Sony | MHS-PM5K | Sony MHS-PM5K bloggie™ PM5K Mobilni HD fotoaparat Uputstva za rukovanje

Sadržaj
Početak
Osnovni postupci
Upotreba sa računarom
Funkcije snimanja
Funkcije reprodukcije
Lično podešavanje
postavki
Funkcija 360 Video
(MHS-PM5K)
Gledanje slika na TV
prijemniku
U slučaju problema
Priručnik
Ostalo
Džepna HD kamera
MHS-PM5/PM5K
© 2010 Sony Corporation
4-167-123-11(1)
Napomene o upotrebi
Vrste memorijskih kartica koje možete
koristiti sa ovom kamerom
& S ovom kamerom možete koristiti memorijske
kartice "Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo", SD memorijske kartice i
SDHC memorijske kartice. Ne može se upotrebljavati MultiMediaCard.
& Za pravilan rad na ovoj kameri proverene su
memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
& U ovom priručniku se "Memory Stick PRO
Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju
"Memory Stick PRO Duo".
& Za snimanje video zapisa savetujemo da koristite
"Memory Stick PRO Duo" medij kapaciteta 1 GB
ili više sa sledećim oznakama:
–
* ("Memory Stick
PRO Duo" medij)*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo" medij)
* Bez obzira da li imaju Mark2 ili ne, možete
koristiti oba.
& Detalje o vremenu snimanja na "Memory
Stick PRO Duo" potražite na str. 41.
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo" medij
& Ako ne nameravate upotrebljavati bateriju duže
vreme, iskoristite njeno punjenje, izvadite je iz
kamere i zatim smestite na hladnom i suvom
mestu. Na taj način će se održati njene
funkcije.
& Detalje o bateriji pogledajte na str. 68.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
& Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzovati gubitak ili oštećenje snimljenog
sadržaja usled nepravilnosti u radu kamere ili
medija za snimanje i sl.
Sigurnosne kopije unutrašnje memorije i
memorijske kartice
& Nemojte isključivati kameru ili vaditi memorijsku karticu dok svetli sijalica pristupa jer se tako
mogu uništiti podaci iz unutrašnje memorije ili
sa memorijske kartice. Uvek zaštitite svoje
podatke tako da napravite njihovu kopiju.
O promeni postavki jezika
& Meniji na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja. Pre upotrebe
kamere promenite jezik ako je potrebno (str. 22).
Napomene o snimanju/reprodukciji
Kod upotrebe "Memory Stick PRO Duo"
medija sa otvorom za "Memory Stick"
standardne veličine
Uvek umetnite "Memory Stick PRO Duo"
medij u adapter za "Memory Stick Duo".
"Memory Stick 4Duo" adapter
Napomene o bateriji
& Napunite bateriju pre prve upotrebe kamere.
& Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Osim toga, čak i ako baterija nije
potpuno napunjena, možete iskoristiti njen
delimičan napon u zatečenom stanju.
2
& Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj
upotrebi sa ovom kamerom formatirate u njoj
radi stabilnog rada. Međutim, formatiranjem memorijske kartice brišu se sa nje svi snimljeni podaci i ne možete ih više vratiti. Zato snimite
važne podatke na računar pre formatiranja
memorijske kartice.
& Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i
prskanje.
& Pre snimanja važnih prilika izvedite probno
snimanje kako biste se uverili da kamera radi
dobro.
& Pazite da se kamera ne skvasi. Ako u unutrašnjost uređaja dospe voda, to može prouzrokovati
kvarove koji se u nekim slučajevima neće moći
popraviti.
& Ako uvučete objektiv kad je kamera spojena na
druge uređaje USB spojnim kablom, snimljene
slike se mogu izgubiti.
Napomene o upotrebi
& Kameru ne usmeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svetlosti. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje vida. Ili, može uzrokovati
kvar kamere.
& Kameru ne koristite u blizini uređaja sa jakim
radio talasima ili zračenjima. Kamera možda
neće moći pravilno da snima ili reprodukuje.
& Upotreba kamere na peščanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
& Ako dođe do kondenzacije vlage, isključite kameru i ostavite je da miruje približno sat vremena
pre upotrebe.
& Nemojte tresti ili udarati kameru. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja, to može učiniti medij
za snimanje neiskoristivim, a može doći i do
oštećenja ili gubitka podataka.
& Prilikom umetanja ili vađenja memorijske
kartice, pazite da ne iskoči i padne.
& Kad spajate kameru na drugi uređaj kablom,
pazite na pravilno umetanje priključka. Nasilno
umetanje priključka može oštetiti priključnicu i
rezultirati kvarom kamere.
& Reprodukcija video zapisa koji nisu snimljeni ili
editovani ovom kamerom ne može se garantovati.
Napomene o LCD ekranu i objektivu
& LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo
precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na
LCD ekranu se mogu pojaviti sitne crne i/ili
svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene).
Ove tačkice su normalna posledica postupka
proizvodnje i ne utiču na snimanje.
Crne, bele, crvene,
plave ili zelene
tačkice
& Dugotrajno izlaganje LCD ekrana ili objektiva
direktnom suncu može uzrokovati kvar. Pripazite
kad odlažete kameru u blizini prozora ili na
otvorenom.
& Nemojte pritiskati LCD ekran. Ekran može
promeniti boju i može doći do problema u
radu.
& Slika može ostavljati trag na LCD ekranu na
hladnim mestima. Pojava nije kvar.
Napomene o zbrinjavanju/prenošenju
& Kad koristite softver ove kamere, u njenu
ugrađenu memoriju mogu se snimiti lič ni
podaci poput imena i adresa. Zato pre preda-vanja drugoj osobi ili zbrinjavanja, obrišite
sve podatke.
O kompatibilnosti podataka
& Ova kamera kao format video zapisa podržava
"MP4" format. Zato se sa njom snimljeni video
zapisi ne mogu reprodukovati na uređajima koji
ne podržavaju "MP4".
& Ova kamera ne podržava "AVCHD" format
i zato nije kompatibilna sa reprodukcijom i
snimanjem video zapisa u "AVCHD" formatu,
poput digitalnog HD kamkordera.
& Fotografije snimljene ovom kamerom se komprimuju/snimaju u JPEG *1 formatu. Ekstenzija
datoteke je ".JPG".
& Ova kamera je usklađena sa pravilima DCF *2
univerzalnog standarda koje je osnovalo
udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries Association)*3
& Nije garantovana reprodukcija fotografija/
video zapisa snimljenih ovom kamerom na
drugoj opremi, kao i reprodukcija fotografija
snimljenih ili editovanih drugom opremom na
ovoj kameri.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2 Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information Technology Industries Association
O zaštiti od pregrejavanja
& Kamera se može automatski isključiti kako bi
se zaštitila u slučaju većeg porasta temperature
kamere ili baterije. U tom slučaju se na ekranu
prikaže poruka pre isključivanja. Ako se pojavi
poruka "Camera overheating Allow it to cool",
to znači da se kamera pregrejala. Automatski
će se isključiti. Ostavite kameru na hladnom
mestu dok se ne ohladi.
3
Napomene o upotrebi
Upozorenje o autorskim pravima
& TV programi, filmovi, video trake i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti o zakonima autorskih
prava.
O ovom priručniku
& Slike upotrebljene kao primeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne slike
snimljene ovom kamerom.
& Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje
i drugog pribora podložni su promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne štamparske greške.
4
Upotreba kamere
High definition slike
Video zapisi se na ovoj kameri snimaju u formatu MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, sa oko
30 sličica u sekundi, Progressive, AAC LC, "MP4" format.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Šta je "MPEG-4 AVC/H.264"?
MPEG-4 AVC/H.264 je standard za video kamere koji koristi visoko efikasnu tehnologiju komprimovanja i kodiranja za snimanje HD (high definition) slika. U upoređenju
sa postojećom tehnologijom komprimovanja i kodiranja, MPEG-4 AVC/H.264 može još
efikasnije da komprimuje slike.
& Kod formata MPEG-4 AVC/H.264 kamera podržava high definition slike sa 1080 ili 720 efektivnih
linija skeniranja. Rezolucija snimljene slike je 1920 1080 ili 1280 720, a slika se snima u
progresivnom modu*.
Progresivna reprodukcija
Ova kamera podržava progresivni mod* koji se koristi kod računara i zato je pogodan za
reprodukciju slika na računarima.
Snimanje video zapisa u kvalitetu u skladu sa namenom
Kamera podržava uobičajeni format u širokoj upotrebi VGA (640480), kao i HD (high
definition) kvalitet slike. Odaberite VGA (640 480) za objavu slika na Internet stranicama
ili slanje e-mailom bez potrebe za konverzijom kvaliteta slike.
Veličine video zapisa koje možete odabrati na ovoj kameri
Veličina video zapisa
Smernice za upotrebu
1920  1080 30P
Snimanje video zapisa u HD (high definition) kvalitetu, pogodnih za
gledanje na računaru ili high definition TV prijemniku
1280  720 60P
Snimanje scena sa brzim pokretima (na primer sporta) bez isprekidanosti
te u HD (high definition) kvalitetu
1280  720 30P
Snimanje video zapisa u HD (high definition) kvalitetu, pogodnih za
gledanje na računaru
640  480 30P
Snimanje video zapisa u SD (standard definition) kvalitetu, pogodnih
za objavu na Internet stranicama
* Progresivni mod je vrsta načina snimanja video zapisa koji odjednom očitava sve piksele slike.
5
Kako rukovati kamerom
& Prilikom prenošenja kamere uvucite objektiv kao na slici.
& Pazite da tokom snimanja ne blokirate objektiv prstom.
& Nemojte držati kameru za poklopac sandu četa baterije/memorijske kartice, poklopac
priklju čaka, USB priključnicu ili objektiv.
& Uputstvo za stavljanje uzice za nošenje potražite na str. 15.
6
Sadržaj
Napomene o upotrebi................................................................................. 2
Upotreba kamere........................................................................................ 5
Kako rukovati kamerom ............................................................................. 6
Pregled delova ........................................................................................ 10
Indikatori na ekranu ................................................................................ 12
Početak
Provera isporučenog pribora ................................................................... 15
1 Priprema baterije.................................................................................. 16
2 Umetanje memorijske kartice .............................................................. 19
3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i sata ................................... 21
Osnovni postupci
Snimanje .................................................................................................. 23
Reprodukcija ............................................................................................ 27
Upotreba opcija menija ............................................................................ 29
Opcije menija .......................................................................................... 30
Upotreba sa računarom
Upotreba sa računarom .......................................................................... 31
Spajanje kamere sa računarom ............................................................... 33
Postavljanje video zapisa i fotografija na medijske servise...................... 35
Upotreba softvera..................................................................................... 38
Funkcije snimanja
Meni za snimanje .....................................................................................40
Photo Size: Odabir veličine fotografije u skladu sa namenom
Movie Size: Odabir veličine video zapisa u skladu sa namenom
SteadyShot: Omogućuje smanjenje efekta pomeranja kamere pri snimanju
Face Detection: Automatski prepoznaje lica objekata i podešava ekspoziciju.
Setup: Odabir postavki snimanja
7
Sadržaj
Funkcije reprodukcije
Meni za reprodukciju ..............................................................................43
 (Delete): Omogućuje odabir i brisanje neželjenih snimaka
 (Slideshow): Reprodukcija slika u nizu
 (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Ĝ (Rotate): Rotiranje fotografija
 (Setup): Promene postavki
Lično podešavanje postavki
Upotreba opcija menija Setup.................................................................. 46
´ Shooting Settings............................................................................... 47
Flicker Reduction
 Main Settings 1/2 ............................................................................... 48
Beep
LCD Backlight
Display Color
Language Setting
Initialize
 Main Settings 2/2 ............................................................................... 49
LUN Settings
Video Out
Ь Memory Card Tool ............................................................................. 50
Format
Copy
 Internal Memory Tool ......................................................................... 51
Format
 Clock Settings .................................................................................... 52
Clock Settings
Funkcija 360 Video (MHS-PM5K)
360 Video snimanje .................................................................................. 53
Gledanje slika na TV prijemniku
Gledanje slika na TV prijemniku ............................................................... 55
8
Sadržaj
U slučaju problema
U slučaju problema .................................................................................. 58
Indikatori i poruke upozorenja.................................................................. 64
Ostalo
O "Memory Stick" mediju ........................................................................ 66
Napomene o bateriji ................................................................................. 68
Mere opreza ............................................................................................ 69
Tehnički podaci ........................................................................................ 70
9
Pregled delova
Pogledajte stranice u zagradama za detalje
o upotrebi.
KVišesmerni selektor
Prikazan meni: /// (29)
Zatvoren meni:  (indikatori na
ekranu)/  (Self-timer) (26)
LTipka  (reprodukcija) (27)
AObjektiv
BMikrofon
CHvataljka za ručnu uzicu (15)
DZvučnik
MIndikator napajanja/punjenja (16)
& Indikator napajanja/punjenja svetli zeleno
dok je kamera uključena i svetli narandžasto
pri punjenju baterije.
NTipka Ы (fotografija) (23)
& Fotografisanje.
OTipka  (video zapis) (23)
& Početak/zaustavljanje snimanja video zapisa.
EPoklopac sandučeta za bateriju/
memorijsku karticu (19)
10
FSanduče za bateriju
GOtvor za memorijsku karticu
HSijalica pristupa (20)
ILCD ekran (25)
JTipka MENU (29)
PTipka ON/OFF (21)
QPreklopka zuma
Za snimanje: Zum (W/T) (26)
Za reprodukciju: Zum pri reprodukciji/
 (indeks) (28)
Pregled delova
ROtvor za stativ (dole)
& Upotrebite stativ sa vijkom kraćim od
5,5 mm. Nećete moći dobro pričvrstiti
kameru na stative sa vijcima kraćim od
5,5 mm, a tako se može i oštetiti.
SPreklopka USB priključnice
T (USB) priključnica (33)
& Koristi se za spajanje na računar USB
kablom.
UA/V OUT priključnica (55)
& Služi spajanju na TV prijemnik itd. A/V
kablom.
VPoklopac priključaka
11
Indikatori na ekranu
Kad pomerite višesmerni selektor na 
(indikatori na ekranu) više puta, prikaz se
menja (str. 25).
Indikatori na ekranu nestaju nakon otprilike
5 sekundi ako ostavite fabričko podešenje za
tu opciju. Ako želite da se indikatori ponovo
pojave, primenite bilo koju funkciju osim
upotrebe preklopke zuma. Međutim, indikatori se prikazuju samo 5 sekundi.
Pogledajte stranice u zagradama za detalje
o upotrebi.
Pri snimanju fotografija
A
ekran
Opis
Preostali kapacitet baterije
(18)
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna (64)


SteadyShot (42)
Folder u kojem se snima
& Ne prikazuje se kod upotrebe
ugrađene memorije.
Ь
Medij za snimanje

Face Detection (42)

1.4
Faktor uvećanja
/
Self-timer (26)
B
ekran
Opis
Ŀ5M ŀ4M
Ŀ3M ľ2M
ĿVGA
Veličina slike (40)
Ы
Podaci o postavkama za fotografije prikazuju se pored
ikone Ы (fotografija).
Za vreme snimanja video zapisa
[400]
Preostali broj slika za
snimanje (40)

AE zadržavanje (zeleno)
(24)
C
ekran
2010-1-1
12:00 PM
12
Opis
Tačan datum i vreme
 DISP
Promena prikaza na
ekranu

Upotreba self-timera
Indikatori na ekranu
D
ekran
Opis
Veličina slike (40)
[00:00:05]
Preostalo vreme snimanja
(40)

Podaci o postavkama za
video zapise prikazuju se
pored ikone  (video zapis).
E
ekran
Opis
Veličina slike (40)

01:23
Snimanje video zapisa
(crveni)
Vreme snimanja (41)
 Napomena
& Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se razlikuju od ovde prikazanih.
13
Indikatori na ekranu
Pri reprodukciji fotografija
A
ekran
Opis
Preostali kapacitet baterije
(18)
Pri reprodukciji video zapisa
Ŀ5M ŀ4M
Ŀ3M ľ2M
ĿVGA
Veličina slike (40)

Zaštita (44)
VOL. 
Glasnoća (27)
1.3
Faktor uvećanja
Upozorenje da je baterija
gotovo prazna (64)
B
ekran
00:00:00
2010-1-1
9:30 AM
 BACK/
NEXT
 DISP/
 VOLUME
Opis
Skala reprodukcije
Brojač
Datum/vreme snimanja
reprodukovane slike
Odabir slika
Menjajte postavke prikaza
sa  i podešavajte glasnoću
sa . Naizmenično se prikazuje poruka pomoći.
C
ekran

12/12
Ь
Opis
Folder za reprodukciju
& Ne prikazuje se kod upotrebe
ugrađene memorije.
Broj snimka/broj snimaka
unutar odabranog foldera
Medij za reprodukciju
 Napomena
& Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se razlikuju od ovde prikazanih.
14
Početak
Provera isporučenog pribora
& Punjiva baterija NP-BK1 (1)
& 360 Video objektiv VCL-BPP1 (1) (samo
MHS-PM5K)
& Memorijska kartica ("Memory Stick PRO Duo"
4GB) (1) (samo MHS-PM5K)
& Torbica za 360 Video objektiv (1) (samo
MHS-PM5K)
& Uzica za nošenje oko ruke (1)
& A/V kabl (1)
& USB priključni kabl (1)
Pričvrstite uzicu na kameru i provucite
ruku kroz petlju kako biste sprečili
oštećenje kamere usled pada itd.
& CD-ROM (1)
– "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
– bloggie Handbook (PDF)
& Uputstvo za upotrebu
& Važna napomena
Hvataljka
15
1 Priprema baterije
Indikator napajanja/punjenja
USB priključni kabl
(isporučen)
Preklopka USB
priključnice
Poklopac
USB
priključnice
Mrežni adapter
Mrežni kabl (kabl napajanja)
1 Otvorite poklopac sandučeta za bateriju/memorijsku karticu i umetnite
bateriju u kameru te zatvorite poklopac.
& Umetnite bateriju do kraja, zatim je lagano pritisnite dok ne klikne.
& Poklopac sandučeta za bateriju/memorijsku karticu ne možete otvoriti kad je na kameru pričvršćen stativ.
2 Otvorite poklopac USB priključnice, zatim pomerite preklopku USB priključnice.
3 Spojite kameru na uključeni računar pomoću USB priključnog kabla
(isporučen).
& Indikator napajanja/punjenja svetli narandžasto i započinje punjenje.
& Kad se indikator napajanja/punjenja isključi, punjenje je završeno.
& Indikator napajanja/punjenja se može isključiti i kad je temperatura izvan preporučenog opsega
(10 do 30°C).
4 Po završetku punjenja odspojite USB priključni kabl iz USB priključnice
kamere.
 Napomene
& Kad je kamera spojena na računar, ne možete rukovati sa njom. Odspojite kameru pre upotrebe.
& Punjenje baterije nije garantovano na računaru koji je prilagođen ili sklopljen kući. Zavisno od vrste
USB uređaja koji koristite, punjenje možda neće raditi pravilno.
16
1 Priprema baterije
& Pri spajanju kamere na računar nemojte primenjivati puno snage. U suprotnom, može doći do oštećivanja
kamere ili računara.
& Ako spojite kameru na prenosni računar koji nije spojen na mrežni napon, baterija računara će se možda
brzo isprazniti. Ne ostavljajte kameru duže vreme spojenu na računar.
Vađenje baterije
Pomerite preklopku za vađenje baterije.
Pripazite da baterija ne padne.
Trajanje punjenja
Potpuna napunjenost
Približno 300 min.
& Vreme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije na temperaturi od 25°C. Punjenje u nekim uslovima
može trajati duže.
& Za detalje o broju slika koje možete snimiti pogledajte str. 40.
& Po završetku punjenja odspojite USB priključni kabl iz računara.
Dostupno vreme snimanja/reprodukcije (u minutima)
Vreme snimanja*1
Vreme kontinuiranog snimanja
95
Tipično vreme snimanja*2
60
Vreme reprodukcije
130
*1
*2
Kontinuirano snimanje video zapisa uz veličinu podešenu na [1280  720 30P].
Tipično vreme snimanja označava vreme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja snimanja, uključivanje/isključivanje kamere i zumiranje.
17
1 Priprema baterije
Provera preostalog vremena baterije
Zakrenite objektiv ili pritisnite tipku ON/OFF kako biste uključili kameru te proverite preostali kapacitet baterije na LCD ekranu.
Indikator
preostalog
kapaciteta
baterije
Značenje
indikatora
Kapacitet
baterije je
dovoljan.
Baterija je
skoro sasvim puna.
Baterija je
poluprazna.
Baterija je
slaba.
Snimanje/
reprodukcija
će se uskoro
zaustaviti.
Napunite bateriju
(Indikator upozorenja trepće.)
& Potrebno je sačekati približno jedan minut da se pojavi tačan indikator kapaciteta baterije.
& Usled određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti tačan.
& Ako se kamera napaja na bateriju i ne rukujete njime približno pet minuta, ona se automatski isključuje
kako bi se sprečilo trošenje baterije (funkcija Auto power-off).
& Kad prvi put uključite kameru, pojaviće se meni za podešavanje jezika (str. 21).
18
2 Umetanje memorijske kartice
1
2
Poklopac sandučeta za bateriju/
memorijsku karticu
2
Pazite na smer
odsečenog ugla.
3
1
1 Otvorite poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu u otvor do kraja dok ne klikne, sa odsečenim
uglom okrenutim prema dole kao na slici.
3 Zatvorite poklopac.
Kad nije umetnuta memorijska kartica
Kamera snima/reprodukuje slike koristeći ugrađenu memoriju (oko 26 MB).
Međutim, ne možete snimati video zapise kad je veličina video zapisa podešena na [1920 
1080 30P] ili [1280  720 60P].
19
2 Umetanje memorijske kartice
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite poklopac sandu četa za bateriju/memorijsku karticu.
Proverite da li je indikator pristupa isključen i zatim
jednom pritisnite memorijsku karticu.
& Dok svetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu. U suprotnom, može doći do oštećivanja
podataka na memorijskoj kartici.
20
3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i
sata
Tipka ON/OFF
Indikator napajanja/
punjenja
Tipka MENU
Višesmerni
selektor
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
& Indikator napajanja/punjenja svetli zeleno.
& Zakretanjem objektiva u smeru strelice kamera se uključuje.
& Kameru možete uključiti i tako da pritisnete tipku ON/OFF.
& Objektiv se zakreće u opsegu od 0 do 270 stepeni.
2 Odaberite željeni jezik sa višesmernim selektorom pomaknutim na / zatim
pritisnite višesmerni selektor.
21
3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i sata
3 Podesite sat višesmernim selektorom.
1 Odaberite format datuma pomoću /, zatim pritisnite višesmerni selektor.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama /, a brojčanu vrednost podesite tipkama
/.
3 Odaberite [OK] tipkom  i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Isključenje kamere
Pritisnite tipku ON/OFF.
& Kameru možete isključiti i zakretanjem objektiva u suprotnom smeru dok je kamera u modu snimanja.
& Dok je kamera u modu reprodukcije, ne možete je isključiti čak ni zakretanjem objektiva unazad.
Za promenu jezika
Pritisnite MENU i odaberite  (Setup)   (Main Settings 1/2)  [Language Setting]
(str. 48).
Za promenu datuma i vremena
Pritisnite tipku MENU i odaberite  (Setup)  [Clock Settings] (str. 52).
22
Osnovni postupci
Snimanje
Tipka ON/OFF
Indikator napajanja/
punjenja
Preklopka zuma
Tipka Ы (fotografija)
Tipka  (video zapis)
Višesmerni
selektor
Tipka MENU
1 Zakrenite objektiv za uključenje kamere.
& Indikator napajanja/punjenja svetli zeleno.
& Kameru možete uključiti i tako da pritisnete tipku ON/OFF.
2 Proverite kadar.
Objekat smestite u sredinu
ekrana.
23
Snimanje
3 Počnite da snimate.
Pri snimanju fotografija:
1Pritisnite i zadržite Ы(fotografija) do pola.
Začuje se zvučni signal i svetli indikator  (AE zadržavanje) (zeleni) u donjem srednjem delu
bliže levoj strani ekrana.
& Ugao gledanja menja se u format slike (4:3, 3:2 ili 16:9) u skladu sa veličinom fotografije odabranom prilikom snimanja. Zavisno od postavki veličine slike, mogu se prikazati crne pruge.
U pripravnom stanju
Kad pritisnete i zadržite Ы (fotografija) do pola
Indikator AE zadržavanja
2Pritisnite Ы (fotografija) do kraja.
& Nije moguće snimati fotografije dok snimate video zapise.
& Prilikom snimanja fotografija, ugao gledanja može se promeniti u odnosu na pripravno stanje snimanja.
& Kad u pripravnom stanju snimanja kamera prepozna lice, pojavi se beli okvir. Kad prepozna više
lica, pojavi se više okvira. Ako pritisnete i zadržite tipku Ы (fotografija) do pola, beli okvir postaje
zelen i kvalitet slike se automatski optimizuje.
Pri snimanju video zapisa:
Pritisnite tipku  (video zapis).
& Počnite da snimate video zapise.
Za prekid snimanja ponovo pritisnite tipku  (video zapis).
& Na vrhu i dnu slike se pojave crne pruge kad je veličina slike [1920  1080 30P], [1280  720 60P]
ili [1280  720 30P].
& Moguće je kontinuirano snimati približno 29 minuta.
24
Snimanje
Promena prikaza na ekranu
Tipka  (indikatori na
ekranu)
Kad pomerite višesmerni selektor na  (indikatori na ekranu) više puta, prikaz se menja
na sledeći način.
AUTOMATSKI
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
& Indikatori na ekranu nestaju nakon otprilike 5 sekundi ako ostavite fabričko podešenje za tu opciju.
Standardna postavka je automatski. Ako želite da se indikatori ponovo pojave, primenite bilo koji od
sledećih postupaka.
– Pomerite višesmerni selektor na  (indikatori na ekranu).
– Izvedite bilo koji postupak osim upotrebe preklopke zuma. Međutim, indikatori se prikazuju samo
5 sekundi.
& Ako malo duže pomerite selektor na  (indikatori na ekranu), možete pojačati svetlinu LCD ekrana.
Ako opet malo duže pomerite selektor na  (indikatori na ekranu), svetlina LCD ekrana se vraća na
standardni nivo.
& Kad gledate slike pri jakom svetlu na otvorenom, podesite veću svetlinu LCD ekrana.
U takvim uslovima se baterija troši brže nego inače.
& Kad je kamera spojena na TV prijemnik, LCD ekran je isključen.
25
Snimanje
Korisne funkcije snimanja
W/T Upotreba zuma
Pomerite preklopku zuma prema položaju T za približavanje, odnosno prema W za udaljavanje
objekta.
Funkciju zumiranja ne možete koristiti kad je video zapis veličine [1920  1080 30P].
 Upotreba self-timera
Pomerite višesmerni selektor na  (Self-timer).
& Postavke možete menjati višestrukim pomeranjem višesmernog selektora na  (Self-timer).
 (Off): Bez upotrebe self-timera.
 (10 sec): Fotografisanje počinje nakon 10 sekundi. Upotrebite ovu postavku ukoliko
želite da se i vi nalazite na fotografiji.
 (2 sec): Fotografisanje počinje nakon 2 sekunde. Ova funkcija pomaže u sprečavanju
zamućenja slike zbog nestabilnosti kamere kad se pritisne okidač.
Ako pritisnete tipku Ы (fotografija) i  (video zapis), timer počinje sa odbrojavanjem i
nakon što se oglase kratki zvučni signali, kamera snima sliku.
Snimanje u ogledalnom modu
Zakrenite objektiv u istom smeru kao i LCD ekran.
26
& Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u ogledalu, ali snimljena slika će biti normalna.
& Prilikom reprodukcije na LCD takođe se prikazuje normalna slika.
& Slika se može izobličiti kad zakrenete objektiv spreda u istom smeru kao i LCD ekran ili u suprotnom
smeru.
Reprodukcija
Preklopka zuma
Indikator napajanja/
punjenja
Tipka  (reprodukcija)
Tipka MENU
Višesmerni
selektor
1 Pritisnite i zadržite tipku  (reprodukcija).
& Pojavi se indeksni prikaz.
2 Odaberite željenu sliku pomeranjem višesmernog selektora na ///.
Fotografija:
Pritisnite višesmerni selektor.
& Prikaže se fotografija.
Video zapis:
Pritisnite višesmerni selektor za pauzu i reprodukciju video zapisa.
Pomerite na  za prelaz unapred ili  za prelaz unazad. (Pritisnite višesmerni
selektor za povratak na normalnu reprodukciju.)
Pomerite na  za prikaz menija za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite / za
podešavanje.
& Kad snimate video zapise sa objektima koji se brzo kreću, poput sportskih scena, video zapis
se možda neće reprodukovati ravnomerno.
& Kad se završi reprodukcija prvog video zapisa, automatski počinje sledeći. Kad se reprodukcija
poslednjeg video zapisa završi, ujedno se završava reprodukcija svih video zapisa.
Za prikaz uvećane slike (zum pri reprodukciji)
Pomerite preklopku zuma prema T dok je prikazana fotografija.
Za umanjivanje slike, pomerite preklopku zuma prema W.
Podesite položaj. ///
Isključite zum pri reprodukciji. Pritisnite višesmerni selektor.
27
Reprodukcija
Za povratak na indeksni prikaz
Pomerite preklopku zuma prema  (indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija ili je
aktivna pauza video zapisa.
Za brisanje slika
Opcija omogućuje odabir neželjenih slika za brisanje.
Slike možete izbrisati iz menija koji se prikaže kad pritisnete tipku MENU (str. 43).
28
Upotreba opcija menija
Tipka MENU
Višesmerni
selektor
1 Pritisnite MENU za prikaz menija.
& Taj meni će se prikazivati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
& Zavisno od odabranog moda, prikazivaće se različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju menija pomeranjem višesmernog selektora na /.
3 Odaberite podešenje pomoću / i zatim pritisnite višesmerni selektor.
4 Pritisnite MENU za isključenje menija.
29
Opcije menija
Dostupne opcije menija variraju, zavisno od moda kamere.
Meni snimanja je dostupan samo kad snimate, a meni reprodukcije samo kad gledate
snimke.
Na ekranu se prikazuju samo dostupne opcije.
Meni snimanja (str. 40)
Photo Size
Movie Size
SteadyShot
Face Detection
Setup
Meni reprodukcije (str. 43)
 (Delete)
 (Slideshow)
 (Protect)
Ĝ (Rotate)
 (Setup)
30
Upotreba sa računarom
Upotreba sa računarom
Na isporučenom CD-ROM-u nalazi se "PMB" i druge aplikacije koje vam omogućuju kreativniju
upotrebu snimaka napravljenih ovom kamerom.
Preporučena konfiguracija računara (Windows)
Za upotrebu isporučenog softvera "PMB" ili "PMB Portable" i importovanje snimaka putem
USB veze preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Ostalo
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži (Za reprodukciju/editovanje
High Definition video zapisa: Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel
Core 2 Duo 1,2 GHz ili brži)
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editovanje High
Definition video zapisa: 1 GB ili više)
H ard disk: Potreban prostor na disku za instaliranje — približno
H
500 MB
Ekran: Rezolucija ekrana: 1024  768 tačaka ili više
*1
*2
64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0
ili noviji.
Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
Preporučena konfiguracija računara (Macintosh)
Za upotrebu isporučenog softvera, "PMB Portable" i importovanje snimaka putem USB veze
preporučuje se sledeća konfiguracija računara.
OS (prethodno
instaliran)
USB spajanje: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do v10.6)
 Napomene
& Rad se ne može garantovati kod gore navedenih sistema koji su nadograđivani ili kod multi-boot sistema.
& Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedan računar istovremeno, neki uređaji, uključujući kameru,
možda neće raditi, zavisno od vrste USB uređaja koji upotrebljavate.
& Spajanjem kamere pomoću USB interfejsa kompatibilnog sa Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno)
omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je kamera kompatibilna sa Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilno).
& Kad se računar aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između kamere i računara možda se
neće odmah uspostaviti.
31
Upotreba sa računarom
Napomene o reprodukciji video zapisa (MPEG-4 AVC/H.264)
Za reprodukciju i editovanje video zapisa (MPEG-4 AVC/H.264) snimljenih ovom kamerom,
potrebno je na računar instalirati softver kompatibilan sa formatom MPEG-4 AVC/H.264 ili
"PMB".
& Čak i ako računar zadovoljava sve uslove, ponekad se reprodukcija neće odvijati ravnomerno zbog
preskakanja slika.
& Ipak, to ne utiče na sami kopirani snimak.
& Ako koristite prenosni računar, uvek ga spojite na mrežno napajanje AC adapterom. Ponekad normalan
rad nije moguć zbog funkcije štednje energije računara.
 Napomena
& Pravilan rad nije garantovan čak i na računarima koji ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.
Na primer, drugi otvoreni programi ili aplikacije aktivne u pozadini mogu uticati na performanse.
32
Spajanje kamere sa računarom
Spojite kameru kao na donjoj slici.
1Uključite kameru.
USB priključni kabl
(isporučen)
2U USB priključnicu
3U USB priključnicu računara
"PMB" vam omogućuje jednostavno importovanje slika.
Za detalje o funkcijama softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Prebacivanje slika na računar (Windows)
Prebacivanje slika na računar bez upotrebe "PMB"
Ako se nakon uspostavljanja USB veze između kamere i računara pojavi AutoPlay Wizard,
kliknite na [Open folder to view files]  [OK]  [DCIM] ili [MP_ROOT]  kopirajte
željene snimke na računar.
Prebacivanje slika na računar (Macintosh)
1 Najpre spojite kameru na Macintosh računar. Dvaput kliknite na upravo
prepoznatu ikonu  [DCIM] ili [MP_ROOT]  folder u kojem su memorisane
slike koje želite prebaciti.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu hard diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na hard disk.
3 Dvaput kliknite na ikonu hard diska  željenu slikovnu datoteku u folder
koji sadrži kopirane datoteke.
Snimak se prikazuje.
33
Spajanje kamere sa računarom
Prekidanje USB veze
Izvedite sledeći postupak od koraka 1 do 3 pre:
& Vađenja memorijske kartice.
& Umetanja memorijske kartice u kameru nakon kopiranja snimaka iz ugrađene memorije.
& Isključivanja kamere.
1 Dvaput kliknite na ikonu za odspajanje u statusnom redu.
Windows Vista
Windows XP
Ikona odspajanja
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device)  [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].
 Napomena
& Kad koristite Macintosh računar, najpre povucite i pustite ikonu memorijske kartice ili pogona u ikonu
"Trash" i kamera je odspojena sa računara.
34
Postavljanje video zapisa i fotografija na medijske
servise
Aplikativni softver "PMB Portable" je predinstaliran na kameru.
Pomoću "PMB Portable" možete sledeće.
& Možete jednostavno postavljati video zapise i fotografije na medijske servise kao što je blog.
& Možete prebaciti podatke iz računara spojenog na Internet čak i ako ste daleko od kuće.
& Možete dodavati medijske servise (kao što je blog) koje često upotrebljavate.
Za detalje pogledajte datoteke pomoći (Help) za "PMB Portable".
Pokretanje softvera "PMB Portable" (Windows)
Pri prvoj upotrebi tog softvera potrebno je odabrati jezik. Izvedite sledeći postupak. Po završetku podešavanja možete preskočiti korake 3 – 5 nakon sledećeg puta.
1 Povežite kameru i računar USB kablom.
1Po uspostavljanju veze između kamere i računara, automatski se pokreće wizard.
2Uklonite neželjene diskovne pogone sa [].
& Ako se ne prikaže wizard, kliknite na [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) 
[PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite na [PMBP_Win.exe].
2 Kliknite na [PMB Portable].
& Ako se u prozoru automatskog wizarda ne prikaže [PMB Portable], kliknite na [Computer] 
[PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite na [PMBP_Win.exe].
(U Windows XP, kliknite na [PMB Portable]  [OK].
Na Macintosh računaru, dvaput kliknite na [PMBP_Mac] u folderu
[PMBPORTABLE].)
Prikazuje se meni "Choose Setup Language".
3 Odaberite željeni jezik i kliknite [OK].
Prikazuje se ekran za odabir područja.
4 Odaberite [Region] i [Country/Area].
Prikazuje se ekran "License Agreement".
5 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci i zatim kliknite na [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
35
Postavljanje video zapisa i fotografija na medijske servise
Pokretanje softvera "PMB Portable" (Macintosh)
1 Spojite kameru i računar putem USB veze.
Kad spojite kameru sa računarom, na radnoj površini se pojavi [PMBPORTABLE].
Kliknite na [] za zatvaranje svih pogona koje ne upotrebljavate.
2 Kliknite na [PMBP_Mac] u folderu [PMBPORTABLE].)
Prikazuje se meni Region Selection.
3 Odaberite odgovarajuće područje [Region] i državu [Country/Area] te kliknite
[OK].
Prikazuje se ekran "User Agreement".
4 Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako se slažete sa uslovima, kliknite [I Agree].
"PMB Portable" se pokreće.
 Napomene
& U meniju za podešavanje na kameri podesite [LUN Settings] na [Multi].
& Spojite računar na mrežu kad god koristite [PMB Portable].
& Zavisno od pružaoca usluge pristupa Interneta, pri postavljanju video zapisa i fotografija na web mogu
na računaru ostati podaci iz predmemorije. To se može dogoditi i kod ovog proizvoda.
& U slučaju problema sa [PMB Portable] ili ako slučajno izbrišete [PMB Portable], možete preuzeti instalacionu datoteku za [PMB Portable] sa Interneta i obnoviti taj softver.
Napomene o "PMB Portable"
Koristeći "PMB Portable" možete preuzeti URL adrese nekih web-stranica sa servera kojima
upravlja kompanija Sony (u daljnjem tekstu: "Sonyjev server"). Kad pomoću "PMB
Portable" koristite na tim web-stranicama servise za postavljanje snimaka (u daljnjem tekstu:
"servisi"), obratite pažnju na sledeće.
& Zavisno od web-stranice, možda ćete trebati platiti registraciju ili će se servisi naplaćivati. Pri upotrebi
servisa sledite uslove zadate ugovorima na tim stranicama.
& Servisi se mogu prekinuti ili menjati zavisno od okolnosti i administratorima web-stranica. Uključujući
takve slučajeve, kompanija Sony ne preuzima odgovornost za sporove između vas i bilo koje treće strane
ili za štete koje ste pretrpeli zbog tih servisa.
& Vaši zahtevi web-stranicama preusmeravaju se pomoću Sonyjevih servera. Zavisno od raznih situacija
(na primer zbog održavanja servera), možda nećete moći pristupiti željenim web-stranicama.
36
Postavljanje video zapisa i fotografija na medijske servise
& Ako prekinemo rad servisa koje pružaju Sonyjevi serveri, obavestićemo vas o ukidanju servisa
unapred na Sonyjevoj web-stranici.
& URL adrese na koje vas preusmeri Sony server mogu se snimati i prikupljene informacije će se koristiti
za poboljšavanje proizvoda i usluga kompanije Sony. Međutim, nikad ne snimamo lič ne informacije.
37
Upotreba softvera
Instaliranje "PMB (Picture Motion Browser)" aplikacije
1 Uključite računar i umetnite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon računara.
Prikazuje se meni za instalaciju.
& Ako se ne prikaže, dvaput kliknite [Computer] (u Windows XP, [My Computer])
(SONYPMB).
& Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i sledite uputstvo koje se prikazuje na
ekranu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Prikazuje se meni "Choose Setup Language".
3 Odaberite željeni jezik i zatim pređite na sledeći prozor.
Prikazuje se ekran "License Agreement".
4 Pažljivo pročitajte ugovor, kliknite na tipku (  ) za prihvatanje uslova
ugovora i zatim kliknite na [Next].
5 Sledite uputstvo na ekranu za završetak instalacije.
& Za nastavak instalacije spojite kameru na računar tokom ovog koraka (str. 33).
& Kad se prikaže poruka o resetovanju računara, resetujte računar sledeći uputstvo na ekranu.
& DirectX se može instalirati zavisno od konfiguracije sistema na vašem računaru.
6 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
7 Pokrenite softver.
Za pokretanje aplikacije "PMB" kliknite na
(PMB) na radnoj površini.
Za detalje o postupku kliknite na
(PMB Help).
Za pokretanje aplikacije "PMB" iz Start menija, odaberite [Start]  [All Programs] 
38
[PMB].
Upotreba softvera
 Napomene
& Logujte se kao administrator.
& Na ekranu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja "PMB" softvera. Odaberite
[Start].
 Uvodne napomene za "PMB"
& "PMB" vam omogućuje prebacivanje slika snimljenih kamerom na računar kako biste ih prikazali.
Povežite računar i kameru USB kablom i kliknite na [Import].
& Snimke možete memorisati i štampati sa datumom.
& Snimke memorisane na računar možete prikazati prema datumu snimanja u kalendarskom prikazu.
& Možete korigovati fotografije te menjati datum i vreme snimanja.
& Možete snimati diskove pomoću CD ili DVD snimača.
& Možete prebaciti snimke na medijski servis. (Potrebno je imati Internet vezu.)
& Za ostale detalje, pogledajte
(PMB Help).
39
Funkcije snimanja
Meni za snimanje
U nastavku su opisane funkcije snimanja uz upotrebu tipke MENU. Detalje o načinu upotrebe
menija pogledajte na str. 29.
Standardne postavke označene su simbolom .
Kad je odabran mod reprodukcije, prebacite na REC tipkom  (reprodukcija).
Photo Size: Odabir veličine fotografije u skladu sa namenom
Veličina slike

Smernice
5M (25921944)
Za štampanje do veličine A4 (810")
3:2 (25921728)
Odnos 3:2 kao kod fotografija i razglednica
3M (20481536)
Za štampanje do 10 15 cm (46") ili 1318 cm (57")
16:9 (19201080)
Za gledanje na high-definition TV prijemniku
VGA (640480)
Snimanje malih slika za prilaganje uz e-mail poruke
Približan broj fotografija
(Jedinica: Fotografije)
Kapacitet
Veličina/
Kvalitet
Ugrađena
memorija
Približno
26 MB
Memorijska kartica formatirana ovom kamerom
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
12400
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
VGA
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
& Broj fotografija može varirati zavisno od uslova snimanja i memorijske kartice.
& Kad je broj preostalih fotografija veći od 9999, pojavi se indikator ">9999".
& Kad na ovoj kameri reprodukujete slike snimljene starijim Sony modelima, one se možda neće prikazati
u stvarnoj veličini.
& Kod merenja kapaciteta medija, 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se deo upotrebljava za
upravljanje podacima.
40
Za detalje o postupku  str. 29
Meni za snimanje
Movie Size: Odabir veličine video zapisa u skladu sa namenom
Veličina video zapisa

Smernice za upotrebu
1920  1080 30P*
Snimanje video zapisa u HD (high definition) kvalitetu, pogodnih za gledanje na računaru ili high definition TV prijemniku
1280  720 60P
Snimanje scena sa brzim pokretima (na primer sporta) bez
isprekidanosti te u HD (high definition) kvalitetu
1280  720 30P
Snimanje video zapisa u HD (high definition) kvalitetu,
pogodnih za gledanje na računaru
640  480 30P*
Snimanje video zapisa u SD (standard definition) kvalitetu,
pogodnih za objavu na Internet stranicama
* Domet snimanja sužen je u upoređenju sa [1280  720 30P] ili [1280  720 60P].
& Video zapisi se na ovoj kameri snimaju u formatu MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, sa oko 30 ili 60
sličica u sekundi, Progressive, AAC LC, "MP4" format.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
& Što je veća slika, viši je kvalitet snimka.
Približno vreme snimanja video zapisa
Niže navedena tablica prikazuje približno maksimalno vreme snimanja. Ovo je ukupno vreme
za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno 29 minuta.
(Jedinica: sat : minut : sekunda)
Kapacitet
Ugrađena
memorija
Memorijska kartica formatirana ovom kamerom
Približno
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Veličina
& Broj u zagradi ( ) predstavlja minimalno vreme snimanja.
& Vreme snimanja video zapisa može se razlikovati zavisno od uslova snimanja.
& Pre završetka kontinuiranog snimanja indikator vremena snimanja trepće i nakon nekog vremena se
snimanje automatski zaustavi.
41
Za detalje o postupku  str. 29
Meni za snimanje
Ova kamera koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvaliteta
slike u skladu sa scenom koja se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena
snimanja na memorijskoj kartici.
Video zapisi sa brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prenosa i
tako se smanjuje ukupno raspoloživo vreme snimanja.
SteadyShot: Omogućuje smanjenje efekta pomeranja kamere pri snimanju
 On
Off
Uključenje funkcije smanjenja efekta pomeranja kamere.
Funkcija smanjenja efekta pomeranja kamere je isključena.
& Funkcija smanjenja efekta pomeranja kamere radi samo u modu [640  480 30P] ili [1280  720 30P].
Face Detection: Automatski prepoznaje lica objekata i podešava ekspoziciju.
 On
Off
Uključenje funkcije Face Detection.
Funkcija Face Detection je isključena.
Setup: Odabir postavki snimanja
Možete promeniti podešenja menija  (Setup).
42
Funkcije reprodukcije
Meni za reprodukciju
U nastavku su opisane funkcije gledanja sadržaja uz upotrebu tipke MENU. Detalje o načinu
upotrebe menija pogledajte na str. 29.
Kad je odabran mod snimanja, prebacite na reprodukciju tipkom  (reprodukcija).
 (Delete): Omogućuje odabir i brisanje neželjenih snimaka
This Image
Brisanje trenutno prikazane slike u modu pojedinačnih slika.
Multiple Images
Omogućuje odabir i brisanje više snimaka
1Odaberite snimak i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Ponavljajte prethodne korake sve dok ne izbrišete sve neželjene
snimke. Odaberite snimak sa oznakom ponovo za uklanjanje oznake .
2MENU  [OK]  višesmerni selektor
Delete All Images
Brisanje svih snimaka osim zaštićenih odjednom.
Pritisnite [OK].
 (Slideshow): Reprodukcija slika u nizu
1Odaberite slike sa kojima želite započeti slideshow sa višesmernim selektorom pomaknutim na
/// zatim pritisnite višesmerni selektor.
2Pritisnite MENU za prikaz menija.
3Odaberite  (Slideshow) sa višesmernim selektorom pomaknutim na / zatim pritisnite
višesmerni selektor.
4Odaberite [Start] pomoću / i zatim pritisnite višesmerni selektor za pokretanje reprodukcije.
Za prekid slide showa
Pritisnite višesmerni selektor.
& Iz tog stanja nije moguće nastaviti slideshow.
Za promenu postavki
Pre pokretanja slideshowa možete promeniti postavke pomoću višesmernog selektora.
Standardne postavke označene su simbolom .
43
Za detalje o postupku  str. 29
Meni za reprodukciju
Interval
1 sec
Podešavanje intervala slide showa.
 3 sec
5 sec
10 sec
Repeat
 On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slide show se završava.
 (Protect): Sprečavanje slučajnog brisanja
Funkcija omogućuje zaštitu snimaka od slučajnog brisanja.
Znak  se prikazuje kod registrovanih slika.
(This Image)
Zaštita trenutno prikazane slike u modu pojedinačnih slika.
(Multiple Images) Možete odabrati i zaštititi više slika istovremeno.
1Odaberite snimak i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Ponavljajte prethodne korake sve dok ne zaštitite sve neželjene snimke.
Odaberite snimak sa oznakom za uklanjanje oznake.
2MENU  [OK]  višesmerni selektor
Za poništavanje zaštite
Odaberite sliku sa koje želite isključiti zaštitu i isključite je ponavljanjem istog postupka kao i
kod stavljanja zaštite.
Indikator nestane i zaštita je isključena.
Ĝ (Rotate): Rotiranje fotografija
Funkcija rotira fotografije.
1Pritisnite tipku  (reprodukcija) za prelaz u mod reprodukcije.
2Odaberite fotografiju koju želite zakrenuti sa višesmernim selektorom pomaknutim na ///
i zatim pritisnite višesmerni selektor.
3Pritisnite MENU za prikaz menija.
44
Meni za reprodukciju
Za detalje o postupku  str. 29
4Odaberite [Rotate] pomoću / i zatim pritisnite višesmerni selektor.
5Odaberite [] i zatim rotirajte sliku pomoću /.
6Odaberite [OK] pomoću / i zatim pritisnite višesmerni selektor.
& Ne možete rotirati sledeće vrste snimaka.
– Video zapisi
– Zaštićene fotografije
& Možda nećete moći rotirati neke slike snimljene drugim fotoaparatima.
& Kod gledanja slika na računaru, informacija o rotaciji slika možda se neće očitati, zavisno od softvera.
 (Setup): Promene postavki
Pogledajte str. 46.
45
lično podešavanje postavki
Upotreba opcija menija Setup
Možete promeniti standardne opcije u meniju Setup.
Tipka MENU
Višesmerni
selektor
1 Pritisnite MENU za prikaz menija.
2 Pomerite višesmerni selektor na / za odabir  (Setup).
3 Pomerite selektor na /// za odabir opcije
koju želite podesiti.
Odabrana stavka je označena.
4 Pomerite selektor na  za potvrdu podešenja.
Podešenje možete takođe potvrditi pritiskom višesmernog
selektora.
Za isključenje menija Setup pritisnite MENU.
Za povratak na glavni meni iz menija Setup, više puta pomerite selektor na .
Za poništenje izvršenih promena
Odaberite [Cancel] ako se pojavi i zatim pritisnite višesmerni selektor. Ako se ne pojavi,
ponovo odaberite prethodno podešenje.
& Postavke ostaju memorisane i nakon isključivanja uređaja.
46
´ Shooting Settings
Za detalje o postupku  str. 46
Standardne postavke označene su simbolom .
Flicker Reduction
Korekcija igranja slike do koje dolazi zbog pojave fluorescentnog svetla usled aktiviranja
elektrozatvarača.
On
 Off
Upotreba funkcije Flicker Reduction.
Bez upotrebe funkcije Flicker Reduction.
47
 Main Settings 1/2
Za detalje o postupku  str. 46
Standardne postavke označene su simbolom .
Beep
Odabire zvukove koji će se reprodukuju kod rukovanja kamerom.
 On
Off
Aktivira zvučni signal kad pritisnete višesmerni selektor ili
tipke Ы (fotografija) ili  (video zapis).
Isključuje zvučni signal.
LCD Backlight
Podešavanje svetline LCD ekrana.
Bright
 Normal
Pojačana svetlina LCD ekrana.
Standardna svetlina.
& Možete promeniti podešenje tako da duže zadržite selektor pomerenim na  (DISP).
& Ako odaberete [Bright], baterija će se brže trošiti.
Display Color
Možete odabrati jednu od 3 boje za pozadinu LCD ekrana.
Language Setting
Odabir jezika koji se upotrebljava za prikaz menija, upozorenja i poruka.
Initialize
Funkcija resetuje postavke na standardne vrednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, slike u
ugrađenoj memoriji ostaju sačuvane.
1Odaberite [Initialize] sa višesmernim selektorom pomerenim na / zatim pritisnite višesmerni
selektor ili ga pomerite na .
Prikazuje se poruka "Reset to default settings".
2Odaberite [OK] tipkom  i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Postavke se vraćaju na standardne vrednosti.
Za odustajanje od resetovanja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite višesmerni selektor.
& Pripazite da ne isključite kameru tokom resetovanja.
48
 Main Settings 2/2
Za detalje o postupku  str. 46
Standardne postavke označene su simbolom .
LUN Settings
Omogućuje vam odabir podešenja za način prikaza snimaka na mediju za snimanje podešenom
na spojenoj opremi (npr. računaru) kad je kamera spojena na računar ili AV opremu USB
kablom.
 Multi
Single
Prikazuje snimke i s memorijske kartice i iz ugrađene memorije
kamere. Odaberite ovu postavku kod spajanja kamere sa
računarom.
Prikazuje samo snimke sa memorijske kartice kad je umetnuta
ili iz ugrađene memorije kad memorijska kartica nije umetnuta.
Odaberite tu opciju kad kameru spojite na drugu opremu a ne
računar, te se ne prikazuju snimci ni sa memorijske kartice ni
iz ugrađene memorije kamere.
 Napomena
& Podesite [LUN Settings] na [Multi] pri postavljanju video zapisa i fotografija na medijske servise pomoću
"PMB Portable".
Video Out
Podešava izlaz video signala u skladu sa TV sistemom boja spojenog video uređaja. Različite
zemlje i regije koriste različit TV sistem boja. Za prikaz slika na TV ekranu, proverite na str. 56
sistem TV boja države ili regije u kojoj ga koristite.
NTSC
Podešava izlazni video signal na NTSC mod (na primer, za
SAD i Japan).
PAL
Podešava izlazni video signal na PAL mod (na primer, za
Evropu i Kinu).
49
Ь Memory Card Tool
Za detalje o postupku  str. 46
Ova opcija se prikazuje samo ako je memorijska kartica umetnuta u kameru.
Format
Formatiranje memorijske kartice.
Savetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj upotrebi sa ovom kamerom formatirate u njoj
radi stabilnog rada. Međutim, formatiranjem memorijske kartice brišu se sa nje svi snimljeni
podaci i ne možete ih više vratiti. Zato snimite važne podatke na računar pre formatiranja
memorijske kartice.
& Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci sa memorijske kartice, uključujući zaštićene
snimke.
1Odaberite [Format] pomeranjem višesmernog selektora na /// i zatim na .
Prikazuje se poruka "All data on memory card will be erased".
2Odaberite [OK] tipkom  i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Formatiranje je završeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Copy
Funkcija kopira sve slike iz ugrađene memorije na memorijsku karticu.
1Umetnite memorijsku karticu.
2Odaberite [Copy] pomeranjem višesmernog selektora na /// i zatim na .
Prikazuje se poruka "All data on internal memory will be copied".
3Odaberite [OK] tipkom  i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Započinje kopiranje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite višesmerni selektor.
& Napunite bateriju tako da kapacitet bude dovoljan. Kopiranje slikovnih datoteka sa slabo napunjenom
baterijom može rezultirati neuspešnim prenosom podataka ili njihovim oštećivanjem.
& Slike se ne mogu kopirati pojedinačno.
& Originalne slike ostaju u ugrađenoj memoriji i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja ugrađene memorije,
izvadite memorijsku karticu nakon kopiranja te zatim odaberite [Format] u [Internal Memory Tool] (str. 51).
& Kad kopirate podatke iz ugrađene memorije na memorijsku karticu, napravi se novi folder. Kao odredište
za kopiranje podataka ne možete odabrati određeni folder na memorijskoj kartici.
50
 Internal Memory Tool
Za detalje o postupku  str. 46
Ova opcija se prikazuje samo ako memorijska kartica nije umetnuta u kameru.
Format
Formatira podatke snimljene u ugrađenu memoriju.
& Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci u ugrađenoj memoriji, uključujući
zaštićene slike.
1Odaberite [Format] pomeranjem višesmernog selektora na /// i zatim na .
Prikazuje se poruka "All data on internal memory will be erased".
2Odaberite [OK] tipkom  i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Formatiranje je završeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite višesmerni selektor.
51
 Clock Settings
Za detalje o postupku  str. 46
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
1Odaberite [Clock Settings] sa višesmernim selektorom pomaknutim na / zatim pritisnite
višesmerni selektor ili ga pomerite na .
2Odaberite format datuma pomoću /, zatim pritisnite višesmerni selektor.
3Odaberite pojedinačne parametre tipkama /, a brojčanu vrednost podesite tipkama /.
4Odaberite [OK] pomoću / i zatim pritisnite višesmerni selektor.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 4 i zatim pritisnite višesmerni selektor.
52
Funkcija 360 Video (MHS-PM5K)
360 Video snimanje
Ako pričvrstite na kameru isporučeni 360 Video objektiv, možete napraviti snimke područja 360
stepeni oko kamere.
1 Zakrenite ugrađeni objektiv, zatim pričvrstite 360 Video objektiv na kameru.
Kamera automatski prelazi u namenski mod "360 Video". "Namenski mod" ovde označava automatski
prelazak na odgovarajuće postavke.
Veličine video zapisa i fotografija će biti sledeće.
– Veličina video zapisa: 1280  720 30P
– Veličina fotografije: 5 M
Tipka Ы (fotografija)
Tipka  (video zapis)
2 Počnite da snimate.
Pri snimanju video zapisa:
Pritisnite tipku  (video zapis).
Za prekid snimanja ponovo pritisnite tipku  (video zapis).
Pri snimanju fotografija:
Pritisnite tipku Ы (fotografija).
53
Za detalje o postupku  str. 53
360 Video snimanje
Za uklanjanje 360 Video objektiva
Uklonite 360 Video objektiv po završetku snimanja.
 Upotreba funkcije self-timer
Često je pri snimanju praktično koristiti funkciju self-timer.
 Napomene
& Kad pričvrstite 360 Video objektiv tokom snimanja u normalnom modu, kamera ne prelazi automatski
na namenski mod "360 Video". Kamera automatski prelazi u namenski mod "360 Video" kad zaustavite
snimanje.
& Kad pričvrstite 360 Video objektiv na kameru, ne mogu se koristiti sledeće funkcije.
– Zumiranje
– Tipka MENU
& Ne držite kameru za 360 Video objektiv.
Gledanje 360 Video snimaka
Pri reprodukciji snimaka napravljenih uz upotrebu 360 Video objektiva prikazuje se kružno
oblikovana slika.
360 Video snimak možete konvertovati pomoću softvera "PMB" isporučenog sa kamerom i
možete gledati konvertovane snimke na računaru.
Detalje o instaliranju softvera "PMB" pogledajte na str. 38.
Slika reprodukovana na računaru pomoću
PMB-a (isporučen)
Slika reprodukovana na
kameri
Kružno oblikovana slika
Konvertujte snimke
pomoću priloženog
"PMB" softvera.
360 Video snimka
 Napomene
& Konvertovane 360 Video snimke ne možete gledati koristeći samo kameru.
& U meniju za potvrdu konverzije u isporučenom softveru "PMB", podesite "Lens span" na "Narrow" za
snimke napravljene uz upotrebu 360 Video objektiva.
& Kad konvertujete 360 Video snimka i reprodukujete ih, rezolucija reprodukovane slike je niža od rezolucije
normalnih snimaka.
54
Gledanje slika na TV prijemniku
Gledanje slika na TV prijemniku
Možete gledati slike na TV ekranu spajanjem kamere sa TV prijemnikom.
Način spajanja ili kvalitet slike (HD (high definition)/SD (standard definition)) varira, zavisno
od vrste TV prijemnika ili ulaznih priključnica na koje je kamera spojena.
& Kod upotrebe kamere u inostranstvu, možda će trebati promeniti izlazni video signal tako da odgovara
TV sistemu (str. 49).
& Slika se neće prikazati na LCD ekranu kad je podešena na reprodukciju na TV-u.
Spajanje na TV prijemnik formata 16:9 (wide) ili 4:3 koji nije high definition
Slike snimljene u HD (high definition) kvalitetu se pretvaraju u SD (standard definition) i
reprodukuju. Slike snimljene u SD (standard definition) kvalitetu se ujedno i reprodukuju u
SD (standard definition) kvalitet.
VIDEO AUDIO
A/V OUT priključnica
A/V spojni kabl
(isporučen)
Žuti/Beli/crveni
& Tokom reprodukcije video zapisa na HD (high definition) ili SD (standard definition) TV prijemniku,
video zapis je prikazan sa crnim prugama na gornjoj i donjoj strani.
55
Gledanje slika na TV prijemniku
Spajanje na high definition TV
Slike snimljene u HD (high definition) kvalitetu se ujedno i reprodukuju u HD (high definition)
kvalitet. Slike snimljene u SD (standard definition) kvalitetu se ujedno i reprodukuju u SD
(standard definition) kvalitet.
COMPONENT AUDIO
A/V OUT
priključnica
Zeleni/plavi/
crveni
Beli/crveni
Komponentni A/V kabl
(opcija)
Pri spajanju komponentnim A/V kablom (opcija)
& Ako spojite samo komponentne video priključke, audio signali se ne reprodukuju. Za tu
namenu spojite bele i crvene priključke.
& Izlazni signali se automatski podešavaju u skladu sa slikama koje gledate. Zato slika može
biti izobličena kad menjate mod na spojenom TV prijemniku.
& Ako snimate video zapise u HD (high definition) kvalitetu [1920  1080 30P], [1280  720 60P]
ili [1280  720 30P] kad je kamera komponentnim kablom spojena na high definition TV
prijemnik, slika prikazana na TV ekranu biće u SD kvalitetu.
Kod spajanja na TV preko videorekordera
Spojite kameru na LINE IN ulaz videorekordera pomoću A/V spojnog kabla. Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).
Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)
Spojite žuti priključak A/V spojnog kabla u video ulaznu priključnicu i beli (levi kanal) ili
crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.
O sistemima boja TV prijemnika
Ako želite gledati slike na TV ekranu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom
i A/V kabl. Sistem boja TV prijemnika mora odgovarati sistemu ove kamere. Proverite u
sledećoj listi sistem boja TV koji se upotrebljava u državi ili regiji gde upotrebljavate
kameru.
NTSC sistem
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venecuela, itd.
56
Gledanje slika na TV prijemniku
PAL sistem
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Nemačka, Holandija, Hong Kong,
Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
PAL-M sistem
Brazil
PAL-N sistem
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sistem
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
57
U slučaju problema
U slučaju problema
Ako tokom upotrebe kamere naiđete na probleme, isprobajte sledeća rešenja.
1 Proverite napomene na str. 59 do 63.
2 Isključite kameru i nakon jednog minuta je uključite.
3 Obratite se Sony prodavcu ili najbližem Sony servisu.
Tokom popravke serviseri će možda proveriti minimalan sadržaj podataka snimljenih u
ugrađenu memoriju kako bi rešili problem. Ipak, Sonyjev predstavnik neće kopirati niti
zadržati vaše podatke.
58
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Kamera se ne može uključiti.
& Baterija je slaba ili istrošena.
– Spojite kameru na uključeni računar i napunite je do kraja (str. 16).
– Ako kameru ne možete uključiti čak ni nakon punjenja baterije, jednom izvadite i zatim
vratite bateriju u kameru.
& Proverite da li je baterija umetnuta u pravilnom smeru (str. 16).
& Ako se kamera automatski isključi, zatvorite i zatim ponovo otvorite objektiv.
Kamera se ne može puniti.
& Pri punjenju na LCD ekranu se ne prikazuju indikatori.
– Zatvorite objektiv i spojite kameru na računar USB kablom. Nema prikaza na LCD ekranu.
– Proverite da li svetli indikator napajanja/punjenja (narandžasto).
& Temperatura baterije je preniska.
– Uklonite bateriju i ostavite je na toplom mestu.
& Temperatura baterije je previsoka.
– Uklonite bateriju i ostavite je na hladnom mestu.
& USB priključni kabl nije pravilno spojen na računar.
– Odspojite USB priključni kabl i zatim ga ponovo spojite.
– Koristite isporučeni USB priključni kabl.
& Računar nije uključen.
– Uključite računar.
& Računar je u pripravnom (sleep ili hibernation) stanju.
– Uključite računar iz sleep ili hibernation stanja.
& Koristite USB hub.
– Baterija se možda neće moći puniti preko USB huba. Spojite kameru direktno na USB
priključnicu računara.
Za vreme punjenja baterije ne svetli pravilno indikator napajanja/punjenja.
& Temperatura je možda izvan preporučenog opsega. Napunite bateriju uz preporučenu temperaturu okoline između 10 °C i 30 °C.
& Za detalje pogledajte str. 68.
Vek trajanja baterije je kratak.
& Baterija se nije dovoljno punila.
– Zavisno od stanja računara, punjenje kamere može trajati duže vreme. Punite bateriju dok
.
se ne prikaže ikona
59
U slučaju problema
Kamera se odjednom isključuje.
& Ako ne koristite kameru približno pet minuta dok je uključena, ona se automatski isključuje
kako bi se sprečilo trošenje baterije. Ponovo uključite kameru.
& Kamera se može automatski isključiti kako bi se zaštitila u slučaju većeg porasta temperature
kamere ili baterije. U tom slučaju se na ekranu prikaže poruka pre isključivanja.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije tačan.
& To se događa kad koristite kameru na izuzetno vrućim ili hladnim mestima.
& Prikazan indikator preostalog kapaciteta baterije razlikuje se od stvarnog. Potpuno ispraznite,
a zatim napunite bateriju.
& Baterija je prazna. Napunite bateriju
Kamera ne radi stabilno dok je spojena na računar.
& Koristite USB hub ili USB kabl različit od isporučenog USB priključnog kabla.
– Spojite kameru direktno na USB priključnicu računara isporučenim USB priključnim kablom.
Snimanje fotografija/video zapisa
Kamera ne snima.
& Proverite slobodan prostor u ugrađenoj memoriji ili na memorijskoj kartici. Ako je pun,
postupite na jedan od sledećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 28, 43).
– Promenite memorijsku karticu.
& Za snimanje video zapisa savetujemo da koristite memorijsku karticu kapaciteta 1 GB ili više.
& Moguće je kontinuirano snimati približno 29 minuta.
& Pritisnite tipku  (reprodukcija) i podesite kameru u mod snimanja fotografije ili video zapisa.
& Memorijska kartica je možda oštećena. Zamenite memorijsku karticu.
& Međutim, ne možete snimati video zapise u ugrađenu memoriju kad je veličina video zapisa
podešena na [1920  1080 30P] ili [1280  720 60P].
& Napon baterije je nizak.
Na LCD ekranu se ne vide fotografije ili video zapisi koje snimate.
& Kamera je u modu reprodukcije. Pritisnite tipku  (reprodukcija) za prelaz u mod snimanja
(str. 23).
60
U slučaju problema
Datum snimanja nije umetnut na sliku.
& Ova kamera nema funkciju prikaza datuma na slikama.
Ekran je pretaman ili presvetao.
& Podesite svetlinu pozadinskog osvetljenja LCD ekrana (str. 48).
Na ekranu se pojavljuju i ostaju tačke.
& Pojava nije kvar. Tačke se ne snimaju (str. 3).
Reprodukcija
Kamera ne reprodukuje.
& Pritisnite tipku  (reprodukcija) za prelaz u mod snimanja (str. 27).
& Promenili ste naziv foldera/datoteke na računaru.
& Ako je slikovna datoteka obrađena na računaru ili je snimljena drugim modelom fotoaparata,
reprodukcija na ovoj kameri nije garantovana.
& Memorijska kartica je možda oštećena. Zamenite memorijsku karticu.
Datum i vreme se ne prikazuju.
& Prema standardnim postavkama, indikatori na ekranu podešeni su na automatski prikaz.
Indikatori nestaju nakon otprilike 5 sekundi. Ako želite ponovo da uključite prikaz indikatora,
pomerite višesmerni selektor na  (indikatori na ekranu) (str. 25).
Slika deluje zrnasto odmah nakon prikazivanja.
& Slika može delovati zrnasto odmah kad je prikažete zbog obrade. Pojava nije kvar.
Slika se ne prikazuje na TV ekranu.
& Proverite [Video Out] kako biste videli da li je izlazni signal kamere podešen na odgovarajući
TV sistem boja (str. 49).
& Proverite da li je spajanje pravilno (str. 55).
& Ako je na kameru i računar spojen USB priključni kabl, odspojite ga.
Ne možete gledati sliku ili slušati zvuk sa TV prijemnika.
& Kod upotrebe komponentnog video priključka, proverite da li su crveni i beli priključak A/V
spojnog kabla spojeni (str. 55, 56).
61
U slučaju problema
Kod prikaza na spojenom TV-u, gornja, donja, desna i leva ivica slike su malo
odsečene.
& LCD ekran kamere može prikazati slike preko cele svoje površine (full pixel display).
Međutim, pri tome može doći do manjeg se čenja gornjeg, donjeg, desnog i levog kraja slike
kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan sa full pixel display.
Kad ste spojili kameru na TV A/V spojnim kablom, slika je prikazana sa crnim
prugama na vrhu i dnu.
& To se događa pri gledanju slike snimljene HD (high definition) formatu na 4:3 TV-u. Pojava
nije kvar.
Slika snimljena u HD (high definition) formatu čini se izobličenom.
& Podesite "wide" mod na TV-u za pravilan prikaz slike snimljene u 16:9 formatu.
Računar
Nije moguće instalirati "PMB".
& Proverite sistemske zahteve za "PMB".
& Instalirajte "PMB" na pravilan način (str. 38).
Nakon USB spajanja, "PMB Portable" se ne pokreće.
& Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računar.
& Podesite [LUN Settings] na [Multi] (str. 49).
& Spojite računar na mrežu.
"PMB" ne radi pravilno.
& Zatvorite "PMB" i restartujte računar.
Računar ne prepoznaje kameru.
& Odspojite ostale uređaje iz USB priključnice na računaru, osim tastature, miša i kamere.
& Odspojite USB priključni kabl iz računara i kamere, restartujte računar i zatim odgovarajućim redom ponovo spojite računar i kameru (str. 33).
& Proverite aktiviranje alata za proveru medija na računaru. Za detalje o alatu za proveru
medija pogledajte "PMB Help" (str. 38).
& Instalirajte"PMB" (str. 38).
Brisanje/editovanje slika
Kamera ne može izbrisati sliku.
& Isključite zaštitu (str. 44).
62
U slučaju problema
Memorijska kartica
Ne možete umetnuti memorijsku karticu.
& Umetnite u pravilnom smeru.
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
& Formatiranjem se brišu svi podaci sa memorijske kartice. Podaci se ne mogu obnoviti.
Ugrađena memorija
Nije moguće reprodukovati ili snimati slike u ugrađenu memoriju.
& U kameru je umetnuta memorijska kartica. Izvadite je.
Ne mogu se kopirati podaci iz ugrađene memorije na memorijsku karticu.
& Memorijska kartica je puna. Proverite kapacitet.
Ne mogu se kopirati podaci iz memorijske kartice ili računara u ugrađenu
memoriju.
& Podaci sa memorijske kartice ili računara ne mogu se kopirati u ugrađenu memoriju.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
& Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite kameru i ostavite je približno sat vremena pre
upotrebe.
Kamera se zagrejava ako se upotrebljava duže vreme.
& Pojava nije kvar.
Kad uključite kameru, prikazuje se meni za podešavanje jezika.
& Ponovo podesite jezik (str. 48).
Želite da promenite datum ili vreme.
& Ponovo podesite datum i vreme (str. 52).
63
Indikatori i poruke upozorenja
Poruke
Ako se pojave sledeće poruke, sledite
navedeno uputstvo.
& Napon baterije je nizak. Odmah napunite
bateriju.
Internal memory error
& Isključite i zatim ponovo uključite
napajanje.
System error
& Isključite i zatim ponovo uključite
napajanje.
Reinsert
the memory card
& Pravilno umetnite memorijsku karticu
(str. 19).
& Umetnuta memorijska kartica ne može se
upotrebljavati sa ovom kamerom (str. 2).
& Memorijska kartica je oštećena.
& Kontakti na memorijskoj kartici su
zaprljani.
 (Indikator upozorenja na temperaturu baterije)
& Sačekajte da se kamera ohladi.
Memory card
type error
& Umetnuta memorijska kartica ne može se
upotrebljavati sa ovom kamerom (str. 66).
Cannot access
memory card
Access denied
& Upotrebljavate memorijsku karticu sa
kontrolom pristupa.
& Memorijska kartica je možda oštećena.
Zamenite memorijsku karticu.
Error formatting
memory card
& Ponovo formatirajte medij (str. 50).
No memory space on
internal memory
& Izbrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 28, 43).
Read only
memory card
& Kamera ne može snimati ili brisati slike s
ovog "Memory Stick PRO Duo" medija.
Folder error
& Već postoji folder sa iste prve tri
cifre na memorijskoj kartici (na primer: 123MSDCF i 123ABCDE).
Cannot create
more folders
& Folder sa nazivom koji započinje brojem
"999" već postoji na memorijskoj
kartici. Ne možete kreirati folder ako
je to slučaj.
File error
& Došlo je do greške tokom reprodukcije
slike.
64
Indikatori i poruke upozorenja
File protected
& Isključite zaštitu (str. 44).
Turn the power off
and on again
& Grešku je prouzrokovao problem sa
objektivom.
Camera overheating
Allow it to cool
& Temperatura kamere se povećala.
Napajanje se automatski isključuje
ili nećete moći snimati video zapise.
Ostavite kameru na hladnom mestu dok
se ne ohladi.
65
Ostalo
O "Memory Stick" mediju
"Memory Stick" medij je kompaktan i
prenosan IC medij za snimanje velikog
kapaciteta.
S ovom kamerom možete koristiti tipove
"Memory Stick" medija navedene u nastavku. Ipak, ne može se garantovati da će sve
vrste "Memory Stick" medija raditi uz ovu
kameru. (Pogledajte donju tablicu za više
detalja.)
Vrste "Memory Stick" medija
Snimanje/
reprodukcija
"Memory Stick Duo"
(sa MagicGate)
—
"Memory Stick PRO Duo"
medij

"Memory Stick PRO-HG Duo"
medij
*
* Ova kamera ne podržava 8-bitni paralelni
prenos podataka. Podržava 4-bitni paralelan
prenos podataka ekvivalentan "Memory Stick
PRO Duo" kartici.
& Ova kamera ne može snimati niti reprodukovati
podatke koji koriste tehnologiju "MagicGate".
"MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih
prava koja snima i prenosi sadržaje u kodiranom
obliku.
& Ova kamera je kompatibilna sa "Memory Stick
Micro" ("M2") medijem. "M2" je skra ćenica za
"Memory Stick Micro".
& Za "Memory Stick PRO Duo" formatiran na
računaru (Windows OS/Mac OS) ne može se
garantovati kompatibilnost sa ovom kamerom.
& Brzina očitavanja/zapisivanja podataka može se
razlikovati zavisno od kombinacije "Memory Stick
PRO Duo" medija i "Memory Stick PRO Duo"
kompatibilnog uređaja koji se upotrebljava.
& U sledećim slučajevima može doći do oštećenja
ili gubitka podataka (proizvođač neće nadoknaditi
gubitak podataka):
– Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo" medij
ili isključite kameru dok očitava ili zapisuje
slikovne datoteke na "Memory Stick PRO
Duo" medij (dok indikator pristupa svetli
ili trepće).
– Ako upotrebljavate "Memory Stick PRO Duo"
medij u blizini magneta ili magnetnih polja.
66
& Savetujemo kreiranje sigurnosne kopije važnih
podataka na hard disku računara.
& Nemojte lepiti nalepnice i sl. na "Memory
Stick PRO Duo" medij ili "Memory Stick Duo"
adapter.
& Nemojte dodirivati kontakte niti dozvoliti da
dođu u dodir sa metalnim predmetima.
& "Memory Stick PRO Duo" nemojte savijati,
bacati niti izlagati jačim silama.
& Nemojte rastavljati ili prepravljati "Memory
Stick PRO Duo".
& Nemojte dozvoliti da se "Memory Stick PRO
Duo" skvasi.
& Čuvajte "Memory Stick PRO Duo" izvan dometa
male dece. Postoji opasnost da ga dete proguta.
& Nemojte umetati ništa drugo u otvor za "Memory
Stick PRO Duo" osim "Memory Stick Duo"
medija. Tako možete uzrokovati kvar.
& Nemojte upotrebljavati niti držati "Memory
Stick PRO Duo" na sledećim mestima:
– Na mestima sa jako visokom temperaturom,
kao što je vozilo parkirano napolju leti.
– Na direktnom suncu.
– Na mestima sa vrlo visokom vlagom ili pod
uticajem korozivnih plinova.
O "Memory Stick" mediju
O "Memory Stick Duo" adapteru
O kompatibilnosti podataka
& Kod upotrebe "Memory Stick PRO Duo" medija
sa "Memory Stick" kompatibilnim uređajem,
obavezno umetnite "Memory Stick PRO Duo" u
"Memory Stick Duo" adapter.
& Kod umetanja medija "Memory Stick PRO Duo"
medija u "Memory Stick Duo" adapter, okrenite
"Memory Stick PRO Duo" u pravilnom smeru
te ga zatim umetnite do kraja. Nepravilna upotreba može uzrokovati kvar. Takođe, ako na silu
pokušate umetnuti "Memory Stick PRO Duo"
u "Memory Stick Duo" adapter u pogrešnom
smeru, može se oštetiti.
& Nemojte umetati "Memory Stick Duo" adapter
bez "Memory Stick PRO Duo" medija. Na taj
način može doći do problema u radu kamere.
& Slikovne datoteke koje se snimaju na "Memory
Stick PRO Duo" medij u kameri odgovaraju
"Design rule for Camera File system" univerzalnom standardu koji definiše JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
& U ovoj kameri ne možete reprodukovati fotografije
snimljene drugim uređajima koji nisu usklađeni
sa univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne
prodaju u nekim regijama.)
& Ako ne možete upotrebljavati "Memory Stick
PRO Duo" medij upotrebljen na drugom uređaju,
formatirajte ga na ovoj kameri (str. 50). Imajte
na umu da se formatiranjem brišu sve informacije sa "Memory Stick PRO Duo" medija.
& Možda nećete moći reprodukovati snimke pomoću
ove kamere:
– Kod reprodukcije snimaka prepravljenih na
računaru,
– Kod reprodukcije snimaka snimljenih drugim
uređajima.
Napomene o upotrebi "Memory Stick
Micro" medija
& Za upotrebu "Memory Stick Micro" medija uz
ovu kameru, potreban vam je M2 adapter Duo
veličine. Umetnite "Memory Stick Micro" medij
u M2 adapter veličine Duo i zatim umetnite
adapter u "Memory Stick Duo" otvor. Ako umetnete "Memory Stick Micro" u kameru bez "M2"
adaptera veličine Duo, možda ga nećete moći
izvaditi iz kamere.
& Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u
dometu male dece. Deca bi mogla slučajno da
ga progutaju.
67
Napomene o bateriji
Punjenje baterije
O zbrinjavanju baterije
& Savetujemo punjenje baterije uz temperaturu
okoline između 10°C i 30°C. Možda nećete
moći efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog opsega.
& U sledećim uslovima možda nećete moći puniti
bateriju ili neće svetliti indikator napajanja/
punjenja.
– Kad je temperatura baterije preniska.
Uklonite bateriju i ostavite je na toplom
mestu.
– Kad je temperatura baterije previsoka.
Uklonite bateriju i ostavite je na hladnom
mestu.
& Za detalje pogledajte str. 16.
& Za zbrinjavanje baterije se obratite najbližem
Sony prodavcu.
Efikasna upotreba baterije
& Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim
mestima. Zato na hladnim mestima vreme
upotrebe može biti kraće. Savetujemo sledeće
kako biste osigurali duži rad baterije:
– Stavite kameru u džep itd. kako bi se zagrejala
pre upotrebe.
& Baterija će se brže isprazniti ako često upotrebljavate zum.
& Izbegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, prepravke, fizičke udarce ili opterećenja zbog udarca,
pada ili stajanja na bateriji.
& Nemojte upotrebljavati deformisanu ili oštećenu
bateriju.
Kako smestiti kameru
& Ako kameru nećete koristiti duže vreme,
najmanje jednom godišnje sasvim napunite i
ispraznite ugrađenu bateriju kako biste održali
njenu funkcionalnost te zatim smestite kameru
na suvo i hladno mesto.
& Kako biste ispraznili bateriju, ostavite kameru
u slide show (str. 43) modu reprodukcije dok se
sama ne isključi.
Vek trajanja baterije
& Vek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet
baterije tokom upotrebe sa vremenom pomalo
slabi. Ako se vreme upotrebe baterije značajno
skrati, verovatno je došla do kraja veka
trajanja. Obratite se Sony prodavcu ili ovlašćenom Sony servisu.
& Vek trajanja baterije varira, zavisno od načina
skladištenja, načinu upotrebe i okolini.
68
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ova kamera ima ugrađenu punjivu bateriju kako
bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez
obzira na to da li je kamera uključena ili isključena.
Ta se baterija uvek puni sve dok koristite kameru.
Međutim, ako koristite kameru samo na kratko,
ona se postepeno prazni, a isprazni se potpuno
nakon približno mesec dana nekorištenja kamere.
U tom slučaju pre upotrebe kamere svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvek
možete koristiti kameru, ali datum i vreme neće
biti zabeleženi.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu bateriju u kameru i ostavite
kameru isključenom 24 sata ili duže.
Mere opreza
Nemojte kameru koristiti/ostavljati na
sledećim mestima
& Na jako toplom, hladnom ili vlažnom mestu
Na mestima kao što je automobil parkiran
na direktnom suncu. Moglo bi se deformisati
kućište kamere ili može doći do kvara.
& Pod direktnim sunčevim svetlom ili pored
grejalice
Moglo bi doći do gubitka boje ili deformisanja
kućišta, što može prouzrokovati kvar.
& Na mestima izloženim jakim vibracijama.
& Pored jakih magneta.
& Na peščanim ili prašnjavim mestima.
Pazite da u kameru ne uđe pesak ili prašina.
To može uzrokovati kvar kamere, u nekim
slučajevima nepopravljiv.
O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete direktno iz hladnog u topli
prostor, unutar nje ili na spoljnim delovima
može se kondenzovati vlaga. Ako dođe do toga,
kamera neće ispravno raditi.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i sačekajte približno jedan sat
da vlaga ispari. Obratite pažnju da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati
dok je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O nošenju
Ne sedajte na stolicu i sl. sa kamerom u zadnjem
džepu pantalona ili suknje, jer se tako kamera
može oštetiti.
O čišćenju
Čišćenje LCD ekrana
Čistite površinu ekrana priborom za čišćenje
LCD ekrana (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje spoljnih delova kamere
Očistite površinu kamere mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suvom
krpom. Izbegavajte sledeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
& Upotrebu hemikalija poput razređivača,
benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata,
insekticida, kreme za sunčanje itd.
& Kameru ne dodirujte rukama na kojima imate
gore navedena sredstva.
& Kamera ne sme biti u dugotrajnom kontaktu
sa gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Kamera se može koristiti na temperaturi od 0°C
do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim
temperaturama izvan spomenutog opsega se ne
preporučuje.
69
Tehnički podaci
Camera
Punjiva baterija NP-BK1
[Sistem]
Baterija: Litijum-jonska baterija
Maksimalan izlazni napon: DC 4,2 V
Nazivni izlazni napon: DC 3,6 V
Maksimalan napon punjenja: DC 4,2 V
Maksimalna struja punjenja: 1,4 A
Kapacitet:
tipičan: 3,4 Wh (970 mAh)
minimalan: 3,4 Wh (930 mAh)
Senzor slike: 7,13 mm (tip 1/2,5) CMOS senzor
Ukupan broj piksela:
Približno 5 038 000 (2592  1944) piksela
Efektivni broj piksela:
Oko 5 038 000 (2592  1944) piksela
(fotografije), oko 2 073 000 piksela
([1920  1080 30P] video zapisi)
Objektiv: F3.6
f = 7,0 mm
Kod pretvaranja u format 35 mm
Za video zapise: 47 mm (16:9)
Za fotografije: 42 mm (4:3)
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija
Format datoteka:
Fotografije: Kompatibilne sa formatom JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
Video zapisi: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Zvuk: MPEG AAC
Medij za snimanje: Ugrađena memorija (približno
26 MB), "Memory Stick PRO Duo" medij,
SD memorijska kartica, SDHC memorijska
kartica (klasa 4, 6, 10)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Višenamenska priključnica (A/V-izlaz
(SD/HD Component)):
Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB priključnica: tip A (ugrađena)
USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
[LCD ekran]
LCD ekran: 6,1 cm (tip 2,4), TFT
Ukupan broj tačaka: 230 400 (960  240) tačaka
[Napajanje, opšte]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BK1; 3,6 V
Potrošnja: 1,9 W (kad je veličina video zapisa
[1280  720 30P])
Radna temperatura: 0 do 40°C
Temperatura skladištenja: –20 do +60°C
Dimenzije: Približno 19  108  54 mm
(Š/V/D, bez delova koji vire)
Masa (uključujući NP-BK1 bateriju, memorijsku
karticu, itd.): Približno 130 g
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
70
Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Zaštićeni znakovi
& "bloggie" je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
, "Memory Stick PRO",
& "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" i
su
zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
kompanije Sony Corporation.
& Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
& Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple
Computer, Inc.
& Intel i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Intel Corporation.
& 360 Video je zaštitni znak kompanije Sony
Corporation.
& SDHC logo je zaštitni znak.
& MultiMediaCard je zaštitni znak kompanije
MultiMediaCard Association.
Osim toga, nazivi sistema i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrovani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™
ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
Napomene o licenci
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM AVC PATENT
PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA
LIČ NU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEO ZAPISA PREMA AVC
STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO ZAPISA
KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM
LIČ NE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI JE DOBIJEN OD DOBAVLJAČA KOJI
IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEO ZAPISA. NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJI DRUGI
NAČIN UPOTREBE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE <HTTP://MPEGLA.COM>
71
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljana pitanja
potražite na našoj Internet stranici za
podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF