Sony | DSC-W730 | Sony DSC-W730 W730 kompaktni fotoaparat sa optičkim zumom od 8x Uputstva za rukovanje

4-445-400-51(1)
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
DSC-W730
Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je online priručnik.
Konsultujte ga za detaljna uputstva o mnogim funkcijama
fotoaparata.
1 Pristupite stranici za Sony podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3 Potražite naziv modela svog fotoaparata na stranici
podrške.
• Naziv modela proverite na donjem delu
fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-BN (1)
(Ova punjiva baterija se ne može koristiti s aparatima
Cyber-shot koji su opremljeni baterijom NP-BN1.)
• Posebni USB kabl (1)
• AC ispravljač AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Traka za nošenje (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovo uputstvo) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje uređaj
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽ LJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
PAŽ NJA
[ Baterija
Baterija kojom se neispravno rukuje može da eksplodira, prouzrokuje
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir s
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Bateriju obavezno punite originalnim Sony punjačem baterije ili drugim
uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite bateriju izvan domaš aja male dece.
• Bateriju držite na suvom mestu.
• Zamenite samo baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterije odložite na način opisan u uputstvu.
3
[ AC ispravljač
Kad koristite AC ispravljač koristite zidnu utičnicu u blizini. Odmah isključite AC
ispravljač iz zidne utičnice ako tokom korišćenja uređaja dođe do bilo kakvog
kvara.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišćenje samo s ovim
fotoaparatom, te ga ne treba koristiti s drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ovog uređaja.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovno uključite priključni
kabl (USB, itd.).
[ Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. On treba da bude
odložen na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne
ili elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
odlaganjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa odrednicom EMC za upotrebu
priključnih kablova kraćih od 3 m.
4
[ Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme odlagati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba biti odložena na za tu namenu predviđenom mestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim odlaganjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ugrađenu bateriju kod uređaja kome je zbog sigurnosti, načina rada ili zbog
očuvanja podataka potrebno stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
5
Delovi fotoaparata
I Za snimanje: taster zuma W/T
Za pregled: taster
(Indeks)/taster (Zum pri
reprodukciji)
J Prekidač za izbor načina rada
(Fotografija)/
(Panoramska fotografija)/
(Video zapis)
K Kukica za traku za nošenje
L Kontrolni taster
MENU uklj.: v/V/b/B
MENU isklj: DISP
(Postavljanje prikaza)/
(Samookidač)/
(Snimanje osmeha)/
(Blic)
M Taster / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
N Taster
(Reprodukcija)
O Taster MENU
P Otvor za postavljanje baterije
Q Polugica za vađenje baterije
R Indikator pristupa podacima
S Otvor za memorijsku karticu
T Otvor priključka za stativ
Taster ON/OFF (napajanje)
Okidač
Blic
Indikator samookidača/
indikator snimanja osmeha/
AF indikator
E Objektiv
F Indikator punjenja
G Mikrofon
H LCD displej
A
B
C
D
6
• Koristite stativ sa vijkom dužine
manje od 5,5 mm. U
protivnom fotoaparat nećete
moći dobro učvrstiti i može se
oštetiti.
U Zvučnik
V Poklopac baterije/memorijske
kartice
W USB / A/V OUT priključak
Postavljanje baterije
Polugica za vađenje baterije
1 Otvorite poklopac.
2 Postavite bateriju.
• Dok pritiskate polugu za vađenje baterije, postavite bateriju
kako je prikazano. Osigurajte da se poluga za vađenje baterije
nakon postavljanja zaključa.
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno postavljena
možete oštetiti fotoaparat.
7
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Električni kabl
Za korisnike iz ostalih zemalja/regija
osim SAD i Kanade
I I ndikator punjenja
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje dovršeno
Treperi:
greška pri punjenju ili je
punjenje privremeno
pauzirano jer se fotoaparat
ne nalazi na temperaturi
odgovarajućeg raspona
Spojte fotoaparat na AC ispravljač (isporučeno)
1 predviđenim
USB kablom (isporučeno).
AC ispravljač na zidnu utičnicu.
2 Spojte
Indikator punjena svetli narandžasto i započinje punjenje.
• Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
• Baterija se može puniti čak i kad je delimično puna.
• Kad svetlo punjenja treperi, a punjenje nije dovršeno, izvadite i
ponovno stavite bateriju.
8
Napomene
• Ako indikator punjenja na fotoaparatu treperi kad je AC ispravljač
priključen na zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno
zaustavljeno jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Kad se
temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjenje se nastavlja.
Preporučujemo punjenje baterije pri okolnoj temperaturi od 10°C do
30 °C.
• Baterija se možda neće efikasno napuniti ako je priključak baterije
prljav. U tom slučaju, sa priključka baterije mekom krpom ili vatiranim
štapićem lagano obrišite prašinu kako biste ga očistili.
• Spojte AC ispravljač (isporučeno) na najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom
korišćenja AC ispravljača dođe do kvarova, odmah isključite priključak iz
zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kad se punjenje dovrši, AC ispravljač isključite iz zidne utičnice.
• Uvek koristite samo originalne baterije marke Sony, predviđeni USB
kabl (isporučeno) i AC ispravljač (isporučeno).
x Vreme punjenja (Potpuno punjenje)
Vreme punjenja je približno 115 min. pomoću AC ispravljača
(isporučeno).
Napomene
• Gore navedeno vreme punjenja primenjuje se kad se puni potpuno
ispražnjena baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati
i duže, zavisno od uslova korišćenja i spoljnih uslova.
9
x Punjenje spajanjem na računar
Baterija se može puniti spajanjem fotoaparata na računar predviđenim
USB kablom.
Na USB utičnicu
Napomene
• Kod punjenja putem računara imajte na umu sledeće podatke:
– Ako se fotoaparat spoji na prenosni računar koji nije spojen na izvor
napajanja, smanjuje se nivo napunjenosti baterije prenosnog računara.
Nemojte puniti tokom dužih vremenskih razdoblja.
– Kad se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte
isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili pokretati računar
iz moda mirovanja. Fotoaparat može prouzrokovati neispravan rad. Pre
isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili pokretanja
računara iz moda mirovanja, otkačite fotoaparat i računar.
– Nema garancije za punjenje pomoću posebno izrađenog računara ili
izmenjenog računara.
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje se mogu
snimiti i prikazati
10
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
Snimanje (fotografija)
Oko 100 min
Približno 200 slika
Stvarno snimanje (video zapisi)
Oko 40 min
—
Neprekidno snimanje
(video zapisi)
Oko 90 min
—
Pregled (fotografija)
Oko 190 min
Približno 3800 slika
Napomene
• Gornji broj slika važi kad je baterija sasvim napunjena. Broj slika se može
smanjiti u zavisnosti od uslova korišćenja.
• Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) marke Sony (prodaje se
posebno)
– Baterija se koristi pri temperaturi okoline od 25 °C.
• Broj fotografija za »Snimanje (fotografija)« temelji se na CIPA standardu i
važi za snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [ Disp. Resolution ] je podešena na [Standard].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Vreme trajanja baterije za video zapise važi za snimanje pri sledećim
uslovima:
– Način snimanja: 720 FINE
– Kad se neprekidno snimanje dovrši zbog postavljenih ograničenja
(29 minuta), ponovo pritisnite taster okidača i nastavite da snimate.
Funkcije snimanja poput zuma neće funkcionisati.
– Gore navedena opcija »Stvarno snimanje (video zapisi)« označava
približno vreme snimanja kao odrednicu kad više puta snimate, zumirate,
stavljate fotoaparat u način mirovanja za snimanje te uključujete i
isključujete fotoaparat.
x Napajanje strujom
Fotoaparat se može napajati strujom iz zidne utičnice spajanjem AC
ispravljača (isporučeno) predviđenim USB kablom (isporučeno).
Slike možete učitati u računar, a da se ne brinete o pražnjenju baterije
i to spajanjem fotoaparata na računar predviđenim USB kablom.
Takođe, AC ispravljač AC-UD10 (prodaje se posebno) ili AC-UD11
(prodaje se posebno) možete koristiti za napajanje tokom snimanja.
11
Napomene
• Napajanje se ne može vrš iti kad baterija nije stavljena u fotoaparat.
• Kad je fotoaparat spojen direktno na računar ili izvor napajanja isporučenim
AC ispravljačem, napajanje je dostupno samo u modu reprodukcije. Ako je
fotoaparat u modu snimanja ili dok menjate postavke fotoaparata,
napajanje se ne isporučuje čak i ako postoji USB veza pomoću predviđenog
USB kabla.
• Ako fotoaparat i računar spojite predviđenim USB kablom dok je
fotoaparat na ekranu reprodukcije, ekran na fotoaparatu promeniće se iz
ekrana reprodukcije u ekran USB povezivanja. Pritisnite
(Reprodukcija)
za prebacivanje na ekran reprodukcije.
• AC ispravljač AC-UD11 (prodaje se posebno) možda nije dostupan u nekim
zemljama/regijama.
Postavljanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
Proverite da li je odsečeni ugao
ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
2 Postavite memorijsku karticu (prodaje se posebno).
• Karticu postavite s odsečenim uglom u prikazanom smeru dok ne
klikne.
3 Zatvorite poklopac.
12
x Memorijske kartice koje se mogu koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
Memory Stick Micro (M2)
SD memorijska kartica
C
D
(Samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
—
(Samo Mark2)
(Klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDHC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSDXC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku se proizvodi u tabeli zajedno nazivaju ovako:
A: »Memory Stick Duo«
B: »Memory Stick Micro«
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Za korišćenje »Memory Stick Micro« ili microSD memorijske kartice s
fotoaparatom, svakako je prvo postavite u za to predviđeni adapter.
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pogurajte memorijsku karticu jednom kako biste je
izbacili.
Baterija: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam baterija
ne ispadne.
Napomene
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/bateriju dok gori indikator pristupa
podacima (str. 6). Tako možete da prouzrokujete oštećenje podataka na
memorijskoj kartici/internoj memoriji.
13
Podešavanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kontrolni taster
Odabir stavki: v/V/b/B
Podešavanje: z
taster napajanja ON/OFF.
1 Pritisnite
Postavka datuma i vremena prikazuje se kad prvi put uključite
fotoaparat.
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniš e.
2 Odaberite željeni jezik.
3 Prateći uputstva na ekranu, odaberite željenu
geografsku lokaciju, pa pritisnite z na kontrolnom
tasteru.
4 Podesite [ Date & Time Format ], [ Summer Time ] i [Date
& Time], pa odaberite [OK] t [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Sledite uputstva na ekranu.
• Ako podesite [Disp. Resolution] na [ High ], baterija se može
brže isprazniti.
14
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
W/T (zum)
Prekidač za odabir
načina rada
: Fotografija
: Panoramska slika
: Video zapis
W: smanjivanje
T: uvećanje
Snimanje fotografija
Do pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
1 Kad
se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.
Snimanja video zapisa
početak snimanja pritisnite okidač do kraja.
1 Za
• Taster zuma koristite za promenu skale uvećanja.
završetak snimanja ponovo pritisnite okidač
2 Za
do kraja.
Napomene
• Kad tokom snimanja video zapisa koristite funkciju zuma, snimiće se zvuk
pomeranja objektiva.
• Raspon panoramskog snimanja može se smanjiti, u zavisnosti od objekta ili
moda snimanja. Stoga, čak i kad se [360°] postavi za panoramsko snimanje,
snimljena slika može prikazivati manje od 360 stepeni.
• Neprekidno snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa
zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad
se snimanje video zapisa dovrši, možete ga ponovno pokrenuti ponovnim
pritiskom na taster okidača. U zavisnosti od temperature okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.
15
Pregled slika
W: smanjivanje
T: uvećanje
Kontrolni taster
(Reprodukcija)
/
(Brisanje)
Odabir slika: B (sledeća)/
b (prethodna)
Podešavanje: z
taster
(Reprodukcija).
1 Pritisnite
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se
registracioni ekran za datoteku sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (sledeće)/ b (prethodno) na kontrolnom
tasteru. Za gledanje video zapisa pritisnite z na sredini kontrolnog
tastera.
x Brisanje slike
1 Pritisnite taster / (Brisanje).
2 Izaberite [This Image] pomoću v na kontrolnom tasteru, zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
16
Vodič kroz fotoaparat
Fotoaparat je opremljen ugrađenim uputstvom za korišćenje. To vam
omogućava da prema svojim potrebama pretražujete funkcije
fotoaparata.
/
(Vodič kroz fotoaparat)
MENU
1 Pritisnite taster MENU.
2 Izaberite željenu stavku MENU, pa pritisnite taster
/
(Vodič kroz fotoaparat).
Prikazuje se vodič za rad za izabranu stavku.
• Ako pritisnete taster / (Vodič kroz fotoaparat) kad se ekran
MENU ne prikazuje, vodič možete pretraživati pomoću ključnih
reči ili ikona.
17
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste za snimanje ili reprodukciju može se
upravljati pomoću kontrolnog tastera ili tastera MENU na fotoaparatu.
Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam omogućava
jednostavan odabir funkcija. Tokom prikaza vodiča možete koristiti
različite funkcije.
Kontrolni taster
MENU
Funkcijski vodič
x Kontrolni taster
DISP (Postavljanje prikaza): Omogućava vam promenu prikaza ekrana.
(Samookidač): Omogućava vam korišćenje samookidača.
(Snimanje osmeha): Omogućava vam korišćenje moda Snimanje
osmeha.
(Blic): Omogućava vam odabir moda rada blica za fotografije.
Taster Centriraj (Praćenje fokusa): Fotoaparat prati predmet i
automatski podešava izoštravanje čak i kad se predmet kreće.
x Opcije izbornika
Snimanje
18
REC Mode
Odabir moda snimanja fotografija.
Movie shooting
scene
Odabir moda snimanja video zapisa.
Panorama
Shooting Scene
Odabir moda snimanja kad snimate panoramske
slike.
Scene Selection
Odabir prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
Picture Effect
Snima fotografiju sa izvornom teksturom u skladu sa
željenim efektom.
Easy Mode
Snima fotografije pomoću minimalnih funkcija.
Color hue
Kad se u Efektu slika odabere [ Toy camera ],
podešava se nijansa boje.
Extracted Color
Kad se u Efektu slika odabere [ Partial Color ],
bira se boja koja se izdvaja.
Soft Skin Effect
Postavlja Efekt nežn. tena i nivo efekta.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Odabir veličine slike za fotografije, panoramske
slike ili datoteke video zapisa.
Exposure
Compensation
Ručno podeš avanje ekspozicije.
ISO
Podeš ava osetljivost.
White Balance
Podeš ava tonove boje slike.
Focus
Odabir moda izoštravanja.
Metering Mode
Odabir moda merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Cont. Shooting
Settings
Odabir moda pojedinačnih slika ili moda brzog
snimanja.
Scene Recognition
Postavlja na automatsko prepoznavanje uslova
snimanja.
Smile Detection
Sensitivity
Podeš ava osetljivost funkcije Snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Face Detection
Odabir moda za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
DRO
Podeš ava funkciju DRO za ispravljanje osvetljenosti
i kontrasta ili poboljšanje kvaliteta slike.
Anti Blink
Postavlja na automatsko snimanje dve slike i
bira sliku u kojoj oči ne trepću.
Movie SteadyShot
Podeš ava jačinu postavke SteadyShot u snimanju
video zapisa. Ako promenite postavku za
[Movie SteadyShot], promeniće se ugao
prikaza.
In-Camera Guide
Pretraga funkcije fotoaparata prema korisničkim
potrebama.
19
Pregled
Easy Mode
Povećava veličinu teksta na ekranu radi lakšeg
korišćenja.
Beauty Effect
Retušira lice na fotografiji.
Retouch
Retušira sliku različitim efektima.
Delete
Briš e sliku.
Slideshow
Odabir metode kontinuirane reprodukcije.
View Mode
Odabir formata prikaza za slike.
Protect
Zaštita slike.
Print (DPOF)
Na fotografiju dodaje oznaku naloga za ispis.
Rotate
Okreće fotografiju.
In-Camera Guide
Pretraga funkcije fotoaparata prema korisničkim
potrebama.
x
Stavke za podešavanje
Ako pritisnete taster MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Settings) se daje kao konačan izbor. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Settings).
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card
*2
Tool
AF Illuminator/Grid Line/Disp. Resolution/Digital
Zoom/Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Demo Mode/Initialize/Function Guide/Video Out/USB
Connect Setting/USB Power Supply/LUN Setting/
Download Music/Empty Music/Eye-Fi*1/Power Save
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
20
*1 [Eye-Fi] se prikazuje samo kada se u fotoaparat stavi kompatibilna
memorijska kartica.
*2 Ako nije postavljena memorijska kartica, prikazaće se
(Alati za
Unutrašnju Memoriju), a moći će da se odabere samo [Format].
Funkcije opcije »PlayMemories Home«
Softver »PlayMemories Home« omogućava vam da fotografije i
video zapise uvezete na računar i koristite ih.
Prenos slika iz
fotoaparata
Prikaz slika na
Kalendaru
Deljenje slika na
»PlayMemories Online«
Učitavanje slike na
mrežne usluge
Preuzimanje »PlayMemories Home« (samo za
Windows)
z
»PlayMemories Home« možete preuzeti sa sledećeg URL-a:
www.sony.net/pm
Napomene
• Da biste instalirali »PlayMemories Home« potrebna vam je internet
veza.
• Za korišćenje »PlayMemories Online« potrebna vam je internet veza ili
druge mrežne usluge. »PlayMemories Online« ili druge mrežne usluge
možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regijama.
• »PlayMemories Home« nije kompatibilna s Mac računarima. Koristite
aplikacije koje su instalirane na vašem Mac računaru. Za pojedinosti
posetite sledeći URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
21
x Instaliranje »PlayMemories Home« na računaru
Koristeći internet pretraživač na računaru idite na
1 sledeći
URL, pa kliknite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
završ etak instalacije
2 Za
sledite uputstva na ekranu.
Na USB / A/V
• Kad se prikaže poruka za
OUT priključak
spajanje fotoaparata na računar,
spojte fotoaparat i računar
predviđenim USB kablom
Na USB utičnicu
(isporučen).
x Prikaz priručnika »PlayMemories Home Help Guide«
Pojedinosti o tome kako koristiti »PlayMemories Home« potražite u
»PlayMemories Home Help Guide«.
1 Dvaput kliknite ikonu [PlayMemories Home Help Guide]
na radnoj površini.
• Za pristup »PlayMemories Home Help Guide« sa menija start:
Kliknite [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• Pojedinosti o aplikaciji »PlayMemories Home« možete potražiti i
u priručniku »Korisnički priručnik za Cyber-shot« (str. 2) ili na
sledećoj stranici podrške PlayMemories Home (samo engleski):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
22
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može se razlikovati u
zavisnosti od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Oko 27 MB
16M
VGA
16:9(12M)
Memorijska kartica
2 GB
4
265
165
11000
4
330
x Video zapisi
U donjoj tabeli su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko
29 minuta (ograničeno specifikacijama proizvoda). Za video zapise
veličine [1280×720 (kvalitetno)], neprekidno snimanje može trajati
otprilike 10 minuta (maksimalna veličina datoteke 2 GB).
(h (sat), m (minut), s (sekunda))
Kapacitet
Interna memorija
Memorijska kartica
Oko 27 MB
2 GB
1280×720(kvalitetno)
—
20 m
(15 m)
1280×720(standardno)
—
35 m
(25 m)
1m
(45 s)
1h5m
(50 m)
Veličina
VGA
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike u zavisnosti od scene snimanja. Kad snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje
potrebno više memorije. Vreme snimanja takođe se razlikuje u zavisnosti od
uslova snimanja, objekta ili podeš ene veličine slike.
23
Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
O upotrebi i održavanju
Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, menjanje,
podvrgavanje fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima neće biti moguće popraviti fotoaparat.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa
možda nećete moći da snimate slike. Takođe, medij snimanja se može
pokvariti ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/čuvati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima s krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Držanje na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim treš enju
• U blizini lokacije koja generiš e jake radio-talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata koje u nekim slučajevima neće moći da se
otklone.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedeti s fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer time
možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
24
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može da reprodukuje oštre
slike izuzetnog kontrasta. Objektiv fotoaparata proizvela je uz strogu kontrolu
kompanija Carl Zeiss u skladu sa standardima komp. Carl Zeiss iz Nemačke.
Napomene o displeju
Displej je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na displeju se ipak može pojaviti
nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove
tačke su normalni rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrevanja
U zavisnosti od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći da
snimate video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih
razloga. Pre isključivanja, na ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati da snima video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključeno i
pričekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne snizi. Ako uključite
napajanje a da niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovo isključiti ili možda nećete moći da snimate
video zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda nećete moći da je
napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
Razlog su karakteristike baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskim pravima.
Bez nadoknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
25
Održavanje LCD monitora
• Krema za ruke ili losion ostavljen na ekranu može rastopiti njegov premaz.
Ako ih bude na ekranu, odmah ih obrišite.
• Snažno brisanje papirom ili drugim materijalima može oštetiti premaz.
• Ako na LCD monitoru ostanu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo
da je pažljivo uklonite, pa ekran obrišete mekom krpom.
26
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Uređaj]
Uređaj za snimanje: 7,75 mm
(1/2,3 tip) CCD senzor, filter
primarnih boja
Ukupno piksela:
Oko 16,4 megapiksela
Efektivno piksela:
Oko 16,1 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
8× zum objektiv
f = 4,5 mm – 36 mm (25 mm –
200 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F3,3 (W) – F6,3 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
28 mm – 224 mm*
Pri snimanju video zapisa (4:3):
34 mm – 272 mm*
* Kad se [ Movie SteadyShot ]
postavi na [Standard].
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, Odabir scene
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blic,
’Jedan dodir’
Brzo snimanje slika (kad se snima
s najvećim brojem piksela):
Oko 1 slika/sekundi (do 3 slike)
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilno
s JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), kompatibilno s DPOF
Video zapisi: MPEG-4 AVC/
H.264
Memorijski mediji: Interna
memorija (Oko 27 MB),
»Memory Stick Duo«, »Memory
Stick Micro«, SD kartice,
microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO
osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) podešena na
automatski odabir):
Oko 0,3 m do 2,8 m (W)
Oko 1,5 m do 2 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Displej]
LCD displej:
6,7 cm (2,7 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 230 400 tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterija
NP-BN, 3,6 V
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
Oko 1,2 W
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (kompatibilno s CIPA):
93,1 mm × 52,3 mm × 22,5 mm
(Š/V/D)
27
Masa (kompatibilno s CIPA)
(uključujući NP-BN bateriju,
»Memory Stick Duo«):
Oko 122 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenično, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
0,5 A
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Oko 50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
Masa:
Za SAD i Kanadu: Oko 48 g
Za zemlje i regije izuzev SAD-a i
Kanade: Oko 43 g
28
Punjiva baterija NP-BN
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
jednosmerno
Nominalni napon: 3,6 V jednosmerno
Maksimalni napon punjenja:
4,2 V jednosmerno
Maks. jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
najmanje: 2,2 Wh (600 mAh)
Dizajn i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveš tenja.
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«,
»Memory Stick XC-HG Duo«,
»Memory Stick Micro«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft
Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani
zaštitni znaci kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je zaštitni znak kompanije
Eye- Fi Inc.
• Facebook i »f« logotip su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i YouTube logotip su
zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci Google Inc.
• Takođe, nazivi proizvoda i uređaja
korišćeni u ovom uputstvu
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i
nisu
konzistentno korišćene u ovom
uputstvu.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
ŠOdš tampano mastilom na bazi biljnog ulja
bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
®
29
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
© 2012 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Download PDF

advertising