Sony | DSC-W570 | Sony DSC-W570 W570 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-264-164-71(1)
Cámara fotografía digital / Manual de instrucciones
ES
Câmera fotográfica digital / Manual de instruções
PT
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
DSC-W570/W580
Beleška za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na dole
označenom mestu. Ove brojeve navedite svaki put kad kontaktirate svog prodavca Sony
opreme u vezi sa ovim proizvodom.
Broj modela DSC-W570/W580
Serijski broj
UPOZORENJE
Da smanjite opasnost od požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNO!
- SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako utikač ne može direktno da se utakne u mrežnu utičnicu, priključite ga preko adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati požar
pa čak i hemijske opekotine. Poštujte sledeće mere opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr. udarcima
čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim direktnoj
sunčevoj svetlosti ili u vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte litijum-jonske baterije koje su oštećene ili cure.
2
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sony punjačem baterije ili drugim
uređajem kojim se može puniti ova baterijska jedinica.
• Držite baterijsku jedinicu izvan domašaja male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne svetli CHARGE lampica, dovod električne energije u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač baterije
radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja (mrežni kabl), ako je dostavljen, treba da se koristi samo za ovaj fotoaparat i ne sme da se koristi sa drugom električnom opremom.
3
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog proizvoda, možete zvati:
Sony korisnički centar
1-800-222-SONY (7669).
Broj ispod je samo za pitanja vezana za FCC.
[ Informacije o propisima
Izjava o usklađenosti
Naziv: SONY
Br. modela: DSC-W570/W580
Odgovorna strana: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefon : 858-942-2230
Ovaj uređaj je u skladu sa Odeljkom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva
uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora
da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjene
radnje.
[ PAŽNJA
Upozoreni ste da vas bilo kakve izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene u
ovom uputstvu lišavaju prava da koristite ovu opremu.
[ Napomena:
Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je u skladu sa ograničenjima za digitalne
uređaje razreda B, shodno Odeljku 15 FCC pravila.
Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi, i emituje energiju radio frekvencija,
pa ukoliko nije instalirana i korišćena u skladu sa ovim uputstvom, može uzrokovati
štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće
javiti u nekim instalacijama. Ako ova oprema zaista uzrokuje štetne smetnje radio ili
TV prijema, što se lako može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik se
savetuje da pokuša da otkloni smetnje na njima pomoću jedne ili više sledećih mera:
4
–– Reorient
or relocate
the receiving
Preusmerite
ili pomerite
prijemnuantenna.
antenu.
Povećajte
i prijemnika.
–– Increase
theudaljenost
separation između
betweenopreme
the equipment
and receiver.
Povežitethe
opremu
na utičnicu
drugom
strujnom
kolu odfrom
onogthat
nato
koji
je priključen
–– Connect
equipment
into anna
outlet
on a circuit
different
which
the
prijemnik.
receiver is connected.
–
Obratite
se
prodavcu
ili
iskusnom
radio/TV
tehničaru
za
pomoć.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Isporučeni interfejs kabl mora da se koristi sa opremom kako bi bio u skladu sa
The
supplied interface
cableuređaje
must beshodno
used with
theBequipment
orderpravila.
to comply with the
ograničenjima
za digitalne
delu
Odeljka 15inFCC
limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.
ZaCustomers
korisnike in
u Evropi
For
Europe
[ [Notice
for theza
customers
countries
applying
Directives
Napomena
korisnikeinuthe
zemljama
u kojima
seEU
primenjuju
The
manufacturer
direktive
EUof this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja elektromagnetne
guarantee
mattersi sigurnosti
please referproizvoda
to the addresses
in separate
service
or guarantee
kompatibilnosti
je Sonygiven
Deutschland
GmbH,
Hedelfinger
Strasse
documents.
61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa popravkama i garancijom obratite
se na adresu datu u odvojenim dokumentima za servis ili garanciju.
This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC
Ovaj proizvod
je ispitan
i utvrđeno
da zadovoljava
ograničenja
iz EMC direktive o
Directive
for using
connection
cablesjeshorter
than 3 meters
(9.8 feet).
upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 metra.
[ Attention
[ Pažnja
The
electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound
polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i zvuka
ofElektromagnetna
this unit.
ove jedinice.
[ Notice
Upozorenje
If[ static
electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail),
Ako statički
elektricitet
elektromagnetno
poljethe
prouzrokuju
prekidcable
prenosa
podataka,
restart
the application
or ilidisconnect
and connect
communication
(USB,
etc.)
ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni kabl (USB, itd.).
again.
Zbrinjavanje
električne
i elektronske
opreme
(prime-in
[ [Disposal
of Oldstare
Electrical
& Electronic
Equipment
(Applicable
njuje
se u Evropskoj
uniji
i drugim
Evropskim
zemljama
sa
the European
Union and
other
European
countries
with separate
posebnim
sistemima zbrinjavanja)
collection systems)
Ova
oznaka
ili na
ambalaži
označava
da se that
ovajthis
proizvod
This
symbolnaonproizvodu
the product
or on
its packaging
indicates
product
ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu nashall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to
menu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme.
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju potenciequipment.
By ensuring
disposed
of correctly,
will help
jalno
negativnih
posledicathis
po product
okolinu is
i ljudsko
zdravlje,
koje biyou
u suprotnom
prevent
potential
negativezbrinjavanjem
consequencesovog
for the
environment
and human
bile
izazvane
nepravilnim
proizvoda.
Reciklažom
health, which
could očuvanje
otherwiseprirodnih
be causedizvora.
by inappropriate
waste
handling
materijala
pomažete
Za detaljnije
informacije
o
reciklaži
ovog proizvoda,
molimo
gradsku
upraof this product.
The recycling
of kontaktirajte
materials willvašu
helplokalnu
to conserve
natural
vu,
vaše odlagalište
ili information
prodavnicu uabout
kojojrecycling
ste kupiliof
ovaj
resources.
For moreotpada
detailed
thisproizvod.
product,
please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
GB
5
5
Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinja[ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union
vanja)
and other Ova
European
separate
collection
systems)
oznaka nacountries
bateriji ili nawith
ambalaži
označava
da se baterija
ne sme
This symbol
the battery
zbrinjavati
kaoon
kućni
otpad. or on the packaging indicates that the battery
Na
nekim baterijama
se uz ovaj
hemijskiwaste.
simbol.
provided
with this product
shallsimbol
not bemože
treatednalaziti
as household
Hemijski
simboli
za
živu
ili olovo
dodaju
se ako baterija
sadrži
On certain batteries this(Hg)
symbol
might(Pb)
be used
in combination
with
a
više
od
0.0005%
žive
ili
0.004%
olova.
Pravilnim
zbrinjavanjem
ovih
chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead
(Pb) are
baterija,
pomažete
u
sprečavanju
potencijalno
negativnih
posledica
added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004%po
lead.
okolinu i ljudsko zdravlje, koje bi u suprotnom bile izazvane nepravilnim
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent
odlaganjem ovih baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje
potentially negative
consequences
prirodnih
izvora. for the environment and human health which could
otherwisebateriju
be caused
by inappropriate
handling
of the
battery.
Theočuvanja
recyclingpodaof the
Ugrađenu
uređaja
kojima zbogwaste
sigurnosti,
načina
rada
ili zbog
materials
help
to conserve
natural
resources.
taka
treba will
stalno
napajanje,
sme
da zameni
samo kvalifikovano servisno osoblje. Kako
In case
of products
thatzbrinjavanje
for safety, performance
or data
integrity
requirepredajte
a
biste
osigurali
pravilno
baterije, nakon
isteka
radnogreasons
veka, uređaj
odgovarajućem
sabirnom
centru
za reciklažubattery,
električnih
i elektronskih
permanent connection
with
an incorporated
this battery
shoulduređaja.
be replaced by
Kod
svih
ostalih
baterija,
molimo
pogledajte
poglavlje
o
sigurnom
vađenju
baterije
qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, handizover
uređaja.
the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical
Bateriju
predajte
na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem istrošenih
and electronic
equipment.
baterija.
For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
productgradsku
safely. upravu, vaše odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj
lokalnu
Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.
proizvod.
For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact
your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and
convenience.
Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the
supplied one and approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with an
or
mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the
fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you
6
GB
6
Pogledajtela“Priručnik
fotoaparat
Cyber-shot”
Consulte
“Guía delza
usuario
de Cyber-shot”
(HTML)
el CD-ROM suministrado
(HTML) en
na isporučenom
CD-ROM-u
Para más detalles sobre las operaciones avanzadas, lea la “ Guía del usuario de
Za detalje o naprednim radnjama molimo pročitajte “Priručnik za fotoaparat Cyber-shot”
Cyber-shot”
(HTML)(isporučeno)
en el CD-ROM
(suministrado)
utilizando un ordenador.
(HTML)
na CD-ROM-u
pomoću
računara.
Inserte
CD-ROM
en la unidad
UmetniteelCD-ROM
u CD-ROM
drajv. de CD-ROM.
Para
usuariosWindows-a:
de Windows:
Za
korisnike
1
[User
[Install].
1Pritisnite
Haga clic
enGuide]
[Guíat del
usuario] t [Instalación].
2
prečice nadesde
ekranu.
2Pokrenite
Inicie la“Priručnik”
“ Guía delsausuario”
el acceso directo del
Za korisnike Macintosh-a:
escritorio.
Para
usuarios
de Macintosh:
1
Izaberite
[User Guide]
i kopirajte [eng] folder sačuvan u [User Guide] folderu na vaš
računar.
1 Seleccione [Guía del usuario] y copie la carpeta [es] almacenada en la
2 Pocarpeta
završetku
kopiranja,
dvaput kliknite
“index.html” u [eng] folderu.
[Guía del usuario]
a su ordenador.
2 Después de haberse completado el copiado, haga doble clic en
“ index.html” de la carpeta [es].
Provera isporučenog pribora
• Punjač za baterije BC-CSN/BC-CSNB (1)
• Kabl napajanja (nije isporučeno u SAD-u i Kanadi) (1)
• Punjive baterije NP-BN1 (1)
• USB, A/V kabl za višefunkcionalni terminal (1)
•• Traka
za nošenje
oko ruke
(1)
Cargador
de batería
BC-CSN/BC-CSNB
(1)
•• CD-ROM
Cable de(1)
alimentación (no suministrado en EE.UU. y
– Softver za Cyber-shot
• “Priručnik
Batería recargable
NP-BN1
(1)
–
za fotoaparat
Cyber-shot”
Cable USB,
A/V para
•• Uputstvo
za upotrebu
(ovoterminal
uputstvo)de
(1)usos múltiples (1)
Comprobación de los accesorios
suministrados
Canadá) (1)
• Correa para muñeca (1)
• CD-ROM (1)
– Software de aplicación del Cyber-shot
– “ Guía del usuario de Cyber-shot”
• Manual de instrucciones (este manual) (1)
ES
7
5
Identifying
Identifying
parts
Identifyingparts
parts
Identifying
parts
Identifying
parts
Identifying parts
Prepoznavanje
delova
Identifying
parts
For viewing:
(Playback
zoom) button/ (Index) button
I
(Zoom)
IFor
For
shooting:
W/T
(Zoom)
Forshooting:
shooting:W/T
W/T
(Zoom)
JI
Mode
switch
button
button
I
For
shooting:
W/T
(Zoom)
button
IFor
For
shooting:
W/T
(Zoom)
I
shooting:
W/T
(Zoom)
K Hook
for
wrist strap(Playback
For
For
viewing:
button
Forviewing:
viewing: (Playback
(Playback
button
button
I
For
shooting:
W/T
(Zoom)
Za
snimanje:
Tipka
W/T
(zum) button
L
/zoom)
(In-Camera
Guide/Delete)
9 For
zoom)
button/
(Index)
button/
(Index)
button
viewing:
(Playback
zoom)
(Index)
button
For
viewing:
(Playback
Za
prikaz: button/
(Zumiranje
reFor viewing:
(Playback
button
button
J
Mode
switch
J
Mode
switch
zoom)
button/
(Index)
button
J
Mode
switch
produkcije)
/ (Index)
(Indeks)
tipka
zoom)
button/
(Index)
button
zoom)
button/
button
For
viewing:
(Playback
M
MENU
button
Prekidač
za
odabir
načina
10
J
Mode
switch
K
Hook
for
K
Hook
for
wrist
strap
K
Hook
forwrist
wriststrap
strap rada
JMode
Mode
switch
zoom)
button/
(Index)
button
J
switch
Kukica
za
traku za nošenje
oko
ruke
11
N
Control
button
L
/
(In-Camera
L
/
(In-Camera
Guide/Delete)
K
Hook
for
wrist
strap
L
/wrist
(In-Camera
Guide/Delete)
KHook
Hook
wrist
strap Guide/Delete)
J
Mode
switch
K
forfor
strap
Menu
on:
v/V/b/B/z
button
button
L/ / (In-Camera
(In-Camera
Guide/Delete)
Tipka (vodič
kroz
fotoaparat/
button
L12
Guide/Delete)
K
Hook
for wrist
strap
L
/ Menu
(In-Camera
Guide/Delete)
off:
DISP/
/ / /
brisanje)
M
MENU
button
M
MENU
button
button
M
MENU
button Guide/Delete)
button
button
L
/
(In-Camera
Tracking
focus
M
Tipka
MENU
13
M
MENU
button
N
Control
button
N
Control
button
N
Control
button
MMENU
MENU
button
N
Kontrolna
tipka
button
14
M
button
O
Access
lamp
Menu
on:
v/V/b/B/z
Menu
on:
v/V/b/B/z
N
Control
button
Meni
uključen:
Menu
on:
v/V/b/B/z
N
Control
button
M Battery
MENU
button
N Control
button
P
eject
lever / / / / / /
Meni
isključen:
Menu
off:
DISP/
Menu
off:
DISP/
Menu
on:
v/V/b/B/z
Menu
off:
DISP/ / / /
Menu
on:
v/V/b/B/z
Menu
on:
v/V/b/B/z
N
Control
button
Praćenje
fokusa
Q Battery
insertion
slot
Tracking
focus
Tracking
focus
Menu
off:
DISP/
/ / /
Tracking
focus
off:
DISP/
15Menu
Lampica
za
pristup
Menu
off:
DISP/
/ / / // /
Menu on:
v/V/b/B/z
R
Tripod
receptacle
O
Access
lamp
O
Access
lamp
Tracking
focus
O
Access
lamp
Tracking
focus
16
Poluga
za
izbacivanje
baterije
Tracking
focus
Menu
DISP/
/ less
/
•Access
Use
aoff:
tripod
with
a /screw
Otvor
za
bateriju
17
P
Battery
eject
lever
P
Battery
eject
lever
O
lamp
P
Battery
eject
lever
OAccess
Access
lamp
Tracking
focus
O
lamp
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
Priključak za stativ
18
P
Battery
eject
lever
Q
Battery
insertion
slot
Q
Battery
insertion
slot
Q
Battery
insertion
slotkraćim
PBattery
Battery
eject
lever
Otherwise,
you
firmly od
•Access
Koristite
stativ
sacannot
vijkom
O
lamp
P
eject
lever
R
Tripod
receptacle
R
Tripod
receptacle
Q
Battery
insertion
5.5
mm.
U
suprotnom,
nećete
moćito
R
Tripod
receptacle
QBattery
Battery
insertion
slotslot
secure
the
camera,
and
damage
P
Battery
eject
lever
Q
insertion
slot
da
sigurno
pričvrstite
fotoaparat
iless
•
Use
a
tripod
with
a
screw
less
•
Use
a
tripod
with
a
screw
less
R
Tripod
receptacle
• receptacle
Use
a tripod
with
a screw
the
camera
may
occur.
R
Tripod
Q može
Battery
insertion
slotinches)
R Tripod
receptacle
doći
do
oštećenja.
than
mm
(7/32
long.
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
• Use
a 5.5
tripod
with
a screw
less
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
•
Use
a
tripod
with
a
screw
less
S
Speaker
•19
UseZvučnik
a Otherwise,
tripod
with you
ayou
screw
lessfirmly
R
Tripod
receptacle
cannot
Otherwise,
cannot
firmly
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
Otherwise,
you
cannot
firmly
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
Poklopac
za
bateriju/memorijsku
T
Battery/memory
card
cover
20
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.
• Otherwise,
Use
a
tripod
with
a
screw
less
secure
the
camera,
and
damage
toto
secure
the
camera,
and
damage
you
cannot
firmly
secure
the
camera,
and
damage
to
karticu
Otherwise,
you
cannot
firmly
Otherwise,
you
cannot
firmly
U
Multi
connector
(Type3a)
than
5.5
mm
(7/32
inches)
long.to
the
camera
may
occur.
the
camera
may
occur.
Višestruki
priključak
(Tip3a)
secure
the
camera,
and
damage
21 secure
the
camera
may
occur.
the
camera,
and
damage
to
secure
the
camera,
and
damage
to
A ON/OFF (Power) button/Power
Otherwise,
you
firmly
V
Memory
cardmay
slotcannot
Otvor
za memorijsku
karticu
22
S
Speaker
S
Speaker
the
camera
occur.
S
Speaker
the
camera
mayoccur.
occur.
the
camera
may
lamp
secure
the camera,
and
damage to
(TransferJet™)
oznaka
23
W
(TransferJet™)
mark
T
Battery/memory
card
cover
T
Battery/memory
card
cover
S
Speaker
T
Battery/memory
card
S
Speaker
the camera may occur. cover
S Speaker
B Shutter button
U
Multi
connector
(Type3a)
U
Multi
connector
(Type3a)
T
Battery/memory
card
cover
U
Multi
connector
(Type3a)
T
Battery/memory
card
cover
S
Speaker
T
Battery/memory
card
cover
C
Flash
A
(Power)
A
ON/OFF
(Power)
button/Power
AON/OFF
ON/OFF
(Power)button/Power
button/Power UU
Multi
connector
(Type3a)
V
Memory
card
slot
V
Memory
card
slot
V
Memory
card
slot
Multi
connector
(Type3a)
T
Battery/memory
card cover
connector
(Type3a)
D
Self-timer
lamp/Smile
Shutter U Multi
lamp
lamp
A
ON/OFF
(Power)
button/Power
lamp
A
ON/OFF
(Power)
button/Power
W
(TransferJet™)
mark
W
(TransferJet™)
mark
V
Memory
card
W
(TransferJet™)
mark
VMemory
Memory
card
slotslot(Type3a)
A ON/OFF
(Power)
button/Power
U
Multi
connector
lamp/AF
illuminator
V
card
slot
lamp
B
Shutter
button
B
Shutter
button
B
Shutter
button
lamp
W (TransferJet™)
(TransferJet™)
mark
Tipka
ON/OFF
(napajanje)
/Lampica
lamp
1
W
mark
A
ON/OFF
(Power)
button/Power
V
Memory
card
slot
E
Microphone
W
(TransferJet™)
mark
C
Flash
C
Flash
B
Shutter
button
napajanja
C
Flash
BShutter
Shutter
button
lamp
B
button
W
(TransferJet™) mark
F
BLens
Okidač
2D
Self-timer
lamp/Smile
D
Self-timer
lamp/SmileShutter
Shutter
C
Flash
D
Self-timer
CFlash
Flash
B
Shutter
buttonlamp/Smile Shutter
C
C
Blic
3
G
LCD
screen
lamp/AF
illuminator
lamp/AF
illuminator
D
lamp/Smile
Shutter
lamp/AF
illuminator
DSelf-timer
lamp/Smile
Shutter
DSelf-timer
Lampica
samookidača/Lampica
4Self-timer
C
Flash
D
lamp/Smile
Shutter
H
(Playback)
button
lamp/AF
illuminator
E
Microphone
E
Microphone
snimanja
osmeha/AF
osvetljivač
E
Microphone
lamp/AF
illuminator
lamp/AF
illuminator
D
Self-timer
lamp/Smile
Shutter
5F
EMicrophone
Mikrofon
Lens
F
Lens
F
Lens
EE
Microphone
E
Sočivo illuminator
6 Flamp/AF
GB Microphone
G
LCD
screen
G
LCD
screen
F
G
LCD
screen
GLens
LCD
ekran
7Lens
E
Microphone
F
Lens
8F
HLCD
(Reprodukcija)
G
screen
H
(Playback)
H
(Playback)
button
8LCD
H
(Playback)button
button
GLCD
screen
F
Lens
G
screen
H (Playback)
(Playback)
button
H
button
LCD screenbutton
H G (Playback)
GBGB
GB
H
(Playback) button
888
8
8
8 GB
8
GB GB
GB
8
ChargingPunjenje
the battery
pack
baterije
or customers in the USA
nd Canada
For customers in countries/regions
other than the USA and Canada
Power cord
Kabl napajanja
(Mains
lead)
Plug
GB
CHARGELampica
lamp CHARGE
Svetli: Puni se
Lit: Charging
Ne svetli: Punjenje završeno (normalno punjenje)
Off: Charging finished (normal charge)
the battery pack into the battery charger.
1 Insert
• You can charge the battery even when it is partially charged.
2
1 Umetnite bateriju u punjač.
• Bateriju možete puniti čak i ako je delimično napunjena.
Connect the battery charger to the wall outlet (wall
socket).
2
• If you continue
charging
the battery
for about
one more hour after
Uključite
punjač
u pack
zidnu
utičnicu.
• Ako nastavite
punite
više od
satlast
vremena
nakon
što se
lampica CHARGE
the CHARGE
lamp da
turns
off,bateriju
the charge
will
slightly
longer
(full
isključi, baterija će malo duže trajati (puna napunjenost).
charge).
Vreme punjenja
Charging
time
Puno
vreme punjenja: oko 245 min.
Normalno
vreme
punjenja:
Full charge time:
approx.
245
min. oko 185 min.
Normal charge
time: approx. 185 min.
Napomene
Notes
• Vreme punjenja prikazano iznad prikazuje vreme potrebno za punjenje potpuno
ispražnjene
baterije
temperaturi
od a
25°C.
trajati
duže
The above charging
times
applynawhen
charging
fullyPunjenje
depletedmože
battery
pack
at azavisno od
uslova korišćenja i okolnosti.
temperature•ofUključite
25°C (77°F).
Charging
may
take
longer
depending
on
conditions
of
punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
use and circumstances.
• Kada se punjenje završi, odspojite kabl napajanja iz zidne utičnice i izvadite bateriju
Connect theizbattery
charger to the nearest wall outlet (wall socket).
punjača.
• Obavezno
koristite
baterijuthe
i punjač
When charging
is finished,
disconnect
powermarke
cord Sony.
(mains lead) from the wall
outlet (wall socket), and remove the battery pack from the battery charger.
Be sure to use the battery pack or the battery charger of the genuine Sony brand.
GB
9
9
trajanja
i broj fotografija
koje
možete
snimiti/
xVek
Battery
lifebaterije
and number
of images
you
can record/
prikazati
view
VekBattery
trajanja life
baterije
(min.)
(min.)
Brojof
slika
Number
images
Snimanje still
Shooting
fotografija
images
DSC-W570/
DSC-W570/
W580
W580
Približno 110
110
Approx.
Približno 220
220
Approx.
Viewing
still
Prikazivanje
fotografija
images
DSC-W570
DSC-W570
Približno 290
290
Approx.
Približno 5800
5800
Approx.
DSC-W580
DSC-W580
Approx.
Približno 280
280
Approx.
Približno 5600
5600
Snimanje video DSC-W570/
Shooting
DSC-W570/
snimaka
W580
movies
W580
Približno 100
Approx. 100
—
Notes
•Napomene
The number of images that can be recorded is an approximate number when
• Broj
fotografija
koje
se charged
mogu snimiti
je dat
približno
i važi kada
sa punom on
shooting
with a
fully
battery
pack.
The number
maysebesnima
less depending
baterijom.
Ovaj broj može biti manji u zavisnosti od uslova.
the circumstances.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti je ovaj kada se snima pod sledećim uslovima:
• The number of images that can be recorded is when shooting under the following
– Upotreba medija Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (prodaje se posebno).
conditions:
– Potpuno
napunjena baterija (isporučeno) se koristi na temperaturi od 25°C.
– Using
Sony “koje
Memory
Stick
PROzasniva
Duo” (Mark2)
media (sold
• Broj
fotografija
se mogu
snimiti
se na standardu
CIPAseparately).
i važi za snimanje
– When auslovima.
fully charged battery pack (supplied) is used at an ambient temperature
u sledećim
(CIPA:
Camera
& Imaging Products Association)
of 25°C
(77°F).
–• DISP
(postavke
prikaza)
sube
postavljene
[Normal].
The number
of ekranskog
still images
that can
recorded na
is based
on the CIPA standard,
– Razmak između snimanja je 30 sekundi.
and is for shooting under the following conditions.
– Zumiranje se naizmenično menja između krajeva W i T.
(CIPA:
Camerasvaki
& Imaging
Products Association)
– Blic
se uključuje
drugi put.
– DISP (Screen
Display
Settings)svaki
is set
to [Normal].
– Napajanje
se uključuje
i isključuje
deseti
put.
• Vek
trajanja once
baterije
za video
snimke važi za snimanje u sledećim uslovima:
– Shooting
every
30 seconds.
– Način
snimanja:
720
FINE
– The zoom is switched alternately between the W and T ends.
– Kada
neprekidno
snimanje
završi
podešenih ograničenja (str. 19), pritisnite
– These
flash
strobes once
every
twozbog
times.
opet tipku okidača i nastavite snimanje. Snimanje funkcioniše kao da zum ne radi.
– The power turns on and off once every ten times.
• The battery life for movies is when shooting under the following conditions:
– Recording mode: 720 FINE
– When continuous shooting ends because of set limits (page 19), press the shutter
button down again and continue shooting. Shooting functions such as the zoom
do not operate.
GB
10
10
Umetanje baterije/memorijske kartice
Inserciónsede
la batería/una tarjeta de memoria
(prodaje
posebno)
(se vende por separado)
Asegúrese
dejeque
la esquina
Pazite da
odsečena
ivica cortada ES
usmerena.
estápravilno
orientada
correctamente.
1 Otvorite poklopac.
1 Abra la tapa.
2 Umetnite
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).
Con
la esquina
orientada
como en
la ilustración,
inserte
la tarjeta
• Kao•što
je prikazano
nacortada
slici, umetnite
memorijsku
karticu
sa odsečenom
ivicom
prema
dole, dok
klikne. hasta encaje en su sitio con un chasquido.
dene
memoria
33Umetnite
Inserte la bateriju.
batería.
• Dok držite polugu za izbacivanje baterije, umetnite bateriju kako je prikazano. Poluga
• Mientras pulsa la palanca de expulsión de la batería, inserte la batería
za izbacivanje baterije mora da se zaključa posle umetanja baterije.
como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que la palanca de
expulsión de
la batería se bloquea después de insertarla.
4 Zatvorite
poklopac.
• Zatvaranje poklopca sa neispravno umetnutom baterijom može oštetiti fotoaparat.
4 Cierre la tapa.
Memorijske
kartice
koje
možete
koristiti
• El cerrar la
tapa con
la batería
insertada
incorrectamente podrá dañar la
cámara.
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za video snimke
Memory Stick PRO Duo
a
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memory card
a
a
SDHC memory card
a
a
SDXC memory card
a
a
• U ovom priručniku, proizvodi u koloni A se zajedničkim imenom nazivaju “Memory
Stick Duo”.
• U ovom priručniku, proizvodi u koloni B se zajedničkim imenom nazivaju SD kartice.
• Za snimanje video snimaka, preporučuje se da koristite Mark2 “Memory Stick
Duo” i klasu 4 ili brže SD kartice.
119
ES
x To remove the memory card/battery pack
Memory card: Push the memory card in once.
Memory
card: pack:
Push the
memory
card eject
in once.
Battery
Slide
the battery
lever. Be sure not to drop the battery pack.
Battery
pack: Slidememorijske
the battery ejectkartice/baterije
lever. Be sure not to drop the battery pack.
Za uklanjanje
Note
Memorijska
kartica: Pritisnite jednom prema unutra memorijsku karticu.
Note
Baterija:•Pomerite
polugu the
za izbacivanje
baterije. Pazite
vam the
baterija
ne lamp
ispadne.
Never remove
memory card/battery
packdawhen
access
(page 8) is lit.
• Never remove
thecause
memory
card/battery
when thecard/internal
access lamp memory.
(page 8) is lit.
This may
damage
to data inpack
the memory
Napomena
This may cause damage to data in the memory card/internal memory.
• Nikada nemojte uklanjati memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup (str. 8)
svetli. Time možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u internoj memoriji.
Setting the clock
Setting the clock
Podešavanje sata
ON/OFF (Power)
ON/OFF (Power)
Tipka ON/OFF (napajanje)
Control button
Kontrolna
tipka
Control button
Select items: v/V/b/B
Izaberite
stavku:v/V/b/B
Select Set:
items:
z
Podesite:
Set: z
the ON/OFF
ON/OFF (Power)
button.
11Pritisnite
(napajanje).
1 Press
Press
thetipku
ON/OFF
(Power)
button.
&i Time
is displayed
when
you press
the ON/OFF
Podešenja zaDate
datum
vreme setting
se prikažu
kada prvi put
pritisnete
tipku ON/OFF
(napa-(Power)
Time for
setting
is displayed
janje).Date &button
the first
time. when you press the ON/OFF (Power)
• Može
potrajati
da se uključi i dozvoli rukovanje.
button
forneko
the vreme
first time.
• It may take time for the power to turn on and allow operation.
• It may take time for the power to turn on and allow operation.
[Date&i Time
Format],[Daylight
[Daylight
Savings]
2 Podesite
Time Format],
Savings]
and
2 Set [Date
Set [Date
&&Time
Format],
[Daylight
i2
[Date
i [Date
Time],
zatim
pritisnite
[OK].
Time],
then press
[OK].Savings] and
• Ponoć
je prikazana
kao 12:00
AM, press
a podne
kao 12:00
[Date
Time],
[OK].
•&
Midnight
isthen
indicated
as 12:00
AM, PM.
and noon as 12:00 PM.
• Midnight is indicated as 12:00 AM, and noon as 12:00 PM.
3 Izaberite
željeno
područje
na
the desired
areasledeći
followinguputstvo
the instructions
on the
3 Select
desired
area following
the instructions on the
3 Selectscreen,
then
press
z t [OK].
ekranu,
a the
zatim
pritisnite
[OK].
screen, then press z t [OK].
the desired
display color
display resolution
željenu
boju ekrana
i modand
rezolucije
4 Izaberite
4 Select
Select
the desired display color and display resolution
4 mode,mode,
following
thena
instructions
on the screen.
ekrana,
prateći
uputstvo
ekranu.
following
the instructions
on the screen.
an [In-Camera
Guide]
introductory
5 When
se
Guide]
uvodna
porukamessage
pojavi is
55Kada
When
an[In-Camera
[In-Camera
appeared
on the Guide]
screen,introductory
press [OK].message is
GB
12appeared
pritisnite
[OK]. press [OK].
on the screen,
12 na ekranu
GB
12
Snimanje still
fotografija/video
snimaka
Shooting
images/movies
Okidač
Shutter
button
Prekidač za odabir
načina
rada
Mode
switch
: Fotografija
Still image
snimak
: Video
Movie
W: smanjivanje
zoom out GB
uvećavanje
T: zoom
in
Shooting still images
1
Snimanje
Press fotofrafija
the shutter button halfway down to focus.
When the image is in focus, a beep sounds and the z indicator lights.
1 Za
izoštravanje pritisnite okidač do pola.
the shutter
buttonoglašava
fully down.
Kada
je slika
izoštrena,
se zvučni signal i
2 Press
indikator zasvetli.
2
Pritisnite
okidač
Shooting
movies
do kraja.
the shutter button fully down to start recording.
1 •Press
Use the zoom button to change the zoom scale.
Snimanje video snimaka
kraja
dadown
započnete
12Pritisnite
Press theokidač
shutter do
button
fully
again tosnimanje.
stop
• Koristite tipku zum za promenu opsega zuma.
recording.
2 Kako biste prekinuli snimanje, okidač ponovo pritisnite do kraja.
Notes
• Napomene
The operating sound of the lens is recorded when the zoom function operates
while shooting a movie.
• Kada je za vreme snimanja filma zum u funkciji, snimiće se i zvuk rada sočiva.
•• You
cansnimati
shoot continuously
approximately
minutes
at a time when
Možete
bez prestankafor
približno
29 minuta,29
kada
je temperatura
25°C, the
a fototemperature
25°C
(77°F)
and camera
is snimanje
set to thezavrši
factory
settings.
aparat
podešenisna
fabričke
vrednosti.
Kad se
možete
opetWhen
da pritisnete
tipku
okidača
kakoyou
biste
ponovo
snimanje.
zavisnosti
od temperature
shooting
stops,
can
presszapočeli
the shutter
button Uagain
to restart
shooting. tokom
snimanja,
snimanje
može automatski
zaustaviti kako
bi se fotoaparat
zaštitio (str.
21).
Depending
on thesetemperature
when shooting,
recording
may automatically
stop
to protect the camera (page 21).
GB
13
13
Q Battery insertion slot
R
Viewing
images
Prikaz slika
W: smanjivanje
zoom out
T: uvećavanje
zoom in
(Reprodukcija)
(Playback)
• Use a tripod with a screw less
than 5.5 mm (7/32 inches) long.
Otherwise, you cannot firmly
secure the camera, and damage t
the camera may occur.
S
T
U
V
W
Speaker
Battery/memory card cover
Multi connector (Type3a)
Memory card slot
(TransferJet™) mark
A ON/OFF (Power)
button/Power
Kontrolna
tipka
Control
button
lamp
B Shutter button
/ (brisanje)
(Delete)
C Flash
D Self-timer lamp/Smile Shutter
lamp/AF illuminator
Izaberite
fotografije:
(sledeća)
(prethodna)
Select
images:
B (next)/b
(previous)
E Microphone
Podesite:
Set:
z
F Lens
G LCD screen
Press H
the tipku
(Playback)
(Playback)
buttonbutton.
Pritisnite
(reprodukcija).
images
on a memory
cardslike
recorded
with other
cameras
played
• Ako •seWhen
na ovom
fotoaparatu
reprodukuju
sa memorijske
kartice
koje suare
snimljene
drugim back
fotoaparatima,
pojavljuje
se
ekran za registraciju
on shooting:
this camera,
the
registration
screen sa
forpodacima
the datadatoteke.
file appears.
I GBFor
W/T
(Zoom)
8button
sledeće/prethodne
slike
For
viewing:
(Playback
xOdabir
Selecting
next/previous
image
Sliku izaberite pomoću (sledeća)/ (prethodna) na kontrolnoj tipki. Pritisnite
zoom)
button/
(Index)
button on the control button. Press z in
na
sredini
tipkeBza(next)/b
prikaz filmova.
Select
ankontrolne
image with
(previous)
J of
Mode
switch button to view movies.
the center
the control
Brisanje
slike
K Hook
for wrist strap
taster (brisanje).
1 Pritisnite
L / (In-Camera
x Deleting
an image Guide/Delete)
[Ova slika] pomoću v na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
2 Izaberite button
1 Press / (Delete) button.
M MENU button
2
Select [This
with v
on the control button, then press z.
Povratak
naImage]
snimanje
fotografija
N Control
button
Pritisnite okidač do pola.
Menu on: v/V/b/B/z
x Returning
Menu to
off:shooting
DISP/ / images
/ /
Tracking
focus
Press the shutter
button
halfway down.
O
P Battery eject lever
Q Battery insertion slot
R Tripod receptacle
11
ts
GB
14
14
• Use a tripod with a screw less
than 5.5 mm (7/32 inches) long.
Otherwise, you cannot firmly
secure the camera, and damage to
the camera may occur.
S Speaker
T Battery/memory card cover
Guía
la cámara
Vodičen
kroz
fotoaparat (In-camera Guide)
Esta
cámara contiene una guía de funciones interna. Esto le permite buscar las
Ovaj fotoaparat ima interni vodič za funkcije. Ovo vam omogućava da
funciones
de la
cámarafotoaparata
de acuerdoprema
con susvašim
necesidades.
pretražujete
funkcije
potrebama.
ing parts
I/ For shooting: W/T (Zoom)
(Guíakroz
en la
cámara)
(Vodič
fotoaparat)
button
For viewing:
(Playback
zoom)/ button/
(Index)
button
Pulse el botón
(Guía en
la cámara).
Modeimágenes,
switch se visualiza [Borrar/Guía en la cámara].
• Cuando se J
visionan
Hook
forcámara].
wrist strap
SeleccioneK
[Guía
en la
Pritisnite tipku
(Vodič krozGuide/Delete)
fotoaparat).
L / (In-Camera
Seleccione
un
método
búsqueda
en la[Delete/In-Cam[Guía en la
button
• Kada
gledate fotografije,
na de
ekranu
je prikazano
era cámara].
Guide]. Izaberite
[In-Camera
Guide].
M MENU
button
Guía de toma
N imá./reproduc.:
Control button Busca varias funciones de operación en
el modo de
tomaMenu
de imagen/visionado.
Izaberite
način
pretrage
iz [In-Camera Guide].
on: v/V/b/B/z
Guía de icono:
BuscaPretraživanje
la función
de los iconos
Shoot/playback
guide:
različitih
funkcija
u modu
Menu
off:
DISP/ y /el significado
/ /
visualizados. Tracking focus
snimanja/prikaza.
deO
problemas:
Busca problemas
comunes
y su solución.
IconSolución
guide: Pretraživanje
funkcija
i značenja
prikazanih
ikonica.
Access lamp
Guía de objetivo:
Busca
funciones
de acuerdoproblema
con sus necesidades.
Troubleshooting:
uobičajenih
i njihovih
P Pretraživanje
Battery
eject
lever
Palabra clave:
rešenja.
Q Busca
Batteryfunciones
insertion por
slotpalabras clave.
Historial:
Visualiza
los últimos funkcija
12 elementos
visualizados
en la [Guía en
Objective
guide:
prema
vašim potrebama.
RPretraživanje
Tripod receptacle
la cámara].
Keyword:
Pretraživanje
funkcija
prema
ključnim
rečima.
• Use a tripod with a screw less
1
1
2
2
History: Prikazuje zadnjih
12 stavki
prikazanih
than 5.5 mm
(7/32 inches)
long. u [In-Camera
Otherwise, you cannot firmly
Guide].
secure the camera, and damage to
the camera may occur.
(Power) button/Power
utton
S
T
U
V
W
Speaker
Battery/memory card cover
Multi connector (Type3a)
Memory card slot
(TransferJet™) mark
ES
14
r lamp/Smile Shutter
illuminator
15
Introduction
other
Uvod
u ostaleof
funkcije
Introduction
of
other functions
functions
Other
shooting
or
back
be
using
Other functions
functions
used
when
shooting
or playing
playing
back can
can
beoperated
operated
using the
the
Ostalim
funkcijamaused
koje when
se
koriste
za snimanje
ili reprodukciju
može
se upravljati
pomoću
tipke
ili tipke
MENUon
nathe
fotoaparatu.
Ovaj
opremljenwith
Control
button
MENU
button
camera.
camera
Controlkontrolne
button or
or
MENU
button
on
the
camera. This
Thisfotoaparat
camerais
isjeequipped
equipped
with
funkcijskim
vodičem
koji
vam
omogućava
jednostavan
odabir
funkcija.
Dok
se
vodič
aaFunction
Function Guide
Guidethat
that allows
allowsyou
you to
to easily
easily select
select from
from the
thefunctions.
functions. While
While
prikazuje, isprobajte ostale funkcije.
displaying
displaying the
theguide,
guide, try
try the
theother
other functions.
functions.
Control
Control
Kontrolna
tipka
button
button
MENU
MENU
FunkcijskiGuide
vodič
Function
Function
Guide
xx Control
x
Kontrolna
tipka
Control button
button
DISP (Screen Display Settings): Allows you to change the screen display.
DISP(Postavke
(Screenekranskog
Display Settings):
Allows you
to promenu
change the
screen
display.
DISP
prikaza): Omogućava
vam
prikaza
ekrana.
(Self-Timer):
Allows
to
the
(Self-Timer):Omogućava
Allowsyou
youvam
to use
use
theself-timer.
self-timer.
(Samookidač):
korišćenje
samookidača.
(Smile
Allows
you
use
the
Shutter
mode.
(Snimanje
osmeha):
Omogućava
vam
načina
Snimanje
(SmileShutter):
Shutter):
Allows
you to
to
usekorišćenje
theSmile
Smile
Shutter
mode.osmeha.
(Blic): Omogućava
vamto
rada
blicafor
za still
fotografije.
(Flash):
Allows
select
aaflash
mode
(Flash):
Allowsyou
you
toodabir
selectnačina
flash
mode
for
still images.
images.
x Opcije menija
xx Menu
Menu Items
Items
Snimanje
Shooting
Shooting
Način snimanja
REC
Mode
RECscene
Mode
Odabir
Scene
Scene Selection
Selection
Jednostavni mod
Easy
Easy Mode
Mode
Snimanje filmova
Movie
Movie shooting
shooting
scene
Snimanje
scene
panoramske slike
Panorama
Panorama
Shooting
Shooting Scene
Scene
GB
GB
16
16
16
Izaberite način snimanja.
Select
mode.
Select recording
recording
Izaberite
prethodnomode.
podešene postavke kako bi odgovarale
različitim
uslovima
scene.
Select
settings
to
Select pre-set
pre-set
settings
to match
match various
variousscene
sceneconditions.
conditions.
Snimajte fotografije pomoću minimalnih funkcija.
Shoot
Shoot still
still images
imagesusing
using minimal
minimal functions.
functions.
Izaberite mod Underwater ( pod vodom) ili Auto (automatsko)
Select
Underwater
kad
snimate
filmove.mode
Select
Underwater
modeor
or Auto
Auto when
whenshooting
shooting movies.
movies.
Izaberite mod Sweep Panorama ili Underwater Sweep
Panorama kada snimate panoramske slike.
Select
Select Sweep
Sweep Panorama
Panoramamode
modeor
or Underwater
Underwater Sweep
Sweep
Panorama
Panoramamode
modewhen
whenshooting
shooting panoramic
panoramic images.
images.
Smer snimanja
Podesite smer pomeranja fotoaparata kada snimate
panoramske slike.
Veličina slike/
Izaberite veličinu slike za fotografije, panoramske slike ili
Veličina panoramske slike datoteke video zapisa.
Postavke brzog snimanja Izaberite način pojedinačnih slika ili način brzog snimanja.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osvetljenje.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike snimljene pod vodom.
pod vodom
Izoštravanje
Izaberite način izoštravanja.
Način merenja svetla
Izaberite način merenja svetla koji određuje koji deo objekta
će služiti za podešavanje ekspozicije.
Prepoznavanje scena
Podesite na automatsko otkrivanje uslova snimanja u modu
Intelligent Auto.
Efekat nežne kože
Podesite efekat nežne kože kao i nivo efekta.
Osetljivost otkr. osmeha Podesite osetljivost funkcije Snimanje osmeha za otkrivanje
osmeha.
Otkrivanje lica
Izaberite za otkrivanje lica i automatsko podešavanje različitih
postavki.
DRO
Podesite funkciju DRO za ispravljanje svetline i kontrasta te
poboljšanje kvaliteta slike.
Anti Blink
Podesite na automatsko snimanje dve slike i izaberite sliku
na kojoj oči nisu zatvorene.
In-Camera Guide
Pretražuje funkcije kamere prema vašim potrebama.
17
easier toViewing
see.
Easy Mode
easier
Set
thetoatext-size
and all
indicators
become
Slideshow
Select
a method
of continuous
playback.
Slideshow
Select
asee.
methodincreases
ofcontinuous
continuous
playback.
Slideshow
Select
method
of
playback.
Easy
Mode
Slideshow
Selectto
a method
of continuous playback.
easier
see.
Set the text-size increases and all ind
Slideshow
aimages
method
of
continuous
Easyfrom
Mode
Send Select
by
Sends
imagesplayback.
from
a
Memory
Stick
with
Pregledavanje
Sendby
by
Sends
images
from
Memory
Stick
with
TransferJet
to TransferJet t
Send
Sends
aaMemory
Stick
with
TransferJet
to
easier to see.
Send
by
Sends
from
a Memory
Stick withdevices.
TransferJet to
Slideshow
Select
aimages
method
ofTransferJet-compatible
continuous
playback.
TransferJet
TransferJet
TransferJet-compatible
devices.
TransferJet
TransferJet-compatible
devices.
Send
by
Sends
images from
a Memory
Stick with TransferJet
to
TransferJet
TransferJet-compatible
devices.
Slideshow
method
of continuous
playba
Jednostavni
mod
Podesite povećanja
veličine
teksta, Select
tako daase
bolje vide
svi
TransferJet
TransferJet-compatible
devices.
Send
Sends
from
aformat
Memory
Stick
with TransferJet
Select
the
display
format
for images.to
Viewby
Mode View Mode
Selectimages
thedisplay
display
for
images.
View
Mode
Select
the
format
for
images.
indikatori.
View Mode
Select
theSend
displaybyformat
for images.
TransferJet
TransferJet-compatible
devices.
Sends images from a Memory Stick w
View
Mode
Select
thean
display
format
for
Dijaprojekcija
Izaberite
metodu
kontinuirane
reprodukcije.
Retouch
Retouch
animages.
image
using various effects. devices.
Retouch
Retouch
animage
image
usingvarious
various
effects.
Retouch
Retouch
using
effects.
TransferJet
TransferJet-compatible
Retouch
Retouch
image
using
various
effects.
View
Mode
Select
thean
display
format
for images.
Pošaljite
pomoću
Šalje slike
sa
Memory
Stick-a
pomoćuTransferJet-a
na
Retouch
Retouch
an
image
using
various
effects.
DeleteDelete
Delete
an
image.
Delete
DeleteananView
image.
Delete
image.
Mode
Select the display format for images.
TransferJet
uređajean
koji
su kompatibilni
sa TransferJet-om.
Delete
Delete
Retouch
Retouch
animage.
image
using various
effects.
Delete
Delete
an
image.
Protect
images.
Protect
Protect
the
images.
Mod
pregledanja Protect
Izaberite
format
ekrana
zathe
slike.
Protect
Protect
the
images.
Retouch
Retouch an image using various effec
Protect
Protect
the
images.
Delete
Delete
an
image.
Retuširanje
Retuširajte
sliku
različitim efektima.
Protect
Protect
the
images.
DPOF
Add
a
print
order
mark to
still image.
DPOF
Addaaprint
print
ordermark
marktotoaastill
still
image.
DPOF
Add
order
image.
Delete
Delete
anaimage.
Brisanje
Obrišite
sliku.
DPOF
Add
a print
order mark to a still image.
Protect
Protect
the
images.
DPOF
Add
a
print
order
mark
to
a
still
image.
RotateRotate
Rotate
a still
image
to the
left
or right.
Rotate
Rotatea
astill
stillimage
image
the
leftor
orright.
right.
Rotate
totothe
left
Zaštita
Zaštita
slike.
Protect
Protect
the
images.
Rotate
Rotate
a stillorder
image
to the
left
or right.
DPOF
Add
a print
mark
to a
still
Rotate
Rotate
aastill
image
tooznaku
the
left
orimage.
right.
DPOF
Na
fotografiju
dodajte
naloga
za štampanje.
Select
a
folder
which
contains
the images
want
to
Select
folder
which
contains
the
images
you
want
to toyou
Select
a
folder
which
contains
the
images
you
want
to
DPOF
Add a print order
mark
a still
imag
Foldera folder
SelectFolder
Folder SelectRotate
Select
Rotacija
Rotirajte
fotografiju
ulevo
ilileft
udesno.
Select
which
images you want to
Rotate
still
image
to contains
the
orthe
right.
play
back.
playback.
play
Select Folder
Select
aback.
folder which
contains
the images you want to
play
back.folder
Selectfoldera
Folder
Odabir
Izaberite
koji sadrži slike koje Rotate
želite da
reprodukujete.
Rotate
a still
image to the left or righ
play
back.
Select
athe
folder
which
contains
the
images
you
want
to
In-Camera
Guide
Search
the
camera’
s functions
according
to your need
In-Camera
Guide
Search
the
camera’
functions
according
toyour
your
needs.
In-Camera
Guide
Search
camera’
ssfunctions
according
to
needs.
Select
Folder
In-Camera
Guide
Pretražuje
funkcije
kamere
prema
vašim potrebama.
In-Camera Guide
Search
the camera’ s functions according
your needs.
play
back.
Select atofolder
which contains the im
In-Camera Guide
Search theSelect
camera’Folder
s functions according to your needs.
play back.
xitems
Setting
x Setting
Setting
items
Lista
postavki
Guide
Search theitems
camera’ s functions according to your needs.
xIn-Camera
xAko pritisnete
Setting items
Search
theduring
camera’playback,
s functions accord
In-Camera
Guide
tipku
MENU
tokom
snimanja
ilishooting
reprodukcije,
If
you press
thewhile
MENU
button
while
or
xIfIfyou
Setting
items
you
pressthe
theMENU
MENU
button
while
shooting
orduring
during
playback,
press
button
shooting
or
playback,
you(Settings)
press theis
MENU
button
while
shooting
or
during
playback,
(Settings)
is
provided
as odabir.
aor
final
selection.
You
can
change the default
(Postavke)
se
daje
kao
konačan
Možete
promeniti
xIf you
Setting
items
provided
awhile
final
selection.
You
can
change
thedefault
default
(Settings)
provided
asasa
final
selection.
You
can
change
the
If
press
theisMENU
button
shooting
during
playback,
(Settings)
issettings
provided
as a final
selection.
You
can change the default
x (Settings)
Setting
items
zadate
postavke
na button
ekranu
(Postavke).
on
screen.
settings
onthe
the
(Settings)
screen.
Ifsettings
you
press
the
while
shooting
or during
playback,
on
(Settings)
(Settings)
isMENU
provided
asthe
ascreen.
final
selection.
You
can change
the default
settings on the
(Settings) screen.
If you
press the
MENU
buttonthe
while
shooting or during pl
(Settings)
as ascreen.
final
selection.
You
can change
default
settings
on theis provided
(Settings)
AF Line/Disp.
Illuminator/Grid
Line/Disp.
Resolution/Digital
AFOsvetljivač/Mreža/Rezolucija
Illuminator/Grid
Line/Disp.
Resolution/Digital
AF
Illuminator/Grid
Resolution/Digital
Postavke snimanja
AF
prikaza/Digitalni
zum/
Auto You can cha
(Settings)
is provided
as a final selection.
settings
on the Shooting
(Settings)
screen.
AF
Illuminator/Grid
Line/Disp.
Resolution/Digital
Zoom/Auto
Orientation/Red
Eye Alert
Reduction/Blink
Ale
Settings
ShootingSettings
Settings AF
Zoom/Auto
Orientation/Red
Eye
Reduction/Blink
Alert
Shooting
Zoom/Auto
Orientation/Red
Eye
Reduction/Blink
Illuminator/Grid
Line/Disp.
Resolution/Digital
orijentacija/Smanj.
Ef.the
Crv. očiju/Anti
Blink screen.
settings
on
(Settings)
Shooting Settings
Zoom/Auto Orientation/Red Eye Reduction/Blink Alert
Zoom/Auto
Orientation/Red
EyeResolution/Digital
Reduction/Blink
Alert
AF
Illuminator/Grid
Line/Disp.
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display color
Zvučni
signal/Language
Setting/Funkcijski
vodič/ Boja
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display
color/
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display
color/
AF Illuminator/Grid
Line/Disp.
Reso
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display
color/
Shooting Settings
Zoom/Auto
Orientation/Red
Eye
Reduction/Blink
Alert
Demo
Mode/Initialize/COMPONENT/Video
Out/USB
DemoMode/Initialize/COMPONENT/Video
Mode/Initialize/COMPONENT/Video
Out/USB
Demo
Out/USB
prikaza/
Demo
mod/
Pokretanje/
COMPONENT/
Video
izlaz/
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display
color/
Zoom/Auto
Orientation/Red
Eye
Red
Demo
Mode/Initialize/COMPONENT/Video
Out/USB
Connect/LUN
Music/Empty
Music
Shooting
Settings Setting/Download
MainSettings
Settings Main Settings
Connect/LUN
Setting/Download
Music/Empty
Music/
Main
Connect/LUN
Setting/Download
Music/Empty
Music/
Demo
Mode/Initialize/COMPONENT/Video
Out/USB
USB
povezivanje/LUN
postavke/ Skidanje
muzike/Empty
Beep/Language
Setting/Function
Guide/Display
color/
Main Settings
Connect/LUN
Setting/Download
Music/Empty Music/
Power Save/TransferJet/Eye-Fi
Power
Save/TransferJet/Eye-Fi
Power
Save/TransferJet/Eye-Fi
Beep/Language
Setting/Function
Gui
Main Settings
Connect/LUN
Setting/Download
Music/Empty
Music/
Demo
Mode/Initialize/COMPONENT/Video
Out/USB
Music/ Save/TransferJet/Eye-Fi
Ušteda energije/ TransferJet/ Eye-Fi
Power
Demo
Mode/Initialize/COMPONEN
Save/TransferJet/Eye-Fi
Main
Settingskartice* Power
Connect/LUN
Setting/Download
Music/Empty
Music/
Format/Create
REC.
Folder/Change
Format/Create
REC.
Folder/Change
REC.
Folder/Delete
Format/Create
REC.
Folder/Change
REC.
Folder/Delete
Alat
memorijske
Format/Stvar.
foldera
za
sn./Promena
foldera
za
sn./
Izbr.REC. Folder/Dele
Connect/LUN
Setting/Download Mu
Format/Create
REC.
Folder/Change
REC.Number
Folder/Delete
Save/TransferJet/Eye-Fi
*REC.
Main
Settings
Memory
Card
Tool
REC.
Folder/Copy/File
* * Power
MemoryCard
CardTool
Tool
REC.
Number
Memory
REC.
Folder/Copy/File
Number
Format/Create
Folder/Change
folder
zaFolder/Copy/File
snim./Kopiranje/Broj
datotekeREC. Folder/Delete
Memory Card Tool** REC. Folder/Copy/File Number Power Save/TransferJet/Eye-Fi
Memorysata
Card Tool REC.
Folder/Copy/File
Number
Format/Create
REC.
REC. Folder/Delete
Postavke
Area
Setting/Date
& Folder/Change
Time
Setting
Postavke
područja/Postavke
datuma i vremena
* Settings
Memory
Card Tool
Clock
ClockSettings
Settings
Clock
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
Memory Card Tool* REC. Folder/Copy/File Number
Settings
Area
Setting/Date
& Time
Setting
ernal
Memory
Tool)awill
* If
anot
memory
card is(Internal
not
inserted,
(Int
nije
umetnuta
memorijska
kartica,
prikazaće
se
(Alat
interne
memorije),
*Ako
memory
card
not
inserted,
(Internal
Memory
Tool)
will
bedisplayed
displayed
andbe displayed
**Clock
IfIfaamemory
card
isis
inserted,
Memory
Tool)
will
be
and
Time Setting
*moći
If
a
memory
card
is
not
inserted,
(Internal
Memory
Tool)
willSetting/Date
be displayed&and
Clock
Settings
će
da
se
odabere
samo
[Format]
i [File
[Broj
datoteke].
only
[Format]
and
Number]
canTool)
be Area
selected.
only
[Format]
and
[File
Number]
can
beselected.
selected.
[Format]
and
[File
Number]
can
be
* Ifonly
a memory
card
is
not
inserted,
(Internal
Memory
will be displayed and
only [Format] and [File Number] Clock
can be Settings
selected.
[Format]card
andis[File
Number] can(Internal
be selected.
* only
If a memory
not inserted,
Memory Tool) will be displayed and
GB
GBGB
only [Format] and [File Number]* can
selected.
If abe
memory
card is not inserted,
(Internal Memory Tool)
GB
18
GB
18
GB
18
only [Format] and [File Number] can be selected.
Shooting
Settings
Glavne
postavke
18
GB
18
18
18
18
Broj fotografija i vreme za snimanje video zapisa
Broj fotografija i vreme snimanja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja i
memorijske kartice.
Fotografije
Kapacitet
Veličina
16M
VGA
16:9(12M)
(Jedinica: Fotografija)
Unutrašnja memorija
Oko 27 MB
3
165
4
Memorijska kartica
2 GB
265
11500
325
Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena snimanja. Ovo su
ukupna vremena za sve datoteke sa video zapisima. Besprekidno snimanje je moguće
oko 29 minuta. Maksimalna veličina datoteke sa video zapisima je do otprilike 2 GB.
(h (sat), m (minut), s (sekunda))
(h (sat), m (minut), s (sekunda))
Kapacitet
Veličina
1280×720(Fino)
1280×720(Standardno)
VGA
Unutrašnja memorija
Oko 27 MB
1m (45s)
Memorijska kartica
2 GB
25m (20m)
40m (25m)
1h 20m (1h)
Broj u ( ) predstavlja minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa se razlikuje zato što je fotoaparat opremljen saVBR
(Variable Bit Rate), koji automatski prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene
snimanja. Kada snimate predmet koji se brzo kreće, slika je jasnija ali je vreme snimanja
kraće jer je više memorije potrebno za snimanje.
Vreme snimanja takođe se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja, predmeta ili
podešenja veličine slike.
19
ra
Ut
on the
using
the camera
Notes
on
NotesNotes
on using
using
the
camera
Napomene
vezane
zacamera
korišćenje
fotoaparata
Changing the language setting
Changing
the
Changing
thelanguage
language
setting
Izmena
postavke
jezikasetting
t
t
To change the language setting, press MENU
(Settings)
(Settings)
t
(Settings)
(Main
t (Main
To
change
the
press
To
change
thelanguage
language
setting,
press
MENU
t
Za
izmenu
postavke
jezika,setting,
pritisnite
tipkuMENU
MENU t
Settings)
t [Language
postavke)
[Language
Setting].
(Settings)
(Main
t
Settings)
[Language
Setting].
Settings)t
[Language
Setting]. Setting].
t
(Postavke)
(Glavne
(Main
Oniuse
OOn
upotrebi
održavanju
use
care
On
useand
and
careand care
ng, physical izlažete
shock, or impact such as
Avoid
rough
handling,
disassembling,
modifyi
Izbegavajte
da
grubo
rukujete
proizvodom,
da ga rastavljate,
modifikujete,
Avoid
handling,
disassembling,
modifying,
physical
or
Avoidrough
rough
handling,
disassembling,
modifying,
physical
shock,
orimpact
impactsuch
suchas
as
t.shock,
Be particularly
fizičkim
udarima,
ili uticajima
kao štoorjestepping
udaranjeon
čekićem,
ispuštanje
proizvoda ilicareful of the lens.
hammering,
dropping
the
produc
fying, physical
shock,
ordropping
impact
such
as
hammering,
or
stepping
on
the
product.
Be
particularly
careful
ofofthe
hammering,
dropping
or
stepping
on
the
product.
Be
particularly
careful
thelens.
lens.
gaženje po njemu.
Posebno
pazite na objektiv.
oduct. Be particularly
careful
of
the
lens.
Functions
built
this camera
Functions
built
this into
camera
Functions
builtinto
into
camera
Funkcije
ugrađene
uthis
ovaj
fotoaparat
This
manual describes
each
of the functions of TransferJet-compatible/incompatible
This
manual
describes
each
of
the
functions
TransferJet-compatible/incompatible
This
manualopisuje
describes
each
the functions
of
TransferJet-compatible/incompatible
Ovaj
priručnik
svaku
odof
funkcija
uređajaof
koji
su kompatibilni ili ne sa TransferJetof TransferJet-compatible/incompatible
devices.
devices.
devices. To check if your camera supports the TransferJet function, check for the following
om.
Da
biste
proverili
dacamera
li vaš fotoaparat
podržava
funkciju
TransferJet,
potražite
To
check
ififyour
supports
function,
check
for
following
To
check
your
camera
supportsthe
theTransferJet
TransferJet
function,
check
forthe
thesledeću
following
ferJet function,
check
forbottom
theon
following
mark
the
bottom
of the camera.
oznaku
nathe
donjem
delu
mark
ofoffotoaparata.
the
markon
on
the
bottom
thecamera.
camera.
TransferJet-compatible
device:
(TransferJet)
Uređaji
kompatibilni
sa
TransferJet
funkcijom:
(TransferJet)
TransferJet-compatible
(TransferJet)
TransferJet-compatibledevice:
device:
(TransferJet)
ferJet)
Notes
on recording/playback
Napomene
o snimanju/reprodukciji
Notes
recording/playback
Noteson
on
recording/playback
• Before
you
start recording,
make a trial
to make
sure that the camera is
• Pre početka
snimanja
napravite
probno snimanje
kakorecording
biste se uverili
u ispravnost
•• Before
Beforeyou
youstart
startrecording,
recording,make
makeaatrial
trialrecording
recordingto
tomake
makesure
surethat
thatthe
thecamera
cameraisis
cording tofotoaparata.
make sure that
the camera
is
working
correctly.
working
workingcorrectly.
correctly.
• Fotoaparat
nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• The
camera
is neitherdelovanju
dust-proof,
nor splash-proof,
nor water-proof.
The
isisneither
dust-proof,
nor
nor
• ••Izbegavajte
izlaganje
fotoaparata
vode. Ako voda
dospe u unutrašnjost foThecamera
camera
neither
dust-proof,
norsplash-proof,
splash-proof,
norwater-proof.
water-proof.
sh-proof, nor water-proof.
• Avoid
exposing
the
camera
water.
If water
enters
inside
toaparata,
može
doćithe
docamera
kvara.
Uto
nekim
slučajevima
fotoaparat
neće
moći
dathe
se
popravi. a
•• Avoid
water.
IfIftowater
enters
inside
the
a
Avoidexposing
exposing
the
camera
to
water.
water
enters
inside
thecamera,
camera,
acamera,
ater enters •inside
the camera,
a usmeravati
malfunction
may
occur.
Insuncu
some
cases,
camera
cannot
be repaired.
Fotoaparat
nemojte
prema
nekomthe
drugom
jakom
izvoru
svetlosti.
malfunction
may
In
cases,
the
cannot
be
repaired.
malfunction
mayoccur.
occur.
Insome
some
cases,
theilicamera
camera
cannot
be
repaired.
To može da •prouzrokuje
kvar
fotoaparata.
Do
not
aim
the
camera
at
the
sun
or other
bright
light.
It may
•• Do
not
aim
the
camera
atatthe
or
bright
light.
ItItmay
cause
the
Dodođe
notrepaired.
aim
the
camera
thesun
sun
orother
other
bright
light.
may
cause
the cause the
ebright
camera
cannot
be
• Ako
domalfunction
kondenzacije
otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
light.
It may
cause
the
ofvlage,
the camera.
malfunction
of
the
camera.
malfunction
of
the
camera.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. To može prouzrokovati kvar i ne biste mogli da
• Ifcondensation
moisture condensation
occurs,
remove
it before
using the camera.
•• IfIfmoisture
occurs,
remove
ititpokvariti
before
using
camera.
moisture
condensation
occurs,
remove
before
using
the
camera.
snimate
slike.
Šta
više,shake
medijorsnimanja
secamera.
može
ilicause
se the
mogu
oštetiti podaci
• Do
not
strike the
It may
a malfunction
andsa
you may not be
t before using
the camera.
slikama.
•• Do
the
camera.
ItItmay
aamalfunction
and
not
Donot
notshake
shakeor
orstrike
strike
the
camera.
maycause
causethe
malfunction
andyou
you
may
notbe
be
record
images.
Furthermore,
recording media
maymay
become
unusable or
cause a malfunction andable
you to
may
not be
able
images.
the
media
become
ableto
torecord
record
images.Furthermore,
Furthermore,
therecording
recording
mediamay
maymestima
becomeunusable
unusableor
or
Nemojte
koristiti/čuvati
na sledećim
cording media
may become
unusable
or befotoaparat
image
data may
damaged.
image
data
may
be
image
datasa
may
bedamaged.
damaged.
• Na
mestima
izuzetno
visokom ili niskom temperaturom i vlažnim mestima
Do
thena
camera
in thefotoaparata
following
Na
mestima
kao not
što jeuse/store
vozilo
parkirano
kućište
može deformiDo
not
the
in
the
places
Do
notuse/store
use/store
thecamera
camera
insuncu,
thefollowing
following
placesse places
following
satiplaces
i tako prouzrokovati
neispravnosti
u radu.
• In an extremely
hot, cold
or humid place
In
hot,
place
Inan
anextremely
extremely
hot,cold
coldor
orhumid
humid
place
• ••Mestima
direktno
izloženim
suncu
blizu
grejanja
In places
as
in ailicar
parked
in
the
sun, the
camera
body
may become
In
such
as
in
parked
in
the
camera
body
may
become
Inplaces
places
as
inasuch
acar
carpromeni
parked
inthe
the
sun,
the
camera
body
mayprouzrokovati
become
Kućište
fotoaparata
može
da
boju
ilisun,
da se
deformiše
što
može
n, the camera
body
maysuch
become
deformed
andcause
this may
cause a malfunction.
deformed
and
this
may
aamalfunction.
deformed
and
this
may
cause
malfunction.
kvar.
on.
• Under
direct
sunlight
or near a heater
• ••Mestima
izloženim
trešenju
Under
sunlight
or
near
aaheater
Underdirect
direct
sunlight
or
nearmay
heater
The
camera
body
become
discolored
or deformed,
andmagnetno
this may cause a
• UThe
blizini
lokacije
koja
generiše
jake
radio
talase,
emituje
zračenje
ili jemay
jako
camera
body
may
become
discolored
or
and
cause
The
camera
body
may
become
discolored
ordeformed,
deformed,
andthis
this
may
causeaa
or deformed,
and
this
may
cause
a
polje. U suprotnom,
fotoaparat možda neće ispravno snimati ili reprodukovati slike.
malfunction.
malfunction.
malfunction.
• Mestima gde
peska i prašine
• Inima
a location
subject
to
rocking vibration
•• In
location
to
rocking
vibration
Inaada
location
tone
rocking
vibration
o waves,
emits radiation
Pazite
pesak subject
ilisubject
prašina
dospeju
u fotoaparat. Ovo može
da prouzrokuje
kvar or is strongly
• Near
athat
location
thatstrong
generates
strong
radi
•• Near
aalocation
that
generates
waves,
emits
radiation
or
isisstrongly
Near
location
generates
strong
radio
waves,
emits
radiation
orrecord
strongly
fotoaparata,
koji
u
nekim
slučajevima
neće
moći
da
se otkloni.
place. Otherwise,radio
the camera
may
not
properly
or play back
o waves, emits radiation magnetic
or is strongly
magnetic place.
Otherwise,
Otherwise,the
thecamera
cameramay
maynot
notproperly
properlyrecord
recordor
orplay
playback
back
ay not properlymagnetic
record orplace.
play back
images.
images.
images. • In sandy or dusty places
•• In
Insandy
sandyor
ordusty
dustyplaces
places
not or
to
sand
dust
get
into the
camera.
This may
cause the
Be
not
to
dust
get
into
the
camera.
This
may
the
to
Becareful
carefulBe
notcareful
tolet
letsand
sand
orlet
dust
getor
into
the
camera.
This
maycause
cause
thecamera
camera
tocamera to
malfunction,
and
in some
cases
this malfunction
cannot
be repaired.
he camera. This
may cause
the
tocases
malfunction,
and
in
this
cannot
malfunction,
andcamera
insome
some
cases
thismalfunction
malfunction
cannotbe
berepaired.
repaired.
GB
nction cannot
be repaired.
GB
GB
20
20
20
20
O nošenju fotoaparata
Nemojte da sedate sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer tako
možete prouzrokovati neispravnost u radu ili oštećenje fotoaparata.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može da reprodukuje oštre slike
odličnog kontrasta. Objektiv fotoaparata je uz strogu kontrolu proizvela kompanija Carl
Zeiss u skladu sa standardima kompanije Carl Zeiss iz Nemačke.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
LCD ekran je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost piksela
iznad 99.99% . Uprkos tome, na LCD ekranu se ipak može pojaviti nekoliko crnih ili
svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrejati zbog dugotrajne upotrebe ali to ne predstavlja
kvar.
O zaštiti protiv pregrejavanja
Zavisno od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate video
zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja, na LCD ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat prestati da
snima video zapise.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, video kasete i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti protivno odredbama
zakona o autorskom pravu.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspele snimke
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili gubitaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim pređite
površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta ili završnog sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa razređivača, benzina,
alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za odbijanje insekata, preparata za
sunčanje ili insekticida.
O ilustracijama
Ilustracije korišćene u ovom priručniku pripadaju modelu DSC-W570 ako drugačije nije
navedeno.
21
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za snimanje: 7,75 mm (1/2,3 tip)
CCD senzor u boji, filter primarnih boja
Ukupan broj piksela fotoaparata: Oko 16,4
megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 16,1 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zum
objektiv
f = 4,5 mm – 22,5 mm (25 mm –
125 mm (ekvivalent 35 mm filma)) F2,6
(W) – F6,3 (T)
Tokom snimanja filmova (16:9):
28 mm – 140 mm
Tokom snimanja filmova (4:3):
34 mm – 170 mm
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija, odabir scene (12 načina)
Balans belog: Automatski, dnevno svetlo,
oblačno, fluorescentno 1/2/3, usijano, blic,
jedan dodir
Balans belog pod vodom: Automatski, pod
vodom 1/2, interval snimanja za brzi mod
jednim dodirom: oko 1,0 sekunde
Format datoteka:
Fotografije: kompatibilan sa JPEG (DCF
Ver. 2,0, Exif Ver. 2,3, MPF Baseline) i
DPOF
Video zapisi: MPEG-4 Visual
Memorijski mediji: Unutrašnja memorija
(oko 27 MB), “Memory Stick Duo”, SD
kartice
22
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešen na automatski odabir):
Oko 0,2 m do 3,7 m (W)
Oko 1,0 m do 1,5 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
Višenamenski terminal: Tip3a
(AV-out (SD/HD Component)/ USB/DC-in):
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
DSC-W570:
6,7 cm (2,7 tip) TFT pogon
DSC-W580:
7,5 cm (3,0 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 230 400 (960 × 240)
tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterijska jedinica
NP-BN1, 3,6 V
AC-LS5 AC Adapter (prodaje se posebno),
4,2 V
Potrošnja energije (pri snimanju):
1,1 W
Radna temperatura:
0°C do 40°C
Temperatura skladištenja:
–20°C do +60°C
Dimenzije:
DSC-W570: 91,0 mm × 51,5 mm ×
19,1 mm
(Š/V/D, uključujući delove koji vire) DSCW580: 94,0 mm × 56,0 mm ×
19,1 mm
(Š/V/D, uključujući delove koji vire) Masa
(uključujući NP-BN1 baterijsku jedinicu,
“Memory Stick Duo”):
DSC-W570:
oko 116 g
DSC-W580:
oko 127 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: kompatibilan
PRINT Image Matching III: kompatibilan
BC-CSN/BC-CSNB punjač za
baterije
Energetski zahtevi: AC 100 V do
240 V, 50/60 Hz, 2 W
Izlazni napon: 4.2 V, 0.25 A jednosmerna
struja
Radna temperatura:
0°C do 40°C
Temperatura skladištenja:
–20°C do +60°C
Dimenzije: približno
55 mm × 24 mm × 83 mm
(Š/V/D)
Masa: približno 55 g
Punjive baterije NP-BN1
Baterija koja se koristi: litijum-jonska
baterija
Maksimalni napon: 4,2 V jednosmerna
struja
Nominalni napon: 3,6 V jednosmerna
struja
Najveći napon punjenja: 4,2 V jednosmerna struja
Najveća jačina struje punjenje: 0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez prethodne najave.
Zaštitni znakovi
• Sledeći zaštitni znakovi su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
, “Cyber-shot,”
“Memory Stick PRO Duo,”
“Memory Stick PRO-HG Duo,”
“Memory Stick Duo”, TransferJet i TransferJet logo
• Windows je registrovani zaštitni znak
kompanije Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim državama.
• Macintosh je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip je zaštitni znak SD-3C,
LLC.
• Osim navedenog, nazivi sistema i
proizvoda koji se koriste u ovom priručniku
su ,opšte, zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi njihovih pronalazača ili
proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ®
se ne koriste u svim slučajevima u ovom
priručniku.
Dodatne informacijeo ovom proizvodu i
odgovori na najčešća pitanja mogu se naći
na Internet stranicama kompanije Sony
za podršku korisnicima (Sony Customer
Support Website).
http://www.sony.net/
Odštampano na 70% ili više recikliranom
papiru sa bojom na bazi biljnoga ulja VOC
(Volatile Organic Compound).
23
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising