Sony | DSC-QX30 | Sony DSC-QX30 DSC-QX30 Lens-Style fotoaparat sa optičkim zumom od 30x Uputstva za rukovanje

4-546-358-12(1) (SR)
DSC-QX30
SR
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Korišćenje trake za nošenje oko ručnog zgloba (isporučena)
2
Uputstvo za upotrebu
Softver za organizaciju slika PlayMemories Home™ možete
da preuzmete na sledećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pm/
SR
Podaci o vašem uređaju
Broj modela i serijski broj se nalaze na zadnjoj strani fotoaparata.
Upišite serijski broj u predviđeni prostor u nastavku. Navedite
ove brojeve svaki put kada zovete Sony prodavca povodom
ovog proizvoda.
Broj modela DSC-QX30
Serijski broj
3
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite
jedinicu kiši ili vlazi.
PAŽNJA
Baterija
Ako pogrešno rukujete baterijom, ona može da eksplodira, dovede
do požara ili izazove hemijske opekotine. Imajte u vidu sledeće
mere opreza.



4
Ne rasklapajte bateriju.
Ne gnječite bateriju i ne izlažite je bilo kakvoj sili kao što su snažni udarci,
ispuštanje ili gaženje.
Pazite da ne izazovete kratki spoj i ne dozvolite da metalni objekti dođu
u dodir sa kontaktima baterije.








Ne izlažite bateriju temperaturi iznad 60 °C. Na primer, ne ostavljajte je
na direktnom sunčevom svetlu ili u automobilu koji je parkiran na suncu.
Ne spaljujte bateriju niti je bacajte u vatru.
Ne koristite oštećene litijum-jonske baterije ili one koje cure.
Bateriju obavezno punite koristeći originalni Sony punjač za baterije
ili uređaj koji može da puni bateriju.
Držite bateriju van domašaja dece.
Ne kvasite bateriju.
Zamenite bateriju samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju
preporučuje Sony.
Potrošenu bateriju odbacite odmah kao što je opisano u uputstvima.
SR
Adapter za naizmeničnu struju
Kada koristite adapter za naizmeničnu struju, priključite ga na obližnju zidnu
utičnicu. Ako prilikom korišćenja uređaja dođe do kvara, odmah iskopčajte
adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
5
Za korisnike u Evropi
Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive
Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka
Ovim kompanija Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema
usaglašena sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detaljne informacije,
posetite sledeću URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
6
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prekine prenos
podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili iskopčajte i ponovo
priključite kabl za komunikaciju (USB itd.).
SR
Ovaj proizvod je testiran i utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu da utiču
na zvuk i sliku ove jedinice.
7
Odlaganje potrošenih baterija, električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete
očuvanje prirodnih resursa.
8
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da
zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija
SR
i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu
službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
9
10
O fotoaparatu
Fotoaparat je osmišljen
za povezivanje sa pametnim
telefonom putem Wi-Fi veze.
Slike možete da prenesete
na pametni telefon na licu
mesta, odmah nakon snimanja.
Provera pakovanja





Punjiva baterija NP-BN (1)
Mikro USB kabl (1)
Traka za nošenje oko ručnog
zgloba (1)
Nosač za pametni telefon (1)
Uputstvo za upotrebu
(ovo uputstvo) (1)
Nazivi glavnih delova
 Dugme za napajanje
 Mikrofon
 Multi-priključak
 Dugme RESET
 Lampica za napajanje/punjenje/
snimanje filma
Zelena: Napajanje je uključeno
Narandžasta: Punjenje je u toku
Crvena: Snimanje filma je u toku
 Ručica za zumiranje
 Okidač
Nastavlja se 
SR
11
O fotoaparatu (nastavak)
 Displej
: Označava da memorijska
kartica nije umetnuta
: Označava preostali
kapacitet baterije
: Označava podešavanja
za Wi-Fi
: Pojedinačna veza
(podrazumevano)
: Višestruka veza
: Wi-Fi OFF
 Dugme Wi-Fi
 Navoj za stativ
 Kopča za traku za nošenje
oko ručnog zgloba
12
Punjenje baterije
Napunite bateriju pre korišćenja
fotoaparata. Da biste napunili
bateriju, povežite fotoaparat sa
računarom pomoću mikro USB
kabla (isporučen).


Poklopac baterije
SR
Isključite fotoaparat dok
se baterija puni.
Ako nemate računar, koristite
adapter za naizmeničnu struju
AC-UD10 (prodaje se zasebno).
13
Umetanje memorijske kartice
Pre snimanja, umetnite microSD memorijsku karticu (prodaje se zasebno)
ili Memory Stick Micro™ (M2) medijum (prodaje se zasebno).
Napomena: Uverite se da je memorijska kartica pravilno okrenuta
prilikom umetanja.

Memorijske kartice se koriste za skladištenje slika veličine [20M]
(podrazumevano podešavanje) ili video.
microSD
memorijska
kartica
Memory
Stick Micro
mediji
Strana sa
kontaktima
14
Odštampana
strana
Instaliranje aplikacije „PlayMemories Mobile™“
Instalirajte aplikaciju
„PlayMemories Mobile“
na pametnom telefonu
pre korišćenja fotoaparata.
Ako je aplikacija „PlayMemories
Mobile“ već instalirana, ažurirajte
je na najnoviju verziju.
Detaljne informacije o aplikaciji
„PlayMemories Mobile“ možete
da vidite na veb-sajtu za podršku
http://www.sony.net/pmm/
SR
Android
Potražite aplikaciju „PlayMemories
Mobile“ na Google Play-u
i instalirajte je.
iPhone
Potražite aplikaciju „PlayMemories
Mobile“ u App Store-u i instalirajte je.
15
Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona
putem Wi-Fi veze
Način povezivanja se razlikuje
u zavisnosti od tipa pametnog
telefona. Proverite koji tip
pametnog telefona imate
i povežite ga putem Wi-Fi veze.
 Unesite lozinku koja
je odštampana na istoj
nalepnici (samo prvi put).

Dugme
za napajanje
Android
(koji ne podržava NFC)
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Pokrenite „PlayMemories Mobile“
na pametnom telefonu.
 Izaberite SSID koji je odštampan
na nalepnici na zadnjoj strani
poklopca baterije fotoaparata.
16



Kada je fotoaparat uključen:
Nastavite da držite pametni
telefon uz fotoaparat (jednu
do dve sekunde) i ne pomerajte
ga dok se ne pokrene aplikacija
„PlayMemories Mobile“.
Kada je fotoaparat isključen:
Držite pametni telefon uz
fotoaparat dok se objektiv
fotoaparata ne izvuče.
SR
Android (koji podržava NFC)
 Dodirnite oznakom N
na pametnom telefonu oznaku
(oznaku N) na fotoaparatu.
Nastavlja se 
17
Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona putem Wi-Fi veze (nastavak)
iPhone
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Na pametnom telefonu izaberite
[Settings], zatim izaberite [Wi-Fi].
 Izaberite SSID koji je odštampan
na nalepnici na zadnjoj strani
poklopca baterije fotoaparata.

Dugme
za napajanje
18


 Unesite lozinku koja je
odštampana na istoj
nalepnici (samo prvi put).
 Potvrdite vezu sa SSID-om
fotoaparata.
 Vratite se na početni
ekran i pokrenite
„PlayMemories Mobile“.


Postavljanje fotoaparata na pametni telefon
Postavite fotoaparat na pametni
telefon nakon što pričvrstite nosač
za pametni telefon (isporučuje se)
na fotoaparat.
 Montirajte fotoaparat na nosač.
Stavite fotoaparat u otvor
na nosaču tako da bele oznake
budu poravnate, a zatim rotirajte
nosač dok ne klikne.
SR

Sony oznaka (gornja strana)
Nosač za pametni
telefon
Bela oznaka
Nastavlja se 
19
Postavljanje fotoaparata na pametni telefon (nastavak)
 Otvorite hvataljke na nosaču.
 Raširite hvataljke i pričvrstite
fotoaparat na pametni telefon.
 Nemojte zamahivati fotoaparatom
dok je postavljen na pametni
telefon jer pametni telefon
može da ispadne iz nosača.
 Uverite se da nosač ne pritiska
nijedno dugme kada je postavljen
na pametni telefon.
20


Snimanje slika
 Pokrenite „PlayMemories Mobile“
na pametnom telefonu.
 Snimajte slike pomoću okidača
na fotoaparatu ili aplikacije
„PlayMemories Mobile“.
Slike veličine [2M] se automatski
prenose na pametni telefon
i na njemu se prikazuje ekran
za pregled. Slike veličine [20M]
snimaju se na memorijskoj kartici
fotoaparata (podrazumevano
podešavanje).
Ekran aplikacije
„PlayMemories Mobile“
 Menjanje režima snimanja
 Dugme za fotografisanje/
snimanje filmova
 Podešavanja
 Prebacivanje između režima
za fotografisanje/snimanje
filmova
 Zum
SR
21
Prekid rada
 Zatvorite aplikaciju
„PlayMemories Mobile“ da biste
se vratili na početni ekran.
 Isključite napajanje fotoaparata.
 Ako isključite napajanje
fotoaparata pre nego što zatvorite
aplikaciju „PlayMemories Mobile“,
prikazaće se poruka o grešci.
To nije kvar.

Izgled ekrana aplikacije
je podložan promenama
u sledećim nadogradnjama
bez prethodne najave.
22
Pogledajte vodič za pomoć
Vodič za pomoć je onlajn priručnik.
Pogledajte vodič za pomoć ako
želite da saznate dodatne
informacije, podešavanja i radnje
za aplikaciju „PlayMemories
Mobile“ i mere opreza.
SR
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Pitanja i odgovori
Zašto se fotoaparat ne puni?
Isključite napajanje.
Zašto lampica za napajanje treperi
crvenom bojom?
 Memorijska kartica nije pravilno
umetnuta. Umetnute je u pravilnom
smeru (pogledajte odeljak
„Umetanje memorijske kartice“).
Kako mogu da podesim datum/
vreme?
 Kada je Wi-Fi veza između
fotoaparata i pametnog telefona
uspostavljena, datum i vreme na
fotoaparatu će biti automatski
usklađeni sa datumom i vremenom
na pametnom telefonu.

24
Kako mogu da se vratim
na podrazumevano podešavanje?
 Uključite napajanje fotoaparata,
a zatim pritisnite dugme RESET.
Kako mogu da promenim
podešavanja kao što
je veličina slike?
 Promene možete da unesete
na ekranu za podešavanje
aplikacije „PlayMemories Mobile“.
Kako mogu da vidim broj slika
ili podešavanja za Wi-Fi?
 Pogledajte „Specifikacije“ u ovom
priručniku ili „Vodič za pomoć
(HTML)“.
Zašto se napajanje fotoaparata
iznenada uključilo?
 Ako se blizu fotoaparata nalazi
pametni telefon na kojem je
omogućen NFC, napajanje može
slučajno da se uključi. To nije kvar.
Zašto se filmovi ne prenose
na pametni telefon nakon
snimanja?
 Filmovi se snimaju na memorijsku
karticu, ali se ne prenose
automatski.
Zašto se ponovo zahteva lozinka?
U zavisnosti od modela pametnog
telefona, lozinka može biti ponovo
potrebna čak i ako ste je podesili.
U tom slučaju, ponovo izvedite
radnju povezivanja (pogledajte
odeljak „Povezivanje fotoaparata
i pametnog telefona putem
Wi-Fi veze“).

SR
25
Specifikacije
Napajanje: Punjiva baterija NP-BN, 3,6 V
Potrošnja energije (tokom snimanja): 1,4 W
Maksimalni napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 0,9 A
Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti
Trajanje baterije
Broj slika
-
Približno 200 slika
Stvarno snimanje (filmovi)
Približno 25 min.
-
Neprekidno snimanje (filmovi)
Približno 45 min.
-
Snimanje (fotografije)


26
Brojevi su zasnovani na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Gorenavedeni brojevi se razlikuju u zavisnosti od tipa pametnog telefona
i načina njegovog korišćenja.
Zaštićeni znakovi






, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
SR
, PlayMemories Home su zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
Logotip microSDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
Android, Google Play su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Google Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku
su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih
odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ®
nisu u svim slučajevima korišćene u ovom priručniku.
27
Napomene o korišćenju fotoaparata
Napomene o korišćenju fotoaparata
•
•
Kada fotoaparat postavljate na nosač za pametni telefon,
pazite da ne uklještite prst.
Nemojte držati samo pametni telefon nakon što pričvrstite
fotoaparat na njega. Nosač može otpasti sa pametnog telefona.
Držite kućište fotoaparata.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu da se zagreju tokom neprekidnog
korišćenja, ali to nije kvar.
28
O zaštiti od pregrevanja
U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete
moći da snimate filmove ili napajanje može da se automatski isključi SR
radi zaštite fotoaparata.
U tom slučaju, ostavite napajanje isključeno i sačekajte dok
temperatura fotoaparata i baterije ne opadne. Ako uključite
napajanje ne dozvoljavajući da se fotoaparat i baterija dovoljno
ohlade, napajanje će se možda ponovo isključiti i nećete moći
da snimate filmove.
29
O bezbednosti pri korišćenju proizvoda sa funkcijom bežičnog LAN
Uverite se da na svojim uređajima uvek koristite obezbeđenu
bežičnu mrežu da biste izbegli hakovanje, neovlašćeni pristup
od strane trećih lica i druge oblike ranjivosti. Važno je da podesite
bezbednost kada koristite funkciju bežične mreže. Sony ne daje
nikakve garancije i ne preuzima odgovornost ni za kakvu štetu
nastalu kao posledica neodgovarajuće bezbednosti ili korišćenja
funkcije bežične mreže.
O upotrebi i održavanju
Ne koristite proizvod nemarno, ne rasklapajte ga niti menjajte
i ne izlažite fizičkoj sili kao što su udarci, ispuštanje ili gaženje.
Posebno vodite računa o objektivu.
30
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta
pitanja možete da vidite na veb-sajtu naše korisničke podrške.
SR
http://www.sony.net/
31
4-546-358-12(1) (SR)
DSC-QX30
SR
Digitalni fotoaparat
Uputstvo za upotrebu
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Download PDF

advertising