Sony | DSC-WX350 | Sony DSC-WX350 WX350 kompaktni fotoaparat sa optičkim zumom od 20x Uputstva za rukovanje

4-531-892-11(1) (SR)
Digitalni fotoaparat
Priručnik za upotrebu
DSC-WX350
SR
Uputstvo za upotrebu
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste
videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite zemlju ili region.
3 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
• Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
SR 2
Provera pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
• Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U ovom priručniku je opisana funkcija korišćenja funkcije Wi-Fi.
3 SR
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony prodavca
povodom ovog proizvoda.
Broj modela DSC-WX350
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
SR 4
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD VATRE ILI STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter
odgovarajuće konfiguracije za utičnicu.
PAŽNJA
[ Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine.
Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
5 SR
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir
sa kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C (140 °F). Na primer, ne ostavljajte je
na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
[ Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Kabl za napajanje, ako je isporučen, dizajniran je isključivo za upotrebu sa ovim
fotoaparatom i ne bi trebalo da ga koristite sa drugim električnim uređajima.
SR 6
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
7 SR
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra (9,8 stopa).
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku
ove jedinice.
[ Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod
i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored
ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg rukovanja otpadom.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
SR 8
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste
bili sigurni da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte te
proizvode na kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat kupili u prodavnici u Japanu koja
isporučuje robu turistima
[ Napomena
Neke oznake sertifikacije za standarde koje ovaj fotoaparat podržava mogu biti potvrđene
na ekranu fotoaparata.
Izaberite MENU t
(Podešavanje) 6 t [Certification Logo].
Ako korišćenje ekrana nije moguće zbog raznih problema kao što je greška u radu
fotoaparata, kontaktirajte svog Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
9 SR
Umetanje baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
SR 10
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
Punjenje baterije
Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
Za korisnike
u SAD, Kanadi
i Kini
Za korisnike
u zemljama/
regionima van
SAD, Kanade
i Kine
Kabl za napajanje
naizmeničnom
strujom
11 SR
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili je punjenje privremeno
pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi
u odgovarajućem temperaturnom opsegu
SR 12
1
2
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučen) pomoću mikro USB kabla (isporučen).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
• Obavezno koristite samo originalne Sony baterije, mikro USB kabl (isporučen)
i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).
x Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja
je približno 230 minuta.
13 SR
x Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
mikro USB kabla.
T U USB priključak
SR 14
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
i reprodukovati
Ukupno vreme korišćenja
Broj slika
Približno 235 min.
Približno 470 slika
Stvarno snimanje (filmovi)
Približno 70 min.
—
Neprekidno snimanje
(filmovi)
Približno 100 min.
Prikazivanje (fotografije)
Približno 330 min.
Snimanje (fotografije)
—
Približno 6600 slika
• Brojevi su zasnovani na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
15 SR
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Budite sigurni da je zarezani ugao okrenut pravilno.
1
2
SR 16
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
x Uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Podešavanje sata
ON/OFF (Napajanje)
Kontrolni točkić
Biranje stavki: v/V/b/B/ /
Unos podešavanja: z
17 SR
1
2
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).
Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter], a zatim
pritisnite z na kontrolnom točkiću.
3
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva
na-ekranu, a zatim pritisnite z.
4
Podesite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
5
Proverite da li je izabrano [Enter], a zatim pritisnite z.
x Ponovno podešavanje datuma i vremena
Izaberite MENU t
(Setup) 4 t [Date/Time Setup] da biste otvorili
ekran za postavku datuma i vremena.
SR 18
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Ručica W/T
(zumiranje)
Točkić za izbor režima
: Inteligentna automatika
: Režim za snimanje filmova
MOVIE
W: udaljavanje
T: približavanje
Snimanje fotografija
1
2
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
19 SR
Snimanje filmova
1
2
SR 20
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
Ponovo pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste zaustavili
snimanje.
Pregledanje slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Kontrolni točkić
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
Biranje slika: B (sledeća)/b (prethodna)
ili okrećite kontrolni točkić
Unos podešavanja: z
(Reprodukcija).
21 SR
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (sledeća)/b (prethodna) na kontrolnom točkiću
ili okretanjem kontrolnog točkića.
Da biste pregledali filmove, pritisnite z na kontrolnom točkiću.
x Brisanje slike
1 Pritisnite dugme
(Brisanje).
2 Izaberite [Delete] pritiskom na v na kontrolnom točkiću,
a zatim pritisnite z.
SR 22
Funkcije softvera PlayMemories Home™
Reprodukovanje slika
uvezenih iz
fotoaparata.
Uvoz slika iz fotoaparata
Na Windows računarima možete da koristite
sledeće funkcije.
Deljenje slika na usluzi
PlayMemories Online™
Pregled slika
na kalendaru
Otpremanje
Kreiranje
slika na usluge
filmskih diskova na internetu
23 SR
Preuzimanje softvera „PlayMemories Home“
PlayMemories Home možete da preuzmete sa sledeće URL adrese:
www.sony.net/pm/
• Detaljnije informacije o aplikacijama za Mac računare možete da vidite
na sledećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Preporučeno računarsko okruženje
Računarske zahteve za softver možete proveriti
na sledećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
SR 24
Napomene o korišćenju fotoaparata
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj
sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
O datotekama baze podataka
Kada u fotoaparat ubacite memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka
za slike i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka
za slike, koristeći tako deo kapaciteta memorijske kartice. Može da prođe izvesno
vreme pre nego što budete mogli da nastavite rad. Ako dođe do greške u datoteci
baze podataka, uvezite sve slike na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“,
a zatim formatirajte memorijsku karticu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo
vam da je pre snimanja formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada. Imajte u vidu
to da se formatiranjem trajno brišu podaci na memorijskoj kartici. Te podatke ne
možete da povratite. Obavezno napravite zaštitnu kopiju svih važnih podataka
na računaru ili drugom uređaju za skladištenje.
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili
da fotoaparat radi ispravno.
25 SR
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ukoliko voda uđe u fotoaparat, može
doći do kvara. U nekim slučajevima, fotoaparat nije moguće popraviti.
• Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može
da izazove kvar fotoaparata.
• Ne koristite fotoaparat u blizini lokacije koja generiše jake radio talase ili
emituje radijaciju. U suprotnom, fotoaparat možda neće valjano snimati ili
reprodukovati slike.
• Korišćenje fotoaparata na peskovitim ili prašnjavim lokacijama može da
izazove kvar.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
• Očistite površinu blica pre korišćenja. Toplota koju proizvodi blic može da izazove
paljenje prašine na površini blica. Površinu blica brišite mekom krpom da biste
uklonili prljavštinu, prašinu itd.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja,
ali to nije kvar.
SR 26
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata. Na ekranu
će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete mogli
da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok
temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada fotoaparat
i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete
moći da snimate filmove.
Napomena o bežičnom LAN-u
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim
pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani na fotoaparat
ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
Nema nadoknade za oštećen sadržaj ili grešku u snimku
Sony ne može da nadoknadi posledice grešaka pri snimanju, gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
27 SR
O kondenzaciji vlage
Ako se fotoaparat prenese direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do
kondenzacije vlage unutar fotoaparata ili na njegovoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija
vlage može da izazove kvar fotoaparata.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu to da ako
pokušate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike neće biti
jasne.
Skladištenje baterije
Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu
kesicu kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja
ili skladištenja.
SR 28
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za generisanje slike: Senzor od 7,82 mm (tip 1/2.3) Exmor R™ CMOS
Ukupan broj piksela u fotoaparatu: Približno 21,1 megapiksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu: Približno 18,2 megapiksela
Objektiv: Sony G 20× zum objektiv
f = 4,3 mm – 86 mm (25 mm – 500 mm (ekvivalentno filmu od 35 mm))
F3.5 (W) – F6.5 (T)
Prilikom snimanja filmova (16:9): 27 mm – 540 mm*
Prilikom snimanja filmova (4:3): 33 mm – 660 mm*
* Kada je [
SteadyShot] podešeno na [Standard]
SteadyShot: Optički
Format datoteke:
Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne, DPOF kompatibilne
Filmovi (AVCHD format):
AVCHDformat Ver. 2.0 kompatibilan
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala, opremljen tehnologijom Dolby Digital Stereo Creator
29 SR
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Memory Stick PRO Duo™ mediji, Memory Stick Micro™ mediji,
SD kartice, microSD memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost (Preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):
Približno 0,2 m do 4,3 m (7 7/8 inča do 14 stopa 1 3/8 inča) (W)
Približno 2,0 m do 2,4 m (6 stopa 6 3/4 inča do 7 stopa 10 1/2 inča) (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
Priključak HDMI: HDMI mikro priključak
Multi/Mikro USB priključak*: USB komunikacija
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.
[Ekran]
LCD ekran: TFT ekran od 7,5 cm (tip 3.0)
Ukupan broj tačaka: 460.800 tačaka
SR 30
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BX1, 3,6 V
Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,0 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):
96 mm × 54,9 mm × 25,7 mm (3 7/8 inča × 2 1/4 inča × 1 1/16 inča) (Š/V/D)
Masa (u skladu sa CIPA standardom) (uključujući bateriju NP-BX1, Memory Stick
PRO Duo mediji):
Približno 164 g (5,8 unci)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III: Kompatibilno
31 SR
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi Protected Setup)/ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: U skladu sa NFC Forum Type 3 oznakom
Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C (–4 °F do +140 °F)
Dimenzije:
Približno 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)
SR 32
Punjiva baterija NP-BX1
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1240 mAh)
Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Zaštićeni znakovi
• Memory Stick i
su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ i logotip „AVCHD Progressive“ su zaštićeni znakovi
kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logotip HDMI
su registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
33 SR
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Cisco Systems, Inc.
• Android, Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi organizacije
Wi-Fi Alliance.
• iPhone i iPad su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD
i drugim zemljama.
• N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi organizacije Digital Living
Network Alliance.
• Logotip SDXC je zaštićeni znak kompanije SD-3C, LLC.
• Facebook i logotip „f“ su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube i logotip su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
SR 34
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su,
uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih
razvojnih timova ili proizvođača.
Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete
da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.
35 SR
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising