Sony | DSC-WX7 | Sony DSC-WX7 WX7 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-265-856-53(1)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-WX7/WX9
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽNJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačem baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
2
[ AC ispravljač
Priključite AC ispravljač u najbližu zidnu utičnicu.
U slučaju problema dok AC ispravljač radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korištenje samo sa ovim
fotoaparatom, pa se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi
sa popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u
garantnim dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažnja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike
i zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuju prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
3
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu
za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog
veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
4
Videti »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
(HTML) na isporučenom CD-u
Detaljan opis naprednih funkcija naći ćete u »Korisničkom priručniku za
Cyber-shot« (HTML) na CD-u (isporučeno).
Stavite CD-ROM u CD-ROM pogon.
Za korisnike OS Windows:
1 Kliknite na [Korisnički priručnik] t [Instaliranje].
2 Pokrenite »Korisnički priručnik« pritiskom na ikonu na radnoj
površini.
Za korisnike OS Macintosh:
1 Odaberite folder [Korisnički priručnik] i kopirajte folder
smeš ten u folderu [Korisnički priručnik] na svoj računar.
2 Nakon završenog kopiranja, dvaput pritisnite na »index.html« u
folderu.
Provera isporučenih dodataka
• Punjiva baterijska jedinica NP-BN1 (1)
• USB kabl sa višenamenskom priključnicom (1)
• AC ispravljač AC-UB10/UB10B (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
•Traka za nošenje (1)
• CD (1)
– Cyber-shot aplikativni softver
– »Korisnički priručnik za Cyber-shot«
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
5
Delovi fotoaparata
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Mikrofon
Objektiv
LCD ekran
Menjač moda
Tipka MOVIE (Video zapis)
HDMI priključnica
Kukica za traku za nošenje
Točkić za upravljanje
Tipka
(reprodukcija)
Tipka / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
Tipka MENU
(TransferJet™) oznaka
Otvor za umetanje baterije
Navoj za stalak
• Koristite stalak sa vijkom
dužine manje od 5,5 mm. U
protivnom fotoaparat nećete
moći dobro učvrstiti i može se
oštetiti.
Zvučnik
Polugica za vađenje baterije
Svetlo pristupa podacima
Otvor za memorijsku karticu
Višenamenska priključnica
(Type3b)
Z Poklopac baterije/memorijske
kartice
U
V
W
X
Y
6
A Okidač
B Za snimanje: Poluga zuma
(W/T)
Za pregledavanje: Poluga
(Zum pri reprodukciji)/poluga
(Indeks)
C Blic
D Svetlo samookidača/indikator
okidanja na osmeh/AF svetlo
E Tipka napajanja ON/OFF
F Svetlo napajanja/punjenja
Stavljanje baterijske jedinice
Polugica za vađenje
1 Otvorite poklopac.
2 Umetnite baterijsku jedinicu.
• Dok pritiskate polugu za vađenje baterije, stavite baterijsku
jedinicu kako je prikazano. Osigurajte da se poluga za vađenje
baterije nakon stavljanja zaključa.
Punjenje baterijske jedinice
Za korisnike u SAD-u, Kanadi
Električni kabl
Za korisnike iz ostalih država/područja
osim SAD i Kanade
Svetlo napajanja/punjenja
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje
završeno
Treperenje: Ggreška pri
punjenju
7
1 Spojite fotoaparat i AC ispravljač (isporučeno) pomoću
USB kabla sa višenamenskom priključnicom
(isporučeno).
AC ispravljač u zidnu utičnicu.
2 Spojite
Svetlo napajanja/punjenja svetli narandžasto, a punjenje započinje.
• Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
• Baterijska jedinica može se puniti čak i kad je delimično puna.
• Kad svetlo napajanja/punjenja treperi i punjenje nije završeno,
izvadite i ponovo stavite baterijsku jedinicu.
Napomene
• Kad svetlo napajanja/punjenja na fotoaparatu ne zasvetli čak i ako je AC
ispravljač spojen na fotoaparat i u zidnu utičnicu, to znači da se punjenje
privremeno prekida i da je u statusu čekanja. Punjenje se automatski
zaustavlja i ulazi u status čekanja kad je spoljna temperatura van intervala
radne temperature punjača. Kad se temperatura vrati u odgovarajući
opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice
pri temperaturi od 10°C do 30°C.
• Spojite AC ispravljač (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom
korišćenja AC ispravljača dođe do kvarova, odmah isključite priključak iz
zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kad se punjenje završi, AC ispravljač isključite iz zidne utičnice.
• Svakako koristite samo originalne Sony baterijske jedinice, USB kabl sa
višenamenskom priključnicom (isporučeno) i AC ispravljač (isporučeno).
8
x Punjenje spajanjem na računar
Baterijska jedinica može se puniti spajanjem fotoaparata na računar
pomoću USB kabla sa višenamenskom priključnicom.
Napomena
• Kod punjenja putem računara na umu imajte sledeće stavke:
– Ako se fotoaparat spoji na prenosni računar koji nije spojen na izvor
napajanja, smanjuje se nivo napunjenosti baterije prenosnog računara.
Nemojte puniti tokom dužeg vremenskog perioda.
– Kad se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte
isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili buditi računar iz
moda mirovanja. Fotoaparat može prouzrokovati neispravan rad. Pre
isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili buđenja
računara iz moda mirovanja, odspojite fotoaparat i računar.
– Nema garancije za punjenje pomoću posebno napravljenog računara
ili izmenjenog računara.
x Vreme punjenja
Vreme punjenja je približno 210 min pomoću AC ispravljača
(isporučeno).
Napomena
• Gore navedena vremena punjenja primenjuju se kad se puni potpuno
ispražnjena baterijska jedinica pri temperaturi od 25°C. Punjenje može
trajati i duže, zavisno od uslova korišćenja i spoljnih uslova.
9
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti i prikazati
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
DSC-WX7
Približno 115 min
Približno 230 slika
DSC-WX9
Približno 105 min
Približno 210 slika
Pregledavanje DSC-WX7
(fotografija)
DSC-WX9
Približno 180 min
Približno 3600 slika
Približno 150 min
Približno 3000 slika
Snimanje
DSC-WX7
(video zapisa) DSC-WX9
Približno 55 min
—
Približno 50 min
—
Snimanje
(fotografija)
Napomene
• Gornji broj slika primenjuje se kad je baterijska jedinica sasvim napunjena.
Broj slika može se smanjiti zavisno od uslova korišćenja.
• Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) marke Sony (prodaje se
posebno)
– Baterijska jedinica koristi se pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija za »Snimanje (fotografija)« zasniva se na CIPA standardu
i vredi za snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavljanje prikaza) je postavljena na [UKLJUČENO].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Vreme trajanja baterije za video zapise vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Kvalitet video zapisa: AVCHD HQ
– Kad se kontinuirano snimanje završi zbog postavljenih ograničenja
(str. 20), ponovo pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) i nastavite da
snimate. Funkcije snimanja poput zuma ne funkcioniš u.
10
x Napajanje strujom
Fotoaparat se može napajati iz zidne utičnice spajanjem AC ispravljača,
pomoću USB kabla sa višenamenskom priključnicom (isporučeno).
Slike možete preneti na računar a da se ne brinete da li će se baterijska
jedinica istrošiti spajanjem fotoaparata na računar pomoću USB kabla
sa višenamenskom priključnicom.
Napomene
• Napajanje se ne može isporučivati kad baterijska jedinica nije umetnuta u
fotoaparat.
• Napajanje iz zidne utičnice dostupno je samo kad se fotoaparat nalazi u
modu reprodukcije ili kad se fotoaparat i računar spoje. Ako je fotoaparat
u modu snimanja ili dok menjate postavke fotoaparata, napajanje se ne
isporučuje čak i ako uspostavite USB vezu pomoću USB kabla sa
višenamenskom priključnicom.
• Ako spojite fotoaparat i računar pomoću USB kabla sa višenamenskom
priključnicom kad je fotoaparat u modu reprodukcije, ekran na
fotoaparatu menja se iz ekrana reprodukcije u ekran USB veze. Za
prelazak u ekran reprodukcije pritisnite tipku
(Reprodukcija).
Stavljanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
Proverite da li je odsečeni ugao ispravno
okrenut.
1 Otvorite poklopac.
memorijsku karticu (prodaje se posebno).
2 •Stavite
Karticu stavite sa odsečenim uglom u prikazanom smeru dok
ne klikne.
3 Zatvorite poklopac.
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno stavljena
možete oštetiti fotoaparat.
11
x Memorijske kartice koje možete koristiti
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
a
a (samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku proizvodi pod A grupno se nazivaju »Memory Stick
Duo«, a proizvodi pod B se grupno nazivaju SD kartica.
x Za vađenje memorijske kartice/baterijske jedinice
Memorijska kartica: Jednom pogurajte memorijsku karticu prema
unutra.
Baterijska jedinica: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/baterijsku jedinicu dok gori svetlo
pristupa podacima (str. 6). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka
na memorijskoj kartici/unutraš njoj memoriji.
12
Podešavanje sata
Svetlo napajanja/punjenja (zeleno)
ON/OFF (napajanje)
T
< očkić za upravljanje
Odabir stavki: v/V/b/B
Postavite numeričku vrednost
datuma i vremena: /
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku napajanja ON/OFF.
Postavka datum i vreme pojavljuje se kad prvi put pritisnete tipku
ON/OFF (napajanje).
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne
funkcionisati.
2 Odaberite željeni jezik.
željeno područje prema uputstvu na ekranu,
3 Odaberite
pa pritisnite z.
[Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i [Dat. i
4 Postavite
vreme], pa odaberite [OK] t [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Odaberite željenu boju ekrana sledeći uputstvo na
ekranu.
6 Kad se na ekranu pojavi uvodna poruka [Vodič kroz
fotoaparat], odaberite [OK].
13
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
MOVIE
Menjač moda
: Fotografija
: Video zapis
W:
smanjivanje
T:
uvećavanje
Snimanje fotografija
1 Do pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
Kad se završi izoštravanje čuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja.
Snimanja video zapisa
1 Pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) za početak
snimanja.
• Skalu uvećanja menjajte polugom W/T (zum).
2 Ponovo pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja.
Napomena
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, snimiće se
zvuk rada objektiva i poluge. Kad se završi snimanje video zapisa može se
snimiti i zvuk rada tipke MOVIE.
• Kontinuirano snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa
zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad
se snimanje video zapisa završi, snimanje možete ponovo pokrenuti ako
ponovo pritisnete tipku MOVIE. Zavisno od temperature okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.
14
Pregledavanje slika
W: smanjivanje
T: uvećavanje
Točkić za upravljanje
/
(Brisanje)
(Reprodukcija)
Odaberite slike: B (sledeće)/ b
(prethodno) ili okrenite
točkić za upravljanje
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku za reprodukciju
.
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene sa drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se
registracioni ekran za datoteku sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom B (sledeće)/ b (prethodno) na točkiću za
upravljanje ili okretanjem točkića za upravljanje. Za gledanje
video zapisa pritisnite z u sredini točkića za upravljanje.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku / (brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na točkiću za upravljanje, zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
15
Vodič kroz fotoaparat
Ovaj fotoaparat sadrži interni funkcijski vodič. To vam omogućuje da
prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite tipku
/
(Vodič kroz fotoaparat).
• Pri pregledavanju slika prikazuje se [Brisanje/Vodič kroz
fotoaparat]. Odaberite [Vodič kroz fotoaparat].
mod pretraživanja iz [Vodič kroz fotoaparat].
2 Odaberite
Vodič za snim./reprod.: Pretražujte funkcije različitih operacija u
modu snimanja/gledanja.
Vodič kroz ikone: Pretražujte funkciju i značenje prikazanih ikona.
Otklanjanje problema: Pretražujte uobičajene probleme i njihovo
rešenje.
Vodič za objektiv: Pretražujte funkcije prema svojim potrebama.
Ključna reč : Pretražujte funkcije po ključnim rečima.
Istorija: Prikažite poslednjih 12 stavki prikazanih u [Vodič kroz
fotoaparat].
16
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste tokom snimanja ili reprodukcije
može se upravljati pomoću točkića za upravljanje ili tipke MENU na
fotoaparatu. Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam
omogućuje jednostavan odabir funkcija. Dok se vodič prikazuje,
isprobajte ostale funkcije.
Točkić za
upravljanje
MENU
Funkcijski vodič
x Točkić za upravljanje
DISP (Postavljanje prikaza): Omogućuje vam promenu prikaza ekrana.
(Samookidač): Omogućuje vam korišćenje samookidača.
(Postavke brzog snimanja): Omogućuje vam korištenje moda brzog
snimanja.
(Blic): Omogućuje vam odabir načina rada blica za
fotografije.
x Opcije menija
Snimanje
Mod snimanja
Odaberite mod snimanja fotografija.
Sn. vid. u mod
scen.
Odaberite mod snimanja video zapisa.
Scena za
panoramu
Odaberite mod snimanja kad snimate panoramske
slike.
Odabir scene
Odaberite prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
Jednostavni mod
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Efekat defokusir.
Postavite nivo efekta defokusiranja pozadine pri
snimanju u modu Defokusiranje pozadine.
17
Veličina slike/
Veličina panor.
slike/Veličina
video zapisa/
Kvalitet
video zapisa
Odaberite veličinu i kvalitet slike za fotografije,
panoramske slike ili datoteke video zapisa.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osvetljenje.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike.
Izoštravanje
Odaberite mod izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Interval brzog
snimanja
Odaberite broj slika u sekundi kod brzog snimanja
slika.
Prepoznavanje
scena
Postavite na automatsko prepoznavanje uslova
snimanja.
Efekat nežn. tena
Postavite Efekat nežn. tena i nivo efekta.
Snimanje osmeha
Postavite na automatsko otpuštanje okidača kad se
otkrije osmeh.
Osetljivost
osmeha
Podesite osetljivost funkcije Okidanje na osmeh za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
Smanj. zatvar.
očiju
Postavite na automatsko snimanje dveju slika i
odabir slike u kojoj oči ne trepću.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Pregledavanje
18
Jednostavni mod
Povećajte veličinu teksta na ekranu radi lakšeg
korišćenja.
Dijaprojekcija
Odaberite metodu kontinuirane reprodukcije.
3D gledanje
Postavite za reprodukciju slika snimljenih u 3D
modu na 3D TV prijemniku.
Pošaljit. pomoću
TransferJet
Prenesite podatke detaljnim usklađivanjem dva
proizvoda opremljenih tehnologijom TransferJet.
Mod prikaza
Odaberite format prikaza za slike.
Prikaži gr. brzo
snim. fotogr.
Tokom reprodukcije odaberite prikaz brzo
snimljenih slika po grupama ili prikaz svih slika.
Retuširanje
Retuširajte sliku različitim efektima.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Zaštita
Zaštitite slike.
Š Š tampanje (DPOF)
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za š tampanje.
Rotacija
Rotirajte fotografiju ulevo ili udesno.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
x
Lista postavki
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Postavke) daje se kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke Snimanja
Glavne Postavke
Alati za
Memorijsku
Karticu*
Format video zapisa/AF osvetljivač/Mreža/Digitalni
zum/Smanj. Šuma Vetra/Smanj. ef. crv. očiju/Upoz.
o zatv. očima/Zapis datuma
Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/
Boja prikaza/Pokazni mod rada/Pokretanje/
Funkcijski vodič/KON. ZA HDMI/Postav. USB
povez./USB napajanje/LUN Postavka/Preuzimanje
muzike/Isprazni muziku/TransferJet/Eye-Fi/Ušteda
energije
Format/Stvar. folder za snim./Prom. folder za snim./
Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke Sata
* Ako memorijska kartica nije stavljena, prikazaće se
(Alati za
Unutrašnju Memoriju), a može se odabrati samo [Format].
19
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
Unutraš nja memorija
Memorijska kartica
Oko 19 MB
2 GB
16M
3
335
VGA
98
9600
3
355
16:9(12M)
x Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko
29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa u formatu MP4 je do
približno 2 GB.
(h (sat), m (minute))
Kapacitet
Unutraš nja memorija
Memorijska kartica
Oko 19 MB
2 GB
AVC HD 24M (FX)
—
10m
(10m)
AVC HD 9M (HQ)
—
25m
(15m)
Veličina
MP4 12M
—
15m
MP4 3M
—
1h 10m
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen sa
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kad snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje
potrebno više memorije.
Vreme snimanja se takođe razlikuje zavisno od uslova snimanja, objekta
ili postavki kvaliteta/veličine slike.
20
Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija aparata kompatibilnih/
nekompatibilnih sa TransferJet-om, te kompatibilnih sa 1080 60i i 1080 50i.
Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju TransferJet i da li
je 1080 60i- ili 1080 50i-kompatibilan proverite sledeće oznake na donjoj
strani kućišta.
Aparat kompatibilan sa TransferJet-om: (TransferJet)
Aparat kompatibilan sa 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan sa 1080 50i: 50i
• Nemojte tokom dužih vremenskih perioda 3D slike snimljene
fotoaparatom gledati na 3D kompatibilnim monitorima.
• Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na 3D kompatibilnim
monitorima, možete doživeti neugodnost, u vidu napora za oči, umora ili
mučnine. Kako biste sprečili ove simptome, preporučujemo redovne
pauze. Međutim, sami trebate odrediti dužinu i učestalost pauza koje su vam
potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako doživite bilo koji vid neugodnosti,
prestanite gledati 3D slike dok se ne oporavite te se po potrebi savetujte sa
lekarom. Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem
ili softverom koji koristite sa fotoaparatom. Imajte na umu da se vid deteta
još uvek razvija (naročito kod dece mlađe od 6 godina).
Pre nego što detetu dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa pedijatrom
ili oftalmologom i pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje gore
navedene mere opreza.
O upotrebi i negi
Izbegavajte grubo rukovati proizvodom, rastavljati ga, menjati,
podvrgavati fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dospe u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima fotoaparat neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
21
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste da prouzrokujete kvar pa
možda nećete moći da snimate slike. Dalje, medij snimanja se može pokvariti
ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti / držati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim trešenju
• U blizini lokacije koja generiš e jake radio talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći
otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer tako
možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može reprodukovati oštre
slike izvrsnog kontrasta. Objektiv fotoaparata proizvela je uz strogu kontrolu
kompanija Carl Zeiss skladno standardima kompanije Carl Zeiss iz Nemačke.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
LCD ekran proizveden je tehnologijom najveće preciznosti tako da je
ispravnost piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na LCD ekranu ipak se može
pojaviti nekoliko crnih ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje).
Ove tačke su normalni rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
22
O zaštiti protiv pregrevanja
Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći snimati
video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja, na LCD ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat
prestati snimati video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključenim i
pričekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne smanji. Ako uključite
napajanje a da niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovo isključiti ili možda nećete moći snimati
video zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda je nećete moći
napuniti do odgovarajućeg kapaciteta.
Razlog su karakteristike baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskom pravu.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može nadoknaditi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za
odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
Na ilustracijama
Ilustracije koje se koriste u ovom priručniku pripadaju modelu DSC-WX7
ako drugačije nije navedeno.
23
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
24
Uređaj za snimanje: Senzor Exmor
R CMOS 7,77 mm (1/2,3 tip)
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Oko 16,8 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 16,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
5× zum objektiv
f = 4,5 mm – 22,5 mm (25 mm –
125 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F2,6 (W) – F6,3 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
29 mm – 145 mm
Pri snimanju video zapisa (4:3):
35 mm – 175 mm
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, odabir scene (14
načina)
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blica,
'Jedan dodir'
Format signala:
Za 1080 50i: PAL boja, CCIR
standardi, HDTV 1080/50i
rezolucija
Za 1080 60i: NTSC boja, EIA
standardi, HDTV 1080/60i
rezolucija
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilan sa
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) i DPOF
3D slike: kompatibilan sa MPO
(MPF Extended (nejednaka
slika))
Video zapisi (AVCHD format):
AVCHD
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: 2-kanalni Dolby Digital,
opremljen sa Dolby Digital
Stereo Creator
•Proizvedeno sa licencom
kompanije Dolby Laboratories.
Video zapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: 2-kanalni MPEG-4 AACLC
Memorijski mediji: Unutraš nja
memorija (oko 19 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice
Blic: Domet blica (ISO
osetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije) podešena na
automatski odabir):
Oko 0,05 m do 5,3 m (W)
Oko 1,0 m do 2,2 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
HDMI priključnica: Mini
priključnica HDMI
Višenamenska priključnica: Type3b
(AV-izlaz/USB/DC-ulaz):
Video izlaz
Audio izlaz (stereo)
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[LCD ekran]
LCD ploča:
DSC-WX7: 7,0 cm (2,8 tip) TFT
pogon
DSC-WX9: 7,5 cm (3,0 tip) TFT
pogon
Ukupan broj tačaka:
DSC-WX7: 460 800 (960 × 480)
tačaka
DSC-WX9: 921 600 (640 × 3
(RGB) × 480) tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterijska
jedinica
NP-BN1, 3,6 V
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B, 5 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,1 W
Radna temperatura okruženja: 0 °C
do 40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do
+60 °C
Dimenzije (kompatibilno sa CIPA):
DSC-WX7:
92,2 mm × 51,9 mm × 19,1 mm
DSC-WX9:
94,6 mm × 56,3 mm × 19,8 mm
(Š/V/D)
Masa (kompatibilno sa CIPA)
(uključujući NP-BN1 baterijsku
jedinicu, »Memory Stick Duo«):
DSC-WX7: Oko 120 g
DSC-WX9: Oko 139 g
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Mono
Exif Print: kompatibilan
PRINT Image Matching III:
kompatibilan
AC ispravljač AC-UB10/UB10B
Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenično, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
0,5 A
Radna temperatura okruženja: 0 °C
do 40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do
+60 °C
Dimenzije:
Oko 50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
Masa:
Za SAD i Kanadu: Oko 48 g
Za zemlje i regije izuzev SAD-a i
Kanade: Oko 43 g
Punjiva baterijska jedinica
NP-BN1
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
jednosmerno
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja: 4,2 V
jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
najmanje: 2,2 Wh (600 mAh)
Izvođenja i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveš tenja.
25
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim američkim
državama i/ili drugim zemljama.
• Macintosh je registrovani zaštitni
znak kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip zaštitni je znak
kompanije SD-3C, LLC.
•»
« i »PlayStation« registrovani
su zaštitni znakovi kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dalje, nazivi proizvoda i sistema
korišćeni u ovom priručniku
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i nisu
konzistentno korišćene u ovom
priručniku.
®
• Dodajte više užitka sa svojim
PlayStation 3 preuzimanjem
aplikacije za PlayStation 3 sa
PlayStation Store (gde je
dostupna).
• Aplikacija za PlayStation 3
zahteva PlayStation Network
račun i preuzimanje aplikacije.
Moguće pristupiti u područjima
gde je dostupna PlayStation
Store.
26
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odš tampano na 70% ili više recikliranom papiru sa bojom na bazi biljnog
ulja bez VOC-a (Volatile Organic
Compound).
27
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising