Sony | DPF-A710 | Sony DPF-A710 A710 Digital Photo Frame Uputstva za rukovanje

4-259-442-12 (2)
Pre upotrebe
Digitalni
fotookvir
DPF-D1020/D1010
DPF-D820/D810
DPF-D720/D710/D700
DPF-A710/A700
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Korištenje sa računarom
Poruke o greškama
U slučaju problema
Dodatne informacije
Priručnik za digitalni fotookvir
© 2010 Sony Corporation
Sadržaj
Pre upotrebe
Razni načini uživanja u fotookviru ....... 4
Funkcije ............................................. 5
Opis delova ....................................... 7
Digitalni fotookvir ............................ 7
Daljinski upravljač
(osim DPF-A700/D700) .................. 9
Osnovne funkcije
Priprema daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700) ..................... 10
Uključivanje fotookvira ...................... 11
Podešavanje tačnog vremena ........... 12
Umetanje memorijske kartice............ 13
Izmena prikaza ................................ 14
Slideshow prikaz .............................. 16
Prikaz sata i kalendara...................... 17
Pojedinačni prikaz slike (single image
display) ............................................. 18
Indeksni prikaz slika ......................... 19
Reprodukcija video datoteke
(samo DPF-D1020/D820/D720) ........ 21
Napredne funkcije
Uživanje u slideshow prikazu ............ 22
Promena postavki za slideshow .... 22
2
Reprodukovanje slideshowa uz
pozadinsku muziku
(samo DPF-D1020/ D820/D720) ....... 25
Importovanje audio datoteke ......... 25
Odabir audio datoteke za
reprodukciju ................................. 25
Reprodukovanje slideshowa uz
pozadinsku muziku........................ 26
Funkcija osvežavanja (samo
DPF-D1020/D820/D720)................... 27
Dodavanje slika sa memorijske
kartice u ugrađenu memoriju ............ 27
Odabir memorije za reprodukciju ...... 29
Eksportovanje slike iz interne
memorije na memorijsku karticu....... 30
Brisanje slike .................................... 31
Registrovanje oznake
(osim DPF-A710/A700) ..................... 32
Razvrstavanje slika (filtriranje)
(osim DPF-A710/A700) ..................... 34
Podešavanje veličine i orijentacije
slike ................................................. 35
Povećavanje/smanjivanje slike ....... 35
Rotiranje slike............................... 35
Promena postavki auto matskog
uključivanja/isključivanja .................. 36
Menjanje postavki ........................... 38
Postupak podešavanja .................. 38
Opcije za podešavanje .................. 40
Prikaz slike koja je memorisana
na USB uređaju
(osim DPF-A710/ A700) .................... 42
Korištenje sa računarom
Spajanje na računar ........................ 43
Sistemski zahtevi ......................... 43
Spajanje na računar radi razmene
slika............................................. 43
Odspajanje sa računara ................ 44
Poruke o greškama
Ako se pojavi poruka o grešci............ 45
U slučaju problema
Ako se pojavi problem .......................47
Dodatne informacije
O memorijskim karticama ................. 52
"Memory Stick" ............................ 52
SD memorijska kartica .................. 53
Napomene o upotrebi memorijske
kartice ......................................... 53
Tehnički podaci
(za DPF-D1020/D1010, DPF-D820/
D810, DPF-D720/D710/D700) .......... 54
Tehnički podaci
(za DPF-A710/A700) ......................... 56
Pričvršćivanje fotookvira na zid ...... 58
O ilustracijama i slikama ekrana
koje se koriste u ovom uputstvu
Ilustracije i slike ekrana koje se koriste u ovom
uputstvu prikazuju model DPF-D1020 ako nije
navedeno drukčije.
Ilustracije i slike ekrana koje se koriste u ovom
uputstvu možda neće biti u potpunosti jednake
stvarnom izgledu.
3
Pre upotrebe
Razni načini uživanja u fotookviru
Ovaj Sony digitalni fotookvir omogućava jednostavan prikaz slika snimljenih digitalnim fotoaparatom
ili drugim uređajem, bez upotrebe računara.
4
Funkcije
[ Razne funkcije za prikaz
Možete uživati u raznim načinima prikaza,
na primer u prikazu slideshowa, prikazu sata
i kalendara, pojedinačnom prikazu i indeksnom
prikazu. (str. 14)
[ Prikaz slika sa memorijske kartice i
importovanje slika u internu memoriju
Jednostavno umetnite memorijsku karticu,
na primer "Memory Stick" ili SD memorijsku
karticu, izvađenu iz digitalnog fotoaparata
ili drugog uređaja i odmah ćete moći da
gledate slike.
Slike sa memorijske kartice možete importovati
i memorisati u internu memoriju. (str. 27)
[ Razni stilovi slideshowa
Prikazane slike mogu se izmenjivati automatski kao da sami okrećete stranice albuma.
Možete odabrati razne stilove slideshowa,
uključujući i one koji prikazuju sat i kalendar.
Možete takođe menjati podešenja reproduk­
cije, na primer redosled prikaza. (str. 22)
* Kad koristite miniSD/miniSDHC ,
microSD/microSDHC  ili "Memory Stick
Micro" medij , umetnite ga u odgovarajući
adapter.
Nastavlja se
5
[ Eksportovanje slika
Slike iz interne memorije možete eksportovati
na svoju memorijsku karticu. (str. 30)
[ Automatsko zakretanje slika
Fotookvir automatski rotira slike u njihovu
odgovarajuću orijentaciju. Slike se takođe
automatski rotiraju kad se fotookvir namesti
u portretni ili panoramski položaj*.
* Video datoteke ne rotiraju se automatski čak i
ako promenite orijentaciju fotookvira (samo
DPF­D1020/D820/D720).
[ Prikazivanje slika na zidu
Fotookvir možete obesiti na zid. Pogledajte
zadnju stranicu uputstva.
* Kad koristite miniSD/miniSDHC , microSD/
microSDHC  ili "Memory Stick Micro"
medij , umetnite ga u odgovarajući adapter.
[ Reprodukcija video datoteka/reprodukcija pozadinske muzike (BGM) sa
fotografijama (samo DPF-D1020/D820/
D720).
Možete uživati u gledanju video datoteka
snimljenih digitalnim fotoaparatom kao i u
gledanju fotografija uz pratnju pozadinske
muzike (str. 21, 25).
[ Funkcija razvrstavanja
Slike možete razvrstati prema datumu, folderu,
orijentaciji slike, oznaci i kategoriji video zapis/
fotografija (str. 34).
6
Opis delova
[ Digitalni fotookvir
DPF-A710/A700
Prednja strana
Senzor daljinskog upravljača (samo DPF-A710)
LCD ekran
Sony logotip (str. 11)
Zadnja strana
Tipka BACK
Tipka ENTER
Navigacione tipke ( /)
Navigacione tipke ( /)
Tipka MENU
Tipka VIEW MODE (str. 14)
Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
Indikator pripravnog stanja
 USB mini B priključnica (str. 43)
Otvor za memorijsku karticu (str. 13)
Indikator pristupa
Otvori za vešanje uređaja na zid
Priključnica DC IN 5 V
Nožica
Nastavlja se
7
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
Prednja strana
LCD ekran
Senzor daljinskog upravljača (osim DPF-D700)
Sony logotip (str. 11)
Zadnja strana
Tipka BACK
Tipka ENTER
Navigacione tipke ( /)
Navigacione tipke ( /)
Tipka MENU
Tipka VIEW MODE (str. 14)
Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
Indikator pripravnog stanja
Priključnica EXT INTERFACE (USB A)
 USB mini B priključnica (str. 43)
Otvor za memorijsku karticu (str. 13)
Indikator pristupa
Otvori za vešanje uređaja na zid
Priključnica DC IN 12V (DPF-D1020/D1010) /
Priključnica DC IN 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Zvučnik (samo DPF-D1020/D820/D720)
Nožica
8
[ Daljinski upravljač (osim DPF-A700/D700)
Tipke VIEW MODE
Tipka  (uključenje/pripravno stanje)
Tipka SLIDE-SHOW ()
Tipka SINGLE
Tipka CLOCK ()
Tipka MENU
Tipka INDEX ()
Tipka za uvećanje ()
Navigacione tipke ( ///)
Tipka BACK
Tipka ENTER ()
Tipka za smanjivanje ()
Tipka MARKING ()
(osim DPF-A710)
Tipka SORT
(osim DPF-A710)
Tipka SELECT DEVICE
Tipka IMPORT ()
Tipka DELETE ()
Tipka ROTATE ()
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju se na upotrebi daljinskog upravljača.
Kad se postupak izvodi drukčije, na primer daljinskim upravljačem i tipkama na fotookviru, to
će biti dodatno objašnjeno.
9
Osnovne funkcije
Priprema daljinskog
upravljača (osim
DPF-A700/D700)
DPF- D1020/D1010/D820/D810/D720/
D710
Isporučena litijumska baterija (CR2025) je već
umetnuta u daljinski upravljač. Pre upotrebe
izvucite zaštitnu foliju kao što je prikazano
slikom.
Senzor
daljinskog
upravljača
Zaštitna folija
Upotreba daljinskog upravljača
Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na fotookviru.
DPF-A710
Senzor
daljinskog
upravljača
Ako pritiskate tipke fotookvira dok je obešen na
zid, fotookvir bi mogao da padne. Čvrsto držite
fotookvir dok njime rukujete tako da ne padne.
Zamena baterije daljinskog
upravljača
Ako daljinski upravljač prestane da radi, zamenite bateriju (CR2025 litijumska baterija) novom.
1
10
Pritisnite graničnik.
2
Izvucite držač baterije.
Uključivanje fotookvira
Ako ste već uključili fotookvir tako što ste ga
spojili na mrežno napajanje, pređite na sledeće
poglavlje.
Uključivanje
3
Umetnite novu bateriju i vratite držač
baterije u daljinski upravljač.
Umetnite bateriju tako da oznaka "+" bude
okrenuta prema gore.
Napomene
5 Upotreba drukčije baterije može uzrokovati njenu
eksploziju.
5 Istrošene baterije odložite u skladu sa lokalnim
propisima.
5 Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplom i
vlažnom mestu.
5 Pazite da u daljinski upravljač ne uđe neki strani
predmet, na primer kod zamene baterije.
5 Nepravilna upotreba baterije može uzrokovati curenje
elektrolita i koroziju.
Pritisnite  (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru za uključenje. Indikator pripravnog
stanja prelazi iz crvene u zelenu boju. Na prednjoj
ploči se uključi Sonyjev logo.
Upotreba daljinskog upravljača (osim
DPF-A700/D700)
Možete uključiti/isključiti fotookvir tipkom 
(uključenje/pripravno stanje) na daljinskom
upravljaču.
– Nemojte puniti bateriju.
– Kad daljinski upravljač nećete koristiti duže
vreme, izvadite bateriju iz njega kako biste
sprečili curenje elektrolita i koroziju.
– Nepravilno umetanje, rastavljanje, se čenje ili
zagrevanje baterije, ili bacanje u vatru, mogu
uzrokovati pucanje baterije i isticanje elektrolita.
Isključivanje uređaja
Zadržite  (uključenje/pripravno stanje) na
fotookviru sve dok se uređaj ne isključi. Indikator
pripravnog stanja prelazi iz zelene u crvenu boju.
Napomena
Nemojte isključivati fotookvir ili odspajati mrežni
adapter iz zidne utičnice ili sa fotookvira. U protivnom
možete oštetiti fotookvir.
Nastavlja se
11
Rad u početnom stanju
Kad fotookvir uključite bez umetnute memorijske
kartice, na ekranu se pojavljuje početni meni
prikazan dole.
Podešavanje tačnog
vremena
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Date/time
Settings] i pritisnite ENTER.
Nakon 10 sekundi bez pritiska na tipke, pokazuje
se demo­mod. Kod pritiska na bilo koju tipku
osim tipke uključenja, početni meni se vraća
na ekran.
Tada pritisnite prvo tipku MENU a zatim podesite
datum i vreme.
4
Podesite datum.
APritisnite / za odabir [Date] i pritisnite
ENTER.
BPritisnite / za odabir meseca, dana
5
i godine, zatim pritisnite / za odabir
vrednosti, pa na kraju pritisnite ENTER.
Podesite vreme.
APritisnite / za odabir [Time] i pritisnite
ENTER.
BPritisnite / za odabir sata, minuta i
6
sekunde, zatim pritisnite / za odabir
vrednosti, pa na kraju pritisnite ENTER.
Odaberite format datuma.
APritisnite / za odabir [Date Display
Order] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir formata i priti-
7
snite ENTER.
5 Y-M-D
5 M-D-Y
5 D-M-Y
Podesite početni dan u nedelji za
kalendar.
Možete podesiti dan koji je prikazan na
levoj strani kalendara.
12
APritisnite / za odabir [First day of the
week] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir [Sunday] ili
8
[Monday] i pritisnite ENTER.
Odaberite format prikaza vremena.
APritisnite / za odabir [12hr/24hr
display] i pritisnite ENTER.
BPritisnite / za odabir [12 hours] ili
9
[24 hours] i pritisnite ENTER.
Pritisnite MENU.
Meni se zatvara.
Umetanje memorijske
kartice
Umetnite memorijsku karticu čvrsto u
odgovarajući otvor tako da nalepnica
bude okrenuta prema vama (dok se
nalazite iza poleđine fotookvira).
Indikator pristupa treperi kad je memorijska
kartica umetnuta pravilno. Ako indikator
pristupa ne treperi, proverite na koju stranu
je okrenuta nalepnica pa ponovo umetnite
memorijsku karticu.
SD memorijska
kartica (Otvor)
"Memory
Stick"
(Otvor)
"Memory
Stick Duo"
(Otvor)
Indikator pristupa
Nastavlja se
13
Napomena
Kad koristite miniSD/miniSDHC , microSD/
microSDHC  ili "Memory Stick Micro" medij
, umetnite ga u odgovarajući adapter.
1
Izmena prikaza
Način prikaza možete promeniti pritiskom
tipke VIEW MODE.
1
Više puta pritisnite tipku VIEW
MODE za odabir načina prikaza.
2
3
Za detalje o kompatibilnim memorijskim karticama, pogledajte "O memorijskim karticama"
(str. 52). Za podržane formate datoteka, pogledajte Tehničke podatke.
Prikazuje meni načina prikaza.
Područje za odabir načina prikaza
Pri umetanju memorijske kartice
Kad umetnete memorijsku karticu, automatski se
prikazuju slike sa nje. Ako isključite uređaj tokom
prikaza slika pa ga zatim ponovo uključite,
nastaviće da se prikazuju iste slike.
Za promenu memorije za reprodukciju
Pogledajte "Odabir memorije za reprodukciju"
(str. 29).
Za vađenje memorijske kartice
Izvadite memorijsku karticu iz otvora u smeru
suprotnom od umetanja. Memorijsku karticu
nemojte vaditi dok treperi indikator pristupa.
Napomene
5 Otvor je kompatibilan sa standardom i Duo veličinom
za "Memory Stick", zato vam ne treba "Memory
Stick" adapter.
5 Otvor za "Memory Stick" (Standard/Duo)/SD memo­
rijsku karticu/MMC automatski prepoznaje vrstu
kartice.
5 Nemojte umetati više memorijskih kartica u otvore
,  istovremeno. Ako umetnete više memorijskih
kartica, fotookvir neće raditi pravilno.
14
Područje za odabir stila
Slideshow
(str. 16)
Sat i kalendar
(str. 17)
Pojedinačni
prikaz slike
(str. 18)
Indeksni prikaz
(str. 19)
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Pritisnite odgovarajuću VIEW MODE tipku,
u skladu sa željenim načinom prikaza.
Tipke VIEW MODE
2
Prikazuje se odabrani način prikaza.
Odaberite stil tipkama /// i
pritisnite ENTER.
Na ekranu se aktivira odabrani stil
prikaza.
Saveti
5 Ako se kursor nalazi u području za odabir načina
prikaza, pomerite ga u područje za odabir
stila pritiskom tipke .
5 U području za odabir stila prikaza možete
pomerati kursor pritiskom odgovarajuće tipke
VIEW MODE na daljinskom upravljaču
(osim DPF­A700/D700), u skladu sa trenutno
odabranim načinom prikaza (, , Ŧ
ili ) ili višestrukim pritiskom tipke VIEW
MODE na fotookviru.
Napomena
Ako fotookvirom ne rukujete duže vreme,
automatski će se odabrati stil na kojem se nalazi
kursor.
15
Slideshow prikaz
Prikaz
Stil
Opis
Slike se prikazuju pojedinačno jedna za drugom.

Slideshow
Pojedinačni prikaz
Prikazivanje više slika odjednom.
Za video datoteke prikazuje se samo prva sličica datoteke
(samo DPF­D1020/D820/D720).
Prikaz više slika
Prikazivanje slika jedne za drugom sa trenutnim datumom i
vremenom.
Prikaz sata
Prikazivanje slika jedne za drugom uz prikazivanje kalendara.
Prikazani su trenutni datum i vreme.
Prikaz kalendara
Prikazivanje slika jedne za drugom sa datumom i vremenom
snimanja. Trenutni datum i vreme se ne prikazuju.
Time Machine
(osim DPF­A710/
A700)
Nasumični prikaz
Prikazivanje slika uz nasumičnu izmenu različitih stilova
slideshowa i efekata.
U nasumičnom prikazu
To je raspoloživo kad je [Shuffle] u [Slideshow Settings]
podešen na [ON] (str. 23).
Saveti
5 Pri odabiru slideshow prikaza možete odabrati interval, efekat, redosled ili efekat boje. Pogledajte "Promena
postavki za slideshow" (str. 22).
5 Ako pritisnete ENTER tokom slideshowa, aktivira se pojedinačni prikaz.
5 Ako tokom slideshowa isključite i ponovo uključite fotookvir pritiskom tipke  (uključenje/pripravno stanje),
slideshow ponovo počinje od zadnje gledane slike.
16
Prikaz sata i kalendara
Sat 1
Sat 2
Sat 3
Sat 4
Sat 5
Sat 6
Sat 7
Sat 8
Sat 9
Sat 10
Kalendar 1
Kalendar 2
Kalendar 3
Lunarni kalendar*
(ako u [Language
Setting]
odaberete
[Simplified
Chinese])
Arapski kalendar*
(ako u [Language
Setting]
odaberete
[Arabic])
Persijski kalendar*
(ako u [Language
Setting]
odaberete
[Persian])
Sat 11
* : osim DPF­A700/A710
Napomena
Kada su prikazani sat i kalendar, možete odabrati samo karticu ŧ (Settings).
17
Pojedinačni prikaz slike (single image display)
Prikaz
Stil
Opis
Prikazuje celu sliku na ekranu.
Slike možete izmenjivati pritiskom na tipke /.
Entire image
Fit to screen
Entire image (with
Exif)
Fit to screen (with
Exif)
18
Prikazuje sliku preko celog ekrana.
(Zavisno od formata snimljene slike, ivica slike će možda biti
prikazana samo delimično.)
Slike možete izmenjivati pritiskom na tipke /.
Prikazuje informacije o slici, na primer broj slike, naziv datoteke i datum snimanja tokom prikaza cele slike.
Slike možete izmenjivati pritiskom na tipke /. Za pojedi­
nosti o podacima o slikama pogledajte "O informacijama
prikazanim na LCD ekranu" (str. 20).
Prikazuje informacije o slici, na primer broj slike, naziv
datoteke i datum snimanja u modu Fit to screen.
(Zavisno od formata snimljene slike, ivica slike će možda biti
prikazana samo delimično.)
Slike možete izmenjivati pritiskom na tipke /. Za pojedi­
nosti o podacima o slikama pogledajte "O informacijama
prikazanim na LCD ekranu" (str. 20).
Indeksni prikaz slika
Prikaz
Stil
Opis
Prikazuje niz većih sličica. Pomeranjem kursora pritiskom na
tipke /// možete birati slike.

Indeksni
prikaz
Index 1
Prikazuje niz sličica. Pomeranjem kursora pritiskom na tipke
/// možete birati slike.
Index 2
Prikazuje niz manjih sličica. Pomeranjem kursora pritiskom
na tipke /// možete birati slike.
Index 3
(osim DPF­A710/
A700)
Saveti
5 Sličica (thumbnail) je slika malih dimenzija namenjena indeksnom prikazivanju slika snimljenih digitalnim
fotoaparatom.
5 U indeksnom prikazu slika, možete odabrati sliku pritiskom tipki /// i zatim tipke ENTER. Na ekranu
se aktivira pojedinačan prikaz.
Nastavlja se
19
O informacijama prikazanim na
LCD ekranu
DInformacije o postavkama
Ikone
Značenje
Oznaka zaštite
Oznaka dodeljene datoteke
(Prikazana kad postoji dodeljena
datoteka poput video zapisa ili
minijaturne slike za e­mail.)
Prikazuje se ako ste slici dodelili
oznaku. (osim DPF­A710)
Označava video datoteku.
(samo DPF­D1020/D820/D720)
Prikazuju se sledeće informacije.
ANačin prikaza (u modu Single)
–
–
–
–
Entire image
Fit to screen
Entire image (with Exif)
Fit to screen (with Exif)
BRedni broj prikazane slike/Ukupni
broj slika
Oznake medija za prikazanu sliku su sledeće:
Ikone
Značenje
Interna memorija
"Memory Stick"
SD memorijska kartica
CDetalji o slici
[ Kad je prikazana fotografija
– Format datoteke (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Broj piksela (širina  visina)
– Naziv proizvođača spojene memorije
– Naziv modela spojene memorije
– Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
– Otvor blende (npr.: F2.8)
– Ekspozicija (npr.: +0.0EV)
– Podaci o rotiranju slike
[ Prilikom reprodukcije video datoteke
(samo DPF-D1020/D820/D720)
– Format datoteke (AVI, MOV)
– Broj piksela (širina  visina)
– Trajanje reprodukcije
20
EBroj slike (broj foldera-datoteke)
Prikazuje se ako je slika kompatibilna sa DCF
standardom.
Ako slika nije kompatibilna sa DCF standardom, prikazuje se naziv datoteke.
Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računaru pa njen naziv sadrži i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir možda
neće taj naziv prikazivati pravilno. Takođe,
za datoteku napravljenu na računaru ili drugom
uređaju, fotookvir može prikazati najviše 10
znakova od početka naziva datoteke.
Napomena
Moguć je prikaz samo alfanumeričkih znakova.
FDatum/vreme snimanja
Reprodukcija video datoteke (samo DPF-D1020/
D820/D720)
Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju se
na upotrebi tipki na isporučenom daljinskom
upravljaču.
1
Odaberite video datoteku.
APritisnite SINGLE.
BPritisnite / za odabir željenog stila i
pritisnite ENTER.
CTipkama / odaberite video datoteku
koju želite da reprodukujete.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku BACK tokom reprodukcije
video datoteke.
Napomene
5 Ne možete reprodukovati sledeće vrste video datoteka:
– Video datoteke koje nisu obrađene kodekom
Motion JPEG
– Video datoteke čija širina ili visina sadrži veći
broj piksela od maksimalnog dozvoljenog.
(Ne možemo garantovati rad sa video datotekama koje
nisu navedene iznad.)
5 Funkcija pretraživanja reprodukcije unapred/
unazad i pauza reprodukcije nisu dostupne tokom
slideshow prikaza.
5 Video zapis pauziran tokom reprodukcije unapred/
unazad.
Upotreba indeksnog prikaza
APritisnite  (INDEX).
BPritisnite /// za odabir video
2
datoteke koju želite da reprodukujete.
Pritisnite ENTER.
Pokreće se reprodukcija odabrane video
datoteke.
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite / tokom reprodukcije ili pauze
video datoteke.
Za pauzu reprodukcije
Pritisnite ENTER tokom reprodukcije video
datoteke.
Za nastavljanje reprodukcije, ponovo
pritisnite ENTER.
Pretraživanje unapred/unazad
Pritisnite / tokom reprodukcije video
datoteke.
Dok držite pritisnutu tipku  ili , datoteka se
ubrzano reprodukuje unapred ili unazad. Kad
otpustite tipku, nastavlja se normalna reprodukcija od tog mesta.
Zavisno od video datoteke, funkcija pretraživanja
reprodukcije unapred/unazad možda neće biti
dostupna.
21
Napredne funkcije
Uživanje u slideshow
prikazu
1
Više puta pritisnite tipku VIEW MODE
za odabir  (Slideshow) u području
za odabir prikaza.
 (Slideshow)
Područje za odabir načina prikaza
Pogledajte "Slideshow prikaz" (str. 16) za
detalje o stilovima za slideshow.
Promena postavki za
slideshow
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Slideshow
Settings], i pritisnite ENTER.
Područje za odabir stila
2
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Pritisnite  (SLIDE­SHOW).
Pritisnite /// za odabir željenog
stila i pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite da promenite i zatim pritisnite
ENTER.
Za pojedinosti o podešavanju stavki pogledajte tablicu na sledećoj stranici.
Napomene
5 Prilikom odabira slideshow prikaza slika memorisanih
na memorijsku karticu imajte na umu sledeće.
– Zbog jedne od funkcija memorijskih kartica,
slike koje se često pregledaju mogu pretrpeti
oštećenje podataka.
– Nemojte podesiti dugotrajno slideshow prikazi­
vanje malog broja slika. To može dovesti do
oštećenja podataka.
Saveti
5 Ako se kursor nalazi u području za odabir načina
prikaza, pomerite ga u područje za odabir
stila pritiskom tipke .
5 U području za odabir stila prikaza možete
pomerati kursor pritiskom odgovarajuće tipke
VIEW MODE na daljinskom upravljaču, u
skladu sa trenutno odabranim načinom prikaza
(, Ŧ,  ili ) (osim DPF­A700/
D700) ili višestrukim pritiskom tipke VIEW
MODE na fotookviru.
22
– Preporučujemo često memorisanje sigurnosnih
kopija slika na memorijskoj kartici.
5 Dok fotookvir, na primer, prikazuje slideshow
promena nekih postavki nije moguća. Te opcije
zasenjene su sivom bojom i ne možete ih odabrati.
5 Slideshow započinje od prve slike ako isključite
fotookvir ili ako ga resetujete.
5 Presvetao ekran može izazivati mučninu. Pripazite
da ne podesite preveliku svetlinu ekrana prilikom
upotrebe fotookvira.
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Interval*
Odaberite vrednost od 3 s, 7 s*1, 20 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3 sata,
12 sati ili 24 sata za interval između slika.
2
Napomena
Slike se možda neće izmenjivati skladno podešenom intervalu, što će
zavisiti od stila slideshowa, efekta boje ili veličine slike.
Photo Interval*3
Odaberite vrednost od 3 s, 7 s* 1, 20 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 3 sata,
12 sati ili 24 sata za interval između slika.
Video
Duration*3
Podesite interval trajanja reprodukcije od početka datoteke. Odaberite jednu od sledećih vrednosti: First 10 sec., First 15 sec., First 30 sec., First
1 min., First 3 min. ili Full Playback*1
Napomena
Slike se možda neće izmenjivati skladno podešenom intervalu, što će zavisiti od stila
slideshowa, efekta boje ili veličine slike.
Effect
Shuffle
Color effect
Center cross
Prelaz na sledeću sliku tako što se prethodna
slika pomera iz sredine u jedan od četiri ugla.
Vert. blinds
Prelaz na sledeću sliku kao da se vertikalno spušta zavesa.
Horiz. blinds
Prelaz na sledeću sliku kao da se zavesa vuče
horizontalno.
Fade*1
Prelaz na sledeću sliku iščezavanjem trenutne slike i
polaganim pojavljivanjem sledeće slike.
Wipe
Prelaz na sledeću sliku kao da je trenutna slika izbrisana sa ekrana kako bi se videla sledeća slika.
Random
Koristi prethodnih pet efekata nasumice.
ON
Slike se prikazuju nasumice.
OFF*1
Slike se prikazuju prema podešenju [Listing Order] iz
[General Settings].
Color*1
Slika se prikazuje u boji.
Sepia
Slika se prikazuje smeđe tonirana.
Monochrome
Crno­beli prikaz slike.
*1: Fabričke postavke
*2: samo DPF­D1010/D810/D710/D700/A710/A700
*3: samo DPF­D1020/D820/D720
Nastavlja se
23
Opcija
Podešenje
Opis
Slideshow
Settings
Display Mode
Možete odabrati veličinu prikaza slike:
Napomene
5 Izvorna slika se ne menja.
5 Tokom reprodukcije video datoteke, video slika uvek se prikazuje u
Entire image modu prikaza (samo DPF­D1020/D820/D720).
Entire image*
Prikazuje sliku uvećanu na odgovarajuću veličinu.
(Slika može biti prikazana sa obrubom sa gornje, donje,
leve i desne strane.)
Fit to screen
Uvećava sliku kako bi ispunila ceo ekran, bez
promene formata slike.
Napomena
Slika možda neće biti prikazana u veličini koju ste
podesili na meniju budući da to zavisi od stila
slideshowa.
*: Fabričke postavke
24
Reprodukovanje
slideshowa uz pozadinsku
muziku (samo DPF-D1020/
D820/D720)
Importovanje audio datoteke
1
2
3
4
5
6
Napomene
U fotookvir umetnite memorijsku
karticu sa audi o datotekom.
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [Import
BGM] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir memorijske
kartice umetnute u koraku 1.
U listi audio datoteka,
tipkama / odaberite audi o
datoteku koju želite da importujete,
zatim pritisnite ENTER.
Pored odabrane datoteke prikaže se
kvačica (ă).
Ponovite korak 5 ako želite odabrati
dve ili više datoteka.
Savet
7
8
Savet
Za brisanje importovane audio datoteke iz interne
memorije, odaberite [Delete BGM] u meniju
[Slideshow Settings] u koraku 2, zatim pritisnite ENTER.
Tipkama / odaberite audio datoteku koju želite da
obrišete iz liste audio datoteka, zatim pritisnite
ENTER. Pored odabrane datoteke prikaže se kvačica.
Pritisnite MENU, zatim pritisnite ENTER kad se
prikaže meni za potvrdu. Datoteka je obrisana iz
liste audio datoteka.
5 Importovanu audio datoteku možete reprodukovati
samo kao pozadinsku muziku za slideshow.
5 Samo audio datoteke koje su importovane u internu
memoriju mogu se koristiti kao pozadinska muzika.
5 U internu memoriju fotookvira možete importovati
najviše 40 audio datoteka.
5 Može se prikazati najviše 200 audio datoteka na
umetnutoj memorijskoj kartici.
5 Za audio datoteku prikazuje se samo naziv datoteke.
Naslov albuma i izvođača ne može se prikazati.
Odabir audio datoteke za
reprodukciju
1
2
3
Za poništavanje odabira, odaberite greškom
označenu datoteku, zatim pritisnite ENTER.
Kvačica (ă) pored odabrane datoteke nestaje.
Nakon što završite odabir audi o
datoteke (datoteka), pritisnite MENU.
Pritisnite ENTER kad se prikaže
meni za potvrdu.
Odabrana audio datoteka importuje se u
internu memoriju fotookvira.
4
5
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [Select
BGM] i pritisnite ENTER.
U listi importovanih audio
datoteka, tipkama / odaberite
audi o datoteku koju želite da reprodukujete, zatim pritisnite ENTER.
Pored odabrane datoteke prikaže se
kvačica (ă).
Ponovite korak 3 ako želite odabrati
dve ili više audio datoteka.
Pritisnite MENU.
Kad odaberete  (Slideshow) u meniju
za odabir načina prikaza, reprodukuje se
audio datoteka označena kvačicom (ă).
Nastavlja se
25
Reprodukovanje slideshowa uz
pozadinsku muziku
Za vreme reprodukovanja slideshow prikaza
fotografija i audio datoteke koju ste importovali
u internu memoriju kao pozadinsku muziku,
postupite na sledeći način.
1
2
Pritisnite MENU, odaberite karticu
ŧ (Settings) tipkama /, zatim
pritisnite / za odabir [Slideshow
BGM Settings].
Pritisnite / za odabir [BGM ON/
OFF] i pritisnite ENTER.
Napomene
5 Pretraživanje pozadinske muzike unapred/unazad
nije dostupno. Takođe, ne možete promeniti
redosled reprodukcije datoteka odabranih za
pozadinsku muziku.
5 Pozadinska muzika ne može se reprodukovati tokom
reprodukcije video zapisa. Uz video zapis se reprodukuje
zvuk video datoteke. Pozadinska muzika za fotografiju
prikazanu nakon reprodukcije video datoteke pokreće se od početka sledeće audio datoteke.
5 Ako audio datoteka za reprodukovanje nije
odabrana u listi importovanih audio datoteka,
pozadinska muzika neće se reprodukovati čak i ako je
opcija [BGM ON/OFF] podešena na [ON].
5 Ne možete obrisati audio datoteke BGM1,
BGM2 i BGM3, koje su fabrički dodate u internu
memoriju.
[ON]: Pozadinska muzika reprodukuje se
tokom reprodukcije slideshow prikaza.
[OFF]: Pozadinska muzika se ne reprodukuje
tokom reprodukcije slideshow prikaza.
Opcija
Podešenje
Slideshow
BGM ON/
BGM Settings OFF
ON*
Pozadinska muzika reprodukuje se tokom reprodukcije
slideshow prikaza.
OFF
Pozadinska muzika se ne reprodukuje tokom reprodukcije
slideshow prikaza.
Select BGM
Prikaz liste audio datoteka u internoj memoriji, u kojoj
možete odabrati željenu pozadinsku muziku. (BGM1*, BGM2*,
BGM3*).
Import BGM
Omogućava importovanje audio datoteka memorisanih na
"Memory Stick" mediju, SD memorijskoj kartici ili spoljnom
USB uređaju, u internu memoriju.
Delete BGM
Brisanje audio datoteka koje su importovane u internu
memoriju.
*: Fabričke postavke
26
Opis
Funkcija osvežavanja
(samo DPF-D1020/D820/
D720)
Dodavanje slika sa
memorijske kartice u
internu memoriju
Zbog funkcija uređaja, slike koje su dugotrajno
memorisane ili su učitane mnogo puta mogu se
oštetiti.
Fotookvir možete koristiti kao digitalni album za
smeštanje važnih slika u ugrađenu memoriju.
Zavisno od stanja interne memorije, uređaj je
automatski osvežava kako bi sprečio te greške.
Meni za osvežavanje interne memorije
prikazuje se automatski kad je potrebno
osvežavanje.
Osvežavanje započinje automatski kad odaberete [Yes] ili kad ne pokušate da izvedete nikakav
postupak kroz 30 sekundi. Ako odaberete [No],
meni za osvežavanje ponovo se prikazuje
kad je potrebno osvežavanje.
5 Pri smeštanju slika u internu memoriju možete u
opciji [Image import size] unutar menija odabrati
da li će se veličina slike optimizovati ili će se slika
smeštati kakva jeste i bez kompresije (str. 41).
5 Kad je opcija [Image import size] podešena na
[Resize], u internu memoriju možete snimiti do oko
4000 slika za DPF­D1020/D820/D720, 200 slika za
DPF­D1010/D710/D700, 150 slika za DPF­D810 i
250 slika za DPF­A710/A70. Ako odaberete [Original],
broj smeštenih slika može da varira zavisno od veličine
originalne slikovne datoteke.
Saveti
1
Pritisnite MENU kad se na ekranu
prikazuje slika smeštena na memorijsku karticu.
Prikaže se meni.
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Nemojte isključivati uređaj dok se osvežava
interna memorija. Tako možete uzrokovati kvar.
Osvežavanje interne memorije traje oko 5 minuta.
Napomene
2
Pritisnite
(IMPORT) kad se na ekranu
prikazuje slika snimljena na memorijskoj
kartici. Prikaže se meni [Import], opisan
u koraku 2 ispod. Pređite na korak 3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Import], zatim pritisnite ENTER.
5 Savetujemo vam da redovno pravite sigurnosne
kopije podataka kako ih ne biste izgubili.
5 Izbegavajte kontinuirano reprodukovanje slideshow
prikaza sa manje od 10 slika i intervalom podešenim
na 3 sekunde. Time možete oštetiti slikovne podatke
u internoj memoriji.
Nastavlja se
27
Pojedinačni prikaz slike
(single image display)
4
Pritisnite /// za odabir slike koju
želite importovati iz liste i pritisnite
ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă". Ako želite
da dodate više slika odjednom, ponovite taj
korak.
Slideshow prikaz
5
Indeksni prikaz slika
6
Ako želite da poništite odabir, odaberite sliku i pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite MENU.
Prikazuje meni za odabir foldera.
Pritisnite / za odabir željenog foldera za memor isanje i pritisnite ENTER.
Prikazuje se meni za potvrdu importovanja
slika u internu memoriju.
3
Pritisnite / za odabir [Import this
image], [Import multiple images] ili
[Import all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Ako odaberete [Import this image], trenutno
prikazana slika se dodaje u internu memoriju.
Pređite na korak 6. (Ta opcija ne može da
se odabere u slideshow prikazu.)
Ako odaberete [Import multiple images], sliku koju želite da dodate možete odabrati u
listi slika. Pređite na korak 4.
Ako odaberete opciju [Import all images],
prikaže se lista slika i sve slike su označene kvačicama. Pređite na korak 5.
28
Savet
7
Kad odaberete [New folder], automatski se kreira
nov folder.
Pritisnite /za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Slika se smešta u odabrani folder u internoj
memoriji.
8
Pritisnite ENTER kad se prikaže
meni za potvrdu.
Napomene
5 Opcija "Import to the internal memory" nije raspolo­
živa za slike u internoj memoriji.
5 Pri importovanju slika u internu memoriju izbegavajte
sledeće. U protivnom možete oštetiti fotookvir,
memorijsku karticu ili podatke:
– Isključivanje uređaja
Odabir memorije za
reprodukciju
Možete odabrati da li će se prikazivati slike iz
memorijske kartice ili interne memorije.
1
– Uklanjanje memorijske kartice
Pritisnite MENU, zatim tipkama /
odaberite karticu  (Select device).
– Umetanje druge memorijske kartice
5 Importovanje video datoteka u internu memoriju
pomoću tipki na fotookviru nije podržano (samo
DPF­D1020/D820/D720). Za importovanje video dato­
teke, spojite računar na fotookvir i kopirajte video
datoteku sa računara u internu memoriju fotookvira.
Za detalje, pogledajte "Spajanje na računar" (str. 43).
Savet
Veličinu sličica u listi slika možete da menjate pomoću
[/] na daljinskom upravljaču (osim DPF­A700/
D700).
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Pritisnite SELECT DEVICE.
Saveti
Ako nije umetnuta memorijska kartica koju želite
da odaberete, umetnite je sada.
Napomena
2
U prikazu sata i kalendara ne možete da odaberete
karticu  (Select device).
Pritisnite / za odabir željene
memorije za prikaz i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuju se slike iz odabrane memorije.
29
Eksportovanje slike iz
interne memorije na
memorijsku karticu
Slike iz interne memorije možete eksportovati
na svoju memorijsku karticu.
1
2
3
Pritisnite MENU kad se na ekranu
prikazuje slika memor isana u internu
memoriju.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
5
6
7
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite eksportovati iz liste i
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Ako želite da eksportujete više slika
odjednom, ponovite taj korak.
Ako želite da poništite odabir, odaberite sliku i pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Pritisnite MENU.
Prikazuje se meni za odabir memorijske
kartice na koju želite eksportovati sliku.
Pritisnite / za odabir memorijske
kartice na koju želite eksportovati
sliku i zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Export] i
pritisnite ENTER.
Pojedinačni prikaz slike
(single image display)
8
Pritisnite / za odabir odredišnog
foldera i zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se potvrdni meni za eksportovanje
slike.
4
Pritisnite / za odabir [Export this
image], [Export multiple images] ili
[Export all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Ako odaberete [Export this image], trenutno
prikazana slika se eksportuje na memorijsku
karticu. Pređite na korak 7. (Ta opcija ne
može da se odabere u slideshow prikazu.)
Ako odaberete [Export multiple images], sliku koju želite da eksportujete možete da
odaberete u listi slika. Pređite na korak 5.
Ako odaberete opciju [Export all images],
prikaže se lista slika i sve slike su označene
kvačicama. Pređite na korak 6.
30
Savet
Kad odaberete [New folder], automatski se
kreira novi folder.
9
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Slika je eksportovana.
10 Pritisnite ENTER kad se prikaže
meni za potvrdu.
Brisanje slike
1
Slika se kopira na odabranu memorijsku
karticu.
Napomena
Pri eksportovanju slike izbegavajte sledeće. U protiv­
nom možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili
podatke:
– Isključivanje uređaja
2
– Uklanjanje memorijske kartice
– Umetanje druge memorijske kartice
Saveti
3
5 Veličinu sličica u listi slika možete da menjate
pomoću [/] na daljinskom upravljaču (osim
DPF­A700/D700).
5 Svaka memorija koju fotookvir ne prepoznaje
prikazuje se sivo i ne možete je odabrati.
4
Pritisnite MENU kad se na ekranu
prikazuje slika koju želite obrisati.
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Pritisnite  (DELETE) kad se na ekranu
prikazuje slika koju želite obrisati. Prikaže
se meni za brisanje slike, opisan u koraku
2 ispod. Pređite na korak 3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Delete], zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Delete this
image], [Delete multiple images] ili
[Delete all images] i zatim pritisnite
ENTER.
Ako odaberete [Delete this image], trenutno
prikazana slika se briše. Pređite na korak 6.
(Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
Ako odaberete [Delete multiple images],
sliku koju želite izbrisati možete odabrati
u listi slika. Pređite na korak 4.
Ako odaberete opciju [Delete all images],
prikaže se lista slika i sve slike su označene kvačicama. Pređite na korak 5.
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite obrisati iz liste i pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Ako želite izbrisati više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Ako želite poništiti odabir, odaberite sliku
i pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
Nastavlja se
31
5
Pritisnite MENU.
Prikazuje meni za potvrdu brisanja.
6
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Slika je izbrisana.
7
Pritisnite ENTER kad se prikaže
meni za potvrdu.
Napomene
5 Pri brisanju slike izbegavajte sledeće. U protivnom
možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili
podatke:
Registrovanje oznake
(osim DPF-A710/A700)
Slideshow možete da napravite i samo od slika
koje ste prethodno odabrali i označili. Koje slike
imaju oznake lako ćete videti na indeksnom ili
pojedinačnom prikazu.
1
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-D700)
– Isključivanje uređaja
– Uklanjanje memorijske kartice
– Umetanje druge memorijske kartice
5 Kad se na ekranu prikaže poruka [Cannot delete a
protected file.], slikovna datoteka je na računaru bila
podešena na "Read Only". U tom slučaju spojite
fotookvir na računar i izbrišite datoteku pomoću
računara.
5 Ukupan kapacitet interne memorije nije isti preostalom
kapacitetu čak ni neposredno nakon formatiranja.
5 Jednom kad je brisanje započelo, izbrisana slika ne
može da se vrati čak ni ako zaustavite brisanje. Slike
izbrišite jedino nakon što ste se uverili da ih zaista
želite izbrisati.
Pritisnite MENU kad se na ekranu
prikazuje slika.
2
3
Pritisnite  (MARKING) kad se na ekranu
prikazuje slika. Prikaže se meni Marking,
opisan u koraku 2 ispod. Pređite na korak
3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Marking], zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir željene
oznake i pritisnite ENTER.
Savet
Veličinu sličica u listi slika možete da menjate pomoću
[/] na daljinskom upravljaču (osim DPF­A700/
D700).
Za formatiranje interne memorije
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ (Settings).
Pritisnite / za odabir [Initialize] i zatim
pritisnite ENTER.
4
Pritisnite / za odabir [Format internal
memory] i zatim pritisnite ENTER.
Prikazuje se meni za formatiranje
interne memorije.
5
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
32
4
Pritisnite / za odabir [Mark this
image], [Mark/Unmark multiple
images] ili [Mark all images] i zatim
pritisnite ENTER.
Ako odaberete [Mark this image], trenutno
prikazana slika biće označena i kao takva
će se prikazivati i ubuduće. (Ta opcija se
ne može odabrati u slideshow prikazu.)
5
Ako odaberete [Mark/Unmark multiple images],
sliku kojoj želite da dodate oznaku možete
odabrati u listi slika. Pređite na korak 4.
Ako odaberete [Mark all images], prikazuje
se lista slika. Kvadratići za odabir koji
stoje uz svaku sliku označeni su. Pređite
na korak 5.
Pritisnite /// za odabir slike
koju želite označiti iz liste i zatim
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se "ă".
Ako želite označiti više slika odjednom,
ponovite taj korak.
Ako želite poništiti odabir, odaberite sliku
i pritisnite ENTER. "ă" nestaje sa slike.
6
7
O razvrstavanju slika u listi
Tokom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike koje odgovaraju
kriterijumu razvrstavanja.
Ne tokom razvrstavanja:
Izlistavaju se sve slike sa memorije koja
sadrži trenutno prikazanu sliku.
Pogledajte "Razvrstavanje slika (filtriranje)
(osim DPF­A710/A700)" (str. 34).
5 [Unmark all images]:
Uklanja oznake sa svih slika iz memorije
koja sadrži trenutno prikazanu sliku.
Tokom razvrstavanja:
Uklanja oznake sa svih slika koje ispunjavaju
kriterijume razvrstavanja.
Napomena
Oznaka se smešš š ta samo ako je registrovana sa slikom
u internoj memoriji. Oznaka registrovana za sliku na
memorijskoj kartici se uklanja pri isključenju foto­
okvira ili ako promenite memoriju za prikaz slike.
Saveti
5 Možete odabrati između 3 vrste oznaka.
5 Veličinu sličica u listi slika možete da menjate
pomoću [/] na daljinskom upravljaču (osim
DPF­A700/D700).
Pritisnite MENU.
Prikazuje se meni.
Pritisnite / za odabir [Yes] i zatim
pritisnite ENTER.
Odabranoj slici dodaje se oznaka.
Za brisanje registrovane oznake
Odaberite [Unmark this image] ili [Unmark all
images] i pritisnite ENTER u koraku 3. Takođe
možete poništiti odabir uklanjanjem kvačice
pored pauze.
5 [Unmark this image]:
Uklanja oznaku sa trenutno prikazane slike.
(Ta opcija se ne može odabrati u slideshow
prikazu.)
33
Razvrstavanje slika
(filtriranje) (osim
DPF-A710/A700)
Slike memorisane u internu memoriju ili na
memorijsku karticu možete razvrstati prema
datumu, folderu, orijentaciji slike, oznakama
ili video zapisima/fotografijama.
1
2
3
Pritisnite MENU kad se na ekranu
prikazuje slika.
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Pritisnite SORT kad se na ekranu prikazuje
slika. Prikaže se meni Sort, opisan u
koraku 2 ispod. Pređite na korak 3.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing), tipkama / odaberite
[Sort], zatim pritisnite ENTER.
Odaberite način razvrstavanja
tipkama / i pritisnite ENTER.
4
5
Razvrstavaju se ili video datoteke ili
fotografije.
Pritisnite /// za odabir željene
opcije i zatim pritisnite ENTER.
Ako želite razvrstati slike drugim
načinom razvrstavanja, pritisnite
MENU i ponovite korake 3 i 4.
Za poništenje razvrstavanja
Pritisnite MENU dok su prikazane razvrstane
slike, odaberite [Exit sort (show all photos)] i
pritisnite ENTER.
Za promenu načina razvrstavanja
Pritisnite BACK dok su prikazane razvrstane
slike, zatim odaberite [Reselect].
Napomene
5 Tokom razvrstavanja nemojte da isključujete foto­
okvir niti uklanjate memorijsku karticu.U protivnom
možete da oštetite fotookvir, memorijsku karticu ili
podatke.
5 Razvrstavanje se automatski poništava u sledećim
slučajevima:
– Pri promeni memorije za reprodukciju.
– Ako ste razvrstali slike na memorijskoj kartici i
uklonili tu memorijsku karticu.
5 [Sort by date]:
Filtriranje prema datumu snimanja.
5 [Sort by folder]:
Filtriranje prema folderu.
5 [Sort by vertical/horizontal]:
Filtriranje prema orijentaciji slike.
5 [Sort by mark]:
Filtriranje prema oznaci.
5 [Sort by videos/photos] (samo
DPF­D1020/D820/D720):
Filtriranje prema datotekama koje sadrže
video zapise ili fotografije.
34
Podešavanje veličine i
orijentacije slike
Povećavanje/smanjivanje slike
Slike možete povećavati i smanjivati u pojedinačnom prikazu.
1
2
3
4
Pritisnite MENU u pojedinačnom
prikazu.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
FKad se prikaže potvrdni meni, pritisnite
ENTER.
Savet
Ako pomerite uvećanu sliku tipkama/// i pritisnete MENU u koraku A, slika se se če u prikazanu
veličinu i memoriše.
Napomene
5 Snimati (Overwrite) možete samo preko JPEG
datoteka (ekstenzija: .jpg).
5 Uvećavanje slike može smanjiti njen kvalitet,
zavisno od veličine.
5 Video datoteka se ne može uvećati ili smanjiti.
Rotiranje slike
Pritisnite / za odabir [Zoom] i
pritisnite ENTER.
Možete rotirati sliku u pojedinačnom prikazu.
Pritisnite / za odabir faktora uvećanja i zatim pritisnite ENTER.
1
Sliku možete uvećati od 1,5 puta do najviše
5 puta u odnosu na veličinu originala.
Uvećanu sliku možete pomerati gore,
dole, levo i desno.
2
3
Upotreba daljinskog upravljača (osim
DPF-A700/D700)
Za povećavanje slike, pritisnite  (povećavanje)
na daljinskom upravljaču u pojedinačnom
prikazu. Za smanjenje uvećane slike, pritisnite
 (smanjivanje).
Pritisnite MENU u pojedinačnom
prikazu.
Pritisnite / za odabir kartice ť
(Editing).
Pritisnite / za odabir [Rotate] i
pritisnite ENTER.
Za memorisanje uvećane ili smanjene
slike (sečenje i smeštanje)
APritisnite MENU dok je prikazana uvećana
ili smanjena slika.
BPritisnite / za odabir načina memorisanja.
Ako odaberete [Save as new image], memoriše
se kopija slike. Pređite na korak C.
Ako odaberete [Overwrite], nova slika će zameniti staru. Pređite na korak E.
CPritisnite / za odabir memorije u koju će
se slika memorisati i pritisnite ENTER.
DPritisnite / za odabir odredišnog foldera i
zatim pritisnite ENTER.
EPritisnite / za odabir [Yes] i zatim pritisnite
ENTER. Slika je memorisana.
4
Pritisnite / za odabir ugla rotiranja
i pritisnite ENTER.
Možete odabrati rotiranje pod uglom od 90
stepeni, 180 stepeni ili 270 stepeni
u smeru kazaljke sata.
Upotreba daljinskog upravljača
(osim DPF-A700/D700)
Sliku možete takođe rotirati tipkom 
(ROTATE) na daljinskom upravljaču. Slika
se rotira 90 stepeni ulevo pri svakom
pritisku tipke.
Nastavlja se
35
Saveti
5 Za sliku iz interne memorije će se rotacija sačuvati i
nakon isključenja fotookvira.
5 Sliku možete takođe rotirati u indeksnom prikazu.
Napomena
Ne možete rotirati video zapis.
Promena postavki
automatskog uključivanja/
isključivanja
Možete koristiti funkciju tajmera kako biste
automatski uključili ili isključili fotookvir.
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir [Auto Power
ON/OFF] i zatim pritisnite ENTER.
Prikaže se meni [Auto Power ON/OFF].
4
Pritisnite / za odabir [Setup
method] i zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir [Simple],
[Advanced] (osim DPF-A710/A700)
ili [Auto off] i zatim pritisnite ENTER.
[Simple]:
Podešava automatsko uključivanje/isključi­
vanje, sa vremenskim jedinicama od jednog
minuta.
[Advanced]:
Podešava automatsko uključivanje/isključi­
vanje na odabrani dan u nedelji, sa vremenskim
jedinicama od jednoga sata.
[Auto off]:
Podešava automatsko isključenje nakon
isteka podešenog vremenskog perioda
od neaktivnosti uređaja. Možete odabrati
vremenski period od dva ili četiri sata.
36
5
Pritisnite / za odabir [Time Setting]
i pritisnite ENTER.
[Advanced]
[Simple]
APritisnite /// za odabir vremena za
AOdaberite stavku za koju želite da
podesite vreme.
Pritisnite / za odabir [Power­ON
timer] ili [Power­OFF timer] i pritisnite
ENTER. Pritisnite / za odabir
[Enable] i pritisnite ENTER.
BPodesite vreme u koje želite da aktivirate
Power­ON timer ili Power­OFF timer.
Pritisnite / za odabir [Auto ON time]
ili [Auto OFF time] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir sata ili minuta,
pritisnite / za podešavanje sata ili
minuta i na kraju pritisnite ENTER.
CPodesite dan u nedelji za aktivaciju timera.
Pritisnite / za odabir [Auto ON day]
ili [Auto OFF day] i pritisnite ENTER.
Pritisnite / za odabir dana u nedelji
za aktivaciju tajmera i pritisnite ENTER.
Odabrani dan u nedelji označava se
kvačicom.
Pritisnite / za pomeranje kursora na [OK]
i pritisnite ENTER.
upotrebu funkcije automatskog uključi­
vanja/isključivanja.
Funkciju možete podesiti prema danu
u nedelji u vremenskim jedinicama od
jednoga sata.
Boja odabrane vremenske zone prome­
niće se u plavu nakon što pritisnete
ENTER.
Fotookvir će se uključiti kad nastupi
vreme plave vremenske zone. Boja
odabranog vremena menja se u sivu
nakon što odaberete plavu vremensku
zonu i pritisnete ENTER. Fotookvir
će se isključiti dok se nalazi u sivoj
vremenskoj zoni.
Savet
Za vreme korištenja fotookvira napajanje
će se automatski isključiti u vreme koje ste
podesili pod opcijom [Power­OFF timer].
Tokom pripravnog stanja fotookvir će se
automatski uključiti u vreme koje ste podesili pod opcijom [Power­ON timer].
BPritisnite /// za odabir [OK] i
zatim pritisnite ENTER.
[Auto off]
Nastavlja se
37
6
Pritisnite / za odabir proteklog vremena
nakon kojeg se fotookvir automatski isključi.
2 sata, 4 sata ili isključenje funkcije.
Zatim pritisnite ENTER.
Menjanje postavki
Pritisnite MENU.
5 Slideshow Settings
5 Slideshow BGM Settings (samo
DPF­D1020/D820/D720)
5 Auto Power ON/OFF
5 Date/time Settings
5 General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF i sl.)
5 Language Setting
5 Initialize
Možete promeniti sledeće postavke.
Postupak podešavanja
1
2
3
Pritisnite MENU.
Pritisnite / za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite da promenite i zatim pritisnite
ENTER.
Prikazuje se meni sa postavkama za
odabranu opciju.
Na primer, kad odaberete [Slideshow
Settings].
38
4
Pritisnite / za odabir opcije koju
želite da promenite i zatim pritisnite
ENTER.
To vam omogućava da podesite svaku od
opcija (str. 40).
Napomena
5
6
Dok fotookvir, na primer, prikazuje slideshow,
promena postavki za neke opcije nije moguća.
One su prikazane sivom bojom i ne možete ih
odabrati.
Pritisnite / za odabir vrednosti i
pritisnite ENTER.
Vrednost se menja kod svakog pritiska
tipki /. U slučaju numeričke vrednosti,
pritisnite  za povećanje vrednosti ili
pritisnite  za smanjenje vrednosti.
Ako pritisnete ENTER, podešenje se potvrdi.
Pritisnite MENU.
Meni se zatvori.
Za resetovanje na fabrička
podešenja
1
Pritisnite MENU i odaberite karticu ŧ
(Settings) pritiskom tipki /.
2
Pritisnite / za odabir [Initialize] i zatim
pritisnite ENTER.
3
Pritisnite / za odabir [Initialize settings]
i zatim pritisnite ENTER.
Sve podešene vrednosti, osim postavke
datuma/vremena, vraćaju se na fabrička
podešenja.
Nastavlja se
39
Opcije za podešavanje
Opcija
Podešenje
Slideshow
Settings
Pogledajte "Uživanje u slideshow prikazu" (str. 22).
Slideshow
BGM Settings
(samo DPF­
D1020/D820/
D720)
Pogledajte "Reprodukovanje slideshowa uz pozadinsku muziku" (samo DPF­ D1020/D820/
D720)" (str. 25).
Auto Power
ON/OFF
Simple
Advanced*
Auto off
Opis
Podešava funkciju tajmera koji može automatski uključiti ili isključiti fotookvir. Možete precizno podesiti automatsko uključivanje/isključivanje, u
koracima od po jednog minuta. (str. 36)
Power­ON
timer
Možete podesiti tajmer (vreme/dan u nedelji) za automatsko uključenje napajanja.
Power­OFF
timer
Možete podesiti tajmer (vreme/dan u nedelji) za automatsko isključenje napajanja.
Podešava automatsko uključivanje/isključivanje na odabrani dan u nedelji,
sa vremenskim jedinicama od jednog sata.
OK
Povratak na prethodni meni nakon potvrde
postupka.
Cancel
Povratak na prethodni meni nakon poništenja
postupka.
Reset all
Brisanje svih podešenih vremena.
Možete podesiti tajmer koji automatski isključuje fotookvir nakon isteka
podešenog vremenskog perioda neaktivnosti fotookvira. Kad odaberete
opciju [Disable], funkcija Auto off nije aktivna.
Date/time
Settings
Podešava datum, vreme, prvi dan u nedelji, itd. (str. 12)
General
Settings
Listing Order
Shoot. Date
Prikaz slika redosledom datuma snimanja.
Number Order*
Prikaz slika prema njihovim rednim brojevima.
Auto display
orientation
ON*/OFF: Možete automatski promeniti orijentaciju slika, u skladu s
orijentacijom fotookvira.
LCD backlight
Omogućava podešavanje svetline pozadinskog osvetljenja LCD ekrana
na nivo od 1 do 10*.
*: Fabričke postavke
40
Podešava redosled prikaza slika. Postavka se odnosi na redosled u
opciji [Slideshow Settings].
Opcija
Podešenje
Opis
General
Settings
Image import
size
Resize*
Omogućava promenu veličine slika i smeštanje slika u
internu memoriju prilikom importovanja slika s memorijske kartice. Zahvaljujući toj opciji, možete memorisati
veći broj slika. Ipak, kad se slike prikažu na većem
ekranu, putem računara, i sl. kvalitet slike je lošiji u
poređenju sa originalom.
Original
Smešta slike u internu memoriju bez kompresije.
Nema gubitka kvaliteta slike, ali nećete moći da ih
memorišete u većem broju.
System
Information
Language
Setting
Sony logo ON/
OFF
ON*/OFF: Možete podesiti da li će Sonyjev logotip fotookvira svetleti
ili ne.
Version
Prikazuje verziju softvera ugrađenog u fotookvir.
Internal
memory
Memory
capacity
Prikazuje maksimalni kapacitet interne memorije u
početnom stanju.
Remaining
capacity
Prikazuje trenutno dostupan kapacitet interne
memorije.
Podešava jezik menija na LCD ekranu.
DPF-A710/A700
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Simplified Chinese, Traditional
Chinese, Dutch, Portuguese
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Korean, Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Dutch, Portuguese, Arabic, Persian, Hungarian, Polish, Czech, Thai,
Greek, Turkish, Malay, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish
Napomena
Fabričko podešenje jezika nije isto za sva područja.
Initialize
Format internal
memory
Initialize
settings
Možete formatirati internu memoriju.
Napomene
5 Sve slike dodate u internu memoriju biće izbrisane.
5 Nemojte internu memoriju formatirati pomoću spajanja na računar.
Vraća sve postavke, osim tekućeg datuma/vremena podešenog pod [Date/
time Settings], na njihova fabrička podešenja.
*: Fabričke postavke
41
Prikaz slike koja je
memorisana na USB
uređaju (osim DPF-A710/
A700)
Slike koje su memorisane na USB uređaju možete
prikazati na ekranu fotookvira.
Napomene
5 Ne možemo garantovati povezivanje sa svim vrstama
USB memorijskih uređaja.
5 Spoljni USB uređaj odabraće se kao izvor
reprodukcije ako spojite USB memoriju na USB A
priključnicu tokom reprodukcije slike iz interne
memorije.
1
2
3
Spojite mrežni adapter na fotookvir
i na zidnu utičnicu.
Uključite fotookvir (str. 11).
Spojite USB memoriju na EXT
INTERFACE (USB A) priključnicu na
fotookviru.
USB memorijski uređaj
42
4
Odaberite [USB] spoljni uređaj pod
Select device (str. 29).
Slika sa USB memorijskog uređaja prikazuje
se na ekranu.
Za detalje o slideshow prikazu, pogledajte
str. 22. Za detalje o dodavanju slika u
internu memoriju, pogledajte str. 27.
Napomene
5 Nemojte odspajati USB memoriju ili isključivati
fotookvir kad treperi indikator pristupa na fotookviru.
U suprotnom, može doći do oštećenja podataka u USB
memoriji. Kompanija Sony ne preuzima odgovornost
za bilo koje oštećenje ili gubitak podataka.
5 Fotookvir ne može koristiti podatke na USB memoriji
koji su kriptovani ili komprimovani uz upotrebu,
npr., autorizacije otiskom prsta ili su zaključani
lozinkom.
5 Nemojte spajati računar na  USB mini B
priključnicu na fotookviru istovremeno kad je na
priključnicu EXT INTERFACE (USB A) spojena
USB memorija.
5 Fotookvir možda neće moći normalno da pristupi
datotekama s USB čvorišta ili USB uređaji s ugrađenim
čvorištem možda neće raditi pravilno.
Korištenje sa računarom
Spajanje na računar
Fotookvir možete spojiti na računar radi prikaza
i kopiranja slika s interne memorije fotookvira na
računar i kopiranja slika s računara na fotookvir.
Sistemski zahtevi
Za spajanje računara koji ćete koristiti sa
fotookvirom, on treba da zadovolji sledeće
sistemske zahteve.
Spajanje na računar radi
razmene slika
Napomena
Ovo poglavlje pokazuje primer spajanja uz upotrebu
sistema Windows Vista. Zavisno od operativnog sistema,
prikaz na ekranu i postupci se mogu razlikovati.
1
2
[ Windows
Spojite mrežni adapter na fotookvir
i na zidnu utičnicu.
Povežite računar i fotookvir dodatno
nabavljivim USB kablom.
Preporučeni OS: Microsoft Windows 7/Windows
Vista SP2/Windows XP SP3
Priključnica: USB priključnica
[ Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (v10.4 ili noviji)
Priključnica: USB priključnica
Napomene
5 Ako se na računar spoji više USB uređaja ili ako
se koristi čvorište, mogući su problemi. U tom slučaju
smanjite broj priključenih USB uređaja.
5 Fotookvirom ne možete upravljati sa drugog USB
uređaja koji se koristi istovremeno.
5 Nemojte odspajati USB kabl tokom komunikacije
sa podacima.
5 Nije zagarantovan rad sa svim računarima koji
zadovoljavaju navedene sistemske uslove.
5 Potvrđen je rad fotookvira u slučaju spajanja na
računar ili na Sonyjev digitalni fotoštampač. Kad se
na fotookvir spajaju ostali uređaji, ti uređaji možda
neće prepoznati internu memoriju fotookvira.
5 Nemojte spajati računar na  USB mini B
priključnicu na fotookviru istovremeno kad je na
priključnicu EXT INTERFACE (USB A) spojena
USB memorija ili spoljni uređaj.
Na  USB mini B
priključnicu
Računar
Na USB priključnicu
Napomena
3
Koristite B­tip USB kabla koji je kraći od 3
metra.
Uključite fotookvir. (str. 11)
Nastavlja se
43
4
5
Kad se na ekranu računara pojavi
[Auto Play] meni, kliknite na opciju
[Open folder to view files].
Ako se meni [AutoPlay] ne pojavi, kliknite
na opciju [Computer (My Computer)] u
meniju Start, a zatim otvorite disk koji
se može ukloniti.
5 Neke slikovne datoteke kreirane ili editovane na
računaru nije moguće prikazivati. Datoteke računara
u "Read only" modu nije moguće izbrisati na
fotookviru. Pre memorisanja slikovnih datoteka sa
računara na fotookvir, poništite opciju "Read only".
Odspajanje sa računara
Pomerite kursor u ovom meniju
i upotrebite desni klik, a zatim klikom
odaberite [New] - [Folder].
Odspojite USB kabl ili isključite fotookvir
nakon što ga odspojite sa računara.
Imenujte novi folder. U ovom uputstvu kao
primer za ime foldera korišteno je ime "sony".
1
2
3
6
7
Kliknite dvaput na tipku miša kako
biste otvorili folder "sony".
Otvorite folder koji sadrži slikovne
datoteke koje želite da kopirate, a zatim
pomoću funkcije "drag-and-drop"
kopirajte željene datoteke.
Napomene
5 Kad se slike sa računara smeštaju u internu memoriju
fotookvira, potrebno je kreirati folder u internoj
memoriji i memorisati ih u nju. Ako ne kreirate folder,
moći ćete da snimite najviše 512 slika. Osim toga,
broj slika može biti i manji zavisno od dužine naziva
datoteke ili vrste znakova.
5 Kada se slike urede ili snime na računar, datum
snimanja datoteke može se promeniti ili obrisati.
U tom slučaju, slike se možda neće prikazati prema
datumu snimanja u indeksnom prikazu.
5 Kad se slike sa računara smeštaju u internu memoriju
fotookvira, slikovne datoteke se memorišu bez
kompresije. Zbog toga ćete u internu memoriju
fotookvira moći da snimite manje slika.
44
Kliknite dvaput na ikonu
sa zadacima.
u traci
Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) - [Stop].
Nakon odabira pogona koji želite
da odspojite kliknite na [OK].
Poruke o greškama
Ako se pojavi poruka o grešci
U slučaju greške, na LCD ekranu fotookvira može se prikazati jedna od sledećih poruka greške.
Za rešenje problema postupite prema odgovarajućem savetu iz sledeće tablice.
Poruka o grešci
Značenje/Rešenja
No Memory Stick. / No SD
Memory Card.
5 Memorijska kartica nije umetnuta u otvor.
Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor. (str. 13)
An incompatible Memory Stick
is inserted. / An incompatible SD
Memory Card is inserted.
5 Umetnuta je memorijska kartica koju fotookvir ne podržava.
Koristite memorijsku karticu koju fotookvir podržava.
No images on file.
5 Na memorijskoj kartici nema slikovnih datoteka koje se mogu
prikazivati na ekranu fotookvira. Upotrebite memorijsku
karticu koja sadrži slikovne datoteke koje se mogu prikazati
ovim fotookvirom.
Cannot delete a protected file.
5 Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu ili računaru.
Memory card is protected. Remove
protection then try again.
5 Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomerite
zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje omogućeno.
(str. 52)
The Memory Stick is full. / The SD 5 Nije moguće snimiti više podataka jer je kapacitet
memorijske kartice ili interne memorije popunjen. Izbrišite
Memory Card is full. /The internal
slike ili koristite memorijsku karticu na kojoj ima slobodnog
memory is full.
kapaciteta.
Error reading the Memory Stick./
Error reading the SD Memory
Card. / Error reading the internal
memory.
Write error on the Memory Stick./
Write error on the SD Memory
Card. / Write error on the internal
memory.
6 Za memorijsku karticu:
Pojavila se greška. Proverite da li je memorijska kartica
umetnuta pravilno. Ako se poruka o grešci prikazuje često,
proverite stanje memorijske kartice na nekom drugom
uređaju.
6 Za internu memoriju:
Formatirajte internu memoriju.
Napomena
Pri formatiranju interne memorije ne zaboravite da će se izbrisati sve
slikovne datoteke dodate na nju.
The Memory Stick is read only.
5 Umetnut je "Memory Stick­ROM". Za memorisanje slika
koristite preporučeni "Memory Stick".
The Memory Stick is protected.
5 Umetnut je zaštićeni "Memory Stick". Za editovanje i snima­
nje slika, upotrebite spoljni uređaj kako biste uklonili zaštitu.
45
Poruka o grešci
Značenje/Rešenja
Memory card format not supported. 5 Za memorijsku karticu koristite digitalni fotoaparat ili
drugi uređaj kako biste je formatirali.
5 Upotrebite fotookvir za formatiranje interne memorije.
Napomena
Formatiranjem memorijske kartice brišu se sve datoteke sa nje.
Cannot open the image.
46
5 Fotookvir ne može prikazati ili otvoriti slikovnu datoteku
čiji format ne podržava.
U slučaju problema
Ako se pojavi problem
Pre odnošenja fotookvira na popravku, pokušajte da primenite sledeće savete kako biste rešili
problem. Ako problem postoji i dalje, obratite se prodavcu Sonyjevih uređaja ili ovlašćenom
Sonyjevom servisu.
Napajanje
Simptom
Provera
Nije moguće
5 Da li je pravilno priključen
uključiti fotookvir.
kabl napajanja?
Uzrok/Rešenja
F Pravilno spojite utikač kabla napajanja.
Prikaz slika
Ako je fotookvir uključen ali ne prikazuje slike ili se ne mogu podešavati postavke menija, proverite
sledeće.
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Na ekranu se ne
prikazuju slike.
5 Da li je memorijska kartica
umetnuta pravilno?
F Pravilno umetnite memorijsku karticu.
(str. 13)
5 Da li memorijska kartica
sadrži slike snimljene
digitalnim fotoaparatom ili
drugim uređajem?
F Umetnite memorijsku karticu koja sadrži
slike.
F Proverite formate datoteka koje ovaj
fotookvir može prikazati. (Pogledajte
"Tehničke podatke")
5 Da li je format datoteke kom- F Fotookvir možda neće moći da prikaže
patibilan s DCF standardom?
datoteku koja nije kompatibilna sa DCF
standardom, iako se ona može prikazati na
računaru.
Slike se ne
prikazuju prema
datumu snimanja.
5 Da li su slike snimljene sa
računara?
5 Da li su slike bile editovane
na računaru?
F Ako uredite ili smestite slikovnu datoteku
na računar, datum datoteke se menja. Slike
se tada prikazuju redosledom datuma
izmene umesto prema datumu snimanja.
Nastavlja se
47
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Neke slike se ne
prikazuju.
5 Da li su slike vidljive u
indeksnom prikazu?
F Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu
ali nije moguć njen pojedinačni prikaz,
slikovna datoteka je možda oštećena iako
je njena sličica dobro prikazana.
F Fotookvir možda neće moći da prikaže
datoteku koja nije kompatibilna sa DCF
standardom, iako se ona može prikazati na
računaru.
F Ako je prikazana oznaka iz levog stubca,
5 Da li se pojavljuje donja
fotookvir možda ne podržava tu slikovnu
oznaka u indeksnom prikazu?
datoteku jer je to, npr., JPEG datoteka
kreirana računarom. Takođe, fotookvir
možda podržava tu slikovnu datoteku,
ali ne sadrži podatke o sličici. Odaberite
5 Da li su slike kreirane aplikaoznaku i pritisnite ENTER za prelazak na
cijom na računaru?
prikaz pojedinačne slike. Ako se oznaka
iz levog stubca prikaže ponovo, slika
se ne može prikazati jer je fotookvir ne
podržava.
5 Da li se pojavljuje donja
F Ako je vidljiva oznaka iz levog stubca,
oznaka u indeksnom prikazu?
fotookvir podržava tu datoteku, ali se
podaci o sličici ili sama slika ne mogu
otvoriti. Odaberite oznaku i pritisnite
ENTER. Ako se oznaka iz levog stubca
prikaže ponovo, slika se ne može prikazati
na fotookviru.
5 Da li je na memorijskoj kartici F Fotookvir može da reprodukuje, snimi,
izbriše ili drukčije koristi do 4999
ili u internoj memoriji više od
slikovnih datoteka.
4999 slika?
5 Da li ste preimenovali datoteku računarom ili drugim
uređajem?
F Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računaru a njen naziv sadrži i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir
možda neće prikazivati tu sliku.
F Fotookvir ne može prikazati slike snimlje 5 Da li ima 8 ili više nivoa
ne u folder na većem nivou od osmog.
foldera u strukturi foldera na
memorijskoj kartici?
48
Simptom
Provera
Naziv datoteke
nije prikazan
pravilno.
5 Da li ste preimenovali datoteku računarom ili drugim
uređajem?
Uzrok/Rešenja
F Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računaru a njen naziv sadrži i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir možda
neće taj naziv prikazivati pravilno. Takođe, za datoteku napravljenu na računaru ili
drugom uređaju, fotookvir može prikazati
najviše 10 znakova od početka naziva
datoteke.
Napomena
Moguć je prikaz samo alfanumeričkih znakova.
Reprodukovanje video datoteke
Simptom
Provera
Video datoteka
se ne može
reprodukovati.
5 Da li se pojavljuje donja ozna- F Ako je prikazana oznaka sa leve strane,
ka u indeksnom ili pojedinačfotookvir možda ne podržava video datonom prikazu?
teku. Za video datoteke koje se ne mogu
reprodukovati, pogledajte "Reprodukcija
video datoteke (samo DPF­D1020/D820/
D720)" (str. 21).
Uzrok/Rešenja
–
Pretraživanje
reprodukcije
unapred/unazad
nije dostupno.
F Fotookvir možda neće podržati pretraživanje reprodukcije nekih video datoteka
unapred/unazad.
Memorisanje ili brisanje slika
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Ne možete da
memorišete sliku.
5 Da li je memorijska kartica
zaštićena protiv snimanja?
F Isključite zaštitu i ponovo pokušajte
snimanje.
5 Da li je zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici podešen
u položaj [LOCK]?
F Pomerite zaštitni graničnik u položaj u
kojem je snimanje omogućeno.
5 Da li je memorijska kartica
puna?
F Umetnite memorijsku karticu sa dovoljno
slobodnog prostora. Ili izbrišite nepotrebne
slike. (str. 31)
5 Je li interna memorija puna?
F Izbrišite nepotrebne slike. (str. 31)
Nastavlja se
49
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Ne možete da
memorišete sliku.
5 Da li ste slike sa računara
snimili u internu memoriju
bez kreiranja foldera u njoj?
F Ako ne kreirate folder, moći ćete da snimite najviše 512 slika. Osim toga, broj slika
koje se mogu smestiti može biti i manji
zavisno od dužž žine naziva datoteke ili vrste
znakova. Pri snimanju slika sa računara
u internu memoriju, proverite da li ste
kreirali folder i snimite slike u njega.
Ne možete da
izbrišete sliku.
5 Da li je memorijska kartica
zaštićena protiv snimanja?
F Na uređaju koji koristite za podešavanje
zaštite poništite zaštitu od snimanja i
ponovo pokušajte brisanje.
5 Da li je zaštitni graničnik na
memorijskoj kartici podešen
u položaj [LOCK]?
F Pomerite zaštitni graničnik u položaj u
kojem je snimanje omogućeno.
5 Da li koristite "Memory
Stick­ROM"?
F Nije moguće brisati slike sa "Memory
Stick­ROM" kartice niti je formatirati.
5 Da li je slika zaštićena?
F Proverite podatke o slici u pojedinačnom
prikazu. (str. 20)
F Slika s oznakom
podešena je na "Read
Only". Ne možete je izbrisati pomoću
fotookvira.
Slučajno ste
izbrisali sliku.
—
F Sliku nije moguće obnoviti kad se jednom
izbriše.
Fotookvir
Simptom
Ništa se ne događa
pri rukovanju
fotookvirom.
50
Uzrok/Rešenja
Provera
—
F Isključite uređaj (str. 11) i ponovo ga
uključite.
Daljinski upravljač (osim DPF-A700/D700)
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Ništa se ne događa 5 Da li je baterija pravilno umet - F Zamenite bateriju. (str. 10)
nuta u daljinski upravljač?
F Umetnite bateriju. (str. 10)
pri rukovanju
F Umetnite bateriju skladno polaritetu.
daljinskim
(str. 10)
upravljačem.
—
5 Je li umetnuta zaštitna folija?
F Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača
prema pripadajućem senzoru na fotookviru.
(str. 10)
F Otklonite sve predmete koji mogu predstavljati prepreku između daljinskog
upravljača i senzora na fotookviru.
F Uklonite zaštitnu foliju. (str. 10)
51
Dodatne informacije
*6
O memorijskim
karticama
Napomene o upotrebi
"Memory Stick"
Vrste "Memory Stick" kartica
koje fotookvir može da koristi
Sa fotookvirom možete koristiti sledeće vrste
"Memory Stick"*1 kartica:
Vrste "Memory
Stick" kartica
Prikazivanje
Brisanje/
Sni manje
"Memory Stick"*2
(nekompatibilan
s "MagicGate")
OK
OK
"Memory Stick"*2
(kompatibilan s
"MagicGate")
OK*5
OK*5
"MagicGate Memory Stick"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO"*2
OK*5
OK*5
"Memory Stick
PRO-HG"*2
OK*5*6
OK*5*6
"Memory Stick
Micro"*3 ("M2"*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
*5
Fotookvir podržava FAT32. Fotookvir dokazano
radi sa "Memory Stick" karticama kapaciteta 32 GB
ili manje, koje su proizvod kompanije Sony Corporation.
Međutim, ne garantujemo da će raditi sa svim "Memory
Stick" medijima.
Fotookvir je opremljen otvorom kompatibilnim sa
medijem standardne i Duo veličine. Možete koristiti
"Memory Stick" standardne veličine i "Memory
Stick Duo" kompaktne veličine bez "Memory Stick
Duo" adaptera.
Kad koristite "Memory Stick Micro" sa ovim fotookvirom, uvek ga umetnite u M2 adapter.
"M2" je skra ćenica za "Memory Stick Micro".U ovom
poglavlju, "M2" označava "Memory Stick Micro".
Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje podataka
koje zahteva "MagicGate" zaštitu autorskog prava.
"MagicGate" je opšti naziv za tehnologiju zaštite
autorskih prava koju je razvila kompanija Sony te
koristi proveru i šifriranje.
52
Fotookvir ne podržava 8­bitni paralelni prenos
podataka.
5 Za najnovije informacije o vrstama "Memory
Stick" kartica koje fotookvir podržava,
pogledajte informacije o "Memory Stick"
kompatibilnosti na Sony web stranici:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Odaberite područje u kojem koristite fotookvir i odaberite "Digital Photo Frame" na
stranici područja.)
5 Nemojte umetati više od jedne "Memory
Stick" kartice istovremeno.
5 Ako koristite karticu "Memory Stick Micro"
sa ovim fotookvirom, uvek je umetnite u "M2"
adapter.
5 Ako umetnete "Memory Stick Micro" karticu
u fotookvir bez "M2" adaptera, možda
nećete moći da je izvadite.
5 Ako umetnete "Memory Stick Micro" u "M2"
adapter, te umetnete "M2" adapter u "Memory
Stick Duo" adapter, fotookvir možda neće
raditi pravilno.
5 Kad formatirate "Memory Stick", koristite
funkciju formatiranja na vašem digitalnom
fotoaparatu. Ako formatirate "Memory Stick"
računarom, slike se možda neće prikazivati
pravilno.
5 Formatiranjem kartice "Memory Stick" brišu
se sve pa i zaštićene slike. Kako biste sprečili
slučajno brisanje važnih podataka, proverite
sadržaj "Memory Stick" kartice pre
formatiranja.
5 Ne možete snimati, editovati ili brisati podatke
ako je zaštitni graničnik u položaju LOCK.
5 Na mesto za nalepnicu nemojte stavljati ništa
osim isporučene nalepnice. Kod postavljanja
isporučene nalepnice, namestite je na pripadajuće mesto. Pazite da ne viri preko ivica
kartice.
SD memorijska kartica
Otvor za SD memorijsku karticu na fotookviru
omogućava vam upotrebu sledećih kartica:
5 SD memorijska kartica*1
5 miniSD kartica, microSD kartica
(Potreban je adapter.)*2
5 SDHC memorijska kartica*3
5 miniSDHC kartica, microSDHC kartica
(Potreban je adapter.)*2
5 MMC standardna memorijska kartica*4
Ne garantujemo da će sve vrste SD memorijskih
kartica i MMC standardnih memorijskih kartica
raditi pravilno.
*1
*2
*3
*4
Fotookvir je ispitan za funkcionisanje sa SD memorijskim karticama kapaciteta 2 GB ili manjeg.
Neki adapteri za kartice raspoloživi u prodaji imaju
priključke na poleđini. Ta vrsta adaptera možda
neće raditi pravilno sa ovim fotookvirom.
Fotookvir je ispitan za funkcionisanje sa SDHC
memorijskim karticama kapaciteta 32 GB ili manjeg.
Fotookvir je ispitan za funkcionisanje sa MMC
standardnim memorijskim karticama kapaciteta
2 GB ili manjeg.
Napomene o upotrebi
5 Fotookvir ne podržava čitanje/snimanje poda­
taka koje zahteva zaštitu autorskog prava.
5 SDXC memorijske kartice nisu podržane.
Napomene o upotrebi
memorijske kartice
5 Pri upotrebi kartice, proverite da li je ispravno
okrenuta u odnosu na otvor. Nepravilnim
umetanjem možete oštetiti fotookvir.
5 Kod umetanja memorijske kartice, ona će
ući u otvor samo određenim delom, zato je
ne pokušavajte gurati na silu jer tako možete
oštetiti memorijsku karticu i/ili fotookvir.
5 Nemojte vaditi karticu ili isključivati fotookvir
dok fotookvir čita ili upisuje podatke, ili dok
treperi indikator pristupa. U protivnom se
podaci mogu izbrisati ili postati nečitljivi.
5 Savetujemo vam da napravite sigurnosne
kopije važnih podataka.
5 Fotookvir možda neće moći da prikaže podatke
obrađene računarom.
5 Kad prenosite ili ostavljate karticu, stavite je
u kutiju isporučenu sa njom.
5 Nemojte dirati priključke kartice rukama ili
metalnim predmetom.
5 Nemojte udarati, savijati ili bacati karticu.
5 Nemojte rastavljati ili prepravljati karticu.
5 Ne izlažite karticu vodi.
5 Nemojte koristiti ili držati karticu na sledećim
mestima:
– Mestima na kojima nisu zadovoljeni potrebni
radni uslovi, uključujući mesta poput vruće
unutrašnjosti vozila parkiranog na suncu i/
ili leti, napolju izloženu direktnom suncu
ili pored grejalice.
– Vlažnim mestima ili mestima sa koroziv nim sredstvima.
– Mestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama.
53
Tehnički podaci
(za DPF-D1020/D1010,
DPF-D820/D810,
DPF-D720/D710/D700)
[ Fotookvir
LCD ekran
LCD ploča
DPF­D1020/D1010: 26 cm/10,2 inča, TFT
aktivna matrica
DPF­D820/D810: 20,3 cm/8 inča, TFT
aktivna matrica
DPF­D720/D710/D700: 18 cm/7 inča,
TFT aktivna matrica
Ukupan broj tačaka:
DPF­D1020/D1010/D720/D710/D700:
1.152.000 tačaka
(800  3(RGB)  480) tačaka
DPF­D820/D810: 1.440.000 tačaka
(800  3(RGB)  600) tačaka
Efektivna površina ekrana
Format slike
DPF­D1020/D1010/D720/D710/D700:
16:10
DPF­D820/D810: 4:3
Površina LCD ekrana:
DPF­D1020: 24,7 cm/9,7 inča
DPF­D1010: 24,8 cm / 9,8 inča
DPF­D820: 20 cm / 7,9 inča
DPF­D810: 20,1 cm / 7,9 inča
DPF­D720: 15,9 cm/6,3 inča
DPF­D710/D700: 16 cm/6,3 inča
Ukupan broj tačaka:
DPF­D1020: 1.072.188 tačaka
(754  3(RGB)  474) tačaka
DPF­D1010: 1.080.996 tačaka
(757  3(RGB)  476) tačaka
DPF­D820: 1 398 897 tačaka
(789  3(RGB)  591) tačaka
DPF­D810: 1.411.344 tačaka
(792  3(RGB)  594) tačaka
DPF­D720: 987.000 tačaka
(700  3(RGB)  470) tačaka
54
DPF­D710/D700: 998.976 tačaka
(704  3(RGB)  473) tačaka
Trajanje osvetljenja LCD-a
20.000 sati
(pre smanjenja svetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tipa mini B, Hi­Speed USB)
USB priključnice (tipa A, Hi­Speed USB)
Otvor za "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo)/SD memorijska kartica/MMC
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
Fotografije:
JPEG: DCF 2.0­kompatibilan, Exif
2.21­kompatibilan, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21­kompatibilan
BMP: 1­, 4­, 8­, 16­, 24­, 32­bitni Windows
format
RAW (samo pregled*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Video zapisi: MotionJPEG*6
Maksimalna rezolucija: 726  576 tačaka
Format audio kompresije: LPCM/
ADPCM
Maksimalna brzina prenosa: 12 Mbps
Maksimalan broj sličica u sekundi: 30 fps
(640  480) / 25 fps (726  576)
Muzika: MP3*6
Frekvencija uzorkovanja: 32/44,1/48 kHz
Brzina prenosa: 32 kbps do 320 kbps
Maksimalan broj piksela koje ovaj fotookvir
može da prikaže
8000 (V)  6000 (Š) tačaka *3
Sistem datoteka
FAT12/16/32
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 8. hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj fotookvir može koristiti
4.999 datoteka za internu memoriju ili
memorijsku karticu
Kapacitet interne memorije*4
DPF­D1020/D820/D720: 2 GB
(Moguće je snimiti oko 4.000 slika*5.)
DPF­D1010/D710/D700: 128 MB
(Moguće je snimiti oko 200 slika*5.)
DPF­D810: 128 MB
(Moguće je snimiti oko 150 slika*5.)
Napajanje
DPF-D1020/D1010:
Priključnica DC IN, DC 12V
DPF­D820/D810/D720/D710/D700:
Priključnica DC IN, DC 5V
Potrošnja
DPF-D1020/D1010
s maksimalnim opterećenjem: 10 W,
normalan mod*: 5,5 W
DPF-D820/D810
s maksimalnim opterećenjem: 11 W,
normalan mod*: 6,3 W
DPF­D720/D710/D700
s maksimalnim opterećenjem: 10,5 W,
normalan mod*: 6,1 W
* Uobičajeno korištenje je stanje uređaja u kojem
je podešen slideshow prikaz slika u internoj
memoriji sa standardnim podešenjima, bez umetanja memorijske kartice i bez spajanja dodatnih
uređaja.
Radna temperatura
5 °C – 35 °C
Dimenzije (širina/visina/dubina)
DPF-D1020
[S otvorenom nožicom]
Približno 293 mm  195 mm  118,8 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 293 mm  195 mm  28,8 mm
DPF-D1010
[S otvorenom nožicom]
Približno 293 mm  195 mm  116,9 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 293 mm  195 mm  26,9 mm
DPF-D820
[S otvorenom nožicom]
Oko 233 mm  176 mm  111,6 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 233 mm  176 mm  28,8 mm
DPF-D810
[S otvorenom nožicom]
Približno 233 mm  176 mm  109,9 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 233 mm  176 mm  27,1 mm
DPF­D720
[S otvorenom nožicom]
Približno 202 mm  141 mm  107,8 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 202 mm  141 mm  28,2 mm
DPF­D710
[S otvorenom nožicom]
Približno 202 mm  141 mm  106 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 202 mm  141 mm  26,5 mm
DPF­D700
[S otvorenom nožicom]
Približno 202 mm  141 mm  106 mm
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 202 mm  141 mm  26,5 mm
Masa
DPF­D1020: Oko 743 g
DPF­D1010: Oko 630 g
DPF­D820: Oko 599 g
DPF­D810: Oko 525 g
DPF­D720: Oko 405 g
DPF­D710: Oko 346 g
DPF­D700: Oko 346 g
(bez AC adaptera)
Nastavlja se
55
[ AC adapter
Napajanje
 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 0,4 A
Nazivni izlazni napon
DPF-D1020/D1010:  12 V, 1,5 A
DPF­D820/D810/D720/D710/D700:
 5 V, 2 A
Dimenzije (dubina/širina/visina)
Približno 64 mm  50 mm  30 mm
(bez delova koji vire)
Masa
Oko 110 g
Za detalje pogledajte nalepnicu AC adaptera.
: Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
*2
: RAW datoteke Sony µ DSLR fotoaparata se prikazuju
kao sličice.
*3
: Potrebno je 17 ili više bitova i vertikalno i horizontalno.
Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1,
mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u
drugim slučajevima.
*4
: Kod merenja kapaciteta medija, 1 MB odgovara
1.000.000 bajtova, 1 GB odgovara 1.000.000.000
bajtova, čega se deo koristi za upravljanje podacima i/
ili za aplikativne datoteke. Kapacitet koji korisnik
može upotrebiti iznosi približno 1,9 GB (DPF­
D1020/D820/D720) / 80 MB (DPF­D1010/D710/
D700) / 60 MB (DPF­D810).
*5
: Kad se snimaju slike snimljene fotoaparatom ekviva­
lentnim 2.000.000 piksela, prikazuje se približan broj.
Vrednost može varirati zavisno od uslova snimanja.
*6
: Neke datoteke koje udovoljavaju spomenutim zahtevima možda se neće pravilno reprodukovati, zavisno od
efikasnosti ili statusa korištene memorijske kartice.
*1
Tehnički podaci
(za DPF-A710/A700)
[ Fotookvir
LCD ekran
LCD ploča:
18cm/7",
TFT aktivna matrica
Ukupan broj tačaka:
336.960 tačaka
(480  3(RGB)  234) tačaka
Efektivna površina ekrana
Format slike: 16:10
Površina LCD ekrana:
16,1cm/6,4 "
Ukupan broj tačaka:
295.218 tačaka
(426  3(RGB)  231) tačaka
Trajanje osvetljenja LCD-a
20.000 sati
(pre smanjenja svetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tipa mini B, Hi­Speed USB)
Otvori
Otvor za "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo)/SD/MMC/memorijsku karticu
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
JPEG: DCF 2.0­kompatibilan, Exif
2.21­kompatibilan, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21­kompatibilan
BMP: 1­, 4­, 8­, 16­, 24­, 32­bitni Windows
format
RAW (samo pregled*2): SRF, SR2, ARW (2,2
ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Maksimalan broj piksela koje ovaj fotookvir
može prikazati
8000 (V)  6000 (Š) tačaka *3
Sistem datoteka
FAT12/16/32
56
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 256 znakova unutar 8. hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj fotookvir može da koristi
4.999 datoteka za internu memoriju ili
memorijsku karticu
Kapacitet interne memorije*4
128 MB
(Moguće je snimiti oko 250 slika *5.)
Napajanje
Priključnica DC IN, DC 5V
s maksimalnim opterećenjem
normalan mod*
uključujući AC
adapter
5W
4,5 W
* Uobičajeno korištenje je stanje uređaja u kojem je
podešen slideshow prikaz slika u internoj memoriji
sa standardnim podešenjima, bez umetanja memorijske kartice i bez spajanja dodatnih uređaja.
Radna temperatura
5 °C – 35 °C
Dimenzije
[S otvorenom nožicom]
Približno 202 mm  141 mm  106,5 mm
(širina/visina/dubina)
[Kad je fotookvir obešen na zid]
Približno 202 mm  141 mm  26,5 mm
(širina/visina/dubina)
Masa
Oko 344 g
(bez AC adaptera)
Napajanje
 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Nazivni izlazni napon
 5 V 1,5 A
Dimenzije
Približno 72 mm  46 mm  34 mm
(širina/visina/dubina)
(bez delova koji vire)
Masa
Oko 108 g
Za detalje pogledajte nalepnicu AC adaptera.
Potrošnja
u radnom modu
[ AC adapter
Isporučeni pribor:
Digitalni fotookvir (1)
Nožica (1)
Daljinski upravljač (1) (osim za DPF­D700 i
DPF­A700)
AC adapter
Priručnik za digitalni fotookvir (ovo uputstvo)
CD­ROM sa priručnikom u elektronskom
obliku (1)
Garancija (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez
prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
: Baseline JPEG s 4:4:4, 4:2:2 ili 4:2:0 formatom
: RAW datoteke Sony µ fotoaparata se prikazuju kao
sličice.
*3
: Potrebno je 17 ili više bitova i vertikalno i horizontalno.
Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1,
mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u
drugim slučajevima.
*4
: Kod merenja kapaciteta medija, 1 MB odgovara
1.000.000 bajta, čega se deo koristi za upravljanje podacima i/ili za aplikativne datoteke. Kapacitet koji
korisnik može da upotrebi iznosi približno 100 MB.
*5
: Broj snimljenih slika je približan pri promeni
veličine i importovanju slika. Pri promeni veličine
i importovanju slika, one se automatski prebace na
otprilike 2.000.000 piksela. To se razlikuje zavisno od
objekta i uslova snimanja.
*1
*2
57
3 Napomene
5 Upotrebite vijke koji su primereni
osobinama materijala od kojeg je
napravljen zid. Vijci se mogu oštetiti
zavisno od materijala upotrebljenog
za izradu zida. Vijke uvrtite u stub
ili u tiplu u zidu.
5 Ako želite da ponovo umetnete memorijsku karticu skinite fotookvir sa
zida te na stabilnoj podlozi izvadite
i ponovo umetnite memorijsku
karticu.
5 Pre vešanja fotookvira na zid
skinite nožicu.
5 Spojite DC kabl AC adaptera na
fotookvir te obesite fotookvir na
zid. Zatim priključite adapter u
električnu utičnicu.
5 Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode ili štetu prouzroko vanu lošim pričvršćivanjem na zid,
pogrešnom upotrebom, prirodnim
nepogodama, itd.
5 Čvrsto zategnite vijke kako biste
izbegli pad fotookvira.
Pričvršćivanje fotookvira na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) prikladne za otvore
na poleđini fotookvira.
4 mm
Više od 25 mm
φ5 mm
10 mm
Otvori na poleđini
2
Zavrnite vijke (nisu isporučeni) u rupe na zidu.
Pobrinite se da vijci (nisu isporučeni) proviruju 2,5 do 3 mm iz
zida.
Između
2.5 mm to 3 mm
3
58
Obesite fotookvir na zid poklapanjem otvora na
zadnjoj strani fotookvira i vijaka na zidu.
Odlaganje dotrajale električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim zemljama sa
odvojenim si stemima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na
ambalaži označava da se uređaj ne
sme tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mesto za
prikupljanje otpada i recikliranje
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po
okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže
se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodatne informacije o
recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji,
komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje isluženih baterija (primenjivo
u Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa odvojenim si stemima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija isporučena s ovim
proizvodom ne sme tretirati kao kućni
otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti naveden zajedno sa hemijskim
simbolom. Mogu biti dodati i hemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahte­
vaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu
bateriju treba da menjaju samo osposobljeni serviseri.
Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi
ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
59
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Download PDF

advertising