Sony | DSC-H70 | Sony DSC-H70 H70 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-273-931-51(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-H70
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO BISTE
SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera na utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterija
Baterija kojom se neispravno rukuje može eksplodirati, prouzrokovati
požar, pa čak i hemijske opekotine. pridržavajte se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene niti cureće litijum-jonske baterije.
• Bateriju obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačem za baterije ili
drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan domašaja male dece.
• Bateriju držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
kompanije Sony.
• Istrošene baterije zbrinite na način opisan u uputstvu.
[ Punjač baterije
Čak i kad ne gori CHARGE svetlo, dovod električne struje u punjač baterije nije
prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač
baterije radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni predstavnik za pitanja
elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i
zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite, pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
2
ć
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka treba stalno napajanje sme da zameni samo kvalifikovano servisno
osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog
veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
Pogledajte »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-ROM-u
Za pojedinosti o naprednim radnjama pročitajte »Korisnički priručnik za
Cyber-shot« (HTML) na (isporučenom) CD-ROM-u pomoću računara.
Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a.
Za korisnike sistema Windows:
1 Kliknite [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« preko prečice na radnoj površini.
Za korisnike sistema Macintosh:
1 Odaberite [Korisnički priručnik] i kopirajte folder memorisan u
folderu [Korisnički priručnik] na računar.
2 Kada se kopiranje završi, dva puta pritisnite »index.html« u folderu.
Provera isporučenih dodataka
• Punjač baterije BC-CSGD (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/Kućište za bateriju (1)
• USB, A/V višenamenski kabl (1)
• Traka za nošenje (1)
• CD (1)
– Cyber-shot aplikativni softver
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
4
Delovi fotoaparata
C Za snimanje: Tipka zuma
(W/T)
Za pregledanje: Poluga
(Zum pri reprodukciji)/
poluga
(Indeks)
D Blic
E Tipka napajanja ON/OFF/
Svetlo napajanja
F Mikrofon
G Svetlo samookidača/indikator
okidanja na osmeh/AF svetlo
H Objektiv
I
(TransferJet™) oznaka
J LCD ekran
K Tipka
(reprodukcija)
L Kukica za traku za nošenje
M Tipka / (Vodič kroz
fotoap./Brisanje)
N Tipka MENU
O Kontrolna tipka
Meni uklj.: v/V/b/B/z
Meni isklj.: DISP/ / / /
Praćenje fokusa
P Zvučnik
Q Navoj za tronožac
• Koristite tronožac sa vijkom
dužine manje od 5,5 mm. U
protivnom fotoaparat nećete
moći dobro da učvrstite i može
se oštetiti.
A Okidač
B Birač moda
6
R Višenamenska priključnica
(Type3a)
S Poklopac baterije/memorijske
kartice
T Otvor za umetanje baterije
U Polugica za vađenje baterije
V Otvor za memorijsku karticu
W Svetlo pristupa podacima
Punjenje baterije
Za kupce u SAD-u i Kanadi
Za kupce u državama/regijama izvan
SAD-a i Kanade
Utikač
Kabl za
napajanje
Lampica CHARGE
Svetli: puni se
Isključena: punjenje završeno (normalna napunjenost)
bateriju u punjač.
1 •Umetnite
Bateriju možete puniti čak i ako je delimično napunjena.
punjač u zidnu utičnicu.
2 •Uključite
Ako nastavite da punite bateriju više od sat vremena nakon što se
lampica CHARGE isključi, baterija će duže biti napunjena (puna
napunjenost).
x Vreme punjenja
Puno vreme punjenja: približno 245 min.
Normalno vreme punjenja: približno 185 min.
Napomene
• Gore prikazano vreme punjenja važi ako je baterija potpuno ispražnjena
pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati duže zavisno od uslova
korišćenja i okolnosti.
• Uključite punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
• Kada se punjenje završi, iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice i
izvadite bateriju iz punjača.
• Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.
7
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti/prikazati
Vreme trajanja baterije
(min)
Broj slika
Snimanje fotografija
Oko 145
Oko 290
Pregledanje
fotografija
Oko 410
Oko 8200
Snimanja video zapisa
Oko 150
—
Napomene
• Broj slika koji se može snimiti približan je broj kad snimate baterijom
jedinicom napunjenom do punog kapaciteta. Broj može biti manji zavisno od
okolnosti.
• Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) marke Sony (prodaje se
zasebno).
– Kad je baterija napunjena do punog kapaciteta (isporučeno)
koristi pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija koje je moguće snimiti odgovara CIPA standardu i važi za
snimanje pod sledećim uslovima.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavke ekranskog prikaza) je postavljena na [Uobičajeno].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Vreme trajanja baterije za filmove označava snimanje u sledećim
uslovima:
– Način snimanja: 720 FINE
– Kad se kontinuirano snimanje završi zbog postavljenih ograničenja
(str. 18), ponovo pritisnite okidač i nastavite sa snimanjem. Funkcije
snimanja poput zuma ne funkcionišu.
8
Umetanje baterije/memorijske
kartice (prodaje se zasebno)
Proverite da li je odrezani ugao ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Karticu umetnite sa odsečenim uglom u prikazanom smeru dok ne
klikne.
3 Umetnite baterijsku jedinicu.
• Dok pritiskate polugu za vađenje baterije, umetnite bateriju
kako je prikazano. Osigurajte da se poluga za vađenje baterije
nakon umetanja zaključa.
4 Zatvorite poklopac.
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno umetnuta
možete oštetiti fotoaparat.
9
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memorijska kartica
a
a
SDHC memorijska kartica
a
a
SDXC memorijska kartica
a
a
• U ovom priručniku se proizvodi pod A grupno nazivaju »Memory Stick
Duo«.
• U ovom se priručniku proizvodi pod B zajednički nazivaju SD kartice.
• Kod snimanja video zapisa preporučuje se da koristite Mark2 »Memory
Stick Duo« i Klasa 4 ili brže SD kartice.
x Za vađenje memorijske kartice/baterijske jedinice
Memorijska kartica: Jednom pogurajte memorijsku karticu prema
unutra.
Baterijska jedinica: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/baterijsku jedinicu dok gori svetlo
pristupa podacima (str. 6). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka na
memorijskoj kartici/unutrašnjoj memoriji.
10
Podešavanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kontrolna tipka
Odabir stavki: v/V/b/B
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku napajanja ON/OFF.
Postavka datum i vreme pojavljuje se kad prvi put pritisnete tipku
ON/OFF (napajanje).
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniše.
2 Postavite [Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i [Dat. i
vreme], pa pritisnite [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
3 Odaberite željeno područje prema uputstvima na ekranu,
pa pritisnite z t [OK].
4 Sledeći uputstva na ekranu odaberite željenu boju
prikaza i način rezolucije prikaza ekrana.
5 Kad se na ekranu pojavi uvodna poruka [Vodič kroz
fotoaparat], pritisnite [OK].
11
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
Birač moda
: Fotografija
: Video zapis
W:
smanjivanje
T:
povećavanje
Snimanje fotografija
pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
1 Do
Kad se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanja video zapisa
početak snimanja pritisnite okidač do kraja.
1 Za
• Skalu uvećanja menjajte polugom W/T (zum).
2 Za završetak snimanja ponovo pritisnite okidač
do kraja.
Napomene
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, može biti
snimljen zvuk rada objektiva.
• Možete snimati kontinuirano oko 29 minuta kad je temperatura 25°C, a
fotoaparat podešen na fabričke postavke. Kad se snimanje zaustavi,
možete ponovo pritisnuti tipku okidača za ponovni početak snimanja.
Zavisno od temperature tokom snimanja, ono se može automatski zaustaviti
radi zaštite fotoaparata (str. 20).
12
Pregledanje slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
(Reprodukcija)
Kontrolna tipka
/
(Brisanje)
Odabir slika: B (sledeća)/b (prethodna)
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku za reprodukciju
.
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se
registracioni ekran za datoteku.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Odaberite sliku pomoću B (sledeća)/ b (prethodna) na kontrolnoj tipki.
Za gledanje video zapisa pritisnite z u središtu kontrolne tipke.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku / (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
13
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat sadrži interni funkcijski vodič. To vam omogućuje da
prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
Istorija
/
(Vodič kroz
fotoaparat)
1 Pritisnite tipku
/
(Vodič kroz fotoaparat).
• Pri pregledanju slika prikazuje se [Brisanje/Vodič kroz fotoap.].
Odaberite [Vodič kroz fotoaparat].
način pretraživanja iz [Vodič kroz fotoaparat].
2 Odaberite
Vodič za snim./reprod.: Pretražujte funkcije različitih operacija u
modu snimanja/gledanja.
Vodič kroz ikone: Pretražujte funkciju i značenje prikazanih ikona.
Otklanjanje problema: Pretražujte uobičajene probleme i njihovo
rešenje.
Vodič za objektiv: Pretražujte funkcije prema svojim potrebama.
Ključna reč: Pretražujte funkcije po ključnim rečima.
Istorija: Prikažite poslednjih 12 stavki prikazanih u [Vodič kroz
fotoaparat].
14
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste za snimanje ili reprodukciju može se
upravljati pomoću kontrolne tipke ili tipke MENU na fotoaparatu.
Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam omogućuje
jednostavan odabir funkcija. Dok se vodič prikazuje, isprobajte ostale
funkcije.
Kontrolna
tipka
MENU
Funkcijski vodič
x Kontrolna tipka
DISP (Postavke ekranskog prikaza): Omogućuje vam promenu prikaza
ekrana.
(Samookidač): Omogućuje vam korišćenje samookidača.
(Snimanje osmeha): Omogućuje vam korišćenje moda Okidanje na
osmeh.
(Blic): Omogućuje vam odabir mod rada blica za fotografije.
x Opcije menija
Snimanje
Odabir scene
Odaberite prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
Mod jednostavni
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Smer snimanja
Postavite smer pomeranja fotoaparata kad snimate
panoramske slike.
Veličina slike/
Veličina panor.
slike
Odaberite veličinu slike za fotografije, panoramske
slike ili datoteke video zapisa.
Postavke brzog
snimanja
Odaberite mod pojedinačnih slika ili mod brzog
snimanja.
15
Postavke skupa
ekspozicije
Postavite vrstu snimanja sa skupom ekspozicije.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osvetljenje.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike.
Izoštravanje
Odaberite način izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Prepoznavanje
scena
Podesite na automatsko otkrivanje uslova snimanja
u modu Inteligentni automatski.
Efekt nežn. tena
Postavite Efekt nežn. tena i nivo efekta.
Osetljivost otkr.
osmeha
Podesite osetljivost funkcije Snimanje osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
DRO
Postavite funkciju DRO za korekciju svetline i
kontrasta te poboljšanje kvaliteta slike.
Smanjenje
zatvaranje očiju
Postavite na automatsko snimanje dve slike i
odaberite sliku u kojoj oči ne trepću.
SteadyShot
Postavite jačinu SteadyShot u Snimanju video zapisa.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Pregledanje
16
Dijaprojekcija
Odaberite metodu kontinuirane reprodukcije.
Pošaljite pomoću
TransferJet
Šalje slike sa Memory Stick-a tehnologijom
TransferJet na uređaje kompatibilne sa tehnologijom
TransferJet.
Način prikaza
Odaberite format prikaza za slike.
Retuširanje
Retuširajte sliku različitim efektima.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
DPOF
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za štampanje.
x
Rotacija
Rotirajte fotografiju ulevo ili udesno.
Odabir foldera
Odaberite folder koji sadrži slike koje želite da
reprodukujete.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Lista postavki
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Postavke) se daje kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke snimanja
Glavne postavke
Alat memorijske
kartice*
AF osvetljivač/Mreža/Rezolucija prikaza/Digitalni
zum/Autom. orijentacija/Smanj. ef. crv. očiju/Upoz.
o zatv. očima
Zvučni signal/Language Setting/Funkcijski vodič/
Boja prikaza/Pokazni način rada/Pokretanje/
COMPONENT/Video-izlaz/USB povezivanje/LUN
postavke/Preuzimanje muzike/Isprazni muziku/
Ušteda energije/TransferJet/Eye-Fi
Format/Stvar. foldera za sn./Prom. foldera za sn./Izbr.
folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke sata
* Ako nije umetnuta memorijska kartica, prikazaće se
(Alat interne
memorije), a moći će se odabrati samo [Format] i [Broj datoteke].
17
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
16M
VGA
16:9(12M)
Unutrašnja memorija
Memorijska kartica
Oko 27 MB
2 GB
3
265
165
11500
4
325
x Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko
29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa je do približno 2 GB.
(h (sat), m (minute), s (sekunde))
Kapacitet
Unutrašnja memorija
Memorijska kartica
Oko 27 MB
2 GB
1280×720(kvalitetno)
—
25 m
(20m)
1280×720(standardno)
—
40 m
(25 m)
1m
(45 s)
1 h 20 m
(1 h)
Veličina
VGA
Broj u zagradama je minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kad snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje
potrebno više memorije. Vreme snimanja se takođe razlikuje zavisno od
uslova snimanja, objekta ili postavki veličine slike.
18
Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
Izmena postavke jezika
Za izmenu postavke jezika pritisnite tipku MENU t
t
(Glavne postavke) t [Language Setting].
(Postavke)
O upotrebi i nezi
Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, izmene,
podvrgavanje fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija aparata kompatibilnih/
nekompatibilnih sa funkcijom TransferJet.
Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju TransferJet,
potražite sledeću oznaku na donjoj strani kućišta fotoaparata.
Aparat kompatibilan sa TransferJet-om:
(TransferJet)
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije
vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dopre u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima fotoaparat neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe
fotoaparata.
• Fotoaparat nemojte da tresete niti udarate. Mogli biste prouzrokovati
pa možda nećete moći da snimate slike. Nadalje, medij snimanja se može
pokvariti ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/odlagati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu, kućište fotoaparata
može se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejnih tela.
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzročiti neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim trešenju
19
20
• U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje zračenje ili je
jako magnetno polje. U protivnom snimanje i reprodukcija slika
možda neće ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može
prouzrokovati neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima
neće moći otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje, jer
time možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
LCD ekran proizveden je tehnologijom najveće preciznosti tako da je
ispravnost piksela iznad 99,99%. Uprkos tome, na LCD ekranu ipak se
može pojaviti nekoliko crnih ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili
zelene boje). Ove tačke su normalni rezultat proizvodnog postupka i ne
utiču na kvalitet snimka.
Držač
Ako se o držač trljaju tamni materijali ili koža, u nekim se slučajevima
njegova boja može promeniti.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
O zaštiti protiv pregrevanja
Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći da
snimate video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz
sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja, na LCD ekranu će se pojaviti upozorenje ili će
fotoaparat prestati da snima video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje
isključenim i pričekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne
snizi. Ako uključite napajanje a da niste ostavili da se fotoaparat i
baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovo isključiti ili možda
nećete moći snimati video zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda nećete
moći da je napunite do odgovarajućeg kapaciteta. Razlog su karakteristike
baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video-trake i drugi materijali mogu biti
zaštićeni autorskim pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog
materijala može biti protivno odredbama zakona o autorskom pravu.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može da nadoknadi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija
snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi,
zatim pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta
i završnog sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa:
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
21
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za snimanje: 7,75 mm (1/
2,3 tip) CCD senzor u boji, filter
primarnih boja
Ukupni broj piksela fotoaparata:
Oko 16,4 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 16,1 megapiksela
Objektiv: Sony G 10× zum objektiv
f = 4,25 mm – 42,5 mm (25 mm –
250 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F3,5 (W) – F5,5 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
30 mm – 300 mm
Pri snimanju video zapisa (4:3):
37 mm – 370 mm
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, Ručna ekspozicija,
odabir scene (12 načina)
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno 1/
2/3, svetlo sijalice, blic,
'Jedan dodir'
Vremenski interval za brzo
snimanje: Oko 0,96 sekundi
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilan sa
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) i DPOF
Video zapisi: MPEG-4 Visual
Memorijski mediji: Unutrašnja
memorija (oko 27 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice
22
Blic: Domet blica (ISO
osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) podešena na
automatski odabir):
Oko 0,25 m do 3,6 m (W)
Oko 1,0 m do 2,3 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
Višenamenska priključnica Type3a
(AV-izlaz (SD/HD
komponenta)/USB/DC-ulaz):
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
7,5 cm (3,0 tip) TFT tehnologija
Ukupan broj tačaka: 230 400 (960 ×
240) tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterijska
jedinica
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (prodaje se zasebno),
3,6 V
AC-LS5 AC ispravljač (prodaje
se zasebno), 4,2 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,2 W
Radna temperatura okruženja:
0°C do 40°C
Temperatura skladištenja:
–20°C do +60°C
Dimenzije (kompatibilno s CIPA):
101,6 mm × 57,6 mm × 28,6 mm
(Š/V/D)
Masa (kompatibilno sa CIPA)
(uključujući NP-BG1 baterijsku
jedinicu, »Memory Stick Duo«):
Oko 194 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
BC-CSGD punjač baterije
Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenični, 50 Hz/60 Hz, 2,0 W
Izlazni napon: 4,2 V jednosmerni,
0,25 A
Radna temperatura okruženja:
0°C do 40°C
Temperatura skladištenja:
–20°C do +60°C
Dimenzije: Oko 55 mm × 24 mm ×
83 mm (Š/V/D)
Masa: Oko 55 g
Punjiva baterijska jedinica
NP-BG1
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon:
4,2 V jednosmerni
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerni
Najveći napon punjenja:
4,2 V jednosmerni
Najveća jačina struje punjenja:
1,44 A
Kapacitet:
tipično: 3,4 Wh (960 mAh)
najmanje: 3,3 Wh (910 mAh)
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«, TransferJet
i TransferJet logotip
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip zaštitni je znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Dalje, nazivi proizvoda i sistema
korišćeni u ovom priručniku
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu
konzistentno korišćene u ovom
priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odštampano mastilom na bazi biljnog ulja.
Bez VOC-a (Volatile Organic Compound).
Izvedba i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveštenja.
23
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
©2011 Sony Corporation
Download PDF