Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 RX10 fotoaparat sa objektivom 24–200 mm, F2,8 Uputstva za rukovanje

4-477-083-42(1) (SR)
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
DSC-RX10
Srpski
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste
videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite zemlju ili region.
3 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
• Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
Prikazivanje vodiča
U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.
MENU
(Brisanje)
In-Camera Guide
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke menija (MENU) i vrednosti
podešavanja.
1 Pritisnite dugme MENU ili dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme (Brisanje).
SR
2
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete
Sony prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela WW808143 (DSC-RX10)
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
DSC-RX10 Broj modela WW808143
UPOZORENJE
SR
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
PAŽNJA
[ Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa
kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C (140°F). Na primer, ne ostavljajte
je na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
SR
3
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
[ Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ovaj digitalni fotoaparat WW808143
usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Za detaljne informacije, posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
SR
4
[ Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se
proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da
odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje
do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
[ Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno
prikupljanje otpada)
SR
Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
SR
5
Provera pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-FW50 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Kabl za napajanje (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac objektiva (1)
• Senilo za objektiv (1)
• Poklopac za stopicu blica (1) (montiran na fotoaparat)
• Štitnik za tražilo (1) (montiran na fotoaparat)
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
SR
6
Identifikacija delova
A Prekidač ON/OFF (napajanje)
B Okidač
C U toku snimanja: Ručica W/T
(zumiranje)
U toku pregleda: Ručica
za indeks
/uvećanje
prikaza tokom reprodukcije
D Lampica tajmera odloženog
okidanja/AF osvetljivač
E Oznake otvora blende
F Objektiv
G Prsten za ručnu kontrolu
• Kada ste u režimu za automatsko
fokusiranje, prsten za ručnu
kontrolu možete da koristite
za zumiranje. Kada ste u režimu
za ručno fokusiranje ili direktno
ručno fokusiranje, pomoću
prstena za ručnu kontrolu
možete da podešavate fokus.
H Točkić za kompenzaciju
ekspozicije
I Blic
J Stopica za više interfejsa*
K Točkić za izbor režima
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
L Kopča za traku za nošenje
na ramenu
M Točkić za izbor režima
fokusiranja
N Prsten blende
A Dugme
(osvetljenje displeja)
B Mikrofon
C Tražilo
D Točkić za prilagođavanje
dioptrije
E Dugme MOVIE (snimanje
video zapisa)
F Dugme (izbacivanje blica)
G Displej
SR
SR
7
H Dugme C (prilagođena
podešavanja)
I Kopča za traku za nošenje
na ramenu
J Otvor za umetanje memorijske
kartice
K Poklopac memorijske kartice
L Lampica pristupa memorijskoj
kartici
H Senzor svetla
I LCD ekran
J Kontrolni točkić
K Pomoćni kontrolni točkić
L U toku snimanja: Dugme AEL
(zaključavanje automatske
ekspozicije)
U toku pregleda: Dugme
(uvećanje prikaza tokom
reprodukcije)
M U toku snimanja: Dugme Fn
(Funkcija)
U toku pregleda: Dugme
(Send to Smartphone)
N Dugme (brisanje/In-Camera
Guide)
O Dugme
(reprodukcija)
A Dugme MENU
B Zvučnik
C Priključak m (mikrofon)
• Kada povežete spoljni mikrofon,
fotoaparat će umesto ugrađenog
mikrofona koristiti spoljni
mikrofon. Ako se spoljni
mikrofon napaja sa mesta
uključenja, fotoaparat će poslužiti
kao izvor napajanja za mikrofon.
D Priključak i (slušalice)
E Multi-priključak
• Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
F HDMI mikro priključak
G Lampica za punjenje
SR
8
A Prekidač za uključivanje/
isključivanje „klika“ prstena
blende
• Postavite ovaj prekidač na OFF
kada snimate filmove. Ako
promenite vrednost otvora
blende dok snimate film, a ovaj
prekidač je postavljen na ON,
zvuk prstena blende će takođe
biti snimljen.
B Wi-Fi senzor (ugrađen)
C
(oznaka N)
• Kada fotoaparat povezujete sa
pametnim telefonom koji
podržava funkciju NFC, dodirnite
ovu oznaku pametnim telefonom.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
D Ručica za izbacivanje baterije
E Otvor za umetanje baterije
F Poklopac sklopa za povezivanje
* Detaljnije informacije
o kompatibilnoj dodatnoj opremi
za stopicu za više interfejsa možete
da pronađete na veb-sajtu kompanije
Sony ili se obratite Sony prodavcu ili
lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Takođe možete da koristite dodatnu
opremu koja je kompatibilna
sa stopicom za dodatnu opremu.
Ne garantujemo rad dodatne
opreme drugih proizvođača.
SR
Koristite ga kada koristite adapter
za naizmeničnu struju AC-PW20
(prodaje se zasebno). Umetnite
sklop za povezivanje u odeljak
za bateriju, a zatim provucite
kabl kroz poklopac sklopa
za povezivanje kao što je
prikazano na slici.
• Uverite se da kabl nije priklješten
kada zatvarate poklopac.
G Poklopac baterije
H Navoj za stativ
• Koristite stativ čiji šraf je
kraći od 5,5 mm (7/32 inča).
U suprotnom nećete moći da
dobro učvrstite fotoaparat,
a može doći i do njegovog
oštećenja.
SR
9
Umetanje baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
SR
10
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
• Pritisnite ručicu za izbacivanje baterije i istovremeno umetnite bateriju
kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju, proverite da
li ručica za izbacivanje baterije drži bateriju na mestu.
• Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta, može
doći do oštećenja fotoaparata.
Punjenje baterije
Za korisnike u SAD i Kanadi
SR
Kabl za napajanje
Za korisnike u zemljama/regionima
van SAD i Kanade
1
2
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili je
punjenje privremeno
pauzirano zato što se
fotoaparat ne nalazi
u odgovarajućem
temperaturnom opsegu
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučeno) koristeći mikro USB kabl (isporučeno).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
Lampica za punjenje će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje
počinje.
• Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
• Bateriju možete da punite čak i ako je delimično napunjena.
• Kada lampica za punjenje treperi a punjenje nije završeno, izvadite
bateriju i umetnite je ponovo.
SR
11
Napomene
• Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu
struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati
u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju punite
u okruženju čija je temperatura od 10°C do 30°C (50°F do 86°F).
• Punjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi.
U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu
tkaninu ili pamučne štapiće za uši.
• Priključite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah
iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
• Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne
utičnice.
• Obavezno koristite samo originalnu Sony bateriju, mikro USB kabl (isporučeno)
i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).
• Fotoaparat ne dobija napajanje tokom snimanja/reprodukcije ako je povezan
na zidnu utičnicu putem isporučenog adaptera za naizmeničnu struju. Da bi
fotoaparat mogao da dobija napajanje tokom snimanja/reprodukcije, koristite
adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
x Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno), vreme punjenja
je približno 310 minuta.
Napomene
• Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije
na temperaturi od 25°C (77°F). Punjenje može da potraje duže pod određenim
okolnostima ili uslovima.
SR
12
x Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
mikro USB kabla.
U USB priključak
SR
Napomene
• Imajte u vidu sledeće stvari kada bateriju punite preko računara:
– Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom
napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte
da punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
– Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da
uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte
iz režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu
između fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar,
ponovo ga pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
– Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom
računaru.
SR
13
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
i reprodukovati
Trajanje baterije
Broj slika
Snimanje
(fotografije)
LCD ekran
Približno 210 min.
Približno 420 slika
Tražilo
Približno 170 min.
Približno 340 slika
Uobičajeno
snimanje filma
LCD ekran
Približno 70 min.
—
Tražilo
Približno 70 min.
—
Neprekidno
snimanje filma
LCD ekran
Približno 145 min.
—
Tražilo
Približno 145 min.
—
Približno 315 min.
Približno 6300 slika
Prikazivanje (fotografije)
Napomene
• Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika
može da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
• Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
– Korišćen je Sony „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) medijum (prodaje se
zasebno)
– Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25°C (77°F).
– [Display Quality] je podešeno na [Standard]
• Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ se zasniva na CIPA standardu
i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je podešeno na [Display All Info.].
– Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
– Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
– Blic je aktiviran posle svaka dva snimka.
– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
• Minuti za snimanje filma se zasnivaju na CIPA standardu i odnose se na snimanje
pod sledećim uslovima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što
su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
– Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja
dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno
ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje,
nisu korišćene.
SR
14
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Budite sigurni da je zarezani
ugao okrenut pravilno.
1
2
3
SR
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnite memorijsku
karticu dok ne klikne na mesto.
Zatvorite poklopac.
SR
15
x Memorijske kartice koje možete da koristite
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
(Samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
B
C
D
Memory Stick Micro (M2)
(Samo Mark2)
SD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
microSDHC memorijska
kartica
(Class 4 ili brža)
microSDXC memorijska
kartica
(Class 4 ili brža)
• U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno
u nastavku:
A: „Memory Stick PRO Duo“ medijum
B: „Memory Stick Micro“ medijum
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Kada sa ovim fotoaparatom koristite „Memory Stick Micro“ medijum ili microSD
memorijske kartice, obavezno koristite odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Napomene
• Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 7) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.
SR
16
Podešavanje sata
ON/OFF (Napajanje)
Kontrolni točkić
SR
Biranje stavki: v/V/b/B/ /
Unos podešavanja: z
1
Postavite prekidač ON/OFF (Napajanje) na ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje
za datum i vreme.
• Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego
što bude spreman za rad.
2
Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim
pritisnite z na kontrolnom točkiću.
3
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva
na ekranu, a zatim pritisnite z.
4
Podesite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
• Kada podešavate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne 12:00 PM.
5
Proverite da li je izabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
SR
17
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Točkić za izbor
režima
Ručica W/T
(zumiranje)
: Auto Mode
: Movie
W: udaljavanje
T: približavanje
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
2
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće
indikator z ili
.
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
• Koristite ručicu W/T (zumiranje) da biste promenili nivo zuma.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite
dugme MOVIE.
Napomene
SR
18
• Ne izbacujte blic ručno. To može da dovede do kvara.
• Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk koji
fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe
može da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
• Neprekidno snimanje filma je moguće u trajanju od približno 29 minuta kada
se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada je temperatura
okruženja oko 25°C (77°F). Kada se snimanje filma završi, snimanje možete
da ponovite tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može
da se prekine u zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara
fotoaparata.
Pregled slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Kontrolni točkić
SR
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
Biranje slika: B (sledeća)/b (prethodna)
ili okrećite kontrolni
točkić
Unos podešavanja: z
(Reprodukcija).
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (sledeća)/b (prethodna) na kontrolnom točkiću
ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite z na sredini kontrolnog točkića
da biste gledali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite dugme (Brisanje).
2 Izaberite [Delete] pritiskom na gornju stranu kontrolnog točkića v,
a zatim pritisnite z.
x Vraćanje u režim za snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
SR
19
Opis ostalih funkcija
Ostalim funkcijama možete da upravljate pomoću kontrolnog točkića,
dugmeta MENU itd.
MENU
Pomoćni kontrolni točkić
Fn (Funkcija)
Kontrolni točkić
x Kontrolni točkić
DISP (Display Contents): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.
z (Eye AF): Kada pritisnete ovo dugme, fotoaparat fokusira oči. Fotografije
snimajte tako ćete pritisnuti i držati z, a zatim pritiskajte okidač.
x Dugme Fn (Funkcija)
Omogućava vam da registrujete 12 funkcija koje možete da pozovete tokom
snimanja.
1 Pritisnite dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu funkciju pritiskom na v/V/b/B na kontrolnom točkiću.
3 Izaberite vrednost podešavanja okretanjem kontrolnog točkića.
x Pomoćni kontrolni točkić
Okretanjem pomoćnog kontrolnog točkića možete odmah da promenite
odgovarajuće podešavanje u svakom režimu snimanja.
SR
20
x Stavke u meniju
(Camera Settings)
Image Size
Biranje veličine fotografija.
Aspect Ratio
Biranje odnosa širine i visine fotografija.
Quality
Podešavanje kvaliteta slike za fotografije.
Panorama: Size
Biranje veličine panoramskih slika.
Panorama: Direction
Podešavanje smera snimanja panoramskih slika.
File Format
Biranje formata datoteke filma.
Record Setting
Biranje veličine kadra snimljenog filma.
Drive Mode
Podešavanje režima okidanja, na primer,
za neprekidno snimanje.
Flash Mode
Biranje podešavanja za blic.
Flash Comp.
Prilagođavanje jačine blica.
Red Eye Reduction
Smanjivanje efekta crvenih očiju kada se koristi blic.
Focus Area
Biranje oblasti fokusiranja.
AF Illuminator
Podešavanje AF osvetljivača koji osvetljava tamnu
scenu radi lakšeg fokusiranja.
ISO
Podešavanje svetlosne osetljivosti.
ND Filter
Aktiviranje funkcije koja smanjuje količinu svetla.
Možete da izaberete manju brzinu zatvarača, smanjite
vrednost otvora blende itd.
Metering Mode
Biranje režima merenja koji određuje koji deo objekta
treba meriti radi utvrđivanja ekspozicije.
White Balance
Podešavanje tonova boje slike.
DRO/Auto HDR
Automatska kompenzacija svetline i kontrasta.
Creative Style
Biranje željene obrade slike.
Picture Effect
Biranje željenog efekta radi kreiranja upečatljivijih
fotografija sa umetničkom notom.
Focus Magnifier
Uvećavanje slike pre snimanja radi detaljne provere
fokusa.
Long Exposure NR
SR
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom
snimanja sa brzinom zatvarača od 1/3 sekunde
ili sporijom.
SR
21
High ISO NR
SR
22
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom
snimanja sa visokom ISO osetljivošću.
Lock-on AF
Podešavanje funkcije za praćenje i istovremeno
fokusiranje objekta.
Smile/Face Detect.
Detekcija lica i automatsko prilagođavanje različitih
podešavanja. Možete da podesite automatsko
aktiviranje okidača kada fotoaparat detektuje osmeh.
Soft Skin Effect
Podešavanje efekta nežne kože i nivoa efekta.
Auto Obj. Framing
Fotoaparat analizira scenu kada snimate lica, objekte
u krupnom planu ili objekte koristeći funkciju
Lock-on AF i automatski iseca sliku i čuva još
jednu kopiju sa boljom kompozicijom.
Auto Mode
Možete da snimate koristeći Intelligent Auto
ili Superior Auto.
Scene Selection
Biranje unapred prilagođenih podešavanja
za različite scene.
Movie
Biranje režima ekspozicije koji odgovara objektu koji
snimate ili efektu.
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje
fotografija. Smanjuje zamućenost usled podrhtavanja
fotoaparata kada ga držite u ruci.
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje filmova.
Color Space
Menjanje opsega boja koje je moguće reprodukovati.
Auto Slow Shut.
Podešavanje funkcije koja automatski prilagođava
brzinu zatvarača u skladu sa svetlinom okruženja.
Audio Recording
Izaberite da li želite da snimate zvuk tokom
snimanja filma.
Audio Rec Level
Podešavanje nivoa audio snimka tokom
snimanja filma.
Audio Out Timing
Podešavanje vremena za emitovanje zvuka tokom
snimanja filma.
Wind Noise Reduct.
Smanjivanje buke vetra tokom snimanja filma.
Memory
Memorisanje željenih režima ili podešavanja
fotoaparata.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Prikazivanje pruga radi podešavanja svetline.
Prikazivanje uvećane slike prilikom ručnog
fokusiranja.
Focus Magnif. Time
Podešavanje trajanja prikaza uvećane slike.
Grid Line
Podešavanje prikaza mreže linija radi mogućnosti
poravnavanja sa određenom strukturom linija.
Audio Level Display
Izaberite da li želite da prikažete nivo zvuka
na ekranu.
Auto Review
Podešavanje automatskog pregleda snimljene slike
nakon snimanja.
DISP Button
Podešavanje režima prikaza na ekranu koje možete da
izaberete pritiskanjem DISP na kontrolnom točkiću.
Peaking Level
Naglašavanje kontura oblasti koje su u fokusu
određenom bojom prilikom ručnog fokusiranja.
Peaking Color
Biranje boje kontura.
Exposure Set. Guide
Podešavanje indikatora koji se prikazuje kada
podešavanja ekspozicije promenite na ekranu
za snimanje.
Live View Display
Izaberite da li želite da se podešavanja poput
kompenzacije ekspozicije primenjuju na prikaz
na ekranu u realnom vremenu.
Pre-AF
Izaberite da li želite da fotoaparat automatski fokusira
pre nego što pritisnete okidač do pola.
Zoom Setting
Izaberite da li želite da koristite funkcije Clear Image
Zoom i Digital Zoom prilikom zumiranja.
FINDER/MONITOR
Podešavanje načina prebacivanja između tražila
i ekrana.
AEL w/ shutter
SR
Izaberite da li želite da fotoaparat zaključa
automatsku ekspoziciju (AEL) kada okidač
pritisnete do pola.
Exp.comp.set
Izaberite da li želite da vrednost kompenzacije
ekspozicije bude primenjena i na kompenzaciju blica.
Bracket order
Podešavanje redosleda snimanja za fotografisanje sa
različitim vrednostima ekspozicije i balansa bele.
Face Registration
Registracija ili menjanje osobe kojoj se daje prioritet
prilikom fokusiranja.
SR
23
Write Date
Izaberite da li želite da na fotografiji bude zabeležen
datum snimanja.
Function Menu Set.
Prilagođavanje funkcija koje se prikazuju kada
pritisnete dugme Fn (Funkcija).
Custom Key Settings
Dodeljivanje određene funkcije dugmetu i točkiću.
Zoom Func. on Ring
Podešavanje funkcije zumiranja za prsten za ručnu
kontrolu. Kada izaberete [Step], poziciju zuma
možete da pomerite na fiksnu žižnu daljinu.
MOVIE Button
Izaberite da li želite da dugme MOVIE bude uvek
aktivirano.
Dial/Wheel Lock
Izaberite da li želite da privremeno onemogućite
kontrolne točkiće tokom snimanja pritiskom
na dugme Fn. Kontrolne točkiće možete da
onemogućite/omogućite tako što ćete pritisnuti
i držati dugme Fn.
(Wireless)
SR
24
Send to Smartphone
Prenos slika na ekran pametnog telefona.
Send to Computer
Pravljenje rezervne kopije slika prenosom na računar
koji je povezan na mrežu.
View on TV
Slike možete da pregledate na televizoru koji je
povezan na mrežu.
Ctrl w/ Smartphone
Snimajte fotografije tako što ćete fotoaparatom
daljinski upravljati pomoću pametnog telefona.
Airplane Mode
Uređaj možete da podesite tako da ne obavlja bežičnu
komunikaciju.
WPS Push
Jednostavno možete da registrujete pristupnu tačku
na fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.
Access Point Set.
Pristupnu tačku možete da registrujete ručno.
Edit Device Name
Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi
Direct itd.
Disp MAC Address
Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.
SSID/PW Reset
Poništavanje SSID-a i lozinke za povezivanje
pametnog telefona.
Reset Network Set.
Poništavanje svih mrežnih podešavanja.
(Playback)
Delete
Brisanje slike.
View Mode
Podešavanje načina grupisanja slika za reprodukciju.
Image Index
Istovremeno prikazivanje više slika.
Display Rotation
Podešavanje smera reprodukcije snimljene slike.
Slide Show
Pokretanje prikaza slajdova.
Rotate
Rotiranje slike.
Enlarge Image
Uvećavanje slika tokom reprodukcije.
4K Still Image PB
Emitovanje fotografija u rezoluciji 4K na televizoru
koji je povezan putem priključka HDMI i koji
podržava 4K.
Protect
Zaštita slika.
Specify Printing
Dodavanje oznake za redosled štampanja
u fotografiju.
SR
(Setup)
Monitor Brightness
Podešavanje svetline ekrana.
Viewfinder Bright.
Podešavanje svetline ekrana elektronskog tražila.
Finder Color Temp.
Podešavanje temperature boja tražila.
Volume Settings
Podešavanje jačine zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Podešavanje zvukova koji se emituju pri korišćenju
fotoaparata.
Upload Settings
Podešavanje funkcije za otpremanje na fotoaparatu
kada koristite Eye-Fi karticu.
Tile Menu
Izaberite da li želite da se meni sa pločicama prikazuje
svaki put kada pritisnete dugme MENU.
Mode Dial Guide
Uključivanje ili isključivanje vodiča za točkić za izbor
režima (objašnjenje svakog režima snimanja).
Delete confirm.
Možete da izaberete koja radnja će biti unapred
izabrana na ekranu za potvrdu brisanja (Delete
ili Cancel).
Display Quality
Podešavanje kvaliteta ekrana.
SR
25
Pwr Save Start Time
PAL/NTSC Selector
(samo za modele koji
podržavaju 1080 50i)
26
Promenom TV formata uređaja možete da snimate
filmove u različitom formatu.
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracione
reprodukcije filma.
HDMI Resolution
Podešavanje rezolucije kada je fotoaparat povezan
sa televizorom putem priključka HDMI.
CTRL FOR HDMI
Upravljanje fotoaparatom sa televizora koji podržava
„BRAVIA“ Sync.
HDMI Info. Display
Izaberite da li želite da prikazujete informacije
na televizoru kada je fotoaparat povezan sa HDMI
kompatibilnim televizorom.
USB Connection
Podešavanje USB veze.
USB LUN Setting
Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija
USB veze.
Language
SR
Podešavanje vremena za automatsko isključivanje
fotoaparata.
Biranje jezika.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja
vremena.
Area Setting
Biranje lokacije na kojoj koristite fotoaparat.
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama
slika i filmova.
Select REC Folder
Menjanje izabrane fascikle za skladištenje slika.
New Folder
Kreiranje nove fascikle za skladištenje fotografija
i filmova (MP4).
Folder Name
Podešavanje formata fascikle za fotografije.
Recover Image DB
Oporavak datoteke baze podataka o slikama
i omogućavanje snimanja i reprodukcije.
Display Media Info.
Prikazivanje preostalog vremena za snimanje
filmova i broja fotografija koje je moguće snimiti
na memorijskoj kartici.
Version
Prikazivanje verzije softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.
Funkcije softvera „PlayMemories Home“
Softver „PlayMemories Home“ vam omogućava da fotografije i filmove
uvezete i koristite na računaru. Ako na računar želite da uvezete AVCHD
filmove, morate da koristite „PlayMemories Home“.
Reprodukovanje
uvezenih slika
Uvoz slika iz fotoaparata
SR
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije.
Deljenje slika na
„PlayMemories Online“
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Otpremanje slika
na usluge
na internetu
z Instaliranje softvera „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ možete da instalirate tako što ćete otići na sledeći URL:
www.sony.net/pm/
Napomene
• Da biste mogli da instalirate „PlayMemories Home“, potrebno je da imate
internet vezu.
• Da biste mogli da koristite „PlayMemories Online“ ili druge mrežne usluge,
potrebno je da imate internet vezu. „PlayMemories Online“ ili druge mrežne
usluge možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
• Pogledajte sledeću URL adresu za Mac softver:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računaru već instaliran softver „PMB (Picture Motion Browser)“,
koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine,
„PlayMemories Home“ će ga zameniti nakon instalacije. Koristite
„PlayMemories Home“, softver koji je naslednik softvera „PMB“.
SR
27
x Instaliranje softvera „PlayMemories Home“ na računaru
1
Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač
na računaru, a zatim kliknite na [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2
Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju.
• Detaljnije informacije o softveru „PlayMemories Home“ možete da
vidite na sledećoj stranici podrške za PlayMemories Home (samo
na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Dodavanje dostupnih funkcija
u „PlayMemories Home“
Kada fotoaparat povežete sa računarom,
u „PlayMemories Home“ mogu da budu
dodate funkcije. Preporučujemo vam da
fotoaparat povežete sa računarom, čak
i ako je „PlayMemories Home“ već
instaliran na računaru.
U Multi
priključak
U USB priključak
Napomene
• Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučeno) iz fotoaparata dok se na ekranu
fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti
podatke.
• Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na
na sistemskoj traci
zadataka, a zatim kliknite na
(ikona za prekid veze). Ako koristite operativni
sistem Windows Vista, kliknite na
na sistemskoj traci zadataka.
SR
28
Funkcije softvera „Image Data Converter“
U nastavku su navedeni primeri dostupnih funkcija kada koristite „Image Data
Converter“.
• Fotografije snimljene u formatu RAW možete da obrađujete korišćenjem više
različitih funkcija za korekciju kao što su tonske krive ili podešavanje oštrine.
• Na fotografijama možete da podesite balans bele, svetlinu, primenite kreativne
stilove itd.
• Prikazane i obrađene fotografije možete da sačuvate na računaru.
RAW fotografije možete da sačuvate na dva načina: kao RAW podatke
ili u formatu datoteke opšte namene.
• Možete da prikazujete i poredite RAW/JPEG fotografije koje su snimljene
SR
ovim fotoaparatom.
• Možete da ocenjujete slike sa pet ocena.
• Možete da podesite oznake u bojama.
x Instaliranje softvera „Image Data Converter“
1
Preuzmite softver sa sledeće URL adrese i instalirajte
ga na računar.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Pregled vodiča „Image Data Converter Guide“
Detaljnije informacije o korišćenju softvera „Image Data Converter“ možete
da vidite u vodiču „Image Data Converter Guide“.
1
Ako koristite Windows:
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ako koristite Mac:
Start Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t
[Image Data Converter Ver.4] t Na traci sa menijima
odaberite „Help“ t „Image Data Converter Guide“.
• Ako koristite Windows 8, pokrenite „Image Data Converter Ver.4“ t
Na traci sa menijima odaberite „Help“ t „Image Data Converter Guide“.
• Detaljnije informacije o softveru „Image Data Converter“, možete
da pogledate i u okviru „Vodič za pomoć“ na fotoaparatu (stranica 2)
ili na sledećoj stranici podrške za „Image Data Converter“ (samo
na engleskom): http://www.sony.co.jp/ids-se/
SR
29
Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti
od okolnosti pod kojima snimate i memorijske kartice koju koristite.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na [3:2]*
Kapacitet
Kvalitet
2 GB
Standard
295 slika
Fine
170 slika
Extra fine
125 slika
RAW & JPEG
58 slika
RAW
88 slika
* Kada je [
Aspect Ratio] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [3:2],
možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad. (Osim kada je
[
Quality] podešeno na [RAW].)
x Filmovi
U tabeli ispod su prikazana približna maksimalna vremena snimanja. Ovo
su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje je moguće
u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije proizvoda).
Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma MP4 (12M)
je oko 15 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).
(h (sati), m (minuti))
Kapacitet
Podešavanje
za snimanje
SR
30
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
• Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom
VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate
objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer
je potrebno više memorije za snimanje.
Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata
ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.
Napomene o korišćenju fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje 1080 60i-kompatibilne uređaje i 1080 50i-kompatibilne
uređaje.
Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili
1080 50i-kompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani
fotoaparata.
1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, koji su snimali
metodom preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod.
Time se povećava rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika.
SR
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj
sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili
da fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat je otporan na prašinu i vlagu, ali nije vodootporan niti otporan
na prskanje.
• Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može da
izazove kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite
fotoaparat.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparat na sledećim mestima
• Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište fotoaparata bi moglo
da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
SR
31
• Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
• Na mestima podložnim jakim vibracijama
• U blizini lokacije koja generiše jake radio talase, emituje radijaciju ili na mestima
gde postoji jak magnetizam. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati
ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim ili prašnjavim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo da
izazove kvar fotoaparata, a u nekim slučajevima on može biti nepopravljiv.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji omogućava reprodukciju oštrih
slika sa odličnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat je proizveden pod sistemom
kontrole kvaliteta koji je sertifikovao Carl Zeiss u saglasnosti sa standardima
kvaliteta kompanije Carl Zeiss u Nemačkoj.
Napomene o ekranu, elektronskom tražilu i objektivu
• Ekran i elektronsko tražilo su proizvedeni pomoću tehnologije ekstremno visoke
preciznosti, tako da je preko 99,99% piksela spremno za efikasnu upotrebu.
Međutim, na ekranu i elektronskom tražilu bi mogle da se pojave sitne crne i/ili
svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava koja
je rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
• Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste ili druge predmete tokom rada.
Napomene o snimanju uz pomoć tražila
Ovaj fotoaparat je opremljen organskim elektroluminescentnim tražilom visoke
rezolucije i visokog kontrasta. Ovo tražilo postiže širok ugao gledanja i dugo
rastojanje do zenice. Fotoaparat je dizajniran tako da omogući ugodno korišćenje
tražila zahvaljujući dobrom rasporedu različitih elemenata.
• Slika može biti blago iskrivljena blizu uglova tražila. To nije kvar. Ako želite da
proverite svaki detalj cele kompozicije, takođe možete da koristite LCD ekran.
• Ako pomerate fotoaparat ili oči dok gledate kroz tražilo, slika u tražilu može da
postane iskrivljena ili boje na slici mogu da se promene. Ovo je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Kada snimate slike, preporučujemo
vam da gledate središnji deo tražila.
Napomene o blicu
• Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
• Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
• Pazite da ne uklještite prst kada zatvarate blic.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to
nije kvar.
SR
32
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada
fotoaparat i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći da
je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
To je zbog karakteristika baterije i nije kvar. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
SR
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja
Sony ne pruža garanciju u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medijuma za snimanje.
Čišćenje površine fotoaparata
Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim
izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin,
alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje,
insekticid itd.
Održavanje ekrana
• Ako ekran uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći do
oštećenja zaštitnog sloja ekrana. U tom slučaju odmah obrišite ekran.
• Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim
materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
• Ako se na ekranu nalaze otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam da
pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite ekran čistom i mekanom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim
pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani na fotoaparat
ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
Napomene o odbacivanju/ustupanju fotoaparata
Da biste zaštitili lične podatke, obavite sledeće radnje pre odbacivanja ili ustupanja
fotoaparata.
• Vratite sva podešavanja fotoaparata na početne vrednosti tako što ćete obaviti
[Setting Reset] (stranica 26).
• Izbrišite sva registrovana lica ljudi iz [Face Registration] (stranica 23).
SR
33
Specifikacije
Fotoaparat
[System]
SR
34
Uređaj za generisanje slike: Exmor
R CMOS senzor od 13,2 mm ×
8,8 mm (tip od 1 inča)
Ukupan broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20,9 megapiksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
sa zumom od 8,3×
f = 8,8 mm–73,3 mm
(24 mm–200 mm (ekvivalentno
filmu od 35 mm))
F2,8
Prilikom snimanja filmova (16:9):
26 mm–212 mm*1
Prilikom snimanja filmova (4:3):
31 mm–259 mm*1
*1
Kada je [
SteadyShot]
podešeno na [Standard]
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatic
exposure (automatska ekspozicija),
Aperture priority (prioritet
blende), Shutter priority (prioritet
zatvarača), Manual exposure
(ručna ekspozicija), Scene Selection
(izbor prizora)
Balans bele: Automatic (automatski),
Daylight (dnevna svetlost), Shade
(hlad), Cloudy (oblačno),
Incandescent (inkadescentno
svetlo), Fluorescent (fluorescentno
svetlo) (Warm White (toplo belo)/
Cool White (hladno belo)/Day
White (bela dnevna svetlost)/
Daylight (dnevna svetlost)),
Flash (blic), Color temperature
(temperatura boja)/Color filter
(filter boja), Custom (prilagođeno)
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline) kompatibilan,
RAW (Sony ARW 2.3 format),
DPOF kompatibilan
Filmovi (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0
kompatibilan
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Medijum za snimanje: „Memory Stick
PRO Duo“ medijum, „Memory
Stick Micro“ medijum, SD kartice,
microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na Auto):
Približno 1 m do 10,2 m
(3,28 stopa do 33,46 stopa)
[Input and Output connectors]
Priključak HDMI: HDMI mikro
priključak
Multi-priključak*:
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Priključak za mikrofon: Stereo mini
priključak od 3,5 mm
Priključak za slušalice: Stereo mini
priključak od 3,5 mm
* Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
[Viewfinder]
Tip: Elektronsko tražilo
Ukupan broj tačaka:
1 440 000 tačaka
Pokrivanje kadra: 100%
Uvećanje: 0,70 × (ekvivalentno formatu
od 35 mm) sa objektivom
od 50 mm podešenim na
beskonačnost, –1 m–1 (dioptrija)
Udaljenost oka: Približno 23 mm
od okulara, 21,5 mm od okvira
okulara na –1 m–1 (dioptrija)
Prilagođavanje dioptrije:
–4 m–1 do +3 m–1 (dioptrija)
[Screen]
LCD ekran: TFT ekran od
7,5 cm (tip od 3 inča)
Ukupan broj tačaka:
1 228 800 tačaka
[Power, general]
Napajanje: Punjiva baterija
NP-FW50, 7,2 V
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D,
5V
Potrošnja energije:
Približno 2,1 W (tokom snimanja
sa LCD ekranom)
Približno 2,7 W (tokom snimanja
korišćenjem tražila)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (u skladu sa CIPA
standardom):
129 mm × 88,1 mm × 102,2 mm
(5 1/8 inča × 3 1/2 inča ×
4 1/8 inča) (Š/V/D)
Težina (u skladu sa CIPA standardom)
(približna):
813 g (1 lb 12,7 oz) (uključujući
bateriju NP-FW50, „Memory Stick
PRO Duo“ medijum)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
[Wireless LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilno
SR
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
(32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C
do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (približne):
50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča ×
7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)
Punjiva baterija NP-FW50
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 8,4 V
Nominalni napon: DC 7,2 V
Maksimalni napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,02 A
Kapacitet: Uobičajeni 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalni 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksimalne dimenzije (približno):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(1 5/16 inča × 3/4 inča ×
1 13/16 inča) (Š/V/D)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
SR
35
Zaštićeni znakovi
SR
36
• Sledeće oznake su zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
, „Cyber-shot“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick
Duo“, „Memory Stick Micro“,
„PlayMemories Home“, logotip
„PlayMemories Home“,
„PlayMemories Online“, logotip
„PlayMemories Online“,
„PlayMemories Mobile“, logotip
„PlayMemories Mobile“
• „AVCHD Progressive“ i logotip
„AVCHD Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC u SAD i drugim
zemljama.
• Windows je registrovani
zaštićeni znak kompanije
Microsoft Corporation u SAD
i drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije Cisco
Systems, Inc. i/ili njenih podružnica
u SAD i pojedinim drugim zemljama.
• iPhone i iPad su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovane
u SAD i drugim zemljama.
• Logotip SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android, Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su zaštićeni
znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED su
zaštićeni znakovi kompanije
Digital Living Network Alliance.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube su
zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Google Inc.
• Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije
Eye-Fi, Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom priručniku
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi
odgovarajućih razvojnih timova
ili proizvođača. Međutim,
oznake ™ ili ® nisu u svim
slučajevima korišćene u ovom
priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na česta
pitanja možete da vidite na vebsajtu naše korisničke podrške.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising