Sony | DSC-TX10 | Sony DSC-TX10 TX10 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-265-636-53(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-TX10
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST
OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
2
[ AC ispravljač
Priključite AC ispravljač u najbližu zidnu utičnicu.
U slučaju problema dok AC ispravljač radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korištenje samo sa ovim
fotoaparatom, te se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi
sa popravkama i garancijom obratite se na navedene adrese u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike
i zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog
veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
O otpornosti fotoaparata na vodu, prašinu i
udarce
Ovaj fotoaparat napravljen je da bude otporan na vodu, prašinu i udarce.
Oštećenja uzrokovana nepravilnim korišćenjem, zloupotrebom ili
neispravnim održavanjem fotoaparata nisu pokrivena ograničenom
garancijom.
• Ovaj fotoaparat otporan je na vodu/prašinu isto kao IEC60529
IP58. Fotoaparat može da radi pod vodom do dubine od 5 m u trajanju
od 60 minuta.
• Nemojte fotoaparat izlagati vodi pod pritiskom, na primer mlazu vode
iz slavine.
• Nemojte ga koristiti u vrućoj vodi.
• Fotoaparat koristite u vodi pod radnom temperaturom od
–10°C do +40°C.
• U skladu sa standardima MIL-STD 810F Method 516.5-Shock, ovaj
proizvod ispitan je pri padu sa visine od 1,5 m iznad šperploče debljine
5 cm*.
*Zavisno od uslova korišćenja i okolnosti, ne garantuje se otpornost na
oštećenja, kvarove ili vodu ovog fotoaparata.
• U smislu otpornosti na prašinu/udarce, ne garantuje se da se fotoaparat
neće ogrebati ili udubiti.
• Ponekad fotoaparat može izgubiti svojstvo otpornosti na vodu, ako je
izložen jakom udarcu, na primer u slučaju pada. Preporučujemo da u
tom slučaju fotoaparat pregleda ovlašćeni servis uz naknadu.
• Isporučeni dodaci nisu otporni na vodu, prašinu i udarce.
Napomene pre korišćenja fotoaparata pod vodom i u blizini vode
• Pazite da strana tela poput peska, kose
ili prljavštine ne uđu ispod poklopca
baterije/memorijske kartice ili
višestrukog priključka. Čak i mala
količina stranih tela može uzrokovati
prodiranje vode u fotoaparat.
5
• Proverite da zaptivna vratanca i njene
površine naleganja nisu ogrebane. Čak
i mala ogrebotina može uzrokovati
prodiranje vode u fotoaparat. Ako su
zaptivna vratanca ili njene površine
naleganja ogrebane, odnesite
1 Zaptivna vratanca
fotoaparat u ovlašćeni servis kako bi
2 Površina koja dodiruje
vam tamo zamenili zaptivna vratanca
zaptivna vratanca
uz naknadu.
• Ako prljavština ili pesak uđu u zaptivna
vratanca ili njene površine naleganja, dobro obrišite to područje
mekom krpom koja ne pušta dlačice. Sprečite grebanje zaptivnih
vratanaca kroz dodirivanje tokom punjenja baterija ili upotrebe kabla.
• Nemojte otvarati/zatvarati poklopac baterije/memorijske kartice, ili
poklopac višestrukog priključka, mokrim rukama ili rukama uprljanim
peskom ili u blizini vode. Postoji opasnost od ulaska peska ili vode
ispod poklopca. Pre otvaranja poklopca, sledite postupak opisan pod
»Čišćenje nakon korišćenja fotoaparata pod vodom i u blizini vode«.
• Otvorite poklopac baterije/memorijske kartice i poklopac višestrukog
priključka dok je fotoaparat potpuno suv.
• Uvek proverite da li je poklopac baterije/memorijske kartice ili
višestrukog priključka dobro zatvoren.
Napomene za korišćenje fotoaparata pod vodom i u blizini vode
•E
E kran osetljiv na dodir može se aktivirati usled prskanja vode po
ikonama na ekranu. Prilikom korišćenja fotoaparata pod vodom ili u
blizini vode, preporučuje se da sakrijete ikone dodirivanjem
na
desnoj strani ekrana. Dotaknite
na nekoliko sekundi da biste
ponovo prikazali ikone.
•E
E kran osetljiv na dodir nije aktivan pod vodom. Koristite tastere na
fotoaparatu za snimanje i reprodukciju.
• Nemojte fotoaparat izlagati udarcima, na primer prilikom skakanja u
vodu.
• Nemojte otvarati i zatvarati poklopac baterije/memorijske kartice ili
višestrukog priključka pod vodom ili u blizini vode.
• Upotrebite kućište (Marine Pack), koje je dostupno posebno u
prodaji, za dubine veće od 5 metara pod vodom.
• Ovaj fotoaparat tone u vodi. Provucite ruku kroz traku za nošenje
oko ruke kako fotoaparat ne bi potonuo.
6
• Na fotografijama snimljenim sa blicom pod vodom mogu se
pojaviti blede, bele, okrugle tačke zbog reflektovanja plutajućih
objekata. To ne predstavlja kvar.
• Odaberite
(Podvodno) pod Odabir scene za podvodno snimanje
sa manje izobličenja.
• Ako kaplje voda, ili ako je neko drugo strano telo prisutno na sočivu,
nećete moći snimiti čiste slike.
• Nemojte otvarati poklopac objektiva tamo gde postoje vrtloženja
peska.
Čišćenje nakon korišćenja fotoaparata pod
vodom i u blizini vode
• Uvek očistite fotoaparat vodom u roku od
60 minuta nakon korišćenja i nemojte otvarati
poklopac baterije/memorijske kartice pre
nego što završite sa čišćenjem. Pesak ili voda
mogu ući na mesta na kojima ih nećete moći
videti. Ako ih ne isperete, to će uticati na svojstvo otpornosti
fotoaparata na vodu.
• Ostavite fotoaparat u čistoj vodi nasutoj u posudu na otprilike 5 minuta.
Zatim pažljivo protresite fotoaparat, pritisnite svaki taster, klizno
pomerite ručicu zuma ili poklopac objektiva pod vodom kako biste
uklonili svu sol, pesak ili druga sredstva nakupljena oko tastera i
poklopca objektiva.
• Nakon ispiranja, obrišite kapljice vode mekom krpom. Ostavite
fotoaparat da se u potpunosti osuši na tamnom mestu sa dobrim
provetravanjem. Nemojte sušiti fenom za kosu jer postoji opasnost
od deformacije i/ili slabljenja svojstva otpornosti fotoaparata na vodu.
• Obrišite kapljice vode ili prašinu na memorijskoj kartici/poklopcu
baterije ili poklopcu priključka mekom suvom krpom.
• Ovaj fotoaparat napravljen je da ispušta nakupljenu vodu. Voda će
izaći kroz otvore oko tastera za uključivanje/isključivanje ON/OFF
(napajanje), ručice zuma i drugih komandi. Nakon vađenja iz vode,
fotoaparat stavite na suvu krpu i ostavite ga tako neko vreme kako bi
izašla voda.
• Kad se fotoaparat spusti u vodu mogu se pojaviti mehurići. To ne
predstavlja kvar.
• Kućište fotoaparata može izgubiti boju ako dođe u dodir sa sredstvom
za zaštitu od sunca ili uljem za sunčanje. Ako fotoaparat dođe u dodir
sa sredstvom za zaštitu od sunca ili uljem za sunčanje, brzo ga obrišite.
• Nemojte ostaviti fotoaparat neočišćenim ako je u njega, ili na njegove
površine, ušla slana voda. To može dovesti do korozije ili gubitka boje,
te može uticati na svojstvo otpornosti fotoaparata na vodu.
7
• Za zadržavanje svojstva otpornosti na vodu, preporučujemo vam da
fotoaparat jednom godišnje odnesete kod ovlašć enog distributera, ili u
ovlašć eni servis, kako bi vam, uz naknadu, zamenili zaptivna vratanca
poklopca materije/memorijske kartice ili višestrukog priključka.
Pogledajte »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-ROM-u
Za pojedinosti o naprednim radnjama pročitajte »Korisnički priručnik za
Cyber-shot« (HTML) na CD-ROM-u (isporučenom) pomoću računara.
Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a.
Za korisnike sistema Windows:
1 Kliknite [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« preko prečice na radnoj površini.
Za korisnike sistema Macintosh:
1 Odaberite [Korisnički priručnik] i kopirajte folder memorisan u
folderu [Korisnički priručnik] na vaš računar.
2 Kada se kopiranje završi, dvaput kliknite »index.html« u folderu.
Provera isporučenih stavki
• Fotoaparat (1)
• Punjive baterije NP-BN1 (1)
• USB kabl za višenamenski terminal (1)
• AC adapter AC-UB10/UB10B (1)
• Kabl za napajanje (nije isporučeno u SAD-u i Kanadi) (1)
• Olovka (1)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot aplikativni softver
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
• Napomene o vodootpornosti (1)
8
Prepoznavanje delova
D Lampica samookidača/
Lampica snimanja osmeha/
AF osvetljivač
E Sočivo
F Taster
(reprodukcija)
G Taster MOVIE (Film)
H Ekran/dodirni ekran
I Taster ON/OFF (napajanje/
punjenje)
J Lampica ON/OFF (napajanje/
punjenje)
K Okidač
L Za snimanje: ručica W/T
(Zumiranje)
Za prikaz: ručica
(Zumiranje reprodukcije)/
ručica
(Indeks)
M Kukica za traku za nošenje
oko ruke
N HDMI priključak
O Višestruki priključak
(Type3b)
P Otvor za memorijsku karticu
Q Lampica za pristup
R Ručica za izbacivanje baterije
S Poklopac priključka
T Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
U Oznaka
(TransferJet™)
V Otvor za bateriju
W Priključak za stativ
A Mikrofon
B Poklopac objektiva
C Blic
• Koristite stativ s vijkom kraćim
od 5,5 mm. U protivnom
nećete moći sigurno pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja.
9
Umetanje baterije
Ručica za izbacivanje
1 Otvorite poklopac.
bateriju.
2 Umetnite
• Pritiskajući ručicu za izbacivanje baterije, umetnite bateriju kao što
je prikazano na slici. Proverite dobro zabravljenje ručice za
izbacivanje baterije nakon umetanja baterije.
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Kabl za napajanje
Za kupce u državama/regijama izvan
SAD-a i Kanade
10
Lampica napajanja/punjenja
Svetli: puni se
Ne svetli: punjenje je
završeno
Treperi: Greška pri
punjenju
poklopac priključka i priključite fotoaparat i AC
1 Otvorite
adapter (isporučeno) koristeći USB kabl za
višenamenski terminal (isporučeno).
AC adapter u zidnu utičnicu.
2 Uključite
Lampica napajanja/punjenja svetli narandžasto i započinje punjenje.
• Isključite fotoaparat tokom punjenja baterije.
• Bateriju možete puniti čak i ako je delimično napunjena.
• Ako lampica napajanja/punjenja treperi, a punjenje nije završeno,
izvadite i ponovo umetnite baterije.
Napomene
• Dobro zatvorite poklopac, tako da se žuta oznaka ispod klizne bravice ne
vidi.
• Ako se lampica napajanja/punjenja ne upali čak ni kada je AC adapter
priključen na fotoaparat i u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje
privremeno prekinuto u stanju mirovanja. Punjenje se automatski prekida i
ulazi u stanje mirovanja kad je spoljna temperatura izvan preporučenih
vrednosti radne temperature. Kad temperatura ponovo dostigne
propisanu vrednost, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje
baterije pri temperaturi okoline između 10°C do 30°C.
• Uključite AC adapter (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako dođe do
kvara prilikom korišćenja AC adaptera, odmah isključite utikač iz zidne
utičnice kako biste prekinuli napajanje.
• Kad se punjenje završi, isključite AC adapter iz zidne utičnice.
• Koristite isključivo baterije marke Sony, USB kabl za višenamenski
terminal (isporučeno) i AC adapter (isporučeno).
x Punjenje spajanjem na računar
Baterija se može puniti spajanjem fotoaparata na računar putem USB
kabla za višenamenski terminal.
11
Napomena
• Imajte na umu sledeće prilikom punjenja preko računara:
– Ako je fotoaparat spojen na prenosni računar koji nije priključen na
izvor naizmenične struje, baterija prenosnog računara će se brzo isprazniti.
Nemojte tako puniti bateriju na duži vremenski period.
– Nemojte uključivati/isključivati ili ponovo pokretati računar, ili ga buditi
iz stanja mirovanja dok je uspostavljena USB veza između računara i
fotoaparata. Fotoaparat može uzrokovati kvar. Pre uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja računara ili njegovog buđenja iz stanja
mirovanja, odspojite fotoaparat sa računara.
– Ne daje se garancija na punjenje korišćenjem korisnički prilagođenih
računara, ili računara na kojima su napravljene prepravke.
x Vreme punjenja
Vreme punjenja iznosi približno 210 min. korišćenjem AC adaptera
(isporučeno).
Napomena
• Gore navedeno vreme punjenja odnosi se na punjenje potpuno ispražnjene
baterije pri temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati duže zavisno od
uslova korišćenja i okolnosti.
x Vek trajanja baterije i broj fotografija koje možete
snimiti i prikazati
Vek trajanja baterije
Broj slika
Snimanje (fotografije)
Pribl. 125 min.
Pribl. 250 slika
Prikaz (fotografije)
Pribl. 190 min.
Pribl. 3800 slika
Snimanje (filmovi)
Pribl. 60 min.
—
Napomene
12
• Gore navedeni broj fotografija odnosi se na broj fotografija sa potpuno
napunjenom baterijom. Broj fotografija može biti manji, zavisno od uslova
korišćenja.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Upotreba Sony »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (prodaje se posebno)
– Baterija se koristi pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj »snimaka (fotografija)« zasniva se na standardu CIPA, a vredi za
snimanje u sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Svetlina Panela] je postavljeno na [3]
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
– Zumiranje se naizmenično menja između krajeva W i T.
– Blic se uključuje svaki drugi put.
– Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
• Vek trajanja baterije za snimanje filmova vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Kvalitet filma: AVCHD HQ
– Kad se završi kontinuirano snimanje zbog postavljenih ograničenja
(stranica 22), ponovo pritisnite taster MOVIE (film) i nastavite snimanje.
Snimanje radi sve dok se ne uključi zum.
x Napajanje strujom
Fotoaparat se može napajati naizmeničnom strujom iz zidne utičnice
priključivanjem AC adaptera ili korišćenjem USB kabla za
višenamenski terminal (isporučeno).
Možete prebaciti slike na računar a da pritom ne morate brinuti da li
će se baterija istrošiti ako spojite fotoaparat na računar korišćenjem
USB kabla za višenamenski terminal.
Napomene
• Napajanje nije moguće ako baterija nije umetnuta u fotoaparat.
• Napajanje putem zidne utičnice dostupno je samo dok je fotoaparat u
modu rada za reprodukovanje, ili ako je uspostavljena veza između
fotoaparata i računara. Ako je fotoaparat u modu rada za snimanje, ili dok
menjate postavke fotoaparata, napajanje nije moguće čak niti ako
uspostavite USB vezu pomoću USB kabla za višenamenski terminal.
• Ako fotoaparat spojite na računar korišćenjem USB kabla za
višenamenski terminal dok je fotoaparat u modu rada za reprodukovanje,
prikaz na fotoaparatu menja se iz prikaza ekrana za reprodukciju u prikaz
ekrana za USB povezivanje. Pritisnite taster
(reprodukcija) za
prebacivanje na ekran za reprodukciju.
13
Umetanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
Pazite da je odsečeni kraj ispravno
okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Usmerivši odsečenu ivicu kako je prikazano na ilustraciji umetnite
memorijsku karticu dok ne klikne.
zatvorite poklopac, tako da se žuta oznaka
3 Dobro
ispod klizne bravice ne vidi.
• Zatvaranje poklopca sa neispravno umetnutom baterijom može
oštetiti fotoaparat.
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
A
B
14
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick PRO Duo
a
samo a (Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
Memorijska kartica SD
a
a (klase 4 i brža)
Memorijska kartica SDHC
a
a (klase 4 i brža)
Memorijska kartica SDXC
a
a (klase 4 i brža)
• U ovom priručniku, svi proizvodi pod A nazivaju se »Memory Stick Duo«, a
svi proizvodi pod B SD kartica.
x Za uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: jednom pritisnite memorijsku karticu prema unutra.
Baterija: klizno pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad nemojte uklanjati memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 9) svetli. Tako možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u
internoj memoriji.
Postavljanje sata
ON/OFF
(napajanje)
Poklopac objektiva
poklopac objektiva.
1 Spustite
Fotoaparat je uključen. Lampica napajanja svetli samo prilikom
uključivanja fotoaparata.
• Fotoaparat možete uključiti i pritiskanjem tastera ON/OFF
(napajanje).
• Uključivanje fotoaparata može potrajati određeno vreme.
2 Odaberite željeni jezik.
željeno područje sledeći uputstvo na ekranu,
3 Odaberite
pa dodirnite [Sled.].
[Letnje vreme], [Format dat. i vrem.] i [Dat. i
4 Postavite
vreme], pa dodirnite [Sled.].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
15
5 Dodirnite [OK].
željenu boju prikaza sledeći uputstvo na
6 Odaberite
ekranu, pa dodirnite [OK].
se na ekranu prikaže uvodna poruka [Vodič kroz
7 Kad
fotoaparat] dodirnite [OK].
mere opreza za otpornost na vodu, pa
8 Pročitajte
dodirnite [OK].
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Taster MOVIE (Film)
Snimanje fotografija
izoštravanje okidač pritisnite do pola.
1 Za
Kada je slika izoštrena, oglašava se zvučni signal i zasvetli indikator
z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanje filmova
taster MOVIE (film) za početak snimanja.
1 Pritisnite
• Upotrebite ručicu W/T (zum) za promenu opsega zuma.
2 Ponovo pritisnite taster MOVIE za prekid snimanja.
16
Napomene
• Ako se tokom snimanja filma koristi funkcija zumiranja, biće snimljen i
zvuk sočiva. Zvuk rada tastera MOVIE takođe može biti snimljen po
završetku snimanja filma.
• Kontinuirano snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta
jednokratno pri zadatim postavkama fotoaparata pri temperaturi od
približno 25°C. Kad se snimanje filma završi, možete ponovo pokrenuti
snimanje ponovnim pritiskanjem tastera MOVIE. Snimanje se, zavisno
od temperature okoline, može prekinuti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikaz slika
(reprodukcija)
taster
(reprodukcija).
1 Pritisnite
• Ako se na ovom fotoaparatu reprodukuju slike sa memorijske
kartice koje su snimljene drugim fotoaparatima, pojavljuje se
ekran za registraciju datoteke sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Dodirnite
(sledeće)/
(prethodno) na ekranu.
• Za reprodukovanje filmova, dodirnite
(reprodukcija) na sredini ekrana.
• Za uvećanje, dodirnite fotografiju koja se reprodukuje.
x Brisanje slike
1 Dodirnite
(brisanje) t [Ova slika].
x Povratak na snimanje slika
Dodirnite
na ekranu.
• U mod rada za snimanje možete se vratiti i pritiskanjem okidača do pola.
17
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat ima ugrađen vodič kroz funkcije. To vam omogućuje
pretraživanje funkcija fotoaparata skladno vašim potrebama.
(Vodič kroz fotoaparat).
1 Dodirnite
• Tokom pregleda, desno na dnu ekrana pojaviće se oznaka
.
mod traženja u [Vodič kroz fotoaparat].
2 Odaberite
Vodič za snim./reprod.: pretražite različite funkcije rada u modu
rada za snimanje/prikaz.
Vodič kroz ikone: pretražite funkciju i značenje prikazanih ikona.
Otklanjanje problema: pretražite uobičajene probleme i njihova
rešenja.
Vodič za objektiv: pretražite funkcije skladno vašim potrebama.
Ključna reč: pretražite funkcije po ključnim rečima.
Istorija: prikažite poslednjih 10 stavki prikazanih u [Vodič kroz
fotoaparat].
18
Uvođenje drugih funkcija
Drugim funkcijama koje se koriste prilikom snimanja ili reprodukcije
može se upravljati dodirivanjem MENU na ekranu. Ovaj fotoaparat ima
vodič kroz funkcije koji vam omogućuje jednostavan odabir funkcija.
Dok je vodič prikazan isprobajte druge funkcije.
x Stavke menija
Snimanje
Sn. vid. u mod scen.
Odaberite mod snimanja filma.
Jednostavni mod
Snimanje fotografija korišćenjem minimalnog broja
funkcija.
Blic
Podešava postavke blica.
Samookidač
Podešava postavke samookidača.
Efekat defokusir.
Podešava nivo efekta defokusiranja pozadine u
modu rada sa defokusiranjem pozadine.
Veličina slike/
Odaberite veličinu i kvalitet slike za fotografije,
Veličina panor.
panoramske snimke ili filmske datoteke.
slike/Veličina
video zapisa/
Kvalitet video zapisa
Postavke brzog
snimanja
Podešava postavke brzog snimanja.
Makrosnimanje
Snima predivne slike malih predmeta iz blizine.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost na svetlo.
Balans bele boje
Podesite tonove boje na slici.
Beli bal. za podv.
snimanje
Podešava boje pri podvodnom snimanju.
19
Izoštravanje
Odaberite mod izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja koji određuje koji će se
deo objekta meriti kako bi se utvrdila ekspozicija.
Prepoznavanje
scena
Postavite na automatsko otkrivanje uslova snimanja.
Efekat nežn. tena
Postavite efekat meke kože i njegov nivo.
Snimanje osmeha
Postavite na automatsko otpuštanje okidača
prilikom otkrivanja osmeha.
Osetljivost
osmeha
Postavite osetljivost funkcije snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite automatsko otkrivanje lice i podešavanje
različitih postavki.
Smanj. zatvar.
očiju
Postavite na automatsko snimanje dve slike i
odabir slike na kojoj nema zatvaranja očiju.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
Prikaz
20
Jednostavni mod
Povećajte veličinu teksta na ekranu za jednostavnije
korišćenje.
Biranje datuma
Odabire sliku koju želite prikazati po datumu.
Kalendar
Odabire datum koji će biti reprodukovan u
Kalendaru.
Indeks snimaka
Prikazuje više slika istovremeno.
Dijaprojekcija
Odaberite mod kontinuiranog reprodukovanja.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Pošaljit. pomoću
TransferJet
Prebacite podatke približavanjem dva uređaja
opremljena funkcijom TransferJet.
Slikanje
Crta po fotografiji i smeš ta je kao novu datoteku.
Retuširanje
Retuširajte sliku korišćenjem različitih efekata.
3D gledanje
Postavite za reprodukovanje slika snimljenih u 3D
modu na 3D TV-u.
Mod prikaza
Odaberite format prikaza za slike.
x
Prikaži gr. brzo
snim. fotogr.
Odaberite za prikaz brzo snimljenih slika u grupama,
ili prikaz svih slika tokom reprodukcije.
Zaštita
Zaštitite slike.
šŠ tampanje (DPOF)
Dodajte fotografiji oznaku za š tampanje.
Rotacija
Okrenite fotografiju ulevo ili udesno.
Jačina zvuka
Podešava glasnoću.
Ekspozic. podaci
Postavlja da li će podaci snimanja (Exif podaci)
trenutno prikazane datoteke na ekranu biti
prikazani.
Broj snimaka u
indeksu
Postavlja broj slika koje će biti prikazane na
indeksnom ekranu.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
Stavke za postavljanje
Ako dodirnete MENU tokom snimanja ili reprodukovanja,
(Postavke) je dan kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke Snimanja
Glavne Postavke
Alati za
Memorijsku
Karticu*
Format video zapisa/AF osvetljivač/Mreža/Digitalni
zum/Smanj. Šuma Vetra/Vodič za prep. scene/
Smanj. ef. crv. očiju/Upoz. o zatv. očima/Zapis
datuma
Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/
Boja prikaza/Pokazni mod rada/Pokretanje/KON.
ZA HDMI/Kućište/Postav. USB povez./USB
napajanje/LUN Postavka/Preuzimanje muzike/
Isprazni muziku/TransferJet/Eye-Fi/Ušteda energije
Format/Stvar. foldera za snim./Prom. foldera za
snim./ Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke Sata
* Ukoliko memorijska kartica nije umetnuta,
prikazaće se (Alati za
Unutrašnju Memoriju) i može se izabrati samo [Format].
21
Broj fotografija i raspoloživo vreme za
snimanje filmova
Broj fotografija i raspoloživo vreme za snimanje filmova razlikuju se
zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 19 MB
2 GB
16M
3
335
VGA
98
9600
3
355
16:9(12M)
x Filmovi
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve filmske datoteke. Kontinuirano snimanje moguće
je u trajanju od približno 29 minuta. Maksimalna veličina filma u
formatu MP4 iznosi do približno 2 GB.
(h (sat), m (minuta))
Kapacitet
Memorijska kartica
Pribl. 19 MB
2 GB
AVC HD 24M (FX)
—
10 m
(10 m)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 m
(15 m)
Veličina
22
Interna memorija
MP4 12M
—
15 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Broj izražen u ( ) minimalno je vreme za snimanje.
• Vreme za snimanje filmova je promenljivo jer je fotoaparat opremljen
funkcijom VBR (promenljiv iznos bitova), koja automatski podešava
kvalitet slike skladno sceni snimanja. Kad snimate objekte koji se brzo
kreću slika je čistija, ali vreme za snimanje je manje jer je potrebno više
memorije za snimanje.
Vreme snimanja promenljivo je i zavisno od uslova snimanja, te zavisi
od postavki kvaliteta/veličine slike.
Napomene o korišćenju fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• U ovom priručniku opisane su sve funkcije TrasnferJet kompatibilnih/
nekompatibilnih uređaja. 1080 60i kompatibilnih uređaja i 1080 50i
kompatibilnih uređaja.
Da biste proverili da li vaš fotoaparat podržava funkciju TransferJet, te da
li se radi o 1080 60i kompatibilnom ili 1080 50i kompatibilnom uređaju,
proverite sledeće oznake na dnu fotoaparata.
TransferJet kompatibilan uređaj:
(TransferJet)
1080 60i kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i kompatibilan uređaj: 50i
• Nemojte dugo gledati 3D slike snimljene ovim fotoaparatom na monitorima
koji podržavaju 3D funkciju.
• Prilikom pregledavanja 3D slika snimljenih ovim fotoaparatom na monitoru
koji podržava 3D funkciju možda ćete osetiti neugodnost, zamor očiju, umor
ili mučninu. Za sprečavanje pojave tih simptoma, preporučujemo vam da
radite česte pauze. Ali vi sami morate odrediti kolika će biti učestalost tih
pauza i koliko će trajati, budući da navedeni simptomi mogu varirati od
pojedinca do pojedinca. Ako osetite bilo kakvu neugodnost prestanite gledati
3D slike sve dok se ne budete osećali bolje, a po potrebi posetite lekara.
Pogledajte i uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem koji ste priključili
ili softverom koji koristite s ovim fotoaparatom. Imajte na umu da je vid kod
dece još uvek u fazi razvoja (posebno kod dece mlađe od 6 godina).
Posavetujte se sa pedijatrom ili oftamologom pre nego što dopustite svom
detetu gledanje 3D slika, te proverite da ona/on poštuje sve gore navedene
mere opreza prilikom gledanja takvih slika.
Korišćenje i održavanje uređaja
Nežno rukujte uređajem, nemojte ga rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti uređaj. Budite
posebno pažljivi sa sočivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što počnete sa snimanjem, napravite probni snimak kako biste
proverili da li fotoaparat ispravno radi.
• Ne usmeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom izvoru jakog svetla. To
može uzrokovati kvar na fotoaparatu.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je pre korišćenja
fotoaparata.
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar i možda
nećete moći snimati slike. Dalje, mediji za snimanje mogu postati
neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
23
Nemojte koristiti/smeštati fotoaparat na sledećim mestima
• Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na primer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata može se
deformisati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod direktnim sunčevim svetlom ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformisati se, a to može
uzrokovati kvar.
• Na mestu podložnom jakom trešenju
• Pored mesta koje proizvodi jake radio talase, zrači ili u blizini jakog
magnetnog zračenja. U protivnom, fotoaparat možda neće ispravno snimati
ili reprodukovati slike.
O nošenju
Nemojte sedati dok vam se fotoaparat nalazi u zadnjem džepu pantalona ili
suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
Sočivo Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen sočivom Carl Zeiss koji može reprodukovati oštre slike
sa odličnim kontrastom. Sočivo fotoaparata proizvedeno je uz poštovanje sistema
osiguranja kvaliteta sertifikovanog od strane Carl Zeiss skladno standardima
kvaliteta Carl Zeiss u Nemačkoj.
Napomene o ekranu i sočivu
• Ekran se proizvodi pomoću izuzetno visoko precizne tehnologije pa se više
od 99,99% piksela efektivno koristi. Međutim, na ekranu se mogu pojaviti
neke sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene). Ove
tačkice normalan su rezultat procesa proizvodnje i ne utiču na snimanje.
• Ekran osetljiv na dodir verovatno neće reagovati ako nosite rukavice.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti od pregrevanja
Zavisno od fotoaparata i temperature, možda nećete moći snimati filmove ili
se napajanje može automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili pre
nego što više ne budete mogli snimati filmove. U tom slučaju, neka napajanje
ostane isključeno sve dok se temperatura fotoaparata i temperatura baterije
ne spuste. Ako uključite napajanje dok se fotoaparat i baterija još nisu
ohladili, napajanje bi se moglo ponovo isključiti ili možda nećete moći
snimati filmove.
O punjenju baterije
24
Ako punite bateriju koja duže vreme nije bila korišćena, možda je nećete
moći dovoljno napuniti.
Razlog tome su tehničke karakteristike baterije i to ne predstavlja kvar.
Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali su možda zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može se protiviti
odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.
Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspelo snimanje
Kompanija Sony ne može kompenzovati neuspelo snimanje ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata očistite krpom koju ste lagano navlažili vodom, a zatim
obrišite suvom tkaninom. Za sprečavanje oštećenja završne obrade ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima, kao što su razređivač,
benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
25
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovni uređaj: 7,77 mm (vrsta
1/2,3 ) senzor Exmor R CMOS
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Pribl. 16,8 Megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Pribl. 16,2 Megapiksela
Sočivo: Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
zum
f = 4,43 mm – 17,7 mm (25 mm –
100 mm (jednako filmu od
35 mm))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Kod snimanja filmova (16:9):
27 mm – 108 mm
Kod snimanja filmova (4:3):
33 mm – 132 mm
SteadyShot: optički
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
(16 načina rada)
Balans bele boje: automatski,
dnevno svetlo, oblačno,
fluorescentno svetlo 1/2/3,
svetlo sa užarenom žicom,
blic, jedan dodir
Beli bal. za podv. snimanje:
automatski, podvodno 1/2
Format signala:
Za 1080 50i: PAL boja, CCIR
standardi HDTV 1080/50i
specifikacija
Za 1080 60i: NTSC boja, EIA
standardi HDTV 1080/60i
specifikacija
26
Format datoteke:
Fotografije: u skladu sa JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), kompatibilno s
DPOF
3D fotografije: u skladu s MPO
(MPF Extended (disparitetna
slika))
Filmovi (AVCHD format):
AVCHD
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljeno sistemom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno sa licencom
kompanije Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Medij za snimanja: interna
memorija (pribl. 19 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice
Blic: domet blica (ISO
osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) postavljen na
Auto):
Pribl. 0,08 m do 3,7 m (W)
Pribl. 0,5 m do 2,7 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
HDMI priključak: HDMI mini
priključak
Višestruki priključak: Type3b
(AV-izlaz/USB/DC-ulaz):
Video izlaz
Audio izlaz (Stereo)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Ekran]
Ekran:
široki (16:9), 7,5 cm (vrsta 3,0)
TFT pogon
Ukupan broj tačaka:
921 600 (1 920 × 480) tačaka
[Napajanje, opš te]
Napajanje: punjive baterije
NP-BN1, 3,6 V
AC adapter AC-UB10/UB10B,
5V
Potrošnja energije (kod snimanja):
1,0 W
Radna temperatura: –10 °C do 40 °C
Temperatura za skladiš tenje: –20 °C
do +60 °C
Dimenzije (U skladu sa CIPA):
95,6 mm × 56,1 mm × 17,9 mm
(Š/V/D)
Težina (U skladu sa CIPA) (zajedno
sa baterijom NP-BN1, »Memory
Stick Duo«): pribl. 133 g
Mikrofon: stereo
Zvučnik: mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
Otpornost na vodu i prašinu: u
skladu sa IEC60529 IP58
(Fotoaparat može da radi pod
vodom do dubine od 5 m u
trajanju od 60 minuta).
Otpornost na udarce:
u skladu sa standardima MILSTD 810F Method 516.5-Shock,
ovaj proizvod ispitan je pri padu
s visine od 1,5 m iznad šperploče
debljine 5 cm.
Rad uz otpornost na vodu, prašinu i
udarce zasnovan je na standardnom
ispitivanju kompanije Sony.
AC adapter AC-UB10/UB10B
Energetski zahtevi: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura za skladiš tenje: –20 °C
do +60 °C
Dimenzije:
pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
Težina:
za SAD i Kanadu: pribl. 48 g
Za države ili regije izvan SAD-a
i Kanade: pribl. 43 g
Punjive baterije NP-BN1
Baterija koja se koristi: litijum-jonska
baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Najveći napon punjenja: 4,2 V
jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promenama bez prethodne najave.
27
Zaštitni znakovi
• Sledeći znakovi su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim državama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
•»
« i »PlayStation« registrovani
su zaštitni znakovi kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, opš te zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi njihovih autora ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne koriste se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
• Uživajte još više u svom uređaju
PlayStation®3 preuzimanjem
aplikacije za PlayStation®3 iz
PlayStation®Store (ako je
dostupno u vašoj zemlji).
• Za aplikaciju za PlayStation®3
potrebno je napraviti račun
PlayStation®Network i preuzeti
aplikaciju. Dostupno je na
područjima gde je dostupna
funkcija PlayStation®Store.
28
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
29
30
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising