Sony | DPF-C800 | Sony DPF-C800 C800 Digitalni ram za slike Uputstva za rukovanje

4-295-326-11
4-295-326-11 (2)
(2)
Digitalni
fotookvir
Digital
Photo
Frame
Uputstvo za upotrebu
DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
Pre korišćenja uređaja pročitajte pažljivo ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
Uživajte u svojim fotografijama na digitalnom fotookviru!
Sony digitalni fotookvir omogućava jednostavno gledanje slika sa drugih
uređaja (npr. digitalnog fotoaparata) na LCD ekranu.
Rukovanje je veoma jednostavno. Dovoljno je umetnuti memorijsku karticu
na kojoj su memorisane slike. Nakon toga počinje slideshow.
Kad u digitalni fotookvir nije umetnuta kartica, možete ga koristiti kao sat.
Napomene o opisima u ovom priručniku
• Ilustracije i slike u ovom uputstvu odnose se na model DPF-C1000 osim ako nije naznačeno drugačije. Ilustracije
i slike ekrana koje se koriste u ovom uputstvu možda neće biti u potpunosti iste stvarnom izgledu.
• Nisu svi modeli digitalnih fotookvira dostupni u svakoj državi ili regiji.
• Fabričke postavke datuma ili sata razlikuju se, zavisno od zemlje i regije.
• Pojam “memorijska kartica” u ovom uputstvu odnosi se na memorijsku karticu ili USB memoriju, osim ako za
svaku od njih nije navedeno posebno objašnjenje.
Provera sadržaja isporuke
•
•
•
•
•
•
2
Digitalni fotookvir (1)
Nožica (1)
Mrežni adapter (1)
Zamenske ploče (2) (samo DPF-C70E)
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)
Garancija (1) (U nekim područjima garantni list se ne isporučuje.)
Početak
Opis delova
Zadnja strana
1Tipka MENU (Meni)
2Tipka </, (levo/desno)
3Tipka ENTER (unos)
4Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
5Priključnica  (USB A) (samo DPF-C1000/C800/C700)
6Otvor za memorijsku karticu
7Otvori za kačenje uređaja na zid
8Nožica
9Priključnica DC IN
Kompatibilna memorijska kartica/USB memorija
Slike možete gledati samo ako u fotookvir umetnete memorijsku karticu (“Memory Stick Duo” ili SD memorijsku
karticu) ili USB memoriju sa digitalnog fotoaparata ili sličnog uređaja.
Kompatibilne memorijske kartice
“Memory Stick Duo” (nekompatibilan sa
“MagicGate”/kompatibilan sa “MagicGate”)
“Memory Stick PRO Duo” “Memory Stick
PRO-HG Duo”
Adapter
Nije potreban
“M2” adapter (Duo veličina)
“Memory Stick Micro” (“M2”)
SD memorijska kartica/SDHC memorijska
kartica
Nije potreban
Adapter za miniSD/miniSDHC karticu
miniSD/miniSDHC kartica
Adapter za microSD/microSDHC karticu
microSD/microSDHC kartica
USB memorija (samo DPF-C1000/C800/C700)
3
N
•
•
•
•
•
S fotookvirom nije isporučen adapter za karticu.
Ne može se koristiti standardni “Memory Stick”.
Ako bez adaptera u otvor umetnete memorijsku karticu za koju je potreban adapter, možda je nećete moći izvaditi.
U ovom fotookviru nemojte koristiti adapter sa drugim adapterom u koji je već umetnuta kartica.
Ne možemo garantovati pravilan rad sa svim tipovima memorijskih kartica ili USB memorija.
 Pričvršćivanje nožice
Poravnajte držač nožice sa dnom uređaja i zatim je čvrsto umetnite dok ne klikne, kao na slici.
N
• Ne stavljajte fotookvir na nestabilnu ili na nagnutu površinu.
• Nemojte prenositi fotookvir držeći ga za nožicu. Fotookvir tako može pasti.
Pričvršćivanje fotookvira na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvorima na poleđini uređaja.
Otvor na poleđini
4 mm
Više od 25 mm
2
Φ 5 mm
10 mm
Zavrnite vijke (nisu isporučeni) u zid.
Pazite se da vijci proviruju 2,5 – 3 mm iz zida.
Oko
2,5 mm – 3 mm
3
Okačite fotookvir na zid tako da otvor na njegovoj poleđini nataknete na glavu vijka.
N
• Koristite vijke pogodne za materijal od kojeg je zid napravljen. Vijci se mogu oštetiti zavisno od materijala upotrebljenog za
izradu zida. Zavrnite vijke na gredu u zidu ili na stubu.
• Čvrsto zategnite vijke kako biste izbegli pad fotookvira.
• Ako želite ponovo umetnuti memorijsku karticu, skinite fotookvir sa zida te na stabilnoj podlozi izvadite i ponovo umetnite
memorijsku karticu.
• Pre kačenja fotookvira na zid skinite nožicu.
• Spojite DC kabl AC adaptera na fotookvir te okačite fotookvir na zid. Zatim priključite AC adapter u električnu utičnicu.
• Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode ili štetu prouzrokovane lošim pričvršćivanjem na zid, pogrešnom
upotrebom, prirodnim nepogodama itd.
• Nemojte pritiskati tipke na fotookviru kad je okačen na zid jer bi mogao pasti. Ako to ipak napravite, pridržavajte ga da ne padne.
4
 Uključivanje fotookvira
Spajanje AC adaptera
Spojite AC adapter kao što je prikazano na donjoj slici.
Fotookvir se automatski uključi.
Na priključnicu DC IN
Na zidnu utičnicu
Kad koristite fotookvir prvi put  Pređite na “ Podešavanje fotookvira”. Ako niste koristili fotookvir
duže vreme, aktiviraće se demo funkcija.
Ako ste već napravili početna podešenja  Pređite na “Upotreba fotookvira”.
Uključivanje/isključivanje fotookvira
Uključivanje fotookvira
Pritisnite  (uključenje/pripravno stanje).
Isključivanje fotookvira
Zadržite pritisnutom tipku  (uključenje/pripravno stanje) na fotookviru sve dok se uređaj ne isključi.
N
• Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu u blizini. Ako se pojave problemi pri upotrebi, odmah prekinite napajanje
odspajanjem priključka AC adaptera iz zidne utičnice.
• Ako duže vreme nećete koristiti fotookvir, pritisnite  (uključenje/pripravno stanje) za isključenje i zatim odspojite AC adapter iz priključnice DC IN na uređaju i zidne utičnice.
• Nemojte kratko spajati priključak AC adaptera metalnim predmetom. Tako možete uzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni prostor, na primer između zida i nameštaja.
• Nemojte odspajati AC adapter iz fotookvira kad je uključen. U protivnom možete oštetiti fotookvir.
• Isporučeni AC adapter sme se koristiti isključivo sa ovim fotookvirom. Ne može se koristiti sa drugom opremom.
5
 Podešavanje fotookvira
Pre prve upotrebe fotookvira napravite početna podešenja u skladu sa uputstvom na ekranu. Postavke kasnije
možete promeniti.
1
Pritisnite [MENU].
Pojavi se meni za početna podešavanja.
Pomerite plavi kvadratić tipkama </, za odabir opcije i zatim pritisnite [ENTER] za njeno podešavanje.
Trenutna postavka je označena žutom bojom.
2
Podesite datum.
1Podesite godinu, mesec i dan pomoću </,, i pritisnite [ENTER].
Odaberite godinu, mesec i dan pomoću , i pritisnite [ENTER]. Podesite
brojku pomoću </, i pritisnite [ENTER].
u donjem desnom uglu ekrana i pritisnite
2Pritisnite , za odabir
[ENTER].
z
• Format datuma moguće je odabrati.
DD-MM-YYYY : Dan-mesec-godina
MM-DD-YYYY : Mesec-dan-godina
YYYY-MM-DD : Godina-mesec-dan
3
Podesite tačno vreme na isti način kao i datum u koraku 2.
1Podesite sate, minute i sekunde pomoću </, i [ENTER].
u donjem desnom uglu ekrana i pritisnite
2Pritisnite , za odabir
[ENTER].
z
• Format tačnog vremena moguće je odabrati.
AM/PM 12H : 12-satni prikaz
24H : 24-satni prikaz
4
Podesite timer po želji.
Možete podesiti automatsko uključenje/isključenje fotookvira u određeno
vreme.
Možete podesiti automatsko isključenje fotookvira u određeno vreme.
(Postavka Auto OFF)
: Fotookvir se isključuje nakon četiri sata.
: Fotookvir se isključuje nakon dva sata.
: Postavka Auto OFF nije aktivna.
Pritisnite , za odabir
[ENTER] za potvrdu.
5
u donjem desnom uglu ekrana i pritisnite
Odaberite demo mod pomoću </, i pritisnite [ENTER].
ON: Pojavi se demo prikaz.
OFF: Pojavi se prikaz sata.
6
6
Pritisnite , za odabir
i pritisnite [ENTER].
u donjem desnom uglu ekrana
Tako su početna podešavanja završena.
Kad je demo mod podešen na [OFF], nakon nekog vremena će se
automatski pojaviti prikaz sata.
Upotreba fotookvira
Slideshow prikaz
Umetnite memorijsku karticu ili USB memoriju.
Čvrsto umetnite memorijsku karticu ili USB memoriju u odgovarajući otvor sa označenom stranom okrenutom
na suprotnu stranu od ekrana.
Reprodukcija započinje automatski i slike sa memorijske kartice se prikazuju jedna za drugom u slideshowu.
USB memorija
(samo DPF-C1000/C800/C700)
SD memorijska kartica (otvor )
“Memory Stick Duo” (otvor )
Oznaka na memorijskoj kartici treba biti
okrenuta prema spolja.
N
• Ako umetnete više memorijskih kartica u otvore  i , fotookvir neće raditi pravilno.
z
• Ako umetnete memorijsku karticu ili USB memoriju u prazan otvor dok je već umetnuta druga kartica ili memorija, prikazaće
se slike sa memorije.
Pauza slideshowa (Single view)
Pritisnite [ENTER]. Prethodnu ili sledeću sliku možete prikazati pomoću </,.
Za nastavljanje reprodukcije slideshowa ponovo pritisnite [ENTER].
Za vađenje memorijske kartice
1Pritisnite [MENU] za prikaz menija.
2Izvadite memorijsku karticu iz otvora u smeru suprotnom od umetanja.
Nakon što podesite demo mod na [OFF], pojaviće se demo prikaz.
N
• Nemojte vaditi memorijsku karticu tokom slideshowa. Tako može doći do oštećenja podataka na memorijskoj kartici.
7
Promena načina prikaza
Možete promeniti stil slideshowa, sata ili indeksnog prikaza.
Promena stilova slideshowa
1
Pritisnite [MENU].
2
Pritisnite </, za odabir
3
Pritisnite </, za odabir željenog stila slideshowa i pritisnite [ENTER].
(Slideshow) i pritisnite [ENTER].
Pojedinačni prikaz
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom.
Prikaz više slika
Prikazivanje više slika odjednom.
Prikaz sata
Prikaz sata sa datumom i vremenom uz prikaz slika jedne za drugom.
Nasumični prikaz
Slideshow sa raznim stilovima i efektima.
Promena stilova sata
1
8
Pritisnite [MENU].
2
Pritisnite </, za odabir
3
Pritisnite </, za odabir željenog stila sata ili kalendara i pritisnite [ENTER].
(Clock) i pritisnite [ENTER].
Indeksni prikaz
Prikazuju se minijature slika memorisanih na memorijsku karticu.
z
• Minijatura je umanjeni prikaz slike snimljene digitalnim fotoaparatom.
1
2
Pritisnite [MENU].
Pritisnite </, za odabir
(Index) i pritisnite [ENTER].
Prikaz jedne slike (pojedinačni prikaz)
Pritisnite </, za odabir željene slike u indeksnom prikazu i pritisnite [ENTER]. Prikazana je jedna odabrana
slika.
Slideshow počinje kad pritisnete [ENTER] kod prikaza jedne slike.
Menjanje postavki menija
1
Pritisnite [MENU].
2
3
Pritisnite </, za odabir
4
z
(Settings) i pritisnite [ENTER].
Promenite postavke pomoću </, i [ENTER], uz pomoć
“Pregleda postavki menija”.
Pritisnite [MENU] za zatvaranje menija.
• Za povratak na prethodni meni odaberite
u donjem desnom uglu ekrana i pritisnite [ENTER].
9
¼
ˎ
To return to the previous display, select
Overview of the menu items
Pregled postavki menija
Postavke
Slideshow
slideshowa
settings
at lower right then press [ENTER].
Menja slike u kratkim
intervalima
(oko 10 sekundi).
Swi
at a short
interval (approximately
10 seconds).
Interval
Photo Interval
prikaza slika
Menja slike u umerenim
intervalima
30 sekundi).30 seconds).
Swi
at a moderate
interval(oko
(approximately
Menja slike u dugim
intervalima
60 sekundi).
Swi
at a long
interval (oko
(approximately
60 seconds).
Prikazuje celutire
sliku
na ekranu.
bitiimage
prikazana
sa
ivicama
Displa
image
on the (Slika
screen.može
(Some
ma sa crnimyed
with black
gornje, donje,
leve bottom,
i desne strane.)
margins
at
left and right.)
Način
Displayprikaza
mode
Prikazuje celu sliku
ekranu
menjanja
imično
Displa
onna
the
entiresa del
reen
by odsečenim ivicama bezrders
with
formata slike.
changing
the aspect ratio.
Centercross:
cross:Tr
Prelaztions
na sledeću
slikuimage
na način
da se prethodna
slikaimage
pomeri
iz being
Center
to the next
as though
the previous
were
sredine uom
jedan
četiritougla.
theod
center
the four corners.
Efekat
Effe
Transitions to the next image as though blinds were being lowered
Blind (vertikalno): Prelaz na sledeću sliku kao da se vertikalno spušta zavesa.
vertically.
Blind (holizontally): Transitions to the next image as though blinds were being pulled
Blind (horizontalno): Prelaz na sledeću sliku kao da se zavesa vuče horizontalno.
horizontally.
Fade:
to the next
by fading
the current
Fade:Tr
Prelaztions
na sledeću
slikuimage
iščezavanjem
trenutne
slikeimage
i sporim pojavljivanjem
sledeće slike.
Wipe:
to the next
theslika
current
imagesawere
being
Wipe:Tr
Prelaztions
na sledeću
slikuimage
kao daasjethough
trenutna
izbrisana
ekrana
da wiped
bi se off
the
scre sledeća.veal the next image.
otkrila
Random:
above five
effectspet
randomly.
Random:Swi
Izmena slika nasumičnomthe
primenom
gornjih
efekata.
Date/Time
Postavke
settings
datuma/
vremena
Podešava
datum.
Odaberite at lower na
Sets the date.
Select
ondnu ekrana i pritisnite
press [ENTER].
press [ENTER].
Sets the time.
Podešava
vreme.lect
Odaberiteat lower on
na the
dnudispla
ekrana i pritisnite
[ENTER].
LCD brightness
Postavke
svetline LCD
ekrana
Ad jethe
brightness to dimmer.
Ekran
tamniji.
Ad
the
brightness
to a moderate level.
Svetlina
ekrana
je umerena.
10
Adjusts the brightness to brighter. The display becomes brightest.
Ekran je svetliji. Svetlina ekrana je na najvišem nivou.
Postavke
timera
Postavke
demo moda
Možete odabrati bilo koji od dva timera. Pojedinosti potražite u opisu “Podešavanje timera”.
Demo mod se aktivira kad nije umetnuta memorijska kartica.
Prikaz sata se aktivira kad nije umetnuta memorijska kartica.
Postavke
formatiranja
Briše sve postavke i vraća ih na fabričke vrednosti.
Povratak na meni bez formatiranja.
Podešavanje timera
1
Pritisnite [MENU], tipkama </, za odabir
pritisnite [ENTER].
2
3
Tipkama </, odaberite
(Settings) i
(Timer settings) i pritisnite [ENTER].
Tipkama </, odaberite željeni timer za podešavanje i
pritisnite [ENTER].
: Fotookvir se automatski isključuje po isteku podešenog vremena u kojem niste pokrenuli nijednu
funkciju (Auto OFF).
: Uključenje ili isključenje u podešeno vreme (Auto power ON/OFF)
4
Podesite vreme aktiviranja timera.
Postavka Auto OFF
1Pritisnite </, za odabir vremena i pritisnite [ENTER].
: Fotookvir se isključuje nakon četiri sata.
: Fotookvir se isključuje nakon dva sata.
: Postavka Auto OFF nije aktivna.
2Pritisnite , za odabir
na dnu ekrana i pritisnite [ENTER].
11
ʔ Press C to select
at the bottom then press [ENTER].
Auto
power
ON/OFF
Auto
power
ON/OFF
setting
, za
odabir
ʓ 1
To Za automatsko uključenje u određeno vreme, pritisnite
, press
C to select
i pritisnite
[ENTER].
then
press [ENTER].
Ako ne želite podesiti timer, pređite na korak .
If you do not wish to set it, proceed to step ʕ.
ʔ 2
S Podesite vreme uključenja.
Tipkom
, odaberite sate ili minute i pritisnite [ENTER]. Pritisnite </,
Press
C to select the hour or minute then press [ENTER]. Press R/C to
za promenu broja i pritisnite [ENTER] za unos. .
ʕ 
toodabir
select
To Za automatsko isključenje u određeno vreme, pritisnite
, press,
Cza
If y Ako ne želite podesiti timer, pređite na korak
ʗ. .
then
press [ENTER].
[ENTER].
i pritisnite
ʖ 4
S Podesite vreme isključenja.
.
Tipkom
, odaberite sate ili minute i pritisnite [ENTER]. Pritisnite </, za
Press
C to select the hour or minute then press [ENTER]. Press R/C to
promenu
broja i pritisnite
[ENTER]
zato
unos.
change
the number
then press
[ENTER]
fix it.
Pritisnite
, za odabir at the bottom
na dnuthen
ekrana
i pritisnite
ʗ 
Press
press
[ENTER].[ENTER].
C to select
Pritisnite
[MENU]
za završetak.
[MENU]
to complete.
55 Press
â
N
Funkcije
Autosetting
OFF i and
AutoAuto
power
ON/OFF
ne mogu
se cannot
podesitibeistovremeno.
Auto OFF
power
ON/OFF
setting
set at
ˎ•The
Prednost ima ona
ste takes
aktivirali
poslednju.
tterkoju
setting
precedence.
Zamena ploče
(samo(DPF-C70E
DPF-C70E)only)
Exchanging
a panel
Originalnu
ploču the
možete
zameniti
isporučenih
zamenjivih
ploča.
You
can exchange
original
paneljednom
with theodsupplied
exchangeable
panel.
Umetnite dugački tanki predmet (na primer iglu) u otvor u donjem desnom uglu poleđine
11 Insert
a long, thin object such as a pin into the hole at the lower right on the rear of the photo
fotookvira i podignite prednju ploču.
frame and lift up the front panel.
2 Remove the panel.
12
2
Uklonite ploču.
3
Poravnajte ispupčenja zamenske ploče sa otvorima na fotookviru i umetnite je.
4
Pritisnite četiri ugla zamenske ploče kako biste je učvrstili u fotookvir.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Pre odnošenja fotookvira na popravku, pokušajte primeniti sledeće savete kako biste rešili problem. Ako
problem postoji i dalje, obratite se prodavcu Sonyjevih uređaja ili ovlašćenom Sonyjevom servisu.
Nije moguće uključiti fotookvir.
• Da li je pravilno priključen kabl napajanja?
F Pravilno spojite utikač kabla napajanja.
Ništa se ne događa pri rukovanju fotookvirom.
F Isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Na ekranu se ne prikazuju slike.
• Da li je memorijska kartica umetnuta pravilno?
F Pravilno umetnite memorijsku karticu.
• Da li memorijska kartica sadrži slike memorisane digitalnim fotoaparatom ili drugim uređajem?
F Umetnite memorijsku karticu koja sadrži slike.
F Proverite formate datoteka koje ovaj fotookvir može prikazati. (Pogledajte “Tehnički podaci”)
• Da li je format datoteke kompatibilan sa DCF standardom?
F Fotookvir možda neće moći prikazati datoteku koja nije kompatibilna sa DCF standardom, iako se ona može prikazati
na računaru.
13
Neke slike se ne prikazuju.
• Da li su slike vidljive u indeksnom prikazu?
F Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu ali nije moguć njen pojedinačni prikaz, slikovna datoteka je možda oštećena
iako je njena sličica dobro prikazana.
F Fotookvir možda neće moći prikazati datoteku koja nije kompatibilna sa DCF standardom, iako se ona može prikazati
na računaru.
F Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računaru te njen naziv sadrži i druge znakove uz alfanumeričke,
fotookvir možda neće tu sliku prikazati pravilno.
• Da li ima 8 ili više nivoa f oldera u strukturi foldera na memorijskoj kartici?
F Fotookvir ne može prikazati slike memorisane u folderu na većem nivou od osam.
vertikalna slika se prikazuje u horizontalnoj orijentaciji.
F Slika u vertikalnoj orijentaciji snimljena digitalnim fotoaparatom koji ne podržava Exif sistem zakretanja prikazuje se
horizontalno.
Ako se pojavi ikona greške
U slučaju greške, na LCD ekranu fotookvira može se prikazati jedna od sledećih ikona. Za rešenje problema
postupite prema odgovarajućem savetu iz sledeće tablice.
Ikona
Značenje/Rešenja
JPEG datoteka kreirana na računaru ili datoteka formata koju ovaj fotookvir ne podržava.
Datoteka formata koju ovaj fotookvir podržava. Ali prikaz minijature nije moguć.
Na “Memory sticku Duo”, SD kartici ili USB memoriji nema podataka.
“Memory Stick Duo”, SD kartica ili USB memorija su oštećeni i neupotrebljivi.
F Upotrebite ispravan “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju.
Koristili ste “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju koje ovaj fotookvir ne podržava.
F Upotrebite kompatibilan “Memory Stick Duo”, SD karticu ili USB memoriju.
14
Tehnički podaci
Fotookvir
Naziv modela
LCD ekran
Efektivna površina ekrana
DPF-C1000
DPF-C800
DPF-C700
DPF-C70A
DPF-C70E
LCD ploča
26 cm/10,1”,
TFT aktivna
matrica
20,3 cm/8”,
TFT aktivna
matrica
18 cm/7”,
TFT aktivna
matrica
18 cm/7”, TFT aktivna matrica
Ukupan broj
tačaka
1 843 200
tačaka (1024 
3(RGB)  600
tačaka)
1 440 000
tačaka (800 
3(RGB)  600
tačaka)
1 152 000
tačaka (800 
3(RGB)  480
tačaka)
336.960 tačaka (480  3(RGB) 
234 tačaka)
Format slike
16:10
4:3
16:10
16:10
Stvarna vidljiva
dijagonala
23,4 cm/9,2 “
20,1 cm/7,9 “
16,2 cm/6,4 “
16,1 cm/6,4 “
Ukupan broj
tačaka
1 628 748
tačaka (914 
3 (RGB)  594
tačaka)
1 411 344
tačaka (792 
3 (RGB)  594
tačaka)
1 012 464
tačaka (712 
3 (RGB)  474
tačaka)
293.940 tačaka
(426  3 (RGB)  230 tačaka)
Trajanje osvetljenja LCD-a
20 000 sati (pre smanjenja svetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tip A, Hi-Speed USB)
Otvor za “Memory Stick PRO” (Duo)/SD memorijsku karticu
Kompatibilni formati
datoteka*1
JPEG
DCF 2.0, Exif 2.3, JFIF(Baseline JPEG formata 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0)
TIFF
Exif 2,3-kompatibilan
BMP
1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bitni Windows format
RAW*2
SRF, SR2, ARW 2.2 (samo pregled)
Maksimalan broj elemenata slike*3
8000  6000
Sistem datoteka
FAT12/16/32
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 8. hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj fotookvir
može koristiti
4999 datoteka
Napajanje
Potrošnja
Priključnica DC IN, DC 5V
S AC
adapterom
S maksimalnim
opterećenjem
Normalan mod
6,2 W
5,8 W
5,4 W
3,6 W
Bez AC
adaptera
S maksimalnim
opterećenjem
7,5 W
7,0 W
6,5 W
3,0 W
S otvorenom
nožicom
Oko 262,1 mm
 180,6 mm 
61,6 mm
Oko 218,4 mm
 172,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
61,6 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
62,4 mm
Kad je okačen
na zid
Oko 262,1 mm
 180,6 mm 
27,3 mm
Oko 218,4 mm
 172,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
27,3 mm
Oko 188,8 mm
 132,4 mm 
28,5 mm
Masa
Oko 515 g
Oko 449 g
Oko 283 g
Oko 304 g
Oko 317 g
Isporučeni pribor
Pogledajte “Provera sadržaja isporuke” na prvoj stranici
Radna temperatura
Dimenzije (širina/visina/
dubina)
9,5 W
9,0 W
8,5 W
3,6 W
5 °C – 35 °C
15
AC adapter
Naziv modela
AC-P5022
Napajanje
AC100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A
Nazivni izlazni napon
DC 5 V, 2,2 A
Dimenzije (širina/visina/dubina)
Oko 79 mm  34 mm  65 mm
(bez delova koji vire)
Masa
Oko 105 g
Za detalje pogledajte nalepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
*1 Neke od ovih datoteka možda neće biti kompatibilne, zavisno od vrste podataka.
*2 RAW datoteke Sony fotoaparata se prikazuju kao sličice.
*3 Potrebno je 17  17 ili više. Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1, mogući su
problemi sa sličicama, slideshowom ili u drugim slučajevima.
O zaštitnim znakovima i licenci
•
, Cyber-shot,
, “Memory Stick” i
su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
• Logotipi SD i SDHC su zaštitni znakovi kompanije SD-3C, LLC.
• Svi ostali nazivi kompanija i proizvoda spomenuti u ovom uputstvu mogu biti zaštitni znakovi ili registrovani
zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih kompanija. Takođe, ™ i ® se ne spominju u svim slučajevima u ovom
uputstvu.
• Libtiff
Autorsko pravo © 1988 – 1997 Sam Leffler
Autorsko pravo © 1991 – 1997 Silicon Graphics, Inc.
16
važne informacije
17
UPOZORENJE
Kako bi sprečili požar ili električni udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od izbijanja požara ili od
strujnog udara ne postavljajte na uređaj posude
ispunjene tečnošću, npr. vaze.
VAŽNO SIGURNOSNO
UPUTSTVO
- Memorišite ovo uputstvo
OPASNOST
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST
OD IZBIJANJA POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA SLEDITE OVO UPUTSTVO
PAŽLJIVO
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smernicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraćih
od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na određenim frekvencijama
može uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite kabl (USB, i sl.).
18
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja
(primenjuje se u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama sa sistemima
odvojenog prikupljanja
otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom
mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Prav i lnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
ovog uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Pročitajte pre upotrebe
Napomene o reprodukciji
Spojite AC adapter na lako dostupnu električnu utičnicu.
Ako primetite kakvu nepravilnost, odmah odspojite adapter iz utičnice.
Napomene o autorskim pravima
Kopiranje, emitovanje ili ispisivanje CD-ova, TV programa, materijala zaštićenih autorskim pravima (npr. slike ili
publikacije) ili bilo kakvih drugih materijala osim vaših
vlastitih snimaka ili dela ograničeno je samo na privatnu
ili kućnu upotrebu. Ako za kopiranje materijala nemate
dozvolu vlasnika autorskog prava, korišćenje tih materijala preko ovog ograničenja može predstavljati kršenje
zakona o autorskom pravu i pružati vlasnicima autorskog
prava osnovu za potraživanje naknade za nanesenu štetu.
Kad na ovom uređaju koristite fotografije, posebno pazite
da ne kršite zakon o zaštiti autorskog prava. Svaka neovlašćena upotreba ili menjanje autorskih portreta može
predstavljati kršenje prava. Kod nekih izložbi, izvođenja ili
performansa može biti zabranjena upotreba fotografija.
Odricanje od garancije za snimljene
sadržaje
Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve usputne ili
posledične štete ili gubitke snimljenog materijala do kojih
može doći upotrebom ili kvarom digitalnog fotookvira ili
memorijske kartice.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste sprečili potencijalnu opasnost od gubljenja
podataka uzrokovanu slučajnim delovanjem ili kvarom
digitalnog fotookvira, savetujemo da napravite sigurnosne
kopije svojih podataka.
Napomene o LCD ekranu
7 Nemojte pritiskati LCD ekran. Ekran može promeniti
boju i može doći do problema u radu.
7 Dugotrajno izlaganje LCD ekrana direktnom suncu
može prouzrokovati kvarove.
7 LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za
upotrebu. Ipak, na LCD ekranu se mogu pojaviti sitne
crne i/ili svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
To je normalno i nema nikakav uticaj na prikaz slike.
7 Slika može ostavljati trag na LCD ekranu na hladnim
mestima. Pojava nije kvar.
Mere opreza
Postavljanje
7 Postavite fotookvir na ravnu površinu.
7 Fotookvir nemojte izlagati udarcima i pazite da vam ne
padne.
7 Ne postavljajte fotookvir na mesta izložena:
- nestabilnim uslovima
- prevelikoj prašini
- izuzetno visokim ili niskim temperaturama
- vibracijama
- vlazi
- direktnom sunčevom svetlu
O AC adapteru
7 Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu u
blizini. Ako se pojave problemi pri upotrebi, odmah prekinite napajanje odspajanjem priključka iz zidne utičnice.
7 Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni
prostor, na primer između zida i nameštaja.
7 Uređaj nije odspojen od strujnog napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj
isključen.
7 Proverite oblik mrežne utičnice koja se može razlikovati, zavisno od zemlje ili regije. Nemojte koristiti električni transformator (putni ispravljač), jer može uzrokovati
pregrevanje ili kvar.
7 Nemojte koristiti nijedan drugi AC adapter osim onog
isporučenog uz fotookvir.
O kondenzaciji vlage
Ako fotookvir unesete direktno iz hladnog u topli prostor
ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj prostoriji, unutar
njega može se kondenzovati vlaga.
Ako dođe do toga, fotookvir verovatno neće raditi pravilno
i može se čak pokvariti ako ga nastavite koristiti.
Ako se kondenzovala vlaga, isključite digitalni fotookvir i
nemojte ga koristiti neko vreme.
O transportu
Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijsku karticu, AC
adapter i spojene kablove s fotookvira te stavite fotookvir
i njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa zaštitnim
pakovanjem. Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu, koristite slične materijale pakovanja kako se fotookvir
ne bi oštetio prilikom transporta.
19
Napomene o upotrebi memorijske
kartice
7 Fotookvir ne podržava čitanje podataka koje zahteva
zaštitu autorskog prava.
7 Pri upotrebi kartice, proverite da li je ispravno okrenuta
u odnosu na otvor. Nepravilnim umetanjem možete
oštetiti fotookvir.
7 Kod umetanja memorijske kartice, ne pokušavajte je gurati na silu jer tako možete oštetiti memorijsku karticu i/
ili fotookvir.
7 Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir dok
fotookvir čita podatke ili im pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
7 Savetujemo vam da napravite sigurnosne kopije važnih
podataka.
7 Fotookvir možda neće moći prikazati podatke obrađene
računarom.
7 Kad prenosite ili smeštate karticu, stavite je u njenu
kutiju.
7 Nemojte dirati priključke kartice rukama ili metalnim
predmetom.
7 Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
7 Nemojte rastavljati ili prepravljati karticu.
7 Ne izlažite karticu vodi.
7 Nemojte koristiti ili držati karticu na sledećim mestima:
- Mestima na kojima nisu zadovoljeni potrebni radni
uslovi, uključujući mesta poput vruće unutrašnjosti
vozila parkiranog na suncu i/ili leti, na spoljnim mestima izloženim direktnom suncu, ili pored grejalice.
- Vlažnim mestima ili mestima s korozivnim sredstvima.
- Mestima izloženim statičkom elektricitetu ili električnim smetnjama.
“Memory Stick Duo”
7 Fotookvir podržava FAT32. Međutim, ne garantujemo
da će raditi sa svim “Memory Stick Duo” medijima.
7 Fotookvir ne podržava čitanje podataka koje zahteva
“MagicGate” zaštitu autorskog prava. “MagicGate” je
opšti naziv za tehnologiju zaštite autorskih prava koju
je razvila kompanija Sony te koristi proveru i šifriranje.
7 Fotookvir ne podržava 8-bitni paralelni prenos
podataka.
7 Za najnovije informacije o vrstama “Memory Stick
Duo” kartica koje fotookvir podržava, pogledajte informacije o “Memory Stick” kompatibilnosti na Sonyjevoj
Internet stranici.
7 Nemojte umetati više od jedne “Memory Stick Duo”
kartice istovremeno jer se fotookvir tako može oštetiti.
7 Kad formatirate “Memory Stick Duo”, koristite funkciju
formatiranja na vašem digitalnom fotoaparatu. Ako
formatirate “Memory Stick” računarom, slike se možda
neće prikazivati pravilno.
20
7 Formatiranjem kartice “Memory Stick” brišu se sve pa
i zaštićene slike. Kako biste sprečili slučajno brisanje
važnih podataka, proverite sadržaj “Memory Stick
Duo” kartice pre formatiranja.
7 Ne možete snimati ili brisati podatke ako je zaštitni
graničnik u položaju LOCK.
7 Na mesto za nalepnicu nemojte stavljati ništa osim
isporučene nalepnice. Kod postavljanja isporučene
nalepnice, namestite je na pripadajuće mesto. Pazite
da ne viri preko ivica kartice.
SD memorijska kartica
7 Ipak, ne garantujemo pravilan rad sa svim vrstama
SD memorijskih kartica.
7 Uz ovaj fotookvir ne mogu se koristiti SDXC memorijske kartice.
7 Neki komercijalno nabavljivi adapteri za kartice na
poleđini imaju ispupčene priključke. Adapteri takvog
tipa možda neće raditi pravilno sa fotookvirom.
7 Fotookvir je ispitan za funkcionisanje sa SD memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili manjeg.
7 Fotookvir je ispitan za funkcionisanje sa SDHC memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili manjeg.
Čišćenje
Ako se kućište fotookvira zaprlja, očistite ga krpom nakvašenom u malo neutralnog deterdženta i zatim osušite.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla oštetiti površinu,
na primer, rastvore poput alkohola ili benzina.
21
22
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na sledećoj adresi:
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising