Sony | DSC-W630 | Sony DSC-W630 W630 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-410-736-53(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-W630/W650
Naučite nešto više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« jeste Internet
priručnik. U njemu potražite detaljno uputstvo o
mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pogledajte Sony stranicu podrške.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju državu ili regiju.
3 Na stranici podrške potražite naziv modela vašeg
fotoaparata.
• Proverite naziv modela na dnu vašeg fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj delova.
• Fotoaparat (1)
• Punjač za baterije BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD-u i Kanadi) (1)
• Punjiva baterija NP-BN (1)
(Ova baterija ne može se koristiti sa fotoaparatom Cyber-shot koji su
isporučeni sa NP-BN1 baterijom.)
• Pripadajući USB kabl (1)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svetlo, dovod električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
3
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišć enje samo sa ovim
fotoaparatom, te se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
4
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
5
Prepoznavanje delova
I Za snimanje: taster W/T
(zumiranje)
Za prikaz: taster
(zumiranje reprodukcije)/
taster
(indeks)
J Prekidač za odabir načina
rada:
(Fotografija)/
(Film)/
(Panoramsko
snimanje)
K Kukica za traku za nošenje
oko ruke
L Taster / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
M Taster MENU
N Kontrolni taster
MENU uključen: v/V/b/B/z
MENU isključen: DISP/ /
/ /Praćenje fokusa
O Lampica za pristup
P Ručica za izbacivanje baterije
Q Otvor za bateriju
R Priključak za stativ
A Taster ON/OFF (Napajanje)/
Lampica napajanja
B Okidač
C Blic
D Lampica samookidača/
Lampica snimanja osmeha/
AF osvetljivač
E Mikrofon
F Sočivo
G LCD ekran
H Taster
(reprodukcija)
6
• Koristite stativ sa vijkom kraćim
od 5,5 mm. U protivnom
nećete moći sigurno pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja.
S Zvučnik
T Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
U USB / A/V OUT priključak
V Otvor za memorijsku karticu
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i
Kanadi
Za kupce u državama/regijama izvan
SAD-a i Kanade
Utikač
Kabl za
napajanje
Lampica CHARGE
Svetli: puni se
Isključena: punjenje je završeno (Normalna napunjenost)
Treperi: greška kod punjenja
bateriju u punjač.
1 Umetnite
• Bateriju možete puniti čak i ako je delimično napunjena.
punjač u zidnu utičnicu.
2 Uključite
• Ako nastavite puniti bateriju više od sat vremena nakon što se
lampica CHARGE isključi, baterija će duže biti napunjena (Puna
napunjenost).
• Ako CHARGE lampica svetli i punjenje nije završeno, izvadite
te ponovo stavite bateriju.
x Vreme punjenja
Puno vreme punjenja: pribl. 245 min.
Normalno vreme punjenja: pribl. 185 min.
Napomene
• Gore navedeno vreme punjenja odnosi se na punjenje potpuno ispražnjene
baterije pri temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati duže zavisno od
uslova korišćenja i okolnosti.
• Uključite punjač u najbližu zidnu utičnicu.
• Nakon završenog punjenja, iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice
te izvadite bateriju iz punjača.
• Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.
• BC-TRN2 punjač (prodaje se posebno) može brzo napuniti NP-BN punjivu
bateriju koja se isporučuje sa ovim modelom. BC-TRN punjač (prodaje se
posebno) ne može brzo napuniti NP-BN punjivu bateriju koja se isporučuje
sa ovim modelom.
7
x Vek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/
prikazati
Vek trajanja baterije
(min.)
Broj slika
Snimanje fotografija
Pribl. 110
Pribl. 220
Prikaz fotografija
Pribl. 220
Pribl. 4400
Snimanje filmova
Pribl. 85
—
Napomene
• Broj fotografija koje možete snimiti približan je ako snimate sa potpuno
napunjenom baterijom. Zavisno od okolnosti broj može biti manji.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Upotreba Sony »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (prodaje se posebno).
– Kada se potpuno napunjena baterija (isporučena) koristi na temperaturi
okoline od 25°C.
– [Rezolucija prikaza] postavljena je na [Standardna].
• Broj fotografija koje se mogu snimiti zasniva se na standardu CIPA i vredi
za snimanje u sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Svetlina Panela] su postavljene na [3].
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
– Zumiranje se naizmenično menja između krajeva W i T.
– Blic se uključuje svaki drugi put.
– Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
• Vek trajanja baterije za snimanje filmova vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Mod snimanja: 720 FINE
– Kad se završi kontinuirano snimanje zbog postavljenih ograničenja
(stranica 19), pritisnite ponovo okidač te nastavite snimati. Snimanje radi
sve dok se ne uključi zum.
8
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje
se posebno)
Ručica za izbacivanje
Pazite da je odsečeni kraj ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Usmerivši odsečenu ivicu kako je prikazano na ilustraciji
umetnite memorijsku karticu dok ne klikne.
bateriju.
3 Umetnite
• Pritiskajući ručicu za izbacivanje baterije, umetnite bateriju kao
š to je prikazano na slici. Proverite dobro zabravljenje ručice za
izbacivanje baterije nakon umetanja baterije.
poklopac.
4 Zatvorite
• Zatvaranje poklopca sa neispravno umetnutom baterijom može
oštetiti fotoaparat.
9
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a (samo Mark2)
a
Memory Stick Duo
a
—
Memorijska kartica SD
a
a (klase 4 i brža)
Memorijska kartica SDHC
a
a (klase 4 i brža)
Memorijska kartica SDXC
a
a (klase 4 i brža)
• U ovom priručniku, svi proizvodi pod A nazivaju se »Memory Stick Duo«, a
svi proizvodi pod B SD kartica.
x Za uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: jednom pritisnite memorijsku karticu prema unutra.
Baterija: klizno pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad nemojte uklanjati memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 6) svetli. Tako možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u
internoj memoriji.
10
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kontrolni taster
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
taster ON/OFF (napajanje).
1 Pritisnite
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete
taster ON/OFF (napajanje).
• Uključivanje fotoaparata može potrajati određeno vreme.
2 Odaberite željeni jezik.
uputstvo na ekranu odaberite geografsku lokaciju
3 Uz
te pritisnite z.
[Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i
4 Postavite
[Dat. i vreme] pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
prema uputstvu na ekranu.
5 Radite
• Baterija će se možda brže prazniti kada je [Rezolucija prikaza]
postavljena na [Visoka].
11
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
W/T (zum)
Prekidač za odabir načina rada
: fotografija
: Panoramsko snimanje
: film
W: smanjenje
T: uvećanje
Snimanje fotografija
izoštravanje okidač pritisnite do pola.
1 Za
Kada je slika izoštrena, oglašava se zvučni signal i zasvetli indikator
z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanje filmova
biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
1 Kako
• Koristite taster zumiranja za promenu opsega zuma.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovo
2 Kako
pritisnite do kraja.
Napomene
12
• Ako se tokom snimanja filma koristi funkcija zumiranja, snimiće se i zvuk
sočiva.
• Možete neprekidno snimati oko 29 minuta u vreme dok je temperatura
25°C i ako fotoaparat radi sa fabričkim postavkama. Da biste nastavili
snimati nakon prekinutog snimanja, ponovo pritisnite okidač. Radi zaštite
fotoaparata snimanje se može automatski prekinuti, zavisno od temperature
prilikom snimanja (stranica 21).
• Opseg panoramskog snimanja može se smanjiti zavisno od objekta ili moda
snimanja. Zato kada je panoramsko snimanje postavljeno na [360°],
snimljena slika možda će prikazivati manje od 360 stepeni.
Prikaz slika
W: smanjenje
T: uvećanje
(reprodukcija)
Kontrolni taster
Taster
/
(brisanje)
Odaberite slike: B (sledeća)/ b (prethodna)
Postavite: z
taster
(reprodukcija).
1 Pritisnite
• Ako se na ovom fotoaparatu reprodukuju slike sa memorijske
kartice koje su snimljene drugim fotoaparatima, pojavljuje se
ekran za registraciju datoteke sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Sliku odaberite pomoću B (sledeća)/ b (prethodna) na kontrolnom
tasteru. Pritisnite z na sredini kontrolnog tastera za prikaz filmova.
x Brisanje slike
1 Pritisnite / taster (brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnom tasteru i pritisnite
z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
13
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat ima ugrađen vodič kroz funkcije. To vam omogućuje
pretraživanje funkcija fotoaparata skladno vašim potrebama.
MENU
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite taster MENU.
stavku čiji opis želite videti i pritisnite
2 Odaberite
taster (Vodič kroz fotoaparat).
/
Prikazuje se priručnik o rukovanju za odabranu funkciju.
• Funkciju možete tražiti pomoću ključne reči ili ikonom, tako da
pritisnete / taster (Vodič kroz fotoaparat), ako se ne prikaže
MENU.
14
Uvođenje drugih funkcija
Drugim funkcijama koje se koriste prilikom snimanja ili reprodukovanja
može se upravljati putem kontrolnog tastera ili tastera MENU na
kameri. Ovaj fotoaparat ima vodič kroz funkcije koji vam omogućuje
jednostavan odabir funkcija. Dok je vodič prikazan isprobajte druge
funkcije.
Kontrolni
taster
MENU
Vodič kroz funkcije
x Kontrolni taster
DISP (Postavljanje prikaza): omogućuje vam promenu prikaza na
ekranu.
(Samookidač): omogućuje vam korišćenje samookidača.
(Snimanje osmeha): omogućuje vam korišćenje načina rada za
snimanje osmeha.
(Blic): omogućuje vam odabir načina rada blica za snimanje
fotografija.
z (Praćenje fokusa): Omogućuje vam da se fokusirate na objekat
iako se pomera.
x Stavke menija
Snimanje
Mod snimanja
Odabir moda snimanja.
Foto efekat
Snimanje fotografija sa originalnom teksturom u
skladu sa željenim efektom.
Odabir scene
Odabir prethodno podešenih postavki za
usklađivanje sa različitim uslovima scene.
Jednostavni mod
Snimanje fotografija korišćenjem minimalnog broja
funkcija.
15
Veličina slike/
Veličina panor.
slike/Veličina
video zapisa
16
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
snimke ili filmske datoteke.
Ton boja
Podesite nijansu boje kada je [Igračka fotoaparat]
odabrano u Efektu slike.
Izdvojena boja
Podesite boju koju treba izvući kada je [Parcijalne
boje] odabrano u Efektu slike.
Postavke nepr.
snimanja
Odaberite snimanje jedne slike ili brzo snimanje.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost na svetlo.
Balans bele boje
Podesite tonove boje na slici.
Izoštravanje
Odaberite mod izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja koji određuje koji će se
deo objekta meriti kako bi se utvrdila ekspozicija.
Prepoznavanje
scena
Postavite na automatsko otkrivanje uslova snimanja
u inteligentnom automatskom modu rada.
Efekat nežn. tena
Postavite efekat meke kože i njegov nivo.
Osetljivost
osmeha
Postavite osetljivost funkcije snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite automatsko otkrivanje lica i podešavanje
različitih postavki.
DRO
Postavite funkciju DRO da ispravlja svetlinu i
kontrast kako bi se poboljšao kvalitet slike.
Smanj. zatvar.
očiju
Postavite na automatsko snimanje dve slike i
odabir slike na kojoj nema zatvaranja očiju.
SteadyShot
video zapisa
Podesite snagu funkcije SteadyShot u modu
snimanja filma.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
Prikaz
Jednostavni mod
Postavite da se veličina teksta povećava i indikatori
će postati bolje vidljivi.
Dijaprojekcija
Odaberite mod kontinuiranog reprodukovanja.
Mod prikaza
Odaberite format prikaza za slike.
Retuširanje
Retuširajte sliku korišćenjem različitih efekata.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
šŠ Š tampanje (DPOF)
Dodajte fotografiji oznaku za š tampanje.
Rotacija
Okrenite fotografiju ulevo.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražite funkcije fotoaparata skladno vašim
potrebama.
x
Stavke za postavljanje
Ako pritisnete taster MENU tokom snimanja ili reprodukovanja,
(Postavke) je dan kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke Snimanja
Glavne Postavke
Alati za Memorijsku
Karticu*
AF osvetljivač/Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni
zum/Smanj. ef. crv. očiju/Upoz. o zatv. očima/Zapis
datuma
Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/
Boja prikaza/Pokazni mod rada/Pokretanje/
Funkcijski vodič/Video izlaz/Eko mod/Postav. USB
povez./LUN Postavka/Preuzimanje muzike/Isprazni
muziku/Eye-Fi
Format/Stvar. foldera za snim./Prom. foldera za
snim./ Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke Sata
* Ako memorijska kartica nije umetnuta,
prikazaće se (Alati za
Unutrašnju Memoriju) i jedino se može odabrati [Format].
17
Instalirajte PC application (Windows)
»PlayMemories Home« omogućuje vam prikaz slika uvezenih iz
fotoaparata na računar.
1 Priključite fotoaparat na računar.
(u Windows XP, [My Computer]) t
2 [Computer]
[PMHOME] t dva puta kliknite [PMHOME.EXE].
3 Sledite uputstvo na ekranu kako biste završili instalaciju.
Napomena
• »PlayMemories Home« nije kompatibilan sa Mac OS. Ako reprodukujete
slike na Mac, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac.
Za pojedinosti, pogledajte http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Korisne funkcije u »PlayMemories Home«
»PlayMemories Home« pruža korisne funkcije u nastavku te omogućuje
niz drugih funkcija spajanjem na Internet i instaliranjem Expanded
Feature:
• Uvoz i prikaz slika snimljenih ovim fotoaparatom.
• Pregledajte slike u računaru tako da ih organizujete prema datumu snimanja
na kalendaru.
• Ispravljanje fotografija (smanjenje efekta crvenih očiju itd.), š tampa, slanje
slika e-poštom i promena datuma/vremena snimanja.
• Smeš tanje i š tampanje slika sa unesenim datumom snimanja.
18
Broj fotografija i raspoloživo vreme za
snimanje video zapisa
Broj fotografija i raspoloživo vreme za snimanje filmova razlikuju se
zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
16M
VGA
16:9(12M)
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 27 MB
2 GB
4
265
165
11000
4
330
x Filmovi
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve filmske datoteke. Kontinuirano snimanje moguće
je u trajanju od približno 29 minuta. Maksimalna veličina datoteke filma
iznosi do približno 2 GB.
(h (sat), m (minut), s (sekunda))
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Pribl. 27 MB
Memorijska kartica
2 GB
1280×720(kvalitetno)
—
20m
(15m)
1280×720(standardno)
—
35m
(25m)
1m
(45s)
1h 05m
(50m)
VGA
Broj izražen u ( ) minimalno je vreme za snimanje.
• Vreme za snimanje filmova je promenjivo jer je fotoaparat opremljen
funkcijom VBR (promenjiv iznos bitova), koja automatski podešava
kvalitet slike skladno sceni snimanja. Kad snimate objekte koji se brzo
kreću slika je čistija, ali vreme za snimanje je kraće jer je potrebno više
memorije za snimanje.
Vreme snimanja promenjivo je i zavisno od uslova snimanja, te zavisi od
postavki veličine objekta ili slike.
19
Napomene o korišćenju fotoaparata
Korišćenje i održavanje uređaja
Nežno rukujte uređajem, nemojte ga rastavljati, izvoditi prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti uređaj. Budite
posebno pažljivi sa sočivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što počnete sa snimanjem, napravite probni snimak kako biste
proverili da li fotoaparat ispravno radi.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat, može
doći do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat se ne može popraviti.
• Ne usmeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom izvoru jakog svetla. To
može uzrokovati kvar na fotoaparatu.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je pre korišćenja
fotoaparata.
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar i možda
nećete moći snimati slike. Dalje, mediji za snimanje mogu postati
neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/skladiš titi fotoaparat na sledećim mestima
• Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na primer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata može se
deformisati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod direktnim sunčevim svetlom ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformisati se, a to može
uzrokovati kvar.
• Na mestu podložnom jakom trešenju
• Pored mesta koje proizvodi jake radio talase, zrači ili u blizini jakog
magnetnog zračenja. U protivnom, fotoaparat možda neće ispravno snimati
ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim i prašnjavim mestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak ili prašina. To može uzrokovati kvar
na fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj kvar se ne može popraviti.
O nošenju
Nemojte sedati dok vam se fotoaparat nalazi u zadnjem džepu pantalona ili
suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
Sočivo Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen sočivom Carl Zeiss koje može reprodukovati oštre
slike sa odličnim kontrastom. Sočivo fotoaparata proizvedeno je uz poštovanje
sistema osiguranja kvaliteta sertifikovanog od strane Carl Zeiss skladno
standardima kvaliteta Carl Zeiss u Nemačkoj.
20
Napomene o ekranu i sočivu
Ekran se proizvodi pomoću izuzetno visoko precizne tehnologije pa se više od
99,99% piksela efektivno koristi. Međutim, na ekranu se mogu pojaviti neke
sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene). Ove tačkice
normalan su rezultat procesa proizvodnje i ne utiču na snimanje.
O temperaturi fotoaparata
Vaš fotoaparat i baterija mogu se zagrejati usled dužeg korišćenja, ali to nije
kvar.
O zaštiti od pregrevanja
Zavisno od fotoaparata i temperature, možda nećete moći snimati filmove ili
se napajanje može automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili pre
nego što više ne budete mogli snimati filmove. U tom slučaju, neka napajanje
ostane isključeno sve dok se temperatura fotoaparata i temperatura baterije
ne spuste. Ako uključite napajanje dok se fotoaparat i baterija još nisu
ohladili, napajanje bi se moglo ponovo isključiti ili možda nećete moći
snimati filmove.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se dugo nije koristila, možda je nećete moći dovoljno
napuniti.
Razlog toga su tehničke karakteristike baterije i to ne predstavlja kvar.
Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali su možda zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala može se protiviti
odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.
Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspelo snimanje
Kompanija Sony ne može kompenzovati neuspelo snimanje ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata očistite krpom koju ste lagano navlažili vodom, a zatim
obrišite suvom tkaninom. Za sprečavanje oštećenja završne obrade ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima, kao što su razređivač,
benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
O ilustracijama
Ilustracije koje se koriste u ovom priručniku odnose se na DSC-W630, osim
ako nije drukčije navedeno.
21
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
22
Slikovni uređaj: 7,75 mm (vrsta
1/2,3 ) CCD u boji, filter za
primarne boje
Ukupan broj piksela fotoaparata:
približno 16,4 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
približno 16,1 megapiksela
Sočivo: Carl Zeiss Vario-Tessar 5×
zum sočiva
f = 4,5 mm – 22,5 mm (25 mm –
125 mm (jednako filmu od
35 mm))
F2,6 (W) – F6,3 (T)
Kod snimanja filmova (16:9):
29 mm – 145 mm*
Kod snimanja filmova (4:3):
35 mm – 175 mm*
* Kada je [SteadyShot video zapisa]
postavljeno na [Standardno].
SteadyShot: optički
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
(11 načina rada)
Balans bele boje: automatski,
dnevno svetlo, oblačno,
fluorescentno svetlo 1/2/3,
svetlo sa usijanom žicom,
blic, jedan dodir
Interval snimanja za brzo snimanje:
približno 1,0 sekundi
Format datoteke:
Fotografije: podržava JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
kompatibilno sa DPOF
Filmovi: MPEG-4 AVC/H.264
Medij za snimanja: interna memorija
(približno 27 MB), kartice
»Memory Stick Duo«, SD
Blic: domet blica (ISO
osetljivost (Preporučeni indeks
ekspozicije) postavljen na
Auto):
pribl. 0,3 m do 3,7 m (W)
pribl. 1,0 m do 1,5 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Ekran]
LCD ekran:
DSC-W630:
6,7 cm (tip 2,7) TFT pogon
DSC-W650:
7,5 cm (tip 3,0) TFT pogon
Ukupan broj tačkica:
230 400 tačkica
[Napajanje, opš te]
Napajanje: punjiva baterija
NP-BN, 3,6 V
Potrošnja energije (kod snimanja):
1,1 W
Radna temperatura:
0°C do 40°C
Temperatura za skladiš tenje:
–20°C do +60°C
Dimenzije (kompatibilno sa CIPA):
DSC-W630: 91,0 mm × 52,2 mm
× 19,1 mm (W/H/D)
DSC-W650: 94,0 mm × 56,0 mm
× 19,1 mm (W/H/D)
Težina (kompatibilno sa CIPA)
(uključujući NP-BN bateriju,
»Memory Stick Duo«):
DSC-W630:
pribl. 116 g
DSC-W650:
pribl. 124 g
Mikrofon: mono
Zvučnik: mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
BC-CSN/BC-CSNB punjač za
baterije
Energetski zahtevi: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,25 A
Radna temperatura:
0°C do 40°C
Temperatura za skladiš tenje:
–20°C do +60°C
Dimenzije:
pribl. 55 mm × 24 mm × 83 mm
(W/H/D)
Težina: pribl. 55 g
Punjive baterije NP-BN
Baterija koja se koristi: litijum-jonska
baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Najveći napon punjenja:
4,2 V jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)
Zaštitni znakovi
• Sledeći znakovi zaštitni su znakovi kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Mac je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, opš te, zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi njihovih autora ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® se ne koriste u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odštampano na 70% ili više recikliranom
papiru sa bojom na bazi biljnoga ulja
bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
Dizajn i specifikacije podložni su
promenama bez prethodne najave.
23
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising