Sony | DSC-RX10M4 | Sony DSC-RX10M4 RX10 IV sa 0,03 s. AF/25x optički zum Uputstva za rukovanje

4-725-744-11(1)
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
„Vodič za pomoć“ (veb priručnik)
Pogledajte „Vodič za pomoć“ ga
da biste videli detaljna uputstva
o mnogim funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
Ovaj vodič za pomoć možda nije dostupan na svim jezicima.
Sve dostupne priručnike možete pronaći na adresi:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
compact-cameras-dscrx-series/dsc-rx10m4#manuals
DSC-RX10M4
Srpski
Pogledajte vodič
za pomoć!
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik koji možete da čitate na
svom kompjuteru ili pametnom telefonu. U njemu možete da
pronađete detalje o stavkama menija ili naprednom korišćenju
i najnovije informacije o fotoaparatu.
Skenirajte
ovaj kod
http://rd1.sony.net/help/dsc/1720/h_zz/
DSC-RX10M4 Vodič za pomoć
SR
2
Uputstvo za upotrebu
(ova knjiga)
Vodič u
fotoaparatu
U ovom priručniku su
predstavljene neke
osnovne funkcije.
[Vodič u fotoaparatu] sadrži
objašnjenja stavki menija
na monitoru fotoaparata.
Potražite vodič za brzi start u
poglavlju „Vodič za početak“
(strana 15). „Vodič za početak“
predstavlja početne procedure od
otvaranja pakovanja do aktiviranja
blende za prvu fotografiju.
Možete brzo da pronađete
informacije tokom fotografisanja.
Da biste koristili funkciju
[Vodič u fotoaparatu], morate
najpre da obavite neka
podešavanja. Više detalja potražite
u poglavlju „Vodič u fotoaparatu“
u vodiču za pomoć.
Napomene o korišćenju fotoaparata
Uz ovo poglavlje trebalo bi da
pogledate i poglavlje „Mere opreza“
u vodiču za pomoć (strana 2).
Jezik ekrana
Koristeći meni, možete da izaberete
jezik kojim se prikazuje sadržaj na
ekranu (strana 27).
Napomene o rukovanju proizvodom
••Ovaj fotoaparat je napravljen tako
da bude otporan na prašinu i vlagu,
ali nije vodootporan niti je otporan
na prskanje.
••Ako u blic koji je izbačen dospe
voda, prašina ili pesak, može doći
do kvara.
••Uklonite prljavštinu sa površine
blica. Prljavština na površini blica
može da stvori dim ili sagoretine
usled toplote koju stvara
emitovanje svetlosti. Ukoliko ima
prljavštine/prašine na njemu,
očistite je mekom krpom.
••Ne prekrivajte blic prstima.
••Kada koristite objektiv sa
motorizovanim zumom, pazite da
objektiv ne uklješti vaše prste ili
druge predmete.
••Pazite da ne uklještite prst kada
zatvarate blic.
••Kada ne koristite fotoaparat, na
objektiv obavezno postavite prednji
poklopac.
••Ne izlažite objektiv ili tražilo
jakim izvorima svetlosti, kao što
je sunčeva svetlost. Ukoliko to
učinite, usled funkcije objektiva
da kondenzuje moguć je nastanak
dima, plamena ili kvara unutar
kućišta kamere ili objektiva. Ako
morate da ostavite fotoaparat npr.
direktno na sunčevoj svetlosti,
postavite poklopac na objektiv.
••Ako fotografišete sa pozadinskim
osvetljenjem, sunčeva svetlost
treba da bude na dovoljnoj
udaljenosti od ugla gledanja.
U suprotnom sunčeva svetlost
može da uđe u fokus unutar
fotoaparata i izazove dim ili
plamen. Nastanak dima ili plamena
je moguć čak i ako je sunce malo
dalje od ugla gledanja.
••Nemojte objektiv direktno izlagati
zracima kao što su laserski zraci.
To može da ošteti senzor slike
i izazove kvar fotoaparata.
••Fotoaparat, isporučeni pribor
i memorijske kartice držite van
dečjeg domašaja. Deca mogu
slučajno da ih progutaju. Ukoliko se
to desi, odmah se obratite lekaru.
SR
3
Napomene na monitoru i
elektronskom tražilu
Napomene o neprekidnom
fotografisanju
••Monitor i elektronsko tražilo su
proizvedeni pomoću tehnologije
ekstremno visoke preciznosti,
tako da je preko 99,99% piksela
spremno za efikasnu upotrebu.
Međutim, mogle bi se pojaviti
neke male crne tačke i/ili sjajne
tačke (bele, crvene, plave ili zelene
boje) koje se stalno prikazuju na
monitoru i u elektronskom tražilu.
To su nepravilnosti koje su nastale
u procesu proizvodnje i one ne
utiču nikako na snimljene slike.
••Slika može biti blago iskrivljena
blizu uglova tražila. Ovo nije
kvar. Ako želite da vidite celu
kompoziciju sa svim detaljima,
takođe možete da koristite monitor.
••Ako pomerate fotoaparat ili oči dok
gledate kroz tražilo, slika u tražilu
može da postane iskrivljena ili boje
na slici mogu da se promene. Ovo
je karakteristika objektiva ili uređaja
za prikaz i nije kvar. Kada snimate
slike, preporučujemo vam da
gledate središnji deo tražila.
••Kada snimate pomoću tražila,
možda ćete iskusiti simptome
kao što su naprezanje očiju,
zamor, bolest vožnje ili mučnina.
Kada snimate pomoću tražila,
preporučujemo vam da redovno
pravite pauze.
U slučaju da se osećate nelagodno,
uzdržite se od korišćenja tražila
dok vam se stanje ne popravi
i konsultujte se sa lekarom ako
je potrebno.
Monitor ili tražilo mogu, tokom
neprekidnog snimanja, da trepere
između ekrana za fotografisanje
i crnog ekrana. Ako gledate u ekran
u takvim situacijama, mogući su
neprijatni simptomi, npr. u vidu
nelagodnosti. Ako doživite
nelagodne simptome, prestanite
da koristite fotoaparat i obratite
se lekaru ukoliko je potrebno.
SR
4
Napomene o dugim snimanjima ili
snimanju 4K filmova
••U zavisnosti od temperature
kamere i baterije, možda nećete
moći da snimate filmove ili
napajanje može da se automatski
isključi radi zaštite kamere. Na
ekranu će se pojaviti poruka pre
nego što se napajanje isključi ili
više ne budete mogli da snimate
filmove. U tom slučaju, ostavite
napajanje isključeno i sačekajte dok
temperatura fotoaparata i baterije
ne opadne. Ako uključite napajanje
kada kamera i baterija nisu
dovoljno ohlađene, napajanje će
se možda ponovo isključiti i nećete
moći da snimate filmove.
••Kada se temperatura kamere
povisi, kvalitet slike može da oslabi.
Preporučujemo da sačekate da
temperatura kamere opadne pre
nego što nastavite da snimate.
••Kada je temperatura u okruženju
visoka, temperatura kamere se brzo
povisi.
••Kućište fotoaparata i baterija mogu
da se zagreju tokom upotrebe – to
je normalno.
Napomene o snimanju/reprodukciji
••Pre nego što započnete snimanje,
napravite probni snimak da biste se
uverili da kamera radi ispravno.
••Snimljena slika može da bude
različita od slike koju ste videli pre
snimanja.
••Ne koristite fotoaparat u područjima
u kojima se emituju jaki radio talasi
ili radijacija. Snimanje i reprodukcija
možda neće pravilno funkcionisati.
••Ne garantujemo mogućnost
reprodukcije na drugoj opremi za
slike snimljene ovim fotoaparatom
niti reprodukcije na ovom
fotoaparatu za slike snimljene ili
izmenjene na drugoj opremi.
••Sony ne može da pruži garancije
u slučaju neuspelog snimanja ili
gubitka ili oštećenja snimljenih
slika ili audio-podataka zbog
kvara fotoaparata ili medijuma
za snimanje. Preporučujemo vam
zaštitno kopiranje važnih podataka.
••Kada formatirate memorijsku
karticu, svi podaci snimljeni
na njoj će biti izbrisani i nije ih
moguće povratiti. Pre formatiranja,
iskopirajte podatke na računar ili
drugi uređaj.
Napomene o stopici za više interfejsa
••Kada montirate dodatnu opremu,
kao što je spoljni blic, na stopicu
za više interfejsa ili je uklanjate
sa nje, najpre isključite napajanje.
Kada postavite dodatnu opremu,
uverite se da je čvrsto pričvršćena
za fotoaparat.
••Stopicu za više interfejsa ne koristite
sa komercijalno dostupnim blicem
koji koristi napon od 250 V ili veći
ili ima obrnuti polaritet u odnosu
na fotoaparat. To može dovesti
do kvara.
Sony dodatna oprema
Koristite isključivo originalnu Sony
dodatnu opremu. U suprotnom,
može da dođe do kvara. Dodatna
oprema marke Sony možda nije
dostupna na tržištu u nekim
zemljama ili regionima.
O specifikacijama podataka koje su
opisane u ovom priručniku
Podaci o performansama i specifikacije
definisani su pod sledećim uslovima,
osim ako nije drugačije opisano
u priručniku: na normalnoj okolnoj
temperaturi od 25 ºC (77 °F) i uz
upotrebu kompleta baterija koji je
prethodno bio napunjen do kraja,
odn. dok se lampica za punjenje
nije isključila.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi,
video-trake i ostali materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neautorizovano snimanje takvih
materijala moglo bi biti protiv
odredbi zakona o autorskim pravima.
Napomene o informacijama o lokaciji
Ako otpremite ili podelite sliku sa
lokacijom, možete neželjeno da
otkrijete informacije trećem licu.
Da biste sprečili treća lica da dobiju
informacije o vašoj lokaciji, podesite
[ Loc. Info. Link Set.] na [Isključen]
pre nego što budete fotografisali.
SR
5
Napomene o odbacivanju
fotoaparata ili njegovom
ustupanju drugima
Kada odbacujete fotoaparat ili ga
ustupate drugima, uverite se da ste
izvršili sledeće operacije da biste
zaštitili privatne informacije.
••Odaberite [Setting Reset]  [Initialize].
Napomene o brisanju sadržaja
sa memorijske kartice ili
prosleđivanju kartice drugima
Izvršavanje [Formatiranje] ili [Brisanje]
na fotoaparatu ili računaru možda
neće obrisati u potpunosti sve
podatke na memorijskoj kartici. Ako
prosleđujete memorijsku karticu
drugima, preporučujemo da obrišete
podatke u potpunosti pomoću softvera
za brisanje podataka. Ako brišete
sav sadržaj sa memorijske kartice,
preporučujemo da je fizički uništite.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako vaš fotoaparat bude izgubljen ili
ukraden, Sony ne snosi odgovornost
za gubitak ili oštećenje prouzrokovano
ilegalnim pristupom ili korišćenjem
registrovanih pristupnih tačaka na
fotoaparatu.
Napomene o bezbednosti pri
korišćenju proizvoda sa funkcijom
bežičnog LAN
••Uvek se uverite da koristite
obezbeđen bežični LAN da biste
izbegli hakovanje, pristup od strane
zlonamernih trećih lica ili druge
oblike ranjivosti.
••Važno je da podesite bezbednost
kada koristite bežični LAN.
SR
6
••Ako dođe do bezbednosnog
problema zato što niste preduzeli
mere bezbednosti ili zbog drugih
neizbežnih okolnosti prilikom
korišćenja bežičnog LAN-a, Sony
ne snosi nikakvu odgovornost za
gubitak ili oštećenje.
Kako se privremeno isključuju
funkcije bežične mreže (Wi-Fi, itd.)
Kada se ukrcavate u avion i u sličnim
prilikama, možete privremeno da
isključite funkcije bežične mreže
[Režim rada u avionu].
Za korisnike u SAD
Ako imate pitanja u vezi sa ovim
proizvodom, možete da pozovete:
Korisnički informativni centar
kompanije Sony
1-800-222-SONY (7669).
Broj ispod je namenjen samo za
pitanja vezana za FCC.
Regulatorne informacije
Izjava o usklađenosti
Komercijalno ime: SONY
Broj modela: WW173777
Odgovorna strana: S
ony Electronics
Inc.
Adresa: 16535 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 SAD
Br. telefona: 858-942-2230
Ovaj uređaj je usklađen sa Delom
15 FCC pravila. Rad podleže
sledećim dvama uslovima: (1) Ovaj
uređaj ne sme da izaziva smetnje;
i (2) ovaj uređaj mora da prihvati
sve smetnje, uključujući smetnje
koje mogu da izazovu neželjen rad.
Provera fotoaparata i isporučenih stavki
Broj u zagradama označava
količinu te stavke u pakovanju.
•• Kaiš za nošenje na ramenu (1)
•• Kamera (1)
•• Strujni kabl (kabl za napajanje) (1)*
(isporučuje se u nekim zemljama/
regionima)
•• Poklopac za objektiv (1)
•• Senilo za objektiv (1)
•• Punjiva baterija NP-FW50 (1)
•• Mikro USB kabl (1)
•• Poklopac okulara (1) (pričvršćen
za fotoaparat)
•• Poklopac stopice (1) (pričvršćen
za fotoaparat)
•• Adapter za naizmeničnu struju (1)
Oblik adaptera za naizmeničnu
struju može da se razlikuje u
zavisnosti od zemlje/regiona.
•• Uputstvo za upotrebu (ovaj
priručnik) (1)
•• Referentni vodič (1)
•• Vodič za Wi-Fi povezivanje /
povezivanje jednim dodirom
(NFC) (1)
SR
7
Identifikacija delova
 Stopica za više interfejsa
 ON/OFF prekidač (za napajanje)
 Dugme za blendu
 Za snimanje: Ručica W/T
(zumiranje)
U toku pregleda: Ručica
(indeks)/Ručica za uvećanje
prikaza tokom reprodukcije
 Lampica tajmera za odloženo
•• Neki elementi dodatnog
pribora možda neće moći
da uđu do kraja u stopicu
za više interfejsa, te će
izvirivati iz nje. Međutim, kada
element dodatne opreme
dostigne prednji kraj stopice,
povezivanje je dovršeno.
•• Detaljnije informacije
o kompatibilnoj dodatnoj
opremi za stopicu za
više interfejsa možete da
pronađete na veb-sajtu
kompanije Sony ili se obratite
Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Oprema može da se koristi
i ako je predviđena za stopicu
za dodatnu opremu. Ne
garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
okidanje / AF osvetljivač
 Indeks otvora blende
Objektiv
 Prednji prsten objektiva
 Zadnji prsten objektiva
 Točkić za kompenzaciju
ekspozicije
Blic
•• Pritisnite dugme (izbacivanje
blica) da biste koristili blic. Blic
se ne otvara automatski.
•• Kada ne koristite blic, vratite
ga u kućište fotoaparata.
SR
8
 Točkić za režime rada
(Auto Mode)/
(Programirana automatika)/
(Prioritet otvora blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
(Poziv memorisanih postavki)/
(Film)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Izbor prizora)
 Kuka za traku za nošenje na
ramenu
Povežite oba kraja kaiša na
fotoaparat.
Tražilo
 Očni senzor
 Poklopac okulara
 Točkić za podešavanje
dioptera
 Dugme MOVIE (film)
Dugme (blic)
Dugme
(osvetljenje ekrana)
Ekran
 Dugme C2 (prilagodljivo
dugme 2)
 Dugme C1 (prilagodljivo
 Dugme za zadržavanje fokusa
 Prekidač za ograničavanje
opsega fokusa
dugme 1)
 Kuka za traku za nošenje na
ramenu
 Točkić za režim fokusa
 Otvor za memorijsku karticu
 Prsten otvora blende
 Poklopac za memorijsku karticu
 Lampica pristupa
Mikrofon
Ne prekrivajte ovaj deo tokom
snimanja filma. U suprotnom
može doći do šuma ili snižene
jačine zvuka.
 Dugme MENU
SR
9

Oznaka pozicije senzora
slike
Senzor slike je senzor koji
pretvara svetlost u električni
pokazuje
signal. Oznaka
lokaciju senzora slike. Kada
merite tačnu udaljenost objekta
od fotoaparata, merite je u
odnosu na horizontalnu liniju.
 Multi/Micro USB priključak
•• Ovaj priključak podržava
uređaje koji su kompatibilni
sa Micro USB tehnologijom.
•• Detaljnije informacije o
kompatibilnoj dodatnoj
opremi za Multi/Micro
USB priključak možete da
pronađete na veb-sajtu
kompanije Sony ili se obratite
Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
 HDMI mikro priključak
 Lampica za punjenje
 Monitor (za radnje putem
Ako se objekat nalazi na
rastojanju koje je manje od
minimalnog rastojanja za
snimanje objektiva, fokusiranje
neće biti moguće. Uverite se
da je objekat na dovoljnom
rastojanju od fotoaparata.
dodira: ekran osetljiv na dodir /
površina osetljiva na dodir)
Možete da prilagođavate ugao
monitora i snimate iz bilo kog
položaja.
Zvučnik
 Priključak za  (mikrofon)
Kada priključite eksterni
mikrofon, ugrađeni mikrofon
se automatski isključuje. Kada
se spoljni mikrofon napaja sa
mesta uključenja, fotoaparat će
poslužiti kao izvor napajanja za
mikrofon.
 Priključak za  (slušalice)
SR
10
U zavisnosti od vrste stativa
koji koristite, možda nećete
moći da prilagodite ugao
monitora. U tom slučaju,
otpustite šraf na stativu da
biste prilagodili ugao monitora.
 Za fotografisanje: Dugme Fn
(funkcija)
U toku pregleda: Dugme
(Send to Smartphone)
Možete da prikažete ekran
funkcije [Send to Smartphone]
pritiskom na ovo dugme.

(N oznaka)
Ova oznaka pokazuje mesto
dodira za povezivanje
fotoaparata i pametnog
telefona koji omogućuje NFC.
 Upravljački točkić
Možete brzo da prilagodite
postavke za svaki režim
fotografisanja.
 Za fotografisanje: Dugme AEL
U toku pregleda: Dugme
(uvećanje prikaza tokom
reprodukcije)
 Kontrolni točkić
 Centralno dugme
 Za fotografisanje: Dugme C3
(prilagodljivo dugme 3)
U toku pregleda: Dugme
(brisanje)
Dugme
(reprodukcija)
 Prekidač za otvor blende
 Wi-Fi®/Bluetooth® antena
(ugrađena)
•• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog
dometa.
 Poluga za zaključavanje baterije
 Otvor za bateriju
 Poklopac sklopa za povezivanje
Koristite ga kada koristite
AC‑PW20 AC adapter
(prodaje se zasebno). Umetnite
sklop za povezivanje u odeljak
za bateriju, a zatim provucite
kabl kroz poklopac sklopa
za povezivanje kao što je
prikazano na slici.
Uverite se da kabl nije
priklješten kada zatvarate
poklopac.
SR
11
 Poklopac baterije
 Otvor za pričvršćivanje stativa
Koristite stativ čiji šraf je
kraći od 5,5 mm (7/32 inča).
U suprotnom nećete moći da
dobro učvrstite fotoaparat,
a može doći i do njegovog
oštećenja.
SR
12
Osnovne radnje
Korišćenje kontrolnog točkića
•• Okretanjem ili pritiskanjem gornje/donje/leve/desne strane kontrolnog
točkića možete da birate podešavanja. Izbor se vrši pritiskom na sredinu
kontrolnog točkića.
•• Gornjoj strani kontrolnog točkića je dodeljena funkcija DISP
(Podešavanje prikaza). Osim toga,možete da dodelite odabrane
funkcije levoj/desnoj/donjoj strani i centru kontrolnog točkića,
kao i njegovoj rotaciji.
•• Pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića ili njegovim
okretanjem možete da prikažete sledeću/prethodnu sliku tokom
reprodukcije.
SR
13
Upotreba dugmeta Fn (funkcija)
Možete da registrujete često korišćene funkcije na dugmetu Fn (funkcija)
i pozivati ih dok snimate. Možete da registrujete do 12 često korišćenih
funkcija i dodelite ih dugmetu Fn (Funkcija).
1 Pritisnite dugme DISP na
kontrolnom točkiću nekoliko
puta uzastopno kako biste
prikazali još neki režim ekrana
osim [Za tražilo:], a zatim
pritisnite dugme Fn (funkcija).
Fn
2 Izaberite željenu funkciju pritiskanjem gornje/donje/leve/
desne strane kontrolnog točkića.
3 Izaberite željenu postavku
okretanjem kontrolnog
točkića, a zatim pritisnite
sredinu kontrolnog točkića.
•• Neke funkcije možete precizno
da podesite korišćenjem
pomoćnog kontrolnog točkića.
Prilagođavanje postavki na određenim prikazima postavki
Odaberite željenu funkciju u koraku 2,
a zatim pritisnite sredinu kontrolnog
točkića. Pojaviće se dodeljeni ekran
postavke za funkciju. Pratite operativno
uputstvo kako biste prilagodili postavke.
Vodič za upravljanje
SR
14
Vodič za početak
Korak 1: Ubacivanje kompleta baterija / memorijske
kartice (prodaje se zasebno) u fotoaparat
Na strani 30 potražite više detalja o memorijskim karticama koje
možete koristiti u ovom fotoaparatu.
1 Otvorite poklopac baterije
i ubacite komplet baterija
u fotoaparat.
Ručica za zaključavanje
•• Uverite se da je komplet
baterija okrenut u pravom
smeru, a zatim ga ubacite
i istovremeno pritiskajte polugu
za zaključavanje baterije.
2 Zatvorite poklopac baterije.
3 Otvorite poklopac za
memorijsku karticu
i ubacite memorijsku
karticu (prodaje se zasebno)
u fotoaparat.
•• Sa zarezanim uglom okrenutim
kao na slici, umetnite
memorijsku karticu dok ne
klikne na mesto.
Budite sigurni da je zarezani
ugao okrenut pravilno.
4Zatvorite poklopac za
memorijsku karticu.
SR
15
Formatiranje memorijske kartice
Ako koristite memorijsku karticu prvi put u ovom fotoaparatu,
preporučujemo da je formatirate pomoću fotoaparata kako biste
stabilizovali njene performanse.
•• U procesu formatiranja brišu se svi podaci na memorijskoj kartici,
uključujući i zaštićene slike i registrovane postavke (M1 do M4).
Obrisane podatke nije moguće vratiti. Sačuvajte vredne podatke na
računaru ili sl. pre nego što obavite formatiranje.
(Podešavanje) 
•• Da biste obavili formatiranje, odaberite MENI 
[Formatiranje].
Način uklanjanja baterije
Uverite se da lampica za pristup
(strana 9) nije upaljena i isključite
fotoaparat. Zatim gurnite polugu
za zaključavanje i izvadite komplet
baterija. Pazite da ne ispustite
bateriju.
Način uklanjanja memorijske kartice
Uverite se da lampica za pristup
(strana 9) nije upaljena, a zatim
jednom gurnite memorijsku karticu
kako biste je izvadili.
SR
16
Ručica za zaključavanje
Korak 2: Punjenje kompleta baterija dok je umetnut
u fotoaparat
1 Isključite napajanje.
2 Povežite fotoaparat sa
umetnutim kompletom
baterija na adapter
za naizmeničnu struju
(isporučen) pomoću mikro
USB kabla (isporučen)
i povežite adapter za
naizmeničnu struju sa
zidnom utičnicom.
Lampica za punjenje na fotoaparatu (narandžasta)
Svetli: Punjenje
Isključeno: Punjenje je završeno
Treperi: Greška u punjenju ili je punjenje privremeno pauzirano zato što
se fotoaparat ne nalazi u odgovarajućem temperaturnom opsegu
•• Vreme punjenja (punjenje do kraja): oko 150 min (ako punite potpuno
ispražnjen komplet baterija na temperaturi od 25 °C (77 °F))
•• Kada koristite potpuno novu bateriju ili bateriju koja dugo nije bila
korišćena, lampica za punjenje može da treperi brzo tokom punjenja
baterije. U takvim slučajevima, izvadite bateriju ili iskopčajte USB kabl
iz fotoaparata i ubacite je ponovo radi punjenja.
•• Obavezno koristite samo originalne Sony komplete baterija, mikro
USB kablove (isporučen) i adaptere za naizmeničnu struju (isporučen).
SR
17
Korak 3: Podešavanje jezika i sata
1 Postavite ON/OFF prekidač
Prekidač ON/OFF (napajanje)
(za napajanje) na „ON“ da
biste uključili fotoaparat.
2 Odaberite željeni jezik,
a zatim pritisnite sredinu
kontrolnog točkića.
3 Uverite se da je na ekranu odabrano [Unesite] i potom pritisnite
sredinu točkića.
4Odaberite željenu geografsku lokaciju i pritisnite sredinu.
5 Odaberite [Date/Time] pomoću gornjeg/donjeg dela
kontrolnog točkića ili okretanjem kontrolnog točkića,
a zatim pritisnite sredinu.
6Izaberite željenu stavku tako što ćete pritiskati gornji/donji/
levi/desni deo kontrolnog točkića, a zatim sredinu.
7 Ponovite korake 5 i 6 da podesite druge stavke, a zatim
izaberite [Unesite] i pritisnite sredinu.
Savet
••Da biste resetovali postavku vremena i datuma, iskoristite MENU (strana 27).
SR
18
Korak 4: Fotografisanje slika u automatskom režimu
1 Okrećite točkić za režime rada da biste podesili
.
2 Pogledajte tražilo ili monitor i držite fotoaparat.
3 Upotrebite W/T ručicu (zumiranje) da biste prilagodili
uvećanje slike.
4Da biste fokusirali sliku, pritisnite dugme za blendu do pola.
•• Kada se slika nađe u fokusu, indikator (kao što je ) će se upaliti.
5 Pritisnite dugme za blendu do kraja.
Snimanje filmova
Pritisnite dugme MOVIE da biste započeli/prekinuli snimanje.
Reprodukcija slika
Pritisnite dugme
(reprodukcija) da biste reprodukovali slike. Možete da
odaberete željenu sliku pomoću kontrolnog točkića.
Brisanje prikazane slike
Pritisnite dugme
(brisanje) dok je slika prikazana kako biste je obrisali.
Odaberite [Brisanje] pomoću kontrolnog točkića na ekranu za potvrđivanje,
a zatim pritisnite sredinu kontrolnog točkića kako biste obrisali sliku.
SR
19
Fotografisanje slika u raznim režimima za fotografisanje
Podesite točkić za režim rada na željeni režim u zavisnosti od objekta ili
funkcija koje želite da koristite.
Saznajte više o fotoaparatu
Uputstva za sve funkcije ovog fotoaparata možete pronaći u „Vodiču za
pomoć“ (veb priručnik).
Na strani 2 možete pronaći uputstvo za pristupanje vodiču za pomoć.
SR
20
Korišćenje funkcije Wi-Fi / funkcije jednim
dodirom (NFC) / funkcije Bluetooth
Pomoću funkcije Wi-Fi, NFC, funkcije jednim dodirom i funkcije Bluetooth
na fotoaparatu možete da izvršite sledeće radnje.
•• Čuvanje slika na računaru
•• Prenošenje slika iz fotoaparata u pametni telefon
•• Korišćenje pametnog telefona u funkciji daljinskog upravljača za fotoaparat
•• Pregledanje fotografija na TV-u
•• Snimanje informacija o lokaciji sa pametnog telefona na slike
Više detalja potražite u „Vodiču za pomoć“ (strana 2) ili u priloženom
dokumentu „Vodič za Wi-Fi vezu / funkciju jednim dodirom (NFC).”
Instaliranje aplikacije PlayMemories Mobile
Aplikacija PlayMemories Mobile je neophodna kako biste mogli
da povežete fotoaparat sa pametnim telefonom. Ako je aplikacija
PlayMemories Mobile već instalirana na vašem pametnom telefonu,
ažurirajte je na najnoviju verziju.
Detaljne informacije o aplikaciji PlayMemories Mobile možete da
pronađete na stranici za podršku (http://www.sony.net/pmm/).
Napomena
••Da biste koristili NFC funkciju jednim dodirom na fotoaparatu, neophodni su
pametni Android telefon ili tablet na kojima je omogućena funkcija NFC.
••Funkcije Wi-Fi koje su prikazane u ovom priručniku možda neće raditi na svim
pametnim telefonima ili tabletima.
••Funkcije Wi-Fi ovog fotoaparata nisu dostupne ako ste povezani na javni
bežični LAN.
••Zavisno od verzije nadogradnje, operativni postupci ili prikazi na ekranu su
podložni promenama bez najave.
SR
21
Beleženje informacija o lokaciji na snimljene slike
Pomoću aplikacije PlayMemories Mobile možete da preuzmete informacije
o lokaciji sa povezanog pametnog telefona (putem Bluetooth komunikacije)
i zabeležite ih na snimljene slike.
Više informacija o proceduri rukovanja možete pronaći u „Vodiču za pomoć”
(strana 2) ili na navedenoj stranici za podršku.
http://www.sony.net/pmm/btg/
SR
22
Uvod u računarski softver
Mi pružamo sledeći računarski softver kako bismo povećali vaš užitak u
fotografijama/filmovima. Pristupite nekoj URL adresi od navedenih preko
internet pregledača, a zatim, prateći uputstva na ekranu, preuzmite softver.
Ako je neki softver od ponuđenih već instaliran na vašem računaru,
ažurirajte ga na najnoviju verziju pre nego što ga budete koristili.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Na sledećoj URL adresi možete da proverite koje je preporučeno radno
okruženje za softver:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
Aplikacija PlayMemories Home vam omogućuje da uvezete fotografije
i filmove u svoj računar, kao i da ih pregledate ili rukujete njima.
Morate da instalirate aplikaciju PlayMemories Home da biste mogli da
uvezete XAVC S filmove ili AVCHD filmove u svoj računar.
Možete da pristupite stranici za preuzimanje direktno preko sledeće
URL adrese:
http://www.sony.net/pm/
•• Kada povežete svoj fotoaparat sa računarom, mogu biti dodate nove
funkcije aplikaciji PlayMemories Home. Povezivanje fotoaparata
sa računarom se stoga preporučuje čak i ako je aplikacija
PlayMemories Home već instalirana na računaru.
SR
23
Image Data Converter
Možete da razvijate i obrađujete RAW slike koristeći se različitim
funkcijama za prilagođavanje, kao što su kriva tona i oštrina.
Remote Camera Control
Pomoću opcije Remote Camera Control možete da promenite postavke
fotoaparata ili aktivirate blendu preko računara koji je povezan putem
USB kabla.
Da biste koristili Remote Camera Control, najpre odaberite MENU 
(Podešavanje)  [USB Connection]  [PC Remote], a zatim povežite
fotoaparat sa kompjuterom putem USB kabla.
SR
24
Lista stavki u MENU
Detalje o svakoj stavci u MENU možete pronaći u vodiču za pomoć.
(Camera Settings1)
Crvena kartica
Kvalitet/veličina slike
Quality
Image Size
Aspect Ratio
Panorama: Veličina
Panorama: Smer
Long Exposure NR
High ISO NR
Prostor boja
Shoot Mode/Drive
Auto Mode
Izbor prizora
Režim okidanja
Bracket Settings
/
Recall
/
Memorija
Promena skupa znakova
AF
Oblast fokusa
Swt. V/H AF Area
AF osvetljivač
Center Lock-on AF
AF w/ shutter
Pre-AF
AF Area Regist.
Del. Reg. AF Area
AF Area Auto Clear
Disp. cont. AF area
Phase Detect. Područje
Exposure
Exposure Comp.
Reset EV Comp.
ISO faktor
ISO AUTO Min. SS
Režim merenja svetla
Spot Metering Point
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
Flash
Režim blica
Flash Comp.
Exp.comp.set
Smanjenje efekta crvenih očiju
Color/WB/Img. Processing
Ravnoteža bele boje fleša
Podešavanje prioriteta pri
automatskom balansu bele boje
DRO/Auto HDR
Kreativni stilovi
Efekti za slike
Profil slike
Efekat umekšavanja kože
SR
25
Asistiranje pri fokusiranju
Focus Magnifier
Focus Magnif. Time
Initial Focus Mag.
MF Assist
Peaking Level
Peaking Color
Focus Ring Rotate
Face Detection/Shoot Assist
Detekcija osmeha/lica
Face Registration
Auto Obj. Framing
(Camera Settings2)
Ljubičasta kartica
Film
SR
26
Režim ekspozicije
Režim ekspozicije
Format datoteke
Record Setting
HFR Settings
Quality (Dual Rec)
Img. Size (Dual Rec)
Auto Dual Rec
Proxy snimanje
AF drive speed
AF Track Sens
Automatsko podešavanje
brzine blende
Audio Recording
Audio Rec Level
Prikaz nivoa zvuka
Audio Out Timing
Smanjenje buke vetra
SteadyShot
Marker Display
Marker Settings
Video Light Mode
Movie w/ shutter
Blenda/SteadyShot
Shutter Type
Release w/o Card
SteadyShot
Zoom
Rng. of Zoom Assist
Zoom Setting
Zoom Speed
Zoom Ring Rotate
Zoom Func. on Ring
Ekran / automatska provera
Dugme DISP
FINDER/MONITOR
Zebra
Linije mreže
Vodič za postavke Vodič
Live View Display
Auto Review
Prilagođena radnja
Custom Key(Shoot.)
Custom Key(PB)
Function Menu Set.
Lens Ring Setup
Dugme MOVIE
Dial/Wheel Lock
Audio signali
Upisivanje datuma
(Mreža)
Zelena kartica
Snd to Smrtphn Func
Send to Computer
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Režim rada u avionu
Wi-Fi Settings
Postavke za Bluetooth
Loc. Info. Link Set.
Edit Device Name
Resetovanje mrežnih podešavanja
(Reprodukcija)
Plava kartica
Brisanje
Režim pregleda
Indeks slika
Disp Cont Shoot Grp
Display Rotation
Slide Show
Rotiranje
Enlarge Image
Enlarge Init. Mag.
Enlarge Initial Pos.
Zaštita
Prilagođavanje intervala
zadržanih slika
Specify Printing
Photo Capture
(Podešavanje)
Žuta kartica
Svetlina monitora
Viewfinder Bright.
Finder Color Temp.
Gamma Disp. Assist
Volume Settings
Tile Menu
Mode Dial Guide
Brisanje izabranih stavki
Display Quality
Pwr Save Start Time
NTSC/PAL Selector*
Touch Operation
Touch Pad Settings
Demo Mode
TC/UB Settings
HDMI podešavanja
4K Output Sel.
USB Connection
USB LUN Setting
USB Power Supply
PC Remote Settings
Jezik
Podešavanje datuma/vremena
Podešavanje časovne zone
Copyright Info
Formatiranje
Brojevi datoteka
Set File Name
Select REC Folder
New Folder
Folder Name
Recover Image DB
SR
27
Display Media Info.
Verzija
Setting Reset
* Ako izmenite ovu stavku, moraćete
da formatirate memorijsku karticu
kako bi bila kompatibilna sa
sistemom PAL ili NTSC. Imajte
takođe u vidu da možda neće biti
moguće reprodukovati filmove koji
su snimljeni za sistem NTSC na TV
uređajima sa PAL sistemom.
(My Menu)
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
SR
28
Siva kartica
Specifikacije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
Snimanje
(fotografija)
Stvarno snimanje
(filmovi)
Neprekidno snimanje
(filmovi)
Režim ekrana
Trajanje baterije
Broj slika
―
Oko 400
Oko 370
Režim tražila
―
Režim ekrana
Oko 75 min.
―
Režim tražila
Oko 75 min.
―
Režim ekrana
Oko 135 min.
―
Režim tražila
Oko 135 min.
―
•• Gorenavedene procene trajanja baterije i broja slika koje se mogu
snimiti važe ako je komplet baterija napunjen u potpunosti. Trajanje
baterije i broj slika mogu da budu manji u zavisnosti od okolnosti pod
kojima koristite fotoaparat.
•• Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti su procenjeni na
osnovu fotografisanja sa podrazumevanim postavkama u sledećim
uslovima:
–– Upotreba kompleta baterija na okolnoj temperaturi od 25 °C (77 °F).
–– Upotreba Sony SDXC memorijske kartice (U3) (prodaje se zasebno)
•• Broj za „Snimanje (fotografija)“ zasniva se na CIPA standardu i snimanju
u sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Po jedna slika je snimljena svakih 30 sekundi.
–– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
–– Blic je aktiviran jednom za svaki drugi snimak.
–– Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
•• Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu i snimanju
sprovedenom u sledećim uslovima:
–– Kvalitet slike je podešen na XAVC S HD 60p 50M/50p 50M.
–– Stvarno snimanje (filmovi): Trajanje baterije zavisi od ponavljanja
snimanja, zumiranja, mirovanja u snimanju, uključivanja/isključivanja itd.
–– Neprekidno snimanje (filmovi): Trajanje baterije prilikom neprekidnog
snimanja dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je
snimanje nastavljeno ponovnim pritiskom na dugme MOVIE (film).
Ostale funkcije, kao što je zumiranje, nisu radile.
SR
29
Memorijske kartice koje mogu biti korišćene
Ako koristite microSD memorijske kartice ili Memory Stick Micro medije
u ovom fotoaparatu, koristite isključivo odgovarajući adapter.
SD memorijske kartice
Format snimanja
Podržana memorijska kartica
Fotografija
SD/SDHC/SDXC kartica
AVCHD
SD/SDHC/SDXC kartica
(klasa 4 ili brža, odn. U1 ili brža)
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps ili slabija*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC kartica
(klasa 10, odn. U1 ili brža)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC kartica (U3)
Velika brzina kadrova*
SDHC/SDXC kartica
(klasa 10, odn. U1 ili brža)
* Čak i prilikom istovremenog snimanja proksi filmova
Memory Stick mediji
Format snimanja
Podržana memorijska kartica
Fotografija
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps ili slabija*
HD 60 Mbps
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
—
Velika brzina kadrova*
Memory Stick PRO-HG Duo
* Čak i prilikom istovremenog snimanja proksi filmova
Napomena
SR
30
••Ako koristite SDHC memorijsku karticu za snimanje XAVC S filma tokom dužeg
perioda, snimljeni filmovi će biti podeljeni u datoteke veličine 4 GB. Podeljene
datoteke mogu biti tretirane kao pojedinačne datoteke ako ih uvezete u računar
pomoću PlayMemories Home.
••Napunite komplet baterija do kraja pre no što pokušate da povratite datoteke
iz baze podataka na memorijskoj kartici.
Broj slika koje se mogu snimiti
Kada ubacite memorijsku karticu u fotoaparat i prekidač ON/OFF (za napajanje)
podesite na „ON,“, na ekranu se prikazuje broj slika koje mogu da se snime
(ako nastavite da snimate koristeći trenutne postavke).
Napomena
••Kada „0“ (broj slika koje se mogu snimiti) treperi narandžasto, to znači da je
memorijska kartica puna. Zamenite memorijsku karticu sledećom ili izbrišite
slike sa trenutne memorijske kartice.
••Ako „NO CARD“ treperi narandžasto, to znači da nije umetnuta memorijska
kartica. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
Tabela u nastavku prikazuje približni broj slika koje mogu da se snime
na memorijsku karticu formatiranoj na ovom fotoaparatu. Vrednosti su
definisane korišćenjem standardnih Sony memorijskih kartica u postupku
testiranja. Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od uslova snimanja
i tipa korišćene memorijske kartice.
Image Size]: [L: 20M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*
[
(Jedinice: slike)
Quality
Standardno
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
1150
690
510
235
355
32 GB
4800
2800
2050
950
1400
64 GB
9600
5500
4150
1900
2850
256 GB
37500
22000
16000
7500
11000
* Ako je [ Aspect Ratio] podešen na vrednost koja nije [3:2], možete da
snimite veći broj slika od navedenog u gornjoj tabeli (osim ako nije odabrana
stavka [RAW]).
Napomena
••Čak i ako je broj slika koji se može snimiti veći od 9999 slika, pojaviće se
broj „9999“.
SR
31
••Ako na ovom fotoaparatu reprodukujete sliku koja je snimljena nekim drugim
proizvodom, slika se možda neće pojaviti u svojoj pravoj veličini.
••Prikazani brojevi važe ako koristite Sony memorijsku karticu.
Vreme snimanja filma
U tabeli u nastavku prikazano je približno ukupno vreme snimanja
korišćenjem memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu.
Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od uslova snimanja
i tipa korišćene memorijske kartice. Vremena snimanja kada je
[ Format datoteke] podešen na [XAVC S 4K] i [XAVC S HD]
predstavljaju vremena snimanja kada snimate sa stavkom
[ Proxy snimanje] podešenom na [Isključen].
(s (sati), min (minuti))
Format
datoteke
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD
Record Setting
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/25p 100M
9 min
35 min
1 č 15 min
5 č 15 min
30p 60M/25p 60M
10 min
1 č
2 č 5 min
8 č 35 min
24p 100M*/ –
9 min
35 min
1 č 15 min
5 č 15 min
24p 60M*/ –
10 min
1 č
2 č 5 min
8 č 35 min
120p 100M/100p 100M
9 min
35 min
1 č 15 min
5 č 15 min
120p 60M/100p 60M
10 min
1 č
2 č 5 min
8 č 35 min
60p 50M/50p 50M
15 min
1 č 15 min 2 č 35 min 10 č 25 min
60p 25M/50p 25M
30 min
2 č 25 min
30p 50M/25p 50M
15 min
1 č 15 min 2 č 35 min 10 č 25 min
30p 16M/25p 16M
50 min
3 č 50 min 7 č 45 min 31 č 30 min
24p 50M*/ –
15 min
1 č 15 min 2 č 35 min 10 č 25 min
40 min
2 č 55 min
55 min
4 č 5 min
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
5 č
6 č
20 č 10 min
24 č 15 min
8 č 15 min 33 č 15 min
* Samo kada je stavka [NTSC/PAL Selector] podešena na NTSC
•• Neprekidno snimanje filmova je moguće maksimalno 29 minuta odjednom
uz podrazumevana podešavanja fotoaparata i okolnu temperaturu od
otprilike 25 °C (77 °F) (ograničenje specifikacije proizvoda).
SR
32
Napomena
••Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom
VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate
objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer
je potrebno više memorije za snimanje. Vreme snimanja takođe varira u
zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.
••Prikazana vremena predstavljaju vremena snimanja ako koristite Sony
memorijsku karticu.
Napomene o neprekidnom snimanju filma
•• Snimanje visokokvalitetnih filmova i neprekidno snimanje velikom
brzinom zahtevaju veliku količinu napajanja. Stoga, ako nastavite da
snimate, temperatura unutar fotoaparata će se povećati, pogotovo
temperatura senzora slike. U tim slučajevima fotoaparat će se
automatski isključiti ako se površina fotoaparata zagreje do visokih
temperatura, odnosno ako visoka temperatura utiče na kvalitet slika
ili interni mehanizam fotoaparata.
•• Trajanje dostupnog vremena za snimanje filmova zavisi od temperature,
formata datoteke / postavke snimanja za filmove, mrežnog Wi-Fi
okruženja ili stanja kamere pre početka snimanja. Ako često menjate
kadrove ili snimate slike nakon što je napajanje uključeno, temperatura
u fotoaparatu će se povećati i vreme snimanja će biti kraće.
•• Ako se pojavi ikonica , temperatura fotoaparata je porasla.
•• Ako fotoaparat prestane da snima usled visoke temperature, isključite
mu napajanje i ostavite ga tako neko vreme. Počnite sa snimanjem
nakon što temperatura unutar kamere potpuno opadne.
•• Ako poštujete sledeće stavke, moći ćete duže da snimate filmove.
–– Držite fotoaparat dalje od direktne sunčeve svetlosti.
–– Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
•• Ako je stavka [ Format datoteke] podešena na [AVCHD], veličina
datoteka filmova je ograničena na 2 GB. Kada veličina datoteke filma
tokom snimanja dostigne oko 2 GB, automatski će biti napravljena nova
datoteka filma.
SR
33
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za generisanje slike: 13,2 mm ×
8,8 mm (tip 1.0) CMOS senzor
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20,1 megapiksela
Ukupan broj piksela u fotoaparatu:
Približno 21,0 megapiksela
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T 25×
zum objektiv
f = 8,8 mm – 220 mm (24 mm
– 600 mm (ekvivalent filmu od
35 mm))
F2.4 (W) – F4 (T)
Prilikom snimanja filmova (HD 16:9):
26 mm – 630 mm*1
Prilikom snimanja filmova (4K 16:9):
28 mm – 680 mm*1
*1 Ako je stavka [ SteadyShot]
postavljena na [Standardno]
SteadyShot: Optical
Format datoteka (fotografije):
JPEG kompatibilne (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.31, MPF Baseline),
RAW (Sony ARW 2.3 format),
kompatibilne sa DPOF
Format datoteka (film):
format XAVC S (u skladu sa
formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: LPCM, 2 kanala (48 kHz 16 bit)
Format AVCHD (AVCHD format
Ver. 2.0 kompatibilan):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital, 2 kanala,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
••Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
SR
34
Medijum za snimanje:
Memory Stick PRO Duo medij,
Memory Stick Micro medij, SD
kartice, microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na Auto):
Otp. od 1,0 m do 10,8 m (3,28 ft.
do 35,43 ft.) (W)/
otp. od 1,0 m do 6,5 m (3,28 ft. do
21,33 ft.) (T)
[Ulazni/izlazni priključci]
HDMI priključak: HDMI mikro priključak
Multi/Micro USB Terminal*:
USB komunikacija
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Priključak za mikrofon:
Stereo mini utikač od 3,5 mm
Priključak za slušalice:
Stereo mini utikač od 3,5 mm
*Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
[Tražilo]
Tip: Elektronsko tražilo (organsko
elektroluminescentno)
Ukupan broj tačaka:
2.359.296 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
Uvećanje: Približno 0,70 ×
(ekvivalentno formatu od 35 mm) sa
objektivom od 50 mm podešenim
na beskonačnost, –1 m–1
Udaljenost oka (u skladu sa CIPA
standardom):
Približno 23 mm od okulara,
približno 21,5 mm od okvira
okulara na –1 m–1
Prilagođavanje dioptrije:
od –4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
[Bežični LAN]
LCD monitor:
TFT ekran od 7,5 cm (tip 3.0),
ekran osetljiv na dodir
Ukupan broj tačaka:
1.440.000 tačaka
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije:
Zaštićeno podešavanje Wi-Fi™-ja
(WPS)/ručno
Metod pristupa: režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilno
[General]
Broj modela WW173777
Nazivni ulaz:
, 2,4 W
7,2 V
Potrošnja energije:
Približno 2,2 W (tokom snimanja
sa monitorom)
približno 2,4 W (tokom snimanja
sa tražilom)
Radna temperatura: od 0 do 40 °C
(od 32 do 104 °F)
Temperatura skladištenja: od -20 do
55 °C (od -4 do 131 °F)
Dimenzije (Š × V × D) (pribl.):
132,5 × 94,0 × 145,0 mm
132,5 × 94,0 × 127,4 mm (od prednje
strane objektiva do monitora)
5 1/4 × 3 3/4 × 5 3/4 in.
5 1/4 × 3 3/4 × 5 1/8 in. (od prednje
strane objektiva do monitora)
Masa (u skladu sa CIPA standardom)
(približno):
1 095 g (2 lb 6,7 oz) (uključujući
i komplet baterija, SD karticu)
Mikrofon: stereo
Zvučnik: monoauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
[Bluetooth komunikacija]
Bluetooth standardna ver. 4,1
Frekventni pojas: 2,4 GHz
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UUD12/UUE12
Nazivni ulaz: 100–240 V
,
50/60 Hz, 0,2 A
, 1,5 A
Nazivni izlaz: 5 V
Punjivi komplet baterija
NP-FW50
Nazivni napon: 7,2 V
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
SR
35
Zaštićeni znakovi
••Memory Stick i
su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
••XAVC S i
su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
••AVCHD i AVCHD logotip su
zaštićeni znakovi kompanija
Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
••Mac je zaštićeni znak kompanije
Apple Inc., registrovan u SAD
i ostalim zemljama.
••IOS je registrovani zaštićeni
znak ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
••iPhone i iPad su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani
u SAD i ostalim zemljama.
••™Blu-ray Disc i ™Blu-ray su
zaštićeni znakovi organizacije
Blu-ray Disc Association.
••DLNA i DLNA CERTIFIED su
zaštićeni znakovi kompanije
Digital Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio i simbol duplog
D su zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
••Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI
su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi organizacije HDMI
Licensing Administrator, Inc. u SAD
i ostalim zemljama.
••Microsoft i Windows su registrovani
zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
••Logotip SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
SR
36
••Facebook i logotip „f “ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
••Android i Google Play su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
••YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
••Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
Protected Setup su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
••N Mark je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak
kompanije NFC Forum, Inc.
u SAD i drugim zemljama.
••Reč ®Bluetooth i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc.
i bilo kakva upotreba tih znakova od
strane kompanije Sony Corporation
je pod licencom.
••QR kod je zaštićeni znak kompanije
Denso Wave Inc.
••Osim toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom uputstvu
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili
proizvođača. Međutim, oznake  ili
 nisu u svim slučajevima korišćene
u ovom priručniku.
O softveru koji primenjuje
licencu GNU GPL/LGPL
Softver koji je pogodan za licencu
GNU General Public License
(u nastavku označen kao „GPL“) ili
GNU Lesser General Public License
(u nastavku označen kao „LGPL“)
deo je ovog proizvoda.
Ovim ste informisani da imate pravo
da pristupite, menjate i ponovo
distribuirate izvorni kôd za ove
softverske programe pod uslovima
izdate GPL/LGPL licence.
Izvorni kôd se nalazi na vebu.
Da biste ga preuzeli, posetite
sledeći URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Želeli bismo da nas ne kontaktirate
povodom sadržaja izvornog koda.
Licence (na engleskom) su snimljene
u unutrašnjoj memoriji fotoaparata.
Uspostavite vezu za masovno
skladištenje između proizvoda
i računara da biste pročitali licence
u fascikli „PMHOME“ – „LICENSE“.
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke
podrške.
SR
37
SR
38
SR
39
DSC-RX10M4
©2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Download PDF