Sony | DSC-H200 | Sony DSC-H200 Fotoaparat H200 sa 26x optičkim zumom Uputstva za rukovanje

4-445-021-52(1)
Digitalni fotoaparat / Uputstvo za upotrebu
DSC-H200
Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je online priručnik.
Konsultujte ga za detaljna uputstva o mnogim funkcijama
fotoaparata.
1 Pristupite stranici za Sony podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3 Potražite naziv modela svog fotoaparata na stranici
podrške.
•Naziv modela proverite na donjem delu fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• LR6 (veličine AA) alkalne baterije (4)
• Pripadajući USB kabl (1) (Sony Corporation 1-837-783-)
• Traka za nošenje preko ramena (1)
• Poklopac objektiva (1)/Traka poklopca objektiva (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovo uputstvo) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje uređaj
nemojte izlagati kiši ili vlazi.
Za korisnike u Evropi
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ovog uređaja.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovno uključite priključni
kabl (USB, itd.).
[ Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima odlaganja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. On treba da bude
odložen na, za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne
ili elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
odlaganjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu
kablova za povezivanje kraćih od 3m.
3
[ Odlaganje starih baterija (primjenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
odlaganja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme odlagati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba biti odložena na za tu namenu predviđenom mestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje na okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim odlaganjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ugrađenu bateriju kod uređaja kome zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka treba stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno odlaganje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za reciklažu električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
Delovi fotoaparata
B Okidač
C Za snimanje:
Ručica W/T (zumiranje)
Za pregled: Poluga
(Zum pri reprodukciji)/
poluga
(Indeks)
D Indikator samookidača/
indikator snimanja osmeha/
AF svetlo
E Objektiv
F Zvučnik
G Kukica za traku za nošenje
oko ramena
H Taster
(izbacivanje blica)
A Taster za odabir moda:
(Izbor scene)/
(Inteligentno
automatsko)/ (Programska
automatika)/ (Snim. s ruč.
određ. ekspozicije)/
(Panoramsko snimanje)/
(Snimanje filma)
• Ako ne želite da koristite
blic, pritisnite ga rukom tako
da se uvuče u uređaj.
I Blic
J Mikrofon
K USB / A/V OUT priključak
L LCD ekran
M Taster / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
N Indikator pristupa podacima
O Kontrolni taster
MENU uklj.: v/V/b/B
MENU isklj: DISP/ / /
P Taster MENU
Q Taster
(reprodukcija)
R Taster ON/OFF (napajanje)/
Lampica ON/OFF (napajanje)
S Poklopac baterije/memorijske
kartice
T Otvor za memorijsku karticu
U Otvor za postavljanje baterije
5
V Navoj za stativ
• Koristite stativ sa vijkom
dužine manje od 5,5 mm.
U protivnom fotoaparat
nećete moći dobro da
učvrstite i može se oštetiti.
Postavljanje baterije/memorijske kartice
(prodaje se posebno)
Proverite da li je odrezani ugao ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
2 Postavite memorijsku karticu (prodaje se posebno).
• Karticu postavite sa odrezanim uglom u prikazanom smeru dok ne
klikne.
3 Uskladite +/– i postavite baterije.
4 Zatvorite poklopac.
6
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
(samo Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
—
B Memory Stick Micro (M2)
(samo Mark2)
SD memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
C
SDHC memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(Klasa 4 ili brža)
D microSDHC memorijska
kartica
(Klasa 4 ili brža)
U ovom uputstvu, svi proizvodi u tabeli se nazivaju na sledeći način:
A: »Memory Stick Duo«
B: »Memory Stick Micro«
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Kada sa ovim fotoaparatom koristite »Memory Stick Micro« ili microSD
memorijske kartice, uvek koristite odgovarajući adapter.
x Za vađenje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Jednom pogurajte memorijsku karticu prema
unutra.
Baterije: Pazite da vam baterija ne ispadne.
Napomene
• Nikada nemojte otvarati poklopac baterije/memorijske kartice niti vaditi
memorijsku karticu/bateriju dok indikator za pristup (str. 5) svetli. Tako
možete prouzrokovati oštećenje podataka na memorijskoj kartici/internoj
memoriji.
7
x Baterije koje smete i ne smete koristiti sa vašim
fotoaparatom
U tabeli u nastavku,
označava bateriju koja se može upotrebljavati, a
— onu koja se ne može upotrebljavati.
Vrsta baterije
Isporučena
Podržane
LR6 (veličina AA)
alkalne baterije
Punjiva
—
HR15/51: HR6 (veličina
AA) nikal-metal hidridne
baterije
—
Litijumske baterije*
—
—
Manganske baterije*
—
—
—
—
Ni-Cd baterije*
—
—
—
* Radne karakteristike se ne mogu osigurati ako padne napon ili ako se
pojave neki drugi problemi vezani za prirodu baterije.
Napomene
• Efikasnost rada vašeg fotoaparata razlikuje se zavisno od proizvođača i vrste
baterije koju upotrebljavate. Takođe, karakteristike baterije mogu se
drastično pogoršati pri niskim temperaturama. Naročito na temperaturama
nižim od 5 °C vaš fotoaparat se može neočekivano isključiti kada ga
uključujete ili se prebaciti iz načina reprodukcije u način snimanja.
Za više detalja o baterijama pogledajte »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
odeljak »Baterije«.
• Imajte na umu da ne možemo garantovati punu efikasnost rada vašeg
fotoaparata kada baterije koje upotrebljavate nisu naznačene kao
»podržane« u tabeli iznad.
8
x Radni vek baterije i broj slika koje možete snimiti/
prikazati
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
Snimanje (fotografija)
Oko 175 min
Približno 350 slika
Stvarno snimanje
(video zapisi)
Oko 85 min
—
Neprekidno snimanje
(video zapisi)
Oko 150 min
—
Pregled (fotografija)
Oko 400 min
Približno 8000 slika
Napomene
• Broj fotografija koje možete snimiti približan je ako snimate sa novim
baterijama. Zavisno od okolnosti broj može biti manji.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti važi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Upotreba Sony »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) (prodaje se posebno).
– Nove baterije upotrebljavaju se pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija koje je moguće snimiti odgovara CIPA standardu i važi za
snimanje pod sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Radni vek baterije za video zapise temelji se na CIPA standardu i odnosi
se na snimanje pod sledećim uslovima:
– Način snimanja: 1280×720 (kvalitetno)
– »Stvarno snimanje (video zapisi)«: Označava približno vreme snimanja
kao odrednicu kada se u više navrata snima, zumira, aktivira način
mirovanja za snimanje i uključuje ili isključuje fotoaparat.
– »Neprekidno snimanje (video zapisi)«: Kada se neprekidno snimanje
dovrši zbog postavljenih ograničenja (29 minuta), ponovo pritisnite taster
okidača i nastavite snimanje. Funkcije snimanja poput zuma ne
funkcioniš u.
• Vrednosti prikazane za alkalne baterije temelje se na komercijalnim
uslovima i ne važe za sve alkalne baterije u svim uslovima. Vrednosti mogu
varirati, zavisno od proizvođača/vrste baterije, uslova sredine, proizvodnih
podeš enja itd.
9
Podešavanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kontrolni taster
Izbor stavki: v/V/b/B
Podešavanje: z
1 Pritisnite taster napajanja ON/OFF.
Postavka datum i vreme pojavljuje se kad prvi put pritisnete taster
ON/OFF (napajanje).
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne sa radom.
2 Odaberite željeni jezik.
3 Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputstvu
na ekranu, pa pritisnite z.
4 Postavite [Date & Time Format ], [Summer Time] i [ Date
& Time ], pa pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Postupajte prema uputstvima na ekranu.
10
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
W/T (zum)
Taster za odabir
moda
W: smanjivanje
T: povećavanje
: Inteligentno automatsko
: Panoramsko snimanje
: Snimanje filma
Snimanje fotografija
1 Do pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
Kad se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanja video zapisa
1 Za početak snimanja pritisnite okidač do kraja.
• Koristite ručicu W/T (zumiranje) za promenu raspona zuma.
završetak snimanja ponovo pritisnite okidač
2 Za
do kraja.
Napomene
• Ako se tokom snimanja filma koristi funkcija zumiranja, može se snimiti i
zvuk objektiva.
• Raspon panoramskog snimanja može se smanjiti, zavisno od objekta ili
načina snimanja. Zato, čak i kad se [360°] podesi za panoramsko snimanje,
snimljena slika može prikazivati manje od 360 stepeni.
11
Pregled slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
(Reprodukcija)
Kontrolni taster
/
(Brisanje)
Izbor slika: B (sledeća)/ b (prethodna)
Podešavanje: z
1 Pritisnite taster
(reprodukcija).
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje
se registracioni ekran za datoteku sa podacima.
x Izbor sledeće/prethodne slike
Odaberite sliku pomoću B (sledeća)/ b (prethodna) na kontrolnom tasteru.
Za gledanje video zapisa pritisnite z u sredini kontrolnog tastera.
x Brisanje slike
1 Pritisnite taster / (Brisanje).
2 Odaberite [This Image] pomoću v na kontrolnom tasteru, zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
12
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat ima ugrađen vodič kroz funkcije. To vam omogućava da
prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
MENU
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite taster MENU.
stavku čiji opis želite videti i pritisnite taster
2 Odaberite
/ (Vodič kroz fotoaparat).
Prikazuje se priručnik o rukovanju za odabranu funkciju.
• Funkciju možete tražiti pomoću ključne reči ili ikonom, pritiskom
na taster / (Vodič kroz fotoaparat) ako se ne prikaže MENU.
13
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste za snimanje ili reprodukciju može se
upravljati pomoću kontrolnog tastera ili tastera MENU na fotoaparatu.
Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam omogućava
jednostavan izbor funkcija. Dok se vodič prikazuje, isprobajte ostale
funkcije.
MENU
Kontrolni
taster
Funkcijski vodič
x Kontrolni taster
DISP (Postavljanje prikaza): Omogućava vam promenu prikaza ekrana.
(Samookidač): Omogućava vam korišćenje samookidača.
(Snimanje osmeha): Omogućava vam korišćenje moda Snimanje
osmeha.
(Blic): Omogućava vam izbor načina rada blica za fotografije.
z (Praćenje fokusa): Omogućava vam da se fokusirate na objekat i ako
se pomera.
x Opcije menija
Snimanje
14
Movie shooting
scene
Izbor moda snimanja video zapisa.
Panorama
Shooting Scene
Izbor moda snimanja panoramske slike.
Scene Selection
Izbor prethodno podešenih postavki kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
Picture Effect
Snimanje fotografija sa originalnom teksturom u
skladu sa željenim efektom.
Easy Mode
Snimanje fotografija pomoću minimalnih funkcija.
Color hue
Podeš avanje nijanse boje kada je [ Toy camera ]
odabrano u Efektu slike.
Extracted Color
Podeš ava boju koju treba izvući kada je [ Partial
Color ] odabrano u Efektu slike.
Soft Skin Effect
Podeš ava Efekat nežn. tena i nivo efekta.
Still Image Size/
Panorama Image
Size/Movie Size
Izbor veličine slika za fotografije, panoramske
slike ili datoteke video zapisa.
Exposure
Compensation
Ručno podeš avanje ekspozicije.
ISO
Podeš avanje osetljivosti.
White Balance
Podeš avanje tonova boje slike.
Focus
Izbor moda izoštravanja.
Metering Mode
Izbor moda merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Cont. Shooting
Settings
Izbor moda pojedinačnih slika ili moda brzog
snimanja.
Bracket Setting
Izbor moda snimanja sa skupom ekspozicije.
Scene Recognition
Podeš avanje automatskog otkrivanja uslova snimanja
u modu Inteligentno automatsko.
Smile Detection
Sensitivity
Podeš avanje osetljivosti funkcije Snimanja osmeha
za otkrivanje osmeha.
Face Detection
Otkrivanje lica i automatsko podešavanje različitih
postavki.
DRO
Podeš ava DRO funkciju za ispravljanje osveljenosti
i kontrasta kako bi se poboljšao kvalitet slike.
Anti Blink
Podeš avanje automatskog snimanja dve slike i
izbor slike na kojoj oči ne trepću.
In-Camera Guide
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
15
Pregledanje
Beauty Effect
Retuširanje lica na fotografiji.
Retouch
Retuširanje slike različitim efektima.
Delete
Brisanje slike.
Slideshow
Izbor metode kontinuirane reprodukcije.
View Mode
Izbor formata prikaza za slike.
Protect
Zaštita slike.
Print (DPOF)
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za ispis.
Rotate
Rotira fotografiju ulevo ili udesno.
In-Camera Guide
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
x
Lista postavki
Ako pritisnete taster MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
( Settings) se daje kao kona čni izbor. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Settings).
Shooting Settings
Main Settings
Memory Card
2
Tool*
AF Illuminator/Grid Line/Disp. Resolution/Digital
Zoom/Red Eye Reduction/Blink Alert/Write Date
Beep/Panel Brightness/Language Setting/Display color/
Initialize/Function Guide/Video Out/USB Connect
Setting/LUN Setting/Download Music/Empty Music/
Eye-Fi*1/Power Save
Format/Create REC.Folder/Change REC.Folder/Delete
REC.Folder/Copy/File Number
Area Setting/Date & Time Setting
Clock Settings
*1 [Eye-Fi] prikazuje se samo kad se u fotoaparat postavi kompatibilna
memorijska kartica.
*2 Ako nije postavljena memorijska kartica, prikazaće se
(Alati za
Unutrašnju Memoriju), a moći će da se odabere samo [Format].
16
Funkcije opcije »PlayMemories Home«
Softver »PlayMemories Home« omogućava vam da fotografije i
video zapise uvezete na računar i koristite ih.
Uvoz slika iz
fotoaparata
Prikaz slika na
Kalendaru
Deljenje slika na
»PlayMemories Online«
Učitavanje slike na
mrežne usluge
z Preuzimanje »PlayMemories Home« (samo za Windows)
»PlayMemories Home« možete preuzeti sa sledećeg URL-a:
www.sony.net/pm
Napomene
• Kako biste instalirali »PlayMemories Home« potrebna vam je internet
veza.
• Za korišćenje »PlayMemories Online« potrebna vam je internet veza ili
druge mrežne usluge. »PlayMemories Online« ili druge mrežne usluge
možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regijama.
• »PlayMemories Home« nije kompatibilna s Mac računarima. Koristite
aplikacije koje su instalirane na vašem Mac računaru. Za pojedinosti
posetite sledeći URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
17
x Instaliranje »PlayMemories Home« na računaru
internet pretraživač na računaru idite na
1 Koristeći
sledeći URL, pa kliknite [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
završ etak instalacije
2 Za
sledite uputstva na ekranu.
• Kad se prikaže poruka za
povezivanje fotoaparata i računara
povežite fotoaparat i računar
previđenim USB kablom
(isporučeno).
Na USB
utičnicu
U USB / A/V OUT
priključak
x Prikaz priručnika »PlayMemories Home Help Guide«
Pojedinosti o tome kako koristiti »PlayMemories Home« potražite u
»PlayMemories Home Help Guide«.
kliknite ikonu [PlayMemories Home Help Guide]
1 Dvaput
na radnoj površini.
• Za pristup »PlayMemories Home Help Guide« sa menija start:
Kliknite [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
• Za Windows 8, odaberite ikonu [PlayMemories Home] na ekranu
Start, pa pokrenite »PlayMemories Home« i odaberite
[PlayMemories Home Help Guide] iz menija [Help].
• Pojedinosti o aplikaciji »PlayMemories Home« možete potražiti i
u priručniku »Korisnički priručnik za Cyber-shot« (str. 2) ili na
sledećoj stranici podrške PlayMemories Home (samo engleski):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
18
Broj fotografija i vreme za snimanje video
zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
Interna memorija
Memorijska kartica
Oko 55 MB
2 GB
20M
5
265
VGA
350
11500
7
330
16:9(15M)
x Video zapisi
U donjoj tabeli su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Kontinuirano snimanje moguće je oko 29 minuta
(ograničeno specifikacijama proizvoda). Za filmove veličine
[1280×720 (kvalitetno)], kontinuirano snimanje moguće je oko 20 minuta
(ograničeno veličinom datoteke od 2 GB).
(h (sat), m (minuti))
Kapacitet
Veličina
1280×720 (kvalitetno)
1280×720 (standardno)
VGA
Interna memorija
Memorijska kartica
Oko 55 MB
2 GB
—
25 m (20 m)
—
35 m (30 m)
2 m (1 m)
1 h 5 m (1 h 5 m)
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa se razlikuje, jer je fotoaparat opremljen
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kada snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje
potrebno više memorije. Vreme snimanja je promenljivo i zavisi od uslova
snimanja, kao i postavki veličine objekta ili slike.
19
Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
O upotrebi i održavanju
Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, menjanje,
podvrgavanje fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima neće biti moguće popraviti fotoaparat.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa
možda nećete moći da snimate slike. Nadalje, medij snimanja se može
pokvariti ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/čuvati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima s krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Držanje na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim treš enju
• U blizini lokacije koja generiš e jake radio-talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći
otkloniti.
20
O bateriji
• Pažljivo rukujte baterijom, nemojte je rastavljati, vrš iti prepravke,
izbegavajte fizičke udarce, nemojte bacati, tresti ili gaziti bateriju.
• Ne koristite deformisanu ili oštećenu bateriju.
• Ne mešajte istrošene baterije sa novim baterijama ili baterijama druge vrste.
• Izvadite baterije iz fotoaparata ako ga nećete duže vreme koristiti ili ako
su baterije prazne.
Napomene o ekranu i objektivu
Ekran je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na ekranu se ipak može pojaviti
nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove
tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
suprotno odredbama zakona o autorskim pravima.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može nadoknaditi štetu zbog neuspelih snimaka, gubitka ili
oštećenja podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija
snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
Održavanje LCD monitora
• Krema za ruke ili losion ostavljen na ekranu može rastopiti njegov premaz.
Ako se nađu na ekranu, odmah ih obrišite.
• Snažno brisanje papirom ili drugim materijalima može oštetiti premaz.
• Ako na LCD monitoru ostanu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo
da je pažljivo uklonite, pa ekran obrišete mekom krpom.
21
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Uređaj]
Uređaj za snimanje: 7,76 mm
(1/2,3 tip) CCD, filter primarnih
boja
Ukupno piksela:
Oko 20,4 megapiksela
Efektivno piksela:
Oko 20,1 megapiksela
Objektiv: 26× zum objektiv
f = 4,0 mm – 104,0 mm
(22,3 mm – 580 mm (ekvivalent
35 mm filma))
F3,1 (W) – F5,9 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
28 mm – 748 mm
Pri snimanju video zapisa (4:3):
22,3 mm – 580 mm
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, Ručna ekspozicija,
Izbor scene
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blic,
’Jedan dodir’
Brzo snimanje slika (kad se snima s
najvećim brojem piksela):
Oko 0,8 slika/sekundi
(do 100 slika)
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilno sa
JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), kompatibilno sa DPOF
Video zapisi: MPEG-4 AVC/
H.264
22
Memorijski mediji: Interna
memorija (približno 55 MB),
»Memory Stick Duo«, »Memory
Stick Micro«, SD kartice,
microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije) podešen na
automatski izbor):
Oko 0,4 m do 6,8 m (W)
Oko 1,5 m do 3,6 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
USB / A/V OUT priključak:
Video izlaz
Audio izlaz
USB komunikacija
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekran]
LCD ekran:
7,5 cm (3,0 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka:
460 800 tačaka
[Napajanje, uopšteno]
Napajanje: LR6 (veličina AA)
alkalne baterije (4), 6 V
HR15/51: HR6 (veličina AA)
nikl-metal hidridne baterije (4)
(prodaje se zasebno), 4,8 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
Približno 1,6 W
Radna temperatura okruženja:
0°C do 40°C
Temperatura skladištenja:
–20°C do +60°C
Dimenzije (kompatibilno s CIPA):
122,9 mm × 83,2 mm × 87,2 mm
(Š/V/D)
Težina (kompatibilno s CIPA)
(uključujući četiri baterije i
»Memory Stick Duo«):
Oko 530 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
Dizajn i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveš tenja.
• Dalje, nazivi proizvoda i uređaja
korišćeni u ovom uputstvu su
uglavnom zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i
nisu
konzistentno korišćene u ovom
uputstvu.
®
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«, »Memory
Stick Micro«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft
Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Mac i Mac OS su registrovani
zaštitni znaci kompanije Apple
Inc.
• SDHC logotip je zaštitni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je zaštitni znak kompanije
Eye'-Fi Inc.
• Facebook i »f« logotip su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i YouTube logotip su
zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci Google Inc.
Odš tampano na 70% ili više recikliranom
papiru sa mastilom na bazi biljnog ulja
bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
23
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
© 2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.
Download PDF