Sony | DSC-RX100M4 | Sony DSC-RX100M4 RX100 IV – gospodar brzine sa slojevitim CMOS senzorom od 1,0 inča sa integrisanom memorijom Uputstva za rukovanje

4-574-160-11(1) (SR)
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
„Vodič za pomoć“ (veb priručnik)
Pogledajte „Vodič za pomoć“ da biste
videli detaljna uputstva o mnogim
funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
DSC-RX100M4
Srpski
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. „Vodič za pomoć“
možete da čitate na računaru ili pametnom telefonu.
Pogledajte ga da biste videli detaljna uputstva o mnogim
funkcijama fotoaparata.
URL adresa:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1530/h_zz/
Prikazivanje vodiča
U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.
Fn (Funkcija)
MENU
C/
(Brisanje)
In-Camera Guide
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU/Fn (Funkcija) i vrednosti
njihovih postavki.
1 Pritisnite dugme MENU ili dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme C/ (brisanje).
SR
2
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela WW481040 (DSC-RX100M4)
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
PAŽNJA
[ Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir
sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C. Na primer, ne ostavljajte je na direktnom
sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji
može da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
SR
3
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
[ Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za
naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
SR
4
[ Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da
se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
SR
5
Provera sadržaja pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
• Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Adapter za traku (2)
(Adapteri za traku se koriste za montiranje trake za nošenje na ramenu
(prodaje se zasebno), kao na slici.)
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U ovom vodiču su objašnjene funkcije koje zahtevaju Wi-Fi vezu.
Za detaljne informacije o Wi-Fi funkcijama/funkcijama za kontakt jednim
dodirom (NFC), pogledajte priloženi dokument „Vodič za Wi-Fi
povezivanje/povezivanje jednim dodirom (NFC)“ (isporučen) ili „Vodič
za pomoć“ (stranica 2).
O postavci jezika
Promenite jezik ekrana pre korišćenja fotoaparata, ako je to potrebno
(stranica 16).
SR
6
Identifikacija delova
A Dugme ON/OFF (Napajanje)
B Lampa za napajanje/punjenje
C Okidač
D Točkić za izbor režima
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(High Frame Rate)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
E U toku snimanja: Ručica W/T
(zumiranje)
U toku pregleda: Ručica za
indeks
/Uvećanje prikaza
tokom reprodukcije
F Lampica tajmera odloženog
okidanja/AF osvetljivač
G Blic
• Ne prekrivajte blic prstom.
• Pomerite prekidač
(Izbacivanje blica) da biste
koristili blic. Ako ne koristite
blic, pritisnite ga ručno.
H Ručica za prilagođavanje
dioptrije
SR
7
I Tražilo
R Monitor
• Možete da prilagodite ugao
monitora i snimate iz bilo
kog položaja.
• Kada koristite tražilo, gurnite
nadole prekidač za izbacivanje
tražila (1), a zatim izvucite
štitnik okulara iz tražila dok
ne klikne (2).
• Kada gledate u tražilo, aktivira
se režim tražila, a kada
odmaknete lice od tražila,
prikaz se vraća u režim monitora.
J Mikrofon
K Prekidač za izbacivanje tražila
L Kopča za traku
M
(oznaka N)
• Kada fotoaparat povezujete
sa pametnim telefonom koji
podržava funkciju NFC,
dodirnite ovu oznaku
pametnim telefonom.
• NFC (Near Field
Communication) je međunarodni
standard za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
N Kontrolni prsten
O Objektiv
P Senzor oka
Q Prekidač (Izbacivanje blica)
SR
8
S U toku snimanja: Dugme Fn
(Funkcija)
U toku pregleda: Dugme
(Send to Smartphone)
T Dugme MOVIE (Film)
U Multi/Micro USB priključak
• Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
V HDMI mikro priključak
W Dugme MENU
X Wi-Fi antena (ugrađena)
Y Kontrolni točkić
wh Dugme
(Reprodukcija)
wj Dugme C/ (Prilagođeno/
Brisanje)
wk Otvor za umetanje baterije
wl Ručica za zaključavanje baterije
e; Navoj za stativ
• Koristite stativ čiji šraf je kraći
od 5,5 mm. U suprotnom nećete
moći da dobro učvrstite fotoaparat,
a može doći i do njegovog oštećenja.
ea Lampica pristupa
es Otvor za umetanje memorijske
kartice
ed Poklopac odeljka za bateriju/
memorijsku karticu
ef Zvučnik
Umetanje baterije
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
• Pritisnite ručicu za zaključavanje baterije i istovremeno umetnite
bateriju kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju,
proverite da li ručica za zaključavanje baterije drži bateriju na mestu.
• Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta,
može doći do oštećenja fotoaparata.
SR
9
Punjenje baterije
Za korisnike u SAD i Kanadi
Kabl za napajanje
Za korisnike u zemljama/regionima
van SAD i Kanade
1
2
SR
10
Lampa za napajanje/punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Isključena: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili
je punjenje privremeno
pauzirano zato što
se fotoaparat ne nalazi
u odgovarajućem
temperaturnom opsegu
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučen) koristeći mikro USB kabl (isporučen).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
Lampa za napajanje/punjenje će početi da svetli narandžastom bojom
i punjenje počinje.
• Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
• Bateriju možete da punite čak i ako je delimično napunjena.
• Kada lampa za napajanje/punjenje treperi a punjenje nije završeno,
izvadite bateriju i umetnite je ponovo.
Napomene
• Ako lampa za napajanje/punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter
za naizmeničnu struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje
privremeno zaustavljeno zato što je temperatura van preporučenog opsega.
Kada se temperatura vrati u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo
vam da bateriju punite u okruženju čija je temperatura između 10 °C i 30 °C.
• Punjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi.
U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu tkaninu
ili pamučne štapiće za uši.
• Priključite adapter za naizmeničnu struju (isporučen) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara,
odmah iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
• Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne
utičnice.
• Obavezno koristite samo originalnu Sony bateriju, mikro USB kabl (isporučen)
i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).
• Adapter za naizmeničnu struju AC-UD11 (prodaje se zasebno) možda nije
dostupan u nekim državama/regionima.
x Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja
je približno 230 minuta. Kada se baterija napuni do kraja, lampica za
napajanje/punjenje jednom zasvetli i potom se isključi.
Napomene
• Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije
na temperaturi od 25 °C. Punjenje može da potraje duže pod određenim
okolnostima ili uslovima.
SR
11
x Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
mikro USB kabla. Povežite fotoaparat sa računarom dok je fotoaparat
isključen.
U USB priključak
Napomene
• Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom
napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte
da punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
• Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte
da uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte
iz režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu između
fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo
ga pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
• Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom
računaru.
SR
12
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti i
reprodukovati
Trajanje baterije
Broj slika
—
Približno 280 slika
Tražilo
—
Približno 230 slika
Monitor
Približno 45 min.
—
Tražilo
Približno 45 min.
—
Monitor
Približno 80 min.
—
Tražilo
Približno 85 min.
—
Približno 200 min.
Približno 4000 slika
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Uobičajeno
snimanje filma
Neprekidno
snimanje filma
Pregledanje (fotografije)
Napomene
• Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika može
da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
• Broj slika koje je moguće snimiti odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
– Korišćen je Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) medijum (prodaje se
zasebno)
– Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25 °C.
– Funkcija [Display Quality] je podešeno na [Standard]
• Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ zasniva se na CIPA standardu
i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je podešeno na [Display All Info.] (Prikaži sve informacije).
– Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
– Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
– Blic je aktiviran posle svaka dva snimka.
– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
• Minuti za snimanje filma se zasnivaju na CIPA standardu i odnose se na snimanje
pod sledećim uslovima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što
su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
– Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja
dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno
ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje,
nisu radile.
SR
13
x Snabdevanje napajanjem
Možete da koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen) da biste
obezbedili napajanje tokom snimanja ili reprodukcije da biste umanjili
potrošnju baterije.
Napomene
• Fotoaparat se neće aktivirati ako je baterija prazna. Umetnite dovoljno napunjenu
bateriju u fotoaparat.
• Ako fotoaparat koristite dok se napajanje obezbeđuje iz zidne utičnice, uverite se
da se ikona (
) prikazuje na monitoru.
• Ne uklanjajte bateriju dok se napajanje obezbeđuje iz zidne utičnice. Ako uklonite
bateriju, fotoaparat će se isključiti.
• Ne uklanjajte bateriju dok lampica za pristup (stranica 8) svetli. Možete da oštetite
podatke na memorijskoj kartici.
• Dok god je napajanje uključeno, baterija se ne puni čak ni kada je fotoaparat
priključen adapter za naizmeničnu struju.
• Pod izvesnim okolnostima, napajanje može da se dodatno obezbedi iz baterije čak
i ako koristite adapter za naizmeničnu struju.
• Dok se napajanje obezbeđuje preko USB veze, temperatura u fotoaparatu će se
povećati i vreme neprekidnog snimanja će možda biti skraćeno.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Budite sigurni da je zarezani
ugao okrenut pravilno.
1
2
3
SR
14
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnite memorijsku
karticu dok ne klikne na mesto.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje možete da koristite
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
Za filmove
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
—
(samo
Mark2)
(samo Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
microSDXC memorijska kartica
*1
*2
—
—
*2
—
*2
SD klase brzine 4:
ili brža ili UHS klase brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sledeće uslove:
– Kapacitet 64 GB ili veći
– SD kartica klase brzine 10:
ili UHS kartica klase brzine 1:
ili brža
Kada snimate pri brzini veze od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica brzine
klase 3:
.
• Detaljne informacije o broju fotografija koje je moguće snimiti i vremenu za
snimanje filmova pogledajte na stranicama 30 do 31. Pogledajte u tabelama da
biste izabrali memorijsku karticu željenog kapaciteta.
Napomene
• Ne garantujemo pravilan rad svih memorijskih kartica. U slučaju memorijskih
kartica drugih proizvođača osim kompanije Sony, obratite se tim proizvođačima.
• Kada sa ovim fotoaparatom koristite Memory Stick Micro media ili microSD
memorijske kartice, obavezno koristite odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za zaključavanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Napomene
• Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 8) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.
SR
15
Podešavanje jezika i sata
Lampica za napajanje/punjenje (zelena)
ON/OFF (Napajanje)
Kontrolni točkić
Biranje stavki: v/V/b/B
Podesite numeričke vrednosti datuma
i vremena: v/V/ /
Unos podešavanja: z
1
2
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje jezika.
• Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego što
bude spreman za rad.
Izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kontrolnom
točkiću.
Prikazaće se ekran sa postavkama za datum i vreme.
3
4
5
Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva
na ekranu, a zatim pritisnite z.
Podesite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada podešavate [Date/Time], ponoć je, ponoć je 12:00 AM, a podne
12:00 PM.
SR
16
6
Proverite da li je izabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Ručica W/T
(zumiranje)
Točkić za izbor režima
W: udaljavanje
T: približavanje
: Auto Mode
: Movie
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
2
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator z.
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
• Koristite ručicu W/T (zumiranje) da biste promenili nivo zuma.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme MOVIE.
Napomene
• Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk
koji fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk iz fotoaparata može da bude
snimljen naročito kada je [Zoom Speed] podešeno na [Fast] i kada je [Zoom Func.
on Ring] podešeno na [Quick]. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe može
da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
• Neprekidno snimanje filma je moguće u maksimalnom trajanju od približno
29 minuta kada se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada
je temperatura okruženja oko 25 °C. Kada se snimanje filma završi, snimanje
možete da ponovite tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje
može da se prekine u zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo
do kvara fotoaparata.
SR
17
Pregledanje slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Kontrolni točkić
(Reprodukcija)
C/
1
(Brisanje)
Pritisnite dugme
Biranje slika: B (sledeća)/b (prethodna)
ili okrećite kontrolni točkić
Unos podešavanja: z
(Reprodukcija).
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (Sledeća)/b (Prethodna) na kontrolnom
točkiću ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite z na sredini kontrolnog
točkića da biste gledali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite dugme C/ (Brisanje).
2 Izaberite [Delete] pritiskom na v na kontrolnom točkiću, a zatim pritisnite z.
x Vraćanje u režim za snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
SR
18
Uvod u ostale funkcije
Kontrolni prsten
MENU
Fn (Funkcija)
Kontrolni točkić
x Kontrolni točkić
DISP (Sadržaj ekrana): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.
(Drive Mode): Omogućava vam da birate režime snimanja kao
što su pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko okidanje.
/
(Exposure Comp./Photo Creativity): Omogućava vam da prilagodite
svetlinu slike./Omogućava vam da intuitivno koristite fotoaparat i jednostavno
snimate kreativne fotografije.
(Flash Mode): Omogućava vam da izaberete režim blica za fotografije.
x Dugme Fn (Funkcija)
Omogućava vam da registrujete 12 funkcija koje možete da pozovete
tokom snimanja.
1 Pritisnite dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu funkciju pritiskom na v/V/b/B na kontrolnom točkiću.
3 Izaberite vrednost podešavanja okretanjem kontrolnog točkića ili
kontrolnog prstena.
x Kontrolni prsten
Omiljene funkcije možete da dodelite kontrolnom prstenu. Prilikom snimanja,
uspostavljene postavke možete da menjate prostim okretanjem kontrolnog
prstena.
SR
19
x Stavke menija
(Camera Settings)
Image Size
Biranje veličine fotografija.
Aspect Ratio
Biranje odnosa širine i visine fotografija.
Quality
Podešavanje kvaliteta slike za fotografije.
Img. Size(Dual Rec)
Podešavanje veličine fotografija koje se snimaju
u toku snimanja filma.
Quality(Dual Rec)
Podešavanje kvaliteta fotografija koje se snimaju
u toku snimanja filma.
File Format
Biranje formata datoteke filma.
Record Setting
Biranje veličine kadra snimljenog filma.
Dual Video REC
HFR Settings
20
Podešavanje postavki za snimanje u visokoj brzini
kadrova.
Panorama: Size
Biranje veličine panoramskih slika.
Panorama: Direction
Podešavanje smera snimanja panoramskih slika.
Drive Mode
Podešavanje režima okidanja, na primer,
za neprekidno snimanje.
Bracket Settings
Podešavanje snimanja sa odloženim okidanjem
u režimu pomeranja, redosled snimanja za pomeranje
ekspozicije i pomeranje ravnoteže bele boje.
Flash Mode
Biranje podešavanja za blic.
Flash Comp.
Prilagođavanje jačine blica.
Red Eye Reduction
Smanjivanje efekta crvenih očiju kada se koristi blic.
Focus Mode
Biranje načina fokusiranja.
Focus Area
Biranje oblasti fokusiranja.
AF Illuminator
SR
Podešavanje simultanog snimanja XAVC S filma
i MP4 filma ili AVCHD filma i MP4 filma.
Podešavanje AF osvetljivača koji osvetljava tamnu
scenu radi lakšeg fokusiranja.
Exposure Comp.
Kompenzacija svetline cele slike.
ISO
Podešavanje svetlosne osetljivosti.
ISO AUTO Min. SS
Podešavanje najsporije brzine zatvarača na kojoj
će ISO osetljivost početi da se menja u režimu
[ISO AUTO].
ND Filter
Aktiviranje funkcije koja smanjuje količinu svetla.
Možete da izaberete manju brzinu zatvarača, smanjite
vrednost otvora blende itd.
Metering Mode
Biranje metoda za merenje svetline.
White Balance
Prilagođavanje tonova boje slike.
DRO/Auto HDR
Automatska kompenzacija svetline i kontrasta.
Creative Style
Biranje željene obrade slike. Možete da prilagođavate
i kontrast, zasićenost boja i oštrinu.
Picture Effect
Biranje željenog efekta radi kreiranja upečatljivijih
fotografija sa umetničkim izrazom.
Picture Profile
Menjanje podešavanja kao što su boja i ton boje kada
snimate filmove.
Focus Magnifier
Uvećavanje slike pre snimanja radi detaljne provere
fokusa.
Long Exposure NR
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom
snimanja sa brzinom zatvarača od 1/3 sekunde ili
sporijom.
High ISO NR
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom
snimanja sa visokom ISO osetljivošću.
Center Lock-on AF
Podešavanje funkcije praćenja objekta i nastavka
fokusiranja kada pritisnete srednje dugme na ekranu
za snimanje.
Smile/Face Detect.
Detekcija lica i automatsko prilagođavanje različitih
podešavanja. Možete da podesite automatsko
aktiviranje okidača kada fotoaparat detektuje osmeh.
Auto Dual Rec
Podešavanje automatskog aktiviranja okidača kada
se u toku snimanja filma detektuje dobra kompozicija
sa nekom osobom.
Soft Skin Effect
Podešavanje efekta nežne kože i nivoa efekta.
Auto Obj. Framing
Analiziranje scene pri snimanju lica, objekata
u krupnom planu ili objekata praćenih funkcijom
Lock-on AF, automatsko isecanje slike i čuvanje
još jedne kopije sa upečatljivijom kompozicijom.
SR
21
Auto Mode
Možete da snimate koristeći Intelligent Auto
ili Superior Auto.
Scene Selection
Biranje unapred prilagođenih podešavanja za različite
scene.
High Frame Rate
Biranje režima ekspozicije u toku snimanja u visokoj
brzini kadrova koji odgovara objektu koji snimate
ili efektu.
Movie
Biranje režima ekspozicije koji odgovara objektu koji
snimate ili efektu.
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje
fotografija. Smanjuje zamućenost usled podrhtavanja
fotoaparata kada ga držite u ruci.
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje filmova.
Color Space
Menjanje opsega boja koje je moguće reprodukovati.
Auto Slow Shut.
Podešavanje funkcije koja automatski prilagođava
brzinu zatvarača u skladu sa svetlinom okruženja
u režimu filma.
Audio Recording
Biranje da li se tokom snimanja filma snima i zvuk.
Micref Level
Biranje nivoa osetljivosti mikrofona u toku snimanja
filma.
Wind Noise Reduct.
Smanjivanje buke vetra tokom snimanja filma.
Memory recall
Biranje unapred memorisane postavke kada je točkić
za izbor režima podešen na MR (Poziv iz memorije).
Moguće je registrovati skalu optičkog zuma itd.
Memory
Memorisanje željenih režima ili podešavanja
fotoaparata.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
SR
22
Prikazivanje pruga radi podešavanja svetline.
Prikazivanje uvećane slike prilikom ručnog
fokusiranja.
Focus Magnif. Time
Podešavanje trajanja prikaza uvećane slike.
Grid Line
Podešavanje prikaza mreže linija radi mogućnosti
poravnavanja sa određenom strukturom linija.
Marker Display
Podešavanje opcije prikazivanja oznake na monitoru
prilikom snimanja filmova.
Marker Settings
Podešavanje oznake koja se prikazuje na monitoru
prilikom snimanja filmova.
Auto Review
Podešavanje automatskog pregleda snimljene slike
nakon snimanja.
DISP Button
Podešavanje tipa informacija koje će biti prikazane
na monitoru ili u tražilu kada pritisnete DISP
na kontrolnom točkiču.
Peaking Level
Naglašavanje kontura oblasti koje su u fokusu
određenom bojom prilikom ručnog fokusiranja.
Peaking Color
Biranje boje kontura.
Exposure Set. Guide
Podešavanje indikatora koji se prikazuje kada
podešavanja ekspozicije promenite na ekranu
za snimanje.
Live View Display
Podešavanje opcije praćenja na displeju podešavanja
poput kompenzacije ekspozicije.
Pre-AF
Podešavanje automatskog fokusiranja pre nego što
pritisnete okidač do pola.
Zoom Speed
Podešavanje brzine zumiranja kada rukujete ručicom
za zumiranje.
Zoom Setting
Podešavanje korišćenja funkcija Clear Image Zoom
i Digital Zoom prilikom zumiranja.
FINDER/MONITOR
Podešavanje načina prebacivanja između tražila
i monitora.
Release w/o Card
Podešavanje opcije aktiviranja zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
AEL w/ shutter
Podešavanje da li fotoaparat zaključava automatsku
ekspoziciju (AEL) kada okidač pritisnete do pola. Ovo
je korisno kada fokus i ekspoziciju želite da podesite
zasebno.
Shutter Type
Podešavanje opcije korišćenja mehaničkog zatvarača
ili elektronskog zatvarača prilikom snimanja
fotografija.
SR
23
Self-portrait/ -timer
Podešavanje korišćenja tajmera za okidanje
sa odlaganjem 3 sekunde kada je ekran okrenut naviše
za oko 180 stepeni.
Face Registration
Registracija ili menjanje osobe kojoj se daje prioritet
prilikom fokusiranja.
Write Date
Podešavanje opcije beleženja datuma snimanja na
fotografiji.
Function Menu Set.
Prilagođavanje funkcija koje se prikazuju kada
pritisnete dugme Fn (Funkcija).
Custom Key Settings
Dodeljivanje željene funkcije dugmetu i kontrolnom
prstenu.
Zoom Func. on Ring
Podešavanje funkcije zumiranja za kontrolni prsten.
Kada izaberete [Quick], položaj zuma se pomera
u skladu stepenom rotacije kontrolnog prstena.
Kada izaberete [Step], poziciju zuma možete
da pomerite na fiksni korak u promeni žižne daljine.
MOVIE Button
Podešavanje stalnog aktiviranja dugmeta MOVIE.
Wheel Lock
Podešavanje privremenog onemogućavanja
kontrolnog točkića pomoću dugmeta Fn u toku
snimanja. Kontrolni točkić možete da onemogućite/
omogućite tako što ćete pritisnuti i držati dugme Fn.
(Wireless)
SR
24
Send to Smartphone
Prenos slika na ekran pametnog telefona.
Send to Computer
Pravljenje rezervne kopije slika prenosom
na računar koji je povezan na mrežu.
View on TV
Slike možete da pregledate na televizoru koji
je povezan na mrežu.
One-touch(NFC)
Dodeljivanje aplikacije funkciji One-touch (NFC).
Prilikom snimanja možete da aktivirate aplikaciju
tako što ćete fotoaparat dodirnuti pametnim
telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC.
Airplane Mode
Uređaj možete da podesite tako da ne obavlja
bežičnu komunikaciju.
WPS Push
Jednostavno možete da registrujete pristupnu tačku
na fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.
Access Point Set.
Pristupnu tačku možete da registrujete ručno.
Edit Device Name
Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi
Direct itd.
Disp MAC Address
Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.
SSID/PW Reset
Poništavanje SSID-a i lozinke za povezivanje
pametnog telefona.
Reset Network Set.
Poništavanje svih mrežnih podešavanja.
(Application)
Application List
Prikazivanje liste aplikacija. Možete da izaberete
aplikaciju koju želite da koristite.
Introduction
Prikazivanje uputstava za korišćenje aplikacije.
(Playback)
Delete
Brisanje slike.
View Mode
Podešavanje načina grupisanja slika za reprodukciju.
Image Index
Istovremeno prikazivanje više slika.
Display Rotation
Podešavanje smera reprodukcije snimljene slike.
Slide Show
Pokretanje prikaza slajdova.
Rotate
Rotiranje slike.
Enlarge Image
Uvećavanje slika tokom reprodukcije.
Protect
Zaštita slika.
Motion Interval ADJ
Prilagođavanje intervala za prikazivanje praćenja
objekata u funkciji [Motion Shot Video], pri čemu
će praćenje kretanja objekta biti prikazano prilikom
reprodukcije filmova.
Specify Printing
Dodavanje oznake za redosled štampanja
u fotografiju.
Beauty Effect
Retuširanje lica osobe na fotografiji i snimanje
retuširane slike kao nove slike.
SR
25
(Setup)
Monitor Brightness
Podešavanje svetline monitora.
Viewfinder Bright.
Podešavanje svetline elektronskog tražila.
Finder Color Temp.
Podešavanje temperature boja tražila.
Volume Settings
Podešavanje jačine zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Podešavanje zvukova koji se emituju pri korišćenju
fotoaparata.
Upload Settings
Podešavanje funkcije za otpremanje na fotoaparatu
kada koristite Eye-Fi karticu.
Tile Menu
Podešavanje prikazivanja menija sa pločicama svaki
put kada pritisnete dugme MENU.
Mode Dial Guide
Uključivanje ili isključivanje vodiča za točkić za izbor
režima (objašnjenje svakog režima snimanja).
Delete confirm.
Podešavanje izbora opcije Delete ili Cancel, koja će
biti unapred izabrana na ekranu za potvrdu brisanja.
Display Quality
Podešavanje kvaliteta ekrana.
Pwr Save Start Time
Podešavanje vremena za automatsko isključivanje
fotoaparata.
Function for VF close
Podešavanje opcije isključivanja napajanja kada
se tražilo zatvori.
NTSC/PAL Selector
Promenom TV formata uređaja možete da snimate
filmove u različitom formatu.
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracione
reprodukcije filma.
TC/UB Settings
Podešavanje vremenskog koda (TC) i korisničkog bita
(UB).
HDMI Settings
4K Output Sel.
USB Connection
SR
26
Biranje podešavanja za HDMI.
Podešavanje načina snimanja i emitovanja 4K filmova
preko HDMI veze kada je fotoaparat povezan sa
spoljnim rekorderom/plejerom koji podržava
rezoluciju 4K.
Podešavanje metoda za USB vezu.
USB LUN Setting
Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija
USB veze. Podesite na [Multi] u normalnim uslovima,
a na [Single] samo kada veza između fotoaparata
i računara ili AV komponente ne može da se
uspostavi.
USB Power Supply
Podešavanje opcije snabdevanja napajanjem preko
USB veze kada je fotoaparat povezan sa računarom
ili USB uređajem pomoću mikro USB kabla.
Language
Biranje jezika.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja
vremena.
Area Setting
Biranje lokacije na kojoj koristite fotoaparat.
Copyright Info
Podešavanje informacija o autorskom pravu
za fotografije.
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama
slika i filmova.
Select REC Folder
Promena izabrane fascikle za skladištenje fotografija
i filmova (MP4).
New Folder
Kreiranje nove fascikle za skladištenje fotografija
i filmova (MP4).
Folder Name
Podešavanje formata fascikle za fotografije.
Recover Image DB
Oporavak datoteke baze podataka o slikama
i omogućavanje snimanja i reprodukcije.
Display Media Info.
Prikazivanje preostalog vremena za snimanje filmova
i broja fotografija koje je moguće snimiti na
memorijskoj kartici.
Version
Prikazivanje verzije softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.
SR
27
Korišćenje softvera
Instaliranjem sledećeg softvera na računar, vaše iskustvo korišćenja
fotoaparata će postati praktičnije.
• PlayMemories Home™: Uvozi slike na računar i omogućava njihovo
korišćenje na različite načine (stranica 29).
• Image Data Converter: Prikazuje RAW slike i omogućava njihovu obradu.
• Remote Camera Control: Upravlja fotoaparatom povezanim sa računarom
preko USB kabla.
Ovaj softver možete da preuzmite sa sledećih URL adresa i instalirate ga
na računar.
1
Koristeći internet pregledač na računaru, idite na jednu
od sledećih URL adresa, a zatim pratite uputstva na ekranu
da biste preuzeli željeni softver.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebno je da imate internet vezu.
• Detaljne informacije o korišćenju potražite na stranici za podršku
ili na stranici pomoći za softver.
Napomene
• Kada koristite Remote Camera Control, izaberite dugme MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote], a zatim povežite fotoaparat
sa računarom.
SR
28
Uvoz slika na računar i njihovo korišćenje
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove uvezete
i koristite na računaru. Morate da koristite PlayMemories Home ako na
računar želite da uvezete XAVC S filmove i AVCHD filmove.
http://www.sony.net/pm/
Reprodukovanje
uvezenih slika
Uvoz slika iz fotoaparata
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:
Deljenje slika na
PlayMemories Online™
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Otpremanje slika
na usluge na
internetu
Napomene
• Da biste mogli da koristite PlayMemories Online ili druge usluge na internetu,
potrebno je da imate internet vezu. PlayMemories Online ili druge usluge na
internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
• Ako je na računaru već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine,
PlayMemories Home će ga zameniti nakon instalacije. Koristite PlayMemories
Home, softver koji je naslednik softvera PMB.
• Nove funkcije mogu da budu instalirane u PlayMemories Home. Čak i ako je
PlayMemories Home već instaliran, povežite fotoaparat sa računarom.
• Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučen) iz fotoaparata dok se na ekranu
fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti podatke.
• Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na
na sistemskoj traci
zadataka, a zatim kliknite na [Eject DSC-RX100M4].
SR
29
Dodavanje funkcija u fotoaparat
U fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa
veb-sajtom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories Camera Apps™)
putem Interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Kada instalirate aplikaciju, možete da je aktivirate pomoću funkcije
[One-touch(NFC)] tako što ćete Android pametnim telefonom na kojem
je omogućena funkcija NFC dodirnuti oznaku N na fotoaparatu.
Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od
okolnosti pod kojima snimate i memorijske kartice koju koristite.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na [3:2]*
Kapacitet
Quality
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
8 GB
64 GB
1150 slika
690 slika
510 slika
235 slika
355 slika
9600 slika
5500 slika
4150 slika
1900 slika
2850 slika
* Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [3:2],
možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad. (Osim kada je
[
Quality] podešeno na [RAW].)
x Filmovi
Tabela u nastavku prikazuje približno ukupno vreme snimanja korišćenjem
memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu. Vreme snimanja
za filmove u formatima XAVC S i AVCHD se odnosi na vreme snimanja
kada je funkcija [Dual Video REC] podešena na [Off].
SR
30
(s (sati), min. (minuti))
Kapacitet
Record Setting
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*
24p 60M*
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
8 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40 min.
55 min.
35 min.
40 min.
55 min.
1 s 15 min.
2 s 5 min.
1 s 15 min.
2 s 5 min.
2 s 35 min.
2 s 35 min.
2 s 35 min.
1 s 15 min.
2 s 5 min.
6s
8 s 15 min.
5 s 5 min.
6s
8 s 15 min.
35 min.
5 s 20 min.
1s
8 s 25 min.
2 s 35 min.
22 s
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] podešeno na [NTSC].
• Neprekidno snimanje filma je moguće u maksimalnom trajanju od približno
29 minuta kada se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada
je temperatura okruženja oko 25 °C. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja
za format filma MP4 (28M) je oko 20 minuta (na osnovu ograničenja veličine
datoteke od 4 GB).
• Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom
VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate
objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer
je potrebno više memorije za snimanje.
Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata
ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.
SR
31
Napomene o korišćenju fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, u kojima se snima
metodom preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod.
Time se povećava rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika. Filmovi
snimljeni u formatu 1080 60p/1080 50p mogu da se reprodukuju samo na
uređajima koji podržavaju 1080 60p/1080 50p.
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Filmovi mogu da se snimaju u rezoluciji višoj od HD formata.
• Kada se ukrcavate u avion, podesite [Airplane Mode] na [On].
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj
sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili
da fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
• Ne izlažite fotoaparat sunčevoj svetlosti i ne snimajte u smeru sunca tokom dužeg
vremena. Može da dođe do oštećenja unutrašnjeg mehanizma.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite
fotoaparat.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparat na sledećim mestima
• Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište fotoaparata
bi moglo da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
• Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
• Na mestima podložnim jakim vibracijama
• U blizini lokacije koja generiše jake radio talase, emituje radijaciju ili na mestima
gde postoji jak magnetizam. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati
ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim ili prašnjavim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo
da izazove kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
SR
32
O nošenju
• Nemojte sesti na stolicu ili neko drugo mesto sa fotoaparatom u zadnjem džepu
pantalona ili suknje, jer bi to moglo dovesti do kvara ili oštećenja fotoaparata.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji omogućava reprodukciju oštrih
slika sa odličnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat je proizveden pod sistemom
kontrole kvaliteta koji je sertifikovao ZEISS u saglasnosti sa standardima kvaliteta
kompanije ZEISS u Nemačkoj.
Napomene o monitoru, elektronskom tražilu i objektivu
• Monitor i elektronsko tražilo su proizvedeni pomoću tehnologije ekstremno
visoke preciznosti, tako da je preko 99,99% piksela spremno za efikasnu upotrebu.
Međutim, na monitoru i elektronskom tražilu bi mogle da se pojave sitne crne i/ili
svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava koja
je rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor ili tražilo.
• Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste ili druge predmete tokom rada.
• Pazite da ne uklještite prst kada zatvarate tražilo.
• Nemojte silom gurati tražilo u telo fotoaparata dok je izvučen štitnik okulara.
• Ako na površinu tražila dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
Napomene o snimanju uz pomoć tražila
Ovaj fotoaparat je opremljen organskim elektroluminescentnim tražilom visoke
rezolucije i visokog kontrasta. Fotoaparat je dizajniran tako da omogući ugodno
korišćenje tražila zahvaljujući dobrom rasporedu različitih elemenata.
• Slika može biti blago iskrivljena blizu uglova tražila. To nije kvar. Ako želite
da proverite svaki detalj cele kompozicije, takođe možete da koristite monitor.
• Ako pomerate fotoaparat ili oči dok gledate kroz tražilo, slika u tražilu može
da postane iskrivljena ili boje na slici mogu da se promene. Ovo je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Kada snimate slike, preporučujemo
vam da gledate središnji deo tražila.
Napomene o blicu
• Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
• Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
• Pazite da ne uklještite prst kada zatvarate blic.
Sony dodatna oprema
Koristite isključivo originalnu Sony dodatnu opremu. U suprotnom, može
da dođe do kvara. Dodatna oprema marke Sony možda nije dostupna na tržištu
u nekim zemljama ili regionima.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja,
ali to nije kvar.
SR
33
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada
fotoaparat i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći
da je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
To je zbog karakteristika baterije. Ponovo napunite bateriju.
• Baterije koje niste koristili duže od godinu dana možda su postale slabe.
Upozorenje o autorskim pravima
• Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neautorizovano snimanje takvih materijala moglo bi biti
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
• Da biste sprečili da se funkcija [Copyright Info] koristi ilegalno, informacije
[Set Photographer] i [Set Copyright] ostavite praznim kada pozajmljujete
ili prenosite fotoaparat.
• Sony ne snosi odgovornost za bilo kakav problem ili štetu koja može nastati zbog
neovlašćenog korišćenja funkcije [Copyright Info].
Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja
Sony ne može da pruži garancije u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili
oštećenja snimljenih slika ili audio podataka zbog kvara fotoaparata ili medijuma
za snimanje. Preporučujemo vam zaštitno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata čistite mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim
izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin, alkohol,
vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje, insekticid itd.
Održavanje monitora
• Ako monitor uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći
do oštećenja njegovog zaštitnog sloja. U tom slučaju odmah obrišite monitor.
• Ako monitor snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim
materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam
da pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite monitor čistom i mekanom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
SR
34
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim
pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani u fotoaparat
ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
Napomene o bezbednosti pri korišćenju proizvoda sa funkcijom
bežičnog LAN
• Uvek se uverite da koristite obezbeđen bežični LAN da biste izbegli hakovanje,
pristup od strane zlonamernih trećih lica ili druge oblike ranjivosti.
• Važno je da podesite bezbednost kada koristite bežični LAN.
• Ako dođe do bezbednosnog problema zato što niste preduzeli mere bezbednosti
ili zbog drugih neizbežnih okolnosti prilikom korišćenja bežičnog LAN, Sony
ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
Napomene o snimanju u visokoj brzini kadrova
Brzina reprodukcije
Brzina reprodukcije se razlikuje u zavisnosti od dodeljenih vrednosti funkcija
[
Frame Rate] i [
Record Setting].
Frame Rate
24p 50M
*
240fps/250fps
10 puta sporije
480fps/500fps
20 puta sporije
960fps/1000fps
40 puta sporije
Record Setting
30p 50M/
25p 50M
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
32 puta sporije/
40 puta sporije
60p 50M/
50p 50M
4 puta sporije/
5 puta sporije
8 puta sporije/
10 puta sporije
16 puta sporije/
20 puta sporije
* samo kada je [NTSC/PAL Selector] podešeno na [NTSC].
[
Priority Setting] i vreme za snimanje
Priority Setting
Quality Priority
Shoot Time Priority
Frame Rate
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
240fps/250fps
480fps/500fps
960fps/1000fps
Efektivni broj
piksela čitanih sa
senzora slike
1824 × 1026
1676 × 566
1136 × 384
1676 × 566
1136 × 384
800 × 270
Vreme za
snimanje
Približno
2 sekunde
Približno
4 sekunde
Napomene
• Zvuk neće biti snimljen.
• Film će biti snimljen u formatu XAVC S HD.
SR
35
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
SR
36
Uređaj za generisanje slike: CMOS
senzor 13,2 mm × 8,8 mm (tip 1.0)
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20,1 megapiksela
Ukupan broj piksela u fotoaparatu:
Približno 21,0 megapiksela
Objektiv: ZEISS Vario-Sonnar T
objektiv sa zumom od 2.9×
f = 8,8 mm – 25,7 mm (24 mm –
70 mm (ekvivalentno filmu
od 35 mm))
F1.8 (W) – F2.8 (T)
Prilikom snimanja filmova
(HD 16:9): 25,5 mm – 74 mm*1
Prilikom snimanja filmova
(4K 16:9): 28 mm – 80 mm
*1
Kada je [
SteadyShot]
podešeno na [Standard]
SteadyShot: Optički
Format datoteka (fotografije): JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline)
kompatibilan, RAW (Sony ARW
2.3 format), DPOF kompatibilan
Format datoteka (film):
XAVC S format (u skladu sa
formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bita)
AVCHD format (AVCHD format
Ver. 2.0 kompatibilan):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Medijum za snimanje: Memory Stick
PRO Duo media, Memory Stick
Micro media, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na Auto):
Približno 0,4 m do 10,2 m (W)/
Približno 0,4 m do 6,5 m (T)
[Ulazni/izlazni priključci]
HDMI priključak: HDMI mikro
priključak
Multi/Mikro USB priključak*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
* Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
[Tražilo]
Tip: Elektronsko tražilo (organsko
elektroluminescentno)
Ukupan broj tačaka:
2 359 296 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
Uvećanje: Približno 0,59 × (ekvivalentno
formatu od 35 mm) sa objektivom
od 50 mm podešenim na
beskonačnost, –1 m–1
Udaljenost oka: Približno 20 mm od
okulara, približno 19,2 mm od
okvira okulara na –1 m–1
Prilagođavanje dioptrije:
od –4.0 m–1 do +3.0 m–1
[Monitor]
[Bežični LAN]
LCD monitor: TFT ekran od
7,5 cm (tip od 3 inča)
Ukupan broj tačaka:
1 228 800 tačaka
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) / ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilno
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterija
NP-BX1, 3,6 V
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije:
Približno 1,9 W (tokom snimanja
korišćenjem monitora)
Približno 2,3 W (tokom snimanja
korišćenjem tražila)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Približne dimenzije (u skladu sa CIPA
standardom): 101,6 mm ×
58,1 mm × 41,0 mm (Š/V/D)
Masa (u skladu sa CIPA standardom):
298 g (uključujući bateriju
NP-BX1, Memory Stick PRO Duo
media)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monoauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
Broj modela WW481040
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Punjiva baterija NP-BX1
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1240 mAh)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
SR
37
Zaštićeni znakovi
SR
38
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije
Sony Corporation.
• XAVC S i
su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ i logotip
„AVCHD Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
i logotip HDMI su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i drugim zemljama.
• Windows je registrovani zaštićeni
znak kompanije Microsoft
Corporation u SAD i drugim
zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Logo SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android i Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
Protected Setup su zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED su
zaštićeni znakovi kompanije Digital
Living Network Alliance.
• Facebook i logo „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logo YouTube su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije
Eye-Fi, Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom priručniku
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® nisu u svim slučajevima
korišćene u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na česta
pitanja možete da vidite na vebsajtu naše korisničke podrške.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising