Sony | DSC-W510 | Sony DSC-W510 W510 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-264-982-51(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-W510
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
2
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svetlo, dovod električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlaš ć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama uz ovaj simbol može se nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka treba stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
Pogledajte »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-ROM-u
Za pojedinosti o naprednim radnjama pročitajte »Korisnički priručnik za
Cyber-shot« (HTML) na CD-ROM-u (isporučeno) pomoću računara.
Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a.
Za korisnike sistema Windows:
1 Kliknite [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« preko prečice na radnoj površini.
Za korisnike sistema Macintosh:
1 Odaberite [Korisnički priručnik] i kopirajte folder [srb] smeš ten u
folderu [Korisnički priručnik] na svoj računar.
2 Kada se kopiranje završi, dva puta pritisnite »index.html« u folderu
[srb].
Provera priloženih dodataka
• Punjač za baterije BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Kabl za napajanje (nije isporučeno u SAD i Kanadi) (1)
• Punjive baterije NP-BN1 (1)
• Namenski USB kabl (1) (Sony Corporation 1-837-783-) (1)
• Traka za nošenje oko ruke (1)
• CD-ROM (1)
– Softver za Cyber-shot
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
5
Prepoznavanje delova
I Za snimanje: tipka W/T
(zumiranje)
Za prikaz: tipka
(zumiranje reprodukcije)/
tipka
(indeks)
J Prekidač za odabir načina
rada
K Kukica za traku za nošenje
oko ruke
L Tipka (brisanje)
M Tipka MENU
N Kontrolna tipka
Meni uključen: v/V/b/B/z
Meni isključen: DISP/ /
/
O Lampica za pristup
P Otvor za memorijsku karticu
Q Zvučnik
R Priključak za stativ
• Koristite stativ sa vijkom kraćim
od 5,5 mm. U protivnom
nećete moći sigurno pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja.
A
B
C
D
E
F
G
H
6
Tipka ON/OFF (napajanje)
Okidač
Blic
Lampica samookidača/
lampica snimanja osmeha
Mikrofon
So č ivo
LCD ekran
Tipka
(reprodukcija)
S Poklopac za bateriju/
memorijsku karticu
T Poluga za izbacivanje baterije
U Otvor za bateriju
V Priključak
(USB) / A/V
OUT
W Poklopac terminala
Punjenje baterije
Za kupce u SAD i Kanadi
Za kupce u državama/regijama izvan
SAD i Kanade
Utikač
Kabl za
napajanje
Lampica CHARGE
Uključena: puni se
Isključena: punjenje završeno (normalna napunjenost)
bateriju u punjač.
1 Umetnite
• Bateriju možete puniti čak i ako je delimično napunjena.
punjač u zidnu utičnicu.
2 Uključite
• Ako nastavite puniti bateriju više od sat vremena nakon što se
lampica CHARGE isključi, baterija će duže biti napunjena (puna
napunjenost).
x Vreme punjenja
Puno vreme punjenja: pribl. 245 min.
Normalno vreme punjenja: pribl. 185 min.
Napomene
• Gore prikazano vreme punjenja vredi ako je baterija potpuno ispražnjena
pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati duže zavisno od uslova
korištenja i okolnostima.
• Uključite punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kada se punjenje završi, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i
izvadite bateriju iz punjača.
• Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.
7
x Vek trajanja baterije i broj fotografija koje možete
snimiti/prikazati
Vek trajanja baterije: pribl. 110 min. (snimanje)/pribl. 320 min.
(prikazivanje)
Broj slika: pribl. 220 slika (snimanje)/pribl. 6400 slika (prikazivanje)
Napomena
• Broj fotografija koje se mogu snimiti zasniva se na standardu CIPA i vredi
za snimanje u sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavke ekranskog prikaza) je postavljena na [Uobičajeno].
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
– Zumiranje se naizmenič no menja između krajeva W i T.
– Blic se uključuje svaki drugi put.
– Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
– Potpuno napunjena baterija (isporučeno) koristi se na temperaturi od
25 °C.
– Upotreba Sony »Memory Stick PRO Duo« (prodaje se posebno).
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje
se posebno)
Poluga za izbacivanje
Pazite da je odsečeni kraj ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Usmerivši odseč enu ivicu kako je prikazano na slici umetnite
memorijsku karticu dok ne klikne.
8
bateriju.
3 Umetnite
• Poravnajte bateriju prema strelicama u otvoru za umetanje baterije.
Zatim umetnite bateriju dok polugica za izbacivanje ne sedne.
poklopac.
4 Zatvorite
• Zatvaranje poklopca sa neispravno umetnutom baterijom može
da ošteti fotoaparat.
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick PRO Duo
a
A Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
Memorijska kartica SD
a
a
Memorijska kartica SDHC
a
a
B
a
• U ovom priručniku se proizvodi pod A zajednički nazivaju »Memory Stick
Duo«.
• U ovom priručniku se proizvodi pod B zajednički nazivaju kartica SD.
• Prilikom snimanja filmova preporučuje se korištenje kartice klase 2 ili brže
kartice SD.
x Za uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: jednom pritisnite memorijsku karticu prema unutra.
Baterija: pomerite polugu za izbacivanje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad nemojte uklanjati memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 6) svetli. Tako možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u
internoj memoriji.
9
Postavljanje datuma i vremena
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete tipku
ON/OFF (napajanje).
Tipka ON/OFF (napajanje)
Kontrolna tipka
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite: z
tipku ON/OFF (napajanje).
1 Pritisnite
Postavljanje datuma i vremena prikazuje se kad prvi put pritisnete
tipku ON/OFF (napajanje).
• Uključivanje fotoaparata može da potraje određeno vreme.
[Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i [Dat. i
2 Postavite
vreme], pa pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
željeno područje sledeći uputstvo na ekranu,
3 Odaberite
pa pritisnite z t [OK].
željenu boju ekrana i rezoluciju ekrana,
4 Odaberite
sledite uputstvo na ekranu.
10
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
W: smanjenje
T: uvećanje
Prekidač za odabir načina rada
: fotografija
: film
Snimanje fotografija:
izoštravanje okidač pritisnite do pola.
1 Za
Kada je slika izoštrena, oglašava se zvučni signal i zasvetli indikator
z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanje filmova:
biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.
1 Kako
• Možete zumirati pritiskanjem tipke W/T (zum) pre snimanja.
biste prekinuli snimanje, okidač ponovo
2 Kako
pritisnite do kraja.
11
Prikaz slika
W: smanjenje
T: uvećanje
Tipka
(reprodukcija)
Kontrolna tipka
Tipka
(brisanje)
Odaberite slike: B (sledeća)/ b (prethodna)
Postavite: z
1 Pritisnite tipku
(reprodukcija).
x Odabir sledeće/prethodne slike
Sliku odaberite pomoću B (sledeća)/ b (prethodna) na kontrolnoj
tipki. Pritisnite z na sredini kontrolne tipke za prikaz filmova.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnoj tipki i pritisnite
z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
12
Lista ikona prikazanih na ekranu
(Prilikom snimanja fotografija)
B
Ekran
Značenje
z
AE/AF zaključavanje
ISO400
ISO broj
NR mala brzina
zatvarača
A
Ekran
125
Brzina zatvarača
F2.8
Vrednost otvora
blende
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
Značenje
Preostalo baterije
Indikator za okvir
traženja opsega AF
Upozorenje o niskom
nivou napunjenosti
baterije
Veličina slike
Odabir scene
C
Ekran
Način snimanja
Ikona prepoznavanja
scena
Značenje
Folder za snimljene
stavke
96
Balans bele boje
Broj slika koje se
mogu snimiti
Prepoznavanje scene
Medij za snimanje/
reprodukciju
(memorijska kartica,
interna memorija)
DRO
Način rada sa blicom
Način merenja
Upozorenje o trešenju
Indikator osetljivosti
otkr. osmeha
Smanjenje efekta
crvenih očiju
Punjenje blica
Opseg zumiranja
D
Ekran
Značenje
Samookidač
Otkrivanje lica
13
Ekran
Značenje
Odredište
Postavke brzog
snimanja
Okvir traženja
opsega AF
Oznaka za spot
merenje
Uvođenje drugih funkcija
Drugim funkcijama koje se koriste prilikom snimanja ili reprodukovanja
može se upravljati putem kontrolne tipke ili tipke MENU na kameri.
Ovaj fotoaparat ima vodič kroz funkcije koji vam omogućuje jednostavan odabir funkcija. Dok je vodič prikazan pokušajte druge funkcije.
Kontrolna
tipka
MENU
Vodič kroz funkcije
x Kontrolna tipka
DISP (Postavke ekranskog prikaza): omogućuje vam promenu prikaza
na ekranu.
(Samookidač): omogućuje vam korištenje samookidača.
(Snimanje osmeha): omogućuje vam korištenje načina rada za
snimanje osmeha.
(Blic): omogućuje vam odabir načina rada blica za snimanje
fotografija.
14
x Stavke menija
Snimanje
Način snimanja
Odabir načina snimanja.
Odabir scene
Odabir prethodno podešenih postavki za
usklađivanje sa različitim uslovima scene.
Jednostavni mod
Snimanje fotografija korištenjem minimalnog broja
funkcija.
Smer snimanja
Postavljanje smera za okretanje kamere prilikom
panoramskog snimanja.
Veličina slike
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
snimke ili filmske datoteke.
Postavke brzog
snimanja
Odaberite snimanje jedne slike ili brzo snimanje.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost na svetlo.
Balans bele boje
Podesite tonove boje na slici.
Izoštravanje
Odaberite način izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja koji određuje koji će se
deo objekta meriti kako bi se utvrdila ekspozicija.
Prepoznavanje
scena
Postavite na automatsko otkrivanje uslova snimanja
u inteligentnom automatskom modu rada.
Osetljivost otkr.
osmeha
Postavite osetljivost funkcije snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Fotoaparat otkriva lica i automatski podešava
različite postavke.
DRO
Postavite funkciju DRO da ispravlja svetlinu i
kontrast kako bi se poboljšao kvalitet slike.
Prikaz
Jednostavni mod
Postavite da se veličina teksta povećava i indikatori
će postati bolje vidljivi.
Dijaprojekcija
Odaberite način kontinuiranog reprodukovanja.
Retuširanje
Retuširajte sliku korištenjem različitih efekata.
Brisanje
Izbrišite sliku.
15
Zaštita
Zaštitite slike.
DPOF
Dodajte fotografiji oznaku za š tampanje.
Rotacija
Okrenite fotografiju ulevo ili udesno.
Odabir foldera
Odaberite folder koji sadrži slike koje želite
da reprodukujete.
x
Stavke za postavljanje
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukovanja,
(Postavke) daje se kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke snimanja
Glavne postavke
Alat memorijske
kartice*
Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni zum/Smanj. ef.
crv. očiju
Zvučni signal/Language Setting/Funkcijski vodič/
Boja prikaza/Ušteda energije/Pokretanje/
Video izlaz/USB povezivanje/LUN postavke
Format/Stvar. foldera za sn./Prom. foldera za sn./Izbr.
folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke sata
* Ako memorijska kartica nije umetnuta, prikazaće se
(Alat interne
memorije) i moći će se odabrati samo [Format] i [Broj datoteke].
16
Broj fotografija i raspoloživo vreme za
snimanje video zapisa
Broj fotografija i raspoloživo vreme za snimanje video zapisa razlikuju
se zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Memorijska kartica
Pribl. 6 MB
2 GB
12M
1
340
VGA
35
11500
1
380
16:9(9M)
x Filmovi
Donja tablica prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je
ukupno vreme za sve filmske datoteke. Veličina filmske datoteke koja
se može snimiti iznosi pribl. 2 GB za svaku datoteku.
(jedinice: sat : minuta : sekunda)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Pribl. 6 MB
Memorijska kartica
2 GB
VGA
0:00:05
0:25:00
QVGA
0:00:15
1:40:00
17
Napomene o korištenju fotoaparata
Promena postavki jezika
Na ekranu postavki jezika pritisnite tipku MENU i odaberite
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Language Setting].
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što počnete sa snimanjem, napravite probni snimak kako
biste proverili da li fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparat,
može doći do kvara. U nekim slučajevima fotoaparat ne može da
se popravi.
• Ne usmeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom izvoru jakog
svetla. To može da uzrokuje kvar na fotoaparatu.
• Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je pre
korištenja fotoaparata.
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar i možda
nećete moći snimati slike. Dalje, mediji za snimanje mogu postati
neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/smeš tati fotoaparat na sledećim mestima
• Na izuzetno vrućim, hladnim ili vlažnim mestima
Na primer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata može se
deformisati, a to može uzrokovati kvar.
• Pod direktnim sunčevim svetlom ili u blizini grejača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformisati se, a to može
uzrokovati kvar.
• Na mestu podložnom jakom trešenju
• Pored mesta koje proizvodi jake radio talase, zrači ili u blizini jakog
magnetnog zračenja. U protivnom, fotoaparat možda neće ispravno snimati
ili reprodukovati slike.
• Na peskovitim i prašnjavim mestima
Pazite da u fotoaparat ne uđe pesak ili prašina. To može uzrokovati kvar
na fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj kvar se ne može popraviti.
O nošenju
Nemojte sedati dok vam se fotoaparat nalazi u zadnjem džepu pantalona ili
suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
18
Napomene o LCD ekranu i sočivu
• LCD ekran se proizvodi pomoću veoma visoko precizne tehnologije
pa se više od 99,99% piksela efektivno koristi. Međutim, neke sitne
crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene) mogu se pojaviti
na LCD ekranu. Ove tačkice normalan su rezultat procesa
proizvodnje i ne utiču na snimanje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati usled dužeg korištenja, ali to nije
kvar.
O zaštiti od pregrejavanja
Zavisno od fotoaparata i temperature, možda nećete moći snimati filmove
ili se napajanje može automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Na LCD ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi
ili pre nego što više ne budete mogli snimati filmove.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali su možda
zaštićeni autorskim pravima. Neovlašć eno snimanje takvih materijala
može se protiviti odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.
Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspelo snimanje
Kompanija Sony ne može da kompenzuje neuspelo snimanje ili gubitak
ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Površinu fotoaparata očistite krpom koju ste lagano navlažili vodom, a zatim
obrišite suvom tkaninom. Za sprečavanje oštećenja završne obrade ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima, kao što su razređivač,
benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za
insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
Preporučeno računarsko okruženje (Macintosh)
Operativni sistem (unapred instaliran):
USB povezivanje: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
PMB Portable: Mac OS X* (v10.4 do v10.6)
* Model podržava Intel processor
O upotrebi i održavanju
Izbegavajte grubo rukovati proizvodom, rastavljati ga, izmenjivati,
podvrgavati fizičkom naprezanju ili udarcima kao što je udaranje
čekićem, ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite
na soč ivo.
19
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Slikovni uređaj:
7,79 mm (vrsta 1/2,3) CCD u
boji, filter za primarne boje
Ukupan broj piksela fotoaparata:
približno 12,4 megapiksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
približno 12,1 megapiksela
Soč ivo: 4× zum
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –
105 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F2,8 (W) – F5,9 (T)
Kontrola ekspozicije: automatska
ekspozicija, odabir scene
(9 načina rada)
Balans bele boje: automatski,
dnevno svetlo, oblačno,
fluorescentno svetlo 1/2/3,
svetlo sa užarenom žicom, blic
Interval snimanja za brzo snimanje:
približno 1,0 sekundi
Format datoteke:
Fotografije: podržava formate
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline),
kompatibilno sa DPOF
Filmovi: AVI (Motion JPEG)
Medij za snimanja: interna
memorija (približno 6 MB),
kartica »Memory Stick Duo«,
SD
Blic: domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije) postavljen na
Auto):
približno 0,2 m do 4,8 m (W)/
približno 0,2 m do 2,3 m (T)
20
[Ulazni i izlazni priključci]
Terminal
(USB)/A/V OUT:
Video izlaz
Audio izlaz (Mono)
USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
6,7 cm (vrsta 2,7) TFT pogon
Ukupan broj tačkica: 230 400
(960 × 240) tačkica
[Napajanje, opš te]
Napajanje: punjiva baterija
NP-BN1, 3,6 V
Potrošnja energije (kod snimanja):
1,1 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiš tenja: –20 °C
do +60 °C
Dimenzije: 96,0 mm × 54,0 mm ×
19,9 mm (Š/V/D bez izbočina)
Težina: približno 119 g (uključujući
NP-BN1 bateriju i »Memory
Stick Duo«)
Mikrofon: mono
Zvučnik: mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
BC-CSN/BC-CSNB punjač za
baterije
Energetski zahtevi: AC 100 V do
240 V, 50 Hz/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,25 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladiš tenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije: približno 55 mm ×
24 mm × 83 mm (Š/V/D)
Težina: Pribl. 55 g
Punjive baterije NP-BN1
Baterija koja se koristi: litijumjonska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Najveći napon punjenja: 4,2V
jednosmerno
Najveća jač ina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sledeći znakovi su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDHC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom
priručniku su, opš te, zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi njihovih autora ili
proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® se ne koriste u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odš tampano na 70% ili više recikliranom papiru sa bojom na bazi biljnog
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
21
22
23
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising