Sony | VPL-VW200 | Sony VPL-VW200 Návod na použitie

VPL-VW200_SK.book Page 1 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
3-275-583-11 (1)
Video projektor
Návod na použitie
VPL-VW200
© 2007 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_02-04_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 2 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Tento symbol upozorňuje
na výskyt nebezpečného
napätia na odizolovaných
častiach vo vnútri
zariadenia, ktoré môže
spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny, ktoré
sa nachádzajú v tomto
návode a týkajú sa
používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia.
Informácia pre spotrebiteľov
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte:
Zákaznícke informačné centrum Sony
alebo http://www.sony.sk/
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov: SONY
Typové označenie: VPL-VW200
Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA
92127 U.S.A.
Tel. č.: 858-942-2230
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu nasledovných dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí
absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť
neželanú prevádzku.
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo
zistené, že vyhovuje požiadavkám
stanoveným pre digitálne zariadenia triedy
B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto
predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti
rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať výkon v oblasti
rádiových frekvencií a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie. Nie je však možné zaručiť,
že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania,
čo je možné overiť zapnutím a vypnutím
zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený
prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom,
prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek
manipuláciou so zariadením alebo jeho
úpravou, ktorá nie je výslovne uvedená
v tomto návode, sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu výrobku.
2
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_02-04_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 3 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Likvidácia vypálenej lampy
Lampa projektora obsahuje ortuť a preto
je nutná jej likvidácia v zmysle platných
predpisov a noriem. Pri likvidácii vypálenej
lampy kontaktujte váš miestny alebo obecný
úrad alebo miestnu službu pre zber
domového odpadu.
Lampa je vyrobená z podobného materiálu
ako žiarivka a preto by sa s ňou malo
nakladať rovnakým spôsobom.
Informácia pre spotrebiteľov
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy
poskytnuté v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Informácie o obchodných značkách
SXRD, “BRAVIA” a
, Motionflow,
“x.v.Color” sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
“Blu-ray Disc” je obchodná značka.
3
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_02-04_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 4 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Informácia pre spotrebiteľov
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade
s kanadskou normou ICES-003.
Informácia pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
akumulátorov
a batérií
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na
jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
PRI NESPRÁVNOM VLOŽENÍ
BATÉRIE HROZÍ RIZIKO EXPLÓZIE.
POUŽITÉ BATÉRIE ODOVZDAJTE
NA PRÍSLUŠNOM ZBERNOM MIESTE.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
V blízkosti zariadenia by sa mala
nachádzať elektrická zásuvka tak, aby bola
ľahko dostupná.
4
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_05-06_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 5 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Obsah
Upozornenia ....................................... 7
Umiestnenie ovládacích
prvkov
Predná/pravá časť ...............................8
Zadná/spodná časť ..............................9
Diaľkové ovládanie ..........................10
Prepojenia a prípravy
Vybalenie .........................................11
Krok 1: Inštalácia projektora ............12
Pred nastavením projektora ........12
Pripojenie sieťovej šnúry ............14
Umiestnenie projektora
a premietacej plochy ...................15
Krok 2: Zapojenie projektora ...........18
Prepojenie s VCR .......................18
Prepojenie s PC ..........................21
Krok 3: Nastavenie polohy obrazu ......22
Krok 4: Výber jazyka pre Menu ......26
Projekcia
Projekcia obrazu na premietacej
ploche ...............................................28
Vypnutie projektora ....................29
Nastavenie širokouhlého režimu obrazu
(Wide Mode) ....................................30
Nastavenie spracovania reálnych farieb
obrazu (Real Color Processing) ....... 35
Používanie dodávaného softvéru
na nastavenie kvality obrazu
(ImageDirector3) ............................. 36
Používanie ponuky Menu
Ovládanie ponuky Menu ................. 37
Menu Picture (Nastavenie obrazu) ...... 41
Menu Advanced Picture
(Pokročilejšie nastavenie obrazu) ......45
Menu Screen
(Premietacia plocha) ........................ 46
Menu Setup (Nastavenia) ................ 48
Menu Function (Funkcie) ................ 50
Menu Installation (Inštalácia) .......... 52
Menu Information (Informácie) ...... 55
Číslo pamäťovej predvoľby ........ 55
Ovládanie projektora z PC
Sprístupnenie projektora z PC ......... 56
Kontrola stavu projektora ................ 56
Ovládanie projektora ....................... 57
Nastavenie informácií ...................... 57
Nastavenie režimu obrazu
(Picture Mode) .................................32
Nastavenie kvality obrazu ................33
Priame nastavenie želanej položky
Menu ..........................................33
Postupný výber želanej položky
Menu pre nastavenie ...................34
5
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_05-06_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 6 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Ďalšie informácie
HDMI Control .................................. 59
x.v.Color .......................................... 59
Riešenie problémov ......................... 60
Výstražné indikátory .................. 62
Prehľad hlásení ........................... 63
Výmena lampy a vzduchového filtra
a čistenie ventilačných otvorov
(nasávacích) ..................................... 65
Čistenie vzduchového filtra ............. 70
Čistenie projektora a informácie
o monitore projektora ....................... 70
Technické údaje ............................... 71
Predvolené signály ..................... 73
Vstupné signály a položky pre
úpravu/nastavenia ....................... 76
Inštalácia na strop ............................ 78
Inštalácia na strop pomocou
stropnej montážnej konzoly
PSS-H10 ..................................... 78
Jemné nastavenie horizontálnej polohy
obrazu ............................................... 82
Index ............................................... 85
6
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_07-07_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 7 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Upozornenia
Bezpečnosť
• Uistite sa, či sa prevádzkové napätie
zariadenia zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Ak sa do zariadenia dostane kvapalina
alebo nejaký cudzí predmet, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Ak sa zariadenie nechystáte používať
niekoľko dní, odpojte ho od elektrickej
siete.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte
za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
• V blízkosti zariadenia by sa mala
nachádzať elektrická zásuvka tak, aby bola
ľahko dostupná.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra zapojená v elektrickej
zásuvke, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
• Ak lampa projektora svieti, nepozerajte
sa do objektívu.
• Ruky ani iné predmety neklaďte
do blízkosti vetracích otvorov.
Vystupujúci vzduch je horúci.
Balenie
Originálnu baliacu krabicu a baliaci materiál
si uchovajte. V prípade, že budete musieť
zariadenie prenášať, budete potrebovať aj
tento materiál. Pre zabezpečenie maximálnej
ochrany zariadenia ho zabaľte presne tak,
ako bolo pôvodne zabalené od výroby.
Predchádzanie prehrievaniu
zariadenia
Ak je po vypnutí zariadenia tlačidlom I/1
(ON/STANDBY) ventilátor vo vnútri
zariadenia v činnosti, neodpájajte zariadenie
od elektrickej siete.
Upozornenie
Projektor je vybavený ventilačnými otvormi
(nasávanie) a aj ventilačnými otvormi
(výduch). Tieto otvory neblokujte, ani do ich
blízkosti neumiestňujte žiadne predmety.
V opačnom prípade môže dôjsť k prehriatiu
zariadenia, čo môže mať za následok
zhoršenie obrazu, alebo dokonca poškodenie
projektora.
7
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_08-10_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 8 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov
Predná/pravá časť
Na ovládanie projektora môžete použiť tlačidlá na ovládacom paneli, ktoré majú rovnaké
označenie ako tlačidlá na diaľkovom ovládaní.
Stlačte a otvorte kryt.
Indikátor ON/
STANDBY
(1 str. 22)
Tlačidlo LENS
(1 str. 23)
Tlačidlo M/m/</, (šípka)/
(ENTER) (1 str. 37)
Indikátor LAMP/
COVER
(1 str. 62)
Tlačidlo MENU (1 str. 37)
Tlačidlo INPUT (1 str. 28)
Tlačidlo ?/1 (ON/STANDBY) (1 str. 22)
Poznámka
Ventilačné otvory
(nasávanie) (1 str. 13)
Ak indikátor ON/STANDBY
svieti oranžovo, projektor je
prepnutý do úsporného režimu.
(1 str. 48)
Senzor signálov z diaľkového ovládania
(1 str. 22)
Konektor - AC IN
Konektor
NETWORK
Prepojenie
s PC atď. pre
diaľkové
ovládanie.
Konektor HDMI1 (1 str. 19)
Konektor HDMI2 (1 str. 19)
Konektor INPUT A (1 str. 21)
Konektor S VIDEO INPUT (mini DIN 4-pinový)/
Konektor VIDEO INPUT (RCA konektor) (1 str. 20)
Y PB/CB PR/CR (RCA konektor) (1 str. 18)
Konektor TRIGGER (minikonektor)
Pri zapnutom napájaní je naň privedené napätie 12 V.
Konektor REMOTE
Prepojenie s PC
atď. pre diaľkové
ovládanie.
(1 str. 21)
8
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_08-10_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 9 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov
Zadná/spodná časť
Ventilačné otvory
(nasávanie) (1 str. 13)
Vrchný kryt (1 str. 65)
Ventilačné otvory (výduch)
(1 str. 13)
Senzor signálov z diaľkového
ovládania (1 str. 22)
Blokovacia klapka krytu
(1 str. 65)
Montážne otvory pre
montážnu konzolu (1 str. 78)
Nastavovacie nožičky
(1 str. 25)
Držiak filtra (1 str. 68)
Ventilačné otvory
(nasávanie) (1 str. 13)
9
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_08-10_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 10 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Diaľkové ovládanie
Vysielač IR lúčov
Tlačidlo LIGHT
Osvetlenie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní.
Tlačidlo INPUT
(1 str. 28)
Tlačidlo COLOR SPACE
(1 str. 33)
Tlačidlo GAMMA
CORRECTION
(1 str. 33)
Tlačidlo WIDE MODE
(1 str. 30)
Tlačidlo LENS
(1 str. 23)
Tlačidlá M/m/</,
(šípka)/
(1 str. 37)
Tlačidlo ?/1 (ON/
STANDBY) (1 str. 22)
Tlačidlo COLOR TEMP
(1 str. 33)
Tlačidlo BLACK LEVEL
(1 str. 33)
Tlačidlo FILM
PROJECTION (1 str. 33)
Tlačidlo ADVANCED IRIS
(1 str. 33)
Tlačidlo ADJUST
PICTURE (1 str. 34)
Tlačidlo RCP (Real Color
Processing - Spracovanie
reálnych farieb) (1 str. 35)
Tlačidlo RESET
(1 str. 37)
Tlačidlo MENU
(1 str. 37)
Tlačidlá režimu obrazu
PICTURE MODE
(1 str. 32)
Tlačidlo SHARPNESS +/–
(1 str. 42)
Tlačidlo CONTRAST +/–
(1 str. 42)
Tlačidlo BRIGHTNESS +/–
(1 str. 42)
10
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 11 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Prepojenia a prípravy
Vybalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky nasledovné položky:
•
•
•
•
•
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
Sieťová šnúra (1)
ImageDirector3 CD-ROM disk (1)
Držiak koncovky sieťovej šnúry
Nasaďte držiak koncovky sieťovej
šnúry, aby sa zabránilo náhodnému
odpojeniu sieťovej šnúry. (1 str. 14)
• Kryt vzduchového filtra (1)
Tento kryt vzduchového filtra sa
používa iba pri inštalácii projektora
na strop. (1 str. 78)
• Kryt objektívu (1)
Po zakúpení projektora je kryt
objektívu nasadený na objektíve.
Pred používaním projektora tento kryt
zložte.
• Návod na použitie (tento návod)
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Zatlačením a posunutím otvorte.
Batérie vložte do diaľkového ovládania najskôr stranou E tak,
ako je to znázornené na obrázku.
Ak budete batérie vkladať nasilu alebo ich vložíte naopak,
môže dôjsť ku skratu a tým aj k zohriatiu diaľkového
ovládania.
Upozornenie k manipulácii s diaľkovým ovládaním
• S diaľkovým ovládaním manipulujte opatrne. Nesmie spadnúť, nestúpajte naň
ani naň nevylievajte žiadne kvapaliny.
• Diaľkové ovládanie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, na priame slnečné
žiarenie, ani do vlhkých miestností.
11
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
Táto kapitola opisuje spôsob inštalácie projektora a premietacej plochy, spôsob pripojenia
zariadenia, z ktorého chcete premietať obraz atď.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 12 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Krok 1: Inštalácia projektora
Projektor slúži na projekciu obrazu z VCR
alebo iných zariadení.
Posun objektívu umožňuje lepšie
a jednoduchšie nastaviť obraz a projektor
pri jeho inštalácii.
Ak projektor nainštalujte na takéto miesto,
môže dôjsť k poruche, ktorú spôsobí
kondenzácia vlhkosti alebo nárast teploty.
Do blízkosti snímača teploty alebo
snímača dymu
Pred nastavením projektora
Nevhodná inštalácia
Projektor neumiestňujte na nasledovné
miesta. Projektor nemusí správne
fungovať alebo môže dôjsť k jeho
poškodeniu.
Môže dôjsť k poruche snímača.
Nedostatočne vetrané miesta
Na veľmi prašné alebo príliš
zadymené miesta
Okolo zariadenia ponechajte voľný priestor
viac než 20 cm.
Inštalácia ďalej od stien
Horúce a vlhké miesta
Aby projektor fungoval kvalitne
a spoľahlivo, medzi projektorom
a stenami ponechajte voľný priestor
minimálne 20 cm. Zadná strana
projektora môže byť veľmi horúca.
20 cm
20 cm
20 cm
Miesta vystavené chladnému alebo
teplému vzduchu priamo
z klimatizácie
20 cm
: Výduch
12
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 13 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Neprípustné prevádzkové
podmienky
Zablokovanie vetracích otvorov.
Ventilačné otvory
(výduch)
Ventilačné otvory
(nasávanie)
Rada
Podrobnosti o umiestnení ventilačných
otvorov (pre nasávanie alebo výduch) pozri
“Umiestnenie ovládacích prvkov” na str. 8
až 9.
Nakláňanie na prednú/zadnú alebo
ľavú/pravú stranu
15° alebo
viac
Vyvarujte sa tomu, aby ste prevádzkovali
projektor, ak je naklonený o viac ako
15 stupňov.
Projektor môžete nainštalovať len na rovný
povrch alebo na strop. Na iné miesta
projektor neinštalujte. Nesprávna inštalácia
projektora môže spôsobiť jeho nefunkčnosť,
poruchu alebo zníženie účinnosti lampy.
Pri inštalácii zariadenia vo veľkých
nadmorských výškach
Ak používate projektor v nadmorskej výške
vyššej než 1500 m n.m., v Menu Setup
nastavte položku “Cooling Setting”
na “High” (1 str. 48). Neaktivovanie tohto
režimu vo vyšších nadmorských výškach môže
zapríčiniť neželané efekty, napr. zníženie
spoľahlivosti určitých prvkov v zariadení.
15° alebo
viac
15° alebo
viac
15° alebo
viac
15° alebo
viac
13
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
Počas prevádzky projektora sa vyvarujte
nasledovným situáciám.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 14 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pripojenie sieťovej šnúry
1
Sieťovú šnúru pripojte do
konektora AC IN (napájací
konektor) na projektore. Potom
na sieťovú šnúru nasaďte držiak
koncovky sieťovej šnúry.
2
Posúvajte držiak koncovky
po sieťovej šnúre, kým
nezacvakne.
Držiak koncovky
sieťovej šnúry
Konektor AC IN
Sieťová šnúra
Odpojenie sieťovej šnúry
Stlačte blokovacie prvky na bokoch
držiaka koncovky a odpojte sieťovú šnúru.
14
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 15 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Umiestnenie projektora a premietacej plochy
1
Zvoľte miesto pre inštaláciu projektora a premietacej plochy.
Dokonale kvalitný obraz získate len vtedy, ak stred objektívu projektora nasmerujete
na stred plátna s tým, že projektor bude umiestnený len v sivej oblasti podľa nižšie
uvedeného obrázka. V tabuľke na strane str. 16 sú uvedené hodnoty pre vzdialenosti
a, b, c.
Inštalácia na strop
Stred premietacej
plochy
c
c
Stred objektívu
projektora
a
b
Inštalácia na podlahu
a: Minimálna vzdialenosť medzi premietacou plochou a stredom objektívu projektora.
b: Maximálna vzdialenosť medzi premietacou plochou a stredom objektívu projektora.
c: Vertikálna vzdialenosť medzi stredom premietacej plochy a stredom objektívu
projektora pri použití maximálneho vertikálneho posunutia objektívu nahor.
Podrobnosti o inštalácii projektora na strop pozri “Inštalácia na strop”. (1 str. 78)
Podrobnosti o funkcii posunutia objektívu pozri “Krok 3: Nastavenie polohy obrazu”.
(1 str. 22)
15
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
Inštalačná vzdialenosť medzi objektívom a premietacou plochou závisí od veľkosti
(uhlopriečky) premietacej plochy.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 16 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pri použití pomeru strán obrazu 16:9
Jednotky: mm
Veľkosť
40
premietacej plochy
(palce)
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a
1212
(minimálne)
1842
2472
3102
3732
4677
5622
6252
7827
9402
b
2105
(maximálne)
3181
4257
5333
6409
8023
9637
10713
13403
16093
c
485
647
809
971
1213
1456
1618
2022
2426
324
Výpočet inštalačnej vzdialenosti (VPP: veľkosť premietacej plochy)
a (minimálne) = 31,5 × VPP – 48,2
b (maximálne) = 53,8 × VPP – 46,9
c = 8,0876 × VPP
Pri použití pomeru strán obrazu 4:3 (projekcia obrazu s pomerom strán 4:3)
Jednotky: mm
Veľkosť
40
premietacej plochy
(palce)
(mm)
60
80
100
120
150
180
200
250
300
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a
1494
(minimálne)
2265
3036
3807
4578
5734
6891
7662
9590
11517
b
2587
(maximálne)
3904
5220
6537
7854
9829
11805
13122
16414
19706
c
594
792
990
1188
1485
1782
1980
2474
2969
396
Výpočet inštalačnej vzdialenosti (VPP: veľkosť premietacej plochy)
a (minimálne) = 38,551 × VPP – 48,2
b (maximálne) = 65,842 × VPP – 46,9
c = 9,8979 × VPP
16
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 17 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
2
Projektor umiestnite tak, aby bol jeho objektív paralelne s premietacou
plochou.
Pohľad zhora
3
Prepojenia a prípravy
Premietacia
plocha
Počas projekcie nastavte obraz tak, aby vyplnil celú premietaciu plochu.
(1 str. 22)
Aby ste mohli nastaviť obraz, k projektoru pripojte video zariadenie. (1 str. 18)
Poznámka
Pri použití premietacej plochy na nerovnom povrchu sa môžu v obraze v závislosti od vzdialenosti
medzi premietacou plochou a projektorom alebo v závislosti od zväčšenia obrazu niekedy objaviť
pruhy. Nejde o poruchu projektora.
17
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 18 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Krok 2: Zapojenie projektora
Pred prepájaním projektora vykonajte nasledovné opatrenia:
• Pred prepájaním vypnite všetky prepájané zariadenia.
• Pre každé prepojenie použite správny kábel.
• Koncovky káblov pripojte správne. Ak koncovky káblov nie sú pripojené na doraz,
môže dôjsť k vzniku poruchy alebo k zníženiu kvality obrazu. Pri odpájaní káblov
ťahajte za koncovku, nikdy nie za samotný kábel.
• Prečítajte si návod na použitie prepájaného zariadenia.
Prepojenie s VCR
Na prepojenie s DVD prehrávačom/rekordérom, prehrávačom Blu-ray
diskov alebo digitálnym tunerom slúžia zložkové video konektory
AV zosilňovač
Reproduktory
Pravá strana projektora
DVD prehrávač/rekordér,
HDD rekordér, prehrávač
Blu-ray diskov, digitálny
tuner atď. so zložkovými
video konektormi
Zložkový video kábel (nedodávaný)
: Tok video signálu
18
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 19 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pripojenie k DVD prehrávaču/rekordéru alebo prehrávaču Blu-ray
diskov vybaveným výstupným konektorom HDMI
AV zosilňovač
Pravá strana projektora
Reproduktory
DVD prehrávač/rekordér
a prehrávač Blu-ray diskov
atď. vybavený výstupným
konektorom HDMI
Do HDMI výstupu
HDMI kábel (nedodávaný)
: Tok video signálu
Používajte výhradne HDMI kábel označený logom HDMI.
Poznámky
• Ak chcete pripojiť zariadenie do vstupného konektora HDMI na projektore, musí byť
zariadenie označené logom HDMI.
• Pri pripájaní HDMI kábla k projektoru musí byť značka V vo vrchnej časti vstupného
konektora HDMI na projektore a značka V na koncovke kábla v rovnakej polohe.
• Ak je obraz zo zariadenia pripojeného k projektoru HDMI káblom nekvalitný,
skontrolujte nastavenie na pripojenom zariadení.
.............................................................................................................................................................
HDMI Control je obojsmerná ovládacia funkcia HDMI štandardu, ktorá využíva špecifikácie
HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Ovládanie spotrebnej elektroniky).
Tento projektor podporuje HDMI štandardy DeepColor, x.v.Color, LipSync a PC Display (vstup).
Podporuje tiež HDCP.
19
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
DVD prehrávač/rekordér a prehrávač Blu-ray diskov vybavený výstupným konektorom
HDMI môžete prepojiť so vstupným konektorom HDMI na projektore. Získate tak oveľa
kvalitnejší a dokonalejší obraz. Ak navyše vlastníte HDMI Control-kompatibilné zariadenie,
môžete ovládať projektor v synchronizácii s HDMI Control-kompatibilným zariadením.
Podrobnosti pozri Menu Function
(1 str. 50) a “HDMI Control” (1 str. 59).
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 20 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pripojenie k VCR vybavenému S-video alebo klasickým video
konektorom
Pripojiť tiež môžete rekordér s pevným diskom, VCR, laserový prehrávač diskov alebo
DVD prehrávač/rekordér, ktorý nie je vybavený zložkovými video konektormi.
Viac podrobností pozri v návodoch na použitie pre jednotlivé zariadenia.
Pravá strana projektora
AV zosilňovač
Reproduktory
Video zariadenie
Do S-video
alebo video
výstupu
S-video alebo video kábel (nedodávaný)
: Tok video signálu
Rada
Ak neviete do ktorého konektora by ste mali prepájací kábel pripojiť, do S VIDEO INPUT
(vstupný konektor S-video) alebo VIDEO INPUT (vstupný video konektor) vstupu, pripojte kábel
do konektora S VIDEO, čím dosiahnete lepšiu kvalitu obrazu.
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom S-video, pripojte ho prostredníctvom video výstupu.
20
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 21 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Prepojenie s PC
Pravá strana projektora
Prepojenia a prípravy
PC
Do výstupu pre
monitor
15-pinový kábel HD-Dsub (nedodávaný) alebo kábel HDMI (nedodávaný)
: Tok video signálu
Používajte výhradne HDMI kábel označený logom HDMI.
Rada
Nastavte “Input-A Signal Sel.” v Menu Setup
správne, zvoľte nastavenie “PC”. (1 str. 49, 63)
na “Auto”. Ak sa vstupný signál nezobrazuje
Poznámky
• Pri pripájaní HDMI kábla musí byť značka V vo vrchnej časti vstupného konektora
HDMI na projektore a značka V na koncovke kábla v rovnakej polohe.
• Ak nastavíte PC (napr. notebook) pre zobrazovanie výstupných video signálov na
monitore PC a aj na tomto zariadení, obraz z projektora sa nemusí zobraziť správne.
Nastavte PC tak, aby sa výstupný signál zobrazoval len na externom monitore.
Podrobnosti pozri v návode na použitie PC. Nastavenia PC konzultujte s predajcom PC.
• Ak je obraz zo zariadenia pripojeného k projektoru HDMI káblom nekvalitný,
skontrolujte nastavenie na pripojenom zariadení.
21
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 22 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Krok 3: Nastavenie polohy obrazu
Počas projekcie nastavte polohu obrazu.
1
Indikátor ON/STANDBY
4
Senzor signálov
z diaľkového ovládania
2
5,6,7
Rada
(joystick) na bočnej
Tlačidlá ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, LENS, MENU a M/m/</,/
strane projektora majú tie isté funkcie ako tlačidlá na diaľkovom ovládaní.
Poznámka
V závislosti od miesta, kde je projektor nainštalovaný, nemusí ho byť možné ovládať pomocou
diaľkového ovládania. V takomto prípade nasmerujte diaľkové ovládanie na premietaciu plochu
a nie na projektor.
1
Zapojte koncovku sieťovej
šnúry do elektrickej zásuvky.
Indikátor ON/STANDBY sa rozsvieti
načerveno a projektor sa prepne
do pohotovostného režimu.
2
Stlačením tlačidla ?/1
(ON/STANDBY) zapnite
projektor.
Indikátor ON/STANDBY začne
najskôr blikať, potom svietiť nazeleno.
Svieti načerveno.
Indikátor začne
najskôr pár sekúnd
blikať, potom svietiť
nazeleno.
22
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 23 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Zapnite zariadenie prepojené
s projektorom.
Prečítajte si návod na použitie
prepájaného zariadenia.
4
Pre zobrazenie obrazu na
premietacej ploche stlačte
tlačidlo INPUT.
Po každom stlačení tlačidla sa zmení
indikátor vstupu a zariadenie,
z ktorého chcete premietať.
(1 str. 28)
Rady
• Pre ponuky Menu je možné nastaviť jazyk. Podrobnosti pozri “Krok 4: Výber jazyka pre Menu”.
(1 str. 26)
• Ak v Menu Function
nastavíte položku “Auto Input Search” na “On”, pri stláčaní tlačidla
INPUT sa bude automaticky zobrazovať obraz zo vstupných konektorov s aktívnymi signálmi.
(1 str. 50)
5
Nastavte vertikálnu pozíciu
obrazu.
Opakovane stláčajte tlačidlo LENS,
kým sa nezobrazí okno pre nastavenie
posunu objektívu Lens Shift
(s testovacím vzorom). Pomocou
tlačidiel M/m/</, nastavte správnu
vertikálnu pozíciu obrazu.
Pri opakovanom stláčaní tlačidla
LENS sa budú postupne zobrazovať
nasledovné okná.
Pre posunutie smerom nahor stláčajte
tlačidlo M/,.
Pre posunutie smerom nadol stláčajte
tlačidlo m/<.
Rada
nastavená položka “Lens Control” na “Off”, vertikálnu pozíciu obrazu
Ak je v Menu Installation
nie je možné nastaviť. (1 str. 52)
Ak je v Menu Function
nastavená položka “Test Pattern” na “Off”, testovací vzor sa nezobrazí.
(1 str. 51)
23
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
3
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 24 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Obraz sa bude posúvať nahor alebo nadol od stredu objektívu maximálne o vzdialenosť,
ktorá sa rovná 65% vertikálneho rozmeru premietacej plochy.
Pohľad zboku
120”
971 mm
100”
809 mm
65%
80”
647 mm
Výška
premietacej plochy
Stred objektívu
(Pri použití pomeru strán obrazu 16:9.
Viac podrobností pozri str. 16.)
: Poloha obrazu pri nastavení
maximálneho posunutia nahor
Rada
Nastaviť môžete tiež horizontálnu pozíciu objektívu. Viac podrobností pozri “Jemné nastavenie
horizontálnej polohy obrazu” na str. 82.
6
Nastavte veľkosť obrazu.
Opakovane stláčajte tlačidlo LENS,
kým sa nezobrazí okno pre nastavenie
transfokácie objektívu Lens Zoom
(s testovacím vzorom). Potom
stláčaním tlačidiel M/m/</,
nastavte veľkosť obrazu.
Pre zväčšenie obrazu stláčajte tlačidlo
M/,.
Pre zmenšenie obrazu stláčajte tlačidlo
m/<.
24
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 25 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
7
Nastavte ostrosť.
Opakovane stláčajte tlačidlo LENS,
kým sa nezobrazí okno pre nastavenie
ostrosti Lens Focus (s testovacím
vzorom). Potom stláčaním tlačidiel
M/m/</, nastavte ostrosť obrazu.
Nastavenie náklonu pri inštalácii na nerovný povrch
Ak projektor inštalujete na nerovný povrch, pomocou nastavovacích nožičiek môžete
nastaviť projektor do správnej polohy.
Nastavujte otáčaním.
Nastavovacie nožičky
Poznámka
Buďte opatrní, aby ste si pri nastavovaní nožičiek nepricvikli prsty.
25
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
Rada
nastavená položka “Lens Control” na “Off”, veľkosť a ostrosť obrazu
Ak je v Menu Installation
nie je možné nastaviť. (1 str. 52)
Ak je v Menu Function
nastavená položka “Test Pattern” na “Off”, testovací vzor sa nezobrazí.
(1 str. 51)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 26 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Krok 4: Výber jazyka pre Menu
Pre zobrazovanie položiek ponuky Menu a ďalších OSD zobrazení (zobrazenia na
premietacej ploche) si môžete vybrať jeden zo 16 jazykov. Štandardne je od výroby
nastavené English (angličtina). Ak chcete zmeniť aktuálne nastavený jazyk, použite
ponuku Menu.
2,3,4
1
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
26
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_11-27_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 27 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
Menu Setup
a stlačte
tlačidlo , alebo
.
Zobrazia sa položky, ktoré je možné
nastavovať vo zvolenom Menu.
3
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
“Language” a stlačte , alebo
.
4
Stláčaním tlačidiel M/m/</,
zvoľte jazyk a stlačte
.
Jazyk ponuky Menu sa zmení podľa
zvoleného jazyka.
Vypnutie zobrazenej ponuky
Menu
Stlačte tlačidlo MENU.
27
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Prepojenia a prípravy
2
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 28 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Projekcia
Táto kapitola opisuje spôsob ovládania projektora pri projekcii obrazu zo zariadenia
pripojeného ku projektoru. Takisto opisuje spôsob nastavenia kvality obrazu podľa
individuálnych požiadaviek.
Projekcia obrazu na premietacej ploche
1
Zapnite projektor aj zariadenie
s ním prepojené.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT nastavte vstupný signál,
ktorý chcete zobraziť na
premietacej ploche.
Zobrazte požadovaný indikátor
vstupného signálu.
Príklad: Zobrazenie obrazu
z video zariadenia
pripojeného
ku konektoru
VIDEO INPUT.
Pre zobrazenie obrazu z
Stláčaním tlačidla INPUT
zobrazte
Video zariadenia pripojeného do konektora VIDEO INPUT
Video
Video zariadenia pripojeného do konektora S VIDEO INPUT
S-Video
Zložkového zariadenia pripojeného do konektorov
Y PB/CB PR/CR
Component
RGB/zložkového zariadenia pripojeného do konektora INPUT A
Input-A*
Zariadenia pripojeného do konektora HDMI1
HDMI1**
Zariadenia pripojeného do konektora HDMI 2
HDMI2**
* V závislosti od vstupného signálu v Menu Setup
nastavte “Input-A Signal Sel.”. Ak zvolíte
“Auto” a obraz sa nezobrazuje správne, v závislosti od vstupného signálu zvoľte náležitý signál.
(1 str. 49, 55)
** Ak je na vstupe iný signál než je HDMI štandard, gradácia farieb v tmavých alebo svetlých oblastiach
môže byť skreslená. Nastavte “Brightness” a “Contrast” v Menu Picture
. (1 str. 42)
28
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 29 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Rady
• Ak v Menu Function
nastavíte položku “Auto Input Search” na “On”, pri stláčaní tlačidla
INPUT sa bude automaticky zobrazovať obraz zo vstupných konektorov s aktívnymi signálmi.
• Keď je “HDMI Control” nastavené na “On” v Menu Function
, automaticky sa zobrazí vstupný
signál z konektora s aktívnym signálom v synchronizácii s ovládaním zariadenia pripojeného
do vstupného konektora HDMI 1 alebo HDMI 2 na projektore.
Projekcia
Vypnutie projektora
1
Stlačte tlačidlo ?/1 (ON/STANDBY).
Na premietacej ploche sa zobrazí hlásenie “POWER OFF?”.
2
Pred tým ako hlásenie zmizne, stlačte tlačidlo ?/1 (ON/STANDBY)
ešte raz.
Indikátor ON/STANDBY bliká nazeleno a ventilátor pokračuje v činnosti za účelom
zníženia vnútornej teploty zariadenia. Zo začiatku bliká indikátor ON/STANDBY rýchlo.
Počas rýchleho blikania nebudete môcť pomocou tlačidla ?/1 (ON/STANDBY) rozsvietiť
indikátor ON/STANDBY.
3
Overte si, či ventilátor ukončil činnosť a či indikátor ON/STANDBY svieti
načerveno.
Okrem vyššie uvedeného postupu môžete projektor tiež vypnúť tak, že približne jednu
sekundu pridržíte tlačidlo ?/1 (ON/STANDBY).
Rada
Keď je projektor pripojený k HDMI Control-kompatibilnému zariadeniu, HDMI
Control-kompatibilné zariadenie bude synchronizované s prevádzkou (ovládaním) projektora. Keď
vypnete projektor, vypne sa tiež HDMI Control-kompatibilné zariadenie.
29
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 30 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie širokouhlého režimu obrazu
(Wide Mode)
V závislosti od pripojeného video signálu si môžete vychutnávať rôzne režimy
širokouhlého obrazu.
Stlačte tlačidlo WIDE MODE.
Po každom stlačení tlačidla môžete
zmeniť nastavenie režimu širokouhlého
obrazu “Wide Mode”.
Tento režim môžete tiež nastaviť
pomocou Menu.
(1 str. 46)
Tlačidlo
WIDE MODE
Pôvodný obraz
Pri použití režimu
Wide Mode
Wide Zoom
Obraz s pomerom strán 4:3 sa zväčší na
celú plochu a zobrazí sa správne. Spodná
a vrchná časť obrazu sa mierne oreže.
Normal
Obraz so štandardným pomerom strán 4:3
sa zobrazí v strede premietacej plochy tak,
aby vyplnil vertikálny rozmer premietacej
plochy.
Stlačený obraz
Full
Obraz, ktorý je "stlačený" na pomer strán
obrazu 4:3 sa zobrazí so správnym
pomerom strán. Obraz s pomerom strán
4:3 sa horizontálne zväčší, aby sa dosiahol
správny pomer 16:9.
Rada
Stlačený obraz: Obraz s pomerom strán 16:9,
ktorý je zaznamenaný so zmenšeným
horizontálnym rozmerom obrazu na formát 4:3.
30
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 31 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Obraz formátu Letterbox s pruhmi okolo obrazu
Zoom
Obraz Letterbox
Anamorphic Zoom
Pri používaní
anamorfického objektívu
Obraz s pomerom strán 2,35:1 sa
skonvertuje na ploche na pomer 16:9.
Režim je najvhodnejší, ak sa používa
anamorfický objektív, ktorý konvertuje
štandardný pomer strán 16:9 na obraz
s pomerom strán 2,35:1.
Full 1 (Ak je na vstup
privedený signál z PC)
Obraz sa zobrazí na celej premietacej
ploche bez toho, aby sa zmenil pôvodný
pomer strán obrazu.
Full 2 (Ak je na vstup
privedený signál z PC)
Zobrazenie obrazu na celú premietaciu
plochu.
Poznámka
Vertikálnu polohu obrazu pomocou volieb “V Center” a “Vertical Size” v Menu Screen
je možné nastaviť, len ak je zvolené “Zoom”. (1 str. 47)
Poznámky k nastaveniu širokouhlého režimu obrazu
Projektor disponuje funkciou širokouhlého režimu WIDE MODE. Pri zmene nastavenia
režimu WIDE MODE sa riaďte nižšie uvedenými upozorneniami.
• Po výbere režimu širokouhlého režimu obrazu sa zmení pomer strán pôvodného obrazu,
vďaka čomu sa zmení jeho pôvodný vzhľad.
• Ak je projektor používaný za účelom finančného zisku alebo na verejnú projekciu,
v prípade modifikácie pôvodného záznamu aktivovaním širokouhlého režimu môže
dôjsť k porušeniu autorských alebo producentských práv, ktoré sú chránené zákonom.
31
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Projekcia
Obraz so štandardným pomerom strán
16:9 sa horizontálne a vertikálne zväčší
tak, aby vyplnil celú premietaciu plochu.
Tento režim je vhodný pri sledovaní
obrazu formátu Letterbox alebo formátu
Letterbox s pruhmi okolo obrazu.
Ak nevidno titulky atď., nastavte obraz
pomocou volieb “Vertical Size”
a “V Center” tak, aby bolo titulky vidno.
(1 str. 47)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 32 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie režimu obrazu (Picture Mode)
Môžete si zvoliť taký režim obrazu, aký najlepšie vyhovuje typu sledovaného programu
alebo podmienkam v projekčnej miestnosti.
Stlačte jedno z tlačidiel režimu
obrazu PICTURE MODE
(DYNAMIC, STANDARD,
CINEMA, USER 1, USER 2
a USER 3).
DYNAMIC
Zvýšenie kontrastu a ostrosti.
STANDARD
Tlačidlá režimu
obrazu
PICTURE MODE
DYNAMIC
STANDARD
CINEMA
USER 1, USER 2
a USER 3
Vylepšenie kvality obrazu oproti režimu
“DYNAMIC”, v ktorom sa vyskytovali
nerovnosti.
CINEMA
Odporúčame nastaviť tento režim
pri sledovaní filmov v tmavých
podmienkach.
USER 1, USER 2 a USER 3
Kvalitu obrazu môžete nastaviť tak, aby čo
najlepšie vyhovovala vášmu vkusu a tieto
nastavenia môžete uložiť do pamäte
projektora. Stlačte jedno z tlačidiel
USER 1, USER 2 alebo USER 3
a pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládaní alebo prostredníctvom ponúk
Menu (1 str. 33, 41) nastavte obraz.
Nastavenia sa uložia a po stlačení tohto
tlačidla budete môcť sledovať obraz
v predvolenej kvalite.
32
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 33 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie kvality obrazu
Pomocou diaľkového ovládania môžete zvoliť položky pre nastavenie obrazu
a jednoducho ich pomocou nastaviť kvalitu obrazu. Tieto nastavenia sa môžu uložiť
pre každý režim obrazu osobitne.
Projekcia
Priame nastavenie želanej položky Menu
Tlačidlo COLOR SPACE
Tlačidlo
COLOR
SPACE
Tlačidlo
COLOR TEMP
Tlačidlo
BLACK LEVEL
Tlačidlo FILM
PROJECTION
Nastavenie farebnej škály v obraze.
Po každom stlačení sa nastavenie prepne na
“Normal” alebo “Wide”, čím sa zmení rozsah
farebnej škály v obraze.
Tlačidlo COLOR TEMP
Po každom stlačení sa nastavenie prepína
v poradí “High”, “Middle”, “Low”,
“Custom1”, “Custom2”, “Custom3”.
Tlačidlo BLACK LEVEL
Po každom stlačení sa nastavenie prepína
v poradí “High”, “Low”, “Off”.
Tlačidlo
ADVANCED
IRIS
Tlačidlo FILM PROJECTION
Tlačidlo
GAMMA
CORRECTION
Po každom stlačení sa nastavenie voľby
“Film Projection” prepína v poradí “Mode1”,
“Mode2”, “Mode3” a “Off”.
Tlačidlo ADVANCED IRIS
Nastavenie želanej clony pri premietaní
obrazu.
Po každom stlačení sa nastavenie prepína
v poradí “Auto1”, “Auto2”, “Manual” a “Off”.
Tlačidlo GAMMA
CORRECTION
Po každom stlačení sa nastavenie prepína
v poradí “Gamma1”, “Gamma2”, “Gamma3”
a “Off”.
33
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 34 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Postupný výber želanej položky Menu pre nastavenie
1
Stlačte tlačidlo ADJUST PICTURE.
Pri opakovanom stláčaní tohto tlačidla sa
budú postupne zobrazovať nastaviteľné
okná v nasledovnom poradí.
1
2
Viac podrobností o každom nastavení
pozri Menu Picture (Nastavenie
obrazu)
. (1 str. 41)
Poznámka
V závislosti od typu vstupného signálu sa niektoré
vyššie uvedené nastaviteľné okná nemusia
zobraziť. Podrobnosti pozri “Vstupné signály
a položky pre úpravu/nastavenia” (1 str. 76)
Príklad: Nastavenie kontrastu
2
Vykonajte nastavenie alebo
úpravu položky.
Ak chcete zmeniť úroveň
nastavenia
Pre zvýšenie hodnoty, stlačte tlačidlo
,.
Pre zníženie hodnoty, stlačte tlačidlo
<.
Ak chcete zmeniť nastavenie
Stláčaním tlačidla M/m zmeníte
nastavenie.
34
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 35 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie spracovania reálnych farieb
obrazu (Real Color Processing)
Rada
Pri nastavovaní kvality obrazu pomocou funkcie Real Color Processing pozastavte určitú scénu
video signálu.
1
2, 3, 4, 5
Referenčná paleta
1
Na diaľkovom ovládaní stlačte
tlačidlo RCP.
2
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
“User1”, “User2” alebo “User3”
a stlačte ,.
Zobrazí sa okno RCP
(Real Color Processing).
3
Zvoľte cieľovú farbu, ktorú
chcete nastaviť.
Pre špecifikovanie cieľovej farby
vykonajte nižšie uvedené kroky 1
a 2.
1 Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
“Color Select” a potom stláčaním
tlačidla </, spomedzi farieb
“Red” (červená), “Yellow” (žltá),
“Green” (zelená), “Cyan”
(tyrkysová), “Blue” (modrá)
a “Magenta” (purpurová) zvoľte
farbu, ktorú chcete nastaviť.
Vyfarbí sa iba tá časť obrazu, ktorá
korešponduje so špecifikovanou
farbou a ostatné časti sa zobrazia
čiernobielo. V okne RCP sa tiež
zobrazí referenčná paleta farieb,
z ktorej môžete vybrať farbu pre
nastavenie. Pri sledovaní
premietaného obrazu zvoľte
z referenčnej palety požadovanú
farbu.
35
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Projekcia
Funkcia spracovania reálnych farieb obrazu Real Color Processing (RCP) umožňuje
nastaviť tón a odtieň každej cieľovej farby premietaného obrazu, ktorú nezávisle
špecifikujete. Preto môžete nastaviť takú kvalitu obrazu, ktorá vám najlepšie vyhovuje.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_28-36_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 36 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
2 Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
“Position” alebo “Range”
a pomocou tlačidla </,
nastavte jemnejší odtieň alebo
požadovanú farebnú škálu.
4
Nastavte farbu špecifikovanej
časti.
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
“RCP Color” alebo “RCP Hue”
a potom pri sledovaní premietaného
obrazu nastavte pre časti zvolené
v kroku 3 pomocou tlačidla </,
taký tón a odtieň farby, aký vám
vyhovuje. Počas nastavovania farby
sa obraz zobrazí v pôvodnej podobe.
5
Po vykonaní nastavenia stlačte
tlačidlo
.
Okno RCP zmizne a zobrazí sa obraz
z kroku 2. O pár sekúnd sa obnoví
pôvodný obraz.
Rada
Pri nastavovaní pozície a škály existujú
aj obmedzenia.
Používanie dodávaného softvéru na
nastavenie kvality obrazu (ImageDirector3)
Pomocou softvéru “ImageDirector3” (dodávaný na CD-ROM disku) môžete vykonať
želanú korekciu Gamma cez PC pripojený k projektoru. Prepojte konektor REMOTE
alebo NETWORK na projektore s PC a v PC spustite softvér “ImageDirector3”.
Podrobnosti o používaní softvéru “ImageDirector3” pozri v pomocníkovi Help
z CD-ROM disku.
Poznámky
• Softvér “ImageDirector3” je potrebné do PC nainštalovať vopred.
• Pri prepájaní konektora REMOTE alebo NETWORK s PC musí byť PC aj projektor
vypnutý.
36
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 37 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Používanie ponuky Menu
Táto kapitola opisuje ako sa pomocou Menu vykonávajú rôzne úpravy a nastavenia.
Ovládanie ponuky Menu
Tlačidlo RESET
2, 3, 4
1
37
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
Projektor je vybavený obrazovou ponukou Menu (OSD), pomocou ktorej je možné
vykonávať rôzne úpravy a nastavenia. Niektoré položky, pomocou ktorých sa vykonávajú
úpravy/nastavenia, sa zobrazujú v rolovacom Menu, v Menu pre nastavovanie alebo
v Menu pre úpravy bez hlavného Menu alebo v ďalšom okne Menu. Ak zvolíte názov
položky nasledovaný šípkou (B), zobrazia sa nastaviteľné položky v ďalšom okne Menu.
Podrobnosti o zmene jazyka pre ponuku Menu pozri “Krok 4: Výber jazyka pre Menu”.
(1 str. 26)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 38 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa okno ponuky Menu.
2
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
položku Menu a stlačte tlačidlo
, alebo
.
V ponuke Menu sa zobrazia položky,
ktoré je možné upraviť alebo
nastavovať. Momentálne zvolená
položka Menu je žltá.
38
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 39 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
3
Rolovacie Menu
Stláčaním tlačidla M/m zvoľte
položku, ktorú chcete nastaviť
alebo upraviť a stlačte tlačidlo
, alebo
.
Položky pre nastavenia sa zobrazujú
v rolovacom Menu, v Menu pre
nastavovanie alebo v Menu pre úpravy
alebo v ďalšom okne Menu.
Používanie ponuky Menu
Položky pre nastavenia
Menu pre nastavovanie
Menu pre úpravy
Ďalšie okno Menu
Položky pre nastavenia
39
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 40 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
4
Vykonajte nastavenie alebo
úpravu položky.
Obnovenie už nastavených
položiek
Ak chcete zmeniť úroveň
nastavenia
Zvoľte položku v Menu a zobrazte
vyskakovacie, nastavovacie a nastaviteľné
Menu.
Stlačením RESET na diaľkovom ovládaní
obnovíte výrobné nastavenie len
zvolených nastavení.
Pre zvýšenie hodnoty, stlačte
tlačidlo M/,.
Pre zníženie hodnoty, stlačte
tlačidlo m/<.
Stlačením tlačidla
obnovíte
pôvodné zobrazenie.
Ak chcete zmeniť nastavenie
Stláčaním tlačidla M/m zmeníte
nastavenie.
Stlačením tlačidla
obnovíte
pôvodné zobrazenie.
V závislosti od zvolenej položky
môžete pomocou tlačidla < obnoviť
pôvodné zobrazenie.
Poznámka
Tlačidlo RESET na diaľkovom ovládaní
je funkčné len vtedy, ak je zvolené Menu
pre úpravy alebo Menu nastavovanie.
Položky, ktoré nie je možné
upravovať
V závislosti od vstupného signálu sa
nastaviteľné položky líšia. V ponuke
Menu sa nezobrazia položky, ktoré nie je
možné upravovať. (1 str. 76)
Vypnutie zobrazenej ponuky
Menu
Stlačte tlačidlo MENU.
Obnovenie nastavení obrazu
V Menu Picture
“Reset”.
zvoľte položku
Pri zobrazení hlásenia zvoľte pomocou
< voľbu “Yes” a stlačte
.
Pri všetkých nasledovných nastaveniach
sa obnovia výrobné nastavenia.
Nastavenia volieb “Cinema Black Pro”,
“Motionflow”, “Contrast”, “Brightness”,
“Color”, “Hue”, “Color Temp”,
“Sharpness” a “Expert Setting”
.
v Menu Picture
40
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 41 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Picture (Nastavenie obrazu)
Menu Picture (Nastavenie obrazu) sa využíva pre nastavenie obrazu.
Môžete si zvoliť taký režim obrazu, aký najlepšie vyhovuje typu
obrazu alebo prostrediu.
Dynamic: Vylepšenie kontrastu a ostrosti obrazu pre reprodukciu tónov
farieb.
Standard: Redukcia skreslenia v porovnaní s obrazom v režime
“Dynamic”.
Cinema: Sledovanie filmov atď. v tmavom prostredí.
User1, User2, User3: Kvalitu obrazu môžete nastaviť tak, aby čo
najlepšie vyhovovala vášmu vkusu a tieto nastavenia sa uložia do
pamäte projektora. Po uložení nastavení môžete stláčaním tlačidla
PICTURE MODE na diaľkovom ovládaní nastaviť kvalitu obrazu
podľa uložených údajov.
Uloženie nastavení
1 Zvoľte User1, User2 alebo User3.
2 V ponuke Menu nastavte požadované položky.
Rady
• Obraz môžete tiež nastaviť do režimu “Dynamic”, “Standard” alebo
“Cinema” a tieto nastavenia uložiť do pamäte projektora. Pre
obnovenie výrobného nastavenia zvoľte v Menu “Reset”.
• V závislosti od typu vstupného signálu sa niektoré položky nemusia
v Menu Picture zobraziť. Podrobnosti pozri “Vstupné signály
a položky pre úpravu/nastavenia” (1 str. 76)
Cinema Black Pro
Advanced Iris
Prepínanie funkcie clony počas projekcie.
Auto1: Automatické nastavenie optimálnej clony v závislosti
od premietanej scény. Pri tomto nastavení sa kontrast zvýrazní najviac.
Auto2: Optimálne zmenšenie clony v porovnaní s nastavením “Auto1”.
Pri tomto nastavení sa kontrast zníži.
Sensitivity: Ak je zvolené nastavenie “Auto1” alebo “Auto2”, režim
Sensitivity môžete nastaviť na požadovanú rýchlosť odozvy
“Recommend” (odporúčaná), “Fast” (rýchla) alebo “Slow” (pomalá).
Manual: Manuálne nastavenie clony.
Off: Štandardný kontrast.
41
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
Picture Mode
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 42 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Motionflow
Film Projection
Reprodukcia filmov v pôvodnom podaní.
Mode1: Najvhodnejšie nastavenie pre sledovanie filmov.
Mode2: Vhodné nastavenie pre sledovanie filmov. Obraz je svetlejší než
pri nastavení “Mode1”.
Mode3: Vhodné nastavenie pre sledovanie filmov. Obraz je svetlejší než
pri nastavení “Mode2”.
Off: Štandardný obraz.
Poznámka
Keď zvolíte “Mode1” alebo “Mode2”, obraz bude mierne tmavší než pri
nastavení “Off”.
Motion Enhancer
Plynulá reprodukcia dynamických scén bez generovania závojov
v obraze.
High: Nastavenie plynulejšej obrazovej kvality než pri nastavení
“Low”.
Low: Plynulá obrazová kvalita.
Off: Zvoľte “Off”, ak sa pri nastavení “High” alebo “Low” vyskytuje
šum atď. Bežne nastavte “Motion Enhancer” na “Off”.
Contrast
Nastavenie bielej oblasti obrazu (úroveň bielej).
Čím vyššie je nastavenie, tým vyšší je kontrast. Čím nižšie je nastavenie,
tým nižší je kontrast.
Nastavenie môžete vykonať stláčaním CONTRAST+/– na diaľkovom
ovládaní.
Brightness
Nastavenie jasu obrazu.
Čím vyššie je nastavenie, tým je obraz svetlejší. Čím nižšie je
nastavenie, tým je obraz tmavší.
Nastavenie môžete vykonať stláčaním BRIGHTNESS+/– na diaľkovom
ovládaní.
Color
Nastavenie intenzity farieb.
Čím vyššie je nastavenie, tým silnejšia je intenzita farieb. Čím nižšie je
nastavenie, tým slabšia je intenzita farieb.
Hue
Nastavenie tónov farieb.
Čím vyššie je nastavenie, tým má obraz silnejší nádych dozelena.
Čím nižšie je nastavenie, tým má obraz silnejší nádych dočervena.
Color Temp.
Nastavenie teploty farieb.
High: Dodáva bielym farbám nádych domodra.
Middle: Dodáva farbám neutrálny nádych medzi nastavením “High”
a “Low”.
Low: Dodáva bielym farbám nádych dočervena.
Custom1, Custom2, Custom3: Predvoľby, do ktorých je možné uložiť
nastavenia obľúbených teplôt farby.
Sharpness
Zaostrenie obrazu alebo redukcia šumu.
Čím vyššie je nastavenie, tým je obraz ostrejší. Čím nižšie je nastavenie,
tým je obraz jemnejší a teda aj menej zašumený.
Nastavenie môžete vykonať stláčaním SHARPNESS+/– na diaľkovom
ovládaní.
42
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 43 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Expert Setting
NR (Noise Reduction)
Redukcia nerovností alebo šumu obrazu.
Štandardne nastavte “Off”.
Ak je obraz deformovaný alebo zašumený, v závislosti od vstupného
signálu zvoľte “Low”, “Middle” alebo “High”.
Poznámka
V závislosti od typu vstupného signálu sa kvalita obrazu v režimoch
“Mode1” a “Mode2” nemusí líšiť.
DRC Palette: V položke DRC Palette môžete podľa potreby nastaviť
voľby “Reality” a “Clarity” pre obraz, pri výbere režimu “Mode 1”
alebo “Mode 2”.
Hodnotu “Clarity” zvýšite stláčaním tlačidla ,.
Hodnotu “Clarity” znížite stláčaním tlačidla <.
Hodnotu “Reality” zvýšite stláčaním tlačidla M.
Hodnotu “Reality” znížite stláčaním tlačidla m.
Film Mode
Video signály formátu 2-3 alebo 2-2 Pull-Down sa reprodukujú
s plynulým pohybom obrazu.
Auto1: Automatické zistenie formátu 2-3 alebo 2-2 Pull-Down
a vykonanie filmovej konverzie. Plynulé scény sú výraznejšie než
v režime “Auto2”.
Auto2: Automatické zistenie formátu 2-3 alebo 2-2 Pull-Down
a vykonanie filmovej konverzie.
Off: Nezisťovanie formátu 2-3 Pull-Down alebo 2-2 Pull-Down.
Black Level Adj. (Adjust)
Zvýraznenie a zdynamizovanie obrazu.
Zvoľte v závislosti od vstupného signálu.
High: Silnejšie zvýraznenie čiernej farby.
Low: Jemnejšie zvýraznenie čiernej farby.
Off: Vypnutie tejto funkcie.
Poznámka
V závislosti od nastavenia x.v.Color nemusí byť možné túto položku
nastaviť.
43
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
DRC Mode
Nastavenie najvhodnejšej kvality obrazu pre daný vstupný signál.
Mode 1: Zvoľte pre ostrý obraz pri vstupnom signáli bez informácie
o bočnom paneli atď.
Mode 2: Zvoľte pre ostrý obraz pri vstupnom signáli s informáciou
o bočnom paneli atď.
Off: Nekonvertovanie vstupného signálu do režimu DRC.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 44 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Gamma Correction
Nastavenie zodpovedajúcej charakteristiky odtieňov farieb.
Zvoľte jeden z troch odtieňov farieb.
Gamma1: Obraz bude mierne svetlejší.
Gamma2: Obraz bude svetlejší.
Gamma3: Obraz bude tmavší.
Off: Vypnutie korekcie Gama
Pomocou softvéru pre nastavenie “ImageDirector3” (dodávaný na
CD-ROM disku) môžete upraviť, nastaviť a uložiť vaše obľúbené odtiene
farieb v PC.
Viac podrobností o softvéri “ImageDirector3” pozri v PC
v pomocníkovi Help, ktorý sa nachádza na dodávanom CD-ROM disku.
Poznámka
V závislosti od nastavenia x.v.Color nemusí byť možné túto položku
nastaviť.
x.v.Color
Túto položku zvoľte pri prehrávaní video signálu x.v.Color.
Túto položku nastavte na “Auto” alebo “On”, ak prepojíte projektor
so zariadením s podporou režimu x.v.Color a prehrávaní video signálu
x.v.Color.
Podrobnosti o technológii x.v.Color pozri “x.v.Color” (1 str. 59).
44
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 45 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Advanced Picture
(Pokročilejšie nastavenie obrazu)
Menu Advanced Picture (Pokročilejšie nastavenie obrazu) sa využíva pre ďalšie
nastavenie obrazu.
Používanie ponuky Menu
RCP (Real Color
Processing)
Pre každú zvolenú časť obrazu môžete nezávisle nastaviť odtieň
a tón farby.
User1, User2, User3: Pomocou procesu Real Color Processing môžete
nastaviť kvalitu obrazu a toto nastavenie uložiť do pamäte projektora.
Uložené nastavenie kvality obrazu môžete aplikovať na premietaný
obraz.
Off: Vypnutie funkcie. Viac podrobností pozri “Nastavenie spracovania
reálnych farieb obrazu (Real Color Processing)”.
(1 str. 35)
Color Space
Môžete konvertovať škálu reprodukcie farieb.
Normal: Konvertovanie farieb na formát Hi-Vision.
Wide: Reprodukcia prirodzenejších tónov farieb zo širšej farebnej škály
v porovnaní s nastavením “Normal”.
45
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 46 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Screen (Premietacia plocha)
Menu Screen (Premietacia plocha) sa využíva pre nastavenie vstupného signálu. Môžete
nastaviť veľkosť obrazu a zvoliť širokouhlý režim obrazu atď.
.
Wide Mode (Ak je
na vstup privedený
obrazový signál)
Môžete nastaviť pomer strán premietaného obrazu pre aktuálny
vstupný signál. Táto položka je dostupná, len ak je na vstupe
obrazový signál (čísla pamäťových predvolieb 1 až 14)
(1 str. 73, 74).
Wide Zoom: Obraz s pomerom strán 4:3 sa zväčší na celú plochu
a zobrazí sa správne. Spodná a vrchná časť obrazu sa mierne oreže.
Normal: Obraz so štandardným pomerom strán 4:3 sa zobrazí v strede
premietacej plochy tak, aby vyplnil vertikálny rozmer premietacej
plochy.
Full: Obraz, ktorý je "stlačený" na pomer strán obrazu 4:3 sa zobrazí
so správnym pomerom strán. Obraz s pomerom strán 4:3 sa
horizontálne zväčší, aby bol správny pomer 16:9.
Zoom: Obraz so štandardným pomerom strán 16:9 sa horizontálne
a vertikálne zväčší tak, aby vyplnil celú premietaciu plochu.
Anamorphic Zoom: Obraz s pomerom strán 2,35:1 sa na premietacej
ploche skonvertuje na pomer 16:9. Režim je najvhodnejší, ak sa
používa anamorfický objektív, ktorý konvertuje štandardný pomer
strán 16:9 na obraz s pomerom strán 2,35:1.
Wide Mode (Ak je na
vstup privedený PC
signál)
Môžete nastaviť pomer strán premietaného obrazu pre aktuálny
vstupný signál. Táto položka je dostupná len vtedy, ak je na vstup
privedený PC signál.
Full1: Obraz sa zobrazí na celej premietacej ploche bez toho, aby sa
zmenil pôvodný pomer strán obrazu.
Full2: Zobrazenie obrazu na celú premietaciu plochu.
Zoom: Obraz so štandardným pomerom strán 16:9 sa horizontálne
a vertikálne zväčší tak, aby vyplnil celú premietaciu plochu.
Over Scan
Potlačenie obrysov obrazu.
On: Potlačenie obrysov pri vstupnom signáli obrazu. Zvoľte toto
nastavenie, ak sa pozdĺž okrajov obrazu vyskytuje šum.
Off: Projekcia celého obrazu vstupného signálu.
Rada
Viac podrobností o zobrazovaní viditeľnej oblasti na štyroch okrajoch
premietacej plochy pozri položku “Blanking” v Menu Installation
(Inštalácia)
(1 str. 53).
46
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 47 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Screen Area
Nastavenie veľkosti obrazu pri projekcii obrazu formátu Hi-Vision.
Full: Rozšírenie obrazu na celú premietaciu plochu.
Through: Nerozširovanie obrazu na celú premietaciu plochu.
Poznámka
Táto položka je funkčná, len ak je privedený signál formátu Hi-Vision
(čísla pamäťových predvolieb 7, 8, 9, 12, 13 a 14) a ak je položka
“Over Scan” nastavená na “On”.
V Center
Poznámka
Túto položku je možné nastaviť, len ak je zvolený režim “Zoom”.
Vertical Size
Vertikálne zmenšenie alebo zväčšenie obrazu.
So zvyšovaním nastavenia sa obraz zväčšuje a so znižovaním nastavenia
sa obraz zmenšuje. Ak nevidno titulky atď., používajte toto nastavenie
spolu s voľbou “V Center”.
Poznámka
Túto položku je možné nastaviť, len ak je zvolený režim “Zoom”.
Adjust Signal
Môžete nastaviť vstupný signál.
APA: Automatické nastavenie polohy obrazového signálu pre voľby
“Phase”, “Pitch” a “Shift”.
Phase: Nastavenie veľkosti bodu panela a signálu z PC.
Nastavte hodnotu bodu, kedy sa obraz javí najzreteľnejší.
Pitch: Nastavenie horizontálnej veľkosti obrazového signálu z PC.
Čím vyššie je nastavenie, tým je obraz širší. Čím nižšie je nastavenie,
tým je obraz užší. Upravte nastavenie tak, aby zodpovedalo počtu
bodov vstupného signálu.
Shift: Nastavenie pozície obrazu.
H: Zvyšovaním nastavenia hodnoty H sa obraz posúva doprava
a znižovaním tejto hodnoty sa obraz posúva doľava. Pre
nastavenie horizontálnej pozície použite tlačidlo < / ,.
V: Zvyšovaním nastavenia hodnoty V sa obraz posúva nahor
a znižovaním tejto hodnoty sa obraz posúva nadol. Pre
nastavenie vertikálnej pozície použite tlačidlo M / m.
47
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
Nastavenie celého obrazu jeho posúvaním smerom hore a dole
na premietacom plátne.
Čím vyššia je nastavená hodnota, tým je obraz posunutý viac nahor
a čím nižšia je nastavená hodnota, tým je obraz posunutý viac nadol.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 48 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Setup (Nastavenia)
Menu Setup (Nastavenia) sa využíva pre zmenu prednastavených výrobných nastavení atď.
Status
Nastavenie vypnutia alebo zapnutia OSD zobrazení.
Nastavte na “Off” pre vypnutie všetkých OSD zobrazení, okrem
ponúk Menu, hlásenia pri vypínaní zariadenia a výstražných hlásení.
Language
Výber jazyka pre ponuku Menu a OSD zobrazenia. Dostupné
jazyky sú: English (angličtina), Dutch (holandčina), French
(francúzština), Italian (taliančina), German (nemčina), Spanish
(španielčina), Portuguese (portugalčina), Russian (ruština), Swedish
(švédčina), Norwegian (nórčina), Japanese (japončina), Chinese
(Simplified Chinese) (zjednodušená čínština), Chinese (Traditional
Chinese) (tradičná čínština), Korean (kórejčina), Thai (thajčina)
a Arabic (arabčina).
Cooling Setting
Použite túto položku pri používaní projektora vo vysokej
nadmorskej výške.
High: Toto nastavenie zvoľte pri používaní projektora vo vyššej
nadmorskej výške než 1500 m n.m.
Standard: Toto nastavenie zvoľte pri používaní projektora v bežnej
nadmorskej výške.
Poznámka
Ak túto položku nastavíte na “High”, dôjde k zvýšeniu otáčok
ventilátora a tým dôjde tiež k miernemu nárastu hlučnosti
ventilátora.
Standby Mode
Zníženie príkonu v pohotovostnom režime.
Standard1: Štandardný príkon.
Standard2: Vypnutie sieťovej funkcie a vyššia redukcia príkonu
než pri nastavení “Standard1”.
Low: Vyššia redukcia príkonu než pri nastavení “Standard2”.
Poznámka
Pri nastavení tejto položky na “Low” nebudú v pohotovostnom
režime fungovať funkcie HDMI Control a sieťová funkcia.
48
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 49 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie úsporného režimu.
Ak je položka nastavená na “On” a ak na vstupe nie je 10 minút
žiadny signál, projektor sa prepne do úsporného režimu.
V úspornom režime svieti indikátor ON/STANDBY oranžovo a na
premietacej ploche sa nezobrazuje žiadny obraz. Úsporný režim sa
zruší po privedení vstupného signálu alebo po stlačení ľubovoľného
tlačidla. Ak nechcete, aby sa projektor prepínal do úsporného
režimu, nastavte túto položku na “Off”.
Input-A Signal Sel.
Nastavenie typu vstupného signálu zo zariadenia pripojeného
do konektora INPUT A.
Výber typu vstupného signálu z pripojeného zariadenia zvolením
“Input-A” tlačidlom INPUT.
Auto: Automatický výber typu vstupného signálu.
Computer: Výber vstupného signálu z PC.
Video GBR: Výber vstupného signálu z TV hry.
Component: Výber vstupného zložkového signálu z DVD
prehrávača/rekordéra, prehrávača Blu-ray diskov, digitálneho
prijímača atď.
Používanie ponuky Menu
Power Saving
Poznámka
Ak sa pri nastavení “Auto” vstupný signál nezobrazí správne,
nastavte položku podľa typu vstupného signálu.
Color System
Výber prenosového systému (normy) vstupného signálu.
Auto: Automatický výber z nasledovných prenosových systémov
(noriem) NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N
alebo PAL60.
“NTSC3.58”–“PAL-N”: Možnosť manuálneho nastavenia
prenosového systému (normy).
Poznámka
Štandardne nastavte túto položku na “Auto”. Ak je obraz skreslený
alebo sú farby málo výrazné, vyberte normu podľa normy vstupného
signálu.
Lamp Setting
Pri výmene lampy vykonajte jej požadované nastavenie.
(1 str. 69)
49
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 50 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Function (Funkcie)
Menu Function (Funkcie) sa využíva pre zmenu nastavenia funkcií projektora.
HDMI Control
Nastavenie, či sa zapne funkcia HDMI Control, keď sú
konektory HDMI 1 INPUT a HDMI 2 INPUT prepojené
s HDMI Control-kompatibilným zariadením.
HDMI Control: Pri nastavení “On” je funkcia HDMI Control
zapnutá a je možné priradiť nasledovné nastavenia.
PJ→HDMI Power Sync: Pri nastavení “On” sa projektor vypne
súčasne s vypnutím pripojeného HDMI Control-kompatibilného
zariadenia.
HDMI→PJ Power Sync: Pri nastavení “On” sa súčasne so
zapnutím projektora automaticky zapne tiež pripojené HDMI
Control-kompatibilné zariadenie, prípadne sa na ňom spustí
prehrávanie atď.
HDMI Device List: Prehľad všetkých HDMI
Control-kompatibilných zariadení pripojených do konektorov
HDMI 1 a HDMI 2 INPUT na projektore.
Poznámky
• Ak je “Standby Mode” nastavené na “Low”, táto položka nie je
funkčná.
• Ak chcete ovládať pripojené zariadenie, musí byť dané zariadenie
HDMI Control-kompatibilné a musia byť priradené príslušné
nastavenia na používanie funkcie HDMI Control.
Podrobnosti pozri “HDMI Control” (1 str. 59).
Auto Input Search
Automatické zistenie a zobrazenie vstupného signálu pri
stláčaní tlačidla INPUT.
Ak je táto položka nastavená na “On”, tak projektor pri stláčaní
tlačidla INPUT zisťuje, či je na vstup privedený zložkový, HDMI 1,
HDMI 2, Video, S-video alebo Input-A signál. Ak chcete zvoliť
vstup bez vstupného signálu alebo chcete vykonať nastavenie
manuálne, nastavte položku na “Off”.
50
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 51 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Test Pattern
Zobrazenie testovacieho vzoru.
Ak je táto položka nastavená na “On”, tak pri nastavovaní objektívu
pomocou funkcií “Lens Focus”, “Lens Zoom” a “Lens Shift” alebo
pri korigovaní rozmerov obrazu pomocou funkcie “V Keystone” sa
na premietacom plátne zobrazí testovací vzor. Ak je táto položka
nastavená na “Off”, testovací vzor sa nebude zobrazovať.
Rada
Pri testovacom vzore sa zobrazuje len zelená farba, ktorá umožňuje
jednoduchšie nastavenie ostrosti.
Výber farby pozadia premietacej plochy v prípade, že na vstup
projektora nie je privedený žiadny signál.
Zvoliť môžete “Black” (čiernu) alebo “Blue” (modrú) farbu.
51
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
Background
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 52 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Installation (Inštalácia)
Menu Installation (Inštalácia) sa využíva pre zmenu inštalačných nastavení projektora.
V Keystone
Korekcia vertikálneho lichobežníkového deformovania obrazu.
Ak je spodná strana lichobežníka dlhšia než vrchná (
):
Nastavte nižšiu hodnotu (do smeru –)
Ak je vrchná strana lichobežníka dlhšia než spodná (
):
Nastavte vyššiu hodnotu (do smeru +)
Poznámka
V závislosti od polohy obrazu nastaveného pomocou funkcie
posunutia objektívu môže dôjsť k zmene pomeru strán pôvodného
obrazu, alebo sa pri nastavovaní položky V Keystone môžu v obraze
vyskytnúť deformácie.
Image Flip
Horizontálne a/alebo vertikálne preklopenie obrazu
na premietacej ploche.
Off: Obraz nie je preklopený.
HV: Horizontálne a vertikálne preklopenie obrazu.
H: Horizontálne preklopenie obrazu.
V: Vertikálne preklopenie obrazu.
Táto položka sa používa, ak projektor premieta na plátno zo zadnej
strany, alebo ak je projektor nainštalovaný na strope.
Lens Control
Zabezpečenie proti náhodnej zmene zastavenia položky
“Lens Focus”, “Lens Zoom” a “Lens Shift”.
Ak je táto položka nastavená na “On”, pomocou funkcie
“Lens Focus”, “Lens Zoom” a “Lens Shift” môžete nastaviť objektív
projektora. Po vykonaní nastavení odporúčame túto položku nastaviť
na “Off”, aby sa predišlo ďalšiemu nastavovaniu objektívu.
IR Receiver
Výber senzora pre príjem signálov z diaľkového ovládania
(IR Receiver) v prednej alebo zadnej časti projektora.
Front & Rear: Aktivovanie senzora v prednej aj zadnej časti
projektora.
Front: Aktivovanie senzora len v prednej časti projektora.
Rear: Aktivovanie senzora len v zadnej časti projektora.
Illumination
Nastavenie zapnutia podsvietenia vrchného panela projektora
pri zapnutí projektora.
Ak je položka nastavená na “On”, podsvietenie vrchného panela
projektora je zapnuté. Ak chcete podsvietenie vypnúť, nastavte
položku na “Off”.
52
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 53 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Blanking
Táto funkcia umožňuje nastaviť viditeľnú oblasť
v štyroch smeroch (okrajoch) premietacej plochy.
Pomocou tlačidiel M / m nastavte v položke Blanking každý okraj
premietacej plochy “left / right / up / bottom” (ľavý / pravý / vrchný
/ spodný). Pomocou tlačidiel < / , nastavte požadovanú hodnotu
položky Blanking
Panel Alignment
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozdiely vo farbe znakov alebo
obrazu.
Pri nastavení “On” je možné priradiť a nastaviť položky
“Adjust Color” a “Pattern Color”.
Adjust Items: Z uvedených informácií zvoľte, ako vykonať
nastavenia.
Shift: Posunutie celého obrazu a vykonanie nastavení.
Zone: Výber želanej oblasti obrazu a vykonanie nastavení.
Adjust Color: Priradenie želanej farby pre nastavovanie rozdielov
vo farbe. Zvoľte “R” (Červená) alebo “B” (Modrá) pre nastavenie
na báze “G” (Zelená).
Pattern Color: Zvoľte “R/G” (Červená a zelená) alebo “R/G/B”
(Biela, všetky farby), keď je “Adjust Color” nastavené na “R”
(Červená). Zvoľte “B/G” (Modrá a zelená) alebo “R/G/B” (Biela,
všetky farby), keď je “Adjust Color” nastavené na “B” (Modrá).
Adjust: Nastavenie posunu a zónové nastavenie farby zvolenej
v “Adjust Color” je možné vykonať tlačidlami < / ,, M / m.
Keď je zvolené “Shift”: Priraďte nastavenia horizontálnemu smeru
(H) tlačidlami < / , a vertikálnemu smeru (V) tlačidlami M / m
v zobrazení pre nastavenie posunu.
Keď je zvolené “Zone”: Zvoľte polohu pre nastavenie tlačidlami
< / , pre horizontálnu polohu (H position) a tlačidlami M / m
pre vertikálnu polohu (V position), potom stlačte
.
53
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Používanie ponuky Menu
Poznámka
Ak súčasne nastavujete položky “Blanking” a “V Keystone”,
položka “Blanking” nebude nastavená správne. Pri nastavovaní
položky “Blanking” nastavte položku “V Keystone” na hodnotu “0”.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 54 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Zvoľte rozsah nastavenia tlačidlami < / , pre horizontálny smer
(H direction) a tlačidlami M / m pre vertikálny smer (V direction).
Po stlačení
môžete znova zvoliť polohu pre nastavenie.
Reset: Obnovenie výrobných nastavení.
Poznámka
V závislosti od nastavení vykonaných v predošlom texte môžu byť
farby nevyvážené, alebo sa môže zmeniť rozlíšenie.
Network Setting
Ak chcete prostredníctvom počítačovej siete sprístupniť
projektor pre PC, alebo ak chcete využívať dodávaný softvér
“ImageDirector3”, môžete nastaviť internetové protokoly ako
IP adresu, masku podsiete, predvolenú bránu a DNS server.
IP Address Setup
Zvoľte “Auto (DHCP)” alebo “Manual”. Ak zvolíte “Manual”,
nastavte nasledovné položky - “IP Address”, “Subnet Mask”
a “Default Gateway”.
IP Address
Nastavenie IP adresy projektora.
(1.0.0.0 až 223.255.255.255)
Subnet Mask
Nastavenie masky podsiete projektora.
(1.0.0.0 až 255.255.255.255)
Default Gateway
Nastavenie predvolenej brány projektora.
(1.0.0.0 až 223.255.255.255)
Primary DNS
Nastavenie preferovaného DNS servera.
(1.0.0.0 až 223.255.255.255)
Secondary DNS
Nastavenie alternatívneho DNS servera.
(1.0.0.0 až 223.255.255.255)
MAC Address
Zobrazenie MAC adresy projektora. Nie je ju možné zmeniť.
54
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_37-55_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 55 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Information (Informácie)
Menu Information (Informácie) zobrazuje typové označenie modelu, výrobné číslo,
horizontálnu a vertikálnu frekvenciu vstupného signálu a celkový čas prevádzky lampy.
Typové označenie: VPL-VW200
Výrobné č.
Č. predvoľby
Používanie ponuky Menu
Typ signálu
Model name
Zobrazenie typového označenia (VPL-VW200).
Serial No.
Zobrazenie výrobného čísla.
fH (horizontálna frekvencia) Zobrazenie horizontálnej frekvencie vstupného signálu.
fV (vertikálna frekvencia)
Zobrazenie vertikálnej frekvencie vstupného signálu.
Memory No.
Zobrazenie čísla pamäťovej predvoľby vstupného signálu.
Signal type
Zobrazenie typu vstupného signálu.
Lamp Timer
Zobrazenie celkového času, počas ktorého bola lampa zapnutá.
Poznámky
• fH (horizontálna frekvencia) a fV (vertikálna frekvencia) sa v závislosti od zariadenia
pripojeného k projektoru nemusí zobraziť.
• Vyššie uvedené údaje nie je možné meniť.
Číslo pamäťovej predvoľby
Tento projektor disponuje 38 typmi predvolených údajov pre vstupné signály
(pamäťová predvoľba). Pri vstupe predvoleného signálu zisťuje tento projektor
automaticky typ signálu a za účelom nastavenia optimálneho obrazu vyvolá z pamäte
údaje uložené pre takýto signál. Číslo pamäťovej predvoľby a typ signálu sa zobrazia
v Menu Information (Informácie) .
Predvolené údaje je tiež možné nastaviť pomocou Menu Screen (Premietacia plocha) .
Tento projektor okrem pamäťových predvolieb používaných pre vstupné PC signály
obsahuje tiež 20 rôznych užívateľských predvolieb. Do týchto užívateľských predvolieb
môžete uložiť vstupné signály, ktoré nie sú v pamäťových predvoľbách.
Pri prvom vstupe nepredvoleného (neuloženého) signálu sa pre tento signál zobrazí číslo
predvoľby 0. Po nastavení údajov signálu v Menu Screen (Premietacia plocha)
sa tieto
údaje uložia do pamäte projektora. Ak je už uložených viac než 20 užívateľských
predvolieb, po uložení ďalšej predvoľby sa prepíše najstaršia predvoľba.
V tabuľke na str. 73 si môžete overiť, či je daný signál uložený v pamäťovej predvoľbe.
Poznámka
Ak formát pomeru strán vstupného signálu nezodpovedá pomeru strán obrazu, časť obrazu na premietacej
ploche sa zobrazí čierna.
55
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_56-58_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 56 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Ovládanie projektora z PC
Sprístupnenie
projektora z PC
Kontrola stavu
projektora
Prostredníctvom PC môžete skontrolovať
aktuálny stav projektora a ovládať projektor.
Skontrolujte, či je projektor a PC prepojený
pomocou LAN káblov prostredníctvom
routera/rozbočovača, až potom zapnite
projektor, PC a router/rozbočovač.
Kliknite na “Information”. Prostredníctvom
monitora PC môžete skontrolovať údaje
a aktuálny stav projektora. V príslušnom
okne môžete skontrolovať údaje a aktuálny
stav projektora, tieto údaje však nie je
možné meniť.
1
Vo vašom PC spustite softvér
Explorer 5.0 (alebo novšiu
verziu).
Information
Zobrazí sa aktuálny stav projektora.
2
Zadajte “http://xxx.xxx.xxx.xxx
(IP adresa projektora)” ako
“Address” a stlačte ENTER
na klávesnici.
fH (horizontálna frekvencia) a fV
(vertikálna frekvencia) sa v závislosti od
zariadenia pripojeného k projektoru
nemusí zobraziť správne.
Pomocou Menu Installation
si
IP adresu projektora môžete overiť.
(1 str. 54)
Menu
Zobrazia sa aktuálne nastavenia projektora.
Poznámka
Sem zadajte IP adresu.
Rada
Keď je “Standby Mode” v nastavení Setup
nastavené na “Standard1”, môžete
sprístupniť projektor z PC, aj keď bude
projektor v pohotovostnom režime.
56
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_56-58_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 57 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Ovládanie projektora
Kliknite na “Control”. Prostredníctvom
monitora PC môžete vykonať rôzne úpravy
a nastavenia projektora.
Tlačidlá v oknách na monitore PC majú tie
isté funkcie ako tlačidlá na dodávanom
diaľkovom ovládaní projektora.
Kliknite na “Setup”. Zobrazí sa dialógové
okno Password Properties. Užívateľské
konto “User” je v “root” od výroby
nastavené bez hesla. Môžete zadať údaje
o vlastníkovi projektora atď. V spodnej časti
okna kliknite na “Apply” pre aktualizovanie
údajov o projektore v každom okne.
Ovládanie projektora z PC
Nastavenia projektora sú zvýraznené.
Po zmene nastavení projektora aktualizujte
stav kliknutím na “Refresh” v pravom
hornom rohu okna. Nastavenia
zvýraznených tlačidiel sa zmenia.
Nastavenie
informácií
Údaje o vlastníkovi a projektore
Kliknite na “OWNER INFORMATION”.
Owner
Zadajte údaje o vlastníkovi.
Projector
Zadajte lokalizáciu projektora.
Memo
Ak potrebujete, zapíšte si poznámky.
Nastavenie siete
Kliknite na “NETWORK”.
Internet Protocol (TCP/IP)
Štandardne nastavte “Obtain an IP address
automatically (DHCP)” (automatické
nastavenie IP adresy (DHCP)). Ak nastavíte
“Specify an IP address” (špecifikovanie IP
adresy), zadajte požadované údaje.
57
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_56-58_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 58 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Nastavenie hesiel pre užívateľské
kontá “Administrator” a “User”
Kliknite na “Password”. Pre každé
užívateľské konto “Administrator” a “User”
môžete nastaviť heslo. Užívateľské konto
“Administrator” je v “root” uložené od
výroby. Nie je možné ho zmeniť.
Rozšírené nastavenie
Kliknutím na “ADVANCED MENU” sa
zobrazí tlačidlo Advertisement, PJ Talk,
SNMP a Reset. Tieto nastavenia sú určené
najmä pre pokročilých užívateľov. Viac
podrobností o tlačidlách Advertisement a PJ
Talk pozri v návode PROTOCOL.
Podrobnosti o jednotlivých funkciách
položky “Advanced setting” poskytne
predajca alebo kvalifikovaný personál Sony.
Obnovenie nastavení
Kliknite na tlačidlo Reset zobrazené v okne
“Advanced setting”. Dáta nastavené v okne
“Setup” sa obnovia na výrobné nastavenia.
Poznámky
• Vstupné dáta sa nahrajú do pamäte
projektora.
• Tieto dáta v závislosti od zadávaného
obsahu môžu byť osobnými informáciami.
Z tohto dôvodu odporúčame pri zadávaní
dbať na ochranu osobných údajov.
• Takéto dáta sa môžu šíriť cez sieť pomocou
funkcií “Advertisement”, “PJTalk”
a “SNMP”.
• Pred likvidáciou alebo zmenou majiteľa
projektora dôrazne odporúčame odstrániť
dáta nahrané v pamäti projektora. Spôsob
odstraňovania dát pozri “Obnovenie
nastavení”.
58
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 59 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Ďalšie informácie
Táto časť popisuje ďalšie funkcie, spôsob riešenia niektorých problémov, ako vymeniť
lampu a vzduchový filter atď.
HDMI Control
Čo je HDMI Control?
Pripojenie HDMI
Control-kompatibilného
zariadenia
Projektor a HDMI Control-kompatibilné
zariadenie prepojte pomocou HDMI kábla.
Na prepojenie používajte kábel označený
logom HDMI.
• System Standby
Môžete naraz vypnúť projektor aj HDMI
Control-kompatibilné zariadenie
pripojené k projektoru.
• One Touch Play
Pri spustení prehrávania na pripojenom
HDMI Control-kompatibilnom zariadení
sa súčasne automaticky zapne tiež
projektor a synchronizovane sa zvolí
správny vstupný signál.
Poznámky
• Ak chcete ovládať pripojené zariadenie,
musí byť dané zariadenie HDMI
Control-kompatibilné a musia byť
priradené príslušné nastavenia na
používanie funkcie HDMI Control.
• V závislosti od pripojeného zariadenia
nemusí funkcia HDMI Control fungovať
správne. Nastavenia pripojeného
zariadenia pozri v jeho návode na použitie.
x.v.Color
Poznámka
Funkcia HDMI Control je funkčná len
medzi HDMI Control-kompatibilnými
zariadeniami Sony.
Nastavenie HDMI Control
Vykonajte príslušné prepojenia projektora
a HDMI Control-kompatibilného
zariadenia. Nastavenia projektora pozri
1 str. 50. Nastavenia HDMI zariadenia
pripojeného k projektoru pozri v jeho
návode na použitie.
• x.v.Color je rozšírenejší názov pre
štandard xvYCC navrhnutý spoločnosťou
Sony a je obchodnou značkou spoločnosti
Sony.
• xvYCC je medzinárodný štandard pre
farebný priestor video signálu. Tento
štandard dokáže reprodukovať širšiu
farebnú škálu než bežne používaný
vysielací štandard.
59
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
HDMI Control je obojsmerná ovládacia
funkcia HDMI štandardu, ktorá využíva
špecifikácie HDMI CEC (Consumer
Electronics Control - Ovládanie spotrebnej
elektroniky). Po pripojení rôznych HDMI
Control-kompatibilných zariadení ako DVD
rekordér, AV zosilňovač atď. HDMI káblom
môžete ovládať vaše zariadenie
v synchronizácii s HDMI Control
-kompatibilným zariadením pripojeným
k danému zariadeniu. Ak používate funkciu
HDMI Control, vykonajte vhodné
prepojenie a nastavenia.
Možnosti funkcie
HDMI Control
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 60 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky projektora vyskytnú problémy, pokúste sa ich diagnostikovať
a vyriešiť pomocou nasledovného prehľadu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
Napájanie
Problém
Zariadenie sa nezapne.
Príčina a riešenie
c
c
c
c
Po uplynutí jednej minúty zapnite zariadenie.
Poriadne zatvorte kryt lampy a dotiahnite skrutky. (1 str. 67)
Poriadne zatvorte držiak vzduchového filtra. (1 str. 69)
Skontrolujte výstražné indikátory. (1 str. 62)
Obraz
Problém
Príčina a riešenie
Žiadny obraz.
c Skontrolujte správnosť zapojení. (1 str. 18)
c Pomocou tlačidla INPUT zvoľte správny zdroj vstupného
signálu. (1 str. 28)
c Nastavte výstupný signál z PC pre výstup na externý monitor.
c Nastavte výstupný signál z PC len pre výstup na externý
monitor.
c V závislosti od vstupného signálu nastavte v Menu Setup
položku “Input-A Signal Sel.” na “Computer”, “Component”
alebo “Video GBR”. (1 str. 49)
Obrazový signál privedený
cez konektor INPUT A má
nesprávne farby.
c V závislosti od vstupného signálu nastavte v Menu Setup
položku “Input-A Signal Sel.” na “Computer”, “Component”
alebo “Video GBR”. (1 str. 49)
Obrazový signál privedený
cez konektor
VIDEO INPUT alebo
S VIDEO INPUT má
nesprávne farby.
c V Menu Picture
nastavte obraz. (1 str. 41)
c Pomocou položky “Color System” v Menu Setup
nastavte
prenosový systém (normu) zdroja vstupného signálu. (1 str. 49)
Gradácia farieb v tmavej
alebo svetlej oblasti obrazu
z konektora HDMI 1 alebo
HDMI 2 je skreslená.
c Ak je na vstupe iný signál, než je HDMI štandard, gradácia
farieb v tmavých alebo svetlých oblastiach môže byť skreslená.
Nastavte “Brightness” a “Contrast” v Menu Picture
.
(1 str. 42)
Obraz je príliš tmavý.
c V Menu Picture
nastavte “Contrast” alebo “Brightness”
správne. (1 str. 42)
Obraz nie je číry.
c Nastavte ostrosť. (1 str. 25)
c Na objektíve skondenzovala vlhkosť. Projektor nechajte
približne dve hodiny zapnutý.
60
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 61 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Problém
Príčina a riešenie
Obraz bliká.
c Aktivujte funkciu “APA” a nastavte aktuálny vstupný signál.
c Nastavte správne “Phase” pod položkou “Adjust Signal”
v Menu Screen
. (1 str. 47)
Farba znakov alebo obrazu
nie je správna.
c Zvoľte želanú registráciu farieb vo voľbe “Panel Alignment”
v Menu Installation
(1 str. 53).
Zobrazenia na obrazovke (OSD)
Problém
Príčina a riešenie
c V Menu Setup
nastavte položku “Status” na “On”.
(1 str. 48)
c Skontrolujte, či indikátor ?/1 (ON/STANDBY) svieti nazeleno.
Typové označenie z obrazu
nezmizlo.
c Režim zobrazovania projektora je asi nastavený z výroby.
Informujte sa u predajcu alebo kvalifikovaného personálu Sony.
Diaľkové ovládanie
Problém
Diaľkové ovládanie
nefunguje.
Príčina a riešenie
c Batérie môžu byť vybité. Do diaľkového ovládania vložte nové
batérie. (1 str. 11)
c Batérie vložte správne. (1 str. 11)
c V Menu Installation
nastavte “IR Receiver”
na “Front & Rear”. (1 str. 52)
c Ak používate diaľkové ovládanie pri svetle zo žiarivky, projektor
môže reagovať nesprávne alebo náhodne. V Menu Installation
zmeňte nastavenie položky “IR Receiver”. (1 str. 52)
Ďalšie poruchy
Problém
Príčina a riešenie
Ventilátor je hlučný.
c V Menu Setup
skontrolujte nastavenie položky
“Cooling Setting”. (1 str. 48)
c Skontrolujte, či v miestnosti nie je príliš vysoká teplota.
c Skontrolujte podmienky inštalácie. (1 str. 12)
Zvýšil sa počet otáčok ventilátora, aby sa udržiaval optimálny
stav komponentov projektora v miestnosti s vyššou než
štandardnou teplotou. Hlučnosť ventilátora sa mierne zvýši.
Štandardná prevádzková teplota je približne 25°C.
Na ploche zostáva obraz.
(Zostávanie obrazu)
c Ak je dlhší čas zobrazený statický obraz s vysokým kontrastom,
môže na premietacej ploche zostať zobrazený obraz. Je to
dočasný jav. Vypnutím zariadenia na krátky čas tento jav
eliminujete.
61
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
OSD zobrazenie
sa nezobrazí.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 62 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Výstražné indikátory
Ak svieti alebo bliká indikátor ON/STANDBY alebo LAMP/COVER signalizuje to určitú
poruchu na projektore.
Indikátor ON/STANDBY
Indikátor LAMP/COVER
Problém
Príčina a riešenie
Indikátor LAMP/COVER
bliká načerveno. (Opakuje
sa dvojité bliknutie)
c Poriadne zatvorte kryt lampy a dotiahnite skrutky. (1 str. 67)
c Poriadne zatvorte držiak vzduchového filtra. (1 str. 69)
Indikátor LAMP/COVER
bliká načerveno. (Opakuje
sa trojité bliknutie)
c Priemerná úžitková životnosť lampy uplynula. Vymeňte lampu.
(1 str. 65)
c Teplota lampy je príliš vysoká. Počkajte kým sa lampa
nevychladí a potom opäť zapnite zariadenie.
Indikátor ON/STANDBY
bliká načerveno. (Opakuje
sa štvorité bliknutie)
c Ventilátor je poškodený. Obráťte sa na autorizovaný servis
Sony.
Indikátor ON/STANDBY
bliká načerveno. (Opakuje
sa dvojité bliknutie)
c Vnútorná teplota zariadenia je extrémne vysoká. Skontrolujte,
či ventilačné otvory nie sú zablokované alebo si overte,
či zariadenie nepoužívate vo vysokej nadmorskej výške.
Indikátor ON/STANDBY
bliká načerveno. (Opakuje
sa šesťnásobné bliknutie)
c Stlačením tlačidla I/1 (ON/STANDBY) zapnite projektor.
Ak sa projektor nezapne, odpojte sieťovú šnúru a zistite, či zhasol
indikátor ON/STANDBY. Po cca 10 sekundách sieťovú šnúru
opätovne zapojte a zariadenie znova zapnite. Ak indikátory stále
svietia, došlo k poruche elektrického systému. Obráťte sa na
autorizovaný servis Sony.
Poznámka
Ak začne indikátor blikať inak než v uvedenom texte a problém pretrváva aj po vykonaní príslušných
opatrení, kontaktuje autorizovaný servis Sony.
62
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 63 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Prehľad hlásení
Výstražné hlásenia
Hlásenie
Príčina a riešenie
c Vypnite zariadenie.
c Skontrolujte, či niečo neblokuje ventilačné otvory. (1 str. 13)
Frequency is out of range!
c Frekvencia je mimo rozsahu. Zvoľte vstupný signál, ktorý
projektor dokáže spracovať (zodpovedá jeho frekvenčnému
rozsahu).
Please check Input-A
Signal Sel.
c Ak je z PC na vstupe RGB signál, v Menu Setup
nastavte
položku “Input-A Signal Sel.” na “Computer”. (1 str. 49)
Please replace the Lamp/
Filter.
Lamp/Filter life remains
less than 50H.
c Životnosť lampy a vzduchového filtra je krátka.
(Odhad cca 50 hodín.)
Ďalšie informácie
High temp.! Lamp off in 1
min.
Poznámka
Ak chcete, aby sa hlásenie prestalo zobrazovať, jedenkrát stlačte
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom
paneli projektora.
Please replace the Lamp/
Filter.
Lamp/Filter life remains
less than 15H.
c Životnosť lampy a vzduchového filtra je krátka. (Odhad cca 15 hodín.)
Poznámka
Ak chcete, aby sa hlásenie prestalo zobrazovať, jedenkrát stlačte
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli
projektora.
Please replace the Lamp/
Filter.
End of Lamp/Filter life.
Lamp off in 1 min.
c Životnosť lampy uplynula. Vymeňte lampu. (1 str. 65)
c Vymeňte taktiež vzduchový filter. (1 str. 65)
Ak sa toto hlásenie opäť zobrazí aj po výmene lampy a filtra,
znamená to, že proces výmeny lampy nebol kompletne
ukončený. Skontrolujte proces výmeny lampy. (1 str. 65)
Please clean the filter.
c Je potrebné vyčistiť vzduchový filter. Vyčistite vzduchový filter.
(1 str. 70)
Poznámka
Ak chcete, aby sa hlásenie prestalo zobrazovať, jedenkrát stlačte
ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom
paneli projektora.
Please clean the filter. Have
you finished? Yes No
c Je potrebné vyčistiť vzduchový filter. Vyčistite vzduchový filter.
(1 str. 70)
c Po vyčistení vzduchového filtra zvoľte “Yes”. Ak ste vzduchový
filter nevyčistili, zvoľte “No”.
Projector temperature is
high. Cooling Setting
should be “High” if
projector is being used at
high altitude.
c Skontrolujte, či niečo neblokuje ventilačné otvory na zariadení.
(1 str. 13)
c Ak projektor používate vo vysokých nadmorských výškach,
nastavte položku Cooling Setting na “High”. (1 str. 48)
Poznámka
Ak teplota v projektore neklesne, položka Cooling Setting sa po
uplynutí jednej minúty prepne na “High” a otáčky ventilátora vzrastú.
63
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 64 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Upozorňujúce hlásenia
Hlásenie
Príčina a riešenie
x
c Na zvolený vstup nie je privedený žiadny signál. Skontrolujte
prepojenia. (1 str. 18)
Not applicable!
c Stlačte náležité tlačidlo.
c Operácia aktivovaná tlačidlom práve nie je povolená.
64
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 65 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Výmena lampy
a vzduchového filtra
a čistenie ventilačných
otvorov (nasávacích)
1
2
Vypnite projektor a odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Pri ukladaní projektora na rovný
povrch, napríklad na stôl atď.,
prestrite na tento povrch
handričku kvôli ochrane proti
poškriabaniu. Podľa nižšie
uvedeného obrázka otočte
projektor naopak a položte ho na
handričku.
Poznámka
Dbajte na to, aby bol projektor umiestnený
na stabilnej ploche.
3
Zatlačte uvoľňovaciu klapku
krytu doprava a zároveň
posuňte vrchných kryt
projektora na doraz.
Upozornenie
• Po vypnutí projektora tlačidlom ?/1
(ON/STANDBY) zostáva lampa horúca.
Pri dotyku s lampou si môžete popáliť prsty.
Pred výmenou lampy počkajte minimálne
hodinu kým lampa nevychladne.
• Nedotýkajte sa šošovky objektívu.
Ak k tomu dôjde, jemnou handričkou
z neho utrite otlačky prstov.
• Buďte obzvlášť opatrní pri výmene lampy
v projektore, ktorý je nainštalovaný na strope.
• Pri vyberaní telesa s lampou musí byť teleso
v horizontálnej polohe, potom ho môžete
potiahnuť priamo nahor. Teleso s lampou
nenakláňajte. Ak potiahnete teleso s lampou
v naklonenej polohe, môže dôjsť rozbitiu
lampy a prípadnému poraneniu.
• Počas výmeny vzduchového filtra projektora
dávajte pozor, aby sa do projektora nedostal
prach alebo nežiaduce predmety.
• Vymieňanie filtra je veľmi dôležité pre
udržiavanie projektora v optimálnom stave
a tiež tým predchádzate poruchám. Ak sa
zobrazí výstražné hlásenie upozorňujúce na
Uvoľňovacia klapka krytu
4
Pomocou vhodného
skrutkovača uvoľnite skrutku
krytu lampy a otvorte kryt lampy.
Poznámka
Na výmenu lampy projektora používajte len
vhodný skrutkovač s dĺžkou 130 mm a viac.
65
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
Potrebné nástroje:
Vhodný skrutkovač (krížový)
Handrička (na ochranu pred
poškriabaním)
Lampa, ktorá slúži v projektore ako zdroj
svetla má obmedzenú životnosť. Ak lampa
slabo svieti, farby v obraze sú nesprávne,
alebo sa zobrazí hlásenie “Please replace the
Lamp/Filter. End of Lamp/Filter life. Lamp
off in 1 min.”, lampe končí životnosť.
Okamžite vymeňte lampu za novú
(nedodávanú). Na výmenu použite lampu
pre projektor, typ LMP-H400.
Spolu s lampou projektora LMP-H400 je
dodávaný tiež vzduchový filter. Ak
vymieňate lampu, je potrebné tiež vymeniť
vzduchový filter.
Spolu s lampou vymieňajte vždy tiež
vzduchový filter. Vyčistite tiež ventilačné
otvory (nasávacie).
výmenu vzduchového filtra, okamžite
vymeňte vzduchový filter.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 66 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
5
Zložte kryt ventilu (1) a potom
pomocou vhodného skrutkovača
otočte ventil doprava (2).
Kryt ventilu
6
Pomocou vhodného
skrutkovača uvoľnite štyri
skrutky na telese s lampou.
7
Telo lampy uchopte pevne
rukou, zatlačte na uvoľňovaciu
klapku v smere šípky (smerom
doprava) a potiahnite lampu
smerom von.
Poznámka
Ventil otáčajte doprava, kým nebudete počuť
zasyčanie.
Po doznení syčania pokračujte ďalším
krokom.
Vo vnútri lampy je pod vysokým tlakom
napustený xenónový plyn. Xenónový plyn je
bez zápachu a nie je zdraviu škodlivý.
Ak vám však lampa s nevypusteným
xenónovým plynom spadne alebo s ňou
prudko narazíte, môže dôjsť k explózii.
Explózia vám môže spôsobiť poranenia.
Uvoľňovacia klapka
lampy
Poznámka
Lampu uchopte pevne tak, aby vám
nevypadla z ruky. Lampa je totiž pomerne
ťažká (cca 2,9 kg). Ak dôjde k pádu lampy,
môže dôjsť k poraneniu alebo tiež k pádu
samotného projektora.
66
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 67 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
8
Novú lampu vložte na svoje
miesto správnym smerom tak,
aby ste počuli zacvaknutie.
9
Dotiahnite štyri skrutky, ktoré
ste uvoľnili v kroku 6, čím sa
lampa v projektore bezpečne
zaistí.
Poznámky
uvoľnili v kroku 4, čím zatvoríte
kryt lampy.
• Lampu pri vkladaní uchopte pevne. Lampa
je totiž pomerne ťažká (cca 2,9 kg). Ak vám
lampa spadne, môže dôjsť k poraneniam.
• Buďte opatrní a vo vnútri projektora sa
nedotýkajte ventilátora a ani optického
systému.
• Uistite sa, že sa uvoľňovacia klapka lampy
vrátila do pôvodnej polohy. Ak klapka nie
je v pôvodnej polohe, projektor nebudete
môcť zapnúť.
11 Zatvorte vrchný kryt.
67
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
10 Dotiahnite skrutku, ktorú ste
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 68 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
12 Otočte projektor naopak
14 Vyberte vzduchový filter.
a položte ho na handričku.
Drážky
Poznámka
Dbajte na to, aby bol projektor umiestnený
na stabilnej ploche.
13 Vyberte držiak vzduchového
filtra.
15 Nový vzduchový filter nasaďte
tak, aby presne zapadol do
každej drážky (5 pozícií) na
držiaku filtra.
Poznámka
Vzduchový filter nasaďte tak, aby kopíroval
tvar držiaka filtra.
Pri výmene vzduchového filtra sa
nedotýkajte ventilátora nachádzajúceho sa
vo vnútri projektora.
16 Upevnite držiak vzduchového
filtra.
Výčnelok
Ak bol z dôvodu inštalácie na strop
na projektor založený kryt filtra
(dodávaný), pred vybratím držiaka filtra
tento kryt zložte.
Viac podrobností o ochrannom kryte filtra
pozri “Inštalácia na strop”. (1 str. 78)
Poznámka
Držiak filtra nasaďte správne stlačením
výčnelku, kým nezaznie cvaknutie.
Projektor sa nezapne, ak držiak filtra nie je
správne zatvorený.
68
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 69 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
17 Do blízkosti ventilačných
otvorov (nasávanie) ani do
vnútorných častí projektora sa
pri čistení nesmie dostať prach.
Ventilačné otvory
(nasávanie)
polohy.
19 Zapnite projektor a v Menu
Setup
vykonajte príslušné
nastavenia. Zobrazí sa nižšie
uvedené okno s hlásením.
Poznámka
Spôsob nakladania s použitou lampou je
podriadený príslušným zákonom krajiny.
Dodržujte preto príslušné zákony
a nariadenia o nakladaní s odpadom.
20 Zvoľte “Yes”.
Upozornenie
Nevkladajte ruky do priestoru pre výmenu
lampy. Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo
cudzieho telesa do priestoru pre výmenu
lampy. Predídete tak úrazu elektrickým
prúdom alebo vzniku požiaru.
69
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
18 Projektor vráťte do pôvodnej
Poznámky
• Na výmenu použite výhradne lampu pre
projektor, typ LMP-H400. Ak použijete inú
lampu než LMP-H400, môže dôjsť
k funkčnej poruche projektora.
• Uistite sa, že ste pred výmenou lampy
projektor vypli tak, že ste odpojili sieťovú
šnúru a skontrolovali ste, že indikátor
ON/STANDBY už nesvieti.
• Projektor sa nezapne, ak lampa nie je správne
upevnená na svojom mieste.
• Projektor sa nezapne, ak kryt lampy nie je
správne zatvorený.
• Ak chcete aby sa hlásenie prestalo
zobrazovať, stlačte ľubovoľné tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom
paneli projektora.
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 70 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Čistenie
vzduchového filtra
Ak sa zobrazí hlásenie “Please clean the
filter.”, je potrebné vyčistiť vzduchový filter.
Vzduchový filter by sa mal čistiť po každých
1 250 hodinách. Táto lehota sa v závislosti
od prostredia, v ktorom projektor
prevádzkujete môže meniť. Lehota
1 250 hodín je len orientačná.
Vzduchový filter čistite vysávačom. Ak sa
prach nevyčistil, opláchnite vzduchový filter
v miernom roztoku saponátu a po umytí ho
vysušte na tmavom mieste.
Poznámky
• Buďte opatrní, aby sa filter nenasal do
vysávača.
• Vzduchový filter čistite opatrne, aby ste ho
nepoškodili. Viac podrobností o výmene
vzduchového filtra pozri “Výmena lampy
a vzduchového filtra a čistenie ventilačných
otvorov (nasávacích)” kroky 13 až 16.
(1 str. 68)
• Počas výmeny vzduchového filtra projektora
dávajte pozor, aby sa do projektora nedostal
prach alebo nežiaduce predmety.
• Čistenie filtra je veľmi dôležité pre
udržiavanie projektora v optimálnom stave
a tiež tým predchádzate poruchám. Ak sa
zobrazí výstražné hlásenie upozorňujúce na
vyčistenie vzduchového filtra, okamžite
vyčistite vzduchový filter.
Čistenie projektora
a informácie
o zobrazení projektora
Čistenie objektívu
Povrch objektívu má špeciálnu vrstvu, ktorá
redukuje odraz svetla.
Keďže nesprávna údržba môže mať vplyv na
vlastnosti projektora, dbajte na nasledovné:
• Jemnou čistiacou handričkou alebo
handričkou na sklo s citom utrite objektív.
• Silnejšie znečistenie vyčistite jemnou
čistiacou handričkou alebo handričkou na
sklo mierne navlhčenou vo vode.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako alkohol,
benzín alebo riedidlo, ani kyslé, alkalické
alebo drsné čistiace prostriedky, ani
chemické čistiace handričky. Poškodzujú
povrch objektívu.
Čistenie skrinky
• Prach z povrchu skrinky odstráňte mäkkou
handričkou. Ak je znečistenie silnejšie,
vyčistite ho mäkkou handričkou
navlhčenou v slabom roztoku saponátu.
• Nepoužívajte drsné handričky, alkalické/
kyslé čističe, prášky ani prchavé látky ako
alkohol, benzín, riedidlo alebo insekticídy.
• Používanie takýchto materiálov alebo
dlhší kontakt s gumenými alebo
vinylovými materiálmi môže spôsobiť
poškodenie povrchu a skrinky.
Čierne a svetlé (červené, modré alebo
zelené) body pri zobrazovaní
Projektor je vyrobený vysokoprecíznou
technológiou.
Projektor však môže trvalo zobrazovať malé
čierne a/alebo svetlé (červené, modré alebo
zelené) body.
Tieto body sú výsledkom bežného
výrobného procesu a nie sú príznakom
žiadnej poruchy.
70
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 71 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Technické údaje
Systém
Vstup
Video vstup
VIDEO: RCA konektor
Kompozitný video: 1 Vš-š ±2 dB,
synch. negatívna
(75 Ohm, zaťažený)
S VIDEO: Y/C, mini DIN
4-pinový konektor
Y (jasový): 1 Vš-š ±2 dB, synch.
negatívna (75 Ohm, zaťažený)
C (farebný): Burst 0,286 Vš-š
±2 dB (NTSC)
(75 Ohm, zaťažený), alebo
Burst 0,3 Vš-š ±2 dB (PAL)
(75 Ohm, zaťažený)
Všeobecne
496 mm × 175 mm × 574 mm
(š/v/h)
Hmotnosť
Cca 20 kg
Napájanie
Striedavé napätie 100 V až 240 V,
2,7 A až 6,5 A, 50/60 Hz
Príkon
Max. 650 W
Pohotovostný režim: 10 W
Pohotovostný režim
(nastavenie Low): 0,5 W
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť
35% až 85%
(bez kondenzácie vlhkosti)
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Skladovacia vlhkosť
10% až 90%
Rozmery
71
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
Systém projekcie
SXRD panel, projekčný systém
s 1 optickou sústavou
LCD panel
0,61-palcový (15,4 mm)
SXRD panel 6 220 800 pixelov
(2 073 600 pixelov × 3)
Objektív
1,8-násobná transfokácia
(motorizovaná) f=18,7 mm
až 33,7 mm/F2,54 až F3,53
Lampa
400 W xenónová lampa
Veľkosť premietaného obrazu
40 až 300 palcov
(1 016 až 7 620 mm) (uhlopriečka)
Prenosový systém (norma)
NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/
PAL-M/PAL-N/PAL60
nastaviteľný automaticky/
manuálne (normu PAL60 nie je
možné nastaviť manuálne)
Podporované video signály
15 kHz RGB/zložkový 50/60 Hz,
progresívny zložkový 50/60 Hz,
DTV (480/60i, 576/50i, 480/60p,
576/50p, 720/60p, 720/50p,1080/
60i, 1080/50i, 1080/48i), 1080/60p
(len HDMI vstup), 1080/50p
(len HDMI vstup), 1080/24p
(len HDMI vstup), kompozitný
video, Y/C video
Podporované PC signály
fH: 19 kHz až 72 kHz
fV: 48 Hz až 92 Hz
Maximálne rozlíšenie 1920 × 1080,
fV: 60 Hz
Y PB/CB PR/CR
Zložkový: RCA konektor
Y so synch.: 1 Vš-š ±2 dB, synch.
negatívna (75 Ohm, zaťažený)
PB/CB: 0,7 Vš-š ±2 dB
(75 Ohm, zaťažený)
PR/CR: 0,7 Vš-š ±2 dB
(75 Ohm, zaťažený)
HDMI
Digitálne RGB/Y CB (PB) CR (PR)
INPUT A
HD D-sub 15-pinový
Analógový RGB/zložkový:
R/CR (PR): 0,7 Vš-š ±2 dB
(75 Ohm, zaťažený)
G: 0,7 Vš-š ±2 dB
(75 Ohm, zaťažený)
G so synch./Y: 1 Vš-š ±2 dB,
synch. negatívna
(75 Ohm, zaťažený)
B/CB (PB): 0,7 Vš-š ±2 dB
(75 Ohm, zaťažený)
SYNC/HD:
Kompozitný synch. vstup:
TTL úroveň, pozitívna/negatívna
Horizontálny synch. vstup:
TTL úroveň, pozitívna/negatívna
VD: Vertikálny synch. vstup:
TTL úroveň, pozitívna/negatívna
TRIGGER
Minikonektor
Zapnutý: Jednosmerné napätie
12 V, výstupná impedancia:
4,7 kOhm
Vypnutý: 0 V
REMOTE
RS-232C: D-sub 9-pinový
konektor (samica)
NETWORK RJ-45
10BASE-T/100BASETX
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 72 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie
RM-PJVW200 (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
Sieťová šnúra (1)
Držiak sieťovej šnúry (1)
Kryt objektívu (1)
Návod na použitie (1)
CD-ROM disk
(softvér ImageDirector3) (1)
Kryt vzduchového filtra (1)
Právo na zmeny vyhradené.
Voliteľné príslušenstvo
Lampa projektora LMP-H400 (na výmenu)
Stropná montážna konzola PSS-H10
72
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 73 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Upozornenie k pripojeniu napájania
Používajte správnu sieťovú šnúru predpísanú pre miestnu elektrickú sieť.
Európa
Veľká Británia, Japonsko
Írsko,
Austrália,
Nový Zéland
Čína
Typ koncovky
YP-3
YP-12A
*
VM0722
Zásuvka
YC-13
YC-13D
VM0303B
YC-13
VM0724
Typ sieťovej
šnúry
SVT
H05VV-F
CEE (13)
53 rd (OC)
VCTF
227 IEC
53 (RVV)
Menovité
napätie a prúd
10 A/125 V
10 A/250 V
10 A/250 V
12 A/125 V
10 A/250 V
Bezpečnostná
norma
UL/CSA
VDE
VDE
DENANHO
CCC
YP-359
* Použite také pripojenie, ktoré zodpovedá norme a technickým údajom v príslušnej krajine/regióne.
Predvolené signály
V nasledujúcej tabuľke sú vypísané signály a video formáty, ktoré dokáže tento projektor
spracovať.
Ak je na vstup privedený iný signál, než sú nižšie uvedené predvolené signály, obraz sa
nemusí zobraziť správne.
Predvoľba
č.
Predvolený signál
(rozlíšenie)
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Synchr.
H
rozmer
1
VIDEO/60
60 Hz
15,734
59,940
–
–
2
VIDEO/50
50 Hz
15,625
50,000
–
–
3
480/60i
DTV 480/60i
(720 × 480i)
15,734
59,940
S on G/Y alebo
kompozitný synchr.
–
4
576/50i
DTV 576/50i
(720 × 576i)
15,625
50,000
S on G/Y alebo
kompozitný synchr./
kompozitný video
–
5
480/60p
480/60p
31,470
(720 × 480p)
(Progresívny NTSC)
60,000
S on G/Y
–
6
576/50p
576/50p
31,250
(720 × 576p)
(Progresívny PAL)
50,000
S on G/Y
–
7
1080/60i
1035/60i
(1920 × 1035i),
1080/60i
(1920 × 1080i)
33,750
60,000
S on G/Y
–
8
1080/50i
1080/50i
(1920 × 1080i)
28,130
50,000
S on G/Y
–
73
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
USA, Kanada
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 74 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Predvoľba
č.
Predvolený signál
(rozlíšenie)
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Synchr.
H
rozmer
9
1080/24PsF 1080/48i
(1920 × 1080i)
27,000
48,000
S on G/Y
–
10
720/60p
720/60p
(1280 × 720p)
45,000
60,000
S on G/Y
–
11
720/50p
720/50p
(1280 × 720p)
37,500
50,000
S on G/Y
–
12
1080/60p
1080/60p
(1920 × 1080p)
67,500
60,000
–
–
13
1080/50p
1080/50p
(1920 × 1080p)
56,260
50,000
–
–
14
1080/24p
1080/24p
(1920 × 1080p)
26,973
23,976
–
–
21
640 × 350
VGA-1 (VGA350) 31,469
70,086
H-poz, V-neg
800
VESA 85
(VGA350)
37,861
85,080
H-poz, V-neg
832
NEC PC98
24,823
56,416
H-neg, V-neg
848
24
VGA-2 (TEXT)/
VESA70
31,469
70,086
H-neg, V-poz
800
25
VESA 85
(VGA400)
37,861
85,080
H-neg, V-poz
832
VESA 60
31,469
59,940
H-neg, V-neg
800
27
Mac 13
35,000
66,667
H-neg, V-neg
864
28
VESA 72
37,861
72,809
H-neg, V-neg
832
29
VESA 75
(IBM M3)
37,500
75,000
H-neg, V-neg
840
30
VESA 85
(IBM M4)
43,269
85,008
H-neg, V-neg
832
VESA 56
35,156
56,250
H-poz, V-poz
1024
32
VESA 60
37,879
60,317
H-poz, V-poz
1056
33
VESA 72
48,077
72,188
H-poz, V-poz
1040
34
VESA 75
(IBM M5)
46,875
75,000
H-poz, V-poz
1056
22
23
26
31
640 × 400
640 × 480
800 × 600
35
VESA 85
53,674
85,061
H-poz, V-poz
1048
36
832 × 624
Mac 16
49,724
74,550
H-neg, V-neg
1152
37
1024 × 768
VESA 60
48,363
60,004
H-neg, V-neg
1344
38
VESA 70
56,476
70,069
H-neg, V-neg
1328
39
VESA 75
60,023
75,029
H-poz, V-poz
1312
45
1280 × 960
VESA 60
60,000
60,000
H-poz, V-poz
1800
47
1280 × 1024 VESA 60
63,974
60,013
H-poz, V-poz
1696
74
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 75 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Predvoľba
č.
Predvolený signál
(rozlíšenie)
fH
(kHz)
fV
(Hz)
Synchr.
H
rozmer
50
1400 × 1050 SXGA+
65,317
59,978
H-neg, V-poz
1864
55
1280 × 768
1280 × 768/60
47,776
59,870
H-neg, V-poz
1664
56
1280 × 720
1280 × 720/60
44,772
59,855
H-neg, V-poz
1664
Čísla pamäťových predvolieb pre jednotlivé vstupné signály
Analógový signál
Signál
Číslo pamäťovej predvoľby
Zložkový signál
(konektory INPUT A a Y PB/CB PR/CR )
Ďalšie informácie
Video signál
1, 2
(konektory VIDEO INPUT a S VIDEO INPUT)
3 až 11
Signál Video GBR (konektor INPUT A)
3 až 11
PC signál (konektor INPUT A)
21 až 39, 55 až 56
Digitálny signál
Signál
Číslo pamäťovej predvoľby
Zložkový signál (konektory HDMI 1, 2)
3 až 8, 10 až 14
Video GBR signál (konektory HDMI 1, 2)
3 až 8, 10 až 14
PC signál (konektory HDMI 1, 2)
26, 32, 36, 37, 45, 47, 50, 55
75
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 76 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Vstupné signály a položky pre úpravu/nastavenia
V závislosti od vstupného signálu sa dostupné nastaviteľné položky v ponukách Menu
líšia. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené nastaviteľné položky.
Položky, ktoré nie je možné upravovať sa v ponuke Menu nezobrazia.
Položka
Vstupný signál
Video signál
Zložkový signál
Video GBR signál
PC signál
Advanced Iris
z
z
z
z
Film Projection
z
z
z
–
Motion Enhancer
z
z
z
–
Contrast
z
z
z
z
Brightness
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
Color
(okrem ČB)
Hue
z
(len NTSC3.58/
NTSC4.43, okrem
ČB)
Color Temp.
z
z
z
z
Sharpness
z
z
z
–
NR
z
z
(len čísla
pamäťových
predvolieb 3, 4, 7,
8, 9)
z
(len čísla
pamäťových
predvolieb 3, 4, 7,
8, 9)
–
DRC Mode
z
z
(okrem čísiel
pamäťových
predvolieb 12, 13,
14)
z
(okrem čísiel
pamäťových
predvolieb 12, 13,
14)
–
Film Mode
z
z
(okrem čísla
pamäťovej
predvoľby 14)
z
(okrem čísla
pamäťovej
predvoľby 14)
–
Black Level Adj.
z
z
z
–
Gamma Correction
z
z
z
z
x.v.Color
z
z
–
–
RCP
z
z
z
z
Color Space
z
z
z
z
z : Nastaviteľná/môže byť zvolená
– : Nenastaviteľná/nemôže byť zvolená
76
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 77 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Menu Screen
Položka
Vstupný signál
Zložkový signál
Video GBR signál
z
z
z
z *2
–
z
z
–
–
z
(len čísla
pamäťových
predvolieb 7, 8, 9,
12, 13, 14)
z
(len čísla
pamäťových
predvolieb 7, 8, 9,
12, 13, 14)
–
V Center *3
z
z
z
z
Vertical Size *3
z
z
z
–
APA
–
–
–
z *4
Phase
–
–
–
z *4
Pitch
–
–
–
z *4
Shift
–
z
z
z
Over Scan
Screen Area *
1
PC signál
z : Nastaviteľná/môže byť zvolená
– : Nenastaviteľná/nemôže byť zvolená
*1: Táto položka je funkčná, len ak je v Menu Screen
položka “Over Scan” nastavená na “On”.
*2: Ak je na vstupe signál z PC, nie je možné vykonať nastavenie, ak je pomer strán 16:9 alebo viac.
*3: Nastavenie je možné vykonať, len ak je vo voľbe “Wide Mode” zvolené “Zoom”.
*4: Nastavenie je možné vykonať len pre analógový signál.
Poznámka
Ak pripojíte kábel ako napr. HDMI atď., skontrolujte typ signálu v Menu Information
(1 str. 55)
a v tabuľke Digitálny signál (1 str. 75) a skontrolujte nastaviteľné/nastavovacie položky.
77
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
Video signál
Wide Mode
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 78 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Inštalácia na strop
Ak chcete projektor nainštalovať na strop, použite stropnú montážnu konzolu PSS-H10.
Na nižšie uvedenom obrázku je znázornený spôsob inštalácie na strop. Na ventilačné
otvory (nasávanie) tiež nasaďte dodávaný kryt vzduchového filtra, aby sa predišlo
upchaniu vzduchového filtra prachom.
Vzduchový filter
Kryt vzduchového filtra
pripevnite tak, aby
značka F smerovala
k prednej časti projektora.
Poznámka
Ak budete projektor používať na podlahe, kryt vzduchového filtra na projektor nezakladajte. Ak na
projektor kryt vzduchového filtra založíte, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
Inštalácia na strop pomocou stropnej montážnej konzoly PSS-H10
a: Inštalačná vzdialenosť medzi premietacou plochou a inštalačným
otvorom na držiaku montážnej konzoly, ktorý sa montujte na strop
(z prednej strany)
x: Inštalačná vzdialenosť medzi stropom a stredom premietacej
plochy, ktorá zaručuje že obraz nebude orezaný alebo blokovaný
Stropná montážna konzola PSS-H10
(nedodávaná)
a
Strop
x
Stred premietacej
plochy
Stred objektívu
78
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 79 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pri použití pomeru strán obrazu 16:9
Jednotky: mm
Veľkosť
premietacej
plochy
(palce)
40
60
80
100
120
150
180
200
250
300
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a Minimálna 1475
vzdialenosť
2105
2735
3365
3995
4940
5885
6515
8090
9665
Maximálna 2368
vzdialenosť
3444
4520
5596
6672
8286
9900
10976
13666
16356
x Minimálna 249
vzdialenosť
374
498
623
747
934
1121
1245
1557
1868
Maximálna 590
vzdialenosť
751
913
1075
1237
1479
1722
1884
2288
2692
Ďalšie informácie
Výpočet inštalačnej vzdialenosti (VPP: veľkosť premietacej plochy)
a (minimálne) = 31,5 × VPP + 214,8
a (maximálne) = 53,8 × VPP + 216,1
x (minimálne) = 6,2263 × VPP
x (maximálne) = 8,0876 × VPP + 266
Pri použití pomeru strán obrazu 4:3
Jednotky: mm
Veľkosť
premietacej
plochy
(palce)
40
(mm)
60
80
100
120
150
180
200
250
300
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
6350
7620
a Minimálna 1757
vzdialenosť
2528
3299
4070
4841
5997
7154
7925
9853
11780
Maximálna 2850
vzdialenosť
4167
5483
6800
8117
10092
12068
13385
16677
19969
x Minimálna 305
vzdialenosť
457
610
762
914
1143
1372
1524
1905
2286
Maximálna 662
vzdialenosť
860
1058
1256
1454
1751
2048
2246
2740
3235
Výpočet inštalačnej vzdialenosti (VPP: veľkosť premietacej plochy)
a (minimálne) = 38,551 × VPP + 214,8
a (maximálne) = 65,842 × VPP + 216,1
x (minimálne) = 7,62 × VPP
x (maximálne) = 9,8979 × VPP + 266
79
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 80 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Inštalácia stropnej montážne konzoly PSS-H10
Podrobnosti o inštalácii na strop pozri v návode na inštaláciu stropnej montážnej konzoly
PSS-H10, ktorý je určený pre predajcov. Inštaláciu vykonajte výhradne za asistencie
kvalifikovaného pracovníka spoločnosti Sony.
V nižšie uvedenom nákrese sú vyznačené rozmery inštalačných otvorov na stropnej
montážnej konzole PSS-H10.
Pohľad zhora
Projektor nainštalujte tak, aby bol stred objektívu kolmo na stred premietacej plochy.
252,7
130
Predná časť skrinky
zariadenia
Stred objektívu
303
Vzdialenosť medzi
premietacou plochou
a stredom objektívu
projektora
Vrchný montážny
držiak
Stred závesnej tyče
(Stred závesnej tyče neprechádza
stredom zariadenia.)
80
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 81 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Pohľad spredu
Strop
Stred závesnej tyče
Spodná časť
montážnej
konzoly
Ďalšie informácie
Stred objektívu
Pohľad zboku
Stred objektívu
Predná časť skrinky
zariadenia
81
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 82 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Jemné nastavenie horizontálnej polohy
obrazu
Potrebné nástroje:
Vhodný skrutkovač (krížový): 110 mm alebo viac
Plochý skrutkovač: 110 mm alebo viac
Poznámka
Podrobnosti ako postupovať pri jemnom nastavovaní horizontálnej polohy obrazu žiadajte od
kvalifikovaného pracovníka. Ak je objektív poškriabaný, je možné ho vymeniť.
Počas nastavovania pozície obrazu sa nepozerajte priamo do objektívu.
Polohu objektívu môžete posunúť približne o 1 mm doprava alebo doľava.
1
Otáčaním doľava zložte prstenec, ktorý sa nachádza okolo objektívu.
2
Pomocou vhodného skrutkovača (krížový) odskrutkujte štyri skrutky
indikované šípkami ich otočením o dve otáčky doľava.
Poznámka
Skrutky nepovoľujte príliš, lebo môžu vypadnúť.
82
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 83 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
3
Do nastavovacej drážky umiestnenej vľavo dolu od objektívu vložte
plochý skrutkovač (pri súčasnom premietaní obrazu, keď je projektor
umiestnený na podlahe, stole atď.) a pootočte s ním tým smerom, do
ktorého chcete objektív posunúť.
Ak ho pootočíte doľava, objektív sa posunie doľava a ak ho pootočíte doprava,
objektív sa posunie doprava. (Rozpätie posunu objektívu je približne ± 1 mm.)
Ďalšie informácie
Úroveň jemného nastavenia
Úroveň jemného nastavenia
Pohľad zhora
Poloha obrazu pri nastavení
maximálneho posunutia
doľava
Poloha obrazu pri nastavení
maximálneho posunutia
doprava
Pri obraze s pomerom strán 16:9
Jednotky: mm
Veľkosť
premietaného obrazu
(palce)
40
60
80
100
120
150
180
200
(mm)
1016
1524
2032
2540
3048
3810
4572
5080
Úroveň
jemného
nastavenia
60
90
120
150
180
225
270
300
83
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_59-84_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 84 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
4
Po vykonaní nastavenia pomocou vhodného skrutkovača zaskrutkujte
štyri skrutky okolo objektívu na ich miesto, čím objektív upevníte.
5
K objektívu priložte prstenec tak, aby značka F na prstenci bola pri
značke F na projektore a pootočte ho doprava.
Poznámka
Ak súčasne používate funkciu horizontálneho a vertikálneho posunutia objektívu a horizontálny
posun nastavíte na maximum, môžete obraz posúvať od stredu objektívu nahor maximálne o 53%
rozmeru premietacej plochy.
84
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_85-87_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 85 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Index
A
Adjust Signal
Phase ....................................................47
Pitch .....................................................47
Shift .....................................................47
Advanced Iris ....................................33, 41
Auto Input Search ....................................50
B
C
Cinema Black Pro ....................................41
Color Space .......................................33, 45
Color System ...........................................49
Color Temp. ......................................33, 42
Contrast ...................................................42
Cooling Setting ........................................48
D
Image Flip ............................................... 52
ImageDirector3 ................................. 36, 44
Input-A Signal Sel. ................................. 49
Inštalácia na strop ................................... 78
L
Lamp Timer ............................................ 55
Language ................................................. 48
M
Menu
Advanced Picture ................................ 45
Function .............................................. 50
Information ......................................... 55
Installation ........................................... 52
Picture ................................................. 41
Screen .................................................. 46
Setup ................................................... 48
N
Nastavovacia nožička ............................. 25
Nastavenie
Poloha obrazu ...................................... 22
Kvalita obrazu ..................................... 33
NR .......................................................... 43
Diaľkové ovládanie
Vloženie batérií ...................................11
Umiestnenie ovládacích prvkov ..........10
Dodávané príslušenstvo ...........................11
O
E
Panel Alignment ..................................... 53
Picture Mode
CINEMA ............................................. 32
Cinema ................................................ 41
DYNAMIC ......................................... 32
Dynamic .............................................. 41
STANDARD ....................................... 32
Standard .............................................. 41
USER .................................................. 32
User ..................................................... 41
Predvolené signály .................................. 73
Predvoľby ................................................ 55
Pripojenie
PC ...................................................... 21
Video zariadenie ................................. 18
Expert Setting ..........................................43
F
fH
fV
..........................................................55
..........................................................55
G
Gamma Correction ............................33, 44
H
HDMI ......................................................19
HDMI Control .........................................50
Hlásenia
Upozornenia ........................................64
Výstrahy ..............................................63
Hue ..........................................................42
Over Scan ................................................ 46
P
85
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
Ďalšie informácie
Background .............................................51
Black Level Adj. ...............................33, 43
Blanking ..................................................53
Brightness ................................................42
I
O:\Navody\A_Preklad\VPL-VW200_SK\Fm\Sk_85-87_VPL-VW200.fm
masterpage:Left
VPL-VW200_SK.book Page 86 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
R
RCP ......................................................... 45
Reset
Resetovateľné položky ........................ 40
Obnovenie položiek ............................ 40
Riešenie problémov ................................ 60
S
Screen Area ............................................. 47
Sharpness ................................................ 42
Standby Mode ......................................... 48
Status ....................................................... 48
T
Technické údaje ...................................... 71
U
Umiestnenie ovládacích prvkov
Predná/pravá časť .................................. 8
Zadná/spodná časť ................................. 9
Upozornenia .............................................. 7
V
V Keystone .............................................. 52
Výber jazyka pre Menu ........................... 26
W
WIDE MODE ......................................... 30
Wide Mode
Anamorphic Zoom .............................. 46
Full ...................................................... 46
Full1 .................................................... 46
Full2 .................................................... 46
Normal ................................................. 46
Wide Zoom .......................................... 46
Zoom ................................................... 46
86
VPL-VW200
3-275-583-11 (1)
VPL-VW200_SK.book Page 87 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
VPL-VW200_SK.book Page 88 Tuesday, November 6, 2007 9:20 AM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising