Sony | DSC-HX60 | Sony DSC-HX60 HX60 kompaktni fotoaparat sa optičkim zumom od 30x Uputstva za rukovanje

4-529-918-51(1) (SR)
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
DSC-HX60/HX60V
Srpski
Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)
„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste
videli detaljna uputstva o mnogim funkcijama fotoaparata.
1 Pristupite Sony stranici za podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Izaberite zemlju ili region.
3 Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
• Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.
Prikazivanje vodiča
U ovaj fotoaparat je ugrađen vodič za upotrebu.
Fn (Funkcija)
MENU
(Vodič u fotoaparatu)
Vodič u fotoaparatu
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke MENU/Fn (Funkcija) i vrednosti
njihovih postavki.
1 Pritisnite dugme MENU ili dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite dugme (Vodič
u fotoaparatu).
SR
2
Savet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savete za izabrani režim snimanja.
1 Pritisnite dugme (Vodič u fotoaparatu) u režimu snimanja.
2 Izaberite željeni savet za snimanje, a zatim pritisnite z na kontrolnom
točkiću.
Prikazaće se savet za snimanje.
• Sadržaj na ekranu možete da pomerate koristeći v/V a savete
za snimanje možete da menjate koristeći b/B.
Podaci za vlasnika uređaja
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Upišite serijski broj
u predviđeni prostor u nastavku. Navedite ove brojeve svaki put kada zovete Sony
prodavca povodom ovog proizvoda.
Broj modela DSC-HX60/DSC-HX60V
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu
kiši ili vlazi.
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
– SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
OPASNOST
DA BISTE UMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO PRATITE OVA UPUTSTVA
Ako oblik utikača ne odgovara utičnici za napajanje, koristite adapter odgovarajuće
konfiguracije za utičnicu.
PAŽNJA
[ Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede do požara ili izazove
hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće mere opreza.
• Ne rasklapajte bateriju.
• Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci, ispuštanje
ili gaženje.
• Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa
kontaktima baterije.
• Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60°C. Na primer, ne ostavljajte je na direktnom
sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
• Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
• Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
SR
3
• Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije ili uređaj koji može
da puni bateriju.
• Držite bateriju van domašaja dece.
• Ne kvasite bateriju.
• Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
• Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
[ Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte adapter za naizmeničnu
struju iz zidne utičnice.
Za korisnike u Evropi
[ Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema usaglašena sa osnovnim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos podataka, ponovo pokrenite
aplikaciju ili iskopčajte i ponovo priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču na zvuk i sliku ove
jedinice.
SR
4
[ Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se
proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda
i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled neodgovarajućeg rukovanja otpadom.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija, električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti,
predajte te proizvode na kraju veka trajanja na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje
o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Provera pakovanja
Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.
• Fotoaparat (1)
• Punjiva baterija NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabl (1)
• Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C/UB10D (1)
• Kabl za napajanje (nije isporučen u SAD i Kanadi) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Poklopac za stopicu blica (1) (montiran na fotoaparat)
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi povezivanje/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U ovom vodiču su objašnjene funkcije koje zahtevaju Wi-Fi vezu.
SR
5
Identifikacija delova
H Blic
• Pritisnite dugme (Izbacivanje
blica) da biste koristili blic. Blic se
ne izbacuje automatski.
• Kada ne koristite blic, vratite ga
u telo fotoaparata.
I Mikrofon
J Zvučnik
K Objektiv
A Točkić za kompenzaciju
ekspozicije
B Dugme ON/OFF (Napajanje)
C Okidač
D U toku snimanja: Ručica W/T
(zumiranje)
U toku pregleda: Ručica
(Indeks) / Ručica
(Uvećanje prikaza tokom
reprodukcije)
E Lampica tajmera odloženog
okidanja/AF osvetljivač
F Točkić za izbor režima
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(iSweep Panorama)/
(Scene Selection)
G Stopica za više interfejsa*
SR
6
A Dugme (Izbacivanje blica)
B
(Oznaka N)
• Kada fotoaparat povezujete
sa pametnim telefonom koji
podržava funkciju NFC,
dodirnite ovu oznaku pametnim
telefonom.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
za tehnologiju bežične
komunikacije kratkog dometa.
C LCD ekran
D Dugme MOVIE (Film)
E Dugme
(Reprodukcija)
F Kontrolni točkić
G GPS risiver (ugrađen, samo
DSC-HX60V)
H Lampica za punjenje
I Multi/Mikro USB priključak*
• Podržava mikro USB
kompatibilne uređaje.
J Wi-Fi senzor (ugrađen)
K Kopča za traku za nošenje oko
ručnog zgloba
L Dugme MENU
M Dugme (Vodič
u fotoaparatu)/ (Brisanje)
N U toku snimanja: Dugme Fn
(Funkcija)
U toku pregleda: Dugme
(Send to Smartphone)
A Otvor za umetanje baterije
B Otvor za umetanje memorijske
kartice
C Lampica pristupa
D Ručica za izbacivanje baterije
E Poklopac odeljka za bateriju/
memorijsku karticu
F HDMI mikro priključak
G Navoj za stativ
• Koristite stativ čiji šraf je
kraći od 5,5 mm. U suprotnom
nećete moći da dobro učvrstite
fotoaparat, a može doći i do
njegovog oštećenja.
* Za detaljne informacije
o kompatibilnoj dodatnoj opremi
za stopicu za više interfejsa i Multi/
Mikro USB priključak, posetite
veb-sajt kompanije Sony ili se
obratite Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu. Takođe
možete da koristite dodatnu opremu
koja je kompatibilna sa stopicom
za dodatnu opremu. Ne garantujemo
rad dodatne opreme drugih
proizvođača.
SR
7
Umetanje baterije
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
SR
8
Otvorite poklopac.
Umetnite bateriju.
• Pritisnite ručicu za izbacivanje baterije i istovremeno umetnite bateriju
kao što je prikazano na slici. Kada umetnete bateriju, proverite da li
ručica za izbacivanje baterije drži bateriju na mestu.
• Ako zatvorite poklopac kada je baterija pogrešno umetnuta, može doći
do oštećenja fotoaparata.
Punjenje baterije
Za korisnike u SAD i Kanadi
Kabl
za napajanje
Za korisnike u zemljama/
regionima van SAD i Kanade
1
2
Lampica za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi:
Greška u punjenju ili je punjenje privremeno
pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi
u odgovarajućem temperaturnom opsegu
Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju
(isporučeno) koristeći mikro USB kabl (isporučeno).
Priključite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
Lampica za punjenje će početi da svetli narandžastom bojom i punjenje
počinje.
• Isključite fotoaparat kada punite bateriju.
• Bateriju možete da punite čak i ako je delimično napunjena.
• Kada lampica za punjenje treperi a punjenje nije završeno, izvadite
bateriju i umetnite je ponovo.
SR
9
Napomene
• Ako lampica za punjenje na fotoaparatu treperi kada je adapter za naizmeničnu
struju priključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
zato što je temperatura van preporučenog opsega. Kada se temperatura vrati
u prikladni opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo vam da bateriju punite
u okruženju čija je temperatura od 10°C do 30°C.
• Punjenje baterije možda neće biti moguće ako su kontakti na bateriji prljavi.
U tom slučaju, očistite prašinu sa kontakata na bateriji koristeći mekanu tkaninu
ili pamučne štapiće za uši.
• Priključite adapter za naizmeničnu struju (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako prilikom korišćenja adaptera za naizmeničnu struju dođe do kvara, odmah
iskopčajte utikač iz utičnice da biste prekinuli napajanje.
• Kada je punjenje završeno, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju iz zidne
utičnice.
• Obavezno koristite samo originalnu Sony bateriju, mikro USB kabl (isporučeno)
i adapter za naizmeničnu struju (isporučeno).
x Vreme punjenja (potpuna napunjenost)
Vreme punjenja je približno 230 minuta kada koristite adapter za naizmeničnu
struju (isporučeno).
Napomene
• Gorenavedeno vreme punjenja se odnosi na punjenje potpuno ispražnjene baterije
na temperaturi od 25°C. Punjenje može da potraje duže pod određenim
okolnostima ili uslovima.
x Punjenje povezivanjem na računar
Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računarom pomoću
mikro USB kabla.
U USB priključak
• Ako fotoaparat povežete sa računarom kada je napajanje uključeno, baterija
se neće puniti, ali će se fotoaparat napajati iz računara, što vam omogućava
da uvezete slike na računar bez brige o tome da li će baterija izdržati.
SR
10
Napomene
• Imajte u vidu sledeće stvari kada bateriju punite preko računara:
– Ako fotoaparat povežete sa prenosnim računarom koji nije povezan sa izvorom
napajanja, nivo baterije prenosnog računara će početi da opada. Nemojte da
punite bateriju u dužem vremenskom periodu.
– Kada je uspostavljena USB veza između računara i fotoaparata, nemojte da
uključujete/isključujete računar, ne pokrećite ga ponovo niti ga vraćajte iz
režima mirovanja. To može da izazove kvar fotoaparata. Prekinite vezu između
fotoaparata i računara pre nego što uključite/isključite računar, ponovo ga
pokrenete ili vratite iz režima mirovanja.
– Ne garantujemo da je punjenje moguće na prilagođenom ili modifikovanom
računaru.
x Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
i reprodukovati
Snimanje (fotografije)
Trajanje baterije
Broj slika
Približno 190 min.
Približno 380 slika
Uobičajeno snimanje filma
Približno 55 min.
—
Neprekidno snimanje filma
Približno 90 min.
—
Prikazivanje (fotografije)
Približno 310 min.
Približno 6200 slika
Napomene
• Gorenavedeni broj slika se odnosi na potpuno napunjenu bateriju. Broj slika
može da bude manji u zavisnosti od okolnosti pod kojima koristite fotoaparat.
• Broj slika koje je moguće snimiti se odnosi na snimanje pod sledećim uslovima:
– Korišćen je Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) mediji (prodaje se zasebno).
– Baterija je korišćena u okruženju čija je temperatura 25°C.
– [GPS On/Off] (GPS uključeno/isključeno) je podešeno na [Off] (Isključeno)
(Samo DSC-HX60V)
– [Display Quality] (Kvalitet prikaza) je podešeno na [Standard] (Standardno)
• Broj koji je naveden u redu „Snimanje (fotografije)“ se zasniva na CIPA standardu
i odnosi se na snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je podešeno na [Display All Info.] (Prikaži sve informacije).
– Pravljen je po jedan snimak svakih 30 sekundi.
– Pozicija zuma je naizmenično menjana između W i T.
– Blic je korišćen posle svaka dva snimka.
– Napajanje je uključivano i isključivano posle svakih deset snimaka.
SR
11
• Broj minuta za snimanje filma je zasnovan na CIPA standardu i odnosi se
na snimanje sprovedeno u sledećim uslovima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Uobičajeno snimanje filma: Trajanje baterije kada su ponavljane radnje kao što
su pokretanje/zaustavljanje snimanja, zumiranje, uključivanje/isključivanje itd.
– Neprekidno snimanje filma: Trajanje baterije prilikom neprekidnog snimanja
dok nije dostignuto ograničenje (29 minuta), a zatim je snimanje nastavljeno
ponovnim pritiskom na dugme MOVIE. Ostale funkcije, kao što je zumiranje,
nisu korišćene.
x Snabdevanje napajanjem
Možete da koristite adapter za naizmeničnu struju AC-UD10 (prodaje se
zasebno) ili AC+UD11 (prodaje se zasebno) za snimanje ili reprodukciju
da biste obezbedili napajanje kada snimate ili reprodukujete slike.
Napomene
• Ako snimate ili reprodukujete slike kada je fotoaparat povezan na isporučeni
adapter za naizmeničnu struju, napajanje se ne dobija sa tog adaptera.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Budite sigurni da je zarezani
ugao okrenut pravilno.
1
2
SR
12
3
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Sa zarezanim uglom okrenutim kao na slici, umetnite memorijsku
karticu dok ne klikne na mesto.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje možete da koristite
Memorijska kartica
Za fotografije
Za filmove
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(Samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
C
D
Memory Stick Micro™ (M2)
(Samo Mark2)
SD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
microSD memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
microSDHC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
microSDXC memorijska kartica
(Class 4 ili brža)
• U ovom priručniku, proizvodi u tabeli se zajedno pominju kao što je navedeno
u nastavku:
A: Memory Stick PRO Duo mediji
B: Memory Stick Micro mediji
C: SD kartica
D: microSD memorijska kartica
Napomene
• Kada sa ovim fotoaparatom koristite Memory Stick Micro mediji ili microSD
memorijske kartice, obavezno koristite odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/baterije
Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.
Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispustite bateriju.
Napomene
• Nikad ne uklanjajte memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup
(stranica 7) svetli. Možete da oštetite podatke na memorijskoj kartici.
SR
13
Podešavanje sata
ON/OFF (Napajanje)
Kontrolni točkić
Biranje stavki: v/V/b/B/ /
Unos podešavanja: z
1
Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, na ekranu se prikazuje podešavanje
za datum i vreme.
• Kada uključite fotoaparat, može da prođe izvesno vreme pre nego što
bude spreman za rad.
2
Proverite da li je na ekranu izabrano [Enter] (Unos),
a zatim pritisnite z na kontrolnom točkiću.
3
Izaberite željenu geografsku lokaciju prateći uputstva
na ekranu, a zatim pritisnite z.
4
Podesite [Daylight Savings] (Letnje računanje vremena),
[Date/Time] (Datum/Vreme) i [Date Format] (Format
datuma), a zatim pritisnite z.
• Kada podešavate [Date/Time] (Datum/Vreme), ponoć je 12:00 AM,
a podne 12:00 PM.
5
SR
14
Proverite da li je izabrano [Enter] (Unos), a zatim
pritisnite z.
Snimanje fotografija/filmova
Okidač
Ručica W/T
(zumiranje)
W: udaljavanje
T: približavanje
Točkić za izbor režima
MOVIE
: Intelligent Auto
: Movie
Ne prekrivajte blic (A).
Snimanje fotografija
1
Da biste fokusirali sliku, pritisnite okidač do pola.
2
Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.
Kada slika dospe u fokus, oglasiće se zvučni signal i zasvetliće indikator z.
Snimanje filmova
1
2
Pritisnite dugme MOVIE (Film) da biste započeli snimanje.
• Koristite ručicu W/T (zumiranje) da biste promenili nivo zuma.
Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite dugme
MOVIE.
Napomene
• Ne izbacujte blic ručno. To može da dovede do kvara.
• Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk
koji fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE
takođe može da bude snimljen kada ga pritisnete po završetku snimanja filma.
• Raspon snimanja panoramske slike može da bude smanjen, u zavisnosti od objekta
ili načina snimanja. Zbog toga, čak i kad je [360°] (360 stepeni) podešeno
za panoramsko snimanje, snimljena slika može da bude kraća od 360 stepeni.
SR
15
• Neprekidno snimanje filma je moguće u trajanju od približno 29 minuta kada
se na fotoaparatu koriste podrazumevana podešavanja i kada je temperatura
okruženja oko 25°C. Kada se snimanje filma završi, snimanje možete da ponovite
tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može da se prekine u
zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara fotoaparata.
Pregled slika
W: udaljavanje
T: približavanje
Kontrolni točkić
(Reprodukcija)
(Brisanje)
1
Pritisnite dugme
Biranje slika: B (sledeća)/b
(prethodna) ili okrećite
kontrolni točkić
Unos podešavanja: z
(Reprodukcija).
• Kada na ovom fotoaparatu reprodukujete slike na memorijskoj
kartici koje su snimljene drugim fotoaparatima, prikazaće se ekran
za registraciju datoteke podataka.
x Biranje sledeće/prethodne slike
Izaberite sliku pritiskom na B (sledeća)/b (prethodna) na kontrolnom točkiću
ili okretanjem kontrolnog točkića. Pritisnite z na sredini kontrolnog točkića
da biste gledali filmove.
x Brisanje slike
SR
16
1 Pritisnite dugme (Brisanje).
2 Izaberite [Delete] (Brisanje) pritiskom na gornju stranu kontrolnog
točkića v, a zatim pritisnite z.
x Vraćanje u režim za snimanje slika
Pritisnite okidač do pola.
Opis ostalih funkcija
Fn (Funkcija)
MENU
Kontrolni točkić
x Kontrolni točkić
DISP (Sadržaj ekrana): Omogućava vam da promenite prikaz na ekranu.
(Drive Mode): Omogućava vam da birate režime snimanja kao što su
pojedinačno okidanje, neprekidno snimanje ili višestruko okidanje.
(Kreativna fotografija): Omogućava vam da intuitivno koristite
fotoaparat i jednostavno snimate kreativne fotografije.
(Flash Mode): Omogućava vam da izaberete režim blica za fotografije.
z (Lock-on AF): Fotoaparat prati objekat i automatski prilagođava fokus čak i
kada je objekat u pokretu.
x Dugme Fn (Funkcija)
Omogućava vam da registrujete 12 funkcija koje možete da pozovete tokom
snimanja.
1 Pritisnite dugme Fn (Funkcija).
2 Izaberite željenu funkciju pritiskom na v/V/b/B na kontrolnom točkiću.
3 Izaberite vrednost podešavanja okretanjem kontrolnog točkića.
SR
17
x Stavke menija
(Podešavanja fotoaparata)
Image Size
Biranje veličine fotografija.
Aspect Ratio
Biranje odnosa širine i visine fotografija.
Quality
Podešavanje kvaliteta slike za fotografije.
Panorama: Size
Biranje veličine panoramskih slika.
Panorama: Direction
Podešavanje smera snimanja panoramskih slika.
File Format
Biranje formata datoteke filma.
Record Setting
Biranje veličine kadra snimljenog filma.
Drive Mode
Podešavanje režima okidanja, na primer,
za neprekidno snimanje.
Flash Mode
Biranje podešavanja za blic.
Flash Comp.
Prilagođavanje jačine blica.
Red Eye Reduction
Smanjivanje efekta crvenih očiju kada se koristi blic.
Focus Mode
Biranje načina fokusiranja.
Focus Area
Biranje oblasti fokusiranja.
AF Illuminator
ISO
Podešavanje svetlosne osetljivosti.
Metering Mode
Biranje režima merenja koji određuje koji deo objekta
treba meriti radi utvrđivanja ekspozicije.
White Balance
Podešavanje tonova boja na slici.
DRO/Auto HDR
Automatska kompenzacija svetline i kontrasta.
Creative Style
Biranje željene obrade slike.
Picture Effect
Biranje željenog efekta radi kreiranja upečatljivijih
fotografija sa umetničkom notom.
High ISO NR
Lock-on AF
SR
18
Podešavanje AF osvetljivača koji osvetljava tamnu
scenu radi lakšeg fokusiranja.
Podešavanje funkcije za smanjivanje šuma prilikom
snimanja sa visokom ISO osetljivošću.
Podešavanje funkcije za praćenje i istovremeno
fokusiranje objekta.
Smile/Face Detect.
Detekcija lica i automatsko prilagođavanje različitih
podešavanja. Možete da podesite automatsko
aktiviranje okidača kada fotoaparat detektuje osmeh.
Soft Skin Effect
Podešavanje efekta nežne kože i nivoa efekta.
Auto Obj. Framing
Fotoaparat analizira scenu kada snimate lica, objekte
u krupnom planu ili objekte koristeći funkciju Lockon AF i automatski iseca sliku i čuva još jednu kopiju
sa boljom kompozicijom.
Scene Selection
Biranje unapred prilagođenih podešavanja
za različite scene.
Movie
Biranje režima snimanja koji odgovara objektu koji
snimate ili efektu.
SteadyShot
Podešavanje funkcije SteadyShot za snimanje filmova.
Auto Slow Shut.
Podešavanje funkcije koja automatski prilagođava
brzinu zatvarača u skladu sa svetlinom okruženja.
Micref Level
Podešavanje referentnog nivoa mikrofona
pri snimanju filmova.
Wind Noise Reduct.
Smanjivanje buke vetra tokom snimanja filma.
Shooting Tip List
Prikazivanje liste saveta za snimanje.
Memory
Memorisanje željenih režima ili podešavanja
fotoaparata.
(Prilagođena podešavanja)
MF Assist
Prikazivanje uvećane slike prilikom ručnog
fokusiranja.
Grid Line
Podešavanje prikaza mreže linija radi mogućnosti
poravnavanja sa određenom strukturom linija.
Auto Review
Podešavanje automatskog pregleda snimljene slike
nakon snimanja.
Exposure Set. Guide
Podešavanje indikatora koji se prikazuje kada
podešavanja ekspozicije promenite na ekranu
za snimanje.
Zoom Setting
Izaberite da li želite da koristite funkcije Clear Image
Zoom i Digital Zoom prilikom zumiranja.
SR
19
Write Date
Izaberite da li želite da na fotografiji bude zabeležen
datum snimanja.
Function Menu Set.
Prilagođavanje funkcija koje se prikazuju kada
pritisnete dugme Fn (Funkcija).
MOVIE Button
Izaberite da li želite da dugme MOVIE bude uvek
aktivirano.
(Bežično povezivanje)
Send to Smartphone
Prenos slika na ekran pametnog telefona.
Send to Computer
Pravljenje rezervne kopije slika prenosom na računar
koji je povezan na mrežu.
View on TV
Slike možete da pregledate na televizoru koji je
povezan na mrežu.
One-touch(NFC)
Dodeljivanje aplikacije funkciji One-touch (NFC).
Prilikom snimanja možete da aktivirate aplikaciju
tako što ćete pametnim telefonom na kojem je
omogućena funkcija NFC dodirnuti fotoaparat.
Airplane Mode
Uređaj možete da podesite tako da ne obavlja bežičnu
komunikaciju i funkciju GPS.
WPS Push
Jednostavno možete da registrujete pristupnu tačku
na fotoaparatu pritiskom na dugme WPS.
Access Point Set.
Pristupnu tačku možete da registrujete ručno.
Edit Device Name
Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi
Direct itd.
Disp MAC Address
Prikazivanje MAC adrese fotoaparata.
SSID/PW Reset
Poništavanje SSID-a i lozinke za povezivanje
pametnog telefona.
Reset Network Set.
Poništavanje svih mrežnih podešavanja.
(Aplikacija)
SR
20
Application List
Prikazivanje liste aplikacija. Možete da izaberete
aplikaciju koju želite da koristite.
Introduction
Prikazivanje uputstava za korišćenje aplikacije.
(Reprodukcija)
Delete
Brisanje slike.
View Mode
Podešavanje načina grupisanja slika za reprodukciju.
Image Index
Istovremeno prikazivanje više slika.
Slide Show
Pokretanje prikaza slajdova.
Rotate
Rotiranje slike.
Enlarge Image
Uvećavanje slika tokom reprodukcije.
4K Still Image PB
Emitovanje fotografija u rezoluciji 4K na televizoru
koji je povezan putem priključka HDMI i koji
podržava 4K.
Protect
Zaštita slika.
Motion Interval ADJ
Prilagođavanje intervala za prikazivanje praćenja
objekata u funkciji [Motion Shot Video], pri čemu
će praćenje kretanja objekta biti prikazano prilikom
reprodukcije filmova.
Specify Printing
Dodavanje oznake za redosled štampanja
u fotografiju.
(Podešavanje)
Monitor Brightness
Podešavanje svetline ekrana.
Viewfinder Bright.
Podešavanje svetline elektronskog tražila kada
koristite elektronsko tražilo (prodaje se zasebno).
Volume Settings
Podešavanje jačine zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Podešavanje zvukova za funkcije fotoaparata.
GPS Settings
(Samo DSC-HX60V)
Podešavanje funkcije GPS.
Upload Settings
Podešavanje funkcije za otpremanje na fotoaparatu
kada koristite Eye-Fi karticu.
Tile Menu
Izaberite da li želite da se meni sa pločicama prikazuje
svaki put kada pritisnete dugme MENU.
Mode Dial Guide
Uključivanje ili isključivanje vodiča za točkić za izbor
režima (objašnjenje svakog režima snimanja).
Display Quality
Podešavanje kvaliteta ekrana.
SR
21
Pwr Save Start Time
PAL/NTSC Selector
(samo za modele koji
podržavaju 1080 50i)
Promenom TV formata uređaja možete da snimate
filmove u različitom formatu.
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracione
reprodukcije filma.
HDMI Resolution
Podešavanje rezolucije kada je fotoaparat povezan sa
televizorom putem priključka HDMI.
CTRL FOR HDMI
Upravljanje fotoaparatom sa televizora koji podržava
BRAVIA™ Sync.
USB Connection
Podešavanje USB veze.
USB LUN Setting
Poboljšanje kompatibilnosti ograničavanjem funkcija
USB veze.
USB Power Supply
Podešavanje opcije obezbeđenja napajanja kroz
USB vezu.
Language
Biranje jezika.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma, vremena i letnjeg računanja
vremena.
Area Setting
Biranje lokacije na kojoj koristite fotoaparat.
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Podešavanje načina dodeljivanja brojeva datotekama
slika i filmova.
Select REC Folder
Menjanje izabrane fascikle za skladištenje slika.
New Folder
Kreiranje nove fascikle za skladištenje fotografija
i filmova (MP4).
Folder Name
Podešavanje naziva fascikle za fotografije.
Recover Image DB
Oporavak datoteke baze podataka o slikama
i omogućavanje snimanja i reprodukcije.
Display Media Info.
Prikazivanje preostalog vremena za snimanje
filmova i broja fotografija koje je moguće snimiti
na memorijskoj kartici.
Version
Prikazivanje verzije softvera fotoaparata.
Setting Reset
Vraćanje podešavanja na podrazumevane vrednosti.
SR
22
Podešavanje vremena za automatsko isključivanje
fotoaparata.
Funkcije softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home vam omogućava da fotografije i filmove uvezete
i koristite na računaru. Ako na računar želite da uvezete AVCHD filmove,
morate da koristite PlayMemories Home.
Reprodukovanje
uvezenih slika
Uvoz slika iz fotoaparata
Za Windows su dostupne i sledeće funkcije:
Deljenje slika na
PlayMemories Online™
Pregled slika
na kalendaru
Kreiranje
filmskih
diskova
Otpremanje slika
na usluge
na internetu
Napomene
• Da biste mogli da instalirate PlayMemories Home, potrebno je da imate
internet vezu.
• Da biste mogli da koristite PlayMemories Online ili druge usluge na internetu,
potrebno je da imate internet vezu. PlayMemories Online ili druge usluge
na internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.
• Koristite sledeću URL adresu za Mac aplikacije:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računaru već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
koji je isporučivan uz modele koji su izbačeni na tržište pre 2011. godine,
PlayMemories Home će ga zameniti nakon instalacije. Koristite PlayMemories
Home, softver koji je naslednik softvera PMB.
SR
23
x Sistemski zahtevi
Računarske zahteve za softver možete pronaći na sledećoj URL adresi:
www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računaru
1
Idite na sledeću URL adresu koristeći internet pregledač
na računaru, a zatim instalirajte PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Detaljnije informacije o softveru PlayMemories Home možete da
vidite na sledećoj stranici podrške za PlayMemories Home
(samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada je instaliranje završeno, pokrenuće se PlayMemories Home.
2
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći mikro USB kabl
(isporučeno).
• Nove funkcije mogu da budu instalirane u PlayMemories Home.
Čak i ako je PlayMemories Home već instaliran, povežite fotoaparat
sa računarom.
Napomene
• Ne iskopčavajte mikro USB kabl (isporučeno) iz fotoaparata dok se na ekranu
fotoaparata prikazuju informacije o radu ili pristupanju. To može da ošteti
podatke.
• Da biste fotoaparat iskopčali iz računara, kliknite na
na sistemskoj
traci zadataka, a zatim kliknite na
(ikona za prekid veze). Ako koristite
operativni sistem Windows Vista, kliknite na
na sistemskoj traci zadataka.
SR
24
Dodavanje funkcija u fotoaparat
U fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa
veb-sajtom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories Camera Apps™)
putem Interneta.
http://www.sony.net/pmca
• Kada instalirate aplikaciju, možete da je aktivirate pomoću funkcije
[One-touch(NFC)] tako što ćete Android pametnim telefonom na kojem
je omogućena funkcija NFC dodirnuti oznaku N na fotoaparatu.
Broj fotografija i vreme za snimanje filmova
Broj fotografija i vreme za snimanje mogu da se razlikuju u zavisnosti
od okolnosti pod kojima snimate i memorijske kartice koju koristite.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 20M
Kada je [
Aspect Ratio] (Odnos širine i visine) podešeno na [4:3]*
Kapacitet
Kvalitet
2 GB
Standard
295 slika
Fine
200 slika
* Kada je [
Aspect Ratio] (Odnos širine i visine) podešeno na neku drugu
vrednost, a ne na [4:3], možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad.
SR
25
x Filmovi
U tabeli ispod su prikazana približna maksimalna vremena za snimanje.
Ovo su ukupna vremena za sve datoteke filmova. Neprekidno snimanje
je moguće u trajanju od približno 29 minuta (ograničenje specifikacije
proizvoda). Maksimalno vreme neprekidnog snimanje za format filma
MP4 (12M) je oko 15 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).
(h (sati), m (minuti))
Kapacitet
Podešavanje
za snimanje
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
• Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom
VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski
prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima. Kada snimate
objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer
je potrebno više memorije za snimanje.
Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili
podešavanja kvaliteta/veličine slike.
SR
26
Napomene o korišćenju fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj priručnik opisuje 1080 60i-kompatibilne uređaje i 1080 50i-kompatibilne
uređaje.
– Da biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava funkciju GPS, proverite naziv
modela fotoaparata.
GPS kompatibilan: DSC-HX60V
GPS nekompatibilan: DSC-HX60
– Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080
50i-kompatibilni uređaj, proverite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.
1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i
• Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa filmovima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih režima snimanja, koji su snimali metodom
preplitanja, ovaj fotoaparat snima koristeći progresivni metod. Time se povećava
rezolucija i obezbeđuje glatkija, realističnija slika.
• Kada se ukrcavate u avion, podesite [Airplane Mode] (Režim za rad u avionu)
na [On] (Uključeno).
O GPS kompatibilnim uređajima (samo DSC-HX60V)
• Koristite GPS u skladu sa propisima zemalja i regiona u kojima koristite
tu funkciju.
• Ako ne snimate informacije o lokaciji, podesite [GPS On/Off] (GPS uključeno/
isključeno) na [Off] (Isključeno).
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte i ne izlažite fizičkoj
sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje. Posebno vodite računa o objektivu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Pre nego što započnete snimanje, napravite probni snimak da biste se uverili
da fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja i potapanja u vodu.
• Ne usmeravajte fotoaparat u pravcu sunca ili drugog sjajnog svetla. To može
da izazove kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je pre nego što počnete da koristite
fotoaparat.
• Ne tresite i ne udarajte fotoaparat. To može da izazove kvar i možda nećete moći
da snimate slike. Osim toga, medijum za snimanje može da postane neupotrebljiv
ili podaci mogu da budu oštećeni.
SR
27
Nemojte koristiti/skladištiti fotoaparat na sledećim mestima
• Na veoma vrelom, hladnom ili vlažnom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište kamere bi moglo
da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
• Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini nekog grejača.
Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
• Na mestima podložnim podrhtavanju ili vibracijama
• U blizini lokacije koja generiše jake radio-talase, emituje radijaciju ili na mestima
gde postoji jak magnetizam.
Na ovakvim lokacijama, fotoaparat možda neće valjano snimati ili
reprodukovati slike.
• Na peskovitim ili prašnjavim mestima
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo
da izazove kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
Napomene o ekranu i objektivu
• Ekran je proizveden tehnologijom izuzetno visoke preciznosti i ima procenat
funkcionalnih piksela od najmanje 99,99%. Međutim, na ekranu bi mogle da se
pojave sitne crne i/ili svetle tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su
normalna pojava koja je rezultat postupka proizvodnje i ne utiču na snimanje.
• Pazite da objektiv ne uklješti vaše prste ili druge predmete tokom rada.
Napomene o blicu
• Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
• Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.
• Pazite da ne uklještite prst kada zatvarate blic.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog korišćenja, ali to
nije kvar.
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate
filmove ili napajanje može da se automatski isključi radi zaštite fotoaparata.
Na ekranu će se pojaviti poruka pre nego što se napajanje isključi ili više ne budete
mogli da snimate filmove. U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte
dok temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite napajanje kada
fotoaparat i baterija nisu dovoljno ohlađeni, napajanje će se možda ponovo isključiti
i nećete moći da snimate filmove.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja nije bila korišćena dugo vremena, možda nećete moći
da je napunite do odgovarajućeg kapaciteta.
To je zbog karakteristika baterije. Ponovo napunite bateriju.
• Baterije koje niste koristili duže od godinu dana možda su postale slabe.
SR
28
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, video-trake i ostali materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala moglo bi da bude
protiv odredbi zakona o autorskim pravima.
Nema garancije u slučaju oštećenog sadržaja ili neuspelog snimanja
Sony ne pruža garanciju u slučaju neuspelog snimanja ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medijuma za snimanje.
Čišćenje površine fotoaparata
Čistite površinu fotoaparata mekom krpom koja je blago nakvašena vodom, a zatim
izbrišite površinu suvom krpom. Da biste sprečili oštećenje završnog sloja ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat hemijskim proizvodima kao što su razređivač, benzin,
alkohol, vlažne maramice, sredstvo protiv insekata, krema za sunčanje,
insekticid itd.
Održavanje ekrana
• Ako ekran uprljate kremom za ruke ili hidratantnom kremom, može doći
do oštećenja zaštitnog sloja ekrana. U tom slučaju odmah obrišite ekran.
• Ako ekran snažno pritiskate kada ga brišete papirnom maramicom ili drugim
materijalima, može da dođe do oštećenja zaštitnog sloja.
• Ako se na ekranu nalaze otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo vam da
pažljivo uklonite prljavštinu, a zatim obrišite ekran čistom i mekanom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ne snosimo nikakvu odgovornost za oštećenja prouzrokovana neovlašćenim
pristupom ukradenim ili izgubljenim sadržajima koji su učitani na fotoaparat
ili neovlašćenim korišćenjem takvih sadržaja.
SR
29
Specifikacije
Fotoaparat
[Sistem]
Uređaj za generisanje slike: Exmor R™
CMOS senzor 7,82 mm (tip 1/2.3)
Ukupan broj piksela u fotoaparatu:
Približno 21,1 megapiksela
Efektivni broj piksela u fotoaparatu:
Približno 20,4 megapiksela
Objektiv: Sony G 30× zum objektiv
f = 4,3 mm – 129 mm
(24 mm – 720 mm (ekvivalentno
filmu od 35 mm))
F3,5 (W) – F6,3 (T)
Prilikom snimanja filmova (16:9):
26,5 mm – 795 mm*
Prilikom snimanja filmova (4:3):
32,5 mm – 975 mm*
* Kada je [
SteadyShot]
podešeno na [Standard]
(Standardno)
SteadyShot: Optički
Format datoteke:
Fotografije: JPEG kompatibilne
(DCF, Exif, MPF Baseline),
DPOF kompatibilne
Filmovi (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0
kompatibilan
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 kanala,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno po licenci
kompanije Dolby Laboratories.
Filmovi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
SR
30
Medijum za snimanje: Memory Stick
PRO Duo mediji, Memory Stick
Micro mediji, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks ekspozicije)
podešena na Auto):
Približno 0,25 m do 5,6 m (W)/
Približno 2,0 m do 3,0 m (T)
[Ulazni i izlazni priključci]
Priključak HDMI:
HDMI mikro priključak
Multi/Mikro USB priključak*:
USB komunikacija
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava mikro USB kompatibilne
uređaje.
[Ekran]
LCD ekran:
TFT ekran od 7,5 cm (tip od 3 inča)
Ukupan broj tačaka:
921 600 tačaka
[Napajanje, opšti podaci]
Napajanje:
Punjiva baterija NP-BX1, 3,6 V
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D, 5 V
Potrošnja energije (tokom snimanja):
Približno 1,2 W
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu sa CIPA
standardom):
108,1 mm × 63,6 mm × 38,3 mm
(Š/V/D)
Približna masa (u skladu sa CIPA
standardom):
272 g (uključujući bateriju NP-BX1
i Memory Stick PRO Duo mediji)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monauralni
Exif Print: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
Punjiva baterija NP-BX1
Tip baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: DC 4,2 V
Nominalni napon: DC 3,6 V
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
[Bežični LAN]
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani bezbednosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metod konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup) / ručno
Metod pristupa: Režim infrastrukture
NFC: NFC Forum Type 3 Tag
kompatibilno
Adapter za naizmeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtevi za napajanje: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: DC 5 V, 0,5 A
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (približne):
50 mm × 22 mm × 54 mm
(Š/V/D)
SR
31
Zaštićeni znakovi
• Memory Stick i
su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ i logo
„AVCHD Progressive“ su zaštićeni
znakovi kompanija Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
• Termini HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
i logo HDMI su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi
organizacije HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Državama i drugim
zemljama.
• Windows i Windows Vista su
registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Mac je registrovani zaštićeni znak
kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
• iOS je registrovani zaštićeni znak
ili zaštićeni znak kompanije
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad su registrovani
zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
• Logo SDXC je zaštićeni znak
kompanije SD-3C, LLC.
• Android i Google Play su zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP su
registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
SR
32
• N-oznaka je zaštićeni znak ili
registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED
su zaštićeni znakovi kompanije
Digital Living Network Alliance.
• Facebook i logo „f“ su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Facebook, Inc.
• YouTube i logo YouTube su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Google Inc.
• Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije
Eye-Fi, Inc.
• Pored toga, nazivi sistema i proizvoda
koji su korišćeni u ovom priručniku
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova
ili proizvođača. Međutim, oznake
™ ili ® nisu u svim slučajevima
korišćene u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na česta
pitanja možete da vidite na vebsajtu naše korisničke podrške.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising