t odaberite željeno podešenje
RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format
kompresije.)
Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na slikama.
Odaberite taj format za procesiranje slike u profesionalne
svrhe na računaru.
➇ Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na ekranu.
RAW+J (RAW &
JPEG)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format kompresije.) + JPEG
Istovremeno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično
kad vam trebaju dve slikovne datoteke, JPEG za gledanje i
RAW za editovanje.
➇ Kvalitet slike je stalno podešen na [Fine] a veličina slike
na [L].
X.FINE (Extra fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimuje u JPEG format. Odnos kompresije je veći i datoteke su manje sledećim redosledom:
[Extra fine], [Fine] i [Standard].
FINE (Fine)
STD (Standard)
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama
ili 3D Sweep Panorama.
172
Podešavanje odnosa širine i visine te kvaliteta slike
O RAW slikama
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data
Converter" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika može
otvoriti i konvertovati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj možete
ponovo podesiti ravnotežu beline, zasićenje boje, kontrast i sl.
➇ RAW format ne može se štampati upotrebom funkcije DPOF (štampanje) odabranog
štampača.
➇ Opciju [Auto HDR] ili [Picture Effect] ne možete podesiti za fotografije RAW
formata.
173
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Long Exposure NR
Ako podesite brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje sa dugom
ekspozicijom), uključiće se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko
je otvoren zatvarač.
Tako će se smanjiti zrnasti šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete
snimiti drugi snimak. Odaberite [On] kad vam je važan kvalitet slike.
Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [Long Exposure NR] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Ako je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama,
Continuous Advance Priority AE ili na snimanje u nizu, kontinuirani bracketing,
[Sports Action] ili [Hend-held Twilight] u Scene Selection, ili je ISO podešeno na
[Multi Frame Noise Reduct.], smanjenje šuma ne sprovodi se čak i ako je podešeno
na [On] (uključeno).
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete
isključiti smanjenje šuma.
High ISO NR
Fotoaparat smanjuje šum koji je postao suviše primetan usled visoke
osetljivosti. Tokom procesiranja može se pojaviti poruka i ne možete
snimati tokom tog procesiranja.
U normalnim okolnostima podesite na [Normal]. Odaberite [High] za
smanjenje šuma. Odaberite [Low] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene Selection.
➇ Na RAW fotografijama se sprovodi smanjenje šuma.
174
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Color Space
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili opsegom
reprodukcije boja naziva se "prostor boja". Možete promeniti prostor
boja, zavisno od namene.
Tipka MENU t ! 2 [Color Space] t odaberite željeno podešenje
sRGB
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sRGB pri normalnom snimanju, na primer kad snimke
nameravate štampati bez ikakvih prepravki.
AdobeRGB
To je široki opseg reprodukcije boja. Adobe RGB je efikasan
kad je veliki deo objekta živo zelen ili crven.
➇ Naziv datoteke počinje sa "_DSC."
Napomene
➇ Adobe RGB je za aplikacije ili štampače koji podržavaju upravljanje bojama i
DCF2.0 standard. Pri upotrebi aplikacija ili štampača koji ih ne podržavaju može
se dobiti slika ili štampa koja ne reprodukuju boje verno.
➇ Pri prikazivanju slika koje su snimljene sa Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju sa niskim
zasićenjem.
Release w/o Lens
Možete okidati i kada na fotoaparat nije pričvršćen objektiv. Odaberite ovu
postavku u slučaju spajanja fotoaparata na astronomski teleskop i sl.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Release w/o Lens] t [Enable]
Napomena
➇ Tačno očitavanje ne može se postići ukoliko koristite objektive koji ne poseduju
kontakte za objektiv, kao npr. astronomski teleskop. U takvim slučajevima ekspoziciju podesite ručno uz proveru snimljene fotografije.
175
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Grid Line
Mreža linija je pomoć prilikom komponovanja kadra. Možete uključiti
ili isključiti mrežu linija ili odabrati tip mreže linija. Prikazuje se i kadar
dostupan za snimanje video zapisa.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Grid Line] t odaberite željeno podešenje
Auto Review
Snimak možete proveriti na ekranu odmah nakon snimanja. Možete
promeniti prikazano vreme.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Auto Review] t odaberite željeno podešenje
Napomena
➇ U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u vertikalnom položaju čak ni
ako je [Playback Display] podešen na [Auto Rotate] (str. 162).
Func. of AEL button
Za tipku AEL je moguće odabrati jednu od sledeće dve funkcije (str. 132).
– Zadržavanje blokirane vrednosti ekspozicije pritiskom i zadržavanjem
tipke AEL ([AEL hold]).
– Zadržavanje blokirane vrednosti ekspozicije jednim pritiskom tipke
AEL te sve dok je ponovo ne pritisnete ([AEL toggle]).
Kad je odabrano [\ AEL hold] ili [\ AEL toggle], ekspozicija je zadržana pri merenju u jednoj tački.
Tipka MENU t ˘ 3 t [Func. of AEL button] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Dok je vrednost ekspozicije blokirana, na LCD ekranu i u tražilu se pojavljuje ;.
Pripazite da ne resetujete postavku.
➇ Ako je odabrano [AEL toggle] pripazite da ponovo pritisnete tipku AEL kako biste
poništili blokadu.
176
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Dodeljivanje druge funkcije tipki AEL
Uz funkciju AEL možete dodeliti tipki AEL jednu od sledećih funkcija>
Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face Detection/Smile
Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/
Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AF/MF Control Hold/
AF/MF Control Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory
ISO Button, AF/MF button
Možete dodeliti drugu funkciju tipki ISO ili tipki AF/MF. Raspoložive
funkcije su iste kao za [Func. of AEL button] (str. 176).
Tipka MENU t ˘ 3 t [ISO Button] ili [AF/MF button]] t
odaberite željeno podešenje
Preview Button
Možete proveriti približno zamućenje pozadine objekta pre snimanja.
Tipka MENU t ˘ 3 t [Preview Button] t odaberite željeno
podešenje
Shot. Result
Preview
Otvor blende se sužava u skladu sa odabranom vrednošću i
možete proveriti zamućenje. Takođe se vidi efekat podešenja
brzine zatvarača.
Aperture Preview
Otvor blende se sužava u skladu sa odabranom vrednošću i
možete proveriti zamućenje.
Prednja zavesa elektronskog zatvarača
Funkcija prednje zavese elektronskog zatvarača skraćuje vreme između
okidanja.
Tipka MENU t ˘ 5 t [Front Curtain Shutter] t odaberite
željeno podešenje
177
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Napomene
➇ Pri snimanju uz visoku brzinu zatvarača sa pričvršćenim objektivom širokog promera, mogu se pojaviti senke zamućenog područja, zavisno od objekta ili uslova
snimanja. Tada podesite ovu opciju na [Off].
➇ Pri upotrebi Konica Minolta objektiva podesite ovu opciju na [Off]. Ako podesite
ovu opciju na [On], neće se podesiti tačna ekspozicija ili će svetlina slike biti
neujednačena.
LCD Brightness
Svetlina LCD ekrana se automatski podešava prema okolnim svetlosnim
uslovima pomoću svetlosnog senzora (str. 20). Svetlinu LCD ekrana
možete podesiti ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [LCD Brightness] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svetlosni senzor rukom i sl.
➇ Pri upotrebi fotoaparata sa adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svetlina LCD
ekrana je uvek podešena na najsvetliju vrednost, čak i ako odaberete [Auto].
Viewfinder Bright.
Svetlina tražila podešava se automatski skladno osvetljenju objekta.
Svetlinu tražila možete podesiti ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual] t
odaberite željenu postavku
Napomena
➇ Pri upotrebi fotoaparata sa adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svetlina tražila
je uvek podešena na najsvetliju vrednost, čak i ako odaberete [Auto].
178
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Power Save
Možete podesiti vreme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni
mod (Power Save). Pritisak okidača do pola vraća fotoaparat u mod snimanja.
Tipka MENU t 0 1 t [Power Save] t odaberite željeno vreme
Napomena
➇ Fotoaparat se ne isključuje u štedni mod kad je spojen na TV ili mu je
način okidanja podešen na [Remote Cdr.].
FINDER/LCD Setting
Možete deaktivirati automatsku izmenu između LCD ekrana i tražila te
podesiti da se oni mogu menjati samo pritiskom na tipku FINDER/LCD.
Tipka MENU t ˘ 1 t [FINDER/LCD Setting] t [Manual]
179
Kompenzacija objektiva
Moguće je automatski kompenzovati sledeće funkcije: periferno osvetljenje, hromatsku aberaciju i izobličenje (samo kod objektiva koji podržavaju
automatsku kompenzaciju). Za dodatne informacije o objektivima koji
podržavaju automatsku kompenzaciju posetite lokalnu Sonyjevu webstranicu ili se raspitajte kod prodavača Sonyjevih uređaja ili u najbližem
ovlašćenom Sonyjevom servisu.
Lens Comp.: Periferna zatamnjenja
Kompenzuje zatamnjene uglove ekrana koje uzrokuju određene funkcije
objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Auto].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Shading] t odaberite
željeno podešenje
Lens Comp.: Hromatska aberacija
Smanjuje odstupanje boja u uglovima ekrana koje uzrokuju određene
funkcije objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Auto].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t odaberite
željeni mod.
Lens Comp.: Izobličenje
Kompenzuje za izobličenja prikaza koje uzrokuju određene funkcije objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Off].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Distortion] t odaberite
željeno podešenje
180
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Format
Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci sa memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.
Tipka MENU t H 1 t [Format] t [Enter]
Napomene
➇ Pri formatiranju svetli indikator pristupa. Dok svetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
➇ Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Zavisno od primenjenog formata,
možda se neće moći koristiti u fotoaparatu ako je formatirate na računaru.
➇ Zavisno od memorijske kartice, formatiranje može trajati nekoliko minuta.
➇ Kad preostane 1 posto ili manje kapaciteta baterije, ne možete formatirati memorijske kartice.
File Number
Tipka MENU t H 1 t [File Number] t odaberite željeno
podešenje
Series
Fotoaparat ne resetuje brojeve i redom dodeljuje brojeve
datotekama dok ne dostigne "9999".
Reset
Fotoaparat resetuje brojeve u sledećim slučajevima i dodeljuje
datotekama brojeve od "0001." Ako folder za snimanje sadrži
datoteku, dodeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.
–
–
–
–
Kad se promeni format foldera.
Kad se izbrišu svi snimci u folderu.
Kad zamenite memorijsku karticu.
Kad formatirate memorijsku karticu.
Folder Name
Snimljene fotografije memorišu se u automatski kreirane foldere unutar
foldera DCIM na memorijskoj kartici.
181
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
Tipka MENU t H 1 t [File Name] t odaberite željeno
podešenje
Standard Form
Oblik naziva foldera će biti sledeći: broj foldera + MSDCF.
Primer: 100MSDCF
Date Form
Oblik naziva foldera će biti sledeći: broj foldera + G (zadnja
cifra)/MM/DD.
Primer: 10010405 (naziv foldera: 100, datum: 2011/04/05)
Napomena
➇ Oblike foldera za MP4 video zapise je uvek "broj foldera + ANV01".
Select REC Folder
Ako odaberete folder sa nazivom standardnog oblika i tamo su dva ili više
foldera, možete odabrati folder koji će se koristiti za memorisanje snimaka.
Tipka MENU t H 1 t [Select REC Folder] t odaberite željeni
folder
Napomena
➇ Folder ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].
New Folder
Možete kreirati na memorijskoj kartici folder za memorisanje snimaka.
Kreira se nov folder sa brojem većim od prethodno kreiranog i folder postaje
nov folder za snimanje. Folder za fotografije i folder za MP4 video zapise
kreiraju se u isto vreme.
Tipka MENU t H 1 t [New Folder]
Napomene
➇ Kad u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je prethodno upotrebljavana sa
drugim uređajem i snimate, može se automatski kreirati nov folder.
➇ U jedan folder se može memorisati do 4000 slika. Kad se pređe kapacitet foldera,
automatski se kreira nov folder.
182
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
Recover Image DB
Kad se u datoteci sa podacima o snimcima pronađu nepodudarnosti koje
uzrokuje procesiranje snimaka na računarima i sl., snimci sa memorijske
kartice neće se reprodukovati u tom obliku. Ako se to dogodi, fotoaparat
popravlja datoteku.
Tipka MENU t H 1 t [Recover Image DB] t [Enter]
Napomena
➇ Upotrebite dovoljno napunjenu bateriju. Slabo napunjena baterija može pri
postupku popravljanja datoteke uzrokovati oštećenje podataka.
Upload Settings
Podešava da li ćete koristiti funkciju prenosa snimaka pri upotrebi Eye-Fi
kartice (komercijalno nabavljiva). Ta opcija prikazuje se ako je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica.
Tipka MENU t 0 2 t [Upload Settings] t odaberite željeno
podešenje
Indikatori statusa tokom komunikacije

Pripravno stanje. Neće se slati nikakvi snimci.

Pripravno stanje prenosa.

Povezivanje.

Prenos podataka.

Greška
Napomene
➇ Pre korišćenja Eye-Fi kartice podesite pristupnu tačku za bežični LAN i odredište
prosleđivanja. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi karticom.
➇ Eye-Fi kartice prodaju se u SAD-u, Kanadi, Japanu te u nekim evropskim zemljama
(od marta 2011.).
➇ Za više informacija kontaktirajte, molimo, proizvođača ili dobavljača.
➇ Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gde su kupljene. Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
183
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
➇ Eye-Fi kartice sadrže i funkciju bežičnog LAN-a. Ne umećite Eye-Fi kartice u
fotoaparat kada je to zabranjeno, na primer u avionu. Ako je Eye-Fi kartica
umetnuta u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kad je opcija [Upload
Settings] podešena na [Off], na ekranu se prikazuje .
➇ Pri prvoj upotrebi sasvim nove Eye-Fi kartice, kopirajte instalacionu datoteku softvera za upravljanje Eye-Fi karticom sa kartice na računar pre formatiranja kartice.
➇ Koristite Eye-Fi karticu nakon ažuriranja firmvera najnovijom verzijom. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa Eye-Fi karticom.
➇ Štedni mod fotoaparata neće raditi pri prenosu snimaka.
➇ Ako se prikaže  (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovo je umetnite ili
isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako se prikaže  ponovo, Eye-Fi kartica
je možda oštećena.
➇ Na komunikaciju u Wi-Fi mreži mogu uticati drugi komunikacioni uređaji. Ako je
komunikacioni signal slab, približite se pristupnoj tački Wi-Fi mreže.
➇ Za detalje o tipu datoteka koje se mogu prenositi pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno sa Eye-Fi karticom.
➇ Ako prenosite sliku koja je snimljena sa postavkom [GPS On/Off] podešenom na [On],
podaci o lokaciji snimanja slike možda će biti dostupni i drugim korisnicima. Kako
biste to sprečili podesite [GPS On/Off] na [Off] (str. 169) (samo SLT-A77V).
➇ Ovaj proizvod ne podržava Eye-Fi "Endless Memory Mode". Pripazite da Eye-Fi
kartice koje umetnete u proizvod imaju isključenu funkciju "Endless Memory Mode".
184
Registrovanje vlastitih postavki
Možete registrovati 3 kombinacije često korišćenih modova i podešenja u
memoriju. Registrovanje postavke možete ponovo pozvati funkcijskim
točkićem.
1 Podesite fotoaparat na podešenje koje želite registrovati.
2 Tipka MENU t ! 3 t [Memory]
3 Odaberite broj koji želite registrovati tipkom b/B na selektoru
i pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Možete promeniti postavke nakon što ste ih registrovali.
Stavke koje se mogu registrovati
Mod ekspozicije, otvor blende, brzina zatvarača, mod okidanja, ISO osetljivost, balans beline, kompenzacija ekspozicije, način merenja svetla,
DRO/Auto HDR, Creative Style, mod blica, kompenzacija blica,
prepoznavanje lica, Smile Shutter, praćenje objekta, Picture Effect,
položaj Local AF područja i sve opcije menija za snimanje fotografija
! (str. 62 – 63)
Pozivanje memorisanih podešenja
Podesite funkcijski točkić na MR i odaberite broj koji želite pozvati. Kad
želite odabrati drugi broj, pritisnite tipku Fn i zatim odaberite željeni broj.
Promena memorisanih podešenja
Nakon pozivanja podešenja namestite fotoaparat na podešenje koje želite
registrovati i zatim ponovo registrujte podešenje na isti broj.
Napomene
➇ Ne možete registrovati podešenja Program Shift i ručnog prebacivanja.
➇ Samo podešenje neće se podudarati sa položajima točkića fotoaparata.
Pri snimanju gledajte informacije prikazane na LCD ekranu.
185
Resetovanje na standardne postavke
Možete resetovati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Initialize] t odaberite željeno podešenje
t [Enter]
Mogu se resetovati sledeće opcije.
Funkcije snimanja (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetuju se na
Kompenzacija ekspozicije (49)
±0.0
Mod okidanja (51, 154)
Single Shooting
Flash Mode (47, 135)
Fill-flash (razlikuje se zavisno od toga
da li je ugrađen blic otvoren ili ne)
AF area (119)
Wide
Object Tracking (121)
On
Face Detection (127)
On (Regist. Faces)
Smile Shutter (129)
Off
ISO (139)
AUTO
Metering Mode (132)
Multi segment
Flash Comp. (132)
±0.0
White Balance (148)
AWB (Auto white balance)
Color Temp./Color Filter (150)
5500K, Color Filter 0
Ručno podešavanje ravnoteže beline
(150)
5500K
DRO/Auto HDR (141)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (145)
1/Standard
Picture Effect (144)
Off
Scene Selection (44, 97)
Portrait
Movie (112)
P
Meni za snimanje fotografija (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetuju se na
Image Size (53)
L:24M
Aspect Ratio (172)
3:2
Quality (172)
Fine
186
Resetovanje na standardne postavke
Opcije
Resetuju se na
Panorama: Size (53)
Standard
Panorama: Direction (101)
Right
3D Pan.: Image Size (53)
Standard
3D Pan.: Direction (101)
Right
Long Exposure NR (174)
On
High ISO NR (174)
Normal
Flash control (133)
ADI flash
Power ratio (134)
1/1
AF Illuminator (120)
Auto
Color Space (175)
sRGB
SteadyShot (94)
On
Exposure step (63)
0.3 EV
AF-A setup (125)
AF-A
Priority setup (63)
AF
AF w/shutter (63)
On
Meni za snimanje video zapisa (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetuju se na
File Format (113)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Record Setting (114)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Audio Recording (115)
On
Wind Noise Reduct. (115)
Off
SteadyShot (94)
On
Meni korisničkih postavki (Reset Default/Custom reset)
Opcije
Resetuju se na
Eye-Start AF (86)
Off
FINDER/LCD Setting (179)
Auto
Red Eye Reduction (64)
On
Release w/o Lens (175)
Disable
Auto+ Cont. Shooting (96)
Auto
Auto+ Image Extract. (96)
Auto
187
Resetovanje na standardne postavke
Opcije
Resetuju se na
Grid Line (176)
Off
Auto Review (176)
Off
DISP Button(Monitor) (87)
Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram
DISP Button(Finder) (87)
No Disp. Info./Level/Histogram
Peaking Level (124)
Off
Peaking Color (124)
White
Live View Display (89)
Setting Effect ON
Func. of AEL button (176)
AEL hold
ISO Button (177)
ISO
AF/MF button (177)
AF/MF Control Hold
Preview Button (177)
Shot. Result Preview
Focus Hold Button (66)
Focus Hold
Smart Telecon. Button (124, 153)
Smart Telecon.
Ctrl dial setup (66)
W SS X F/no.
Dial exp.comp (50)
Off
Exp.comp.set (66)
Ambient only
Bracket order (66)
0t–t+
AF drive speed (66)
Fast
Lens Comp.: Shading (180)
Auto
Lens Comp.: Chro. Aber. (180)
Auto
Lens Comp.: Distortion (180)
Off
Front Curtain Shutter (177)
On
Meni za reprodukciju (Reset Default)
Opcije
Resetuju se na
View Mode (161)
Folder View(Still)
Slide Show – Interval (162)
3 sec
Slide Show – Repeat (162)
Off
Specify Printing – Date Imprint (198)
Off
Volume Settings (67)
2
Playback Display (162)
Auto Rotate
188
Resetovanje na standardne postavke
Meni Memory Card Tool (Reset Default)
Opcije
Resetuju se na
File Number (181)
Series
Folder Name (181)
Standard Form
Meni podešenja (Reset Default)
Opcije
Resetuju se na
Menu start (68)
Top
LCD Brightness (178)
Auto
Viewfinder Bright. (178)
Auto
GPS Settings – GPS On/Off (169) (samo Off
SLT-A77V)
GPS Settings – GPS Auto Time Cor.
(170) (samo SLT-A77V)
–
Power Save (179)
1 Min
HDMI Resolution (167)
Auto
CTRL FOR HDMI (167)
On
Upload Settings (183)
On
USB Connection (191)
Auto
Audio signals (69)
On
Mode Dial Guide (69)
Off
Demo Mode (69)
Off
Delete confirm. (69)
"Cancel" first
AF Micro Adj. (121)
Off
Ostalo (Reset Default)
Opcije
Resetuju se na
Prikaz osnovnih informacija (LCD
ekran) (52)
Display All Info.
Prikaz osnovnih informacija (tražilo)
(52)
Level
Reprodukcijski prikaz (159)
Prikaz jednog snimka (sa informacijama
o snimanju)
189
Provera verzije fotoaparata
Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Proverite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
➇ Ažuriranje je moguće samo kad je nivo baterije { (tri segmenta) ili veći.
Savetujemo vam upotrebu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
190
Spajanje fotoaparata sa računarom
Podešavanje USB veze
Bira način koji će se koristiti za USB povezivanje kad je fotoaparat spojen
na računar ili USB uređaj pomoću USB kabla.
Tipka MENU t 0 2 t [USB Connection] t odaberite željeno
podešenje
Auto
Uspostavlja Mass Storage ili MTP vezu automatski, u skladu sa
računarom ili USB uređajima koje želite spojiti. Windows 7 računari se povezuju na MTP način i pripadajuće jedinstvene funkcije
su omogućene za upotrebu.
MTP
Uspostavlja MTP vezu između fotoaparata, računara i drugih
USB uređaja. Windows 7 računari se povezuju na MTP način i
pripadajuće jedinstvene funkcije su omogućene za upotrebu. Kod
drugih računara (Windows Vista/XP, Mac OS X) prikazuje se
AutoPlay Wizard i fotografije snimljene u folder za snimanje na
fotoaparatu prebacuju se na računar.
Mass Storage
Uspostavlja Mass Storage vezu između fotoaparata, računara i
drugih USB uređaja. Standardni mod.
Napomene
➇ Kad je ova opcija podešena na [Auto], za uspostavu veze će možda trebati duže
vreme.
➇ Ako se u Windows 7 ne prikazuje Device Stage*, podesite ovu opciju na [Auto].
* Device Stage je meni koji se koristi za upravljanje spojenim uređajima, na primer
fotoaparatom (funkcija sistema Windows 7).
Spajanje sa računarom
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite
fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
191
Spajanje fotoaparata sa računarom
2 Uključite fotoaparat i računar.
3 Proverite da li je [USB Connection] u 0 2 podešen na [Mass
Storage].
4 Spojite fotoaparat na računar.
➇ Kod prvog uspostavljanja USB
veze, vaš računar automatski
pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Sačekajte trenutak.
1 U USB priključnicu
računara
USB kabl (isporučen)
2 U USB priključnicu
Prebacivanje slika na računar (Windows)
"PMB" vam omogućuje jednostavno importovanje slika.
Za detalje o funkcijama softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Prebacivanje slika na računar bez upotrebe "PMB"
Ako se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računara pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] ili [MP_ROOT] t kopirajte željene snimke na računar.
192
Spajanje fotoaparata sa računarom
Naziv datoteke
Folder
Tip datoteke
Naziv datoteke
Folder DCIM
JPEG datoteka
DSC0~~~~.JPG
JPEG datoteka (Adobe RGB)
_DSC~~~~.JPG
RAW datoteka
DSC0~~~~.ARW
RAW datoteka (Adobe RGB)
_DSC~~~~.ARW
MP4 datoteka (1440 T 1080)
MAH0~~~~.MP4
MP4 datoteka (VGA)
MAQ0~~~~.MP4
Folder MP_ROOT
➇ ~~~~ (broj datoteke) je bilo koji broj između 0001 i 9999.
➇ Kada je [Image: Quality] podešeno na [RAW & JPEG], brojčani deo
naziva RAW datoteke i naziva njoj odgovarajuće JPEG datoteke su isti.
Napomene
➇ Za funkcije poput prebacivanja AVCHD View video zapisa na računar koristite
"PMB".
➇ Za importovanje video zapisa sa GPS informacijom o lokaciji na računar upotrebite
"PMB" (samo SLT-A77V).
➇ Kad je fotoaparat spojen na računar, pri rukovanju video zapisima AVCHD View
ili folderima pomoću spojenog računara, snimci se mogu oštetiti ili se neće moći
reprodukovati. Nemojte brisati ili kopirati video zapise AVCHD View na memorijskoj kartici pomoću računara. Sony ne preuzima odgovornost za posledice takvih
postupaka pomoću računara.
Prebacivanje slika na računar (Macintosh)
1 Najpre spojite fotoaparat na Macintosh računar. Dvaput kliknite
na upravo prepoznatu ikonu na desktopu t folder u kojem su
memorisani snimci koje želite prebaciti.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk.
193
Spajanje fotoaparata sa računarom
3 Dvaput kliknite na ikonu hard diska t željenu slikovnu datoteku u folderu koji sadrži kopirane datoteke.
Snimci se prikazuju.
Napomena
➇ Koristite "iMovie" koji je isporučen sa Macintosh računarom kako biste importovali
ili obrađivali video zapise formata AVCHD.
Prekidanje USB veze
Izvedite sledeći postupak od koraka 1 do 3 pre:
➇ Odspajanja USB kabla.
➇ Vađenja memorijske kartice.
➇ Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite na ikonu za
Windows Vista
odspajanje u statusnom redu.
Windows XP
Ikona odspajanja
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].
Napomena
➇ Kad koristite Macintosh računar, najpre povucite i pustite ikonu memorijske
kartice ili pogona u ikonu "Trash" i fotoaparat je odspojen sa računara.
194
Kreiranje diska sa video zapisima
Možete kreirati disk s AVCHD View video zapisima snimljenim fotoaparatom.
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao snimiti disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći
snimiti disk sa originalnim kvalitetom slike (str. 75).
➇ Video zapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertuju se u "PMB" kako bi se mogao snimiti AVCHD disk. Ta konverzija
može potrajati. Osim toga, nećete moći snimiti disk sa originalnim
kvalitetom slike. Ako želite da zadržite originalni kvalitet slike morate
svoje video zapise memorisati na Blu-ray disku (str. 196).
Kreiranje diska AVCHD formata
Možete kreirati disk AVCHD formata sa slikom high definition (HD) kvaliteta od AVCHD View video zapisa prebačenih na računar isporučenim
softverom "PMB".
1 Odaberite AVCHD View video zapise koje želite zapisati u "PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Pojavljuje se ekran za kreiranje diska.
➇ Za detalje, pogledajte "PMB Help".
Napomene
➇ Prvo instalirajte "PMB".
➇ Na disk AVCHD formata ne mogu se snimiti fotografije ni MP4 video zapisi.
➇ Snimanje diska može potrajati duže vreme.
Reprodukcija diska AVCHD formata na računaru
Diskove AVCHD formata možete reprodukovati u aplikaciji "Player for
AVCHD" koja se instalira sa softverom "PMB".
Za otvaranje softvera kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
195
Kreiranje diska sa video zapisima
Za detalje pogledajte Help za "Player for AVCHD".
Napomena
➇ Zavisno od konfiguracije računara, video zapisi se možda neće reprodukovati bez prekida.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk sa AVCHD View video zapisima prebačenim
na računar. Vaš računar treba da podrži kreiranje Blu-ray diskova.
Za kreiranje Blu-ray diskova mogu se koristiti mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja).
Nakon kreiranja diska nije moguće dodavati sadržaje ni na jednu od
navedenih vrsta.
Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacionom meniju softvera
"PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputstvu na ekranu.
Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računar na Internet.
Za detalje pogledajte "PMB Help".
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom standard definition (STD) kvaliteta od
AVCHD View video zapisa prebačenih na računar isporučenim softverom
"PMB".
1 Odaberite AVCHD View video zapise koje želite zapisati u "PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Pojavljuje se ekran za kreiranje diska.
➇ Za detalje, pogledajte "PMB Help".
Napomene
➇ Prvo instalirajte "PMB".
➇ Na disk nije moguće snimiti MP4 video zapise.
➇ Kreiranje diska će trajati duže vreme jer se AVCHD View video zapisi konvertuju
u video zapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
➇ Pri prvom kreiranju DVD-Video (STD) diska potrebno je imati Internet vezu.
196
Kreiranje diska sa video zapisima
Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sledeće vrste diskova promera 12 cm.
Za Blu-ray disk pogledajte str. 196.
Vrsta diska
Funkcije
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
DVD-RW/DVD+RW
Moguće ponovno snimanje
➇ Uvek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog
softvera za PlayStation®3.
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
197
Podešavanje DPOF-a
Pomoću fotoaparata možete odabrati fotografije pre štampanja u fotostudiju
ili na vašem štampaču. Primenite sledeći postupak.
DPOF postavke ostaju za snimke i nakon štampanja. Savetujemo vam da
ih uklonite nakon štampanja.
1 Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [DPOF Setup] t
[Multiple Img.]
2 Odaberite sliku tipkama b/B na višesmernom selektoru.
3 Unesite oznaku  pritiskom sredine višesmernog selektora.
➇ Za poništenje DPOF postavki odaberite snimak ponovo i zatim pritisnite
sredinu višesmernog selektora.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću v i zatim pritisnite sredinu višesmernog selektora.
Napomene
➇ Ne možete podesiti DPOF za RAW datoteke.
➇ Ne možete odrediti broj slika za štampu.
Date Imprint
Pri štampanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike,
veličina znakova i sl.) zavisi od štampača.
Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [Date Imprint] t
[On]
Napomena
➇ Zavisno od štampača, ova funkcija možda neće biti dostupna.
198
Čišćenje fotoaparata i objektiva
Čišćenje fotoaparata
➇ Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, na primer kontakte objektiva ili ogledalo. Budući da prašina na ogledalu i oko njega može uticati
na fotografije ili na funkcionisanje fotoaparata otpušite je komercijalno
nabavljivom duvaljkom.* Detalje o čišćenju slikovnog senzora pogledajte
na sledećoj stranici.
* Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim sprejem. Tako možete uzrokovati
kvar.
➇ Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suvom krpom. Izbegavajte sledeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
– Upotrebu hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih
krpica, repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
– Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
– Fotoaparat ne sme biti u dugotrajnom kontaktu sa gumom ili vinilom.
Čišćenje objektiva
➇ Nemojte koristiti rastvor za čišćenje koji sadrži organske rastvore
poput razređivača ili benzina.
➇ Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom duvaljkom. Ako se prašina zalepila za površinu, obrišite je mekom
krpicom ili maramicom lagano navlaženom u rastvoru za čišćenje. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema spolja. Nemojte rastvor za čišćenje
prskati direktno na površinu objektiva.
199
Čišćenje slikovnog senzora
Ako dospeju prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu
slikovnog senzora (dela koji je zamena za film), mogu se zavisno od uslova
snimanja pojaviti na snimku kao tamne fleke. Ako se na slikovnom senzoru
nalazi prašina očistite ga sledeći korake navedene dole.
Napomene
➇ Čišćenje nije moguće sprovesti ako je kapacitet baterije na 50% ili manje.
➇ Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija.
Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat. Preporučuje se upotreba AC adaptera
AC-PW10AM (opcija).
➇ Čišćenje je potrebno završiti brzo.
➇ Nemojte koristiti duvaljku sa aerosolnim sprejem jer može raspršiti čestice vode
u unutrašnjost fotoaparata.
Automatsko čišćenje slikovnog senzora upotrebom moda
čišćenja fotoaparata
1 Proverite da li je baterija sasvim napunjena (str. 28).
2 Pritisnite tipku MENU i zatim
odaberite 0 2 tipkama b/B
na višesmernom selektoru.
3 Odaberite [Cleaning Mode]
tipkama v/V i zatim pritisnite sredinu višesmernog
selektora.
200
Tipka MENU
Čišćenje slikovnog senzora
4 Odaberite [Enter] pomoću v i pritisnite sredinu višesmernog
selektora.
Slikovni senzor na kratko vibrira i tako eliminiše prašinu sa senzora.
5 Isključite fotoaparat.
Čišćenje slikovnog senzora pomoću duvaljke
Ako je i nakon moda čišćenja potrebno čišćenje, očistite slikovni senzor
upotrebom duvaljke sledeći donje korake.
1 Sprovedite čišćenje opisano u koracima od 1 do 4 pod "Automatsko čišćenje slikovnog senzora upotrebom moda čišćenja
fotoaparata".
2 Odspojite objektiv (str. 31).
3 Prstom pritisnite oznaku V na
ručici za blokadu ogledala kako
biste podigli ogledalo.
➇ Pripazite da ne dodirujete površinu
ogledala.
Ručica za blokadu ogledala
201
Čišćenje slikovnog senzora
4 Duvaljkom očistite površinu
slikovnog senzora i okolno
područje.
➇ Ne dodirujte slikovni senzor vrhom duvaljke i ne stavljajte vrh
duvaljke u prazninu iza navoja
za objektiv.
➇ Držite fotoaparat otvorom prema
dole kako biste sprečili ponovno
padanje prašine u njega. Čišćenje
završite brzo.
➇ Duvaljkom očistite i pozadinu ogledala.
5 Nakon čišćenja spuštajte prstom
ogledalo dok ne škljocne.
➇ Prstom spustite okvir ogledala nazad.
Pripazite da ne dodirujete površinu
ogledala.
➇ Spuštajte ogledalo dok se čvrsto ne
blokira.
6 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
➇ Proverite da li je ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja objektiva.
Napomene
➇ Nakon čišćenja proverite da li je ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja
objektiva. U suprotnom, sočivo objektiva moglo bi se ogrebati ili bi moglo doći do
drugih problema. Osim toga, ako ogledalo nije čvrsto blokirano automatsko izoštravanje ne funkcioniše tokom snimanja.
➇ Snimanje sa podignutim ogledalom nije moguće.
202
U slučaju problema
Ako tokom upotrebe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sledeća
rešenja.
Proverite stavke na str. 203 do 211. Obratite se Sony prodavcu ili
najbližem Sony servisu.
1
Proverite sledeće.
2
Izvadite bateriju i ponovo je umetnite nakon otprilike jednog minuta
te uključite fotoaparat.
3
Resetujte postavke (str. 186).
4
Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
➇ Pri umetanju baterije pritisnite njenim vrhom polugicu za zatvaranje (str. 27).
➇ Možete koristiti samo bateriju NP- FM500H. Proverite da li je baterija
NP- FM500H.
Preostali indikator baterije je netačan ili je prikazan indikator dovoljnog
kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.
➇ To se događa kad koristite fotoaparat na izuzetno vrućim ili hladnim
mestima (str. 214).
➇ Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 25).
➇ Baterija je istrošena (str. 225). Zamenite bateriju novom.
➇ Pravilno stavite bateriju (str. 27).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
➇ Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 179).
203
U slučaju problema
Za vreme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
➇ Možete koristiti samo bateriju NP- FM500H. Proverite da li je baterija
NP- FM500H.
➇ Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, može treptati indikator
CHARGE.
➇ Indikator CHARGE trepće na dva načina, brzo (u razmacima po otprilike 0,15 sekunde) i sporo (razmaci oko 1,5 sekunde). Ako trepće brzo,
uklonite bateriju i ponovo je čvrsto spojite. Ako trepće indikator CHARGE
ponovo brzo, to znači da nešto nije u redu sa baterijom. Sporo treptanje
indikatora pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan
prikladnog opsega za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator
CHARGE će svetliti kad se okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg
opsega.
➇ Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju ništa se ne prikazuje na LCD ekranu kad je odabran mod
tražila.
➇ Ako ne rukujete fotoaparatom kroz određeno vreme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač do pola (str. 179).
Slika u tražilu nije jasna.
➇ Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 35).
Ništa nije prikazano na tražilu.
➇ Opcija [FINDER/LCD Setting] je podešena na [Manual]. Pritisnite tipku
FINDER/LCD (str. 179).
➇ Malo više približite oko tražilu.
204
U slučaju problema
Fotoaparat ne okida.
➇ Upotrebljavate memorijsku karticu sa preklopkom za zaštitu od snimanja
koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
➇ Proverite slobodan prostor na memorijskoj kartici.
➇ Ne možete snimati slike dok punite ugrađen blic (str. 47, 135).
➇ U modu automatskog izoštravanja snimanje nije moguće dok je objekat
neizoštren.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 30).
➇ Ako je fotoaparat spojen na drugi uređaj, poput astronomskog teleskopa,
postavku [Release w/o Lens] podesite na [Enable] (str. 175).
➇ Možda je objekat potrebno izoštriti posebno (str. 118). Koristite funkciju
zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 119, 123).
Snimanje traje dugo.
➇ Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 174). Pojava nije kvar.
➇ Snimate u RAW modu (str. 172). Budući da je datoteka sa RAW
podacima velika, snimanje u RAW modu može potrajati.
➇ Auto HDR obrađuje sliku (str. 141).
Ista slika je snimljena nekoliko puta.
➇ Mod okidanja podešen je na [Cont. Shooting] ili na [Bracket: Cont.].
Podesite ga na [Single Shooting] (str. 51, 154).
➇ Mod ekspozicije podešen je na Continuous Advance Priority AE (str. 46,
101).
➇ Mod ekspozicije podešen je na AUTO+, a [Auto+ Image Extract.] je
podešeno na [Off] (str. 96).
Slika nije izoštrena.
➇ Objekat je preblizu. Proverite minimalnu žižnu daljinu objektiva.
➇ Snimate u modu sa ručnim izoštravanjem. Podesite točkić načina izoštravanja
u neki drugi položaj osim MF (str. 116).
➇ Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
➇ Ambijentalno osvetljenje nije dovoljno.
Eye-Start AF ne radi.
➇ Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 86).
➇ Pritisnite okidač do pola.
205
U slučaju problema
Blic ne radi.
➇ Blic je podešen na [Autoflash]. Ako želite da budete sigurni da će se blic
aktivirati kad god je to potrebno, podesite ga na [Fill-flash] (str. 47, 135).
Blic se predugo puni.
➇ Blic je okidao više puta zaredom u kratkom periodu. Kad blic okida
više puta zaredom, punjenje može trajati duže no obično kako bi se
sprečilo pregrevanje fotoaparata.
Slika snimljena uz upotrebu blica je pretamna.
➇ Ako je objekat izvan dometa blica, slike će biti tamne jer svetlo blica
ne stiže do objekta. Ako se promeni ISO, domet blica se takođe menja
sa njim. Proverite domet blica u delu "Tehnički podaci".
Datum i vreme se ne snimaju pravilno.
➇ Podesite tačan datum i vreme (str. 33).
➇ Područje odabrano u [Area Setting] razlikuje se od stvarnog područja.
Ponovo podesite [Area Setting] (str. 33).
Vrednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
do pola.
➇ Budući da je objekat presvetao ili pretaman, izvan je raspoloživog opsega
fotoaparata. Podesite postavku ponovo.
Slika je belkasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju fleke svetla (senke).
➇ Slika je snimljena pod jakim izvorom svetla i u objektiv je ušlo previše
svetla. Pričvrstite zatvarač objektiva.
Ivice slike su pretamne.
➇ Ako se koristi kakav filter ili zatvarač, uklonite ga i pokušajte ponovo snimati. Ako je filter deblji ili je zatvarač postavljen nepravilno, filter ili zatvarač može se delimično pojaviti na slici. Optičke funkcije nekih objektiva
mogu uzrokovati da ivično područje slike ispadne pretamno (nedovoljno
svetla). Ovu pojavu možete kompenzovati upotrebom postavke [Lens
Comp.: Shading] (str. 180).
206
U slučaju problema
Oči osoba ispadaju crvene.
➇ Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 64).
➇ Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa blica uz upotrebu
blica. Proverite domet blica u delu "Tehnički podaci".
Na LCD ekranu se pojavljuju i ostaju tačke.
➇ Pojava nije kvar. Tačke se ne snimaju (str. 15).
Slika je zamućena.
➇ Slika je snimljena na tamnom mestu bez blica i vidljiv je efekat
pomeranja fotoaparata. Preporučuje se upotreba stativa ili blica (str.
47, 95, 135).
U tražilu ili na LCD ekranu treperi b B za EV skalu.
➇ Objekat je presvetao ili pretaman za opseg merenja kod ovog fotoaparata.
Reprodukcija
Fotoaparat ne reprodukuje.
➇ Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru (str. 191).
➇ Ako je slikovna datoteka obrađena na računaru ili je snimljena drugim
modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije garantovana.
➇ Za reprodukciju snimaka memorisanih sa ovog fotoaparata na PC-u koristite
"PMB".
➇ Fotoaparat je u USB modu rada. Prekinite USB vezu (str. 194).
Brisanje/editovanje slika
Kamera ne može izbrisati sliku.
➇ Isključite zaštitu (str. 164).
Greškom ste izbrisali snimak.
➇ Kad jednom izbrišete snimak, ne možete ga vratiti. Savetujemo vam da
zaštitite snimke koje ne želite izbrisati (str. 164).
207
U slučaju problema
GPS (samo SLT-A77V)
Fotoaparat ne prima GPS signal.
➇ Podesite [GPS On/Off] na [On] (str. 169).
➇ Vaš fotoaparat ne može primati radio signale sa GPS satelita zbog prepreka.
➇ Za tačnu triangulaciju podataka o lokaciji iznesite fotoaparat na otvoreno
i ponovo ga uključite.
Velika greška u informacijama o lokaciji.
➇ Odstupanje može iznositi do nekoliko stotina metara, zavisno od obližnjih zgrada, jačine GPS signala, itd.
Za triangulaciju je potrebno prilično vremena, čak iako ste preuzeli
pomoćne podatke za GPS.
➇ [Date/Time Setup] nije podešeno ili je došlo do većeg odstupanja od tačnog vremena. Tačno podesite datum i vreme (str. 33).
➇ Rok ispravnosti pomoćnih podataka je istekao. Ažurirajte pomoćne podatke za GPS (str. 170).
➇ Kako se položaji GPS satelita stalno menjaju, određivanje lokacije može
trajati duže vreme ili je prijemnik neće moći uopšte odrediti, zavisno od
lokacije i vremena upotrebe fotoaparata.
➇ "GPS" je sistem za određivanje geografske lokacije pomoću triangulacije
radio signala sa GPS satelita. Izbegavajte korišćenje fotoaparata na mestima gde se radio signali blokiraju ili reflektuju, na primer na senovitom
mestu okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite fotoaparat na mestima sa otvorenim pogledom prema nebu.
Informacije o lokaciji nisu snimljene.
➇ Za importovanje video zapisa sa GPS informacijom o lokaciji na računar
upotrebite "PMB".
Računari
Ne znate da li je operativni sistem računara kompatibilan sa fotoaparatom.
➇ Proverite "Upotreba sa računarom" (str. 71).
Vaš računar ne prepoznaje fotoaparat.
➇ Proverite da li je fotoaparat uključen.
208
U slučaju problema
➇ Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 25) ili upotrebite AC adapter (nije isporučen).
➇ Koristite USB kabl (isporučen) (str. 191).
➇ Odspojite USB kabl i zatim ga ponovo čvrsto spojite.
➇ Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tastature i miša iz USB priključnica na računaru.
➇ Spojite fotoaparat direktno na računar bez upotrebe USB huba ili drugih
uređaja (str. 191).
Snimci se ne mogu kopirati.
➇ Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računar
(str. 191).
➇ Sledite opisani postupak kopiranja u skladu sa OS računara (str. 192).
➇ Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računaru, možda
nećete moći kopirati slike na računar. Snimajte uz upotrebu memorijske
kartice formatirane u fotoaparatu (str. 181).
Snimci se ne mogu reprodukovati na računaru.
➇ Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
➇ Obratite se proizvođaču računara ili softvera.
Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.
➇ Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računar (str. 191).
Memorijska kartica
Ne možete umetnuti memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je pogrešno umetnuta. Umetnite u pravilnom smeru
(str. 27).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 40, 165).
➇ Umetnuta je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 29, 222).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
➇ Formatiranjem se brišu svi podaci sa memorijske kartice. Podaci se ne
mogu obnoviti.
209
U slučaju problema
štampanje
Slike se ne mogu štampati.
➇ RAW snimci se ne mogu štampati. Za štampu RAW snimaka potrebno ih
je prvo konvertovati u JPEG slike aplikacijom "Image Data Converter" sa
isporučenog CD-ROM-a.
Boje slike su čudne.
➇ Pri štampanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB štampača koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se štampaju
sa nižim zasićenjem (str. 175).
Slike se štampaju uz obe odsečene ivice.
➇ Zavisno od vašeg štampača, mogu se odseći sve ivice slike. Posebno kad
snimate sliku sa odnosom širine i visine podešenim na [16:9], bočne ivice
slike mogu biti odsečene.
➇ Kod štampanja slika pomoću vašeg štampača, isključite funkcije obrezivanja ili štampanja bez ivice. Obratite se proizvođaču štampača kako biste
saznali da li štampač omogućuje ovu funkciju.
➇ Kad nosite slike na štampanje u fotografski studio, raspitajte se da li
podržavaju štampanje slika bez sečenja ivica.
Nije moguće štampanje slika sa datumom.
➇ Upotrebom "PMB", možete štampati slike sa datumom (str. 75).
➇ Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom
da slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete štampati
sliku sa datumom ako štampač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za
kompatibilnost sa Exif informacijama, obratite se proizvođaču štampača ili
softvera.
➇ Pri štampanju u fotostudiju snimke je moguće štampati sa datumom ako
zamolite osoblje za to.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
➇ Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno
sat vremena pre upotrebe (str. 214).
210
U slučaju problema
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka " Set Area/Date/Time.".
➇ Fotoaparat ste ostavili neko vreme neupotrebljen, sa slabom baterijom
ili bez nje. Napunite bateriju i ponovo podesite datum (str. 33, 214). Ako
se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlašćenom Sonyjevom servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
➇ To se događa jer se odnos kompresije i veličina slike nakon kompresije
menjaju zavisno od slike pri snimanju JPEG slike (str. 172).
Podešenje se samo resetuje.
➇ Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju
baterije proverite da li je fotoaparat isključen te da indikator pristupa ne
svetli (str. 22, 27).
Fotoaparat ne radi pravilno.
➇ Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovo umetnite bateriju. Ako je fotoaparat jako zagrejan, izvadite bateriju i ostavite je da se ohladi pre primene
ovog korektivnog postupka.
➇ Ako koristite AC adapter (opcija), odspojite kabl napajanja. Ponovo spojite kabl napajanja i uključite fotoaparat. Ako fotoaparat ne radi nakon tih
postupaka, obratite se ovlašćenom Sonyjevom servisu.
Na ekranu se prikazuje
.
➇ Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovo uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja da treperi, obratite se Sony prodavcu ili najbližem
Sony servisu.
Na ekranu se prikazuje "--E-".
➇ Izvadite i ponovo umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne
isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu.
211
Poruke upozorenja
Ako se pojave sledeće poruke,
sledite navedeno uputstvo.
Set Area/Date/Time.
➇ Podesite područje, datum i
vreme. Ako fotoaparat niste
koristili duže vreme, napunite
ugrađenu akumulatorsku bateriju
(str. 33, 214).
Power insufficient
➇ Pokušali ste da očistite slikovni
senzor (Cleaning mode), a
baterija je bila slabo napunjena.
Napunite bateriju ili koristite AC
adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick."
Format?
➇ Memorijsku karticu ste formatirali na računaru i promenio se
format datoteka.
Odaberite [Enter] i zatim
formatirajte memorijsku
karticu. Memorijsku karticu
možete koristiti ponovo, no svi
prethodni podaci su izbrisani sa
nje. Formatiranje može potrajati
duže vreme.
Ako se pojavljuje poruka i dalje,
zamenite memorijsku karticu.
Memory Card Error
➇ Umetnuta je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspelo
formatiranje.
212
Reinsert memory card.
➇ Umetnuta memorijska kartica ne
može se upotrebljavati sa ovim
fotoaparatom.
➇ Memorijska kartica je oštećena.
➇ Kontakti na memorijskoj kartici
su zaprljani.
Memory card locked.
➇ Upotrebljavate memorijsku
karticu sa preklopkom za zaštitu
od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u
položaj za snimanje.
Processing...
➇ Nakon snimanja primenjivaće
se funkcija smanjenja šuma pri
dugoj ekspoziciji ili pri visokoj
ISO osetljivosti onoliko dugo
koliko je zatvarač bio otvoren.
Za to vreme ne može se snimiti
nova slika.
Unable to display.
➇ Možda se neće moći prikazati
slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računaru.
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can permit
use of the lens in the custom menu.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen
ili nije postavljen uopšte.
➇ Ako spajate fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično,
podesite [Release w/oLens] na
[Enable].
Poruke upozorenja
Unable to print.
➇ Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.
Camera overheating. Allow it to
cool.
➇ Fotoaparat se jako zagrejao jer
ste snimali bez prekida.
Isključite fotoaparat. Sačekajte
neko vreme da se fotoaparat
ohladi kako bi opet bio spreman
za snimanje.
➇ Zbog dugog snimanja unutrašnja
temperatura fotoaparata porasla
je do neprihvatljivog nivoa.
Prekinite snimanje.
Recording is unavailable in this
movie format.
➇ Podesite [Movie: File Format]
na [MP4].
Ò
➇ Broj snimaka premašuje mogući
broj za upravljanje podacima u
bazi podataka fotoaparata.
Camera Error
System Error
➇ Isključite fotoaparat, uklonite
bateriju i zatim je ponovo
umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony
prodavcu ili najbližem Sony
servisu.
Image Database File error.
Reboot.
➇ Ne možete snimati ili reprodukovati AVCHD View video zapise
jer je baza podataka o snimcima
oštećena. Sledite uputstvo na
ekranu kako biste obnovili
podatke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
➇ Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka snimljenih drugim fotoaparatima.
Cannot create more folders.
➇ Folder sa nazivom koji započinje
brojem "999" već postoji na
memorijskoj kartici. Ne možete
kreirati foldere ako je to slučaj.
э
➇ Nije moguće registrovati u bazu
podataka. Prebacite sve snimke
na računar pomoću "PMB"
softvera i primenite funkciju
popravka baze.
213
Mere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sledećim mestima
➇ Na jako toplom, suvom ili vlažnom
mestu
Na mestima kao što je automobil
parkiran na direktnom suncu. Moglo
bi se deformisati kućište fotoaparata
ili može doći do kvara.
➇ Ostavljanje pod direktnim sunčevim
svetlom ili pored grejalice
Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformisanja kućišta, što može
prouzrokovati kvar.
➇ Na mestima izloženim jakim
vibracijama.
➇ Pored jakih magneta.
➇ Na peščanim ili prašnjavim mestima.
Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak
ili prašina. To može uzrokovati
kvar fotoaparata, u nekim slučajevima nepopravljiv.
➇ Na vlažnim mestima
Na objektivu se može stvoriti buđ.
O skladištenju
Pričvrstite prednji poklopac objektiva ili poklopac kućišta kad ne
koristite fotoaparat. Pri postavljanju poklopca kućišta uklonite svu
prašinu sa poklopca pre stavljanja
na fotoaparat.
214
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje
na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete direktno iz
hladnog u topli prostor, unutar njega
ili na spoljnim delovima može se
kondenzovati vlaga. Ako dođe do
toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Kako sprečiti kondenzaciju vlage
Pri unošenju fotoaparata sa hladnog
na toplo mesto zatvorite ga u plastičnu torbicu i ostavite da se prilagodi
uslovima na novom mestu oko sat
vremena.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i sačekajte
približno jedan sat da vlaga ispari.
Obratite pažnju da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti
objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira
na to da li je uključen ili isključen,
te da li je baterija puna ili prazna.
Mere opreza
Ta se baterija uvek puni sve dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako
koristite fotoaparat samo na kratko,
ona se postepeno prazni, a isprazni
se potpuno nakon približno 3 meseca nekorišćenja fotoaparata. U tom
slučaju pre upotrebe fotoaparata
svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvek možete koristiti fotoaparat,
ali datum i vreme neće biti zabeleženi. Ako se pri svakom punjenju
baterije resetuju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena
akumulatorska baterija. Obratite se
Sony prodavcu ili najbližem Sony
servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu glavnu bateriju
u fotoaparat ili spojite fotoaparat na
mrežno napajanje preko AC adaptera
(opcija) te ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.
O primeni objektiva i pribora
Savetujemo vam korišćenje
Sonyjevih objektiva/pribora* koji
odgovaraju funkcijama ovog fotoaparata. Uz primenu proizvoda drugih
proizvođača fotoaparat možda neće
raditi u potpunosti kako bi trebao
ili su moguće nezgode i kvarovi
fotoaparata.
* Uključeni su i proizvodi Konica
Minolta.
Memorijske kartice
Ne lepite nalepnice, i sl., na memorijske kartice ili na adapter za kartice.
To može prouzrokovati nepravilnosti
u radu.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
➇ Savetujemo vam da memorijsku
karticu pri prvoj upotrebi sa ovim
fotoaparatom formatirate u njemu
pre snimanja kako bi se osigurao
stabilan rad kartice. Imajte na umu
da se formatiranjem trajno brišu svi
podaci sa memorijske kartice te se
ne mogu više vratiti. Dragocene
podatke memorišite na računar i sl.
➇ Ako više puta snimate/brišete
snimke, na memorijskoj kartici
može doći do pojave fragmenata
podataka. Možda nećete moći memorisati ili snimati video zapise.
U takvim slučajevima memorišite
svoje snimke na računar ili na drugu lokaciju, a zatim formatirajte
memorijsku karticu (str. 181).
➇ Pre snimanja važnih prilika izvedite probno snimanje kako biste se
uverili da fotoaparat radi dobro.
➇ Izvođenje ovog fotoaparata omogućuje mu otpornost na prašinu i
vlagu, ali ne i na vodu i prskanje.
Pri upotrebi po kiši pazite da se
fotoaparat i objektiv ne skvase.
Očistite fotoaparat nakon upotrebe
ako se zaprlja. Ako se na fotoaparatu ostavi voda, pesak, prašina, sol i
slično, mogući su problemi u radu.
215
Mere opreza
➇ Nemojte gledati u sunce ili jak
izvor svetla kroz uklonjeni
objektiv ili kroz tražilo. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje
vida ili može uzrokovati kvar
fotoaparata.
➇ Fotoaparat ne koristite u blizini
uređaja sa jakim radio talasima
ili zračenjima. Fotoaparat možda
neće moći pravilno snimati ili
reprodukovati.
➇ Upotreba fotoaparata na peščanim
i prašnjavim lokacijama može
uzrokovati kvarove.
➇ Ukoliko dođe do kondenzacije
vlage, uklonite je pre upotrebe
fotoaparata (str. 214).
➇ Nemojte tresti ili udarati fotoaparat.
Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku
karticu neiskoristivom, a može doći
i do oštećenja ili gubitka podataka.
➇ Površinu blica očistite pre upotrebe
mekom krpom ili nečim sličnim.
Zbog toplote koju blic stvara prašina se može prilepiti uz njega što
može dovesti do pojave dima ili
izgaranja prašine.
➇ Držite fotoaparat, isporučeni pribor
i sl. izvan dometa male dece.
Mogla bi progutati memorijsku
karticu i sl. U tom slučaju odmah
se obratite lekaru.
216
Upotreba fotoaparata u inostranstvu
— Napajanje
Fotoaparat, punjač za baterije i
AC adapter AC-PW10AM (opcija)
možete koristiti u bilo kojoj državi ili
regiji u kojoj je napajanje u opsegu
od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
PAL-M sistem (1080 50i)
Brazil
PAL-N sistem (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka,
Gvajana, Iran, Irak, Monako,
Rusija, Ukrajina, itd.
Napomena
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski
transformator (putni punjač) jer
može uzrokovati kvar.
O sistemima boja TV
prijemnika
Ako fotografije gledate na ekranu
TV-a, fotoaparat i TV moraju imati
podešen isti sistem boja.
NTSC sistem (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja,
Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venecuela, itd.
PAL sistem (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Hrvatska, Češka, Danska, Finska,
Nemačka, Holandija, Hong Kong,
Mađarska, Indonezija, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Rumunija, Singapur, Slovačka, Španija, Švedska,
Švajcarska, Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam itd.
217
AVCHD format
Format AVCHD je format za high
definition digitalne videokamere koji
se koristi za snimanje high definition
(HD) signala sa specifikacijom
1080i*1 ili 720p*2 u ugrađenu memoriju primenom tehnologije efikasne kompresije podataka. Format
MPEG-4 AVC/H.264 je usvojen za
kompresiju video podataka, a Dolby
Digital ili Linear PCM sistem se koristi za kompresiju audio podataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje efikasniju kompresiju slika od
konvencionalnog formata kompresije. Format MPEG-4 AVC/H.264
omogućuje snimanje high definition
video signala napravljenog digitalnom videokamerom na 8 cm DVD
diskove, hard disk, flash memoriju,
memorijsku karticu i sl.
Snimanje i reprodukcija na
fotoaparatu
Budući da se zasniva na formatu
AVCHD, vaš fotoaparat snima sa
high definition (HD) kvalitetom
slike spomenutom u nastavku.
Video signal*3:
1080 60i-kompatibilan
uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 T
1080/60i, 1920 T 1080/24p
1080 50i-kompatibilan
uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 T
1080/50i, 1920 T 1080/25p
Audio signal: Dolby Digital, dvokanalni
218
Medij za snimanje: Memorijska
kartica
*1 1080i specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 1080 efektivnih linija za
prikaz slike i interlace sistem.
*2 720p specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 720 efektivnih linija za
prikaz slike i progressive sistem.
*3 Vaš fotoaparat ne može reprodukovati podatke snimljene u formatu
AVCHD koji se razlikuje od
opisanog.
GPS (samo SLTA77V)
Taj sistem omogućuje određivanje
tačne lokacije na Zemlji. GPS sateliti
se nalaze u 6 orbita, 20 000 km iznad
Zemlje. GPS sistem sastoji se od 24
ili više GPS satelita. GPS prijemnik
prima radio signale sa satelita i
izračunava trenutnu lokaciju prijemnika na osnovu podataka o putanjama (Almanac podaci) i vremena
putovanja signala itd.
Utvrđivanje lokacije zove se "triangulacija". GPS prijemnik može da
ustanovi geografsku širinu i dužinu
za trenutnu lokaciju prijemom
signala sa 3 ili više satelita.
➇ Kako se položaji GPS satelita stalno menjaju, određivanje lokacije
može trajati duže vreme ili je prijemnik neće moći uopšte odrediti,
zavisno od lokacije i vremena
upotrebe fotoaparata.
➇ "GPS" je sistem za određivanje
geografske lokacije pomoću triangulacije radio signala sa GPS satelita.
Izbegavajte korišćenje fotoaparata
na mestima gde se radio signali
blokiraju ili reflektuju, na primer
na senkovitom mestu okruženom
zgradama ili drvećem i sl. Koristite
fotoaparat na mestima sa otvorenim
pogledom prema nebu.
➇ Podatke o lokaciji možda nećete
moći snimiti na sledećim mestima
ili u situacijama gde radio signali sa
GPS satelita ne stižu do fotoaparata.
– U tunelima, zatvorenim prostorima ili pod senkom zgrada.
– Između visokih zgrada ili na
uskim ulicama okruženim
zgradama.
– Na podzemnim lokacijama,
mestima okruženim gustim drvećem, pod podignutim mostom
ili na lokacijama gde se stvaraju
magnetna polja, na primer ispod
visokonaponskih kablova.
– Pored uređaja koji stvaraju radio
signale istog talasnog pojasa
kakav koristi fotoaparat: mobilni
telefoni s pojasom blizu 1,5 GHz
i sl.
O greškama pri triangulaciji
➇ Ako se pomaknete na drugu lokaciju odmah nakon isključivanja fotoaparata, fotoaparatu će možda za
početak triangulacije trebati više
vremena nego da ste ostali na istom
mestu.
➇ Greška koju uzrokuje položaj GPS
satelita
Fotoaparat automatski trianguliše
vašu trenutnu lokaciju kad primi
radio signale sa 3 ili više GPS satelita. Dozvoljeno odstupanje GPS
satelita pri triangulaciji iznosi oko
30 m. Zavisno od okruženja na toj
lokaciji, greška pri triangulaciji
može biti i veća. Tada vaša stvarna
lokacija možda neće odgovarati lokaciji na geografskoj karti određenoj
GPS podacima. Osim toga, GPS satelite nadgleda američko ministarstvo
obrane i stepen preciznosti može da
bude namerno promenjen.
219
GPS (samo SLT-A77V)
➇ Greška tokom postupka
triangulacije
Fotoaparat tokom triangulacije
preuzima podatke o trenutnoj lokaciji otprilike svakih 15 sekundi.
Postoji mala vremenska razlika
između trenutka preuzimanja
podataka o lokaciji i snimanja tih
podataka u sliku. Zato stvarna lokacija snimanja možda neće tačno
odgovarati lokaciji na geografskoj
karti koja se zasniva na GPS
podacima.
O ograničenjima upotrebe
GPS-a u avionu
Tokom uzletanja i sletanja aviona
isključite fotoaparat jer ćete takvo
uputstvo primiti i u avionu.
Ostale zabrane
GPS koristite prema propisima važećim za određeno mesto ili situaciju.
O geografskom koordinatnom
sistemu
Koristi se geografski koordinatni
sistem "WGS-84".
220
3D snimaje
Napomene o snimanju
➇ Funkcija [3D Panorama] nije
prikladna za snimanje:
– Objekata koji se kreću.
– Objekata preblizu fotoaparatu.
– Objekata sa uzorkom koji se ponavlja, na primer pločicama, i
objekata s malo kontrasta poput
neba, peščane plaže ili livade.
➇ [3D Panorama] snimanje može se
prekinuti u sledećim uslovima:
– Pomičete ili naginjete fotoaparat
prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
➇ Ako ne uspete pomeriti ili nagnuti
fotoaparat po celom motivu unutar zadatog vremena, u dobijenoj
slici se pojavljuje crno područje.
U tom slučaju pomerite fotoaparat
brže kako biste snimili celu panoramsku sliku.
➇ Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni deo se neće snimiti
glatko.
➇ U uslovima smanjenog osvetljenja,
slike mogu biti nejasne.
➇ Pod svetlom koje treperi, npr. fluorescentno svetlo, fotografije možda
neće biti ispravno snimljene.
➇ Kad se ceo ugao 3D panoramskog
snimanja i ugao u kojem ste podesili izoštrenost i ekspoziciju pomoću
zadržavanja AE/AF razlikuju po
svetlini, boji i izoštrenosti, snimanje neće biti uspešno. U tom slučaju promenite ugao čije postavke
zadržavate i snimajte ponovo.
➇ Dostupan je samo horizontalan
smer snimanja.
➇ Za detalje o postupku snimanja 3D
fotografija pogledajte stranicu 45.
Reprodukcija 3D fotografija
Prilikom reprodukcije 3D fotografija
na LCD ekranu fotoaparata ili na
TV-u koji nije kompatibilan sa 3D
prikazom, fotografije se reprodukuju bez 3D efekta.
3D slikovne datoteke
➇ Za stvaranje 3D fotografije spajaju
se JPEG i MPO datoteke. Ako izbrišete jednu od tih datoteka sa računara 3D fotografije se možda neće
pravilno prikazivati.
➇ Za detalje o postupku reprodukcije
3D fotografija pogledajte stranice
162 i 167.
221
Memorijska
kartica
Napomene o upotrebi
memorijskih kartica
➇ Nemojte udarati, savijati ili bacati
memorijsku karticu.
➇ Nemojte upotrebljavati ili skladištiti memorijsku karticu u sledećim
uslovima:
– Na mestima sa visokom temperaturom, kao što je unutar vozila
parkiranog na direktnom suncu.
– Na mestima izloženim direktnom
suncu.
– Na vlažnim mestima ili mestima
sa korozivnim sredstvima.
➇ Memorijska kartica može biti vruća
odmah nakon dugotrajne upotrebe.
Rukujte sa njom pažljivo.
➇ Dok svetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu
ili bateriju ni isključivati fotoaparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
➇ Ako stavite memorijsku karticu pored jako magnetizovanog materijala
ili je koristite u okruženju gde se
lako stvara statički elektricitet ili
je prisutan električni šum, mogu se
oštetiti podaci.
➇ Savetujemo memorisanje sigurnosne kopije važnih podataka, na
primer na hard disk računara.
➇ Kad prenosite ili skladištite
memorijsku karticu, stavite je u
priloženu kutijicu.
222
➇ Nemojte izlagati memorijsku
karticu vodi.
➇ Nemojte dodirivati kontakte na
memorijskoj kartici rukama ili
metalnim predmetima.
➇ Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj
"LOCK", nije moguća primena
funkcija poput snimanja ili brisanja
snimaka.
➇ Ne može se garantovati da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica
formatirana pomoću računara. Vodite računa da memorijske kartice
formatirate upotrebom fotoaparata.
➇ Brzina očitavanja/snimanja podataka zavisi od kombinacije memorijske
kartice i uređaja koji se upotrebljava.
➇ Nemojte jako pritiskati dok pišete
po nalepnici kartice.
➇ Nemojte lepiti nalepnice na
memorijske kartice.
➇ Nemojte rastavljati ili prepravljati
memorijske kartice.
➇ Nemojte ostavljati memorijske
kartice u dometu male dece. Deca
bi to mogla slučajno progutati.
Napomene o "Memory
Stick" medijima koji se
mogu koristiti s ovim
fotoaparatom
S ovim fotoaparatom možete koristiti
vrste "Memory Stick" kartica prema
opisu u nastavku. Ipak, ne može se
garantovati pravilan rad svih funkcija
za "Memory Stick PRO Duo".
Memorijska kartica
"Memory Stick PRO Duo" medij*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij*1*2
Može se koristiti sa ovim fotoaparatom
"Memory Stick Duo" kartica
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
"Memory Stick" i "Memory Stick
PRO" medij
Ne može se koristiti sa ovim
fotoaparatom
Napomene o upotrebi "Memory
Stick Micro" kartice (nije
isporučena)
➇ Ovaj proizvod je kompatibilan sa
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" je skraćenica za "Memory
Stick Micro".
➇ Za upotrebu "Memory Stick Micro"
uz fotoaparat, obavezno umetnite
"Memory Stick Micro" u "M2"
adapter veličine kao Duo kartica.
Ako umetnete "Memory Stick
Micro" u fotoaparat bez "M2"
adaptera veličine Duo, možda ga
nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
➇ Nemojte ostavljati "Memory Stick
Micro" u dometu male dece.
Deca bi to mogla slučajno progutati.
*1 Opremljen je funkcijom MagicGate.
MagicGate je tehnologija zaštite
autorskih prava koja upotrebljava
tehnologiju kodiranja. Snimanje i
reprodukcija za koje su potrebne
MagicGate funkcije ne može se
vršiti na ovom fotoaparatu.
*2 Podržava high-speed prenos podataka pomoću paralelnog interfejsa.
*3 Ako želite za snimanje video zapisa
koristiti "Memory Stick PRO Duo"
medij, možete koristiti samo medij
sa oznakom Mark2.
223
Baterija/punjač
➇ Vreme punjenja razlikuje se
zavisno od preostalog kapaciteta
baterije ili uslova punjenja.
➇ Savetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10
°C i 30 °C. Možda nećete moći
efikasno napuniti bateriju izvan
tog temperaturnog opsega.
➇ Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
➇ Ne pokušavajte ponovo napuniti
bateriju nakon što je već napunjena
ili ako nakon punjenja nije bila
korišćenja. Tako smanjujte radne
funkcije baterije.
➇ U punjaču isporučenom sa ovim
fotoaparatom nemojte puniti nikakve
baterije osim "InfoLITHIUM"
baterije serije M. Ostale vrste
baterija mogu procuriti, pregrejati
se ili eksplodirati ako ih pokušate
puniti, uzrokujući tako opasnost
od ozleda električnom strujom ili
opekotina.
➇ Ako indikator CHARGE ponovo
treperi to može značiti grešku u
radu baterije ili da je umetnuta
baterija koja nije podržanog tipa.
Proverite tip baterije koja se puni.
Ako je baterija odgovarajućeg tipa,
izvadite bateriju, zamenite je novom ili drugom te proverite da li
radi punjač normalno. Ako punjač
baterije radi pravilno, možda je
došlo do problema u radu baterije.
➇ Ako je punjač zaprljan, baterije se
možda neće puniti pravilno. Očistite
punjač suvom krpom i sl.
224
Napomene o korišćenju
baterije
➇ Koristite samo bateriju tipa NPFM500H. Nije moguće koristiti
NP-FM55H, NP-FM50 i NP-FM30.
➇ Usled određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije
možda neće biti tačan.
➇ Nemojte izlagati bateriju vodi.
Baterija nije vodootporna.
➇ Nemojte ostavljati bateriju na jako
toplim mestima, kao što je parkirano vozilo ili pod direktnim suncem.
Efikasna upotreba baterije
➇ Kapacitet baterije se smanjuje na
hladnim mestima. Zato na hladnim
mestima vreme upotrebe može biti
kraće i može se usporiti brzina
kontinuiranog snimanja.
Savetujemo vam da bateriju stavite
u džep u blizini tela kako bi se zagrejala te je umetnite u fotoaparat
malo pre snimanja.
➇ Baterija će se brže isprazniti ako
učestalo upotrebljavate blic,
često primenjujete kontinuirano
snimanje, učestalo uključujete i
isključujete fotoaparat ili posvetljujete LCD ekran.
Baterija/punjač
Trajanje baterije
➇ Vek trajanja baterije je ograničen.
Kapacitet baterije tokom upotrebe
s vremenom pomalo slabi. Ako se
vreme upotrebe baterije značajno
smanji, verovatno je došla do
kraja veka trajanja. Kupite novu
bateriju.
➇ Vek trajanja baterije zavisi od
načina skladištenja i uslova
rada te okolini u kojem se baterija
upotrebljava.
Kako skladištiti bateriju
Ako bateriju nećete koristiti duže
vreme, jednom godišnje je sasvim
napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu
trajnost te je zatim smestite na suvo
i hladno mesto.
225
Licenca
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je
softver "C Library", "zlib" i "libjpeg".
Prilažemo ovaj softver na osnovu
licencnog ugovora sa vlasnicima
autorskih prava. Na osnovu zahteva
vlasnika autorskih prava, dužni
smo obavestiti vas o sledećem.
Molimo da pažljivo pročitate sledeće
odlomke.
Pročitajte "license3.pdf" u folderu
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licencni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "zlib" i
"libjpeg" softver.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM
AVC PATENT PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTREBU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA
PREMA AVC STANDARDU ("AVC
VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO
ZAPISA KOJE JE KODIRAO
KORISNIK PRILIKOM LIČNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIJEN OD
DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEO ZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJI
DRUGI NAČIN UPOTREBE.
226
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver
koji se smatra GNU General Public
License (u nastavku "GPL") ili GNU
Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obaveštavamo da imate
pravo na pristup, prepravke i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u
skladu sa uslovima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu.
Za njegovo preuzimanje, posetite
sledeću stranicu. http://www.sony.
net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u
vezi sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u folderu
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licencni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL"
softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaš računar, možete ga
preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
Provera broja mogućih snimaka/
vreme snimanja
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite prekidač na ON, na ekranu
se prikazuje broj mogućih snimaka (za
snimanje sa trenutnim postavkama).
Napomene
➇ Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamenite memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici
(str. 40, 165).
➇ Kad "NO CARD" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije umetnuta
memorijska kartica. Umetnite memorijsku karticu.
Broj snimaka koji se može snimiti na memorijsku karticu
Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće snimiti na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrednosti su dobijene testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrednosti se
mogu razlikovati zavisno od uslova u kojima se snima te od tipa memorijske kartice.
Veličina slike: L 24M
Format slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
Veličina
227
Provera broja mogućih snimaka/vreme snimanja
* Kad je [Aspect Ratio] podešen na [16:9] možete napraviti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici (osim ako je odabrano [RAW]).
Broj mogućih snimaka pri upotrebi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena),
možete napraviti broj snimaka naveden ispod. Stvarne vrednosti mogu biti
manje od navedenih, zavisno od uslova upotrebe.
SLT-A77
SLT-A77V
Mod snimanja preko Približno 530 fotografija
LCD ekrana
Približno 530 fotografija
Mod tražila
Približno 470 fotografija
Približno 470 fotografija
➇ Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sledećim
uslovima:
– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
– Pri upotrebi baterije punjene još oko sat vremena nakon što se indikator
CHARGE isključio.
– Pri upotrebi kartice Sony "Memory Stick PRO Duo" (prodaje se posebno).
– [Quality] je podešen na [Fine].
– Kada je [Autofocus Mode] podešeno na [Automatic AF].
– Pri snimanju jednom svakih 30 sekundi.
– Blic se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
– Ako se fotoaparat uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
– [GPS On/Off] je podešeno na [On] (samo SLT-A77V).
➇ Metoda merenja zasniva se na CIPA standardu. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Dužina snimanja video zapisa
Donja tablica prikazuje približnu ukupnu dužinu snimanja upotrebom
memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu.
228
Provera broja mogućih snimaka/vreme snimanja
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
Record Setting
(h (sati), m (minuti))
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min
15 min
35 min
1 h 15 min 2 h 30 min
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
1440T1080 12M
20 min
40 min
VGA 3M
1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min
1 h 10 min 2 h 25 min 4 h 55 min
10 h
20 h 5 min
Napomene
➇ Vreme snimanja video zapisa menja se jer fotoaparat ima VBR (varijabilna brzina
bita) čime se automatski podešava kvalitet slike zavisno od snimane scene. Pri
snimanju objekta koji se brzo kreće slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće jer
snimanje zahteva mnogo memorije. Vreme snimanja takođe se razlikuje zavisno
od uslova snimanja, objekta ili postavki kvaliteta/veličine slike.
➇ Prikazane vrednosti ne odnose se na dužinu neprekidnog snimanja.
➇ Dužina snimanja može zavisiti od uslova snimanja i upotrebljene memorijske
kartice.
➇ Ako se pojavi indikator -, prekinite snimanje video zapisa. Unutrašnja temperatura fotoaparata podigla se do opasnog nivoa.
➇ Detalje o reprodukciji video zapisa pogledajte na str. 39.
Napomene o neprekidnom snimanju video zapisa
➇ Za snimanje video zapisa visokog kvaliteta ili kontinuirano snimanje upotrebom slikovnog senzora veličine APS-C potrebno je mnogo energije. Zato će temperatura u
fotoaparatu i posebno na slikovnom senzoru porasti ako nastavite snimati. U tim slučajevima se fotoaparat automatski isključuje jer više temperature utiču na kvalitet
snimaka ili opterećuju unutrašnji mehanizam fotoaparata.
➇ Raspoloživo vreme za snimanje video zapisa je sledeće kad fotoaparat započinje
snimati nakon što je neko vreme bio isključen. (Sledeće vrednosti pokazuju kontinuirano vreme od kad fotoaparat započne snimati pa sve do završetka snimanja.)
229
Provera broja mogućih snimaka/vreme snimanja
Temperatura okoline
Vreme kontinuiranog
snimanja za video zapise
20 °C
Približno 29 minuta
30 °C
Približno 29 minuta
40 °C
Približno 13 minuta
➇ Raspoloživo vreme za snimanje video zapisa menja se zavisno od temperature ili
stanja fotoaparata pre početka snimanja. Ako po uključenju fotoaparata učestalo
menjate kadriranje ili snimate, temperatura u fotoaparatu raste i raspoloživo vreme snimanja je kraće od vrednosti navedenih u gornjoj tablici.
➇ Ako fotoaparat prestane da snima zbog zagrejanosti, isključite ga na nekoliko
minuta. Započnite snimanje kad se temperatura u fotoaparatu skroz smanji.
– Ako se držite sledećih smernica, vreme snimanja će biti duže.
– Držite fotoaparat dalje od direktnog sunčevog svetla.
– Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
➇ Ako je moguće, koristite stativ i isključite funkciju SteadyShot.
➇ Maksimalna veličina datoteke video zapisa je 2 GB. Ako je opcija [File Format]
podešena na [MP4], snimanje se automatski zaustavlja nakon što veličina datoteke dostigne otprilike 2 GB, a ako je opcija [File Format] podešena na [AVCHD
60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] automatski se kreira nova datoteka video zapisa.
➇ Maksimalna dužina trajanja neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
230
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata
Digitalni fotoaparat sa izmenjivim objektivom
Objektiv
A-mount objektiv
[Slikovni senzor]
Format slike
senzor
23,5 mm T 15,6 mm (APS-C format) CMOS slikovni
Ukupan broj piksela
slikovnog senzora
Približno 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 24 300 000 piksela
[SteadyShot]
Za fotografije
Sistem: Mehanizam za pomak slikovnog senzora
Efekat: Približno 2,5 do 4,5 EV brzine zatvarača (zavisno od uslova snimanja i montiranog objektiva)
Za video zapise
Sistem: Elektronski
[Zaštita od prašine]
Sistem
Antistatička obloga niskopropusnog filtera i mehanizam za pomak slikovnog senzora
[Sistem automatskog izoštravanja]
Sistem
TTL detekcija fazne razlike, 19 tačaka (11 tački kružnog tipa)
Opseg osetljivosti
Od –1 do 18 EV (ekvivalent za ISO 100)
AF osvetljenje
Približno 1 – 7 m
[Elektronsko tražilo]
Tip
Elektronsko tražilo (Organic Electro-Luminescence)
Veličina ekrana
1,3 cm (tip 0.5)
Ukupan broj tačaka
2 359 296 tačaka
Pokrivenost kadra
100%
Uvećanje
1,09 T s 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m–1
(diopter)
231
Tehnički podaci
Eye Point
Oko 27 mm od okulara, 22 mm od okvira okulara
na –1 m–1
Podešavanje dioptera
–4.0 m–1 do +3.0 m–1 (diopter)
[LCD ekran]
LCD ekran
7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupan broj tačaka
921 600 (640 T 3 (RGB) T 480) tačaka
[Kontrola ekspozicije]
Ćelija za merenje svetla
"Exmor" CMOS senzor
Način merenja svetla
Merenje 1 200 zona
Opseg merenja
Od –2 EV do +17 EV na više segmenata, sredina,
tačka, (pri ISO 100 ekvivalentno F1,4 objektivu)
ISO osetljivost (indeks preporučene ekspozicije)
AUTO, ISO 50 do 16 000 (korak po 1/3 EV)
Kompenzacija ekspozicije
±5.0 EV (korak podesiv na 1/3 ili 1/2 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolisani zatvarač sa vertikalnim
kretanjem, u žižnoj ravnini
Opseg brzina
1/8 000 sekunde – 30 sekundi, proizvoljno
Brzina sinhronizacije blica
1/250 sekunde
[Ugrađen blic]
Brojka vodilja blica
GN 12 (u metrima uz ISO 100)
Vreme punjenja
Oko 3 sekunde
Pokrivenost bljeskom
Za 16 mm objektiv (žižna daljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija blica
±3.0 EV (korak podesiv na 1/3 ili 1/2 EV)
232
Tehnički podaci
Domet blica
Podešeni ISO
Otvor
blende
F2.8
F4.0
F5.6
100
1 m – 4,2 m
1m–3m
1 m – 2,1 m
200
1,4 m – 6 m
1,4 m –
4,2 m
1,4 m – 3 m
400
2 m – 8,4 m
2m–6m
2 m – 4,2 m
800
2,8 m – 12 m 2,8 m –
8,4 m
2,8 m – 6 m
[Kontinuirano snimanje]
Brzina kontinuiranog snimanja
Continuous Advance Priority AE: Maksimalno 12
fotografija u sekundi/P: Maksimalno 8 fotografija u
sekundi/Q: Maksimalno 3 fotografije u sekundi
➇ Naši uslovi merenja. Brzina kontinuiranog snimanja
je manja, zavisno od uslova snimanja.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
U modu Continuous Advance Priority AE
Extra fine: 13 snimaka/Fine: 17 snimaka/Standard: 17
snimaka/RAW & JPEG: 11 snimaka/RAW: 13 snimaka
U kontinuiranom snimanju
Extra fine: 13 snimaka/Fine: 18 snimaka/Standard: 18
snimaka/RAW & JPEG: 11 snimaka/RAW: 13 snimaka
[Reprodukcija sa zumiranjem slike]
Opseg uvećanja
Veličina slike: L: Približno T1 – T13,6/M: Približno
T1 – T9,9/S> Približno T1 – T6,8
[Format snimanja]
Format datoteka
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
3D fotografije
MPO (MPF Extended (Disparity Image)) kompatibilnost
Video zapis (AVCHD format) Skladno AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch, opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
233
Tehnički podaci
➇ Proizvedeno uz licencu kompanije Dolby Laboratories.
Video zapis (MP4 format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo" medij, SD kartica
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI minipriključnica
Priključnica mikrofona
Ø 3,5 mm stereo minipriključnica
Priključnica REMOTE
[Napajanje, opšte]
Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FM500H
[Ostalo]
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije
Približno 142,6 mm T 104 mm T 80,9 mm (Š/V/D, bez
delova koji vire)
Masa
Približno 732 g (sa baterijom i "Memory Stick PRO
Duo" medijem)
Približno 653 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura
0 do 40 °C
O kompatibilnosti podataka
➇ Ovaj fotoaparat je usklađen sa pravilima DCF (Design rule for Camera File
system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je zasnovalo
udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries
Association).
➇ Nije garantovana reprodukcija snimaka napravljenih ovim fotoaparatom na
drugoj opremi, kao i reprodukcija snimaka napravljenih ili editovanih drugom
opremom na ovom fotoaparatu.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne štamparske greške.
234
Tehnički podaci
Punjač/baterija
Punjač baterije BC-VM10A
Ulazne vrednosti
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
Izlazne vrednosti
8,4 V DC, 0,75 A
Opseg radne temperature
0 do 40 °C
Opseg temperature za skladištenje
–20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 70 mm T 25 mm T 95 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Punjiva baterija NP-FM500H
Baterija
Litijum-jonska baterija
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja
2A
Kapacitet
Tipičan
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalan 11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimalne dimenzije
Približno 38,2 mm T 20,5 mm T 55,6 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 78 g
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
27–82,5
24–75
7–8
13–16
Vidni ugao objektiva*
76°-29°
83°-32°
Najmanji fokus** (m)
0,25
0,3
Najveće uvećanje (X)
0,34
0,2
Naziv (naziv modela)
Ekvivalent žižnoj daljini
za 35mm format* (mm)
Grupe-elementi
objektiva
235
Tehnički podaci
Naziv (naziv modela)
Najmanji f-broj
Promer filtera (mm)
Dimenzije (maks. promer
T visina) (pribl., mm)
Masa (pribl., g)
Najveće uvećanje (X)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
f/22-36
f/22
55
72
69,5T69 (2 3/4 T 2 3/4)
81T88 (3 1/4 T 3 1/2)
210 (7 4/8)
577 (20 3/8)
0,34
0,2
* Vrednosti za ekvivalentnu žižnu daljinu za 35mm format te vidni ugao zasniva se
na digitalnim fotoaparatima sa izmenjivim objektivom, opremljenim slikovnim
senzorom veličine APS-C.
** Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
➇ Objektiv ima koder udaljenosti. Koder udaljenosti omogućuje preciznije merenje
(ADI) koristeći blic za ADI.
➇ Zavisno od mehanizma objektiva, žižna daljina može se menjati sa svakom promenom udaljenosti snimanja. Žižna daljina pretpostavlja da je objektiv fokusiran
na položaj beskonačno.
➇ Položaj beskonačno omogućuje kod nekih podešenja kompenzaciju za pomak
fokusa koji uzrokuje promena temperature. Za snimanje motiva na beskonačnoj
udaljenosti u MF modu koristite tražilo i izoštrite.
O žižnoj daljini
Ugao slike kod ovog fotoaparata uži je nego kod fotoaparata sa 35 mm filmom. Možete pronaći odgovarajući ekvivalent žižnoj daljini fotoaparata sa 35 mm filmom te
snimajte sa istim uglom slike tako što ćete povećati žižnu daljinu svog objektiva
za pola.
Na primer, upotrebom 50 mm objektiva možete postići vrednost uporedivu sa 75
mm objektivom fotoaparata sa 35 mm filmom.
236
Tehnički podaci
Zaštićeni znakovi
➇
je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
, "Memory
➇ "Memory Stick",
Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
,
PRO Duo",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
➇ "PhotoTV HD" je zaštitni znak
kompanije Sony Corporation.
➇ "AVCHD" i logotip "AVCHD" su
zaštićeni znakovi kompanije Panasonic Corporation i Sony Corporation.
➇ Blu-ray Disc™ i Blu-ray ™ su
zaštićeni znakovi kompanije
Blu-ray Disc Association.
➇ Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
➇ Microsoft, Windows, DirectX i
Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
kompanije Microsoft Corporation
u SAD-u i/ili drugim zemljama.
➇ HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
HDMI Licensing LLC.
➇ Macintosh i Mac OS su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Apple
Computer, Inc.
➇ PowerPC je registrovani zaštitni
znak kompanije IBM Corporation
u SAD-u.
➇ Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi kompanije Intel
Corporation.
➇ SDXC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
➇ Eye-Fi je zaštitni znak kompanije
Eye-Fi Inc.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije MultiMediaCard Association.
➇ " " i "PlayStation" su registrovani
zaštitni znakovi kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
➇ Adobe je trgovačka marka ili registrovana trgovačka marka kompanije Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
➇ Osim toga, nazivi sistema i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrovani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u
svakom slučaju u ovom priručniku.
➇ Svoj PlayStation 3 možete dodatno
nadograditi tako da preuzmete
aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation prodavnice (ako je
dostupna).
➇ Aplikacija za PlayStation 3 zahteva
korisnički račun na PlayStation
Networku i preuzimanje aplikacije.
237
Tehnički podaci
Raspoloživo u regijama u kojima
je dostupna PlayStation prodavnica.
238
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF