Sony | DPF-E710 | Sony DPF-E710 E710 Digital Photo Frame Uputstva za rukovanje

4-208-677-12 (1)
Za vašu sigurnost
Digitalni
foto ram
Priprema fotookvira
Gledanje slike
DPF-E710
Isprobavanje raznih funkcija
U slučaju problema
Dodatne informacije
Uputstvo za upotrebu
Pre korištenja uređaja pročitajte pažljivo ovo uputstvo i sačuvajte
ga za buduću upotrebu.
© 2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi sprečili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, na primer od
direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.
OPREZ
Zamenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozleda.
Zbrinite baterije u skladu sa uputstvom.
Za korisnike u Evropi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa
smernicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraćih
od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetno polje na određenim frekvencijama
može uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite kabl (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u
Evropskoj uniji i ostalim evropskim
zemljama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne sme zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na, za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu
električne ili elektronske opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem ovog
proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih
posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći
nepravilnim zbrinjavanjem ovog uređaja. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
2
Zbrinjavanje dotrajalih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim
evropskim zemljama sa sistemima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se ova baterija ne sme
zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se ovaj simbol može koristiti zajedno sa hemijskim simbolom.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodaje se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju
mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji
zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja
celovitosti podataka zahtevaju trajnu povezanost sa
unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da menjaju
samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne
i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo
da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primenjuju EU smernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije
pogledajte adresu na garantnom listu.
Napomena za korisnike
Pročitajte pre upotrebe
Program © 2010. Sony Corporation
Dokumentacija © 2010. Sony Corporation
Napomene o reprodukciji
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili ovde opisani
softver, u celosti ili delimično, ne sme se reprodukovati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav mašinski
čitljiv oblik bez prethodne pismene saglasnosti
kompanije Sony Corporation.
Napomene o autorskim pravima
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY
CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST
ZA USPUTNE, POSLEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE,
BEZ OBZIRA DA LI SU NASTALE PREKRŠAJEM,
UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI
U VEZI SA OVIM UPUTSTVOM, SOFTVEROM
ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM
OVDE ILI ZBOG NJIHOVE UPOTREBE.
Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve prepravke ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u
bilo koje doba i bez najave.
Ovde opisani softver može biti pokriven i uslovima
posebne korisničke licence.
Nikakvi slikovni podaci poput primera slika iz ovog
softvera ne smeju se prepravljati i kopirati, osim ukoliko to služi za lič nu upotrebu. Svako neovlašć eno
kopiranje tog softvera je zabranjeno zakonom o zaštiti
autorskih prava.
Svaka neovlašć ena upotreba ili menjanje portreta ili
autorskih radova može predstavljati kršenje prava.
O ilustracijama i slikama ekrana
koji se koriste u ovom uputstvu
Ilustracije i slike ekrana koje se koriste u ovom
uputstvu možda neće biti u potpunosti iste
stvarnom izgledu.
Spojite AC adapter na lako dostupnu električnu utičnicu.
Ako primetite kakvu nepravilnost, odmah odspojite
adapter iz utičnice.
Kopiranje, emitovanje ili štampanje CD-ova, TV
programa, materijala zaštićenih autorskim pravima
(npr. slike ili publikacije) ili bilo kakvih drugih materijala
osim vaših sopstvenih snimaka ili dela ograničeno je
samo na privatnu ili kućnu upotrebu. Ako za kopiranje
materijala nemate dozvolu vlasnika autorskog prava,
korištenje tih materijala preko ovog ograničenja može
predstavljati kršenje zakona o autorskom pravu i pružati
vlasnicima autorskog prava osnovu za potraživanje
naknade za nanesenu štetu.
Kad na ovom uređaju koristite fotografije, posebno
pazite da ne kršite zakon o zaštiti autorskog prava.
Svaka neovlašć ena upotreba ili menjanje autorskih
portreta može predstavljati kršenje prava.
Kod nekih izložbi, izvođenja ili performansi može
biti zabranjena upotreba fotografija.
Nije garantovano snimanje sadržaja
Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve usputne
ili posledične štete ili gubitke snimljenog materijala
do kojih može doći upotrebom ili kvarom digitalnog
fotookvira ili memorijske kartice.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste sprečili potencijalnu opasnost od gubljenja
podataka uzrokovanu slučajnim delovanjem ili kvarom
digitalnog fotookvira, savetujemo da napravite sigurnosne kopije svojih podataka.
Napomene o LCD ekranu
4 Nemojte pritiskati LCD ekran. Ekran može da promeni boju i može doći do problema u radu.
4 Dugotrajno izlaganje LCD ekrana direktnom suncu
može da prouzrokuje kvarove.
4 LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD ekranu se mogu
pojaviti sitne crne i/ili svetle tačkice (bele, crvene,
plave ili zelene). To je normalno i nema nikakav
uticaj na prikaz slike.
4 Slika može da ostavi trag na LCD ekranu na hladnim
mestima. Pojava nije kvar.
3
Sadržaj
Pročitajte pre upotrebe ......................................................................................3
Za vašu sigurnost
Provera sadržaja isporuke ...................................................................................6
Opis delova .......................................................................................................7
Digitalni fotookvir ......................................................................................................... 7
Daljinski upravljač ........................................................................................................ 8
Priprema fotookvira
Daljinski upravljač.................................................................................................9
Nožica .................................................................................................................9
Pričvršćivanje fotookvira na zid............................................... ......................................... 10
Uključivanje fotookvira .......................................................................................11
Rad u početnom stanju .....................................................................................12
Podešavanje tačnog vremena ............................................................................12
Gledanje slike
Umetanje memorijske kartice .............................................................................13
Izmena prikaza .............................................................................................14
O informacijama prikazanim na LCD ekranu.............................. ............................. 15
Isprobavanje raznih funkcij
Razne funkcije ..................................................................................................16
Odabir memorije za reprodukciju .......................................................................17
Podešavanje veličine i orijentacije slike (uvećanje/smanjenje/rotiranje)..................17
Promena postavki automatskog uključivanja/isključivanja ................................18
Menjanje postavki .............................................................................................19
Spajanje na računar ..........................................................................................20
4
U slučaju problema
ako se pojavi poruka o grešci .......................................................................... 21
ako se pojavi problem .................................................................................... 21
Dodatne informacije
Mere opreza ................................................................................................. 23
Postavljanje ............................................................................................................... 23
Čišćenje ........................................................................................... ....................... 23
Ograničenja kopiranja .............................................................................................. 23
Odlaganje dotrajalog fotookvira ............................................................................... 23
Tehnički podaci .............................................................................................. 24
O zaštitnim znakovima i autorskim pravima ................................................................. 25
5
For your safety
Provera sadržaja isporuke
Proverite da li ste dobili sledeće komponente.
Digitalni fotookvir (1)
Pričvršćivanje u otvor sa navojem
(.str. 9)
Nožica (1)
,
Daljinski upravljač (1)
Uklanjanje zaštitne folije
(. str. 9)
,
Mrežni adapter (1)
Spajanje na mrežni napon
(.str. 11)
,
Zamenjive ploče (3)*
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(1) CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Garancija (1)
* Jedna od 3 ploč e je spojena na digitalni
fotookvir.
6
Isporučeni CD-ROM sadrži Digital Photo Frame
Handbook u elektronskom obliku koji detaljno objašnjava funkcije i podešavanja digitalnog fotookvira. Za
gledanje tog priručnika umetnite CD-ROM u računar
i dvaput kliknite na ikonu Handbook. (Za prikaz
priručnika treba vam Adobe Acrobat Reader.)
Opis delova
x Digitalni fotookvir
Prednja strana
LCD ekran
Senzor daljinskog upravljača
Zadnja strana
Tipka BACK
Tipka ENTER
Navigacione (v/V) tipke
Navigacione (B/b) tipke
Tipka MENU
Tipka VIEW MODE ( .str. 14)
Tipka 1 (uključenje/pripravno stanje)
Indikator pripravnosti
USB mini B priključnica ( .str. 20)
Otvor za memorijsku karticu ( .str. 13)
Indikator pristupa
Otvori za kačenje uređaja na zid
Priključnica DC IN 5 V ( .str. 11)
Nožica ( .str. 9)
7
x Daljinski upravljač
Tipke VIEW MODE
Tipka SLIDE-SHOW (
)
Tipka 1 (uključenje/pripravno stanje)
Tipka SINGLE
Tipka CLOCK ()
Tipka INDEX ()
Tipka MENU
Tipka za uvećanje ()
Navigacione tipke (B/b/v/V)
Tipka BACK
Tipka ENTER ()
Tipka za smanjivanje ()
Tipka SELECT DEVICE
Tipka IMPORT ()
Tipka ROTATE (
)
Tipka DELETE (B)
O opisima u ovom priručniku
Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju se na upotrebi daljinskog upravljača.
Kad se postupak izvodi drukčije, na primer daljinskim upravljačem i tipkama na fotookviru,
to će biti dodatno objašnjeno.
8
Priprema fotookvira
Daljinski upravljač
Pre upotrebe izvucite zaštitnu foliju kao što je prikazano
slikom.
Zaštitna folija
P Napomene
•Ako daljinski upravljač
prestane da radi:
Zamenite bateriju (CR2025 litijumska
baterija) novom.
4 Kad litijumska baterija oslabi, radna
udaljenost daljinskog upravljača se
može smanjiti ili daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno. U tom
slučaju, zamenite bateriju Sony
CR2025 litijumskom baterijom.
Upotreba drukčije baterije može da
uzrokuje požar ili eksploziju.
Postupak zamene:
. CD-ROM (Handbook) str. 9
Upotreba daljinskog upravljača
P UPOZORENJE
Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača prema pripadajućem
senzoru na fotookviru.
Baterija može da eksplodira ako se
ne koristi pravilno. Nemojte je
puniti, rastavljati ili bacati u vatru.
Nožica
Čvrsto okrećite nožicu sve dok se ne zaustavi i bude
dobro spojena na udubljenje na zadnjoj strani.
Fotookvir možete namestiti u portretnu ili panoramsku orijentaciju
tako da ga zakrenete bez pomeranja nožice.
9
P Napomene
4 Upotrebite vijke koji su primereni
osobinama materijala od kojeg je
napravljen zid. Vijci se mogu oštetiti
zavisno od materijala upotrebljenog
za pravljenje zida. Vijke uvrtite u
stub ili u tipl u zidu.
4 Ako želite ponovo da umetnete memorijsku karticu skinite fotookvir sa
zida te na stabilnoj podlozi izvadite
i ponovo umetnite memorijsku
karticu.
4 Prilikom pričvršćivanja fotookvira
na zid uklonite nožicu.
4 Spojite DC kabl AC adaptera na
fotookvir te obesite fotookvir na
zid. Zatim priključite adapter u
električnu utičnicu.
4 Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode ili štetu prouzrokovanu lošim pričvršćivanjem na zid,
pogrešnom upotrebom, prirodnim
nepogodama, itd.
Pričvršćivanje fotookvira na zid
1
Pripremite vijke (nisu isporučeni) prikladne za otvore
na zadnjoj strani fotookvira.
4mm
Više od 25 mm
φ 5mm
10mm
Otvori za kač enje
uređaja na zid
2
Zavrnite vijke (nisu isporučeni) u rupe na zidu.
Pobrinite se da vijci (nisu isporučeni) proviruju 2,5 – 3 mm iz
zida.
Između
2.5mm to 3mm
3
10
Okačite fotookvir na zid poklapanjem otvora na
zadnjoj strani fotookvira i vijaka na zidu.
Uključivanje fotookvira
1
Umetnite utikač AC adaptera u priključnicu DC IN 5 V
na poleđini fotookvira.
2
Priključite adapter u električnu utičnicu.
Fotookvir se automatski uključi.
U priključnicu
DC IN 5 V
P Napomene
4 Zidna utičnica treba biti što bliže
uređaju i lako dostupna.
4 Ne stavljajte fotookvir na nestabilnu
ili na nagnutu površinu.
4 Spojite AC adapter na lako dostupnu
zidnu utičnicu u blizini. Ako se pojave problemi pri upotrebi, odmah
prekinite napajanje odspajanjem
priključka iz zidne utičnice.
4 Nemojte kratko spajati priključak
AC adapter metalnim predmetom.
Tako možete uzrokovati kvar.
4 Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skučeni prostor, na primer
između zida i nameštaja.
4 Nakon upotrebe, odspojite AC
adapter iz DC IN 5 V priključnice
fotookvira, i odspojite AC mrežni
kabl iz zidne utičnice.
4 Nemojte isključivati fotookvir ili
odspajati mrežni adapter iz njega
pre nego što indikator pripravnog
stanja počne da svetli crveno. U
protivnom možete oštetiti fotookvir.
4 Oblik AC priključka može se
razlikovati zavisno od regije u kojoj
je fotookvir kupljen.
DC utikač
DC kabl
U zidnu utičnicu
AC adapter glavna jedinica
11
Rad u početnom stanju
z Saveti
[ Ako ne rukujete fotookvirom
Kad se fotookvir uključi, pojavi se početni prikaz.
Nakon 10 sekundi bez pritiska na
tipke, pokazuje se demo-mod.
[ Izlazak iz demo-moda
Kod pritiska na bilo koju tipku osim
tipke uključenja, početni meni se
vraća na ekran.
P Savet
Podešavanje tačnog vremena
Tipke B/b se mogu koristiti samo
kad nije odabran mod prikaza sata i
kalendara (str. 14).
1
Pritisnite MENU i zatim B/b za odabir kartice ŧ
(Settings).
v/V [Date/time Settings] ,  (ENTER)
2
Pritisnite v/V za odabir [Time] ,  (ENTER).
v/V za odabir vrednosti. , B/b (sat, minut i sekunda)
Završetak podešavanja. ,  (ENTER)
3
Pritisnite MENU.
U istom prozoru možete primenom istog postupka kao za
vreme podesiti sledeće:
Podešavanje opcija
4Date
4Date Display Order (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
4First day of the week (Sunday/Monday)
412hr/24hr display (12 hours/24 hours)
12
Gledanje slike
Umetanje memorijske kartice
Umetnite memorijsku karticu čvrsto u odgovarajući otvor
tako da nalepnica bude okrenuta prema vama (dok se
nalazite iza poleđine fotookvira).
P Napomena
Kad koristite sledeće vrste memorijskih kartica, svakako ih umetnite u
odgovarajući adapter.
Ako umetnete takvu karticu bez adaptera, možda nećete moći da je izvadite.
Sledeće vrste memorijskih kartica
umetnite u fotookvir tako da ih prvo
stavite u pripadajući adapter kao krajnje desno na donjim ilustracijama.
1miniSD /miniSDHC
1
SD memorijska kartica
(Otvor )
miniSD/
miniSDHC
adapter
2microSD/microSDHC
“Memory Stick”
(Otvor A)
2
microSD/
microSDHC
adapter
3“Memory Stick Micro”
“Memory Stick Duo”
(Otvor B)
“M2” adapter
(standardna veličina)
Indikator pristupa
Pri umetanju memorijske kartice
Slike sa memorijske kartice prikazuju se automatski.
3
"M2" adapter
(Duo veličina)
Ako isključite fotookvir tokom njihovog prikaza
Pri ponovnom uključenju nastaviće da se prikazuju iste slike.
Ako ne trepće indikator pristupa
Proverite na koju stranu je okrenuta nalepnica te ponovo umetnite
memorijsku karticu.
P Napomena
U modu prikaza sata i kalendara,
indikator pristupa ne trepće čak ni
nakon umetanja memorijske kartice.
O otvorima A i B
Ako umetnete memorijske kartice istovremeno u otvor  i ,
fotookvir neće raditi pravilno.
13
Izmena prikaza
1
Pritisnite odgovarajuću tipku za željeni način prikaza.
Tipke VIEW MODE
Na ekranu se aktivira odabrani način prikaza.
P Napomena
Ako fotookvirom ne rukujete određeno
vreme, automatski će se odabrati stil
na kojem se nalazi kursor.
2
Pritisnite B/b/v/V za odabir željenog stila, a zatim
pritisnite  (ENTER).
Prikazuje meni načina prikaza.
z Savet
Opis stilova:
. CD-ROM (Handbook)
str. 17 – 20
Prikazi
Stilovi

Pojedinačni prikaz, prikaz više slika,
prikaz sata, prikaz kalendara, Time
Machine, nasumični prikaz
Slideshow

Sat i kalendar
Ŧ
Cela slika, prilagođeno ekranu, cela
slika (sa Exif podacima), prilagođeno
ekranu (sa Exif podacima)

Indeks 1 – indeks 2
Indeksni prikaz
14
Sat 1 – sat 10
Kalendar 1 – kalendar 3
O informacijama prikazanim na
LCD ekranu
4Informacije o postavkama
Ikone
Značenje
Oznaka zaštite
Oznaka dodeljene datoteke
(Prikazana kad postoji dodeljena
datoteka poput video zapisa ili
minijaturne slike za e-mail.)
5Broj slike (broj foldera-datoteke)
Prikazuju se sledeće informacije.
1Način prikaza (u modu Single)
– Entire image
– Fit to screen
– Entire image (with Exif)
– Fit to screen (with Exif)
2Redni broj prikazane slike/Ukupan broj slika
Oznake medija za prikazanu sliku su sledeće:
Ikone
Značenje
Ugrađena memorija
“Memory Stick”
Prikazuje se ako je slika kompatibilna sa DCF
standardom.
Ako slika nije kompatibilna sa DCF standardom,
prikazuje se naziv datoteke.
Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računaru te njen naziv sadrži i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir možda
neće taj naziv prikazivati pravilno. Takođe, za
datoteku napravljenu na računaru ili drugom
uređaju, fotookvir može prikazati najviše 10
znakova od početka naziva datoteke.
Napomena
Moguć je prikaz samo alfanumeričkih znakova.
6Datum/vreme snimanja
SD memorijska kartica
3Detalji o slici
– Format datoteke (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Broj piksela (širina  visina)
– Naziv proizvođača spojene memorije
– Naziv modela spojene memorije
– Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
– Otvor blende (npr.: F2.8)
– Ekspozicija (npr.: +0.0EV)
– Podaci o rotiranju slike
15
Isprobavanje raznih funkcija
z Saveti
[ Importovanje
Razne funkcije
Broj slika koje možete smestiti u
ugrađenu memoriju.
4 Resize: oko 250 slika
4 Original: broj slika može varirati
zavisno od veličine originalne
slikovne datoteke.
7 Dodavanje slike (memorijska kartica b ugrađena
memorija)
7 Eksportovanje slike (ugrađena memorija b
memorijska kartica)
7 Brisanje slike
[ Eksportovanje
Svaka memorijska kartica koju fotookvir ne prepoznaje prikazuje se
sivo i ne možete je odabrati.
P Napomene
[ Tokom eksportovanja/
brisanja
Izbegavajte sledeće postupke. U
protivnom možete oštetiti fotookvir,
memorijsku karticu ili podatke:
4 Isključivanje
4 Uklanjanje memorijske kartice
4 Umetanje druge kartice
1
Dok je prikazana željena slika, pritisnite MENU i zatim
B/b za odabir kartice ť (Editing).
2
Odaberite željenu opciju menija (Import/Export/
Delete) i zatim pritisnite  (ENTER).
3
Pritisnite V/v za odabir [... this image]/[... multiple
images]/[... all images] i zatim pritisnite  (ENTER).
("..." je stavljeno umesto naredbi: "Import", "Export" ili
"Delete".)
[... this image]:
Pritisnite V/v za odabir odredišta te pritisnite  (ENTER).
[ Pri brisanju
Jednom kad je brisanje započelo,
izbrisana slika ne može se vratiti
čak ni ako zaustavite brisanje.
[... multiple images]:
Pritisnite B/b/V/v za odabir željene slike u listi, a zatim
pritisnite  (ENTER) za dodavanje "ă".
Ponovite taj postupak pri odabiru više slika.
Za poništenje odabira: Odaberite sliku i pritisnite 
(ENTER). "ă" nestaje sa slike.
Po završetku odabira slika pritisnite MENU i zatim odaberite
odredište.
[... all images]:
Sve slike se prikazuju sa oznakom "ă".
Pritisnite MENU i zatim odaberite odredište.
4
16
Pritisnite V/v za odabir [Yes], a zatim pritisnite 
(ENTER).
Odabir memorije za reprodukciju
Pritisnite SELECT DEVICE.
Pritisnite V/v za odabir memorije za reprodukciju te pritisnite  (ENTER).
z Šta je to "memorija za
reprodukciju"?
Memorijska kartica ili ugrađena
memorija.
P Napomena
U prikazu sata i kalendara ne
možete odabrati karticu  (Select
device).
Podešavanje veličine i orijentacije
slike (uvećanje/umanjenje/rotiranje)
Uvećavanje/umanjivanje
P Napomene
Uvećavanje slike može joj smanjiti
kvalitet zavisno od veličine.
Pritisnite  (uvećavanje) ili  (umanjivanje).
Memorisanje uvećane ili umanjene slike (orezivanje i
smeštanje)
4 Ako pomerite uvećanu sliku tipkama B/b/V/v i pritisnete MENU,
slika se memoriše ise čena u prikazanu veličinu.
4 Način memorisanja možete odabirati pritiskom na tipke V/v.
Načini memorisanja: [Save as new image], [Overwrite]*
* Samo JPG i JPEG slike
Rotiranje
z Savet
Takođ e možž ete uveć ati sliku koristeć i
tipke na fotookviru.
Izaberite žž eljeni broj puta da uveć ate
(Editing).
sliku iz kartice
P Napomena
Nije moguća rotacija uvećane slike.
Pritisnite s (ROTATE).
Ili:
1
2
z Savet
Pritisnite MENU, B/b za odabir kartice ť (Editing),
V/v za odabir [Rotate], a zatim pritisnite  (ENTER).
Pritisnite V/v za odabir smera rotacije, a zatim pritisnite  (ENTER).
Kod prikazivanja slika sa ugrađene
memorije, podaci koji se koriste
za rotaciju slike ostaju sačuvani i
nakon isključenja fotookvira.
• Rotira za 90°: Rotira sliku 90 stepeni u smeru kretanja kazaljki.
• Rotira za 180°: Okrene sliku naopako.
• Rotira za 270°: Rotira sliku 90 stepeni suprotno smeru kretanja
kazaljki sata.
17
Promena postavki automatskog
uključivanja/isključivanja
z Saveti
[ Tokom rada
Fotookvir će se automatski isključiti
u vreme koje ste podesili pod
opcijom [Power-OFF timer].
[ Tokom pripravnog stanja
Fotookvir će se automatski uključiti
u vreme koje ste podesili pod
opcijom [Power-ON timer].
1
2
3
Pritisnite MENU, B/b za odabir kartice ŧ (Settings).
Pritisnite V/v za odabir [Auto Power ON/OFF], a
zatim pritisnite  (ENTER).
Pritisnite v/V za odabir [Setup method], a zatim pritisnite
(ENTER). Onda pritisnite v/V za odabir [Simple] ili
[Auto off], i pritisnite
(ENTER).
[Simple]
(ENTER).
1 Pritisnite V za odabir [Time setting] ,
2 Pritisnite v/V za odabir [Power-ON timer] ili [Power-OFF timer]
,
(ENTER).
3 Pritisnite V/v za odabir [Enable] ,  (ENTER).
4 Podešavanje funkcije [Auto ON time]/[Auto OFF time]
V/v: Podesite vreme.
Ako odaberete [12 hours] u postavkama za prikaz vremena,
prikazuje se AM ili PM.
5 Podešavanje funkcije [Auto ON day]/[Auto OFF day]
V/v: Dodajte kvačicu kako biste odabrali dan u nedelji za
aktivaciju timera.
Pomerite kursor na [OK] i pritisnite  (ENTER).
[Auto off]
18
1 Pritisnite Vza odabir [Time setting] ,
(ENTER).
2 Pritisnite v/V za odabir perioda posle kojeg ž želite da
automatski isklju č ite fotookvir: 2 sata, 4 sata,
ili OFF. I pritisnite
(ENTER).
4
Pritisnite MENU.
Menjanje postavki
Pritisnite MENU, zatim B/b za odabir kartice ŧ
(Settings).
Pritisnite V/v za odabir opcije i podešavanje vrednosti, a
zatim pritisnite  (ENTER).
P Napomene
4 Zavisno od statusa fotookvira, nećete
moći da menjate neke postavke za
neke opcije. One su prikazane
sivom bojom i ne možete ih odabrati.
4 U prikazu sata i kalendara možete
podešavati samo opcije u kartici
ŧ (Settings).
Podešavanje opcija
•Slideshow Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, etc,.)
•Language Setting
•Initialize
19
Spajanje na računar
P Napomene
4 Koristite USB kabl tipa B.*
* Kad koristite komercijalno
nabavljivi USB kabl, neka to
bude USB kabl sa priključkom
tipa B (za USB B priključnicu
ovog uređaja, na bočnoj strani)
kraći od 3 metra.
4 Ako se na računar spoji više
USB uređaja ili ako se koristi hub,
mogući su problemi. U tom slučaju
smanjite broj priključenih USB
uređaja.
4 Fotookvirom ne možete upravljati sa
drugog USB uređaja koji se koristi
istovremeno.
4 Nemojte odspajati USB kabl tokom
komunikacije sa podacima.
4 Nije garantovan rad sa svim računarima koji zadovoljavaju navedene
sistemske uslove.
4 Potvrđen je rad fotookvira u slučaju
spajanja na računar. Kad se na fotookvir spajaju ostali uređaji, ti
uređaji možda neće prepoznati
ugrađenu memoriju fotookvira.
1
2
Spojite AC adapter na fotookvir i na napajanje.
3
4
Uključite fotookvir.
Povežite računar i fotookvir dodatno nabavljivim
USB kablom.
Pomoću računara možete da razmenjujete slike sa
ugrađenom memorijom fotookvira.
Na USB B
priključnicu
Računar
Na USB priključnicu
Sistemski zahtevi
x Windows
Preporučeni OS: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3
Priključnica: USB priključnica
x Macintosh
Preporučeni OS: Mac OS X (v10.4 ili noviji)
Priključnica: USB priključnica
20
U slučaju problema
ako se pojavi poruka o grešci
Poruka o grešci
Značenje/Rešenja
• Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem
digitalnom fotoaparatu ili računaru.
Memory card is protected. Remove 4 Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomerite
protection then try again.
zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje omogućeno.
. (Priručnik za digitalni fotookvir, str. 43)
Cannot delete a protected file.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card. /Error reading the iternal
memory.
• Za memorijsku karticu:
Pojavila se greška. Proverite da li je memorijska kartica umetnuta pravilno. Ako se poruka o grešci prikazuje često, proverite stanje memorijske kartice na nekom drugom uređaju.
Write error on the Memory Stick. /
Write error on the SD Memory
Card. / Write error on the internal
memory.
4 Za ugrađenu memoriju:
Formatirajte ugrađenu memoriju.
Napomena
Pri formatiranju ugrađene memorije ne zaboravite da će se izbrisati
sve slikovne datoteke dodate na nju.
Memory card format not supported. • Za memorijsku karticu koristite digitalni fotoaparat ili
drugi uređaj kako biste je formatirali.
Napomena
Formatiranjem memorijske kartice brišu se sve datoteke sa nje.
ako se pojavi problem
Simptom
Provera
Uzrok/Rešenja
Neke slike se ne
prikazuju.
4 Da li su slike vidljive u inde- F Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu
ksnom prikazu?
ali nije moguć njen pojedinačni prikaz,
4 Da li se pojavljuje donja
slikovna datoteka je možda oštećena iako
oznaka u indeksnom prikazu?
je njena sličica dobro prikazana.
F Fotookvir možda neće moći da prikaže
datoteku koja nije kompatibilna sa DCF
standardom, iako se ona može prikazati na
računaru.
F Ako je oznaka prikazana, nije moguće
otvoriti sličicu ili samu sliku.
4 Da li je na memorijskoj karti- F Fotookvir može da reprodukuje, memoriše,
ci više od 4999 slika?
izbriše ili drukčije da koristi do 4999
slikovnih datoteka.
21
Simptom
Provera
Neke slike se ne
prikazuju.
4 Da li ste preimenovali datoteku računarom ili drugim
uređajem?
Uzrok/Rešenja
F Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali
na računaru te njen naziv sadrži i druge
znakove uz alfanumeričke, fotookvir
možda neće prikazati tu sliku.
4 Da li ima 8 ili više nivoa fol- F Fotookvir ne može prikazati slike memorisane u folderu na većem nivou od osmog.
dera u strukturi foldera na
memoriskoj kartici?
Ne možete
memorisati sliku.
4 Da li ste slike sa računara me- F Ako ne kreirate folder, moći ćete da snimite samo do 512 slika. Osim toga, broj slika
morisali u ugrađenu memoriju
može biti i manji zavisno od dužine naziva
bez kreiranja foldera u njoj?
datoteke ili vrste znakova. Pri memorisanju
slika sa računara u ugrađenu memoriju,
proverite da li ste kreirali folder i memorisali slike u njega.
Ne možete izbrisati 4 Da li je memorijska kartica
sliku.
zaštićena protiv snimanja?
Ili, da li je zaštitni graničnik
u zatvorenom položaju?
4 Da li je slika zaštićena?
Ništa se ne događa
pri rukovanju
fotookvirom.
—
F Na uređaju koji koristite za podešavanje
zaštite poništite zaštitu od snimanja i
ponovo pokušajte brisanje.
F Pomerite zaštitni graničnik u položaj u
kojem je snimanje omogućeno.
F Proverite podatke o slici u pojedinačnom
prikazu. (. str. 15)
F Slika sa oznakom
podešena je na
"Read Only". Ne možete je izbrisati
pomoću fotookvira.
F Isključite ga i ponovo uključite.
(. str. 11)
Ništa se ne događa 4 Da li je baterija pravilno ume- F Zamenite bateriju. ( . Priručnik za
tnuta u daljinski upravljač?
pri rukovanju
digitalni fotookvir, str. 9)
daljinskim
F Umetnite bateriju skladno polaritetu.
upravljačem.
(. Priručnik za digitalni fotookvir,
str. 9)
—
F Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru na
fotookviru.
F Otklonite sve predmete koji mogu da
predstavljaju prepreku između daljinskog
upravljača i senzora na fotookviru.
4 Da li je umetnuta zaštitna folija? F Uklonite zaštitnu foliju. (. str. 9)
22
Dodatne informacije
Mere opreza
Postavljanje
4 Ne postavljajte fotookvir na mesta izložena:
– vibracijama
– vlazi
– prevelikoj prašini
– direktnom sunčevom svetlu
– izuzetno visokim ili niskim temperaturama
4 Nemojte koristiti električnu opremu blizu
fotookvira. Fotookvir neće raditi pravilno u
elektromagnetnim poljima.
4 Ne stavljajte teške predmete na fotookvir.
O AC adapteru
4 Čak i kad je fotookvir isključen, i dalje je pod
naponom sve dok je spojen na mrežnu utičnicu
putem AC adaptera.
4 Koristite AC adapter isporučen sa fotookvirom.
Nemojte koristiti druge AC adaptere, jer oni
mogu uzrokovati kvar.
4 Nemojte koristiti isporučen AC adapter za drugi
uređaj.
4 Nemojte koristiti električni transformator (putni
ispravljač), jer može uzrokovati pregrejavanje
ili kvar.
4 Ako se kabl AC adaptera oštetio, nemojte ga
više koristiti jer može biti opasan.
O kondenzaciji vlage
O transportu
Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijsku
karticu, AC adapter i spojene kablove sa fotookvira
te stavite fotookvir i njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa zaštitnim pakovanjem.
Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu,
koristite slične materijale pakovanja kako se fotookvir ne bi oštetio prilikom transporta.
Čišćenje
Očistite fotookvir mekanom suvom krpom.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla da
oštetete površinu, na primer, rastvore poput
alkohola ili benzina.
Ograničenja kopiranja
TV programi, filmovi, video trake, portreti drugih
osoba i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlaš ćeno korištenje takvih
materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o
autorskim pravima.
Odlaganje dotrajalog fotookvira
Čak i ako izvedete [Format internal memory],
podaci u ugrađenoj memoriji se možda neće izbrisati u celosti. Savetujemo vam da fizički uništite
fotookvir pre odbacivanja.
Ako fotookvir unesete direktno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj prostoriji, unutar njega može da se kondenzuje vlaga.
Ako dođe do toga, fotookvir verovatno neće raditi
pravilno i može se čak pokvariti ako nastojite da ga
koristite. Ako dođe do kondenzacije vlage, odspojite
AC adapter fotookvira i nemojte koristiti fotookvir najmanje jedan sat.
23
Tehnički podaci
x Fotookvir
LCD ekran
LCD ploča:
18cm/7inch,
TFT aktivna matrica
Ukupan broj tačaka:
336,960 tačaka
(480 × 3(RGB) × 234) tačaka
Efektivna površina ekrana
Format slike: 16:10
Površina LCD ekrana:
16.3cm/6.4inch
Ukupan broj tačaka:
295,218 tačaka
(426 × 3(RGB) × 231) tačaka
Trajanje osvetljenja LCD-a
20,000 sati
(pre smanjenja svetline na pola intenziteta)
Ulazne/izlazne priključnice
USB priključnica (tipa B, Hi-Speed USB)
Otvor za "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo)/SD memory card/MMC/
Kompatibilni formati slikovnih datoteka
JPEG: DCF 2.0 kompatibilan, Exif 2.21
kompatibilan, JFIF *1
TIFF: Exif 2.21 kompatibilan
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32-bitni Windows format
RAW (samo pregled*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 ili niža verzija)
(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)
Maksimalan broj piksela koje ovaj fotookvir može da prikaže
8,000 (H) × 6,000 (V) tačaka *3
Sistem datoteka
FAT12/16/32
24
Naziv slikovne datoteke
DCF format, 126 1-bajtnih znakova unutar
8. hijerarhije
Maksimalan broj datoteka koje ovaj fotookvir može koristiti
4999 datoteka za memorijsku karticu
Kapacitet ugrađene memorije *4
128 MB (Moguće je memorisati oko 250
slika*5.)
Napajanje
Priključnica DC IN, DC 5V
Potrošnja
u radnom modu
sa maksimalnim opterećenjem
normalan mod*
uključujući AC
adapter
5.0 W
4.8 W
* Uobičajeno korištenje je stanje uređaja u kojem je
podešen slideshow prikaz slika na ugrađenoj memoriji
sa standardnim podešenjima, bez umetanja memorijske kartice i bez spajanja dodatnih uređaja.
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Dimenzije
[S otvorenom nožicom]
Oko 202 mm × 141 mm ×
106.1 mm
(širina/visina/dubina)
[Kad fotookvir visi na
zidu]:
Oko 202 mm × 141 mm × 26.5 mm
(širina/visina/dubina)
Masa
Oko 350 g
(bez AC adaptera)
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provera sadržaja isporuke" na
str.6.
x AC adapter
Napajanje
- 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
0.4 A
Nazivni izlazni napon
5 V 2.2 A
Dimenzije
Oko 79 mm × 34 mm × 65 mm
(širina/visina/dubina)
(bez delova koji vire)
Masa
Oko 105 g
Za detalje pogledajte nalepnicu AC adaptera.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez
prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.
*1
: Baseline JPEG sa 4:4:4, 4:2:2, ili 4:2:0 formatom
: RAW datoteke Sony α DSLR foto aparata se prikazuju
kao sličice.
*3
: Potrebno je 17 ili više bitova i vertikalno i horizontalno.
Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati
pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1,
mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u
drugim slučajevima.
*2
*4
: Kapacitet je izračunat kao da 1 MB sadrži 1 000 000
bajta. Stvarni kapacitet je manji jer određeni prostor
zauzimaju upravljačke datoteke i aplikacije. Za sam
rad može se koristiti oko 100 MB.
*5
: Kad se memorišu slike snimljene fotoaparatom
ekvivalentnim 2 000 000 piksela, prikazuje se približan
broj. Vrednost može varirati zavisno od uslova
snimanja.
Stranica korisničke podrške
Najnovije informacije podrške raspoložive su na
sledećoj adresi:
http://www.sony.net/
O zaštitnim znakovima i autorskim
pravima
, Cyber-shot,
, "Memory
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory
Stick", "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick PRO
, "Memory Stick
Duo",
,
PRO-HG Duo",
,
"Memory Stick Micro",
"Memory Stick-ROM",
,
su zaštitni
"MagicGate" i
znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
4 Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim državama.
4 Macintosh i Mac OS su registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i/ili
drugim državama.
4
Stick",
4 SD logo je zaštitni znak.
4 SDHC logo je zaštitni znak.
4 Sadrži iType™ i fontove iz Monotype
Imaging Inc.
4 iType™ je zaštićeni znak kompanije Monotype
Imaging Inc.
4 Ovaj softver je delimično baziran na radu
nezavisne JPEG radne grupe.
4 Libtiff
Autorsko pravo © 1988 – 1997 Sam Leffler
Autorsko pravo © 1991. – 1997. Silicon
Graphics, Inc.
4 Svi ostali nazivi kompanija i proizvoda spomenuti u ovom uputstvu mogu biti zaštitni znakovi
ili registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih kompanija. Takođe, "™" i "®" se ne
spominju u svim slučajevima u ovom uputstvu.
25
Memo
26
Memo
27
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising