Sony | DSC-W530 | Sony DSC-W530 W530 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-264-972-51(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
Compound).
DSC-W530/W550
25
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
2
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svetlo, dovod električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korištenje samo sa ovim
fotoaparatom, te se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama uz ovaj simbol može se nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka treba stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
Videti »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-u
Detaljan opis naprednih funkcija naći ćete u »Korisnički priručnik za
Cyber-shot« (HTML) na CD-u (isporučeno).
Umetnite CD-ROM u CD-ROM pogon.
Za korisnike OS Windows:
1 Kliknite na [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« pritiskom na ikonu na radnoj
površini.
Za korisnike OS Macintosh:
1 Odaberite [Korisnički priručnik] i kopirajte folder [srb] smešten u
folderu [Korisnički priručnik] na svoj računar.
2 Nakon završenog kopiranja, dvaput pritisnite na »index.html« u
folderu [srb].
Provera isporučenih dodataka
• Punjač baterije BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Punjiva baterijska jedinica NP-BN1 (1)
• Poseban USB kabl (1)
• Traka za nošenje (1)
• CD (1)
– Cyber-shot aplikacioni softver
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
5
Delovi fotoaparata
I Za snimanje: tipka zuma W/T
Za pregledavanje: tipka
(zum pri reprodukciji)/tipka
(indeks)
J Menjač moda
K Kukica za traku za nošenje
L Tipka (brisanje)
M Tipka MENU
N Kontrolna tipka
Meni uklj.: v/V/b/B/z
Meni isklj.: DISP/ / /
O
(USB)/A/V OUT
priključnica
P Polugica za vađenje baterije
Q Otvor za umetanje baterije
R Navoj za tronožac
• Koristite tronožac sa vijkom
dužine manje od 5,5 mm. U
protivnom fotoaparat nećete
moći dobro učvrstiti i može se
oštetiti.
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F
G
H
6
Tipka napajanja ON/OFF
Okidač
Blic
Svetlo samookidača/indikator
okidanja na osmeh
Mikrofon
Objektiv
LCD ekran
Tipka
(reprodukcija)
Zvučnik
Poklopac priključka
Otvor za memorijsku karticu
Svetlo pristupa podacima
Poklopac baterije/memorijske
kartice
Punjenje baterijske jedinice
Za korisnike u SAD-u i
Kanadi
Priključak
Za korisnike iz ostalih država/
područja osim SAD i Kanade
Električni kabl
CHARGE svetlo
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje završeno (standardni kapacitet)
baterijsku jedinicu u punjač baterije.
1 Umetnite
• Baterija može da se puni čak i kad je delimično puna.
punjač baterije u zidnu utičnicu.
2 Uključite
• Ako nastavite punjenje baterijske jedinice oko jedan sat nakon što
se ugasi CHARGE svetlo, baterija će trajati malo duže (puni
kapacitet).
x Vreme punjenja
Vreme punjenja do punog kapaciteta: Približno 245 min
Standardno vreme punjenja: Približno 185 min
Napomene
• Gore navedena vremena punjenja vrede kad se puni potpuno ispražnjena
baterijska jedinica pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati i duže,
zavisno od uslova korištenja i spoljnim uslovima.
• Uključite punjač baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kad je punjenje završeno, isključite električni kabl iz zidne utičnice i
izvadite baterijsku jedinicu iz punjača baterije.
• Koristite isključivo baterijsku jedinicu ili punjač baterije marke Sony.
7
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti/prikazati
DSC-W550
Vreme trajanja baterije: oko 125 min. (snimanje)/oko 280 min.
(gledanje)
Broj slika: oko 250 slika (snimanje)/oko 5.600 slika (gledanje)
DSC-W530
Vreme trajanja baterije: oko 125 min. (snimanje)/oko 290 min.
(gledanje)
Broj slika: oko 250 slika (snimanje)/oko 5.800 slika (gledanje)
Napomena
• Broj fotografija koje je moguće snimiti odgovara CIPA standardu i vredi za
snimanje pod sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavke ekranskog prikaza) je postavljena na [Uobičajeno].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
– Baterijska jedinica napunjena do punog kapaciteta (isporučeno) koristi se
pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo« marke Sony (prodaje se posebno).
8
Umetanje baterijske jedinice/memorijske
kartice (prodaje se posebno)
Polugica za vađenje
Proverite da li je odsečeni ugao ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 Umetnite
• Karticu umetnite sa odseč enim uglom u prikazanom smeru dok
ne klikne.
baterijsku jedinicu.
3 Umetnite
• Prilikom umetanja baterijske jedinice vodite računa da se smer
strelice na bateriji podudara sa smerom strelice u otvoru za
umetanje. Zatim umetnite baterijsku jedinicu dok polugica za
izbacivanje ne sedne.
poklopac.
4 Zatvorite
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno umetnuta
možete oštetiti fotoaparat.
9
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memorijska kartica
a
a
SDHC memorijska kartica
a
a
SDXC memorijska kartica
a
a
• U ovom se priručniku proizvodi pod A grupno nazivaju »Memory Stick
Duo«.
• U ovom se priručniku proizvodi pod B grupno nazivaju SD kartica.
• Kad snimate video zapise, preporučuje se korištenje Mark2 »Memory Stick
Duo« i Klase 2 ili bržih SD kartica.
x Za vađenje memorijske kartice/baterijske jedinice
Memorijska kartica: Jednom pogurajte memorijsku karticu prema
unutra.
Baterijska jedinica: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/baterijsku jedinicu dok gori svetlo
pristupa podacima (str. 6). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka
na memorijskoj kartici/unutrašnjoj memoriji.
10
Podešavanje datuma i vremena
ON/OFF (napajanje)
Kontrolna tipka
Odabir stavki: v/V/b/B
Podešavanje: z
tipku napajanja ON/OFF.
1 Pritisnite
Postavka datum i vreme pojavljuje se kad prvi put pritisnete tipku
ON/OFF (napajanje).
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniše.
[Format dat. i vrem.] i [Dat. i vreme], pa
2 Podesite
pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
uputstvo na ekranu odaberite željenu boju
3 Sledeći
prikaza i način rezolucije prikaza ekrana.
11
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
W: smanjivanje
T: uvećavanje
Menjač moda
: Fotografija
: Video zapis
Snimanje fotografija
pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
1 Do
Kad završi izoštravanje čuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanja video zapisa
početak snimanja pritisnite okidač do kraja.
1 Za
• Tipku zuma koristite za podešavanje zuma pre snimanja.
završetak snimanja ponovo pritisnite okidač
2 Za
do kraja.
Napomena
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, može biti
snimljen zvuk rada objektiva.
12
Pregledavanje slika
W: smanjivanje
T: uvećavanje
(Reprodukcija)
Kontrolna tipka
(Brisanje)
Odabir slika: B (sledeća)/ b (prethodna)
Podešavanje: z
tipku za reprodukciju
.
1 •Pritisnite
Prikazaće se zadnja snimljena fotografija.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Odaberite sliku pomoću B (sledeća) / b (prethodna) na kontrolnoj
tipki. Za gledanje video zapisa pritisnite z u sredini kontrolne tipke.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
13
Lista ikona koje se prikazuju na ekranu
(Pri snimanju fotografija)
B
z
Indikator blokade
AE/AF
ISO400
ISO vrednost
Smanjenje šuma kod
dugog vremena
ekspozicije
A
Preostali kapacitet
baterije
125
Vreme ekspozicije
F2.7
Otvor ekrana
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
Indikator okvira AF
tražila
Kapacitet baterije
nizak
Veličina slike
Odabir scene
Način snimanja
Ikona funkcije
prepoznavanja scene
Balans belog
Mod merenja
Indikator vibracija
Prepoznavanje scene
DRO
Indikator osetljivosti
detekcije osmeha
Odnos uvećanja zuma
×1.4
14
C
Folder za snimanje
96
Broj slika koje se još
mogu snimiti
100Min
Preostalo vreme
snimanja
Memorijski mediji
(memorijska kartica,
unutrašnja memorija)
Mod blica
Smanjenje efekta
crvenih očiju
Punjenje blica
D
Samookidač
C:32:00
Samodijagnostička
funkcija
Detekcija lica
Postavke brzog
snimanja
Upozorenje o
pregrejanosti
Okvir AF tražila
Kružić za spot
merenje
15
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste za snimanje ili reprodukciju može se
upravljati pomoću kontrolne tipke ili tipke MENU na fotoaparatu.
Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam omogućuje
jednostavan odabir funkcija. Dok se vodič prikazuje, isprobajte ostale
funkcije.
Kontrolna
tipka
MENU
Funkcijski vodič
x Kontrolna tipka
DISP (Postavke ekranskog prikaza): Omogućuje vam promenu prikaza
ekrana.
(Samookidač): Omogućuje vam korištenje samookidača.
(Snimanje osmeha): Omogućuje vam korištenje načina Snimanje
osmeha.
(Blic): Omogućuje vam odabir načina rada blica za fotografije.
x Opcije menija
Snimanje
16
Način snimanja
Odaberite način snimanja.
Odabir scene
Odaberite prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
J ednostavni mod
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Smer snimanja
Postavite smer pomeranja fotoaparata kad snimate
panoramske slike.
Veličina slike
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
slike ili datoteke video zapisa.
Postavke brzog
snimanja
Odaberite način pojedinačnih slika ili način brzog
snimanja.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osvetljenje.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike.
Izoštravanje
Odaberite način izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Prepoznavanje
scena
Podesite na automatsko otkrivanje uslova snimanja
u modu Inteligentno automatsko.
Osetljivost otkr.
osmeha
Podesite osetljivost funkcije Snimanje osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
DRO
Podesite funkciju DRO za ispravljanje svetline i
kontrasta te poboljšanje kvaliteta slike.
Pregledavanje
J ednostavni mod
Podesite povećanja veličine teksta, tako da se bolje
vide svi indikatori.
Dijaprojekcija
Odaberite metodu kontinuirane reprodukcije.
Retuširanje
Retuširajte sliku različitim efektima.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
DPOF
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za štampanje.
Rotacija
Rotirajte fotografiju ulevo ili udesno.
Odabir foldera
Odaberite folder koji sadrži slike koje želite da
reprodukujete.
17
x
Lista postavki
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Postavke) se daje kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke snimanja
Glavne postavke
Alat memorijske
kartice*
Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni zum/Smanj. ef.
crv. očiju
Zvučni signal/Language Setting/Funkcijski vodič/
Boja prikaza/Ušteda energije/Pokretanje/Video izlaz/
USB povezivanje/LUN postavke
Format/Stvar. foldera za sn./Prom. foldera za sn./Izbr.
folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postav. dat. i vrem.
Postavke sata
* Ako nije umetnuta memorijska kartica, prikazaće se
(Alat interne
memorije), a moći će se odabrati samo [Format] i [Broj datoteke].
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
14M
VGA
16:9(11M)
18
Unutrašnja memorija
Memorijska kartica
Oko 24 MB
2 GB
4
295
130
9800
4
360
x Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja.
(Jedinica: sat : minute : sekunde)
Kapacitet
Veličina
Unutrašnja memorija
Oko 24 MB
Memorijska kartica
2 GB
VGA
0:00:20
0:25:00
QVGA
0:01:00
1:40:00
19
Napomene vezane za korištenje fotoaparata
Izmena postavke jezika
Za izmenu postavke jezika pritisnite tipku MENU t
(Glavne postavke) t [Language Setting].
(Postavke) t
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja teč nosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dospe u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima fotoaparat neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može da prouzrokuje neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa
možda nećete moći snimati slike. Dalje, medij snimanja se može pokvariti
ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti / smeštati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim trešenju
• U blizini lokacije koja generiše jake radio talase, emituje zračenje ili je jako
magnetno polje. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda neće
ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može da prouzrokuje neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći
otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte da sedate sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer
tako možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
20
Objektiv Carl Zeiss
• Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može da reprodukuje
oštre slike odlič nog kontrasta. Objektiv fotoaparata proizvela je uz strogu
kontrolu kompanija Carl Zeiss skladno standardima kompanije Carl Zeiss
iz Nemačke.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
• LCD ekran proizveden je tehnologijom najveće preciznosti tako da je
ispravnost piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na LCD ekranu ipak se
može pojaviti nekoliko crnih ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili
zelene boje). Ove tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne
utiču na kvalitet snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrejavanja
Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći snimati
video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja, na LCD ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati da snima video zapise.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskom pravu.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava
za odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
21
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
OS (instaliran):
USB veza: Mac OS X (v 10.3 do v 10.6)
PMB Portable: Mac OS X* (v 10.4 do v 10.6)
* Macintosh opremljen Intel procesorom
Na ilustracijama
Ilustracije koje se koriste u ovom priručniku pripadaju modelu DSC-W530
ako drugačije nije navedeno.
O upotrebi i održavanju
Izbegavajte grubo rukovati proizvodom, rastavljati ga, izmenjivati,
podvrgavati fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
22
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za snimanje: 7,76 mm
(1/2,3 tip) CCD senzor u boji,
filter primarnih boja
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Oko 14,5 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 14,1 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
4× zum objektiv
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –
105 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F2,7 (W) – F5,7 (T)
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, odabir scene (9
načina)
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blica
Vremenski interval za brzo
snimanje: Oko 1,0 sekundi
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilan sa
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) i
DPOF
Video zapisi: AVI (Motion
JPEG)
Memorijski mediji: Unutrašnja
memorija (oko 24 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice
Blic: Domet blica (ISO
osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) podešen na
automatski odabir):
Oko 0,3 m do 3,5 m (W)
Oko 0,6 m do 1,8 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
(USB)/A/V OUT priključnica
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
DSC-W550:
7,5 cm (3,0 tip) TFT pogon
DSC-W530:
6,7 cm (2,7 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 230 400 (960 ×
240) tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterijska
jedinica NP-BN1, 3,6 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,0 W
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije:
DSC-W550
95,9 mm × 57,3 mm × 19,3 mm
DSC-W530
92,9 mm × 52,4 mm × 19,3 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
23
Masa (uključujući NP-BN1
baterijsku jedinicu, »Memory
Stick Duo«):
DSC-W550
oko 122 g
DSC-W530
oko 113 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: kompatibilan
PRINT Image Matching III:
kompatibilan
BC-CSN/BC-CSNB punjač
baterije
Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenično, 50/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: 4,2 V jednosmerno,
0,25 A
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije: Oko 55 mm × 24 mm ×
83 mm (Š/V/D)
Masa: oko 55 g
Punjiva baterijska jedinica NPBN1
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon:
4,2 V jednosmerno
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja:
4,2 V jednosmerno
Najveća jač ina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
najmanje: 2,2 Wh (600 mAh)
24
Izvođenje i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveštenja.
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim američkim
državama i/ili drugim zemljama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDXC i SDHC logotipi su zaštitni
znakovi kompanije SD-3C, LLC.
• Dalje, nazivi proizvoda i sistema
korišteni u ovom priručniku
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Međutim oznake ™ i
ne koriste se u svim slučajevima
u ovom priručniku.
®
25
26
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odštampano na 70% ili više recikliranom papiru sa mastilom na bazi biljnog
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
27
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising