Sony | DSC-TX30 | Sony DSC-TX30 TX30 vodootporni fotoaparat sa optičkim zumom od 5x Uputstva za rukovanje

4-456-210-51(1)
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
DSC-TX30
Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je online priručnik.
Konsultujte ga za detaljna uputstva o mnogim
funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite strani za podršku kompanije Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3 Potražite naziv modela svog fotoaparata na strani za
podršku.
• Naziv modela proverite na donjem delu
fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-BN (1)
(Ova punjiva baterija se ne može koristiti sa aparatima Cyber-shot koji
su opremljeni baterijom NP-BN1.)
• Mikro USB kabl (1)
• AC ispravljač AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovo uputstvo) (1)
• Napomene o vodootpornosti (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje bateriju
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA
PAŽ NJA
[ Baterija
Baterija kojom se neispravno rukuje može da eksplodira, prouzrokuje požar pa
čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir
sa priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Bateriju obavezno punite originalnim Sony punjačem baterije ili drugim
uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite bateriju izvan dometa male dece.
• Bateriju držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
kompanije Sony.
• Istrošene baterije odložite na način opisan u uputstvu.
3
[ AC ispravljač
Priključite AC ispravljač u najbližu zidnu utičnicu.
U slučaju problema dok AC ispravljač radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišćenje samo sa
ovim fotoaparatom, pa ga ne bi trebalo koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi
sa popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u
garantnim dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da je usklađen sa ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pa Ž nja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike
i zvuka ovog uređaja.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite
priključni kabl (USB, itd.).
[ Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. On treba da bude odložen
na, za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
odlaganjem otpada ove vrste proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
4
[ Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme odlagati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude odložena na, za tu namenu predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim odlaganjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka zahtevaju stalno napajanje, sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje.
Da biste osigurali pravilno odlaganje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
reciklažom istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
5
O otpornosti fotoaparata na vodu, na prašinu i
udarce
Ovaj fotoaparat je vodootporan, otporan na prašinu i udarce.
Oštećenja nastala pogrešnom ili nepravilnom upotrebom ili
neodgovarajućim održavanjem fotoaparata nisu pokrivena ograničenom
garancijom.
• Ovaj fotoaparat vodootpornošću/otpornošću na prašinu odgovara
standardu IEC60529 IP68. Fotoaparat se može koristiti u vodi dubine
do 10 m, tokom 60 minuta.
• Fotoaparat nemojte stavljati pod vodu pod pritiskom, na primer onu
iz slavine.
• Nemojte ga koristiti u termalnim izvorima.
• Upotrebljavajte fotoaparat u preporučenom opsegu radne
temperature vode od 0°C do +40°C.
• Što se tiče otpornosti na udarce, ovaj proizvod je prošao naša
fabrička ispitivanja koja zadovoljavaju standard MIL-STD 810F
Method 516.5-Shock (metoda za ispitivanje standarda za udarce
Ministarstva obrane SAD-a), padom ovog proizvoda sa visine od
1,5 m na 5 cm debelu šperploču *.
* Zavisno od uslova upotrebe i okolnosti, nema garancije u pogledu
oštećenja, neispravnog rada ili otpornosti na vodu ovog fotoaparata.
• Što se tiče otpornosti na prašinu/udarce, nema garancije da fotoaparat
neće biti ogreban ili ulubljen.
• Ponekad dolazi do gubitka otpornosti na vodu ako se fotoaparat izloži
snažnom udarcu, na primer pri padu. Preporučujemo da fotoaparat
date na pregled u ovlašćeni servis uz nadoknadu.
• Isporučeni dodaci ne odgovaraju specifikacijama o vodootpornosti,
otpornosti na prašinu i udarce.
Napomene pre upotrebe fotoaparata pod vodom/blizu vode
• Pazite da nikakvo strano telo poput peska, dlaka ili prljavštine ne
uđe ispod poklopca baterije/memorijske kartice. Čak i mala količina
stranog materijala može dovesti do toga da voda dospe u fotoaparat.
6
• Proverite da zaptivač i površina koja ga
dodiruje nisu ogrebane. Čak i mala
ogrebotina može dovesti do toga da voda
dospe u fotoaparat. Ako se zaptivač i
površina koja ga dodiruje ogrebu,
odnesite fotoaparat u ovlašćeni servis
1 Zaptivač
da biste zamenili zaptivač uz nadoknadu.
2 Površina koja
• Ako prljavština ili pesak dođu na zaptivač
dodiruje zaptivač
ili površinu koja ga dodiruje, obrišite ih
mekom krpom koja ne ostavlja vlakna.
Sprečite grebanje zaptivača dodirom dok punite bateriju ili
upotrebljavate kabl.
• Ne otvarajte/zatvarajte poklopac baterije/memorijske kartice mokrim
rukama ili sa peskom na rukama ili blizu vode. Postoji opasnost da
će voda ili pesak ući unutra. Pre otvaranja poklopca izvedite
postupak opisan u poglavlju »Čišćenje nakon upotrebe fotoaparata
pod vodom/blizu vode«.
• Otvorite poklopac baterije/memorijske kartice kada je fotoaparat
potpuno suv.
• Uvek proverite da li je poklopac baterije/memorijske kartice čvrsto
zatvoren.
Napomene o upotrebi fotoaparata pod vodom/blizu vode
• Ekran na dodir može se aktivirati vodom koja prska po ikonama
ekrana. Kada se fotoaparat koristi pod vodom/u blizini vode,
preporučuje se da ikone sakrijete dodirom na
na desnoj strani
ekrana. Dodirujte
nekoliko sekundi da biste ponovo prikazali
ikone.
• Ekranom na dodir se ne može upravljati pod vodom. Koristite tastere
fotoaparata za operacije snimanja.
• Fotoaparat nemojte izlagati udarcu kao što je onaj pri skakanju u vodu.
• Poklopac baterije/memorijske kartice nemojte da otvarate i zatvarate
dok ste pod vodom/blizu vode.
• Ovaj fotoaparat tone u vodi. Ruku provucite kroz traku za nošenje
kako biste sprečili da fotoaparat potone.
• Na slikama snimljenim blicom pod vodom mogu se pojaviti blede ili
bele tačke zbog odsjaja plutajućih predmeta. Ovo nije neispravan rad.
• Odaberite
(Underwater) u Scene Selection da biste pod vodom
snimali sa manje izobličenja.
• Ako na objektiv padne voda ili se na njemu nađe neki drugi materijal,
nećete moći da snimite jasne slike.
7
• Poklopac objektiva nemojte otvarati na mestima gde u vazduhu ima
peska.
Čišćenje fotoaparata nakon upotrebe pod vodom/blizu vode
• U roku od 60 minuta nakon korišćenja
fotoaparata uvek ga očistite vodom i
nemojte otvarati poklopac baterije/
memorijske kartice pre nego š to
završite sa čišćenjem. Pesak ili voda mogu
ući na mesta gde se ne mogu videti. Ako
se fotoaparat ne ispere, smanjiće se
njegova vodootpornost.
• Ostavite fotoaparat oko 5 minuta u posudi za čišćenje sa čistom vodom.
Zatim fotoaparat lagano protresite, u vodi pritisnite svaki taster,
pogurajte polugu zuma ili poklopac objektiva da biste sa njega očistili
so, pesak ili drugi materijal koji se nakupio oko tastera ili poklopca
objektiva.
• Nakon ispiranja, mekom krpom obrišite kapljice vode. Fotoaparat
ostavite da se sasvim osuši na tamnom, dobro provetrenom mestu.
Nemojte ga sušiti fenom za kosu budući da postoji rizik od deformacije
i/ili smanjenja vodootpornosti.
• Mekom suvom krpom obrišite kapljice vode ili prašinu na poklopcu
baterije/memorijske kartice.
• Ovaj fotoaparat je dizajniran da ispušta vodu. Voda će se ispustiti kroz
otvore oko tastera napajanja ON/OFF, tastera zuma i ostalih kontrola.
Nakon što uklonite vodu, fotoaparat stavite na suvu krpu i ostavite
neko vreme da voda iscuri.
• Kad se fotoaparat stavi pod vodu, mogu se pojaviti mehurići. Ovo nije
neispravnost u radu.
• Kućište fotoaparata može izgubiti boju, ako dođe u dodir sa kremom
ili uljem za sunčanje. Ako fotoaparat dođe u dodir sa kremom ili uljem
za sunčanje, brzo ga obrišite.
• Nemojte ostaviti fotoaparat da stoji dok se u njemu ili na njegovoj
površini nalazi slana voda. To može dovesti do korozije ili gubljenja
boje i smanjenja vodootpornosti.
• Kako biste sačuvali vodootpornost fotoaparata, preporučujemo da ga
jednom godišnje odnesete distributeru ili u ovlašćeni servis, pa da uz
nadoknadu zamenite zaptivač poklopca baterije/memorijske kartice.
8
Delovi fotoaparata
A Poklopac objektiva
B Blic
C Svetlo samookidača/indikator
snimanja osmeha/AF svetlo
D Objektiv
E LED lampica
F Mikrofon
G Taster MOVIE (Video zapis)
H OLED ekran/Ekran na dodir
I Zvučnik (ugrađen)
J Taster ON/OFF (napajanje)
K Polugica W/T (zum)
L Okidač
M Kukica za traku za nošenje
N Multi/mikro USB priključak*
O Indikator punjenja
P Otvor za memorijsku karticu
Q Polugica za vađenje baterije
R Poklopac baterije/memorijske
kartice
S Otvor za postavljanje baterije
T Indikator pristupa podacima
U HDMI mikroutičnica
V Navoj za stativ
• Koristite stativ sa vijkom
kraćim od 5,5 mm. U
suprotnom nećete moći dobro
da učvrstite fotoaparat i možete
ga oštetiti.
* Podržava uređaje kompatibilne sa
mikro USB-om.
9
Postavljanje baterije
Polugica za vađenje baterije
1 Otvorite poklopac.
bateriju.
2 Postavite
• Poravnajte bateriju sa vođicom u otvoru za postavljanje baterije.
Baterija je postavljena kad polugica za vađenje baterije legne na
mesto.
• Poklopac baterije zatvoren je kad čujete da je kvačica na poklopcu
legla na mesto tako da se žuta oznaka ispod polugice više ne vidi.
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno postavljena
možete oštetiti fotoaparat.
10
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Električni kabl
Za korisnike iz ostalih država/područja
osim SAD i Kanade
Indikator punjenja
Svetli: punjenje
Isklj.: punjenje završeno
Treperi:
greška pri punjenju ili
je punjenje privremeno
zaustavljeno jer je
temperatura fotoaparata
izvan odgovarajućeg
opsega
poklopac baterije/memorijske kartice i
1 Otvorite
povežite fotoaparat i AC ispravljač (isporučen) pomoću
mikro USB kabla (isporučen).
AC ispravljač u zidnu utičnicu.
2 Povežite
Indikator punjenja svetli narandžasto, a punjenje započinje.
• Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
• Baterija se može puniti čak i kad je delimično puna.
• Kad indikator punjenja treperi, a punjenje nije završeno, izvadite i
ponovo postavite bateriju.
11
Napomena
• Ako indikator punjenja treperi dok je AC ispravljač povezan u zidnu
utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer temperatura
nije u preporučenom opsegu. Kad se temperatura vrati u odgovarajući
opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje baterije pri okolnoj
temperaturi od 10°C do 30°C.
• Baterija se možda neće efikasno napuniti ako je priključak baterije prljav.
U tom slučaju, sa priključka baterije mekom krpom ili vatiranim štapićem
lagano obrišite prašinu kako biste ga očistili.
• Povežite AC ispravljač (isporučen) u najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom
upotrebe AC ispravljača dođe do neispravnog rada, odmah isključite
priključak iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kad se punjenje završi, AC ispravljač isključite iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne Sony baterije, mikro USB kabl
(isporučen) i AC ispravljač (isporučen).
x Vreme punjenja (Potpuno punjenje)
Vreme punjenja je približno 115 min pomoću AC ispravljača
(isporučen).
Napomena
• Gore navedeno vreme punjenja primenjuje se kad se puni potpuno
ispražnjena baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati i duže,
zavisno od uslova koriš ć enja i spoljnih uslova.
12
x Punjenje povezivanjem na računar
Baterija se može puniti povezivanjem fotoaparata sa računarom putem
mikro USB kabla.
Na USB priključak
Napomena
• Kod punjenja putem računara imajte na umu sledeće stavke:
– Ako se fotoaparat poveže na prenosivi računar koji nije povezan na izvor
napajanja, smanjuje se nivo napunjenosti baterije prenosivog računara.
Nemojte puniti tokom dužih vremenskih perioda.
– Kad se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte
isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili buditi računar iz
režima mirovanja. Fotoaparat može da prouzrokuje neispravan rad. Pre
isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili buđenja
računara iz režima mirovanja, odvojite fotoaparat i računar.
– Nema garancije za punjenje pomoću posebno sastavljenog računara ili
modifikovanog računara.
13
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje se mogu
snimiti i prikazati
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
Snimanje (fotografija)
Približno 125 min
Približno 250 slika
Tipično snimanje
video zapisa
Približno 30 min
—
Neprekidno snimanje
video zapisa
Približno 60 min
—
Pregled (fotografija)
Približno 180 min
Približno 3600 slika
Napomena
• Gornji broj slika važi kad je baterija sasvim napunjena. Broj slika može biti
manji, zavisno od uslova korišćenja.
• Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
– Pomoću memorijske kartice Sony micro SD (klasa 4 ili brža) (prodaje se
posebno)
– Baterija se upotrebljava pri temperaturi okoline od 25°C.
– [Disp. Resolution] je podešena na [Standard]
• Broj fotografija za »Snimanje (fotografija)« zasniva se na standardu CIPA i
važi za snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Panel Brightness] je postavljena je na [3].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Broj minuta za snimanje video zapisa odnosi se na standard CIPA i
snimanje u sledećim uslovima:
– Kvalitet video zapisa: AVC HD HQ
– Tipično snimanje video zapisa: radni vek baterije zasniva se na uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju
itd.
– Neprekidno snimanje video zapisa: radni vek baterije odnosi se na
neprestano snimanje do ograničenja (29 minuta), a zatim ponovni
pritisak na taster MOVIE. Druge funkcije, poput zumiranja, ne
upotrebljavaju se.
14
x Snabdevanje strujom
Fotoaparat se može napajati iz zidne utičnice povezivanjem AC
ispravljača putem mikro USB kabla (isporučen).
Slike možete preneti na računar bez brige da li će se baterija istrošiti
spajanjem fotoaparata sa računarom putem mikro USB kabla.
Uz to, AC ispravljač AC-UD10 (prodaje se posebno) ili AC-UD11
(prodaje se posebno) možete upotrebljavati kod snimanja radi napajanja.
Napomena
• Napajanje se ne može izvršiti kad baterija nije postavljena u fotoaparat.
• Snimanje nije moguće kad je fotoaparat direktno povezan na računar ili
zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC ispravljača.
• Ako fotoaparat i računar povežete mikro USB kablom kad je fotoaparat u
režimu reprodukcije, ekran na fotoaparatu promeniće se iz prikaza
reprodukcije u prikaz USB veze. Za prelazak u prikaz reprodukcije
dodirnite taster
(reprodukcija).
15
Postavljanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
»Memory Stick
Micro« (M2)
Priključak
microSD
memorijska kartica
Površina za
zapis
Pazite da prava strana bude
okrenuta gore.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Stavite
• Dok je objektiv fotoaparata okrenut gore, kako je prikazano,
lagano gurajte memorijsku karticu dok ne klikne.
• Pritiskanje memorijske kartice microSD (u smeru otvora za
postavljanje baterije) pri postavljanju može oštetiti fotoaparat.
• Budite oprezni pri uklanjanju memorijske kartice microSD jer
može brzo iskočiti.
3 Zatvorite poklopac.
16
ikonu prikazanu u gornjem desnom delu
4 Proverite
ekrana i uverite se da je memorijska kartica pravilno
postavljena.
• A: memorijska kartica pravilno je
postavljena.
• B: memorijska kartica nije pravilno
postavljena. Proverite smer
memorijske kartice i ponovo je
postavite u fotoaparat.
• Moguće je staviti samo jednu
memorijsku karticu.
x Memorijske kartice koje se mogu koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick Micro
A
B
—
Memory Stick Micro
(Mark2)
microSD memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
• U ovom uputstvu, proizvodi u redu A grupno se nazivaju »Memory Stick
Micro«, a proizvodi u redu B grupno se nazivaju memorijskom karticom
microSD.
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: pritisnite memorijsku karticu jednom da biste je
izbacili.
Baterija: gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam baterija ne
ispadne.
Napomena
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/bateriju dok svetli indikator pristupa
podacima (strana 9). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka na
memorijskoj kartici/internoj memoriji.
17
Podešavanje sata
Taster ON/OFF (napajanje)
Poklopac objektiva
poklopac objektiva.
1 Spustite
Fotoaparat je uključen.
Postavka datuma i vremena prikazuje se kada prvi put uključite
fotoaparat.
• Fotoaparat možete uključiti i pritiskom tastera ON/OFF
(napajanje).
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniše.
2 Odaberite željeni jezik.
željeni geografski položaj prema uputstvima
3 Odaberite
na ekranu, zatim dodirnite [Next].
[Daylight Savings], [Date & Time format] i [Date
4 Podesite
& Time], zatim dodirnite [Next].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Dodirnite [OK].
instrukcije na ekranu.
6 Pratite
• Baterija će se brzo isprazniti u sledećim slučajevima:
– [Disp. Resolution] je postavljena na [High].
18
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
Taster MOVIE (Video zapis)
Snimanje fotografija
Do pola pritisnite okidač da biste izoštrili sliku.
1 Kad
se završi izoštravanje čuće se »bip« i osvetliće se indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja da biste snimili sliku.
Snimanja video zapisa
taster MOVIE (Video zapis) da bi započeli
1 Pritisnite
snimanje.
• Nivo zuma menjajte polugicom W/T (zoom).
2 Ponovo pritisnite taster MOVIE za prekid snimanja.
Napomena
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, snimiće se
zvuk rada polugice zuma. Kada se završi snimanje video zapisa može se
snimiti i zvuk rada tastera MOVIE.
• Neprekidno snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa
zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad
se snimanje video zapisa završi, snimanje možete ponovo da pokrenete ako
ponovo pritisnete taster MOVIE. Zavisno od temperature okoline, snimanje
može da se zaustavi kako bi se fotoaparat zaštitio.
19
Pregled slika
(reprodukcija).
1 Dodirnite
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se
registracioni prikaz za datoteku sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Dodirnite
(sledeće)/
(prethodno) na ekranu.
• Za reprodukciju video zapisa, dodirnite
(reprodukcija) na sredini
ekrana.
• Da biste zumirali, pomerite polugicu W/T (zoom) na stranu T.
x Brisanje slike
Dodirnite
(brisanje) t [This Image].
x Povratak na snimanje fotografija
Dodirnite
na ekranu.
• Možete se vratiti na režim snimanja ako do pola pritisnete okidač.
20
Vodič kroz fotoaparat
Fotoaparat je opremljen ugrađenim uputstvom za korišćenje. To vam
omogućava da prema svojim potrebama pretražujete funkcije
fotoaparata.
1 Dodirnite MENU.
Dodirnite (Vodič kroz fotoaparat), zatim odaberite
2 željenu
stavku prikaza MENU.
Prikazuje se vodič za rad za odabranu stavku.
•Ako dodirnete (Vodič kroz fotoaparat) kada nije prikazan prikaz
MENU, možete pretraživati vodič pomoću ključnih reči ili ikona.
21
Uvod u ostale funkcije
Drugim funkcijama koje se upotrebljavaju pri snimanju ili reprodukciji
može se upravljati dodirom stavke MENU na ekranu. Prikazuju se samo
primenljive funkcije. Četiri stavke pod stavkom MENU ne pojavljuju se
u prikazu MENU.
x Opcije menija
Snimanje
Movie shooting
scene
22
Bira način snimanja video zapisa.
Photo Creativity
Lako menjanje postavki i snimanje slike kada je
režim snimanja postavljen na [Intelligent Auto]
ili [Superior Auto].
Easy Mode
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Flash
Postavlja podešavanja blica.
LED Light
Postavlja LED lampicu pri snimanju u režimu
Magnifying Glass Plus.
Self-Timer
Postavlja podešavanja samookidača.
Defocus Effect
Postavlja nivo efekta defokusiranja pozadine pri
snimanju u režimu Background Defocus.
Still Image
Size(Dual Rec)
Podešava veličinu fotografije snimljene tokom
snimanja filma.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size/
Movie Quality
Izbor veličine i kvaliteta slike za fotografije,
panoramske slike ili datoteke video zapisa.
Cont. Shooting
Settings
Postavlja postavke brzog snimanja.
Macro
Snimanje predivne slike malih objekata iz blizine.
HDR Painting
effect
Kada se u Picture Effect odabere [HDR Painting],
podešava se nivo efekta.
Area of emphasis
Kada se u Picture Effect odabere [Miniature],
podešava se deo na koji se fokusira.
Color hue
Kada se u Picture Effect odabere [Toy camera],
podešava se nijansa boje.
Extracted Color
Kada se u Picture Effect odabere [Partial Color],
bira se boja koja se izdvaja.
Illustration Effect
Kada se u Picture Effect odabere [Illustration],
podešava se nivo efekta.
Exposure
Compensation
Ručno podešavanje ekspozicije.
ISO
Podešavanje osetljivosti.
White Balance
Podešavanje tonova boje slike.
Focus
Izbor načina izoštravanja.
Metering Mode
Izbor načina merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Scene Recognition
Postavljanje na automatsko prepoznavanje uslova
snimanja.
Soft Skin Effect
Postavlja efekat nežnog tena i nivo efekta.
Smile Shutter
Postavlja na automatsko okidanje kada se detektuje
osmeh.
Smile Detection
Sensitivity
Podešava osetljivost funkcije Smile shutter za
otkrivanje osmeha.
Face Detection
Prepoznavanje lica i automatsko podešavanje
različitih postavki.
Anti Blink
Postavlja na automatsko snimanje dve slike i
odabir slike u kojoj oči ne trepću.
Movie SteadyShot
Podešava jačinu postavke SteadyShot u snimanju
video zapisa. Ako promenite ovu postavku,
promeniće se ugao prikaza.
23
In-Camera Guide
Pretraživanje funkcije fotoaparata prema sopstvenim
potrebama.
Pregled
24
Easy Mode
Povećava veličinu teksta na ekranu radi lakšeg
korišćenja.
Date Select
Izbor željene slike za prikaz po datumu.
Calendar
Bira datum za reprodukciju u Calendar (kalendar).
Image Index
Prikaz više slika istovremeno.
Slideshow
Izbor metode neprekidne reprodukcije.
Delete
Brisanje slike.
Paint
Slikanje na fotografiji i snimanje te slike kao nove
datoteke.
Beauty Effect
Retuširanje lica na fotografiji.
Retouch
Retuširanje slike različitim efektima.
Picture Effect
Dodavanje različitih tekstura na sliku.
3D Viewing
Postavlja se za reprodukciju slika snimljenih u 3D
režimu na 3D TV prijemniku.
View Mode
Izbor formata za prikaz slike.
Display Cont.
Shooting Group
Tokom reprodukcije možete birati prikaz brzo
snimljenih slika po grupama ili prikaz svih slika.
Protect
Zaštitita fotografija.
Print (DPOF)
Dodavanje oznake naloga za štampanje na fotografiji.
Rotate
Rotiranje fotografije u levo.
Volume
Prilagođavanje jačine zvuka.
Exposure data
Postavlja se ako želite da prikažete podatke o
snimanju (Exif data) datoteke koja se trenutno
prikazuje na ekranu.
Number of images
in index
Postavlja broj slika koje se prikazuju na indeksnom
ekranu.
In-Camera Guide
Pretraživanje funkcije fotoaparata prema sopstvenim
potrebama.
x
Stavke za podešavanje
Ako dodirnete MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Settings)
se daje kao konačan izbor. Možete promeniti zadate postavke na
ekranu
(Settings).
Shooting Settings
Main Sattings
Memory Card
Tool *
Movie format/AF Illuminator/Grid Line/Clear Image
Zoom/Digital Zoom/Wind Noise Reduct./Scene Recog.
Guide/Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date/
Disp. Resolution
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/CTRL FOR HDMI/USB Connect
Setting/USB Power Supply/LUN Setting/Download
Music/Empty Music/Power Save/Version
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
* Ako memorijska kartica nije postavljena, prikazaće se
Tool) i moći ćete da izaberete samo [Format].
(Internal Memory
25
Funkcije opcije »PlayMemories Home«
Softver »PlayMemories Home« omogućava vam prenos fotografija i
video zapisa na računar i njihovu upotrebu. »PlayMemories Home«
potreban je za prenos AVCHD video zapisa na vaš računar.
Prenos slika iz
fotoaparata
Pregled slika u
Kalendaru
Izrada diskova za
video zapise
Deljenje slika u
»PlayMemories Online«
Učitavanje slika na
mrežne usluge
z Preuzimanje »PlayMemories Home« (samo za Windows)
»PlayMemories Home« možete preuzeti sa sledećeg URL-a:
www.sony.net/pm
Napomena
• Za instalaciju programa »PlayMemories Home« potrebna je internet
veza.
• Za upotrebu programa »PlayMemories Online« ili drugih mrežnih usluga
potrebna je internet veza. »PlayMemories Online« ili druge mrežne
usluge možda nisu dostupne u nekim državama ili regijama.
• »PlayMemories Home« nije kompatibilan sa računarima Mac. Koristite
aplikacije instalirane na vašem računaru Mac. Detalje potražite na:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
26
x Instaliranje programa »PlayMemories Home« na
računar
internet pretraživač na računaru idite na
1 Koristeći
sledeći URL, pa kliknite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
dovršenje instalacije
2 Za
sledite uputstva na
Na Multi/
mikro USB
priključak
ekranu.
• Kada se prikaže poruka da
povežete fotoaparat sa
računarom, povežite fotoaparat
i računar mikro USB
kablom (isporučen).
Na USB priključak
x Pregled »PlayMemories Home Help Guide«
Detalje o tome kako se koristi program »PlayMemories Home«
potražite u »PlayMemories Home Help Guide«.
kliknite ikonu [PlayMemories Home Help Guide]
1 Dvaput
na radnoj površini.
• Za pristup priručniku »PlayMemories Home Help Guide« sa
početnog menija: kliknite [Start] t [All Programs] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• Za Windows 8, odaberite ikonu [PlayMemories Home] na Start
screen da biste pokrenuli [PlayMemories Home], zatim odaberite
[PlayMemories Home Help Guide] u meniju [Help].
• Više detalja o »PlayMemories Home« možete potražiti u »Korisnički
priručnik za Cyber-shot«, (strana 2) ili na strani za podršku za
PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
27
Broj fotografija i vreme za snimanje video
zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
18M
VGA
16:9(13M)
Interna memorija
Memorijska kartica
Približno 48 MB
2 GB
7
295
155
6400
8
325
x Video zapisi
U donjoj tabeli navedene su približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko 29
minuta (ograničenje na specifikaciji proizvoda). Maksimalno vreme
neprekidnog snimanja video zapisa u formatu MP4 (12M) iznosi
približno 15 minuta (ograničeno veličinom datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (min))
Kapacitet
Interna memorija
Memorijska kartica
Približno 48 MB
2 GB
AVC HD 24M (FX)
—
10 m
(10 m)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 m
(15 m)
Veličina
MP4 12M
—
15 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
28
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se jer fotoaparat opremljen
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kada snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće jer je za snimanje
potrebno više memorije.
Vreme snimanja zavisi od uslova snimanja, objekta koji se snima ili
podešenog kvaliteta/veličine slike.
Napomene u vezi sa upotrebom fotoaparata
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
• Ovo upustvo opisuje funkcije uređaja kompatibilnih sa formatima 1080 60i
i 1080 50i.
Da biste proverili da li je vaš fotoaparat kompatibilan sa formatom 1080 60i
ili sa formatom 1080 50i, proverite sledeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan sa formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan sa formatom 1080 50i: 50i
• Nemojte tokom dužih vremenskih razdoblja gledati 3D slike snimljene
fotoaparatom na monitorima usklađenim sa 3D tehnologijom.
• Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na monitorima usklađenim sa
3D tehnologijom, možete osetiti neprijatnost, u vidu napora za oči, umora ili
mučnine. Da biste sprečili ove simptome, preporučujemo povremene pauze.
Međutim, sami treba da odredite dužinu i učestalost neophodnih pauza, jer
je to individualno. Ako osetite bilo koji vid neprijatnosti, prekinite gledanje
3D slike dok se ne oporavite, a po potrebi savetujte se sa lekarom. Takođe
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa uređajem ili softverom koji
koristite uz fotoaparat. Imajte na umu da se vid kod dece još uvek razvija
(naročito kod dece mlađe od 6 godina).
Pre nego što detetu dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa pedijatrom ili
oftalmologom i pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje mere opreza.
O upotrebi i održavanju
Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, menjanje,
podvrgavanje fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravan rad fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa
možda nećete moći da snimate slike. Takođe, medij snimanja može da se
pokvari ili se mogu oštetiti podaci slike.
29
Nemojte koristiti/čuvati fotoaparat na sledećim mestima
• Na vrlo vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može da prouzrokuje neispravnosti u radu.
• Izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti ili držanje u blizini izvora toplote
Kućište fotoaparata može da izbledi ili da se deformiše što može izazvati
neispravnosti u radu.
• Mestima izloženima trešenju
• U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom, snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedeti sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer
time možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može da reprodukuje oštre
slike izuzetnog kontrasta. Objektiv fotoaparata proizvela je, uz strogu kontrolu,
kompanija Carl Zeiss u skladu sa standardima komp. Carl Zeiss iz Nemačke.
Napomene o displeju
Displej je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na displeju se ipak može pojaviti
nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove
tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrevanja
U zavisnosti od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći da
snimate video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih
razloga. Pre isključivanja, na ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati da snima video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključeno i
pričekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne snizi. Ako uključite
napajanje a da niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovo isključiti ili možda nećete moći da snimate
video zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda nećete moći da
je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
Razlog su karakteristike baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.
30
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskim pravima.
Bez nadoknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
Održavanje monitora
• Krema ili losion za ruke na ekranu mogu rastopiti njegov premaz. Ako
dospeju na ekran, odmah ih obrišite.
• Snažno brisanje papirnim maramicama ili drugim materijalima može
oštetiti premaz.
• Ako na monitoru ostanu otisci prstiju ili mrvice, preporučujemo da mrvice
pažljivo uklonite, a zatim ekran obrišete mekom krpom.
Napomena o odlaganju/prenosu fotoaparata
Da biste zaštitili lične podatke, kada fotoaparat odlažete ili dajete na
korišćenje učinite sledeće.
• Formatirajte internu memoriju (strana 25), snimite slike sa poklopljenim
objektivom tako da napunite internu memoriju, a zatim je ponovo
formatirajte.
To će otežati vraćanje svih vaših izvornih podataka.
• Vratite izvorne postavke fotoaparata tako š to ćete provesti korak
[Initialize] (strana 25).
31
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Uređaj]
32
Uređaj za slikanje: 7,76 mm
(tip 1/2,3) senzor Exmor R
CMOS
Ukupan broj piksela fotoaparata:
približno 18,9 megapiksela
Efektivan broj piksela fotoaparata:
približno 18,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
5× zum objektiv
f = 4,7 mm – 23,5 mm (26 mm –
130 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F3,5 (W) – F4,8 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
28 mm – 140 mm*
Pri snimanju video zapisa (4:3):
35 mm – 175 mm*
* Kada se opcija [Movie
SteadyShot] postavi na
[Standard]
SteadyShot: optički
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
Balans belog: automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blic,
»Jedan dodir«
Format datoteke:
fotografije: kompatibilno sa
JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), kompatibilan sa
formatom DPOF
3D fotografije: kompatibilno sa
formatom MPO (prošireni MPF
(nepodudarne slike))
Video zapisi (AVCHD format):
kompatibilan sa AVCHD
formatom ver. 2.0
Video zapisi: MPEG-4 AVC/
H.264
Audio zapisi: Dolby Digital
2 kanala, opremljen
tehnologijom Dolby Digital
Stereo Creator
• Proizvedeno uz licencu
kompanije Dolby Laboratories.
Video zapisi (MP4 format):
Video zapisi: MPEG-4 AVC/
H.264
Audio zapisi: MPEG-4 AAC-LC
2 kanala
Mediji snimanja: interna
memorija (približno 48 MB),
memorijske kartice »Memory
Stick Micro«, microSD
Blic: raspon blica (ISO osetljivost
(Preporučeni indeks ekspozicije)
postavljen na automatski):
približno 0,08 m do 3,3 m (W)
približno 0,6 m do 2,4 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
HDMI priključak: HDMI
mikroutičnica
Multi/mikro USB priključak*:
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje
kompatibilne sa mikro USBom.
[Displej]
OLED displej:
široki (16:9), 8,3 cm (tip 3,3)
Ukupan broj tačaka: ekvivalent
1 229 760 tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: punjiva baterija NP-BN,
3,6 V
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,0 W
Radna temperatura:
–10 °C to +40 °C
Temperatura memorisanja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu sa standardom
CIPA):
96,4 mm × 59,3 mm × 15,4 mm
(Š/V/D)
Masa (u skladu sa standardom
CIPA) (uključujući NP-BN
bateriju, »Memory Stick
Micro«): približno 140 g
Mikrofon: stereo
Zvučnik: monofonski
Exif Print: kompatibilan
PRINT Image Matching III:
kompatibilan
Otpornost na prašinu/vodu:
ekvivalent IEC60529 IP68
(fotoaparat može raditi u vodi
do dubine do 10 m 60 minuta).
Otpornost na udarce:
u skladu sa standardom MILSTD 810F Metode 516.5-udarac,
ovaj proizvod prošao je
ispitivanje padom sa visine od
1,5 m na 5 cm debelu šperploču.
Otpornost na vodu, prašinu i udarce
zasniva se na standardnom
ispitivanju kompanije Sony.
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Potrebni napon: 100 V do 240 V
naizmenične struje, 50 Hz/60 Hz,
70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije:
približno 50 mm × 22 mm ×
54 mm (Š/V/D)
Težina:
za SAD i Kanadu: približno 48 g
za države ili regije osim SAD-a i
Kanade: približno 43 g
Punjiva baterija NP-BN
Vrsta baterije: litijum-jonska
baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
jednosmerno
Nominalni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja: 4,2 V
jednosmerno
Maksimalna jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 W/h (630 mAh)
minimalno: 2,2 W/h (600 mAh)
Dizajn i tehničke specifikacije su
podložne promenama bez
prethodnog obaveštenja.
33
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick Micro«
• »AVCHD« i »AVCHD« su zaštitni
znaci kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Izrazi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface i
logotip HDMI su zaštitni znaci
ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Windows je registrovani zaštitni
znak Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• Logotip microSDXC je zaštitni
znak kompanije SD-3C, LLC.
•»
« i »PlayStation« registrovani
su zaštitni znaci kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
• Facebook i logotip »f« su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip »YouTube«
su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci kompanije Google
Inc.
• Takođe, nazivi proizvoda i uređaja
korišćeni u ovom uputstvu
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i
nisu
konzistentno korišćene u ovom
uputstvu.
®
• Povećajte uživanje u upotrebi
uređaja PlayStation 3
preuzimanjem aplikacije za
PlayStation 3 iz prodavnice
PlayStation Store (gde je
dostupna).
• Za aplikaciju za PlayStation 3
potrebno je kreirati račun
PlayStation Network i preuzeti
aplikaciju. Dostupno je na
područjima gde je PlayStation
Store dostupan.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
internet stranama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odštampano na 70% ili više recikliranom papiru mastilom na bazi biljnoga
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
34
35
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
© 2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Download PDF

advertising