Sony | DSC-WX50 | Sony DSC-WX50 WX50 Digitalni kompaktni fotoaparat Uputstva za rukovanje

4-411-520-51(3)
Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu
DSC-WX50
Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički
priručnik za Cyber-shot«)
»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je online priručnik.
Konsultujte ga za detaljno uputstvo o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite stranici za Sony podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Odaberite svoju zemlju ili regiju.
3 Potražite naziv modela svog fotoaparata na stranici
podrške.
• Naziv modela proverite na donjem delu
fotoaparata.
Provera isporučenih stavki
Broj u zagradama označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterijska jedinica NP-BN (1)
(Ova punjiva baterijska jedinica ne može se koristiti sa aparatima
Cyber-shot koji su opremljeni baterijskom jedinicom NP-BN1.)
• Mikro USB kabl (1)
• AC ispravljač AC-UB10/UB10B (1)
• Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
• Traka za nošenje (1)
• Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
2
UPOZORENJE
Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO
-SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
OPASNOST
PAŽ LJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA
ILI STRUJNOG UDARA
Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko
adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.
PAŽ NJA
[ Baterijska jedinica
Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati
požar pa čak i hemijske opekotine. Držite se sledećih mera opreza.
• Nemojte rastavljati bateriju.
• Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr.
udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
• Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa
priključcima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim
direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
• Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
• Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
• Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije
ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
• Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
• Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
• Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci
Kompanije Sony.
• Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.
3
[ AC ispravljač
Priključite AC ispravljač u najbližu zidnu utičnicu.
U slučaju problema dok AC ispravljač radi, odmah prekinite dovod struje
isključivanjem utikača iz zidne utičnice.
Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišćenje samo sa
ovim fotoaparatom, te se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.
Za korisnike u Evropi
[ Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju
direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja
elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa
popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim
dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC
direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.
[ Pažž ž nja
Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike
i zvuka ove jedinice.
[ Upozorenje
Ako statički elektricitet ili elektromagnetno polje prouzrokuje prekid prenosa
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni
kabl (USB, itd.).
[ Zbrinjavanje starih električkih i elektronskih uređaja (primenjuje
se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut
na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom
mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu
i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.
4
[ Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i
ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne
sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski
simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu,
pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje
može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora.
Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno
osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka,
uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja.
Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije
iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi
recikliranjem istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
5
Delovi fotoaparata
Mikrofon
Objektiv
LCD ekran
Menjač moda
(Fotografija)/
(Panoramska slika)/
(Video zapis)
K Tipka MOVIE (Video zapis)
L Mini priključnica HDMI
M Kukica za traku za nošenje
N Točkić za upravljanje
O Tipka
(reprodukcija)
P Tipka / (Vodič kroz
fotoaparat/Brisanje)
Q Tipka MENU
(TransferJet™)
R Oznaka
S Otvor za umetanje baterije
T Navoj za stativ
G
H
I
J
• Koristite stativ sa vijkom dužine
manje od 5,5 mm. U
protivnom fotoaparat nećete
moći dobro učvrstiti i može se
oštetiti.
6
A Okidač
B Za snimanje: Poluga W/T
(zum)
Za pregledavanje: Poluga
(Zum pri reprodukciji)/poluga
(Indeks)
C Blic
D Svetlo samookidača/indikator
snimanja osmeha/AF svetlo
E Tipka napajanja ON/OFF
F Svetlo napajanja/punjenja
U
V
W
X
Y
Z
Zvučnik
Polugica za vađenje baterije
Svetlo pristupa podacima
Otvor za memorijsku karticu
Mikro USB priključak
Poklopac baterije/memorijske
kartice
Umetanje baterijske jedinice
Polugica za vađenje baterije
1 Otvorite poklopac.
2 Umetnite baterijsku jedinicu.
• Dok pritiskate polugu za vađenje baterije, umetnite baterijsku
jedinicu kako je prikazano. Osigurajte da se poluga za vađenje
baterije nakon umetanja zaključa.
• Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno umetnuta
možete oštetiti fotoaparat.
7
Punjenje baterijske jedinice
Za korisnike u SAD-u i
Kanadi
Električni kabl
Za korisnike iz ostalih država/područja
osim SAD i Kanade
Svetlo napajanja/punjenja
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje završeno
Trepće:
g
G reška pri punjenju
Punjenje zaustavljeno zbog
pregrevanja
1 Mikro USB kablom (isporučeno) spojite fotoaparat
na AC ispravljač (isporučeno).
2 Spojite AC ispravljač u zidnu utičnicu.
Svetlo napajanja/punjenja svetli narandžasto, a punjenje započinje.
• Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
• Baterijska jedinica može se puniti čak i kad je delimično puna.
• Kad svetlo napajanja/punjenja treperi a punjenje nije završeno,
izvadite i ponovo umetnite baterijsku jedinicu.
8
Napomene
• Ako svetlo napajanja/punjenja treperi dok je AC adapter spojen na zidnu
utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je temperatura
izvan preporučenog opsega. Kad se temperatura vrati u odgovarajući
opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice
pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.
• Baterijska jedinica možda se neće efikasno napuniti ako je priključak
baterije prljav. U tom slučaju, sa priključka baterije mekanom krpom ili
vatenim štapićem lagano obrišite prašinu kako biste ga očistili.
• Spojite AC ispravljač (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom
korišćenja AC ispravljača dođe do kvarova, odmah isključite priključak iz
zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kad se punjenje završi, AC ispravljač isključite iz zidne utičnice.
• Svakako koristite samo originalne Sony baterijske jedinice, mikro USB
kabl (isporučeno) i AC ispravljač (isporučeno).
• Punjač baterije BC-TRN2 (prodaje se posebno) može brzo napuniti punjivu
baterijsku jedinicu NP-BN koja se isporučuje sa ovim modelom. Punjač
baterije BC-TRN (prodaje se posebno) ne može brzo puniti punjivu
baterijsku jedinicu NP-BN koja se isporučuje sa ovim modelom.
x Vreme punjenja (Potpuno punjenje)
Vreme punjenja je približno 115 min pomoću AC ispravljača
(isporučeno).
Napomena
• Gore navedena vremena punjenja primenjuju se kad se puni potpuno
ispražnjena baterijska jedinica pri temperaturi od 25°C. Punjenje može
trajati i duže, zavisno od uslova korišćenja i spoljnih uslova.
9
x Punjenje spajanjem na računar
Baterijska jedinica može se puniti spajanjem fotoaparata na računar
pomoću mikro USB kabla.
Napomena
• Kod punjenja putem računara na umu imajte sledeće stavke:
– Ako se fotoaparat spoji na prenosni računar koji nije spojen na izvor
napajanja, smanjuje se nivo napunjenosti baterije prenosnog računara.
Nemojte puniti tokom dužih vremenskih perioda.
– Kad se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte
isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili buditi računar iz
načina mirovanja. Fotoaparat može prouzrokovati neispravan rad. Pre
isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili buđenja
računara iz načina mirovanja, odspojite fotoaparat i računar.
– Nema garancije za punjenje pomoću posebno napravljenog računara ili
izmenjenog računara.
10
x Vreme trajanja baterije i broj slika koje se mogu
snimiti i prikazati
Vreme trajanja
baterije
Broj slika
Snimanje (fotografija)
Približno 120 min
Približno 240 slika
Pregledavanje (fotografija)
Približno 180 min
Približno 3600 slika
Približno 60 min
—
Snimanje (video zapisa)
Napomene
• Gornji broj slika važi kad je baterijska jedinica sasvim napunjena. Broj slika
može se smanjiti zavisno od uslova korišćenja.
• Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
– Upotreba »Memory Stick PRO Duo«(Mark2) marke Sony (prodaje se
posebno)
– Baterijska jedinica koristi se pri temperaturi okoline od 25°C.
• Broj fotografija za »Snimanje (fotografija)« zasniva se na CIPA standardu
i vredi za snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP (Postavljanje prikaza) je postavljena na [UKLJUČENO].
– Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
– Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
– Blic će se aktivirati svaki drugi put.
– Uređaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
• Vreme trajanja baterije za video zapise vredi za snimanje u sledećim
uslovima:
– Kvalitet video zapisa: AVC HD HQ
– Kad se kontinuirano snimanje završi zbog postavljenih ograničenja
(str. 24), ponovo pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) i nastavite
snimati. Funkcije snimanja poput zuma ne funkcioniš u.
11
x Snabdevanje strujom
Fotoaparat se može napajati iz zidne utičnice spajanjem AC ispravljača
pomoću mikro USB kabla (isporučeno).
Slike možete preneti na računar a da se ne brinete da li će se baterijska
jedinica istrošiti spajanjem fotoaparata na računar mikro USB kablom.
Uz to, AC adapter AC-UD10 (prodaje se posebno) možete koristiti kod
snimanja za snabdevanje energijom.
Napomene
• Napajanje se ne može isporučivati kad baterijska jedinica nije umetnuta u
fotoaparat.
• Kad je fotoaparat spojen direktno na računar ili na utičnicu preko
isporučenog AC adaptera AC-UB10/UB10B, napajanje je dostupno samo u
načinu reprodukcije. Ako je fotoaparat u načinu snimanja ili dok menjate
postavke fotoaparata, napajanje se ne isporučuje čak i ako uspostavite USB
vezu pomoću mikro USB kabla.
• Ako fotoaparat i računar spojite mikro USB kablom kad je fotoaparat u
načinu reprodukcije, ekran na fotoaparatu promeniće se iz ekrana
reprodukcije u ekran USB veze. Za prelazak u ekran reprodukcije
pritisnite tipku
(Reprodukcija).
12
Umetanje memorijske kartice (prodaje se
posebno)
Proverite da li je odsečeni
ugao ispravno okrenut.
1 Otvorite poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se posebno).
• Karticu umetnite sa odsečenim uglom u prikazanom smeru dok
ne klikne.
3 Zatvorite poklopac.
13
x Memorijske kartice koje se mogu koristiti
Memorijska kartica
A
B
Za fotografije
Za video zapise
Memory Stick PRO Duo
a
a (samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
a
a
Memory Stick Duo
a
—
SD memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
a
a (Klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku proizvodi pod A grupno se nazivaju »Memory Stick
Duo«, a proizvodi pod B se grupno nazivaju SD kartica.
x Za vađenje memorijske kartice/baterijske jedinice
Memorijska kartica: Pogurajte memorijsku karticu jednom kako biste je
izbacili.
Baterijska jedinica: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam
baterija ne ispadne.
Napomena
• Nikad ne vadite memorijsku karticu/baterijsku jedinicu dok gori svetlo
pristupa podacima (str. 6). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka
na memorijskoj kartici/unutraš njoj memoriji.
14
Podešavanje sata
Svetlo napajanja/punjenja (zeleno)
ON/OFF (napajanje)
Točkić za upravljanje
Odabir stavki: v/V/b/B
Podesite numeričku vrednost
datuma i vremena: /
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku napajanja ON/OFF.
Postavka datuma i vremena prikazuje se kad prvi put uključite
fotoaparat.
• Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne da
funkcioniš e.
2 Odaberite željeni jezik.
željenu geografsku lokaciju prema
3 Odaberite
uputstvu na ekranu, pa pritisnite z.
4 Postavite [Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i
[Dat. i vreme], pa odaberite [OK] t [OK].
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
5 Odaberite željenu boju ekrana sledeći uputstvo
na ekranu.
6 Kad se na ekranu pojavi uvodna poruka [Vodič kroz
fotoaparat], odaberite [OK].
15
Snimanje fotografija/video zapisa
Okidač
MOVIE
Menjač moda
: Fotografija
: Video zapis
Poluga W/T
(zum)
W: smanjivanje
T: uvećavanje
Snimanje fotografija
1 Do pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.
Kad se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliti indikator z.
2 Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.
Snimanja video zapisa
1 Pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) za početak
snimanja.
• Skalu uvećanja menjajte polugom W/T (zum).
• Pritisnite taster okidača kako biste snimili fotografije dok
nastavljate snimati video zapis.
2 Ponovo pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja.
Napomena
16
• Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, snimiće se
zvuk rada objektiva i poluge. Kad se završi snimanje video zapisa može se
snimiti i zvuk rada tipke MOVIE.
• Kontinuirano snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa
zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad
se snimanje video zapisa završi, snimanje možete ponovo pokrenuti ako
ponovo pritisnete tipku MOVIE. Zavisno od temperature okoline, snimanje
se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.
Pregledavanje slika
W: smanjivanje
T: uvećavanje
Točkić za upravljanje
/
(Brisanje)
(Reprodukcija)
Odabir slika: B (sledeća)/ b (prethodna)
ili okrenite točkić za
upravljanje
Podešavanje: z
1 Pritisnite tipku za reprodukciju
.
• Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene sa drugim
fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje
se registracioni ekran za datoteku sa podacima.
x Odabir sledeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom B (sledeće)/b (prethodno) na točkiću za
upravljanje ili okretanjem točkića za upravljanje. Za gledanje
video zapisa pritisnite z u sredini točkića za upravljanje.
x Brisanje slike
1 Pritisnite tipku / (Brisanje).
2 Odaberite [Ova slika] pomoću v na točkiću za upravljanje, zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje fotografija
Pritisnite okidač do pola.
17
Vodič kroz fotoaparat
Fotoaparat je opremljen ugrađenim uputstvom za korišćenje. To vam
omogućuje da prema svojim potrebama pretražujete funkcije
fotoaparata.
MENU
/
(Vodič kroz fotoaparat)
1 Pritisnite tipku MENU.
2 Odaberite željenu stavku MENU, pa pritisnite tipku
/ (Vodič kroz fotoaparat).
Prikazuje se vodič za rad za odabranu stavku.
• Ako pritisnete tipku / (Vodič kroz fotoaparat) kad se ekran
MENU ne prikazuje, vodič možete pretraživati pomoću ključnih
reči ili ikona.
18
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama koje se koriste tokom snimanja ili reprodukcije
može se upravljati pomoću točkića za upravljanje ili tipke MENU na
fotoaparatu. Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam
omogućuje jednostavan odabir funkcija. Tokom prikaza vodiča možete
koristiti različite funkcije.
Točkić za upravljanje
MENU
Funkcijski vodič
x Točkić za upravljanje
DISP (Postavljanje prikaza): Omogućuje vam promenu prikaza ekrana.
(Samookidač): Omogućuje vam korišćenje samookidača.
(Postavke nepr. snimanja): Omogućuje vam korišćenje načina brzog
snimanja.
(Blic): Omogućuje vam odabir načina rada blica za fotografije.
Tipka Centriraj (Praćenje fokusa): Fotoaparat prati predmet i
automatski podešava izoštravanje čak i kad se predmet kreće.
x Opcije menija
Snimanje
Način snimanja
Odaberite način snimanja fotografija.
Sn. vid. u nač.
scen.
Odaberite način snimanja video zapisa.
Scena za
panoramu
Odaberite način snimanja kad snimate panoramske
slike.
Foto efekat
Snimite fotografiju sa izvornom teksturom skladno
željenom efektu.
Odabir scene
Odaberite prethodno podešene postavke kako bi
odgovarale različitim uslovima scene.
19
20
Jednostavni mod
Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Efekat defokusir.
Postavite nivo efekta defokusiranja pozadine pri
snimanju u modu Defokusiranje pozadine.
Veličina slike(Dual
Rec)
Podesite veličinu fotografije snimljene dok se
snimao film.
Veličina slike/
Veličina panor.
slike/Veličina
video zapisa/
Kvalitet
video zapisa
Odaberite veličinu i kvalitet slike za fotografije,
panoramske slike ili datoteke video zapisa.
HDR efekat
umetničke slike
Kad se u Efektu slika odabere [HDR umetnička
slika], podešava se nivo efekta.
Područje
naglašavanja
Kad se u Efektu slika odabere [Minijatura],
podešava se deo na koji se fokusira.
Ton boja
Kad se u Efektu slika odabere [Igračka fotoaparat],
podešava se nijansa boje.
Izdvojena boja
Kad se u Efektu slika odabere [Parcijalne boje],
odabire se boja koja se izdvaja.
Efekat vodenih
boja
Kad se u Efektu slika odabere [Vodene boje],
podešava se nivo efekta.
Efekat ilustracije
Kad se u Efektu slika odabere [Ilustracija], podešava
se nivo efekta.
EV
Ručno podesite ekspoziciju.
ISO
Podesite osetljivost.
Balans bele boje
Podesite tonove boje slike.
Beli bal. za podv.
snimanje
Podesite tonove boje dok snimate podvodno.
Izoštravanje
Odaberite način izoštravanja.
Način merenja
svetla
Odaberite način merenja svetla koji određuje koji
deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
Interval nepr.
snimanja
Odaberite broj slika u sekundi kod brzog snimanja
slika.
Prepoznavanje
scena
Postavite na automatsko prepoznavanje uslova
snimanja.
Efekat nežn. tena
Postavite Efekat nežn. tena i nivo efekta.
Snimanje osmeha
Postavite na automatsko otpuštanje okidača kad se
otkrije osmeh.
Osetljivost
osmeha
Podesite osetljivost funkcije Snimanja osmeha za
otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica
Odaberite za otkrivanje lica i automatsko
podešavanje različitih postavki.
Smanj. zatvar.
očiju
Postavite na automatsko snimanje za dve slike i
odabir slike u kojoj oči ne trepću.
SteadyShot
video zapisa
Podesite jačinu postavke SteadyShot u snimanju
video zapisa.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
Pregledavanje
Jednostavni mod
Povećajte veličinu teksta na ekranu radi lakšeg
korišćenja.
Dijaprojekcija
Odaberite metodu kontinuirane reprodukcije.
Pošaljit. pomoću
TransferJet
Prenesite podatke bliskim poravnanjem dva
proizvoda opremljenih tehnologijom TransferJet.
Brisanje
Izbrišite sliku.
Retuširanje
Retuširajte sliku različitim efektima.
Foto efekat
Dodajte različite teksture na slike.
3D gledanje
Postavite za reprodukciju slika snimljenih u 3D
modu na 3D TV prijemniku.
Mod prikaza
Odaberite format prikaza za slike.
Prikaži grupu nepr.
snim. slika
Tokom reprodukcije odaberite prikaz brzo
snimljenih slika po grupama ili prikaz svih slika.
Zaštita
Zaštitite slike.
šŠ tampanje (DPOF)
Na fotografiju dodajte oznaku naloga za š tampu.
Rotacija
Zakrenite fotografiju ulevo.
Vodič kroz
fotoaparat
Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim
potrebama.
21
x
Lista postavki
Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukcije,
(Postavke) se daje kao konačan odabir. Možete promeniti zadate
postavke na ekranu
(Postavke).
Postavke Snimanja
Glavne Postavke
Alati za
Memorijsku
Karticu*
Format video zapisa/AF osvetljivač/Mreža/Zum za
jasnu sliku/Digitalni zum/Smanj. Šuma Vetra/Smanj.
ef. crv. očiju/Upoz. o zatv. očima/Zapis datuma
Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/
Boja prikaza/Pokazni način rada/Pokretanje/
Funkcijski vodič/KON. ZA HDMI/Eko mod/Postav.
USB povez./USB napajanje/LUN Postavka/
Preuzimanje muzike/Isprazni muziku/TransferJet/
Eye-Fi/Senzor pada/Verzija
Format/Stvar. foldera za snim./Prom. foldera za snim./
Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
Postavka područja/Postav. dat. i vrem.
Postavke Sata
* Ako nije umetnuta memorijska kartica, prikazaće se
(Alati za
Unutrašnju Memoriju), a moći će se odabrati samo [Format].
22
Instaliranje računarske aplikacije (Windows)
»PlayMemories Home« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih sa
fotoaparatom za prikaz na računaru.
1 Spojite fotoaparat na računar.
7: [Computer] t Dvaput kliknite ikonu
2 Windows
fotoaparata t [PMHOME.EXE]
Windows XP/Vista: [Computer] (u OS Windows XP,
[My Computer]) t [PMHOME] t Dvaput kliknite
[PMHOME.EXE]
3 Za završenje instalacije sledite uputstvo na ekranu.
Napomena
• »PlayMemories Home« nije kompatibilan sa Mac OS. Ako reprodukujete
slike na Mac računaru, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac
računaru.
Pojedinosti potražite na http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Fu
F nkcije opcije »PlayMemories Home«
Niže se nalaze primeri funkcija dostupnih kad koristite »PlayMemories
Home«. Kako biste iskoristili prednost različitih funkcija »PlayMemories
Home«, spojite se na Internet i instalirajte »Expanded Feature«.
• Slike snimljene s fotoaparatom možete uvesti na računar i prikazati ih.
• Slike memorisane u računaru možete prikazati po datumu snimanja u
prikazu kalendara.
• Možete ispraviti greške na fotografijama (korekcija crvenih očiju, i sl.),
š tampati slike, slati ih e-poštom i promeniti datum i vreme snimanja.
• Slike možete memorisati i š tampati sa datumom.
• Možete snimiti disk od AVCHD video zapisa kopiranih na računar.
(Expanded Feature)
23
Broj fotografija i vreme za snimanje
video zapisa
Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od
uslova snimanja i memorijske kartice.
x Fotografije
(Jedinica: fotografija)
Kapacitet
Veličina
Unutraš nja memorija
Memorijska kartica
Oko 19 MB
2 GB
16M
3
320
VGA
65
6400
3
330
16:9(12M)
x Video zapisi
U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena
snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve
video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko
29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa u formatu MP4 je do
približno 2 GB.
(h (sat), m (minute))
Kapacitet
Unutraš nja memorija
Memorijska kartica
Oko 19 MB
2 GB
AVC HD 24M (FX)
—
10 m
(10 m)
AVC HD 9M (HQ)
—
25 m
(15 m)
Veličina
MP4 12M
—
15 m
MP4 3M
—
1 h 10 m
Broj u ( ) je minimalno vreme snimanja.
• Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen sa
varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava
kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kad snimate objekat koji se brzo
kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje
potrebno više memorije. Vreme snimanja se takođe razlikuje zavisno od
uslova snimanja, objekta ili postavki kvaliteta/veličine slike.
24
Napomene vezane za korišćenje fotoaparata
Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija aparata kompatibilnih/
nekompatibilnih sa TransferJet-om, te kompatibilnih sa 1080 60i i 1080 50i.
Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju TransferJet i da
li je 1080 60i- ili 1080 50i-kompatibilan proverite sledeće oznake na donjoj
strani kućišta.
Aparat kompatibilan sa TransferJet-om:
(TransferJet)
Aparat kompatibilan sa 1080 60i: 60i
Aparat kompatibilan sa 1080 50i: 50i
• Nemojte tokom dužih vremenskih perioda 3D slike snimljene
fotoaparatom gledati na 3D kompatibilnim monitorima.
• Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na 3D kompatibilnim
monitorima, možete doživeti nezgodu, u vidu napora za oči, umora ili
mučnine. Kako biste sprečili ove simptome, preporučujemo redovne
pauze. Međutim, sami trebate odrediti dužinu i učestalost pauza koje su vam
potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako doživite bilo koji vid nezgode,
prestanite gledati 3D slike dok se ne oporavite te se po potrebi savetujte sa
lekarom. Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem
ili softverom koji koristite sa fotoaparatom. Imajte na umu da se vid deteta
još uvek razvija (naročito kod dece mlađe od 6 godina). Pre nego što
detetu dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa pedijatrom ili oftamologom te pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje mere opreza.
O upotrebi i održ žavanju
Izbegavajte grubo rukovati proizvodom, rastavljati ga, menjati,
podvrgavati fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem,
ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u
ispravnost fotoaparata.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dospe u
unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U
nekim slučajevima fotoaparat neće biti moguće popraviti.
• Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom
izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
25
• Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa
možda nećete moći snimati slike. Dalje, medij snimanja se može pokvariti
ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
Nemojte koristiti/smeštati fotoaparat na sledećim mestima
• Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim
mestima
Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može
se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja
Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može
prouzrokovati neispravnosti u radu.
• Mestima izloženim trešenju
• U blizini lokacije koja generiš e jake radio talase, emituje zračenje ili jake
elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda
neće ispravno funkcionisati.
• Mestima gde ima peska i prašine
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati
neispravnosti u radu fotoaparata koje se u nekim slučajevima neće moći
otkloniti.
O nošenju fotoaparata
Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer tako
možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparat je opremljen objektivom Carl Zeiss koji može reprodukovati oštre
slike odličnog kontrasta. Objektiv fotoaparata proizvela je uz strogu kontrolu
kompanija Carl Zeiss skladno standardima kompanije Carl Zeiss iz Nemačke.
Napomene o ekranu i objektivu
Ekran je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na ekranu ipak se može pojaviti
nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove
tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet
snimka.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije
posledica neispravnog rada.
26
O zaštiti protiv pregrevanja
Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći snimati
video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga.
Pre isključivanja, na ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat prestati
snimati video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključenim i sačekajte
dok se temperatura fotoaparata i baterije ne snizi. Ako uključite napajanje
a da niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se
može ponovo isključiti ili možda nećete moći snimati video zapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda je nećete moći
napuniti do odgovarajućeg kapaciteta.
Razlog su karakteristike baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.
Upozorenje o autorskom pravu
Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti
protivno odredbama zakona o autorskom pravu.
Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka
Sony ne može nadoknaditi štetu zbog neuspelih snimaka ili oštećenja
podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim
pređite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog
sloja:
– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa
razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava
za odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.
27
Tehničke specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za snimanje: Senzor Exmor
R CMOS 7,77 mm (1/2,3 tip)
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Oko 16,8 megapiksela
Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 16,2 megapiksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar
5× zum objektiv
f = 4,5 mm – 22,5 mm (25 mm –
125 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F2,6 (W) – F6,3 (T)
Pri snimanju video zapisa (16:9):
29 mm – 145 mm*
Pri snimanju video zapisa (4:3):
35 mm – 175 mm*
* Kad se [SteadyShot
video zapisa] postavi na
[Standardno]
SteadyShot: Optički
Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, odabir scene (15
načina)
Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno 1/
2/3, svetlo sijalice, blic,
'Jedan dodir'
Balans belog kod podvodnog
snimanja: Automatski,
podvodno 1/2, 'Jedan dodir'
Format signala:
Za 1080 50i: PAL boja, CCIR
standardi HDTV 1080/50i
rezolucija
Za 1080 60i: NTSC boja, EIA
standardi HDTV 1080/60i
rezolucija
28
Formati datoteka:
Fotografije: kompatibilan sa
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) i DPOF
3D slike: kompatibilan sa MPO
(MPF Extended (nejednaka
slika))
Video zapisi (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0
skladan
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: 2-kanalni Dolby Digital,
opremljen sa Dolby Digital
Stereo Creator
•Proizvedeno sa licencom
kompanije Dolby Laboratories.
Video zapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: 2-kanalni MPEG-4 AACLC
Memorijski mediji: Unutraš nja
memorija (oko 19 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice
Blic: Domet blica (ISO
brzina (preporučeni indeks
ekspozicije) podešena na
automatski odabir):
Oko 0,2 m do 5,3 m (W)
Oko 1,0 m do 2,2 m (T)
[Izlazni i ulazni priključci]
HDMI priključnica: Mini
priključnica HDMI
Mikro USB priključak:
USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Ekran]
LCD ekran:
6,75 cm (2,7 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka:
460 800 (960 × 480) tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterijska
jedinica
NP-BN, 3,6 V
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B, 5 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
1,0 W
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (kompatibilno s CIPA):
92,2 mm × 52,0 mm × 19,1 mm
(Š/V/D)
Masa (kompatibilno s CIPA)
(uključujući NP-BN baterijsku
jedinicu, »Memory Stick Duo«):
Oko 117 g
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
AC ispravljač AC-UB10/UB10B
Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenično, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
0,5 A
Radna temperatura okruženja:
0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Oko 50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
Masa:
Za SAD i Kanadu: Oko 48 g
Za zemlje i regije osim SAD-a i
Kanade: Oko 43 g
Punjiva baterijska jedinica NPBN
Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
jednosmerno
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja: 4,2 V
jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
0,9 A
Kapacitet:
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)
najmanje: 2,2 Wh (600 mAh)
Izvođenje i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveš tenja.
29
Zaštitni znaci
• Sledeći znaci su zaštitni znaci
Sony Corporation.
, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«
• »AVCHD« i »AVCHD« logotip
su zaštitni znakovi Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Windows je registrovani zaštitni
znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac je registrovani zaštitni znak
kompanije Apple Inc.
• SDXC logotip zaštitni je znak
kompanije SD-3C, LLC.
•»
« i »PlayStation« registrovani
su zaštitni znakovi kompanije Sony
Computer Entertainment Inc.
• Dalje, nazivi proizvoda i sistema
korišćeni u ovom priručniku
uglavnom su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci
odgovarajućih programera ili
proizvođača. Oznake ™ i nisu
konstantno korišćene u ovom
priručniku.
®
• Dodajte više užitka sa svojim
PlayStation 3 preuzimanjem
aplikacije za PlayStation 3 sa
PlayStation Store (gde je
dostupna).
30
• Aplikacija za PlayStation 3
zahteva PlayStation Network
račun i preuzimanje aplikacije.
Moguće pristupiti u područjima
gde je dostupna PlayStation
Store.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovori na
najčešća pitanja mogu se naći na
Internet stranicama kompanije
Sony za podršku korisnicima
(Sony Customer Support
Website).
Odš tampano na 70% ili više recikliranom
papiru sa bojom na bazi biljnog ulja bez
VOC-a (Volatile Organic Compound).
31
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF