Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-143-379-42(1)
Digitalni fotoaparat
DSC-W180/W190
Priručnik za upotrebu
© 2009 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili
udara struje jedinicu nemojte izlagati
kiši ni vlazi.
VAŽNO
SIGURNOSNO
UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO
UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽ LJIVO SLEDITE
OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI
OPASNOST OD
POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti
u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija
odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽ NJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može da eksplodira, prouzrokuje požar pa
čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih
mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati
udarcima ili primeni sile kao npr. udarcima
čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko da spajate i pazite
da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad
60°C npr. na mestima izloženim direktnoj
sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na
suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske
baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite
originalnim Sonyjevim punjačom baterije ili
drugim uređajem kojim se može puniti
baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan domaš aja
male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili
ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na
način opisan u uputstvu.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svetlo, dovod
električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu
utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
2
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u
zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation
sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik
za pitanja elektromagnetne kompatibilnosti i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na
pojedine adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da
udovoljava ograničenjima iz EMC direktive
EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od
3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih
frekvencija mogu prouzrokovati smetnje
slike i zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno
polje prouzrokuju prekid prenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa
ponovo uključite vezni kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električkih i
elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu električne ili elektronske opreme.
Odlažući ovaj proizvod na predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguć e
negativne uticaje na okolinu i ljudsko zdravlje,
koje može biti ugroženo neodgovarajuć im
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete oč uvanje
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu,
vaše odlagalište otpada ili trgovinu gde ste
kupili uređaj.
3
Zbrinjavanje starih baterija
(primenjuje se u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama sa
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne sme zbrinjavati
kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može
nalaziti hemijski simbol. Hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba biti zbrinuta za tu namenu na
predviđenom mestu za reciklažu starih
baterija. Odlažući ovu bateriju na predviđ enom mestu, pomažete i sprečavate moguć e
negativne uticaje na okolinu i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog
sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme
zameniti samo kvalifikovano servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, nakon isteka radnog veka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom centru za
recikliranje električnih i elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz
uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gde ste kupili proizvod.
4
Sadržaj
Napomene vezane za korišć enje fotoaparata .......................................... 7
Pre početka snimanja ................................................... 9
Provera isporučenih dodataka .................................................................. 9
Delovi fotoaparata ................................................................................... 10
Punjenje baterijske jedinice ..................................................................... 11
Umetnite baterijsku jedinicu / »Memory Stick Duo« karticu (prodaje se
zasebno) .................................................................................................. 13
Podešavanje sata .................................................................................... 16
Snimanje / pregledavanje fotografija
...... 18
Snimanje fotografija................................................................................. 18
Pregledavanje slika.................................................................................. 19
Korišćenje funkcija snimanja ................................................. 20
Detekcija osmeha i automatsko okidanje (okidanje na osmeh).............. 20
Izoštravanje na licu osobe (Otkrivanje lica) ............................................. 21
Snimanje izbliza (Makrosnimanje) ........................................................... 22
Korišć enje samookidača .......................................................................... 22
Odabir moda blica................................................................................... 23
Promena prikaza na ekranu .................................................................... 23
Odabir veličine slike prema nameni......................................................... 24
Korišć enje moda snimanja koji odgovara sceni (Odabir scene) ............. 27
Snimanja video zapisa.............................................................................. 28
Korišćenje funkcija pregledavanja ..................................... 30
Pregledavanje uvećanih slika (reprodukcijski zum) ................................. 30
Pretraživanje slika (indeksni prikaz)......................................................... 30
Pregledavanje fotografija u nizu (Dijaprojekcija)...................................... 31
Brisanje slika
................................................................................... 32
Brisanje slika ........................................................................................... 32
Brisanje svih slika (Format)...................................................................... 33
5
Priključivanje na druge uređaje
........................................... 34
Pregledavanje slika na TV prijemniku ...................................................... 34
š tampanje fotografija .............................................................................. 34
Korišć enje fotoaparata sa računarom......................................................36
Promena postavki fotoaparata
........................................... 40
Promena zvučnih signala ......................................................................... 40
Korišć enje prikaza MENU........................................................................ 41
Korišć enje prikaza
(Postavke) ............................................................ 44
Ostalo
................................................................................................... 46
Pregled ikona koje se pojavljuju na ekranu ............................................. 46
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«) ... 49
Rešavanje problema ................................................................................ 50
Mere opreza .............................................................................................52
Tehničke specifikacije.............................................................................. 53
6
x Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
Sigurnosne kopije unutraš nje
memorije i »Memory Stick Duo«
kartice
Napomene o LCD ekranu i
objektivu
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi
baterijsku jedinicu ili »Memory Stick Duo«
karticu dok gori svetlo pristupa podacima.
U protivnom bi se mogli oštetiti podaci u
unutraš njoj memoriji ili na »Memory Stick
Duo« kartici. Obavezno napravite
sigurnosnu kopiju kako biste sačuvali svoje
podatke.
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD ekranu ipak se može pojaviti
nekoliko crnih ili svetlih tačaka (bele,
crvene, plave ili zelene boje). Ove tačke
su normalni rezultat proizvodnog
postupka i ne utiču na kvalitet snimka.
• Kad baterija oslabi objektiv bi mogao
prestati da se pomera. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu i ponovo uključite
fotoaparat.
Napomene o snimanju /
reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno
snimanje kako bi se uverili u ispravnost
fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine,
prskanja teč nosti i nije vodootporan.
Pre početka rada sa fotoaparatom
pročitajte »Mere opreza« (str. 52).
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata
delovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do
kvara. U nekim slučajevima fotoaparat
neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema
suncu ili nekom drugom jakom izvoru
svetlosti. To može prouzrokovati kvar
fotoaparata.
• Ne koristite fotoaparat blizu izvora jakih
radio talasa ili radijacije. U protivnom
snimanje i reprodukcija slika možda neće
ispravno funkcionisati.
• Korišć enje fotoaparata na prašnjavim i
peskovitim mestima može prouzrokovati
neispravan rad.
• Ako dođe do kondenzacije vlage,
otklonite je pre upotrebe fotoaparata
(str. 52).
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati.
Mogli biste prouzrokovati kvar pa možda
nećete moći snimati slike. Dalje, medij
snimanja se može pokvariti ili se mogu
oštetiti slikovni podaci.
• Pre upotrebe očistite površinu soč iva
objektiva. Toplota blica može uzrokovati
lepljenje prljavštine na površ ini blica ili
promenu njegove boje što će rezultirati
nedovoljnom ja č inom blica.
• LCD ekran proizveden je tehnologijom
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati
zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrejavanja
Zavisno od fotoaparata i temperature
baterije, fotoaparat se može automatski
isključiti iz sigurnosnih razloga.
Obaveš tenje o sigurnosnom isključivanju
prethodno će se pojaviti na LCD ekranu.
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Fotoaparat zadovoljava DCF (Design rule
for Camera File system), univerzalni
standard japanskog udruženja JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony ne garantuje da će ovaj fotoaparat
moć i da reprodukuje slike snimljene ili
obrađene na drugim uređajima niti da će
drugi uređaji moći reprodukovati slike
snimljene ovim fotoaparatom.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, video trake
i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravom. Nedozvoljeno
presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskom
pravu.
7
Bez naknade za oštećene podatke
ili neuspele snimke
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog
neuspelih snimaka ili oštećenja podataka
koji su rezultat neispravnog rada
fotoaparata ili medija snimanja i sl.
8
Prije početka snimanja
Provera isporučenih dodataka
• Punjač baterije BC-CSKA (1)
• Traka za nošenje (1)
• CD (1)
• Električni kabl (1)
(ne isporučuje se za SAD i Kanadu)
– Cyber-shot aplikacijski softver
– »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«
– »Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik)
(1)
x Korišćenje trake za
nošenje
• Punjiva baterijska jedinica NP-BK1 (1)
• Posebni USB kabl (1)
Traka za nošenje ima fabrički podešenu
čvrstoću.
Pričvrstite traku na fotoaparat i provucite
ruku kroz petlju da bi sprečili pad i
oštećenje fotoaparata.
Šipkica za
pričvršćivanje trake
• Posebni A/V kabl (1)
9
Delovi fotoaparata
A Okidač
B Blic
C Mikrofon
D Tipka napajanja ON/OFF
E Svetlo napajanja ON/OFF
F Svetlo samookidača
G Objektiv
H LCD ekran
I Tipka MENU
J Za snimanje: tipka zuma W/T
Za pregledavanje: tipka
(reprodukcijski zum)/tipka
(indeks)
K Menjač moda
L Ulazna priključnica jednosmerne
struje
• Spajanjem fotoaparata na ispravljač
AC-LS5K (prodaje se zasebno) ne
može se puniti baterija. Za punjenje
koristite punjač baterije.
(USB)·A/V OUT
priključnica (bočna)
N Zaštitni poklopac
O Otvor za traku za nošenje
P Za snimanje: tipka osmeha
Za pregledavanje: tipka
(Brisanje)
Q Kontrolna tipka
Meni uključen: v/V/b/B/z
Meni isključen: DISP/ / /
R Zvučnik
S Navoj za tronožac
M
• Koristite tronožac sa navojem od
Donja strana
najviše 5,5 mm. U protivnom nećete
moći dovoljno dobro pričvrstiti
fotoaparat, pa se može oštetiti.
T Poklopac za bateriju/»Memory
Stick Duo«
U Otvor za umetanje baterije
V Polugica za vađenje baterije
W Otvor za »Memory Stick Duo«
X Svetlo pristupa podacima
10
Punjenje baterijske jedinice
baterijsku
1 Umetnite
jedinicu u punjač baterije.
•
Baterija može da se puni čak i kad je
delimično puna.
Baterijska jedinica
punjač
2 Uključite
baterije u zidnu
utičnicu.
•
Za korisnike u SAD-u i Kanadi
Priključak
Ako nastavite punjenje
baterijske jedinice oko jedan
sat nakon što se ugasi
CHARGE svetlo, baterija
će trajati malo duže (puni
kapacitet).
CHARGE svetlo
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje završeno
(standardni kapacitet)
CHARGE svetlo
Za korisnike iz ostalih država/područja osim
SAD i Kanade
Električni
kabl
CHARGE svetlo
3 Kad je punjenje završeno, isključite punjač baterije.
11
x Vreme punjenja
Vreme punjenja do punog kapaciteta
Standardno vreme punjenja
Oko 300 min
Oko 240 min
Napomene
• Gornja tablica prikazuje vreme potrebno za punjenje potpuno ispražnjene baterijske
jedinice pri temperaturi od 25°C. Zavisno od uslova korišć enja i okolnostima, punjenje
baterije može trajati duže.
• Uključite punjač baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kad je punjenje završeno, isključite električni kabl iz zidne utičnice i izvadite baterijsku
jedinicu iz punjača baterije.
• Koristite isključivo baterijsku jedinicu u punjač baterije marke Sony.
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje možete da snimite /
prikažete
Vreme trajanja baterije (min)
Br. slika
Snimanje fotografija
Oko 145
Oko 290
Pregledavanje fotografija
Oko 240
Oko 4800
Način merenja se zasniva na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Napomena
• Vreme trajanja baterije i broj fotografija mogu odstupati od prikazanih vrednosti u
zavisnosti od postavke fotoaparata.
zUpotreba fotoaparata u inostranstvu
Možete koristiti fotoaparat, punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5K ispravljač (prodaje
se zasebno) u bilo kojoj državi ili regiji sa mrežnim naponom u opsegu od 100 V do 240 V
i frekvencijom 50 Hz/60 Hz.
Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač). To može prouzrokovati
neispravan rad.
12
Umetnite baterijsku jedinicu /
»Memory Stick Duo« karticu (prodaje
se zasebno)
1 Otvorite poklopac.
»Memory Stick
2 Umetnite
Duo« (prodaje se zasebno).
Okrenite zadnju stranu »Memory
Stick Duo« kartice u smeru objektiva i
i gurnite je u ležište dok ne klikne.
3 Umetnite baterijsku jedinicu.
Umetnite bateriju gurajući polugicu u
smeru strelice.
4 Zatvorite poklopac.
13
x »Memory Stick« kartice koje
možete da koristite
x Kad »Memory Stick Duo«
nije umetnut
»Memory Stick Duo«
Slike se smeš taju u unutraš nju
memoriju fotoaparata (oko 12 MB).
Za kopiranje slika iz unutraš nje
memorije na »Memory Stick Duo«
karticu, umetnite »Memory Stick
Duo« u fotoaparat, zatim odaberite
MENU t
(Postavke) t [Alat
mod. "Memory Stick"] t
[Kopiranje].
Sa ovim fotoaparatom možete koristiti
»Memory Stick PRO Duo« ili »Memory
Stick PRO-HG Duo«.
Podatke o broju slika / vremenu snimanja
naći ćete na stranicama 26, 29. Ovaj
fotoaparat ne podržava ostale vrste
»Memory Stick« kartica ni kartice drugih
marki.
»Memory Stick«
Ne možete da koristite »Memory Stick«.
x Vađenje »Memory Stick
Duo«
Svetlo pristupa podacima
x Vađenje baterijske jedinice
Polugica za vađenje baterije
Gurnite polugicu za izbacivanje baterije.
Pazite da vam baterija ne ispadne.
x Provera preostalog
kapaciteta baterije
Indikator preostalog kapaciteta biće
prikazan u levom gornjem uglu
LCD ekrana.
Uverite se da ne gori svetlo pristupa
podacima, zatim jednim potezom
ugurajte »Memory Stick Duo« karticu.
Napomena
• Nikad ne vadite »Memory Stick Duo« /
baterijsku jedinicu dok gori svetlo
pristupa podacima. Tako možete
prouzrokovati oštećenje podataka
na »Memory Stick Duo« kartici i
u unutraš njoj memoriji.
14
Visok kapacitet
Nizak kapacitet
Napomene
• Potrebno je oko jedan minut da
indikator prikaže tačnu vrednost
preostalog kapaciteta.
• Indikator preostalog kapaciteta možda
neće prikazati tačnu vrednost u
određenim uslovima.
• Kapacitet punjenja baterije opada sa
vremenom i čestom upotrebom. Kad se
vreme rada tek napunjene baterijske
jedinice značajno smanji, treba je
zameniti. Kupite novu baterijsku
jedinicu.
• Uključen fotoaparat koji se ne koristi,
automatski će se isključiti nakon tri
minute (funkcija automatskog
isključivanja).
15
Podešavanje sata
tipku napajanja
1 Pritisnite
ON/OFF.
Fotoaparat je uključen.
• Može potrajati neko vreme dok
fotoaparat ne počne da funkcioni š e.
Tipka napajanja ON/OFF
datum i vreme
2 Odaberite
pomoću v/V na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z.
Kontrolna tipka
Odaberite brojčanu vrednost pomoću v/V/b/B, zatim
3 pritisnite
z.
•
16
Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
4 Odaberite [U redu], zatim pritisnite z.
Napomena
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Koriš ć enjem »PMB« sa CD-a
(isporučeno), možete š tapmati ili snimati slike sa datumom.
x Ponovno podešavanje datuma i vremena
Pritisnite tipku MENU, zatim odaberite
(str. 45).
(Postavke) t [Postavke sata]
17
Snimanje / pregledavanje fotografija
Snimanje fotografija
menjač moda na
1 Podesite
(fotografija), zatim
pritisnite tipku napajanja
ON/OFF.
Za snimanje video zapisa namestite
birač moda na
(Video) (str. 28).
Tipka napajanja
ON/OFF
Menjač moda
fotoaparat
2 Držite
čvrsto kao na slici.
Tipka zuma W/T
• Pritisnite tipku T za
povećanje, tipku W za
smanjenje slike.
pola pritisnite
3 Do
okidač za izoštravanje
Okidač
slike.
Kad završi izoštravanje ču će
se »bip« i osvetliti indikator
z.
• Najmanja udaljenost
snimanja je oko 5 cm (W),
40 cm (T) (od so č iva objektiva).
4 Pritisnite okidač do kraja.
Fotografija je snimljena.
18
Indikator
blokade
AE/AF
Pregledavanje slika
menjač moda na
1 Namestite
(reprodukcija).
Prikazaće se zadnja snimljena
fotografija.
x Odabir sledeće / prethodne
slike
Odaberite sliku pomoću B (sledeća) /
b (prethodna) na kontrolnoj tipki.
Kontrolna tipka
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću b/B na
kontrolnoj tipki, zatim pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Namestite menjač moda na
(fotografija) ili
(video zapis).
x Isključite fotoaparat
Pritisnite tipku napajanja ON/OFF.
Kontrolna tipka
Tipka
(Brisanje)
19
Korištenje funkcija snimanja
Detekcija osmeha i automatsko okidanje
(okidanje na osmeh)
1 Namestite menjač moda na
2 Pritisnite tipku osmeha .
(fotografija).
Tipka osmeha
da fotoaparat
3 Pričekajte
detektuje osmeh.
Kad nivo osmeha pređe b tačku na
indikatoru, fotoaparat automatski
snima sliku. Ako ponovo pritisnete
tipku osmeha , funkcija okidanja
na osmeh će se isključiti.
• Ako se pritisne okidač dok traje
detekcija osmeha, fotoaparat će
snimiti sliku, a zatim se vratiti u
mod okidanja na osmeh.
Okvir detekcije lica
Indikator osetljivosti detekcije osmeha
zSaveti za bolju detekciju osmeha
1 Neka vam pramenovi kose ne
pokrivaju oči.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako
da bude što više u nivou sa njim.
Procenat detektovanih osmeha je veći
kad su očni kapci malo spušteni.
3 Nasmejte se jasno, otvorenih usta.
Smeh se lakše detektuje kad se vide
zubi.
20
Izoštravanje na licu osobe (Otkrivanje lica)
Fotoaparat detektuje lice osobe i izoštrava putem njega. Možete odabrati lice
sa prednošću izoštravanja.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Otkrivanje lica)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željeni mod t z.
(Autom.): Automatski odabire i
izoštrava na licu sa prednošću.
(Isključeno): Bez funkcije detekcije
lica.
21
Snimanje izbliza (Makrosnimanje)
Možete snimiti izbliza prekrasne slike objekata malih dimenzija, npr. insekata
i cveća.
nekoliko puta na
1 Pritisnite
(Makrosnimanje) kako biste
odabrali željeni mod t z.
: Fotoaparat automatski pomera žižu
sa udaljenih objekata na objekte u blizini.
Držite fotoaparat u ovom modu.
: Fotoaparat će namestiti žižu na bliske objekte.
Odaberite Makrosnimanje uključeno kod snimanja objekata iz blizine.
Korišćenje samookidača
nekoliko puta na
1 Pritisnite
(Samookidač) kako biste
odabrali željeni mod t z.
: Bez samookidača.
: Snimanje sa zadrškom od 10 sekundi.
Ovu postavku koristite kad želite uključiti
sebe u sliku. Za poništavanje odabira ponovo pritisnite .
: Snimanje sa zadrškom od 2 sekunde. Time se sprečava zamućenje zbog
trzaja fotoaparata prilikom okidanja.
okidač.
2 Pritisnite
Treperi svetlo samookidača i čuje se »bip« dok se ne aktivira zatvarač.
22
Odabir moda blica
nekoliko puta na
1 Pritisnite
(Blic) kako biste odabrali
željeni mod t z.
: Blic se aktivira u uslovima
nedovoljne osvetljenosti ili pozadinskog
svetla.
: Blic je uvek uključen.
: Blic je uvek uključen. Vreme ekspozicije je dugo da bi se na
tamnom mestu jasno snimila pozadina do koje ne dopire svetlo blica.
(Spora sinhronizacija)
: Blic nije uključen.
Napomena
• Blic se ne može koristiti kod burst snimanja.
Promena prikaza na ekranu
nekoliko puta na
1 Pritisnite
DISP (ekranski prikaz) kako biste
odabrali željeni mod.
Indikatori uključeni: Podešava ekran na
standardno osvetljenje i prikazuje
informaciju.
Indikatori uključeni*: Podešava ekran na veće osvetljenje i prikazuje
informaciju.
Histogram uključen*: Podešava ekran na veće osvetljenje i prikazuje graf
svetline slike.
Indikatori isključeni*: Podešava ekran na veće osvetljenje i prikazuje samo
slike.
* Osvetljenje LCD ekrana se poveća.
zPostavka histograma i osvetljenosti ekrana
Histogram je graf koji prikazuje svetlinu slike. Kad je graf viši zdesna to znači da je slika
svetla, kad je viši sleva znači da je slika tamna.
• Kad pregledavate slike u uslovima jakog spoljnog svetla, pojačajte osvetljenje ekrana.
Međutim, u tom slučaju će se baterija brže prazniti.
23
Odabir veličine slike prema nameni
Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se
snimiti prilikom fotografisanja.
Što je slika veća, nakon š tampanja na papiru velikog formata videće se više detalja.
Što je slika manja, broj slika koje se mogu snimiti biće veći. Odaberite veličinu
slike skladno načinu na koji nameravate da pregledate slike.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Veličina slike)
2 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t željena veličina t z.
24
Veličina slike
Uputstvo za korišć enje
(4000×3000)
(Samo za DSC-W190)
Za š tampanje do veličine A3+
Br. slika
Manje
š tampanje
Visoka
rezolucija
(3648×2736)
(Samo za DSC-W180)
(3264×2448)
(Samo za DSC-W190)
(2592×1944)
Za š tampanje do veličine A3
Za š tampanje do veličine A4
(2048×1536)
Za š tampanje do veličine L/2L
(640×480)
Za dodatke elektronskoj pošti
(4000×2672)
(Samo za DSC-W190)
Format 3:2, kao kod fotopapira i
razglednica
Više
Niska
rezolucija
Manje
Visoka
rezolucija
(3648×2056)
(Samo za DSC-W180)
(4000×2248)
(Samo za DSC-W190)
Za pregledavanje na televiziji
visoke rezolucije.
Manje
Visoka
rezolucija
(3648×2056)
(Samo za DSC-W180)
(1920×1080)
Više
Niska
rezolucija
Napomena
• Kod š tampanja slika snimljenih u formatu 16:9 možda će nedostajati ivice snimaka.
25
x Broj fotografija koje se mogu snimiti
DSC-W190
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet Unutraš nja
memorija
Veličina
Oko
12 MB
»Memory Stick Duo« formatiran na ovom fotoaparatu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
49
93
197
395
790
1600
3200
8M
3
72
140
288
580
1170
2350
4700
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3200
VGA
3:2(11M)
2
49
93
197
395
790
1600
16:9(9M)
3
66
130
262
533
1060
2150
4300
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
DSC-W180
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet Unutraš nja
memorija
Veličina
Oko
12 MB
»Memory Stick Duo« formatiran na ovom fotoaparatu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3:2(8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
16:9(7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
VGA
Napomene
• Broj fotografija može odstupati zavisno od uslova snimanja i medija za snimanje.
• Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojaviće se indikator »>9999«.
• Kad se na ovom fotoaparatu prikazuju slike snimljene drugim fotoaparatom, slika možda
neće biti prikazana u pravoj veličini.
26
Korišćenje moda snimanja koji odgovara
sceni (Odabir scene)
1 Namestite menjač moda na (fotografija).
2 Pritisnite tipku MENU.
(Fotoaparat)
3 Odaberite
pomoću v/V/b/B na kontrolnoj
tipki t odabir željene scene t
z.
(Visoka osetljivost):
Snima slike bez blica
čak i pri slabom osvetljenju.
(Portret u sumrak):
Snima jasne slike osoba na
tamnim mestima bez gubitka
kvaliteta noćnog okruženja.
(Sumrak): Snima noćne
scene bez gubitka kvaliteta
noćnog okruženja.
(Meko snimanje):
Snima slike sa mekšim
osvetljenjem, prikladno
za portrete, cveće i sl.
(Plaža): Snima scene
na obali mora ili jezera sa
življim plavim tonovima vode.
(Krajolik): Snima
izoštravajući na udaljenim
objektima.
(Sneg): Snima jasnije
snežne scene u belom.
Napomena
• Blic nije aktivan u nekim vrstama scena.
27
Snimanja video zapisa
menjač moda
1 Podesite
na
(Video), zatim
pritisnite tipku napajanja
ON/OFF.
Tipka napajanja ON/OFF
2 Za početak snimanja pritisnite okidač do kraja.
3 Za završetak snimanja ponovo pritisnite okidač do kraja.
x Reprodukcija video zapisa
1 Podesite menjač moda na
(reprodukcija) i pritisnite B (sledeće)/
b (prethodno) na kontrolnoj tipki za odabir video zapisa koji želite da vidite.
2 Pritisnite z.
28
Tipka
Reprodukcijska funkcija
z
Pauza
B
Premotavanje unapred
b
Premotavanje unazad
V
Prikazuje kontrolni meni glasnoće. Podesite glasnoću pomoću b/B.
x Maksimalno vreme snimanja
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena snimanja.
Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve video zapise. Fiksna
veličina slike je 320 × 240.
(Jedinica: sat : minuti : sekunde)
Kapacitet Unutraš nja
memorija
Veličina
320 × 240
Oko
12 MB
0:00:20
»Memory Stick Duo« formatiran na ovom fotoaparatu
256 MB 512 MB
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00
Napomene
• Vreme snimanja može odstupati od navedenog u zavisnosti od uslova snimanja i medija
za snimanje.
• Maksimalna veličina video datoteke je približno 2 GB. Kad datoteka dostigne veličinu
od oko 2 GB, fotoaparat automatski zaustavlja snimanje.
• Fotoaparat ne podržava snimanje ni reprodukciju video zapisa u HD formatu.
29
Korištenje funkcija pregledavanja
Pregledavanje uvećanih slika (reprodukcijski
zum)
menjač moda na
1 Podesite
(reprodukcija) za prikaz
slike, zatim pritisnite tipku
(reprodukcijski zum).
Slika je uvećana dvaput,
prikazan je srednji deo slike.
odnos uvećanja i
2 Podesite
položaj na slici.
Tipka : Uvećava.
W strana tipke zuma W/T: Poništava
uvećanje.
v/V/b/B na kontrolnoj tipki:
Podešava položaj na slici.
Označava deo slike koji je uvećan
Pretraživanje slika (indeksni prikaz)
menjač moda na
1 Podesite
(reprodukcija) za prikaz
slike, zatim pritisnite tipku
(indeksni prikaz).
•
Ponovo pritisnite tipku
indeksnog prikaza
za prikaz
još više slika.
sliku pomoću v/V/b/
2 BOdaberite
na kontrolnoj tipki.
•
30
Za povratak na prikaz samo jedne slike
pritisnite z.
Pregledavanje fotografija u nizu
(Dijaprojekcija)
menjač moda na
1 Podesite
(reprodukcija) za prikaz slike,
zatim pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Dijaprojekcija)
2 Odaberite
pomoću v/V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
[Početak] pomoću v, zatim pritisnite z.
3 Odaberite
Prezentacija fotografija započinje.
•
Za završetak prezentacije pritisnite z.
31
Brisanje slika
Brisanje slika
menjač moda na
1 Podesite
(reprodukcija) za prikaz slike,
zatim pritisnite tipku
(Brisanje).
Tipka
(Brisanje)
Pritisnite b/B na kontrolanoj
2 tipki
za odabir željene postavke.
(Ova slika): Možete izbrisati sliku
trenutno prikazanu na ekranu.
(Višestruke slike): Možete odabrati
i izbrisati više slika odjednom. Odaberite Tipka MENU
slike, pritisnite z, zatim pritisnite tipku
MENU za brisanje slika.
(Sve u ovom folderu): Možete izbrisati sve slike u odabranom folderu.
32
Brisanje svih slika (Format)
Možete izbrisati sve podatke smeš tene na »Memory Stick Duo« kartici ili
unutraš njoj memoriji. Ako je umetnuta kartica »Memory Stick Duo«, brišu se svi
podaci smeš teni na »Memory Stick Duo«. Ako nije umetnuta kartica »Memory
Stick Duo«, brišu se svi podaci smeš teni u unutraš njoj memoriji.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
[Alat mod. "Memory Stick"] ili [Alat interne
3 Odaberite
memorije] pomoću v/V na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
[Format] t z.
4 Odaberite [U redu], zatim pritisnite z.
Napomena
• Formatiranjem se za stalno brišu svi podaci, uključujući i zaštićene slike i podatke je
nemoguće povratiti.
33
Priključivanje na druge uređaje
Pregledavanje slika na TV prijemniku
fotoaparat na TV prijemnik pomoću posebnog A/V
1 Spojite
kabla (isporučeno).
Na
(USB)·A/V OUT
priključnicu
U A/V ulazne
priključnice
Posebni A/V kabl
Napomena
• [Video izlaz] je fabrički postavljen na [NTSC] kako biste mogli uživati u maksimalnom
kvalitetu slike. Ako vaš TV prijemnik ne prikazuje slike ili prikazane slike igraju, moguće je
da TV ima samo PAL sistem. Pokušajte podesiti postavku [Video izlaz] na [PAL] (str. 44).
š Š tampanje fotografija
Ako vaš štampač podržava PictBridge, slike možete direktno š tampati koristeći
sledeći postupak.
Na fotoaparatu najpre omogućite USB vezu sa štampačem.
fotoaparat na š tampač pomoću posebnog USB kabla
1 Spojite
(isporučeno).
fotoaparat i š tampač.
2 Uključite
Nakon uspostavljanja veze na ekranu će se pojaviti indikator
(š tampanje)
Pritisnite MENU t
3 pomoću
v/V na kontrolnoj tipki
t z.
Tipka MENU
34
.
željenu opciju pomoću v/V na kontrolnoj tipki
4 Odaberite
z.
t
Ova slika: Odštampajte trenutno odabranu sliku.
Višestruke slike: Pritisnite b/B za prikaz slike, zatim z.
željenu postavku, zatim pritisnite [U redu] t z.
5 Odaberite
Fotografija je odš tampana.
Napomena
• Ako niste uspeli da se povežete na š tampač podesite [USB povezivanje] u meniju
(Postavke) na [PictBridge].
zš
tampanje u foto radnji
Na uređajima za š tampanje u foto radnji nije moguće š tampati slike smeš tene u
unutraš njoj memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na »Memory Stick Duo«, zatim odnesite
»Memory Stick Duo« u foto radnju.
Način kopiranja: Pritisnite MENU t
(Postavke) t [Alat mod. "Memory Stick"] t
[Kopiranje] t [U redu].
Za detaljnije informacije obratite se svojoj lokalnoj foto radnji.
zDodavanje datuma na slike
Ovaj fotoaparat nema funkciju za dodavanje datuma na slike. Razlog ovome je da se
izbegne dupliranje datuma prilikom š tampanja.
š
tampanje u foto radnji:
Možete zatražiti š tampanje slika sa dodanim datumom. Za detaljnije informacije obratite
se svojoj lokalnoj foto radnji.
š
tampanje kod kuće:
Spojite fotoaparat na š tampač koji podržava PictBridge, pritisnite tipku MENU, zatim
podesite [š tampanje] t [Datum] na [Datum] ili [Dan i vreme].
Dodavanje datuma na slike pomoću PMB:
Datum na slike možete direktno dodati pomoću isporučenog softvera »PMB« instaliranog
na računar (str. 37). Međutim, kod š tampanja slika sa već dodanim datumom može doći do
dvostrukog š tampanja datuma, zavisno od postavke za š tampanje. Detaljnije informacije o
»PMB« naći ćete na stranici »PMB Guide« (str. 38).
35
Korišćenje fotoaparata sa računarom
x Korišćenje »PMB (Picture Motion Browser)«
Možete bolje nego ikad uživati u snimljenim slikama koristeći prednosti softvera
»PMB« koji se nalazi na CD-u (isporučeno).
Osim funkcija navedenih niže, softver nudi dodatne funkcije za uživanje u vašim
slikama. Detaljnije informacije naći ćete u »PMB Guide« (str. 38).
Kopirajte na
računar
Kalendar
Medijski servis
Pregledavanje slika u
kalendaru.
Prenos slika na medijski
servis.
š
š
tampanje
tampanje slika sa
datumom.
Prebacivanje na
fotoaparat
Prebacivanje slika na »Memory
Stick Duo« njihovo
pregledavanje.
Napomena
• »PMB« nije kompatibilan sa računarima Macintosh.
36
CD/DVD
Snimanje diska sa podacima
pomoću CD ili DVD pogona
za snimanje.
x Faza 1: Instalacija »PMB« (isporučeno)
Softver (isporučeno) možete instalirati na sledeći način.
• Prijavite se kao administrator.
1 Proverite konfiguraciju svog računara.
Preporučena konfiguracija za korišć enje »PMB«
OS (instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz ili brži (preporučuje se: Intel Pentium III
800 MHz ili brži)
Radna memorija: 256 MB ili više (preporučuje se: 512 MB ili više)
Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju): približno 500 MB
Prikaz: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
Video memorija: 32 MB ili više (preporučuje se: 64 MB ili više)
*1 64-bitne prečice i Starter (Edition) (prečica za početnike) nisu podržane.
*2 Starter (Edition) prečica nije podržana.
Uključite računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
2 Pojaviće
se prikaz menija za instalaciju.
na [Install] (instaliraj).
3 Kliknite
Pojaviće se meni »Choose Setup
Language« (postavi jezik).
4 Za završetak instalacije sledite uputstvo na ekranu.
5 Kad instalacija završi izvadite CD.
37
x Faza 2: Kopiranje slika na računar pomoću »PMB«
fotoaparat umetnite bateriju napunjenu do punog
1 Ukapaciteta,
zatim pritisnite tipku napajanja ON/OFF.
fotoaparat na računar.
2 Spojite
Na ekranu fotoaparata pojaviće se poruka »Povezivanje…«.
2 Na
(USB)·A/V OUT priključnicu
1 U USB priključnicu
Posebni USB kabl
• Za vreme prenosa podataka na ekranu će biti prikazan indikator
. Nemojte ništa
raditi na računaru dok je prikazan taj indikator. Kad se indikator promeni u
,
možete nastaviti da koristite računar.
na tipku [Import] (kopiranje).
3 Kliknite
Detaljnije informacije naći ćete u »PMB Guide«.
x Faza 3: Prikaz uputstva »PMB Guide«
1
Na radnoj površini dvaput kliknite
ikonu
(PMB Guide).
•
Za pristup »PMB Guide« iz menija
početak: Kliknite na [Start] (početak) t
[All Programs] (svi programi) t [Sony
Picture Utility] (Sonyjev uslužni program
za rad sa slikama) t [Help] (pomoć) t
[PMB Guide].
Napomene
• Nemojte odspajati posebni USB kabl sa fotoaparata dok radi ili dok je na ekranu
prikazana poruka »Pristupanje…«. Ako to učinite mogli biste da oštetite podatke.
• Ako koristite bateriju sa malo preostalog kapaciteta možda nećete uspeti da prebacite
sve podatke ili se podaci mogu oštetiti. Preporučuje se korišć enje ispravljača (prodaje
se zasebno).
38
x Korišćenje fotoaparata sa Macintosh računarom
Možete kopirati slike na svoj Macintosh računar. Međutim »PMB« nije
podržan.
Preporučena konfiguracija računara
Za spajanje fotoaparata na računar preporučljivo je da računar ima sledeću
konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.5)
USB priključnica: standardna
39
Promjena postavki fotoaparata
Promena zvučnih signala
Možete podesiti zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
1 Pritisnite tipku MENU.
Tipka MENU
Odaberite
(Postavke)
2 pomoću
V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
Odaberite [Glavne postavke] pomoću v/V
3 tipki,
zatim pritisnite [Zvučni signal] t z.
na kontrolnoj
Odaberite željenu opciju pomoću v/V na kontrolnoj tipki
4t
z.
Zatvarač: Uključuje zvučni signal kod otvaranja ekrana prilikom okidanja.
Uključeno: Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu
tipku.
Isključeno: Isključuje bip/zvučne signale.
40
Korišćenje prikaza MENU
Prikazuje dostupne funkcije za lakše podešavanje u modu snimanja i
reprodukcije. Na ekranu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u
datom modu.
Odaberite
(Postavke) t [Glavne postavke] t [Pokretanje] za povratak na
izvorne postavke.
prikaz menija pritisnite tipku
1 Za
MENU.
Tipka MENU
željenu opciju iz
2 Odaberite
menija pomoću v/V/b/B na
kontrolnoj tipki. Dok traje
reprodukcija, odabir potvrdite
pritiskom na z.
3 Za zatvaranje prikaza menija pritisnite tipku MENU.
x Prikaz MENU u modu snimanja
Opcija
Opis
Fotoaparat
Podešava način snimanja.
(
Automatsko podešavanje/
Programska automatika/
Visoka osetljivost/
Meko snimanje/
Krajolik/
Portret u sumrak/ Sumrak/
Plaža/
Sneg)
Veličina slike
Podešava veličinu slike.
DSC-W190 (
DSC-W180 (
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
SteadyShot
Odabire način sprečavanja zamućenja.
Način snimanja
Odabire način neprekidnog snimanja.
EV
Ručno podešava ekspoziciju.
(
(
Isključeno/
Uobičajeno/
/
/
/
)
)
Autom.)
Brzo snimanje)
(–2,0 EV do +2,0 EV)
41
Opcija
Opis
ISO
Odabir osetljivosti na svetlo.
Balans bele boje
Podešava tonove boja prema postojećim uslovima osvetljenja.
(Autom./ISO 100 do ISO 3200)
(
Izoštravanje
Autom./
Dnevno svetlo/
Oblačno/
Fluorescentna rasveta 1,
Fluorescentna rasveta 2,
Fluorescentna rasveta 3/ n Svetlo sa usijanom niti/
Blic)
Menja način izoštravanja.
(
Višestruki AF/
Način merenja svetla
Odabire deo objekta za merenje kako bi se odredila ekspozicija.
Osetljivost otkr.
osmeha
Odabire nivo osetljivosti za detekciju osmeha.
Otkrivanje lica
Postavlja funkciju detekcije lica.
Nivo blica
Podešava jač inu svetlosti blica.
Smanjenje ef. crvenih
očiju
Podešava za smanjenje efekta crvenih očiju.
U boji
Menja boje slike i dodaje specijalne efekte.
(
(
Višestruko/
Niska/
(
(
(
(
(Postavke)
42
Srednji AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
Srednja/
Autom./
/
Srednje/
Uobič./
Visoka)
Isključeno)
Standardno/
Autom./
Spot)
)
Uključeno/
Sepija/
Menja postavke fotoaparata.
Isključeno)
Crno-belo)
)
x Prikaz MENU u modu pregledavanja
Opcija
Opis
(Dijaprojekcija)
Reprodukuje slike jednu za drugom uz specijalne efekte.
(Retuširanje)
Retušira fotografije.
(
(Višefunkc. prom.
veličine)
Obrezivanje/
Ispravljanje efekta crvenih očiju)
Menja veličinu slike prema nameni.
(Zaštita)
(
HDTV/
Blog/e-pošta)
Sprečava slučajno brisanje.
(
Ova slika/
Višestruke slike)
Dodaje oznaku naloga za š tampanje na sliku »Memory Stick Duo«
koju želite da odš tampate.
(
(š tampanje)
š
Ova slika/
Višestruke slike)
tampanje na š tampaču koji podržava PictBridge.
(Rotacija)
Služi za zakretanje fotografija.
(Odabir foldera)
Odabire folder za pregled slika.
(Postavke)
Menja postavke.
43
Korišć enje prikaza
(Postavke)
Možete promeniti izvorne postavke.
prikaz menija pritisnite tipku
1 Za
MENU.
Tipka MENU
(Postavke)
2 Odaberite
pomoću V na kontrolnoj tipki,
zatim pritisnite z.
Odaberite željenu opciju pomoću v/V/b/B, zatim pritisnite
3 z.
4 Za zatvaranje prikaza liste postavki pritisnite tipku MENU.
Kategorija
Opcija
Opis
Glavne postavke
Zvučni signal
Odabire ili isključuje zvučne signale koji prate rad
fotoaparata.
USB povezivanje
Odabire USB način spajanja fotoaparata sa
računarom ili š tampačem koji podržava
PictBridge, pomoću posebnog USB kabla.
Video izlaz
Podešava izlazni video signal prema TV sistemu
boja spojene video opreme.
Postavke snimanja
Alat mod. "Memory
Stick"
44
Pokretanje
Vraća postavke na izvorne vrednosti.
Mreža
Prikazuje ili ne mrežu linija na ekranu.
Digitalni zum
Odabire mod digitalnog zuma.
Automatski pregled
Prikazuje snimak na ekranu približno dve
sekunde nakon snimanja.
Format
Formatira »Memory Stick Duo«.
Stvar. foldera za sn.
Pravi folder za snimanje slika na »Memory
Stick Duo« kartici.
Prom. foldera za sn.
Menja folder koji se trenutno koristi za snimanje
slika.
Kopiranje
Kopira sve slike iz unutraš nje memorije na
»Memory Stick Duo«.
Kategorija
Opcija
Opis
Alat interne
memorije
Format
Formatira unutraš nju memoriju.
Postavke sata
Postavke sata
Podešava datum i vreme.
Language Setting
Language Setting
Odabire jezik za prikaz opcija menija,
upozorenja i poruka.
45
Ostalo
Pregled ikona koje se pojavljuju na ekranu
Ikone koje su prikazane na ekranu pokazuju status fotoaparata.
Prikaz na ekranu možete promeniti pomoću DISP (ekranski prikaz) na
kontrolnoj tipki (str. 23).
Kod snimanja fotografija
A
Prikaz
Značenje
Preostali kapacitet
baterije
Kapacitet baterije nizak
Veličina slike
/
se prikazuje
•
•
Kod snimanja video zapisa
samo kod DSC-W190.
se prikazuje samo
kod DSC-W180.
Način snimanja (odabir
scene)
Način snimanja
(samoprogramiranje)
Balans belog
Burst
Mod merenja
Detekcija lica
Za vreme reprodukcije
SteadyShot
Vibracije
Indikator osetljivosti
detekcije osmeha
Odnos uvećanja zuma
46
Prikaz
Značenje
Mod boje
C
Prikaz
Folder za snimanje
Spajanje PictBridge
Zaštita
12
Nalog za š tampanje
VOL.
Spajanje PictBridge
00:00:15
Prikaz
Značenje
z
Indikator blokade AE/
AF
SNIMANJE
Na čekanju
Video snimanje aktivno /
na čekanju
ISO400
ISO vrednost
125
Vreme ekspozicije
F3.5
Otvor blende
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
0:12
Vreme snimanja
(min:sek)
Broj slika koje se još
mogu snimiti
Memorijski medij za
snimanje / reprodukciju
(»Memory Stick Duo«,
unutraš nja memorija)
Prebačeno pomoću PMB
B
Značenje
Preostalo vreme
snimanja
Smanjenje efekta crvenih
očiju
Mod blica
Punjenje blica
Folder za reprodukciju
12/12
Broj slike / broj snimaka
u odabranom folderu
Menjanje foldera
Mod merenja
Balans belog
Indikator okvira AF
tražila
1.0 m
Vrednost podešena
poluautomatski
ISO 400
ISO vrednost
Snimanje izbliza
+2.0EV
Vrednost ekspozicije
00:00:12
Brojač
500
Vreme ekspozicije
101-0012
Broj foldera-datoteke
F3.5
Otvor blende
2009 1 1
9:30 AM
Datum / vreme snimanja
reprodukovane slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju slika
bB BACK/
NEXT
Biranje slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
47
D
Prikaz
Značenje
Samookidač
Oznaka za tačku
merenja
Okvir AF tražila
N
Reprodukcija
Reprodukcijska traka
Histogram
• Kad je prikaz
histograma
onemogućen
prikazuje se
48
.
Više informacija o fotoaparatu (»Priručnik za
fotoaparat Cyber-shot«)
»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«, koji detaljno opisuje kako koristiti
fotoaparat, nalazi se na CD-u (isporučeno). U njemu ćete naći detaljno
uputstvo za koriš ć enje mnogobrojnih funkcija ovog fotoaparata.
• Za čitanje »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« potreban je Adobe Reader.
Ako ga nemate na računaru, možete ga preuzeti sa Internet stranice:
http://www.adobe.com/
x Za korisnike OS Windows
1
2
Uključite računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
Kliknite na »Cyber-shot
Handbook«.
»Prošireni vodič za fotoaparat Cybershot«, koji sadrži informacije o
dodacima za fotoaparat instaliraju se
zajedno sa priručnikom.
3
Pokrenite »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« pritiskom na
ikonu na radnoj površini.
x Za korisnike OS Macintosh
1
2
Uključite računar i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
3
Nakon zavrženog kopiranja, dvaput pritisnite na
»Handbook.pdf«.
Odaberite folder [Handbook] i kopirajte datoteku
»Handbook.pdf« iz foldera [HR] na računar.
49
Rešavanje problema
U slučaju problema sa fotoaparatom isprobajte sledeća rešenja.
1 Pogledajte u »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« (PDF) i listu
rešenja problema navedenu dole.
2 Izvadite baterijsku jedinicu, sačekajte oko minut, vratite
baterijsku jedinicu i uključite fotoaparat.
3 Vratite postavke na fabričke vrednosti (str. 44).
4 Obratite se ovlašć enom prodavcu ili Sony tehničkom servisu.
Prilikom popravke fotoaparata sa unutraš njom memorijom, u slučaju i najmanje
potrebe biće provereni svi snimljeni podaci kako bi mogli da se utvrde i otklone
uzroci kvara. Kompanija Sony se obavezuje da neće kopirati ni snimati takve
podatke.
Baterijska jedinica i napajanje
Baterijska jedinica se ne može umetnuti.
• Umetnite baterijsku jedinicu tako da gurnete polugicu za vađenje baterije (str. 13).
Fotoaparat se ne može uključiti.
• Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vreme dok fotoaparat ne
proradi.
• Pravilno umetnite baterijsku jedinicu (str. 13).
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu (str. 11).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamenite je novom.
• Koristite preporučenu baterijsku jedinicu.
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
• Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, fotoaparat se može automatski isključiti
iz sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD ekranu prethodno pojaviti obaveš tenje o sigurnosnom isključivanju.
• Ako se uključeni fotoaparat ne koristi tokom približno tri minuta, doći će do
automatskog isključivanja kako bi se sprečilo trošenje baterije. Ponovo uključite
fotoaparat (str. 16).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamenite je novom.
50
Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog
stanja.
• Baterija će se trošiti brže i njen preostali kapacitet biće manji od prikazanog u
sledećim slučajevima:
– Kad se fotoaparat koristi na ekstremnim temperaturama.
– Kod čestog korišć enja blica i zuma.
– Kod čestog uključivanja i isključivanja fotoaparata.
– Kad povećate osvetljenost ekrana koristeći DISP postavke (ekranskog prikaza).
• Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu (str. 11).
• Baterijska jedinica je istrošena. Zamenite je novom.
Baterijska jedinica ne može da se puni dok je umetnuta u fotoaparat
.
• Baterijsku jedinicu ne možete da punite pomoću ispravljača (prodaje se zasebno).
Za punjenje koristite punjač baterije (isporučeno).
Tokom punjenja baterije treperiće CHARGE indikator.
• Izvadite baterijsku jedinicu i ponovo je umetnite pazeći da to učinite ispravno.
• Možda je temperatura neprimerena za punjenje. Ponovite punjenje baterijske jedinice
pri temperaturi unutar odgovarajućeg opsega (10°C – 30°C).
Snimanje fotografija/video zapisa
Fotoaparat ne snima slike.
• Proverite slobodni kapacitet unutraš nje memorije ili »Memory Stick Duo« (str. 26, 29).
Ako nema slobodnog prostora, postupite na jedan od sledećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 32).
– Zamenite »Memory Stick Duo«.
• Fotoaparat ne može da snima slike dok se puni blic.
• Za snimanje fotografija namestite menjač moda na
(fotografija).
• Namestite menjač moda na
(video) za snimanje video zapisa.
Na slici se pojavljuju bele, crne, crvene, ljubičaste ili pruge druge boje ili je
cela slika crvenkasta.
• Ova pojava se zove razmazivanje. Ne radi se o neispravnom radu.
Pregledavanje slika
Nije moguće reprodukovati slike.
• Namestite menjač moda na
(reprodukcija) (str. 19).
• Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru.
• Ne garantuje se da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija
slikovnih datoteka obrađenih na računaru ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
51
Mere opreza
Nemojte koristiti / ostavljati
fotoaparat na sledećim mestima
• Na mestima sa krajnje visokom ili krajnje
niskom temperaturom i vlažnim mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano
na suncu kućište fotoaparata može se
deformisati što može prouzrokovati
neispravnosti u radu.
• Na mestima direktno izloženim suncu ili
blizu grejanja
Kućište fotoaparata može promeniti
boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Na mestima izloženim vibracijama
• Blizu jakih magnetnih polja
• Na mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u
fotoaparat. Ovo može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata koje se
u nekim slučajevima neće moći otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedati sa fotoaparatom u
zadnjem džepu pantalona ili suknje jer time
možete prouzrokovati neispravnosti u radu
ili oštećenje fotoaparata.
O čišćenju fotoaparata
Čišćenje LCD ekrana
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl.,
obrišite površinu ekrana koristeći LCD
komplet za čišćenje (prodaje se zasebno).
Čišćenje objektiva
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl.,
obrišite površinu soč iva mekom krpom.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom
krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za
sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju
hemijskih sredstava tipa razređivača,
benzina, alkohola, krpa za jednokratnu
upotrebu, sredstava za odbijanje insekata,
preparata za sunčanje ili insekticida.
– Nemojte dodirivati fotoaparat rukama na
kojima ima ostataka bilo kojeg od gore
navedenih sredstava.
52
– Nemojte dozvoliti da fotoaparat bude u
dodiru sa gumom ili vinilom tokom
dužeg vremena.
O radnim temperaturama
okruženja
Vaš fotoaparat predviđen je za korišćenje u
opsegu temperatura okruženja od 0°C do
40°C. Snimanje na jako hladnim ili jako
toplim mestima izvan ovog intervala
temperatura nije preporučljivo.
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat prenese sa hladnog na
toplo mesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzovati vlaga.
Kondenzovana vlaga može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat
vremena da vlaga ispari. Ako pokušate
da snimate dok je unutrašnjost objektiva
zamagljena od vlage, slika koju snimite
neće biti jasna.
O unutraš njoj punjivoj sigurnosnoj
bateriji
Ovaj fotoaparat ima unutraš nju punjivu
bateriju koja služi za merenje vremena i
održavanje drugih postavki kad je
fotoaparat isključen.
Punjiva sigurnosna baterija se puni
neprekidno prilikom koriš ć enja
fotoaparata. Međutim, ako fotoaparat
koristite samo na kratko ili ako ga uopš te
ne koristite tokom mesec dana, punjiva
sigurnosna baterija će se potpuno
isprazniti. U tom slučaju obavezno
napunite punjivu bateriju pre korišć enja
fotoaparata.
Čak i kad ova baterija nije napunjena, još
uvek možete koristiti fotoaparat, ali
datum i vreme neće biti prikazani na
ekranu.
Način punjenja unutraš nje punjive
sigurnosne baterije
Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu u
fotoaparat i držite fotoaparat isključen
tokom 24 sata.
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Napajanje, opš te]
[Sistem]
Napajanje: Punjiva baterijska jedinica
NP-BK1, 3,6 V
AC-LS5 mrežni ispravljač (prodaje se
zasebno), 4,2 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,2 W
Radna temperatura okruženja: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: –20°C do +60°C
Dimenzije:
93,4 × 54,5 × 18,7 mm (Š/V/D, isključujući
izbočine)
Masa (sa baterijskom jedinicom NP-BK1,
»Memory Stick Duo«):
oko 140 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif š tampanje: kompatibilan
PRINT Image Matching III: kompatibilan
PictBridge: kompatibilan
Uređaj za snimanje:
DSC-W190: 7,79 mm (1/2,3 tip) CCD
senzor u boji, filter primarnih boja
DSC-W180: 7,70 mm (1/2,3 tip) CCD
senzor u boji, filter primarnih boja
Ukupni broj piksela fotoaparata:
DSC-W190: Oko 12,4 megapiksela
DSC-W180: Oko 10,3 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
DSC-W190: Oko 12,1 megapiksela
DSC-W180: Oko 10,1 megapiksela
Objektiv: 3× zum objektiv
f = 6,2 mm – 18,6 mm (35 mm – 105 mm
(ekvivalent 35 mm filma))
F3,1 (W) – F5,6 (T)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
prepoznavanje scene (7 načina)
Balans belog: Automatski, dnevno svetlo,
oblačno, fluorescentno svetlo 1, 2, 3,
svetlo sijalice, blic
Vremenski interval za burst snimanje:
Oko 1 sekunde
Formati datoteka:
Fotografije: Kompatibilan sa JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) i
DPOF
Video zapisi: AVI (Motion JPEG)
Memorijski mediji: Unutra š nja memorija
(oko 12 MB), »Memory Stick Duo«
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na automatski odabir):
Oko 0,5 m do 3,0 m (W) / oko 0,5 m do
1,5 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
(USB)·A/V OUT priključnica:
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (kompatibilna
sa USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
6,7 cm (2,7 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka: 230 400 (960 × 240)
tačaka
53
Punjač baterije BC-CSKA
Zaštitni znaci
Potrebna snaga: 100 V do 240 V izmenično,
50 Hz/60 Hz, 2,3 W
Izlazni napon: 4,2 V jednosmerno, 0,30 A
Radna temperatura okruženja: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: –20°C do +60°C
Dimenzije: oko 62 × 24 × 91 mm (Š/V/D)
Masa: oko 70 g
• Sledeći znaci su zaštitni znaci Sony
Punjiva baterijska jedinica NP-BK1
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: 4,2 V jednosmerno
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveća jač ina struje punjenja: 1,4 A
Najveći napon punjenja: 4,2 V jednosmerno
Kapacitet:
tipično: 3,4 Wh (970 mAh)
najmanje: 3,3 Wh (930 mAh)
Proizvodnja i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez prethodnog
obaveš tenja.
Corporation.
, »Cyber-shot«, »Memory
, »Memory Stick PRO«,
, »Memory Stick
Duo«,
, »Memory Stick
PRO Duo«,
,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
, »Memory Stick
Micro«, »MagicGate«,
• Microsoft, Windows, DirectX i Windows
Vista su ili registrovani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama ili
drugim zemljama.
• Macintosh i Mac OS su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci Apple Inc.
• Intel, MMX, i Pentium su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci Intel
Corporation.
• Adobe i Reader su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci Adobe Systems
Incorporated u Sjedinjenim Američkim
Državama ili drugim zemljama.
• Dalje, nazivi proizvoda i sistema
korišćeni u ovom priručniku uglavnom
su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i nisu
konzistentno korišć ene u ovom
priručniku.
Stick«,
®
54
SRB
MNE
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Serbia
Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.rs
Download PDF

advertising